JAI CNC ET#4.indd

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "JAI CNC ET#4.indd"

Väljavõte

1 ET Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks

2 Sissejuhatus Euroopa Liidu vabadusel, julgeolekul ja õiglusel põhinev ala aitab inimesi nende igapäevaelus, kui küsimus on nende õigustes ning kui nad pöörduvad kohtute poole tagamaks nende õiguste realiseerumist. 1. märtsist 2005 on vanemlike õiguste ja kohustuste suhtes tehtud kohtulahendite kohtualluvus, tunnustamine ja täitmine reguleeritud Nõukogu 27. novembri 2003.a määrusega 2201/2003 ( the new Brussels II Regulation ). Käesolev juhendmaterjalide kogumik on koostatud Euroopa Komisjoni poolt koostöös Euroopa Justiitskoostöövõrgustikuga tsiviil- ja kaubandusasjades. Selle eesmärgiks on anda osapooltele, kohtunikele, advokaatidele, notaritele ja rahvusvahelise õigusabi keskasutustele praktilisi juhiseid. Juhendmaterjalide kogumik ei ole õiguslikult siduv dokument ega anna ühtegi eelotsustust antud määruse suhtes ei Euroopa Kohtus ega ka siseriiklikes kohtutes. Ma loodan, et käesolevast kogumikust on Teile abi ja see aitab paremini mõista antud valdkonna sisu ja tähtsust. Lugupidamisega Euroopa Komisjoni asepresident Franco Frattini

3 3 Sisukord Sissejuhatus lk 2 I. Kohaldamisala lk 6 1. Kohaldamise algus ja geograafiline kohaldamisala lk 7 (a) Üldeeskiri Ik 7 (b) Üleminekueeskirjad lk 7 2. Kohaldamisala lk Milliseid küsimusi määrus hõlmab? lk 10 (a) Määrusega reguleeritud küsimused lk 10 (b) Määrusega reguleerimata küsimused lk Milliseid kohtuotsuseid määrus hõlmab? lk Määrus ei keela kohtutel pakilistes küsimustes ajutiste, sealhulgas kaitsemeetmete rakendamist lk 13 II. Milliste liikmesriikide kohtud on pädevad? lk Üldreegel riik, kus on lapse alaline elukoht lk Erandid üldreeglist lk 16 (a) Lapse varasema alalise elukoha jätkuv kohtualluvus lk 16 (b) Kohtualluvus lapseröövi korral lk 20 (c) Kokkulepe kohtualluvuse kohta lk 20 (d) Lapse kohalviibimisel põhinev kohtualluvus lk 21 (e) Kohtualluvus muudel juhtudel lk 21 III. Kohtuasja üleviimine kohtusse, kus on asja arutamiseks paremad võimalused lk Millistel asjaoludel saab kohtuasja teise kohtusse üle viia? lk Millist menetlust kohaldatakse? lk Mõningad praktilised küsimused lk 25

4 4 IV. Mis saab juhul, kui sama menetlus on algatatud kahes liikmesriigis? lk 28 V. Kuidas saab kohtuotsust teises liikmesriigis tunnustada ja täitmisele pöörata? lk 30 VI. Suhtlusõiguse reguleerimine lk Määruse kohaselt on suhtlusõigus vahetult tunnustatav ja täitmisele pööratav lk Mida suhtlusõiguse all silmas peetakse? lk Millistel tingimustel tõend väljastatakse? lk Millistel juhtudel otsuse teinud kohtunik tõendi väljastab? lk 34 (a) Suhtlusõigus on seotud piiriületusega lk 34 (b) Suhtlusõigus ei ole seotud piiriületusega lk Kas tõendi väljastamise saab edasi kaevata? lk Millised on tõendi õiguslikud tagajärjed? lk Kohtuotsuse täitmise liikmesriigi kohtute pädevus suhtlusõiguse kasutamise korra kehtestamisel lk 35 VII. Lapseröövi korral kehtivad eeskirjad lk Kohtualluvus Ik Lapse kohest tagasitoomist tagavad eeskirjad lk Kohus hindab, kas on toime pandud lapserööv määruse mõistes lk Kui last on päritoluliikmesriigis võimalik kaitsta, annab kohus alati korralduse tema tagasitoomiseks lk Kuulatakse ära laps ja tema tagasitoomist nõudev osapool lk Kohus väljastab otsuse kuue nädala jooksul lk Mis saab siis, kui kohus teeb lapse tagasitoomisest keeldumise otsuse? lk Asja esimesena arutav kohus on pädev tegelema kogu juhtumi sisuga lk Asja esimesena arutavas kohtus kasutatav menetlus lk Asja esimesena arutava kohtu lapse tagasitoomist sätestava otsuse suhtes välisriigi kohtuotsuse tunnustamise menetlusest loobumine lk Lapse edasiviimine järgmisesse liikmesriiki lk 48

5 5 VIII. Otsuste täitmisele pööramine lk 50 IX. Lapse ärakuulamine lk 52 X. Keskasutuste vaheline ja kohtute vaheline koostöö lk 54 XI. Määruse seos aasta Haagi lastekaitsekonventsiooniga lk 56 Lisa: Abielulahutuse menetlus Euroopa Liidus Abieluasjade käsitlemise eeskirjade lühikokkuvõte lk 59 Skeemid lk 62

6 I. Kohaldamisala

7 7 1. Kohaldamise algus ja geograafiline kohaldamisala a Üldeeskiri Millistes riikides ja millisest kuupäevast alates määrust kohaldatakse? ARTIKKEL 72 Määrust kohaldatakse 1. märtsist 2005 kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides peale Taani. Seda kohaldatakse 1. mail aastal Euroopa Liitu astunud kümnes liikmesriigis. Määrus on liikmesriikides vahetult kohaldatav ja siseriikliku õiguse suhtes ülimuslik. Määrust kohaldatakse tervikuna: - kohtumenetluste suhtes, mis on algatatud - dokumentide suhtes, mis on ametlikult koostatud või autentsena registreeritud ja - kokkulepete suhtes, mis osapooled on sõlminud pärast 1. märtsi aastal (artikli 64 lõige 1). ARTIKKEL 64 b Üleminekueeskirjad Määruse kohtuotsuste tunnustamist ja jõustamist käsitlevaid eeskirju kohaldatakse enne 1. märtsi aastal algatatud kohtumenetluste korral kolme liiki kohtuotsuste suhtes: (a) kohtuotsused, mis on tehtud 1. märtsil aastal ja hiljem menetlustes, mis on algatatud enne seda kuupäeva, kuid pärast Brüsseli II määruse jõustumise kuupäeva (artikli 64 lõige 2); (b) pärast Brüsseli II määruse jõustumise kuupäeva algatatud menetlustes Brüsseli II määruse kohaldamisalasse kuuluvates kohtuasjades enne 1. märtsi aastal tehtud kohtuotsused (artikli 64 lõige 3); (c) enne Brüsseli II määruse jõustumise kuupäeva algatatud menetlustes enne 1. märtsi ja pärast Brüsseli II määruse jõustumist tehtud kohtuotsused (artikli 64 lõige 4). Brüsseli II määrus jõustus 1. märtsil aastal. 1. mail aastal Euroopa Liidu liikmeks saanud kümne uue liikmesriigi puhul loetakse Brüsseli II määruse jõustumise kuupäevaks 1. mai 2004.

8 8 Punktide a, b ja c alla kuuluvaid otsuseid tunnustatakse ja täidetakse vastavalt määruse III peatükile teatud tingimustel: otsuse langetanud kohtu pädevus põhineb eeskirjadel, mis on kooskõlas määruse, Brüsseli II määruse või otsuse teinud liikmesriigi ja otsuse täitmise liikmesriigi vahel kohaldatava konventsiooniga; enne 1 märtsi 2005 langetatud kohtuotsuste puhul on tingimuseks, et need abieluasju käsitlevad kohtumenetlused on seotud abielulahutuse, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamisega või vanemliku vastutusega abikaasade ühiste laste eest. Olgu öeldud, et III peatükki (Tunnustamine ja täitmisele pööramine) kohaldatakse selliste kohtuotsuste suhtes tervikuna, kaasa arvatud selle 4. jaos toodud uued eeskirjad, millega loobutakse teatud liiki otsuste korral välisriigi kohtuotsuse tunnustamise menetlusest (vt VI ja VII peatükk) Näide: Liikmesriigi A kohtus alustatakse 1. detsembril aastal Brüsseli II määruse alusel abielulahutuse protsessi. Kõnealusel juhul arutab kohus ka abikaasade vanemliku vastutuse küsimust oma laste suhtes. 1. jaanuaril aastal langetab kohus otsuse, määrates ema laste eestkostjaks ja andes isale suhtlusõiguse. Kohtuotsuse järel kolib ema koos lastega liikmesriiki B. Olukord nr 1. Kui A ja B on mõlemad vanad liikmesriigid, võimaldavad artikli 64 lõikes 3 toodud üleminekueeskirjad isal nõuda suhtlusõiguse vahetut tunnustamist ja täitmisele pööramist liikmesriigis B, ilma et tuleks läbida III peatüki 4. jaos osutatud välisriigi kohtuotsuse tunnustamise menetlust, olgugi et kohtuprotsess algas enne 1. märtsi aastal. Olukord nr 2. Kui kasvõi üks nimetatud kahest liikmesriigist on uus liikmesriik, ei kohaldata ühtegi artiklis 64 toodud üleminekureeglitest, kuna kohtuotsus avaldati 1. jaanuaril aastal, seega enne, kui Brüsseli II määrus uutes liikmesriikides jõustus.

9 9 Üleminekusätted ARTIKKEL 64 Kas juhtum puudutab pärast 1. märtsi 2005: a) alustatud kohtumenetlust või b) koostatud autentset dokumenti või c) sõlmitud pooltevahelist kokkulepet? JAH Määrust kohaldatakse tervikuna (art. 64 lõige 1). EI Kas tegu on otsusega, mis tehti pärast 1. märtsi 2005 menetluses, mida alustati pärast Brüsseli II määruse jõustumise kuupäeva, ja kas kohtu pädevus põhineb reeglitel, mis on kooskõlas määruse, Brüsseli II määruse või päritoluliikmesriigi ja kohtuotsuse täitmise liikmesriigi vahel kehtiva konventsiooniga? EI Kas tegu on otsusega, mis tehti enne 1. märtsi 2005 menetluses, mida alustati pärast Brüsseli II määruse jõustumise kuupäeva ja kas kohtuasi kuulub Brüsseli II määruse kohaldamisalasse? Kas tegu on otsusega, mis tehti enne 1. märtsi 2005, kuid pärast Brüsseli II määruse jõustumise kuupäeva menetluses, mida alustati enne Brüsseli II määruse jõustumise kuupäeva ja kas kohtuasi kuulub Brüsseli II määruse kohaldamisalasse? ja kas kohtu pädevus põhineb reeglitel, mis on kooskõlas määruse, Brüsseli II määruse või päritoluliikmesriigi ja kohtuotsuse täitmise liikmesriigi vahel kehtiva konventsiooniga? EI JAH Otsust tunnustatakse ja see pööratakse täitmisele vastavalt määruse III peatükile (art. 64 lõige 2). JAH Otsust tunnustatakse ja see pööratakse täitmisele vastavalt määruse III peatükile (art. 64 lõige 3). JAH Otsust tunnustatakse ja see pööratakse täitmisele vastavalt määruse III peatükile (art. 64 lõige 3). EI Määrust ei kohaldata.

10 10 2. Kohaldamisala 2.1. Milliseid küsimusi määrus hõlmab? a Määrusega reguleeritud küsimused Määrus kehtestab vanemliku vastutuse küsimustes eeskirjad kohtualluvuse (II peatükk), tunnustamise ja täitmisele pööramise (III peatükk) ning keskasutuste vahelise koostöö osas (IV peatükk). Määrus sisaldab konkreetseid eeskirju lapseröövi ja suhtlusõiguse küsimustes. Määrust kohaldatakse kõigis vanemliku vastutuse tekkimise, teostamise, üleandmise, piiramise või äravõtmisega seotud tsiviilasjades ARTIKLI 1 LÕIKE 1 PUNKT B, ARTIKLI 1 LÕIGE 2 JA ARTIKLI 2 LÕIGE 7 Vanemlik vastutus on laiaulatuslik mõiste, mis hõlmab vanemliku vastutuse kandja kõiki lapse isiku või varaga seotud õigusi ja kohustusi. Siia kuuluvad lisaks eestkoste- ja suhtlusõigusele ka sellised küsimused nagu eestkoste ja lapse paigutamine kasuperesse või hooldeasutusse. Vanemliku vastutuse kandja võib olla nii füüsiline kui ka juriidiline isik. Määruse artikli 1 lõikes 2 vanemliku vastutuse all toodud küsimuste loend ei ole ammendav, vaid üksnes selgitav. Erinevalt aasta Haagi lastekaitsekonventsioonist (vt XI peatükk) ei määratleta määruses selle alla kuuluvate laste vanuse ülempiiri, jättes selle siseriikliku õiguse otsustada. Olgugi et vanemliku vastutuse küsimustes langetatavad otsused puudutavad enamasti alla 18 aasta vanuseid alaealisi, võidakse alla 18 aastat vanad isikud riiklike seaduste kohaselt lugeda emantsipeerunuks, eriti abiellumise korral. Niisuguste isikute suhtes tehtud otsuseid ei loeta põhimõtteliselt vanemliku vastutusega seotud küsimusteks, järelikult ei kuulu need määruse kohaldamisalasse. Määrust kohaldatakse tsiviilasjade suhtes ARTIKLI 1 LÕIKED 1 JA 2 NING PÕHJENDUS 7 Määrust kohaldatakse tsiviilasjade suhtes. Määruses on tsiviilasjade mõiste määratletud laiaulatuslikuna, hõlmates kõiki artikli 1 lõikes 2 loetletud küsimusi. Määrust kohaldatakse juhul, kui konkreetne vanemlike õiguste küsimus loetakse riiklike seaduste kohaselt avalik-õiguslikuks meetmeks (nt lapse paigutamine kasuperesse või hooldeasutusse). Määrust kohaldatakse lapse varaga seonduvate kaitsemeetmete suhtes ARTIKLI 1 LÕIKE 2 PUNKTID C JA E NING PÕHJENDUS 9 Kui laps omab vara, võib osutuda vajalikuks rakendada teatud kaitsemeetmeid, nt määrata isik või organ, kes last varaga seotud küsimustes abistaks ja esindaks. Määrust kohaldatakse kõigi vara haldamise või müügi jaoks vajalikuks osutuda võivate kaitsemeetmete suhtes. Sellised meetmed võivad olla vajalikud näiteks siis, kui lapse vanemad on sellises küsimuses eriarvamusel.

11 11 Eelmainitust erinevalt reguleerib lapse varandusega seotud meetmeid, mis ei seondu lapse kaitsega, mitte käesolev määrus, vaid nõukogu 22. detsembri aasta määrus nr 44/2001, mis käsitleb kohtualluvust ja tsiviil- ning kaubandusasjades langetatud kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist ( Brüsseli I määrus ). Kohtunikul tuleb igal üksikjuhul hinnata, kas lapse vara suhtes rakendatav meede on lapse kaitsmisega seotud või mitte. Määrust rakendatakse küll kaitsemeetmete, kuid mitte laste poolt sooritatud kriminaalkuritegude tagajärjel võetud meetmete suhtes (põhjendus 10). vanemliku vastutuse küsimuses pädeval kohtul langetada otsuseid ka ülalpidamise küsimuses, kui see on vanemliku vastutuse küsimusega seotud. Mõlemaid küsimusi käsitletakse küll sama menetluse raames, kuid langetatava otsuse tunnustamise ja täitmisele pööramise eeskirjad on erinevad. Otsuse ülalpidamiskohustust käsitleva osa tunnustamine ja täitmisele pööramine toimub vastavalt Brüsseli I määrusele, otsuse vanemlikku vastutust käsitleva osa tunnustamine ja täitmisele pööramine toimub aga uue Brüsseli II määruse eeskirjade kohaselt. b Määrusega reguleerimata küsimused ARTIKLI 1 LÕIGE 3 JA PÕHJENDUS 10 Artikli 1 lõikes 3 loetletakse küsimused, mille suhtes määrust ei kohaldata, olgugi et need võivad olla vanemliku vastutuse küsimustega lähedalt seotud (nt adopteerimine, emantsipatsioon, lapse nimi ja eesnimed). Määrust ei rakendata ülalpidamiskohustuse suhtes PÕHJENDUS 11 Tihtipeale käsitletakse ülalpidamiskohustust ja vanemlikku vastutust ühe ja sama kohtumenetluse raames. Määrus ei reguleeri aga ülalpidamiskohutust, kuna seda reguleerib juba Brüsseli I määrus. Sellegipoolest on määruse kohaselt pädev kohus reeglina pädev tegema otsuseid ka ülalpidamiskohustuse küsimustes, kohaldades selleks Brüsseli I määruse artikli 5 lõiget 2. Nimetatud säte võimaldab

12 Milliseid kohtuotsuseid määrus hõlmab? Määrust kohaldatakse kõigi vanemliku vastutuse osas langetatud kohtuotsuste suhtes ARTIKLI 1 LÕIKE 1. PUNKT B JA PÕHJENDUS 5 Erinevalt Brüsseli II määrusest kohaldatakse käesolevat määrust kõigi otsuste suhtes, mida liikmesriikide kohtud vanemliku vastutuse küsimustes langetavad. Brüsseli II määrust rakendatakse vanemliku vastutuse küsimustes tehtavate otsuste suhtes ainult juhul, kui otsused tehti seoses abieluküsimusi käsitleva menetlusega ja need puudutasid abikaasade ühiseid lapsi. Kõigi laste võrdsuse tagamiseks laiendatakse käesoleva määruse kohaldamisala kõigile vanemliku vastutuse küsimustes langetatavatele otsustele, sõltumata sellest, kas vanemad on või olid abielus ja kas mõlemad kohtuasja pooled on või ei ole kõnesoleva lapse bioloogilised vanemad Määrust ei piirdu üksnes kohtuotsustega ARTIKLI 2 LÕIKED 1 JA 4 Määrust kohaldatakse kohtuotsuste suhtes, sõltumata otsuse nimetusest (dekreet, korraldus, otsus jne). Määrus ei piirdu aga ainult kohtus langetatud otsustega; seda kohaldatakse mis tahes otsuste suhtes, mille on välja kuulutanud käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes pädev ametiasutus (nt sotsiaalasutus). Määrust kohaldatakse autentsete dokumentide suhtes ARTIKKEL 46 Lisaks kohaldatakse määrust dokumentide suhtes, mis on ametlikult koostatud või autentsete dokumentidena registreeritud ja täidetavad liikmesriigis, kus need koostati või registreeriti. Selliste dokumentide hulka, mida tuleb teistes liikmesriikides tunnustada ja kuulutada täitmisele pööratavateks samadel tingimustel nagu kohtuotsuseid, kuuluvad näiteks notarite koostatud dokumendid. Määrust kohaldatakse osapoolte vaheliste kokkulepete suhtes ARTIKKEL 46 Üks määruse uuenduslik joon seisneb selles, et see hõlmab ka osapoolte vahelisi kokkuleppeid juhul, kui need kuuluvad täitmisele liikmesriigis, kus kokkulepped sõlmiti. Eesmärk on julgustada osapooli vanemliku vastutuse küsimustes kohtuväliseid kokkuleppeid sõlmima. Seepärast tuleb kokkulepet teistes liikmesriikides tunnustada ja täita samaväärselt kohtuotsusega tingimusel, et see on täitmisele pööratav liikmesriigis, kus kokkulepe sõlmiti ja sõltumata sellest, kas tegemist on osapoolte vahelise eraviisilise kokkuleppe või ametiasutuses sõlmitud kokkuleppega.

13 Määrus ei keela kohtutel pakilistes küsimustes ajutiste, sealhulgas kaitsemeetmete rakendamist ARTIKKEL 20 Artikkel 20 võimaldab kohtul rakendada vastavalt oma riigi õigusaktidele ajutisi meetmeid, sealhulgas kaitsemeetmeid oma territooriumil asuva lapse suhtes ka juhul, kui asja sisuline arutamine kuulub mõne teise riigi kohtu pädevusse. Meedet võib rakendada kohus või asutus, kes on pädev käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes (artikli 2 lõige 1). Näiteks sotsiaal- või noorsooküsimustega tegelev asutus võib vastavalt oma riigi õigusaktidele olla pädev ajutisi meetmeid rakendama. Näide. Suvepuhkusel olev perekond sõidab autoga liikmesriigist A liikmesriiki B. Liikmesriiki B jõudmise järel satuvad nad liiklusõnnetusse ja saavad kõik vigastada. Lapsel on ainult kerge vigastus, kuid tema mõlemad vanemad viiakse koomaseisundis haiglasse. Liikmesriigi B võimudel tuleb kiiresti võtta teatud ajutisi meetmeid lapse kaitseks, kellel ei ole liikmesriigis B sugulasi. Asjaolu, et määruse kohaselt kuulub asja sisuline arutamine liikmesriigi A kohtute pädevusse, ei takista liikmesriigi B kohtuid või pädevaid asutusi tegemast ajutist otsust lapse kaitseks meetmete võtmise kohta. Nimetatud meetmete rakendamine lõpetatakse, kui liikmesriigi A kohtud on oma otsuse teinud. Artikli 20 eesmärk ei ole pädevuse üleandmine. Seetõttu ei kohaldata ajutisi meetmeid enam, kui kohus, kellele kõnealuses asjas pädevus kuulub, on võtnud asjakohaseks peetavad meetmed.

14 II. M illiste liik mesriik ide kohtud on pädevad?

15 15 Artiklites 8 14 esitatud kohtualluvuse määramise eeskirjad moodustavad täieliku kohtualluvuse aluste süsteemi, mis võimaldab määrata kindlaks pädeva liikmesriigi. Määrus sätestab ainult selle, millise liikmesriigi kohtualluvusse asi kuulub, kuid ei näe ette, milline antud liikmesriigi kohus on selles asjas pädev. See otsustatakse kõnealuse riigi protsessiõiguse põhjal (vt Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (1) ja Õigusalase koostöö atlas (2) ). Kohus, millele on esitatud vanemliku vastutuse küsimust puudutav hagi, peab tegema järgmise analüüsi: Kas kõnealune kohus on üldeeskirja alusel pädev (art. 8)? EI Kas kohus on pädev art. 9 10, 12 või 13 alusel? Kas määruse (art. 17) kohaselt on pädev mõne teise liikmesriigi kohus? JAH EI Kohus peab omal algatusel deklareerima, et ta ei ole selles küsimuses pädev (art. 17) EI JAH JAH Kui määruse kohaselt ei ole ükski kohus pädev asja arutama, võib rakendada ükskõik millist oma riigi seadustega ettenähtud kohtualluvust ( kohtualluvus muudel juhtudel ) (art. 14) 1. Üldreegel riik, kus on lapse alaline elukoht ARTIKKEL 8 Määruse aluspõhimõtte kohaselt on parim koht vanemliku vastutuse küsimuste arutamiseks asjakohases kohtus selles liikmesriigis, kus on lapse alaline elukoht. Määrus ei määratle alalise elukoha mõistet, mida rahvusvahelistes dokumentides üha laialdasemalt kasutatakse. Kõnealuse mõiste peab igal erijuhul tegelike asjaolude põhjal määratlema kohtunik. Mõiste tähendust tuleb tõlgendada vastavalt määruse eesmärkidele. Tuleb rõhutada, et siinkohal ei peeta silmas alalise elukoha mõistet siseriiklikus õiguses, vaid sellest sõltumatut ühenduse õiguse määratlust. Kui laps kolib ühest liikmesriigist teise, peaks ta põhimõtteliselt samaaegselt alalise elukoha omandamisega uues liikmesriigis kaotama selle eelmises liikmesriigis. Kohtuniku roll iga üksikjuhtumi tõlgendamisel tähendab, et kuigi omadussõna alaline viitab tavaliselt teatava ajavahemiku möödumisele, ei saa välistada juhtumeid, kus laps omandab uues liikmesriigis alalise elukoha juba sinna saabumise päeval, sõltuvalt konkreetsetest asjaoludest. Kohtualluvuse küsimus otsustatakse hagi esitamise ajal. Kui hagi on esitatud pädevale kohtule, jääb ta põhimõtteliselt kõnealuses küsimuses pädevaks ka juhul, kui laps kolib kohtuprotsessi ajal alaliselt elama teise liikmesriiki ( perpetuatio fori põhimõte). Seega ei tähenda lapse alalise elukoha muutus protsessi ajal veel kohtualluvuse muutumist. (1) (2)

16 16 Artiklis 15 sätestatakse siiski võimalus viia kohtuasi teatud tingimustel üle kohtusse, mis asub selles liikmesriigis, kuhu laps on kolinud juhul, kui see on lapse parimates huvides (vt III peatükk). Kui lapse alaline elukoht muutub ebaseadusliku äraviimise või kinnipidamise tagajärjel, võib kohtualluvust muuta ainult väga rangeid tingimusi järgides (vt VII peatükk). 2. Erandid üldreeglist Artiklites 9, 10, 12 ja 13 tuuakse ära erandid üldreeglist, s.t juhtumid, kus pädevad võivad olla selle liikmesriigi kohtud, kus laps alaliselt ei ela. a Lapse varasema alalise elukoha jätkuv kohtualluvus ARTIKKEL 9 Lapse kolimisel ühest liikmesriigist teise tuleb suhtlusõigus jm lapsega kokkusaamise kord tihtipeale läbi vaadata ja seda uute asjaoludega kohandada. Artikkel 9 sisaldab uuenduslikku eeskirja, millega julgustatakse vanemliku vastutuse kandjaid enne elukoha muutust suhtlusõiguse vajalikes muudatustes kokku leppima ja, kui kokkuleppele ei jõuta, pöörduma erimeelsuste lahendamiseks pädevasse kohtusse. Artikkel ei takista mingil moel isikute liikumist Euroopa Ühenduse piirides, see tagab vaid, et isik, kes ei saa enam suhtlusõigust endist viisi kasutada, ei pea esitama hagi uue liikmesriigi kohtule, vaid saab suhtlusõiguse asjakohaseks kohandamiseks pöörduda sama kohtu poole, kes määras suhtlusõiguse, veel kolme kuu jooksul pärast kolimist. Nimetatud ajavahemiku jooksul ei kuulu suhtlusõiguse küsimused uue liikmesriigi kohtute pädevusse. Artikkel 9 kehtib järgmistel tingimustel: Päritoluliikmesriigi kohtud peavad olema teinud otsuse suhtlusõiguse kohta. Artikkel 9 kehtib ainult juhul, kui suhtlusõiguse kasutaja soovib varem suhtlusõiguse kohta langetatud otsuse muutmist. Artikkel 9 ei kehti juhul, kui päritoluliikmesriigi kohtud ei ole suhtlusõiguse kohta otsust teinud sel juhul kohaldatakse muid kohtualluvust määratlevaid reegleid. Uue liikmesriigi kohtud on artikli 8 põhjal pädevad suhtlusõiguse küsimustes otsuseid tegema pärast seda, kui laps on sellesse riiki alaliselt elama asunud. Artiklit kohaldatakse üksnes seadusliku kolimise korral. Tuleb välja selgitada, kas vanemliku vastutuse kandjal on mis tahes kohtuotsuse või päritoluliikmesriigis kohaldatavate seaduste (sealhulgas rahvusvahelise eraõiguse kohta kehtivate eeskirjade) kohaselt lubatud kolida teise liikmesriiki ilma teise vanemliku vastutuse kandja nõusolekuta. Kui ümberkolimine ei ole seaduslik, kohaldatakse artikli 9 asemel artiklit 10 (vt VII peatükk). Samas, kui lapse alalise elukoha muutmise ühepoolne otsus on seaduslik ja allpool toodud tingimused on täidetud, kohaldatakse artiklit 9.

17 17 Artiklit 9 kohaldatakse ainult kolme kuu jooksul pärast lapse kolimist. Kolmekuulist ajavahemikku arvestatakse alates päevast, mil laps päritoluliikmesriigist füüsiliselt ära kolis. Kolimise kuupäeva ei tohi segi ajada päevaga, millal laps uude liikmesriiki alaliselt elama asus. Kui päritoluliikmesriigi kohtule esitatakse hagi pärast kolimise kuupäevast arvestatud kolmekuulise tähtaja lõppu, ei kuulu küsimus vastavalt artiklile 9 tema pädevusse. Laps peab olema nimetatud kolmekuulise ajavahemiku jooksul uude liikmesriiki alaliselt elama asunud. Artiklit 9 kohaldatakse üksnes juhul, kui laps on nimetatud kolmekuulise ajavahemiku jooksul uude liikmesriiki alaliselt elama asunud. Kui laps ei ole selle aja jooksul sinna alaliselt elama asunud, säilib põhimõtteliselt päritoluliikmesriigi kohtute pädevus vastavalt artiklile 8. Suhtlusõiguse kasutaja alaline elukoht peab olema endiselt päritoluliikmesriigis. Kui suhtlusõiguse kasutaja ei ela enam alaliselt päritoluliikmesriigis, artiklit 9 ei kohaldata; uue liikmesriigi kohtute pädevus algab siis, kui laps on antud riiki alaliselt elama asunud. Suhtlusõiguse kasutaja ei tohi olla kohtualluvuse muutusega nõustunud. Kuna antud sätte eesmärk on tagada, et suhtlusõiguse kasutaja saaks esitada hagi oma liikmesriigi kohtule, ei kohaldata artiklit 9 juhul, kui ta nõustub kohtualluvuse üleminekuga uue liikmesriigi kohtutele. Seega, kui suhtlusõiguse kasutaja osaleb suhtlusõigust käsitlevas menetluses uue liikmesriigi kohtus ilma nimetatud kohtu pädevust vaidlustamata, artiklit 9 ei kohaldata ja pädevus läheb üle uue liikmesriigi kohtule (lõige 2). Samuti ei keela artikkel 9 suhtlusõiguse kasutajal esitada hagi uue liikmesriigi kohtutele, et taotleda suhtlusõiguse küsimuste läbivaatamist.

18 18 Artikkel 9 ei keela uue liikmesriigi kohtutel langetada otsuseid muudes küsimustes peale suhtlusõiguse. Artikkel 9 käsitleb üksnes kohtute pädevust langetada otsuseid suhtlusõiguse küsimustes ning seda ei kohaldata muudele vanemliku vastutuse küsimustele, nt eestkosteõigusele. Seega ei keela artikkel 9 koos lapsega teise liikmesriiki kolinud suhtlusõiguse kasutajal anda kolme kuu jooksul pärast kolimist uue liikmesriigi kohtusse eestkosteõiguse küsimusega seotud hagi.

19 19 Lapse varasema elukoha jätkuv kohtualluvus (art. 9) Kas otsuse suhtlusõiguse kohta tegid selle liikmesriigi kohtud, kust laps ära kolis ( päritoluliikmesriik )? Kas laps kolis seaduslikul viisil päritoluliikmesriigist teise liikmesriiki ( uus liikmesriik )? Kas laps on kolme kuu jooksul uude liikmesriiki alaliselt elama asunud? Kas suhtlusõiguse kasutaja alaline elukoht on endiselt päritoluliikmesriigis? JAH JAH JAH ARTIKKEL 9 EI Artiklit 9 ei kohaldata, kuid teise liikmesriigi kohtud omandavad pädevuse siis, kui laps vastavalt artiklile 8 sinna alaliselt elama asub.. EI Artiklit 9 ei kohaldata, kui laps seadusevastaselt ära viidi. Selle asemel kohaldatakse lapseröövi puhul kehtivaid eeskirju. EI Artiklit 9 ei kohaldata. Kui lapse alaline elukoht on kolme kuu möödudes endiselt päritoluliikmesriigis, säilitavad selle liikmesriigi kohtud artikli 8 kohaselt oma pädevuse. EI Artiklit 9 ei kohaldata. JAH Kas suhtlusõiguse kasutaja on osalenud uue liikmesriigi kohtutes toimunud menetlustes ilma nende pädevust kahtluse alla seadmata? EI Artiklit 9 kohaldatakse. JAH Artiklit 9 ei kohaldata.

20 20 b Kohtualluvus lapseröövi korral ARTIKKEL 10 Lapseröövi korral reguleerib kohtualluvust spetsiaalne eeskiri (vt VII peatükk). c Kokkulepe kohtualluvuse kohta ARTIKKEL 12 Määrusega kehtestatakse piiratud võimalus esitada hagi selle liikmesriigi kohtusse, kus laps alaliselt ei ela, kas sel põhjusel, et küsimus on seotud poolelioleva lahutusprotsessiga või seetõttu, et lapsel on oluline side selle liikmesriigiga. Artikkel 12 hõlmab kaht erinevat olukorda: Olukord nr 1: Abielulahutuse taotlust menetleva kohtu pädevus vanemliku vastutuse küsimustes ARTIKLI 12 LÕIKED 1 JA 2 Kui liikmesriigis on käimas abielulahutuse menetlus, on selle riigi kohtud pädevad ka kõnealuse lahutusega seotud vanemliku vastutuse küsimustes isegi juhul, kui laps ei ela alaliselt nimetatud liikmesriigis. Põhimõtet kohaldatakse sõltumata sellest, kas tegu on abikaasade ühise lapsega. Abielulahutuse küsimust arutav kohus on pädev, kui on täidetud järgmised tingimused: Vähemalt üks abikaasadest kannab lapse suhtes vanemlikku vastutust. Kohtunik peaks selgitama, kas hagiavalduse sisseandmise ajal tunnistasid kõik vanemliku vastutuse kandjad abielulahutuse küsimust arutava kohtu pädevust kas ametliku nõusoleku andmisega või muul üheselt mõistetaval viisil. Kõnealuse kohtu pädevus on lapse parimates huvides.

21 21 Abielulahutuse küsimust arutava kohtu pädevus lakkab niipea, kui: abielulahutuse otsus on jõustunud või abielulahutuse otsuse jõustumise ajal pooleli olnud vanemliku vastutusega seotud menetluse puhul jõustub selles menetluses tehtud otsus või abielulahutuse ja vanemliku vastutuse menetlused on lõppenud mõnel muul põhjusel (nt lahutus- ja vanemlikku vastutust puudutava hagi tagasivõtmine). Määruse ingliskeelses versioonis artikli 12 lõike 1 punktis b ja artikli 12 lõike 3 punktis b veidi erinevalt sõnastatud väljendid ( lapse parimates huvides ) tõlgitakse teistesse keeltesse ühtemoodi. Olukord nr 2: Kohtu pädevus, mis asub liikmesriigis, millega lapsel on oluline side ARTIKLI 12 LÕIGE 3 Kui pooleliolevaid lahutusmenetlusi ei ole, võivad liikmesriikide kohtud olla vanemliku vastutuse küsimustes pädevad ka juhul, kui laps ei ela alaliselt antud liikmesriigis, kuid on täidetud järgmised tingimused: Lapsel on kõnealuse liikmesriigiga oluline side, eelkõige seetõttu, et üks vanemliku vastutuse kandjatest elab alaliselt selles liikmesriigis või et laps on selle liikmesriigi kodanik. Samas ei ole välistatud muud tingimused ja side võib põhineda ka muudel kriteeriumidel. Kõik menetluse osapooled tunnistavad hagi esitamise ajal kõnealuse kohtu pädevust kas ametliku nõusoleku andmisega või muul üheselt mõistetaval viisil (vrd sama nõue olukorras nr 1). Antud kohtualluvus on lapse parimates huvides (samaselt artikli 12 lõikega 1). Artikli 12 lõige 4 täpsustab, millistel asjaoludel nimetatud artiklis määratletud kohtualluvus loetakse lapse parimates huvides olevaks, kui laps elab alaliselt kolmandas riigis, mis ei ole aasta Haagi lastekaitsekonventsiooni lepinguosaline (vt XI peatükk). d Lapse kohalviibimisel põhinev kohtualluvus ARTIKKEL 13 Kui lapse alalist elukohta ei saa kindlaks teha ja artiklit 12 ei kohaldata, lubab artikkel 13 liikmesriigi kohtunikul teha otsuseid vanemliku vastutuse küsimustes nende laste suhtes, kes antud liikmesriigis viibivad. e Kohtualluvus muudel juhtudel ARTIKKEL 14 Kui liikmesriigi ükski kohus ei ole artiklite 8 13 kohaselt pädev, määratakse kohtualluvus igas liikmesriigis kindlaks kõnealuse riigi rahvusvahelist eraõigust käsitlevate õigusaktide alusel. Selliseid otsuseid tuleb vastavalt määruses toodud põhimõtetele teistes liikmesriikides tunnustada ja täitmisele pööratavateks kuulutada.

22 III. Kohtuasja üleviimine kohtusse, kus on asja arutamiseks paremad võimalused

23 23 ARTIKKEL 15 Määrus sisaldab uuenduslikku eeskirja, millega kohtul, kuhu hagiavaldus anti, lubatakse erandina anda kohtuasi üle teise liikmesriigi kohtule, kus on asja arutamiseks paremad võimalused. Kohus võib üle viia kas kohtuasja tervikuna või selle teatud osa. Üldreegli kohaselt on pädevad asja arutama selle liikmesriigi kohtud, kus oli hagiavalduse andmise ajal lapse alaline elukoht (artikkel 8). Seetõttu ei lähe kohtualluvus automaatselt üle teisele kohtule, kui laps kohtumenetluse ajal alaliselt teise liikmesriiki elama asub. Siiski võib erandina esineda asjaolusid, mille puhul kohtus, kuhu hagiavaldus anti ( menetluse algatanud kohus ), ei ole asja arutamiseks kõige paremad võimalused. Artikkel 15 lubab sellisel juhul menetluse algatanud kohtul viia kohtuasi üle mõne teise liikmesriigi kohtusse tingimusel, et see on lapse parimates huvides. Kord juba teise liikmesriigi kohtusse üle viidud kohtuasja ei või enam kolmandasse kohtusse üle viia (põhjendus 13).

24 24 1. Millistel asjaoludel saab kohtuasja teise kohtusse üle viia? Kohtuasja võib teise kohtusse üle viia järgmistel tingimustel: Lapsel peab antud teise liikmesriigiga olema eriline side. Artikli 15 lõikes 3 loetletakse viis olukorda, mille puhul lapsel loetakse olevat vastavalt määrusele selline side: see riik on saanud lapse alaliseks elukohaks pärast hagi andmist menetluse algatanud kohtusse; või laps elas varem alaliselt nimetatud teises liikmesriigis; või laps on nimetatud riigi kodanik; või see on vanemliku vastutuse kandja alaline elukoht; või nimetatud liikmesriigis asub lapse vara, kui kohtuasi käsitleb lapse kaitseks võetavaid meetmeid, mis on seotud tema vara haldamise, säilitamise või kasutamisega. Sellele lisaks peavad mõlemad kohtud olema veendunud, et kohtuasja üleviimine on lapse parimates huvides. Kohtunikud peaksid tegema koostööd, et seda kohtuasja konkreetsete asjaolude põhjal hinnata. Üleviimine võib toimuda: ühe osapoole taotluse alusel, või kohtu enda algatusel, kui sellega nõustub vähemalt üks osapooltest, või teise liikmesriigi kohtu taotluse alusel, kui sellega nõustub vähemalt üks osapooltest. 2. Millist menetlust kohaldatakse? Kohtul, kellele esitatakse kohtuasja üleviimise taotlus või kes tahab asja omal algatusel üle viia, on kaks võimalust: ta võib menetluse peatada ja soovitada osapooltel esitada vastav taotlus teise liikmesriigi kohtule, või ta võib pöörduda vahetult teise liikmesriigi kohtu poole, et see asja üle võtaks. Esimesel juhul annab menetluse algatanud kohus tähtaja, mille jooksul osapooltel tuleb esitada hagi teise liikmesriigi kohtule. Kui osapooled antud tähtaja jooksul teise kohtusse ei pöördu, kohtuasja üle ei viida ja menetlust alustanud kohus jätkab pädevuse teostamist. Määruses ei nähta ette konkreetset tähtaega, kuid see peab olema piisavalt lühike, tagamaks, et kohtuasja üleviimine ei põhjusta last ja osapooli kahjustavaid viivitusi. Kohtuasja ülevõtmise taotluse saanud kohus peab kuue nädala jooksul pärast tema poole pöördumist otsustama, kas ta on nõus asja üle võtma. Seejuures tuleb lähtuda sellest, kas konkreetsel juhul on kohtuasja üleviimine

25 25 lapse parimates huvides. Keskasutused võivad sellele oluliselt kaasa aidata, teavitades kohtunikke teises liikmesriigis valitsevast olukorrast. Olukorra hindamise aluseks peaks olema vastastikune usaldus ja eeldus, et põhimõtteliselt on kõigi liikmesriikide kohtud pädevad kohtuasja menetlema. Kui teine kohus pädevusest loobub või kuue nädala jooksul pärast tema poole pöördumist pädevust ei võta, säilitab menetluse algatanud kohus pädevuse ja peab seda teostama. 3. Mõningad praktilised küsimused Kuidas teeb kohtuasja teise kohtusse üle viia sooviv kohtunik kindlaks, milline teise liikmesriigi kohus on pädev? Teise liikmesriigi pädeva kohtu leidmiseks võib kasutada tsiviilasjades tehtava Euroopa õigusalase koostöö atlast. Kohtuatlasest leiab andmed eri liikmesriikide piirkondlike pädevate kohtute kohta ja nende kontaktandmed (nimetus, telefoninumber, e-posti aadress jne) (vt Õigusalase koostöö atlas (1) ). Määruses nimetatud keskasutused võivad samuti abistada kohtunikke teiste liikmesriikide pädevate kohtute leidmisel (vt X peatükk). Kuidas peaksid kohtunikud omavahel sidet pidama? Artiklis 15 on sätestatud, et kohtuasja üleviimiseks teevad kohtud koostööd kas vahetult või keskasutuste kaudu. Eriti kasulikuks võib asjaosalistele kohtunikele osutuda vastastikune teabevahetus, et hinnata, kas kohtuasja üleviimiseks vajalikud tingimused on konkreetsel juhul täidetud ja eeskätt seda, kas üleviimine oleks lapse parimates huvides. Kui kaks kohtunikku ühte keelt räägivad ja sellest aru saavad, tuleks neil kõhklematult telefoni või e-posti teel otseühendusse astuda. Abi võib olla ka muust kaasaegsest tehnoloogiast, näiteks konverentskõnedest. Keeleprobleemide korral võivad kohtunikud kasutada tõlkide abi. Keskasutused saavad samuti kohtunikele abiks olla. (1)

26 26 Kohtunikud peaksid menetluse osapooli ja nende õigusnõustajaid asjaga kursis hoidma, aga konkreetsel juhul sobivate menetluste ja tagatiste küsimused jäävad nende endi otsustada. Kohtud võivad ka keskasutuste kaudu koostööd teha. Kes vastutab dokumentide tõlkimise eest? Artikkel 15 ei käsitle tõlkimise korraldamist. Kohtunikud peaksid püüdma kõigil juhtudel leida praktilised lahendused, mis on kooskõlas iga kohtuasja vajaduste ja asjaoludega. Adressaadiks oleva riigi menetlusõigusest sõltuvalt ei pruugi tõlkimine osutuda vajalikuks, kui kohtuasi antakse üle kohtunikule, kes kõnealuses asjas kasutatavat keelt valdab. Kui tõlkimine osutub vajalikuks, võib see piirduda kõige tähtsamate dokumentidega. Võimalik, et ka keskasutused saavad siin mitteametlike tõlgetega abiks olla (vt X peatükk).

27 27 Kohtuasja üleviimine kohtusse, kus on selle arutamiseks paremad võimalused Artikkel 15 Kui ühe liikmesriigi ( A ) kohtusse on määruse artiklite 8 14 põhjal antud hagi, võib nimetatud kohus erandina viia kohtuasja üle teise liikmesriigi ( B ) kohtusse, kui on täidetud järgmised tingimused: Kas lapsel on liikmesriigiga B mõni artikli 15 lõikes 3 loetletud eriline side? Kas liikmesriigi A kohus on saanud protsessi osapoolelt või liikmesriigi B kohtult vastava taotluse (või taotleb ta asja üleviimist omal algatusel)? Kas liikmesriigi A kohus leiab, et asja üleviimine on lapse parimates huvides? Kas vähemalt üks osapool on üleviimisega nõus? Liikmesriigi A kohtul on kaks võimalust: JAH JAH JAH JAH EI Kohtuasja ei saa üle viia. EI Kohtuasja ei saa üle viia. EI Kohtuasja ei saa üle viia. EI Kohtuasja ei saa üle viia. Taotleda liikmesriigi B kohtult kohtuasja arutamise ülevõtmist. Kas liikmesriigi B kohtu arvates on asja üleviimine lapse parimates huvides? JAH EI Liikmesriigi B kohus nõustub 6 nädala jooksul pädevust üle võtma. VÕI Peatada menetlus ja paluda osapooltel esitada teatud aja jooksul hagi liikmesriigi B kohtusse. VÕI Hagi antakse ettenähtud aja jooksul liikmesriigi B kohtusse. Liikmesriigi B kohus loobub pädevusest. Liikmesriigi A kohus jätkab pädevuse teostamist. Hagi ei anta ettenähtud aja jooksul liikmesriigi B kohtusse. Liikmesriigi A kohus jätkab pädevuse teostamist.

28 IV. M is saab juhul, kui sama menetlus on algatatud k ahes liik mesriigis?

29 29 ARTIKLI 19 LÕIGE 2 Võib juhtuda, et osapooled algatavad erinevates liikmesriikides ühe ja sama lapse suhtes ühe ja sama alusega hagide põhjal vanemlikku vastutust käsitlevad menetlused. Nii võidakse alustada paralleelseid menetlusi, mis võivad tulemuseks anda omavahel vastuolus olevad kohtuotsused ühes ja samas küsimuses. Määrus annab teise võimaluse võimalike kohtualluvuse alaste konfliktide vältimiseks, kuna lubab kohtuasja teise kohtusse üle viia. Seega võimaldab artikkel 15 kohtul erandina ja teatud tingimustel kohtuasja või osa sellest teise kohtusse üle viia (vt III peatükk). Artikli 19 lõikega 2 reguleeritakse olukordi, kus erinevates liikmesriikides algatatakse vanemlikku vastutust käsitlevad menetlused: ühe ja sama lapse suhtes ja ühe ja sama alusega hagide põhjal. Sellisel puhul sätestab artikli 19 lõige 2, et põhimõtteliselt on pädev see kohus, kellele hagi esimesena esitati. Teisena avalduse saanud kohtul tuleb menetlus peatada ja oodata, kuni esimene kohus oma pädevuse küsimuse otsustab. Kui esimene kohus peab ennast pädevaks, peab teine kohus pädevusest loobuma. Teine kohus võib menetlust jätkata üksnes juhul, kui esimene kohus leiab, et ta ei ole antud asjas pädev või kui esimene kohus otsustab kohtuasja arutamise artikli 15 kohaselt üle viia. Eeldatavalt kasutatakse vanemlikku vastutust käsitlevate menetluste puhul poolelioleva kohtuasja mehhanismi harva, kuna tavaliselt on lapse alaline elukoht ainult ühes liikmesriigis, mille kohtutele kuulub pädevus kohtualluvuse üldreegli (artikkel 8) põhjal.

30 V. Kuidas saab kohtuotsust teises liikmesriigis tunnustada ja täitmisele pöörata?

31 31 ARTIKLID 21, Iga huvitatud osapool võib taotleda, et vanemliku vastutuse küsimustes ühe liikmesriigi kohtus tehtud otsust teises liikmesriigis tunnustataks ja kuulutataks täitmisele pööratavaks või mitte ( välisriigi kohtuotsuse tunnustamise menetlus ). Vastav taotlus esitatakse pädevale kohtule selles liikmesriigis, kus otsuse tunnustamist ja täitmisele pööramist taotletakse. Liikmesriikide poolt selleks määratud kohtud on toodud nimekirjas 1 (1). Nimetatud kohus deklareerib viivitamatult, et kõnealune kohtuotsus pööratakse liikmesriigis täitmisele. Ei isikul, kelle suhtes täitmisele pööramist taotletakse, ega ka lapsel ei ole õigust kohtule oma arvamust esitada. Kohus võib kohtuotsuse täitmisele pööratavaks kuulutamisest keelduda ainult järgmistel põhjustel: selline tunnustamine on selgelt vastuolus selle liikmesriigi avaliku korraga, kus tunnustamist taotletakse; lapsele ei antud võimalust saada ära kuulatud, välja arvatud pakilistel juhtudel; otsus tehti tagaselja ja menetluse algatamist käsitlevat või samaväärset dokumenti ei ole kohale ilmumata jäänud isikule edastatud küllalt aegsasti ja sellisel viisil, et ta oleks saanud end kaitsta, välja arvatud juhul, kui on tõestatud, et selline isik on kohtuotsusega selgesõnaliselt nõustunud; otsus on vastuolus teise kohtuotsusega artikli 23 punktides e ja f toodud tingimustel; otsus puudutab lapse teise liikmesriiki elama paigutamist ja artiklis 56 ettenähtud menetlust ei ole järgitud. Osapooled võivad kohtuotsuse edasi kaevata. Apellatsioonikaebused antakse liikmesriikide poolt selleks määratud kohtutesse, mis on ära toodud nimekirjas 2 (1). Selles etapis võivad mõlemad osapooled esitada kohtule oma seisukohad. Välisriigi kohtuotsuse tunnustamist taotleval isikul on õigus saada õigusabi, kui tal oli selline õigus oma päritoluliikmesriigis (artikkel 50). Nimetatud isikut võivad abistada ka keskasutused, kelle ülesanne on teavitada ja abistada vanemliku vastutuse kandjaid, kes taotlevad teises liikmesriigis vanemliku vastutuse küsimusi käsitleva kohtuotsuse tunnustamist ja täitmisele pööramist (artikli 55 punkt b). Eespool kirjeldatud menetlus on üle võetud Brüsseli II määrusest. Seda kohaldatakse vanemliku vastutuse küsimusi, nt eestkosteõigust käsitlevate kohtuotsuste suhtes. On aga kaks erandit, mille puhul määrus kõnealust menetlust ette ei näe ja teistes liikmesriikides tunnustatakse kohtuotsust ning see pööratakse täitmisele ilma ühegi menetlusteta. Nimetatud erandid puudutavad suhtlusõigust (vt VI peatükk) ja röövitud lapse tagasitoomist (vt VII peatükk). kohtuotsuse tegemisel ei kuulatud ära isikut, kes väidab, et otsus kahjustab tema vanemlikku vastutust; (1) ELT C , lk 2

32 VI. Suhtlusõiguse reguleerimine

33 33 1. Määruse kohaselt on suhtlusõigus vahetult tunnustatav ja täitmisele pööratav ARTIKLID 40 JA 41 Määruse üks peaeesmärk on tagada, et laps saaks abielulahutuse järel säilitada sidemed mõlema vanemliku vastutuse kandjaga ka siis, kui nad elavad erinevates liikmesriikides. Määrus hõlbustab piiriülese suhtlusõiguse teostamist, tagades ühes liikmesriigis tehtud suhtlusõigust käsitleva kohtuotsuse tunnustamise ja täitmise teises liikmesriigis tingimusel, et otsusele on lisatud vastav tõend. Nimetatud uuel eeskirjal on kahesugune mõju: (a) enam ei tule taotleda välisriigi kohtuotsuse tunnustamist ja (b) enam ei saa kohtuotsuse tunnustamist vaidlustada. Tõend kohtuotsuse kohta tuleb väljastada päritoluliikmesriigis tingimusel, et on järgitud teatud menetluslikke tagatisi. Uus menetlus ei takista vanemliku vastutuse kandjatel soovi korral taotleda kohtuotsuse tunnustamist ja täitmisele pööramist välisriigi kohtuotsuse tunnustamise menetluse kaudu määruse vastavate punktide kohaselt (artikli 40 lõige 2) (vt V peatükk). 2. Mida suhtlusõiguse all silmas peetakse? Suhtlusõiguse mõiste hõlmab eeskätt õigust viia laps piiratud ajavahemikuks kohta, mis ei ole tema alaline elukoht (artikli 2 lõige 10). Uusi suhtlusõigust reguleerivaid eeskirju kohaldatakse igasuguse suhtlusõiguse suhtes, sõltumata sellest, kes antud õigusest kasu saab. Riiklike õigusaktide kohaselt võib suhtlusõiguse anda sellele vanemale, kellega laps koos ei ela, või teistele perekonnaliikmetele, näiteks vanavanematele, või kolmandatele isikutele. Suhtlusõigus hõlmab lapse mis tahes laadi suhtlemist teise inimesega, sealhulgas näiteks telefoni ja e-posti teel. Uusi tunnustamist ja täitmist käsitlevaid eeskirju kohaldatakse ainult suhtlusõigust määravate kohtuotsuste suhtes. Sellest erinevalt reguleerivad kohtuotsuseid, millega suhtlusõiguse andmisest keelduti, üldised otsuste tunnustamise eeskirjad. 3. Millistel tingimustel tõend väljastatakse? Suhtlusõigust käsitlev kohtuotsus on teises liikmesriigis vahetult tunnustatav ja täitmisele pööratav, kui sellele on lisatud tõend, mille väljastab otsuse teinud asja esimesena arutanud kohtunik. Tõend näitab, et päritoluliikmesriigis toimunud menetlusel järgiti teatud menetluslikke tagatisi. ARTIKLID 40, 41 JA III LISA Päritoluliikmesriigi kohtunik väljastab tõendi seejärel, kui ta on kontrollinud, et alljärgnevatest menetluslikest tagatistest on kinni peetud: kõigile osapooltele on antud võimalus ära kuulatud saada; lapsele on antud võimalus ära kuulatud saada, välja arvatud juhul, kui tema vanuse või küpsusastme tõttu peetakse ärakuulamist sobimatuks; kui kohtuotsus tehti tagaselja, on mitteilmunud osapoolele menetluse algatamist käsitlev dokument või samaväärne dokument esitatud küllalt õigeaegselt ja viisil, mis võimaldas sellel isikul valmistuda enda kaitsmiseks, või on dokument antud isikule esitatud neid tingimusi täitmata, aga on siiski kindlaks tehtud, et ta kiidab otsuse selgesõnaliselt heaks.

34 34 Otsuse teinud kohtunik väljastab tõendi III lisas toodud tüüpvormil, mis täidetakse kohtuotsuse keeles. Lisaks sellele, et tõend näitab, kas eelnimetatud menetluslikest tagatistest on kinni peetud, sisaldab see ka praktilist teavet, mille eesmärk on kohtuotsuse täitmist hõlbustada (nt vanemliku vastutuse kandjate ja asjaosaliste laste nimed ja aadressid, igasugune suhtlusõiguse teostamise praktiline kord, mis tahes suhtlusõiguse kasutajal või teisel lapsevanemal lasuvad konkreetsed kohustused ja mis tahes piirangud, mis võivad olla suhtlusõiguse kasutamisega seotud). Uute eeskirjade kohaselt on kõik tõendis nimetatud suhtlusõigusega seotud kohustused põhimõtteliselt vahetult täitmisele pööratavad. Kuigi määrus seda ei reguleeri, võivad kohtunikud leida, et hea tava kohaselt võiks kohtuotsuses nimetada põhjused, miks lapsele ei antud võimalust saada ära kuulatud. Kui menetluslikest tagatistest ei ole kinni peetud, ei ole kohtuotsus teistes liikmesriikides vahetult tunnustatav ja täitmisele pööratav ning osapooltel tuleb selle saavutamiseks taotleda välisriigi kohtuotsuse tunnustamise menetlust (vt V peatükk). 4. Millistel juhtudel otsuse teinud kohtunik tõendi väljastab? ARTIKLI 41 LÕIKED 1 JA 3 See sõltub asjaolust, kas suhtlusõiguse kasutamisega võib kohtuotsuse tegemise ajal kaasneda piiriülene olukord. a Suhtlusõigusega kaasneb piiriülene olukord Paljude liikmesriikide siseriiklikud õigusaktid sätestavad, et vanemlikku vastutust käsitlevad kohtuotsused on edasikaebamisest sõltumata täitmisele pööratavad. Kui siseriiklik õigus ei võimalda kohtuotsuse täitmist samal ajal, kui menetletakse selle vastu esitatud edasikaebust, annab määrus selleks õiguse otsuse teinud kohtunikule. Seda selleks, et otsuse jõustamist ei saaks viivitamise eesmärgil esitatud kaebustega asjatult edasi lükata. b Suhtlusõigusega ei kaasne piiriülene olukord Kui kohtuotsuse tegemise ajal ei viita miski sellele, et suhtlusõigust hakatakse teostama üle riigipiiride, ei ole kohtunikul tõendi väljastamise kohustust. Kui aga kohtuasjaga kaasnevad asjaolud viitavad tegelikule või potentsiaalsele võimalusele, et suhtlusõigus omandab piiriülese iseloomu, võivad kohtunikud pidada heaks tavaks tõendi väljastamist koos kohtuotsusega. Selline olukord võib tekkida näiteks juhul, kui kõnesolev kohus asub teise liikmesriigi piiri läheduses või vanemliku vastutuse kandjad on eri rahvustest isikud. Kui olukord omandab edaspidi rahvusvahelise iseloomu nt seetõttu, et üks vanemliku vastutuse kandjatest kolib teise liikmesriiki, võib kumbki osapool taotleda otsuse langetanud kohtult tõendi väljastamist.

35 35 5. Kas tõendi väljastamise saab edasi kaevata? ARTIKKEL 43 JA PÕHJENDUS 24 Ei, tõendi väljastamist ei saa edasi kaevata. Kui otsuse teinud kohtunik on tõendi täitmisel vea teinud ja tõend ei kajasta kohtuotsust õigesti, saab otsuse teinud kohtule esitada taotluse tõendi täpsustamiseks. Sellisel juhul kohaldatakse päritoluliikmesriigi siseriiklikku õigust. 6. Millised on tõendi õiguslikud tagajärjed? ARTIKLI 41 LÕIGE 1, ARTIKKEL 45 Tõendiga varustatud suhtlusõigust käsitlev kohtuotsus on teistes liikmesriikides vahetult tunnustatav ja täitmisele pööratav Tõendi lisamine suhtlusõigust käsitleva kohtuotsuse juurde võimaldab suhtlusõiguse kasutajal teises liikmesriigis taotleda kohtuotsuse tunnustamist ja täitmist ilma igasuguse vahemenetluseta (välisriigi kohtuotsuse tunnustamiseta). Sellele lisaks ei saa teine osapool otsuse tunnustamist vaidlustada. Järelikult nende kohtuotsuste puhul artiklis 23 loetletud otsuste mittetunnustamise põhjused ei kehti. Osapool, kes soovib teises liikmesriigis taotleda suhtlusõiguse täitmisele pööramist, esitab selleks kohtuotsuse koopia koos tõendiga. Tõendist on vaja tõlkida ainult suhtlusõiguse kasutamise korda käsitlev punkt 12. Tõend tagab, et tunnustamisel ja täitmisele pööramisel käsitletakse kõnealust otsust teises liikmesriigis samuti nagu selles liikmesriigis langetatud kohtuotsust ARTIKLID 44, 47 Asjaolu, et kohtuotsus on teises liikmesriigis vahetult tunnustatav ja täitmisele pööratav, tähendab, et seda tuleb käsitleda kui oma riigi kohtuotsust ja tunnustada ning täita oma riigis langetatud kohtuotsustega samadel tingimustel. Kui üks osapooltest suhtlusõigust käsitlevale kohtuotsusele ei allu, võib teine osapool taotleda otsuse täitmisele pööramist vahetult kohtuotsuse täitmise liikmesriigi võimudelt. Täitmismenetlust ei reguleeri mitte käesolev määrus, vaid siseriiklik õigus (vt VIII peatükk). 7. Kohtuotsuse täitmise liikmesriigi kohtute pädevus suhtlusõiguse kasutamise korra kehtestamisel ARTIKKEL 48 Kohtuotsuse täitmine võib osutuda raskeks või koguni võimatuks, kui otsus ei sisalda piisavalt teavet suhtlusõiguse kasutamise korra kohta. Et suhtlusõigust saaks ka sellises olukorras teostada, annab määrus otsust jõustava liikmesriigi kohtutele pädevuse astuda vajalikke samme suhtlusõiguse kasutamise praktiliseks korraldamiseks tingimusel, et peetakse kinni nimetatud kohtuotsuse olulistest osadest. Artikkel 48 ei anna kohtuotsuse täitmise kohtule üle pädevust asja sisu üle. Seetõttu lõpeb tegutsemiskorra kohaldamine vastavalt käesolevale sättele hilisema kohtuotsuse järel, mille teevad selle liikmesriigi kohtud, kelle kohtualluvuses on asja sisuline arutamine.

36 VII. L apseröövi korral kehtivad eesk irjad

37 37 ARTIKLID 10, 11, 40, 42, 55 Kõigi liikmesriikide poolt ratifitseeritud rahvusvahelise iseloomuga lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitlevat 25. oktoobri aasta Haagi konventsiooni ( aasta Haagi konventsioon ) kohaldatakse jätkuvalt liikmesriikide vahelistes suhetes aasta Haagi konventsiooni täiendavad aga määruse mõningad sätted, mida rakendatakse liikmesriikide vahel toimepandud lapseröövide korral. Määrusega reguleeritud küsimuste puhul on määruses esitatud eeskirjad liikmesriikide vahelistes suhetes konventsiooni eeskirjade suhtes ülimuslikud. Määrusega püütakse tõkestada vanemate poolt liikmesriikide vahel toime pandud lapserööve ja kui need siiski aset leiavad, tagada lapse kohene tagasitoomine tema päritoluliikmesriiki. Käesolevas määruses hõlmab lapserööv nii ebaseaduslikku äraviimist kui ka kinnipidamist (artikli 2 lõige 11). Alljärgnevat kohaldatakse mõlema olukorraga seonduvatel juhtudel. Kui röövitud laps viiakse ühest liikmesriigist ( päritoluliikmesriik ) teise liikmesriiki ( taotluse saaja liikmesriik ), tagab määrus, et päritoluliikmesriigi kohtutele jääb röövist hoolimata pädevus eestkosteküsimuste üle otsustamisel. Kui taotluse saaja liikmesriigi kohtule esitatakse lapse tagasitoomise taotlus, rakendab nimetatud kohus aasta Haagi konventsiooni, mida täiendab määrus. Kui taotluse saaja liikmesriigi kohus otsustab last mitte tagasi tuua, edastab ta vastava otsuse koopia koheselt päritoluliikmesriigi pädevale kohtule. Nimetatud kohus võib ühe osapoole taotlusel uurida eestkosteküsimust. Kui kohus teeb otsuse, mis sisaldab ka lapse tagasitoomist, on see otsus taotluse saanud liikmesriigis vahetult tunnustatav ja täitmisele pööratav ilma välisriigi kohtuotsuse tunnustamise menetlust läbimata (vt skeem lk 49). Uute lapseröövi reguleerivate eeskirjade tähtsamad põhimõtted 1. Küsimus jääb päritoluliikmesriigi kohtute pädevusse (vt skeem lk 39). 2. Taotluse saanud liikmesriigi kohtud tagavad lapse kohese tagasitoomise (vt skeem lk 43) 3. Kui taotluse saanud liikmesriigi kohus otsustab last mitte tagasi tuua, peab ta edastama oma otsuse koopia päritoluliikmesriigi pädevale kohtule, kes teavitab sellest osapooli. Mõlemad kohtud teevad omavahel koostööd (vt skeem lk 49) 4. Kui päritoluliikmesriigi kohus otsustab, et laps tuuakse tagasi, ei ole selle otsuse kui välisriigi kohtuotsuse tunnustamise menetlus vajalik ja otsus pööratakse taotluse saanud liikmesriigis vahetult täitmisele (vt skeem lk 49). 5. Päritoluliikmesriigi ning taotluse saanud liikmesriigi keskasutused teevad omavahel koostööd ja abistavad kohtuid nende ülesannete täitmisel.

38 38 Üldiselt tuleks siinkohal meenutada, et lapseröövi käsitlevate küsimuste iseloom ja keerukus, mis on reguleeritud mitmete rahvusvaheliste dokumentidega, nõuab spetsiaalseid või hea väljaõppe saanud kohtunikke. Kohtute töö korraldus ei kuulu küll määruse kohaldamisalasse, kuid nende liikmesriikide kogemused, kes on koondanud aasta Haagi konventsiooniga reguleeritud küsimuste menetlemise teatud piiratud arvu kohtute või kohtunike kätte, on positiivsed ning osutavad töö kvaliteedi ja tõhususe kasvule. 1. Kohtualluvus ARTIKKEL 10 Takistamaks vanemate poolt lapse röövimist ja teise liikmesriiki viimist, tagab artikkel 10, et selle liikmesriigi kohtute pädevus, kus oli enne röövimist lapse alaline elukoht ( päritoluliikmesriik ), säilib sisulistes küsimustes ka pärast röövi. Kohtualluvust võib uue liikmesriigi ( taotluse saaja liikmesriik ) kohtutele üle anda üksnes väga rangetel tingimustel (vt skeem lk 39). Määruse kohaselt võivad taotluse saaja liikmesriigi kohtud olla pädevad ainult kahel juhul: Olukord nr 1: Laps on taotluse saanud liikmesriiki alaliselt elama asunud ja Kõik, kellel on eestkosteõigus, on rööviga nõustunud. Olukord nr 2: Laps on taotluse saanud liikmesriiki alaliselt elama asunud ja elanud seal vähemalt ühe aasta pärast seda, kui isikud, kellel on eestkosteõigus, lapse asukohast teada said või oleksid pidanud teada saama ja laps on oma uues keskkonnas kohanenud ja lisaks on täidetud vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest: aasta jooksul pärast seda, kui lapsest ilma jäänud vanem on saanud või oleks pidanud saama teada lapse asukoha, ei ole lapse tagasitoomise taotlust kohtule esitatud; lapse tagasitoomise taotlus esitati, kuid tühistati seejärel ja uut taotlust ei ole sama aasta jooksul esitatud; taotluse saanud liikmesriigis on tehtud tagasitoomisest keeldumise otsus ja mõlema liikmesriigi kohtud on astunud artikli 11 lõikega 6 ette nähtud samme, kuid kohus on vastavalt artikli 11 lõikele 7 menetluse lõpetanud, sest osapooled ei ole kolme kuu jooksul alates nende teavitamise kuupäevast kohtusse pöördunud; menetluse algatanud pädev kohus on teinud eestkosteõiguse kohta otsuse, milles ei nähta ette lapse tagasitoomist.

39 39 Kohtualluvus lapseröövi korral Artikkel 10 Näide: Laps rööviti ja viidi liikmesriigist A liikmesriiki B. Milline kohus on pädev sisulistes küsimustes otsustama? OLUKORD NR 1: EI Laps on asunud alaliselt elama liikmesriiki B ja kõik, kellel on eestkosteõigus, on rööviga nõustunud. JAH OLUKORD NR 2: Laps on asunud alaliselt elama liikmesriiki B ja elanud seal enam kui aasta pärast seda, kui isikud, kellel on eestkosteõigus, lapse asukohast teada said või oleksid pidanud teada saama Pädevad on liikmesriigi A kohtud EI ja laps on uue ümbrusega kohanenud... ja täidetud on üks järgmistest tingimustest: Vastav eestkosteõiguse kasutaja ei ole nõudnud lapse tagasitoomist ühe aasta jooksul pärast seda, kui ta sai või oleks pidanud lapse asukohast teada saama või eestkosteõiguse kasutaja võttis lapse tagasitoomise taotluse aasta sees tagasi ja sama aja jooksul ei ole uut taotlust esitatud või liikmesriigi B pädev kohus on otsustanud, et last ei tooda tagasi ja edastanud vastava otsuse koopia liikmesriigi A pädevale asutusele, kuid ükski osapool ei ole taotlenud nimetatud asutuselt kõnealuse asja uurimist artikli 11 lõikes 7 osutatud ajavahemiku jooksul või liikmesriigi A kohus on ühe osapoole taotluse põhjal teinud eestkosteõigust käsitleva otsuse, mis ei sisalda lapse tagasitoomist JAH Pädevad on liikmesriigi B kohtud

40 40 2. Lapse kohest tagasitoomist tagavad eeskirjad ARTIKLI 11 LÕIKED 1 5 Kui mõne liikmesriigi kohus saab taotluse lapse tagasitoomiseks vastavalt aasta Haagi konventsioonile, rakendab ta lisaks konventsiooni eeskirjadele määruse artikli 11 lõikeid 1 5 (vt skeem lk 43). Selleks võib kohtunik pidada vajalikuks uurida nimetatud konventsiooniga seotud pretsedendiõigust, mille kohta leiab materjale Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsi asutatud andmebaasist INCADAT. Abi võib olla ka nimetatud konventsiooni seletuskirjast ja selle praktilisest juhendist (vt Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsi veebilehekülg (1) ) Kohus hindab, kas on toime pandud lapserööv määruse mõistes ARTIKLI 2 LÕIKE 11 PUNKTID A JA B Kõigepealt selgitab kohtunik välja, kas käesoleva määruse mõistes on aset leidnud ebaseaduslik äraviimine või kinnipidamine. Artikli 2 lõikes 11 esitatud mõiste on väga sarnane aasta Haagi konventsiooni (artikkel 3) mõistele ja hõlmab lapse äraviimist või kinnipidamist juhul, kui sellega rikutakse eestkosteõigust selle liikmesriigi õiguse alusel, kus laps vahetult enne röövimist alaliselt elas. Kuid määruses lisatakse, et eestkosteõigust loetakse ühiselt teostatavaks, kui üks vanemliku vastutuse kandja ei saa ilma teise vanemliku vastutuse kandja nõusolekuta otsustada lapse elukohta. Selle tulemusena kujutab lapse ühest liikmesriigist teise viimine ilma asjakohase isiku nõusolekuta käesoleva määruse mõistes lapseröövi. Kui äraviimine on siseriikliku õiguse kohaselt seaduslik, võib kohaldada määruse artiklit Kui last on päritoluliikmesriigis võimalik kaitsta, annab kohus alati korralduse tema tagasitoomiseks ARTIKLI 11 LÕIGE 4 Määruses toonitatakse põhimõtet, mille kohaselt kohus annab korralduse lapse koheseks tagasitoomiseks, piirates aasta Haagi konventsiooni artikli 13 punktis b määratletud erandeid hädavajaliku miinimumini. Vastavalt määruse põhimõttele tuuakse laps alati tagasi, kui päritoluliikmesriigis suudetakse teda kaitsta aasta Haagi konventsiooni artikli 13 punkti b kohaselt ei ole kohtul kohustust anda korraldust lapse tagasitoomiseks, kui tagasitoomine võiks last füüsiliselt või psüühiliselt ohtu seada või panna teda väljakannatamatusse olukorda. Määruses minnakse sellest kaugemale, laiendades lapse tagasitoomiseks korralduse andmise kohustust ka juhtudele, kus tagasitoomine võiks last niisugusesse ohtu seada, kuid sellegipoolest on kindlaks tehtud, et päritoluliikmesriigi ametiasutused on võtnud või on valmis võtma piisavad meetmed lapse kaitsmiseks pärast tema tagasitoomist. Kohus peab selle küsimuse uurimisel lähtuma juhtumiga seotud asjaoludest. Ei piisa üksnes sellest, kui päritoluliikmesriigis on kehtestatud nõuetekohane kord lapse kaitsmiseks, vaid peab ka olema teada, et päritoluliikmesriigi ametiasutused on võtnud konkreetseid meetmeid kõnealuse lapse kaitsmiseks. Üldjuhul on kohtunikul raske päritoluliikmesriigis esinevaid faktilisi asjaolusid hinnata. Selle hindamiseks, kas nimetatud riigis on kaitsemeetmeid rakendatud ja kas need tagavad tagasipöördunud lapse piisava kaitse, on äärmiselt vajalik päritoluliikmesriigi keskasutuste abi (vt X peatükk). (1)

41 Lapsele ja taotluse esitanud osapoolele antakse võimalus saada ära kuulatud ARTIKLI 11 LÕIKED 2 JA 5 Määrus rõhutab lapse õigust saada menetluse käigus ära kuulatud. Seetõttu annab kohus lapsele võimaluse saada ära kuulatud, kui kohtunik ei pea seda lapse vanust ja küpsusastet arvestades sobimatuks (vt IX peatükk). Sellele lisaks ei saa kohus keelduda lapse tagasitoomisest, ilma et ta annaks tagasitoomist nõudnud isikule enne võimaluse saada ära kuulatud. Lühikeste tähtaegade tõttu korraldatakse ärakuulamine võimalikult kiirel ja tõhusal viisil. Üks võimalus on kasutada korda, mis on kehtestatud määrusega (EÜ) nr 1206/2001 (liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades) ( tõendite määrus ). Nimetatud määrus, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2004, hõlbustab eri liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel nt perekonnaõiguse küsimustes. Kohus võib taotleda, et teise liikmesriigi pädev kohus tõendeid koguks, või siis vahetult teises liikmesriigis ise tõendeid koguda. Arvestades, et kohtul tuleb lapse tagasitoomise küsimuses teha otsus kuue nädala jooksul, tuleb vastav taotlus täita viivitamatult ja tõendite määruse artikli 10 lõikega 1 kehtestatud üldisest 90- päevase tähtajast märgatavalt kiiremini. Sellistel puhkudel võivad tõendite kogumisel eriti kasulikuks osutuda eelnimetatud määruse artikli 10 lõikes 4 soovitatud videokonverentsid ja konverentskõned Kohus väljastab otsuse kuue nädala jooksul ARTIKLI 11 LÕIGE 3 Kohus peab rakendama kõige kiiremaid menetlusi, mida riiklik seadusandlus võimaldab, ja tegema otsuse kuue nädala jooksul pärast taotluse saamist (lisatakse viit eri liikmesriikides kehtivate menetluste loetelule). Nimetatud tähtaega võib ületada ainult juhul, kui erakorralised asjaolud ei võimalda sellest kinni pidada. Lapse tagasitoomist nõudvate otsuste puhul ei täpsustata artikli 11 lõikes 3, kas niisugused otsused, mis tuleb langetada kuue nädala jooksul, pööratakse ka täitmisele sama aja jooksul. See on aga ainuke tõlgendus, mis võimaldaks tõhusalt täita eesmärki tagada lapse viivitamatu tagasitoomine kindla tähtaja jooksul. Nimetatud eesmärgi täitmisel võib tekkida takistusi, kui riiklikud õigusaktid võimaldavad lapse tagasitoomise korralduse edasikaebamist ja peatavad vahepeal otsuse täitmise, seadmata samas edasikaebamismenetlusele mingeid tähtaegu. Neil põhjustel tuleks püüda riiklike õigusaktidega tagada, et ettenähtud kuue nädala jooksul väljastatud kohtu korraldus oleks täitmisele pööratav. Selle eesmärgi saavutamise viis kehtestatakse siseriikliku õigusega. Selleks võib ette näha erinevaid menetlusi, nt: (a) siseriiklik õigus võib välistada lapse tagasitoomist nõudva kohtuotsuse edasikaebamise võimaluse, või (b) siseriiklik õigus võimaldab otsuse edasikaebamist, kuid näeb ette lapse tagasitoomist nõudva kohtuotsuse täitmisele pööramist enne mis tahes apellatsioonikaebuse lahendamist;

42 42 (c) kui siseriiklik õigus näeb ette edasikaebamise võimaluse ja peatab otsuse täitmisele pööratavuse, tuleks liikmesriikidel kehtestada edasikaebuse kiirendatud käsitlemise menetlused nii, et oleks tagatud kinnipidamine kuuenädalasest tähtajast. Eespool kirjeldatud menetlusi tuleks mutatis mutandis rakendada ka tagasitoomisest keeldumise otsuste puhul, et minimeerida paralleelsete menetluste ja üksteisega vastuolus olevate otsuste ohtu. Muidu võib tekkida olukord, kus üks osapool kaebab vahetult enne kuuenädalase tähtaja lõppu langetatud lapse tagasitoomisest keeldumise otsuse edasi ja taotleb samal ajal menetluse algatanud pädevalt kohtult sama asja uurimist.

43 43 Lapse tagasitoomine NB! Määruse (artikli 11 lõiked 2 5) eeskirjad on konventsiooni vastavate eeskirjade suhtes ülimuslikud. Lapse tagasitoomise korralduse andmise kohustus Nimetatud kohustusest tehtavad erandid Lapse ärakuulamine Rööviga mitteseotud eestkosteõiguse valdaja ärakuulamine Lapse tagasitoomise taotluste käsitlemise tähtaeg aasta Haagi konventsiooni asjakohased eeskirjad Artikkel 12: Selle liikmesriigi kohus (edaspidi kohus ), kuhu röövitud laps viidi, annab põhimõtteliselt korralduse lapse koheseks tagasitoomiseks, kui tema röövimisest on möödunud vähem kui aasta Artikli 13 lõike 1 punkt b: Kohus ei ole kohustatud andma korraldust lapse tagasitoomiseks, kui on tõsine oht, et tagasitoomine võib last füüsiliselt või psüühiliselt ohtu seada või panna teda väljakannatamatusse olukorda. Artikli 13 lõige 2: Kohus ei ole kohustatud andma lapse tagasitoomise korraldust, kui laps on sellele vastu ja on saavutanud teatud vanuse või küpsusastme. (sätted puuduvad) Artikkel 11: Kohus tegutseb lapse tagasitoomiseks kiiresti. Kui kohus ei ole kuue nädala jooksul otsust teinud, võib nõuda, et ta avaldaks viivituse põhjused Määruse asjakohased eeskirjad Artikli 11 lõiked 2 5: Määrus kinnitab ja rõhutab antud põhimõtet. Artikli 11 lõige 4: Kohus peab andma korralduse lapse tagasitoomiseks isegi juhul, kui see teda ohtu seaks, kui on kindlaks tehtud, et päritoluliikmesriigi ametiasutused tagavad tagasitoodud lapse kaitse. Artikli 11 lõige 2: Kohus tagab lapsele võimaluse saada ära kuulatud, kui see ei osutu lapse vanust või küpsusastet arvestades sobimatuks. Artikli 11 lõige 5: Kohus ei saa lapse tagasitoomisest keelduda, kui lapse tagasitoomist taotlenud isikule ei ole antud võimalust ära kuulatud saada. Artikli 11 lõige 3: Kohus kasutab kõige kiiremat siseriiklikus õiguses sätestatud korda. Kohus teeb otsuse hiljemalt kuus nädalat pärast taotluse esitamist, kui see ei ole erandlike asjaolude tõttu võimatu.

44 44 3. Mis saab siis, kui kohus teeb lapse tagasitoomisest keeldumise otsuse? ARTIKLI 11 LÕIKED 6 7 Pädev kohus saadab tagasitoomisest keeldumise otsuse koopia päritoluliikmesriigi pädevale kohtule aasta Haagi konventsioonis artiklis 13 ja määruse artikli 11 lõigetes 2 5 sätestatud rangeid tingimusi arvestades teevad kohtud tõenäoliselt enamikul juhtudel otsuse lapse tagasitoomise kasuks. Nendeks erandlikeks juhkudeks, mil kohus aasta Haagi konventsiooni artikli 13 kohaselt otsustab, et last ei tooda tagasi, nähakse määruse artikli 11 lõigetega 6 ja 7 ette erimenetlus. Selleks peab tagasitoomisest keeldumise otsuse teinud kohus edastama otsuse koopia koos kõigi asjakohaste dokumentidega päritoluliikmesriigi pädevale kohtule. Nimetatud edastamine võib toimuda kas otse ühelt kohtult teisele või mõlema liikmesriigi keskasutuste kaudu. Päritoluliikmesriigi kohus peab kõik nimetatud dokumendid kätte saama ühe kuu jooksul pärast tagasitoomisest keeldumise otsuse tegemist. Päritoluliikmesriigi kohus edastab vastava teabe osapooltele ja kutsub neid vastavalt siseriiklikule õigusele kohtusse pöörduma kolme kuu jooksul alates teate saamise kuupäevast, et teatada, kas nad soovivad, et päritoluliikmesriigi kohus lapse eestkosteõiguse küsimuse läbi vaataks. Kui osapooled kolmekuulise tähtaja jooksul oma seisukohti ei esita, lõpetab päritoluliikmesriigi kohus menetluse. Päritoluliikmesriigi kohus hakkab juhtumit uurima, kui vähemalt üks osapool vastavat soovi avaldab. Ehkki määrus ei näe selleks ette mingit tähtaega, peaks eesmärk olema tagada otsuse võimalikult kiire vastuvõtmine. Millisele kohtule edastatakse tagasitoomisest keeldumise otsus? Tagasitoomisest keeldumise otsus ja sellega seotud dokumendid edastatakse kohtule, kes on pädev juhtumi üle sisuliselt otsustama. Kui päritoluliikmesriigi kohus on varem kõnealust last käsitleva otsuse teinud, saadetakse dokumendid põhimõtteliselt sellele kohtule. Kui sellist otsust ei ole tehtud, saadetakse teave kohtule, kes on kõnealuse liikmesriigi õiguse kohaselt pädev, enamasti lapse röövimise-eelse alalise elukoha kohtule. Pädeva kohtu leidmisel teises liikmesriigis võib abi olla tsiviilasjades tehtava Euroopa õigusalase koostöö atlasest (Õigusalase koostöö atlas (1) ). Pädeva kohtu leidmisel teises liikmesriigis võivad kohtunikke abistada ka määruse alusel nimetatud keskasutused (vt IX peatükk). Millised ja mis keeles vormistatud dokumendid edastatakse? Artikli 11 lõike 6 kohaselt edastab tagasitoomisest keeldumise otsuse teinud kohus otsuse ja asjakohaste dokumentide, eelkõige kohtuküsitluste ärakirja koopiad. Kohtuotsuse teinud kohtunik otsustab, millised dokumendid on asjakohased. Selleks koostab ta õiglase ülevaate tähtsaimatest otsust mõjutavatest teguritest. Üldjuhul hõlmab see dokumente, mille põhjal kohtunik otsuse (1)

45 45 langetas, sealhulgas nt igasuguseid sotsiaalhoolekandeasutuste aruandeid lapse olukorra kohta. Teine kohus peab nimetatud dokumendid kätte saama kuu aja jooksul pärast otsuse tegemist. Artikli 11 lõige 6 ei käsitle tõlkimise korraldamist. Kohtunikud peaksid püüdma leida praktilisi lahendusi, mis on kooskõlas iga juhtumiga seotud vajaduste ja asjaoludega. Adressaatriigi menetlusõigusest sõltuvalt ei pruugi tõlkimine alati olla vajalik, kui kohtuasi edastatakse kohtunikule, kes menetluses kasutatud keelt valdab. Tõlkimise vajaduse korral võib piirduda kõige tähtsamate dokumentide tõlkimisega. Võimalik, et keskasutused saavad abistada mitteametlike tõlgete tegemisel. Kui ühekuulise tähtaja jooksul ei ole võimalik tõlkimist korraldada, tuleb seda teha päritoluliikmesriigis. 4. Asja esimesena arutav kohus on pädev tegelema kogu juhtumi sisuga ARTIKLI 11 LÕIGE 7 JA ARTIKKEL 42 Asja esimesena arutav kohus, kes teeb oma otsuse artikli 11 lõike 7 raames, on pädev tegelema kogu juhtumi sisuga. Seega ei piirdu tema pädevus lapse eestkosteõigusega, vaid ta võib otsustada ka näiteks suhtlusõiguse üle. Kohtunik peaks olema põhimõtteliselt samas olukorras kui siis, kui lapsevanem ei röövi last, vaid pöördub asja esimesena arutanud kohtu poole, et viimane muudaks eelmist eestkosteõiguse kohta langetatud otsust või et paluda luba lapse alalise elukoha muutmiseks. On võimalik, et lapse alaline elukoht ei olnud varem tema tagasitoomist nõudva isiku juures või isegi see, et kõnealune isik on nõus, et lapse alaliseks elukohaks saab muu liikmesriik, kui tema külastusõigust muudetakse vastavalt. 5. Asja esimesena arutavas kohtus kasutatav menetlus Otsuse teinud kohus peab asja menetlemisel rakendama teatud menetluseeskirju. Nimetatud eeskirjade järgimine võimaldab otsuse teinud kohtul hiljem väljastada artikli 42 lõikes 2 nimetatud tõendit. ARTIKKEL 42 Asja esimesena arutav kohtunik peab tagama, et: kõigile osapooltele antakse võimalus ära kuulatud saada; lapsele antakse võimalus ära kuulatud saada, välja arvatud juhul, kui tema vanuse või küpsusastme tõttu peetakse ärakuulamist sobimatuks; ta arvestab otsuse tegemisel tagasitoomisest keeldumise otsuse põhjuseid ja neid tinginud tõendeid.

46 46 Mõningad praktilised küsimused Kuidas saab otsust langetav kohtunik tagasitoomisest keeldumise otsust tingivaid põhjuseid arvesse võtta? Et otsust langetav kohtunik saaks tagasitoomisest keeldumise otsuse põhjuseid ja tõendeid vajalikul määral arvesse võtta, on vajalik mõlema kohtuniku vaheline koostöö. Kui mõlemad kohtunikud räägivad ja/või mõistavad ühte ja sama keelt, peaksid nad selleks kõhklemata telefoni või e-posti teel teineteisega otse ühendusse astuma. Keeleprobleemide korral saavad neid abistada keskasutused (vt X peatükk). Kuidas on võimalik lapse röövinud eestkosteõiguse kasutajat ja last ära kuulata, kui nad asuvad teises liikmesriigis? Kuna lapse röövinud eestkosteõiguse kasutaja ja röövitud laps tõenäoliselt ei sõida päritoluliikmesriiki kohtumenetlusele, peab saama neilt tunnistusi võtta liikmesriigis, kus nad asuvad. Üks võimalus selleks on määrusega (EÜ) nr 1206/2001 ( tõendite määrus ) kehtestatud kord. Nimetatud määrus, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2004, soodustab liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel nt perekonnaõiguse küsimustes. Kohus võib taotleda, et tõendeid koguks teise liikmesriigi pädev kohus või siis ise teises liikmesriigis vahetult tõendeid koguda. Määruses soovitatakse tõendite kogumist videokonverentsi ja konverentskõne abil. röövinud eestkosteõiguse kasutaja saaks kõnealuse liikmesriigi kohtumenetluses osaleda ilma, et teda ohustaks kriminaalkaristus. Seda küsimust võib jällegi aidata lahendada tõendite määruses sätestatud kord. Teine võimalus oleks kehtestada vaba päritoluliikmesriiki pääsemise ja sealt lahkumise erikord, mis võimaldaks lapse röövinud isikul nimetatud liikmesriigis peetaval kohtumenetlusel isiklikult osaleda. Kui asja esimesena arutav kohus teeb otsuse, milles ei nähta ette lapse tagasitoomist, tuleb kõnealune kohtuasi lõpetada. Pädevus küsimuse sisuliseks otsustamiseks läheb sel juhul üle kohtutele selles liikmesriigis, kuhu röövitud laps viidi (vt skeemid lk 43 ja lk 49). Kui aga asja esimesena arutav kohus teeb otsuse, mis näeb ette lapse tagasitoomist, on nimetatud otsus teises liikmesriigis vahetult tunnustatav ja täitmisele pööratav eeldusel, et sellele on lisatud vastav tõend (vt punkt 6 ja skeem lk 49). Tuleb arvestada ka sellega, et mõningates liikmesriikides on lapserööv kriminaalkuritegu. Sellised liikmesriigid peavad rakendama vajalikke meetmeid selle tagamiseks, et lapse

47 47 6. Asja esimesena arutava kohtu lapse tagasitoomist sätestava otsuse suhtes välisriigi kohtuotsuse tunnustamise menetlusest loobumine ARTIKLID 40 JA 42 Nagu eespool (punktis 2) kirjeldati, kohaldab kohus, kellele tehti avaldus lapse tagasitoomiseks vastavalt aasta Haagi konventsioonile, lisaks nimetatud konventsioonis sätestatud eeskirjadele käesoleva määruse artiklit 11. Kui taotluse saanud kohus otsustab, et last ei tooda tagasi, jääb asja esimesena arutavale kohtule lõplik sõna selle otsustamisel, kas laps tuleb tagasi tuua või mitte. Kui asja esimesena arutav kohus langetab otsuse, mis näeb ette lapse tagasitoomist, on tähtis tagada selle otsuse kiire jõustamine teises liikmesriigis. Selleks on määruses sätestatud, et niisugused kohtuotsused on teises liikmesriigis vahetult tunnustatavad ja täitmisele pööratavad, tingimusel et neile on lisatud tõend. Kõnealusest uuest eeskirjast tulenevad kahesugused tagajärjed: (a) enam ei pea taotlema välisriigi kohtuotsuse tunnustamist ja (b) kohtuotsuse tunnustamist ei ole võimalik vaidlustada. Tõendi saab lisada kohtuotsusele, mis vastab eespool punktis 5 nimetatud menetluseeskirjadele. Põhimõtteliselt väljastab asja esimesena arutanud kohus tõendi siis, kui otsus muutub täitmisele pööratavaks, mis tähendab, et otsuse edasikaebamise tähtaeg on põhimõtteliselt möödunud. See ei ole aga absoluutne reegel ja kui asja esimesena arutanud kohus seda vajalikuks peab, võib ta kuulutada otsuse täitmisele pööratavaks, olenemata kõigist kaebustest. Määrus annab kohtunikule nimetatud õiguse, isegi kui siseriiklik õigus sellist võimalust ette ei näe. Eesmärk on mitte lasta otsuse täitmist viivitamise eesmärgil esitatud kaebustega asjatult edasi lükata. ARTIKKEL 43 JA PÕHJENDUS 24 Kaebuse aluseks ei saa olla tõendi väljaandmine. Kui otsuse langetanud kohtunik on teinud tõendi täitmisel vea ja tõend ei kajasta kohtuotsust õigesti, saab otsuse teinud kohtult taotleda tõendi täpsustamist. Sellisel juhul kohaldatakse päritoluliikmesriigi siseriiklikku õigust. Osapool, kes soovib taotleda lapse tagasitoomist sisaldava otsuse täitmisele pööramist, esitab kohtuotsuse koopia koos tõendiga. Tõendi tõlkimine ei ole vajalik, välja arvatud punkt 14, mis käsitleb päritoluliikmesriigi ametiasutuste poolt tagasi toodava lapse kaitseks rakendatud meetmeid. Asja esimesena arutanud kohtunik vormistab tõendi IV lisas toodud standardvormil ja kohtuotsusega samas keeles. Kohtunik kannab vormile ka muud lisa kohaselt nõutavad andmed, sealhulgas selle, kas otsus on selle tegemise ajal päritoluliikmesriigis täitmisele pööratav.

48 48 7. Lapse edasiviimine järgmisesse liikmesriiki ARTIKKEL 42 Tuleb rõhutada, et esimesena asja arutava kohtu otsus pööratakse automaatselt täitmisele kõigis liikmesriikides, mitte üksnes liikmesriigis, kus tehti otsus lapse tagasitoomisest keeldumise kohta. See on selgelt sätestatud artikli 42 lõikes 1 ning kooskõlas määruse eesmärkide ja vaimuga. Seetõttu ei mõjuta lapse äraviimine teise liikmesriiki asja esimesena arutanud kohtu otsust. Lapse tagasitoomiseks ei ole vaja algatada vastavalt aasta Haagi konventsioonile uut menetlust, vaid piisab asja esimesena arutanud kohtu otsuse täitmisele pööramisest.

49 49 Lapseröövi korral kasutatav menetlus Liikmesriigi A kohus Laps röövitakse ja viiakse liikmesriigist A liikmesriiki B Liikmesriigi B kohus Kohus saab taotluse laps tagasi tuua. Ta kohaldab aasta Haagi konventsiooni ja käesolevat määrust (art. 11 lõiked 1 5) Kui kohus on tagasitoomisest keeldumise otsuse koopia saanud, palub ta osapooltel esitada 3 kuu jooksul oma seisukohad (art. 11 lõige 7) Kui kohus otsustab, et last ei tooda tagasi, edastab ta otsuse koopia liikmesriigi A pädevale kohtule (art. 11 lõige 6) Kohus otsustab, et laps tuuakse tagasi liikmesriiki A Kui osapooled oma seisukohad esitavad, vaatab kohus eestkosteõiguse küsimuse läbi (art. 11 lõige 7) Kohtu otsus näeb ette lapse tagasitoomist. Otsusele lisatakse tõend (art. 42) Kui osapooled seisukohti ei esita, lõpetatakse menetlus (art. 11 lõige 7) Kohtu otsus ei näe ette lapse tagasitoomist. Pädevus läheb üle liikmesriigi B kohtutele (art. 10 punkti b alapunkt iii) Pädevus läheb üle liikmesriigi B kohtutele (art. 10 punkti b alapunkt iv) Tõendiga varustatud otsus on liikmesriigis B automaatselt tunnustatav ja täitmisele pööratav (art. 42 lõige 1) ja laps tuuakse tagasi liikmesriiki A

50 VIII. O tsuste täitmisele pööramine

51 51 Kuigi täitmisele pööramise menetlust reguleerib määruse asemel siseriiklik õigus, on oluline, et siseriiklikud ametiasutused kohaldaksid selliseid eeskirju, mis tagavad määruse põhjal tehtud kohtuotsuste kiire ja tõhusa täitmise, et mitte kahjustada selle eesmärke. See kehtib eriti suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise kohta pärast tema röövimist, mille puhul on menetluse kiirendamiseks tühistatud välisriigi kohtuotsuse tunnustamise menetlus. Euroopa Inimõiguste Kohus on rõhutanud ka seda, et vanemliku vastutuse määramise, sealhulgas lõpliku otsuse jõustamisega seotud menetlusi tuleb käsitleda kiiresti, kuna aeg võib parandamatult kahjustada lapse suhteid selle vanemaga, kelle juures ta ei ela. Seetõttu saab mingi meetme piisavuse üle otsustada selle rakendamise kiiruse järgi (vt nt kohtuasjad Maire vs Portugal, 26. juuni 2003, lõige 74 ja Ignaccolo-Zenidi vs Rumeenia, 25. jaanuar 2000, lõige 102). Sellega seoses on Euroopa Inimõiguste Kohus oma otsustes järjekindlalt deklareerinud, et kui aasta Haagi konventsiooni osalisriigi ametiasutused on leidnud, et konventsiooni kohaselt on laps seadusevastaselt ära viidud, on nad kohustatud tegema lapse tagasitoomise tagamiseks piisavaid ja tõhusaid pingutusi. Seda nõuet eirates rikuvad nad Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklit 8 (õigus perekonnaelu austamisele) (vt nt kohtuasi Iglesias Gil ja A.U.I. vs Hispaania, 29. juuli 2003, lõige 62). Kõik osalisriigid peavad oma nimetatud konventsiooni artiklis 8 sätestatud kohustuste täitmiseks ette nägema piisavad ja tõhusad vahendid (vt nt kohtuasjad Maire vs Portugal, 26. juuni 2003, lõige 76 ja Ignaccolo-Zenidi vs Rumeenia, 25. jaanuar 2000, lõige 108).

52 IX. L apse ärakuulamine

53 53 ARTIKLID 23, 41, 42 Määruses rõhutatakse, kui tähtis on anda lastele nendega seotud menetlustes võimalus oma seisukohti väljendada. Lapse ärakuulamine on üks suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomist sisaldavate otsuste osas välisriigi kohtuotsuste tunnustamise menetluse kaotamise eeltingimusi (vt VI ja VII peatükk). Samuti saab vanemliku vastutuse küsimustega seotud kohtuotsuste tunnustamist ja täitmisele pööramist vaidlustada põhjendusega, et asjaosalisele lapsele ei antud võimalust saada ära kuulatud (vt V peatükk). Määrusega kehtestatud aluspõhimõtte kohaselt tuleb lapsed ära kuulata menetlustel, mis neid käsitlevad. Erandina võib lapse jätta ära kuulamata, kui see ei oleks tema vanust ja küpsusastet arvestades kohane. Nimetatud erandeid tuleks teha üksnes piiratud juhtudel. Määrus ei muuda selles küsimuses kohaldatavaid siseriiklikke menetlusi (põhjendus 19). Üldjuhul tuleb lapse ärakuulamine läbi viia viisil, mis võtab arvesse tema iga ja küpsusastet. Nooremate laste seisukohtade hindamine nõuab erilist hoolt ja kogemusi ning peab toimuma teisiti kui noorukite puhul. Ükskõik, kas lapse ärakuulajaks on kohtunik või mõni muu ametiisik, on väga tähtis, et ta saaks piisavalt väljaõpet näiteks lastega suhtlemise alal ja oleks teadlik ohust, et vanemad püüavad lapsi mõjutada ning neile survet avaldada. Õigesti ja piisavalt usalduslikus keskkonnas korraldatud ärakuulamine võib anda lapsele võimaluse oma tahet väljendada ja vabastada ta süü- või vastutusetundest. Menetluse liigist ja eesmärgist sõltuvalt võivad lapse ärakuulamise eesmärgid olla erinevad. Eestkosteõigust käsitleva menetluse korral on selle eesmärk tavaliselt aidata leida lapsele elamiseks kõige sobivam keskkond. Lapseröövi korral on eesmärk tihtipeale välja selgitada lapse poolt tagasitoomisele esitatavate vastuväidete iseloom ja nende tekkimise põhjus, ning teha kindlaks, kas last võib ähvardada oht ja viimasel juhul, millise ohuga on tegu. Alati on võimalus, et vanemad püüavad sellistel juhtudel last mõjutada. Lapse seisukohti ei pea tingimata kuulama kohtuistungil; seda võib teha vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ka mõni pädev ametiasutus. Nii näiteks kuulab mõnes liikmesriigis lapsed ära sotsiaaltöötaja, kes teeb seejärel kohtule lapse soove ja tundeid kajastava ettekande. Lapse ärakuulamise korral kohtus peaks kohtunik püüdma küsitlemise korraldamisel võtta arvesse käsitletava asja iseloomu, lapse vanust ja muid seonduvaid asjaolusid. Igal juhul on tähtis, et laps saaks oma arvamust julgelt väljendada.

54 X. Keskasutuste vaheline ja kohtute vaheline ko o s tö ö

55 55 ARTIKLID Keskasutuste osa on määruse kohaldamisel keskse tähtsusega. Liikmesriikidel tuleb selleks määrata vähemalt üks keskasutus. Parimal juhul langevad need kokku asutustega, kellele on juba ülesandeks tehtud aasta Haagi konventsiooni kohaldamine. See parandaks kõnealuste õigusaktide koostoimet ja võimaldaks asutustel kasutada lapseröövi juhtudel varem saadud kogemusi. Keskasutustele tuleb anda nende kohustuste täitmiseks piisavalt rahalisi ja inimressursse ja nende töötajad peavad enne määruse jõustumist saama vajaliku väljaõppe. Toetada tuleb kaasaegse tehnoloogia kasutamist. Määrus näeb ette keskasutuste integreerimise tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevasse Euroopa õigusalase koostöö võrgustikku (Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (1) ); nad kohtuvad nimetatud võrgustiku raames regulaarselt, et arutada määruse kohaldamise küsimusi. Keskasutuste konkreetsed kohustused on loetletud artiklis 55. Nende hulka kuulub kohtutevahelise suhtlemise hõlbustamine, mis on eriti vajalik kohtuasjade üleandmisel ühelt kohtult teisele (vt III ja VII peatükk). Sellistel puhkudel toimivad keskasutused oma riigi kohtute ja teiste liikmesriikide keskasutuste vahelise ühenduslülina. Üks keskasutuste ülesanne on vahenduse teel soodustada vanemliku vastutuse kandjate vaheliste kokkulepete sõlmimist. Üldiselt on leitud, et vahendamisel võib olla oluline osa nt lapseröövi korral, kui sellega saavutatakse, et laps saab jätkuvalt kohtuda selle vanemaga, kelle juurest röövija ta ära viis, ja kohtuda röövi korraldanud vanemaga seejärel, kui ta on oma päritoluliikmesriiki tagasi toodud. Samas ei tohi vahendusmenetlust kasutada lapse tagasitoomisega lubamatult venitamiseks. Keskasutused ei pea nimetatud ülesandeid ise täitma, vaid võivad tegutseda teiste asutuste kaudu. Samaaegselt keskasutuste vahelise koostöö nõudega nõutakse määruses, et ka erinevate liikmesriikide kohtud teeksid mitmesugustel eesmärkidel omavahel koostööd. Määruse teatavad sätted kohustavad eri liikmesriikide kohtunikke üksteisega sidet pidama ja teavet vahetama kohtuasjade üleandmise (vt III peatükk) ja lapseröövi korral (vt VII peatükk). Niisuguse koostöö toetamiseks ja soodustamiseks tuleks toetada nii Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kui ka liikmesriikide korraldatud algatuste kaudu korraldatavaid kohtunike vahelisi arutelusid (1). Sellega seoses võib olla kasu seoses aasta Haagi konventsiooniga korraldatud mitteametliku kontaktkohtunike süsteemi kogemustest. Mõned liikmesriigid võivad määruse toimimisele kaasa aitamiseks pidada vajalikuks määrata vastavad kontaktkohtunikud või perekonnaõigusele spetsialiseerunud kohtunikud. Seoses Euroopa õigusalase koostöö võrgustikuga võib selline asjakorraldus viia tulemuslikule kohtunike ja keskasutuste vahelisele koostööle ja seega aidata määrusega reguleeritavaid vanemliku vastutusega seotud kohtuasju kiiremini lahendada. (1)

56 XI. Määruse seos aasta Haagi lastekaitse - konventsiooniga

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Kasutusjuhend Euroopa väiksemate nõuete menetlus Lühike ülevaade määrusel põhineva menetluse kasutamise peamistest praktilistest aspektidest Õigus- ja

Kasutusjuhend Euroopa väiksemate nõuete menetlus Lühike ülevaade määrusel põhineva menetluse kasutamise peamistest praktilistest aspektidest Õigus- ja Kasutusjuhend Euroopa väiksemate nõuete menetlus Lühike ülevaade määrusel põhineva menetluse kasutamise peamistest praktilistest aspektidest Õigus- ja Tarbijaküsimused Kasutusjuhend Euroopa väiksemate

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool Merilin Vallimäe ABIKAASADE PRIVAATAUTONOOMIA PIIRANGUD EUROOPA JA EESTI RA

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool Merilin Vallimäe ABIKAASADE PRIVAATAUTONOOMIA PIIRANGUD EUROOPA JA EESTI RA TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool Merilin Vallimäe ABIKAASADE PRIVAATAUTONOOMIA PIIRANGUD EUROOPA JA EESTI RAHVUSVAHELISES ERAÕIGUSES Magistritöö Juhendaja MJur

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final Komisjoni teatis Natura 2000 alade kaitsekorraldus Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted ET ET Euroopa Komisjon Natura 2000 alade kaitsekorraldus

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014 Esimese ja teise astme kohtute 2014. aasta statistilised koondandmed (2014. aasta jooksul saabunud kohtu ja lahendatud kohtumenetluste arv) 1 Allikas: Justiitsministeerium 1. TSIVIILKOHTUMENETLUS 1.1 Tsiviilasjade

Rohkem

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr Kohtuasi 267/83 [...] Bundesverwaltungsgericht i eelotsusetaotlus Võõrtöötajad Töötajate perekonnaliikmete õigus elada teatud riigi territooriumil [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 13. veebruar 1985 Kohtuasjas

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

Täida dokumendi properties TITLE väli

Täida dokumendi properties TITLE väli R I I G I K O H U S DISTSIPLINAARKOLLEEGIUM O T S U S Distsiplinaarasja number Otsuse kuupäev 27. märts 2019. a Kohtukoosseis Kohtuasi Distsiplinaarmenetluse algatajad Asja läbivaatamise kuupäev Istungil

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem