ABIKS TAOTLEJALE Bioenergia tootmise investeeringutoetus Eesti maaelu arengukava meede

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ABIKS TAOTLEJALE Bioenergia tootmise investeeringutoetus Eesti maaelu arengukava meede"

Väljavõte

1 ABIKS TAOTLEJALE Bioenergia tootmise investeeringutoetus Eesti maaelu arengukava meede

2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 I PEATÜKK. TOETUS, TAOTLEJA, TAOTLEMINE... 4 MILLEGA ARVESTADA ENNE TAOTLEMA ASUMIST... 4 MILLISED TEGEVUSED ON TOETATAVAD... 5 MILLISED KULUD EI OLE TOETATAVAD... 7 KES SAAB TOETUST TAOTLEDA... 8 TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED... 8 TOETUSE MÄÄR JA SUURUS... 9 Millest sõltub toetuse määr... 9 Kui suur on toetus... 9 MIDA ON VAJA TAOTLEMISEL ESITADA TAOTLUSE ESITAMINE PRIA-LE TAOTLUSE MENETLEMINE PRIAS II PEATÜKK. TEGEVUSED PÄRAST TOETUSE MÄÄRAMIST INVESTEERINGU TEOSTAMINE INVESTEERINGU TÄHTAJA PIKENDAMINE TEGEVUSE RAHASTAMINE OSALISELT TASUTUD KULUDOKUMENTIDE ALUSEL INVESTEERINGUOBJEKTI TÄHISTAMINE MUUDATUSED INVESTEERINGU TEGEMISEL MAKSENÕUDE ESITAMINE Investeeringut tõendavad dokumendid Investeeringut tõendavad dokumendid kapitalirendi (liisingu) kasutamise korral MAKSENÕUDE KONTROLL INVESTEERINGU TEOSTAMISE KONTROLL VÄHENDAMINE JA VÄLJAARVAMINE TOETUSE VÄLJAMAKSMINE JÄRELKONTROLL NÕUDED TOETUSE SAAJALE TOETUSE TAGASINÕUDMINE SALDODE KONTROLLIMINE

3 SISSEJUHATUS Käesolev juhend on koostatud selleks, et aidata taotlejaid bioenergia tootmise investeeringutoetuse taotluse ettevalmistamisel. Siit leiate ülevaate tegevustest, esitatud nõuetest ja vajalike dokumentide esitamisest. Põllumajandusettevõtete arendamist on toetatud Eestis SAPARD-i programmist aastal. Alates aastast maksti toetusi ELi struktuurifondist ning toetuse maksmise aluseks oli Eesti Riiklik Arengukava (RAK) Alates aastast kuni aastani makstakse uue toetusena bioenergia tootmise investeeringutoetust Eesti maaelu arengukava (edaspidi MAK, vt alusel Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD). Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpse korra on välja töötanud Põllumajandusministeerium ( a määrus nr 80, RTL , 50, 311- edaspidi meetme määrus) Bioenergia tootmise investeeringutoetuse eesmärgid on järgmised: uus turg põllumajandustootjatele; uute tehnoloogiate kasutuselevõtmine, põllumajandusettevõtjate konkurentsivõime (sh sissetulekute) suurendamine; keskkonnahoiu ning maastikuhoolduse tagamine; energiatoorme tarnekindluse tagamine; energiakandjate mitmekesisuse tagamine. Toetust saab taotleda küla, alevi või aleviku territooriumil tegutsev põllumajandusettevõtja. Kõikidest olulistest kriteeriumidest saate teada juhendi läbilugemisel. Käesolev juhend ei ole menetlemisel ja toetuse määramisel juriidiline alusdokument. Selliseks alusdokumendiks on meetme määrus. Bioenergia tootmise investeeringutoetuse taotluste vastuvõtu, kontrollimise ja toetuse määramisega tegeleb Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). Narva mnt 3, Tartu Investeeringutoetuste infotelefon Faks E-post: Kodulehekülg: käesoleva meetmega seotud materjal asub aadressil Meetme on välja töötanud Põllumajandusministeerium. Lai 39/41, Tallinn Tel Faks E-post: Kodulehekülg Soovime edu taotlemisel! - 3 -

4 I PEATÜKK. TOETUS, TAOTLEJA, TAOTLEMINE MILLEGA ARVESTADA ENNE TAOTLEMA ASUMIST Kõigepealt tuleb teil hästi läbi mõelda oma järgmise viie kuni kuue aasta tegevus ja see, kuidas on teil võimalik bioenergia tootmisse investeerida, et tagada konkurentsivõimeline ja keskkonnasõbralik tootmine. Toetus makstakse välja refinantseerimise põhimõttel ehk kolme kuu jooksul pärast investeeringu eest tasumist ja nõuetekohaste maksedokumentide PRIA-le esitamist. Seega tuleb investeeringu tegemiseks vajaminev raha leida esialgu omavahenditest või laenu abil. Alates on võimalik taotleda ka tegevuse elluviimise rahastamist osaliselt tasutud kuludokumentide alusel. VT täpsemalt lk 15. Toetuse abil tehtud investeeringut tuleb säilitada ja sihipäraselt kasutada viie aasta jooksul arvestatuna toetuse viimase osa väljamaksmisest. Sellel perioodil ei tohi toetusega soetatud vara maha müüa, rendile anda vms. Kui olete järgmiste aastate tegevuse hoolega läbi mõelnud, siis teadke, et: biomassi töötlemiseks ja bioenergia tootmiseks vajaliku hoone või rajatise, sinna juurde kuuluva juurdepääsutee, veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi, reoveepuhastussüsteemi ning elektrisüsteemi ehitamise ja nende juurde kuuluvate seadmete ostmise (kui need on ehitusprojektis ette nähtud) puhul tuleb alustada projekti tellimisest ja projektile vajalike kooskõlastuste hankimisest. Milliseid kooskõlastusi on vaja, määratakse ära projekteerimistingimustega, mida väljastab kohalik omavalitsus, kes annab hiljem ka ehitusloa. Ehitusloa, projekti ja eelarve olemasolu kontrollib PRIA enne toetuse väljamaksmist investeeringu teostamise kontrolli käigus; seadmete ostu puhul on võimalik kasutada kapitalirenti ehk liisingut. Investeeringu tegemisel võite kasutada Krediidiasutuste seaduse alusel ja korras tegutseva krediidiasutuse või tema konsolideerimisgruppi kuuluva finantseerimisasutuse teenust, mille kontaktandmed leiate Finantsinspektsiooni kodulehelt Enne taotluse esitamist vaadake üle kõik nõuded ja nõutavad dokumendid. Kui kõik on täidetud, siis tuleb viia toetuse avaldus koos teiste nõutavate dokumentidega taotluste vastuvõtmiseks määratud perioodi jooksul PRIA maakondlikku teenindusbüroosse. Toetuse saamiseks vajalike dokumentide kogumist soovitame alustada hinnapakkumiste küsimisega sobiva tööde teostaja leidmiseks ja taotluse avalduse vormi täitmisest. Hinnapakkumiste puhul tuleb kindlasti jälgida, et need oleksid detailsed, omavahel võrreldavad ja kajastaksid objekti tehnilisi näitajaid. Kui dokumentide täitmine tundub keerukas, siis palume pöörduda tunnustatud nõuandekeskuse poole või leida koolituse läbinud konsulent. Kuna PRIA ülesandeks on vastuvõetud taotluste kontrollimine ja hindamine, siis ei saa PRIA töötajad taotlejaid abistada dokumentide täitmisel

5 Nõuandekeskuste andmed saab portaalist ja telefonil Toetust saab taotleda PRIA väljakuulutatud taotlusvooru perioodil. Taotlusvoorude ajal ja taotluste esitamise kanalid kuulutab PRIA välja Ametlike Teadaannete ning kodulehe vahendusel. Taotluse esitamise ajaks peavad kõik nõutavad dokumendid olema olemas ja õigesti täidetud. Kui teil ei õnnestu taotluse esitamise ajaks kõiki vajalikke dokumente kokku saada, siis soovitame planeerida taotluse esitamise järgmisse taotlusvooru. MILLISED TEGEVUSED ON TOETATAVAD Toetust võib taotleda energiakultuuri kasvatamiseks, biomassi töötlemiseks ning biomassist toodetud soojuse, elektri ja transpordikütuse (edaspidi bioenergia) tootmiseks peamiselt oma ettevõttes kasutamise eesmärgil juhul, kui investeeringuobjekt asub küla, alevi või aleviku territooriumil. Toetust saab järgmiste tegevuste puhul: 1) biomassi töötlemiseks ja bioenergia tootmiseks vajaliku hoone ja rajatise (edaspidi ehitis) ehitamine Ehitusseaduses sätestatud tingimusel ja korras; Toetatavateks tegevusteks on biomassi töötlemiseks ja bioenergia tootmiseks vajalike hoonete ja rajatiste ehitamine Ehitusseaduse mõistes. Kõigi toetatavate investeeringuobjektide ehitamine peab toimuma Ehitusseaduses ja/või Teeseaduses sätestatud tingimustel ja korras. Hoonete ja rajatiste ehitamise mõistet selgitab Ehitusseadus, mille järgi ehitamine on ehitise püstitamine, laiendamine, rekonstrueerimine, tehnosüsteemide muutmine või tehnosüsteemi terviklik asendamine, ehitise lammutamine. Toetust võib taotleda kõigile ehitamise osadele. Lammutamist toetatavate tegevuste hulka ei loeta, kuid on kulutusena lubatav juhul, kui see on osa ehitusprojektis ettenähtud ehitustöödest. 2) ehitise juurde kuuluva juurdepääsutee ehitamine Ehitusseaduses ja Teeseaduses sätestatud tingimusel ja korras; Toetust võib taotleda ka juurdepääsutee ehitamiseks, kui nimetatud tee on eratee Teeseaduse 5 2 tähenduses ja on juurdepääsuks biomassi töötlemiseks ja bioenergia tootmiseks vajalikule hoonele ja rajatisele ning nimetatud hoone ja rajatis ja selle alune maa kuuluvad taotleja omandisse või taotleja kasuks on seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. 3) energiakultuuri kasvatamiseks, biomassi töötlemiseks ja bioenergia tootmiseks vajaliku masina ja seadme ostmine ja paigaldamine; 4) ehitise juurde kuuluva veevarustus-, kanalisatsiooni- ja reoveepuhastussüsteemi ehitamine ning nende juurde kuuluva seadme ostmine ja paigaldamine, kaasa arvatud veevarustus- ja kanalisatsioonivõrguga liitumine, kui see on ehitusprojektis ette nähtud Ehitusseaduses sätestatud tingimusel ja korras; 5) ehitise juurde kuuluva elektripaigaldise ehitamine ja selle juurde kuuluva seadme ostmine ja paigaldamine, kaasa arvatud elektrivõrguga liitumine, kui see on ehitusprojektis ette nähtud Ehitusseaduses sätestatud tingimusel ja korras; 6) põllumajandusmasina ümberehitamine biogaasi või biokütuse tarbimisele

6 Kui investeering tehakse bioenergia tootmiseks, toetatakse ainult sellist investeeringut, kui investeeringuobjektiga toodetav energiakogus tarbitakse taotleja põllumajandusettevõttes ja isiklikus majapidamises. Biomassist transpordikütuse tootmise korral toetatakse ainult sellist investeeringut, kui investeeringuobjektiga toodetav kütus tarbitakse taotleja põllumajandusettevõttes. Toetatava tegevuse osaks võib olla ka: 1) kavandatava tegevusega kaasnev tellitud projekteerimistöö ning projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline töö (edaspidi ettevalmistav töö); 2) kavandatavale ehitustööle Ehitusseaduse ja Teeseaduse alusel kehtestatud korras omanikujärelevalve (edaspidi omanikujärelevalve) tegemine. Kavandatava investeeringuobjekti osaks võib olla ka investeeringuobjekti juurde kuuluv automaatikavõi infotehnoloogiaseade ja toodangu kvaliteeti määrav tehnoloogiline seade. Investeeringuobjekt ja selle alune maa peavad olema taotleja omandis või peab olema taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Kui investeeringuobjektiks on ehitise tehnosüsteem või ehitisse või ehitise külge paigaldatav paikne seade, peab ehitis olema samuti taotleja omandis või olema selle alusele maale taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Kui toetust taotleb kaks või enam taotlejat ühiselt, siis peavad investeeringuobjekt ja selle alune maa olema nende kaasomandis või peab olema nende kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval, välja arvatud ettevalmistav töö, mille puhul töö tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui aasta 1. jaanuaril. Toetatava tegevuse abikõlbliku kulu moodustavad: 1) investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus, mis koosneb investeeringuobjekti väljavalitud käibemaksuta hinnapakkumise maksumusest ja abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuta maksumusest, kui taotleja on käibemaksukohustuslane; 2) investeeringuobjekti käibemaksuga maksumus, mis koosneb investeeringuobjekti väljavalitud käibemaksuga hinnapakkumise maksumusest ja abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuga maksumusest, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane; 3) ettevalmistava töö maksumus kuni 12% investeeringuobjekti käibemaksuta maksumusest, kui taotleja on käibemaksukohustuslane või käibemaksuga maksumusest, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane; 4) omanikujärelevalve tegemise maksumus kuni 3% investeeringuobjekti käibemaksuta maksumusest, kui taotleja on käibemaksukohustuslane, või käibemaksuga maksumusest, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane

7 Kõik abikõlblikud kulud peavad olema põhjendatud, selged ja üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekad ja vajalikud tegevuse eesmärgi saavutamiseks. Taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise. MILLISED KULUD EI OLE TOETATAVAD Abikõlblikud ei ole järgmised kulud: 1) kulud, mis on seotud kapitalirendi lepingu sõlmimise, intressi, kindlustuse jms kuludega; 2) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei lähe hiljemalt viie aasta möödudes arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest üle toetuse saajale; 3) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulutus tegevuse mis tahes osale; 4) käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist Käibemaksuseaduse alusel; 5) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ja rentimise kulud; 6) töötasu, koolitus-, remondi-, rendi-, kütuse-, side- ja veokulud ning muud üldkulud; 7) sularahamakse, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muu kulu; 8) õigusteenuse ja raamatupidamisteenuse kulud, tasu patendi ja litsentsi ostmise ning teostatavusuuringu eest, välja arvatud ehitise projekteerimiseks vajalikule ehitusgeoloogilisele ja - geodeetilisele tööle tehtud kulutused; 9) kulutused reklaamile; 10) standardtarkvara, -arvutustehnika ja -sidevahendite, sealhulgas mobiiltelefoni ostmise kulud; 11) kasutatud masina ja seadme ostmise kulud; 12) keskkonnamõju hindamisega või detailplaneeringu koostamisega kaasnevad kulud; 13) kulud sellise ehitise ehitamiseks ning masina ja seadme ostmiseks, mis ei ole ette nähtud energiakultuuri kasvatamiseks, biomassi töötlemiseks või bioenergia tootmiseks, sh kontorihoone ehitamise ning veovahendi ja selle haagise ostmise kulud; 14) biogaasi tootmiseks vajaliku sõnniku- või silohoidla ehitamise kulud, mille hüvitamiseks on võimalik taotleda toetust maaelu arengukava MAK-i 5. peatüki meetme Investeeringud loomakasvatusehitistesse raames; 15) teevalgustusrajatisele tehtud kulutused; 16) looma ja mittepüsikultuuri ostmise kulud; 17) ehitise lammutamisega seotud kulud, kui ehitise lammutamine ei ole kajastatud hinnapakkumises ega ole osa ehitusprojektis ettenähtud ehitustöödest; 18) lihtsa asendusinvesteeringu kulud pärast samalaadse põhivara kasuliku eluea lõppemist; Lihtsaks asendusinvesteeringuks loetakse investeering, mille abil asendatakse olemasolev ehitis või selle osa, masin või seade uue ajakohastatud ehitise või selle osaga või masina või seadmega ilma tootmisvõimsust 25% võrra suurendamata või tootmise laadi või kasutavat tehnoloogiat põhjalikult muutmata. Asendusinvesteeringuks ei loeta vähemalt 30 aasta vanuse ehitise täielikku lammutamist ja asendamist ajakohastatud ehitisega ega ehitise rekonstrueerimist, kui selle kulud moodustavad vähemalt 50% uue samaväärse ehitise väärtusest. Asendusinvesteeringuks ei loeta ka vähemalt kümne aasta vanuse masina ja seadme asendamist uue masina ja seadmega. Tootmisvõimsuseks loetakse taotlejale kuuluvate sama liiki masinate või seadmete tootmisvõimsus kokku

8 19) toreduslikud kulutused Tsiviilseadustiku üldosa seaduse 63 tähenduses ja majanduslikult ebaotstarbekad kulud ning muud kulud, mis ei ole investeeringuobjektiga otseselt seotu; 20) muud kulud, mis on vastuolus Euroopa Ühenduse (EÜ) Nõukogu määruse nr 1698/2005 artikliga 71 ja Euroopa Komisjoni määruse nr 1974/2006, milles sätestatakse EÜ Nõukogu määruse nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, , lk 15 73), artiklis 55 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumitega; vt 21) masinad ja seadmed, mille ostmiseks on võimalik taotleda toetust MAK-i 5. peatüki meetme Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks raames. KES SAAB TOETUST TAOTLEDA Toetust võib taotleda ettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 50 % ettevõtja kogu müügitulust. Kaks või enam taotlejat võivad ühiselt sama investeeringuobjekti kohta taotleda toetust ühiskasutamise eesmärgil, kui investeeringuobjekt ja selle alune maa kuuluvad nende kaasomandisse, või on selle alusele maale nende kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele: 1) taotleja on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta. Kui taotleja on äriühing, peab taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta aruanne kajastama tema tegevust vähemalt 12 kuu jooksul. Raamatupidamise seaduse kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava taotleja puhul peab taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E kinnitatud ärakiri kajastama ettevõtja tegevust vähemalt 12 kuu jooksul; 2) taotleja majandustegevus oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal või taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastale eelnenud majandusaastal kasumis; 3) taotleja võlakordaja ehk võõrkapitali osakaalu näitaja, mille arvutamisel jagatakse taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kohustuste summa koguvara summaga, ei olnud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 0,7; 4) taotleja maksevõime näitaja, mille arvutamisel jagatakse taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta käibevara summa lühiajaliste kohustuste summaga, oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 1; 5) taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg tasutud ajakava kohaselt; 6) taotleja täidab keskkonna-, toiduhügieeni- ja põllumajandusloomade heaolu nõudeid; - 8 -

9 7) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjekti kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi; 8) kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või on saanud muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas; 9) taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust. Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, peavad kõik taotlejad vastama toetuse saamise nõuetele. TOETUSE MÄÄR JA SUURUS Millest sõltub toetuse määr Toetust antakse kuni 40% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest. Toetust antakse kuni 50% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest, kui investeeringuobjekt asub MAK-i arengukava lisas 4 ( lk.422 ) nimetatud ebasoodsamas piirkonnas (edaspidi ebasoodsam piirkond) või kui investeeringuobjektiks on ebasoodsamas piirkonnas kasutatav masin või seade, sealhulgas hoones olev masin või seade. Noorele ettevõtjale (vanusega alla 40 a) antakse toetust kuni 50% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest ja ebasoodsamas piirkonnas asuva investeeringuobjekti puhul kuni 60% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest. Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, on kõrgendatud määral võimalik toetust taotleda vaid juhul kui kõik taotlejad vastavad kõrgendatud määral toetuse saamise nõuetele. Kui suur on toetus Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta ning kahe või enama taotleja kohta kokku on eurot arengukava programmiperioodi jooksul. Üks taotleja ei saa üksi, tulundusühistu liikmena ega teise taotlejaga ühiselt taotleda toetust kokku rohkem kui eurot programmiperioodi jooksul. Kontserni kuuluvad taotlejad ei saa kontserni kohta taotleda toetust rohkem kui eurot programmiperioodil kokku Kui ettevõtja suhtes omab Konkurentsiseaduse 2 lõike 4 mõistes valitsevat mõju taotlejaga samas tegevuskohas ja põllumajandussaaduste tootmise alal tegutsev ettevõtja, ei saa need ettevõtjad toetust rohkem kui eurot programmiperioodil kokku

10 Taotleja ei saa üksi, tulundusühistu liikmena ega teise taotlejaga ühiselt taotleda määruses sätestatud toetust koos meetme Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse ja meetme Loomakasvatusehitiste investeeringutoetusega rohkem kui eurot programmiperioodil kokku. Ettevalmistavate tööde maksumus võib moodustada kuni 12% projektis planeeritud investeeringuobjektide maksumusest. Protsenti arvestatakse käibemaksuga või käibemaksuta summalt vastavalt sellele, kas taotlejal on õigus saada toetust käibemaksule või mitte. Ettevalmistavad tööd, millele toetust saab taotleda, on: investeeringuobjektiga seotud tellitud projekteerimistöö, projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja geodeetiline uurimistöö, kavandatavale ehitustööle Ehitusseaduse ja Teeseaduse alusel kehtestatud korras. Omanikujärelevalve tegemise abikõlbulik maksumus kavandatavale ehitustööle võib olla kuni 3 % investeeringuobjekti maksumusest. Ettevalmistavate tööde kohta esitatud arved või arve-saatelehed ei või olla väljastatud varem kui 1.jaanuaril Kui ettevalmistavad tööd ei vasta ülaltoodud nõuetele, siis ei määrata nende kohta toetust, kuid taotlejal on võimalik saada toetust projekti põhiosale, kui see vastab nõuetele. MIDA ON VAJA TAOTLEMISEL ESITADA PRIA kontrollib teie vastavust toetuse saamise tingimustele ja selleks tuleb esitada järgmised dokumendid: 1. Vormikohane avaldus ja vormikohane äriplaan (määruse lisa 1 ja lisa 2). Lisaks esitab taotleja PRIA-le vormikohase avalduse ja äriplaani elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormis aadressil Kui toetust taotleb kontserni kuuluv emaettevõtja või tütarettevõtja, esitab ta toetuse taotlemiseks äriplaani oma ettevõtte, mitte kontserni kohta tervikuna. Enne avalduse täitmist lugege kindlasti läbi avalduse täitmise juhised, mis on toodud vastavate lahtrite juures. Täitmise juhisega avalduse vorm on leitav PRIA kodulehelt Täitke taotlus TRÜKITÄHTEDEGA, valikvastuse korral märkige vastavasse ruutu sümbol "X". Summad tuleb kirjutada eurodes. Kindlasti märkige ära äriplaani tabelisse 8 investeeringuobjekti asukoha skeem selliselt, et selle alusel oleks võimalik ka võõral inimesel kohale jõuda. Kui investeeringuobjekti ja kontori asukoht (kus asub dokumentatsioon) on erinevad, näidake skeemil mõlemad. Kontrollige, et avaldusel oleks kirjas teie kontakttelefon ja meiliaadress, et vajadusel saaks PRIA ametnik kiiresti ühendust võtta, kui tekib vajadus täiendavaks järelepärimiseks. 2. Taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta lõpu seisuga majandusaasta põhivara nimekiri, milles kajastub põhivara soetamise aasta ning põhivara soetamis- ja jääkväärtus. 3. Raamatupidamise seaduse kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidava FIE puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri, mis kajastab ettevõtja tegevust vähemalt 12 kuu jooksul. Raamatupidamise seaduse kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta Maksu-ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E kinnitatud ärakiri, mis kajastab ettevõtja

11 tegevust 12 kuu jooksul. Kui eelpool nimetatud taotlejate majandustegevus ei olnud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal kasumis, esitatakse ka taotluse esitamise aastale eelnenud teise majandusaasta vastavad andmed. 4. Raamatupidamise seaduse kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava FIE puhul esitab taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta pikaajaliste ja lühiajaliste kohustuste loetelu. Loetelus näidatakse ära kreeditori nimi ja kohustuse saldo ning kreeditori kinnitus loetelus märgitud kohustuse kohta eelnimetatud kalendriaasta viimase kuupäeva seisuga. Kreeditori kinnitus ei ole vajalik Põllumajandusreformi seadusest tulenevate ühistatud vara ja tööosakute kompenseerimise kohustuste kohta. 5. Vähemalt kolme erineva pakkuja hinnapakkumise ärakirjad koos tehniliste tingimuse spetsifikatsiooniga, kui investeeringuobjekti omanikujärelvalve või ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus ületab eurot või kui taotleja taotletava ehitise maksumus ületab eurot. Kolme hinnapakkumise korral esitab taotleja ka meetme määruse lisas 3 toodud hinnavõrdlustabeli. Kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus on alla euro ja ehitise puhul alla euro, siis tuleb esitada vähemalt ühe pakkuja hinnapakkumise koopia koos tehniliste tingimuste spetsifikatsiooniga. Hinnapakkumised peavad olema võrreldavad ja kajastama objekti tehnilisi näitajaid. Hinnapakkumisel peab olema iga tegevuse ja investeeringuobjekti hind eraldi välja toodud. PRIA kontrollib, et väljavalitud hinnapakkumine ei ole põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase objekti või tegevusega. Kui taotleja ei ole valinud odavaimat hinnapakkunist, peab ta tehtud valikut põhjendama. Lisaks kontrollitakse, et taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär või liige ei oma osalust üksteise äriühingus ega kuulu üksteise juhatusse ega nõukokku. Hinnapakkumise jaoks on vaja saata investeeringuobjekti pakkujale (seadmete puhul müüjale ja ehitiste puhul ehitajale) vabas vormis pakkumiskutse ning ettevalmistavate tööde pakkujale (projekteerijale, omanikujärelevalve tegijale) vabas vormis koostatud pakkumiskutse. Kui olete otsustanud, millistele tingimustele tulevane investeering peab vastama, siis tuleb need tingimused pakkumiskutse lisasse ehk tehnilisse spetsifikatsiooni kirja panna ja pakkujatele saata. Tehniline spetsifikatsioon koostage selliselt, et kõigile pakkumiskutse saanud hankijatele oleks loodud võrdsed võimalused ning neil oleks võimalus ka sisuliselt vastata. Kui ühes taotluses taotlete toetust mitme investeeringuobjekti soetamiseks, kuid iga objekt eraldi maksab alla euro ja need objektid kokku ei moodusta ühte terviklahendust, siis piisab iga investeeringuobjekti kohta ühest hinnapakkumisest. Investeeringutoetuse eest ostetavate kaupade ja teenuste päritolumaa osas ei ole mingeid piiranguid. Tegemist peab olema uute, st kasutamata kaupade, masinate ja seadmetega, mida peab hinnapakkuja oma hinnapakkumises kinnitama. Kui investeeringuobjektiks on hoone või rajatise ehitamine või rekonstrueerimine, siis tuleb jälgida, et väljavalitud hinnapakkuja omaks majandustegevuse registri registreeringut. See nõue tuleneb Ehitusseadusest. 6. Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et investeeringuobjekt ja selle alune maa kuulub taotleja omandisse või taotleja kasuks on seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Meetme määruse 5 lõike 1 punktides 2, 4, 5 (ehitise juurde kuuluva juurdepääsutee ehitamine, ehitise juurde kuuluva veevarustuse-, kanalisatsiooni-ja reoveepuhastussüsteemi ehitamine ning nende juurde kuuluva seadme ostmine ja paigaldamine k.a. veevarustus- ja kanalisatsiooniga liitumine ning samuti ehitise juurde kuuluva elektripaigaldise ehitamine ja selle juurde kuuluva seadme ostmine ja paigaldamine k.a. elektrivõrguga liitumine) nimetatud tegevuste puhul esitab taotleja ärakirja dokumendist, mis tõendab, et ehitis, mille juurde kavandatav investeeringuobjekt kuulub, on

12 taotleja omandis või selle alusele maale on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. 7. Kaasomaniku või teise hoonestaja kirjalik nõusolek investeeringu tegemiseks, kui investeeringuobjekt ja selle alune maa asuvad kaasomandis oleval maal või maal, millele on seatud hoonestusõigus mitme isiku kasuks ning investeeringuobjekti kohta ei taotleta toetust ühiselt. 8. Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et juurdepääsutee on juurdepääs biomassi töötlemiseks ja bioenergia tootmiseks vajaliku hoone ja rajatise juurde, mis kuulub taotleja omandisse või mille alusele maale on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Dokument tuleb esitada juhul, kui investeering on suunatud juurdepääsutee ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks. Dokumendiks võib olla katastriüksuse plaani ärakiri, millel tuleb kajastada põllumajanduslikule tootmishoonele juurdepääsutee asukoht. 9. Ehitise, rajatise või juurdepääsutee ehitamise puhul ehitusloa või kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku ärakiri, kui see on nõutav Ehitusseaduse kohaselt. 10. Ehitise, rajatise või juurdepääsutee ehitamise puhul ärakiri ehitusprojekti joonistest ehitise ülevaadete kohta koos ehitusprojekti seletuskirjaga, kui see on nõutav ehitusloa saamiseks. 11. Juurdepääsutee investeeringu puhul kohaliku omavalitsuse kinnitus, et objekt on eratee Teeseaduse 5 2 tähenduses. 12. Elektripaigaldise investeeringu puhul Elektriohutusseaduse 18 lõikes 5 sätestatud nõuete kohase elektritöö ettevõtja koostatud elektriprojekt. 13. Arve-saatelehe või arve ärakiri ettevalmistavate tööde kohta. Kui ettevalmistavate tööde eest on tasutud enne taotluse esitamist, siis ka rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või arvelduskonto väljavõte. 14. Meetme määruse nr 80 lisas 5 toodud metoodika kohaselt arvutatud andmed CO 2 heitmete vähenemise kohta kavandatava investeeringuobjekti tulemusena. Need andmed on vajalikud taotlusele hindepunktide andmisel enne toetuse määramist. Arvestamise metoodika on ka PRIA kodulehel. Et punktide andmisel CO 2 heitmete vähenemine taotlejate viisi oleks võrreldav, on oluline, et vähenemine oleks arvutatud kõigil taotlejatel ühtemoodi, nimelt määruse lisas 5 toodud metoodika alusel. CO 2 heitmete vähenemise ühikuks peab olema Gg CO 2 aastas. 15. Tooraine kasvatamise asukoha kirjeldus, kui taotleja toodab sellest bioenergiat. Kui taotleja ei kasvata bioenergia tootmiseks toorainet ise, esitab ta ärakirja tooraine tootjaga sõlmitud lepingust, millest peab nähtuma tooraine kasvatamise asukoht. Selgitusest peab välja tulema vahemaa kilomeetrites bioenergia tootja ja bioenergia tootmiseks vajaliku tooraine kasvatamise koha vahel. 16. Ärakiri bioenergia tootjaga sõlmitud lepingust, millest peab nähtuma bioenergia tootmise asukoht, kui taotleja toodab biomassi, millest ta ise bioenergiat ei tooda. 17. Veterinaar-ja Toiduameti õiend selle kohta, et taotlejale ei ole tehtud ettekirjutust või ettekirjutuses märgitud puudus on kõrvaldatud või taotleja kohta ei ole jõustunud süüdimõistvat süüteo otsust loomade heaolu ja toiduhügieeni rikkumise eest ajavahemikus

13 taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta algusest kuni taotluse esitamise kuule eelnenud kuu esimese päevani. 18. Taotleja esitab keskkonnamõjude hindamise, kui kavandatav investeering seda eeldab. 19. Kui toetust taotleb kaks või enam taotlejat ühiselt, siis esitab iga ühises taotluses osaleja eraldi taotluse juurde avalduse ja äriplaani ning määruse 10 lg 3 nimetatud dokumendid. 20. Avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui PRIA-st taotletakse toetust esimest korda ning nimetatud avaldust ei ole PRIA-le varem esitatud. Vormi saab PRIA maakondlikust teenindusbüroost või internetist, samuti võib selle avalduse täita ja esitada elektroonselt kliendiportaali e-pria vahendusel TAOTLUSE ESITAMINE PRIA-LE Taotleja võib ettenähtud tähtajal üksi esitada ühe taotluse ja lisaks teiste taotlejatega koos veel ühe taotluse (viimast juhul, kui investeeringuobjekt ja selle alune maa kuuluvad kaasomandisse või on selle alusele maale nende kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest). Enne dokumentide esitamist kontrollige üle, et kõigil dokumentidel oleksid õiged kuupäevad ja allkirjad, et dokumendid oleksid esitamise hetkel kehtivad ning investeeringuobjekti nimetus ja summa oleks kõikides nõutavates dokumentides sama. Jälgige, et kõigil esitatud dokumentidel oleksid kirjas ettevõtte õiged registreerimisnumbrid, äriühingu esindajate isikukoodid jm. Toetuse saamiseks vajalikud dokumendid soovitame esitada PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse. PRIA maakondlikud bürood teenindavad teid esmaspäeviti kell , teisipäevast reedeni kl Taotluse esitamise aja saate eelnevalt broneerida kodulehe vahendusel, helistades maakondlikku büroosse või infotelefonil Taotluse vastuvõtuks teenindusbüroos kulub orienteeruvalt tund, palume selle ajakuluga arvestada. Palume mitte jätta dokumentide esitamist viimasele päevale! Taotlusdokumentide esitajal tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument (pildi ja isikukoodiga). Kui taotluse toob PRIAsse taotleja esindaja, kel ei ole seadusjärgset esindusõigust, siis peab tal olema kaasas tema volitusi tõendav volikiri. Veel enne taotluse esitamist tuleb taotlejal lisaks saata toetuse avaldus ja äriplaan digitaalselt täidetuna aadressil Et teie saadetud elektroonseid andmeid oleks mugavam leida, siis palume e-kirjas reale Teema (Subject) märkida meetme numbri (meede ) ja kliendi nime. Vormid peavad olema täidetud Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus. Taotlust on võimalik esitada ka elektroonselt aadressil või posti teel aadressil PRIA, Narva mnt 3, Tartu Elektroonsel esitamisel tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada. Ühtlasi ei ole siis

14 vaja avaldust ja äriplaani eraldi esitada, kuid seda juhul, kui avaldus ja äriplaan on nõutavas Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus. Soovitame siiski investeeringutoetuste taotluse esitada paberil täidetult PRIA teenindusbüroosse. Teenindusbüroosse esitamise juures on eeliseks, et klienditeenindaja teeb teie taotlusdokumentide esmase kontrolli ja kui leitakse puuduseid, siis informeeritakse teid sellest kohe. Kui te saadate taotluse posti teel, siis esmast taotlusdokumentide kontrolli klienditeenindaja poolt ei toimu ja seega on suurem võimalus, et teie taotluses on vigu ja teile saadetakse järelpärimine, mis omakorda pikendab taotluse menetlemist. Lisaks juhime tähelepanu, et ka posti teel saadetud taotluse puhul on vajalik saata määruses ette nähtud toetuse avaldus ja äriplaan digitaalselt täidetuna aadressil Lisateavet saab küsida maakondlikest büroodest või investeeringutoetuste infotelefonil või saates e-kirja aadressil TAOTLUSE MENETLEMINE PRIAS Taotluse esitamisel kontrollib PRIA teenistuja, kas kõik vajalikud dokumendid on olemas ja nõuetekohaselt täidetud. Seejärel taotlus registreeritakse IT-süsteemis ja saab ainulaadse viitenumbri. Soovitame taotlusele antud viitenumbrit kasutada kogu edaspidises kommunikatsioonis PRIAga järelepärimistele vastamisel, lisamaterjalide esitamisel, infotelefoniga suhtlemisel jne. See hõlbustab teie taotluse ja sellega seotud materjalide leidmist ja seeläbi kiirendab teile vastamist. Pärast taotluse esitamist olge kättesaadav juhuks kui otsuse tegemiseks on vaja teile esitada täiendavaid küsimusi. Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotuste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevad puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema). Kui avastate ise taotluses esinenud vead enne taotlusvooru lõppu või inspektori poolt kontrollakti koostamist, siis võite esitada kirjaliku avalduse taotluse läbivaatamise lõpetamiseks. Taotlusdokumente ei tagastata, kuid taotluse menetlemine katkestatakse ning teil on võimalus esitada uus korrektne taotlus taotlusvooru jooksul. Seejärel kontrollitakse vastuvõetud taotluse nõuetekohasust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust määruses sätestatud nõuetele. Taotluses esitatud andmete kontrollimiseks on PRIA-l õigus kasutada teiste andmekogude andmeid (Äriregister, Kinnistusraamat jne). Vajadusel tehakse andmete täpsustamiseks teile järelepärimine või kohapeal eelkontroll. Kontrolli hõlbustamiseks on soovitatav, et kohal oleks ka kontrollitava ettevõtte raamatupidaja. Kontrolli lõppedes täidab inspektor kontrollakti, mille allkirjastavad mõlemad pooled. Taotleja poolt peab alla kirjutama allkirjaõiguslik isik. Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, siis hinnatakse taotlustoimikud määruse lisas 4 toodud hindamiskriteeriumide alusel ja rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel moodustatud paremusjärjestuse alusel parimad taotlused. Paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks kõrgema koondhinde saanud taotlus

15 Juhime tähelepanu, et PRIA teenistuja ei ole konsulent, seega ei saa ta anda ettevõtjale nõu vigade parandamiseks või dokumentide sisuliseks koostamiseks. PRIA teenistuja ei tea ega saa teile menetluse käigus öelda, kas te saate toetust või mitte, sest taotluste menetlemine veel jätkub ja toetuse saajad selguvad alles peale kõigi taotluste menetlemist ja paremusjärjestuse moodustamist. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse või rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast (taotlusvooru lõpust). Taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta saadetakse teile posti teel PRIA peadirektori käskkirja väljavõte. II PEATÜKK. TEGEVUSED PÄRAST TOETUSE MÄÄRAMIST INVESTEERINGU TEOSTAMINE Investeeringu tegemisega võib alustada taotluse esitamise päevale järgneval päeval, kuid investeeringut tõendavaid dokumente hakkab PRIA vastu võtma alles pärast toetuse määramise otsuse tegemist. Investeering tuleb teha kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril aastal. Kuue kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest peab kavandatavast investeeringust olema tehtud osa, mille maksumus moodustab vähemalt 25% kogu investeeringu abikõlblikust maksumusest. Investeeringut ei pea tegema kohe täies mahus, vaid investeeringut tõendavaid dokumente koos kuludeklaratsiooniga (edaspidi maksenõue) on võimalik esitada kuni kaheksas osas. Ehk mitmest investeeringuobjektist koosneva projekti puhul võib esitada maksenõude pärast ühe objekti eest tasumist. Näiteks hoone rekonstrueerimise eest makstakse toetus välja ja teise objekti (seadmed) võite osta hiljem ning selle eest makstakse ka toetus hiljem välja. Samuti saab ka ehitiste korral esitada maksenõude(d) peale konkreetsete ehitusjärkude lõpetamist ja nende eest tasumist. Juhime tähelepanu, et ettemaks ei ole abikõlblik st, et lisaks raha tasumisele peab olem valmis ka vastav osa investeeringust. Investeeringu tegemist võib alustada ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid võivad olla väljastatud alates taotluse esitamise päevale järgnevast päevast. Kui te ei ole investeeringut ettenähtud tähtajaks teinud ja selle kohta maksenõuet PRIA-le esitanud, siis toetust välja ei maksta. Kui te ei ole investeeringut ettenähtud tähtajaks täielikult teinud ja/või see ei täida taotluses lubatud eesmärki ning teile on toetus osaliselt välja makstud, siis nõutakse juba varem välja makstud toetus tagasi. INVESTEERINGU TÄHTAJA PIKENDAMINE Juhul, kui investeeringu tähtaegset tegemist takistab toetuse saaja tahtest sõltumatu asjaolu, millest on PRIAt viivitamata teavitatud, on võimalik avalduse alusel tähtaja pikendamine teatud tingimustel: investeeringu tegemiseks ettenähtud tähtaja pikendamine ei kahjusta investeeringu eesmärki ega investeeringuobjekti sihipärast kasutusele võtmist;

16 kui kavandatavast investeeringust on tehtud osa, mille maksumus moodustab vähemalt 50% kogu investeeringu abikõlblikust maksumusest, ning selle kohta on esitatud ka maksenõue, võib üks kord ühe taotluse kohta taotleda investeeringu tegemise kaheaastase tähtaja pikendamist kuni kuue kuu võrra, kuid mitte rohkem kui 31. detsembrini aastal; kui investeeringust on tehtud osa, mille maksumus moodustab vähem kui 50% kogu investeeringu abikõlblikust maksumusest, võib tähtaega pikendada põhjendatud juhul. Tähtaja pikendamiseks esitab toetuse saaja PRIAle avalduse, milles märgib investeeringu tegemiseks ettenähtud tähtaja pikendamist tingivad asjaolud ning põhjendab investeeringu tegemise tähtaja pikendamise vajalikkust. PRIAl on õigus küsida taotlejalt täiendavaid tõendeid investeeringu teostamist segavate asjaolude või nende lahenduste kohta. PRIA otsustab investeeringu tegemise tähtaja pikendamiseks nõusoleku andmise või mitteandmise 20 tööpäeva jooksul avalduse esitamise päevast arvates. Investeeringu tegemise ja dokumentide esitamise täheaega on võimalik pikendada ainult 31. detsembrini, aastal. TEGEVUSE RAHASTAMINE OSALISELT TASUTUD KULUDOKUMENTIDE ALUSEL Tegevuse elluviimise rahastamist osaliselt tasutud kuludokumentide alusel saavad alates taotleda meetme kõikide taotlusvoorude toetuse saajad. Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata kapitalirendi puhul! Tegevuse elluviimist saab rahastada osaliselt tasutud kuludokumentide alusel ainult siis, kui on täidetud kõik järgnevad tingimused: 1) toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne; 2) tehtud töö või osutatud teenus on lõpetatud või müüdud kaup on üle antud ning toetuse saaja on need vastu võtnud (s.t ettemaks ei ole toetatav!); 3) toetuse saaja on tehtud töö või osutatud teenuse või ostetud kauba eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse rahasumma. Toetuse saaja loetakse osaliselt tasutud kuludokumentide alusel toetuse saamiseks piisavalt usaldusväärseks, kui: 1) tal ei ole riikliku maksu maksuvõlgnevust või tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg tasutud ajakava kohaselt; 2) tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust; 3) ta on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasunud ettenähtud tähtpäevaks ja summas; 4) ta on varem osaliselt tasutud kuludokumentide alusel saadud raha kasutanud sihipäraselt ja tähtaegselt. Omafinantseeringuga võrdne rahasumma arvutatakse nii: kuludeklaratsiooniga esitatud kuludokumentidel kajastatud abikõlblikust summast lahutatakse maha toetuse summa ja sellele liidetakse mitteabikõlblike kulude summa (juhul, kui esitatud kuludokumentidel on ka mitteabikõlblikke kulusid). Pange tähele, et abikõlbliku summa hulka ei saa arvestada käibemaksusummat, kui käibemaks ei ole toetatav

17 Kõik kuludokumentidel kajastatud mitteabikõlblikud kulud peavad olema tasutud täies mahus (s.t nende kohta osalise tasumise võimalus ei laiene)! Toetuse saaja saab ise valida, kas tasub igast eraldi kuludokumendist vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa või tasub kuludeklaratsiooniga esitatud kõikide kuludokumentide summast kokku vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa ulatuses kuludokumente. Näide 1. Investeeringuobjektiks on seade, mille kogumaksumus on eurot. Käibemaks ei ole toetatav, toetuse määr on 50%. Seega on abikõlblik maksumus eurot ja toetuse summa on eurot. Toetuse saamiseks osaliselt tasutud kuludokumentide alusel peab toetuse saaja tasuma hankijale vähemalt eurot ( ). Näide 2. Investeeringuobjektiks on tootmishoone rekonstrueerimine. Kuludokumentide kogusumma on eurot. Toetuse määr on 50%. Käibemaks ei ole toetatav ning kuludokumentidel on selle projekti raames mittetoetavaid töid kogusummas 1000 eurot. Seega on abikõlblik maksumus eurot ja toetuse summa eurot. Toetuse saamiseks osaliselt tasutud kuludokumentide alusel peab toetuse saaja tasuma hankijale vähemalt eurot ( ). INVESTEERINGUOBJEKTI TÄHISTAMINE Maaelu arengu (MAK) toetuse abil rahastatud objektid tuleb tähistada vastavalt põllumajandusministri määrusele Maaelu arengu toetuste andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetatud objektide tähistamine ja Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osaluse viitamise kord kohaselt, mille aluseks on Euroopa Komisjoni määruses nr 1974/2006 kehtestatud eeskirjad. Tähistamiseks tuleb kasutada Maaelu arengukava logo koos Euroopa Liidu embleemi ja juhtlausega. PRIA kontrollib tähistuse olemasolu. Tähistust tuleb säilitada vähemalt viis aastat pärast PRIA poolt viimase väljamakse tegemist. Täpsemad juhised ja ülalmärgitud määruse objektide tähistamiseks leiate aadressil MUUDATUSED INVESTEERINGU TEGEMISEL Toetuse abil elluviidav investeering peab vastama esialgsele taotlusele - kaubad peavad vastama nendele hinnapakkumistele, mis taotlusdokumentide hulgas esitati. Samas võivad kahe aasta jooksul hinnad või võimalused muutuda, näiteks omaaegsesse hinnapakkumisse kirja saanud masinat enam ei müüdagi või on hinnapakkumise teinud firma tegevuse lõpetanud või ilmnevad ehitise rekonstrueerimise käigus vajadused projekti muudatuseks jne. Seega on arusaadav, et alati ei saa investeeringut ellu viia täpselt algselt planeeritud kujul. Muudatusi tehes arvestage järgnevaga: põhjendatud juhul võib määruse 5 lõike 1 punktides 3 6 nimetatud tegevuste puhul taotluses nimetatud investeeringuobjekti asemel soetada samaliigilise investeeringuobjekti, mis vastab määruse -des 5 ja 6 sätestatud nõuetele ning taotluses kirjeldatud eesmärkidele. Sellisel juhul peab toetuse saaja esitama koos kuludokumentidega PRIAle investeeringuobjekti asendamise vajalikkuse põhjenduse; hinnapakkumuse või

18 kolme hinnapakkumuse ärakirjad; kolme hinnapakkumise puhul määruse lisas 3 toodud vormi kohase hinnapakkumuste võrdlustabeli, milles väljavalitud hinnapakkumus on objektiivselt põhjendatud ega ole põhjendamatult kõrge. Ühiselt taotlemise korral kaasomandi ühise kasutamise kohta ärakiri kaasomanike kokkuleppest või otsusest, milles on kindlaks määratud asendatava investeeringuobjekti kasutamise kord ning on näha kaasomanike kasutuses olevad osad (%) investeeringuobjektis. põhjendatud juhtudel võib määruse 5 lõike 1 punktides 1, 2, 4 ja 5 nimetatud tegevuste puhul taotluses märgitud ehitustööde asemel teha teisi ehitustöid, mis vastavad -des 5 ja 6 sätestatud nõuetele, kui need tegevused on tingitud projekteerimise või ehitamise ja parendamise käigus täpsustunud ja tööprojektis kajastatud ehitustööde tegelikust vajadusest ega mõjuta taotluses nimetatud ehitise kasutamise eesmärki ja sihtotstarvet; Sellisel juhul peab toetuse saaja esitama koos kuludokumentidega PRIAle määruse lisas 7 toodud vormi kohase muudatuste ülevaate. Juhul, kui muudetud ehitustööd ei vasta määruse -des 5 ja 6 sätestatud nõuetele, jäetakse selles osas toetus välja maksmata. kui investeering odavneb, väheneb ka toetus; Kui kulud kujunevad taotlusse kirjapandust odavamaks, saab taotleja kuludokumentide alusel kätte meetme määruses sätestatud protsendi ulatuses toetust: näiteks kui toetuse määr on 50% projekti abikõlbulikust maksumusest, siis hüvitataksegi 50% tegelikust summast. Kui objekti odavnemise tõttu kujunes summa planeeritust väiksemaks, siis saab PRIA välja maksta hüvitise vaid odavnenud hinna alusel ja sellega loetakse taotletud investeering teostatuks. Objektide odavnemise arvelt vabanevat toetust ei saa kasutada muude investeeringute tegemiseks. kallinemise puhul lisatoetust ei maksta; Kui objekt läheb planeeritust (taotlusesse kirjutatust) kallimaks, siis vajalik lisaraha tuleb leida toetuse saajal endal, sest PRIA määratud toetuse summa on lõplikult lukus. Enamiku investeeringumeetmete puhul ületab taotlussoovide summa taotlusvooru eelarveks eraldatud summat ning PRIA määrab toetused täpselt eelarve piires. Lisaraha polekski projektide kallinemise puhul kusagilt võtta. käibemaksukohustuslaseks registreerimisel väheneb toetus. Kui taotleja ei ole taotlemise hetkel olnud käibemaksukohustuslane ja ta on küsinud toetust ka käibemaksule, aga on enne investeeringu tegemist muutunud käibemaksukohustuslaseks, siis tuleb arvestada ka sellega, et toetuse summa väheneb esialgu käibemaksule määratud toetusesumma osa võrra. Küsimuste tekkimisel soovitame helistada PRIA investeeringutoetuste infotelefonil MAKSENÕUDE ESITAMINE Toetusraha kättesaamiseks peate PRIA-le esitama pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja tasumist maksenõude (s.t vormikohase kuludeklaratsiooni koos investeeringut tõendavate dokumentidega). Selliseid maksenõudeid saab esitada maksimaalselt kaheksa. Kuludeklaratsiooni vormi saate PRIA kodulehelt aadressil Samuti võite kuludeklaratsiooni blankette küsida PRIA maakondlikest teenindusbüroodest. Kuludokumentide esitamine on võimalik ka e-prias aadressil E-PRIA kasutusjuhend on aadressil: Maksenõue tuleb esitada PRIA-le aadressil: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Maaelu investeeringutoetuste büroo Narva mnt. 3, Tartu

Microsoft Word AT 2011

Microsoft Word AT 2011 ABIKS TAOTLEJALE Bioenergia tootmise investeeringutoetus Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meede 1.4.3 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 I PEATÜKK. TOETUS, TAOTLEJA, TAOTLEMINE... 4 MILLEGA ARVESTADA ENNE

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

SELETUSKIRI

SELETUSKIRI SELETUSKIRI põllumajandusministri määruse Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord eelnõu juurde Sissejuhatus

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

S_2016_noored

S_2016_noored S E L E T U S K I R I Maaeluministri määruse Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus eelnõu juurde 1. Sissejuhatus Maaeluministri määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word - utt_kits_abiks.rtf

Microsoft Word - utt_kits_abiks.rtf Ute ja kitse kasvatamise toetus Toetust on õigus taotleda äriühingutel, füüsilisest isikust ettevõtjatel ja põllumajandusministri poolt nimetatud põllumajanduslikku haridust andvatel õppeasutustel, kellel

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega nr 44 Kogukondliku turvalisuse aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse aas

Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega nr 44 Kogukondliku turvalisuse aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse aas Kinnitatud ROL-i juhatuse otsusega 07.03.19 nr 44 Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta toetusvooru tingimused Kogukondliku turvalisuse 2019.-2020. aasta toetusvoorude tingimused (edaspidi tingimused) on

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Selgitused Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse taotlemise kohta e-pria-s. Taotlusi saab e

Selgitused Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse taotlemise kohta e-pria-s. Taotlusi saab e Selgitused Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse taotlemise kohta e-pria-s. Taotlusi saab eeltäita vahemikus 22.05 28.05.2019 Taotlusi võetakse

Rohkem

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi KÄSKKIRI 20.09.2018 nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2018. aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 Maaeluministeeriumi põhimäärus 8 lõike 2 punkti 3 alusel ning

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a KÄSKKIRI 13.10.16 nr 16-0293 Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 alusel ja kooskõlas Riigikogu 15. juuni 2009. a otsusega

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post:

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post: MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_04.14 2014 1 Sisukord Sisukord... 2 1. Üldandmed... 3 2. Hanke kirjeldus... 3 3. Hankedokumentide väljastamine... 4 4. Muudatuste tegemine

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.09.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 02.09.2014, 11

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - SK_mp_toetus (43).docx

Microsoft Word - SK_mp_toetus (43).docx 1. Sissejuhatus SELETUSKIRI Maaeluministri määruse Mesilaspere toetus eelnõu juurde Maaeluministri määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse 18 lõike 1 ja 20 2 lõike 1 alusel.

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem