Kvalitatiivse uurimisviisi ajalooline taust ja teoreetilised alused

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kvalitatiivse uurimisviisi ajalooline taust ja teoreetilised alused"

Väljavõte

1 Kursuse Kvalitatiivse uurimisviisi ajalooline taust ja teoreetilised alused SOSS õppematerjal Koostaja Kadi Ilves Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut Tartu Ülikool Sisukord Sissejuhatuseks... 2 Kvalitatiivselt mõeldes ehk numbritest ei piisa... 2 Raskused kvalitatiivse uurimismetoodika defineerimisel... 3 Kvalitatiivse ja kvantitatiivse uurimisviisi võrdlus: kas vastandamine on kohane? 7 Kvalitatiivse uurimismetoodika arengulugu Kvalitatiivse uurimisviisi retoorika eripära Kvalitatiivse uurimisviisi filosoofilised eeldused ja traditsioonid Viis filosoofilist eeldust Kvalitatiivse uurimise viis traditsiooni Kasutatud kirjandus

2 Sissejuhatuseks Kvalitatiivselt mõeldes ehk numbritest ei piisa Tunnustatud teadus on olnud mitu sajandit peamiselt kvantitatiivne teadus, mis suunatud põhjus-tagajärg seoste otsimisele, kokkulugemisele ja numbrite keeles suhtlemisele. See on tugevasti kujundanud ka tavaarusaamu ning ühiskondlikku mõtlemist, mistõttu valmistab kvalitatiivne, tõlgendav mõtlemine tihti raskusi ning sellesse suhtutakse eelarvamustega. Olen seda kogenud nii üliõpilaste puhul kui ka suveülikooli kursusel. Siiski, kvalitatiivne mõtlemine ja analüüs ei ole pelgalt teadlaste pärusmaa, vaid me teeme seda väga suure osa oma igapäevaelust. Tõsi küll, igapäevamõtlemine ja analüüs erineb uurimistöö teostamiseks vajalikust mõtlemisest ja analüüsist küllalt oluliselt, kuid põhilised etapid ja protsessid on võrreldavad, kui mitte kattuvad. Näiteks otsuse langetamiseks, kas mõni asi, nähtus või inimene on sümpaatne või ebasümpaatne, tuleb vajalikke tunnuseid kvalitatiivselt ehk sisuliselt analüüsida. Ainult tunnuste kokkulugemisest ja/või inimesele hinde panemisest ei piisa. Kvalitatiivselt mõeldes ei räägita numbritest ega hinnata midagi arvuliselt. Pole oluline, kui palju midagi on või kui paljud inimesed üht või teistmoodi ütlevad või mõtlevad, vaid millest ja kuidas nad mõtlevad ehk mis on inimkäitumise, inimsuhete sisu, kuidas need toimivad ja mida nendega tehakse. Seejuures ei ole uurimise objektiks ainult silmaga nähtav ja kõrvaga kuuldav, vaid ka sõnade ja tegevuse taga peituv, aimatav, vihjamisi edasi antav kavatsus, liikumapanev jõud, suhtumine, nö mängusolev panus jms. 2

3 Raskused kvalitatiivse uurimismetoodika defineerimisel Kuidas mahutada kvalitatiivse uurimismetoodika kirjeldus lühikesse konspekti nii, et kursusel osaleja saaks ülevaate selle kujunemisloost ning põhimõtetest? Ülesanne ei ole lihtne, sest kvalitatiivne uurimisviis ei ole konkreetne asi, millel oleks ainus, õige definitsioon ning mille tunnused saaks koondada kompaktsesse loetellu. Selle kirjeldamiseks kasutatakse sageli erinevaid metafoore, mis on samuti tunnistuseks, et lihtne kirjeldamine ja tunnuste loetlemine ei tööta. Järgnevalt on ära toodud mõned katsed kvalitatiivset uurimisviisi defineerida ja iseloomustada: The Sage Dictionary of Social Research Methods (2006) alustab mõiste selgitamist Silvermani (1993) tõdemusega, et kvalitatiivne uurimismetoodika ei ole pelgalt kogum, meetod või uurimisstrateegia. Sõnaraamatu (samas) järgi põhineb see sageli tõlgenduslikul, konstruktivistlikul ja induktiivsel lähenemisel ning on suunatud subjektiivsete tähenduste uurimisele, mille kaudu inimesed maailma tõlgendavad, samuti tegelikkuse konstrueerimise erinevate viiside uurimisele. Denzin ja Lincoln (2005) kirjeldavad kvalitatiivset uurimismetoodikat kui tõlgenduslike (uurimis)praktikate kogumit, mis võimaldab maailma nähtavaks muuta. Uurija ülesandeks on tõlkida maailm erinevate praktikate abil väljal 1 tehtud märkmeteks, intervjuudeks, vestlusteks, fotodeks jms. Selleks, et tähendusi võimalikult autentselt edasi anda, tegutseb uurija nähtusele võimalikult lähedal, selle loomulikus 1 Ingl. k. sõna field tõlgitakse antud kontekstis eesti keelde sageli kui väli, põld jms. Tegemist andmekogumise keskkonda (asutust, inimgruppi vms) tähistava metafooriga. 3

4 keskkonnas. Denzin ja Lincoln lähtuvad kvalitatiivse uurimismetoodika seletamisel sõna kvalitatiivne tähendusest, mis peab silmas olendite ja protsesside kvaliteeti(e), mida ei uurita ega mõõdeta eksperimentaalselt hulga, määra, tugevuse või sageduse terminites. Nad nimetavad kolm põhjust, miks kvalitatiivne uurimismetoodika on raskesti defineeritav: puudub oma, selle juurde kuuluv teooria või paradigma. Vastupidi, kvalitatiivsed uurimismeetodid ja strateegiad on kasutusel paljude erinevate paradigmade raames. Näiteks konstruktsionistlik, feministlik, marksistlik, kultuuriuurimused jpt. on kasutusel paljudes erinevates distsipliinides ega kuulu üheainsa juurde. Näiteks sotsiaaltöö, meditsiin, antropoloogia, sotsioloogia jpt. ei ole oma meetodite ja/või uurimispraktikate kogu. Austraalia teadlase Douglas Ezzy (2002) arvates sobivad kvalitatiivsed uurimismeetodid teooriate loomiseks, milles on peamine rõhk tähendustel ja tõlgendustel. Tähendusele keskendumine tekitab uurija jaoks probleemi, sest tähendus ei ole asi ega aine, vaid pidevas muutumises olev aktiivsus. Tekib küsimus, kuidas uurida midagi, mis on pidevas muutumises? Tähendusi ja tõlgendusi luuakse ja taasluuakse uuesti iga kord, kui asjassepuutuv sotsiaalne situatsioon aset leiab. Douglas Ezzy (samas) tõdeb, et tähenduse uurimise muudab keeruliseks just tähenduse enda olemus. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2005) sõnade järgi kvalitatiivse uurimuse lähtekohaks on tegeliku elu kirjeldamine (lk 152). Selle juures ollakse huvitatud keeletunnustest, seaduspärasuste avastamisest, teksti või tegevuse tähenduse mõistmisest ja refleksioonist. Nad loetlevad seitse kvalitatiivse uurimisviisi tunnust (sealsamas lk 155) : 4

5 Uurimus on loomult tervikut haarav teadmise hankimine ja andmed kogutakse loomulikus, tegelikus olukorras. Teadmiste kogumise instrumendina kasutatakse inimest. Kasutatakse induktiivset analüüsi. Andmete kogumisel kasutatakse kvalitatiivseid meetodeid. Uurimisobjektid valitakse eesmärgipäraselt, mitte juhusliku valimi menetlust kasutades. Uurimuse kava kujuneb uurimise käigus. Juhtumeid käsitletakse kui ainulaadseid ja vastavalt sellele tõlgendatakse ka andmeid. Rossman ja Rallis (1998) võrdlevad kvalitatiivse uurimuse läbiviimist maja ehitamisega. Uurimuse eesmärk on seejuures soov saada paremini aru mõnest sotsiaalse elu aspektist, olla selle osaline, vaadata asjadele seestpoolt. Uurimuse ehitamise protsessi kirjeldavad Rossman ja Rallis (samas) järgmiselt: küsimustele vastamiseks kogub uurija andmeid, mis on analoogsed ehituskividele. Andmeteks on kuvandid, helid, sõnad ja numbrid. Hoolikalt valitud ja kogutud ehituskivid koondatakse mudeliteks, millega need muutuvad informatsiooniks. Kui info võetakse kasutusele või rakendatakse, siis saab sellest teadmine. Sarnaselt ehitusplokkidele ei ole andmed iseenesest kasutuskõlblikud, kuid neid omavahel oskuslikult sidudes on võimalik ehitada müür. Nii ehitaja kui uurija alustavad küsimustest ja nende tegevuse lõpptulemuseks on praktiliseks kasutamiseks sobiv toode või teos. Rossman ja Rallis (sealsamas) pakuvad välja teisegi metafoori uurimuse võrdlemise reisi või teekonnaga, mille algus ja lõpp-punkt on teada ja ettemääratud, kuid teekond ise muutusteks ja kõiksugusteks ootamatuteks käänakuteks avatud. Nad loetlevad samuti kvalitatiivse uurimisviisi tunnuseid, millest 5

6 osa kattub eeltooduga. Seetõttu olgu siinkohal nimetatud vaid need, mis eelmisest loetelust puudusid: Kvalitatiivne uurimus algab küsimusest ja selle peamine eesmärk on kasutatavus. Kvalitatiivne uurija on uurimisprotsessis osaline, mitte kõrvalseisja Kvalitatiivne uurija väärtustab igapäevase elumaailma segadust; ta on keskendunud kontekstile ega püüdle standardiseerimise ja juhusliku valimi loomise poole. Kvalitatiivses uurimuses pigem kirjeldatakse ja tõlgendatakse, selmet mõõta ja ennustada. Kvalitatiivne uurimus on tekkiva, esile kerkiva, ilmuva iseloomuga (emergent). Kvalitatiivne uurimus on keerukate mõttekäikudega, fenomeni igakülgselt ja iteratiivselt uuriv ja kirjeldav. Kvalitatiivse uurimuse põhialuseks on tõlgendamine. Kvalitatiivse uurimus võib muuta uurija maailmapilti. John Creswell (1998) võrdleb kvalitatiivset uurimismetoodikat peene kangaga, mis on kootud erinevat värvi, tekstuuriga ning erineval moel kokkusegatud materjalist. Creswell (samas) pakub omalt poolt välja kompaktse definitsiooni, mis sobib hästi käesoleva peatüki lõpetamiseks: Kvalitatiivne uurimisviis on protsess nähtusest arusaamiseks, mis põhineb erinevatel metodoloogilistel uurimistraditsioonidel, mille eesmärgiks on uurida sotsiaalset või inimestega seotud probleemi. Uurija kujutab kompleksse ja tervikliku pildi, analüüsib sõnu, annab detailse ülevaate informantide vaadetest ja viib uurimuse läbi loomulikus keskkonnas. (lk 15). 6

7 Kvalitatiivse ja kvantitatiivse uurimisviisi võrdlus: kas vastandamine on kohane? Oleme harjunud nähtusi ja asju defineerima neid teiste nähtuste või asjadega võrreldes. Näiteks koolis hinnatakse õpilasi headeks või halbadeks võrreldes teiste lastega; ehitist või parki hinnatakse ilusaks või inetuks, kõrvutades seda teiste ehitiste ja parkidega jne. Ka kvalitatiivset uurimismetoodikat defineeritakse tihti võrdluses kvantitatiivsega. Millised on siis peamised erinevused ja kas neid kaht on kohane vastandada? Creswell (1998) toetub küsimusele vastamiseks Ragin ile (1987), kes nimetab kahe uurimismetoodika peamise erinevuse väga lihtsalt ja selgelt: kvantitatiivsed uurijad töötavad väheste tunnuste ja suure hulga juhtumitega, kvalitatiivsed uurijad seevastu toetuvad väikesele arvule juhtumitele ja suurele hulgale tunnustele. Tavaliselt nimetatakse kvantitatiivse ja kvalitatiivse uurimismetoodika peamise erinevusena seda, et esimene tegeleb numbritega, teine mitte. Antud määratlusega nõustuvad Bauer, Gaskell ja Allum (2000), kelle hinnangul kasutab kvantitatiivne metoodika andmete seletamiseks statistilisi meetodeid, mistõttu seda peetakse kõvaks teaduseks. Kvalitatiivne metoodika seevastu väldib numbreid, mistõttu tegeleb sotsiaalse tegelikkuse tõlgendamisega ning on ära teeninud pehme teaduse nimetuse. Kvantitatiivse uurimuse tüüpiliseks näiteks on avaliku arvamuse küsitlus ja kvalitatiivse näiteks süvaintervjuu. Kvantitatiivset ja kvalitatiivset uurimismetoodikat kujutatakse Baueri, Gaskelli ja Allumi (samas) hinnangul sageli sotsiaalteaduste võistlevate paradigmadena ja püütakse näidata ühe või teise suuna üleolekut või 7

8 paremust võrreldes teisega. Selleks ei ole autorite sõnul alust, sest kummalgi on oma eelised ja puudused ning kumbki sobib sotsiaalse reaalsuse erinevate aspektide uurimiseks. Autorid (samas) toetavad oma argumente mitmete väidetega, millest mõned on järgnevalt loetletud: Ilma kvalifitseerimiseta ei ole kvantifitseerimist. Uurijal on vaja eristada sotsiaalsete kategooriate mõisteid ja sisu enne kui ta saab hakata kokku lugema, mitu inimest millisesse kategooriasse kuulub. Statistiline analüüs sisaldab samuti tõlgendamist. Ka kõige keerulisemaid kvantitatiivseid mudeleid on vaja lahti tõlgendada, sest ka kvantitatiivsed andmed ei räägi ise enda eest. Metodoloogiline mitmekesisus uurimisprotsessis vs üks sobiv tööriist kõikideks töödeks. Olukord, kus küsimustike väljatöötamist ja väljavõttelist valimimoodustamist on hakatud pidama ainsateks uurimismeetoditeks sarnaneb olukorraga, kus kõiki töid püütakse teha üheainsa tööriista, näiteks haamri, abil. Lähtumine meetodite väljatöötamise ajalisest järgnevusest. Statistilisi mudeleid on kombeks pidada vanaks, ajale hästi vastu pidanud meetodeiks, seevastu kui kvalitatiivsed meetodid on iseseisvuse ja tunnustuse saavutanud üsna hiljuti, 20.sajandil. Protseduuriline selgus vs hägusus. Kvantitatiivsete meetodite eeliseks näib olevat protseduuriline selgus ja lihtsalt õpitavus. Kvalitatiivsete meetodite kohta on kirjanduses harva selgeid juhiseid leida, mistõttu satuvad algajad uurijad küllalt sageli segadusse ega tea, mida täpselt tuleks teha, kui on vaja teha kvalitatiivset uurimust. Iseseisev hea praktika standardite diskursus. Kvantitatiivsete uurimuste eeliseks on hästi välja arenenud diskursus uurimuse protsessi kvaliteedist. Selmet kopeerida kvantitatiivse uurimisviisi 8

9 kvaliteedistandardeid, on kvalitatiivsed uurijad välja töötanud võrreldavad, kuid siiski erinevad kvaliteedi standardid. Becker (1986: 122, refer Denzin ja Lincoln 2005: 11-12) nimetab vaidluses kvalitatiivne versus kvantitatiivne teadus viis neid kaht eristavat aspekti: I Positivism ja postpositivism Nii kvantitatiivne kui kvalitatiivne uurimismetoodika on alguse saanud positivistlikust ja postpositivistlikust traditsioonist loodus- ja sotsiaalteadustes. Positivismi esindajad, kelle seisukohad on kvantitatiivsetele uurijatele meelepärasemad, väidavad, et on olemas uurijast väljaspool asuv tegelikkus, mida tuleb uurida, vallutada ja mõista. Samal ajal väidavad postpositivistid, kes sümpatiseerivad enam kvalitatiivsetele uurijatele, et tegelikkus ei saa kunagi olla täielikult mõistetud, võimalik on ainult ligikaudne arusaamine sellest. II Postmodernistliku vaate aktsepteerimine Osa kvalitatiivse uurimismetoodika kasuks otsustanud teadlasi arvab, et positivistlik maailmanägemise viis on lihtsalt üks võimalus jutustada lugusid ühiskonnast või sotsiaalsetest maailmadest. Vähem tolerantsed kvalitatiivsed uurijad ei jaga antud seisukohta, arvates, et positivistlik lähenemine võimaldab luua vaid üht kindlat tüüpi teadust sellist, mis sunnib liiga palju hääli vaikima. 9

10 III Suhtumine indiviidi vaatepunkti Kvalitatiivsed uurijad loodavad üksikasjaliku intervjueerimise ja vaatlustega jõuda üksikisikute maailmanägemise viisile võimalikult lähedale. Kvantitatiivsed uurijad seevastu ei pea tõlgenduslike meetoditega loodud empiirilist materjali teaduslikus mõttes usaldusväärseks, vaid hindavad seda impressionistlikuks ja ebaobjektiivseks. IV Igapäevaelu uurimine Kvalitatiivsed uurijad on valmis kohtuma igapäevase sotsiaalse elu detailidega. Kvantitatiivsed uurijad seevastu abstraheerivad maailma ja uurivad seda harva vahetult. Nad püüdlevad etic teaduse poole, mis seab esikohale uurija maailmavaate ning põhineb suurearvulise juhuvalimi uurimisel ja tõenäosuste arvutamisel. Kvalitatiivsed uurijad seevastu on pühendunud emic teadusele, mis peab primaarseks uurimuses osalejate maailmavaadet ning juhib tähelepanu konkreetsete juhtumite spetsiifikale. V Sisuka ja sõnarikka kirjelduse roll Kvalitatiivsed uurijad peavad väärtuslikuks ümbritseva maailma sisukaid rikkalikke kirjeldusi. Kvantitatiivsed uurijad on nende vastu, kuna detailirohkus takistab üldistuste tegemist ja abstraheerimist. 10

11 Kahe uurimisviisi põhilised erinevused on John Creswelli (1998) poolt kompaktselt ja lühidalt kokku võetud alljärgnevas tabelis: KVANTITATIIVNE UURIMUS KVALITATIIVNE UURIMUS Põhiküsimused: Miks? Mil määral? Mis ulatuses? Lähteseisukohad: Esikohal on meetod Muutujaid on võimalik identifitseerida ja nende suhteid mõõta Etic - fookuses on uurija, väljaspool seisja, maailmanägemus Eesmärk: Üldistatavus Ettenägemine Põhjuslikud seletused Teooriate, hüpoteeside testimine Tõestamine Lähenemisviisid: Deduktiivne lähenemine Algab teooriate ja hüpoteesidega Manipuleerimine ja kontroll Formaalsed instrumendid Komponentide analüüs Konsensus ja normatiivsus Andmed taandatakse numbrilistele indikaatoritele Uurija roll: Eraldatus ja osavõtmatus Objektiivne portreteerimine Mis? Missugune? Kuidas? Esikohal protsess, uuritav fenomen Muutujad on keerulised, läbipõimunud ja raskesti mõõdetavad Emic - fookuses on osalejate, seesolija, maailmanägemus Uurimuses osalejate mõistmine, Kontekstualiseeritus Interpreteerimine Veenmine Pigem induktiivne lähenemine Teooriate ja hüpoteeside genereerimine Esilekerkimine ja kirjeldamine Uurija kui õpilane ja instrument Otsitakse mustreid Pluralism ja komplekssus Numbrilised indikaatorid vähe kasutusel Personaalne osalemine Empaatiline mõistmine 11

12 Kvalitatiivse uurimismetoodika arengulugu Kvalitatiivse uurimismetoodika juured on Rossmani ja Rallise (1998) sõnul empirismis, mille põhiväide kõlab teadmist on võimalik hankida ainult füüsiliste meeltega vahetult kogedes. Esimeseks kvalitatiivseks uurijaks peavad nad Aristotelest, kes leidis, et miski ei eksisteeri inimese peas teadmisena enne, kui seda pole meeltega tajutud. Denzin ja Lincoln (2005) kirjeldavad kvalitatiivsete uurimismeetodite arengulugu erinevates distsipliinides järgmiselt: sotsioloogias omandas kvalitatiivne uurimisviis olulise rolli seoses Chicago koolis ja 30- ndatel läbi viidud inimeste grupielu erinevaid aspekte (nt subkultuure) käsitlenud uurimustega. Antropoloogias toimusid samal perioodil distsipliini esilekerkimises määravaks osutunud uurimused teadlastelt nagu Boas, Mead, Benedict, Bateson, Evans-Pritchard, Radcliffe-Brown ja Malinowski, mis kaardistasid põllutöö põhijooned. Peagi levis kvalitatiivse uurimise traditsioon teistessegi sotsiaal- ja käitumisteadustesse nagu haridus-, ajaloo-, poliitika- ja äriteadus, samuti meditsiin, õendusteadus, sotsiaaltöö ja kommunikatsiooniteadus l tõmmati kvalitatiivse ja kvantitatiivse uurimisviisi vahele tülijoon, mille tulemusel surus kvantitatiivne peavooluteadus kvalitatiivse madalama järgu teaduseks. See tõi reaktsioonina kaasa kvalitatiivse uurimisviisi tormilise arengu, mille käigus kerkis esile põhistatud teooria meetod ning hiljem suur hulk teisi uusi kvalitatiivseid uurimismeetodeid. 2 Siinkohal on silmas peetud 20.sajandi aastatel alguse saanud Chicago koolkonna teadlaste linnauuringuid, mis olid sotsioloogiliste etnograafiliste uurimuste vallas teedrajavaks. 12

13 Ajapikku on kvalitatiivne uurimismetoodika võitnud teadusmaailmas kõrgema positsiooni ja suurema sõnaõiguse. Oma osa selles on hindamiskriteeriumite väljakujunemine, mille abil mõõta kvalitatiivsete uurimuste kvaliteeti. Siiski, nagu Denzin ja Lincoln (samas) nendivad, nimetavad paljud poliitikud ja nö kõva teaduse esindajad veel tänapäevalgi kvalitatiivseid uurijaid ajakirjanikeks või pehmeteks teadlasteks. Kvalitatiivsete uurijate töid peetakse neis ringkondades mõnikord ebateaduslikuks, seletavaks ja/või subjektiivseks. Selline suhtumine ei jää vastuseta - positivistliku teaduse rünnakuid kvalitatiivse teaduse vastu peetakse püüdeks kehtestada üht tõe versiooni õigemana võrreldes teistega. Denzinilt ja Lincolnilt pärineb klassikaks muutunud tekst kvalitatiivse uurimismetoodika arengumomentidest Põhja-Ameerikas, mis kuulub ka käesoleva kursuse kohustusliku kirjanduse loetellu. Kui esialgu kirjeldasid nad kaheksat momenti, on 2005.aastal ilmunud tekstis lisatud ka üheksas, alates 2004.aastast aset leidvaid arenguid käsitlev lõik. Kvalitatiivse uurimismetoodika arenguid Euroopas kirjeldab Uwe Flick, seni ainus vana maailma teadlane, kes nimetatud teemal põhjalikult sõna on võtnud. Ka Uwe Flicki artikkel kuulub kursuse õppematerjalide hulka. Arenguid teistes Euroopa riikides kirjeldavad arvukad artiklid saksa- ja inglise keeles ilmuvas veebiajakirjas pealkirjaga Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, mille koduleht asub aadressil Ajakiri avaldab artikleid nii inglise, saksa kui hispaania keeles. Kvalitatiivsete uurimismeetodite arengulugu Eestis ei ole seni kahjuks uuritud ning see jääb tulevikuuurijate teha. 13

14 Lisaks nimetatud lähenemisviisidele on kvalitatiivse teaduse arengut võimalik jälgida ja kirjeldada kolme peamise teadusliku ja filosoofilise pöörde kaudu, mis 20.sajandil aset leidnud. Nendeks pööreteks on Pööre keele poole alates 20.sajandi esimestest kümnenditest, peetakse üheks kõige suuremaks arenguks Läänemaises filosoofias. Peamine sisu seisnes teadvustamises, kuivõrd tõsist rolli mängib keel inimese arusaamises maailmast ja kuidas keelega asju tehakse. Arvatakse, et just pööre keele poole kutsus esile teised 20.sajandi suured muutused filosoofias. Peamised esindajad on Ludvig Wittgenstein, Ferinand Saussure, Judit Butler, Julia Kristeva jt. Pööre kriitiliste uurimuste poole alates 40ndatest ja lähtudes Frankfurdi koolkonna teadlaste töödest (Horkenheimer); tähelepanu hermeneutikale ja tõlgendamisele kui teadmiste allikaile, oluliseks muutus uurija isik ja tema enese-reflektsioon, esile kerkisid vabastavad (emancipatory) ja dekonstrueerivad uurimused nagu haigeid ja puudega inimesi kaasavad uurimused, feministlik teooria ja uurimused jms. Olulisemad esindajad Michel Foucault, Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu, feministlik teooria jpt. Pööre kultuuri poole alates 60-ndatest, kultuuri mõiste tähenduse muutumine, tähelepanu igapäevaelu kultuuri uurimisele, kultuur kui igasugune inimtegevus; kultuuriuurimused kui eraldiseisev distsipliin ja pop-kultuuri uurimused kui täiesti omaette valdkond. Esindajad Stuart Hall, Angela McRobbie jpt. 14

15 Kvalitatiivse uurimisviisi retoorika eripära Teaduskeelest rääkides peetakse enamasti silmas keelt, mida kasutavad kvantitatiivse uurimismetoodika kasutajad. Mõisted nagu juhuvalim, küsimustik, respondent, valiidsus ja reliaablus jms näivad enesestmõistetavalt kuuluvat teaduskeelde. Samuti tava mitte kirjutada autorina esimeses isikus, minana, vaid umbmäärases kolmandas isikus, et tulemusi ja teadustööd võimalikult objektiivsena ja uurija mõjust vabana näidata. Kvalitatiivse uurimismetoodika levik on eelkirjeldatud põhimõtteid ja teaduskeeleks peetavat keelekasutust küllalt oluliselt muutnud. See võib olla üks põhjustest, miks kvalitatiivsed uurimisaruanded tõsistele teadlastele ebateaduslikud ja -objektiivsed tunduvad. Järgnevalt on kirjeldatud nelja tunnust, mille poolest kvalitatiivne tekst kvantitatiivsest erineb. Esimene ja võib-olla üks kõige tõsisemaid erinevusi ongi autori nähtavus. Tõsi, autorlusel ei ole siin sama tähendust nagu ilukirjanduslikel teostel, see tähendab autori isik ei pälvi kogu tähelepanu, vaid fookuses on ikkagi uurimus ja selle tulemused. Siiski, kvalitatiivne uurimismetoodika ei püüdle autori(te) mõjust vabale uurimistööle, vaid vastupidi, autori mõju tehakse nähtavaks ja kuulub analüüsimisele. Teine erinevus puudutab uurimuses osalejatesse suhtumist, mis väljendub samuti nendest kirjutamises. Kvalitatiivsetes uurimustes praktiliselt ei kasutata mõistet respondendid, mida asendab uurimuses osalejad, vastajad, intervjueeritavad või osalejale antud pseudonüüm. Suhe uurija ja uuritavate vahel on isiklik ja vahetu ning uurimus sünnib nendevahelises interaktsioonis ja vastastikmõjus. Viimast võetakse 15

16 taaskord arvesse tulemusi mõjutava asjaoluna, mitte ei püüta iga hinna eest välistada. Kolmas erinevus puudutab kirjutamise stiili. Kvalitatiivse uurimuse tekst on sageli jutustavas, narratiivses vormis, see on uurija jutustatud lugu. Viimane ei tähenda suvalist väljamõeldud teksti, vaid andmetel põhinevat ja range analüüsi tulemusel valminud teksti, mis lihtsalt esitatakse narratiivina. Kaasajal esile kerkinud uudsete uurimismeetodite puhul võib uurimisaruanne olla ka hoopis luulevormis (nt poeemina) või performance i kujul ette kantud, samuti fotodena, mis jutustavad lugu ilma, et sellele vältimatult lisanduks tekst. Aruande vorm ainuüksi ei näita uurimuse väärtust või kvaliteeti, kuid mõnikord võib just ebatraditsiooniline vorm olla ainuvõimalik, et uurimuse sisu ja tähendusi edasi anda. Ka traditsioonilises vormis tekstiline kvalitatiivne uurimisaruanne on kergesti loetav ja selle eesmärgiks on juhatada lugeja uurimuses osalejate maailma, anda edasi vastavad tähendused ja tähenduste nüansid, mida ilma emotsioonide, rikkalike kirjelduste jms, tavapäraselt mitteteaduslikuks peetavate aspektide lisamiseta ei ole võimalik teha. Neljas erinevus on seotud aruannete pikkuse ja üksikasjalikkusega ning sellega, et iga teema, detail, oluline tähendus on mitmekülgselt ja erinevates seostes lahti kirjutatud, et näidata uuritava fenomeni või kultuuri kompleksust ja keerukaid suhteid. Kvalitatiivsed aruanded on sageli väga pikad ja kiiresti konkreetseid tulemusi teada tahtvale lugejale tüütud lugeda. 16

17 Kvalitatiivse uurimisviisi filosoofilised eeldused ja traditsioonid Viis filosoofilist eeldust Kvalitatiivne uurija lähtuvad teatud paradigmadest või maailmavaatest kogumist uskumustest või eeldustest, mis läbivad kõiki nende läbi viidud uurimusi. Need on seotud tegelikkuse olemusega (ontoloogia), uurija suhtega uuritavasse (epistemoloogia), väärtustega (aksioloogia) ja uurimuse protsessiga (metodoloogia). Creswell (1998) iseloomustab järgnevas tabelis kõiki viit filosoofilist eeldust ning annab soovitusi nende seostamiseks uurimispraktikaga: Filosoofilised eeldused koos vihjetega praktika jaoks Eeldus Küsimus Iseloomustus Soovitused praktikaks Ontoloogiline Missugune on tegelikkuse olemus? Epistemoloogiline Aksioloogiline Retooriline Milline on uurija ja uuritava suhe? Milline roll on väärtustel? Milline on uurimuse keel? 17 Tegelikkus on subjektiivne ja mitmekülgne, selline nagu uurimuses osalejad seda näevad Uurija püüab vähendada distantsi enda ja uurimuses osaleja vahel Uurija teadvustab, et uurimus on väärtustest laetud ja eelarvamused on olemas Uurija kirjutab kirjanduslikus, Uurija kasutab uurimuses osalejate sõnastuses tekstilõike ja pakub tõendusmaterjali nende erinevatele vaatepunktidele Uurija teeb koostööd, osaleb tegevustes koos uuritavatega ja saab seesolijaks Uurija räägib avatult väärtustest, mis ümbritsevad narratiivi ning seob oma tõlgendused uuritavate tõlgendustega Uurija kasutab narratiivi

18 Metodoloogiline Milline on uurimuse protsess? mitteformaalses stiilis kasutades isiklikku häält, kvalitatiivseid termineid ja piiratud hulgal definitsioone Uurija kasutab induktiivset loogikat, uurides teemat selle kontekstis ja kasutab esile kerkivat teostust kaasakiskuvat stiili, võib kasutada esimese isiku asesõna ja rakendab kvalitatiivsele uurimisviisile omast sõnavara Uurija töötab üksikasjadega enne üldistuste tegemist, kirjeldab detailselt uurimuse konteksti ja revideerib järjekindlalt küsimusi, mis tekivad uurimisvälja kogemuste kohta 18

19 Kvalitatiivse uurimise viis traditsiooni Viise, kuidas jaotada ja klassifitseerida erinevaid uurimistraditsioone, mis mahuvad üldnimetaja kvalitatiivne uurimismetoodikas alla, on erinevaid. Olgu siinkohal ära toodud üks, John Creswelli poolt koostatud jaotus, mida tuleb vaadelda kui üht võimalust paljude seast, mitte kui ainuõiget tõde. John Creswell (1998) eristab kvalitatiivse uurimise viit traditsiooni, milleks on: biograafiline uurimus fenomenoloogiline uurimus põhistatud teooria 3 etnograafiline uurimus e. osalusvaatlus juhtumiuurimus 4 Tabel 1. Andmekogumine Tegevused Biograafia Fenomenoloogia Mida uuritakse? Üksikindiviid indiviidid, i elulugu kes on fenomeni kogenud Mis on tüüpilised ligipääsemise võimalused uuritavatele? Kuidas valitakse koht või indiviidid? (valimi koost. strateegia) Loa saamine, indiviidi nõusolek Erinevad strateegiad olenevalt uurimise eesmärgist ja indiviidist Inimeste leidmine, kellel on antud fenomeniga seoses kogemused Valitakse inimesi, kellel on kogemused antud fenomeniga Põhistatud teooria indiviidid, kes on antud teemaga seotud Homogeense valimi leidmine, sarnaste probleemideg a inimesed Homogeense valimi leidmine Etnograafia grupp inimesi, kes uuritavat objekti jagavad Kokkulepe asutusega, informantide konfidents. kindlustamine Grupi või asutuse leidmine, kus võib vaatlemist läbi viia Juhtumiuurimu s protsess, tegevus, sündmused, grupp inimesi Kokkulepe asutustega, grupiga, informantide konfidents. kindlustamine case (ide) leidmine, (tüüpiliste, ekstreemsete jne juhtumite valik) 3 Siin ja edaspidi grounded theory tähenduses 4 Siin ja edaspidi case study tähenduses 19

20 Mis tüüpi infot reeglina kogutakse? Mis on andmekogumis e tulemus? Kuidas andmeid säilitakse? Intiimne, isiklik info: dokum., arhiivandm., süvainter., vaatlus, vestlused Märkmed, protokollid Autentne materjal inimese elust Toimikud, arvutifailid Isiklik info inimeste läbielatud kogemuste kohta: vähemalt 10 pikka intervjuud Kuidas infot registreeritakse? Süvaintervjuude salvestused, protokollid Inimeste fikseeritud kogemused (avatus) Transkriptid, arvutifailid Süvaintervjuud inimestega (20-30); muu kirjalik tekst (nt. ajakirja artiklid) Intervjuude salvestused, protokollid, märkused Intervjuu tulemused, muu tekstimaterjal (avatus) Transkriptid, arvutifailid Info inimeste tegevusest, arvamustest osalus-vaatlus, intervjuud, dokumendid, muud materiaalsed teosed Fieldi päevik, vaatluste ja intervjuude protokollid Fieldi tulemused (refleksiivsus, vastastikkusus, elavus, privaatne info) Päevik, transkriptid, arvutifailid Ulatuslikud vormid: dokumendid, vaatluse kirjeldused, intervjuud, muud materiaalsed teosed Päevik, intervjuude ja vaatluste protokollid Intervjuude ja vaatluse tulemused Päevik, transkriptid, arvutifailid Tabel 2. Andmeanalüüs Andmete analüüs ja esitamine Andmete töötlus Lugemine ja meelde tuletamine Kirjeldamine Biograafia Failide loomine ja andmete organiseerimine Loe teksti, tee servadele lisamärkused, tee esialgsed koodid Kirjelda objektiivset elukogemuste sarja - kronoloogia Fenomenoloogia Failide loomine ja andmete organiseerimine Loe teksti, tee servadele lisamärkused, tee esialgsed koodid Kirjelda, mis on kogemuste tähendus uurija jaoks Põhistatud teooria Failide loomine ja andmete organiseerimine Loe teksti, tee servadele lisamärkused, tee esialgsed koodid Etnograafia Failide loomine ja andmete organiseerimine Loe teksti, tee servadele lisamärkused, tee esialgsed koodid Kirjelda kohta, tegelasi, sündmuseid: joonista pilt kohast Juhtumiuurimu s Failide loomine ja andmete organiseerimine Loe teksti, tee servadele lisamärkused, tee esialgsed koodid Kirjelda case (juhtumit, probleemi) ja selle konteksti 20

21 Klassifitseerimin e Interpreteerimine Esitamine, visualiseerimine Grupeeri lugusid ja episoode, vali elulooks vajalikud konteksti kirjeldavad materjalid Teoretiseeri andmed, luues mustreid ja tähendusi Esita jutustust, keskendudes protsessidele, teooriatele ja unikaalsetele ning üldistele tunnusjoontel e eluloos Leia ja loetle tähenduste avaldusi indiviididele, grupeeri avaldusi tähenduste üksustesse Loo tekstikirjeldust Mis juhtus, loo strukturaalse t kirjeldust Kuidas fenomen oli kogetud, loo üldist kirjeldust kogemuse olemusest Esita jutustust kogemuse olemusest, kasuta tabeleid või jooniseid kinnitamistes t ja tähenduste üksustest Moodusta kodeerimistelg : juhuslikud tingimused, kontekst, sekkumise tingimused, strateegiad, tulemused. Moodusta avatud kodeerimist - kategooriad, eripära, ulatuslikud eripärad Selekteeri koodid ja loo nende alusel lugusid, loo tinglik maatriks Esita teooria või mudel visuaalselt, tee ettepanekuid Analüüsi andmeid, et eristada teemad ja mustrid Interpreteeri ja tee järeldusi Esita narratiiv, argumenteer i tabelite, jooniste ja eskiisidega Kasuta kategooriate klasse, moodusta kategooriate mustreid Kasuta otseseid interpretatsioone, arenda iseloomulikke üldistusi Esita narratiiv, argumenteeri tabelite ja joonistega 21

22 Kasutatud kirjandus Bauer, M.W.; Gaskell, G.; Allum, N. C. (2000) Quality, Quantity and Knowledge Interests: Avoiding Confusions. In: Qualitative Researching with text, image and sound: a practical handbook. Ed-d by Bauer, M.W.; Gaskell, G. Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi. Creswell, J. W. (1998) Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi. Denzin, N.K; Lincoln Y.S. (2005) Introduction. In: The Sage Handbook of Qualitative Research. 3rd ed. Eds: Denzin, N.K; Lincoln Y.S. 2005, Sage Publications. Pp Ezzy, D. (2002) Qualitative analysis: Practice and Innovation. Allen and Unwin, Australia. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, ajakirja koduleht Hirsjärvi, S.; Remes, P.; Sajavaara, P. (2005) Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina. Rossman, G. B.; Rallis, S. F. (1998) Learning in the Field. An Introduction to Qualitative Research. Sage Publications. The Sage Dictionary of Social Research Methods (2006) Ed. by Jupp, V. Sage Publications. Pp

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode] HHP 3170 Organisatsiooni- psühholoogia 1. Sissejuhatus ainesse Psühholoogia organisatsioonis Vahetult peale II Maailma Sõda sõnastati kaks olulist, kuid selget ülesannet, mis ongi aluseks OP kujunemisele:

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

MTAT Loeng 2 ( )

MTAT Loeng 2 ( ) Disainiprotsessi juhtimine. Juhisdokumendid (1/28) Disaini protsess (2/28) Kasutajasõbraliku disaini protsess Disaini ülesanne on tagada tellijate ja tegijate ühtne arusaam süsteemi käitumisest ja välimusest

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

EU Kids Online Parimate uurimispraktikate juhend

EU Kids Online Parimate uurimispraktikate juhend Parimate uurimispraktikate juhend: kuidas uurida lapsi ja online-tehnoloogiaid võrdlevas perspektiivis Toimetajad Bojana Lobe, Sonia Livingstone, Kjartan Olafsson ja José Alberto Simões Autorid Elena Aristodemou,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule) Ülevaate

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET Prtklli viitenumber: 4 Kstaja: Cathlic Educatin Flanders Pealkiri Uuringuplaani tagasiside prtkll Allikad Dana, N. F., & Yendl-Hppey, D. (2008). The Reflective Educatr s Guide t Prfessinal Develpment:

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 KOMPETENTSIPÕHINE HINDAMINE JA SELLE MEETODID Anu Vaagen, Raili Laas Mis on hindamine? Esimese asjana seostub õppuril selle sõnaga õpetaja autoriteedile alluva otsuse vorm, mis kajastub numbrilisel kujul.

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) (https://www.etis.ee/index.aspx) kajastab

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:  Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode] Tallinna vanalinn - 3D Tallinna Linnaplaneerimise Amet Geoinformaatika osakond Ave Kargaja 21.10.2011 3D projekti eesmärgid Eesti, Tallinna, vanalinna teadvustus Detailsed 3D-andmed Tallinna Ruumiandmete

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON 2008-2010 BAEA, GRUNDTVIG programm Becoming Adult Educators in European Area. BABAR, Nordplus programm Becoming

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

E-õppe tehnoloogiad kõrgkoolis E-learning Technologies in Higher Education MTAT

E-õppe tehnoloogiad kõrgkoolis E-learning Technologies in Higher Education MTAT Interaktiivsusest e-õppes Anne Villems Seneca (4.-56.a. m.a.j.) Mitte sellepärast me ei söanda uusi asju katsetada, et asjad on keerulised, vaid kuna me ei söanda neid katsetada, on nad keerulised. It

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad ebareeglipärased verbid ning enesekohased tegusõnad.

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Eesti kohalikes omavalitsustes. Eesmärgiks oli välja

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem