Kaisa_Liiv_Tooonnetuste_esitus_Eestis_aastal_2014

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kaisa_Liiv_Tooonnetuste_esitus_Eestis_aastal_2014"

Väljavõte

1 TALLINNA ÜLIKOOL KOMMUNIKATSIOONI INSTITUUT Kaisa Liiv TÖÖÕNNETUSTE ESITUS EESTIS AASTAL 2014 Magistritöö Juhendaja: lektor Katrin Aava Tallinn 2015

2 Deklaratsioon Mina Kaisa Liiv (sünnikuupäev: ) 1. olen koostanud magistritöö iseseisvalt. Teiste autorite uurimistööd, olulised seisukohad kirjandusest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud. 2. annan Tallinna Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teosetööõnnetuste esitus Eestis aastal 2014 inglise keeles Work accident representation in Estonia during 2014, mille juhendaja on Katrin Aava, säilitamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu repositooriumis. 3. olen teadlik, et punktis 2 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile. 4. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. Töö autor: Kaisa Liiv (allkiri, kuupäev) Töö on kaitsmisele lubatud. Juhendaja: Katrin Aava, PhD allkiri, kuupäev Kaitsmine toimub Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi magistritööde kaitsmiskomisjoni avalikul koosolekul 29. Mai 2015 aastal kell Tallinnas, aadressil Narva mnt 25 ruumis S240 2

3 SISUKORD SISSEJUHATUS TÖÖ TEOREETILISED LÄHTEKOHAD Tööõnnetuse ennetamisest maailmas Tööõnnetuse tähendus seletava sõnaraamatu ja seaduse põhjal Tööturvalisusest ja tingimustest Eestis Tööõnnetuse sidusgrupid selles töös Avalik sektor tööturvalisuse sidusgrupina Riik tööturvalisuse mõjutajana Tööandja kui tööõnnetuse ennetaja Töötaja kui tööõnnetuse ennetaja Sidusgruppide osalus uudistes Uus meedia ja ajakirjanike roll õnnetuse konstrueerimisel Uudisväärtuse tänapäevane käsitlus Rollide loomisest tööõnnetuste uudistes Eestis MEETODI VALIK Varasemad tööd ja tekstianalüüsi meetodi valik Uurimisküsimused ja andmekogumismeetodid Kvalitatiivne sisuanalüüs ehk kontentanalüüs Kriitiline diskursuseanalüüs andmete analüüsimeetodina Kriitilise diskursuseanalüüsi kriitika TEKSTIANALÜÜSI TULEMUSED Järvamaal hukkus kodulähedast parki korrastades külaseltsi aktivist Võrumaal suri kõrgelt kukkunud ehitusmees Võru maakonnas hukkus lauda katuselt alla kukkunud 48-aastane töömees

4 3.4. Lääne-Virumaal hukkus veokit parandanud mees Hilton hotelli ehitusel sai tööline surma Viljandimaal hukkus kopplaaduri kabiini alla jäänud töömees Merko ehitusel hukkus mees FOTOD: Tallinnas kukkus katuseääre paigaldamisel katuselt alla mees ja hukkus. Lisatud Merko Ehituse kommentaar Töökaaslase surmaga lõppenud tööõnnetus tõi kraanajuhile karistuse Muuga sadamas hukkus tööõnnetuses mees Ida-Virumaal hukkus vedurijuhi abi Vaivara jaamas Ida-Virumaal hukkus täna öösel vedurijuhi abi JÄRELDUSED JA ARUTELU KOKKUVÕTE KASUTATUD KIRJANDUS ABSTRACT Lisa 1. Tekstianalüüsi valimisse kuuluvad artiklid

5 SISSEJUHATUS aasta esimesel poolel toimus Eestis 2100 tööõnnetust juhtumi tulemusena sai töötaja kerge tervisekahjustuse, 402 juhtumi korral raske tervisekahjustuse. 10 inimest suri tööõnnetuse tõttu aasta esimesel poolel juhtus avaliku halduse ja riigikaitse tegevusalas 255 tööõnnetust. (Triin Ärm (Ed.) Tarbija : veeb). Tööinspektsiooni ehitusplatside kontrollist selgus, et turvavarustuse olemasolul ja kasutamisel esineb puudujääke (Hanneli Rudi (Ed.) Tarbija : veeb). Magistritöö eesmärk on kirjeldada seda, kuidas esitatakse Eestis tööõnnetusi. Analüüsin kelle vaatepunktist uudised luuakse ning kirjeldan internetiväljaannetes kasutatavaid keelelisi valikuid, mis aitavad kujutada tööõnnetuse osapooli. Õppisin Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tervisedendust ja omandasin sel erialal rakendusliku kõrghariduse. Tervis ja inimese üldise heaolu saavutamine on minu isiklik huvi ning kommunikatsiooni õppijana olen mõistnud, kui tähtis on nii negatiivsetest kui ka positiivsetest tervisemõjuritest rääkimine, teadmiste vahetamine ning asjakohase informatsiooni edastamine sidusgruppidele. Usun, et teatud olukordade kirjeldamiseks on ühiskonnas ja ajakirjanduses tavad ning harjumused, mida tuleb peegeldada teksti koostajale. Seda selleks, et teksti koostaja saaks tagasisidet, kuidas tema loodud tekste võidakse mõista ning millised osad jätab ta oma tekstis mainimata. Töö juhendajaks on lektor Katrin Aava, kes uurib ja tagasisidestab liiklusõnnetuste uudistekste oma aasta artiklis. Sellest artiklist selgub, et kui tekstis kirjeldatakse jalakäija helkuri mittekandmist, tekitab see lugejas arusaama, et liiklusõnnetuses on süüdi jalakäija, mitte auto roolis olnud inimene. Teine Aava (2015) kirjeldatud aladiskursus kirjeldas autot, kui aktiivset tegutsejat, mis ajas inimese alla. Liiklusõnnetusuudiste tekstide analüüsimisest selgus, et teemakohased artiklid kuvandatakse autojuhi positsioonilt ning seetõttu kujutatakse jalakäijat ohvri asemel süüdlasena. Internetiartikleid on magistritöös analüüsinud kriitilise diskursuseanalüüsi abil ka näiteks Tobias Hoch (2008) ja Siiri Erala (2011), kes jõudsid oma töödes tulemuseni, et uudise 5

6 neutraalsust mõjutavad nii kirjutaja kultuuriline taust kui ka lugejailt pärinev nõudlus luua uudiseid kiiresti. Töö eesmärk on selgitada, kuidas esitati Eestis aastal tööõnnetusi. Eesmärgi saavutamiseks vastan kolmele uurimisküsimusele: 1. Kelle vaatepunktist tööõnnetusi konstrueeritakse? 2. Milliste aladiskursuste kaudu ja millise keelekasutuse kaudu tööõnnetus konstrueeritakse? 3. Millistes rollides tööõnnetuse osapooli kujutatakse? Töö esimeses osas avan tööõnnetustega seotud mõisted ja kasutan seaduseid, et kirjeldada Eesti riiklikke nõudeid turvalisuse tagamiseks töökohal. Kirjeldan ajakirjanike rolli ühiskonnas ning seeläbi ka ajakirjaniku rolli tööõnnetuse juures. Arvestades tehnika arengut, kirjeldan ka ajakirjanike arenevaid võimalusi oma töö tegemiseks ning arutlen veebiportaalide konkurentsi teemal, mis võib mõjutab uudise levimise kiirust aga ka kvaliteeti. Teine peatükk koosneb metodoloogiast, mis kirjeldab meetodeid, mida eesmärgi saavutamiseks kasutasin. Andmeid kogusin kontentanalüüsi abil ning teksti analüüsimiseks kasutan Norman Fairclough i ja Teun van Dijk i soovitusi kriitilise diskursuseanalüüsi jaoks. Seda just seepärast, et Fairclough on võrreldes teiste kriitilise diskursuse analüüsi teoreetikutega keskendunud enam dialektiliste suhete kirjeldamisele ja Teun van Dijk keskendub enam sotsiaalkognitiivse kommunikatsiooni uurimisele (Ruth Wodak ja Michael Meyer 2009: 20). Kolmas peatükk koosneb tekstianalüüsist ja selle tulemustest. Kasutasin 12 artiklit, mis sattusid valimissse ning olid sisult sobivad. Sisuosa peatüki võtan kokku tekstianalüüsi kokkuvõttega 12st artiklist. Neljas peatükk on arutelu töö kirjutamisel tekkinud järeldustest ning viienda peatükiga võtan magistritöö tulemused kokku. 6

7 1. TÖÖ TEOREETILISED LÄHTEKOHAD Peatüki eesmärk on kirjeldada tööõnnetuse sidusgruppe ja varasemaid töid, mis kirjeldavad tööõnnetusi või tööturvalisust. Kirjeldan avaliku sektori, riigi, tööandja ja töötaja rolli tööturvalisuse tagamisel ja seeläbi tööõnnetuse ennetamisel. Eristan avalikku sektorit riigist kuna riik on küll avaliku sektori tuum, kuid avalik sektor koosneb riigiametitest ja kohalikest omavalitsustest, kes omakorda mõjutavad otseselt kodanikuühiskonda. Riik aga keskendub selle töö põhjal seadusandluse loomisele. Teemakohaste mõistete avamiseks kirjeldan, millist rolli omavad tööõnnetuste sidusgrupid ning hiljem arutlen, kuidas meedia tööõnnetuste esitamisel osaleb. Kirjeldan Eesti seadusi ning töötervishoiu spetsialistide tähelepanekuid, et hinnata hetkelist olukorda Eestis. Võrdlemiseks teiste riikidega, kirjeldan teiste riikide ettekirjutisi ja praktikaid töötervishoiu korraldamisel. Peatükk lõppeb aruteluga, kuidas tööõnnetusest saab uudis ning millised võivad olla internetiajakirjanduse võimalused tööõnnetuse kajastamiseks. Tööohutuse selgitamiseks kirjeldan Maailma Tervise Organisatsiooni ehk WHO (World Health Organisation) seisukohta sellest, mida tööõnnetuste vähendamiseks riik teha saab. Lisan võrdluse, kuidas räägitakse tööõnnetustest Ameerika Ühendriikide Tööohutuse ja tervise agentuuri ehk OSHA (Occupational Safety and Health Agency) eesmärkides. Kasutan Kanada spetsialisti Bob Barnetsoni raamatut, mis hindab tööõnnetustest rääkimist Kanadas. Eesti olukorra selgitamiseks kasutan Marina Järvise ja Piia Tinti uurimistööde tulemusi töötervishoiu kohta. Selle peatüki esimeses alapeatükis toon näiteid, kuidas luuakse tööõnnetustest artikkel internetis ning millisel moel võib uusmeedia mõjutada sidusgruppide rolle tööõnnetuse korral. Teises alapeatükis kirjeldan Eesti tööturvalisuse teemal tehtud uuringute tulemusi. Kolmandas alapeatükis kirjeldan, kuidas räägitakse tööõnnetustest ühiskonnas, kasutades Eesti keele seletava sõnaraamatu definitsioone. Neljandas alapeatükis kirjeldan tööõnnetuse sidusgruppe, ehk inimkooslusi, kes võivad mingil moel mõjutada seda, kuidas Eestis tööõnnetustest 7

8 räägitakse. Viies alapeatükk kirjeldab, kuidas uudised sünnivad ning sealt edasi selgitan, kuidas uudised ja neis kasutatud keelelised valikud võivad muuta tööõnnetustest rääkimist Tööõnnetuse ennetamisest maailmas. See alapeatükk kirjeldab, kuidas näeb tööõnnetuste ennetamise võimalusi Maailma Terviseorganisatsioon ehk WHO (World Health Organisation), Ameerika Ühendriikide töötervishoiu ja ohutuse tagamisega tegelev organisatsioon OSHA ehk Occupatiocal Safety and Health Act ning Kanada Töötervishoiuspetsialist Bob Barnetson. Ennetustöö on tähtis tööõnnetuse vältimiseks ning just seepärast lähenen teooria peatükis tööõnnetusele nende ennetamise võtmes. Kirjeldan teiste riikide näiteid ja ettepanekuid kuna Eesti mastaabis on töötervishoiu teemal raske leida kaasarääkijaid, kes kirjeldaks häid praktikaid. WHO kuuekümnendal kokkutulekul loodi üheskoos tegevuskava nimega Töötaja tervis: Globaalne tegevuskava. Selle plaani eesmärk on tugevdada riiklike tervishoiu süsteeme, et hinnata ja likvideerida riskitegurid töökeskkonnast. Plaani kesksed eesmärgid on: Luua igas riigis töötajaid kaitsev poliitika Kaitsta ja edendada tervist töökohal Parandada töötervishoiu teenust ja sellele ligipääsetavust Pakkuda ja kommunikeerida ennetamise tõendatud materjale Ühendada töötaja tervist teiste poliitikatega (WHO, 2007: 6-9). Ameerika Ühendriikides tegeleb töötervishoiu ja ohtuse tagamisega OSHA ehk Occupatiocal Safety and Health Act. Selle organisatsiooni missioon on tagada töötajale turvaline ja tervisesõbralik töökoht standardite seadmise, koolituste, abistamise, hariduse ja assisteerimise kaudu. OSHA tegeleb ka kaebustega ning nad kirjutavad, et ühendust võtva inimese konfidentsiaalsus on tagatud kuna organisatsioon on loodud selleks, et aidata (OSHA Enforcement: veeb). 8

9 Dr Bob Barnetson, on Athabasca Ülikoolis professori abi ning töötab töösuhete uurimisega. Tema aastal ilmunud raamat The Political Economy of Workplace Injuri in Canada on kirjutatud sellest, kuidas Kanadas esitatakse tööõnnetuse risk sageli majanduslikust vaatepunktist. Sellisel juhul nähakse tööõnnetuse riski minimaalse ja vältimatuna, mis omakorda loomulikustab tööõnnetuse toimumist. (Bob Barnetson 2010: 2). Tööturvalisusega kaasneb kulu, mis võib kasumit vähendada ning seepärast võivad kasumi nimel seada oma töötajad ohtu (Barnetson 2010: 102). Bob Bartnetson lisab (2010), et tööandja otsustab mida, millal, kus ja kuidas toota. (Barnetson 2010: 46). WHO paneb ohutuse tagamiseks ja seeläbi töötaja tervise eest vastutavaks riigi ja tööandja. Seepärast valin oma magistritöös ka riigi ja tööandja tööturvalisuse osapoolteks, lisaks töötajale ja tööandjale. Riik peab aitama tööandjaid ja töötajaid koolitamisel ning tööandja peab töötajale võimaldama riigi poolt ettenähtud varustuse ja teadmised. Ideaalis ei tohiks töökohal tööõnnetust juhtuda, kuid muidugi on sündmusel alati mitu osapoolt ning turvalisuse tagamine nõuab alati pühendumust mõlemalt osapoolelt: nii tööandjalt kui ka töötajalt Tööõnnetuse tähendus seletava sõnaraamatu ja seaduse põhjal. Selles alapeatükis kirjeldan tööõnnetuse definitsioone Eesti keele seletava sõnaraamatu põhjal ning võrdlen seda seaduses kirjas oleva definitsiooniga. Seda selleks, et mõista, kuidas inimene võib tõlgendada tööõnnetust kui mõistet või sündmust. Tööõnnetust peetakse Eesti keele seletava sõnaraamatu järgi tööülesannete täitmisel või tööteel juhtunud õnnetuseks (EKSS: veeb). Sama sõnaraamat kirjeldab õnnetuse terminit kui ootamatut ja traagilist sündmust, kus keegi saab viga (ibid). Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse järgi on tööõnnetuse mõistet täpsustatud kui juhtumit, kus töötaja saab tervisekahjustuse või sureb, tööandja antud tööülesannet täites või muul tööandja loal tehtaval tööl. Tööõnnetus saab toimuda vaid tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal. (Riigi Teataja 2001, 22, punkt 1). Seaduses tuuakse 9

10 tööõnnetus välja töötaja tervisekahjustuse või surmana, kuid seletavas sõnaraamatus täpsustatakse õnnetust eraldi terminina, kus keegi saab viga. Siit võib järeldada ka seda, et tööõnnetuseks loetakse ka õnnetust, mis toimub töötajaga juhul kui ta läheb kolleegile appi. Sama seadus selgitab tööõnnetuse raskusastmed ja esmased nõuded teavitamisest. Selle järgi eristatakse tööõnnetus raskusastme järgi kergeks, raskeks või surmaga lõppenud tööõnnetuseks. Raskeks tööõnnetus loetakse õnnetust, mis põhjustas töötajale raske kehavigastuse või eluohtliku seisundi. Tööõnnetuse raskuse määrab arst, kes peab tööandjat sellest esimesel võimalusel teavitama. Tööandja peab raskest või surmaga lõppenud tööõnnetusest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele. Surmaga lõppenud tööõnnetusest peab tööandja teavitama ka politseid. (RT 2001, 22, punkt 2-4). Tööandja vastutus on anda teada tööõnnetusest järelvalvet tegevale inspektsioonile, kes siis saab alustada uurimist. Arvestades, et tööandja võib tööõnnetuse tõttu saada trahve või muid töö jätkamist segavaid ettekirjutisi, võib tööandja motivatsioon Tööinspektsiooniga viivitamatult ühendust võtta, olla väike. St, et tööandja võib siinkohal viivitada teatud aja, et teha näiteks kokkuleppeid teiste töötajate või partneritega. See on pigem oletus, mis võib saada tõeseks juhul kui tegemist on ettevõttega, kus kasumlikkust peetakse tervisest tähtsamaks Tööturvalisusest ja tingimustest Eestis. Selles peatükis kirjeldan tööturvalisuse tingimusi Eestis. Täpsemalt, millises valdkonnas on töö ohtlikum ning millises ohutum. Lisaks jõuan inimgrupini, keda tööõnnetused kõige rohkem ohustada võivad ning miks. Peatüki eesmärk on leida kõige haavatavam sidusgrupp tööõnnetuse juhtumi juures, et hiljem analüüsida uudisteksti rolle ning tuua võrdlusi varesema uuringu tulemustega. Piia Tint, Gunnar Kiivet ja Karin Reinhold kirjutavad, et rikkamad ettevõtted võimaldavad oma töötajaile sauna, solaariumit ja teisi hüvesid, kuid vaesemate ettevõtete töötajad peavad 10

11 töötama halvemates tingimustes. Mõnes ettevõttes on töötajad pidanud tööd tegema 8 soojakraadiga toas või siis kasutatakse ohtlike kemikaalide laona ruumi, mida töötajad kasutavad igapäevasteks tegemisteks. Tint ja teised kirjutavad, et töötingimused muutuvad siiski iga aastaga üha paremaks. (Piia Tint, Gunnar Kiivet, Karin Reinhold 2004: 9-10). Kuna tööandjad on majanduslikult erinevatel järgedel, on loogiline, et rikkamad tööandjad saavad oma töötajale lubada rohkem, samas on see ka nende kohustus kuna majanduslikult paremal järjel oleval ettevõttel on suure tõenäosusega ka suuremad töömahud ja rohkem töötajaid. Arvan, et mida rohkem töötajaid tööandja jaoks töötab, seda rohkem tuleb tööohutusse investeerida. Seda seepärast, et tööandja vastutus suureneb olenevalt töötajate arvust. Väiksem ettevõte peab tööohutuse nimel vaeva nägema, kuid näiteks kümne töötajaga ettevõttesse eraldi töökeskkonna spetsialisti või tervisedendaja palkamine võib vaesema ettevõtte jaoks olla liiga suur väljaminek samal ajal kui suuremad ettevõtted saavad endale töökeskkonnaspetsialisti lubada. Muidugi ei tohiks selline asi olla luksus, tegemist on ikkagi spetsialistiga, kes tagab ohutuse töökohal. Tinti, Kiivet ja Reinhold (2004) kirjutavad, et Tallinna ettevõtted on varakamad, kui maakohas tegutsevad ettevõtted. et enamasti on töötingimused head pangandus- ja kaubandusvaldkonnas, halvimad võivad olla töötingimused tööstusettevõtetes. (Tint jt 2004, 9-10). Kõige paremaid tööohutustingimusi saavad oma töötajatele lubada just Tallinna ettevõtjad ning kõige kehvemad töötingimused on väikekohtades. Valdkonna lõikes on kõige ohtlikumad töökohad tööstusvaldkonnas. Tint ja teised on aastal kirjutanud, et ettevõtted, mille tulemused on keskpärased, pakuvad töötajatele keskmisi töötingimusi. Sellise ettevõtte töökeskkond vajab tavaliselt parandusi kliima ja ruumi paigutuse osas. Samas usuvad Tint jt., et Eesti seadusandlus aitab töötingimusi parandada. (Tint jt 2004: 9-10). Seadusandlus kindlasti toetab töötingimuste parendamist töötaja jaoks, kuid meeles tuleks pidada ka seda, et ettevõtte eesmärk on teenida kasumit ning selle nimel võidakse tööohutuse pealt kokku hoida. Täpsemalt on võimalik säästa koolituste, varustuse ja järelevalve osas. 11

12 Samas võib ka töötaja proovida oma tööd kiiremini teha ning seda just tööohutuse arvelt aega kokku hoides: näiteks turvavarustuse mitte kasutamisega. Tint jt (2004) leidsid, et Eesti töötajad, on hakanud mõistma tööohutusmeetmete jälgimise ja täitmise olulisust ning info edastamine on organisatsioonides paranenud. Ometi oleneb tööohutuse info edastamine tööandja majanduslikust olukorrast: suurimad probleemid on väiksemates ettevõtetes, kus probleemidega tegeletakse alles siis, kui õnnetus juba juhtunud on. Suuremates ettevõtetes on tavaliselt olemas koolitatud töötervishoiu spetsialist, kes tunneb seadusandlust ning oskab muuta töökeskkonda turvalisemaks. (Tint jt 2004: 9-10). Marina Järvis ja Piia Tint kirjutasid aastal tööohutusest Eestis ning keskendusid oma töös Eesti sisserännanute töötingimuste uurimisele. Nad leidsid, et Eestis on palju endisest Nõukogu Liidu riikidest sisserännanud inimesi, kellest pooltel on Eesti kodakondsus.. (Järvis ja Tint, 2009: 567). Eestlaste ja sisserännanute vahe tööturul seisneb Järvise ja Tinti sõnul selles, et sisserännanute töötusenäitajad on suuremad ning töötavad sageli madalama palga eest. (Järvis ja Tint 2009: 570). Sisserännanud võivad olla nõus töötama ka töökohtadel, kus tööõnnetuse juhtumine on tõenäolisem. Mart Rannut, Ülle Rannut ja Anne Verscik väidavad, et kõikides inimkooslustes on ühtedel rohkem võimu kui teistel. Sarnaselt erinevad nii üksikisikud kui rühmad oma võimu taseme poolest. Võim ja ebavõrdsus on Rannuti sõnul omavahel seotud. Rannut jt. kirjutavad : Ühiskonna võimu ja ebavõrdsuse süsteemideks on sotsiaalne kihistumine ja klassistruktuur kui ebavõrdsuse jagajad ja tootjad, samuti rass ja rahvus, tuues kaasa pingeid ja vaenu kultuuriliselt erinevate inimeste vahel. Ebavõrdsus on omane igasugusele ühiskonnale, ka kõige vaesemale. (Mart Rannut, Ülle Rannut ja Anna Verschik 2003: 24). Siit selgub, et sisserännanute vähemeelistatus pole mitte vaid Eesti, vaid kogu maailma probleem ning seepärast võime tööohutuse teemal rääkida ka teiste riikidega eesmärgil saada häid praktikaid. Mart Rannut jt kirjutavad, et võimu ja ebavõrdsust seostatakse tavaliselt inimrühmade ja organisatsioonidega. Näiteks valitsus on Rannuti jt sõnul võimu asjatundja kirjutades, et valitsuse võimu areng põhineb sõjalisel võimul, lisaks toetub valitsus poliitilisele võimule. (Mart Rannut jt 2003: 24). 12

13 Tööturul on halvemas seisus just Eesti sisserännanud, kes on raha teenimiseks nõus töötama väiksema palga eest. Töötasu on töökoha valimisel kindlasti motiveerivaks, kuid usun, et tööotsija peab oluliseks ka töötingimusi sh turvalisi töötingimusi. Sisserännanud võivad töötingimuste osas olla vähem valivad ehk siis nõus töötama kehvemates töötingimustes ning võibolla ka tööohutust eirates. Võim ja ebavõrdsus on seotud ning selle vähendamiseks tuleb ühiskonnas inimeste õigustest rohkem rääkida. Eesti suurimad probleemid töötervishoiu ja ohutuse praeguses süsteemis on Järvise ja Tinti (2009) sõnul töötervishoiu teenuste vähesus, seadusandlus, mis ei toeta põhjalikku riskihindamist ning vähene koolitamine ja huvi poliitikute seas. Lisaks heidavad Järvis ja Tint ette seda, et tööohutus ja turvalisus pole töökohtades prioriteediks. Järvise ja Tinti (2009) sõnul on avalikult tööohutusest räägitud seni ebatõhusalt. Nende sõnul aitaks Eesti töötervishoidu ja ohutust arendada näiteks teadustööde koostamine, suurem huvi heade praktikate vastu ja ettevõtte sotsiaalse vastutustunde populaarsemaks muutumine. (Järvis ja Tint 2009: 573). Järvis ja Tint kirjutavad, et Eestis puudub kindlustus, mis hüvitaks tööõnnetuse või kutsehaiguse kulud, puudub ka strateegia, mis toetaks välistööliste tööohutust ja -turvalisust. Seepärast soovitavad Järvis ja Tint tööohutusest ja turvalisusest (sh töötaja õigused, tööga kaasnevad ohud, olemasolevad kaitsevahendid) rääkida just välistööliste kaitsmise jaoks. (Järvis ja Tint 2009: 573). Sellest alapeatükist selgub, et kehvemad töötingimused on vaesemate ettevõtete töötajail ning eriti just sisserännanud inimestel, kes on nõus töötama väiksema palga eest. Välistööliste õiguste kaitsmiseks peaks tegutsema riik. Järvis ja Tint on aastal kirjutanud : Selleks, et saada positiivseid tulemusi, tuleb Eesti töötervishoiu- ja ohutuse süsteemi tugevdada (Järvis ja Tint 2009: 574). Nõustun selle ettepanekuga, kuid selleks tuleb ühiskonnas luua tööõnnetusele laiem kuvand kui lihtsalt töötaja ja tööandja suhtumine seadusesse. Seaduse järgimine ja seeläbi turvalisuse tagamine võib olla ühe riigi kultuuri osaks. Sama saab arendada ka ainult ühe organisatsiooni kultuuri põhjal. Organisatsiooni põhiväärtused, kultuur 13

14 ja sotsiaalne vastutus võivad olla ettevõtte mõnedeks võimalusteks, kirjeldamaks oma suhtumist tööturvalisusesse ja seaduse järgimisesse. Üheks tööohutuse arendamise suunaks on ka Järvise ja Tinti (2009) mainitud kohustusliku kindlustatuse nõudmine tööandjalt või töötajalt. Kindlustuse eesmärk peaks olema nii tööandja kui ka töötaja ja tema pereliikmete kulude hüvitamine juhul, kui peaks toimuma tööõnnetus, mille tõttu inimene ei saa teha tööd või hukkub Tööõnnetuse sidusgrupid selles töös. Selles alapeatükis kirjeldan tööõnnetuse nelja osapoolt suuremast grupist indiviidini ehk siis avalik sektor, riik, tööandja ja töötaja. Arutlen, kuidas üks osapool teist mõjutada saab ning mis on selle tulemusel varem juhtunud. Neljas osas alapeatükk aitab tekstianalüüsi osas selgitada rollide kirjeldamisi tööõnnetusi kajastavates uudistekstides. Selleks, et mõõta kahjusid, kasutan Ester Rünkla toimetatud Sotsiaalministeeriumi teemalehte Tööõnnetustega seotud kulutused. Ester Rünkla toimetatud teemalehe eesmärk on hinnata tööõnnetustest tuleneva kahju suurust riigi ja ühiskonna tasandil. Teemalehes kirjeldatakse tööõnnetuste kulumudelit, mis koostati Eesti tööinspektsiooni ja Taani Töökeskkonna ameti koostööprojekti Development of a model for calculation of the costs of occupational accidents in Estonia käigus (Ester Rünkla (Ed.) 2012: 1). Mudelis jagatakse tööõnnetuse kulud kolmeks: riigi tasandi kulud, ühiskonna tasandi kulud ja ettevõtte tasandi kulud. (Rünkla (Ed.) 2012: 1). Kuna kannatada saanud töötaja kulu arvutatakse kulumudeli põhjal saamata jäänud palga näol, mõistan selles töös neljanda sidusgrupina ka töötajat Avalik sektor tööturvalisuse sidusgrupina. See alapeatükk kirjeldab, milliselt võib avalik sektor mõjutada seda, kuidas inimesed tööõnnetust mõistavad ning sellest räägivad. Kasutan Bob Barnetsoni aasta näidet 14

15 töötajakesksest töötervishoiu kampaaniast, et tuua välja ühe töötervishoiuteemalise kampaania meetod, mida spetsialist oma raamatus kritiseerib. Avaliku sektori all pean silmas riiklikke asutusi, mille ülesanne või eesmärk on tööõnnetusi vähendada. Selliseks riiklikuks asutuseks võib olla näiteks tööinspektsioon või sotsiaalministeerium aga ka kohalik omavalitsus aastal oli riigitöötajate tööõnnetuste arv 45 võrra väiksem kui aastal. Apo Oja, kes on tööinspektsiooni peadirektori asetäitja väidab, et riigitöötajate tööõnnetuste näitajad on suuremad, kuna riigisektoris, erinevalt erasektorist, ei esine tööõnnetuste varjamist. (Ärm (Ed.) Tarbija : veeb). Apo Oja kommentaar tööõnnetuste varjamise kohta on tähtis, kuna sellest selgub, et tööõnnetusi tõesti varjatakse ning eriti palju on seda erasektoris. Siit selgub, et tööõnnetused on Eestis suuremaks probleemiks kui nende tegelik arv näitab, kuna Eesti erasektoris toimub varjamine. Tööandjate ja töötajate harimine tööohutuse teemal on riigi vastutusala ning kodanikuühiskond aitab sellele kaasa. Tööõnnetuse kulumudeli järgi on ühe tööõnnetuse tööõnnetuse kulu riigile 1249 eurot ja ühiskonnale eurot. Ettevõttele on tööõnnetuse kulu 1137 eurot. Riigi ja ettevõtte kulud keskmisele tööõnnetusele on sama suured.. Ühiskonnale on kulu kümme korda suurem. Tööõnnetuse kulu riigi tasandil tõstab tööõnnetuse raskusastmest põhjustatud võimalik alaline töövõimetus. Kulutusi alalisele töövõimetusele suurendab kannatanu noorus: mida noorem on kannatanu, seda kauem tuleb riigil maksta alalise töövõimetusega seotud töövõimetuspensioni ning kahjuhüvitist. (Rünkla (Ed.) 2012: 8). Siit selgub, et avalik sektor kannatab tööõnnetuse tõttu enim. Triin Vihalemm, Margit Kiisel ja Maie Kiisel (2013) on koostanud kommunikatsiooni spetsialistidele õpiku, mille nimi on Kuidas parandada maailma sotsiaalsete muutuste kujundamisel?. Õpikus mõistetakse maailmaparandust sotsiaalsete probleemide lahendamisena. Vihalemm jt seavad sotsiaalsete probleemide lahendamisel tähtsale kohale riigiasutused, kuna neil on ligipääs kodanike maksurahale ning täidesaatvale võimule ning rõhutavad ka seda, et kõigis sektorites pannakse rahaliste ja juriidiliste vahendite kõrval üha rohkem rõhku haridusele ja kommunikatsioonile kui abivahenditele, mis aitavad lahendada sotsiaalseid probleeme. (Triin Vihalemm, Margit Kiisel ja Maie Kiisel 2013, ptk 1.1.). 15

16 Hea viis seaduse muutmise algatamiseks on poliitiline sekkumine. Manuel Castells kirjutab, et iga suurem poliitiline sekkumine avalikus sektoris, tähendab meedia kohalolekut. Meediat mõjutavad ettevõtted ja valitsus, kes omakorda mõjutavad poliitikat ning sellises suhtes võib tekkida vastuolusid kehtiva korra osas. (Manuel Castells 2007: 246). Kodanikuühiskonna ja tehnika areng on inimeste omavahelist suhtlemist suurendanud ja muutnud lihtsamaks. Seega on lihtsamaks muutnud ka teiste sidusgruppide jälgimine ning nende omavaheline suhtlemine. Sotsiaalsed probleemid on riigi probleemid ning haridus ja kommunikatsioon on tõestanud end heade vahenditena selliste olukordade lahendamisel. See, kuidas riik tööõnnetustega toime tuleb, väljendub riigisektoris töötavate inimestega toimuvatest tööõnnetustest Riik tööturvalisuse mõjutajana. See alapeatükk kirjeldab, kuidas mõistab Eesti seadusandlus töötervishoidu ja ohutust ning millised on meie riigi peamised huvid tööturvalisuse tagamiseks. Kuna seadus määrab reeglid riigis, aitab see peatükk selgitada nõuded, kuidas tuleb rääkida tööõnnetusega kaasnevatest terminitest nagu töötervishoid ja tööohutus. Lisaks kasutan määrust Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord, mis kehtestab nõuded töökeskkonna spetsialistile, kelle vastutuseks on töötaja töötervishoiu- ja tööohutusalane juhendamine ja väljaõpe töökohal (RT 2001, 1, punkt 5). Peatüki lõpus selgitan tööõnnetuse kulumudeli olemust, mis aitab selgitada tööõnnetusest tulenevaid kulusid avalikule sektorile, riigile, ettevõtjale ehk tööandjale ja töötajale. Tööturvalisuse tagamiseks kehtib Eestis töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Riik kontrollib seadusega tööturvalisust ja -ohutust ning seab nõuded nii töötajale, tööandjale kui ka iseendale. Töötervishoiu ja ohutuse seaduse esimene paragrahv kirjeldab seaduse reguleerimisala ning on kirja pandud nii: Käesolev seadus sätestab töölepingu alusel töötavate isikute ja avalike teenistujate (edaspidi töötaja) tööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, tööandja ja töötaja õigused ja kohustused tervisele ohutu töökeskkonna 16

17 loomisel ja tagamisel, töötervishoiu ja tööohutuse korralduse ettevõtte ja riigi tasandil, vaidemenetluse korra ning vastutuse töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest. (RT 2011, 1. Punkt 1 ). See tähendab, et töötaja ja tööandja vastutavad mõlemad tööohutuse ja tervishoiu eest ning vajadusel peab abiks olema ka riik. Paragrahv kaks sõnastab töötervishoiu ja tööohutuse terminid nii: Käesolevas seaduses mõistetakse töötervishoiuna töötaja tervisekahjustuse vältimiseks töökorraldus- ja meditsiiniabinõude rakendamist, töö kohandamist töötaja võimetele ning töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamist (RT 2011, 2. Punkt 1). Siit selgub, et töötervishoid ja ohutus on ka töö kohandamine töötaja võimetega ning töötaja tervise edendamine, mis võib toimuda ka näiteks sporditoetuse või muude heaolu tõstvate kompensatsioonide näol. Riiklikku järelvalvet seaduse täitmise osas teeb tööinspektsioon. Tööinspektsiooni põhimääruse teine peatükk 8 kinnitab, et tööinspektsiooni põhiülesanneteks on töökeskkonnapoliitika elluviimine, riiklik järelevalve töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid sätestavate õigusaktide nõuete töökeskkonnas täitmise üle, üldsuse, töötajate ja tööandjate teavitamine töökeskkonna ohtudest ning individuaalsete töövaidluste lahendamine kohtueelses töövaidlusorganis. (RT ). Eesti erisus näiteks OSHA ga seisneb selles, et Tööinspektsioon on loodud järelvalvajaks samal ajal kui OSHA soov on harida ja abistada. Meie seadus on loonud nõude järelvalvaja olemasoluks ning teavitustöö tegemiseks. Lisaks sellele on Sotsiaalministeerium loonud Taani Töökeskkonna ameti eeskujul tööõnnetuste kulumudeli, millest selgub tööõnnetuste tegelik maksumus Eestile. Tööõnnetuse kulumudelist selgub, et riigi kulu surmaga lõppenud tööõnnetuste korral, piirdub hukkunud inimese lapsele toitjakaotuspensioni maksmisega. Ühiskonna kulusid peetakse selle mudel põhjal suureks, kuna surmaga lõppevaid tööõnnetusi esineb enim noorte töötajatega. Mida noorem hukkunu, seda enam jääb riigil saamata toodang paljude aastate eest. (Rünkla (Ed.) 2012: 8). Rahaliselt on tööõnnetus kahjulik töötajale, ettevõttele, riigile ja ühiskonnale ning tööõnnetuse ennetamiseks tuleks sellel teemal rääkida avalikus sektoris laiemalt. Otseselt saab seda 17

18 mõjutada riik muudatustega seadusandluses. Avalikult rääkimine ja kodanikuühiskonna võimestamine aitaks kaasata aktiviste ja poliitikuid, kes saavad mõjutada poliitikat. Tavalisele kodanikule ei jää siin palju võimu kuna see on kogunenud suurematele gruppidele Tööandja kui tööõnnetuse ennetaja Selle alapeatüki eesmärki on kirjeldada, kuidas seostatakse Eestis tööõnnetus tööandjaga. Võrdlen Kanada töötervishoiu spetsialisti arvamust tööinspektsiooni infolehel Tööohutuse ja töötervishoiu juhtumine kirjutatuga ning kirjeldan seda, kuidas tööandja tööõnnetuse kahju mõõta võib. Tööinspektsiooni infolehe sisu tundub üldiselt sarnane Bob Barnetsoni (2010) kirjutatuga, kuid tööinspektsiooni infotrükise alguses on tööõnnetust siiski kirjeldatud, kui ootamatut juhtumit: Tööõnnetused, tööga seotud haigused ja vahejuhtumid on sageli ootamatud ning juhuslikud sündmused. (Tööinspektsioon: 5). Tööandja on kindlasti vastutav töökohas toimuva eest, kuid kindlat rolli mängib ka avalik sektor ja kodanikuühiskond. Tööinspektsiooni andmetel on tööõnnetused põhjustatud riskide ohjamismeetmete puudustest ning võivad olla mitme ebasoodsa olukorra kokkulangemise tulemus. Otsene tööõnnetuse põhjus võib olla mõne töötaja viga või aparaadi tehniline rike. Tööinspektsioon rõhutab, et sageli peitub tööõnnetuse tegelik põhjus organisatsiooni eksimusel, mille eest vastutab juhtkond.(tööinspektsioon: 5). Ettevõtte kulud koosnevad ajakulust ja otsesest rahaliselt kulust. Ajakulu alla kuuluvad asendaja tööaeg, kaotatud tööaeg, koristamisele kuluv aeg, kannatanu asendamine, juhtkonna tööaeg, õnnetusest tingitud koolitusele kulunud aeg, tööõnnetuse uurimisele kulunud aeg ja kannatanu ümberõpe või rehabilitatsioon. Otsese rahalise kulu moodustavad ettevõttele kompensatsioonid, tööõnnetuse uurimisega seotud kulu, kannatanu ümberõpe, põhivara remont, kulud remondile, kaotatud sissetulek, trahv ning kulud, mis on ettevõttele tekkinud kohtunõude alusel (Rünkla (Ed.) 2012: 5). 18

19 22. mail 2014 kontrollisid tööinspektsiooni ametnikud Eestis ehitusplatse. Sel päeval leidsid ametnikud üle 160 rikkumise, millest 44 olid nii ohtlikud, et ehitusmehed pidid oma töö lõpetama kohe. Lisaks kasutati töötamisel palju tehnikat, mis ei vastanud nõuetele. Näiteks ei kasutanud ehitajad kaitserakmeid ja turvaköisi. Selle kontrolli käigus hindasid spetsialistid vaid seitse ehitusplatsi sobivaks töökohaks. (Rudi (Ed.) Tarbija : veeb). Siit selgub, et tööandjatel on tööturvalisuse tagamisel on raskusi. Tööinspektsioon kirjutab, et poliitika seab töötervishoiu ja tööohutuse juhtimisele sihid, kuid ettevõtted peavad parema tulemuse saavutamiseks looma tugevad nõuded organisatsioonis ning määratlema üksikasjalikud vastutused ja suhted. Ka tööinspektsioon usub, et turvalisuse juhtimise parendamisel peaks tähtsaimaks seadma organisatsiooni kultuuri tugevdamise. (Tööinspektsioon: 9). Tööinspektsioon on arvamusel, et töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise peamiseks motivaatoriks ja eesmärgiks püüe vältida karistust. Sageli hakatakse tööinspektsiooni hinnangul tegutsema pärast tööinspektori külastust ning parendamisel järgitakse peamiselt inspektori näpunäiteid. Lisaks usub tööinspektsioon, et otsused võetakse vastu kitsas ringis ning tavaliselt töötajatega ei konsulteerita (Tööinspektsioon, 5). Tööinspektsioon pole oma tegevuses sarnane OSHA ga abistava rolli asemel on riiklik organisatsioon saanud karistaja rolli, mistõttu kardavad ettevõtted tööinspektsiooniga edasiviivat koostööd jätkata. Töökeskkonnaspetsialisti ülesanne on luua tervist toetav töökoht. Kuna sageli palgatakse töökeskkonnaspetsialist väljaspoolt vaid ühe hindamise tegemiseks, võib juhtuda, et tööst tulenevaid riske ei kontrollita täielikult ning see võib viia puudujääkideni seaduse täitmisel.(ibid.). Siit selgub, et tööandja ei pruugi meelega tööohutuse arvelt kokku hoida, kuid vähene huvi ja nõrk organisatsiooni kultuur, võivad viia selleni, et kõiki seadusega ettenähtud nõudeid ei täideta. Näiteks võib sisseostetud hindamisteenus olla puudulik kuna hindaja ei suuda näha kõiki võimalikke ohte ning teemast vähehuvitatud juhtkond ei pruugi puudusi näha. Just sel põhjusel on soovitatav kaasata ka madalamal astmel töötavaid kolleege. 19

20 Töötaja kui tööõnnetuse ennetaja. Täisealine kodanik vastutab oma tegude eest ning olukorras, kus inimese õiguseid rikutakse, on tal tarvis enda eest seista. Vastasel juhul võib inimene riskida enda ja oma pereliikmete heaolekuga. Olukorras, kus inimesel puudub väljaõpe või turvavarustus, peab ta julgema vajaminevat nõuda. Üksikisiku turvakäitumine võib mõjutada teda ümbritsevate inimeste turvalisust ja heaolu ning just seepärast tuleb töötajat julgustada sel teemal kaasa rääkima ja osalema organisatsiooni kultuuri arendamisel. Arvestades, et üksiku töötaja näol on tegemist kõige nõrgema sidusgrupiga juhtumi juures, on suur tõenäosus, et süü asetatakse töötajale. Barnetsoni (2010) sõnul on tööturvalisuse puhul töötaja vigadele ja lohakusele keskendumine sage probleem. Barnetsoni raamatu teine peatükk kirjeldab, kuidas hooletu töötaja narratiiv on saanud tööandjate seas tihti kasutatud selgituseks tööõnnetusele. Hoolimata sellest, et Kanadas on töötaja veale keskenduvat diskursust kritiseeritud, kasutati seda aasta riiklikus ennetuskampaanias (Barnetson 2010: 53). Keskendudes ühe inimese veale, vähendatakse teiste sidusgruppide vastutust, mis toob kaasa tööandja eelistatuse tööõnnetuse sõnastamisel. Barnetson kirjeldab (2010), kuidas aastal kuvati ühes Alberta töötervishoiu kampaanias töötajaid, kes vältisid tööohutuse ettekirjutisi või juba omasid hoolimatu tegevuse tagajärgi. Kampaania visuaalne pool kandis sõnumit rumal. Reklaamplakatitel kujutati töötaja ohtlikku käitumist või ohutusnõuete eiramist. Selle meetodiga seostati töötaja ohtlik käitumine ja tööõnnetus. Barnetson usub, et nii süüdistati kaudselt töötajaid tööõnnetuse käigus tekkinud vigastuste pärast (Barnetson 2010: 53). Töötaja võib päriselt eirata turvavahendite kasutamist ning tööõnnetus võib olla tekkinud tema süü läbi. Samas on võimalik ka see, et mõjukamad sidusgrupid kasutavad sarnast diskursust oma vastutuse vähendamiseks. Mõlemad versioonid on võimalikud, kuid ühel juhul esineb töötaja suhtes ebaõiglus, kus tööandja kasutab oma võimu, et kontrollida avalikku diskursust ja päästa end karistusest. 20

21 1.5. Sidusgruppide osalus uudistes. Selles peatükis kirjeldan meedia ja ajakirjanike võimu ühiskonnas ning arutlen, kuidas see võim uudise vormis lugejat mõjutada võib. Selgitan ka seda, kuidas huvigrupid meediat mõjutada saavad ning kuidas ajakirjanikud suhtuvad uue meedia võimalustesse. Meie maailm on viimase kahe aastakümne jooksul palju muutunud just tänu tehnoloogia arengule, mis keskendub informatsiooni ja kommunikatsiooni levimisele. Kuid tehnoloogia ei määra ühiskonda, hoopis ühiskond ehk inimesed loovad tehnoloogia vastavalt oma vajadustele, väärtustele ja huvidele. (Castells 2007: 3). Tänu tehnika arengule on tänapäeva globaliseerunud maailmas võimalik väga lihtsalt informatsiooni edastada ja saada. Ometi on nii tehnika arendajateks kui ka informatsiooni vahendajateks inimesed ning arvestades interneti võimalusi, ei pea informatsiooni edastajal olema erialaseid teadmisi. Herbert J. Gans i (2007) sõnul oleme me kõik mõnes mõttes ajakirjanikud me kogume ja edastame informatsiooni iga päev. Olgu tegemist siis oma teadmiste edastamisega pereliikmetele, sõbrale, kolleegile või kellelegi teisele, me vahetame omavahel informatsiooni. Sellised suusõnalised uudised moodustavad Gansi sõnul suurima osa inimese päeva jooksul kogutud informatsioonist ning muidugi mängivad ajakirjanikud informatsiooni liikumisel ühiskonnas tähtsat rolli. Kui võrrelda sõbralt-sõbrale liikuvat suusõnalist uudist ajakirjaniku loodud uudisega, leiame mõningaid sarnasusi ja palju erinevusi. Selline informatsiooni liikumine pakub õppetunde ajakirjanikele ning võimaldab uue meedia õppijatele huvitavaid uurimisvõimalusi. (Herbert J. Gans 2007). James Paul Gee (2005) kirjutab, et inimesed peavad keele peamiseks eesmärgiks info vahendamist. Gee lisab, et inimkeele kaks peamist ja omavahel tihedalt seotud eesmärki on: toetada sotsiaalseid tegevusi ja identiteete ning toetada inimeste ühinemist kultuurides, sotsiaalsetes gruppides ja institutsioonides. Gee räägib keelest kui poliitikast, mis määratleb, kuidas me mõistame normaalsust ning seostab grammatika kasutamise disaini ja kunstiga: rääkijad ja kirjutajad kasutavad grammatikat, et disainida oma laused ja tekstid selliselt, et teksti looja vaatenurk reaalsuse kohta aitaks luua sotsiaalsed tegevused, mis võimaldavad erineva sotsiaalse identiteedi etendamist. (Gee 2005, 1-5). 21

22 Gans I (2007) ja Gee (2005) kirjutatust selgub, et kõik inimesed loovad oma uudised ja vahendavad neid teistega. See kuidas inimene oma info sõnastab, on aga omaette kunst, mis aitab saavutada kuulajate poolehoidu. Seda seepärast, et ka kuulajal on omad hinnangud tegelikkusele, mis võivad aga ei pruugi olla sarnased kõneleja omale. Pan ja Kosicki usuvad, et poliitikud ja huvigrupid võtavad oma ühiskondlike vaadete ja probleemse olukorra suhtes proaktiivsed seisukohad ka meedias, mis omakorda raamistab ühiskonna puudused ja probleemid. Pan ja Kosincki vaatlevad sel põhjusel oma artiklis uudiste diskursust kui sotsiaalkognitiivset protsessi, milles osalevad info allikad, ajakirjanikud ja lugejad ehk publik. (Zhongdang Pan, Gerald M. Kosicki 1993). Tööõnnetusest rääkiva artikli puhul osalevad meedias seega info allikad, ajakirjanikud ja lugejad. Lugejad tegutsevad ühiskonnas, kus kultuur põhineb sotsiaalselt loodud tähendustel ehk siis kultuur ja tähendused on ühiskonnas jagatud (Zhongdang ja Kosicki 1993). Fortunati jt. kirjutavad, et publikust ehk lugejaist on saanud tähtis ja tegutsev sidusrühm, kes on haritum, rikkam, valivam ja isikupärasem. Arvestades, et meedia põhineb lugeja ostujõul, omab lugejasgrupp võimu meedia üle. (Fortunati, Leopoldina, Mauro Sarrica,John O Sullivan, Aukse Balcytiene, Halliki Harro-Loit, Phil Macgregor, Nayia Roussou, Ramon Salaverria, Federico de Luca 2009: 932). Raivo Palamaru kirjutab lugejate ja publiku osalemise kohta nii : On ilmne, et publik osaleb poliitikasündmustes vaid harva vahetult. Osalemise võimaluse pakub talle meedia. Piltlikult öeldes istub publik kodus diivanil ja jälgib poliitikaareenil toimuvat meedia vahendusel. Seejuures ei jää tal muud üle kui uskuda, et see, mida ta televiisorit vaadates või lehte lugedes teada saab, on tõsi. Samas kujundab publik nõudluse nende teemade järele, mida meedia kajastab. (Raivo Palmaru 2001: 68). Teun A Van Dijki kirjutab, et meedia võim lugejate mõtte üle on eriti tulemuslik juhul, kui lugeja ei mõista meedia kontrollimisvõime olemust st. juhul kui lugeja nõustub kirjutatuga ning mõtestavad artikli või uudise sisu kui tõde. (Teun A. van Dijk 1996: 11.). Üheks meedia võimu osaks on Van Dijk i (1996) hinnangul ligipääs. Tavalise inimese ligipääs dialoogile ametnikega (avalikkusega) on enamasti piiratud mitmetel viisidel. Kuigi 22

23 üksikisikud võivad uudiseid enda heaks kasutada, pole neil enamasti otsest mõju uudise sisu kontrollimiseks ning enamasti pole nad uudise puhul ka tähtsaks sidusgrupiks. Eliitgrupid või institutsioonid võivad samal ajal omada ligipääsu mõnele avalikule diskursusele või kommunikatsiooni juhtumile. (Van Dijk 1996: 12). Lugejad nõuavad oma osa poliitika jälgimiseks ning meedia teenindab lugejat kui ostjat. Kliendisuhte hoidmiseks peab müüjal olema pakkuda sobivat ja meeldivat kaupa, milleks uudisteportaali puhul on huvitavad artiklid. See, kuidas lugeja artiklile reageerib, kirjeldab publiku huve ja väärtusi. Sarnaselt on kirjutanud ja Denis McQuail: Massimeedia institutsioon kuulub ühiskonna struktuuri ning selle tehnoloogiline infrastruktuur on osa majanduslikust ja võimu baasist, samas kui ideed, kujundid ja informatsioon, mida meedia levitab on ilmselgelt meie kultuuri oluline aspekt. (Denis McQuail 2000: 56). Kodanikuühiskonnas tegutsevad inimesed soovivad muuta poliitikat lobitöö abil. Poliitikud sõltuvad Castellsi (2007) sõnul ettevõtjatest olenevalt oma moraalitasemest ning see on nii isegi Euroopa riikides, kus poliitikute ja parteide reklaamimist reguleerivad seadused. Seda seepärast, et erakonnad leiavad viise, kuidas oma parteile annetuse teinud isiku tegelikku rahastajat varjata. Selliseid annetusi kasutatakse kampaania tegemiseks ja info saamiseks ning seetõttu pole keeruline leida kahjustavat infot kandidaatide ja parteide kohta. Kuna paljudel inimestel on isiklikus elus probleeme, on kerge nende ümber intriige tekitada ja muuta olukord igapäevaseks poliitikaks meedias. (Castells 2007: 243). Võib rääkida meediast, kui ühiskonna kultuuri peegelpildist, kuid meeles tuleks pidada ka seda, et meediakanalitel võib olla soov mõjutada kultuuri mõne aspekti osas sallivamaks või vastupidi. Mc Quail kirjeldab seda olukorda nii: Kui me käsitleme meediat peamiselt meedia sisu tasandil (seega rohkem kultuurina), siis saame idealistliku lähenemisviisi. Siin eeldatakse, et meedial on märkimisväärne mõjupotensiaal, kuid sotsiaalseid muutusi põhjustavad peamiselt konkreetsed ideed ja väärtused, mida meedia oma sisus kannab, sõltumata sellest, kes meediat omab või kontrollib. Meedia toime avaldub individuaalsete motivatsioonide ja tegevuste kaudu. See vaatenurk viib välja tugeva usuni, et meedial on mitmesugust võimalikku mõju, nii head kui halba. Näiteks meedia osa rahu ja rahvusvaheliste mõistmise edendamisel 23

24 (või takistamisel), ühiskonnasõbralike või vaenulike väärtuste ja käitumisviiside soodustamisel ning traditsiooniliste ühiskondade moderniseerimisel. (McQuail 2000: 56). Ajaleht kirjutab uudised sündmustest, mis lugejat ehk publikut enim huvitavad ning lugejad tekitavad ajalehes kajastatu põhjal nõudluse vastavalt neile huvi pakkuvate artiklite põhjal. See on vähemalt kolme sidusgrupi omavaheline suhe, kus kõik sidusgrupid sõltuvad teineteisest. Meedia võib näidata kultuuri aga võib ka mõjutada inimesi oma huvide põhjal Uus meedia ja ajakirjanike roll õnnetuse konstrueerimisel Tehnika arenguga on tavaliste ajalehtede kõrvale loodud internetis loetavad uudisteportaalid ning see on ajakirjanike tööd muutnud. Lev Manovich kirjutab aga uue meedia objektidest idealistliku lähenemisviisi abil, kirjeldades uue meedia objekte kui kultuuriobjekte. Sellest järeldab Manocivh, et iga uue meedia objekt- olgu see siis veebileht, arvutimäng või digitaalne pilt esindab ja ühteaegu ka kujundab mõnd välismaailma vastet: füüsiliselt olemasolevat objekti, teistes dokumentides esitatud ajaloolist informatsiooni, kategooriate süsteemi, mis on parasjagu kultuuris kasutusel tervikuna või teatud sotsiaalsetes gruppides. (Lev Manovich 2001: 58). Manovich kinnitab, et uue meedia representatsioonid on hinnangulised ning esitavad reaalsuse ühte osa teise arvelt. (ibid). Ka uus meedia võib olla mõjutatud näiteks omaniku huvidest, mis võivad põhineda mõne teise organisatsiooni lobitööl. McQual kirjutab, et uus meedia annab vahendid teistsuguse poliitilise informatsiooni ja erinevate ideede pakkumiseks ning võimaldab teoreetiliselt piiramatu juurdepääsu peaaegu kõikidele häältele ning suurel hulgal tagasisidet ja läbirääkimisvõimalusi juhtide ning poolehoidjate vahel (McQuail 2000: 121). Veebiväljaannete arenemine on ühelt poolt muutnud ajakirjaniku tööd lihtsamaks, teiselt poolt raskemaks. Näiteks on ajakirjanikul lihtsam ligipääs vajaliku infoni aga ka konkurentide 24

25 artikliteni, samas muudab tööd raskemaks vajadus avaldada artikkel võimalikult kiiresti. Fortunati jt nimetavad interneti kolm parimat külge: kiirus, laiaulatuslikkus, lisainfo ja võimalus lugejaga veebis suhelda. (Fortunati jt. 2009: ). Veebis suhtlemise puhul võib rääkida artikli kommentaariumis ilmuvate kommentaaride sisu lugemist tagasisidena või siis mõõtes artiklit lugenute arvu, mida on tavalise ajalehe puhul keerulisem jälgida. Internet aitab luua ja levitada uudist kiiremini, kui seda saab teha paberajakirja või lehe abil. See on üks põhjustest, miks ajakirjanikele internet meeldib. Teine põhjus on võimalus suhelda oma lugejaga ning analüüsida seda, mis lugejat täpsemalt huvitab. Seda saab teha näiteks kommentaariumit lugedes või artikli lugemisarvu jälgides. Fortunati jt kirjutavad, et sama juhtumi kohta kirjutatud artikli põhiidee, struktuur ja detailid on võrreldes konkurendi omaga sageli ühesugused, kuid kiiret ja asjakohast artiklit kirjutada soovivad ajakirjanikud kardavad, et magavad maha suuremad ja tähtsamad lood ning see on toonud kaasa ajakirjade ja lehtede omavahelise jälgimise. Seda just konkurentsis püsimise ja publiku hoidmise nimel. (Fortunati jt 2009: 936). Teiste uudisteportaalidega konkurentsis püsimiseks kirjutatakse artikleid kiiresti ning samal ajal jälgitakse konkurentide töid samast sündmusest. Uudise kiirus ei pruugi aga olla alati tähtsaim: mõnikord on tähtsam artikli loogiline ülesehitus ja läbimõeldud kandev sõnum. Samas on ajakirjanikul surve olla teiste portaalide ajakirjanikest kiirem, luua mahukam artikkel, mille sisuosa on korrektsem. Selline dilemma kerkib kindlasti üles ka teadete avaldamisel: kas avaldada kiire ja oletuslik teade või võtta teate kirjutamisel aega ning koostada põhjalik arutlev artikkel Uudisväärtuse tänapäevane käsitlus Selleks, et luua lugejale meeldiv uudis, on tarvis tunda lugeja huve. Tony Harcup ja Deirdre O Neill pakkusid oma artikli kokkuvõttes aastal välja uudisväärtuste loetelu. Esimene punkt loetelust on enim uudisväärtust andev aspekt ja vastupidi ning mida rohkem omadusi 25

26 uudis loetelust omab, seda väärtuslikum on uudis lugeja jaoks. Loetelu aspektidest, mis Harcup i ja O Neilli sõnul uudise väärtust tõstavad on järgmine: 1. Võimueliit. Lood võimu omavatest inimestest või organisatsioonidest. 2. Kuulsus. Lood kuulsatest inimestest. 3. Meelelahutuslikkus: lood seksist, meelelahutusvaldkonnas toimuvast, korraks inimesele huvi pakkuvast, loomadest, käimasolevast draamast, võimalikust huumorist, kaunitest piltidest või teravmeelsete pealkirjadega lood. 4. Üllatus. Lood, mis üllatavad lugejat. 5. Halvad uudised. Lood, mis on sisult ja toonilt negatiivsed. Näiteks lugu mõnest tragöödiast. 6. Head uudised. Lood, mis on sisult ja toonilt positiivsed. Näiteks nagu päästmised ja tervenemised. 7. Laiaulatuslikkus. Lood, mis puudutavad palju inimesi või võivad puudutada palju inimesi. 8. Tähtsus. Lood probleemidest, gruppidest või rahvustest, mis on publikule olulised. 9. Täiendavad. Uudised, mis täiendavad olemasolevat uudist. 10. Ajalehe huvides. Lood, mis aitavad uudisteorganisatsioonil oma missiooni või visiooni täita. (Tony Harcup ja Deirdre O Neill 2010: ). Mida rohkem räägitakse tööõnnetuse puhul võimu omavatest inimestest või organisatsioonidest, seda väärtuslikum on artikkel lugeja jaoks. Kui artiklis räägitakse kuulsast inimesest või organisatsioonist, lisab kuulsuse mainimine uudisele väärtust. Viiendal kohal edetabelis on halvad uudised, mis seotuna võimu omava sidusgrupiga, loovad kõrge uudisväärtusega artikli. Kindlasti mõjutab publiku huvi edetabelis kaheksandal kohal asuv tähtsuse aspekt, mis oleneb avaliku sektori huvist teema vastu. Lim Jeongsub (2011) on öelnud, et tähtsaimaid veebiuudiseid võib kirjutada natuke aeglasemalt kuna alati pole uudise ilmumise kiirus esmatähtis. (Lim 2011: 86). Uudis tööõnnetuse kohta, milles inimene on hukkunud, võib olla uudis, mida kirjutatakse aeglasemalt kuna esialgsed andmed ei pruugi alati tõesed olla ning arvestades tööõnnetusele 26

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööoh

EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööoh EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus )

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus ) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat. Töötamise andmed

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Töö-, pere- ja isikliku elu tasakaalu edendamine ettevõtetes Heidi Solba Jätkusuutliku töökeskkonna valdkonnajuht Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum 21.03.2016 Tänane päev o ülevaade programmist ja mentorlusest

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem