BA TTK 75 ECO.fm

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "BA TTK 75 ECO.fm"

Väljavõte

1 TTK 75 ECO ET KASUTUSJUHEND ÕHUKUIVATI TRT-BA-TTK75ECO-TC-002-ET

2

3 Sisukord Märkused kasutusjuhendi kohta Teave seadme kohta Ohutus Transport...05 Kasutuselevõtt...05 Kasutamine...06 Vead ja rikked...08 Hooldus Jäätmekäitlus Vastavusdeklaratsioon...13 Märkused kasutusjuhendi kohta Sümbolid Elektrivoolu oht! Viitab elektrivooluga kaasnevatele ohtudele, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või surm. Õiguslik märkus See väljaanne asendab kõik eelnevad versioonid. Ühtegi osa sellest väljaandest ei tohi mis tahes vormis ilma TROTEC -i kirjaliku nõusolekuta taasesitada või elektrooniliste süsteemide kaudu töödelda, paljundada või levitada. Meil on õigus teha tehnilisi muudatusi. Kõik õigused on kaitstud. Tootenimed on mõeldud kasutamiseks ainult konkreetse toote puhul ja neid tuleb kasutada olulises osas valmistajapoolset kirjaviisi järgides. Kõik tootenimed on registreeritud. Jätame endale toodete pideva täiustamise huvides õiguse muuta konstruktsiooni, kuju ja värvi. Tarnekomplekt võib tootejoonistel kujutatust erineda. See dokument on koostatud nõutud hoolikusega. TROTEC ei vastuta võimalike vigade ega väljajätmiste eest. TROTEC Oht! Viitab ohule, mis võib kahjustada inimese tervist. Ettevaatust! Viitab ohule, mis võib põhjustada materiaalset kahju. Kasutusjuhendi viimase versiooni leiate aadressilt ET Kasutusjuhend õhukuivati TTK 75 ECO 1

4 Teave seadme kohta Seadme kirjeldus Kondensatsiooni põhimõttel töötav seade tagab ruumide automaatse õhukuivatuse. Ventilaator imeb niiske ruumiõhu õhusisselaske (6) kaudu läbi õhufiltri (3) aurustisse ja selle taga asuvasse kondensaatorisse. Külmas aurustis jahutatakse ruumiõhk alla kastepunkti. Õhus sisalduv veeaur küllastub ja vajub mööda aurustiplaati alla. Kondensaatoris soojendatakse kuivatatud õhk uuesti üles ja puhutakse taas välja. Niimoodi töödeldud kuivem õhk seguneb jälle ruumiõhuga. Seadme abil ruumis toimuva pideva õhuringluse tõttu väheneb kasutatavas ruumis õhuniiskus. Olenevalt õhutemperatuurist ja suhtelisest õhuniiskusest tilgub kondensvesi pidevalt või ainult perioodiliste sulatusfaaside ajal kondensaadivanni ning läbi integreeritud äravooluavade all asuvasse kondensaadipaaki (5). Kui kondensaadipaak (5) on täitunud, süttib selle kontrollnäidik (7) ja seade lülitub välja. Kontrollnäidik kustub alles tühjendatud kondensaadipaagi (5) tagasiasetamisel. Valikuliselt saab kondensvett ära juhtida ka kondensaadiühenduse (4) külge ühendatava voolikuga. Seade võimaldab vähendada suhtelist õhuniiskust umbes 30 % tasemele. Seade on ette nähtud õhuniiskuse vähendamiseks elu-, tööäriruumides, keldrites, pesuköökides ja töökodades. Tööprotsessis tekkiva soojuskiirguse mõjul võib toatemperatuur tõusta u 1 3 C võrra. Seadme osad Nr Nimetus 1 Võrgulüliti 2 Transpordi käepide 3 Õhufilter 4 Kondensaadiühendus 5 Kondensaadipaak 6 Õhu sissevõtt 7 Kondensaadipaagi kontrollnäidik 8 Töötundide loendur Kasutusjuhend õhukuivati TTK 75 ECO ET

5 Tehnilised andmed Näitaja Väärtus Mudel TTK 75 ECO Kuivatusvõimsus 30 C ja 80% RH korral 20 C ja 60% RH korral 20 kg / 24 h 6,4 kg / 24 h Töötingimused 5 32 C, 30 90% RH korral Õhutöötlusvõimsus 260 m 3 /h Soovituslik ruumi suurus 20 m 2 / 60 m 3 Elektriühendus Võimsustarve, max Nimivool Käivitusvool Vajalik kaitse Kondensaadipaak Külmaaine Külmaaine kogus Kaal Mõõtmed (kõrgus x sügavus x laius) Miinimumkaugus seintest/pindadest Helirõhutase db (A) (1 m) Elektriskeem 230 V / 50 Hz 0,44 kw 1,6 A 10 A 7 A 4 l R134a 190 g 20,5 kg 555 x 310 x 315 mm A: üleval: 50 cm B: taga: 50 cm C: küljel: 50 cm D: ees: 50 cm 51 db (A) ET Kasutusjuhend õhukuivati TTK 75 ECO 3

6 Ohutus Lugege kasutusjuhendit enne seadme paigaldamist / kasutamist hoolikalt ja hoidke seda alati seadme kasutuskoha läheduses! Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes ruumides. Ärge kasutage seadet agressiivses atmosfääris. Seade on ette nähtud paigaldamiseks siseruumidesse. Asetage seade kindlale pinnale ja otse. Veenduge, et õhu sisse- ja väljavool on vaba. Veenduge, et seadme õhu sisseimemise poolel ei oleks mustust ega lahtisi esemeid. Ärge pange kunagi seadmesse esemeid ega sõrmi. Ärge katke töötavat seadet kinni ega transportige seda. Veenduge, et kõik väljapool seadet asuvad elektrijuhtmed oleksid kaitstud kahjustuste eest (nt loomade närimine). Ühenduskaabli pikenduse valimisel arvestage seadmete kasutuskoormust, kaabli pikkust ja kasutusotstarvet. Vältige elektrilist ülekoormust. Transportige seadet ainult tühjendatud kondensaadipaagiga. Eemaldage kogunenud kondensaat. Ärge jooge seda. See ohustab tervist! Otstarbekohane kasutus Kasutage seadet TTK 75 ECO eranditult ruumiõhu kuivatamiseks ja sealt niiskuse eemaldamiseks, arvestades seadme tehnilisi andmeid. Otstarbevastane kasutus Ärge paigutage seadet märjale või üleujutatud aluspinnale. Ärge kasutage seadet õues ega ruumide ja pindade kuivatamiseks veekahjustuste korral, mille on põhjustanud toru purunemine või üleujutus. Ärge asetage esemeid, näiteks märgi riideid, seadme peale kuivama. Seadme omaalgatuslikud tehnilised muudatused, juurde- ja ümberehitused on keelatud. Personali kvalifikatsioon Isikud, kes seda seadet kasutavad, peavad: olema teadlikud ohtudest, mis kaasnevad elektriseadmetega töötamisega niiskes keskkonnas; olema lugenud kasutusjuhendit, eriti selle peatükki Ohutus, ja sellest aru saanud. Jääkohud Elektrivoolu oht! Seadme elektriosade juures tohivad töid teha ainult vastava väljaõppega spetsialistid! Elektrivoolu oht! Eemaldage enne seadme hooldustöid selle võrgupistik alati vooluvõrgust! Oht! Seade ei ole mänguasi ning lapsed ei tohi seda kätte saada. Oht! See seade võib osutuda ohtlikuks, kui seda kasutatakse otstarbevastaselt või asjatundmatute isikute poolt! Järgige personali kvalifikatsiooninõudeid! Oht! Ärge jätke pakendimaterjali hooletult vedelema. See võib osutuda lasele ohtlikuks mänguasjaks. Ettevaatust! Seadme kahjustamise vältimiseks ärge kasutage seda kunagi ilma õhufiltrita! Ettevaatust! Seadme jalad võivad värvi anda. Kasutage sobivat alust, et vältida võimalikku värvumist. Käitumine õnnetuse korral 1. Eemaldage seade vooluvõrgust. 2. Ärge ühendage katkist seadet uuesti vooluvõrku. 4 Kasutusjuhend õhukuivati TTK 75 ECO ET

7 Transport Seade on kergema transportimise jaoks varustatud käepidemega. Järgige järgmisi nõudeid iga kord enne transporti. Kasutuselevõtt Õhufiltri paigaldamine Pange enne seadme sisselülitamist õhufilter sisse. 1. Lülitage seade võrgulülitist (1) välja. 2. Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja. 3. Tühjendage kondensaadipaak. Jälgige, et hiljem kondensaati uuesti ei koguneks. 4. Transportige seadet püstiselt. Järgige järgmisi nõudeid iga kord pärast transporti. 1. Paigaldage seade pärast transporti horisontaalsesse asendisse. 2. Ärge lülitage seadet tunni aja jooksul uuesti sisse. Ladustamine Kui te seadet ei kasuta, ladustage see järgmiselt: kuivana; katusealuses ruumis; püstises asendis, tolmu ja otsese päikesekiirguse eest kaitstud kohas; vajaduse korral kunstmaterjalist kattega, et kaitsta seadet tolmu sissetungimise eest. Ladustamistemperatuur peab jääma tehnilistes andmetes toodud töötemperatuuride vahemikku. ET Kasutusjuhend õhukuivati TTK 75 ECO 5

8 Kasutamine Paigaldamine Ettevaatust! Seadme jalad võivad värvi anda. Kasutage sobivat alust, et vältida võimalikku värvumist. Arvestage seadme paigaldamisel minimaalsete lubatud kaugustega seintest ja pindadest, lähtudes tehnilistest andmetest. Seadme sisselülitamine Märkus. Oodake 3 minutit, enne kui seadme uuesti sisse lülitate (nt pärast kondensaadipaagi tühjendamist). Seade töötab pärast sisselülitamist täisautomaatselt, kuni täis kondensaadipaagist tingitud või tavalise väljalülitamiseni. Ventilaator töötab pidevalt kuni seadme väljalülitamiseni. Vältige avatud aknaid ja uksi. C A B C 1. Veenduge, et kondensaadipaak oleks tühi ja õigesti paigaldatud. Muidu seade ei tööta! 2. Pange võrgupistik nõuetekohaselt kaitstud pistikupessa. 3. Vajutage võrgulülitit (1). Seade töötab automaatselt. D Asetage seade kindlale pinnale horisontaalselt. Paigutage seade võimalikult ruumi keskele ja eemale soojusallikatest. Seadme paigaldamisel (eriti niisketes kohtades, nagu pesuköögid, vannitoad, jms) kindlustage see eeskirjadele vastava rikkevoolukaitseseadmega (FI-lülitiga). Tehke kindlaks, et kaablipikendused on täies ulatuses lahtivõi kokkurullitud. Kuivatusvõimsusest Kuivatusvõimsus oleneb: ruumi kujust; ruumi temperatuurist; suhtelisest õhuniiskusest. Mida kõrgem on ruumi temperatuur ja suurem suhteline õhuniiskus, seda suurem on kuivatusvõimsus. Eluruumides kasutamiseks piisab suhtelisest õhuniiskusest, mis on umbes 50 60%. Ladudes ja arhiivides ei tohiks õhuniiskuse väärtus ületada umbes 50%. 6 Kasutusjuhend õhukuivati TTK 75 ECO ET

9 Käitamine kondensaadiühenduse külge kinnitatud voolikuga D. A. B. Kasutamise lõpetamine 1. Lülitage seade võrgulülitist (1) välja. 2. Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade kätega. 3. Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja. 4. Tühjendage kondensaadipaak. Jälgige, et hiljem kondensaati uuesti ei koguneks. 5. Puhastage seade ja eriti õhufilter hoolduse peatüki kohaselt. 6. Ladustage seade ladustamise peatüki kohaselt. 10 mm C. ET Kasutusjuhend õhukuivati TTK 75 ECO 7

10 Vead ja rikked Seadme laitmatut toimimist kontrolliti tootmise käigus mitu korda. Kui sellest hoolimata peaks esinema talitlustõrkeid, kontrollige seadet järgneva nimekirja alusel. Seade ei käivitu Kontrollige elektrivõrgu ühendust. Kontrollige võrgupistikut, et see ei oleks kahjustatud. Kontrollige, kas kondensaadipaagi asend on õige. Kontrollige kondensaadipaagi täitumist ja tühjendage see vajaduse korral. Kondensaadipaagi kontrollnäidik (7) ei tohi süttida. Oodake enne seadme uut käivitamist 10 minutit. Kui seade ei käivitu, siis laske mõnel külma- ja kliimatehnika firmal või valmistajafirmal TROTEC teha seadme elektriline kontroll. Seade töötab, aga kondensaati ei teki Kontrollige, et kondensaadipaagi ujuk ei oleks määrdunud. Vajaduse korral puhastage kondensaadipaak. Ujuk peab saama liikuda. Kontrollige õhutemperatuuri. Arvestage seadme tehniliste andmete kohaselt lubatud töövahemikku. Kontrollige õhufiltrit võimaliku määrdumise suhtes. Vajaduse korral puhastage õhufiltrit või pange uus. Kontrollige, kas kondensaator on väljastpoolt määrdunud (vt peatükki Hooldus). Määrdunud kondensaatorit laske puhastada külma- ja kliimatehnika firmal või valmistajafirmal TROTEC. Seade tekitab müra või väriseb, kondensaat voolab välja Kontrollige, kas seade on otse ja tasasel pinnal. Seade läheb väga soojaks, tekitab müra või töötab vähenenud jõudlusega Kontrollige õhu sissevõtuavasid ja õhufiltrit määrdumise suhtes. Eemaldage välimine mustus. Kontrollige, kas seadmed on väljastpoolt määrdunud (vt peatükki Hooldus). Määrdunud seadme sisemus laske puhastada külma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud firmal või valmistajafirmal TROTEC. Kas seade ei tööta pärast eelkirjeldatud kontrollide tegemist korralikult? Viige seade parandusse külma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud firmasse või valmistajafirmasse TROTEC. 8 Kasutusjuhend õhukuivati TTK 75 ECO ET

11 Hooldus Hooldusintervallid Teenindus- ja hooldusintervall Iga kord enne kasutuselevõttu Vajaduse korral Vähemalt iga 2 nädala tagant Vähemalt iga 4 nädala tagant Teenindus- ja hooldusprotokoll Seadme tüüp:... Seadme number:... Vähemalt iga 6 nädala tagant Vähemalt kord aastas Kondensaadipaagi tühjendamine X Kontrollige sisseimemis- ja väljapuhumisavasid mustuse ja võõrkehade suhtes, vajaduse korral puhastage X Puhastamine väljastpoolt X X Seadme sisemuse visuaalne kontroll määrdumise suhtes X X Kontrollige sisseimemisava resti ja õhufiltrit mustuse ja võõrkehade suhtes, vajaduse korral puhastage või vahetage välja X X Õhufiltri vahetamine X Kontroll võimalike kahjustuste suhtes X Kinnituskruvide kontroll X X Proovikäivitamine X Teenindus- ja hooldusintervall Kontrollige sisseimemis- ja väljapuhumisavasid mustuse ja võõrkehade suhtes, vajaduse korral puhastage Puhastamine väljastpoolt Seadme sisemuse visuaalne kontroll määrdumise suhtes Kontrollige sisseimemisava resti ja õhufiltrit mustuse ja võõrkehade suhtes, vajaduse korral puhastage või vahetage välja Õhufiltri vahetamine Kontroll võimalike kahjustuste suhtes Kinnituskruvide kontroll Proovikäivitamine Märkused. 1. Kuupäev: Kuupäev: Kuupäev:... Allkiri: Kuupäev: Kuupäev: Kuupäev: Kuupäev:... Allkiri: Kuupäev: Kuupäev: Kuupäev: Kuupäev:... Allkiri: Kuupäev: Kuupäev: Kuupäev: Kuupäev:... Allkiri: Kuupäev:... ET Kasutusjuhend õhukuivati TTK 75 ECO 9

12 Tegevused enne hoolduse algust 1. Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade kätega. 2. Tõmmake enne kõigi tööde algust võrgupistik välja! Hooldustöid, mis nõuavad seadme korpuse avamist, tohivad teha ainult külma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud firmad või valmistajafirma TROTEC töötajad. Seadme sisemuse visuaalne kontroll määrdumise suhtes 1. Eemaldage õhufilter (vt peatükki Õhufiltri puhastamine). 2. Valgustage taskulambiga seadme avausi. 3. Kontrollige seadme sisemust määrdumise suhtes. 4. Kui märkate tihedat tolmukihti, laske seadme sisemust puhastada külma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud firmal või valmistajafirmal TROTEC. 5. Asetage õhufilter uuesti kohale. Õhufiltri puhastamine A. Ettevaatust! Veenduge, et õhufilter poleks kulunud või kahjustatud. Õhufiltri nurgad ja servad ei tohi olla deformeerunud ega ümaraks kulunud. Veenduge enne õhufiltri tagasiasetamist, et see on kahjustamata ja kuiv! Järgige peatükki Hooldusintervallid, et õhufilter õigel ajal välja vahetada. B. Korpuse puhastamine 1. Kasutage puhastamiseks ebemevaba pehmet lappi. 2. Niisutage lappi puhta veega. Ärge kasutage lapi niisutamiseks pihusteid, lahusteid, alkoholi sisaldavaid puhastusaineid või küürimisvahendeid. 10 Kasutusjuhend õhukuivati TTK 75 ECO ET

13 C. B. C. Kondensaadipaagi tühjendamine D. A. ET Kasutusjuhend õhukuivati TTK 75 ECO 11

14 Varuosade ülevaade ja nimekiri Märkus. Varuosade asukohanumbrid erinevad kasutusjuhendis toodud seadme osade asukohanumbritest. Nr Varuosa Nr Varuosa Nr Varuosa 1 water tank 14 handle 27 capacitor (compressor) 2 coil assembly 15 housing 28 suction tube 3 capillary tube 16 power cord 29 discharge tube I 4 three exit tube II 17 discharge tube II 30 three exit tube 5 three exit tube 18 defrost tube 31 bypass valve 6 gas-in tube 19 air baffle 32 right faceplate 7 filter 20 fan wheel 33 compressor 8 gas-out tube 21 volute carapace 34 bottom plate 9 water plate 22 wire holder 35 middle bracket 10 left faceplate 23 controller 36 water tank baffle 11 lamp 24 capacitor (motor) 37 foot 12 hour meter 25 motor 13 switch 26 motor support 12 Kasutusjuhend õhukuivati TTK 75 ECO ET

15 Jäätmekäitlus Elektroonikajäätmeid ei tohi tavalise olmeprügiga kokku panna, vaid need tuleb käidelda Euroopa Liidus Euroopa Parlamendi ning Euroopa Liidu Nõukogu aasta 27. jaanuari direktiivi kohaselt vanade elektri- ja elektroonikaseadmete kohta (2002/96/EÜ). Käidelge seda seadet kehtivate seaduslike nõuete kohaselt. Seadmes kasutatakse keskkonnasõbralikku ja osooni suhtes passiivset külmaainet (vt peatükki Tehnilised andmed). Ärge laske külmaainel keskkonda sattuda. Käidelge seadmes kasutatud külmaainet asukohariigi seaduste kohaselt. Vastavusdeklaratsioon Kooskõlas EÜ madalpinge direktiivi 2006/95/EÜ III lisa B osaga ja elektromagnetilist sobivust käsitleva direktiiviga 2004/108/EÜ. Kinnitame, et õhukuivati TTK 75 ECO on kavandatud, konstrueeritud ja valmistatud kooskõlas nimetatud EÜ direktiividega. Rakendatud ühtlustatud standardid: EN :2012, EN :2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+ A2:2009+A13:2012, EN 62233:2008 -tähise leiate seadme tüübisildilt. Valmistaja: Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D Heinsberg Telefon: Faks: info@trotec.de Heinsberg, Juhataja: Detlef von der Lieck ET Kasutusjuhend õhukuivati TTK 75 ECO 13

16 Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Str. 7 D Heinsberg info@trotec.com

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

MOVIMOT® MM..D

MOVIMOT® MM..D Ajamitehnika \ Ajami automatiseerimine \ Süsteemi integreerimine \ Teenused *23583509_0817* Korrektuur Detsentraalsed ajamisüsteemid MOVIMOT MM..D Väljund 08/2017 23583509/ET SEW-EURODRIVE Driving the

Rohkem

Kondensaatsummuti ED Originaalpaigaldusjuhendi tõlge

Kondensaatsummuti ED Originaalpaigaldusjuhendi tõlge Kondensaatsummuti ED Originaalpaigaldusjuhendi tõlge 819435-00 Sisukord Sissejuhatus... 3 Kättesaadavus... 3 Teksti kujundus... 3 Ohutus... 3 Kasutamine ettenähtud otstarbel... 3 Olulised ohutusjuhised...

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

TRT-BA-PJSS11-230V-TC-003-ET_

TRT-BA-PJSS11-230V-TC-003-ET_ PJSS 11-230V ET KASUTUSJUHENDI ORIGINAALI TÕLGE 850W PENDELTIKKSAAG TRT-BA-PJSS11-230V-TC-003-ET Sisukord Kasutusjuhendi märkused... 1 Ohutus... 2 Seadme teave... 6 Transport ja ladustamine... 8 Kasutuselevõtmine...

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc)

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc) Terviseamet on kõrvaldanud turult mitmeid ohtlikke tooteid Turult kõrvaldatud tooted: 1. Hiinas toodetud Paiang meeste sõrmikud (EAN kood puudub), mis ei vasta toote nõuetele vastavuse seadusele, kuna

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Slide 1

Slide 1 ERAÜ XVII TALVEPÄEV 2015 Uue põlvkonna LDMOS transistorvõimendid 14.veebruar 2015 Mart Tagasaar, ES2NJ Sissejuhatus Alates 2010.aastast on turule ilmunud uue põlvkonna LDMOS transistorid võimsusega 600-1400W,

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

M366.book

M366.book M6 Kasutusjuhend Roya-9 A4 07..0 Ohutusjuhised. Juhendi kirjeldus Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendiga Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas. Seadme müümisel või edasi andmisel andke

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND ESL 4200LO...... ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSJUHISED..................................................................... 3 2. SEADME KIRJELDUS..................................................................

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI Lõpetage ootamine! Kuigi köök peaks olema kohtumispaik maitsvate roogade rahulikuks ettevalmistamiseks, on mõnikord ka kiire. Näiteks, kui

Rohkem

untitled

untitled et Raketise eksperdid. Kaarraketis Framax Xlife Raamraketis Framax Xlife Informatsioon kasutajale Instruktsioon paigaldamiseks ja kasutamiseks 9727-0-01 Sissejuhatus tus Sissejuha- by Doka Industrie GmbH,

Rohkem

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend Polar Speed Sensor W.I.N.D. Kasutusjuhend 1 A B 2 3 4 max 4 mm / 0.16 Polari kiiruseandur Polar Speed Sensor W.I.N.D. on mõeldud kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks jalgrattasõidu ajal. Muud kasutamist

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Käesolev joonis on Kuubik Projekt OÜ intellektuaalne omand. Joonise muutmine ja mittesihtotstarbeline kasutamine autori loata keelatud. Preet Russak t

Käesolev joonis on Kuubik Projekt OÜ intellektuaalne omand. Joonise muutmine ja mittesihtotstarbeline kasutamine autori loata keelatud. Preet Russak t 0 :50 KOKKU 2. Suitsulõõrid on joonistele kantud tinglikult, võttes aluseks 956. aastal koostatud mõõdistuse. I korruse põhiplaan 2 2,0 m² 3 Riidekapp,0 m² 4 -duširuum 3, m² KOKKU 27,6 m² 4 Duširuum 5

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Powakaddy

Powakaddy Powakaddy PowaKaddy Sport http://www.powakaddy.com/index.php/electric-trolleys/sport.html Elektrilised kärud liitium või tavalise akuga / Electrical trolleys with lithium or acid battery Liitium akuga

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PIPELIFE EESTI 2017 Pipelife Eesti AS 2018 Indrek Oidram Pipelife Grupi võtmenäitajad Käive: ca 1 miljard EUR Tehased: 26 Euroopas ja USA-s Esindused 26 riigis Töötajaid: 2.700 Peakorter: Vienna/Austria

Rohkem

Microsoft Word - Qualitätskriterien 011 Frami+Zubehör.doc

Microsoft Word - Qualitätskriterien 011 Frami+Zubehör.doc 10/2002 Kvaliteedi kriteeriumid Doka rendiraketisele Doka seinapaneel Frami ja lisatarvikud 1 Sissejuhatus Järgnevad kvaliteedi kriteeriumid on Doka rendimaterjali väljastamise ja tagastamise aluseks.

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütustele ja õlidele mis on mõeldud masinatele ja agregaatidele millel on oma

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

PORTATIIVNE_kasutusjuhend_EST.pdf

PORTATIIVNE_kasutusjuhend_EST.pdf KASUTUSJUHEND Sümbolite tähendused OHT! Viitab ohtlikule olukorrale, mille eiramine lõppeb surma või tõsise vigastusega. PORTATIIVNE ÕHUKONDITSIONEER Mudelid CH-M09K6S - jahutamine NSP19-12A3 CH-M10K7B

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem