Layout 1

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Layout 1"

Väljavõte

1 Helin Puksand_Layout :21 Page 824 EEsti kooliõpilaste lugemisharjumused HelIN PuKsaNd Viimastel aastatel kostab õpetajate ja hariduselu pärast muretsejate suust üha sagedamini, et noored ei taha tänapäeval lugeda. lugemise all peavad kurtjad silmas eelkõige ilukirjanduse lugemist, kuigi igapäevaselt loevad inimesed mitmel eesmärgil. Ka noored loevad uurimuste andmetel iga päev mitut liiki tekste, mis küll alati ei pruugi olla ilukirjandus. lugedes kulgeb ainuüksi arvuti taga üsna suur osa koolijärgsest päevast. seal veedab umbes kolmveerand koolilapsi kaks kuni neli tundi ja enam. Pooled õpilastest loevad arvutis peale vahetu kirjaliku suhtluse veel tekste nii mõnest neid ennast huvitavast valdkonnast kui ka õppimise eesmärgil ja jälgivad uudiseid. ajalehti loeb 80 % ja ajakirju 72 % teismelistest, mitmesuguseid aimeraamatuid aga kolmandik (vt Puksand 2010b, 2011). samal ajal on üsna üldlevinud arvamus, et selline lugemine ei ole täisväärtuslik ning põhjustab noorte inimeste vaimset allakäiku. seisukohta illustreerib majandusteadlane andres arraku (2012) arvamus, et peale on kasvanud terve põlvkond tegelasi, kelle jaoks kolm lehekülge looduskirjeldust võrdub enesetapuga, kelle jaoks kümnete lehekülgede kaupa kultuurifilosoofiat dorian Gray portrees jääb kättesaamatuks ja kes Gilgameši eepose asemel loeb lühikoomiksit. Viimane oletus jääb õnneks tõest kaugele, sest koomikseid loeb noortest üldse vaid 13 % (vt Puksand 2010a). Paljude kurtjate tõdemus jääbki aga oletuseks, sest vastavaid uuringuid ei ole nad läbi viinud ega lugenud. Priit Kruus (2010) arvab suisa, et selline murediskursus survestabki noori mitte lugema. lugemine loeb lugemine on muidugi oluline. Väärtfilm, kujutav kunst või muusika ei asenda inimese arengus üldiselt ilukirjandust. Näiteks arendab film kirjandusega sarnaselt küll noorte empaatiavõimet ja maailmapilti, kuid samas ei mõjuta ilukirjandusega võrdtugevasti kujutlusvõimet ega sõnavara ulatust: ettekujutuse tekstitagusest maailmast, nagu ka olustikku, inimesi, esemeid vm kirjeldava sõnavara asendab filmis pea täiesti visuaal. Ka jääb mujalt kättetulev sõnavara isiklike suhete ja individuaalse väärtusmaailma kontekstis väga kitsaks (kui mõelda nt ajakirjanduse ja koolisõnavara peale). Huvitavaid ja asjatundlikke arutlusi kirjanduse tähtsuse ja tähenduse üle leiab kooliinimene näiteks Varraku raamatublogist. 1 Teaduslikult on teemat sügavuti käsitlenud kirjanduse ja filmi uurija david Miall (2006). Ülemaailmses teismeliste uuringus on selgunud, et igapäevane, vältimatult vajalik lugemisosavus sõltub enim harjumusest lugeda mida tahes (linnakylä 2008) seda viimast nimetatakse lugemisosaduseks (ingl reading 1 Nt Krista Kaer Brittide tubli lugemise edendamine (30. V 2010), Tõlkida või tõlkimata jätta (19. VI 2010) või Märt Väljataga Kirjand kohustuslikul teemal: Tähesõjad või Väike Illimar (21. X 2011), Populaarteadus kui tänapäeva filosoofia (19. IX 2009). 824

2 Helin Puksand_Layout :21 Page 825 engagement). et inimene end lugejana tajuks, 2 peab lugemine olema talle loomuomane, sihipärane ja kujunema harjumuseks (ingl intrinsic, activityspecific, and habitual) (Garbe jt 2010: 27 31). sealjuures ei eelda niisugune harjumus huvi ilukirjanduse vastu. eestis tegeldakse laste ja noorte lugemisharjumuste kujundamisega üsna palju ja sealjuures keskendutakse siiski just ilukirjandusele. seda sihti toetavad muuhulgas mitmed eesti lugemisühingu projektid: eelkooliealisi ja algklassilapsi suunab raamatute juurde üle-eestiline lugemispesa projekt, põhikooliõpilaste lugemisharjumusi kujundab aga arvutikeskkonna kaasabil projekt lugeda on mõnus. Viimase oluline osa on laste ja noorte pidev arvamusvahetus ja muidugi õpetajate koostöö üle eesti. 3 Mõlemad projektid on pälvinud väga kõrge rahvusvahelise tunnustuse, Rahvusvahelise lugemisühingu autasu euroopa Innovaatiline lugemisprojekt (esimene 2009 ja teine juba 2005). eesti lastekirjanduse Keskus korraldab iga kahe aasta tagant Nukitsa konkursi, kus lapsed ise valivad viimase kahe aasta parima raamatu ning selle põhjal selgitatakse välja populaarseim lastekirjanik ja lasteraamatukunstnik. alates aastast tähistatakse 20. oktoobril eesti lastekirjanduse Keskuse algatusel ettelugemispäeva. Veebiotsing raamatute ettelugemine lastele annab üle vastuse; seda peavad aruteluteemade järgi oluliseks vanemad; selle tegevuse kaudu reklaamivad end lasteaiad ja isegi algkooli pikapäevarühmad. ettelugemise üks vorme on unejuttude lugemine. Tiiu Tammemäe on oma doktoriväitekirjas välja toonud, et kaks kolmandikku eesti väikelastevanematest loeb unejuttu oma lapsele kas iga päev või paar korda nädalas; kõnearengu näitajad on nendel lastel, kellele unejuttu loetakse, oluliselt paremad kui neil lastel, kellele ette ei loeta (Tammemäe 2009: 81 82). seega võib näha, et lapsi suunatakse eestis raamatute juurde juba maastmadalast ja selle nimel tehakse tööd, kuid samas ei ole piisavalt tegeldud lugemise mõiste muutmisega nii, et noored teadvustaks end lugejana ka siis, kui neil on vajadus ja harjumus lugeda pigem ajakirjandust, aime- ja tarbetekste, leida ja kontrollida teavet jne (vt Puksand 2010b). asjatundjad (vt eespool viidatud teoseid) on veendunud, et enese tajumine lugejana tõstab igasugust, ka ilukirjanduse lugemise motivatsiooni, kuid see on omaette teema. Mure ilukirjanduse vähese lugemise pärast on siiski õigustatud, seda näitavad mitmel moel noorte lugemisoskuse rahvusvahelise uurimuse PIsa tulemused. Näiteks oli eesti 15-aastaste õpilaste keskmine tulemus funktsionaalses lugemises seal 501 punkti, millega eesti on maailma 67 riigi 2 lugemisterminoloogias räägitakse lugeja enesetajust või enese tajumisest lugejana, ingl self-concept as a reader. 3 Vt veebist eesti lugemisühing Projektid. 4 PIsa (Programme for International Student Assessment) on Majandusliku Koostöö ja arengu Organisatsiooni (OeCd) rahvusvaheline õpilaste hindamisprogramm, kus osaleb statistiliselt esinduslik valim riigi 15-aastasi õpilasi. Ülesanded on koostatud nii, et nende raskusastme järgi saaks kumuleeruvalt hinnata nende õpilaste osatähtsust, kes on teatud ülesanderühma abil mõõdetava lugemisosavuse saavutanud. Näiteks erandlikult osavaid 6. taseme lugejaid (saavutustase üle 708 punkti) oli eestis 0,6 %; meisterlikke 5. ja 6. taseme lugejaid (626 või enam punkti) oli eestis 6 %, 4. taseme omi (553 ja enam punkti) oli meil 27 %, 3. tasemel (vähemalt 481 punkti) oli eestis 61 % õpilasi. Väga hea tulemus on nõrkade lugejate väike määr: funktsionaalset õppimist igati toetava 2. taseme lugemisoskuse saavutanute osatähtsuse poolest on eesti oma 87 protsendiga euroopas 2. kohal soomes on nende protsent u 92. Õpetajate tähelepanu vajavad eestis aga ülejäänud 13 %. 825

3 Helin Puksand_Layout :21 Page 826 hulgas 13. kohal ja statistiliselt 2. koha rühmas (punktide erinevus 10. ja 26. koha vahemikus ei ole statistiliselt oluline). samal ajal oli ilukirjandust lugevate õpilaste keskmine tulemus 531 punkti ja nende laste tulemus, kes ilukirjandust ei loe, vaid 493 punkti. summade vahe on 38 punkti ja 39- punktiline erinevus tähendab PIsa arvestuses juba terve õppeaasta jagu mahajäämust (vt Puksand 2010a). Ilukirjanduse positiivsest mõjust lugemisosavusele räägib PIsa aasta taustauuring (vt Puksand 2012b). selles on selgunud, et tulemused on keskmisest paremad nendel lastel, kellel on kodus klassikalist kirjandust ja luulet vastavalt 516 ja 511 punkti (vt Puksand 2012b). Ilukirjanduse ja lugemisosavuse vastastikust seotust näitavad ka teised samas arvutatud korrelatsioonid. eesti noorte puhul ilmneb kõige tugevam sõltuvus ilukirjanduslugemuse ja saavutatud lugemistulemuse vahel, 5 ja nii on see ka muudes maades ning teiste uurimuste järgi (vt nt Perie jt 2005). Muu lugemismaterjali ja lugemistulemuse vastastikune sõltuvus on meil väga väike. 6 arvutitekstidest on lugemisoskuse tasemega kõige tugevamini (aga mitte tugevasti) seotud veebientsüklopeediate ja -sõnastike kasutamine. 7 samas jääb õhku küsimus, mis on põhjus, mis tagajärg: kas ilukirjandust lugevate laste funktsionaalse lugemise oskus on hea seetõttu, et nad ilukirjandust loevad, või valib hea lugemisoskusega noor ülejäänutest meelsamini ka ilukirjandustekste, mis on enamasti ju suhteliselt mahukamad kui argine lugemisvara. Nii tekstiuurijad (nt Beaugrande, dressler 1981) kui ka õpiteoreetikud (nt schunk jt 2009: 211) on küll väitnud, et peamine õpi- ja lugemismotiiv on huvi, kuid samas selgub, et lugemistehnilised raskused ja teksti kiirus 8 pärsivad huvi kiiresti (Griffith, Ruan 2005: 9; vt ka Puksand, Kerge 2012: 191). Kui kaua on aga küsimus teksti (tehnilises) raskuses, see on terve omaette uurimisteema. Hiljutiste uurimuste järgi on teksti tihedus üsna sarnane näiteks noorte enda meilides ja romaanižanris, samal ajal kui kooliõpikute tekst on üle kahe korra tihedam (vt Puksand, Kerge 2012). Võib siis järeldada, et tähtsaim tegur on ikka motivatsioon. ilukirjandus kas ja mida? Tuleb tõdeda, et ehkki lugemist üleüldiselt naudib PIsa küsitluse järgi 61 % eesti noortest, loeb ilukirjandust meelsasti vaid veerand 15-aastastest õpilastest (vt Puksand 2010a). Kuigi ülal viidatud jm uuringutest üle maailma nähtub, et teismelistel on teiselaadne rikas ja mitmepalgeline kirjaoskuskogemus ja -taust, mida pedagoogid sageli ei tunne ega kasuta (vt Considine jt 2009), on siiski huvitav teada, kas ja mida eesti emakeelega noored ilukirjanduse poolelt loevad. 5 eesti 15-aastaste lugemisoskuse taseme ja ilukirjanduslugemuse korrelatsiooni ρ = 0,282 (vt Puksand 2012b) peetakse massiivsetes sotsiaaluurimustes juba arvestatavaks. 6 Näiteks on korrelatsioon ajakirjade lugemise ja PIsa lugemistulemuse vahel vaid 0, ρ = 0, Meriel Bloor jagab tekstid mõtte kulgemise järgi kiireteks ja aeglasteks (fast text versus slow text), kusjuures kiired tekstid eeldavad lugejalt asjatundmist ja meetoditega kursisolekut ega paku näiteid. Mida pikemad laused ja väiksem leksikaalne tihedus, seda aeglasema kuluga on tekst (Bloor 2004: 90 96). 826

4 Helin Puksand_Layout :21 Page 827 saamaks teada, kas ja kui palju meie noored ilukirjandust loevad, viis siinkirjutaja ja aastal 9. ja 11. klassi õpilaste seas läbi laiaulatusliku uuringu. uuringus osales 914 õpilast 17 eesti õppekeelega koolist üle eesti. uuritavate seas oli 497 tüdrukut ja 417 poissi (seega väike tüdrukute ülekaal), 479 õpilast oli 9. klassist ja 435 õpilast 11. klassist. Tulemustest selgus, et 93 % õpilastest oli uurimuse aastal lugenud ilukirjandust õpetaja nõudel ja 54 % omal vabal valikul. 9 allpool nähtub ühtlasi, et erinevused põhikooli lõpuklassi ja gümnasistide vahel ei ole kuigi suured. seega ei saa väita, et eesti noored ilukirjandust ei loe. lugemismotivatsiooni mõjutab tuntavalt õpilase huvi (vt eespool), mistõttu on oluline teada, missugused raamatud noortele meeldivad. eelmainitud uurimuses, vastates küsimusele Nimeta ilukirjandusteoseid (või autoreid), mis on sulle eriti meeldinud; põhjenda lühidalt, miks, tõi iga vastaja avatud loendina välja endale meeldinud ilukirjandusteosed ning põhjendas oma arvamust. Õpilased nimetasid kokku 453 erinevat raamatut ja neist kattus vaid kolmandik: 160 raamatut märgiti ära rohkem kui üks kord. Paljud uurimused (vt OeCd 2010: 73) on näidanud, et tüdrukud loevad ilukirjandust rohkem, ja see tendents tuleb ka siin välja poisid on raamatuid nimetanud kolmandiku võrra vähem (206 raamatut tüdrukute 337 vastu). Kui võrrelda vastuseid klassiti, siis erinevus klasside vahel on üsna väike: 9. klassi õpilased on nimetanud 274 teost ja 11. klassi õpilased 287. eesti 9. ja 11. klassi õpilastele kõige enam meeldinud raamatud on J. K. Rowlingu Harry Potteri sari (67 vastajat), a. H. Tammsaare Tõde ja õigus (44), a. Kivirähki Rehepapp (41), a. Valliku anni sari (40), J. R. R. Tolkieni sõrmuste isanda triloogia + Kääbik (34), a. Kivirähki Mees, kes teadis ussisõnu (34), s. Henno Mina olin siin (34), e. M. Remarque i läänerindel muutuseta (30), Ch. Brontë Jane eyre (23), d. Browni da Vinci kood (22) ja F. dostojevski Kuritöö ja karistus (22). eelistustes on oluline ka lugeja sugu. eeltoodud raamatutest on selgelt tüdrukute eelistuseks anni sari (39 tüdrukut ja 1 poiss) ja Jane eyre (kõik 23 tüdrukud); poisid olid ülekaalus sõrmuste isanda triloogia puhul selle raamatu tõi oma eelistusena välja 26 poissi ja 8 tüdrukut. seda, kuivõrd esitatud lemmikteoste nimekiri kajastab ainult hetkeseisu, näitavad erinevatel aastatel tehtud uurimused (vt altpoolt). 453 raamatu hulgas on näiteks nimetatud ka praegu kuuldavasti väga populaarset raamatusarja Videvik, kuid esikümnesse see aastal ei jõudnud (vaid 6 nimetamist). Põhikooli lõpuklassis ja gümnaasiumis lemmikraamatud ei kattu, kuid erinevus näib sõltuvat pigem kohustusliku kirjanduse iseloomust kui vabast valikust. 9. klassi õpilastele meeldivad kõige enam Harry Potteri sari (32), a. Valliku anni sari (29), Rehepapp (28), Mees, kes teadis ussisõnu (20), Mina olin siin (19), sõrmuste isanda triloogia + Kääbik (14), s. Henno elu algab täna (12), da Vinci kood (11), Kuristik rukkis (11) ja Nimed marmortahvlil (10). 11. klassi noorte lemmikraamatute esikümnesse kuuluvad aga Tõde ja õigus (43), Harry Potteri sari (35), läänerindel muutuseta (23), Kuritöö ja karistus (22), dorian Gray portree (20), sõrmuste isand + Kääbik (20), Jane eyre (16), Mina olin siin (15), Mees, kes teadis ussisõnu (14) ja Rehepapp (13). Nagu näha, kattub kahe vanuserühma 9 Tulemusi on illustreerivalt kasutatud a kehtima hakanud riiklikku põhikooli õppekava toetavas õpetajaraamatus (vt Puksand 2012a). 827

5 Helin Puksand_Layout :21 Page 828 lemmikute esikümnes neli raamatut ning ülejäänustki ulatub enamik üldisesse edetabelisse. Vaid Nimesid marmortahvlil on nimetanud ainult 9. ning Kuritööd ja karistust ainult 11. klass. Koolikirjanduse meeldivus tuleb eriti selgelt esile just gümnaasiumiõpilaste vastustes: Tõde ja õigus, läänerindel muutuseta, Kuritöö ja karistus ning dorian Gray portree on aastaid olnud kohustuslikud. 234 teismelist (102 poissi ja 132 tüdrukut) nimetas meelisraamatu asemel kirjaniku, kes on neile eriti meeldinud. Kokku nimetati kindlat teost esile toomata 83 autorit; 33 autorit märgiti ära rohkem kui üks kord. Kõige populaarsemaks osutus andrus Kivirähk (20 nimetamist), talle järgnesid a. H. Tammsaare (12), agatha Christie ja Terry Pratchett (11), Paulo Coelho (10), dan Brown, e. M. Remarque (9), J. K. Rowling ja Fr. Tuglas (8), a. lindgren, e. Hemingway ja s. Henno (7), J. R. R. Tolkien ja Kerttu Rakke (6), H. de Balzac ja K. Vonnegut (5). lemmikautoreid nimetavad 11. klassi õpilased oluliselt rohkem kui 9. klassi õpilased: vastavalt 64 ja klassis on lemmikud nt Kivirähk (10), Christie (5), Rowling (4) ning lindgren, Hemingway, García Márquez, Ristikivi, Vonnegut, Henno ja Pratchett (kõiki nimetati 3 korda). 11. klassis nimetatakse lemmikutena järgmisi kirjanikke: Tammsaare ja Kivirähk (10), Coelho (9), Remarque (8), Brown (7), Christie, Pratchett ja Tuglas (6), Balzac (5), lindgren, Hemingway, Rowling, Rakke ja Henno (4). Nagu näha, on ka siin kattuvusi. Tegevõpetajatele ja õppekava koostajatele osutab uuema kirjanduse populaarsus kirjeldatud uurimuses seda, et kooli kohustuslikku kirjavarasse võiks aeg-ajalt lisada värskelt ilmunud kirjandust ja jätta kavasse ruumi individuaalseks valikuks. Huvitavat võrdlust pakuvad ka varasemad uurimused. Näiteks on Bärbel luhari ja ester sõrmuse järgi (2001) ka kümme aastat varem gümnaasiumiõpilaste lemmikteoste hulgas olnud Jane eyre, Tõde ja õigus, läänerindel muutuseta ning Kuritöö ja karistus. Kolm viimast on olnud mõlema uuringu ajal kohustusliku kirjanduse nimekirjas, mistõttu õpilane on nad avanud välisel sunnil. Näiteks põhjendab minu uuringus osalenud tütarlaps raamatu Tõde ja õigus valikut sõnadega: kui poleks seda teost kohustuslikus kirjanduses olnud, poleks ma seda eales kätte võtnud. samas on tema ja paljud teised lugedes avastanud, et tegemist on huvitava teosega. Nii pole varasemad oletused tingimata õigeks osutunud: näiteks Malle Järve avaldas juba ligi 20 aasta eest arvamust, et Tammsaare Tõe ja õiguse populaarsus on hakanud kahanema (Järve 1993), kuid see teos on ka aastatel õpilaste lemmikraamatute nimekirjas, olgu selle taga siis eesti kultuuri olulise tüviteksti igikestvus või ka käsitlusviiside kaasajastumine. Jane eyre on aga tüdrukute lemmik olnud kogu siinkirjutajale adutava aja, kui mitte raamatu ilmumisest alates (1847, e.k 1959). Ka Tartu linnaraamatukogu laenutusedetabelitest võib leida samu raamatuid, mida uuringus nimetati: nii kui ka aasta eesti ilukirjanduse edetabelit juhivad Tõde ja õigus, Rehepapp ja Kuidas elad, ann? ; tõlkeilukirjanduses on mõlemal aastal kolmandal kohal läänerindel muutuseta (Tartu linnaraamatukogu kirjandusveeb s. a.). Kuna need raamatud on ka koolides kohustuslik kirjandus, siis on nad edetabelite tippu jõudnud arvatavasti just sel põhjusel. Teisalt näitab uurimuse kvalitatiivne analüüs (nagu 828

6 Helin Puksand_Layout :21 Page 829 ülalgi mainitud), et kohustuslikkuse tõttu leitakse kirjandusest sageli üles see väärtuslik, mis muidu parimas lugemiseas leidmata jääks. Kui võrrelda lemmikraamatute ja -autorite nimekirja enim müüdud raamatute loendiga, mida koostab eesti Kirjastuste liit, siis võime kohata taas samu nimesid: aastal oli enim müüdud J. K. Rowlingu Harry Potter ja segavereline prints ( eks); aastal oli ilukirjandusmenuk a. Kivirähki Mees, kes teadis ussisõnu ( eks) ja lastekirjanduse valdkonna lemmik J. K. Rowlingu Harry Potter ja surma vägised (15 557). Ilmselt on nende raamatute ostunumbreid mõjutanud asjaolu, et Rowlingu kõnealused raamatud kuulusid juba populaarsuse võitnud sarja ja Kivirähk oli end eesti kirjandusmaastikul tõestanud huvitava ja humoorika autorina. Teisalt, kui raamat on noorel kohe riiulilt võtta, siis on ilmselt suurem tõenäosus, et ta seda ka lugema hakkab. Näiteks on PIsa taustauuringutes ilmnenud seos kodu kultuuritaseme (peamiselt klassikakirjanduse olemasolu) ja õpilase lugemistulemuse vahel (Välijärvi, linnakylä 2002: ). PIsa 2009 taustauurimuse järgi meeldib ligi 30 protsendile eesti noortest raamatuid vahetada, 41 protsendile meeldib, kui neile raamatuid kingitakse, ning niisama paljudele meeldib käia raamatupoodides ja raamatukogudes. enamik (ligi 80 %) noori armastab raamatute üle ka arutleda (vt Puksand 2010a: 65 67). Koolinoortele meeldivad aasta uuringu avatud vastuste järgi eelkõige raamatud, mis on fantaasiaküllased (nt Harry Potteri sari, sõrmuste isanda triloogia), kaasahaaravad ja seiklusrikkad (lisaks eelnimetatutele da Vinci kood ). Muuhulgas teevad raamatu noorte sõnul meeldivaks huumor (Kivirähki raamatud) ja lugeja eakaaslastest tegelased (anni lood, Mina olin siin ). Põhjenduste hulgast ei puudu ka filosoofiline ja sügavmõtteline sisu ( Kuritöö ja karistus, dorian Gray portree ). eesti noored peavad teatud teoseid eesti kultuuris oluliseks ( Tõde ja õigus, Kivirähki raamatud). Mitmel korral, näiteks J. K. Rowlingu, a. Kivirähki, s. Henno, J. R. R. Tolkieni puhul, on vastajad lihtsalt rõhutanud, et autor (ja seega ka tema teos) meeldib. eesti noorte raamatueelistuste põhjused ei erine sellest, mida on leitud mujal. Näiteks on Rosemary Hopper (2005) välja toonud peamised põhjused, miks varateismelised ühe või teise raamatu valivad: 1) esmased teadmised raamatust või autorist, nt ollakse varem sama autori teoseid lugenud; 2) raamatu välimus kaanekujundus, pildid, kirjasuurus; 3) kellegi soovitus peamiselt loetakse pereliikmete või sõprade mõjul; 4) film või telesaade, nt Harry Potteri või sõrmuste isanda filmid on toonud palju teismelisi alusteoste juurde; 5) žanr osa lugejaid eelistab fantaasiajutte, teised tõsielulugusid. Kattuvusi leiab eesti noorte põhjendustest pea kõiges peale ladumistehniliste seikade. et eestis uuriti veidi vanemat earühma, lisanduvad positiivne hoiak autori suhtes, isiklik suhe teosega ja piisav vaimne pingutus. Küsimuse Kas oskad nimetada ka selliseid ilukirjandusteoseid (või autoreid), mis on sulle eriti vastumeelt olnud? Mis põhjusel? vastustes toodi välja oluliselt vähem raamatuid, vaid 141 erinevat teost, poisid nimetasid neid 64 ja tüdrukud 116. ebameeldivate raamatute eesotsas on eranditult kohustusliku kirjanduse teosed: V. Hugo Jumalaema kirik Pariisis (27 vastajat), e. Vilde Mäeküla piimamees (20), a. H. Tammsaare Tõde ja õigus (20), H. de Balzaci Isa Goriot (19), M. undi Hüvasti, kollane kass (17), e. Hemingway Vanamees ja meri (17), e. Bornhöhe Tasuja (16), e. Kippeli 829

7 Helin Puksand_Layout :21 Page 830 Meelis (15), J. W. Goethe Faust (14), F. dostojevski Kuritöö ja karistus (13), a. Puškini Jevgeni Onegin (13), sophoklese Kuningas Oidipus (13), a. H. Tammsaare Kõrboja peremees (12), J. Krossi Wikmani poisid (11), H. Jõgisalu Maaleib (10), J. K. Rowlingu Harry Potter (9), e. Vilde Mahtra sõda (8), F. dostojevski Idioot, a. Kitzbergi libahunt, stendhali Punane ja must (7), J. Joyce i Kunstniku noorpõlveportree ja e. M. Remarque i läänerindel muutuseta (6), a. Kivirähki Rehepapp (5). selle kõrval on mitu õpilast toonud eraldi välja, et ükski kohustuslik raamat ei meeldi ja kõik nad on igavad. Kui võrrelda mittemeeldinud raamatute nimekirja meeldinud raamatutega, siis võib näha, et Tõde ja õigus ning Kuritöö ja karistus esinevad mõlemas nimekirjas. Tegemist on mahukate ja keeruliste raamatutega, mis ilmselt pakuvad pinget vilunumale lugejale, kuid millega tehniliselt nõrk ja vaimse pingutusega harjumata lugeja (sh keskendumisraskustega noor 10 ) võib tõeliselt hätta jääda. samuti näeme mõlemas nimekirjas Harry Potteri sarja, raamatuid läänerindel muutuseta ja Rehepapp. Tegelikult leiab peaaegu kõik õpilastele mittemeeldinud raamatud ka meeldinud raamatute nimekirjast. Õpetaja saab praeguseid õppekavu arvestades oma soovitusi suuresti kohandada ja siinkohal näib uurimus suunavat just kasutama enamaid valikuvõimalusi (seda enam, et üsna ilmselt ei sarnane ka osa nooremate õpetajate lugemus tingimata enam õpetajate vanema põlvkonna omaga). Kirjandusinimesed omakorda võiksid eeltoodud nimekirja professionaalselt mõtestada. Õpilased väidavad eelkõige, et raamatud, mis ei meeldi, on igavad nii iseloomustati peaaegu kõiki ebameeldivana nimetatud raamatuid. Veel ilmneb vastustest, et noortele ei meeldi tänapäeval pikad kirjeldused (nimetatud Jumalaema kiriku Pariisis, Tõe ja õiguse ning Vanamehe ja mere kontekstis). samuti lubab uurimus järeldada, et raamatu võib ebameeldivaks muuta õpetaja ebahuvitav või õpilase aspektist vale käsitlus. Näiteks Mati undi omaaegse kultusteose Hüvasti, kollane kass tõid mittemeeldinud raamatuna esile ainult ühe kindla klassi õpilased. sarnane lugu oli Harri Jõgisalu raamatuga Maaleib, mis oli ühele klassile tehtud kohustuslikuks 4. klassis (need, kes seda teost ei lugenud, ei saanud ekskursioonile) veel 9. klassis mäletavad need õpilased seda kui igavat ja ebameeldivat raamatut. seega võib arvata, et igal juhul jätab õpilasele negatiivse mälestuse raamat, mis pole talle ea- ega jõukohane. eelnevast kasvab välja küsimus, kas kirjandust tasub üldse kohustuslikuks teha. Ühest küljest peetakse eestis loomulikuks, et meie lapsed loevad eesti ja maailmakirjanduse tüviteoseid ning peamine tee klassika juurde on koolikirjandus. Nii mitmelgi rahvusvahelisel konverentsil on imestatud, kas tõesti eesti lapsed loevad koolis dostojevskit, mis meie jaoks on täiesti elementaarne. Tiit Hennoste rõhutab, et ühine loetud kirjandus on aidanud luua inimestel endale ajalugu ja juured. Ta arvab, et klassikalise ilukirjanduse lugemise vähenemisega võib kaduda oluline side, mis eesti ühiskonda on koos hoidnud (Hennoste 2011). Kirjandusklassika tähtsuse toob välja ka andres arrak (2012): Kui maailmaklassika varasalv on lugemata, jääb omandamata sõnavara. Kui ei ole sõnu, ei ole ka mõtteid. Teiselt poolt on koolikirjanduse valikute seas tegelikult väga väike osa suurepäraseid eesti keeles kättesaadavaid teoseid ning nii oleme [kohustusliku kirjandusega H. P.] 10 PIsa 2009 taustauuringust selgus ka tõsiasi, et 17 % õpilastest ei suuda paigal istuda ja lugeda rohkem kui paar minutit (vt Puksand 2012b). 830

8 Helin Puksand_Layout :21 Page 831 peaaegu surmale määranud uskumatu hulga tõlgitud ja tõlgitavat, kirjutatud ja kirjutamisel väärtvara (Kerge 2003). samuti räägib kohustusliku kirjanduse vastu tõik, et hoolimata sadadest väärtteostest kodudes ei kõneta paljud raamatud enam tänapäeva noort. lugemisuurijad on näiteks veendunud, et just õigus eakohaselt ja individuaalselt oma lugemisvara kavandada loob eelduse igat laadi lugemisosaduse tekkeks (sulkunen, arffman 2010). liivia Rebane toob oma magistritöös välja, et vaid kolmandik uuritud kolmanda kooliastme õpilastest loeb läbi kõik koolikirjanduse teosed, kuid tervelt veerand õpilastest vastas, et nad loevad nii vähe kui võimalik mõningal juhul isegi mitte ühtegi raamatut (Rebane 2012: 40). seega mis on kohustuslik, võib olla hoopis eemalepeletav, seda eriti teismeeas. kokkuvõtteks Mida võib siis eesti koolinoorte lugemisharjumuste kohta järeldada? arvamus, et tänapäeva noor üldse ei loe, ei pea paika. Noorte enamik oskab nimetada kirjanikke ja nende teoseid, neil on omad maitse-eelistused, mida kujundab teatava piirini ka koolikirjandus, ja nad oskavad oma eelistusi nii autorite kui ka teoste osas põhjendada. Pigem tasub eri uurimustest järeldada, et tähelepanu vajab õpilaste lugemistehnika, mis paneb esimesel kahel kooliastmel aluse lugemisvilumusele ja ilukirjanduse nautimisele. PIsa 2009 tõi välja, et 13,3 % eesti 15-aastastest õpilastest on omandanud lugemise vaid baastasemel (Puksand 2010a: 32; eu High level Group of experts on literacy 2012: 36), mis võimaldab küll lugeda primitiivseid argitekste, kuid ei luba nautida mitmepalgelist ilukirjandust. Kehvale lugemisoskusele viitab ka liivia Rebase uurimuses 41 % kolmanda kooliastme poiste arvamus, et hea raamat on suurte piltidega ja õhuke, et seda oleks kerge lugeda (Rebane 2012: 42). lugemisoskust on eluliselt vaja, kuid sellele pannakse alus eelkõige varases koolieas. euroopa Komisjoni ekspertide rühm rõhutab vajadust luua kirjaoskuskeskkond (ingl literate environment) juba varases lapseeas ja kaasata lugemise õpetamisse lapsevanemaid (eu High level Group of experts on literacy 2012: 64). eestis algab selline keskkond eeltoodu järgi kodunt, sellele on lasteaedade ja algklasside kaudu kaasa aidanud eesti lugemisühingu projekt lugemispesa, mille raames tehakse koolitusi ka lapsevanematele (vt eesti lugemisühing). Kui lugemisoskus on üldiselt tugevasti seotud ilukirjanduse lugemisega, siis ei maksa seda seost alahinnata. Tõsiselt tuleb mõelda, kuidas luua suhe kirjanduse kui kunstiliigiga. Krista Kerge hoiatab, et halb kirjandusõpetus võib endale tähtsa tekstistiku avastamissoovi igaveseks pärssida, eduajastu töökoormus lugemisvõimaluse unistuseks jätta ja väsimus madaldada vaimsed nõuded suvalise TV-järjeka lõõgastuse tasemele (Kerge 2004). Gay Ivey ja Karen Broaddus arvavad, et sageli ei täida kirjandustund oma eesmärki: õpilastelt oodatakse iseseisvaks lugejaks saamist, kuid neile antakse vähe võimalusi uurida neid ennast huvitavat kirjandust, lugeda omas tempos või otsustada, kas lugeda raamat läbi või mitte (Ivey, Broaddus 2001). samas seab eestis õpetamisele omad piirid õppekava ja ka ühiskondlik arvamus (vt nt arrak 2012; Hennoste 2011). 831

9 Helin Puksand_Layout :21 Page 832 Oluliseks on muutunud kriitiline lugemisoskus, kuid sageli on õpetajatele ebaselge, kuidas seda saavutada. Ivey ja Broaddus toovad välja, et õpetajad küll tahavad, et õpilased oleksid võimelised kriitiliselt lugema, kuid samas lubavad harva neil algatada vestlusi raamatute üle (Ivey, Broaddus 2001). PIsa 2009 taustauuringust aga selgub, et 60 protsendile eesti õpilastest meeldib väljendada oma arvamust loetud raamatute kohta, ning 35 protsendile meeldib rääkida teiste inimestega raamatutest (Puksand 2012b). Üheks selle põhjuseks võib olla muidugi tõik, et eesti õpilased on harjunud kirjandustundides oma arvamust avaldama, ning seda tulebki soosida. Värskelt kehtima hakanud õppekavas (PRÕK 2011, GRÕK 2011) on kirjandus ja eesti keel alates 5. klassist kaks ainet. 11 Nii langeb kirjandusele suurem tähelepanu, kuid on ka suurem oht etteantud nimekirjade sisus eksida. Kuigi andrus Org toob eesti keele ja kirjanduse valdkonnaraamatus välja soovitusliku nimekirja ning soovitab koolilugemise valikul lähtuda õpilaste ja klassi eripärast (Org 2012), siis ometi on õpetajad harjunud kasutama pigem mõistet kohustuslik kirjandus ja pakuvad õpilastele lugemiseks suhteliselt kindla valiku (vt nt Hein 2012). Teisalt peaks igasugused tekstitööoskused olema nüüd paremini tagatud. Peale selle, et kirjandus on eraldi aine, paneb nii põhikooli kui ka gümnaasiumi õppekava ka eesti keele aines rõhku just tekstide mõistmisele ja nende tõlgendamise võimalustele. Ka sunnib gümnaasiumi uut tüüpi eesti keele riigieksam loomult tekstide analüüsi, seostamise ja loomise eksam õpetajaid lugemisele rohkem tähelepanu pöörama. Nii on ilukirjandusliku lugemuse püsimiseks loodud hea foon. Isegi kui vaid väike osa noori ilukirjandust ei loe, vajab tähelepanu, mis on nende huviväljas. lugemiskohustus on põhjendatud, kuid ei tohi unustada, et lugemiskogemus on sügavalt isiklik. Teema ea- ja ajakohase huvitavuse kõrval tasub veel kord nimetada individuaalset vaimset suhet kindla tekstiga: huvi hoidmiseks on tähtis õige proportsioon lugemiseks vajamineva pingutuse ja sellest tekkiva taipamise/äratundmise vahel (Beaugrande, dressler 1981). Koolikirjandus toob küll osavad noored lugejad põnevasse ilukirjandusmaailma, kuid raamatud, mis ei ole individuaalselt huvitavad, ea- või jõukohased, peletavad noore sealt hoopis eemale. Individuaalne retseptsioon, isiklik suhe kirjandusega on praegu meie kirjanduse õppekavadesse ja õpivarasse (vt Nootre 2004) sisse kirjutatud, kuid teema väärib siiski püsivat eritähelepanu, sest harjumuste ja arusaamiste muutmine koolis on aeganõudev protsess. Artikkel on valminud Eesti Teadusfondi grandi 8605 toel. kirjandus a r r a k, andres emakeele(tuse)st. Postimees 14. III B e a u g r a n d e, Robert-alain de, d r e s s l e r, Wolfgang ulrich Research and schooling. Robert-alain de Beaugrande, Wolfgang ulrich dressler, Introduction to Text linguistics. london New York: longman = [digitalized version] (22. V 2012). 11 Vt ainekavu viidatud õppekavade lisades elektroonilisest Riigi Teatajast või õppekavade kodulehelt 832

10 Helin Puksand_Layout :21 Page 833 B l o o r, Meriel Towards a systemic functional model for comparing forms of discourse in academic writing. Ilha do desterro. Journal of english language, literatures in english and Cultural studies. Revista de língua Inglesa, literaturas em Inglês e estudos Culturais. Kd 46 (special Issue on systemic Functional linguistics in action), lk C o n s i d i n e, david, H o r t o n, Julie, M o o r m a n, Gary Teaching and reading the millennial generation through media literacy. Journal of adolescent & adult literacy, kd 52 (6), lk eu High level Group of experts on literacy Final Report. european Commission. G a r b e, Christine, H o l l e, Karl, W e i n h o l d, svantje (toim) adore Teaching struggling adolescent Readers in european Countries. Frankfurt am Main Berlin Bern Bruxelles New York Oxford Wien: Peter lang. G r i f f i t h, Pricilla e., R u a n, Jiening What is metacognition and what sould be its role in literacy instruction? Metacognition in literacy learning. Theory, assessment, Instruction, and Professional development. Toim susan e. Israel, Cathy Collins Block, Kathryn l. Bauserman, Kathryn Kinnucan- Welsch. Mahwah (NJ) london: lawrence erlbaum, lk GRÕK 2011 = Gümnaasiumi riiklik õppekava. elektrooniline Riigi Teataja. (25. V 2012). H e i n, Ivika [2012]. Õpetaja töökava. Näidistöökava 7. klassile. oppekava.ee/ Põhikooli valdkonnaraamatud ja valikainete aineraamatud ainevaldkond eesti keel ja kirjandus Kirjandus. III kooliaste. (25. VI 2012.) H e n n o s t e, Tiit Vastuolude aeg. sirp 16. IX. H o p p e r, Rosemary What are teenagers reading? adolescent fiction reading habits and reading choices. literacy, kd 39 (3), lk I v e y, Gay, B r o a d d u s, Karen Just plain reading : a survey of what makes students want to read in middle school classrooms. Reading Research Quarterly, kd 36 (4), lk J ä r v e, Malle The reception of literature in estonia. Favourite books and the case of Tammsaare. The Cultural study of Reception. (Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 38.) Jyväskylä: The university of Jyväskylä, lk K e r g e, Krista eesti kirjakeele mõtteruum. emakeele seltsi aastaraamat 49 (2003). Tallinn: emakeele selts, lk K e r g e, Krista Koolikirjandus läbi värske maasoolase vaatepilgu. eesti Päevaleht 22. X K r u u s, Priit Noored ja kirjandus. Keel ja Kirjandus, nr 12, lk l i n n a k y l ä, Pirjo Wie kann man schüler und schülerinnen für das lesen motivieren? Checkpoint literacy. Toim B. Hoffmann, R. Valtin. Berlin: dgls, lk l u h a r i, Bärbel, s õ r m u s, ester Õpilane, raamat, raamatukogu. uurimused õpilaste lugemisest ja õppekava toetavast kirjandusest kooliraamatukogudes. Tallinn: eesti Raamatukoguhoidjate Ühing. M i a l l, david s literary Reading: empirical and Theoretical studies. New York Bern Berlin Bruxelles Frankfurt am Main Oxford Wien: Peter lang. N o o t r e, sirje Kirjanduse kõnetus. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: avita. OeCd 2010 = PIsa 2009 Results: learning to learn student engagement, strategies and Practices (Kd III). OeCd. 833

11 Helin Puksand_Layout :21 Page 834 O r g, andrus [2012]. autorite ja teoste valikust ning käsitlemisest III kooliastmes. Põhikooli valdkonnaraamatud ja valikainete aineraamatud ainevaldkond eesti keel ja kirjandus Kirjandus. III kooliaste. (25. VI 2012.) P e r i e, Marianne, M o r a n, Rebecca, l u t k u s, anthony d NaeP 2004 trends in academic progress: Three decades of student performance in reading and mathematics (NCes Publication No ). Washington, dc: National Center for education statistics, Institute of education sciences, u.s. department of education. PRÕK 2011 = Põhikooli riiklik õppekava. elektrooniline Riigi Teataja. (25. V 2012). [P u k s a n d, Helin] 2010a. lugemine. lugemis- ja õppimisharjumused 15-aastastel õpilastel. Gunda Tire, Helin Puksand, Imbi Henno, Tiit lepmann. PIsa 2009 eesti tulemused. eesti 15-aastaste õpilaste teadmised ja oskused funktsionaalses lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes. Tallinn: Haridus- ja Teadusministeerium, lk P u k s a n d, Helin 2010b. Tekstid, mida loevad teismelised. Teismeliste lugemisharjumuste kasutamine koolis. Tekstiuurimus ja kool. (Tekstid ja taustad 6. emakeeleõpetuse Infokeskuse toimetised 5.) Toim Krista Kerge. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, lk P u k s a n d, Helin eesti koolinoorte lugemisharjumused meedia näitel. eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 7. Tallinn, lk P u k s a n d, Helin [2012a]. eesti õpilaste lugemisharjumustest. oppekava.ee/ Gümnaasiumi valdkonnaraamatud ja valikainete aineraamatud Valdkonnaüleseid käsitlusi. (25. V 2012.) P u k s a n d, Helin 2012b (ilmumas). Reading habits of the estonian adolescents the basis for lifelong learning. lifelong learning and Teacher development. (estonian studies in education 4.) Toim Jaan Mikk, Piret luik, Marika Veisson. Frankfurt am Main: Peter lang. P u k s a n d, Helin, K e r g e, Krista Õpiteksti analüüs kirjaoskuse omandamise kontekstis. emakeele seltsi aastaraamat 57 (2011). Tallinn: emakeele selts, lk R e b a n e, liivia Teise ja kolmanda kooliastme õpilaste lugemisharjumused ja neid mõjutavad tegurid. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool. murre.ut.ee/arhiiv/naita_pilt.php?materjal=kasikiri&materjal_id=d1747&sari=d (10. IX 2012). s c h u n k, dale H., P i n t r i c h, Paul R., M e e c e, Judith Motivation in education: Theory, Research, and applications. upper saddle River, NJ: Pearson/ Merrill Prentice Hall. s u l k u n e n, sari, a r f f m a n, Inga Key element No 4: Choosing engaging reading materials. Christine Garbe, Karl Holle, svantje Weinhold, adore Teaching struggling adolescent Readers in european Countries. Frankfurt am Main Berlin Bern Bruxelles New York Oxford Wien: Peter lang, lk T a m m e m ä e, Tiiu Kahe- ja kolmeaastaste eesti laste kõne arengu tase Revnelli ja HYKs testi põhjal ning selle seosed koduse kasvukeskkonna teguritega. (Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste dissertatsioonid.) Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus. V ä l i j ä r v i, Jouni, l i n n a k y l ä, Pirjo (toim) Tulevaisuuden osaajat. PIsa 2000 suomessa. Helsinki: Koulutuksen tutkimuslaitos. Opetushallitus. OeCd. 834

12 Helin Puksand_Layout :21 Page 835 Võrgumaterjal eesti Kirjastuste liit. (28. V 2012). eesti lugemisühing. (28. V 2012). Nukitsa konkurss. eesti lastekirjanduse Keskus. (30. V 2012). Tartu linnaraamatukogu kirjandusveeb. edetabelid. (15. VIII 2012). Varraku raamatublogi. (4. VI 2012). the reading habits of Estonian schoolchildren Keywords: reading competence, reading experience, school literature, favourite book, literature teaching In the rapidly changing world of today many adults have gained an impression that young people are sitting in front of a computer rather than reading fiction. Nevertheless, according to a study carried out in estonia in most of the schoolchildren can name their favourite authors as well as books, giving reasonable arguments for their choice. literature lessons have a significant role in shaping pupils taste in literature, as many a good book would otherwise miss their attention. However, in drawing up the lists of school literature, more attention should be paid to the age and abilities of the audience as poor reading competence combined with a restive mind is hardly enabling enjoyment of a rich text of fiction, rather, it may scare children off the literary world. Helin Puksand (b. 1970), Tallinn University, Institute of Educational Sciences, doctoral student, lecturer in School Pedagogy, helinp@tlu.ee 835

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM SAARA LIIS JÕERAND 7. KLASS MIDA SA LOED, ANN? Noor olla pole kerge. See on tüüpiline lause, mida kohtab paljudes noortero

VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM SAARA LIIS JÕERAND 7. KLASS MIDA SA LOED, ANN? Noor olla pole kerge. See on tüüpiline lause, mida kohtab paljudes noortero VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM SAARA LIIS JÕERAND 7. KLASS MIDA SA LOED, ANN? Noor olla pole kerge. See on tüüpiline lause, mida kohtab paljudes noorteromaanides ja mida mõtleb iga noor kasvõi kord elus.

Rohkem

Tartu Kivilinna Koolis käsitletavad tervikteosed 2017/2018. õa NB! Jälgi õpetaja nime ja vajadusel klassi tähist õpetaja Siret Huik 4. KLASS 1. E. Rau

Tartu Kivilinna Koolis käsitletavad tervikteosed 2017/2018. õa NB! Jälgi õpetaja nime ja vajadusel klassi tähist õpetaja Siret Huik 4. KLASS 1. E. Rau Tartu Kivilinna Koolis käsitletavad tervikteosed 2017/2018. õa NB! Jälgi õpetaja nime ja vajadusel klassi tähist õpetaja Siret Huik 4. KLASS 1. E. Raud Naksitrallid (25.- 29. september) 2. A. Lindgren

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud Kursuseprogramm Ainekood IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud Maht 3.0 EAP Kontakttundide maht: 16 h Õppesemester: S Arvestus Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Kool _________________________

Kool _________________________ 1 Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 7.-8. klass ÜLESANNE 1. Loe tekstikatkend läbi. Isegi puud pole enam endised või siis ei tunne ma neid lihtsalt ära, nad on jäänud mulle võõraks. Ma ei räägi sellest,

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET Prtklli viitenumber: 4 Kstaja: Cathlic Educatin Flanders Pealkiri Uuringuplaani tagasiside prtkll Allikad Dana, N. F., & Yendl-Hppey, D. (2008). The Reflective Educatr s Guide t Prfessinal Develpment:

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK 1 Ägedad 13 186.6 7 172.60 188.93

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg Eesti keel Matemaatika Katri Lehtsalu Anneli Morgenson N 1.t. 2. tund õpilastega K 8.t.

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

2017. aasta inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs Kaia Norberg SA Innove, inglise keele peaspetsialist Tulenevalt haridusministri 1

2017. aasta inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs Kaia Norberg SA Innove, inglise keele peaspetsialist Tulenevalt haridusministri 1 2017. aasta inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs Kaia Norberg SA Innove, inglise keele peaspetsialist Tulenevalt haridusministri 15. detsembri 2015. a määrusest nr 54 Tasemetööde ning

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad, avaloeng Anne Villems September 2013.a. Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on meie igapäevane abiline õppetöös. Milliseid vahendeid on teie senises õppetöös kasutatud?

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuulab, loeb ja jutustab dialooge and pets) Sõnavara teemadel

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED Loomade Nimel Baltic Animal Rights Gathering 2015 13270 Xploreworld Health in Action 20682 Ahtme

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

ES

ES Keiu Kärt Tammeaid Tartu ülikooli bakalaureus Eesti keele riigieksami kajastamisest ajakirjanduses 2012. aastal sooritasid gümnaasiumilõpetajad esimest korda kaheosalise eesti keele riigieksami. Kuidas

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

2017/18 õ.a. Aastaraamat KOOLIRAAMATUKOGU TÖÖST LAENUTUS Õppeaasta jooksul registreeriti raamatukogu lugejaks 865 (eelmisel õ.a. 833) lugejat, neist õ

2017/18 õ.a. Aastaraamat KOOLIRAAMATUKOGU TÖÖST LAENUTUS Õppeaasta jooksul registreeriti raamatukogu lugejaks 865 (eelmisel õ.a. 833) lugejat, neist õ KOOLIRAAMATUKOGU TÖÖST LAENUTUS Õppeaasta jooksul registreeriti raamatukogu lugejaks 865 (eelmisel õ.a. 833) lugejat, neist õpilasi 759. Laenutusi registreeriti õppeaasta jooksul 14 168 (eelmisel õ.a.

Rohkem