COM(2010)88/F1 - ET

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "COM(2010)88/F1 - ET"

Väljavõte

1 ET ET ET

2 EUROOPA KOMISJON Brüssel KOM(2010)88 lõplik EUROOPA KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE IMO Hongkongi konventsiooni (laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu kohta), Baseli konventsiooni ning ELi jäätmesaadetiste määruse vahelise seose hindamine ET ET

3 EUROOPA KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE IMO Hongkongi konventsiooni (laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu kohta), Baseli konventsiooni ning ELi jäätmesaadetiste määruse vahelise seose hindamine 1. SISSEJUHATUS Pärast seda, kui komisjon oli vastu võtnud teatise laevade lammutamistavade parandamist käsitleva ELi strateegia kohta, 1 palus nõukogu 21. oktoobril 2009 komisjonil hinnata seost Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) Hongkongi konventsiooni (laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu kohta, edaspidi Hongkongi konventsioon ), ÜRO Baseli konventsiooni ning ELi jäätmesaadetiste määruse 2 vahel ning esitada nõukogule aastaks selle kohta aruande, millele on vajaduse korral lisatud õigusaktide ettepanekud vastavalt Baseli konventsiooni ja Hongkongi konventsiooni osalisriikide konverentsidel vastuvõetud asjakohastele otsustele. Käesolevas teatises on vastavalt nõukogu järeldustes esitatud palvele hinnatud kolme kõnealuse õigusakti vahelist seost, pidades silmas, et nõukogu rõhutas, kui oluline on tagada laevade ringlussevõttu käsitlevate õigusnormide vastastikune täiendavus ja ühtsus. Nõukogu osutas ka Baseli konventsiooni ja Hongkongi konventsiooniga kehtestatud kontrolli- ja jõustamistaseme käimasolevale rahvusvahelisele hindamisele. Kõnealusest hindamisest tulenevaid otsuseid arvesse võttes võib komisjon pidada teises etapis vajalikuks esitada õigusaktide ettepanekud, sh meetmed Hongkongi konventsiooni rakendamiseks. Enne ELi uute või muudetud õigusaktide ettepanekute esitamist tuleks hinnata nende majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnamõju KÄSITLETAVATE ÕIGUSAKTIDE REGULEERIMISALA, EESMÄRK JA KOHALDAMINE 2.1 Hongkongi konventsioon Hongkongi konventsioon võeti vastu 15. mail 2009 ning on nüüd avatud IMO liikmesriikidele allakirjutamiseks ja ratifitseerimiseks. Osalisriikideks võivad saada ELi liikmesriigid, kuid mitte EL ise Eesmärgid Hongkongi konventsioonis, mis on rahvusvahelise üldsuse jaoks oluline saavutus, on sätestatud nn hällist hauani põhimõte ehk kontrolli- ja jõustamissüsteem, mis hõlmab kogu laevade kasutusiga alates nende konstrueerimisest kuni ehitamise, käitamise ja ringlussevõtuni. Konventsiooniga on kehtestatud ülemaailmsed kohutuslikud nõuded, et tagada laevade ohutu ja keskkonnahoidlik ringlussevõtt mõjusal ja tõhusal viisil. Laevade KOM(2008) 767 (lõplik). Määrus (EÜ) nr 1013/2006, 14. juuni 2006, jäätmesaadetiste kohta (ELT L 190, , lk 1). SEK(2009) 92. ET 2 ET

4 ringlussevõtu tööstuse standardite parandamiseks tugineb konventsioon eelkõige laevade ülevaatamisele ja sertifitseerimisele, laevade ringlussevõtu kohtadele tegevuslubade andmisele ning erinõuetele, nt laevaomanike kohustus koostada nende laevadel leiduvate ohtlike materjalide loend, laevade ringlussevõtu kohtade kohustus koostada laevade ringlussevõtu kava ning lipuriikide kohustus teha lõppuuring rahvusvahelise ringlussevõtuks valmisoleku sertifikaadi väljaandmiseks. Oluline meede on ohtlike materjalide kasutamise piiramine laevaehituses Milliseid laevu konventsiooniga reguleeritakse? Hongkongi konventsiooni kohaldatakse enamiku eraomanikele kuuluvate ja äriotstarbeliste laevade suhtes, kuigi mõne erandiga 4. Konventsiooni ei kohaldata vähem kui 500 brutotonni kaaluvate väikelaevade, sõjalaevade, mereväe abilaevade ega muude riigile kuuluvate või riigi poolt käitatavate ja ainult mitteäriliseks teenuseks või riigisiseste vedude jaoks kasutatavate laevade suhtes. Konventsiooni kohaselt tuleb neid laevu siiski käitada konventsiooniga kooskõlas, kui see on mõistlik ja teostatav. Konventsioon hõlmab kasutuselt kõrvaldatud laevu, kuna selles on osutatud laevadele, millelt on seadmed eemaldatud või mida pukseeritakse; samas ei ole selles osutatud jäätmete ega ohtlike jäätmete mõistetele Milliseid käitluskohti konventsiooniga reguleeritakse? Hongkongi konventsioon hõlmab laevade ringlussevõtu kohti ehk määratletud ala, mis on laevade ringlussevõtu koht, tehas või rajatis 5. Laevade ringlussevõtt on laevade lammutamine, et saada osi ja materjale ümbertöötlemise ning korduskasutamise jaoks, sh osade ja materjalide ladustamine ning töötlemine ringlussevõtukohas. Konventsioon ei hõlma ajutisi toiminguid, edasitöötlemist, kõrvaldamist ega jäätmete käitlemist eri käitluskohtades Kohaldamine Iga osalisriik tagab, et tema lipu all või loal sõitvad laevad vaadatakse üle ja sertifitseeritakse kooskõlas konventsiooniga 7. Laevaomanik on kohustatud õigel ajal ja kirjalikult teatama laeva ringlussevõtu kavatsusest lipuriigi haldusasutustele, et need saaksid ülevaatamist ja sertifitseerimist ette valmistada 8. Osalisriigi jurisdiktsioonile alluvad ringlussevõtukohad vastavad konventsiooni nõuetele ja neile on antud tegevusluba kooskõlas konventsiooniga. Ringlussevõtukohtades tuleb koostada laevade ringlussevõtu kava. Konventsioon sisaldab sätteid osalisriikide teabevahetuse, laevade kontrollimise ja rikkumiste kohta. Ringlussevõtukohti tuleks hallata selliselt, et ei kahjustataks inimeste tervist ega keskkonda ning kindlustataks ohtlike materjalide ohutu ja keskkonnahoidlik käitlemine, hädaolukordadeks valmisolek ja nendega toimetuleku suutlikkus ning töötajate ohutus ja koolitamine. Ringlussevõtukohad töötavad IMO koostatavaid erisuuniseid arvesse võttes välja korra ja rakendavad seda. Konventsiooni tõhusa rakendamise ja jõustamise kindlustamiseks kogu maailmas koostab IMO vähemalt kuus suunist 9. Esimesed suunised, milles käsitleti Artikli 2 lõige 7 ja artikkel 3. Artikli 2 lõige 11. Artikli 2 lõige 10. Artikkel 5. Eeskiri nr 24. Vt IMO diplomaatilisel konverentsil 15. mail 2009 vastuvõetud 4. resolutsioon. ET 3 ET

5 ohtlike materjalide loendit, võeti vastu 17. juulil Laevade ohutut ja keskkonnahoidlikku ringlussevõttu käsitlevad suunised on ettevalmistamise lõppjärgus Jõustamine Osalisriigid keelavad nende jurisdiktsioonile alluvatel aladel konventsiooni nõuete rikkumise ning kehtestavad piisavalt ranged sanktsioonid, et rikkumisi ära hoida. Osalisriigid teevad rikkumiste avastamisel ja konventsiooni jõustamisel koostööd. Muu osalisriigi mis tahes sadamas või mereterminalis viibivat laeva võidakse kontrollida, et teha kindlaks, kas see vastab konventsiooni sätetele. Kontrollitakse üksnes asjakohaste sertifikaatide olemasolu laevas. Kui sertifikaadid on kehtivad, kiidetakse need heaks. Ulatuslikumat kontrolli tehakse üksnes muu osalisriigi taotlusel, kui viimasel on piisavalt tõendeid. Laeva põhjendamatut kinnipidamist või põhjendamatuid viivitusi püütakse kõigiti vältida. Vastasel korral on laeva omanikul või kasutajal õigus mis tahes kantud kahjude hüvitamisele. Kui kontrolli teinud osalisriik leiab, et laev on konventsiooni nõuetega vastuolus, võib ta võtta meetmeid hoiatuse tegemiseks, laeva kinnipidamiseks või sadamast väljasaatmiseks või sellel oma sadamates viibimise keelamiseks. Sel juhul teatab ta asjaomasest laevast viivitamata lipuriigi haldusasutustele ja IMO-le. Osalisriigid loovad mehhanismi, et tagada oma ringlussevõtukohtade vastavus nõuetele; sealhulgas kehtestavad nad kontrolli-, järelevalve- ja jõustamissätted ning järgivad neid tõhusalt ja loovad ringlussevõtukohtadele juurdepääsu ja proovide võtmise õigused. Mehhanism võib sisaldada ka auditeerimissüsteeme 11. Kui üks osalisriik on teisele esitanud põhjendatud kontrollitaotluse, 12 peaks viimane asjaomast laeva või ringlussevõtukohta kontrollima ja koostama selle kohta aruande. Aruanne, milles on vajaduse korral loetletud võetud või võtmist vajavad meetmed, saadetakse kontrolli taotlenud osalisriigile ja IMO-le, et nad saaksid asjakohaseid meetmeid võtta. Praegu on raske täielikult hinnata, milline kontrolli- ja jõustamistase saavutatakse Hongkongi konventsiooniga tervikuna. Kontrolli- ja jõustamismeetmete süsteemis on arvesse võetud merenduse spetsiifilisust, kuid tegelik edu sõltub majandusoludest ning riikide hoolikusest reguleerivate ja täitemeetmete võtmisel. 2.2 Baseli konventsioon ÜRO võttis aastal vastu Baseli konventsiooni ohtlike jäätmete üle piiri viimise ja kõrvaldamise kontrolli kohta. Kõik liikmesriigid ja EL on Baseli konventsiooni osalised Eesmärgid Baseli konventsioon võeti vastu vahendina, mis võimaldab eelkõige reguleerida ohtlike jäätmete riikidevahelist vedu. Konventsiooni üldeesmärk on kaitsta inimeste tervist ja keskkonda kahju eest, mis võib tuleneda ohtlike jäätmete tekitamisest, käitlemisest, üle piiri viimisest ning kõrvaldamisest Resolutsioon MEPC.179 (59). Eeskiri nr 15. Artikkel 9. ET 4 ET

6 2.2.2 Milliseid laevu konventsiooniga reguleeritakse? Konventsiooni kohaldatakse ohtlike ja teatavate muude jäätmete (kodumajapidamistest kogutud segajäätmed ja majapidamisjäätmete põletamisel tekkinud jäägid) ning siseriiklikes õigusaktides ohtlikena määratletud jäätmete suhtes. Konventsioon on seotud laevade lammutamisega, sest lammutamisele saadetud laev sisaldab tavaliselt ohtlikke materjale, mistõttu võib seda lugeda ohtlike jäätmete veoks. On täiesti võimalik, et konventsiooni kohaselt käsitletakse laeva jäätmena, kuid muude rahvusvaheliste eeskirjade kohaselt samas laevana 13. Baseli konventsiooni kohaldatakse seega kõigi selles jäätmetena määratletud laevade suhtes. Ühelegi laevaliigile ei ole kehtestatud erandit Milliseid käitluskohti konventsiooniga reguleeritakse? Konventsioon hõlmab kõiki jäätmekäitluse eri etappidega (jäätmete kogumine, vedu, ringlussevõtmine, taaskasutamine ja kõrvaldamine) seotud käitluskohti, sh jäätmekõrvalduskohtade järelhooldust Kohaldamine Baseli konventsioonis tähendavad jäätmed aineid või esemeid, mida kõrvaldatakse, kavatsetakse kõrvaldada või mille kõrvaldamist nõutakse vastavalt siseriiklikele õigusnormidele 15. Osalisriikide põhikohustus on võimalikult vähendada ohtlike jäätmete teket ja üle piiri viimist ning kindlustada sobivate jäätmekõrvalduskohtade olemasolu 16. Konventsiooniga on kehtestatud kontrollisüsteem, mille kohaselt osalisriigid peavad ohtlike jäätmete üle piiri viimisel järgima eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri. See tähendab, et ohtlike jäätmete üle piiri viimiseks on eelnevalt vaja lähte-, siht- ja vajaduse korral ka transiidiriigi kirjalikku luba, väljavedaja ja kõrvaldaja vahelist lepingut ning võib-olla ka kindlustust, võlakirja või muud tagatist. Keskne eesmärk on järgida ohtlike jäätmete keskkonnahoidliku käitlemise põhimõtet, mida kohaldatakse kõigi jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise kohtade suhtes 17. Laevade ringlussevõtu kohtadele antakse tegevusluba vastavalt konventsioonis järgitavale keskkonnahoidliku jäätmekäitluse põhimõttele, mida on täpsustatud mitmes tehnilises suunises. Baseli konventsiooni tehnilistes suunistes laevade lammutamise kohta ei ole lubatud nn randumine, kuna kõigis lammutamisetappides peab kogu laeva all olema kaitsetõkkeks vedelikukindel alus 18. Ohtlike jäätmete ebaseaduslik vedu on kuritegu ning iga osalisriik peab konventsiooni sätete rakendamiseks ja jõustamiseks võtma asjakohaseid õiguslikke, halduslikke ja muid meetmeid 19. Konventsiooni kontrollisüsteem sisaldab ka mõne osalisriigi kehtestatud sisseveokeelde, igaaastase aruandluse ja teabeedastuse kohustust ning vaidluste lahendamise korda Vt aasta otsus VII/26. Artikli 2 lõige 1 ja IV lisa. Artikli 2 lõige 1. Artikkel 4. Artikkel 2. Vt aasta otsus VI/24. Artikli 4 lõiked 3 ja 4. ET 5 ET

7 Baseli konventsiooni aastal tehtud muudatusega keelatakse ohtlike jäätmete viimine OECD ja EÜ riikidest ning Liechtensteinist muudesse riikidesse 20. Kõnealune keeld ei ole veel jõustunud, kuigi seda kohaldatakse ELis Jõustamine Ebaseaduslikku vedu tuleks vältida siseriiklike õigusaktide, osalisriikide koostöö ning Baseli konventsiooni sekretariaadi teavitamise abil 21. Konventsioonis on sätestatud mehhanism, millega 15-liikmeline komitee edendab rakendamist ja nõuetele vastavust 22. Mehhanism on konstruktiivne ja läbipaistev ega ole siduv. Baseli konventsiooni jõustamissüsteem toimib enamiku ohtlike jäätmete puhul suhteliselt hästi, kuid seda kohaldatakse küllaltki väheste kasutuselt kõrvaldatud laevade suhtes ja suurema osa maailma kaubalaevastiku puhul on seda raske jõustada. Süsteemi probleem on eelkõige, kuidas teha kindlaks, millal muutub laev jäätmeks ja milline on konventsioonis määratletud lähteriik. 2.3 ELi jäätmesaadetiste määrus Eesmärgid ELi jäätmesaadetiste määruse eesmärk on tagada keskkonna kaitse jäätmete veol 23. Määrusega rakendatakse Baseli konventsiooni ELi tasandil ning nn Baseli keeldu, kuna keelatud on kõrvaldamiseks ettenähtud jäätmete (ohtlike ja ohutute) igasugune väljavedu, v.a EFTA riikidesse. Erandeid ei tehta. Kõiki ELi ja kolmandate riikide vahel ning ELi piires saadetavaid jäätmeid käideldakse viisil, mis ei ohusta inimeste tervist ega keskkonda jäätmete saatmise, taaskasutamise ja kõrvaldamise ajal. Järgitakse ELi jäätmete raamdirektiivi ja muid ELi õigusakte, mis on seotud näiteks töötajate tervise ja ohutusega või teatavate materjalide (nt asbest) käitlemisega Milliseid laevu määrusega reguleeritakse? Määrust kohaldatakse kõigi ELi jäätmete raamdirektiivis jäätmetena määratletud laevade suhtes, st laevad, mille valdaja kasutuselt kõrvaldab, kavatseb kasutuselt kõrvaldada või on kohustatud kasutuselt kõrvaldama Milliseid käitluskohti määrusega reguleeritakse? ELi jäätmealaste õigusaktidega reguleeritakse kõiki jäätmekäitluse etappe, sh ajutisi toiminguid, igat liiki käitluskohtades kogu saatmise ajal Vt aasta otsus III/1. Artikkel 19. Vt aasta otsus VI/12. Määrus (EÜ) nr 1013/2006, 14. juuni 2006, jäätmesaadetiste kohta (ELT L 190, , lk 1), eelkõige põhjendused 1 ja 42. Artikli 49 lõige 1. Direktiiv 2008/98/EÜ jäätmete kohta, ELT L 312, , lk 3. ET 6 ET

8 2.3.4 Kohaldamine Kui kasutuselt kõrvaldatud laevas on määruse V lisas loetletud ohtlikke aineid (nt asbest või polüklooritud bifenüülid), mida sageli juhtub, kehtib sellele väljaveokeeld. Ohutuid kasutuselt kõrvaldatud laevu võib välja viia käitluskohtadesse, kus jäätmeid käideldakse keskkonnahoidlikult 26. Sihtriigis asuv ringlussevõtukoht peab tegutsema vastavalt sellistele inimeste tervise ja keskkonna kaitset käsitlevatele standarditele, mis on laias laastus samaväärsed Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud standarditega Jõustamine Määrus on vahetult kohaldatav liikmesriikides, kes peavad selle jõustamiseks võtma kõik vajalikud meetmed, sealhulgas kehtestama tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused. Liikmesriigid sätestavad lisaks muule ka käitluskohtade ja ettevõtjate kontrollimise kooskõlas jäätmete raamdirektiiviga ning jäätmesaadetiste või nende taaskasutamise või kõrvaldamise pistelise kontrollimise. Lisaks teevad nad koostööd ebaseaduslike saadetiste ennetamiseks ja avastamiseks. Liikmesriigid määravad määruse rakendamiseks pädeva asutuse või pädevad asutused ning määravad kindlaks koostöö ja füüsilise kontrollimise eest vastutavad alalised töötajad ja keskuse 27. Tegelikkuses on määrust raske jõustada, kui laev muutub jäätmeks mujal kui Euroopa vetes, kuigi liikmesriikide kohtud on teinud selle kohta mõningaid otsuseid 28. Hiljutised juhtumid on näidanud mõne liikmesriigi ametiasutuse ebakindlust küsimuses, millal ja kuidas rakendada jäätmesaadetiste eeskirju arvatavalt kasutuselt kõrvaldatud laevade suhtes. 3. KOLME ÕIGUSAKTI REGULEERIMISALA, EESMÄRGI JA KOHALDAMISE VÕRDLUS Euroopa tasandil kohaldatakse juba praegu ELi jäätmesaadetiste määrust ja Baseli konventsiooni. Baseli konventsioonil on praegu 172 osalisriiki, sh peaaegu kõik liikmesriigid. Konventsiooniga ei ole liitunud USA. Nii lipuriikide kui ka ringlussevõtuga tegelevate riikide valmisolekut Hongkongi konventsiooni ratifitseerida mõjutab osalisriigiks saamise või liitumata jätmise poliitiline, õiguslik ja majanduslik kasu. Lipuriikidele võib pakkuda huvi hakata osalisriigiks selles selge ja suhteliselt lihtsa eeskirjade süsteemiga konventsioonis, mis aitaks rahuldada avalikkuse nõudlust laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu järele, kuid ei tekitaks samas tarbetut koormust laevaomanikele ega haldusasutustele. Ringlussevõtuga tegelevatelt riikidelt võib eeldada selle konventsiooni toetamist, kui on selge, et enamik laevaomanikke saadab oma laevad üksnes sellistesse ringlussevõtukohtadesse, mis vastavad uutele eeskirjadele, ning kui ringlussevõtutööstuse parandamisega kaasnevad kulud korvab majanduskasu. Konventsiooni jõustumiseks peavad selle ratifitseerima nii lipuriigid kui ka ringlussevõtuga tegelevad riigid. Hongkongi konventsioon hõlmab kogu vähemalt 500 brutotonni kaaluvate laevade olelusringi alates nende konstrueerimisest kuni keskkonnahoidliku ringlussevõtuni. Tavaliselt ei kohaldata konventsiooni sõjalaevade ega riigile kuuluvate laevade suhtes. ELi Artikli 2 lõige 8 ja artikkel 49. Artikkel 50. Vt teatis ELi strateegia laevade lammutamistavade parandamiseks, KOM(2008) 767 (lõplik). ET 7 ET

9 jäätmesaadetiste määruse ja Baseli konventsiooniga reguleeritakse igat liiki laevu, mida loetakse jäätmeteks ning viiakse üle piiri keskkonnahoidlikult hallatavatesse käitluskohtadesse. Hongkongi konventsioonis ei ole sihtkohti geograafiliselt piiratud, kuid asjaomasel ringlussevõtukohal peab olema osalisriigilt saadud tegevusluba ja see ringlussevõtukoht peab asuma osalisriigis. Konventsiooni sätted on ette nähtud lipuriikidele, kus asjaomased laevad on registreeritud, ja ringlussevõtuga tegelevatele riikidele. ELi jäätmesaadetiste määruses on sätestatud mõningad geograafilised piirangud, sest väljavedu teatavatesse riikidesse on keelatud. Baseli konventsiooni ja ELi jäätmesaadetiste määruse kohaselt peab ringlussevõtukohtadel olema tegevusluba. Kõnealuste õigusaktide sätted on ette nähtud lähte- ja sihtriikidele ning vajaduse korral transiidiriikidele. Kõigi kolme õigusaktiga reguleeritakse laevade lammutamist, mille eesmärk on saada osi ja materjale ümbertöötlemise ning korduskasutamise jaoks. Vaid Baseli konventsioon ja ELi jäätmesaadetiste määrus hõlmavad osade ja materjalide edasitöötlemist ning hilisemat käitlemist, nt hilisemad taaskasutus- ja ringlussevõtuprotsessid ning kõrvaldamistoimingud. Eriti suur reguleerimisala on jäätmesaadetiste määrusel, mida kohaldatakse ajutiste toimingutega ning lõpliku taaskasutamise ja kõrvaldamisega tegelevate käitluskohtade suhtes. Eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuriga seotud kontrollisüsteemi ning Baseli konventsioonis ja ELi jäätmesaadetiste määruses sätestatud väljaveokeeldude eesmärk on kindlustada, et kasutuselt kõrvaldatud laevu käideldakse alati keskkonnahoidlikult, nagu on määratletud Baseli konventsiooni suunistes. ELi jäätmesaadetiste määrus on veelgi ulatuslikum, kuna sellega rakendatakse Baseli keeldu ja keelatakse ohtlike jäätmete väljaviimine OECD-välistesse riikidesse. Hongkongi konventsiooni osalisriigid peavad kehtestama vajalikud õigusaktid, eeskirjad ja standardid ringlussevõtukohtade keskkonnahoidliku kavandamise, ehitamise ja tegutsemise kindlustamiseks. Laevade ohutut ja keskkonnahoidlikku ringlussevõttu käsitlevad tehnilised suunised on ettevalmistamise lõppjärgus. Hongkongi konventsiooni osalisriigid peavad konventsiooni rakendamisel kõnealuste suuniste tehnilisi nõudeid arvesse võtma. Lisaks koostatakse laevade ringlussevõtu kohtadele tegevusloa andmise suunised. Hongkongi konventsioonis on randumise küsimus jäetud lahtiseks kuni IMO suuniste vastuvõtmiseni. Baseli konventsiooni tehniliste suuniste ja ELi jäätmesaadetiste määruse kohaselt ei tohi randumist lammutamismeetodina kasutada ning neis on selgelt sätestatud, et kõigis lammutamisetappides peab kogu laeva all olema kaitsetõkkeks vedelikukindel alus. Jõustamise kohta võib märkida, et Baseli konventsiooni ja ELi jäätmesaadetiste määrusega kehtestatud süsteem ohtlike jäätmete üle piiri viimise kontrollimiseks ja jõustamiseks on range ning toimib enamiku ohtlike jäätmete puhul suhteliselt hästi, kuid seda on kasutuselt kõrvaldatud laevade puhul tegelikkuses raske jõustada. Hongkongi konventsiooni mehhanismide tegelik tõhusus sõltub mitmest tegurist, nt lubade andmise poliitikast ringlussevõtuga tegelevas riigis, kolmandate isikute võimalikust osalusest laevade ringlussevõtu kohtade seires ja auditeerimises, sadamariigi kontrollimistegevusest ning sellest, kas kõnealuse uue konventsiooni eeskirjade järgimiseks on loodud tugevad stiimulid. ET 8 ET

10 4. EDASISED SAMMUD Rahvusvahelise tasandi menetlustoimingute kohaselt 29 tuleb hinnata, kas Hongkongi konventsiooniga saavutatakse Baseli konventsiooniga võrdväärne kontrolli- ja jõustamistase. Baseli konventsiooni avatud töörühmal on palutud mail 2010 toimuval seitsmendal koosolekul esialgselt hinnata, kas Hongkongi praegusel kujul vastuvõetud konventsiooniga saavutatakse Baseli konventsiooniga võrdväärne kontrolli- ja jõustamistase. Kõigepealt peab töörühm välja töötama hindamiskriteeriumid. Hindamistulemused edastatakse seejärel arutamiseks ja vajaduse korral meetmete võtmiseks Baseli konventsiooni osalisriikide kümnendale konverentsile, mis toimub oktoobris Eeldatavasti otsustavad Baseli konventsiooni osalisriigid kõnealuste hindamistulemuste põhjal, kas Baseli konventsiooni tuleb muuta. EL peaks osalema selles rahvusvahelises arutelus võrdväärse kontrolli- ja jõustamistaseme üle ning võtma vajaduse korral vajalikud järelmeetmed. ELi liikmesriikidel soovitatakse tungivalt ratifitseerida Hongkongi konventsioon esmajärjekorras, et hõlbustada selle võimalikult peatset jõustamist, mis tooks kaasa tõelised ja tõhusad muudatused. Igal juhul tuleb märkida, et liikmesriigid peavad endiselt täitma ka Baseli konventsioonist ja ELi jäätmesaadetiste määrusest tulenevaid juriidilisi kohustusi. 29 Vt aasta otsus IX/30. ET 9 ET

11 IMO konventsioon Baseli konventsioon ELi jäätmesaadetiste määrus Reguleerimisala: laevad Kõik eraomanikele kuuluvad kasutuselt kõrvaldatud laevad, v.a teatavad väikelaevad (<500 brutotonni); ei kohaldata sõjalaevade ja muude riigile kuuluvate laevade suhtes. Kõik kasutuselt kõrvaldatud laevad. Kõik kasutuselt kõrvaldatud laevad. Reguleerimisala: käitluskohad Esimene lammutamis- ja ringlussevõtukoht. Ei hõlma ajutise käitlemise kohti ega jäätmete edasise töötlemise ja kõrvaldamise kohti. Kõik jäätmekäitluskohad (sh jäätmete kogumine, vedu, ajutine ja lõplik taaskasutus ning kõrvaldamine). Kõik jäätmekäitluskohad (sh jäätmete kogumine, vedu, ajutine ja lõplik taaskasutus ning kõrvaldamine). Hõlmab selgesõnaliselt ajutisi toiminguid. Eesmärgid ja kohaldamine Laevade kontroll alates nende konstrueerimisest kuni ehitamise, käitamise ja ringlussevõtuni. Tegevuslubade andmise ja ohtlike jäätmete keskkonnahoidliku käitlemise erinõuded ei ole siiski selged seni, kuni IMO võtab vastu praegu väljatöötamisel olevad suunised. Eelnevalt teatatud nõusoleku protseduur. Keskkonnahoidliku jäätmekäitluse põhimõtet kohaldatakse kõigi jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise kohtade suhtes ning see on määratletud suunistes, mis hõlmavad konkreetselt ka laevade lammutamist. Baseli suunistes jäätmete keskkonnahoidliku käitlemise põhimõtte kohta ei ole laevade lammutamisel Eelnevalt teatatud nõusoleku protseduur. Rakendatakse Baseli keeldu, millega on keelatud ohtlike jäätmete viimine OECD riikidest OECDvälistes riikides asuvatesse käitluskohtadesse. Ohutuid jäätmeid ei ole lubatud välja viia käitluskohtadesse, kus jäätmeid ei käidelda keskkonnahoidlikult. ELi määruses osutatakse selgesõnaliselt Baseli konventsiooni tehnilistele suunistele keskkonnahoidliku jäätmekäitluse kohta. ET 10 ET

12 lubatud randumine (kõigis lammutamisetappides peab kogu laeva all olema kaitsetõkkeks vedelikukindel alus). ET 11 ET

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.  SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.1.2018 COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Teine aruanne, milles käsitletakse nõukogu direktiivi

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas 27.6.2013 Euroopa Liidu Teataja L 175/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - NarvaJaatmepaev130310

Microsoft PowerPoint - NarvaJaatmepaev130310 Jäätmemajanduse arendamise võimalused Narva linnas Arina Koroljova Narva Linnavalitsuse keskkonnateenistuse peaspetsialist Otsustaja ülesanded otsuste tegemisel jäätmemajanduse korraldamise kohta Otsused

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

JAI CNC ET#4.indd

JAI CNC ET#4.indd ET Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks www.europa.eu.int/civiljustice Sissejuhatus Euroopa Liidu vabadusel, julgeolekul ja õiglusel põhinev ala aitab inimesi nende igapäevaelus, kui

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20 25.11.2014 L 337/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252/2014, 28. mai 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ seoses

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem