2. Toiduainetööstus Toiduainetööstuse majanduslik ja tehnoloogiline olukord. Toiduainetetööstuse struktuur ja koht rahvamajanduses

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "2. Toiduainetööstus Toiduainetööstuse majanduslik ja tehnoloogiline olukord. Toiduainetetööstuse struktuur ja koht rahvamajanduses"

Väljavõte

1 2. Toiduainetööstus 2.1. Toiduainetööstuse majanduslik ja tehnoloogiline olukord Toiduainetetööstuse struktuur ja koht rahvamajanduses Toiduainetööstus annab ligikaudu 3% Eesti sisemajanduse koguproduktist ja 5% koguekspordist. Sektoris töötab stabiilselt umbes 3% hõivatutest Eestis. Tabel 1. Toiduainetööstuse kogutoodang, tööhõive ja osatähtsus ekspordis mln kr, % toiduainetööstuse kogutoodang (mln kr ) liha ja lihatoodete tootmine kala ja kalatoodete tootmine k piimatoodete tootmine jahu ja tangainete tootmine valmisloomasööda tootmine pagaritoodete tootmine jookide tootmine tööhõive toiduainetööstuses (% 23,8 24,6 23,7 24,4 24,5 21,5 20,1 kogu töötlevas tööstuses hõivatutest) toiduainetööstuse eksport (mln kr) osatähtsus koguekspordis (%) 12,3 7,1 7,9 8,7 8,2 5,6 4,7 Toiduainetööstus on jätkuvalt üks olulisem tööstusharu Eesti töötlevas tööstuses, mille toodang moodustab kogu tööstustoodangust 25% ja tööhõive üle 20% kogu töötlevas tööstuses hõivatutest. Hõivatute arv on pidevalt vähenenud. Kui a töötas sektoris ligi inimest, siis a 9 kuu andmetel oli keskmine töötajate arv Joonis 1.

2 Allikas: ESA Tööstus Eesti Ettevõtteregistri andmetel oli aastal registreeritud 711 ettevõtet, mille põhitegevusaladeks oli toiduainete ja jookide tootmine. Toiduainetetööstuse osakaal tööstustoodangus on viimastel aastatel langenud. Vähenemise põhjuseks on kodumaise tooraine pakkumise vähenemine peamiselt madalate tootjahindade tõttu. Kuigi aastal väljusid põllumajandussaaduste hinnad aasta madalseisust, ei mõjutanud hindade tõus märkimisväärselt tooraine pakkumist. Põllumajandustootjad ei suutnud koheselt reageerida muutunud turutingimustele. Toiduainetööstuse tootmismahust oli a piimatööstuse osakaal 28,4%, lihatööstusel 15,8%, kalatööstusel 14,9%, jookidel 21,9%, jahul ja tangainete tootmisel 0,6% ning leiva ja pagaritoodetel 8,7 %. Joonis 2. Allikas: ESA Tööstus

3 Piima- ja lihatööstuse osa toiduainetööstuse toodangus on suurenenud ning leivatööstuse osa vähenenud. Seega ei ole olulisi muutusi struktuuris eelmise aastaga võrreldes toimunud. Investeeringud Viimastel aastatel on Eesti toiduainetööstusesse investeeritud töötlemistingimuste parandamiseks, toiduohutuse tagamiseks ning tootmise efektiivsuse suurendamiseks. Toiduohutus ja kvaliteedi saavutamine ei ole üksnes tarbija tervise huvides, vaid turu toimimise ja kaubandussuhete eeltingimus. Joonis aastal investeeriti põhivarasse ligikaudu 300 mln krooni väärtuses, mis on 47% vähem kui aastal. Vähenesid investeeringud nii ehitistesse kui ka seadmetesse. Vähenemise põhjuseks on oodatust väiksem kasum ja krediitide kättesaadavus. Joonis 4. Allikas: Põllumajandusministeerium, eksperthinnang Võrreldes põllumajandussektoriga on toiduainetööstusesse tehtud välisinvesteeringuid suhteliselt palju aastal investeeriti peamiselt piimasektorisse. Õlle-, liha- ja leivatööstustesse on välisinvesteeringuid tehtud juba varasematel aastatel. Piima- ja kalatööstus on seni olnud välisinvestoritele vähem atraktiivne. Märkimisväärne on, et neljast suurest välisosalusega piimaettevõttest kolm vastavad täielikult hügieeni- ja struktuurinõuetele.

4 Alates 1. jaanuarist 2001 jõustusid täielikult üldhügieeninõuded ja alates 1. jaanuarist 2002 jõustuvad erihügieeninõuded, mille täitmine nõuab toidukäitlejatelt kõigi praegu eksisteerivate ettevõtete toiduohutuse tagamiseks eksperthinnangute alusel investeeringuid umbes 3 mld krooni. Arvestades renoveerimise majanduslikku otstarbekust, toorainebaasi ja tootmisvõimsuste suhet, ettevõtete majanduslikku olukorda ning võimalikke arenguid ettevõtete spetsialiseerumises, on investeeringute vajadus Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringute alusel ligikaudu 1 mld krooni, millest ettevõtjad ise on võimelised katma 50%. Investeeringute vajadus on kõige suurem lihatööstuses. Tõenäoliselt tuleb toiduainetööstuse renoveerimiseks teha investeeringuid Euroopa Liiduga liitumiseelsel perioodil mõnevõrra rohkem - vähemalt 1,5 mld krooni ulatuses. Alljärgnev joonis iseloomustab investeeringuvajaduste struktuuri. Joonis 5. Karmistuvate toiduohutuse nõuete tagamiseks peavad ettevõtted investeerima eelkõige üld-, eri- ja keskkonnanõuete täitmisesse. Üldnõuded kehtivad tootmishoonete, -ruumide, seinte, lagede, põrandate ning töötajate riietusruumide kohta ja erinõuded seadmete ja käitlemisvahendite: kuumtöötlemis-, pakendamis- ja villimisseadmete kohta. Seni tehtud investeeringud keskkonnanõuete täitmiseks on olnud ebapiisavad ning lähiaastatel on oodata sellealaste investeeringute suurenemist. Toiduainetööstuse ettevõtete kontsentratsioon Toiduainetetööstuse harude lõikes on ettevõtete kontsentratsioon erinev. Kõige enam on kontsentreerunud õlletootmine - 93% kogu õlletööstuse netokäibest annab neli suuremat ettevõtet. Kõrge kontsentratsiooniga on ka lihatööstus, kus ligi 70% tööstusharu käibest tuleb neljalt suuremalt ettevõttelt. Kõige vähem on kontsentreerunud piimatööstus, neli suuremat ettevõtet annavad vaid 38% tööstusharu netokäibest. Võrreldes aastaga on suurenenud kontsentratsioon leivatootmises ja kalatööstuses, langenud aga piima- ja lihasektoris. Joonis 6.

5 Allikas: arvutused Äriregistri andmete baasil Alljärgnev tabel iseloomustab toiduainetööstuse ettevõtete kontsentratsiooni. Tabel 2. Kuni 4 suurema ettevõtte osatähtsus tootmisharu käibes(%) 1 ettevõte 2 ettevõtet 3 ettevõtet 4 ettevõtet õlletööstus 57% 74% 88% 93% lihatööstus 37% 53% 61% 68% leivatööstus 29% 43% 56% 65% kalatööstus 32% 44% 52% 61% piimatööstus 15% 27% 33% 38% Märkus: arvutatud aasta andmete põhjal Allikas: Äriregistri andmed Struktuurimuutusi toiduainetööstuses mõjutavad turukonjunktuur ja hügieeninõuete täitmiseks tehtavad investeeringud. Lähiperspektiivis on paremas olukorras ettevõtted, mis ei ole tootmisse investeerinud, kaugemas perspektiivis kujuneb olukord vastupidiseks. Lähiaastatel on oodata ettevõtete kontsentratsiooni suurenemist nii kala-, piima- kui ka lihasektoris. Ühelt poolt põhjustab seda toiduseaduse lõplik jõustumine 1. jaanuaril Tõenäoliselt ei ole nõutavad investeeringud jõukohased kõigile ettevõtetele, mistõttu on ette näha toiduainetööstuse ettevõtete arvu olulist vähenemist. Toiduainetööstuse ettevõtetel on jätkuv huvi alates aastast käivitunud "Eesti parim toiduaine" konkursist osavõtuks. Idee algataja ning konkursi läbiviija on Eesti Toiduainetööstuse Liit. Konkursi eesmärk on innustada toiduainetööstuse ettevõtjaid uute toodete väljatöötamisel, tutvustada tarbijale ja kaubandusettevõtjatele uusi toiduaineid ning nende tootjaid, kujundada tarbija soodsat suhtumist ja usaldust kodumaisesse toitu ning toidutööstusesse. Eesti Toiduainetööstuse Liidu andmetel on konkurss olnud osavõturohke juba alates 1994.aastast ning kokku on osalenud seitsmel konkursil 627 toodet 91 ettevõttest. Alates aastast on hinnatud lisaks toote uudsusele ja tervislikkusele ka ekspordipotentsiaali.

6 2000.aastal osales konkursil 87 toodet 24 ettevõttelt, sh 27 ekspordipotentsiaaliga toodet 8 ettevõttelt. Konkursi võitnud toote pakendil on erimärgistus ning seni on märk omistatud 97 tootele. Teistest toidugruppidest edukamaks võib pidada piimatooteid, mis on leidnud märkimist nii üldvõitja kui alagruppide võitjate hulgas. Eesti Konjunktuuriinstituudi andmetel tunneb 55% tarbijatest konkursi märki Piimatööstus Ettevõtete struktuur, tööhõive Eestis oli a lõpul Veterinaar- ja Toiduameti andmetel 44 piimatöötlejat-ettevõtet, neist suure võimsusega 27 ja väikese võimsusega 17. Võrreldes aastaga on lisandunud 3 ettevõtet. Ettevõtted jaotatakse võimsuste järgi vastavalt sellele, kas võimsused võimaldavad aastas ümber töödelda üle või alla 2 mln liitri toorpiima. Töödeldav toorpiima kogus aastas Ettevõtete arv > liitrit 27 61,4 < liitrit 17 38,6 % kõigist ettevõtetest a 9 kuu seisuga oli Eesti piimatööstuses keskmiselt 3191 töötajat, mis on 4% kõigist töötlevas tööstuses hõivatutest. Keskmine töötajate arv piimatööstuses a II-III kvartalis kasvas, kuid üldiselt jätkub a teisest poolest alanud langustendents. Töötajate arvu vähenemise põhjuseks on uute seadmete rakendamine, millega kaasneb efektiivsem tootmine ja väheneb inimtööjõu vajadus. Keskmine brutopalk piimatööstuses on püsinud viimase kahe aasta jooksul samal tasemel ning oli a II kvartalis 5114 krooni ületades 100 krooniga kogu riigi keskmist palka töötleva tööstuse keskmisest palgast. Piimatööstuses on palgad siiski ligi poole võrra madalamad kui jookide tootmises Tootmine, tooraine ja müük Toorpiima toodeti a tonni, mis on 0,4% rohkem kui a. Piimatöötlemisettevõtted ostsid a jooksul kokku tonni piima, mis on 3,5% rohkem kui a. Suurema osa (82%) toorpiimast ostsid kokku 8 ettevõtet. Joonis 1.

7 Allikas: EKI Toodetud toorpiima ja tööstuste poolt kokkuostetava piima vahe kasutatakse loomasöödaks ja müüakse turgudel. Loomasöödaks kasutatava piima osa suurenes a hüppeliselt suure toorpiima hinna languse tõttu ning kokkuostjatele müüdi peamiselt vaid kõrgema sordi piima a toorpiima kokkuostuhind suurenes, mistõttu suurenes toorpiima müümine tööstustesse, samas on veidi suurenenud loomasöödaks kasutatava toorpiima osa. Tööstuste-kokkuostjate poolt rakendatavat hinnapoliitikat võib pidada üheks takistuseks otseturustamise vähenemisel miinimumini. Joonis 2. Allikas: ESA, Loomakasvatus a kokkuostetud piimast oli 83% eliit- või kõrgema sordi piim ning 15% esimese sordi piim. Piima rasvasus oli keskmiselt 3,9%. Toorpiima kvaliteet on aastatega paranenud. Vastavalt piima ja piimapõhiste toodete hügieeninõuete eeskirjale on a 1. jaanuarist lubatud inimtoidu valmistamiseks kasutada vaid eliit- või kõrgema ja I sordi toorpiima. Nendele nõuetele mittevastavat piima on Eestis kogu varutavast toorpiimast vaid 3% a 1. jaanuarist on inimtoiduks lubatud kasutada vaid eliit- ja kõrgema sordi piima, mille kriteeriumid vastavad EL-is kehtivatele toorpiima nõuetele. Joonis 3.

8 Allikas: ESA, Loomakasvatus Piima kokkuostuhinnad on jõudnud peale 1,5 aastat kestnud madalseisu taas a tasemele. Hindade tõusu põhjustas toorpiima vähesus, konjunktuuri muutus maailmaturul ja alates 1. juulist a kehtima hakanud endisest tunduvalt soodsamad kaubandustingimused Euroopa Liitu turustatavatele toodetele. Paranenud turukonjunktuur võimaldab saada toodangu eest kõrgemat hinda. Joonis 4. Joonis 5.

9 Allikas: EKI, Põllumajandussaaduste kokkuostu- ja tootjahinnad Eestis Seoses Venemaa majanduskriisi, ekspordinõudluse vähenemise ja tootjahindade langusega vähenes alates aastast järsult piimasaaduste tootmine (peamiselt täispiimatooted). Täispiimatooteid turustatakse stabiilselt tuhat tonni aastas. (ümberarvestatuna piimaks). Mõnevõrra on suurenenud jäätisetootmine. Joonis 6. Allikas: ESA, Tööstus Märkus: Q - kvartal Piimatoodete struktuur a kolme kvartali jooksul on esitatud alljärgneval joonisel. Joonis 7.

10 Allikas: Põllumajandusministeerium, "Tööstus" a I kvartalis algas piimatööstuses peale madalseisu majanduslik tõus. 9 kuuga tõusis toodang võrreldes eelmise aastaga 20 %. III kvartalis oli kogutoodangu väärtus 703,5 mln krooni, mis on madalam kui toodangu tase a ja a II kvartalis mln krooni. Joonis 8. Allikas: ESA, Tööstus *Märkus: Q - kvartal Joonis 9.

11 Allikas: ESA, Tööstus Nagu jooniselt näha, on kõik toodetu viimasel ajal ka realiseeritud a lõpul a realiseeriti lattu seisma jäänud valmistoodangut, mistõttu sel perioodil ületab realiseerimine tootmise. Tootmise ja realisatsiooni suurenemist on soodustanud peamiselt ekspordi kasv a teisel poolel paranesid ekspordivõimalused Euroopa Liitu ja ekspordi kogumaksumuseks kujunes 9 kuuga 480 mln krooni. Ekspordi osatähtsus kogumüügis oli a 9 kuu jooksul 26,3%, (aastatel oli ekspordi osatähtsus ~ 40%) Piimatööstuse majanduslikud tulemused Piimatöötlemisettevõtete tegevus andis a 9 kuuga kokku 45 mln krooni kasumit, mis on ligi poole võrra vähem, kui eelmise aastal samal perioodil, mil kasum ulatus 107 mln kroonini. Kasumi vähenemise põhjuseks võib pidada tooraine vähesust ja selle hinna tõusu aastal Võrreldes aastaga väljus toorpiima hind viimase 6 aasta kõige madalamast seisust ja tõusis ligi 1 krooni võrra kilogrammi kohta ehk 42% a I kvartalis jäi piimatööstus 17,5 mln krooniga kahjumisse, II kvartalis jõudis piimatööstus taas kasumisse, kasumi suurus oli 15 mln krooni, III kvartalis kasvas kasum ligi kolmekordseks. Kasum piimatööstuses sesoonne näitaja, mis kõrgem aasta keskel ja madalam aasta alguses ning lõpus a kogukasum kujuneb prognoosi kohaselt sama suureks kui aastal. Joonis 10.

12 Joonis 11 Tootmiskulud kokku on a 9 kuuga 4% suuremad kui a kokku. Tootmiskulude struktuuris ei ole aasta jooksul suuri muutusi toimunud. Tooraine osatähtsus tootmiskuludes oli a I kvartalis 66%, a samal ajal 64%, II kvartalis oli see vastavalt 68% ja 63%. Kütuse ja energia osatähtsus on langenud 5,3%-lt 3,8%-le. Teenuste osa on tõusnud 7,6%-lt 14,6%-le. Kulutused tööjõule on tootmiskulude struktuuris pidevalt vähenenud a I kvartalis kulutati tööjõule 15,6% tootmiskuludest, a III kvartalis ainult 9,7%. Joonis 12.

13 Allikas: ESA, Tööstus Bilansimaht on Eesti piimatööstuses pidevalt kasvanud a I kvartalis oli bilansimaht 1,8 mld, see on 11% suurem kui a I kvartalis aastal moodustas põhiosa bilansis käibevara. Viimasel kahel aastal on suhe muutunud põhivara kasuks a I kvartalis moodustas põhivara piimatööstuse bilansimahust 65,5%. Joonis 13. Allikas: ESA, Tööstus Lisandväärtus töötaja kohta ei ole viimastel aastatel oluliselt muutunud ja sõltub peamiselt tooraine pakkumise sesoonsusest. Joonis 14.

14 Allikas ESA, Tööstus Investeeringud, nõuetele vastavus, tootmisvõimsuste koormatus aastal 9 kuu jooksul investeeriti piimatööstusesse kokku 52,5 mln krooni, sellest 66% seadmetesse. Võrreldes aastaga investeeringute maht vähenes ja muutus investeeringute objekt (suhteline vähenemine seadmetesse) aastal investeeriti põhivarasse 90,6 mln krooni, millest 90% moodustasid investeeringud seadmetesse. Uut toodangut andsid a ehitatud Tallinna Külmhoone jäätisetööstus, a ehitatud AS Lacto uus tootmishoone, mis on sisustatud moodsate seadmetega. EL-is kehtivatele tootmis- ja hügieeninõuetele vastavaks viidi a jooksul ka TÜ E-Piim ja AS Tapila Laeva Meierei a müüdi AS Põlva Piima 95% aktsiaid Hollandi firmale G Van Den Bergh Nijmegen b.v ja AS Võru Juustu 58% aktsiaid Itaalia juustutootjale Saviola S.p.A. Joonis 15. Allikas: ESA, Tööstus Eesti piimatööstustest on käesolevaks ajaks EL-i nõuetele vastavaks tunnistatud 7 ettevõtet, millel on õigus eksportida oma toodangut Euroopa

15 Liitu: AS Tapila Laeva Meierei, AS Põlva Piim, AS Rapla Dairy, TÜ E-Piim Põltsamaa Meierei ja Järva-Jaani Meierei, AS Võru Juust ning AS Rakvere Piim Annikvere jaoskond aasta jooksul sai EL-i tunnustuse kolm ettevõtet, 1999.a ja a tunnustati 2 ettevõtet. Ülejäänud ettevõtted vastavad EL-i nõuetele 20-95% ulatuses. Põllumajandusministri 21. oktoobri a määrusega nr 28 (RTL, 99, 150, 2000, 135) kehtestatud piima ja piimapõhiste toodete hügieeninõuete eeskirjale peavad kõik piimatöötlemisettevõtted 1. jaanuariks 2002 vastama eeskirjas kehtestatud nõuetele. Joonis 16. Allikas: eksperthinnang Arvestades tehtud investeeringuid, EL-i nõuetele vastavaid töötlemisvõimsusi ja nende kasutamist ning toorpiima turu jaotust ettevõtete vahel, võib järeldada, et põhiosa vajalikest investeeringutest on tehtud. Käesoleval ja järgnevatel aastatel jätkub eelkõige tootmise efektiivsemaks muutmine ja investeeritakse põhiliselt abiprotsesside kaasajastamisse. Karmistuvatest keskkonnanõuetest tulenevalt suurenevad investeeringud keskkonnanõuete täitmiseks. Joonis 17. Allikas: eksperthinnang

16 Kõige enam vastavad EL-i nõuetele seadmed, pesemise ja desinfitseerimise tingimused ja kahjurite tõrje. Hoonete ja tootmisruumide nõuetele vastavus seevastu on aga madalam. Ligikaudu 40% piimatöötlemisettevõtetest on ehitatud aastat tagasi. Olukorda on püütud parandada mõningate juurdeehitustega, kuid alati ei ole saavutatud soovitud tulemust. Rohkem puudujääke on väikese tootmisvõimsusega ettevõtetes, kus puuduvad sageli nii kogemused kui teadmised piimatoodete tootmiseks. Parem on olukord enesekontrolli - HACCPmeetodi juurutamisel, mis näitab, et ettevõtjad peavad toote kvaliteeti ning toiduohutust väga oluliseks. Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt a suvel korraldatud uuringu järgi olid Eesti piimatööstuses tootmisvõimsused koormatud ligikaudu 50% ulatuses. Erinevate toodete lõikes olid võimsused koormatud järgmiselt (vt Joonis 18 ja Joonis 19). Joonis 18. Allikas: EKI uuring Joonis 19. Allikas: EKI uuring

17 Uuringust selgus, et rohkem on kontsentreerunud pulbrite, jäätise ja kodujuustu tootmine. Enam koormatud on võimsused, mis toodavad eksporditooteid (juust, pulbrid, või). Vähem koormatud on peamiselt koduturule toodetavate toodete võimsused nagu joogipiim, hapupiimajoogid, hapukoor ning kohupiimatooted. Neid tooteid toodetakse ligikaudu 30% ettevõtetes. Majanduslikust aspektist peaks tootmise efektiivsuse ja kulude kokkuhoiu eesmärgil tootmine kontsentreeruma suurettevõtetesse. Väikeettevõtete võimaluseks jääb spetsialiseerumine mingi eripärase toote valmistamisele. Tootmisvõimsuste koormatust aitaks suurendada ettevõtete spetsialiseerumine kindla toote valmistamisele, millele on turunõudlus. Spetsialiseerumine oleks tagatud ka tehnoloogiliselt, kuna paljudel ettevõtetel on erinevate toodete valmistamiseks moodne tootmistehnoloogia, mille võimsused on hetkel alakoormatud. Kokkuvõtteks: Eesti piimatööstus on saanud üle kahe aasta pikkusest kriisist, mis oli põhjustatud eelkõige tagasilöökidest traditsioonilistelt turgudelt aastal paranesid oluliselt kaubandustingimused Euroopa Liiduga. Tööstus suutis maksta toorpiima eest kõrgemat hinda ning rohkem investeerida töötlemistingimuste parandamisse aastal prognoositakse ettevõtete kontsentratsiooni suurenemist, kuna mitmed ettevõtted ei suuda täita pankade ees võetud kohustusi. Struktuurimuutused sõltuvad samuti toorainebaasi arengust ning ettevõtete maksevõimest tooraine eest tasumisel Piimatoodete tarbimine Piimatoodete tarbimine on vähenenud aastaga võrreldes umbes 200 kg inimese kohta aastas. Vähenenud on peamiselt piima ja hapukoore tarbimine. Peale aasta tarbimise madalseisu on suurenenud või, juustu, jogurti ja jäätise tarbimine. Joonis 20.

18 Allikas: ESA, Tööstus 2.3. Lihatööstus Ettevõtete ja toodangu struktuur Eestis oli a lõpul Veterinaar- ja Toiduameti andmetel 278 lihatöötlemisettevõtet (17 suure ja 261 väikese võimsusega lihatöötlemisettevõtet). Tabel 1. Ettevõtete arv ja tüüp Ettevõtte tüüp suure võimsusega, kus tapavõimsus >20 LÜ* või lihalõikus >5000 kg või >7500 kg tooteid nädalas väikese võimsusega, kus tapavõimsus <20 LÜ või lihalõikus<5000 kg või lihatooteid <7500 kg nädalas Ettevõtete arv kokku 278 Märkusi sealhulgas: 11 kompleksettevõtet**, loomade tapmine 7-s ettevõttes sealhulgas 154 tapamaja, kus tapetekse kohapeal kasvatatud loomi. *LÜ - loomühik ** ettevõte, kus toimub loomade tapmine, liha lõikamine, toodangu valmistamine ja säilitamine aastaga võrreldes vähenes aastal lihatööstuste arv tervikuna 27 võrra, kuigi tabelist 1 on näha, et ettevõtete koguarv on kahanenud vaid kolme ettevõtte võrra. Lisandunud on 24 väikeettevõtet, kus toodetakse liha sisaldavaid tooteid ning seega kuuluvad töötlemisettevõtted veterinaarse järelevalve alla aastal lõpetati neljas kompleksettevõttes loomade tapmine ning liha

19 ostetakse teistelt ettevõtetelt. Neli punase liha töötlemisettevõtet tunnustati linnulihast toodete valmistamiseks. Üks suure võimsusega kompleksettevõte on tunnustatud ainult linnuliha töötlemisettevõtteks, kus toimub nii lindude tapmine kui ka linnulihast toodete valmistamine. Konserve toodetakse neljas suure võimsusega ettevõttes. Üks ettevõte on külmhoone, kus säilitatakse liha ja lihatooteid ning toodetakse külmutatud lihasaadusi. Tabel 2. Toodangu struktuur ettevõtete tüübi järgi Ettevõtte tegevusuund Suure võimsusega Väikese võimsusega Külmhoone Tapamaja Tapamaja+lihatooted Lihatooted Tapamaja+lõikus Punase liha lõikus Tükilihast tooted (pelmeenid) Linnutapamaja+lõikus Linnutapamaja+tooted Linnutapamaja Linnulihatooted - 4* 8 9 Linnulihalõikus Kokku * - ettevõtted punase liha ettevõtete loetelus Vaatamata suurele ettevõtete arvule on Eesti lihaturg tugevalt kontsentreerunud (vt Joonis 1). Valdav osa (75%) kasutatavast punase liha kogusest töödeldakse ümber suure võimsusega ettevõtetes. Valmistoodangu mahust annavad suure võimsusega ettevõtted turule 74%, sellest 61% moodustab nelja ettevõtte toodang. Joonis 1.

20 Allikas: EKI Lihatööstusettevõtetes töötas aasta III kvartali seisuga 1794 töötajat, mis moodustas kogu töötlevas tööstuses hõivatud töötajatest 2,3% ja toiduainetööstuses hõivatud töötajatest 11%. Lihatööstusettevõtetes töötavate inimeste arv on viimase viie aasta jooksul vähenenud rohkem kui poole võrra, mis on tõenäoliselt tingitud nii ettevõtete tegevuse lõpetamisest kui ka vähem tööjõumahukate seadmete kasutuselevõtust. Kuna on näha nende tendentside jätkumist, võib prognoosida lihasektoris töötavate inimeste arvu vähenemist ka edaspidi. Keskmine lihatööstuse töötajate brutopalk kuus oli aasta III kvartalis 5394 krooni. Keskmine brutopalk lihatööstussektoris on statistika kohaselt olnud keskmiselt 10% kõrgem kogu toiduaine- tööstuse keskmisest brutopalgast (4743 krooni aasta III kvartalis) Tootmine ja tooraine EKI poolt läbiviidud lihatööstusettevõtete küsitluse kohaselt toodeti aastal 32,2 tonni vorstitooteid, 6,4 tuhat tonni suitsulihatooteid, 5,8 tuhat tonni tükilihast pooltooteid ja 1,1 tuhat tonni hakkliha (vt Joonis 2.). Teisi tooteliike toodeti alla tuhande tonni. Valmistoodangust ¾ toodeti suure võimsusega lihatööstustes aasta esimese üheksa kuuga toodeti liha (ka I kat rupskid) 15,6 tuhat tonni, s.o võrreldes aasta sama perioodiga tuhande tonni (7%) võrra vähem; vorstitootmine kasvas 11% võrra ja oli 23,7 tuhat tonni. Lihakonserve toodeti aastal kolmes esimeses kvartalis 894 tuhat tingkarpi, mis on 38% võrra vähem, kui aastal sama ajaga aasta 9 kuuga toodeti liha ja lihatooteid rahalises arvestuses krooni väärtuses (võrreldes aasta sama perioodiga kasv 23%) ja realiseeriti tuhande krooni väärtuses (võrreldes eelmise aastaga kasv 20%). Liha ja lihatoodete tootmine ja müük rahalises väärtuses on jõudnud a tasemele, s.o tasemeni enne Venemaa turu äralangemist. Valmistoodangu maksumus laos oli a III kvartalis 22 mln krooni. Arvestades kasvavat nõudlust liha ja lihatoodete järele ning tarbijaeelistusi kodumaal toodetule, võib prognoosida antud valdkonnas toodangu ja müügi kasvu. Alates aastast on liha import ületanud eksporti. Eesti isevarustatuse tase lihaga aastal oli 63%, ülejäänud vajadus kaetakse impordiga. EKI poolt läbiviidud lihatöötlemisettevõtete uuringu kohaselt moodustas importtooraine lihatööstustes kasutatavast sealihast 27,5% a veiselihast 4,6%. Liha imporditi Eestisse peamiselt Taanist, Ameerika Ühendriikidest ja Soomest Kasutatava tooraine peamisteks kvaliteediprobleemideks on sealiha liigne rasvasus ja tailiha vähene sisaldus ning kõrge PSE liha (kvaliteedihälbega liha vesine,pehme jms) sisaldus. Veiseliha puhul on puuduseks madal lihalisus, lihaveiste väike osakaal ja halb toitumus. Importliha puhul on sagedaseks probleemiks määrdunud pakend ja liha tegelike näitajatele mittevastavus kvaliteeditõendil märgitule. Esinenud on toiduohutuse nõuetele mittevastavust, mille korral on riigi veterinaarteenistus rakendanud nii liha sisseveokeelde kui täiendavaid laboratoorseid uuringuid. Joonis 3.

21 Allikas: EKI Ettevõtete majanduslikud tulemused aasta III kvartali seisuga oli lihatööstusettevõtete bilansimaht 1247 mln krooni, sellest 918 mln krooni väärtuses põhivara ja 329 mln krooni väärtuses käibevara. Lihatööstusettevõtete bilansimaht on viimastel aastatel stabiilselt kasvanud. Põhivara osatähtsus bilansis on oluliselt suurenenud, mis on põhjustatud peamiselt vanade, madala maksumusega masinate mahakandmisest ja uute, kallite masinate, soetamisest. Bilansimahu kasvamist võib ette näha ka tulevikus (vt Joonis 4). Joonis 4. Allikas: ESA aasta 9 esimese kuu kogukasum oli 27 mln krooni, mis on 60% (43 mln krooni) võrra vähem kui aastal samaks ajaks. Lihatööstusettevõtete (50 ja enam töötajat) kogukasumi summa tõusis aasta I kvartalist kuni aasta III kvartalini tänu soodsale

22 konjunktuurile: madalatele liha kokkuostuhindadele (nii siseriiklikult kui ka impordil) ja suhteliselt kõrgetele tarbijahindadele (hinnad kauplustes jäid samale tasemele). Lihatööstuse kasum vähenes aastal seoses siseturu pakkumise vähenemisega ja hindade tõusuga maailmaturul. Joonis 5. Allikas: ESA Lihasektoris on lisandväärtus töötaja kohta aastani stabiilselt tõusnud (keskmiselt 35% aastas) aastal on lisandväärtuse tootmine töötaja kohta võrreldes eelmise aastaga vähenenud aasta III kvartalis toodeti lihasektoris töötaja kohta 25,3 tuhat krooni lisandväärtust, mis on 9% võrra kõrgem eelmises kvartalis toodetust, kuid võrrelduna eelmise aasta III kvartaliga 24% madalam (vt Joonis 6). Joonis 6. Allikas: ESA Võrreldes aastaga kasvasid aastal tootmiskulud, mis oli tingitud peamiselt tooraine kallinemisest. Tooraine moodustas aasta tootmiskuludest ligikaudu 70%, teine suurem kulukomponent oli tööjõud ~12%. Viimasel kolmel aastal on kulutused teenustele kahekordistunud. Alljärgnev joonis iseloomustab tootmiskulude struktuurimuutusi.

23 Joonis 7. Allikas: ESA Tootmisvõimsuste kasutamine ja vastavus hügieeni ja - struktuurinõuetele Eesti lihatööstussektori suurimaks probleemiks on olemasolevate võimsuste alakoormatus, mis on üheks madala rentaabluse põhjuseks. Tapaliinid on alakoormatud nii suure ja väikese võimusega ettevõtetes kui ka väiketapamajades. Suure võimusega ettevõtted kasutavad olemasolevatest sigade tapavõimsustest keskmiselt 56%, veiste tapmisvõimsustest 41% ja lindude tapmisvõimsustest 64%. Väikese võimusega ettevõtetel on need protsendid vastavalt 54, 56, 57. Suurima alakoormusega töötavad väiketapamajad, kus kasutatakse ära vaid 45% sigade ja 42% veiste tapavõimsustest. EKI uuringu kohaselt ligikaudu pooled Eestis tapetavatest sigadest ja veistest tapetakse suure võimsusega tapamajades, väiketapamajades tapetakse ligikaudu 30% sigadest ja veistest. Lindudest tapetakse suure võimsusega ettevõtetes üle 90%. Joonis 8. Tapavõimsuste kasutamine suure võimsusega ettevõtetes aastal (%) Allikas.Veterinaar- ja Toiduamet Joonis 9.

24 Allikas. EKI Käesoleval ajal ei ole Eestis ühtegi täielikult nõuetele vastavat lihatöötlemisettevõtet. Hinnangute kohaselt vastavad kahe suure võimsusega tapamaja töötlemistingimused nõuetele ligikaudu 80-90% ulatuses, ülejäänud ligikaudu 20-70%. Lihatooteid tootvate ettevõtete hulgas vastavad 4 5 ettevõtte töötlemistingimused ligikaudu 80% ulatuses nõuetele, ülejäänutel on vastavus 20-70%. Viimaste aastate jooksul ei ole Eestis ehitatud liha- ja lihatoodete hügieeninõuete kohaselt projekteeritud töötlemisettevõtet. Olemasolevaid tootmishooneid on rekonstrueeritud. Tootmisruumidele esitatavaid toiduhügieeni nõudeid on püütud täita mitmete juurdeehitustega, mis ei ole alati andnud soovitud tulemusi. Mõnes lihatöötlemisettevõttes toimub tootmine selleks mitteprojekteeritud ja - ehitatud hoonetes, mis ei vasta nõutavatele mõõtmetele ning paiknemisele, puudub tehnoloogilisest protsessist tulenevalt vajalik ruumide arv. Ventilatsiooni- ja jahutusseadmed on ebapiisavad. Põhipuudustena võib tapatööstuses välja tuua nõuetele mittevastavad tingimused nii loomade vastuvõtmiseks kui tapaeelseks hoidmiseks ning kontrolliks, samuti puuduvad tingimused tapasaaduste nõuetekohaseks töötlemiseks. Suurimaks probleemiks on olemasolevate tapavõimsuste alakoormatus, mis ohustab otseselt tootmishügieeni. 1. jaanuarist a muutub toiduainetööstuses kohustuslikuks enesekontrolli rakendamine. Suure võimsusega ettevõtetes on süsteemi juurutamist alustatud ning vastav dokumentatsioon koostatud, kuid planeeritud tegevuste täitmine on puudulik. Paljudes ettevõtetes puudub lähitulevikus tootmise laiendamise võimalus ning nõuetele vastavuse tagamine olemasolevates tootmishoonetes. Kõik suure võimsusega lihatöötlemisettevõtted on esitanud riiklikule veterinaarteenistusele abinõude plaanid ettevõtete nõuetele vastavusse viimiseks. Aktiivse tegevusega ettevõtetes on planeeritud ka uusehitusi ning kogu kavandatav tegevus on eelnevalt kooskõlastatud järelevalveametnikuga. Samas on osa suure võimsusega ettevõtteid soovinud tegevust jätkata väikeettevõttena. Esitatud abinõude plaanides on valdavaks uute struktuuriüksuste loomine, vähem on planeeritud seadmete ning tehnoloogiliste liinide soetamist. Mõnes ettevõttes on majanduslik olukord ebaselge ning kavandatavad tegevused ebapiisavad. Joonis Investeeringud

25 2000. aasta esimese 9 kuuga investeeriti lihatööstussektoris põhivarasse kokku 40 mln krooni, mis on 7 mln krooni (16%) võrra vähem kui aasta samal ajal aastal investeeriti peamiselt seadmetesse (84% investeeringutest) ja kõigest 15% uutesse hoonetesse ja rajatistesse. Madalate investeeringumahtude põhjusteks on kõrged tooraine kokkuostuhinnad ja suhteliselt stabiilsetest toote müügihindadest tingituna kahanenud kasum. Raskenenud on laenu saamise võimalused pankadest eelkõige ettevõtete madala rentaabluse tõttu. Ülevaate lihatööstusse tehtud investeeringutest annab alljärgnev joonis. Joonis 11. Toiduseadusest tulenevalt peavad kõik tegutsevad lihatöötlemisettevõtted 1. jaanuariks 2003 vastama kehtestatud hügieeninõuetele. Ettevõtete hinnanguil vajatakse lihatööstuses kokku maksimaalselt 495,8 mln krooni ulatuses investeeringuid, millest lihakäitlemisettevõtted suudavad ise investeerida 296,3 mln krooni ehk 60%. EKI uuringu kohaselt ulatuvad suure võimsusega ettevõtete investeeringuvajadused 354,6 mln kroonini, millest ettevõtted ise suudaksid katta 65%. Väikese võimsusega ettevõtete investeeringuvajadused on 141,2 mln krooni, millest omafinantseerimine oleks 46%. Ettevõtjate hinnangute alusel on kõige suuremad investeeringuvajadused tapatööstuse vastavusse viimiseks kehtivatele nõuetele. Hinnanguliselt kuluks ligikaudu 30% vajalikest investeeringutest tapatööstuse rekonstrueerimiseks. Vajalikke investeeringuid tapatööstusesse saab oluliselt vähendada tööstuste kontsentratsiooni ning spetsialiseerumise kaudu. Nõuetele vastavate tapamajade olemasolu tagaks lihatoodete pääsu uutele turgudele. Arvestades ettevõtete majanduslikku olukorda, olemasolevate tootmisvõimsuste kasutamist ning nõuetele vastavusse viimise tähtaegu, võib prognoosida ettevõtete arvu vähenemist ning seega vajaminevate investeeringute vähenemist lihasektoris tervikuna Tarbimine Lihatoodete tarbimine kasvas pärast aastatel valitsenud madalseisu aastaks 60 kg-ni aastal langes lihatarbimine keskmiselt elaniku kohta ja oli 59 kg, sellest ligi poole moodustas sealiha, ¼ veise- ning ¼ linnuliha tarbimine. Viimasel aastakümnel on kasvanud linnuja sealiha tarbimine teiste lihaliikide arvelt. Optimaalseks lihatarbimise koguseks inimese kohta aastas loetakse 64 kg. Joonis 12.

26 Allikas: Põllumajandusministeerium Joonis Kalatööstus Ettevõtete struktuur ja tööhõive Kalatooteid toodeti aasta kolme kvartali jooksul kokku 949,94 mln krooni väärtuses, mis moodustas toiduainete ja jookide tootmisest 14,8%. Veterinaar- ja Toiduameti andmetel oli Eestis registreeritud aasta lõpu seisuga 135 ettevõtet, kus toimus kala töötlemine ja kalatoodete valmistamine. Eesti kalatööstuste peamine toodang on fileeritud ja külmutatud kala, konservid, preservid ning valmistoit. Konservitoodang on põhiliselt orienteerunud idaturule ning ülejäänud tooted sise- ja lääneturule a detsembrikuu seisuga vastas Euroopa Liidu nõuetele 25 kalatööstusüksust, sealhulgas enim vastavad nõuetele kalafileerimisettevõtted. Lisaks on Euroopa Liidu nõuetele vastavad 13 laeva/alust, kus toimub kala

27 esmatöötlemine aasta jooksul lisandus 7 nõuetele vastavat tööstusettevõtet ning 3 laeva/alust. Tunnustatud ettevõtted tegelevad põhiliselt kala fileerimisega. Lääne-Euroopa eksportturgudele jõudmine võimaldab saada toodangu eest kõrgemat hinda ning teenida tagasi investeeringukulutusi. EL-i nõuetele vastavaid tootmisüksuseid ja laevu / aastate lõikes Tööstusüksused Laevu aasta III kvartalis on Statistikaameti andmetel kalatööstuses hõivatud 4662 inimest ehk 5,8% kogu töötlevas tööstuses hõivatud töötajatest. Joonis 1. Allikas: ESA, Tööstus Alates aastast vähenes töötajate arv järsult, tingituna aastal toimunud Venemaa majanduskriisist ja nõudluse puudumisest Ida-Euroopa turul. Viimasel ajal on töötajate arv sektoris püsinud ühtlasena ja suuri kõikumisi lähiajal ei prognoosita. Kalatööstuste keskmine brutopalk oli aasta kolmandas kvartalis 3848 krooni, mis on umbes 80% toiduainetööstussektori keskmisest. Toiduainetööstussektori keskmisest madalam palgatase on selgitatav sellega, et kalatööstustes tehakse väga palju töid käsitsi (rookimine, puhastamine, fileerimine) Tootmine ja tooraine Andmed kalatöötlemisettevõtete toodangu struktuuri kohta on esitatud alljärgneval joonisel. Joonis 2.

28 Allikas: EKI uuring Nagu jooniselt selgub, toodetakse kõige rohkem konserve. Koguseliselt on toodangus teisel kohal külmutatud kala, millele järgnevad külmutatud valmistooted ning preservid. Tootmist aastate lõikes mõjutas aasta Vene majanduskriis, mille tagajärjel vähenes idaturul nõudlus konservide järele. Teiste toidukalatoodete tootmine on olnud püsivalt samal tasemel, kuna nõudlus Lääne-Euroopa turul on olnud stabiilne. Joonis 3. Allikas: ESA, Tööstus Toodang kehtivates hindades on tõusnud aasta III kvartali 290,6-lt mln kroonilt 305,7 mln kroonini aasta III-ks kvartaliks, juurdekasv on seega 5,2%. Kõrgtase oli aasta II kvartalis, mil toodang kehtivates hindades oli 575,8 mln krooni. Realiseerimise netokäive väljendatuna kehtivates hindades oli aasta III kvartalis 314,6 mln krooni, mis on 3,8% väiksem aasta vastavast näitajast ning tunduvalt väiksem aasta III kvartali 424,5 mln kroonist. Joonis 4.

29 Allikas: ESA, Tööstus *Märkus: Q-kvartal Tõenäoliselt suureneb tootmine ja müük Euroopa Liitu seoses peatselt rakenduvate kalatoodete uute kaubandustingimustega. Samas seab tootmise suurendamisele piirid kasutatava toorme kui loodusliku ressursi piiratud varud. Valmistoodangut oli laos aasta III kvartalis 38,1 mln krooni väärtuses, see on sama palju kui aasta III kvartalis aasta III kvartalis oli valmistoodangut ladudes 141,2 mln krooni eest, mis oli tingitud turustusvõimaluste puudumisest Ida-Euroopa turul. Alljärgnevas tabelis toodud andmed pärinevad Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) poolt aastal läbiviidud kalatöötlemisettevõtete uuringust, mille raames saadeti küsitluslehed kõigile Veterinaar- ja Toiduametis registreeritud kalatöötlemisettevõtetele ning tagasisidet saadi 93 ettevõttelt. Selgus, et aktiivselt tegutsevaid kalatöötlemisettevõtteid on hinnanguliselt Alljärgnev tabel annab ülevaate kalatööstuses kasutatud tooraine struktuurist. Tabel 1. Kalatööstuses kasutatud tooraine 1999 (tuh tonnides) kokku tuh t import % värske ja jahutatud kala 69,1 10,2 külmutatud kala 42,8 33,4 kalafilee 1,5 54,4 kalahakkliha 0,9 87,7 soola- ja vürstikala 2,2 9,8 suitsukala 0,1 0 preservid 0,1 10 muu 0,1 87,7 kokku 116,7 19,9 Importtooraine osatähtsus oli küsitluse põhjal aastal ligi 20%. Importtoorainet kasutasid kõige enam suured, üle 50 töötajaga ettevõtted, mis vajavad pidevalt suurtes kogustes ja stabiilse kvaliteediga toorainet.

30 Väikesed, peamiselt siseturule orienteeritud ettevõtted, kasutavad enamasti kodumaist kala Ettevõtete majanduslikud tulemused Kalatööstuste bilansimaht oli aasta kolmanda kvartali seisuga 764 mln krooni, mis on võrreldes eelmise aastaga püsinud suhteliselt stabiilsena. Alates aastast toimunud põhi- ja käibevara suhte muutusi iseloomustab alljärgnev joonis. Joonis 5. Allikas: ESA, Tööstus *Märkus: Q-kvartal Kalatööstusettevõtete tegevus andis aasta kolme kvartaliga 11,083 mln krooni kasumit (vt Joonis 6). Joonis 6. Allikas: ESA, Tööstus *Märkus: Q-kvartal aasta samal perioodil saadi 91,709 mln krooni kahjumit. Kui kalatööstuste kasum oli aasta I ja II kvartalil 29 mln krooni, siis Vene

31 majanduskriis põhjustas aasta IV kvartalis 75,7 mln kroonise kahjumi. Nagu juuresolevalt jooniselt näha, moodustab tooraine kalatööstuses kulude struktuuris kõige suurema osa, saavutades aasta I kvartalis kõrgeima taseme (68,9%), kuid III kvartalis kahanes tooraine osatähtsus 59,9%-ni. Suuruselt teine kulude artikkel on tööjõud, mille osatähtsus III kvartalis oli 22,8%. Joonis 7. Allikas: ESA, Tööstus aasta III kvartalis toodeti kalasektoris ühe töötaja kohta 15,4 tuhat krooni lisandväärtust, mis on mõnevõrra rohkem võrreldes aasta sama perioodiga. Lisandväärtus töötaja kohta on peale aasta madalseisu tõusnud, kuid ei ole saavutanud aasta taset (vt Joonis 8.). Joonis 8. Allikas: ESA Tööstus *Märkus: Q-kvartal Ettevõtete vastavus struktuuri- ja hügieeninõuetele Kalatöötlemissektoris on kõige suurem nõuetele vastavate ettevõtete arv. Samas on palju ettevõtteid, kus käitlemisruumid on väikesed ja ebapiisavad olemasolevate tootmisvõimsuste jaoks, põhjustades ristsaastumise ohtu. Enamus ettevõtetes ei võimalda tootmisruumide lagede, seinte ja põrandate konstruktsioonid ja siseviimistlus piisavalt teostada pesemist ja desinfitseerimist. Joonis 9.

32 Kõrvalekaldeid on väikeettevõtetes, mille ruumid ei ole toidukäitlemiseks projekteeritud. Siiani on paljudes ettevõtetes kasutusel käega avatavad kraanid. Töötajate olmeruumid ja toiduhügieeni koolituse tase ei vasta nõuetele, ettevõtetes hoitakse toorainet ja valmistoodangut ühes ruumis Investeeringud EKI uuringust selgus, et aastal investeerisid küsitlusele vastanud ettevõtted 48,3 mln krooni ulatuses, sealhulgas 41% investeeriti seadmetesse. Eksperthinnangu kohaselt on kalatööstussektori investeeringute vajadus ligi 100 mln krooni aastas. Investeeringuvajadus aastateks hügieeni- ja keskkonnanõuete täitmiseks kujunes ettevõtete hinnangul 232,7 mln krooni. Investeeringumaht ühe ettevõtte kohta oli keskmiselt 6,3 mln krooni, kuid ettevõtete lõikes kõikus see kuni 60 mln kroonini. Joonis Tarbimine Kalatoodete tarbimine Eestis on suhteliselt tagasihoidlik. EKI andmetel tarbiti aastal Eestis ühe elaniku kohta 15,6 kg kalatooteid (1994. aastal 19 kg). Tarbimise vähenemise tingisid hindade tõus ja sortimendi muutus - odavamate kalaliikide (kilu, räim) asendumine kallimatega (lõhe, forell). Umbes 2/3 tarbimisest moodustab värske kala. 1/3 ehk ainult 5,2 kg tarbitakse tööstuste poolt töödeldud kalatooteid. Võrreldes lähinaabrite, Läti ja Leeduga, on Eestis kalatoodete tarbimine suurem, kuid jääb oluliselt alla sellistele maadele nagu Island ja Norra, Rootsi ja Soome.

33 2.5. Pagaritööstus Ettevõtte struktuur ja tööhõive aasta detsembrikuu seisuga oli Veterinaar- ja Toiduameti andmetel Eestis registreeritud 191 pagaritööstuse ettevõtet. Pagaritööstustes oli Statistikaameti andmetel aasta III kvartalis hõivatud 2780 inimest, mis moodustab 3,5% kogu töötlevas tööstuses hõivatud inimestest ja 17,3% toiduainete ja jookide tootmisega hõivatud töölistest. Enim annavad tööd suured, 50 ja enama töötajaga ettevõtted, kus oli hõivatud 2666 inimest aasta III kvartali seisuga ehk ligikaudu 96% kogu leiva- ja pagaritoodete tootmisega tegelevatest inimestest. Pagaritööstuse ettevõtete keskmine brutopalk tõusis aasta alguse 3762 kroonilt 4285 kroonini aasta II kvartalis ning III kvartalis oli keskmine brutopalk 4141 krooni. Antud sektori keskmine brutopalk on püsinud stabiilsena 87-88% tasemel toiduainetööstuse keskmisest brutopalgast Tootmine ja tooraine Leiva- ja pagaritooteid toodeti aasta esimese 9 kuu jooksul 559,5 mln krooni väärtuses, mis moodustas vastava perioodi kogu tööstustoodangust 1,9% ning toiduainete ja jookide tootmisest 8,7%. Toiduainetööstuse sektoris on leiva- ja pagaritoodete tootmine viiendal kohal, peale piimatoodete, jookide, liha ja lihatoodete, kala ja kalatoodete tootmise. Leiva- ja saiatooteid toodeti aasta kolme kvartaliga t ning lisaks t kondiitritooteid aasta kolme kvartaliga olid vastavad tootmismahud ja 8800 tonni, seega on teatav langustendents. Väike leiva- ja saiatoodete tarbimise vähenemine ei tähenda seda, et teraviljatoodete tarbimine väheneks, vaid näitab teatavat tarbimisosakaalude ümberjaotumist erinevate teraviljatoodete vahel. Joonis 1. Kõige rohkem kasutatakse rukki- ja nisujahu. Rukkijahu jaguneb täisterarukkijahuks, lihtrukkijahuks, kroovrukkijahuks ja rukkipüüliks. Nendest on täistera rukkijahus kliisid kõige enam (neid on jahus 20% kuni 22%) ja rukkipüülis kõige vähem (3% kuni 4%). Nisujahul on viis sorti: lihtnisujahu (kliisid ei eraldata, jahus on neid 15 18%), II sordi nisujahu (kliisid 8 10%), I sordi nisujahu (kliisid 2 3%), kõrgema sordi (k/s) nisujahu (kliisid 0,1 0,5%) ning sõre jahu (kliisid ei ole).

34 2000. aasta sügisel korraldas Põllumajandusministeeriumi põllumajandussaadusi töötleva tööstuse büroo pagari- ja kondiitritööstusettevõte küsitluse, saamaks ülevaadet antud sektorist. Küsitluslehed saadeti 30-le ettevõttele ja vastused saadi 20-lt ettevõttelt. 14 vastanud ettevõtet kuulub Eesti Leivaliitu. Suurimatest pagariettevõttetest on puudu AS ETK Leib ja AS Fazer Eesti. Küsitluse põhjal selgus, et aastal kasutasid küsitletud leivatööstused enamuses kodumaist rukkijahu. Imporditud rukkijahu pärines peamiselt Saksamaalt. Kodumaist nisujahu kasutasid küsitletud ettevõtted vähe, väites, et kodumaise jahu kvaliteet pole piisavalt stabiilne. Jahu ebastabiilse kvaliteedi üheks põhjuseks võib pidada teraviljaveskite suuri ülevõimsusi. Veskid jahvatavad vilja väikestes kogustes ja vastavalt vajadusele, kuid kvaliteetse jahu saamiseks peab veski pidevalt töötama. Joonis 2. Joonis Ettevõtete majanduslikud tulemused Pagaritööstuse ettevõtte kogukasum aasta III kvartalis oli 18,2 mln krooni, mis ületab tunduvalt aasta sama perioodi 10,7 mln krooni, ning on üle 3 korra suurem aasta viimase kvartali 5,2-st mln kroonist. Joonis 4.

35 Allikas: ESA, Tööstus Joonis 5. Allikas: ESA, Tööstus Pagaritööstuse ettevõtete bilansimaht aasta III kvartali seisuga oli 658,7 mln krooni, millest enamuse (76%) moodustab põhivara. Bilansimaht on püsinud suhteliselt stabiilsena ning ka käibe- ja põhivara proportsioonid on enam-vähem samaks jäänud. Joonis 6. Allikas: ESA, Tööstus aasta III kvartalis toodeti pagaritööstustes kokku tühe töötaja kohta krooni lisandväärtust, mis on 5% rohkem võrreldes eelmise aasta

36 sama perioodiga. Ühe töötaja kohta ei ole lisandväärtuses aastate lõikes väga suuri kõikumisi täheldatud, kuna suured pankrotilained ja kriisid pole pagaritööstust otseselt puudutanud. Leiva- ja pagaritoodete tootmiskulude struktuuris pole viimastel aastatel suuri muutusi toimunud. Nagu juuresolevalt jooniselt (2000. aasta III kvartali andmed) näha, moodustab pagaritööstuste kulude struktuuris kõige suurema osa tooraine, mis oli 42,3% kuludest. Joonis 7. Allikas: ESA, Tööstus Toiduainetööstuse keskmisest toorainekulu 63% osatähtsusest on see ligi 20% võrra väiksem. Tulevikus võib prognoosida tooraine osatähtsuse tõusu, kuna jahu, suhkru ja teiste sisendite hinnad prognoositavalt enam ei lange, vaid tõusevad. Suuruselt teine on tööjõukulud, moodustades 27,2% Ettevõtete vastavus hügieeninõuetele Joonis 8. Allikas: Eksperthinnang Põhiliste probleemidena pagari- ja kondiitritööstusettevõtetes võib välja tuua järgmist: ettevõtetes ei ole piisaval arvul käitlemisruume ning ruumide paigutus ei välista ristsaastumise võimalust; tootmisruumide seinte, lagede ja põrandate konstruktsiooni ning

37 siseviimistlus ei võimalda piisavat pesemist ja desinfitseerimist; ventilatsioonisüsteemid on amortiseerunud; ettevõtte töötajate olmeruumid ei vasta nõuetele; toiduhügieenikoolituse tase on puudulik aastal jõustub toiduseaduse järgi ettevõtte enesekontrolli nõue. Enesekontrolli süsteem on juurutatud ja dokumenteeritud vaid 45%-l ettevõtetel. Veterinaar- ja Toiduameti hinnangul täidavad suuremad ettevõtted toiduhügieeni üldeeskirja nõudeid rahuldavalt, kuna neil on pikaajalised tootmistraditsioonid. Rohkem rikkumisi esineb väikestes ettevõtetes, mille ruumid ei ole toidukäitlemiseks projekteeritud Investeeringud Tuginedes põllumajandusministeeriumi poolt korraldatud küsitluste tulemustele investeerisid a küsitlustele vastanud ettevõtted 28, 1 mln krooni ulatuses oma tootmisesse (vt Joonis 9). Joonis aasta investeeringute mahuks kujunes vastanud ettevõtete hinnangul ligi 22,5 mln krooni. Investeeringuvajadused kõigi hügieenieeskirjas ette nähtud nõuete täitmiseks oli 52,6 mln krooni ja ettevõtted suudavad sellest ise katta keskmiselt 45%. EKI andmetel tarbiti Eestis aastal ühe inimese kohta 35 kg leiba, 24 kg saia ja 0,8 kg sepikut. Leiva ja saia tarbimine on vähenenud, teraviljatoodete kogutarbimine aga suurenenud aastal tarbiti teraviljatooteid teradesse ümberarvestatuna ~105 kg inimese kohta. Tabel nisujahu 7,58 10,34 11,45 10,76 muu jahu 0,54 0,45 0,51 0,71 makaronid 4,38 5,06 4,94 5,06 leib 35,71 36,25 35,55 34,85

38 sai 26,05 26,01 25,46 23,87 sepik 0,91 0,76 0,92 0,77 odratangud 1,97 1,2 1,46 1,39 manna 0,99 1,58 1,73 1,66 kaerahelbed 1,25 1,13 1,31 1,13 riis 1,85 2,84 3,03 3,19 muud tangained 1,71 2,11 3,75 3 tarbimine, kg/1inimene (ü. a. teradesse)

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade Pagaritööstuse 2016. aasta 9 kuu ülevaade Lühikokkuvõte Tugeva konkurentsi tingimustes jätkub tööstuste konsolideerumine. Oktoobris allkirjastasid OÜ Eesti Leivatööstus ja AS Hagar omanikud lepingu, mille

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

Pagaritööstuse aasta I kvartali ülevaade

Pagaritööstuse aasta I kvartali ülevaade Pagaritööstuse 2017. aasta I kvartali ülevaade Marje Mäger kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakond / peaspetsialist 05.07.2017 Lühikokkuvõte Pagaritööstustes toodeti 2017. aasta esimese

Rohkem

Eesti lihatöötlemise sektori aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga

Eesti lihatöötlemise sektori aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga Eesti lihatöötlemise sektori 2016. aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga võrreldes üpris stabiilsel tasemel, vaatamata asjaolule,

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Eesti piimatöötlemise sektori aasta 6 kuu ülevaade

Eesti piimatöötlemise sektori aasta 6 kuu ülevaade Eesti piimatöötlemise sektori 2016. aasta 6 kuu ülevaade Lühikokkuvõte Vaatamata turuolukorda tugevasti muutnud sündmustele on suurematel piimaturgudel täheldatav olnud elavnemine impordi osas ja positiivsed

Rohkem

Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 2017)

Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 2017) Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 217) Tallinn Detsember 217 Töö tellija: Maaeluministeerium Projektis osalevad: Albert Hansa, Evelin Ahermaa, Aet Vanamölder, Katrin Nittim, Maris Viileberg

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Swedbanki suvine majandusprognoos

Swedbanki suvine majandusprognoos Eesti majanduse hetkeseis ja väljavaade 9. oktoober 215 Tõnu Mertsina Peaökonomist Halvenenud ekspordivõimalused on vähendanud töötleva tööstuse tootmismahtu - kiire reaalpalgakasv jaekaubandus tugev kasv

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Eesti toidukaupade positsioon siseturul (mai 2005)

Eesti toidukaupade positsioon siseturul (mai 2005) EESTI KONJUNKTUURIINSTITUUT ESTONIAN INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH Rävala 6, 19080 Tallinn, tel. (0) 681 4650, faks (0) 667 8399, e-post eki@ki.ee EESTI TOIDUKAUPADE POSITSIOON SISETURUL (kodumaiste ja

Rohkem

EPKK Piimaturg IV kvartal 2016 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Piimaturg IV kvartal 2016 Sisukord Piimatoodang ja kokkuost Eestis 1 Piimatoodete too

EPKK Piimaturg IV kvartal 2016 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Piimaturg IV kvartal 2016 Sisukord Piimatoodang ja kokkuost Eestis 1 Piimatoodete too Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Piimaturg IV kvartal Sisukord Piimatoodang ja kokkuost Eestis 1 Piimatoodete tootja- ja jea Eestis 4 Piima ja piimatoodete tootmisest Eestis 5 Eksport ja Import 6 Hinnad

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Hinnainfo mai 2015

Hinnainfo mai 2015 HINNAINFO MAI 2015 Uuringu eri etappides osalesid ja olid vastutavad: Claudia Meriküla, Katrin Männaste, Aivar Voog Tellijapoolne kontaktisik: Aleksander Vukkert AS Emor Tammsaare Ärikeskus A. H. Tammsaare

Rohkem

\376\377\000T\000e\000r\000a\000t\000u\000r\000g\000 \000I\000V\000 \000k\000v\0001\0005\000.\000p\0006\0005

\376\377\000T\000e\000r\000a\000t\000u\000r\000g\000 \000I\000V\000 \000k\000v\0001\0005\000.\000p\0006\0005 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg nr.4 kvartal Sisukord Teraviljatoodete tootmine Eestis 1 Eksport ja import 2 Eesti teraviljaturg 6 Põllumajandusbörsid 8 Teravilja kokkuostuhinnad

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

EPKK Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Sisukord Te

EPKK Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Sisukord Te Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg kvartal Sisukord Teraviljatoodete tootmine Eestis 1 Eksport ja import 2 Eesti teraviljaturg 6 Põllumajandusbörsid 8 Teravilja kokkuostuhinnad

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Teema

Teema Veopakendi standardiseerimine ja keskkond 26.10.2018 Hannes Falten Teemad Veopakend ja veopakendi standardiseerimine Eestis ja meie lähimate kaubanduspartnerite juures Miks seda vaja on? Kuidas me seda

Rohkem

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 16. AASTA MAJANDUSÜLEVAADE Tallinn 17 Sisukord Makromajanduslik olukord... 3 Väliskaubandus... 8 Töötlev tööstus... 14 Toiduainete ja jookide tootmine... 17 Tekstiilitootmine... 21 Rõivatootmine... 23

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSTE TOOTEARENDUSPÄEV I TERVISLIK TOITUMINE JA TOOTEARENDUSE UUED SUUNAD

EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSTE TOOTEARENDUSPÄEV I TERVISLIK TOITUMINE JA TOOTEARENDUSE UUED SUUNAD EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSTE TOOTEARENDUSPÄEV I TERVISLIK TOITUMINE JA TOOTEARENDUSE UUED SUUNAD 20.09.2012 Päeva programm 9.30-10.00 Registreerimine ja hommikukohv. 10.00-10.15 Sissejuhatus Tootearenduspäevale.

Rohkem

KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng

KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng Uuringu tellis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, uuringu eest tasumiseks kasutati perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded 3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded Arvo Viltrop Arenemislugu Eesti Vabariigi veterinaaria valitsus Praeguse riigiteenistuse eellane: Nõukogude liidu aegne Põllumajandusministeeriumi

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturg Eesti on väike, avatud ja globaliseerunud

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Elanike toitumisharjumused ja toidukaupade ostueelistused

Elanike toitumisharjumused ja toidukaupade ostueelistused EESTI KONJUNKTUURIINSTITUUT ESTONIAN INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH Rävala 6 19080 Tallinn Estonia tel +372 681 4650 fax +372 667 8399 E-mail eki@ki.ee Elanike toitumisharjumused ja toidukaupade ostueelistused

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Microsoft Word - Otsus 21-L TPT.doc

Microsoft Word - Otsus 21-L TPT.doc Ärakiri Ärisaladused on välja jäetud PEADIREKTORI ASETÄITJA Otsus Tallinn 15.mai 2006 nr 21-L Konkurentsiolukorra analüüsi lõpetamine Tallinna Piimatööstuse AS-i ja tema toodete edasimüüjate tegevuse osas

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/ KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/60 09.06.2014 KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/8 09.06.2014 KOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus PAGAR BAKER, LEVEL 4 ПЕКАРЬ

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Konjunktuur nr 1 (208) 2019 märts

Konjunktuur nr 1 (208) 2019 märts 1 (28)219 EESTI KONJUNKTUURIINSTITUUT ESTONIAN INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH KONJUNKTUUR NR 1 (28) Tallinn Märts 219 EKI KONJUNKTUURIINDEKSID: MÄRTS 219 Majanduse hetkeolukord ja ootused* 1 5-5 -1 28

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas:, i klassiõpetaja, 2018 VOSK Võta Oma Seade Kaasa (nutiseadmete kasutamine), rühmades 2 3 liiget Eesmärgid Võimalus õppesisu abil lõimida inimeseõpetust,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte ainult Elva valla elanikele, vaid ka laiemas ümbruskonnas elavatele inimestele. Enim arenenud ja töökohti pakkuvateks

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20 25.11.2014 L 337/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252/2014, 28. mai 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ seoses

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx) Keskkonnasõbralik toidutootmine ja tarbimine Rahvaarvu eeldatav kasv aastani 2050 Doktorant Mariana Maante Magistrant Jorma Kütt Foto: L. Talgre https://et.wikipedia.org/ Haritav maa per capita Toitumine

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus Riigile kuuluvate äriühingute 018. aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus 018. aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 9 jätkuvalt tegutsevas äriühingus, sealhulgas oli riik ainuomanik 5 äriühingus ning enamusosalus

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Mahetoitlustamine

Mahetoitlustamine Mahetooraine kättesaadavus Mahetooraine kasutamine: soovitused ja näited mujalt Mahetoitlustamise ökomärk 13.12.217, Tallinn Mahetoitlustamise infopäev Merit Mikk meritoko@gmail.com MAHETOORAINE KÄTTESAADAVUS

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Abipagar, tase 3 Abipagar, tase 3 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppe

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Abipagar, tase 3 Abipagar, tase 3 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppe KUTSESTANDARD Abipagar, tase 3 Abipagar, tase 3 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel. Kutsenimetus Eesti

Rohkem

GEN

GEN Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. september 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0206 (NLE) 10973/16 ADD 13 WTO 195 SERVICES 20 FDI 16 CDN 12 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema:

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Põllumajandussektori aasta I poolaasta ülevaade

Põllumajandussektori aasta I poolaasta ülevaade Põllumajandussektori 2018. aasta I poolaasta ülevaade Vastutav toimetaja Urve Valdmaa, urve.valdmaa@agri.ee Kaanefoto Urve Valdmaa Tallinn, 10. september 2018 Sisukord 1 2018. aasta II kvartali ilmastik

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend

Rohkem

Põllumajanduse, kalanduse ja toiduainetööstuse ülevaade 2018

Põllumajanduse, kalanduse ja toiduainetööstuse ülevaade 2018 Põllumajanduse, kalanduse ja toiduainetööstuse ülevaade 218 Põllumajanduse, kalanduse ja toiduainetööstuse ülevaade 218 Maaeluministeerium 219 Sisukord Sissejuhatus... 4 Kokkuvõte... 5 Üldine olukord...

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem