Lisa 4

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Lisa 4"

Väljavõte

1 Lisa 4 Lepingu täitmise koondaruande vorm LEPINGU NUMBER: /2412 ERALDISE SAAJA: Sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fond ERALDISE ESINDAJA: SAAJA Genadi Vaher, juhataja Projekti kokkuvõte Projekti kestus Projekti algus: 01 / 01 / 2012 Projekti lõpp: 31 / 12 / 2012 Tegevuste kogukestus (kalendripäevades): 365 Projekti kokkuvõte Palume esitada lühikokkuvõte projektist Projekti põhieesmärgiks oli toetada puuetega inimeste organisatsioonide võrgustikku (30 vabariiklikult tegutsevat erineva puudega inimeste katusorganisatsiooni ja 16 piirkondlikku koda, kes on katusorganisatsiooniks maakonna puuetega inimeste organisatsioonidele ning kes on ühinenud Eesti Puuetega Inimeste Kojaks esindades ~20 tuhat puudega inimest) selleks, et nad saaksid kaasa aidata Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud invapoliitika üldkontseptsiooni tegevuskava ellurakendamisele ja täita invapoliitika üldkontseptsioonis puuetega inimeste organisatsioonidele määratud olulisi rolle: puuetega inimeste vajaduste ja prioriteetide määratlemine; planeerimises osalemine; puuetega inimeste elu puudutavate teenuste ja abinõude osutamine ja hindamine; ning rahva teadlikkuse tõstmisele ja muutuste elluviimisele kaasaaitamine; osalemine koostöös ministeeriumitega seaduseelnõude väljatöötamisel. Nende eesmärkide täitmiseks eraldas HMN 2012.aastaks kokku EPI Koja võrgustiku organisatsioonide tegevusprogrammide toetuseks. Organisatsioonide toetuste suurused määrati Fondi nõukogu poolt eelnevalt kinnitatud põhimõtete ja algoritmi alusel, mille kohaselt kujuneb üleriigiliselt tegutsevate organisatsioonide ja maakondade kogu toetuse suurus nelja komponendi summana: baas komponent, mis ei sõltu organisatsiooni suurusest (kogutoetusest 20 %); komponent, mis arvestab mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud liikmesorganisatsioonide arvu (kogutoetusest 20 %); komponent, mis arvestab registrisse kantud organisatsioonide füüsiliste liikmete arvu (kogutoetusest 40 %); komponent, mis arvestab netokäivet, mis on saadud täiendavalt hasartmängumaksu laekumistest eraldatud toetusele (sponsorid, omavalitsus, teised siseriiklikud ja rahvusvahelised fondid) (kogutoetusest 20 %). Projektide menetlemise ja aruandluse kord 1. Organisatsioonid esitasid oma projektina vormistatud tegevusprogrammid neile eraldatud kogutoetuse summa piires ajavahemikus kuni Projektid vormistati vastavuses HMN poolt nõutud vormile ja tingimustele, arvestades SA EPIF nõukogu poolt a. korrigeeritud tegevusprogrammide ja projektidele toetuse andmise tingimusi ja neile eraldatud kogutoetuse summat. Paberkandjal esitatud projekt saadeti ka elektrooniliselt. 2. Projektid vaadati Fondi nõukogu ja EPI Koja juhatuse esimehe poolt moodustatud komisjoni poolt läbi ning nõuetele mitte vastavalt vormistatud projektid tagastati parandamiseks ja täiendamiseks.

2 3. Fondi juhataja vormistas koondi, mis jäi sotsiaalministeeriumiga sõlmitud HMN poolt 2012.aastaks eraldatud toetuse sihtotstarbelise kasutamise lepingu lisaks. 4. SA EPI Fond sõlmis iga toetuse saajaga nõukogu otsusega määratud toetuse kohta sihtotstarbelise kasutamise lepingu. Lepingu kohaselt pidid toetuse saajad esitama sisulise töö ja vormikohase finantsaruande (võimaluse korral elektrooniliselt, et oleks võimalik minimaalsete kulutustega see vajadusel "üles riputada" EPIK veebilehel). Fond kandis toetuse saajale järgmise kvartali toetus üle alles peale eelmise kvartali lepingujärgse aruandluse esitamist. 5. SA EPI Fond koostas esitatud aruannete baasil koondaruanded (finantsaruande iga kvartali kohta) ja esitab need HMN-le Sotsiaalministeeriumile ja vajadusel Rahandusministeeriumile ja tehti kõigile kättesaadavaks veebilehel aastaks HMN ei eraldanud välisrahastusega projektide kaasfinantseeringu toetuseks a lepingust rahastatud projektidest jätkus aastal üks projekt (2011.a lõpu aruandega jäi jääki ( krooni). Viimane kaasrahastatud projektidest lõppes a. Kuna erinevate organisatsioonide eesmärgid ja nende eesmärkide saavutamiseks tehtud tegevused on väga erinevad, siis ei ole neist käesolevas aruandes võimalik mõistlikku koondit teha. Organisatsioonide 2012.a tegevuse koondaruanded pannakse vajadusel ülesse EPI Koja veebilehel Avaleht>Võrgustik > Liikmed andmete juures. Näitena siinkohal EPI Koja, kui kõikse suurema toetuse saaja, tegevuste väljavõtte Fondile esitatud aruandest. EPIKoja planeeritud ja läbiviidud tegevused aastal (alaprojektide lõikes): ALAPROJEKT 1. EPIKoja arendustegevus ja koolitus. Alaprojekti eesmärgiks on EPIKoja liikmesorganisatsioonide informeerituse tagamine, pädevuste edasiarendamine. Info edastamine liikmesorganisatsioonidele seaduse-eelnõude kohta jt olulistes küsimustes, ühisarvamuse kujundamine ning edastamine poliitikakujundajatele. Liikmetele suunatud üldkoosolekute, suvekooli, erinevate koolituste, teabepäevade jm ürituste läbiviimine; samuti EPIKoja juhatuse koosolekud, regionaalseminarid üle Eesti, et parandada üldist informeeritud puudega inimeste teemal. PLANEERITUD TEGEVUSED: üldkoosolekud: 3 (aprill, august, oktoober). juhatuse koosolekud: 5 (jaanuar, märts, juuni, oktoober, november). regionaalseminarid: 4 erinevates Eesti piirkondades. koolitused, teabepäevad jm üritused liikmesorganisatsioonidele: suhtlemis- ja koostööoskused (juhatuse liikmetele), projektide rahastus ja kirjutamine, seadusandlus, ajajuhtimine ja mainekujundus. Seisukohtade kujundamine ja esitamine poliitikamuudatustes jm küsimustes. ELLUVIIDUD TEGEVUSED: Läbiviidud üldkoosolekud: 1. Üldkoosolek nr 1/2012, 26. aprill. Teemadeks ülevaate andmine EPIKoja 2011.aasta sisulistest tegevustest ja finantside kasutamisest, revisjonikomisjoni aruande ärakuulamine ja kinnitamine, EPIKoja a majandusaasta aruande kinnitamine, 2012.a tegevuskava heakskiitmine jm teemad. Osalejate arv 44 inimest. 2. Üldkoosolek nr 2/2012, 17.august. Teemadeks ülevaate andmine EPIKoja 2012.a I poolaasta tegevustest, ülevaade töövõimetuskindlustuse süsteemi reformist; ülevaade EPIKoja liikmesorganisatsioonide rahastuspõhimõtete muutmise vajadustest, EPIFondile esitatavate projektide kitsaskohtadest ning kogemustevahetus riiklike ja KOV teenuste osutamisel. Osalejate arv: 46 inimest. 3. Üldkoosolek nr 3/2012, 19.oktoober. Teemadeks EPIKoja juhatuse liikme tagasikutsumine ja uue liikme kinnitamine; ülevaate andmine töövõime hindamise reformist, ülevaade EPIKoja tegevustest III kvartalis; koostöö Ravimiametiga ja ravimite kõrvalmõjud. Osalejate arv: 44 inimest. 2

3 Läbiviidud EPIKoja juhatuse koosolekud: 1. Juhatuse koosolek 1/ jaanuar - teemaks EPIKoja liikmesorganisatsioonide rahastuspõhimõtted, a tegevusaruanne, a tegevuskava jm. 2. Juhatuse koosolek 2/ märts teemaks EPIKoja a majandusaasta aruande ärakuulamine, revisjonikomisjoni aruande ärakuulamine, sisutegevused jm. 3. Juhatuse koosolek 3/ juuni teemaks EPIKoja liikmesorganisatsioonide rahastuspõhimõtted, EPIFondi nõukogusse liikme nimetamine, EPIKoja suvekool ja üldkoosolek Roostal jm küsimused. 4. Juhatuse koosolek 4/ september - teemadeks Eesti Nägemispuudega Inimeste Keskliidu avaldus EPIKoja liikmeks astumise kohta, Eesti Reumaliidu avaldus juhatuse liikme tagasikutsumise kohta, EDF seminari läbiviimine, puuetega inimeste päeva konverentsi korraldamine, nominentide esitamise teema jm. 5. Juhatuse koosolek 5/ november teemadeks nominentide valmine, Heleni Kooli lapsevanemate pöördumine, EMSL pöördumine, arendusseminari läbiviimine, Puuetega inimeste parlamendil osalemine ning jooksvad küsimused. Läbiviidud regionaalseminarid, koostöös piirkondlike puuetega inimeste kodadega: 1. Puudetemaatiline seminar Paides, 27.veebruar. Osalejate arv Puudetemaatiline seminar Tartus, 10. aprill. Osalejate arv Puudetemaatiline seminar Pärnus 30.mail. Osalejate arv Puudetemaatiline seminar Kuressaares 27.septembril. Osalejate arv 60. Üldjuhul toimusid tegevused vastavalt planeeritule. Muudatuseks oli see, et finantside ebapiisavuse tõttu lükkasime aastasse noorte tegevuslaagri läbiviimise; lisaks avanes võimalus era-annetuste kogumiseks laagri läbiviimisel aastal. koostööpartner(id): Sotsiaalministeerium, Haridusministeerium, Riigikogu Sotsiaalkomisjon, Sotsiaalkindlustusamet, Haigekassa, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, SA Innove, Tallinna Ülikool, Patsientide Esindusühing, Inimõiguste Keskus, Inimõiguste Instituut, puuetega inimeste organisatsioonid jpt. projektis osalenud isikute arv: 1360 inimest - teabepäevadel, koolitustel, koosolekutel ja projektiüritustel toimub osalejate registreerimine ja osalejate kirjalik tagasisideküsitlus. Täpsem info on projektide kaustades, vt lisaks läbiviidud tegevused. täiendavate ressursside taotlemiseks esitatud taotlused (ning kas need rahuldati): I kvartalis esitati täiendava projekti taotlus programmi Gruntvig rahvusvahelise õppikoostöö arendamiseks Inclusive Lifelong Learning, kuid kahjuks projektitaotlust ei rahastatud. III kvartalis esitati projektitaotus Kodanikuühiskonna Sihtkapitali seoses vabatahtliku töö edendamisega EPIKoja võrgustikus, projektitaotlus ei leidnud rahastamist. IV kvartalis esitati projektitaotlus Avatud Eesti Fondi EPIKoja võrgustiku arendamiseks koostöös Norra partneriga, rahastusotsust ei ole saabunud. IV kvartalis esitasime pakkumuse, et osaleda Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatavas teenuse hankes: Sotsiaalse rehabilitatsiooni, tehniliste abivahendite ja erihoolekande korralduse analüüs, mis leidis rahastust. Elluviidud tegevused Alljärgnevalt on toodud juhend projekti rakendamise käigus elluviidud tegevuste kirjeldamiseks. Palume märkida ära ka kõik projektiga seotud positiivsed ja negatiivsed kogemused. Võimalusel siia lisada ka projekti elluviimisega seotud väljundid (video, fotod, veebilehekülg, artiklid jne) ning informatsioon nende levitamise kohta. 3

4 Kõigi toetatud organisatsioonide projektidega seotud dokumentatsioon, päevakavad, koolitus- ja teabepäevade materjalid on vastavates projektikaustades ning need asuvad nende juures. EPI Koja teabepäevade materjalid on väljas ka veebilehel koos muu infoga puuetega inimeste kohta. Seal on ka Fondi nõukogu ja EPI Koja juhatuse ja üldkogu koosolekute materjalid ja protokollid. Lisaks on seal ka iga-kuise Näitena EPI Koda: Sisulised tegevused on toodud alaprojektide lõikes eelmises rubriigis. EPIKoja projektidega seotud dokumentatsioon, koolitus- ja teabepäevade päevakavad ja materjalid ning muud sisutegevusega seotud materjalid (sh juhatuse ja üldkogu koosolekute protokollid) on kättesaadavad EPIK koduleheküljel samuti vastavatest projektikaustadest. 1. Tegevuste kirjeldus Palume anda tegevuste üldkirjeldus (kontekst, teema jms). Tegevuste kirjeldused on toodud alaprojektide kaupa eelmises rubriigis. 2. Ettevalmistused Palume kirjeldada ettevalmistusi projekti elluviimiseks EPIKoja tegevusprogramm hõlmab erinevaid alaprojekte, mille läbiviimisega seotud mitmed ettevalmistused. Olulised alaprojektid on nö traditsioonilised (kultuurifestivali läbiviimine, ajakirja Sinuga välja-andmine, puuetega inimeste päeva konverents jm) neile eelnevad sisutegevuste ning eelarve detailne planeerimine. Ettevalmistuste ja tegevuste läbiviimise eest vastutab üldjuhul alaprojekti juht. Kõik tegevused arutatakse läbi meeskonnas ja kooskõlastatakse tegevjuhi ja juhatuse esimehega. Poliitikakujunduses osalemiseks ja EPIKoja seisukohtade esitamiseks erinevatele osapooltele eelneb materjalide läbitöötamine, edastamine võrgustikule, esitatud ettepanekute koondamine ja täpsustamine ning seejärel ühisseisukoha väljatöötamine ning esitamine. Koolituste ja ühisürituste korraldamiseks kaasame liikmesorganisatsioone, et saada teada nende soove ja vajadusi, mille kohta oleks vaja koolitust pakkuda (sh erivajadusega noori). Ettevalmistusprotsess hõlmab sisutegevuste ja eelarve planeerimist, meekonnatööd, teavitamist, info kajastamist kodulehe ja meilboksi vahendusel jm. 3. Praktiline korraldus Palume kirjeldada praktilisi tugitegevusi (transport, side jms) Toompuiestee 10 asuvas EPIK koolitus- ja arenduskeskuses on väga head võimalused teabepäevade läbiviimiseks ning igapäevase jooksva töö tegemiseks. Majas on suur saal ja väike saal, kokku mahutab maja ligikaudu 70 inimest, mistõttu on teabeürituste läbiviimine EPIK liikmesorganisatsioonidele ja puuetega inimestele oluliselt lihtsam ja pingevabam. Maja on ligipääsetav ratastoolis inimestele. Kohapeal on olemas WiFI, arvuti, telefonikasutamise võimalus ka maja külalistele. Maja ees parkla ligikaudu 25 autole. 4. Saavutused Kas saavutati püstitatud eesmärgid? Loeme aasta olulisemad tegevused plaanipäraselt läbiviiduks ja eesmärgid saavutatuks. Oleme saanud panustada järjest enamatesse algatustesse ja tegevustesse, esindades puudega inimeste huve nii komisjonides ja töögruppides kui laiematel seminaridel ja aruteludel. Koostöö on algatatud mitmete uute osapooltega, nt Inimõiguste Instituut. Oluliselt on tihenenud suhted avalikkusega (kommentaarid ajalehtedes, televisioonis ja raadios), pressiteated jm aastal lõppes mahukas täiendkoolitusprojekt, mille raames pakkusime koolitust 80 spetsialistile, andsime välja teabematerjale, koostasime e-õppematerjalid ning korraldasime 4

5 teadlikkuse parandamiseks konverentsi 150 inimesele a oluliseks projektiks oli ka ÜRO konventsiooni jälgimiseks sõltumatu järelevalvemehhanismi loomine, mille raames koostasime analüüsi järelevalvega seotud võimalikest küsimustest, viisime läbi regionaalseminare ning koostasime teabematerjale aastat loeme kordaläinuks. Milline on olnud sihtgrupipoolne tagasiside? Millised probleemid on lahendamata ning kas on vajadus jätkutegevusteks? Palume siinkohal viidata, mis meetodil kogutud informatsiooni põhjal te eelnevatele küsimustele vastasite. EPIKoja poolt korraldatud üritustelt (nt suvekool, üldkogud, regionaalseminarid) on kogutud kirjalik tagasiside. Osalejate arvates on nimetatud üritused väga vajalikud ja informatiivsed, osalejad tõid välja mitmeid murekohti puudega inimeste toimetulekus, mida saame tõstatada komisjonides ja töögruppides. Samuti on kogutud kirjalik tagasiside EPIKoja koolitusprojektidest (spetsialistide täiendkoolitus, noortetöö), mis on positiivne ja julgustav ning andnud täiendavaid ettepanekuid uuteks koolitusteemadeks. Põhjalik liikmesorganisatsioonide ning koostööpartnerite tagasisideküsitlus toimus aasta I kvartalis, mis annab informatsiooni mitmete valdkondade osas. Jätkutegevused on vajalikud nii puudega inimestele informatsiooni edastamiseks, liikmesorganisatsioonidele kui ka spetsialistide koolitamiseks. 5. Jätkutegevus Kas ja kuidas on planeeritud projekti jätkutegevused? Põhikirjaliste tegevuste läbiviimiseks plaanime esitada täiendavaid taotluseid. 6. Majanduslik külg Kas projekti elluviimiseks otsiti ka täiendavaid ressursse? Kui jah, siis palume kirjeldada täiendava finantseerimise otsinguid ja sellega seoses tekkinud tähelepanekuid, esinenud raskuseid. EPIKoja põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks hoiame end kursis erinevate lisarahastuse võimalustega (ESF vahendid, Norra finantsmehhanism, Kodanikuühiskonna Sihtkapital jm), võimaluse korral valmistame ette täiendavaid projektitaotluseid. I kvartalis esitati täiendava projekti taotlus programmi Gruntvig rahvusvahelise õppikoostöö arendamiseks Inclusive Lifelong Learning, kuid kahjuks projektitaotlust ei rahastatud. III kvartalis esitati projektitaotus Kodanikuühiskonna Sihtkapitali seoses vabatahtliku töö edendamisega EPIKoja võrgustikus, projektitaotlus ei leidnud rahastamist. IV kvartalis esitati projektitaotlus Avatud Eesti Fondi EPIKoja võrgustiku arendamiseks koostöös Norra partneriga, rahastusotsust ei ole saabunud. IV kvartalis esitasime pakkumuse, et osaleda Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatavas teenuse hankes: Sotsiaalse rehabilitatsiooni, tehniliste abivahendite ja erihoolekande korralduse analüüs, hanke vastus positiivne. 7. Järeldused, ettepanekud Palume kirjeldada projekti rakendamisel ilmnenud probleeme. Kas sooviksite veelkord taolise projekti elluviimisega tegeleda? Sisulisi probleeme projekti rakendamisel aastal ilmnenud ei ole. Koostöö partneritega on sujunud hästi. 1. Tegevuste kirjeldus Palume anda tegevuste üldkirjeldus (kontekst, teema jms) 5

6 Vt punkt Ettevalmistused Palume kirjeldada ettevalmistusi projekti elluviimiseks Konkreetsete projektide elluviimise kirjeldused kajastatakse organisatsioonide poolt projektide täitmise aruannetes. 3. Praktiline korraldus Palume kirjeldada praktilisi tugitegevusi (transport, side jms) Konkreetsete projektide praktiliste tugitegevuste kirjeldused kajastatakse organisatsioonide poolt projektide täitmise aruannetes. 4. Saavutused Kas saavutati püstitatud eesmärgid? 2012.aasta jooksul on toimunud organisatsioonides tihe töö ja nad on saanud tegutseda oma põhikirjaliste eesmärkide täitmise nimel. Tegevuskavas väljatoodud projektid on toimunud plaanipäraselt ja täitnud oma eesmärke. Algatatud lisaprojektidele on antud positiivne tagasiside. Milline on olnud sihtgrupipoolne tagasiside? Millised probleemid on lahendamata ning kas on vajadus jätkutegevusteks? Palume siinkohal viidata, mis meetodil kogutud informatsiooni põhjal te eelnevatele küsimustele vastasite. Palusime organisatsioonidel eraldi välja tuua oma puudeliigi osas (Liidud) ja maakonnas (kojad) hetkel kõige suuremad probleemid puudega inimese jaoks, mis takistavad neil normaalset elamist ja olla võrdväärne ühiskonna liige. 5. Jätkutegevus Kas ja kuidas on planeeritud projekti jätkutegevused? Fond taotles HMN-lt võrgustiku jätkuvat toetust ka 2013.aastal, mis kahjuks osaliselt rahuldati (2013.a kogutoetus võrreldes aruandeaastaga vähenes 22 %). Täiendavalt taotlevad organisatsioonid toetust oma projektidele erinevatelt rahastajatelt ja kasutavad selleks ka omavahendeid (võimaluse korral). 6. Majanduslik külg Kas projekti elluviimiseks otsiti ka täiendavaid ressursse? Kui jah, siis palume kirjeldada täiendava finantseerimise otsinguid ja sellega seoses tekkinud tähelepanekuid, esinenud raskuseid Oganisatsioonide poolt esitatud projektide täitmise aruannetes on kirjeldatud ka täiendavate ressursside otsinguid. 7. Järeldused, ettepanekud Palume kirjeldada projekti rakendamisel ilmnenud probleeme. Kas sooviksite veelkord taolise projekti elluviimisega tegeleda? Sisulisi probleeme projekti rakendamisel ilmnenud ei ole. Koostöö partneritega on sujunud. Paljudele organisatsioonidele on probleemiks liikmete vananemine ja noorte passiivsus organisatsioonide tööga liitumiseks. Muret tekitab tegevtöötajate ülekoormus, kuna tegevusvaldkond on väga lai, osalemise, konsulteerimise- ja informeerimise vajadus on suur, projekte on palju ja sobivat töötajat, keda meeskonda täiendavalt kaasata, on väga raske leida. Samas nagu näitab ka sotsiaalministeeriumi poolt tellitud 2008.a kvalitatiivuuringu "Puuetega inimeste töötamist toetavad meetmed" tulemused näitasid, et puuetega inimeste organisatsioonid on puuetega inimestele ülioluliseks abiks mitmes mõttes: nende pinnal tekivad suhtlus- ja sõprusringkond; nad on infokanaliks meetmete, töövõimaluste jmt osas; nad pakuvad koolitusvõimalusi; nad pakuvad puudele kohandatud meelelahutust huvialaringid ja ühisüritused; nende läbi saab võimalikuks enesehinnangu tõstmine ja isolatsioonist väljumine; nad pakuvad organisatsiooni aktivistina võimalust eneseteostuseks. Puuetega inimeste organisatsioonide olulisimaks väljakutseks on nelja seina vahele jäänute n.ö. kodunt välja toomine. See eeldab muuhulgas ilmselt nende paremat informeeritust võrgustikest väljaspool 6

7 olevate puuetega inimeste olemasolust ja paiknemisest ning sellega seoses teatud juhtudel ka isikuandmete kaitsest tulenevate barjääride ületamist. Üheks suurimaks väljakutseks on puudeliitudele ja maakondlikele kodadele nende töö rahastamise pidevus, mis mittetulundusorganisatsioonidele omaselt on suuresti projektipõhine, seega raskelt prognoositav. Õnneks on HMN igal aastal EPI Koja organisatsioonide võrgustikku Fondi poolt esitatud koondprojekti kaudu toetanud, mis on võimaldanud organisatsioonidel suhteliselt hästi oma tööd planeerida. Genadi Vaher SA EPI Fond juhataja Aruande LISA Puuetega inimeste organisatsioonid realiseerivad oma rolle oma tegevusprogrammides läbi alljärgnevate tegevuste: 2012.a ürituste-tegevuste arv / neis osalenud in.arv (Organisatsiooni kogu tegevusprogrammi järgi) 1. vajaduste ja prioriteetide määratlemiseks: 1.1. uuringute algatamine ja läbiviimine ning saadud informatsiooni süstematiseerimine ning edastamine poliitikakujundajatele ja teistele huvigruppidele 1.2. puuetega inimesi puudutavate seaduste, muude õigusaktide, eelnõude, arengukavade, programmide ning projektide väljatöötamises ja elluviimises osalemine 1.3. poliitikakujundajatele ettepanekute, märgukirjade ja ekspertarvamuste edastamine 1.4. erinevates nõukogudes, töögruppides, komisjonides ja ümarlaudades, milles on püsiv esindatus, liikmeks olemine planeerimises osalemiseks: 2.1. ettepanekute esitamine riiklike ja/või KOV poliitikate, arengukavade, eelarvete jms väljatöötamisel 2.2. ettepanekute esitamine riiklike ja/või KOV sotsiaalteenuste regulatsiooni muutmiseks (teenuseosutamise riiklik planeerimine, teenuste kvaliteedi ja tulemuslikkuse suurendamine, teenuste vastavus puudega inimeste vajadustele) puuetega inimeste elu puudutavate teenuste ja abinõude hindamine ja osutamine: 3.1. puuetega inimestele osutatavate teenuste hindamine 3.2. ettepanekute esitamine riiklike või KOV teenuste parandamiseks/muutmiseks 2012.a taotluses planeeritud puuetega inimestele suunatud teenuste osutamine erinevate oskuste arendamiseks tehtavate ürituste korraldamine regionaalseminarid puudega inimestele ja nende pereliikmetele üle Eesti Tegelik (kasvavalt aasta algusest) (osalejate arv 350) 3.6. Üritused EPIKoja liikmesorganisatsioonidele 6 11 (osalejate arv 600) 4. rahva teadlikkuse tõstmisele ja muutuste elluviimisele kaasaaitamine: 4.1. puuetega inimestega seonduva kajastamine artiklites ja esinemistes avalikus meedias (TV, raadio, ajalehed, ajakirjad) 4.2. teabepäevade, seminaride, konverentside jms infoürituste 9 korraldamine 4.3. koolitused puuetega inimestega tegelevatele spetsialistidele 7 17 (473) 35 Kommenteeri: [KH1]: EPIKoja liikmesorganisatsioonide, partnerite tagasiside uuring, spetsialistide täiendkoolituse vajaduse uuring. Kommenteeri: [KH2]: 13 kirjalikku arvamuseesitamist seaduseeelnõude jm dokumentide kohta, 100 suulist arvamuse avaldamist komisjonides, töögruppides, aruteludes. Kommenteeri: [KH3]: 4 koolitust EPIKoja liikmesorganisatsioonidele 7

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koostöökogemus ja nõuanded Eesti-Läti programmi projektidelt Green Public Events ja Energy Advice Eeva Kirsipuu-Vadi Tartu loodusmaja 7. märts 2019 Keskkonnasõbralikud avalikud üritused Kestus: 1.03.2017

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Eesti Haigekassa töökorralduse muudatustest ja EPIKoja esindamisest Ulvi Tammer-Jäätes EPIK juhatuse liige Eesti Haigekassa Nõukogu liige EHK Soodusravimikomisjoni liige Eesti Diabeediliidu juhataja Organisatsioon

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Microsoft Word - Saarekoda35.doc

Microsoft Word - Saarekoda35.doc - 1 - MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda Saarekoda Ajaleht ilmub iga kuu 5. kuupäeval Nr. 34 November 2011 Tänases lehes: SPIK 17-aastane! Omaloomingunäitus-lk.1 KYSK info - lk. 2 Intervjuu Anneli Tõruga

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Lisa 4

Lisa 4 Lisa 4 Lepingu täitmise koondaruande vorm LEPINGU NUMBER: 12.1-5/2778 ERALDISE SAAJA: Sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fond ERALDISE ESINDAJA: SAAJA Genadi Vaher, juhataja Projekti kokkuvõte Projekti

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

AMETIKIRJELDUS

AMETIKIRJELDUS KINNITATUD Kantsleri.01.2013 käskkirjaga nr 226-T Lisa 2 AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 Struktuuriüksus RAHVATERVISE OSAKOND 1.2 Ametinimetus PEASPETSIALIST (MITTENAKKUSLIKUD HAIGUSED) 1.3 Kellele allub tervisepoliitika

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem