Rev.01

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Rev.01"

Väljavõte

1 EE KASUTUSJUHEND Puiduga köetavad tooted MADE IN ITALY design & production FAMILY 4, Rev.02

2 2

3 TähelEPANU! Pinnad võivad muutuda väga KUUmAKS. KASUTAge alati kaitsekindaid. Põlemise ajal vabaneb soojusenergia, mis soojendab märgatavalt toote pindasid, uksi, käepidemeid, nuppe, klaase, suitsutorusid ja seadme tagakülge. Vältige nendega kokkupuudet, kui teil puudub sobiv kaitseriietus (kuumakindlad kindad). Hoolitsege, et lapsed oleksid neist ohtudest teadlikud ja hoidke nad põlevast koldest eemal. SISUKORD PAIGALDAMINE...4 HOIATUSED...5 OHUTUS...5 ÜLDISED HOIATUSED...6 TOOTJA VASTAVUSDEKLARATSiooN...6 PAIGALDUSNÕUDED...6 TULEOHUTUS...7 PÄÄSTETÖÖD... 7 TEHNILISED ANDMED...8 TEHNiliNE KIRJELDUS...8 KORSTEN...9 ÜHENDUS KORSTNAGA...10 KAMINA VÕI AVATUD KOLDE ÜHENDAMINE SUITSULÕÕRIGA...10 PAIGALDUSRUUMIDE.VENTILEERIMINE.jA.ÕHUTUS...10 KORSTNAPITS...10 LUBATUD JA KEELATUD KÜTTEMATERJAL SÜÜTAMINE SÜÜTAMINE JA VÄIKESED HEITMED...12 TAVAPÄRANE KASUTUS AHJU KASUTAMINE (KUI.SEE.ON.OLEMAS)...13 KASUTAMINE ÜLEMINEKUPERIOODIDEL...13 HOOLDUS Kasutaja tehtav korrapärane puhastamine...14 KLAASI PUHASTAMINE...14 TUHASAHTLI PUHASTAMINE...14 KORSTNA PUHASTAMINE...14 SUVINE HOIUSTAMINE...14 MAJOOLIKAOSAD (KUI.NEED.ON.OLEMAS)...14 KUUMKIVIOSAD (KUI.NEED.ON.OLEMAS)...15 VÄRVITUD OSAD (KUI.NEED.ON.OLEMAS) ITUD OSAD (KUI.NEED.ON.OLEMAS)...15 KROOMITUD OSAD (KUI.NEED.ON.OLEMAS)...15 KÜLGMISED PIIRDED (KUI.ON.OLEMAS)...15 KOLDEVÕRE PUHASTAMINE...15 PLIIDIPLAAT JA -RÕNGAD...15 AHJU HOOLDAMINE (KUI.SEE.ON.OLEMAS)...15 LUUGIGA.TAHMAANUMA PUHASTAMINE...16 KvalifitseeriTUD TEHNiKUTE TEHTAv korrapärane hooldus TIHENDID...16 ÜHENDUS.KORSTNAGA...16 SOOJUSVÕIMSUSE määramine GARANTIITINgimUSED mõõtmed

4 PAIGALDAMINE ENNE PAIGALDAMIST TULEB TEHA JÄRGMISED KONTROLLID. 4

5 Meil on hea meel, et olete otsustanud meie ettevõtte kasuks. See toode on suurepärane küttelahendus, mis ühendab endas uusima tehnoloogia, kvaliteetse töötluse ning ajatu disaini ning selle eesmärk on võimaldada teil nautida elus tule soojust täiesti ohutult. HOIATUSED Käesolev kasutusjuhend kuulub lahutamatult tootega kokku: veenduge, et see oleks alati seadmega kaasas, isegi kui seade vahetab omanikku või kasutajat või viiakse teise kohta. Kui kasutusjuhend on kahjustunud või kadunud, küsige kohalikust tehnilise abi keskusest uus eksemplar. Toodet tohib kasutada ainult ette nähtud eesmärkidel. Välistatud on igasugune lepinguline või lepinguväline tootja vastutus inimestele, loomadele või esemetele valest paigaldamisest, reguleerimisest ja hooldusest või ebaõigest kasutamisest tekkinud kahju korral. Toote peavad paigaldama kogenud ja kvalifitseeritud töötajad, kes võtavad täieliku vastutuse lõpliku paigaldamise ja sellest tulenevalt toote hea töö eest. Peale selles kasutusjuhendis toodud nõuete tuleb arvestada ka toote paigaldusriigi kõiki kohalikke, riiklikke ja piirkondlikke määruseid. Tootja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud nende ettevaatusabinõude eiramise tõttu. Kontrollige pärast pakendi eemaldamist selle sisu terviklikkust ja täielikkust. Pöörduge mittevastavuse korral edasimüüja poole, kellelt seade on ostetud. Kõik toote juurde kuuluvad elektrilised komponendid, mis tagavad seadme nõuetekohase töö, tuleb vajadusel välja vahetada üksnes volitatud teeninduskeskusest saadud originaalvaruosadega. OHUTUS SEADET EI TOHI KASUTADA ALLA 8-AASTASED LAPSED JA PIIRATUD FÜÜSILISTE, SENSOORSETE VÕI VAIMSETE VÕIMETEGA INIMESED VÕI ISIKUD, KELLEL PUUDUVAD SELLEKS KOGEMUSED VÕI TEADMISED, VÄLJA ARVATUD JÄRELEVALVE ALL VÕI KUI NEID ON ÕPETATUD SEADET TURVALISELT KASUTAMA NING NAD MÕISTAVAD KASUTUSEST TULENEVAID OHTE. TULEB KONTROLLIDA, ET LAPSED EI MÄNGIKS APARAADIGA. PUHASTUS- JA HOOLDUSTÖID, MIDA PEAB TEGEMA KASUTAJA, EI TOHI TEHA LAPSED ILMA JÄRELEVALVETA. ÄRGE PUUDUTAGE GENERAATORIT MÄRGADE EGA NIISKETE KÄTEGA (EGA MUUDE KEHAOSADEGA), KUI OLETE PALJAJALU. KEELATUD ON MUUTA OHUTUS- VÕI REGULEERIMISSEADMEID ILMA TOOJA LOA VÕI JUHISTETA. TOOTE KÜLJES OLEVAID ELEKTRIJUHTMEID EI TOHI SIKUTADA, KÜLJEST VÕTTA EGA VÄÄNATA KA SIIS MITTE, KUI TOODE EI OLE ELEKTRIVÕRKU ÜHENDATUD. SOOVITAME PAIGUTADA TOITEJUHTME NII, ET SEE EI PUUTUKS KOKKU SEADME KUUMADE OSADEGA. ÄRGE TAKISTAGE EGA MUUTKE VÄIKSEMAKS PAIGALDUSKOHA VENTILATSIOONIAVASID ÕHUAVAD ON ÕIGEKS PÕLEMISEKS HÄDAVAJALIKUD. ÄRGE JÄTKE PAKENDI OSI KOHTA, KUS NEED ON KÄTTESAADAVAD JÄRELEVALVETA LASTELE VÕI PUUETEGA INIMESTELE. TOOTE NORMAALSE TÖÖ AJAL PEAB KOLDELUUK OLEMA ALATI SULETUD. KUI SEADE ON SISSE LÜLITATUD, ON SEE KATSUMISEL KUUM (KUUMAD ON ERITI JUST KÕIK SELLE VÄLISPINNAD), SEEGA SOOVITAME OLLA ETTEVAATLIK. KUI SEADET POLE KAUA KASUTATUD, KONTROLLIGE ENNE SELLE SISSELÜLITAMIST, ET SEADMES EI OLEKS TAKISTUSI. GENERAATOR ON PROJEKTEERITUD TÖÖTAMA IGA ILMAGA, KUID VÄGA EBASOODSATES TINGIMUSTES (TUGEV TUUL, PAKANE) VÕIVAD SEKKUDA TURVASÜSTEEMID, MIS LÜLITAVAD GENERAATORI VÄLJA. SELLISEL JUHUL VÕTKE ÜHENDUST TEHNILISE TOEGA. MITTE MINGIL JUHUL EI TOHI TURVASÜSTEEME ISE VÄLJA LÜLITADA. 5

6 KUI SUITSULÕÕRIS ON TULEKAHJU, KASUTAGE LEEKIDE SUMMUTAMISEKS MÕELDUD VAHENDEID VÕI KUTSUGE TULETÕRJE. SEDA SEADET EI TOHI KASUTADA JÄÄTMETE TUHASTAMISEKS. KÄIVITAMISEL EI TOHI MITTE MINGIL JUHUL KASUTADA SÜÜTEVEDELIKKE. MAJOOLIKA ON TEOSTATUD KVALITEETSE VIIMISTLUSEGA KÄSITÖÖNA JA SEETÕTTU VÕIB NEIS ESINEDA VÄIKESEID LOHKE, PRAGUSID JA MINIMAALSEID VÄRVIVARJUNDI ERINEVUSI. NEED OMADUSED KINNITAVAD TOOTE HINNALISUST. IS JA MAJOOLIKAS ON NENDE ERINEVA PAISUMISTEGURI TÕTTU MIKROPRAGUSID, MIS TÕENDAVAD NENDE EHTSUST. SOOVITAME KASUTADA KAHHELKIVIDE PUHASTAMISEKS PEHMET JA KUIVA LAPPI KUI KASUTATE MISTAHES PESUAINET VÕI -VEDELIKKU, VÕIB SEE TUNGIDA MIKROPRAGUDESSE JA MUUTA NEED NÄHTAVAMAKS. ÜLDISED HOIATUSED Vastutus: La NORDICA S.p.A. vastutus piirdub toote tarnimisega. Toote on valmistanud pädevad spetsialistid kooskõlas valdkonna kehtivate nõuetega, järgides erialaseid ettekirjutusi ja reegleid. Personal tegutseb ettevõtete nimel, kes suudavad võtta vastutuse kogu seadmesüsteemi eest. Ettevõte NORDICA S.p.A. ei vastuta, kui toodet muudetakse ilma volituseta või kui ei kasutata originaalvaruosi. KOHUSTUSLIK on järgida riiklikke ja Euroopa määrusi, mis käsitlevad ehitusvaldkonda ja tuleohutust. SEADET EI TOHI MUUTA. Vastutav ei ole La NORDICA S.p.A., kui neid ettekirjutusi ei järgita. TOOTJA VASTAVUSDEKLARATSiooN Teema: asbesti ja kaadmiumi puudumine Kinnitame, et kõik seadmed koosnevad materjalidest, mis ei sisalda asbesti või selle derivaate ning et keevitamisel kasutatavad materjalid ei sisalda kaadmiumi, vaid on kooskõlas kehtivate määrustega. Teema: EÜ määrus nr 1935/2004 Kinnitame, et kõigil meie valmistatud seadmete materjalid, mis on mõeldud kokku puutuma toiduga või mida kasutatakse toidu valmistamiseks, on kooskõlas asjakohase määrusega. PAIGALDUSNÕUDED Toote ja lisatarvikute paigaldamisel, mis puudutavad kütteseadet, tuleb järgida kõiki kehtivaid määrusi ja standardeid, nagu seadusega ette nähtud. Seadme paigaldamine, ühendustööd, töölepanek ja õige töö kontrollimine tuleb teha pädeval personalil, kes on vastava koolituse saanud ning kes järgib peale nende juhiste kõiki kohalikke kehtivaid määrusi. Paigalduse tohib teha vastava volitusega personal, kes peab väljastama kasutajale toote vastavusdeklaratsiooni, millega võtab täieliku vastutuse toote lõpliku paigaldamise ja töökorra eest. Toode on kokkupanekuks ja ühendamiseks valmis ning see tuleb torudega ühendada maja olemasoleva korstnaga. Ühendus korstnaga peab olema võimalikult lühike, sirge, horisontaalne või pisut tõusva kaldega. Ühendused peavad olema lekkekindlad. 6

7 Enne paigaldamist tuleb teha järgmised kontrollid. suitsu väljalase: ÜLAL TAGA KÜLJEL veenduge, et seadme alumine toetuspind on selle kandmiseks piisavalt tugev. Vajaduse korral tuleb kasutusele võtta seda tagavad meetmed, La NORDICA S.p.A. vastutus piirdub toote tarnimisega (vt jaotis TEHNILISED ANDMED). Veenduge, et põrand suudab seadme raskust kanda, ning kui põrand on põlevast materjalist, katke see mittesüttiva isolatsiooniga (KOHALIKUD NÕUDED MÕÕTMETELE). Veenduge, et toote paigaldamise ruumis on piisav ventilatsioon. Pöörake tähelepanu, et aknad ja uksed ei oleks hermeetilised (tihendatud). Vältige toote paigaldamist ruumi, kus on ühisventilatsioonitoru, väljatõmbeseadmega või -seadmeta õhupuhasti, gaasiseade (tüüp B), soojuspump või muu seade, mis samal ajal töötades võib suurendada ruumi rõhku (standard UNI 10683). Tagage, et korsten ja torud, millega seade ühendatakse, oleksid sobivad. Ühe suitsulõõriga on KEELATUD ühendada mitu seadet. Suitsulõõriga ühendamise ava diameeter peab sobima suitsutoru diameetriga. Aval peab olema seinaühendus, millesse sisestatakse väljalasketoru ja rõngasühendus. Suitsu väljalaseava, mida ei kasutata, tuleb sulgeda selleks mõeldud kattega (vt jaotis MÕÕTMED). Paigaldamisel peab silmas pidama, et seadet ja korstent saaks puhastada ja hooldada. Ettevõte NORDICA S.p.A. keeldub igasugusest vastutusest inimestele ja/või asjadele põhjustatud kahju eest. Lisaks ei vastuta ettevõte juhul, kui toodet muudetakse ilma volituseta või kui ei kasutata originaalvaruosi. Teavitage korstnapühkijat seadme paigaldamisest, et ta kontrolliks üle selle õige paigaldamise korstnaga ja korstna piisava tõhususe. TULEOHUTUS Toote paigaldamisel tuleb järgida neid ohutusmeetmeid. a) Selleks et tagada piisav soojusisolatsioon, tuleb kinni pidada nii tagaküljele kui ka külgedele kehtestatud miinimumvahemaadest, mis peavad eraldama ahju ehituskonstruktsioonidest ja tuleohtlikest või soojustundlikest esemetest (mööbel, puitkatted, kangad jne) (joonis 4 A-B-C). Kõik turvalisuse seisukohast olulised miinimumkaugused on märgitud toote andmesildil ja märgitutest väiksemad vahemaad EI OLE lubatud (vt TOIMIVUSDEKLARATSIOON). b) Koldeukse ees soojuskiirguse raadiuses ei tohi olla ühtegi tuleohtlikku või soojustundlikku eset või ehitusmaterjali vähemalt mitte joonisel 4 A toodud kaugusel. Vahemaa tohib vähendada 40 cm-ni juhul, kui paigaldatakse tagant õhutatav ja kuumale vastupidav kate, mis kaitseb sellist eset üleni. c) Kui toode paigaldatakse süttivast materjalist põrandale, tuleb kasutusele võtta tulekindel alus. Süttivast materjalist põrandad (vaipkattega põrand, parkett, kork jne) tuleb katta tulekindla materjaliga, nagu keraamika, kivi, klaas, teras jne (kohalikes määrustes nõutavas ulatuses). Aluskate peab eesosas katma vähemalt 50 cm ja külgedel 30 cm, olenevalt laadimisluugi avast (vt joonis 4 B). d) Toote kohal ei tohi olla süttivaid esemeid (mööbel, riiulid (joonis 4 C)). Toode tohib töötada ainult siis, kui on paigaldatud tuhasahtel. Tahked põlemisjäägid (tuhk) tuleb koguda tulekindlasse hermeetilisse mahutisse. Kui läheduses leidub heitgaasi või auru (mida võivad tekitada linoleumiliim, bensiin jne) siis on toote süütamine keelatud. Toote läheduses ei tohi olla süttivaid materjale. Põlemise ajal vabaneb soojusenergia, mis soojendab märgatavalt toote pindasid, uksi, käepidemeid, nuppe, klaase, suitsutorusid ja seadme tagakülge. Vältige nendega kokkupuudet, kui teil puudub sobiv kaitseriietus või abivahendid (kuumakindlad kindad, juhtseadmed). Hoolitsege, et lapsed oleksid neist ohtudest teadlikud ja hoidke nad põlevast koldest eemal. Kui kasutada vale või liiga niisket kütust, moodustub suitsutorus tõrv, millel on oht põlema süttida. PÄÄSTETÖÖD Kui ühenduskohtades või suitsutorus tekib tulekahju, toimige nii. a) Sulgege laadimisluuk ja tuhasahtel. b) Sulgege põlemisõhuregulaatorid. c) Kustutage tuli süsinikdioksiidi sisaldava tulekustutusvahendiga (CO 2 pulber). d) Kutsuge kohe tuletõrje. TULD EI TOHI KUSTUTADA VEEGA. Kui suitsutoru enam ei põle, peab spetsialist selle üle kontrollima, et avastada võimalikud praod või kahjustunud kohad. 7

8 TEHNILISED ANDMED FAMILY 4,5 Määratlus: teine EN Ehitus 2 Võimsus (kasutatav), kw 7,5 Kasutegur, % 81 Suitsutoru diameeter, mm 130 Korstna kõrgus (m), min mõõtmed (mm) (*) 4-200x200 Ø200 Korstna tõmme,pa (mm H 2 O) 12 (1,2) Kütusekulu tunnis, kg/h (20% niiskusega puit) 2,2 CO, mõõdetud 13% hapniku korral, % 0,09 Suitsu väljaheide, g/s puit 7,3 Väljalasketemperatuur keskel, C puit 227 Koldeava mõõtmed, mm (L x H) 217 x 190 Kolde mõõtmed, mm (L x H x P) 220 x 220 x 400 Ahju mõõtmed, mm (L x H x P) 330 x 300 x 410 Resti tüüp Madal Kõrgus, mm 853 Laius, mm 964 Sügavus, mm 642 Kaal, kg 125 Tuleohutuse tagavad vahekaugused Peatükk OHUTUS köetavad m 3 (30 kcal/h x m 3 ) (**) (*) Väärtused on umbkaudsed.paigaldamisega seotud mõõtmete muutmisel tuleb igal juhul lähtuda standardi UNI EN või muudest üldtunnustatult heaks kiidetud arvutusmeetoditest. (**) Hoonetes, mille soojusisolatsioon ei vasta tavalisele soojapidavusele, on köetava ruumi andmed järgmised: sobiv hoone (30 kcal/h x m 3 ); vähem sobiv (40 kcal/h x m 3 ); ebasobiv (50 kcal/h x m 3 ). Energiasäästu määrustele vastavalt soojustatud hoones saab ära kütta suuremad ruumid. Ajutise kütmise korral, kui katkestused on pikemad kui 8 tundi, väheneb küttevõimsus u 25%. Siinsed tehnilised andmed on saadud klassi A1 pöögipuidu põletamisel, puidu niiskustase katsetel oli väiksem kui 20% (standard UNI EN ISO ). Erineva puidu kasutamisel võib olla toote tõhususe optimeerimiseks vajalik teha kohandusi. TEHNILINE KIRJELDUS La Nordica puudega köetavad köögipliidid võimaldavad toitu valmistada pliidiplaadil ja ahjus, samuti soojendada mingiks ajaks eluruume või hoida nendes sobivat temperatuuri. Need sobivad ideaalselt maamajja või suvilasse või abistavaks küttelahenduseks peamises elukohas. Kasutatav küttematerjal on puuhalud. See on vahelduva põlemisega seade. Pliit on valmistatud itud ja tsingitud terase ning itud malmi kihtidest (uksed, fassaad, plaat). Kolle on üleni kaetud malmplaatidega. Kolde sees on paks madal rest. Koldel on keraamilisest klaasist väljastpoolt toonitud panoraamuks (vastupidav kuni 700 C-ni). Uksest on kaunis vaade leekidele. Peale selle takistab uks sädemete või suitsu sattumist tuppa. Koldeukse all on väljatõmmatav puusahtel, mis on samuti uksega suletav (C). LISASEADMED AHJUROOP KINNAS Kroomitud ahjurest Roostevabast terasest veepaak PÕHIVARUSTUS PÕHIVARUSTUS LISATARVIK LISATARVIK Ruumi kütmine: ruumi soojendab panoraamuksest ja seadme teistelt välispindadelt õhkuv soojuskiirgus. Puupliidil on esmase ja teisese õhu reguleerimise siibrid, millega reguleeritakse põlemist. 1A ESMASE õhu siiber (joonis 6). Selle siibriga saab reguleerida esmast õhuvoogu pliidi allosas, kus see liigub tuhasahtli ja võre poolt küttematerjali suunas. Esmane õhk on vajalik põlemisprotsessiks. Tuhasahtlit tuleb korrapäraselt tühjendada, et tuhk ei takistaks esmase põlemisõhu liikumist. Esmase õhuga hoitakse ka tuld suurena. Kui kang on täiesti välja tõmmatud, on siiber kinni, kui see on sisse lükatud, on siiber lahti. Puude põletamise ajal peab esmase õhu siiber olema peaaegu täielikult suletud, muidu põleb puit liiga kiiresti ja pliit võib üle kuumeneda. 8

9 2A TEISESE õhu siiber (joonis 6). Koldeukse kohal asub teisese õhu siiber. See siiber peab olema avatud (ehk täielikult paremale serva lükatud) eriti just puidu põletamiseks (vt jaotis FUNKTSIOONERIMINE). Selle siibriga saab reguleerida ahju küttevõimsust. Kui hoida seda pisut lahti (olenevalt korstna tõmbest), ei määrdu klaas liiga kiiresti. B SUITSUSIIBER (joonis 6) (Toiduvalmistamise funktsioonilt üleminek ahjus küpsetamise ja kütmise funktsioonile) Pliidi eesmise külje paremal pool, kaitsepiirde ja ahjuukse vahel, on suitsu reguleerimise siiber kroomitud käepide. Kui seda tahapoole lükata, liigub põlemisõhk otse väljalaske suunas (pliidi funktsioon PLAADI KASUTUS); kui aga tõmmata siibrit väljapool, hajub soojus ühtlaselt kogu ahjus, nii et selle temperatuur suureneb ühtlaselt (funktsioonid: ahju kasutamine ja soojendamine AHJU KASUTUS). Siibrite reguleerimine, et saavutada nominaalne kütmine, on järgmine (vt jaotis TEHNILISED ANDMED). ESMANE õhk TEISENE õhk KOLMANDANE õhk FAMILY 4,5 AVATUD mm 75 AVATUD EELSEADISTATUD Tule süütamiseks toimige nii (vt jaotis SÜÜTAMINE). Avage suitsusiiber (vastavalt funktsioonile PLAADI KASUTUS), et suits saaks välja liikuda (avage ka suitsutoru drosselklapp, kui see on olemas). Avage esmase ja teisese õhu siiber. Süüdake tuli väikeste puutükkidega ja oodake, kuni leek on püsiv. Asetage suitsusiiber ahju kasutamise asendisse. Kui suitsutorul on drosselklapp, siis sulgege see. Siibrite reguleerimine süütamise faasis ESMANE õhk TEISENE õhk KOLMANDANE õhk SUITSUSIIBER FAMILY 4,5 AVATUD AVATUD EELSEADISTATUD Pliidi töö KORSTEN Põhinõuded, et seade õigesti töötaks: sisemine osa on soovitatavalt ümmargune termiliselt isoleeritud, lekkekindel, valmistatud materjalidest, mis taluvad kuuma, põlemisjääke ja kondensatsioonivett puuduvad kitsamad kohad, vertikaalsete käikude kalle ei tohi ületada 45 kasutatud korsten tuleb puhastada suitsutorude kõiki osi peab olema võimalik kontrollida peavad olema vaatlusavad puhastamise jaoks peab sobituma kasutusjuhendis toodud tehniliste andmetega Kui korsten on seest kandiline või nelinurkne, tuleb nurgad ümardada, minimaalne raadius on 20 mm Ristkülikukujulise lõõri pikema ja lühema külje suhe ei ole suurem kui 1,5. Liiga kitsa lõõri korral on tõmme liiga väike. Minimaalne soovitatav kõrgus 4 m. Seadme tööd segavad ja on seega KEElATUD kiudbetoon, tsingitud teras, töötlemata ja poorne sisepinnad. Joonisel 1 on toodud mõned lahendused. Õigeks paigaldamiseks on oluline lähtuda tabelis TEHNILISED ANDMED toodud korstna mõõtmetest. Kui seade paigaldatakse neist erinevate mõõtmetega korstnaga, tuleb mõõtmete muutmisel võtta aluseks standard EN Korstna tõmme peab olema piisav, kuid mitte liiga tugev. Kui mõni korstnalõõri osa on liiga suur, võib ka soojendatav osa olla liiga suur, nii et seade ei suuda korralikult töötada. Seda aitab vältida intubeerimine. Liiga kitsa lõõri korral on tõmme liiga väike. TÄHELEPANU! Korstnaühendusi ja tuleohtlikke materjale puudutavas võtke aluseks standard UNI Korstnajalg peab olema tuleohtlikest või põlevatest materjalidest piisavas kauguses, selleks tuleb tagada sobiv soojusisolatsioon või õhuvahe. KEELATUD on samasse korstnalõõri suunata teisi torusid või õhuvooge. Keelatud on teha korstna sisse suletavaid või avatud auke, et ühendada sinna muid seadmeid (vt jaotis KAMINA VÕI AVATUD KOLDE ÜHENDAMINE SUITSULÕÕRIGA). 9

10 KORSTNAPITS Korstna paras tõmme sõltub ka korstnapitsist. Seepärast on oluline, et käsitsi valmistatud korstnapitsi väljumisava oleks lõõrist vähemalt kaks korda suurem (joonis 2). Katuseharjast kindlasti kõrgemale ulatuma peav korstnapits tagab suitsu hajumise ka tuule korral (joonis 3). Korstnapitsile kehtivad järgmised nõuded. Sisemine osa peab sobituma kamina omaga. Väljalaskeosa peab olema vähemalt kaks korda suurem kui suitsulõõri sisemus. Peab olema kujuga, mis takistab vihmavee, lume ja muude võõrkehade korstnasse sattumist Peab olema puhastamise ja hoolduse eesmärgil lihtsasti üle vaadatav. ÜHENDUS KORSTNAGA Toodetel, mille uks sulgub automaatselt (tüüp 1), peab töö ajal koldeuks turvalisuse kaalutlusel alati kinni olema (ainus erand on kütuse lisamine või tuha eemaldamine). Tooted, mille uks ei sulgu automaatselt (tüüp 2), peavad olema ühendatud sobiva korstnaga. Lahtise uksega tohib toode töös olla ainult juhul, kui seda pidevalt valvatakse. Korstnaga ühendav toru peab olema võimalikult lühike, sirge horisontaalne või pisut ülespoole kaldu ja lekkekindel. Ühenduste tegemisel tuleb kasutada stabiilseid ja tugevaid torusid, mis on kooskõlas kehtivate määruste ja seadustega, ning need tuleb korstnaga ühendada hermeetiliselt. Ühendustoru sisemine diameeter peab vastama seadme suitsu väljalaske välisele diameetrile (DIN 1298). TÄHELEPANU! Korstnaühendusi ja tuleohtlikke materjale puudutavas võtke aluseks standard UNI Korstnajalg peab olema tuleohtlikest või põlevatest materjalidest piisavas kauguses, selleks tuleb tagada sobiv soojusisolatsioon või õhuvahe. Minimaalne ohutu vahekaugus on 25 cm. TÄHTIS! Suitsu väljalaseava, mida ei kasutata, tuleb sulgeda selleks ette nähtud kattega (vt jaotis MÕÕTMED). Rõhk kaminas (TÕMME) peab olema vähemalt 12 Pa (=1,2 mm vedelikusamba kohta). Mõõtmised tuleb teha kuuma seadmega (nominaalne soojus). Kui rõhk on suurem kui 17 Pascalit tuleb seda vähendada, paigaldades kamina väljalasketorule kooskõlas kehtivate määrustega tõmberegulaatori (drosselklapi). Et seade korralikult töötaks, on oluline, et paigaldusruumis oleks põlemisprotsessiks piisavalt õhku (vt jaotis PAIGALDUSRUUMIDE VENTILEERIMINE JA ÕHUTUS). KAMINA VÕI AVATUD KOLDE ÜHENDAMINE SUITSUlõõRIGA Suitsutoru on toru, mis ühendab toote korstnaga. Selle paigaldamisel tuleb järgida neil lihtsaid, aga olulisi põhimõtteid. Mitte mingil juhul ei tohi suitsutoru diameeter olla väiksem kui toote väljalaskeava flants. Toru iga horisontaalne pikkusmeeter vähendab pisut tõmmet, seda peab kompenseerima korstna pikendamisega. Mingil juhul ei tohi horisontaaltoru olla pikem kui 2 m (UNI 10683). Toru iga pööre vähendab pisut korstna tõmmet, seda peab kompenseerima korstna pikendamisega. Itaalia standard UNI järgi ei tohi pöördeid või suunamuutusi olla mingil juhul rohkem kui 2 (sh ühendus korstnaga). Kui soovitakse kasutada kamina või lahtise kolde korstent, tuleb hermeetiliselt sulgeda suitsutoru sisenemiskoha all asuv osa, punkt A joonisel 5. Kui korsten on liiga suur (30 x 40 või 40 x 50 cm) tuleb see intubeerida vähemalt 200 mm diameetriga roostevabast terasest toruga, punkt B, ja veenduda, et toru ja korstna vahele jäävad avad korstnakatte all sulgetaks hoolikalt, punkt C. Paigaldusruumide ventileerimine ja õhutus Kuna seadmed kasutavad põlemiseks paigaldusruumi õhku, on KOHUSTUSLIK tagada, et ruumis oleks piisav õhu juurdepääs..juhul kui aknad ja uksed on korralikult tihendatud (nt energiasäästmise eesmärgil), ei pruugi värske õhu juurdevool olla piisav ja seadme tõmme väheneb sellega kaasneb ka oht inimestele. Et seade korralikult töötaks, on KOHUSTUSLIK tagada, et paigaldusruumis oleks põlemisprotsessiks ja ruumi enda hapnikuga varustamiseks piisavalt õhku. See tähendab, et ühendused välisõhuga peavad tagama õhu ringluse ka siis, kui uksed ja aknad on suletud. Õhutusavadele kehtivad järgmised nõuded. Avad peavad olema kaitstud võrede, traatvõrkude või muu taolisega, ilma et see vähendaks nende kasulikku ristlõiget. 10

11 Avad peavad olema ehitatud nii, et on võimalik teha hooldustöid. Avad peavad olema paigutatud selliselt, et neid ei oleks võimalik ummistada. Kui paigaldusruumis on õhu väljatõmbesüsteem, siis kütteseadmega samal ajal EI TOHI see töötada. Väljatõmbesüsteem võib imeda suitsu ruumi, seda isegi juhul, kui koldeuks on kinni. Puhta ja saastamata õhuvoolu võib korralda ka paigaldusruumi kõrvalruumist (kaudne ventilatsioon) tingimusel, et see õhuvool toimub vabalt läbi alaliste välisõhuga kokku puutuvate avade. Kõrvalruum ei tohi olla kasutuses garaažina või põleva materjali laoruumina, samuti mitte tuleohtlikuks tegevuseks, vannitoa, magamistoa ega kinnisvara ühiskasutatava ruumina. Ventilatsioon on piisav, kui ruumis on olemas tabelis toodud õhuavad. Seadme kategooria Võrdlusstandard Ava tegelik ristlõige (%) Ventilatsioonikanali ava min võrreldes seadme suitsugaaside väljundi läbimõõt ristlõikega Kaminad UNI EN % 200 cm² Ahjud UNI EN % 100 cm² Pliidid UNI EN % 100 cm² Paigaldamine on keelatud ruumidesse, kus on tulekahjuoht. Peale selle on paigaldamine keelatud eluruumidesse, kus sise- ja välisruumi rõhu vahe tööfaasis on suurem kui 4 Pa (kehtib Itaalias standardi UNI10683 alusel). Peale selles kasutusjuhendis toodud nõuete tuleb järgida ka toote paigaldusriigi kõiki kohalikke, riiklikke ja piirkondlikke määruseid. LUBATUD JA KEELATUD KÜTTEMATERJAL Lubatud küttematerjal on puuhalud. Kasutada tohib ainult kuivi puuhalge (max veesisaldus 20%). Korraga tohib põlemiseks koldesse panna 2 3 halgu. Puuhalu pikkus peab olema u cm ja max ümbermõõt cm. Pressitud puidu kasutamisel peab tagama, et seade ohtlikult üle ei kuumeneks, sest pressitud puidu kütteväärtus on suurem. Kasutatava puidu niiskustase peab olema väiksem kui 20% ning seda peab hoidma kuivas kohas. Niiske puiduga on süütamine keerulisem, sest niiskuse aurustamiseks on vaja suuremat energiat. Peale selle alandab niiskus temperatuuri, seetõttu kondenseerub vesi kõigepealt koldes ja seejärel suitsulõõris, tekitades seal tõrva, millel on oht põlema süttida. Toores puit sisaldab u 60% H 2 O, seetõttu see põletamiseks ei sobi.enne kasutamist tuleb seda vähemalt 2 aastat hoida kuivas ja õhutatud kohas (nt katuse all). Muu hulgas ei tohi põletada sütt, jääke, biojäätmeid, niisket või värvitud puitu, plasti. Vastasel juhul kaotab seadme garantii kehtivuse. Paberit ja pappi tohib kasutada ainult süütamiseks. Jäätmete põletamine on KEELATUD, sest see kahjustab peale seadme ka suitsulõõri ja põhjustab ohtu tervisele. Peale selle võite nii saastada ümbruskonna õhku halvalõhnalise suitsuga. Puit ei põle kuigi kaua, seega ei saa sellega seadet töös hoida terve öö. Liik kg/mc kwh/kg niiskus 20% Pöök 750 4,0 Türgi tamm 900 4,2 Jalakas 640 4,1 Pappel 470 4,1 Lehis* 660 4,4 Kuusk* 450 4,5 Mänd 550 4,4 * HALVEMINI SOBIV VAIGUNE PUIT TÄHELEPANU! Aromaatseid õlisid sisaldava puidu (eukalüpt, mürt jne) pikaajalisem kasutus kahjustab kiiresti toote malmist osi. Siinsed tehnilised andmed on saadud klassi A1 pöögipuidu põletamisel, puidu niiskustase katsetel oli väiksem kui 20% (standard UNI EN ISO ). Erineva puidu kasutamisel võib olla toote tõhususe optimeerimiseks vajalik teha kohandusi. 11

12 SÜÜTAMINE TÄHTIS! On vältimatu, et esimesel süütamisel tekib ebameeldivat lõhna (kasutatud värvide ja silikoonide kuivatamise tõttu), hiljem lõhna enam ei teki. Sellegipoolest tuleb tagada korralik õhutus. Soovitame esimesel süütamisel kasutada väiksemat kogust halge ja lasta seadmel kuumendada aeglaselt. Süütamiseks on KEELATUD kasutada alkoholi, bensiini ja muid vedelkütuseid. Tuld ei tohi süüdata, kui ruumis on tuleohtlikku gaasi. Viimistletud pinnaga toote esimesel kasutuskorral arvestage järgmisega. Toode on valmistatud eri materjalidest, selles leidub nii malmi kui terast. Temperatuur ei ole toote kõigis osades ühesugune: eri osades võib see olla vahemikus C. Kasutusea jooksul on toote töötsüklid väga erinevad, kütteseade võidakse süüdata mitu korda päevas, kasutada intensiivselt pikemat aega või võib see seista pikalt kasutuseta. Enne kui võib öelda, et toode on sisse töötatud, tuleb pliiti kasutada mitu korda, et kõik materjalid ja viimistluspinnad saaksid termilised kujumuutmised läbi teha. Eriti võite alguses tunda lõhnu, mis tekivad metallide ja alles värskete viimistlusainete kuumutamisel. Kuigi viimistlusaineid kuumutatakse toote valmistamisel 250 C juures paar tundi, siis enne kui need täielikult metallpinnaga ühilduvad, peab temperatuur olema pikemaks ajaks ja mitu korda tõusnud 350 C-ni. Seega pidage süütamisel silmas neid lihtsaid nõuandeid. 1. Tagage, et paigaldusruumis oleks korralik õhutus. 2. Esimestel süütamistel laadige koldesse vähem halge (umbes pool soovitatud kogusest) ja hoidke tuld all järjest vähemalt 6 10 tundi. Siibrid hoidke vähem lahti, kui tavaolukorras soovitatud. 3. Võimaluse korral kütke sellisel moel 4 5 korda. 4. Aegamööda lisage puid rohkem (mitte siiski ületades kasutusjuhendis toodud maksimaalset kogust) ja hoidke tuld all võimalikult pikalt. Algusperioodil vältige lühikesi süütamise ja kustumise tsükleid. 5. Esimestele süütamistel ei tohi tootele asetada ühtegi eset, eriti mitte vastu lakitu pindu. Kütmise ajal on lakitud pindade puudutamine keelatud. 6. Kui toode on sisse töötatud, lähtuge kasutamisel samadest põhimõtetest nagu auto mootori korral: parem on vältida järske soojendamisi ja liigseid koormusi. Süütamiseks soovitame kasutada puuliiste või saadaval olevaid süütetablette jms. Siibrid (esmase ja teisese õhu siibrid) peaksid korraga lahti olema ainult vähe aega (kui need on olemas, tuleb avada ka süütamissiiber ja drosselkapp suitsutorul). Kui halud on süttinud, võib neid juurde panna, avades aeglaselt ukse, et suits tuppa ei tuleks. Sulgege esmase õhu siiber ja reguleerige põlemist teisese siibriga, järgides jaotise TEHNILINE KIRJELDUS juhiseid. Selles etapis ei tohi jätta seadet järelevalveta. Ärge laadige halge liiga palju (vt jaotis TEHNILINE KIRJELDUS / laadimine kord tunnis). Liiga palju puid ja põlemisõhku võivad seadme üle kuumendada ja seda kahjustada. Seadme ülekuumenemisest tulenevaid kahjusid garantii ei kata. SÜÜTAMINE JA väikesed HEITMED Süütamine suitsu tekitamata on üks meetod, kuidas vähendada oluliselt kahjulikku saastet. Puit põleb järk-järgult ülevalt allapoole, nii on põlemine aeglasem ja kontrollitum. Läbi kuumade leekide liikuv põlemisgaas põleb peaaegu täielikult ära. Asetage puuhalud koldesse üksteisest eemale, nagu näidatud joonisel 7. Pange allapoole suuremad ja üles peenemad halud, kitsa kolde korral asetage need püsti. Moodustage väikestest puutükkidest halukuhja peale süütemoodul. SüütemoodulSüütemoodul asendab paberit või pappi. Valmistage ette 4 peenikest (3 x 3 cm) 20 cm puujuppi, nagu näidatud joonisel 7. Moodustage nendest halukuhja peale ruut, nende keskel süüdake kergesti põlev materjal. Tule võib süüdata näiteks tikust. Kui kasutate peenemaid puiduliiste, pange neid rohkem. Hoidke suitsu- ja põlemisõhusiiber lahti. Kui tuli on põlema hakanud, asetage põlemisõhusiiber ettenähtud asendisse. KÜTTEMATERJAL ESMANE õhk TEISENE õhk KOLMANDANE õhk Puit SULETUD 1/2 AVATUD EELSEADISTATUD TÄHTIS! Kahe täislaadimise vahel ärge halge lisage. Keelatud on tule lämmatamiseks siibrid sulgeda. Peenikese tuha hulka vähendab korrapärane korstnapuhastus. Need juhised on koostanud ENERGIA Legno SVIZZERA 12

13 TAVAPÄRANE KASUTUS Kui siibrid on õiges asendis, lisage puid kord tunnis. Vältige liigset laadimist, mis põhjustab seadme osade deformeerimist (vt jaotis TEHNILINE KIRJELDUS). Seadme uks peab põlemise ajal kinni olema, see aitab vältida ülekuumenemist. Kui seda nõuet ei järgita, kaotab garantii kehtivuse. Seadmetel, mille uks sulgub automaatselt (tüüp 1), peab töö ajal koldeuks turvalisuse kaalutlusel alati kinni olema (ainus erand on kütuse lisamine või tuha eemaldamine). Seadmed, mille uks ei sulgu automaatselt (tüüp 2), peavad olema ühendatud sobiva korstnaga. Lahti tohib uks olla põlemise ajal ainult siis, kui seda pidevalt valvatakse. TÄHTIS! Turvalisuse kaalutlustel tohib koldeuks olla lahti ainult laadimise ajal. Seadme töö ja selle mittekasutamise ajal peab koldeuks kinni olema. Soojuse väljumist koldest reguleeritakse siibritega. Nende reguleerimisel tuleb lähtuda sellest, millist soojendamist soovitakse. Parim põlemine (minimaalsete heitmetega) saavutatakse siis, kui puude lisamisel läbib suurem osa põlemisõhust teisese siibri. Liigse koguse kütuse kasutamine on keelatud.liiga palju puid ja põlemisõhku võivad seadme üle kuumendada ja seda kahjustada, eelkõige võivad tekkida praod seadme alaossa.ülekuumenemisest tekkinud kahjusid ei kata garantii.seadme uks peab põlemise ajal kinni olema, sest see aitab vältida ülekuumenemist. Siibrite reguleerimine, et saavutada nominaalne kütmine, kui ahju rõhk on 12 Pa (1,2 mm veesammas) ning vt jaotis TEHNILINE KIRJELDUS. See on vahelduva põlemisega seade. Peale põlemisõhu reguleerimise oleneb põlemise intensiivsus ja seega ka sooja tootmine korstnast. Kui korstna tõmme on hea, on põlemisõhku vaja vähem, kui tõmme on kehvem, on õhku vaja rohkem. Kontrollige põlemise kvaliteeti: vaadake, kas korstnast väljuv suits on läbipaistev. Kui suits on valge, näitab see, et seade ei ole õigesti reguleeritud või on puit liiga niiske. Kui suits on hall või must, tähendab see, et põlemine ei ole täielik (vaja on kasutada rohkem teisest õhku). TÄHELEPANU! Kui halge lisatakse leegita söe peale, võib suitsu tulla rohkem. Sellisel juhul on oht, et tekib plahvatusohtlik õhu ja gaasi segu, mis äärmisel juhul võib tõesti ka plahvatada. Turvalisuse kaalutlustel on parem teha väikeste puiduliistudega uus süütamine. AHJU KASUTAMINE (kui SEE on olemas) Õhuvooga saab ahju temperatuuri ise reguleerida. Et toiduvalmistamine oleks edukas, on olulised eeldused korstna hea tõmme ja puhtad torud. Ahjuplaadi ja -resti saab asetada eri kõrgustele. Kõrged koogid ja lihatükid asetage madalamale. Keskmise kõrgusega koogid ja küpsised asetage keskele. Ülemine asend on mõeldud toidu soojendamiseks või pruunistamiseks (vt tehnilise kirjelduse jaotis LISATARVIKUD). Väga niiske toidu, puuviljakookide või puuviljade küpsetamisel tekib kondensatsioonivesi. Toiduvalmistamise ajal võib eralduda veeaur, mis võib ahju seinadele ja uksele kondensatsioonivett tekitada. See on füüsikaline nähtus. Kui toiduvalmistamise ajal paar korda lühidalt uks avada (eriti pikema küpsetamise korral), pääseb aur välja ja kondensatsioonivett tekib oluliselt vähem. KASUTAMINE ÜLEMINEKUPERiooDIDEL Üleminekuperioodil või kui temperatuur õues kerkib, samuti järskude soojenemiste ajal, võib korstna töö tõrkuda, sest põlemisgaase ei imeta täielikult välja. Suits ei välju enam korralikult (tugev gaasi lõhn). Sellisel juhul raputage võret sagedamini ja suurendage põlemisõhu voogu. Kasutage vähem halge ja hoolitsege, et need põleks kiiresti (tugeva leegiga) see aitab tõmbe stabiliseerida. Kontrolliga ka, kas korstna kõik puhastusavad ja ühendused on hermeetilised. Kui teil on kahtlusi, ärge seadet kasutage. 13

14 HOOLDUS Pidage kõigist JUHiSTEST kinni äärmiselt hoolikalt..veenduge, et toitejuhe (kui see on olemas) oleks pistikupesast välja võetud. Kontrollige, et kõik generaatori osad oleksid külmad. Ka tuhk peab olema külm. Toote puhastustööde ajal tagage ruumis tõhus õhutus. Kui ahi pole korralikult puhas, ei pruugi see töötada õigesti ega ohutult. Kasutaja TEHTAv korrapärane PUHASTAmine Selles kasutus- ja hooldusjuhises kirjeldatud korrapäraseid puhastustoiminguid tuleb teha äärmise hoolikusega. Lugege juhised läbi ja pidage kinni kirjeldatud protseduuridest ja ajanõetest. Vähemalt kord aastas kontrollige ja puhastage välise õhu sisselaskeava. Korrapäraselt tuleb lasta korstnapühkijal puhastada korstent. Laske korstnapühkijal kontrollida, kas toode on õigesti paigaldatud, korstnaga ühendatud ja kas õhutus on sobiv. TÄHTIS!..PUHASTUST JA HOOLDUST TOHIB TEHA AINULT SIIS, KUI SEADE ON KÜLM. Kasutada tohib ainult neid varuosi, mida pakub La NORDICA S.p.A. Vajaduse korral pöörduge edasimüüja poole. SEADET EI TOHI MUUTA! KLAASI PUHASTAMINE Tänu teisese õhu spetsiaalsele avale tekib mustust ukseklaasile palju vähem. Tahkekütust kasutades (nt niiske puit) täielikult seda siiski vältida ei saa ning mustuse teke ei tähenda toote defekti. TÄHTIS! Plahvatusohu vältimiseks tuleb panoraamklaasi puhastada ainult siis, kui seade on külm. Puhastamiseks võib kasutada spetsiaalseid tooteid või kortsutatud niisket ja tuhasse kastetud ajalehepaberit. Ärge kasutage tavalisi lappe, karedaid või keemiliselt abrasiivseid tooteid. Õige süütamine, sobiva kütuse sobivas koguses kasutamine, teisese õhu siibri õige reguleerimine, korstna piisav tõmme ja põlemisõhu olemasolu on olulised, et seade töötaks optimaalselt ja klaas püsiks puhas. KLAASI PURUNEMINE: keraamiline klaas peab vastu kuni 750 C kuumusele, seega on need kuumakindlad.klaasi saab purusta mehaaniliselt (tugeva löögiga vastu ust vmt). Seepärast garantii klaasile ei kehti. TUHASAHTLI PUHASTAMINE Kõigil toodetel on koldevõre ja tuhasahtel, joonis 8. Tühjendage tuhasahtlit korrapäraselt ja enne, kui see saab täiesti täis, siis ei kuumene võre üle. Peale selle on soovitatav jätta koldesse 3 4 cm tuhka. TÄHELEPANU! Tuhk tuleb koguda tulekindlasse ja tihedalt suletavasse nõusse. Nõu tuleb asetada tulekindlale põrandale, eemale tuleohtlikest materjalidest, kuni tuhk on täielikult ära jahtunud. KORSTNA PUHASTAMINE Õige süütamine, sobiva kütuse sobivas koguses kasutamine, teisese õhu siibri õige reguleerimine, korstna piisav tõmme ja põlemisõhu olemasolu on olulised, et seade töötaks optimaalselt ning klaas püsiks puhas. Täielik puhastus on soovitatav teha kord aastas või kui ilmneb mõni probleem (halb tõmme või kehv jõudlus). Liiga suur tõrva kogus võib takistada suitsu liikumist ja põhjustab lõõris tulekahjuohu. Puhastust tohib teha ainult siis, kui seade on külm. Selle toimingu peab tegema korstnapühkija, ühtlasi võiks ta teha ülevaatuse. SUVINE HOIUSTAMINE Pärast kolde, korstna ja lõõri puhastust eemaldage kogu tuhk ja muud jäägid, seejärel sulgege kõik uksed ja siibrid..juhul kui seade korstna küljest eemaldatakse, on hea sulgeda väljumisava. Lõõri tuleks puhastada vähemalt kord aastas; samal ajal võiks kontrollida tihendite olukorda kui tihendid on kulunud, ei saa toode korralikult töötada. Sellisel juhul tuleb need välja vahetada. Kui seadme paigaldusruum on niiske, asetage kolde sisse niiskust imav sool. Kui soovite toote välimust säilitada võimalikult pikalt, katke malmosad neutraalse vaseliiniga. MAJOOLIKAOSAD (kui NEED on olemas) Majoolikaosad La NORDICA S.p.A. toodete majoolikaosad on kvaliteetse viimistlusega käsitöö ja seetõttu võib neis esineda väikeseid lohke, pragusid ja minimaalseid värvivarjundi erinevusi. Need omadused kinnitavad toote hinnalisust. is ja majoolikas on nende erineva paisumisteguri tõttu mikropragusid, mis tõendavad nende ehtsust. Soovitame kasutada kahhelkivide puhastamiseks pehmet ja kuiva lappi kui kasutate mistahes pesuainet või -vedelikku, võib see tungida mikropragudesse ja muuta need nähtavamaks. 14

15 KUUMKIVIOSAD (kui NEED on olemas) Kuumkivi puhastatakse väga peene abrasiivse paberiga või abrasiivse käsnaga. Ühtegi puhastusvahendit ega vedelikku kasutada EI TOHI. VÄRVITUD OSAD (kui NEED on olemas) Kui toodet on kasutatud aastaid, siis on tavapärane, et selle värv võib kohati muutuda. Seda põhjustavad suured temperatuurimuutused, mis tootele osaks saavad, samuti värvi enda vananemine. TÄHELEPANU! Enne uue värvikihi lisamist tuleb vana värv täielikult eemaldada ja pind puhastada. ITUD OSAD (kui NEED on olemas) pindade puhastamiseks kasutage seebivett või neutraalset puhastusvahendit, MITTE abrasiivseid ega keemiliselt agressiivseid vahendeid. KÜLGMISED PIIRDED (kui on olemas) Käepidemeid, piirdeid ja veepaaki (köögipliidil) tuleb puhastada pehme lapi ja alkoholiga, seade peab olema külm. EI TOHI kasutada abrasiivseid vahendeid ega lahusteid. KOLDEVÕRE PUHASTAMINE TÄHTIS! Kui võre mingil põhjusel koldest välja võetakse, tuleb jälgida, et see kindlasti õiget pidi tagasi pannakse (peenikesed tuhka täis vahed ülespoole), vastasel juhul on tuhka võrelt raske eemaldada (vt joonis 8). PLIIDIPLAAT JA -RÕNGAD Pärast puhastamist ÄRGE laske seebiveel või puhastusvahendil kuivada, vaid eemaldage need kohe. EI TOHI kasutada liivapaberit või terasnuustikut. KROOMITUD OSAD (kui NEED on olemas) Kui kroomitud osad on liigsest kuumusest sinakaks muutunud, võite neid puhastada selleks ette nähtud vahendiga. TÄHTIS! Et takistada rooste tekkimist ÄRGE jätke potte ja panne külmale pliidiplaadile. See aitab tekitada roostesõõre, mida on inetu vaadata ja keeruline eemaldada. Malmosa ja rõngad tuleb korrapäraselt puhastada liivapaberiga (tihedus 150), osi töödelda ei tohi. Puhastamise ajal võtke küljest suitsutorud- ja kanalid. Tahmaanumat saab puhastada kas ahju eesosast (vt PLIIDI TAHMAANUMA PUHASTAMINE) või ülevalt. Selleks eemaldage plaat ja rõngad ning võtke lahti suitsutoru. Puhastamisel võite kasutada harja või tolmuimejat. (Kui seadmel on roostevabast terasest raam) Malmplaadi tagasi panemisel veenduge, et plaadi ja roostevabast terasest raami vahele jääks 3 mm ruumi, et võimaldada termilist paisumist ning et teras kuumuse toimel värvi ei muudaks. TÄHELEPANU! Pärast kõigi ära võetud osade puhastamist tuleb need hermeetiliselt tagasi panna. AHJU HOOLDAMINE (kui SEE on olemas) Rooste vältimiseks toimige nii. - Laske aur ahjust välja, et tekiks vähem kondensatsioonivett. Selleks avage uks ettevaatlikult ja lühiajaliselt (pikema küpsetamise aja paar korda, ning sagedamini, kui toit on väga niiske). - Kui toit on valmis, tõstke see ahjust välja. Kui lasta toidul jahtuda ahjus, mille temperatuur on väiksem kui 150 C, tekib ahjus kondensatsioonivesi. - Pärast toidu valmistamist Jätke ahjuuks osaliselt lahti, kuni ahi seest ära kuivab. - Kui ahju sisse tekib niiskus, võib malmust (kui see on olemas) töödelda seestpoolt neutraalse vaseliiniga. - Korrake vaseliiniga töötlemisest 3 6 kuu järel, olenevalt sellest, kui sageli ahju kasutatakse. - Kui malmukse sisemisele poolele on rooste tekkinud, eemaldage see abrasiivse nuustikuga ja seejärel töödelge pinda neutraalse vaseliiniga. Selleks et tagada ahjus valmistatud toidu kvaliteet, ei tohi malmust seestpoolt töödelda mitte ühegi tootega. 15

16 Luugiga TAHMAANUMA PUHASTAMINE Tahmaanumat saab puhastada kas ahju all asuvast luugist (joonis 9) või ülevalt. Selleks eemaldage pliidirõngad ja võtke suitsutoru väljalasketoru küljest lahti. Puhastamisel võite kasutada ka harja või tolmuimejat. TÄHELEPANU! Pärast kõigi ära võetud osade puhastamist tuleb need hermeetiliselt tagasi panna. KvalifitseeriTUD TEHNiKUTE TEHTAv korrapärane hooldus Korrapärast hooldust tuleb teha vähemalt kord aastas. Generaator, mis kasutab tahke kütusena puuhalge, vajab korrapäraselt kord aastas hooldust, mida peab tegema kvalifitseeritud tehnik, kes kasutab üksnes originaalvaruosi. Kui seda ei tehta, väheneb seadme ohutus ja garantii võib kaotada kehtivuse. Kui peetakse kinni kasutus- ja hooldusjuhistes kirjeldatud kasutaja tehtavate puhastustööde nõuetest, on generaator kaua töökindel, samuti väldite anomaaliate ja/või rikete ilmnemist, mis vajavad tehniku põhjalikumat sekkumist. Korrapärase hoolduse korras tehtavad tööd ei käi toote garantii alla. TIHENDID Tihendid tagavad ahju hermeetilisuse ja sellest tuleneva korraliku funktsioneerimise. Kasutajal tuleb neid regulaarselt kontrollida. Kui need on kulunud või kahjustunud, tuleb need kohe välja vahetada. Neid töid tohib teha ainult kvalifitseeritud tehnik. Ühendus korstnaga Kord aastas või vastavalt vajadusele imege tühjaks ja puhastage toru, mis viib korstnasse. Horisontaalosade olemasolul tuleb eemaldada jäägid enne, kui need hakkavad suitsu teed takistama. SOOJUSVÕIMSUSE määramine Õige võimsuse arvutamiseks alati kehtivat valemit olemas ei ole. Võimsus oleneb köetava ruumi suurusest, kuid väga palju ka selle soojapidavusest. Keskmiselt on normaalse soojustusega ruumi kütmiseks vaja 30 kcal/h m 3 kohta (kui välistemperatuur on 0 C). Kuna 1 kw vastab 860 kcal/h-le, võime arvestada väärtusega 35 W/m 3. Oletame, et soovitakse kütta ruumi suurusega 150 m 3 (10 x 6 x 2,5 m) soojustatud elamus, sellisel juhul on arvutus järgmine: 150 m 3 x 35 W/m 3 = 5250 W või 5,25 kw. Seega on 8 kw võimsusega seade peamise kütteallikana piisav. Umbkaudne kütteväärtus Vajalik kogus (1 kg kuiva puitu) Küttematerjal Ühik kcal/h kw Kuiv puit (niiskus 15%) kg ,2 1,00 Niiske puit (niiskus 50%) kg ,2 1,95 Puitbrikett kg ,0 0,84 Pruunsöebrikett kg ,6 0,75 Tavaline antratsiit kg ,9 0,47 Koks kg ,9 0,53 Maagaas m ,1 0,46 Nafta L ,9 0,42 Elekter kw/h 860 1,0 4,19 16

17 GARANTIITINGIMUSED 1. La Nordica S.p.A. toodetele kehtib Euroopa Ühenduses alates ostukuupäevast 24 kuu pikkune garantii. Ostu tõendamiseks tuleb esitada müüja väljastatud kehtiv finantsdokument (kviitung, arve või saatedokument), millel on märgitud ostetud toode ning ostmise ja/või tarnimise kuupäev. Tähelepanu!See standardgarantii ei asenda tarbijaõigusi käsitlevaid Euroopa seadusandlusel põhinevat garantiid. Standardne garantii kehtib ainult Itaalias ja Euroopa Ühenduse piirkondades, kus tegutsevad volitatud tehnilise abi keskused (vt veebisaiti Samuti piirneb garantii tarbija elukohariigiga, mis peab kattuma La Nordica S.p.A. toote müüja tegutsemispiirkonna ja/või kontori registreeritud asukohariigiga. Need tingimused ei kehti, kui toode ostetakse ärilise, ettevõttega seotud või ametialase eesmärgiga. Nendel juhtudel kehtib toote garantii 12 kuud pärast ostukuupäeva. ITAALIAS KEHTIV GARANTII Toote rikke korral tuleb teha järgmist. Lugege kasutusjuhendit ja uurige, kas rikke saab kõrvaldada toodet õigesti kasutades. Veenduge, et rike käib garantii alla, muidu kannab tarbija toimingutega seotud kulud ise. Volitatud tehnilise abi keskusest abi küsides teatage järgmised andmed: rikke tüüp, seadme mudel, aadress, telefoninumber. EUROOPAS KEHTIV GARANTII Toote rikke korral tuleb teha järgmist. Lugege kasutusjuhendit ja uurige, kas rikke saab kõrvaldada toodet õigesti kasutades. Veenduge, et rike käib garantii alla, muidu kannab tarbija toimingutega seotud kulud ise. Pöörduge volitatud tehnilise abi keskusesse ja teavitage rikke tüüp, seadme mudel, aadress ja telefoninumber. Kui rike ilmneb toote tööea esimese 6 kuu jooksul, on tarbijal õigus lasta toode tasuta parandada. Vahemikus kuuni kannab tarbija rikke korral kõnega seotud kulud ning müüja tasub parandustööde ja kasutatud varuosade eest. 2. Garantii kaotab kehtivuse, kui rike on põhjustatud välistest sündmustest ja/või tingimustest, muu hulgas näiteks süsteemide ebapiisavast jõudlusest, olukorrast, kui töötajad, kellel puuduvad tarbija elukohariigi seadustega sätestatud oskused, paigaldasid ja/või hooldasid seadet valesti, tarbija ei oska toodet kasutada ja hooldab seda valesti, eirates müügilepingu lahutamatuks osaks olevas kasutusjuhendis toodud juhiseid ja soovitusi. Garantii ei kata toote kahjustusi, mis ei ole seotud tootmisdefektidega. Samuti ei kehti garantii defektide korral, mis tulenevad lõõri valest kasutamisest ehk mis ei vasta riigis ostu ajal kehtivatele seadustele. Peale ei kata garantii toote defekte, mis on põhjustatud hooletusest, kogemata katki tegemisest, transpordi ajal tekitatud ja/või ilmnenud kahjustustest (kriimustused, mõlgid jms), volitamata isikute sekkumisest ja kahjustustest, mille põhjustab tarbija, üritades algset riket kõrvaldada. Garantii ei hõlma järgmisi kuluvaid osi: tihendid, keraamiline ja karastatud klaas, malmrestid ja malmist pinnakatted, tulekindlad materjalid (nt Nordiker jm), värvitud, kroomitud või kullatud detailid, majoolikadetailid, käepidemed, söepann jms komponendid. Idro toodete korra katab garantii soojusvahetit ainult juhul, kui ahel on kondensatsioonivaba ja tagab, et seadme tagastustemperatuur on vähemalt 55 C. Garantii ei kata üldiselt ühtki välist komponenti, millega tarbija toote töö ja/või hoolduse ajal vahetult kokku puutub ning mis võivad agressiivsete pesuainete tõttu kuluda ja/või roostetada või mille teraspinnale võivad tekkida plekid. Kui tarbija annab teada defektist, mida volitatud tehnik kontrollimisel ei tuvasta, kannab tarbija kõik seonduvad kulud. 3. Kui toodet/osa ei saa parandada, asendatakse toode/osa uuega ning asendatava toote/osa ostmisel sätestatud garantiitingimused ja aegumise kuupäev jäävad kehtima. 4. La Nordica S.p.A. ei vastuta inimestele, loomadele ega varale otseselt ega kaudselt põhjustatud vigastuste või kahjustuste eest, mis tulenevad kasutusjuhendis (mis on ka veebisaidil alla laaditav) toodud juhiste ning toote paigaldamise, kasutamise ja hooldamisega seotud hoiatuste eiramisest. 5. Garantii ei hõlma tegevust, mille eesmärk on toote kohandamine ja/või reguleerimine küttematerjali jaoks või muudel põhjustel. 6. Kui toodet parandatakse La Nordica S.p.A. määratud volitatud tehnilise abi keskuses või toode asendatakse uuega, on transport tasuta. Kui tehnik saab toodet parandada kasutaja elukohas, kuid tarbija keeldub sellest, tasub tarbija seadme töökotta ja tagasi transportimisega seotud kulud. 7. Kui 24 kuud kehtiv garantii saab läbi, kannab tarbija kõik parandamisega seotud kulud ise. 8. Vaidlused lahendatakse ainult La Nordica S.p.A. registreeritud kontori piirkonnas asuvas kohtus (Itaalias Vicenzas). 17

18 LISAMÄRKUSED Kasutage ainult tootja soovitatud küttematerjali. Toodet ei tohi kasutada põletusahjuna. Ärge kasutage toodet redeli ega tugistruktuurina. Ärge kuivatage toote peal riideid. Pesukuivatusreste ja muid sarnaseid esemeid tuleb hoida tootest sobival kaugusel. Liiga lähedal hoidmine võib põhjustada tulekahju ja kahjustada pinnakatet. Kasutaja vastutab täielikult toote vale kasutamise eest. Tootjal puudub vale kasutamise korral tsiviil- ja kriminaalõiguslik vastutus. Mis tahes volitamata manipuleerimine ja toote detailide asendamine muude kui originaalvaruosadega võib kasutajat ohustada ning tootjal puudub sel juhul tsiviil- ja kriminaalõiguslik vastutus. Toote enamik osi (uks, käepide, klaas, suitsu väljalasketoru jms) võivad muutuda väga kuumaks. Seetõttu puudutage neid osi ainult juhul, kui kannate sobivaid kaitserõivaid (nt kuumuskindlad kindad). Toodet on keelatud kasutada, kui uks on avatud või klaas on purunenud. Toode tuleb ühendada elektrisüsteemiga, millel on töötav maandus. Rikke või tõrke korral lülitage toode välja. Ärge peske toodet veega. Vesi võib sattuda seadmesse ja kahjustada elektriisolatsiooni. Sellega kaasneb elektrilöögioht. Garantii kaotab kehtivuse, kui seadme paigaldamisel ei järgita kehtivaid määrusi, kui seadet kasutatakse valesti või ei järgita tootja määratud hooldusgraafikut. 18

19 Max. A+1/2A Joonis 1 A * Terasest kaheruumiline korsten, isoleeritud materjaliga, mis on vastupidav kuni 400 C juures. Tõhusus %, cm suurepärane. 2* Kuumuskindlast materjalist kaheruumiline korsten, isoleeritud ja kaetud väljastpoolt kergbetooniga. Tõhusus 100%, suurepärane 3* Traditsiooniline savist korsten, neljakandiline, õhuvahedega. Tõhusus 80%, hea m 10 m Max. A+1/2A 4 Võimaluse korral ärge kasutage seest neljakandilisi korstnaid, mille proportsioonid erinevad joonisel toodust. Tõhusus 40%, keskmine. 1m >A > _ A A 0,5 m Joonis 2 * Materjal on kooskõlas kehtivate määruste ja seaduste nõuetega. H min α 50 cm (1) (2) M Valmis elementidest tööstuslik korstnakate, võimaldab suitsul hästi hajuda. 2 m 10 m >A > _ A 0,5 m 1m 2 Korstnakate, käsitöö. Õige väljundsektsioon peab olema vähemalt 2 H korda min. suurem korstna sisemusest, ideaaljuhul 2,5 korda suurem. (1) (2) 3 Terasest korstnakate, sees suitsudeflektor. 5 α M 4 Kui kõrvuti on kaks korstent, peab üks olema vähemalt 50 cm kõrgem, et rõhk ei liiguks ühelt korstnalt teisele. 19

20 Joonis m 10 m >A 1m H min. α 5 5 Korstnakattel ei tohi olla takistusi 10 m kaugusel seintest, katusekallakust ja puudest. Vastasel juhul peab see olema takistusest vähemalt 1 m kõrgemal. Korstnakate peab olema katuseharjast vähemalt 1 m kõrgemal. KORSTNAKATTED. VAHEMAAD JA ASEND. UNI Katuse kallal a > mm a mm a 1300 mm mm 20

21 Joonis 4 C1 A2 A4 A3 B3 B2 B1 B2 A1 A B cm A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 C1 FAMILY 4, Kõik turvalisuse seisukohast olulised miinimumkaugused (cm) on märgitud toote andmesildil ja märgitutest väiksemad vahemaad EI OLE lubatud (vt TOIMIVUSDEKLARATSIOON). Joonis 5 C A Hermeetiliselt suletud B A B C D Roostevaba teras Suletud osad Kontrollimisava D 21

22 Figura 1 Picture 1 Joonis 6 Abbildung 1 Figure 1 Silka 1 2A B 1A C Joonis 7 Joonis 8 Figura 2 Picture 2 Abbildung 2 Figure 2 Süütemoodul Figura 3 Picture 3 Abbildung 3 Figure 3 Silka 2 SUITSUDEFLEKTOR Silka 3 2A ½SEES 1A VÄLJAS Malmrest TUHASAHTEL Joonis 9 Figura 4 Picture 4 Abbildung 4 Figure 4 Silka mm 22

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Microsoft Word - Pliit MAGNUM juhend

Microsoft Word - Pliit  MAGNUM juhend Sisukord Ohutusnõuded lk 1 Pliidi kirjeldus ja tehnilised andmed lk 2 Paigaldus lk 3 Küttematerjalid lk 6 Pliidi hooldus ja ülevaatus lk 6 Puidu kasutegurid lk 7 Sagedamini esinevad probleemid lk 8 Ohutusnõuded

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - kui korsten ei tomba.doc

Microsoft Word - kui korsten ei tomba.doc Kui katel ajab suitsu sisse, on peamiseks põhjuseks kas halb tõmme või kütteseadme enese puudused. Katla normaaltõmme on tootja poolt antud katla tehnilises passis. Üldjuhul väikese võimsusega katelde

Rohkem

Vesuvi eestikeelne juhend.pdf

Vesuvi eestikeelne juhend.pdf Ummistunud korsten. Ülijahutatud korstna kasutamine. Põlemisõhku ei ole piisavalt, tihedalt suletud aknad ja uksed. Tõmbe vähendamine õhu eraldumise tõttu läbi pragude ja korstnapuhastus luukide. Puhastage

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Introducion

Introducion 1 Kasutusjuhend MBS 3,7,9 Meil on hea meel, et olete valinud MBS tahkeküttel pliidi. Palume lugeda järgnevaid juhiseid tähelepanelikult. Õige paigaldusega tahkekütusel MBS pliit,teenib Teid hästi palju

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel:

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel: KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: info@koriks.ee Tel: +372 659 6442 www.koriks.ee KLAASPLASTIST KÜMBLUSTÜNNID Klaasplastist kümblustünnid on hügieenilised ning neid on väga lihtne puhastada ja hooldada.

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.09.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2016 Avaldamismärge: RTL 2004, 108, 1724 Põletusseadmetest

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Microsoft Word - 16inch tabletop kamado manual _est.doc

Microsoft Word - 16inch tabletop kamado manual _est.doc Kamado lauagrill Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles TÄHTIS Enne seadme kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal, aga hoidke ohutusjuhised alles. Need juhised

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud LUISELLA REV003

EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud LUISELLA REV003 EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud LUISELLA 004277421 - REV003 2 EESTI TÄHELEPANU SEADME PINNAD VÕIVAD KUUMENEDA! KASUTAGE ALATI KAITSEKINDAID! Põlemisel vabaneb

Rohkem

EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty - SERAFINA Rev 002

EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty - SERAFINA Rev 002 EE MADE IN ITALY design & production KASUTUSJUHENDgraanulitega töötavad ahjud GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty - SERAFINA 004276735 - Rev 002 2 TÄHELEPANU SEADME PINNAD VÕIVAD KUUMENEDA! KASUTAGE ALATI KAITSEKINDAID!

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont 150 999 KW www.biomobitek.com BMT PowerCont SÜSTEEMI KOMPONENDID Korsten Suitsugaaside imur Katel BMT Power seeria 150 999 kw Kütuseladu

Rohkem

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls Aleco (profiili laius 35mm) Dekoratiiv klaas (13.70 FIANDRA MATT) Deco klaas (0230 deco, vt.kataloogist mõõte!) Deco kujundklaas (Deco16, Deco39) Melamiinpaneel LUX grupp 400600 601800 AS,BG,SG,BW AS,BG,SG,BW

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid kommunikatsioone või anda ruumile huvitav väljanägemine.

Rohkem

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN 12101-2 Suitsu ja kuumust eemaldavate ventilatsioonisüsteemide ehk suitsueemaldusluukide eesmärk

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

untitled

untitled et Raketise eksperdid. Kaarraketis Framax Xlife Raamraketis Framax Xlife Informatsioon kasutajale Instruktsioon paigaldamiseks ja kasutamiseks 9727-0-01 Sissejuhatus tus Sissejuha- by Doka Industrie GmbH,

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Kuidas isoleerida torustikke kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800? 4 3 2 1 5 2 1 Isoleeritav toru 2 Kivivillast torukoorik ROCKWOOL 800

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavillast soojustusvill rullis tihedalt nõeltöödeldud lambavillavilt 55 kg/m³ heli summutav Ripplagede soojustamine. Ripplagede

Rohkem

Microsoft Word - Qualitätskriterien 011 Frami+Zubehör.doc

Microsoft Word - Qualitätskriterien 011 Frami+Zubehör.doc 10/2002 Kvaliteedi kriteeriumid Doka rendiraketisele Doka seinapaneel Frami ja lisatarvikud 1 Sissejuhatus Järgnevad kvaliteedi kriteeriumid on Doka rendimaterjali väljastamise ja tagastamise aluseks.

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Muudatused standardis EVS 812-3 Karmo Gudinas PÕHJA PÄÄSTEKESKUS INSENERTEHNILINE BÜROO PEAMISED MUUDATUSED Müüritiskorstnad, suitsugaas üle 350 C Erinevate läbiviikude teostus ja paigaldus šahtidesse

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND DUCHESSA IDRO - Giordana idro Melinda idro 2.0 Iside idro MEGAN IDRO - raffaella idro 2.0 EESTI/Estone

KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND DUCHESSA IDRO - Giordana idro Melinda idro 2.0 Iside idro MEGAN IDRO - raffaella idro 2.0 EESTI/Estone KÜTTELAHENDUSTE KASUTUSJUHEND DUCHESSA IDRO - Giordana idro 2.0 - Melinda idro 2.0 Iside idro 2.0 - MEGAN IDRO - raffaella idro 2.0 /Estone 2 TÄHELEPANU SEADME PINNAD VÕIVAD KUUMENEDA! KASUTAGE ALATI KAITSEKINDAID!

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

M366.book

M366.book M6 Kasutusjuhend Roya-9 A4 07..0 Ohutusjuhised. Juhendi kirjeldus Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendiga Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas. Seadme müümisel või edasi andmisel andke

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Microsoft Word - 21inch kamado manual_est.doc

Microsoft Word - 21inch kamado manual_est.doc Kamado väliahi ja -grill Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles TÄHTIS Enne seadme kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal, aga hoidke ohutusjuhised alles. Need

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Hyygge-broshyyr_EST_2018.indd

Hyygge-broshyyr_EST_2018.indd www.ruukki.ee LIHTNE ÕNNE VORM HYYGGE Lihtne õnne vorm See on lühike, silmapaistmatu ja tõlkimatu taanikeelne sõna, mis kirjeldab kõike, mis on elus tegelikult tähtis: lähedustunnet, turvalisust, vabadust

Rohkem

EVS_812_8_2011_et.pdf

EVS_812_8_2011_et.pdf EESTI STANDARD EHITISTE TULEOHUTUS Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus Fire safety constructions Part 8 Fire safety high-rise buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on koostatud esmakordselt,

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem