SELETUSKIRI

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "SELETUSKIRI"

Väljavõte

1 SELETUSKIRI põllumajandusministri määruse Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord eelnõu juurde Sissejuhatus Põllumajandusministri määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse 58 lõike 5, 59 lõike 5 ja 60 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, , lk 1 40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud Eesti maaelu arengukavaga (edaspidi arengukava) aasta 1. jaanuaril algas uus Euroopa Liidu (edaspidi EL) programmiperiood Eestil EL-i liikmesriigina on võimalik osaleda ühenduse maaelupoliitikas ja saada osa EL-i maaelu arengu toetuste eelarvest. Kui lõppeval programmiperioodil ( ) anti investeeringutoetusi Eesti riikliku arengukava (edaspidi RAK) raames ning neid rahastati Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) Arendusrahastust, siis uuel programmiperioodil ( ) ei rahastata põllumajanduse ja maaelu valdkonna investeeringutoetusi struktuurifondidest, vaid Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) vahenditest ja toetusi antakse arengukava raames. Arengukava keskendub sel perioodil ühenduse põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime, maade hooldamise ja keskkonna, elukvaliteedi ja maapiirkonna ettevõtluse mitmekesistamisele, võttes samas arvesse Eesti maaelu omanäolisust. Määruse eelnõu eesmärgiks on kehtestada perioodil põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded taotleja, kavandatava tegevuse ja taotluse kohta, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, toetuse määr ja suurus, sealhulgas toetuse maksimaalne suurus, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm, taotluse hindamise kriteeriumid ja taotluse hindamise kord, nõuded toetuse saajale ning toetuse väljamaksmise ja taotluse rahuldamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise kord. Eelnõu kehtestamise aluseks on 1. jaanuaril aastal kehtima hakanud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus ning eelnõu on jätkuks põllumajandusministri 11. oktoobri a määrusele nr 123 Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord (edaspidi meede 1.8), milles sätestatud tingimuste alusel said põllumajandustootjad, erametsaomanikest ettevõtjad, maaparandusühistud, metsaühistud ja mittetulundusühingud taotleda sarnaseid toetusi 2007., ja a toimunud kolmes taotlusvoorus. Eelnõu koostamisel on arvestatud meetme 1.8 rakendamisel saadud kogemusi ning Põllumajandusameti (edaspidi PMA), maaparandusühistute, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) ning Erametsaliidu ettepanekuid.

2 Määruse eelnõu ja seletuskirja koostas Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna maaparanduse ja maakasutuse büroo peaspetsialist Reena Osolin (tel , Juriidilise ekspertiisi määruse eelnõule tegi Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna koosseisuväline teenistuja-nõunik Kadri Jänes (tel , Keeleliselt toimetas eelnõu Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Leeni Silk (tel , Eelnõu sisu Määruse eelnõu koosneb 6 peatükist ja 20 paragrahvist. Määruse 2 lõike 1 kohaselt võib toetust taotleda: 1) põllumajandusega tegelev ettevõtja asuva maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks, kui ettevõtja tegeleb põllumajandussaaduste tootmisega ja kasvatamisega, sealhulgas saagikoristusega, lüpsikarja pidamisega, põllumajandusloomade aretamisega ja pidamisega ning maa hoidmisega heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) 1452/2001, (EÜ) 1453/2001, (EÜ) 1454/2001, (EÜ) 1868/94, (EÜ) 1251/1999, (EÜ) 1254/1999, (EÜ) 1673/2000, (EMÜ) 2358/1971 ja (EÜ) 2529/2001 (ELT L 270, , lk 1 69), artikli 5 kohaselt ning kui ta omab või kasutab õiguslikul alusel maatulundusmaa sihtotstarbega maad (edaspidi maatulundusmaa) lisa 1 punktides nimetatud investeeringuobjektide korral. Lisa 1 punktides nimetatud muu maaparandusliku investeeringuobjekti ehitamise, rekonstrueerimise ja uuendamise puhul peab taotleja omama või kasutama selle investeeringuobjekti alust maad õiguslikul alusel, milleks võib olla ainult põllumajandusmaa. Lisa 1 punktides 2.1 ja 2.3 nimetatud põllumajandusmaale ja põllumajanduslikule tootmishoonele juurdepääsutee ehitamise ja rekonstrueerimise korral peab taotleja omama selle investeeringuobjekti alust maad õiguslikul alusel. Samas on käesoleva paragrahvi lõike 1 punktist 2 tulenevalt põllumajandusega tegeleval ettevõtjal, kui ta omab metsamaad, võimalik taotleda toetust ka oma metsamaale tuletõrjetiigi ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks ning metsamaale ja tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsutee ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks; 2) erametsaomanikust ettevõtja (edaspidi erametsaomanik) lisa 1 punktis 1.1 nimetatud maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks ning lisa 1 punktis 3.1 nimetatud erametsa tarbeks tuletõrjetiigi koos veevõtu- ja metsloomade joomiskohaga ning teenindusplatsiga ehitamise ja rekonstrueerimise korral, kui ta omab maatulundusmaa sihtotstarbega metsamaa Metsaseaduse 3 lõike 2 tähenduses (edaspidi metsamaa). Lisa 1 punktides nimetatud muu maaraparandusliku investeeringuobjekti ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks ning lisa 1 punktides 2.2 ja 2.4 nimetatud erametsamaale ja tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsuks tee ehitamise ja rekonstrueerimiseks peab investeeringuobjekti alune maa olema taotleja omandis;

3 3) metsaühistu Metsaseaduse 10 lõike 5 tähenduses (edaspidi metsaühistu), lisa 1 punktides 1.1, , 2.2, 2.4 ja 3.1 nimetatud investeeringuobjektide tegemiseks, kui tema investeeringuobjektiga seotud tegevus, millele ta toetust taotleb vastab põhikirjalisele tegevusele. Metsa majandamise tegevuste hulka loetakse ka metsamulla veerežiimi reguleerimine; 4) mittetulundusühing, kes vastab maaparandusühistu kohta Maaparandusseaduse peatükis 8 sätestatud nõuetele (edaspidi maaparandusühistu) ning tema tegevus, mille kohta ta toetust taotleb vastab põhikirjalisele eesmärgile. Maaparandusühistu võib toetust taotleda 3 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud tegevuste korral kui investeeringuobjekt asub ainult Maaparandusseaduse alusel maaparandusühistule määratud tegevuspiirkonnas; 5) mittetulundusühing, kaasa arvatud mittetulunduslik metsaühistu ja maaparandusühistu, kelle üheks põhikirjaliseks eesmärgiks on tee hoid ning kui tee ja selle alune maa on mittetulundusühingu liikme omandis. Punktides 3 5 nimetatud mittetulundusühing või tulunduslik metsaühistu võib taotleda toetust ainult juhul, kui kinnisasja või juurdepääsutee omanik mittetulundusühingu või metsaühistu liikmena kinnitab oma nõusolekut toetuse taotlemise ja sellega kaasnevate kohustuste võtmise kohta. Vormikohane kinnituskiri esitatakse PRIA-le. Samas tuleb mittetulundusühingul või ühistul toetuse taotlemisel arvestada, et mittetulundusühingu või metsaühistu ja tema liikme omavahelised õiguslikud suhted peaksid olema eraldi reguleeritud kas käsunduslepingu või muu sarnase õigussuhte alusel, milles sätestatakse toetuse võtmisega kaasnevad poolte õigused ja kohustused sealhulgas rahalised kohustused omafinantseeringu tasumisel. Määruse 2 lõikes 2 sätestatakse nõuded taotlejale. Taotlejal ei tohi olla riikliku maksu maksuvõlga või maksuvõla korral peab selle tasumine olema ajatatud. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse 62 lõike 2 punkti 1 kohaselt jäetakse taotlus rahuldamata, kui taotleja või taotlus ei vasta vähemalt ühele toetuse saamise nõudele, milleks muu hulgas on riikliku maksu maksuvõla olemasolu, välja arvatud maksuvõla tasumise ajatamine. Määruse 10 lõike 2 punkti 3 kohaselt peab taotleja oma nõuetekohasuse tõendamiseks maksuvõla tasumise ajatamise korral esitama Maksu- ja Tolliameti tõendi, mis ei tohi olla väljastatud varem kui kümme tööpäeva enne taotluse esitamise kuupäeva, selle kohta, et taotleja on tõendi väljastamise päeva seisuga tasunud maksud ajakava kohaselt. Kui taotleja on mittetulundusühing, mis on asutatud tähtajaliselt, ei või tähtaeg olla lühem kui viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Ettevõtjad peavad olema enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta. Selle all mõeldakse, et äriühingust taotleja poolt äriregistrisse esitatud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta aruanne peab kajastama tema tegevust vähemalt 12 kuu jooksul, ning kui ta on füüsilisest isikust ettevõtja, peab taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vorm E kajastama tema tegevust vähemalt 12 kuu jooksul. Kui toetust taotletakse metsandusliku tegevuse elluviimiseks nagu lisa 1 punktides 1.9, 2.2 ja 2.4 investeeringuobjektide kohta, tagab taotleja tasuta juurdepääsu metsamaale ja metsas asuvatele juurdepääsu- ja teenindusteedele. Nõue tuleneb nõukogu määruse (EÜ) nr 1974/2004, millega sätestatakse nõukogu määruse nõukogu

4 määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, , lk 15 73), artikli 57 lõikest 2, mis sätestab muuhulgas, et asutamislepingu artikli 36 reguleerimisalast välja jääva määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 30 kohase meetmega seotud tegevust (metsandustegevusi) võib rahastada juhul, kui riigiabi on määratletud ja riigiabist on teavitatud. Et jätkata meetme 1.8 raames metsanduslike tegevuste elluviimiseks toetuse andmist esitas Põllumajandusministeerium Euroopa Komisjonile arengukava meetme 1.8 metsanduslike tegevuste elluviimiseks riigiabi loa taotluse, et meetme 1.8 tegevused, toetuse määr ja kulud on kooskõlas Euroopa Komisjoni teatise Ühenduse suunised riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris aastateks (ELT C 319, , lk 1 33) punktidega 174 ja 175. Nimetatud teatise punkti 175 e kohaselt on sätestatud metsateede rajamiseks ja rekonstrueerimiseks (nii juurdepääsuteed ja teenindusteed) nõue, et metsad ja infrastruktuurid on tasuta ja avalikuks kasutamiseks. Riigiabi loa taotluses on toodud vastavalt Asjaõigusseaduse 167 lõike 2 ja 3 kohaselt, et omaniku poolt piiratud või tähistatud erametsas on teistel isikutel lubatud marju, seeni ja muid metsasaadusi korjata metsaomaniku loal ning piiramata või tähistamata erametsas on teistel isikutel õigus marju, seeni ja muid metsasaadusi korjata, kui nad sellega ei tekita omanikule ülemäärast kahju. Metsaseadus 35 lõige 1 sätestab, mida tohib, piiramata või tähistamata erametsas teha: 1) viibida ja korjata marju, seeni ja pähkleid ning varuda dekoratiivoksi, ravim- ja dekoratiivtaimi ning nende osi metsaomaniku huve põhjendamatult kahjustamata, jahiulukeid ja kaitsealuseid loomi nende sigimisperioodil ja teisi metsas viibijaid häirimata, metsa püsivaid jälgi jätmata ning tuleohutusnõudeid ja metsaomaniku nõudeid järgides; 2) telkida ja lõket teha kohtades, mille metsaomanik on selleks ette valmistanud ja tähistanud, või tema loal; 3) liikuda metsas lõastatud koertega. Lõastatud ei pea olema teenistuskoerad teenistusülesannete täitmisel ja jahikoerad jahil; 4) sõita sõidukiga metsamaal paiknevatel teedel ja metsaomaniku loal ka väljaspool teid. Määruse teksti kohaselt võib taotleja toetust taotleda juurdepääsutee (lisa 1 punktis 2.2 ja 2.4 nimetatud investeeringuobjektid) ja teenindava tee (lisa 1 punktis 1.9 nimetatud investeeringuobjekt) ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks kui ta tagab Asjaõigusseaduse 167 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõudeid järgides tasuta juurdepääsu metsamaale ja teedele. Määruse -s 3 sätestatakse tegevused, mille kohta võib toetust taotleda. Toetust võib taotleda küla, alevi või aleviku territooriumil ehk maapiirkonnas asuvate lisas 1 nimetatud investeeringuobjektide kohta määruse -s 3 nimetatud tegevuste puhul. Toetatavateks põhitegevusteks on kavandatud: 1) maaparanduslikud tegevused maaparandussüsteemi kuuluva hoone püstitamine või rajatise rajamine, nende rekonstrueerimine või uuendamine. Põllumajandusmaal maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu maa-alal reguleeriva võrgu ehitamise, rekonstrueerimise või uuendamisega koos võib teha ka mulla lupjamise töid; 2) juurdepääsu tagamine põllumajandus- ja erametsamaale, põllumajanduslikule tootmishoonele ja erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsutee ehitamine või rekonstrueerimine;

5 3) metsatulekahju ennetamine tuletõrjetiigi koos veevõtu- ja loomade joomiskohaga ehitamine või rekonstrueerimine. Punktides 2 ja 3 nimetatud tegevused on toetatavad, kui töid tehakse Maaparandusseaduse alusel kehtestatud põllumajandusministri 17. veebruari a määruses nr 18 Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid (edaspidi maaparandussüsteemi projekteerimisnormid) ja põllumajandusministri 21. juuli a määruses nr 82 Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded (edaspidi maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded) sätestatud nõuetele. Toetatava tegevuse osaks võivad olla ka kavandatava tegevusega seotud ettevalmistavad tööd, mille hulka arvatakse asjakohased projekteerimis- ja uurimistööd, maaparandussüsteemi uuendustööde korral uuendustööde kava ning taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus (edaspidi ettevalmistav töö). Ettevalmistavad tööd peavad olema tehtud ja nende kohta peab olema arve väljastatud enne, kui taotleja esitab taotluse toetuse taotlemiseks. Arve ettevalmistavate tööde kohta esitatakse koos taotlusega. Ettevalmistavate tööde eest võib ka olla tasutud enne toetuse taotlemist. Samuti toetatakse maaparandussüsteemi ehitamisele ja rekonstrueerimisele Maaparandusseaduse, Teeseaduse ja Ehitusseaduse alusel kehtestatud korras omanikujärelevalve (edaspidi omanikujärelevalve) tegemist. Määruse raames antav toetus metsandusliku tegevuse elluviimiseks peab vastama riigiabi nõuetele Euroopa Komisjoni teatise Ühenduse suunistega riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris aastateks (ELT C 319, , lk 1 33) punktide 174 ja 175 tähenduses. Toetatava tegevuse osaks võib olla ka ehitusprojekti ekspertiisi tegemine, nimetatud tegevus on vajalik, kui see on ette nähtud maaparandussüsteemi projekteerimistingimustes või kui seda nõuab projekti kooskõlastaja ning selle tegemisega seotud kulud kannab ehitusprojekti tellija. Samuti võib olla toetatava tegevuse osaks mullaproovi analüüsi tegemine, kuna ka need kulud kannab taotleja. Uuendustööde kava koostamist käsitletakse eraldi ettevalmistava töö osana. Uuendustööde kava koostatakse PMA juhendi Maaparandussüsteemi uuendustööde kava koostamine järgi, mis on saadaval PMA veebilehel. Samuti on lõikes 4 sätestatud tegevused, mida ei toetata, näiteks maaparandussüsteemi eesvoolu ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine, kui nimetatud eesvool on üksnes riigimetsamaal paikneva maaparandussüsteemi või selle osa eesvool. Samuti ei ole abikõlblikud tegevused riigimetsamaal paikneva maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu või keskkonnakaitserajatise ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine ning maaparandussüsteemi teenindustee ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine, kui nimetatud tee teenindab ainult riigimetsamaal paiknevat maaparandussüsteemi või selle osa. Määruse -s 4 sätestatakse nõuded kavandatavate tegevuste ja investeeringuobjektide kohta. Nõuete sätestamisel on lähtutud eesmärgist soodustada olemasolevate maaparandussüsteemide rekonstrueerimist. Uue maaparandussüsteemi ehitamist

6 toetatakse ainult juhul, kui see ehitatakse viljakale põllumajandusmaale, kus sügavate turvasmuldade osakaal ei ületa 30%. Erametsamaale uue maaparandussüsteemi rajamist toetatakse siis, kui selle reguleeriv võrk paikneb tulundusmetsas. Kui põllumajandusmaal maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu maa-alal reguleeriva võrgu ehitamist, rekonstrueerimist või uuendamist tehakse koos mulla lupjamisega, siis tuleb täita lupjamistööde tegemise kohta sätestatud nõudeid nagu nõuded meliorandile, meliorandi annusele ja meliorandi laotamise ajale ning põllumajandusministri 25. juuli a määruses nr 75 Maaparandushoiutöödele esitatavad nõuded sätestatud nõudeid. Taotlejal on kohustus kajastada mulla lupjamist põlluraamatus. Maaparandussüsteemide rajamisel tagatakse vajalik keskkonnakaitse projekteerimistingimuste andmisega, arvestades Looduskaitseseadusest, Veeseadusest ning Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest tulenevate nõuetega. Maaparandusseaduse kohaselt tuleb maaparandussüsteemi rekonstrueerimiseks või ehitamiseks taotleda projekteerimistingimused ja ehitusluba. Projekteerimistingimusi ei väljastata, kui kavandatav süsteem on ohtlik keskkonnale. Projekteerimistingimuste andja tuvastab toetatava tegevuse võimaliku mõju kaitstavatele loodusobjektidele, kasutades internetipõhist Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS), kus on kaitstava loodusobjekti aktuaalsed asukoha andmed ja objektiga seotud õigusaktid. Koostöös Keskkonnaametiga teeb projekteerimistingimuste andja otsuse keskkonnamõjude hindamise või Keskkonnaameti kooskõlastuse vajalikkuse kohta. Keskkonnamõju hinnatakse, kui kavandatav tegevus toob kaasa eeldatavalt olulise keskkonnamõju või kui tegevus võib eeldatavalt oluliselt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala. Natura 2000 aladel negatiivse mõju vältimiseks peavad elluviidavad tegevused olema kooskõlas vastavate kaitse-eeskirjadega. Uuendustööde kvaliteedi parandamiseks on määruses sätestatud nõue, et uuendustöid võib teha maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registris (MATER) registreeritud ettevõtja, kellel on registreering maaparandussüsteemi ehitamise alal. Samuti on taotlejale sätestatud kohustus tagada uuendustööde päeviku täitmine, milles peab kajastuma töö kirjeldus, tehtud tööde maht ja tegemise aeg ning kohustus teatada vähemalt kolm tööpäeva enne uuendustööde tegemise algust töö tegemise aeg ja koht PMA-le. Maapiirkonnas maakasutuse otstarbekamaks muutmise eesmärgil kui ka metsatulekahjude ennetamise ja kõrvaldamise ning tormikahjustuste kõrvaldamise parandamise eesmärgil on kavandatud toetada nende erateede ehitamist ja rekonstrueerimist, mis on juurdepääsuks põllumajandusmaale, erametsamaale, põllumajanduslikule tootmishoonele või erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale. Nimetatud põllumajandusmaana käsitletakse maatulundusmaa koosseisu kuuluvat haritavat maad ja looduslikku rohumaad. Erametsamaa ja eramets, mille tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsutee ehitatakse ja rekonstrueeritakse kuulub maatulundusmaa koosseisu metsamaana. Metsatulekahju ennetava tegevusena kavandatava tuletõrjetiigi koos veevõtukohaga ehitamiseks või rekonstrueerimiseks toetust taotleda võimaldatakse erametsaomanikul, kes tagab tuletõrjetiigi veevõtukohale tasuta juurdepääsu tulekustutusvee võtmiseks. Toetuse taotlemisel tuletõrjetiigi ehitamiseks nähakse ette selle mahutavuse ülempiir, sest seda ei ole sätestatud maaparandussüsteemi projekteerimisnormides. Suurema mahutavusega veekogu ei ole tiik vaid veehoidla. See metsamaa, kus taotletav investeeringuobjekt paikneb, peab olema metsamaal (metsamaa on kõlvikuna kantud maakatastrisse) või paikneb metsamaal, mis kuulub

7 maatulundusmaa koosseisu. Tööde tegemise alustamisest teatamine on vajalik ehitusjärelevalve läbiviimiseks. Samuti on sätestatud, et kavandatavat tegevust ei või alustada varem ja tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem, kui toetuse taotluse esitamise päevale järgneval päeval, välja arvatud ettevalmistava töö puhul, mille kohta peab olema väljastatud arve mitte varem kui aasta 1. jaanuaril. Määruse -s 5 sätestatakse, kuidas arvestatakse toetatava tegevuse maksumus. Toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumuse moodustavad investeeringuobjekti tegevuse käibemaksuta maksumus, abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuta maksumus, investeeringuobjektiga seotud ettevalmistavad tööd kuni 10% investeeringuobjekti käibemaksuta maksumusest ning ehitamise ja rekonstrueerimise korral omanikujärelevalve tegemine kuni 3% investeeringuobjekti käibemaksuta maksumusest, kui taotleja on käibemaksukohustuslane. Juhul kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane, moodustavad toetatava projekti maksumuse investeeringuobjekti tegevuse käibemaksuga maksumus, investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuga maksumus, investeeringuobjektiga seotud ettevalmistavad tööd kuni 10% investeeringuobjekti käibemaksuga maksumusest ning ehitamise ja rekonstrueerimise korral omanikujärelevalve tegemine kuni 3% investeeringuobjekti käibemaksuga maksumusest. Toetuse taotluse vormistamise maksumusele on kehtestatud piirmäär 5000 kr. Piirmäär ei hõlma projekti või uuenduskava koostamist ja uurimistöid. Kavandatava tegevuse maksumus peab olema põhjendatud, selge, üksikasjalikult kirjeldatud, otstarbekas ja vajalik tegevuse eesmärgi saavutamiseks. Tegevuse maksumuse alusel arvestatakse taotlejale makstava toetuse suurus, võttes arvesse määruse -s 8 sätestatud toetuse ülemmäärasid. Määruse -s 6 on sätestatud mitteabikõlblikud kulud. Mitteabikõlblikud on maa ostmisele tehtud kulutused, mitmesuguseid tegevuskulud, näiteks kulutused juriidilise konsultatsiooni eest või toreduslikud kulud Tsiviilseadustiku üldosa seaduse 63 tähenduses, näiteks tee rajamise puhul valgustuse paigaldamise kulud. Toetatava tegevuse osaks ei või olla käibemaks, kui taotleja on taotluse esitamise hetkel käibemaksukohustuslane. Samuti ei ole toetatav käibemaks pärast seda kuupäeva, kui taotleja või toetuse saaja registreerib end käibemaksukohustuslaseks, kui ta ei olnud käibemaksukohustuslane taotluse esitamise hetkel. Mitteabikõlblik kulu on ka taotleja enda ja tema töötaja või tema liikme tehtud töö. Määruse 7 sätestab nõuded investeeringuobjekti hinnapakkumuse kohta, mille kohaselt peab taotleja olema saanud vähemalt kolm investeeringuobjekti hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile, kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab krooni. Komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, , lk 74 84), artikli 26 lõike 2 punkti d alusel kontrollitakse taotluste puhul

8 eeskätt kavandatavate kulude mõistlikkust, mida hinnatakse näiteks võrdluskulude põhjal. Toetatavate tegevuste puhul on oluline, et kavandatavad kulud oleksid mõistlikud ning võrreldavad väljakujunenud turuhindadega. Taotleja peab olema saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse, kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus on alla krooni. Kuna iga lisas 1 nimetatud investeeringuobjekti puhul on võimalik mitu erinevat tegevust, näiteks maaparanduses on kolm tegevust ehitamine, rekonstrueerimine või uuendamine, siis hinnapakkumus peab olema võetud iga tegevuse ja investeeringuobjekti kohta eraldi. Lupjamistööde hinnapakkumus tehakse koos põhitegevusega, kuid hinnapakkumuses peab olema eraldi välja toodud meliorandi maksumus, selle veo ning laotamise maksumus, et maksumuse kujunemine oleks läbipaistev Hinnapakkumus peab olema tehtud eraldi ka ettevalmistatavate tööde ja omanikujärelevalve tegemise kohta. Üldine nõue on, et taotleja ja isik, kellelt taotleja või toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, ning tema osanik või aktsionär või liige ei või omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku. Samuti mittetulundusühingu liige ei tohi kuuluda hinnapakkuja juhatusse ega nõukokku ega olla hinnapakkuja osanik, aktsionär või liige. Kuna maaparandussüsteemi projekteerimis-, ehitus-, rekonstrueerimis- ja uuendustöid ning omanikujärelevalvet võivad teha asjakohast registreeringut omavad ettevõtjad, siis on põhjendatud, et ka hinnapakkumust võib teha vastavat registreeringut omav ettevõtja. Analoogselt investeeringuobjekti hinnapakkumusega on maaparanduse projekteerimis- ja uurimistööde hinnapakkumust õigustatud tegema MATER-i registreeringut omav ettevõtja. Juurdepääsuteede projekteerimistööde hinnapakkumust võivad lisaks MATER-i registreeringuga ettevõtjale teha ka Teeseaduse kohaselt teede projekteerimiseks nõutavat tegevusluba omav ettevõtja. Maaparandussüsteemi uuendustööde tegemise ning juurdepääsutee projekteerimisehitus- ja rekonstrueerimistööde kõik kolm hinnapakkujat peavad vastama määruses nende tööde tegijatele sätestatud nõuetele. Määruse -s 8 sätestatakse toetuse maksimaalsed määrad taotleja kohta tegevuste kaupa ning toetuse maksimaalsed suurused taotleja kohta nii tegevuste kaupa kui ka kõikide tegevuste kohta kokku aastas ja programmiperioodil kokku. Suurema toetuse määraga soodustatakse ühistegevuse arengut maaparanduse alal. Maaparandusühistut, kes on Maaparandusseaduse kohaselt võtnud kogu maaparandussüsteemi korrashoiu kohustuse, toetatakse maaparanduslike tegevuste puhul suurima toetusmääraga (90% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest). Arvestatud on asjaolu, et maaparandusühistu liikmed on kohustuslikud liikmed ning maaparandussüsteemide eesvoolude hoidu tehakse avalikes huvides. Kui toetust taotletakse investeeringuobjektide kohta, mille kohta on lõigetes 1 ja 2 sätestatud erinevad toetuse määrad, arvestatakse toetuse määr ettevalmistava töö ja omanikujärelevalve tegemise puhul vastavalt sellele investeeringuobjektile, mille kohta on ette nähtud väikseim toetuse määr. Näiteks kui maaparandusühistu taotleb toetust reguleeriva võrgu ehitamiseks (toetuse määr 40%) ja eesvoolu uuendamiseks (toetuse määr 90%), siis ettevalmistava töö ja omanikujärelevalve toetuse määr on 40%.

9 Määruse -s 9 sätestatakse, et taotleja esitab toetuse taotlemiseks vormikohase taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid PRIA-le selleks ettenähtud tähtajal, mille PRIA teatab ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Juhul kui kavandatakse toetust taotleda maaparandussüsteemi investeeringuobjektiks ja tuletõrjetiigi ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks esitab taotleja enne toetuse taotlemist hiljemalt 20. septembriks PMA-le kooskõlastamiseks maaparanduslike tegevuste nõuetele vastavuse kinnituslehe (edaspidi kinnitusleht). Kui taotleja taotleb toetust maaparandussüsteemi uuendamiseks tuleb PMA-le esitada kooskõlastamiseks samaks tähtpäevaks maaparandussüsteemi uuendustööde kava ja maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõtte. PMA kooskõlastab kinnituslehe ja uuendustööde kava ja uuendustööde mahtude kokkuvõtte kümne tööpäeva jooksul arvates nende saamisest ja nendes esitatud andmeid tõendavate dokumentide saamisest. Kui taotletakse toetust maaparandussüsteemi ehitamiseks või rekonstrueerimiseks tuleb taotlejal enne toetuse taotlemist hiljemalt 1. septembriks PMA-le esitada taotlus ehitusloa saamiseks. Tähtaegade määramine on vajalik, et dokumentide menetlusaeg jääb 10 tööpäeva piiresse ja vältida taotluste kuhjumist taotluse vastuvõtu viimastel päevadel. Lõikes 5 sätestatakse, et kui toetust taotletakse lisa 1 punktis 2 nimetatud tegevuste kohta, siis esitab taotleja enne toetuse taotlemist hiljemalt 20. septembriks PMA-le kooskõlastamiseks tee ehitusprojekti, mis on koostatud maaparandussüsteemi projekteerimisnormides maaparandussüsteemi teenindavale teele sätestatud nõuete kohaselt. Kui toetatava tegevuse hulka kuulub ka mulla lupjamine ning Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) riiklikus andmebaasis puuduvad lubjatarbe määramiseks vajalikud mullaproovi analüüsi andmed, tellib taotleja omal kulul vajalikud analüüsid selleks asjakohase koolituse läbinud isikult ja esitab analüüsi tulemused maaparandusbüroole lubjatarbe tõendi saamiseks. Samuti peab taotleja kajastama mullaproovi analüüsi tulemused põlluraamatus. Analüüside maksumus on ettevalmistava tööna toetatav. Määruse -s 10 sätestatakse nõuded taotluse kohta ning loetletud dokumendid, mis taotleja esitab PRIA-le. Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid on: 1) taotleja nõuetekohasust tõendavad dokumendid. Näiteks füüsilisest isikust ettevõtja esitab taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kohta residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E Maksu- ja Tolliameti kinnitatud ärakirja. Taotleja esitab ärakirja mittetulundusühingu või metsaühistu üldkoosoleku protokollist. Protokolli kantakse muuhulgas üldkoosoleku toimumise aeg ja koht; üldkoosoleku päevakord; hääletustulemused ja vastuvõetud otsused; sealhulgas otsus taotleda arengukava raames toetust. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos osavõtnu allkirjaga; 2) kavandatava investeeringuobjekti nõuetekohasust tõendavad dokumendid. Taotleja võib taotluse esitamise tähtajal esitada vaid ühe taotluse. Määruse -des 11 ja 12 sätestatakse taotluse vastuvõtmine ning taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine. PRIA kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate

10 dokumentide olemasolu ning taotluse tähtaegset esitamist, vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele. Selleks kontrollib PRIA kõigi omavahel võrreldavate andmete samasust ja seda, et nende andmete omavahelised seosed oleksid samasust kinnitavad. PRIA-l on vajaduse korral õigus ka taotluses esitatud andmete õigsust kontrollida taotleja juures kohapeal, tema ettevõttes, sh hoones ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente kohapeal. Taotleja esitatud andmete kontrollimiseks võib kasutada PRIA ka teiste andmekogude andmeid. Kui taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta vähemalt ühele toetuse saamise nõudele, taotluses on esitatud teadlikult valeandmeid või taotleja mõjutab taotluse menetlemist pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil, taotleja ei võimalda kontrollida taotleja või taotluse vastavust toetuse saamise nõuetele või taotleja ei ole puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud, teeb PRIA taotluse rahuldamata jätmise otsuse. Taotleja ja taotlus vastavad toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui kõik omavahel võrreldavad andmed on samased ja nende seosed samasust kinnitavad, ei esine Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse 62 lõikes 2 nimetatud asjaolusid ning on täidetud kõik määruses sätestatud nõuded. Kui taotleja või taotlus ei vasta vähemalt ühele toetuse saamiseks esitatud nõudele, teeb PRIA taotluse rahuldamata jätmise otsuse. Lõikega 2 on sätestatud erisus taotluste nõuetele vastavuse kontrollimiseks. Määruse 13 lõikes 1 nimetatud juhul kontrollib PRIA vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele alles pärast taotluste hindamist. Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud paremusjärjestuse kohaselt. Nimetatud sättega luuakse võimalus vähendada PRIA halduskoormust, näiteks juhuks kui taotlusi on esitatud tunduvalt suuremas mahus kui toetuse liigi eelarve ning on selge, et kõigi taotluste rahuldamiseks ei jätku rahalisi vahendeid. Sellisel juhul ei ole hindamise eelselt kõigi taotluste nõuetele vastavuse kontrollimine toetuse administreerimiseks vajalike ressursside kasutamise otstarbekuse seisukohalt õige. Nimetatud lõikega sätestatakse, et selle lõikega ette nähtud võimaluse rakendamise korral kontrollitakse nõuetele vastavust pärast taotluste hindamise tulemusel taotluste paremusjärjestuse koostamist. Määruse -s 13 sätestatakse, et kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab antud toetuse liigi rahastamise eelarvet, hindab PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse 60 lõike 2 alusel taotlusi enne taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist lisas 7 toodud hindamiskriteeriumide põhjal, andes taotlustele hindepunkte lisa 7 kohaselt. Lõige 1 on üldsäte taotluste hindamise kohta, mida täpsustatakse lõikega 2. Taotluste puhul hinnatakse ainult seda investeeringuobjekti, mille kohta toetust taotletakse. Taotluste paremusjärjestus koostatakse eraldi taotlejate sihtgruppide kohta: 1) maaparandusühistu, mittetulundusliku metsaühistu ja mittetulundusühingu taotlused on mittetulundusühingu sihtgrupi taotlused. Nende taotlusi hinnatakse lisa 7 punktis 1 toodud hindamiskriteeriumite põhjal;

11 2) põllumajandusega tegeleva ettevõtja, erametsaomaniku ning tulundusliku metsaühistu taotlused on ettevõtja sihtgrupi taotlused. Ettevõtja sihtgrupi taotlusi hinnatakse lisa 7 punktis 2 toodud hindamiskriteeriumide põhjal. Toetuse liigi rahastamise eelarvest jaguneb meetme 1.8 põhimõtetest tulenevalt 80% mittetulundusühingu sihtgrupile ja 20% ettevõtja sihtgrupile. Hindamissüsteemi kaheks löömisel püüti luua võimalusi ka väikestele põllumajandus- ja metsamajandustootjatele, sest kolmandas taotlusvoorus rahuldati vaid mittetulundusühingute esitatud taotlused. Kui ühes taotlejate sihtgrupis paremusjärjestuses olevate taotluste rahuldamiseks ettenähtud eelarvevahenditest jääb osa kasutamata, kasutatakse neid teises sihtgrupis taotluste paremusjärjestuses olevate taotluste rahuldamiseks. Mõlema sihtgrupi hindamissüsteem koosneb kolmest kriteeriumigrupist ja rea 4 kriteeriumist. I ja II kriteeriumigrupid ja rea 4 hindamiskriteerium, mis annab 2 hindepunkti taotlejatele, kes on arengukava meetme 1.8 raames toetust taotlenud, aga ei ole toetust saanud, on sihtgruppidel samad. I kriteeriumigrupis on kajastatud kõik võimalikud investeeringuobjektide liigid. Maaparanduslike tegevuste taotluste paremusjärjestuse koostamisel lähtutakse selle toetuse kohta arengukavas toodud üldeesmärkide ja tegevuste (rekonstrueerimine, uuendamine ja ehitamine) eelistustest. I Kriteeriumigrupist võetakse kõrgeim hindepunkt. II kriteeriumigrupis saab taotlus punkte avalike huvide (eriti keskkonnakaitseliste) arvestamise eest. II grupi hindepunktid liidetakse kokku. III kriteeriumigrupid on erinevad. Mittetulundusühingu sihtgrupi taotlus saab punkte ühistegevuse ja investeeringuobjekti suuruse eest, mille esimene osa arvestab ühistegevuse organisatsioonilist keerukust ja taotlusele annab PRIA hindepunkte taotlusega hõlmatud liikmete arvust. Teine osa arvestab investeeringuobjekti suurust. Arengukavas on sätestatud meetme 1.8 tulemuslikkuse saavutamise sihtmääraks ha maaparandussüsteemi korrastatud pind. Analüüsides kolme taotlusvooru järel tulemusi, on nimetatud näitaja oodatust väiksem. Seetõttu on lisatud uus hindamiskriteerium, mis aitaks tagada arengukavas toodud toetuse eesmärkide täitmist. Ettevõtja sihtgrupi III hindamisgrupil arvestatakse müügitulu. Eelistakse väiksemat müügitulu ja ettevõtjat, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist saadud tulu või metsa majandamise või puiduliste metsandussaaduste töötlemise müügitulu moodustab üle 80% kogu eelnenud majandusaasta müügitulust. Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks mittetulundusühingu sihtgrupi arvestuses kõrgema koondhinde saanud taotlus ning ettevõtja sihtgrupi arvestuses kõrgema koondhinde saanud taotlus. Kui juhtub, et taotluste paremusjärjestuse alusel on taotlejate taotlused saanud võrdse koondhinde, kuid kõigile toetusraha ei jätku, eelistatakse selle taotleja taotlust, milles taotletav toetuse summa väiksem. Määruse -s 14 sätestatakse taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise kord. Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuse liigi rahastamise eelarvet ja taotlusi ei hinnata, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused. Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarvet, kuuluvad rahuldamisele hindamistulemuste alusel paremusjärjestusse seatud mõlema

12 sihtgrupi parimad taotlused, mis vastavad nõuetele ja jäävad meetme 1.8 ehk toetuse liigi eelarve piiresse. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise või osalise rahuldamise otsuse teeb PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse 62 lõike 1 või 60 lõike 5 punkti 2 või 62 lõike 2 või 4 alusel 90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast arvates. Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib taotletud toetuse summat vähendada ja taotlust muuta taotleja nõusolekul ning PRIA teeb taotluse osalise rahuldamise otsuse. Määruse 15 kohaselt on taotlejal või toetuse saajal kohustus teavitada PRIA-t oma andmete muutumisest näitkeks käibemaksukohustuslaseks registreerimiseks ja ettevõtja ümberkujundamisest, jagunemisest jms. Samuti taotleja või toetuse saaja teavitab PRIA-t nõusoleku saamiseks kavandatud tegevuse või investeeringuobjektiga seotud muudatustest. Maaparandussüsteemi ehitamise ja rekonstrueerimise korral on muudatused, mis on sätestatud Maaparandusseaduse 26 lõike 3 alusel kehtestatud maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise korras, lubatud ainult juhul, kui taotleja või toetuse saaja on PRIA-lt nendeks nõusoleku saanud. Määruse -s 16 sätestatakse nõuded toetuse saajale, nagu näiteks tegevuse elluviimise aeg ja investeeringuobjektiga seotud muud kohustused. Üheks olulisemaks kohustuseks on see, et toetuse saaja peab võimaldama teostada järelevalvet toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle ning saadud toetusraha toetuse mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksma. Samuti peab toetuse saaja saadud toetusraha PRIA nõudmisel tagasi maksma, kui ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud. Näiteks kui ilmneb, et toetuse saaja on loobunud taotluses nimetatud investeeringuobjekti, mille kohta on ta toetust taotlenud, tegemisest, mis muudab tema toetuse saamise tingimusi sealhulgas mõjutab taotluse kohta antud hindepunktide kogusummat. See tähendab, et investeeringuobjekti mittetegemise tõttu muutuvad tema taotluse hindepunktid nii, et antud taotlus oleks jäänud hindamistulemuste põhjal koostatud taotluste paremusjärjestuses allapoole eelarve piiri, mistõttu nimetatud taotluse kohta oleks tehtud taotluse rahuldamata jätmise otsus Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse 62 lõike 2 alusel. Määruse -s 17 on sätestatud tegevuse elluviimise tõendamiseks esitatud dokumentide menetlemise kord. Määruse -s 18 on sätestatud toetuse maksmine ja maksmisest keeldumise alused. Otsuse toetuse maksmise kohta teeb PRIA sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja või kapitalirendi puhul toetuse saaja nimetatud kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamise päevast arvates. Otsuse taotluse rahuldamise muutmise või taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise kohta teeb PRIA 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest. Omanikujärelevalve tegemise eest tehtud kulutusi hüvitatakse toetuse saajale võrdeliselt investeeringuobjektide ehitamise ja rekonstrueerimise eest makstava toetusega. Kui omanikujärelevalve teeb tööd ebaprofessionaalselt ja ei ole kindlustanud maaparandussüsteemi nõuetekohase ehitamise, ei ole otstarbekas toetust maksta täies ulatuses.

13 Määruse -s 19 on sätestatud dokumentide säilitamise tähtpäev PRIA-le. Dokumente säilitatakse PRIA-s kuni aasta 31. detsembrini. Toetuse saaja peab toetuse taotlemise ja saamisega seotud dokumente säilitama vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Määruses -s 20 sätestatakse, et põllumajandusministri 11. oktoobri a määrus nr 123 Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord (RTL 2007, 78, 1360; 2009, 96, 1421) tunnistatakse kehtetuks, kuna 1. jaanuaril aastal jõustus uus Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus ja maaelu arengu toetuste määrused kehtestatakse uue seaduse alusel. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele Eelnõu väljatöötamisel võeti aluseks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, , lk 1 40), komisjoni määrus (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, , lk 74 84), komisjoni määrus (EÜ) nr 1974/2006, millega sätestatakse nõukogu määruse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, , lk 15 73), ning nõukogu määrus (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) 1452/2001, (EÜ) 1453/2001, (EÜ) 1454/2001, (EÜ) 1868/94, (EÜ) 1251/1999, (EÜ) 1254/1999, (EÜ) 1673/2000, (EMÜ) 2358/1971 ja (EÜ) 2529/2001 (ELT L 270, , lk 1 69). Määruse mõjud Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetusega korrastatakse maaparandussüsteeme aastatel kokku u hektaril ning ehitatakse, rekonstrueeritakse ja uuendatakse teid, nii maaparandussüsteemi teenindusteid kui ka juurdepääsuteid kokku u 200 km ulatuses. Toetuse abil luuakse tingimused maa sihipäraseks ja otstarbekamaks kasutamiseks ning tagatakse korrastatud alal kuivendussüsteemide toimimine. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused ja määruse rakendamise eeldatavad tulud Maaelu arengu toetust rahastatakse 75% ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) vahendites ning 25% ulatuses Eesti riigi eelarvest. Määruse rakendamiseks vajalikud avaliku sektori kulutused on ette nähtud kogu eelarveperioodi jooksul kokku krooni a taotlusvooru eelarve on 120 miljonit krooni.

14 Määruse jõustumine Määrus jõustub üldises korras. Eelnõu kooskõlastamine Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile ja Keskkonnaministeeriumile ministeeriumide eelnõude kooskõlastamise elektroonilise infosüsteemi eõigus kaudu.

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

ABIKS TAOTLEJALE Bioenergia tootmise investeeringutoetus Eesti maaelu arengukava meede

ABIKS TAOTLEJALE Bioenergia tootmise investeeringutoetus Eesti maaelu arengukava meede ABIKS TAOTLEJALE Bioenergia tootmise investeeringutoetus Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meede 1.4.3 2012 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 I PEATÜKK. TOETUS, TAOTLEJA, TAOTLEMINE... 4 MILLEGA ARVESTADA ENNE

Rohkem

Microsoft Word AT 2011

Microsoft Word AT 2011 ABIKS TAOTLEJALE Bioenergia tootmise investeeringutoetus Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meede 1.4.3 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 I PEATÜKK. TOETUS, TAOTLEJA, TAOTLEMINE... 4 MILLEGA ARVESTADA ENNE

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft Word - SK_mp_toetus (43).docx

Microsoft Word - SK_mp_toetus (43).docx 1. Sissejuhatus SELETUSKIRI Maaeluministri määruse Mesilaspere toetus eelnõu juurde Maaeluministri määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse 18 lõike 1 ja 20 2 lõike 1 alusel.

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

S_2016_noored

S_2016_noored S E L E T U S K I R I Maaeluministri määruse Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus eelnõu juurde 1. Sissejuhatus Maaeluministri määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonna teadmussiirde pikaajaline programm 12. märts 2019 Türi Martin Paukson Programmi eesmärk Suurandmete programmi eesmärgiks on andmekasutuse koosvõime tõstmine

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

SELETUSKIRI

SELETUSKIRI SELETUSKIRI maaeluministri määruse Maaeluministri määruste muutmine eelnõu juurde 1. Sissejuhatus Maaeluministri määruse Maaeluministri määruste muutmine eelnõu on ette valmistatud kalandusturu korraldamise

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtestatakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll Gunnar Reinapu Kontrolliüksuse juht SA Erametsakeskus Mai 2016 Teemad Kontrolli üldalused Pindala hindamine Kohapeal kontrollitavad

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi KÄSKKIRI 20.09.2018 nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2018. aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 Maaeluministeeriumi põhimäärus 8 lõike 2 punkti 3 alusel ning

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus, rakendamistulemuste analüüs, VII taotlusvoor

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus, rakendamistulemuste analüüs, VII taotlusvoor Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 1.2 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus rakendamistulemuste

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Kultuuriministri määruse Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1

Kultuuriministri määruse Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Kultuuriministri määruse Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Määrus kehtestatakse muinsuskaitseseaduse

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft Word - utt_kits_abiks.rtf

Microsoft Word - utt_kits_abiks.rtf Ute ja kitse kasvatamise toetus Toetust on õigus taotleda äriühingutel, füüsilisest isikust ettevõtjatel ja põllumajandusministri poolt nimetatud põllumajanduslikku haridust andvatel õppeasutustel, kellel

Rohkem

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a KÄSKKIRI 13.10.16 nr 16-0293 Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 alusel ja kooskõlas Riigikogu 15. juuni 2009. a otsusega

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Selgitused Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse taotlemise kohta e-pria-s. Taotlusi saab e

Selgitused Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse taotlemise kohta e-pria-s. Taotlusi saab e Selgitused Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse taotlemise kohta e-pria-s. Taotlusi saab eeltäita vahemikus 22.05 28.05.2019 Taotlusi võetakse

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem