Juhendmaterjal Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotlusega seotud projekti majandus- ja finantsanalüüsi koostamiseks

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Juhendmaterjal Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotlusega seotud projekti majandus- ja finantsanalüüsi koostamiseks"

Väljavõte

1 Keskkonnaministri määrus nr 6 Keskkonnaministri a määruse nr 59 Toetuse andmise tingimused meetmes Veemajandustaristu arendamine avatud taotlemise korral muutmine Lisa 2 Keskkonnaministri määruse nr 59 Toetuse andmise tingimused meetmes Veemajandustaristu arendamine avatud taotlemise korral Lisa 2 Juhendmaterjal Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotlusega seotud projekti majandus- ja finantsanalüüsi koostamiseks Metoodiline juhend on aluseks veemajanduse investeeringuprojektile toetuse taotlemise ja projekti lõpetamise korral esitatavate majandus- ja finantsanalüüsi materjalide koostamisele ning analüüsi tulemuste hindamisele. 1. Sissejuhatus Käesolev metoodiline juhend on koostatud Euroopa Komisjoni (edaspidi EK) järgmiste dokumentide põhjal: 1) Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy ; 2) Euroopa Komisjoni 20. detsembri aasta otsus 2012/21/EL, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes. Juhendil on järgmised eesmärgid: - selgitada taotlejale, millist projekti majanduslikku sisu käsitlevat infot on kohustuslik toetuse taotlemisel majandus- ja finantsanalüüsi materjalides (edaspidi MFA) esitada; - leida üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi põhjendatud summa; Juhendis kasutatakse finantsmajanduslikke mõisteid ülalnimetatud EK dokumentide tähenduses. 2. Lähtekohad MFA on finantsdokument, mis esitatakse toetuse taotlemisel selgelt defineeritud veemajandusprojekti elluviimiseks ning see peab olema kooskõlas projekti taotluse ja selle lisadega ning selle eesmärgiga. MFA koostatakse kogu vee-ettevõtja üldhuviteenuse osutamisega seotud tegevuste kohta, võttes seejuures arvesse ka kavandatud tehnilises projektis eelistatud tehnilis-tehnoloogilist lahendust. Toetuse suuruse arvutamiseks koostatud netotulude arvestuses võetakse seega arvesse toetuse taotleja kogu veeteenuste (üldhuviteenus) osutamisest saadavat tulu ja kulu. MFA esitab toetuse taotleja, kellele teenuse osutamise ülesanne on antud ÜVVK seaduse ja Euroopa Komisjoni otsuse 2012/21/EL kohaselt.

2 Käesoleva juhendi kohaselt koostatud MFA peab tagama, et üldise majandushuvi teenuse eest ei maksta liigset hüvitist EK otsuse 2012/21/EL tähenduses. 3. Veemajandusteenuse tarbija osalus Veemajandustegevuse elluviimisel tekkiva kulu pea katma veemajandusteenuse tarbija. Seejuures arvestatakse Euroopa Nõukogu vee raamdirektiivis nr 2000/60/EÜ, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduses ning Vabariigi Valitsuse määruses nr 57 sätestatud nõudeid veeteenuse hinna kohta. 4. MFA ulatus MFAs võetakse arvesse ettevõtja kõik üldise majandushuvi teenuste osutamisega seotud tulud ja kulud, kaasa arvatud kulum 1 ning selles arvestatakse ka projekti mõjudega, st lisatakse projektiga seotud uued tegevuskulud ja -tulud ning projekti mõju jätkuvatele tegevustele (kuludele-tuludele). Projektiväliste investeeringute asendamisega seotud kulusid (sh kulumit) arvesse ei võeta, kuid analüüsi võib lisada muudest rahastusallikatest (sh KIKi keskkonnaprogrammist) positiivse toetuse otsuse saanud projektid ja omavahenditest rahastatavad, käimasolevad projektid/investeeringud. Tõlgendust vajavates küsimustes tuleb lähtuda sellest, et täidetud peavad olema EK otsuse 2012/21/EL artiklite 5 ja 6 nõuded. Kui ettevõtja saab hiljem mõnest rahastusallikast sama üldhuviteenuse tarvis täiendavat toetust, tuleb selle toetuse summa ja määr arvutada selliselt, et täidetud oleksid nimetatud artiklites sätestatud nõuded. 5. Nõudlusanalüüs MFA koostamisel võetakse aluseks selgelt kirjeldatud kohalikud majanduslikud sisendnäitajad, mis on saadud nõudlusanalüüsi tulemusena. Põhilised nõudlust mõjutavad tegurid on järgmised: 1) olemasolevad ja oodatavad veemajandustegevust reguleerivad normid; 2) veemajandusteenuse tarbijate areng tarbijarühmade kaupa, mis lähtub: - joogivee ja kanalisatsiooniteenuse puhul rahvastikuarvust, prognoositavast loomulikust iibest ning migratsioonist; - tarbimisharjumuste ja -mahtude muutusest kooskõlas prognoositava elustandardi muutusega; - tööstustarbimise puhul tööstuse ja põllumajanduse arengutrendidest projektipiirkonnas. Finantsmudelis tuuakse ära ettevõtte üldise majandushuvi teenuste osutamise piirkonna: 1) era- ja äritarbijate arv; 2) veeteenuse ja kanalisatsiooniteenuse tarbimise mahud kuupmeetrites era- ja äritarbijate lõikes aastas. Tarbimismahtude hindamisel lähtutakse ajaloolisest tarbimismahust, millele lisandub tarbimismahtusid mõjutavate tegurite toime, mis peab olema majanduslikult põhjendatud ja selgitatud, et tagada võimalikult realistlik prognoos. Elanike arvu ja selle muutuste kirjeldamisel tuleb lähtuda määruse lisa 1 nõuetest 1 Kulumi arvestusse võetakse ainult omafinantseeringuga proportsionaalne osas toetusega abil soetatud varadest. Vaata täpsustavat loetelu punktis 11.

3 6. Projekti eesmärgid Projekti eesmärgid peavad olema kooskõlas meetme määruse ning projekti taotlusega ning need tuleb esitada MFA koosseisus. 7. MFA metoodika MFA koostamise metoodika järgimise kohustus on vajalik selleks, et võimaldada taotluste ühetaolist hindamist ning selleks, et määrata põhjendatud riigiabi summa vastavalt komisjoni otsusele 2012/21/EL. MFA koostamisel kasutatakse majanduslike sisendandmetena tarbijahinnaindeksit (THI), mis on avaldatud struktuurifondide veebilehel või rahandusministeeriumi veebilehel kõige hilisemas versioonis (taotluse esitamise hetkel kehtiv). Tulude ja kulude ühtse struktuuri ja MFA realistliku tulemuse saavutamiseks ei ole lubatud kasutada erinevaid sisendandmeid tulu- ja kulubaasi prognoosimisel. MFA netotulude prognoosid koostatakse jooksvates hindades. Netotulud diskonteeritakse nominaalse diskontomääraga. Diskontomäärana (WACC) kasutatakse Konkurentsiameti kehtestatud diskontomäära vee-ettevõtjatele (taotluse esitamise hetkel kehtiv). Veemajanduse projektitaotluse arvestusperiood jaguneb kaheks osaks: 1) kulutuste abikõlblikkuse periood, mille jooksul viiakse ellu projektiga planeeritud algne investeering; 2) viie aasta pikkune abikõlblikkuse järgne periood. 8. Investeeringud Projekti investeeringu kulutused teostatakse kulutuste abikõlblikkuse perioodil. Asendusinvesteeringuid (Replacement Investment) tehakse ettevõtte olemasoleva vara asendamiseks, lähtudes varaliikide majanduslikult kasulikust elueast. Investeeringukulutused eelarvestatakse ettemääratud kulutuste liikide kaupa, kõik kalkulatsioonid peavad olema majanduslikult põhjendatud ja tekstiga selgitatud. Siia kuuluvad kulutused materiaalsele põhivara ja immateriaalsele varale. Kulutused materiaalsele varale on: - maa ost; - ehitiste ost; - ehitusmaterjalide soetamine; - tööjõukulu; - seadmete soetamine; - inventari soetamine; - rendikulu; - transpordikulu; - sundvõõrandamiskulu; - projekteerimine, uuringud, katsetused ja projekti juhtimiskulu; - omaniku järelevalvekulu.

4 Immateriaalne vara on: - litsentsid; - patendid; - muu tootmiseelne kulutus. Vara soetamine ehitusteenuse ostmise teel kuulub investeeringukulutuste hulka. Kõik investeeringukulutused esitatakse ilma käibemaksuta. Kui projekti käigus planeeritakse viia ellu tegevusi, mille kulu ei ole käesoleva meetme määruse mõttes abikõlblik, kuid mille elluviimine projektitegevuste raames on majanduslikult põhjendatud, on taotleja kohustatud eristama algse investeeringu kulutusest abikõlbliku osa ja abikõlbmatu osa. Veemajanduses kasutatavale varale rakendatakse liigiti järgmised arvestuslikud majanduslikult kasulikud eluea pikkused: - võrgustikud, torustikud 40 aastat; - tootmishooned 40 aastat; - reservuaarid ja mahutid 40 aastat; - masinad ja seadmed 15 aastat; - kapitaliseeritud kulude kasulik eluiga määratakse võrdseks selle kulude seotud vara kasuliku elueaga. 9. Investeeringu jääkväärtus Investeeringukulutuste jääkväärtus määratakse projekti käigus soetatud vara ja selle vara asenduste käigus soetatud vara kasutusväärtusena (value in use). Vara kasutusväärtus määratakse üldhuvi teenuse osutamisega seotud netotulude nüüdisväärtusena. Vara soetamisega kaasnevate finantseerimistegevuste ja investeerimistegevuste rahavoogusid vara kasutusväärtuse arvutusse ei kaasata. Jääkväärtus (RV) leitakse vastavalt järgnevalt toodud modifitseeritud Gordoni valemile, mis lihtsustab järgneva 35 aasta 2 netotulude nüüdisväärtuse arvutamist, st pole vajadust koostada netotulude prognoosi Projekti varade eluea lõpuni. Gordoni valemi abil leitud väärtusest lahutatakse masinate ja seadmete asendusinvesteeringu (RI15) nüüdisväärtus 3. RV = (1 + g)35 NT 5 (1 + g) (1 (1 + WACC) 35) RI 15 (WACC g) (1 + WACC) 10, kus NT5 tähistab abikõlblikkuse järgse perioodi viienda aasta netotulu, WACC kaalutud keskmist kapitali hinda (vt p 8) ning g netotulude pikaajalist kasvumäära aastas. Kasvumäära (g) valimisel võib seejuures arvesse võtta tulude ja kulude inflatsiooniindekseid ning tarbimismahtude eeldatavat kasvu. Kasvumäär ei tohi olla väiksem kui 0%. 10. Tegevuskulud Tegevuskulud arvestatakse järgmiste kululiikide kaupa: 2 35 aastat jääb pärast 5 aasta pikkust tegevusperioodi pikema elueaga Projekti varade eluea lõpuni. 3 Masinate ja seadmete eluiga on 15 aastat. Asendusinvesteering tehakse seega aastal 15 lõpus ning see diskonteeritakse prognoosiperioodi lõppu ehk aastasse 5.

5 - muutuvkulud (tarbimise mahtudest sõltuvad): energiakulu, keskkonnatasud, spetsiifiline tehnoloogiline kulu (kemikaalid); - muutuvkulud (varade mahust sõltuvad): seadmete hoolduse teenus ja materjalid; - püsikulud: tööjõu- ja personalikulu, administratiivkulud, kaupade-teenuste vahendamine jms; - kulum. Seejuures ei arvestata kulumit järgmistelt varadelt: 1) põhivaralt, mida põhitegevuses ei kasutata; 2) pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt; 3) immateriaalselt põhivaralt (välja arvatud arvutitarkvara ja programmide litsentsid); 4) toetuse (tagastamatu abi) abil soetatud põhivaralt, toetusega proportsionaalses osas; 5) tarbijate poolt makstud liitumistasudest soetatud põhivaralt; 6) mittepõhjendatud investeeringutelt. Iga muutus seotakse majanduslikult põhjendatud tegevusnäitajatega (tarbimise maht, varade maht) ja inflatsiooniindeksiga ning selgitatud kalkulatsioonidega. Kõik ülejäänud kulud (finantseerimiskulud, maksud jne) ei kuulu tegevuskulude kalkulatsiooni hulka. Tööjõukulude ja kõigi ülejäänud kulude prognoosimisel kasutatakse makromajanduslikku inflatsioonimäära (tarbijahindade kasv). Tegevuskulu esitatakse ilma käibemaksuta, tööjõukulu esitatakse koos kaasnevate otseste sotsiaalmaksudega. 11. Tegevustulu Tegevustulu prognoosimise aluseks on seniste ja projekti käigus lisanduvate tarbijarühmade tarbimismahud ja tarbijapõhine ühe kuupmeetri hind. Projektiga uute liitumisvõimaluste loomisel tuleb prognoos koostada eeldusel, et hiljemalt arvestusperioodi lõpuks on realiseerunud minimaalset 70% projektiga planeeritud liitumispunktidest. Kui tegemist on hooajalise tarbimisrühmaga, tuleb arvestada tarbimismahuks 2 m³/kuus liitumispunktiga kinnistu kohta aasta ringi. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamisel lähtutakse kehtinud hindadest teenuste ja tarbijarühmade lõikes, mis on Konkurentsiamet kooskõlastanud. Hinnaprognooside koostamisel võetakse aluseks Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse -s 14 sätestatu, saastaja maksab printsiip (vt p 3), teenuse taskukohasuse printsiip (vt p 12) ja Konkurentsiameti reeglistik. Tegevustulu hõlmab ka muu tulu, mis on seotud veemajandusalase tegevusega. MFA käigus rakendatakse taotleja poolt majanduslikult põhjendatud teenuse hinna tõusumäära kogu investeeringu arvestusperioodi kestel. Tegevustulu esitatakse ilma käibemaksuta. 12. Teenuse taskukohasus Prognoositavate ühikhindade taskukohasus on tagatud, kui kogu veemajandusteenuse eest võetav tasu ei ületa arvestusperioodi vältel 4% leibkonnaliikme netosissetulekust aastas ja on vähemalt 1,5% leibkonnaliikme netosissetulekust aastas MFA arvestusperioodi viimasel aastal. Leibkonnaliikme netosissetuleku kirjeldamiseks võtta aluseks viimased avaldatud Statistikaameti andmebaasi tabel ST08 Leibkonnaliikme netosissetulek kuus elukoha ja

6 sissetulekuallika järgi. Leibkonnaliikme netosissetuleku muutus tuleb siduda tarbijahinnaindeksi muuduga. 13. Käibekapitali muut Käibekapitali muutu tegevustulu ja tegevuskulu prognoosidele ei lisata. 14. Projekti toetus Projekti toetus on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist eraldatav tagastamatu rahaline abi. 1) Leitakse finantseerimisvajaku määr. Selleks lahutatakse diskonteeritud abikõlblike investeeringute kuludest diskonteeritud netotulu ja diskonteeritud jääkväärtus. Saadud tulemus jagatakse diskonteeritud abikõlblike investeeringute kuludega. 2) Võrreldakse finantseerimisvajaku määra Euroopa Liidu osaluse maksimaalseks kokkulepitud määraga (85%): - kui finantseerimisvajaku määr on väiksem kui Euroopa Liidu osaluse maksimaalseks kokkulepitud määr, valitakse toetuse määraks finantseerimisvajaku määr; - kui finantseerimisvajaku määr on suurem kui Euroopa Liidu osaluse maksimaalseks kokkulepitud määr, valitakse toetuse määraks Euroopa Liidu osaluse maksimaalseks kokkulepitud määr (85%). 3) Toetuse summa leitakse algse diskonteerimata abikõlblike investeeringute kulude korrutamisel toetuse määraga. 15. Projekti omafinantseering Projekti omafinantseeringuna mõistetakse rahalise katte tagamist kõigi nende kulutuste jaoks, mida projekti toetusega ei rahastata, sh nii abikõlblikud kui abikõlbmatud kulutused ja ka kulutustega lisanduv käibemaks. Toetuse saaja kohustus on tagada rahaline kate kõigi projekti kulutuste jaoks, välja arvatud projekti toetusega kaetavad kulutused. Omafinantseeringu allikaks võivad olla omavahendid, sisselaenatud raha ja kolmandate osapoolte rahaline abi. Omafinantseeringu olemasolu on kohustuslik tõendada allikate kaupa järgmiselt: - omavahendite olemasolu peab tõendama taotleja raamatupidamise bilansi ja kinnituskirjaga; - omafinantseeringuks planeeritava laenu võimet (laenu põhiosa ja intresside tagasimakse võimet) on kohustuslik analüüsida projekti finantsilise jätkusuutlikkuse ja krediidivõimelisuse analüüsi käigus; - kolmandate osapoolte rahastamise kohta on kohustuslik esitada rahastajate garantiikirjad. Kolmandatelt osapooltelt (eelkõige omanikupoolne abi) rahalise abi saamisel tuleb arvestada kohalduvate riigiabi reeglitega ning jälgida, et kõikidest avaliku sektorite allikatest antav abi vastaks komisjoni otsuse 2012/21/EL artikli 6 nõuetele. Kui toetuse saaja on saanud või kavatseb taotleda vähese tähtsusena abi (VTA) Euroopa Komisjoni määruse nr 360/2012 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes alusel, siis tuleb arvestada järgmist. Kõikidest avaliku sektorite allikatest (sh KOVi finantseering) antav abi piirmäär on eurot kolme aasta jooksul ühe ettevõtja (sh ka piirkondliku vee-ettevõtja) kohta. Lisaks tuleb

7 arvestada, et üldhuviteenuste vähese tähtsusega abi ei või viidatud määruse 360/2012 artikli 2 lõike 8 kohaselt kumuleerida mis tahes hüvitisega, mida antakse samade üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamise eest, sõltumata sellest, kas hüvitis sisaldab riigiabi või mitte. Komisjoni otsuse 2012/21/EL alusel abi saavale ettevõtjale ei või anda sh KOVi poolt, enam täiendavalt abi komisjoni määrusest nr 360/2012 alusel. Sellest tulenevalt kui toetuse saajal on vajadus ja ta kavatseb kolme aasta jooksul taotleda lisaks VTA-le abi ka Euroopa Komisjoni otsuse 2012/21/EL alusel tuleb tagasinõuete vältimiseks taotleda toetust kohe vaid otsuse 2012/21/EL alusel. Üldhuviteenuse VTA piirmäär on eurot kolme aasta jooksul (abi andmise jooksev aasta ja kaks järgmist). Omafinantseeringu katmine kolmanda isiku poolt on võimalik ainult läbi sissemakse veeettevõtte osakapitali suurendamise. Käibemaksu tasumise kinnitamiseks peab esitama taotleja kinnituskirja ning käibemaksu kohustuslaseks registreerimise numbri. Omafinantseeringu katteks planeeritava laenu perioodi maksimumpikkuseks on lubatud arvestada 20 aastat, alates laenulepingu sõlmimisest, sh maksepuhkuse kestvuseks on lubatud planeerida projekti elluviimise perioodi ja maksimaalselt kaks aastat pärast projekti lõpetamist Omafinantseering projekti maksumuse muutumisel Esitatud MFA kohaselt on arvutatud maksimaalne vajalik hüvitis üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamise eest koos projektis ette nähtud kuludega. Projekti kulude vähenemisel hangete tulemusena väheneb sama summa võrra hüvitis üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamiseks, st toetuse summa. Toetuse saaja omafinantseeringu summa ei vähene, kuna hanke odavnemine või projekti muude kulude vähenemine ei mõjuta MFA alusel välja arvutatud toetuse saaja tulusid üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamise eest. Pärast kõikide hangete läbiviimist ja kõikide projekti kulude selgumist esitab toetuse saaja korrigeeritud hankeplaani, mille alusel arvutab KIK toetuse ja omafinantseeringu uue proportsiooni ja teatab selle toetuse saajale. Projekti kulude suurenemine hangete tulemusena võib kaasa tuua toetuse saaja kulude suurenemise, mis võib mõjutada MFA kohaselt välja arvutatud hüvitist. Pärast kõikide hangete läbiviimist ja projekti kõikide kulude selgumist esitab toetuse saaja uue MFA, mille alusel leitakse uus maksimaalne vajalik hüvitis. Täiendav hüvitis makstakse ainult juhul, kui meetme eelarve vabad vahendid seda võimaldavad. Kui meetmest ei ole võimalik rohkem hüvitist maksta, tuleb selleks vahendid leida teistest allikatest (nt KOVi eelarvest) või vähendada vastavalt kulusid või kavandatud investeeringuid selliselt, et üldist majandushuvi pakkuva teenuse osutaja tegevus oleks maksimaalse võimaliku hüvitise juures jätkusuutlik. 16. Rahastamise eelarve Toetuse saaja esitab kooskõlas algse investeeringu elluviimise ajakavaga kulutuste rahastamise eelarve aastate lõikes ja rahastajate kaupa. 17. Veemajandustegevuse finantsiline jätkusuutlikkus Taotleja tegevust loetakse tõendatuna jätkusuutlikuks, kui ettevõtte kumulatiivsed rahavood on igal aastal vähemalt 0 või positiivne.

8 Sissetulevate rahavoogude hulka kuuluvad: - projekti toetus; - omavahendid; - võetav laen; - kolmandate osapoolte toetus; - tegevustulu. Väljaminevate rahavoogude hulka kuuluvad: - investeeringukulutused; - tagasimakstav laen koos intressidega; - tegevuskulu. Kui jätkusuutlikkuse tagamiseks on vajalik kasutada käibekrediiti rahavoona, siis peab selle tagastamise koos intressidega kalkuleerima väljamineva rahavoona. 18. Sotsiaalmajanduslik analüüs Sotsiaalmajanduslikus analüüsis kirjeldatakse projekti mõju projektiga hõlmatud piirkonna majanduslikule heaolule. Analüüsi käigus tuleb selgitada, kuidas projekti käigus elluviidav investeering toetab piirkonna arengut ja kasvatab tööhõivet. 19. Majandus- ja finantsanalüüsi koond MFA esitatakse elektrooniliselt e-toetuse keskkonna kaudu ilma kaitsesõnadeta etteantud vormil Exceli dokumendina, kus kõik arvutusvalemid ja viited on kontrollimiseks avatud ning sisestamisõigus dokumenti on tagatud. Kaitsesõnadega varustatud ja/või ilma arvutusvalemite ja viideta Exceli-dokumenti hindamiseks ei aktsepteerita. Etteantud vormile ei ole lubatud lisada arvutuslehti ning salvestada makrosid. Lisaks esitatakse MFA sõnaline osa, mis peab hõlmama Exceli mudelis kasutatud sisend- ja tulemandmete argumenteeritud majanduslikke põhjendusi ja selgitusi. Rakendusüksusel on õigus küsida taotlejalt kõiki taotlust toetavaid dokumente, arvutusi ja selgitusi, et veenduda esitatud MFA adekvaatsuses ja kooskõlas projekti eesmärkidega. Exceli mudelis ei ole lubatud kasutada viiteid dokumentidele, mida ei ole mudelile lisatud (v.a avalikult kättesaadavad dokumendid). Taotleja esitab MFAs eraldi finantsandmete koondtabeli, kuhu märgitakse järgmised MFAs tuletatud andmed (hallid osad ei kuulu täitmisele): Valuuta: euro diskonteerimata diskonteeritud summa summa 1. Projektistsenaariumi andmed 1.1. Projekti investeeringu kulutus 1.2. Abikõlblik kulutus algsest investeeringust 1.3. Tegevustulu 1.4. Tegevuskulu 1.5. Investeeringu jääkväärtus 2. Toetus

9 2.1. Abikõlblik kulutus netotulu = ( ) 2.2. Finantseerimisvajaku määr =(2.1. / 1.2.) 2.4. Prioriteetse suuna rahastamise määr 85% 2.5. Toetuse määr = min (2.4.; 2.2.) 2.6. Toetuse summa = 1.2. x 2.5.

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla strateegia 2019-2022 Põltsamaa valla strateegia on omavalitsuse 2019-2022 aasta eesmärkidega finantsprognoos, mis esitab tegevustulud, tegevuskulud,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft Word - Finantseerimise kord_23_04_2019

Microsoft Word - Finantseerimise kord_23_04_2019 Sisukord SA KESKKONNAINVESTREERINGUTE KESKUS Keskkonnaprojektide finantseerimise kord Kinnitatud KIKi nõukogu poolt 23.04.2019 1 Üldsätted... 2 2 Kasutatavad mõisted... 2 3 Finantseerimise taotlemine...

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA 2015 2019 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1. Ülevaade strateegia koostamisest...3 1.2. Eesti majandusprgnoosid...3 2. TULUBAASI ÜLEVAADE JA PROGNOOS...4 2.1. Tulumaks...

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Tln Vesi

Tln Vesi KONKURENTSIAMET ANALÜÜS JA HINNANG AS TALLINNA VESI HINNAKUJUNDUSELE Tallinn 2009 SISUKORD 1 SISSEJUHATUS, ANALÜÜSI KOOSTAMISE EESMÄRK... 3 2 HINNAREGULATSIOON... 5 2.1 Infrastruktuurimonopolide majandusliku

Rohkem

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtestatakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Creating presentations with this template...

Creating presentations with this template... EfTEN Kinnisvarafond AS portfelli hindamise kokkuvõte 2014 juuni HINDAMISTULEMUSE LÜHIKOKKUVÕTE Hindamisprotsessi tulemusel leitud EfTEN Kinnisvarafond portfelli (va hindamishetkel arendusfaasis olevad

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i üldteenuse tüüptingimustes järgnevalt: 4.2. Müüja arvutab

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem