RESIDENTUURI PROGRAMM RESTAURATIIVSE HAMBARAVI ERIALAL. Inglise keel

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "RESIDENTUURI PROGRAMM RESTAURATIIVSE HAMBARAVI ERIALAL. Inglise keel"

Väljavõte

1 RESIDENTUURI PROGRAMM RESTAURATIIVSE HAMBARAVI ERIALAL 1 PROGRAMMI NIMETUS EESTI JA INGLISE KEELES 2 ÕPPEASTE Residentuur 3 VALDKOND Tervis ja heaolu 4 ERIALA Restauratiivne hambaravi 5 ÕPPEASUTUS Tartu Ülikool 6 ÕPPEKAVA HALDAJA Meditsiiniteaduste valdkond 7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 3 aastat 8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel 10 ÕPIVÄLJUNDITE SAAVUTAMISEKS VAJALIKUD TEISED KEELED Restauratiivne hambaravi Kood 2705 Restorative dentistry Inglise keel 11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2020/ KINNITAMINE 1. Valdkonna nõukogus Ülikooli senatis VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris ja kes on lõpetanud: a. Tartu Ülikooli hambaarstiõppe, olles immatrikuleeritud hambaarstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem; b. Tartu Ülikooli hambaarstiõppe ja internatuuri, olles immatrikuleeritud hambaarstiõppesse enne 1997/1998. õppeaastat või c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 3. Erinevatel aastatel võetakse roteerivalt õppima grupp arstresidente: kas endodontiat, parodontoloogiat, hammastelõualuude proteesimist või laste hambaravi 14 RESIDENTUURI ÜLDEESMÄRGID 15 ERIALAPROGRAMMI STRUKTUURI LÜHIKIRJELDUS Residentuuri üldiseks eesmärgiks on viia arst-residendi teadmised ja praktilised oskused iseseisva restauratiivse hambaravi eriarstina (parodontoloogia, endodontia, hammaste-lõualuude proteesimise või laste hambaravi valdkonnas) töötamise tasemele. Omandatav haridus võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle restauratiivse hambaravi eriarstina. Akadeemiline õiend peegeldab õpitu sisu ja kitsamat eriala restauratiivse hambaravi laias valdkonnas. Restauratiivse hambaravi residentuur toimub 3-aastase õppena, 33 kuud, millele lisandub 3 puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile koostatakse individuaalne õpingukava, lähtudes õppija poolt valitud suunast: kas parodontoloogia, endodontia, hammaste-

2 16 ANTAV KVALIFIKATSIOON/ KRAAD 17 NÕUDED ÕPPEPROGRAMMI LÕPETAMISEKS 18 LÕPETAMISEL VÄLJASTA- TAVAD DOKUMENDID 19 LÕPUDOKUMENTE VÄLJASTAV(AD) KÕRGKOOL(ID) 20 RESIDENTUURI ÕPIEESMÄRGID (õpiväljundid ehk omandatavad/ arendatavad/erialased teadmised ja oskused, üldpädevused jms) lõualuude proteesimine või laste hambaravi. Minimaalne koolituse summaarne kestvus kitsal erialal on 22 kuud. Teised koolituse tsüklid on kestvusega kokku 11 kuud Restauratiivse hambaravi eriarsti kutse Specialist in restorative dentistry Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid, sooritama kõik teoreetiliste teadmiste arvestused, esitama kirjaliku lõputöö ja haiguslood. Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend Tartu Ülikool Residentuuri programmi läbinud arst-resident: 1) on võimeline osutama kas parodontoloogia, endodontia, hammaste-lõualuude proteesimise või laste hambaravi erialal kvaliteetset arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate saavutuste ja kõrgete eetiliste standarditega; 2) omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust; 3) tunneb ja järgib teadus- ja meditsiinieetika ning tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid; 4) soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini valdkonna kui ka arstiteaduse arengule; 5) tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide parimaks lahendamiseks; 6) orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas seadusandluses; 7) oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi jm. tugivõrgustikega; 8) omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi kas parodontoloogia, endodontia, hammaste-lõualuude proteesimise või laste hambaravi valdkonnas kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja uurimismeetoditest; 9) suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal tehtud järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka avalikkusele; 10) teadvustab vajadust jätkata erialaste teadmiste ja oskuste täiendamist edaspidise professionaalse karjääri jooksul täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks õppeks;

3 11) suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida erinevaid restauratiivse hambaravi valdkonda kuuluvate probleemidega patsiente; 12) oskab määrata uuringute ja ravi prioriteedid, hinnata erinevate ravivõimaluste tulemuslikkust ning riske; 13) oskab iseseisvalt teostada järgmisi protseduure: Parodontoloogia suuna valinud õppija oskab: - diagnoosida ja ravida erinevaid parodondi ja limaskesta haigusi - hinnata haiguste riski ja teostada parodondi haiguste profülaktikat - teostada juhitud biokile teraapiat ja mittekirurgilist parodondi haiguste ravi - teaduspõhiselt määrata ravimeid. - kasutada uuemaid parodontoloogias kasutatavid tehnoloogiad. - rakendada mitteinvasiisve ravi põhimõtteid ja tehnoloogiaid - osaleda interdistsiplinaarses hambaravi töös - valmistada eemaldatavaid ja mitte-eemaldatavaid parodontaalseid lahased või lahasproteese - eemaldada tarkusehambaid osteotoomiaga - avada abstsesse - teostada hemisektsiooni - teostada juuretipu resektsiooni - eemaldada eksostoose - teostada frenuloplastikat - paigaldada implantaate Tunneb - parodontaalkirurgia printsiipe ja oskab neid kasutada. - mikrokirurgia printsiipe ja tehnikaid, oskab neid rakendada. - hambaravis kasutatavate ravimite kliinilist farmakoloogiat Endodontia suuna valinud õppija oskab: - diagnoosida erinevad endodontilised probleemid ja rakendada ja kasutada soobilikke ravimetoodikaid - teostada hammaste kõiki juureravi erinevaid protseduure, ka keeruka ehitusega hammastel - kasutada hambaravimikroskoopi endodontilise ravi läbiviimisel - teostada endodontilist ravi apeksifikatsiooni, apeksogeneesi korral ja traumaga hammastel - teostada kirurgilise jurueravi menetlusi ka juuretipu resektsiooni,hemisektsiooni, radektoomiat jms - restaureerida juureravitud hambad ja hammaskond - suudab läbi viia pulbi revaskularisatsiooni ja regeneratsiooni soodustavaid protseduure - on teadlik üldhaigustest ja oskab suuõõnehaigusi seostada üldorganismi haigustega - on teadlik teadusliku uuringu teostamise metodoloogiast,

4 oskab leida kirjandust ja läbi viia teaduslikku uuringut. On võimeline juhendaja abiga kirjutama teaduslikku artiklit. Hammaste-lõualuude proteesimise suuna valinud resident oskab koolituse läbimise järgselt iseseisvalt valmistada järgmisi erineva keerukusega proteese: - metallokeraamilisi ja täiskeraamilisi kroone, sildu - panuseid - laminaate - tihvthambaid ja tihvtkroone - implantaatidel proteese - partsiaalproteese - totaalproteese - katteproteese - oklusaalseid lahaseid - eemaldatavaid parodontaalseid lahaseid või lahasproteese - taastada komplitseeritud hambumusega patsiendil funktsiooni - teostada liigese patoloogiaga haigel proteetilist ravi - valmistada lõualuuproteese Laste hambaravi suuna valinud arst-resident lõpetamisel: - oskab arvestada väikelaste, laste, teismeliste ja erivajadustega patsientide hammaste ravil kaasnevate eripäradega - omab teadmisi näo-lõualuude süsteemist, selle arengust, oklusioonist ja võimalikest funktsionaalsetest häiretest - oskab koostada hambahaiguste ennetusprogrammi igale laste hambaravi alla kuuluvale patsiendile - oskab suhelda ja käituda erinevas vanuses patsientidega - on omandanud väga head teadmised ja läbinud praktika laste hammaste ravist - oskab teostada väikseid kirurgilisi protseduure - on kompetentne hammaste ja näo-lõualuude traumade alal väikelastel, lastel ja teismelistel - on teadlik temporomandibulaarliigeste haigustest lastel ja teismelistel - oskab suhelda erivajadustega patsientidega ja võimalusel teostada nende hammaste ravi - on teadlik üldhaigustest ja oskab suuõõnehaigusi seostada üldorganismi haigustega - on teadlik teadusliku uuringu teostamise metodoloogiast. Oskab leida kirjandust ja läbi viia teaduslikku uuringut. On võimeline juhendaja abiga kirjutama teaduslikku artiklit. 21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 22 PRAKTILISE KOOLITUSE SISU JA MAHT Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid (koos minimaalse kestvusega): Parodontoloogia, endodontia, hammaste-lõualuude proteesimine või laste hambaravi - 22 kuud;

5 23 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 18 EAP 11 kuu mahus õppeperioodi jooksul valib resident lisaks tsükleid individuaalselt vastavalt valitud suunale: Hammaste-lõualuude proteesimine Suukirurgia Karioloogia ja endodontia Parodontoloogia Laste hambaravi Laste hambaravi endodontia, ortopeedilise stomatoloogia ja parodontoloogia suuna residentidele - 1 kuu Laste hammaste ravi üldanesteesias - 1 kuu Lastehaigused (TÜ Kliinikumi Lastekliinik) - 1 kuu Kõrva-nina-kurgu haigused (TÜ Kliinikumi Kõrvakliinik) 1 kuu Praktilise koolituse tsüklite kestvus on kokku 33 kuud. Arst-residendi kohustuseks on töö valitud restauratiivse hambaravi erialal eriarsti juhendamisel. Arst-residendi kohustused teistes loetletud tsüklites on osavõtt eriala ambulatoorsetest vastuvõttudest koos juhendajaga. 24 TEOREETILISE KOOLITUSE SISU JA MAHT Residentuuri jooksul peab arst-resident läbima alljärgneva teoreetilise koolituse: Kirurgiline anatoomia (TÜ Bio- ja siirdemeditsiini Anatoomia osakond) 2 EAP Suu-, pea- ja kaelapiirkonna haiguste radiodiagnostika - 1 EAP Teadusliku kirjutamise hea tava 1,5 EAP Implantoloogia alused -1,5 EAP Igal õppeaastal valitud eriala teoreetilist koolitust vastavalt 6 EAP ulatuses: Parodontoloogia (seminarid) - 6 EAP (3 aasta jooksul). TÜ hambaarstiteaduse instituut Endodontia (seminarid) - 6 EAP (3 aasta jooksul). TÜ hambaarstiteaduse instituut Hammaste-lõualuude proteesimine (seminarid) - 6 EAP (3 aasta jooksul). TÜ hambaarstiteaduse instituut Laste hambaravi (seminarid) 6 EAP (3 aasta jooksul). TÜ hambaarstiteaduse instituut. Vabal valikul võtab arst-resident osa erialastest ja erialadevahelistest koolitustest, konverentsidest Eestis või mujal 6 EAP (3 aasta jooksul). Arst-resident osaleb erialases uurimistöös ja osaleb juhendaja poolt instrueeritult üliõpilastele õppetöö läbiviimisel. Lõpetamiseks peab arst-resident täiendavalt eeltoodule koostama vastavalt kehtestatud vormile 5 akadeemilist, radioloogiliste uuringute ja fotodega illustreeritud haiguslugu ja lõputöö, mis

6 põhineb kas uurimusel, loetud kirjandusel (referatiivne) või muu eelnevalt juhendajaga kokku lepitud kirjalik formaat. Lõputöö ja haiguslood esitatakse nii paberkandjal ja digitaalselt (2 nädalat enne lõpueksamit) kui ka ülevaatliku p/p ettekandena eksamikomisjonile aruteluks. Teoreetilises õppes läbitavad teemad: Ühised teemad: - Näo-lõualuude ja kaela piirkonna kirurgiline ja funktsionaalne anatoomia - Suu-, pea- ja kaela piirkonna haiguste radiodiagnostika - Teaduslik kirjutamine - Implantoloogia alused Parodontoloogia suuna korral: - parodondi bioloogia - parodondi haiguste epidemioloogia - biokile mikrobioloogia ja peremeesorganismi vastusreaktsioonid - parodondi haiguste etioloogia ja patogenees - teaduspõhine parodontiidi eri vormide diagnoosimine - parodontiidi kliinilise kulu iseärasused - raviplaani koostamine parodontiidiga patsiendile - parodondi haiguste mittekirurgiline ravi, mittekirurgilised meetodid - hambaimplantaatide bioloogilised aspektid - ravimid, mida kasutatakse parodontiidi ravis - parodontiidi kirurgiline ravi: lapioperatsioon - osseointegratsiooni teooria - implantaatide kliinilised aspektid - implantaatide kirurgilised aspektid - parodontiidi kulu iseärasused ja ravi kaasuvate üldhaiguste korral - AIDS ja parodont - parodontiidi säilitav ravi - ortodontilised aspektid parodontiidi ravis - regeneratiivne parodontaalkirurgia - implantoloogia - plastilised operatsioonid parodontiidi ravis, alveolaarharja augmentatsioon - proteesiplaan parodontiidiga patsiendile - suu limaskesta haiguste diagnoosimine ja ravi Endodontia suuna korral: - hammaste morfoloogia, pulbi areng, struktuur ja funktsioon - hambapulbi funktsioon, histoloogiline ehitus, patoloogia - hammaste ja mastikatoorse süsteemi regionaal- ja rakenduslik anatoomia - suuõõne ja hamba haiguste kaasaegsed diagnostika

7 võimalused - pulbi reaktsioon kaariesele ja kaarieseravi protseduuridele - periapikaalne patoloogia - diagnostika ja raviplaani koostamine - endodontiline mikrobioloogia ja immunoloogia - mikroskoobi kasutamine hambaravis - endodontilised instrumendid, materjalid, seadmed - juurekanali desinfitseerimiseks kasutatavad ravimid ja meetodid - juurekanali kujundamise ja puhastamise tehnikad - juurekanalite obturatsiooni tehnikad - juurekanalite obturatsioon ja selleks kasutatavad ravimid - ravitaktika hammaste traumade korral - süsteemsete haiguste mõju endodontilisele ravile - meditsiiniliselt komplitseeritud patsientide endodontiline ravi - juureravi ümberravi tehnikad, metoodikad, vahendid - kirurgiline endodontiline ravi: näidustused, tehnikad - endodontiliselt ravitud hammaste restauratsioon ja kasutamine proteetilises ravis Hammaste-lõualuude proteesimise suuna korral: - hammaste ja mastikatoorse süsteemi regionaal- ja rakenduslik anatoomia - suuõõne ja hamba haiguste kaasaegsed diagnostika võimalused - radiodiagnostika hambaravis - proteesimist vajavate haiguste sümptomatoloogia ja diagnostika - suuõõne terapeutiline, parodontoloogiline, kirurgiline ja ortodontiline ettevalmistus proteesimiseks - kliiniline ja laboratoorne materjaliõpetus koos tehnoloogiaga - restauratiivne hamba kõvakudede kahjustuste ravi s.h. taastamine panuste ja tihvthammaste abil - ravi tehiskroonidega s.h. täiskeraamilised hambaproteesid ja CAD/CAM tehnoloogia - hammaste kaotuse ravi sildproteeside ja eemaldatavate hambaproteesidega s.h. kombineeritud proteetika (lukk- ja teleskoopsüsteemide kasutamisega) - hammaste kaotuse ravi eemaldatavate hambaproteesidega täielikul hambutusel sh. katteproteesid - proteetiline ravi dentaalsete implantaatidega - alalõua liigese haiguste kompleksne ravi - geriaatriliste haigete proteetiline ravi - laste proteetiline ravi - haige ettevalmistus proteesimiseks komplitseeritud hambumusega patsiendil - proteesimine komplitseeritud hambumuse korral - näolõualuude proteesimine kaasasündinud ja omandatud näolõualuude defektide korral

8 Laste hambaravi suuna korral: - lapse areng, füsioloogia - koostöö lapspatsiendiga ja vanematega - lapse käitumise iseärasused - hambahaiguste ennetus - valu kontroll - karioloogia - piimahammaste juureravi - formeerumata juuretippudega jäävhammaste rvai - suukirurgia - suuõõne patoloogia (limaskesta haigused) - radioloogia - ortodontia - parodontoloogiliste haiguste ravi lastel - sedatsioon, anesteesia - ravi üldanesteesias - hammaste traumad - üldhaiguste mõju suuõõne haigustele - erivajadusega patsientide ravi - proteetiline ravi lastel 25 ÕPPEBAASID Restauratiivse hambaravi residentuuri baasasutused lepitakse kokku individuaalselt, selleks kasutatakse mainekaid hambaravi asutusi, kus töötab vastava eriala spetsialist. 26 SAAVUTATUD ÕPIVÄLJUNDITE HINDAMISE VORMID JA KORD 27 LÕPUEKSAMILE PÄÄSEMISE EELDUSED 28 LÕPUEKSAMI SISULISED NÕUDED JA SOORITAMISE KORD Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise koolituse) täitmine. Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal). Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud praktilise koolituse tsüklitest, vormistatud lõputöö ja haiguslood. Eksam, mille käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi, koosneb kahest osast (suuline ja kirjalik osa). Kõiki eksami osasid hindab eksamikomisjon, kuhu kuulub vähemalt 3 liiget. Teadmiste ja oskuste hindamise viis: 1) Kirjalik vastus (maht arvestusega, et küsimustele jõuaks vastata 60 min jooksul); 2) Lõputöö esitlus akadeemilise ettekande vormis koos selle aruteluga 3) Haigusjuhtude (5) esitlemine ja nende arutelu.

9 Eksami struktuur ja proportsioonid: 1) Teadmiste kirjalik hindamine (35%) 2) Lõputöö sisu, vormistus ja esitlus (40%) 3) Haiguslugude esitlus ja nende arutelu (25%) 29 LÕPUEKSAMI HINDAMISE KRITEERIUMID A: Arst-resident tunneb suurepäraselt teoreetilisi ja rakenduslikke printsiipe. Tunneb väga hästi fakte ja meetodeid ning teab nende rakendamise võimalusi erinevates olukordades. Tunneb erialakirjandust mitmekülgselt. Lõputöö esitlus on korrektne ja huvitav. Annab suurepärase ülevaate kitsal teemal tehtust. B. Arst-resident teab väga hästi teoreetilisi ja rakenduslikke printsiipe. Tunneb fakte ja meetodeid ning teab väga hästi nende rakendamise võimalusi erinevates olukordades. Tunneb erialakirjandust. Lõputöö esitlus on korrektne ja huvitav. Annab väga hea ülevaate kitsal teemal tehtust. C. Arst-resident teab hästi teoreetilisi ja rakenduslikke printsiipe. Tunneb fakte ja meetodeid ning teab hästi nende rakendamise võimalusi erinevates olukordades. Eksamil on ilmnenud eksimused, mis ei ole sisulised ega põhimõttelised. Lõputöö esitlus on hea. Annab ülevaate kitsal teemal tehtust. D. Arst-resident teab teoreetilisi ja rakenduslikke printsiipe, fakte ja meetodeid. Tunneb nende rakendamise võimalusi erinevates olukordades. Aine sügavamates ja detailsemates teadmistes avaldub mõningane ebakindlus ning ebatäpsus. Lõputöö esitlus on hea kuid esinevad mõningased eksimused. Annab ülevaate kitsal teemal vähestele kirjandusandmetele tuginedes. E. Arst-resident teab põhilisi teoreetilisi ja rakenduslikke printsiipe, fakte ja meetodeid. Tunneb nende rakendamise võimalusi tüüpolukordades. Aine sügavamad ja detailsemad teadmised puuduvad. Lõputöö on esitletud, kuid oli raskesti jälgitav. Annab ülevaate kitsal teemal vähestele ja vananenud kirjandusandmetele tuginedes. Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, hinne kujuneb alljärgnevalt: A = % B = 91 95% C = 81 90% D = 71 80% E = 61 70% F = 0 60%

10 30 KOHUSTUSLIK KIRJANDUS Kirjandus parodontoloogia suuna korral: 1. Niklaus P.Lang, Jan Lindhe. Clinical Periodontology and Implant Dentistry, 2 Volume Set John wiley&sons Edward S.Cohen Cosmetic and Reconstructive Periodontal Surgery B 3. C Decker INC Hamilton Otto Zuhr, Marco Hürzeler Plastic-Esthetic Periodontal and Implant Surgery. A Microsurgical Approach Quintessence Giovanni Zucchelli Mucogingival Esthetic Surgery, Quintessence Giano Ricci Periodontal Diagnosis and Therapy Quintessence Ariel J. Raigrodski Soft Tissue Management. The Restorative Perspective Putting Concepts Into Practice, Quintessence Editored by Devorah Shwarz-Arad Esthetics in dentistry Quintessence Valerie Clerehug, Aradhna Tugnait and Ian Chapple Periodontal Management of Children and Young Adults Quintessence 2004 Kohustuslikud ajakirjad: Periodontology 2000 Journal of Clinical Periodontology Journal of Periodontology Kirjandus endodontia suuna korral: 1. Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry. 6th Edition Kenneth Hargreaves, Louis Berman Cohen's Pathways of the Pulp. Expert Consult 11th Edition, Seltzer and Bender s Dental Pulp, Second Edition Editors: Hargreaves, Kenneth M.; Goodis, Harold E.; Tay, Franklin Textbook of Endodontology, 2nd Edition Editors: Gunnar Bergenholtz, Preben Hørsted-Bindslev, Claes Reit Torabinejad M, Walton RE. Endodontics: Principles and Practice. 4th Revised edition 2015, W.B. Saunders 6. Ingle JI, Bakland LK, Baumagrtner JK. Endodontics People s Medical Publishing House 7. Castellucci A. Endodontics Vol 1,Vol2, Vol3 8. Endodontology: An Integrated Biological and Clinical View; Domenico Ricucci and José F. Siqueira, Jr Endodontic Microsurgery; Enrique Merino; 2009

11 10. Problems in Endodontics: Etiology, Diagnosis and Treatment; Edited by Michael Hülsmann and Edgar Schäfer; Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed Prosthodontics, 4 ed. The Mosby Co Kohustuslikud ajakirjad Journal of Endodontics International Endodontic Journal Australian Endodontic Journal Journal of Dental Research Kirjandus hammaste-lõualuude proteesimise suuna korral: 1. Carlsson GE, Omar R. Trends in prosthodontics. Med Princ Pract 2006;15: Gladwin M, Bagby M, Clinical aspects of dental materials 5th ed, 2018 Wolters Kluwer 2. Schmalz G, Arenholt-Bindslev D. Biocompatibility of Dental Materials. Springer Ash MM, Nelson SJ. Wheeler s Dental anatomy, physiology and occlusion. 9 ed. Ed by Saunders Dawson PE Functional occlusion. From TMJ to Smile Design. Elsevier/Mosby Publishing Co de Leeuw R, Klasser GD. Orofacial Pain. Guidelines for Assessment, Diagnosis, and Management. 5ed Ritter A, Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry 7th Ed, 2018 Elsevier 7. Shillingburg HT, Sather, DA, Wilson EL, Cain JR, Mitchell DL, Blanco LJ, Kessler JC. Fundamentals of Fixed Prosthodontics, 5ed., QB Terry DA, Geller W. Esthetic and Restorative Dentistry. Material selection and Technique, 2ed, Quintessence Cohen M. Interdisciplinary treatment planning. Principles, design, Implementation. QB Carr AB, Brown DT, McCracken's Removable Partial Prosthodontics, 13 ed Elsevier Wulfes H. Precision Milling and Partial Dentures Construction, BEGO Wulfes H. Telescopic Double Crowns. BEGO Budtz-Jörgensen E. Prosthodontics for the Elderly QB Newman MG, Takei HN, Klokkevold PR, Carranza FA. Clinical Periodontology 2015 Elsevier 15. Wolfart S. Implant Prosthodontics. A patient oriented Strategy. Quintessence Khan F, Young WG. Toothwear. The ABC of the worn dentition. Wiley-Blackwell Paesani DA. Bruxism. Theory and Practice. QB Taylor TD Clinical maxillofacial Prosthetics QB Zarb GA, Hobkirk J, Eckert Sand, Jacob R Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients: Complete Dentures and Implant-Supported Prostheses, 13ed. 2012

12 20. Zarow M. EndoProsthodontics. A Guide for Practicing Dentists. QB 2017 Kirjandus laste hambaravi suuna korral Kirjandus laste hambaravi suuna korral 1. Haesman P. Restorative and Pediatric Dentistry. Vol 2, Churchill Livingstone 2. Michele L. Darby. Comprehensive Review of Dental Hygiene. Edition 6, Mosby Cameron C, Widmer RP. Handbook of Paediatric Dentistry. Mosby Koch G, Poulsen S. Pediatric Dentistry. A clinical approach. 5. Wiley-Blackwell Welbury RR, Duggal MS, Hosey MT. Paediatric Dentistry. Oxford University Press 2005/ Casamassimo P.S., McTigue D.J., Fileds H.W, Nowak A.J. Pediatric dentistry. Infant through adolescence. Elsvier 2013 Ajakirjad: International Journal of Paediatric Dentistry Caries Research European Archives of Paediatric Dentistry Community Dentistry and Oral Epidemiology Community Dental Health

EA1001.indd

EA1001.indd Mikroskoop hambaravis Veiko Vengerfeldt, Taavo Seedre TÜ stomatoloogia kliinik Võtmesõnad: mikrohambaravi, mikroskoop, endodontia Artiklis antakse ülevaade hambaravis kasutatavast operatsioonimikroskoobist

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

AINEKAVA VORM

AINEKAVA VORM ÕPPEKAVA VORM 1 2 ÕPPEKAVA NIMETUS EESTI ÕPPEKAVA NIMETUS INGLISE Keeleõpetaja mitmekeelses koolis Teacher of Languages in a Multilingual School 3 ÕPPEKAVA KOOD xxxx 4 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 5 VALDKON(NA)D

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidus 4. Õppevorm(id) Statsionaarne õpe 5.

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

Muutuste juhtimine ühiskonnas_Õppekava kavand

Muutuste juhtimine ühiskonnas_Õppekava kavand ÕPPEKAVA VORM 1 ÕPPEKAVA NIMETUS EESTI KEELES ÕPPEKAVA NIMETUS 2 INGLISE KEELES 3 ÕPPEKAVA KOOD 4 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool Muutuste juhtimine ühiskonnas Change Management in Society 5 VALDKON(NA)D

Rohkem

Terviseteadus

Terviseteadus Magistriõppe õppekava TERVISETEADUS 194200 Tallinn 2018 Õppeasutus TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL Õppeasutuse kood 70003980 Õppekava nimetus TERVISETEADUS Õppekava nimetus inglise keeles HEALTH SCIENCES

Rohkem

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule) Ülevaate

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Myofunctional Disorders in Clinical Speech Therapy and Voice Care Setting

Myofunctional Disorders in Clinical Speech Therapy and Voice Care Setting Näo- ja lõualuude piirkonna funktsioonianomaaliad - meeskonnatöö Lagle Lehes SA TÜK Kõrvakliinik OÜ Ortodontiakeskus Tallinn 2016 Mis on müofunktsionaalsed puuded? Suu-näopiirkonna välimiste (miimilised

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

eelnõu.docx

eelnõu.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

Eelnõu lisa_3.docx

Eelnõu lisa_3.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

ppeasutus:

ppeasutus: Õppeasutus: TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL Õppeasutuse kood: 70003980 Õppekava nimetus: (eesti ja inglise keeles) TEGEVUSTERAPEUT OCCUPATIONAL THERAPIST Õppekava tase : rakenduskõrgharidus Õppe valdkond:

Rohkem

Tervishoiu õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 11/11/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas

Tervishoiu õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 11/11/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas Tervishoiu õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 11/11/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande ja viia järgmine

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1 Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted 1.1. Käesoleva korra aluseks on haridus- ja teadusministri 20.12.2013 määrus nr 39 Töökohapõhise õppe rakendamise

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

arst2

arst2 Antenataalse diagnostika tähtsusest gastroskiisiga laste ravis Eesti Arst 3; 8 (): Karin Varik, Udo Reino, Ülle Kirsimägi, Indrek Varik 3, Aivar Ehrenberg TÜ Kliinikumi kirurgiakliinik, naistekliinik,

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid unepäevikut TAUST: Unepäevikut soovitatakse kasutada

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es 133477 Bодитель автобуса ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Patsiendisuhted_probleemid ja lahendused [Read-Only]

Patsiendisuhted_probleemid ja lahendused [Read-Only] Patsiendisuhted probleemid ja lahendused Anne Veskimeister info@epey.ee 25. mai 2012 EPE: faktid ja rahastamine Eesti Patsientide Esindusühing (EPE) on tegutsenud 18 aastat 2011. aastal nõustasime 1235

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS Kehtiv alates 01.09.2011 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis on trimestrid. I trimestri pikkus on 13 nädalat, II trimestri pikkus 12 nädalat III trimester 11 nädalat.

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

Õppekava vormi näidis (alus: TÜ Informaatika bakalaureuseõppekava)

Õppekava vormi näidis (alus: TÜ Informaatika bakalaureuseõppekava) EUROAKADEEMIA Keskkonnakaitse teaduskond 1. Õppekava nimetus Keskkonnakaitse spetsialist 2. Õppekava nimetus inglise Environmental specialist keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidusõpe 4. Õppevorm(id)

Rohkem

ÕPILASTE UURIMISTÖÖDE

ÕPILASTE UURIMISTÖÖDE TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI LÕPUEKSAMI UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA KAITSMISE KORD 1. ÜLDIST 1.1. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2010. a määrusega nr 13 (ametlik tekst avaldatud Riigi Teatajas

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori 10.10.2016 KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 Sisukord 1. Üldsätted... 3 2. Gümnaasiumi õppekava aluseks olevad

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Dr Vahur Valvere - Konverentsi avaettekanne

Dr Vahur Valvere  - Konverentsi avaettekanne HARVA ESINEVAD ONKOLOOGILISED JA HEMATOLOOGILISED KASVAJAD TÄISKASVANUTEL JA LASTEL Vahur Valvere, MD, PhD SA PERH Onkoloogia- ja hematoloogiakliinik Eesti Vähiliit PROGRAMM Eesti Vähiliidu teaduskonverents

Rohkem

Metoodika kirjeldus 2015

Metoodika kirjeldus 2015 Metoodika kirjeldus 2016 Tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele tasude maksmise avalikustamise aruande lisadokument Takeda Pharma AS Väljaandmise kuupäev: 01.06.2017 Metoodika kirjeldus 2016 1.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

ATV_esmaspäev

ATV_esmaspäev Kursuseprogramm Ainekood: IFI6001 Arvuti töövahendina Maht 5 EAP Kontakttundide maht: 56 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule)

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem