Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked. IT-seadmete hankejuhend avalikule sektorile

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked. IT-seadmete hankejuhend avalikule sektorile"

Väljavõte

1 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked IT-seadmete hankejuhend avalikule sektorile Keskkonnakaitset, energiatõhusust, ligipääsetavust ja IT-turvet käsitlevad tootespetsifikatsioonid Andmed seisuga: aprill 2018

2 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked 2 Väljaandja: Bitkom Saksamaa riiklik infotehnoloogia, telekommunikatsiooni ja uue meedia liit Albrechtstraße Berliin Tel: Kontaktisik: Antonia Schmidt Tel: Vastutav Bitkomi kolleegium: tooteneutraalsete hangete komisjon Projektijuhid: Felicia Muffler, Thomas Kriesel, Bitkom Copyright: Bitkom 2018 Tiitelleht: vladacanon istockphoto.com See trükis sisaldab üldist teavet, mis ei ole siduv. Trükise sisu kajastab Bitkomi seisukohti trükise avaldamise ajal. Vaatamata asjaolule, et siinse teabe koostamisel on rangelt järgitud hoolsuspõhimõtteid, ei ole siiski välistatud, et võib esineda teavet, mis ei ole erialaselt täpne, põhjalik ja/või ajakohane ning eriti juhime tähelepanu asjaolule, et käesolevas trükises ei käsitleta spetsiifilisi üksikjuhtumeid. Teabe kasutamise eest vastutab lugeja. Trükise väljaandja vastutus on välistatud. Kõik õigused, k.a trükise osade paljundamise õigus, kuuluvad Bitkomile.

3 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked 3 Sisukord lehekülg Tänusõnad Sissejuhatus Teave juhendi kohta Tooteneutraalsus kui õigusnormidest tulenev ettekirjutus MF-seadmed kui hankelepingu ese Suundumused MF-seadmete hangetes Laialdased individuaalselt kohandatavad lahendused Laseri ja tindi võidujooks Erinevad hankemudelid Seadmete jõudlusklassid kasutusvaldkondade võrdluses Kriteeriumid ja nõuded kõikidele jõudlusklassidele Printimine ja kopeerimine Skannimine Printimis- ja skannimismeediumid Liidesed Ekraan Juurdepääs Dokumentide lõpptöötlus Faksifunktsioonid Spetsiifilised kriteeriumid ja nõuded kirjutuslauaseadmetele Printimine ja kopeerimine A4-seadmete lehekülje väljastamise kiirus A3-seadmete lehekülje väljastamise kiirus Spetsiifilised kriteeriumid ja nõuded töörühmaseadmetele Printimine ja kopeerimine Skannimine A4-seadmete lehekülje väljastamise kiirus A3-seadmete lehekülje väljastamise kiirus Spetsiifilised kriteeriumid ja nõuded osakonnaseadmetele Printimine ja kopeerimine Skannimine A4-seadmete lehekülje väljastamise kiirus A3-seadmete lehekülje väljastamise kiirus Keskkonna- ja tervisekaitse Üldised õiguslikud nõuded Energiatõhusus ja hanked Keskkonnanõuded hankeõiguses Müraemissioon... 26

4 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked Ainete heitkogused Ressursside säästmine ja ringlussevõttu soosiv disain Koostematerjalide omadused ja nõuded ainete sisaldusele Seadmete ja kulumaterjalide tagastussüsteemid Sertifikaadid ja märgised kui nõuete täitmise tõendusmaterjal Ökomärgiste võrreldavus IT-turve Pakkumuste hindamise kriteeriumid Elektritarbimise hind kasutustsükli jooksul Lehekülje hinna arvutus Lepingulised tingimused Täiendavad lepingutingimused IT-teenustele Sotsiaalne jätkusuutlikkus Praktilised nõuanded hangete korraldamiseks Turu-uuring Tootekatsetused Lisad Vajaduste analüüs ja kontrolliloetelu Sõnastik Õigusnormid Tabelite loetelu... 52

5 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked 5 Tänusõnad Juhend on valminud avaliku halduse sektori ekspertide ja Bitkomi liikmete hulka kuuluvate ettevõtete esindajate tihedas koostöös. Täname väärtusliku kaastöö eest eelkõige järgmisi isikuid: Marko Brinkmann, Brother International GmbH Felix Elschner, Epson Deutschland GmbH Matthias Enkelmann, Lexmark Deutschland GmbH Bernhard Fiebig, TA Triumph-Adler Deutschland GmbH Andreas Geh, Epson Deutschland GmbH Kai Kallweit, Bitkom e. V. Robin Kammel, Saksamaa siseministeeriumi hankeosakond Jens Polster, Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH Marko Rost, HP Deutschland GmbH Kerstin Thies, Ricoh Deutschland GmbH Daniel Schiwek, HP Deutschland GmbH David Schulz, HP Deutschland GmbH Christian Heinlein, Bechtle Systemhaus Holding AG Bernhard Wolz, Saksamaa tööamet (Bundesagentur für Arbeit) Thomas Zapala, Saksamaa varustuse, infotehnoloogia ja relvajõudude kasutamise amet (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr; BAAINBw) Thomas Kriesel, Bitkom e. V. Felicia Muffler, Bitkom e. V.

6 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked 6 1 Sissejuhatus 1.1 Teave juhendi kohta Juhendis kirjeldatakse printimisfunktsiooniga multifunktsionaalsete seadmete (edaspidi MF-seadmed ) hangete korraldamise põhimõtteid ja kriteeriume avaliku sektori asutuste jaoks. Selle töötas välja töörühm, mida juhivad siseministeeriumi hangete amet ning infotehnoloogia, telekommunikatsiooni ja uue meedia liit (Bitkom e.v.). Dokumendi eesmärk on anda föderaal-, liidumaade ning kohaliku tasandiametiasutuste käsutusse usaldusväärne ja lihtsasti mõistetav abimaterjal, mis aitab sõnastada MF-seadmete pakkumuse esitamise ettepanekuid tooteneutraalselt, st nõnda, et ei oleks tarvis nimetada kaitstud kaubamärke ega konkreetset tootjat, kuid võttes siiski arvesse tänapäevaseid tehnilisi standardeid. Juhendis käsitletakse küll eeskätt MF-seadmeid, st seadmeid, millel on mitu otstarvet (printimine, skannimine, kopeerimine ja faksimine), kuid seda saab kasutada ka vaid ühe funktsiooniga seadmete puhul (nt printerid). Juhendi keskmes on tehniliste kriteeriumite loetelu, mis võimaldab seadmeid, seadmete kasutuskeskkondadele esitatavaid nõudeid ja tooteomadusi nii kirjeldada kui ka omavahel võrrelda. Lisaks tehnilistele kriteeriumitele, mille järgimine tagab seadmete eesmärgipärase toimimise, antakse juhendis ka nõuandeid keskkonnakaitse, energiatõhususe, ligipääsetavuse ja IT-turbe kohta. Neid nõuandeid tuleb õigusnormide kohaselt küll ainult osaliselt järgida, kuid need on valdkonnad, mis muutuvad avalikus halduses aina olulisemaks. MF-seadmete hankekriteeriumid on esitatud ka käesoleva juhendi lisas Exceli failina. Sisult on Exceli faili ja siinse juhendi kriteeriumikataloog identsed. Exceli fail on mõeldud kogenud hankekorraldajatele, kellel ei ole enam tarvis selgitusi ega viiteid üksikutele kriteeriumitele ja tooteneutraalsete hangete korraldamise põhimõtetele. Seevastu juhendis on kõik need selgitused ja viited kirjas. Siinkohal juhime siiski tähelepanu asjaolule, et loetletud tehnilised kriteeriumid ja nõuded muutuvad pidevalt ning olenevalt seadme kasutusvaldkonnast tuleb samu kriteeriume erinevate hangete raames hinnata erinevalt. Mida rangemad on tootele esitatavad nõuded, seda kõrgem on enamasti ka toote hind ja seda väiksemaks muutub toodete valik. Seetõttu ei asenda juhend hanget korraldava asutuse enda kaalutlemist ega prioriteetide seadmist. Juhendi autorid soovivad avaliku halduse sektori hankijaid aidata, juhtides erilist tähelepanu tundlikele, st võimalikele turupiiranguid tekitavatele kriteeriumidele ja nõuetele ning kuludega seotud otsustele. Selleks kasutatakse tekstis järgnevalt selgitatud sümboleid. Sümbol Tähendus

7 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked 7 Selle sümboliga tähistatud kriteeriumite rakendamisega võib kaasneda kulude suurenemine ja/või turupiirang.! Selle sümboliga tähistatud tekstiosas lükatakse ümber mõni laialt levinud väärarusaam või märgitakse eriti olulisi väiteid. Z Selle sümboliga märgitakse, et kriteeriumitele vastavus on tõendatav sertifikaatidega. 1.2 Tooteneutraalsus kui õigusnormidest tulenev ettekirjutus Hankeid kirjeldavates õigusnormides on sätestatud pakkujate ja pakutavate toodete võrdse kohtlemise nõue. Õigusliku aluse kohaselt tuleb hankelepingu eset kirjeldada faktiliste ja mittediskrimineerivate kriteeriumite kaudu, st tooteneutraalselt (vrd Saksamaa konkurentsiseadus, (GWB) 97 ja Saksamaa riigihangete määruse (VgV) 31 lg 6 ELi üleste hangete kohta ning Saksamaa riigieelarve seaduse (BHO) 55 lg 1 ja alla piirmäära jäävate hangete eeskirjade (UVgO) 2 lg 2 alla piirmäära jäävate hangete kohta). Konkreetseid tootenimetusi ja kaubamärke tohib hangetes nimetada üksnes põhjendatud erandjuhtudel, kui piisavalt täpset kirjeldust ei ole võimalik koostada turustamisel kasutatavaid nimetusi või üldisi kriteeriume kasutades. Just nende olukordade tarbeks on käesolevas juhendis antud konkreetseid soovitusi, kuidas järgida seadustest tulenevaid ettekirjutusi ning seega tagada aus konkurents. Juhendis loetletakse ja selgitatakse praegu kehtivaid tehnilisi standardeid, mille põhjal on võimalik kirjeldada printereid ja MF-seadmeid üldiste faktiliste tunnuste kaudu. Tooteomadused ja tehnilised nõuded esitatakse ühtse tabelina. Juhendi pideva ajakohasuse tagamiseks hakatakse regulaarselt välja andma selle uuendatud versiooni. Selleks võetakse arvesse tehnika arengut ning soovitatud kriteeriumid ja nõuded kohandatakse tehnika uusima tasemega. 2 MF-seadmed kui hankelepingu ese 2.1 Suundumused MF-seadmete hangetes Vanema põlvkonna MF-seadmete standardsete funktsioonide hulka kuulusid kopeerimine, printimine, skannimine (Scan-to- , Scan-to-PC, Scan-to-USB, Scan-to-FTP, Scan-to-Network) ja faksimine. Tänapäevased ja tulevased seadmed arenevad selles suunas, et toetavad nii paberipõhiseid kui ka digitaalseid haldustoiminguid, võimaldades ja edendades nii struktureeritud kui ka struktureerimata andmete töötlemist (nt tuvastada blankette või andmeid eelsorteerida) koos erinevate IT-lahenduste ja -protsessidega. Tänu seadme- ja serveripõhistele lahendustele muutuvad MF-seadmed aina nutikamaks. Olles vahelüliks digitaalselt hallatava ja väljaprinditud teabe vahel, annavad MF-seadmed aina suurema panuse, et muuta haldustoiminguid senisest jätkusuutlikumaks ja keskkonnasäästlikumaks. Need moodustavad ka olulise osa e- valitsuse põhimõtete kasutuselevõtmisel avalikus halduses.

8 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked 8 MF-seadmete tehnoloogia arengut iseloomustavad järgmised suundumused. Ühefunktsiooniliste seadmete (nt eraldi skanner) väljatõrjumine: Kuna tänapäeva IT-taristult oodatakse erinevate ülesannete täitmist samal ajal, on MF-seadmed asunud välja tõrjuma ühefunktsioonilisi seadmeid (nt eraldi skannerit või printerit). Värvilise prindi aina laialdasem kasutus: Printimise valdkonnas suureneb pidevalt värvilise väljatrüki osakaal. See võib muu hulgas tuleneda asjaolust, et värve kasutatakse dokumentides üha mitmekesisema teabe paremaks liigitamiseks ja eristamiseks. A4-paberiformaadi aina laialdasem kasutus: Kõige enam kasutatakse trükiformaati A4 (Gartneri ja IDC uurimuse põhjal prinditakse ligikaudu 97 98% kogu väljaprinditavast teabest paberile, mille formaat on A4), seetõttu on suur nõudlus MF-seadmete järele, mis seda paberiformaati toetavad. Suure jõudlusega MFseadmed tulevad hästi toime kõikide tänapäevaste ja tulevaste kontoritöö vajadustega. Suur jõudlus: Kuna töödeldavate andmete hulk aina suureneb, esitatakse ka MF-seadme jõudlusele ja paindlikkusele kõrgeid nõudmisi. Lihtne ja intuitiivne käsitsemine: Kuna MF-seadmete tehnoloogia muutub üha komplekssemaks ja erinevaid funktsioone on palju, esitatakse aina suuremaid nõudmisi seadmete lihtsale käsitsemisele ja eeldatakse, et seadme menüüs peab olema lihtne navigeerida. Lihtsa navigeerimise eri funktsioonide vahel tagab sümbolite ja teksti kombinatsioon värvilisel puuteekraanil. Suurem paindlikkus: MF-seadmeid iseloomustab suur paindlikkus. Avatud standardid ja integreeritavad ühendused võimaldavad neid seadmeid kohandada kasutajate vajadustega. Keskkonnastandardid ja jätkusuutlikkus: MF-seadmed vastavad üha enam rangetele keskkonna- ja jätkusuutlikkusstandarditele. Ligipääsetavus: MF-seadmed suudavad pakkuda head ligipääsetavust. Siinkohal on oluline luua erinevate oskuste ja füüsiliste võimalustega kasutajatele head tingimused töövoo haldamiseks ning suhtlemiseks klientide ja kolleegidega. 2.2 Laialdased individuaalselt kohandatavad lahendused MF-seadmete individuaalselt seadistatav tarkvara võimaldab kohandada haldustoimingute täitmist, seadme tööfunktsioone ja andmete salvestamisprotsessi töötaja vajadustega. Tänapäevased MF-seadmed pakuvad arvukaid tarkvaralahendusi, mis aitavad muuta kontoritööd ja haldustoiminguid senisest veelgi tõhusamaks. Tarkvara aitab laiendada seadmete kasutusvaldkonda ning võimaldab säästa aega ja kulusid. MF-seadmete laiendatud kasutusvaldkonna all peetakse silmas enamasti kaht varianti, st ühelt poolt lahendusi, mis hõlmavad seadmepõhiseid kasutusvõimalusi, ning teisalt võrgukeskkonnas kasutatavaid lahendusi. a) Seadmepõhised lahendused Seadmepõhised lahendused on kas tasuta või tasulised lisafunktsioonid või lahendused, mida on võimalik MF-seadmetega integreerida täiendavalt, st lisaks nende seadmete tavafunktsioonidele. Nimetatud lisafunktsioonid hõlmavad esmajoones töödeldud andmete (failide) haldamist, et kasutaja saaks neid andmeid enda töös muude rakendustega kas edasi töödelda või kasutada. Näitena võiks nimetada optilist tekstituvastust (OCR), mis suudab skannitud dokumendi konvertida kas ASCII- või Wordi failiks, et seda saaks muudes rakendustes, nt Office i keskkonnas, edasi töödelda. Seadmepõhised lahendused toetavad ka MFseadmete kasutamist, koostatud andmete (nt skannitud dokumentide) edastamiste või pakuvad täiendavaid turvafunktsioone MF-seadmete turvalisuse suurendamiseks.

9 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked 9 a) Võrgupõhised lahendused Seadmetele on saadaval suur hulk kasutajapõhiseid rakendusi (äpid), mis võimaldavad teabevahetust levinud tarkvaralahenduste ja andmetöötlusprotseduuride kaudu. Samuti on erinevate juurutuslahenduste (deployment tools) ja platvormidega võimalik hõlpsalt ja kiiresti välja töötada ja kasutusele võtta spetsiaalseid töö- ja haldusprotsesse. Sellised kasutajapõhised lahendused ei kuulu enamasti MF-seadmete tarnepaketti, vaid neid rakendatakse kliendi IT-taristus, nt serveri keskkonnas või siis klientprogrammina. Nimetatud kasutajapõhised lahendused aitavad MF-seadmeid seadmekäsitseja IT-taristu piires eeskätt juhtida (hallata) ning luua elektroonilisi andmetöötlusprotsesse või tagavad MF-seadmete ja nende kaudu saadud andmete kasutamise. Võrgupõhiseid tarkvaralahendusi pakutakse nt järgmisteks eesmärkideks: turvaseadete haldus, kulumaterjalide haldus, kasutajahaldus, kasutajate autentimine ning kasutajapõhised printimisfunktsioonid, seadmete töökoormuse haldus, seadmekonfiguratsioonide haldus, püsivara uuendamine (firmware update). 2.3 Laseri ja tindi võidujooks Printerid ei erine üksteisest mitte üksnes riistvara omaduste, vaid ka printimiseks kasutava värvaine poolest. Levinud ja laialt kasutatavate värvainete hulka kuuluvad tint, tooner ja geel. Seadme printimiskvaliteedi kohta ei võimalik teha järeldusi üksnes kasutatava värvaine või kasutatud printimistehnoloogia põhjal. Printimiskvaliteedile esitatavaid nõudeid ja printimistehnoloogiat tuleb vaadelda üksteisest lahus. Sõltumata kasutatavast värvainest on saadaval seadmed, mis suudavad printida kas üksnes mustvalgelt või värviliselt. Kvaliteetne väljatrükk on võimalik saavutada iga printimistehnoloogiaga.! Mõlemad printimistehnoloogiad (nii tint kui ka laser) võimaldavad kõrget kvaliteeti. 2.4 Erinevad hankemudelid Seadmeid saab osta, rentida ja liisida ning võimalikud on ka eelnimetaud variantide kombinatsioonid (nt rentida riistvara ja osta kulumaterjalid). Otsus, milline variant valida, sõltub muu hulgas sellest, kas hankija käsutuses on ühekordsed vahendid või mitme aasta eelarve. Hankemudel tuleks paika panna enne hanke väljakuulutamist, st hanke ettevalmistamise raames, kui hinnatakse erinevate hankemudelite majanduslikku otstarbekust. MF-seadmete kogukulude suurusjärku, st kulusid koos väljavahetatavate seadmedetailide ja kulumaterjaliga, saab välja arvutada prinditavate lehekülgede hulga põhjal (vrd kuluarvutuse näide punktis 10.2).

10 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked 10 Hankemudeli valimisel mängib küllaltki suurt rolli ka käibemaks. Rendi korral jaotub käibemaks võrdselt rendimaksete vahel ja tuleb maksta koos rendimaksega. Ostu puhul tuleb kogu käibemaks tasuda korraga (hetkel, mil tarnija annab seadmed üle hankijale). Kogu käibemaks tuleb korraga tasuda ka juhul, kui lepinguga nähakse ette, et seadmed lähevad hankija omandisse üle alles pärast seda, kui kauba eest on tasutud mitu osamakset. Kui omandi üleminek kasutusrendi korral oleneb ostueesõiguse kasutamisest, tuleb kogu käibemaks seadme eest tasuda lepingukohase ostueesõiguse kasutamise hetkel. Kui enne ostueesõiguse kasutamist on osa rendimakseid juba tasutud, tuleb koos rendimaksetega tasutud käibemaks tasaarveldada juhul, kui rendimakseid käsitletakse ostusumma osadena. Liisingu (kapitalirent) korral tuleb käibemaks tasuda hetkel, kui käibemaksu käsitlevate õigusnormide kohaselt läheb liisitud seadme omandiõigus üle hankijale 1. Tabel 1. Erinevad hankemudelid Hankemudelid Ost Ost ja kasutamine (segamudel) Finantseerimine (Rent/liising) Kulupõhine arveldus Riistvara Ost Ost Rent või liising Kulumaterjal ja kuludetailid Teenused (nt remont, hooldus, tarkvara värskendus) Ost Tellimustöö Arveldus kas lk või tindi/tooneri põhjal Sisaldab hooldusteenuseid Arveldus kas lk või tindi/tooneri põhjal Sisaldab hooldusteenuseid Arveldus kas lk või tindi/tooneri põhjal ( kõik ühes ) Riistavara omanik Hankija Hankija Tarnija Tarnija 3 Seadmete jõudlusklassid kasutusvaldkondade võrdluses Juhendis soovitatakse määrata kõigepealt kindlaks vajadus MF-seadmete järele erinevate jõudlusklasside kaupa. Jõudlusklasside all peetakse siinkohal silmas eeskätt seadmete kasutusviise ja -eesmärke. Seadmete erinevad kasutusviisid avalikus sektoris sarnanevad suures osas kasutusviisidega ettevõtetes. Seega on võimalik valida väga paljude turul pakutavate seadmete hulgast. Kasutusviisidest lähtuvalt eristatakse järgmisi jõudlusklasse: 1 Käibemaksu rakendamise eripäradest Saksamaal saab ülevaate käibemaksu rakendusmäärusest (UStAE), jaotise 3.5 punktid 5 ja 6.

11 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked 11 kirjutuslauaseadmed, sobivad eelkõige väikekontoritesse, kui prinditava materjali maht on väike, töörühmaseadmed, sobivad eelkõige rühmadele/üksustele, kui prinditava materjali maht on keskmine, osakonnaseadmed, sobivad eelkõige osakondadele, kui prinditava materjali maht on suur. Tegelikkuses on neid jõudlusklasse üpris keeruline üksteisest rangelt eristada. Seda võetakse arvesse järgnevas tabelis, kus esitatakse tähtsaimad kriteeriumid jõudlusklasside piiritlemiseks, pöörates eelkõige tähelepanu prinditava materjali mahtude kattuvustele. Tabel 2. Jõudlusklasside piiritlemise kriteeriumid Kirjutuslauaseadmed Töörühmaseadmed Osakonnaseadmed Märkused/selgitused Prinditavate ja kopeeritavate lk maht ühes kuus lehekülge lehekülge lehekülge Konstruktsioon Tavaliselt lauapealne seade ja A4 Lauapealne või suur Tavaliselt suur Paberi varu Vähemalt 250 lehte Vähemalt 1000 lehte Vähemalt 1500 lehte Töömälu maht (ligikaudne) 256 MB 512 MB 1 GB Seadme töömälu suurus üksinda ei võimalda teha järeldusi seadme jõudluse ega funktsioonide kohta. Paberi väljastussahtli mahtuvus (ligikaudne) 125 lehte 200 lehte 350 lehte Andmed paberi kohta, mille pinnakaal on 80 g/m². 4 Kriteeriumid ja nõuded kõikidele jõudlusklassidele Hanke korraldaja peab kirjeldama hankelepingu eseme üldisi tunnuseid, et laekuvaid pakkumusi oleks võimalik kirjelduse põhjal omavahel võrrelda. Juhendis loetletakse tabeli vormis kriteeriumid, mille erinevaid parameetreid saab kasutada hankelepingu eseme kirjeldamisel. Parameetrite hinnatavuse ja võrreldavuse lihtsustamiseks on nende juures loetletud ka tehnilised nõuded. Eraldi tulbas on märgitud, kas konkreetset nõuet sobib kasutada miinimumnõudena. Kõiki miinimumnõudeid koos võib vaadelda MF-seadmete standardina, mis on kooskõlas tänapäeva tehnika tasemega, millele vastavad kõik praegu turul pakutavad uuema tüübi MF-seadmed ja millele ei tohiks teha mööndusi. Tabeli viimases tulbas (Märkused/selgitused) on loetletud erinevad täiendavad viited ja täpsustused tehniliste nõuete kohta.

12 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked 12 Järgnevalt loetletud miinimumnõuetele lisaks võib hindamiskriteeriumite 2 väljatöötamise raames sõnastada ka täiendavad nõuded. Selleks võib hankija hankedokumentidesse lisada täiendavad kriteeriumid ja nõuded, kui ta esitab hankelepingu esemele erilisi nõudmisi. Peatükis 4 loetletud kriteeriumid ja nõuded kehtivad kõikide jõudlusklasside toodete funktsioonide ja omaduste kohta. 4.1 Printimine ja kopeerimine Tabel 3. Printimise ja kopeerimise kriteeriumid ja nõuded Nr Kriteerium Nõuded Nõude tüüp Märkused/selgitused 1 Seade töötab printimiseks valmis töörežiimis. Esimese A4-paberi kättesaamiseks väljastussahtlist kulub max 15 sekundit Väärtus kõigub sõltuvalt printimistehnoloogiast oluliselt. Võimalikud on ka näitajad vähem kui 10 sekundit. 2 Printeri eraldusvõime Vähemalt 600 x 600 dpi, loomulik Vajaduse korral võib nõuda ka suuremat eraldusvõimet. 3 Kahepoolne print Automaatne 4 Universaalne paberisöötja Seadmel on olemas universaalne paberisöötja 5 Dokumentide kvaliteet Tõendatud sobivus originaaldokumentide, ärakirjade ja notariaalset kinnitatud dokumentide koopiate jms dokumentide valmistamiseks vastavalt Saksamaa notarite teenistuskorra (DONot) -le 29. Dokumentide kvaliteeti on võimalik saavutada nii tindi- kui ka laserprintimise tehnoloogiaga. Z Sobivust tõendatakse PTS-sertifikaadi või muu samalaadse kontrollitõendiga. Kontrollitakse komplekti, mis koosneb printerist, toonereist või tindist (mõlemad mustad) ja paberist; ka sertifikaat väljatakse komplektile. 2 Juhendis käsitletakse täiendavate hindamiskriteeriumitena tingimusi, mis seavad hankelepingu esemele kõrgendatud nõudmisi kas funktsioonide või jõudluse osas. Täiendava hindamiskriteeriumi võib hanke korraldaja hankelepingu eseme kirjeldusse lisada alati juhul, hankelepingu esemelt oodatakse teatud valdkondades kas erilist jõudlust või see on ette nähtud kasutamiseks eriotstarbel.

13 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked 13 Nr Kriteerium Nõuded Nõude tüüp Märkused/selgitused 6 Suurendamine/vähe ndamine Vähemalt %, 1% astmetena 7 Printeri käsukeel Vähemalt PCL 5 või PCL 6 või ühilduvus PostScriptiga 8 Koopiate arv Üle 99 koopia Hindamiskriteerium 4.2 Skannimine Tabel 4. Skannimise kriteeriumid ja nõuded Nr Kriteerium Nõuded Nõude tüüp Märkused/selgitused 1 Eraldusvõime, mustvalge Vähemalt 600 x 600 dpi, optiliselt võimalik Vajaduse korral võib nõuda ka suuremat eraldusvõimet. Suur eraldusvõime genereerib kasutuse käigus eksponentsiaalselt suurenevaid andmemahtusid. Tavakasutuse jaoks on soovitatav seadistada konfiguratsioon 300 x 300 dpi. 2 Eraldusvõime, värviline Vähemalt 300 x 300 dpi, optiliselt võimalik Väline värvisügavus 24 bitti, halltoonide astmed 8 bitti Vajaduse korral võib nõuda ka suuremat eraldusvõimet. Suur eraldusvõime genereerib kasutuse käigus eksponentsiaalselt suurenevaid andmemahtusid. Tavakasutuse jaoks on soovitatav seadistada konfiguratsioon 300 x 300 dpi. 3 Skannimisvormin gud Vähemalt PDF, JPG, TIFF 4 Kahepoolne skannimine automaatse dokumendisöötu riga (Duplex- ADF-Scan) Automaatne Kahepoolne skannimine kas ühe toiminguna (Dual- Scan) või pööramisega. Hindamiskriteerium Kahepoolse skannimise saab tehniliselt lahendada kas automaatse pööramisseadmega (RADF) või kahepoolse skannimisega kahe skannimispeaga (DADF). DADFlahendused töötavad enamasti kiiremini, kuid sellised skannimislahendused võivad suurendada kulusid ja mõjuda turupiiranguna.

14 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked 14 Nr Kriteerium Nõuded Nõude tüüp Märkused/selgitused 5 Skannimise väljundid Failina, klientsüsteemis (Scan-to-PC) Võrgukaust (Folder) FTP Hindamiskriteerium USB-mälupulk Hindamiskriteerium Dokumendi- /sisuhalduse/arhiivisüsteem Hindamiskriteerium Vt ka 2.1 Suundumused MF-seadmete hangetes 4.3 Printimis- ja skannimismeediumid Tabel 5. Printimis- ja skannimismeediumite kriteeriumid ja nõuded Nr Kriteerium Nõuded Nõude tüüp Märkused/selgitused 1 Printimise meediumid Tavaline paber Standard DIN EN Ringlussevõetud paber Standard DIN EN Läbipaistev kile Hindamiskriteerium Peab sobima vastavale printimistehnoloogiale Ümbrikud Hindamiskriteerium Etiketid Hindamiskriteerium 2 Formaadid A4 A5 A3 Hindamiskriteerium A6 B5 C6 Hindamiskriteerium 3 Pinnakaal, Universaalne paberisöötja

15 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked 15 Nr Kriteerium Nõuded Nõude tüüp Märkused/selgitused printimine Vähemalt g/m 2 Paberisahtel Vähemalt g/m 2 4 Pinnakaal, skannimine Autom. dokumendisöötur (ADF), vähemalt g/m Liidesed Tabel 6. Liideste kriteeriumid ja nõuded Nr Kriteerium Nõuded Nõude tüüp Märkused/selgitused 1 USB, klientsüsteemi tarbeks Vähemalt USB 2.0 Suurema versiooninumbriga USB-liidesed võimaldavad põhimõtteliselt suuremat andmeedastuskiirust. Samas pole see USB-ühenduse jaoks otsustava tähtsusega. 2 USB mälupulkade tarbeks Vähemalt USB 2.0 Erinevate USB-mälupulkade kasutamise võimalus oleneb nende vormingust. 3 Võrguühendus RJ 45 Ethernet 10/100 4 Modem RJ 11 Hindamiskriteerium Nimetada miinimumnõudena, kui soovitakse faksifunktsiooni, RJ 11 ja RJ 45 eraldi Eraldi ühendused suurendavad turvalisust. 5 Raadioleviühendused WLAN-taristu (IEEE b/g/n) Hindamiskriteerium Otsejuurdepääs MFseadmele WLAN-i kaudu (IEEE b/g/n) Hindamiskriteerium Ohutusalane viide: olenevalt asutusesisestest nõuetest võidakse nõuda ka seadme lahutamist võrgukeskkonnast. Bluetooth Hindamiskriteerium Turupiirangu kehtestamise oht Near Field Communication, NFC Hindamiskriteerium Turupiirangu kehtestamise oht 4.5 Ekraan Selles juhendis soovitatud seadmetel peab kõikides jõudlusklassides olema ekraan.

16 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked 16 Tabel 7. Ekraani kriteeriumid ja nõuded Nr Kriteerium Nõuded Nõude tüüp Märkused/selgitused 1 Ekraan Värviline 2 Käsitsemine Puutetundlik 3 Keel Mitmekeelne (vähemalt DE, EN) 4.6 Juurdepääs MF-seadmete hankelepingu eseme kirjeldusse tuleb lisada nõuded juurdepääsu kohta, mis arvestavad inimeste erivajadustega; need võib jätta lisamata ainult põhjendatud erandjuhtudel (Saksamaa konkurentsipiirangute vastase seaduse (GWB) 121 lg 1 punkt 2). Siinkohal tuleb erilist tähelepanu pöörata asjaolule, et nõuded võtaksid arvesse kasutajate vajadusi ning oleksid samas tehnoloogiliselt neutraalsed ja avatud innovatsioonile. Selgituseks siinkohal üks näide. MF-seadmete kasutajatering hõlmab ka vaegnägijaid ja pimedaid. Hankelepingu eseme kirjelduses on nõue, et MF-seadmetel peab olema puuteekraan. Puuteekraani kasutamine eeldab töötajalt nägemisvõimet. Seevastu pimedate töötajate vajadustest lähtuvalt peab MF-seadmeid olema võimalik kasutada ka viisil, mis ei eelda inimeselt nägemisvõimet. Hanke korraldaja ei peaks ette kirjutama, kuidas on seadmete juhtimine nägemisvõimeta inimeste jaoks tehnoloogiliselt lahendatud. Seda põhjusel, et konkreetse tehnoloogia kindlaksmääramine välistaks muud tehnoloogilised lahendused ja uuendused. Selle näite puhul võib kasutajate vajadused rahuldada nt hääljuhtimisega kasutajaliidest või kompimise kaudu eristatavate juhtklahvidega puuteekraani kasutades. Avaliku sektori info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seotud toodete ja teenuste juurdepääsunõuete üleeuroopaliseks harmoneerimiseks esitas Euroopa Komisjon Euroopa standardimisorganisatsioonidele CEN, CENELEC ja ETSI asjakohase standardi koostamise palve (mandaat 376). Selle tulemusel on valminud Euroopa standard EN ja praegu kehtib selle versioon EN V1.1.2 ( ). See Euroopa standard rakendati Saksamaal standardiga DIN EN : IKT toodete ja teenuste riigihangetega seotud juurdepääsunõuded Euroopas (Saksa standardina heaks kiidetud ingliskeelne versioon EN V1.1.2 ( )). See võimaldab Saksamaa riigihangete määruse, VgV, 31 lg 2 punkti 1 kohaselt viidata standardile DIN EN : , et riigihangete raames nõuetekohaselt arvestada erivajadustega kasutajate vajadustega. Nõuete täitmist peaks tarnija tõendama ettevõtja kinnituse vormis. Lisateavet ettevõtja kinnituse kohta, millega kinnitatakse standardi EN nõuete täitmist, leiate juhise CEN/CLC/ETSI TR peatükist 4 ( chapter 4 ). Sertifikaate ei saa tõendusena praegu nõuda, sest asjakohaseid sertifitseerimisvõimalusi hetkel ei eksisteeri.

17 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked 17 Tabel 8. Juurdepääsu kriteeriumid ja nõuded Kriteerium Nõue Nõude tüüp Märkused/selgitused Sobivus puudega inimestele Kooskõla standardiga DIN EN : Dokumentide lõpptöötlus MF-seadmetele saab lisada lahendusi dokumentide lõplikuks viimistlemiseks. Need lahendused sisaldavad automaatfunktsioone, mis muudavad tarbetuks manuaalse järeltöötluse, nagu augustamine, klammerdamine ja voltimine. Nõnda on võimalik säästa lisakulude arvelt. Nende funktsioonide kasutamiseks on oluline, et töötajad läbiksid asjakohase koolituse. Lisaks seadme võimalikele täiendavatele seadistustele tuleb erilist tähelepanu pöörata printeri draiveri konfigureerimisele. Juhendis esitatud nõuetele vastavate MF-seadmete hankekriteeriumites ei nähta ette dokumentide lõpptöötluslahendusi. Tegemist on lisavarustusega, mis tuleb hankes eraldi välja tuua. Tabel 9. Dokumentide lõpptöötluse kriteeriumid ja nõuded Nr Kriteerium Nõuded Nõude tüüp Märkused/selgitused 1 Sorteerimine Lehekülgede järjekorra kindlaksmääramine Hindamiskriteerium Ei ole juhendikohane nõue! Tuleb eraldi välja tuua. 2 Klammerdamine Hindamiskriteerium Ei ole juhendikohane nõue! Tuleb eraldi välja tuua. 3 Augustamine Nt kaks auku, neli auku Hindamiskriteerium Ei ole juhendikohane nõue! Tuleb eraldi välja tuua. 4 Brošüüri valmistamine Hindamiskriteerium Ei ole juhendikohane nõue! Tuleb eraldi välja tuua. 5 Külgväljastus Väljastus külgmisesse väljastussahtlisse. Hindamiskriteerium Ei ole juhendikohane nõue! Tuleb eraldi välja tuua. 6 Rühmitamine Mitmesse väljastussahtlisse Hindamiskriteerium Ei ole juhendikohane nõue! Tuleb eraldi välja tuua. 7 Voltimine Nt seadmesisene/-väline mitmeetapiline voltimisseade Hindamiskriteerium Ei ole juhendikohane nõue! Tuleb eraldi välja tuua.

18 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked Faksifunktsioonid Analoogfakside puhul eristatakse faksi edastamise kiirust. Kirjutuslaua, töörühma- ja osakonnaseadmed on varustatud modemiga, mille kiirus võib olla kuni bps. Kehva kvaliteediga ühenduse korral valib seade automaatselt väiksema edastuskiiruse, mis tagab kindlalt toimiva edastuse. Tabel 10. Faksifunktsioonide kriteeriumid ja nõuded Nr Kriteerium Nõuded Nõude tüüp Märkused/selgitused 1 Mälu Seadmel on saatmis- ja vastuvõtmismälu 2 Faks arvutis Faksifunktsioon arvuti/võrgu tasandil Hindamiskriteerium 3 Märgistus/versioonihaldus Sissetuleva faksi tempel Hindamiskriteerium 4 Saatmislogi Saatmislogi sisse- ja väljalülitamise võimalus Hindamiskriteerium 5 Numbrimälu/aadressiraamat Numbrimälu vähemalt 99 faksinumbri tarbeks Hindamiskriteerium 6 Edasisaatmine Edasisaatmise võimalus teistele numbritele Hindamiskriteerium Uuemate lahenduse puhul, nagu LAN-faks, mis töötab faksiserveri kaudu, tuleb välja selgitada kasutajate spetsiifilised vajadused. 5 Spetsiifilised kriteeriumid ja nõuded kirjutuslauaseadmetele 5.1 Printimine ja kopeerimine Lisaks eespool loetletud kõikide jõudlusklasside printimise ja kopeerimise üldnõuetele kehtivad kirjutuslauaseadmetele järgmised nõuded. Tabel 11. Printimise ja kopeerimise spetsiifilised kriteeriumid ja nõuded Nr Kriteerium Nõuded Nõude tüüp Märkused/selgitused Paberi varu Vähemalt 250 lehte, A 4

19 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked A4-seadmete lehekülje väljastamise kiirus MF-seadmete väljastuskiiruse mõõtühik nii printimis- kui ka skannimisfunktsiooni puhul on ipm (kujutist minutis). Parema võrreldavuse tagamiseks selgitatakse lehekülgedes mõõdetav töökiirus ISO/IEC põhjal välja kaalutud ESAT-väärtusena, mille puhul võetakse aluseks ühe A4-formaadis dokumendi ühepoolne mustvalge printimine. Sama põhimõtet rakendatakse ka seadmete puhul, mis võimaldavad printida suuremaid formaate, nagu A3. Pakkumuses loetletud seadmed peavad saavutama eespool esitatud näitajad. Juhendis esitatud lehekülje printimise kiiruse andmed kehtivad ühtmoodi nii monokroomse (mustavalge) kui ka värvilise väljatrüki kohta. Tabel 12. A4-seadmete lehekülje printimiskiiruse spetsiifilised kriteeriumid ja nõuded Nr Kriteerium Nõuded Nõude tüüp Märkused/selgitused 1 Printimine Vähemalt 20 ipm A4-formaadis vastavalt standardile ISO/IEC Sobib enamikul juhtudel kasutamiseks ka hindamiskriteeriumina. Lehekülje väljastamise kiiruse mõõtühik vastavalt standardile ISO/IEC on ipm (images per minute). 2 Skannimine (ühepoolne) Vähemalt 20 ipm, automaatne dokumendisöötur, A4 (mustvalge) Sobib enamikul juhtudel kasutamiseks ka hindamiskriteeriumina. Kõik tootjad ei kasuta veel skannimiskiiruse mõõtmiseks standardit ISO/IEC Skannimine (kahepoolne) Vähemalt 20 ipm, automaatne dokumendisöötur, A4 (mustvalge) Hindamiskriteerium Kõik tootjad ei kasuta veel skannimiskiiruse mõõtmiseks standardit ISO/IEC A3-seadmete lehekülje väljastamise kiirus Kui A3-formaadiga seadmed on kas lubatud või nõutud, peavad need vastama järgmistele kriteeriumitele. Tabel 13. A3-seadmete lehekülje printimiskiiruse spetsiifilised kriteeriumid ja nõuded Nr Kriteerium Nõuded Nõude tüüp Märkused/selgitused 1 Printimine Vähemalt 20 ipm A4-formaadis vastavalt standardile ISO/IEC Sobib enamikul juhtudel kasutamiseks ka hindamiskriteeriumina. Lehekülje väljastamise kiiruse mõõtühik vastavalt standardile ISO/IEC on ipm (images per minute). Standardi ISO/IEC põhjal mõõdetakse A3-seadmete lehekülje printimise kiirust A4-formaadi alusel. 2 Skannimine Vähemalt 20 ipm, automaatne Sobib enamikul juhtudel kasutamiseks ka

20 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked 20 Nr Kriteerium Nõuded Nõude tüüp Märkused/selgitused dokumendisöötur, A4 (mustvalge) hindamiskriteeriumina. Kõik tootjad ei kasuta veel skannimiskiiruse mõõtmiseks standardit ISO/IEC Spetsiifilised kriteeriumid ja nõuded töörühmaseadmetele 6.1 Printimine ja kopeerimine Lisaks eespool loetletud kõikide jõudlusklasside printimise ja kopeerimise üldnõuetele kehtivad töörühmaseadmetele järgmised nõuded. Tabel 14. Spetsiifilised kriteeriumid ja nõuded töörühmaseadmetele: printimine ja kopeerimine Nr Kriteerium Nõuded Nõude tüüp Märkused/selgitused Paberi varu Standardkassett vähemalt 500 lehte Lisakassett, vähemalt 500 lehte 6.2 Skannimine Lisaks eespool loetletud kõikide jõudlusklasside printimise ja kopeerimise üldnõuetele (vrd punkt 4.2) puuduvad erinõuded töörühmaseadmetele. 6.3 A4-seadmete lehekülje väljastamise kiirus Tabel 15. Spetsiifilised kriteeriumid ja nõuded töörühmaseadmetele: A4-seadmete lehekülje väljastamise kiirus Nr Kriteerium Nõuded Nõude tüüp Märkused/selgitused 1 Printimine Vähemalt 24 ipm A4-formaadis vastavalt standardile ISO/IEC Sobib enamikul juhtudel kasutamiseks ka hindamiskriteeriumina. Nõuded kehtivad mustvalgele ja värvitrükile. Lehekülje väljastamise kiiruse mõõtühik vastavalt standardile ISO/IEC on ipm (images per minute). 2 Ühepoolne skannimine Vähemalt 25 ipm, automaatne dokumendisöötur, A4 (mustvalge) Sobib enamikul juhtudel kasutamiseks ka hindamiskriteeriumina. Kõik tootjad ei kasuta veel skannimiskiiruse mõõtmiseks standardit ISO/IEC

21 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked 21 Nr Kriteerium Nõuded Nõude tüüp Märkused/selgitused 3 Kahepoolne skannimine Vähemalt 25 ipm, automaatne dokumendisöötur, A4 (mustvalge) Sobib enamikul juhtudel kasutamiseks ka hindamiskriteeriumina. Kõik tootjad ei kasuta veel skannimiskiiruse mõõtmiseks standardit ISO/IEC A3-seadmete lehekülje väljastamise kiirus Kui A3-formaadiga seadmed on kas lubatud või nõutud, peavad need vastama järgmistele kriteeriumitele. Tabel 16. Spetsiifilised kriteeriumid ja nõuded töörühmaseadmetele: A3-seadmete lehekülje väljastamise kiirus Nr Kriteerium Nõuded Nõude tüüp Märkused/selgitused 1 Printimine Vähemalt 24 ipm A4-formaadis vastavalt standardile ISO/IEC Sobib enamikul juhtudel kasutamiseks ka hindamiskriteeriumina. Nõuded kehtivad mustvalgele ja värvitrükile. Lehekülje väljastamise kiiruse mõõtühik vastavalt standardile ISO/IEC on ipm (images per minute). Standardi ISO/IEC põhjal mõõdetakse A3-seadmete lehekülje printimise kiirust A4-formaadi alusel. 2 Ühepoolne skannimine Vähemalt 25 ipm, automaatne dokumendisöötur, A4 (mustvalge) Sobib enamikul juhtudel kasutamiseks ka hindamiskriteeriumina. Kõik tootjad ei kasuta veel skannimiskiiruse mõõtmiseks standardit ISO/IEC Kahepoolne skannimine Vähemalt 25 ipm, automaatne dokumendisöötur, A4 (mustvalge) Sobib enamikul juhtudel kasutamiseks ka hindamiskriteeriumina. Kõik tootjad ei kasuta veel skannimiskiiruse mõõtmiseks standardit ISO/IEC Spetsiifilised kriteeriumid ja nõuded osakonnaseadmetele 7.1 Printimine ja kopeerimine Lisaks eespool loetletud kõikide jõudlusklasside printimise ja kopeerimise üldnõuetele (vrd punkt 4.1) kehtivad osakonnaseadmetele järgmised nõuded. Tabel 17. Spetsiifilised kriteeriumid ja nõuded osakonnaseadmetele: printimine ja kopeerimine

22 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked 22 Nr Kriteerium Nõuded Nõude tüüp Märkused/selgitused Paberi varu Standardkassett vähemalt 500 lehte Paberi varu kokku vähemalt 1500 lehte Kehtib A4- ja A3-seadmetele 7.2 Skannimine Lisaks eespool loetletud kõikide jõudlusklasside printimise ja kopeerimise üldnõuetele (vrd punkt 4.1) puuduvad erinõuded osakonnaseadmetele. 7.3 A4-seadmete lehekülje väljastamise kiirus Tabel 18. Spetsiifilised kriteeriumid ja nõuded osakonnaseadmetele. A4-seadmete lehekülje väljastamise kiirus Nr Kriteerium Nõuded Nõude tüüp Märkused/selgitused 1 Printimine Vähemalt 30 ipm A4-formaadis vastavalt standardile ISO/IEC kõikidele seadmetele Sobib enamikul juhtudel kasutamiseks ka hindamiskriteeriumina. Lehekülje väljastamise kiiruse mõõtühik vastavalt standardile ISO/IEC on ipm (images per minute). 2 Ühepoolne skannimine Vähemalt 35 ipm, automaatne dokumendisöötur, A4 (mustvalge) Sobib enamikul juhtudel kasutamiseks ka hindamiskriteeriumina. Kõik tootjad ei kasuta veel skannimiskiiruse mõõtmiseks standardit ISO/IEC Kahepoolne skannimine Vähemalt 35 ipm, automaatne dokumendisöötur, A4 (mustvalge) Sobib enamikul juhtudel kasutamiseks ka hindamiskriteeriumina. Kõik tootjad ei kasuta veel skannimiskiiruse mõõtmiseks standardit ISO/IEC A3-seadmete lehekülje väljastamise kiirus Tabel 19. Spetsiifilised kriteeriumid ja nõuded osakonnaseadmetele. A3-seadmete lehekülje väljastamise kiirus Nr Kriteerium Nõuded Nõude tüüp Märkused/selgitused 1 Printimine Vähemalt 30 ipm A4- formaadis (mustvalge) vastavalt standardile ISO/IEC Sobib enamikul juhtudel kasutamiseks ka hindamiskriteeriumina. Lehekülje väljastamise kiiruse mõõtühik vastavalt standardile ISO/IEC on ipm (images per

23 Commented [LWCR1]: Hidden text found! Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked 23 Commented [LWCR2]: Hidden text found! Commented [LWCR3]: Hidden text found! Commented [LWCR4]: Hidden text found! Commented [LWCR5]: Hidden text found! Commented [LWCR6]: Hidden text found! Commented [LWCR7]: Hidden text found! Commented [LWCR8]: Hidden text found! Commented [LWCR9]: Hidden text found! Nr Kriteerium Nõuded Nõude tüüp Märkused/selgitused minute). Standardi ISO/IEC põhjal mõõdetakse A3-seadmete lehekülje printimise kiirust A4- formaadi alusel. Commented [LWCR10]: Hidden text found! Commented [LWCR11]: Hidden text found! Commented [LWCR12]: Hidden text found! Commented [LWCR13]: Hidden text found! 2 Ühepoolne skannimine Vähemalt 35 ipm, automaatne dokumendisöötur, A4 (mustvalge) Sobib enamikul juhtudel kasutamiseks ka hindamiskriteeriumina. Kõik tootjad ei kasuta veel skannimiskiiruse mõõtmiseks standardit ISO/IEC Commented [LWCR14]: Hidden text found! Commented [LWCR15]: Hidden text found! Commented [LWCR16]: Hidden text found! Commented [LWCR17]: Hidden text found! 3 Kahepoolne skannimine Vähemalt 35 ipm, automaatne dokumendisöötur, A4 (mustvalge) Sobib enamikul juhtudel kasutamiseks ka hindamiskriteeriumina. Kõik tootjad ei kasuta veel skannimiskiiruse mõõtmiseks standardit ISO/IEC Commented [LWCR18]: Hidden text found! Commented [LWCR19]: Hidden text found! Commented [LWCR20]: Hidden text found! Commented [LWCR21]: Hidden text found! Commented [LWCR22]: Hidden text found! Commented [LWCR23]: Hidden text found! 8 Keskkonna- ja tervisekaitse 8.1 Üldised õiguslikud nõuded Õigusnormidest tulenevalt kehtivad MF-seadmete tootjatele lisaks hankeid reguleerivatele õigusaktidele ka muud ranged nõuded. Kohustuslikud keskkonnahoiu nõuded (nt elektroonikajäätmete nõuetekohane utiliseerimine, keeld kasutada toodete valmistamiseks teatavaid aineid) on tootjatele kehtestatud muu hulgas järgmiste seaduste ja määrustega. Elektri- ja elektroonikaseadmete romude direktiiv 2012/19/EL, mis on Saksa õigusesse üle võetud elektri- ja elektroonikaseadmete seadusega (Elektro- und Elektronikgesetz (ElektroG)) ning millega reguleeritakse toodete kõrvaldamist. Ohtlike ainete piiramise direktiiv 2011/65/EL, mis on Saksa õigusesse üle võetud elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutatavate ainete määrusega (Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung (ElektroStoffV)) ning millega reguleeritakse ohtlike ainete sisaldust toodetes. Direktiiv 2006/66/EÜ, mis on Saksa õigusesse üle võetud patareisid ja akusid käsitleva seadusega (Batteriegesetz (BattG)). Kemikaalimääruses (REACH) (EÜ) nr 1907/2006 ja püsivate orgaaniliste saasteainete määruses (EÜ) nr 850/2004 kindlaksmääaratud nõuded, mis käsitlevad aineid. Commented [LWCR24]: Hidden text found! Commented [LWCR25]: Hidden text found! Commented [LWCR26]: Hidden text found! Commented [LWCR27]: Hidden text found! Commented [LWCR28]: Hidden text found! Commented [LWCR29]: Hidden text found! Commented [LWCR30]: Hidden text found! Commented [LWCR31]: Hidden text found! Commented [LWCR32]: Hidden text found! Commented [LWCR33]: Hidden text found! Commented [LWCR34]: Hidden text found! Commented [LWCR35]: Hidden text found! Commented [LWCR36]: Hidden text found! Commented [LWCR37]: Hidden text found! Commented [LWCR38]: Hidden text found! Commented [LWCR39]: Hidden text found! Commented [LWCR40]: Hidden text found! Commented [LWCR41]: Hidden text found! Commented [LWCR42]: Hidden text found! Commented [LWCR43]: Hidden text found! Commented [LWCR44]: Hidden text found!

24 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked 24 Kui tootja ei järgi üldkehtivaid õiguslikke nõudeid, mis reguleerivad keskkonnakaitset ja tervishoidu, tooteohutust ja elektromagnetilist ühilduvust, ei tohi ta oma tooteid ELis turule lasta. Toodete vastavust seadustest tulenevatele nõuetele kinnitab nt tootele paigaldatud CE-märgis.!! Seadustest tulenevad keskkonna- ja tervisekaitse nõuded kehtivad kõikidele MF-seadmetele ühtmoodi ja neid ei pea hankelepingu eseme kirjeldusse lisama. CE-vastavusmärgisega kinnitab tootja, et toode vastab kehtivatele õiguslikele nõuetele, mis on sätestatud ühenduse ühtlustamisõigusaktides märgise paigaldamise kohta. 8.2 Energiatõhusus ja hanked Energiatõhususe nõue on tehniliste seadmete hankeid käsitlevas õiguses eraldi välja toodud ( 67 VgV). Kui hankija esitab nõudeid MF-seadmete energiatõhususele, tuleb need nõuded hankelepingu eseme kirjelduses sõnastada võimalikult konkreetselt, lähtudes üldkehtivatest tehnilistest standarditest ja spetsifikatsioonidest (vrd VgV 31 lg 2). Hankelepingu eseme kirjeldust ning selles kajastatavaid jõudlusnäitajaid ja funktsioone tuleks vaadelda lahus küsimusest, kuidas hinnata, kas need nõuded on ka reaalselt täidetud (lisateavet selle koha leiate punktidest 8.4 ja 8.5.). Z Saksamaa riigihangete määruse, VgV, 67 lg 2 punkti 1 kohaselt kehtib MF-seadmete hangete puhul, mis jäävad riigihanke piirmääradesse, kohustus nõuda hankelepingu eseme kirjelduses maksimaalset energiatõhusust. Ülevaadet hetkel saadaolevast parimast energiatõhususest aitavad muu hulgas luua nt pilditehnika (imaging products) puhul kvaliteedimärgis ENERGY STAR ning printimisfunktsioonidega kontoritehnika puhul erinevad ökomärgised, nt Der Blaue Engel (sinine ingel). MF-seadmete elektritarbimise hindamisel on kõige rohkem levinud ENERGY STARi mõõteprotseduur. Viimasega selgitatakse välja nn TEC-väärtus. TEC-mõõteprotseduuriga selgitatakse standardses, võrreldava kestusega mõõteprotsessis välja seadme tüüpiline elektritarbimine (ingl Typical Electricity Consumption ) 3. MF-seadmete elektritarbimise mõõtühik on kwh nädalas. Saksamaa ökomärgis Der Blaue Engel on selle mõõteprotseduuri kõikide printimistehnoloogiate jaoks ja kõikides jõudlusklassides täielikult üle võtnud. Ökomärgis Der Blaue Engel arvestab aga ka veel järgmiste täiendavate parameetritega: maksimaalne võimsustarbimine vattides ooterežiimis; seadmes seadistatava energiasäästurežiimi maksimaalne kestus; 3 Täpsete nõuete ja kriteeriumitega saate tutvuda nimetatud ökomärgise väljastamise põhimõtetes.

25 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked 25 maksimaalne aeg, mis kulub seadme ümberlülitumiseks energiasäästurežiimist printimiseks valmis töörežiimi. Samuti selgitab Der Blaue Engel välja seadmete keskmise võimsustarbimise erinevates töörežiimides.! Kui seadmete energiatõhususe hindamiseks soovitakse kasutada andmeid seadmete keskmise võimsustarbimise kohta, tuleb hanke tingimustes kindlasti kirjeldada mõõtmisprotseduuri ja esitada erinevate töörežiimide määratlused (vt sõnastik). Lisaks nõuab ka Saksamaa riigihangete määrus (VgV, 67 lg 2 punkt 1), et hankelepingu eseme kirjelduses või mõnes muus sobivas kohas tuleb esitada konkreetset teavet seadmete energiatõhususe kohta. Hanke korraldajal puudub valikuvabadus (Saksa parlamendi teataja, BT-Drs. 18/7318, lk 202). Avaliku hanke korraldaja peab energiakulusid arvesse võtma täiendava kriteeriumina ajal, mil toimub hanke majandusliku tasuvuse hindamine, ning selleks on hanke korraldajale jäetud ka piisav mänguruum (ibid.) Seetõttu tuleks täiendava kriteeriumi Elektritarbimise kulu hindamisel aluseks võtta printimissüsteemi kulud seadme kasutustsükli 4 kohta tervikuna, et tekiks ülevaade seadmete oodatavast energiatarbimisest ja oleks võimalik seda hinnata (lisateavet selle kohta leiate punktist 10.1 Elektritarbimise hind kasutustsükli lõikes ). 8.3 Keskkonnanõuded hankeõiguses Hanke korraldaja võib tehnilisse kirjeldusse lisaks energiatõhususe nõudele kaasata täiendavaid keskkonnaga seotud aspekte (Vgv 31 lg 3 esimene lause, UVgO 23 lg 2). Need aspektid võivad käsitleda seadmete tootmisprotsessi- või -meetodit, seadme jõudlust või mõnda konkreetset etappi seadme kasutustsükli raames, k.a seadme tootmis- ja tarneahelat. Sama kehtib ka juhul, kui nimetatud teguritel puudub otsene materiaalne mõju, vaid need on seotud hankelepingu esemega üldiselt ning mõjutavad hankelepingu eseme väärtust ja hanke eesmärki üksnes kaudselt ( 31 lg 3 3. lause, UVgO 23 lg 2). Täiendavate keskkonnaalaste kriteeriumitena võib MF-seadmete puhul kasutada nõudeid, mida juba rakendatakse rahvusvaheliselt tunnustatud ökomärgiste puhul ( Der Blaue Engel (RAL-UZ 205), EU Ecolabel, ENERGY STAR 2.0, EPEAT IEEE ). Siia kuuluvad eelkõige järgnevalt loetletud keskkonnanõuded, mille puhul tuleb siiski arvestada, et erinevad ökomärgised järgivad neid nõudeid erinevalt (vrd tabel peatükis 8.5). Ringlussevõtuga arvestav disain Värvainemoodulite ja värvaimemahutite tagasivõtmine Teave tindi ja tooneri jäägi kohta Ressursse säästev paberi käitlemine 4 Kasutus lepinguga ettenähtud kestuse ajal.

26 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked 26 Garantii, remonditeenus, varuosade kättesaadavus Pikk kasutusiga Pakend (pakendimaterjal ja märgistus) Piirangud korpuse ja korpusedetailide valmistamiseks kasutatava materjali ainesisaldusele Trükkplaatides konstruktsioonis sisalduvad ained Värvainete koostis Ainete heitkogused Teave ringlussevõetud plastiku sisalduse kohta Teave ringlussevõetud plastiku minimaalse sisalduse kohta Müraemissioon printimisel Ökoloogiline hinnang kasutustsüklile (LCA)/CO 2 -jalajälg Materjalidele ja ainetele kehtivate üleeuroopaliste ettekirjutuste järgimine (RoHS, REACH, ELi akudirektiiv) Toodet ja disaini keskkonnaalane haldus Loetletud kriteeriumidest kõige olulisemaid selgitatakse järgnevalt ka lähemalt Müraemissioon Z MF-seadmete müraemissiooni mõõtmiseks kasutatakse erinevaid mõõtmisprotseduure. Rahvusvaheline standardne protseduur põhineb standardil ISO Saksa ökomärgis Der Blaue Engel rakendab seda standardit, kuid on seoses täiendusega RAL-UZ 205 võtnud kasutusele muudatused, mille tõttu on saadavad mõõtmistulemused teistsugused (tavaliselt kõrgemad näitajad). Seetõttu võivad tootjate reklaambrošüürides ja mujal esitatud andmed erineda, olenevalt sellest, millist mõõtmisprotseduuri on rakendatud. Selleks et hinnata, kas MF-seadet võib pidada eriti madala müratasemega seadmeks, saab praegu kasutada üksnes ökomärgiste katsetulemusi. Kui on tõendatud, et seade vastab katsetulemuste väärtustele, on tegemist madala müratasemega seadmega. Hinnangu andmiseks võrreldakse omavahel A-korrigeeritud garanteeritud müravõimsustaset (vrd tabel peatüki 8.4 lõpus) katse jaoks etteantud väärtusega. Enamasti määratakse etteantav väärtus kindlaks seadme printimiskiiruse põhjal. See tähendab, et aeglasem seade peab ökomärgise sertifitseerimiskatses täitma madalamaid nõudeid kui kiirem seade.

27 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked 27 Kui erinevate seadmete müraemissiooni soovitakse hankes omavahel võrrelda, tuleb hankes ilmtingimata nimetada ka kontrollimise protseduur, mille alusel mürataseme väärtuseid mõõdetakse. Kui seda ei tehta, tekib oht, et võrreldakse võrreldamatut, ja see võib halvemal juhul viia väga valede järeldusteni. Seepärast tuleks võrdlemisel alati lähtuda A-korrigeeritud garanteeritud müravõimsustasemest kas bellides (B) või detsibellides (db), näidates ära ühe koha pärast koma. Tabel 20. Müraemissiooni kriteeriumid ja nõuded Nr Kriteerium Nõue Nõude tüüp Märkused/selgitused A-korrigeeritud garanteeritud müravõimsustase, RAL-UZ 205 põhjal Vastavus katseväärtusele lähtuvalt märgise väljastusstandardi RAL-UZ 205 peatükist 3.5 Võrreldava väärtuse kindlaksmääramine LWA, lim= * lg(sm/f+10)db SM/F: Printimiskiirus mustvalge (M) ja värvilise printimise (F) korral. Z Tõenduseks selle kohta, et seade täidab etteantud mürataseme nõudeid, võib tarnija esitada kvaliteedimärgise Der Blaue Engel (RAL-UZ 205) või tootjapoolse kinnituse ja katsetulemused, mis vastavad standardile ISO 7779 ja arvestavad RAL-UZ 205 nõudeid ( Der Blaue Engel ) ning mille on väljastanud standardi ISO põhjal akrediteeritud asutus. Eelnimetatud tõendi asemel võib tarnija esitada ka dokumendi, milles kajastub järgmine teave. Katseasutuse nimi (väline või tootmisettevõtte enda asutus) Tõend katselabori akrediteerimise kohta vastavalt standardile ISO 17025, mis lubab teha mõõtmisi vastavalt standardile ISO 7779 Katselabori allkirjaõigusega isiku (nt laborijuhataja) allkiri Müravõimsus detsibellides (db) Katsearuannet või asjaomast dokumenti tuleks nõuda üksnes taotluse alusel enne lepingu sõlmimist. Tootjate reklaambrošüürides ja muudes dokumentides nimetatakse ka teistsuguseid müratasemeandmeid. Neid mõisteid selgitatakse järgnevas sõnastikus Ainete heitkogused Elektroonikaseadmetest eraldub siseruumide õhku erinevaid orgaanilisi aineid. Seadmete kasutamisega kaasneva kuumenemise toimel, nt printimisel, muutuvad selliste ainete heitkogused suuremaks. Olenevalt

28 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked 28 rakendatud tehnoloogiast võib printimisseadmetest töö käigus eralduda osoon. Sellised heitkogused peaksid siseruumide õhukvaliteedi tagamiseks olema võimalikult väiksed. Pilditöötlusseadmete heitkoguseid hinnatakse ISO-standardi ISO/IEC põhjal nii seadme ooterežiimis kui ka katkematu printimise käigus. Mõõdetud heitkogused kehtivad alati tootesüsteemile tervikuna, kaasa arvatud tootja soovitatud kulumaterjalid (tooner/tint) ja kasutatav paber. Kui kasutatakse mõnda muud kui tootja soovitatud toonerit/tinti, ei pruugi heitkogused enam vastata tootja mõõdetud heitkogustele. Soovitatavad tehnilised miinimumnõuded: Tabel 21. Nõuded elektrofotograafilistele seadmetele Kõik andmed mg/h Mustvalge printimine Värviline printimine 1 1 Ooterežiim (kirjutuslauaseadmed) (kirjutuslauaseadmed) lenduvate orgaaniliste 2 (suured seadmed, 2 (suured seadmed, ühendite kogusisaldus ruumala ruumala > 250 l) > 250 l) lenduvate orgaaniliste ühendite kogusisaldus Benseen < 0,05 < 0,05 Printimisrežiim Identifitseerimata (kokku, ooterežiim + üksikained, LOÜ 0,9 0,9 printimisrežiim) Stüreen 1,0 1,8 Osoon 1,5 3,0 Tolm 4,0 4,0 Tabel 22. Ainete heitkogused: nõuded tindiprinteritele (jugaprinteritele) Kõik andmed mg/h Mustvalge printimine Värviline printimine 1 1 Ooterežiim (kirjutuslauaseadmed) (kirjutuslauaseadmed) lenduvate orgaaniliste 2 (suured seadmed, 2 (suured seadmed, ühendite kogusisaldus ruumala ruumala > 250 l) > 250 l) lenduvate orgaaniliste ühendite kogusisaldus Printimisrežiim Benseen < 0,05 < 0,05 (kokku, ooterežiim + printimisrežiim) Stüreen 1,0 1,8 Identifitseerimata üksikained, LOÜ 0,9 0,9

29 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked 29 Z Seadmed, mis kannavad kvaliteedimärgist Der Blaue Engel (RAL-UZ 171 või RAL-UZ 205), vastavad nendele nõuetele. RAL-UZ 205 järgi ei tohi aineosakeste heitkogus PER10 PW olla 10 min printimisaja kohta suurem kui 3,5 * 1011 [osakest/10 min]. Võrdväärsete tõenditena selle kriteeriumi täitmise kohta kehtivad järgmised dokumendid: Tootja kinnitus koos katsearuandega või dokument, milles kajastub järgmine teave: kontrollilabori nimi (väline või tootmisettevõtte enda asutus); tõend katselabori akrediteerimise kohta, mis lubab teha standardile RAL-UZ 205 vastavaid aineosakeste heitkoguste mõõtmisi (katselabori volitusi saab kontrollida nimekirjast list of certified laboratories for RAL- UZ 171, RAL-UZ 177 and RAL-UZ 205 ); katselabori allkirjaõigusega isiku (nt laborijuhataja) allkiri; järgmiste ainete heitkoguste määrad (PER): lenduvate orgaaniliste ühendite kogusisaldus, benseen, stüreen ja tolm. Katsearuannet või asjaomast dokumenti tuleks nõuda üksnes taotluse alusel enne lepingu sõlmimist. Elektrofotograafiliste seadmete puhul (laserseadmed) võib esineda peente ja ultrapeente aineosakeste heide. Neid saab rahvusvahelise ISO-standardi ISO/IEC põhjal samuti kvantitatiivselt hinnata. Praegu mõõdetakse ökomärgise Der Blaue Engel sertifitseerimise raames värviseadmeid maksimaalsel leheküljekiirusel 40 ipm ning mustvalgeid seadmeid kiirusel 60 ipm. Alates 1. jaanuarist 2019 kehtib kontrollväärtus, mille alusel väljastatakse ökomärgis Der Blaue Engel, kõikide seadmete kohta, mis jäävad nimetatud ökomärgise kehtivusalasse Ressursside säästmine ja ringlussevõttu soosiv disain Keskkonnasäästlik tootedisain aitab kaasa toodete kasutusea pikenemisele ja tagab, et pärast kasutusea lõppemist saaks tooteid keskkonda säästvalt ringlusse suunata. Seetõttu peaks taaskasutusele ka piisavalt tähelepanu pöörama. Seadmete keskkonnamõju mõjutab muu hulgas olulisel määral ka seadmete pädev hooldus. Seetõttu on oluline, et vajalikke töid teeksid üksnes selleks koolitatud ja pädevad inimesed (nt teenuseleppe raames). Z Täpsema teabe ressursside säästmise ja ringlussevõttu soosiva tootedisaini kohta leiate käesoleva juhendi osast, milles käsitletakse ökomärgiste võrreldavust (punkt 8.5). Täpsete nõuete ja kriteeriumitega saate tutvuda nimetatud ökomärgise väljastamise põhimõtetes. Seadmed, mis kannavad loetletud kvaliteedimärgiseid, vastavad nendele nõuetele. Tõendina tuleks aktsepteerida tootja asjakohast kinnitust.

30 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked Koostematerjalide omadused ja nõuded ainete sisaldusele Printerid ja MF-seadmed koosnevad suurest hulgast üksikkomponentidest ja erinevatest ainetest. Teatavate ainete välistamisega on võimalik toodete keskkonnamõju vähendada. Nõnda antakse oluline panus keskkonna- ja tervisekaitsesse. Ökomärgiste Der Blaue Engel RAL-UZ 205, EU Ecolabel, ENERGY STAR 2.0 ja EPEAT IEEE (loetletud punktis 8.5) väljastamisele esitatavates rangetes nõuetes kirjeldatakse ka materjaliomadusi ning teatavate ainete piiramist mahus, mis ületab seadustes nõutud piirmäärasid oluliselt, kuid võivad muuta hanke kallimaks. Täpsete nõuete ja kriteeriumitega saate tutvuda nimetatud ökomärgise väljastamise põhimõtetes. Seadmed, mis kannavad loetletud kvaliteedimärgiseid, vastavad nendele nõuetele. Tõendina tuleks aktsepteerida tootja asjakohast kinnitust Seadmete ja kulumaterjalide tagastussüsteemid Elektriseadmete pakkujate suhtes kohaldatakse Saksamaa turul elektri- ja elektroonikaseadmete seadust (ElektroG), millega on üle võetud ELi elektroonikaromude direktiiv. Neis normides kirjeldatakse, kuidas tuleb korraldada elektroonikaseadmete vastuvõtmine ja jäätmekäitlus. Tarnijal peaks lisaks olema tasuta tagastussüsteem kulumaterjalidele (tooner/tint) ning ta peaks oskama teavitada sellest, kuidas tooteid utiliseeritakse, st kuhu need edasi suunatakse. Tarnija tagasivõtusüsteem seadmetele ja kulumaterjalidele peab lähtuma põhimõttest, et tagastatud esemed suunatakse esmajärjekorras taaskasutusse. 8.4 Sertifikaadid ja märgised kui nõuete täitmise tõendusmaterjal Z Seadmetele kehtivate kohustuslike märgiste kõrval, nt CE-märgis (eksikombel nõutakse selle esitamist sageli eraldi sertifikaadi või tunnustusena), on hulk teisi vabatahtlikke sertifikaate ja märgiseid, mis rõhutavad kas toodete teatavaid omadusi või kinnitavad nende sobivust seoses erinõuetega teatud kasutusvaldkondadele. Avalike hangete korraldajad võivad selliste tõendite esitamist nõuda, et paremini hinnata, kas laekuvad pakkumused vastavad tehnilise kirjelduse nõuetele 5. Kui hanke korraldaja nõuab mõnda konkreetset kvaliteedimärgist, peab see märgis olema kooskõlas hankeõigusega, eriti mis puudutab tooteomaduste tõestamist vastava märgisega (Saksamaa riigihangete määrus, VgV, 34, lg 2). Samuti peab hanke korraldaja aktsepteerima alternatiivseid kvaliteedimärgiseid, mille nõuded on samaväärsed. 5 Vrd VgV 34 lg 1 ja direktiivi 2014/24/EL artikli 43 lõige 1.

31 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked 31 Oluline on teha vahet sertifikaadi kui potentsiaalse tõenduse ja hankelepingu esemele esitatavate tegelike nõuete vahel. Hankes tuleb sõnastada nõuded, mis on osalejatele siduvad. Tõenduseks, et nõuded on täidetud, võib kasutada sertifikaate. Tootjate deklaratsioone tuleks tõendusmaterjalina aktsepteerida juhul, kui nende usutavust kinnitavad nt katse- või kontrolliaruanded või kui need vastavad rahvusvahelistele standarditele. Allpool on loetletud sertifikaadid, mis kinnitavad konkreetsete nõuete täitmist, ja nende kasutusvaldkonnad MF-seadmete puhul. Seevastu otsuse, milline nendest on ilmtingimata vajalik, peab hankija siiski langetama individuaalselt. Siinkohal tuleb arvestada, et kõikides katsetes, mille tulemuste põhjal sertifikaadid väljastatakse, kontrollitakse terviksüsteemi, mis koosneb (põhi-)seadmest ning tootja poolt soovitatud või aktsepteeritud kulumaterjalidest (tooner/tint ja paber). Katsetulemusi ei saa üldjuhul üks ühele üle kanda kasutusjuhtudele, kus seadmeid kasutatakse muude kui tootja soovitatud kulumaterjalidega. Tabel 23. Sertifikaadid ja märgised kui nõuete täitmise tõendusmaterjal Sertifikaat / märgis Sisu ja kasutusala Soovitatav rakendusvaldkond Tõendavad dokumendid GS-märgis (kontrollitud ohutus) ( Geprüfte Sicherheit ) Kinnitus, et toode vastab tooteohutuse nõuetele, tooteohutusseaduse nõuetele ja ergonoomikanõuetele. Üldine Sertifikaat, mille on väljastanud liidumaade ohutustehnikakeskuse (ZIS) akrediteeringuga GS-kontrolliasutus. Ökomärgis Toote keskkonnaalased omadused (vt tabel 8.5). Üldine Tootja kinnitus (näiteks IT EcoDeclaration), sertifikaadid (nt Der Blaue Engel ), viited avaldatud andmebaasidele (nt Energy Star ). Sobivus originaaldokumentide, ärakirjade ja notariaalset kinnitatud dokumentide koopiate jms dokumentide valmistamiseks vastavalt Saksamaa notarite teenistuskorra (DONot) -le 29. MF-seadmest koosneva terviksüsteemi sobivus kvaliteetsete dokumentide valmistamiseks. Sobivus originaaldokumentide, lepingute ja lepingutega sarnanevate dokumentide valmistamiseks. Paberitehnoloogia sihtasutuse sertifikaat ( PTS-kontrollitõend ). Z

32 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked Ökomärgiste võrreldavus Keskkonnasäästlikkus kuulub tänapäeval kõikidele MF-seadmetele esitatavate üldiste nõuete hulka. Rangeid keskkonnahoiu nõudeid (nt elektroonikajäätmete nõuetekohane utiliseerimine, keeld kasutada toodete valmistamisel teatavaid aineid, elektromagnetilise ühilduvuse nõuded) peavad elektroonikaseadmete tootjad täitma juba seadustest tulenevalt. Kui tootja ei järgi põhilisi seadustest tulenevaid keskkonnanõudeid, on toodangu turustamine EL-is lausa keelatud. Seadustest tulenevate miinimumnõuete kõrval esitatakse seadmetele aga sageli kõrgemaid nõudmisi, eriti mis puudutab seadmete elektritarbimist, kasutusiga ja müraemissiooni. Osa nimetatud nõuete (nii seadustest tulenevaid kui ka lisanõudeid) täitmist kontrollivad ja hindavad kokkuvõtvas vormis erinevad ökomärgiseid väljastavad asutused. Seevastu hanke tingimustes tuleks ökomärgiste kasutamisega olla siiski ettevaatlik. Ühelt poolt tuleb arvestada, et ökomärgise väljastaja teeb alati valiku, mistõttu jäävad osad seadmed ja tootjad ka valikust välja, ehk tegemist on turu piiramisega. Teisalt jällegi kasutavad erinevad ökomärgise väljastajad samade kriteeriumite kontrollimiseks erinevaid kontrollimeetodeid. Seetõttu pole need märgised omavahel eriti võrreldavad. See on muu hulgas ka põhjus, miks käesolevas juhendis soovitatakse hankedokumentides seadmetele esitatavad kriteeriumid ja nõuded täpselt sõnastada. Nõutud kriteeriumite täitmise tõenduseks tuleks lubada tarnijatel esitada mitte üksnes ökomärgiseid, vaid ka katseprotokolle. Kui hankija nõuab tõendusena ökomärgiste esitamist, peavad need olema kooskõlas Saksamaa riigihangete määruse (VgV) 34 tingimustega.! Kõik ökomärgised ei vasta seadustest tulenevatele nõuetele. Enne kui nõutakse tõendusena teatava ökomärgise esitamist, tuleb ökomärgist kindlasti hinnata ka VgV 34 kontekstis. Suur osa eraettevõtete kvaliteedimärgiseid ei täida nt järgmisi, VgV 34 lg 2 punkti 3 nõudeid: märgise väljatöötamine avatud ja läbipaistva protseduuri raames, millest saavad osa võtta kõik huvitatud osapooled. Järgmises tabelis loetletud kvaliteedimärgised vastavad sisu poolest Saksamaa riigihangete määruse (VgV) 34 nõuetele.! Arvestage, et erinevate märgiste, nt Der Blaue Engel ja sellega sarnaste (nt PTS) märgiste sertifikaadid kehtivad üksnes toote kasutamise korral originaaltoonerite ja tintidega, sest sertifikaat antakse alati terviksüsteemile koos selle kulumaterjaliga. Järgmises tabelis on loetletud kriteeriumid, mille põhjal MF-seadmeid Euroopas erinevate ökomärgiste väljastamiseks hinnatakse. Kriteeriumite hindamismetoodika võib erinevate märgiste puhul erineda.

33 Multifunktsionaalsete kontoriseadmete tooteneutraalsed hanked 33 EU-Ecolabel tugineb hetkel märgise Der Blaue Engel nõuetele ja katsemetoodikale lähtuvalt standardist RAL- UZ 171 ning on alust arvata, et tootekategooria pilditehnika jaoks seda rohkem edasi ei arendata. Tabel 24. Ökomärgiste võrreldavus Der Blaue Engel RAL-UZ 205 EU Ecolabel ENERGY STAR 2.0 EPEAT IEEE Kriteerium Ringlussevõtuga arvestav disain Jah Jah Ei Jah (kohati valikuline, kohati kohustuslik) Värvainemoodulite ja värvaimemahutite tagasivõtmine Jah Jah Ei Jah Teave tindi ja tooneri jäägi kohta Jah Ei Ei Ei Ressursse säästev paberi käitlemine Jah Jah Jah Jah Garantii, remonditeenus, varuosade kättesaadavus Jah Jah Ei Jah Pikk kasutusiga Jah Jah Ei Jah Pakend (pakendimaterjal ja märgistus) Jah Jah Ei Jah Piirangud korpuse ja korpusedetailide valmistamiseks kasutatava materjali ainesisaldusele Jah Jah Ei Jah Trükkplaatides konstruktsioonis sisalduvad ained Jah Jah Ei Valikuline

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe 2019 1 Hankedokumendid Käesolevaga Hoolekandeasutus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx EESTI LAIRIBA ARENDUSE SIHTASUTUS AADRESS HARJU 6, TALLINN, 10130 REGISTRIKOOD 90010094 HANKEDOKUMENDID HANKES EstWin 012 2018 SISUKORD 1. ÜLDTEAVE... 3 2. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE JUHIS... 4 3. PAKKUJATE

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Page 1 of 5 Tehniline Allikas: Pereregistri Kasutusjuhend Sisukord 1 Töö rahvastikuregistri menetlustarkvaraga 1.1 RR menetlustarkvara töökoha riistvara ning andmesideühendus 1.2 Klienditarkvara installeerimisele

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Andmeturve

Andmeturve CORBA Sissejuhatus IDL CORBA struktuur Serveri ehitus Objekti adapter Lisateenused MEELIS ROOS 1 CORBA sissejuhatus CORBA Common Object Request Broker Architecture Üldine Objektipäringute Vahendaja Arhitektuur:)

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,  a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED HORISONTAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 2: Elektro-optiline sisemiste kauguste mõõtemeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration

Rohkem

Riigihangete registri uued võimalused

Riigihangete registri uued võimalused Riigihangete registri uued võimalused Maarika Tork, Rahandusministeerium Külli Raidma, Nortal AS Aprill 2019 1. Soovitused registris e-hanke läbiviijale ehk registri KKK Olen sisestanud hanke alusandmed.

Rohkem

Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks mondo.org.ee Foto: Silja Mall

Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks mondo.org.ee Foto: Silja Mall Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks mondo.org.ee Foto: Silja Mall Hea riigihangete korraldaja, valla- või linnavolikogu liige või ametnik!

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019 Juhis toetuse saajale hanke läbiviimiseks üldpõhimõtete kohaselt Riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid on: 1. Läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt hankimine. 2. Kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_ HANKIJA HANKE NIMETUS "Naissaare sadama ujuvkai soetamine ja paigaldamine HANKEDOKUMENDID I JUHISED PAKKUJALE ASJADE OSTMINE Viimsi 2010 Projekti FIR toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Central Baltic

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

HP LaserJet Pro MFP M225, M226 User Guide - ETWW

HP LaserJet Pro MFP M225, M226 User Guide - ETWW LaserJet Pro MFP M225, M226 Kasutusjuhend M225dn M225rdn M226dn M225dw M226dw www.hp.com/support/ljmfpm225 www.hp.com/support/ljmfpm226 HP LaserJet Pro MFP M225, M226 Kasutusjuhend Autoriõigus ja litsents

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Teema

Teema Veopakendi standardiseerimine ja keskkond 26.10.2018 Hannes Falten Teemad Veopakend ja veopakendi standardiseerimine Eestis ja meie lähimate kaubanduspartnerite juures Miks seda vaja on? Kuidas me seda

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem