Kutsutud: Tarmo Kivi, Ivan Sergejev, Risto Kask, Geili Heinmaa, Andres Kikas, Kristi Klaas.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kutsutud: Tarmo Kivi, Ivan Sergejev, Risto Kask, Geili Heinmaa, Andres Kikas, Kristi Klaas."

Väljavõte

1 Õiglase ülemineku protsessi juhtkomisjoni koosoleku PROTOKOLL nr 14-7/ Tallinn Koosoleku toimumise kuupäev ja koht: , virtuaalselt keskkonnas MS Teams Algus kell 14:00 Lõpp kell 17:00 Juhatas: Jaak Aab Protokollis: Ivan Sergejev Võtsid osa (komisjoni liikmed ja asendusliikmed): Jaak Aab, Birgit Parmas, Eda Silberg, Erik Puura, Eve East, Hardi Murula, Julia Politseva, Kadri Tali, Kaia Sarnet, Katrin Pihor, Kaupo Sempelson, Lauri Jalonen, Mare Roosileht, Margus Ilmjärv, Maris Mälzer, Maris Pedaja, Meelis Tint, Meelis Eldermann, Peep Peterson, Sander Vaikma, Sille Kraam, Tõnis Seesmaa, Tiit Vähi, Vitalii Tribelgorn. Kutsutud: Tarmo Kivi, Ivan Sergejev, Risto Kask, Geili Heinmaa, Andres Kikas, Kristi Klaas. PÄEVAKORD: 1. Koosoleku sissejuhatus, päevakava ja vahepealsete arengute ülevaade; 2. Riigikantselei rohepöörde tiimi tegevuste ülevaade; 3. Õiglase ülemineku territoriaalse kava lõpliku variandi tutvustus; 4. ÕÜF meetmete arendusprotsessi seis; 5. ÕÜF Suurinvesteeringu toetusmeetme toetuse andmise tingimuste eelnõu tutvustus; 6. Üldised küsimused, koosoleku kokkuvõtted. 1. Koosoleku sissejuhatus, päevakava ja vahepealsete arengute ülevaade Riigihalduse minister Jaak Aab avas koosoleku, tutvustas päevakava ja vahepealseid arenguid Ida-Virumaa õiglase ülemineku kava koostamise protsessis: o Veebruari lõpus saabus Euroopa Komisjoni mitteametliku talitustevahelise kooskõlastusprotsessi raames tagasiside Eesti õiglase ülemineku (edaspidi ÕÜ) kavale; selgus ka nn juhtumipõhise analüüsi läbimise formaat ja ajakava; o Valitsuse kabineti nõupidamisel otsustati lubada varasemat rakendumist neljale õiglase ülemineku fondi (edaspidi ÕÜF) meetmele: suurinvesteeringute (MKM), teadmusmahukuse (HTM osa), kaugküte (MKM) ning tervise- ja sotsiaalteenuste (SOM) meetmed; suurinvesteeringu meedet sooviks rakendada juba a suvel;

2 o Ukraina sõja ja energiakriisi mõju õiglase ülemineku protsessile ei ole olnud must-valge. Mõned ettevõtted on alates veebruari lõpust otsustanud oma projektid peatada, kuid nende asemele on tekkinud uued, nii et lõppkokkuvõttes IVIA andmetel on päringute arv viimaste kuudega pigem kasvanud. Eesti strateegiline eesmärk saavutada aastaks kliimaneutraalsus ei ole muutunud, ei ole muutunud ka ÕÜ regulatsioon, nii et ÕÜF rakendamise ettevalmistamine liigub edasi plaanipäraselt; o ÕÜF juhtkomisjoni koosseis sai vahepeal uuendatud vastavalt esindatud organisatsioonide ettepanekutele. Lisandunud on ka noorte esindajad MTÜ PWP Liit. 2. Riigikantselei rohepöörde tiimi tegevuste ülevaade Riigikantselei rohepoliitika koordinaator Kristi Klaas andis ülevaate tema juhitud üksuse tegevustest, plaanidest ning Ukraina sõja ja energiakriisi mõjust riigi pikaajalistele rohepöörde plaanidele: o Eestis hakkab rohepöörde keskset koordineerimist eest vedama Riigikantselei. Rohepöörde puhul on tegu kõikehõlmava protsessiga, kuhu erinevad ministeeriumid, asutused ja sidusrühmad panustavad oma konkreetsete pädevuste piires, vaja on aga tagada kogu raamistiku terviklikkus ja järjepidevus; o Rohepööre on Eesti asi tegu ei ole vaid Euroopa Liidu algatusega ning rohepööret ei tehta kellegi teise jaoks. Rohepöörde raames peab olema tagatud nii inimeste heaolu kui majanduse kasv; o Eesti pikaajaline eesmärk jõuda kliimaneutraalsusele on sätestatud riigi pikaajalises strateegias Eesti 2035 ; o Siiani on rohepöörde koordineerimine toimunud läbi valitsuskomisjonide; a lõpus moodustati ka Rohepoliitika ekspertgrupp, kes esitas Valitsusele oma töö aruande a aprillis. Eesmärgiks oli käsitleda rohepoliitika aspekte, mis langevad erinevate ministeeriumite ja asutuste vahele. Ekspertrühma raport on üles ehitatud valdkondade kaupa: energeetika, transport ja liikuvus, ruumiplaneerimine, riigivalitsemine, jne. o Ekspertgrupi sisendi alusel on hetkel koostamisel rohepöörde tegevuskava; o Venemaa sõda Ukrainas pigem kiirendas rohepööret, kuna selgeks sai vajadus kindlustada Euroopa iseseisvus kolmandatest riikidest pärit fossiilkütustest. Komisjoni liikmete poolt tõstatatud küsimused / seisukohad / arutelu: 1. Täiendus (Jaak Aab): Muuseas on valitsus lisaeelarves ette näinud meetmeid energiajulgeoleku tugevdamiseks, sh gaasivarustuse, energiatõhususe jm valdkondades. 2. Küsimus: Üheski teises riigis ei kasutata terminit rohepööre. Mis on selle termini seos euroopa-üleselt kasutatud terminitega? Vastus: Rohepöörde inglisekeelne vaste on green transition ; rohepöörde sisustamisel on Eestis lähtutud Green Deal üldisest loogikast, sõna pööre on toodud sisse selleks, et rõhutada muutuse kestlikkust ja ulatust. 3. Õiglase ülemineku territoriaalse kava lõpliku variandi tutvustus Rahandusministeeriumi õiglase ülemineku protsessi koordinaator Ivan Sergejev tutvustas Euroopa Komisjoni poolt laekunud tagasisidet ÕÜ kava kohta ning andis ülevaate põhilistest muudatustest. Euroopa Komisjoni põhilised märkused Eesti ÕÜ kava kohta olid järgmised: o ÕÜ kava vajab täiendavaid ja täpsemaid elemente, et kirjeldada peamisi üleminekuetappe ja protsesse enne aastat, sh peab esitama täiendavat infot Eesti KHG projektsioonide

3 kohta (sh regiooni täpsusega), täpsemat kirjeldust, kuidas väljutakse põlevkivist energeetikas, infot uue Enefit280-2 kohta jm; o investeeringud peavad olema suunatud just tulevikukindlate sektorite arendamiseks; o investeeringud olemasolevatesse ELi HKS süsteemi kuuluvate käitistesse ja suurettevõtetesse peavad olema esitletud eraldi; o jälgitud peavad olema fossiilkütuste välistus, DNSH printsiip ja investeeringute kliimakindlus. ÕÜ kava täiendamine on töös, selle lõplik versioon edastatakse juhtkomisjoni liikmetele kirjalikuks tagasisidestamiseks pärast koosolekut. Pärast juhtkomisjoni liikmete märkuste laekumist koostatakse ÕÜ kava lõplik versioon, mis mai lõpus juuni alguses edastatakse kinnitamiseks Vabariigi valitsusele ja pärast seda Euroopa Komisjonile. Lõplik heakskiit tuleb eeldatavalt oktoobrikuus. Mitmeid meetmeid on aga plaanis rakendada varem. Komisjoni liikmete poolt tõstatatud küsimused / seisukohad / arutelu: 1. Täiendus (Jaak Aab): Palve ministeeriumitele, kes plaanivad rakendada oma ÕÜF meetmeid varem mõelge põhjalikult läbi kommunikatsiooni ja kaasamise tegevused, et kohalik kogukond, ettevõtted jt sidusrühmad oleks meetmetest teadlikud ja valmis nendes osalema. 2. Küsimus: Kas energiakriis võib viia selleni, et ÕÜ ajaraamis me põlevkivist ei väljugi ja tulemusena ei ole meil kedagi koolitada? Vastus (Jaak Aab): Seoses energiakriisiga võivad lühiajalises perspektiivis esineda mõned muutused, aga strateegilisi eesmärke ei ole muudetud, nii et liigume plaanipäraselt edasi. 3. Küsimus: Kas keegi juba teab, kelleks ümber õpetada, mis ametikohtadele? Vastus (Jaak Aab): Ettevõtjad räägivad juba praegu aktiivselt kaasa kutsekoolide õppekavade koostamisel ning ümberõppevajaduse osas laiemalt. Vastus (Katrin Pihor): Jälgime majandusstruktuuri nihet. Ümberõppel ei ole mõtet enne, kui selgub mis on tulevased töökohad. Lähtume nõudlusest. Planeerime täiendkoolituse meetme raames kokku kutsuda meetmepõhise juhtkomisjoni, kuhu kaasame ka ettevõtjate esindajaid. Vastus (Jaak Aab): Lühike kokkuvõte ümberõppe vajadustest on: robotiseerimine, automatiseerimine ja IT. Suund on teada, aga detailid tulevad kaasates ettevõtjaid. 4. ÕÜF meetmete arendusprotsessi seis Ivan Sergejev andis ülevaate meetmete arendamise ajakavast: o Valitsuse kabineti nõupidamisel otsustati lubada varasemat rakendumist neljale ÕÜ fondi meetmele: suurinvesteeringute, teadmusmahukuse, kaugküte ning tervise- ja sotsiaalteenuste meetmed, st suurinvesteeringu meedet sooviks rakendada juba a suvel; o ÕÜF meetmetest on enamuse puhul rakendamise algus plaanitud aastasse. Nelja meetme puhul: tööleasumise toetamine ning täiend- ja ümberõppe toetamine, kaevandamisega ja põlevkivi töötlemisega seotud keskkonnaprobleemide lahendamine, biomonitooring ning KOV investeeringud on rakendamist plaanis alustada aastal. o Vastavalt ministeeriumitelt laekunud prognoosidele on ÕÜF meetmeteüleselt u ½ aastat rakendamise ajavaru, kuid eelmiste perioodide edenemist silmas pidades peab tempot hoidma võimalikult kõrgena. 5. ÕÜF Suurinvesteeringu toetusmeetme toetuse andmise tingimuste eelnõu tutvustus

4 MKM Majandusarengu osakonna nõunik Andres Kikas tutvustas meedet Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus. Suuri muutusi meetme põhimõtetes ei ole pärast septembrikuist juhtkomisjoni koosolekut toimunud. Toetuse andmise tingimused on praeguseks põhimõtteliselt valmis, peatselt saadetakse eelnõu ka ametlikule kooskõlastusringile. Põhiline uudis on ehk see, et valitsus andis loa meetmega alustada varem kui on saadud ametlik kinnitus ÕÜ kavale Euroopa Komisjoni poolt. Meetme eesmärk, sihtgrupp, toetatavad tegevused jm parameetrid pole vahepeal muutunud. Fookus on endiselt uute toomiste käivitamisel, eesmärgiga saavutada Ida- Viru majanduse mitmekesistamist. Komisjoni liikmete poolt tõstatatud küsimused / seisukohad / arutelu: 1. Küsimus: Muret teeb jooksva taotlemise võidujooks. Kas jooksev taotlemine on põhjendatud? Samuti, õpe peaks liikuma samas suunas kuhu suurinvesteeringud. TTÜ-l oleks vaja võimalikult vara seda teada, et reageerida. Vastus (Andres Kikas): Hullem on vooruline taotlemine. Investeerimisotsused on ajatundlikud. Soodustame seda, et kes üle lati saab, saab toetust. Samas, latt on piisavalt kõrge, et kindlustada toetatavate investeeringute kõrget kvaliteeti, ehk täidetud peavad olema kliimakindluse, töökohtade loomise jm tingimused. Peame realistlikuks, et projekt kestab 24 kuud, mitte vähem, seega eeldame et 2022 II poolaasta sees taotletakse enamus vahendeid ära. Indikatsiooni, mis tüüpi projekte tehakse, saame anda HTMile, et arvestada koolitusvajadust. 2. Ettepanek ja küsimus (Katrin Pihor): Hea meelega kaasame MKMi oma meetme juhtkomisjoni, et suunad, mida HTM toetab, oleksid kooskõlas MKMi teadmisega realiseeritavatest projektidest. Küsimus: kuidas peaks ÕÜFi 3 meedet (suurinvesteeringud, TA toetamine ja haridusmeede) looma sünergiat MKMi vaatest? Vastus (Andres Kikas): Läbi EISi saame info, kes plaanib osaleda RUPis ja TA meetmes ning sellest tulenevalt saame indikatsiooni, kes võib tulla suurinvesteeringu meetmesse. Hea meelega osaleks HTM juhtkomisjonis. Täiendav küsimus (Katrin Pihor): TA meetme HTM poole kaudu kasvatame pigem kohalike teadusasutuste võimekust. Kuidas see haagib konkreetsete ettevõtete plaanidega, mida on plaanis toetada MKM meetmetest? Vastus (Sille Kraam): Meetmed haakuvad väga hästi. HTMi TA meetme osa on suunatud pakkumise ülesehitamisele, MKMi teadmusmahukuse meede ettevõtja nõudlusest lähtuvate rakendusuuringute läbiviimiseks pluss väikese mahuga tootmise käivitamisele; Andrese tutvustatav meede on seotud tootmise täismahus käivitamisega. Kommentaar (Jaak Aab): HTMi meetme tulemusena võivad sündida ka sellised algatused, mis ei pruugi olla toetatavad just ÕÜF meetmetest, vaid teistest vahenditest. Igal juhul oleks oluline, et ministeeriumid suhtlevad omavahel. 3. Küsimus: Kui kaua peavad piirkonnas säilima ÕÜF raames teostatud investeeringud ja loodud töökohad? Oluline, et ettevõtja pärast toetuse saamist ära ei koliks. Kas on ette nähtud sanktsioonid, kui ettevõte oma lubadustest kinni ei pea? Vastus (Andres Kikas): VKEd peavad investeeringut säilitama vähemalt 3 aasta jooksul, suurettevõtted 5 aasta jooksul. Nõuete ja sanktsioonide määramisel on lähtutud riigiabi miinimumnõuetest. Kommentaar (Jaak Aab): Oleks hea, kui ÕÜF raames elluviidavad investeeringud annavad laiema arengutõuke, ka väljaspool Ida-Viru maakonda. Sanktsioonid on olemas kui teatud aja jooksul töökohad kaovad, on võimalik neid sanktsioone rakendada. 4. Küsimus: Meetme raames on ettenähtud toetusraha u 150 mln eurot, millega peab kaasnema erainvesteering ka u 150 mln eurot. Kuidas on eesmärgiks seatud, et miljoni euroga luuakse ainult 1000 töökohta? Ida-Virumaal töötute arv varieerub u inimese vahel. Lisaks, Ida-Viru tööstuspargid on suhteliselt tühjad. See meede peaks töökohad sinna tooma. Vähegi suurema projekti elluviimiseks läheb üle 24 kuu. Kas ajalisest survest tingituna oleme hindamisel olukorras, kus hinnangute andmisel ollakse

5 pealiskaudsed ja valitud ei saa suurema mõjuga projektid? Vastus (Andres Kikas): Senise kogemuse põhjal oleme kindlad, et antud meetmega on võimalik saavutada 1000 uue töökoha loomine. Hindame konservatiivselt. Alati on teretulnud suurem tulemus. Tänases ÕÜF ajaraamis ei saa pikemat elluviimisperioodi pakkuda. Vastus (Jaak Aab): Äsja lõpetud tööstusinvesteeringute toetusmeetmega loodi u 300 töökohta, nii et eeldame selle uue meetme tulemusena siiski üle 1000 töökoha loomist. Ajaraam on tihe, aga projektid on osaliselt juba praegu ettevalmistamisfaasis ja need on tõsised projektid. Huvi järgi, mis üleval on olnud, suure tõenäolisusega taotletakse meede täis ja töökohti luuakse. Täiendav küsimus: Ajasurve on väga kõrge. Vajalik on projektide ja mõju põhjalik hindamine, et me ei avastaks 3 aasta pärast, et oleme teinud valed investeeringud. Vastus (Jaak Aab): Erinevate fondide kaudu ja ka riigieelarvest investeeritakse Ida- Virumaale miljonit eurot, nii et julgen olla optimistlik. Väga hea, et see kava meil on ja plaanitud toetusi saame pakkuda halvem oleks, kui seda võimalust poleks. 5. Küsimus: Territoriaalses kavas on kirjeldatud ka Sillamäe sadama reisijate kai. Kas ja kuhu meetmesse see sobib? Samuti ka probleem Venemaa turistidega. Alternatiiv vene turistile on Soome. Vastus (Ivan Sergejev): Üheltpoolt, ei pruugi Sillamäe sadama plaan sobida regulatsiooniga, kuna ÕÜFist on toetatav vaid kohalik mobiilsus, mitte riigisisene ega rahvusvaheline mobiilsus. Teiselt poolt, selle projektiideega loodavate otseste töökohtade arv on väike, seega ka toetus oleks väike. Vastus (Jaak Aab): Teema on aktuaalne, aga pigem tundub, et see projekt ÕÜFist toetust ei saa. Idee ise on hea ja ka Soome poolel on huvi, nii et mõistlik on seda plaani soojana hoida. Tuleb vaadata teisi meetmeid ja allikaid. 6. Üldised küsimused, koosoleku kokkuvõtted Otsused ja edasised tegevused: o Korraldada järgmine juhtkomisjoni koosolek füüsiliselt juunikuu keskpaiku. Koosoleku fookusesse siduda ülejäänud varasema rakendumisega ÕÜF meetmed. o ÕÜ kava esitatakse juhtkomisjoni liikmetele kommenteerimiseks nädala lõpuks. Täiendus- ja muudatusettepanekuid ÕÜ kava kohta palume esitada järgmise nädala lõpuks, hiljemalt o MKMil edastada juhtkomisjoni liikmetele lõplik Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus eelnõu. (allkirjastatud digitaalselt) Jaak Aab Koosoleku juhataja (allkirjastatud digitaalselt) Ivan Sergejev Protokollija Lisa: Juhtkomisjoni kuuluvate organisatsioonide tagasiside õiglase ülemineku kavale seisuga

6 Juhtkomisjoni kuuluvate organisatsioonide tagasiside õiglase ülemineku kavale seisuga Ettepanekud / märkused õiglase ülemineku kava kohta: Ettepanek RAM kommentaarid ettepanekute arvestamise kohta Märge arvestamise kohta Kultuuriministeerium Lk 5. Kus on juttu Ida-Virumaa andmetest. Välja on toodud keel. Võiks täpsustada, millistele andmetele siin tuginetakse. Samuti võiks tuua sisse usalduse riigi ning riigipoolsete algatuste vastu. Ida-Viru väljakutse on see, et KOVide vastu on usaldus madalaim kogu Eestis ning see mõjutab väga palju kohalikku eluolu. LK 8. Sotsiaalne mõju alla: Arvestades sellega, et kvalifitseeritud sotsiaal- ja tervisetöötajate meelitamine piirkonda on ajalooliselt olnud keeruline, paneb üleminek kliimaneutraalsusele kohaliku sotsiaal- ja terviseteenuste võrgustiku veelgi suurema pinge alla täiendada lausega: Samuti on keeruline piirkonda tuua eesti emakeelega spetsialiste, kelle jaoks pole piisavalt eestikeelset kultuuri ja huvitegevust, mis vähendab piirkonnas järkjärguliselt eestlust ja Eesti kultuuriruumi. LK 9. Lisaks tuleb toetada sektoreid, mis mitmekesistaksid Ida-Virumaa majandust ja edendaksid selle mainet: turism, ehitus, tervishoid ja sotsiaaltöö, loomemajandus, sh filmitööstus, mis on piirkonnas juba olemas ja mis saab ainulaadse eelisena kasutada tegevuse lõpetanud kaevandus- ja tööstuspaiku. tuleks paremini selgitada antud lause mõtet. LK 9. Täiendada lauset: Kõik see tagab elanikele mitmesugused töötamisvõimalused, meelitab ligi erinevaid talente, parandab piirkonna atraktiivsust ja ühise eestikeelse kultuuriruumi jätkumist ja kindlustab selle majanduse tuleviku. LK 11. Seetõttu tuleb lisaks pk-sektori töötajate ümberprofileerimisele välja töötada ulatuslikum koolituspakkumine, mis oleks tihedalt seotud võimalike kasvuvaldkondadega, pakuks õpilastele põhjalikke keele-, rohe-, digi- ja ettevõtlusoskusi ning suurendaks entusiasmi nende rolli suhtes oma kodupiirkonna ümberkujundamisel. Täiendada lausega: On oluline, et kohalikesse ülikoolidesse nagu TalTechi Virumaa kolledž tekivad erialad, kus kohalikud talendid välja kasvavad ja piirkondlikud inimesed ise pööret läbi viivad ja ette valmistavad. LK 11. Ida-Virumaa kohalik kogukond ei ole veel täielikult taastunud identiteedikriisist ja emotsionaalsest traumast, mis järgnes nõukogude aja tööstuse kokkuvarisemisele umbes kolmkümmend aastat tagasi. Tuua juurde usaldamatus riigi algatuste suhtes sisse, nt Integratsioonimonitooringu või erinevate Riigikantselei uuringute näitel. LK 11. Lause Seda saab kõige paremini saavutada kogukonnapõhiste rohujuuretasandi algatuste toetamise abil, mis tõstavad esile kohalikku tööstuspärandit ja -identiteeti ning soodustavad inimeste individuaalset tegutsemist. Asendada: Seda saab kõige paremini saavutada kogukonnapõhiste rohujuuretasandi algatuste toetamise abil, mis tõstavad esile kohalikku tööstuspärandit ja -identiteeti ning soodustavad inimeste koostegemist ja ettevõtmist tegutsemist. LK 13. Teiste arengudokumentide puhul tuua välja ka Sidus Eesti 2030 arengukava, mis mõjutab Ida- Virumaad väga palju. Mõistame, et soov ei ole kõiki arengukavasid üles loetleda, kuid selle maakonna mõõtmes on antud arengukava väga oluline. LK 15. Võiks välja tuua nende ettepanekute puhul ka võimalike töökohtade arvu, kuna eelnevalt seda teemat põhjalikult käsitleti. Kava peatükki 2.2 on lisatud lõik: See omakorda mõjutab negatiivselt usaldust riigi ja Euroopa liidu algatuste vastu. Kava teksti on lisatud lõik: Keeruline on piirkonda tuua ka noori eesti emakeelega spetsialiste, kuna kohaliku keelekeskkonnaga harjumine nõuab neilt reeglina suurt pingutust. Lõigu sõnastus kohendatud. Kava teksti on lisatud lõik: ja kultuuriruumi jätkusuutlikkust ning Eelnev lause on samaväärse sisuga. Tähemärkide arvu piirangu tõttu on otstarbekas teksti hoida võimalikult lühikesena. Kava teksti on lisatud lõik: See omakorda mõjutab negatiivselt usaldust riigi ja Euroopa liidu algatuste vastu. Lõigu sõnastus kohendatud. ÕÜF puhul on tegu konkreetselt kliimaneutraalsusele üleminekust tulenevate mõjude leevendamiseks mõeldud mehhanismiga. Sidus Eesti 2030 ei ole antud dokumendis asjakohane. Loetletud projektiideede realiseerimise tulemusena võimalike loodavate töökohtade arv on välja toodud kava liides B. Arvestatud sisuliselt. Arvestatud sisuliselt. Mitte arvestatud. Arvestatud sisuliselt.

7 LK 21. Ida-Viru ettevõtluse teadmusmahukuse kasvatamise toetus. Seal all on uue kompetentsikeskuse loomine. Kas seda rolli ei võiks kanda TTÜ Kolledž, miks on vaja luua eraldi üksus selleks? See arutelu toimus ka komisjonis ning jäi lahtiseks ka seal. Indikaatorid: Indikaatoreid võiks täiendada kahe näitajaga: - Tulemusnäitaja, mis on indikaatoriks piirkondlike algatuste toetuse puhul. - Rohepöördega seonduvate erialadel õppivate või õppima asuvate kohalike inimeste arv. Haridus- ja Teadusministeerium Uuendada ÕÜF TA meetme HTM-poolse osa kirjeldust järgnevalt: tõsta Ida-Virumaal tegutsevate haridus- ja teadusasutuste võimekust pakkuda piirkonna ettevõtlusele vajalikke teadmusteenuseid ja tõhustada teadusasutuste, kõrgkoolide ja ettevõtete koostööd Ida-Virumaal. Tegevuse tulemusena kasvab teadus- ja arendustegevusega tegelevate ettevõtete arv Ida-Virumaal, suureneb piirkonna teadus- ja kõrgharidusasutuste koostöö ettevõtetega, paraneb piirkonna ettevõtete ligipääs tehnoloogiaalasele teavitamisele ja nõustamisele, arendatakse laboriteenuseid ja piirkonnas tegutsevate ettevõtete ja asutuste ühishuvidest kantud teadus- ja arendustegevust. Tegevusi rahastatakse programmipõhiselt teadusasutuste ja kõrgkoolide konsortsiumi ühise tegevuskava kaudu. Lõigu sõnastus on täpsustatud HTMiga ja uuendatud vastavalt. Kõik indikaatorid ei pea olema kavas eraldi välja toodud. Piirkondlike algatuste toetuse puhul kasutame meetme efektiivsuse määramiseks siseriiklikult meetme nimekirjas kokkulepitud indikaatoreid. Ettepanek indikaatori rohepöördega seonduvate erialadel õppivate või õppima asuvate kohalike inimeste arv lisamise kohta oli edastatud HTMile kaalumiseks. HTM ei pidanud mõistlikuks eraldi sellise indikaatori kehtestamist, kuna rohepöördega seotud oskused on kujunemas läbivaks teemaks kõigis õppekavades. Nt, eraldi on kavandamisel tegevused Taaste- ja vastupidavusrahastu reformi Ettevõtete rohepööre investeeringu 1 Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks elluviimiseks. Lõigu sõnastus on uuendatud. Selgitatud / mitte arvestatud. PWP Liit "2040. aastaks lõpetab ettevõte ka fossiilkütuste tootmist ning edaspidi toodab, lisaks taastuvelektrile, keemiatooraineid plastjäätmetest ja vanadest rehvidest, sh hetkel rajatavas keemiatehases." (lk. 5, lg 1.1 punkt 4) 1. Kuigi ÕÜ eesmärgiks on ka pk kasutamise vähenemine ja edasine pk kaevandamise lõppemine, Eesti Energia planeerib avada 4 uut kaevandust (link, vene keeles). 2. Kuna need on pikkajalised projektid (kasutamise aega mõttes), ei ole selge kas need kaevandused tasuvad end ära või on see riigile otsene kahju tulevikus aastaks siis peab Narva karjääris asuv uus kaevandus (kui hakkab töötada juba 2026 aastal) töötada juba 24 aastat. Milline on tasuvusaeg? Võrdluseks, Eesti kaevandus töötab juba umbes 57 aastat. 4. Milline on uute kaevanduste kavandatud kasutusperiood enne ammendumist? 5. Plaanis on vähendada pk kaevandamist aastaks, ja siis kas kolme uue kaevanduse avamine (ehkki EE ja VKG koostöös kahel neist) aitab selle plaanile? Eriti Euroopa Komisjoni küsimusi Enefitide kohta arvestades. 6. Milline on kaevanduste sulgemisega kaasnev kahju (keskkonna seisukohalt)? "Ühel meetmel, millel tuvastati võimalik kahjulik mõju, on põlevkivi kasutamise lõpetamine kaugküttes ning selle asendamine taastuvenergiaallikaga (suures osas biomassil põhinev). Kuigi Kaevandusload: 1. Menetluses olevate kaevanduslubade staatus Lubade välja andmine sõltub Keskkonnamõju hindamise (KMH) protsessist; kui aruanded on vastavaks tunnistatud, liigutakse edasi loa menetlusega. Uutele mäeeraldistele taotletavad load on hetkel kõik KMH protsessis ja kuni KMH aruande vastuvõtmiseni on loa menetlused peatunud. Täpsemalt: Uus-Kiviõli kaevanduste load (Enefit Power, VKG Kaevandused OÜ) kehtivad kuni 2049.a, kuid loa muudatus on hetkel KMH-s; Estonia II (Enefit Power) ja Oandu (Enefit Power ja VKG Kaevandused OÜ koostöös) load ning Sirgala karjääri loa muutmine (Enefit Power, Narva allmaakaevandus) on samuti KMH-s; Seli ja Sonda (VKG Kaevandused OÜ) ning Sonda II (Kiviõli Keemiatööstuse OÜ) mäeeraldise lubade osas aktiivset tegevust ei ole viimastel aastatel toimunud. 2. Ammendumise aeg Maapõueseadus lubab anda kaevandamisluba kuni 30 aastaks, mis tähendab, et eeldatavasti selle aja jooksul ammendub mäeeraldisel

8 fossiilkütustest võõrandumisel võivad olla potentsiaalsed hüved tarneahelale kogu selliste projektide elutsükli jooksul, on teada, et mitte igasugune biomass ei toeta keskkonna- ja kliimaeesmärke. Programmi raames saab kasutada vaid RED II printsiibile vastavat biomassi." - (lk. 14, "Tegevuste vastavus DNSH printsiibile") 1. Kui palju on biomass kasvuhoonegaaside heitkoguste poolest tegelikult rohelisem? 2. Ja millised on selle allikad? (Biomassi ostmine teistes riikides või Eestis? Metsade hävitamine või midagi muud?) 3. Põlemiskambri lähevad ka raietest saadud jäägid - oksad jne. Kas sellest on piisavalt? 4. Kui kasutame oma metsad - siis on vaja neid raiuda. Kas raieid töödeldakse piisavalt (uute metsade istutamine ja kasvatamine)? 5. Ma võin eksida, aga mulle tundub et praegu on need meetmed üsna kaugel vajalikust kogust. 6. Ja mitu aastat siis võtab metsade taastamine? Uued töökohad (lk. 15) 1. Küsimus on selles, kui kasulikud on need uued töökohad Ida-Viru elanikutele. Mõned ettevõtjad (nt. Aquaphor) toovad sageli töötajaid välismaalt (Venemaa) ja eelitavad neid kohalikele, mis oli nii ka enne hiljutisi maailmasündmusi. 2. Teisisõnu, kui aktuaalsed need uued töökohad nimelt maakonna elanikutele, pärast seda riigi elanikutele ja ainult siis inimestele välismaalt? 3. Või eesmärk on uue töökoha luua ja selle pealt maksu maksta, aga kes (ja kust) siin töötab on hoopis teine asi? Ettepanek tavaliste elanikke poolt: kuna ÕÜ puudutab kõiki maakonna elanikke, oleks hea luua veebiplatvorm (veebileht), mis oleks täielikult pühendatud ülemineku põhjuste ja kõigi etappide väljatoomisele. Selleks, et inimesi protsessi kaasata, on väga oluline teha protsess maksimaalselt kättesaadavaks ja läbipaistvaks. Samuti võiks sinna lisada teavet erinevate ümberõppekursuste ja järgmiste sammude kohta, mida kohalikud elanikud ja organisatsioonid võiksid lihtsam leida ja siis sotsiaalmeedias edasi jagada. Võimalus kommentaare jätta ja esitada küsimusi aitaks paljusid protsessi kaasata. olev maavara varu. Load taotletaksegi üldjuhul maksimaalselt lubatud aja peale (loa andmise aeg +30 a). Arvestada tuleb ka seda, et ala korrastamiseks kulub ka aeg ja seega ei kaevandata viimastel kehtivuse aastatel, vaid korrastatakse sel ajal. Lähtuvalt VV koalitsioonilepingust tuleks loa kehtivusaja lühendamise küsimust arutada kaasates erinevad osapooled ja käsitleda erinevaid aspekte. 3. Kahju riigile Kui reaalset kaevandamist ei ole toimunud, siis on seni see ettevõttele projekti taotlemise ja ettevalmistustööde kulu ja riigile menetluse kulu ning seni keskkonnakahju ei ole. 4. Tasuvusaeg Kaevanduse tasuvusaega ei saa ühtselt ja konkreetselt öelda, kuna see sõltub tehtavate investeeringute suurusest, kaevandamise kuludest (sh kaevandamise mahtudest) ja saadavast tulust. Investeeringute suurus sõltub laiemalt valitud kaevandamise tehnoloogiast ja kaevandamise kuludest sh keskkonnanõuetest (keskkonnatasud), kütuse ja elektri hindadest, tööjõukuludest jne. Tulude pool aga toodete hinnast. Konkreetset tasuvusaega on seega keeruline öelda. 5. Kaevanduste sulgemine Kaevanduse sulgemine tähendab ennekõike veerežiimi muutust seni kuivendatud aladel taastub põhjaveetase sellele tasemele, kui oli enne kaevandamist. Mõned alad liigniiskuvad, kuna maapind on mõnevõrra alanenud. Vee kvaliteedis on peale ala taastumist täheldatud muutuseid, ennekõike sulfaatide suurenenud sisalduse osas. Altkaevandatud aladele ehitamine vajab geotehnilist hinnangut, kuidas ja kuhu saab ehitisi rajada. Karjäärialadel on muutnud maastik (nt tekivad järved), kuid õige ala korrastamisega saab taastada looduslikkuse aga ka muul otstarbel kasutamise (taastuvenergia parkide rajamise huvi on sagenenud). Biomass Rakenduskava DNSH ( ei kahjusta oluliselt ) analüüsis on toodud välja, et biomassi kasutusel on rõhk jätkusuutlikumal biomassil, millel on väiksem mõju elurikkusele ja kliimale. Lisaks on täpsustatud, et enamik kütteks kasutatavast põlevkivi asendavast biomassist on pärit jäätmetest saadavast kütusest. See ei hõlma tingimata raiejäätmeid, vaid ka muid puidujäätmeid, mis vastavad biomassi mõistele ja mis ei tohi sisaldada täiendavaid saasteaineid. Meetme kirjelduses on toodud lisaks biomassile välja ka muud taastuvad energiaallikaid, nagu nt biogaas vms lahendused. Meetme toetuse andmise tingimused peavad seadma kriteeriumid, mis välistavad olulise kahju tekke keskkonnaeesmärkidele (sh kliima, elurikkus, saaste). Sõltuvalt meetme ülesehitusest võib olla vajalik ka toetust taotleva projekti puhul läbi viia ka eraldi DNSH hindamine ehk siis tuleb analüüsida võimalikke keskkonnamõjusid ja nende leevendamise võimalusi lähtuvalt konkreetsest tehnilisest lahendusest. Kui tegemist on taristu investeeringuga, siis on vajalik tagada ka kliimakindlus, mille jaoks

9 on Euroopa Komisjon töötanud välja vastava metoodika. Meetme tasandi DNSH analüüsil on praeguse info põhjal järeldatud, et hinnangulist olulist kahjulikku mõju ei teki, kui võetakse arvesse analüüsis toodud kõrvaltingimusi ja nende rakendamist (viide RED II säästlikkuse printsiibile vastava biomassi kasutusele). Töökohad Lisaks töökohtade loomisele suunatud meetmetele (suurinvesteeringu toetus, VKE toetus, jm) on ÕÜ kavaga ettenähtud tööle asumise ja ümberprofileerimise toetus põlevkivisektori töötajatele ning laiema koolituspakkumise tekitamine kutse- ja kõrghariduse tasemel. Seega, piirkonna töötajatele luuakse võimalust enesetäiendamiseks ja pakutakse abi ka piirkonnas loodavatele uutele töökohtadele kandideerimisel. Samas, peab silmas pidama seda, et tööturg on nagu iga teine turg ning Euroopas on inimeste liikumine vaba. Seega, jõuga ei saa piirkonna töötajatele töökohti garanteerida, kui nad ise ei pinguta, et nendele kandideerida. Kommunikatsioon ja kaasamine ÕÜ jaoks on kavas luua eraldi mitme-keelne veebileht, millel oleks kättesaadav detailne info nii ÕÜ üldise loogika, kui iga individuaalse meetme kohta. Samuti, kavas on jätkata kaasamisürituste, sh seminaride, infotundide jms läbiviimist, et võimalikult laialt informeerida Ida-Viru elanikkonda ÕÜ raames avanevatest võimalustest. Arvestatud sisuliselt. Eesti Roheline Liikumine Täname EKO nimel järjekordse äärmiselt sisuka ja informatiivse koosoleku eest! On suur rõõm kuulda, et dialoog Euroopa Komisjoniga on vahepeal edenenud ning et protsessiga on lootust jõudsalt edasi liikuda. Meil on jätkuvalt suur heameel näha, et ÕÜ kava ei sisalda otseseid investeeringud fossiilkütustesse ning on võtnud oma põhifookuseks majanduse mitmekesistamise ja inimestepõhise lähenemisviisi, seda nii piirkondlike algatuste kui ka VKEde toetamise näol. Oleme oma kavaga eeskujuks paljudele Euroopa riikidele ning loodame, et saame jätkata teerajajana terve õiglase ülemineku perioodi vältel ja pärast seda. Allpool meie märkused. 1. Seos Roheplaaniga Soovitame võimalike kasvuvaldkondade peatükki (lk 9) lisada äriplaani kõrvale viite ka roheplaanile. Näiteks välja tuua, et maakonna roheplaan toob välja olulise tegevusena Ida-Virumaale uue loo kujundamise, milleks on roheplaanis toodud palju konkreetseid tegevusi, kuid tähtis on ka uue loo kommunikeerimine maakonna sees ja väljaspool. 2. DNSH põhimõte On postitiivne, et uuendatud kavasse on tugevamalt sisse põimitud DNSH põhimõttest kinnipidamise kohustus. EKO seisukohast on iseäranis oluline silmas pidada, et mainitud printsiip ei jääks üksnes paberile, vaid rakenduks ka reaalsuses - eriti kuna tegemist on põhimõtte esmakordse täideviimisega. Roheplaan on välja toodud kava peatükis 2.3. Kaugkütte lahtisidumine põlevkivist ei tähenda iseenesest vaid biomassi kasutust ja seda on toodud välja ka DNSH analüüsis, lisaks ei tähenda biomass vaid ka puidujäätmeid, mis tekivad raiete tulemusena. Puidujäätmed on oluliselt laiem jäätmegrupp (nt RED II kohane definitsioon on: põllumajandusest (kaasa arvatud taimsed ja loomsed Arvestatud sisuliselt.

10 Keskkonnaühenduste vaatest on DNSH analüüs tarbetu, kui see ei suuda ära hoida elusloodust otseselt kahjustavaid investeeringuid. Hetkel tekitab suurimat muret DNSH analüüsi liigne optimistlikkus kaugkütte meetme puhul, kuna DNSH printsiibis soovitatud RED II kriteeriumid on puidukasutuse suhtes nõrgad. Eesti kontekstis on eriti suur probleem, et RED II ei käsitle raiete mõju LULUCFi eesmärkide täitimisele. Tänaseks on Eesti LULUCFi sektorist saanud KHG heite tekitaja ning eesmärkide täitmiseks on vältimatu raiete vähendamine ( Seetõttu on eriti oluline puiduvarumise mõjude põhjalik hindamine, mida aga DNSH printsiip ei nõua. Samal põhjusel tekitab muret ÕÜ vahendites planeeritav potentsiaalne suurinvesteeringuna toetatav biotoodete tehas, mis võib oluliselt kahjustada keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamist. Lävendkriteeriumina soovitame hetkel parima olemasoleva variandina läheneda FSC märgise olemasolust puidukasutuses ning samuti toonitame põhjaliku kliimamõju ja puiduvarumise mõju hinnangu hädavajalikkust. VKG biotoodete tehase KMH väljatöötamise kavatsus ei käsitle puiduvarumise mõju ning kliimamõju kaugeltki piisavalt ning selle pinnalt ei ole omakorda võimalik teha adekvaatseid hinnanguid ÕÜ toetuste andmise kontekstis. Keskkonnaühenduste täpsemad selgitused leiab SIIT. 3. ÕÜ kava seosed õlitehasega Toonitame õiglase ülemineku kava läbivat vajadust hoiduda toetamast projekte, mille lähte-eelduseks on toimiv õlitehas (keemiatööstuse põhikemikaalide, sh plastide ja ehituskemikaalide lähteainete tootmine otse põlevkivist; jäätmeplastide suunamine õlitehasesse). Mõistame, et ministeeriumite vaade ja Euroopa Komisjoni vaade õlitehase suunas lahknevad; toetame sel puhul viimase vaadet ning kannustame ka õiglase ülemineku kava hoiduma igasugustest seostest põlevkiviõliga. Kuna keemiatööstuse põhikemikaalide tootmise puhul on välja toodud, et tootmine võib osaliselt asendada õli tootmist põlevkivist, edastab see selge sõnumi, et nn keemia tehases on eeldatud valdavat tendents siiski õli suunal. Siinkohal ka lingvistiline täpsustus, mis tuleb kindlasti õigeks parandada: ÕÜ kavas on mainitud mitmel korral uut keemiatehast. See sõnastus on äärmiselt eksitav, kuna hetkel rajatakse õlitehast ning tulevikuplaanid keemiatehasest ei ole hetkel muud kui Eesti Energia visioon, mille täitumise kohta ei ole mingit praktilist kindlust. Selge ei ole, mida täpsemalt kavatsetakse, mis ajahetkel ja mis mahus oleks võimalik vanaplastil põhinevale tootmisele üle minna, kas selleks vajalik tehnoloogia on üldse olemas (meile teadaolevalt alles katsestaadiumis) jne. Keskkonnaamet menetleb hetkel õlitehase keskkonnakompleksluba ning on algatanud KMH õlitehase keskkonnamõjude hindamiseks. Enefit Power on esitanud kompleksloa taotluse õli tootmiseks põlevkivi baasil ja nad ei ole esitanud uut taotlust muul toorainel põhineva tootmistegevuse jaoks, näiteks keemiatehasele loa saamiseks. Seega ei ole kuidagi põhjendatud sõnastada uus õlitehas ümber keemiatehaseks, mis on ilma kehtivate komplekslubadeta sulaselge rohepesu. Kuna õlitehaste puhul on selgelt tegemist majanduslikult ebamõistliku ja keskkonna mõttes kahjuliku investeeringuga, rõhutame ühtlasi, et ehkki liigkitsast DNSH-analüüsist võivad õlitehasega seotud investeeringud tehniliselt läbi minna, ei ole suures pildis tegu keskkonda oluliselt mittekahjustavate otsustega. Õiglase ülemineku eelnõus leidub potentsiaalsete suurprojektide hulgas keskkonna, inimese ja majanduse vaatest oluliselt edasiviivamaid toetusvõimalusi (nt rohevesiniku tootmine ja lõppkasutamine gaasitaristus ja rasketranspordis ning päikese- ja tuuleparkide rajamine Ida-Virumaal), mis kiirendaksid terve Eesti rohepööret ja aitaksid jõuda kindlamini kliimaeesmärkideni. ained), metsamajandusest ja sellega seotud tööstusharudest, sealhulgas kalandusest ja vesiviljelusest pärit bioloogilise päritoluga toodete, jäätmete ja jääkide biolagunev fraktsioon ning jäätmete, sealhulgas bioloogilise päritoluga tööstus- ja olmejäätmete biolagunev fraktsioon. Puiduvarumise mõjude hindamise puhul tuleb esmalt vaadata, et millise keskkonnaeesmärgi võimaliku ohuga on see seotud (DNSH kontekstis võiks olla tegemist kliimaneutraalsuse saavutamise ning ka elurikkuse ja ökosüsteemide kaitse keskkonnaeesmärkidega). Taotleja ülesanne saab eelduslikult olema ka täiendava DNSH ja kliimakindluse analüüsi läbiviimine (kui valikukriteeriumid juba ei piiritle piisavalt kitsalt toetatavat tegevust, et välistada olulise kahju oht). Praegune metoodika, mille on Euroopa Komisjon välja töötanud ja soovitanud tungivalt kasutada, ei käsitle otseselt puiduvarumise mõju hindamist, kuid metoodika ei välista ka selliselt keskkonnaeesmärkidele võimalikku kahju tekkimise analüüsimist. Suurinvesteeringute meetme puhul ei tuvastanud esialgne DNSH analüüs olulise kahju riske keskkonnale, kuid meetme eelnõu välja töötamise käigus oleme leidnud, et tulenevalt meetme laiast tegevusest ei ole võimalik meetme tasandil piisavalt detailselt hinnata võimalikku kahju ohtu ning taristu puhul on ühissätete määruse ((EL) 2021/1060) kohaselt vajalik tagada ka taristute kliimakindlus. Seega, suurinvesteeringute meetme puhul on põhjendatud teostada DNSH + kliimakindluse analüüsi igale taotlusele, ehk projekti-põhiselt. Toetuse andmise tingimuste (TAT) eelnõu on praegu MKM-i õigusosakonnas ja prognoositult peaks Eelnõude infosüsteemi (EIS) menetlusse minema mai keskel. Lisatud on eelnõus ka viited Euroopa Komisjoni tehnilistele suunistele ning rakendusüksuse täiendavad juhised, mis peaks kirjeldama protsessi läbiviimist ja mis avalikustatakse veebilehel toetusvooru avanemise ajaks. Põlevkivi staatuse tõlgendamisel, oleme õiglase ülemineku planeerides läbivalt lähtunud kahest põhimõttest: 1. ÕÜ määrusega sätestatud fossiilsete kütuste välistus (mis laieneb ka fossiilkütuste tootmise kõrvalsaadustele); 2. Arusaam, et põlevkivi kui selline pole fossiilkütus, vaid maavara, ning fossiilkütuseks saab ta hetkel, kui seda antud otstarbel kasutatakse. Lähtuvalt sellest, oleme ÕÜ kavast (sh kava liites B ja C toodud suurettevõtete võimalike projektiideede loetelust) eemaldanud kõik projektid, mis kasutavad põlevkivi kütusena (sh põlevkiviõliga ja selle tootmise optimeerimisega / kõrvalsaadustega seotud projektid), jättes alles vaid selliseid projektid, mis annavad võimaluse põlevkivisektori kompetentsi kasutada uute, fossiilkütustega mitteseonduvate majandustegevuste arendamiseks.

11 Kavas nimetatakse tehast nii, nagu seda on Eesti Energia poolt ministeeriumile kommunikeeritud. Tehase detailsem kirjeldus ning selle mõju nii kliimaneutraalsusele üleminekule Eestis, kui Ida-Virumaal avalduvatele sotsiaalmajanduslikele mõjudele on lisatud ÕÜ kavale ning on leitav liitest E. Rajatav keemiatehas ei saa toetust ÕÜF vahenditest. Eesti Keemiatööstuse Liit (lisaks juhtkomisjoni koosseisu kuuluvale Eesti Keemiatööstuse Liidule, tagasisidet on eraldi esitanud kaks liidu liiget: Viru Keemia Grupp AS, Eesti Energia AS) Eelnõus esitatud Ida-Virumaa õiglase ülemineku (ÕÜM) territoriaalne kava ei võimalda täita selle põhilist Tegu on hinnanguga, konkreetne ettepanek puudub. eesmärki, milleks on Euroopa rohelisest kokkuleppest põhjustatud sotsiaalmajanduslike mõjude leevendamine ja tööhõive suurendamine. Samuti ei toeta nimetatud ÕÜM kava Ida-Virumaa majanduse ümberkujundamist kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamiseks. Võetud teadmiseks. Praxise analüüsi kohaselt peaks kliimaneutraalsele majandusele ülemineku kontekstis olema esmatähtis nüüdisaegse töötleva tööstuse arendamine, kuid valdav osa meetmetest kas ei ole seotud otseselt töötleva tööstuse arendamisega või on suunatud pikem väikestele- ja mikroettevõtetele, kelle võimekus kõrgtehnoloogiasse investeerida on pigem limiteeritud. Eelnõus esitatud kavas puudub riskide hindamine. Ei ole hinnatud riske, mis on seotud CO2 hinnatõusuga ning mis võivad oluliselt kiiremini halvendada põlevkivisektori konkurentsivõimet ja Ida- Virumaa sotsiaalmajanduslikku olukorda. Samuti on jäetud tegemata eeltöö suurettevõtetega hindamaks nende poolt esitatud projektide realistlikkust või ÕÜM sobivust nende projektide realiseerimiseks. Kava sisaldab mitmeid vasturääkivusi, millest näitena võib tuua (loetelu pole lõplik): Põlevkivisektoris töötab otseselt töötajat; uusi töökohti soovitakse luua 1135 ÕÜM ja selles fikseeritud investeerimistoetuse summad ei võimalda luua kõrge lisandväärtusega töökohti. Näiteks biotoodete tootmine vajab 250 otsese uue kõrge lisandväärtusega töökoha loomiseeks ca 800 milj eur väärtuses investeeringuid. Lisaks on ÕÜM meetmete põhirõhk seatud VKEde arendamiseks. Samas on selge, et VKE-de võimekus rakendada keerukaid ja kõrget lisandväärtust pakkuvaid tehnoloogiaid on piiratud. Erasektori poolt ÕÜM toel piirkonda aastani 2029 investeeritav 168 milj ei ole kaugeltki piisav piirkonna majanduse ümberkujundamiseks. Kuna ÕÜM raha peab olema kasutatud hiljemalt aastaks 2027, siis on arusaamatu seada erainvesteeringute piirkonda meelitamise ajaks Erainvesteeringud peaksid toimuma paralleelselt riigi toetusmeetmetega. ÕÜM-iga peab olema tagatud, et selle meetmetest ei toetata investeeringuid puidu kasutamisse, mis vastuolus puidu kaskaadkasutuse põhimõttega. Toetada tuleks puidu kõrgema väärindamisega seonduvaid projekte. Ettepanek on kava sellisel kujul mitte kinnitada, kuna pakutud lahendused ei ole kooskõlas seatud eesmärkidega. Ettevõtluse ja tööhõive mitmekesistamisele on suunatud absoluutne enamus 80% ÕÜF vahenditest. VKEde toetamine on ÕÜF määruse fookuses, kuid suurettevõtted võivad kandideerida toetustele VKEdega samadel tingimustel, eeldusel, et nende projektiideed on kirjeldatud ÕÜ kavas. ÕÜ kaval on kindel formaat, mis ei võimalda CO2 hinnatõusuga seonduvate riskide detailset hindamist a suvel Eesti suurettevõtetele saadetud päringus ja selle lisades olid detailselt kirjeldatud, mis projektiideid on võimalik ÕÜF vahenditest toetada, millistel eeldatavatel tingimustel ja mis ajaraamis. Päringule on vastanud ka mitmed Eesti Keemiatööstuse Liidu liikmeks olevad ettevõtted ning praeguse seisuga on mitmed nende projektiideed, mis sobivad ÕÜM eeltingimustega, ÕÜ kavas kajastatud. Seega ei saa väita, et ettevõtetele ei ole kommunikeeritud ÕÜF raamistikku ning plaanitavate meetmete põhimõttelisi tingimusi, või et Eesti Keemiatööstuse Liidu liikmed ei saanud võimalust oma projektiideid esitada. Siinkohal rõhutame, et ÕÜ kava sisaldab indikatiivset loetelu suurettevõtete projektiideedest. See loetelu ei taga nende projektiideede rahastust ning ideede realistlikkust hinnatakse detailselt hilisemas taotluste menetlemise faasis. Vasturääkivustest: o ÕÜF kava ajaraames on plaanis piirkonda luua täpselt samas suurusjärgus uusi töökohti, nagu on põlevkivisektori tuumikettevõtete plaanides neid kava rakendamise perioodil vähendada (vt ÕÜ kava ptk 2.1). o Juhime tähelepanu, et ÕÜ kava liites B toodud ideede seas on mitmeid efektiivsemaid (investeering loodud töökoha kohta) kõrgtehnoloogilist projektiideed, kui mainitud projekt. Seega, väide, et ÕÜF ei võimalda luua kõrge lisandväärtusega töökohti ei ole põhjendatud.

12 o ÕÜF kavaga ei seata piiranguid erasektori poolt piirkonda investeeritavate vahendite mahule. Mõõdiku sihttaseme arvestamisel on EK kesksest metoodikast lähtuvalt aluseks võetud üksnes minimaalne omafinantseering ning projektide mittetoetatavad kulud. Mõõdikut kasutatakse üksnes kahe toetusmeetme investeeringuprojektide puhul, see ei kajasta fondi rakendamise kogumõju. o Perioodi vahendite kasutamise lõpptähtaeg on 2029 lõpus, seetõttu on ka tulemusnäitajate saavutamise tähtaeg ÕÜ fond on vaid üks toetusmehhanismidest, mis rakendub perioodil Ida-Virumaa territooriumil. Erainvesteeringuid stimuleeritakse lisaks mitmetest RRF ja ERDF toetusmeetmetest. o Puidu väärindamisega seotud projektid ei ole välistatud, kui nad vastavad DNSH printsiibile ja läbivad kliimakindluse analüüsi. ÕÜ kava väljatöötamine on toimunud u kahe aasta vältel, ning protsess toimus kohaliku kogukonna (sh kohalike ettevõtjate) põhjaliku kaasamisega. Võib kindlusega öelda, et maakond ootab ÕÜF meetmete rakendumist ja taotlusvoorude avanemist. Kava kinnitamata jätmine ei aita kaasa Ida-Virumaa üleminekule kliimaneutraalsele majandusele, jätab ÕÜF vahendid piirkonda toomata ning pärsib kohalike ettevõtete ja kogukonna arenguvõimalusi. Keskkonnaministeerium Mitmed ettepanekud teksti ja jooniste täiendamiseks, mh sõnastuse ja statistika täpsustus kava ptk 2.1 keskkonnamõju alapeatükis. Lisatud ka 2020 aasta inventuuri andmed. Juhime tähelepanu, et konkreetseid parandusettepanekuid ÕÜ kavasse Eesti Keemiatööstuse Liit ei ole pakkunud. Fikseerime Eesti Keemiatööstuse Liidu kui juhtkomisjoni liikme ettepaneku kava kinnitamata jätmise kohta ning teavitame sellest ka ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava seirekomisjoni. Selgitame täiendavalt, et kava kinnitamata jätmise korral hilineb õiglase ülemineku fondi kasutuselevõtu algus ning suureneb risk, et Eesti ei suuda kõiki fondi vahendeid tähtaegselt ära kasutada. Kuna õiglase ülemineku kava on osa ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavast, lükkuks edasi ka teiste fondide meetmete avamine. Arvestades senist ulatuslikku partnerite koostööd kava koostamisel ning meetmete ettevalmistamisel, ei ole perioodi struktuuritoetuste käivitumise täiendav edasilükkamine põhjendatud. Tekst ja joonised uuendatud.

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll (12.03.2019) Tallinn 19.03.2019 nr 26-6/19-0137/2283 Algus: 14.30 Lõpp: 16.10 Juhatas: Helena Lepp Protokollis: Alar Teras ja Helena Kõrge Võtsid osa: Puudusid:

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 Taustast Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada kõrge konkurentsivõime, hea majanduskav ja luua

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtestatakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Põlevkivi optimaalse tasustamise uuring Lühikokkuvõte

Põlevkivi optimaalse tasustamise uuring Lühikokkuvõte Põlevkivi optimaalse tasustamise uuring Lühikokkuvõte 30.12.2016 Põlevkivisektori jätkusuutlik arendamine on riigi seisukohalt oluline mitmel põhjusel. See tagab Eestile poliitiliselt tähtsa energeetilise

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda Meetmeleht 2019 Meede 2 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 2 - Ettevõtluse arendamine 2. Strateegia me

MTÜ Ida-Harju Koostöökoda Meetmeleht 2019 Meede 2 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 2 - Ettevõtluse arendamine 2. Strateegia me MTÜ Ida-Harju Koostöökoda Meetmeleht 2019 Meede 2 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 2 - Ettevõtluse arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Piirkonna turismipotentsiaali

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Grupiarutelu: Energia- ja ressursitõhusus Timo Tatar Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Eili Lepik Riigikantselei Keskkonnasõbralik majandus ja energeetika: Eesti2020 eesmärk Kasvuhoonegaaside heitkoguste

Rohkem

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord muutmine

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem