EUROOPA LIIDU NÕUKOGU. Brüssel, 21. aprill 2008 (22.04) (OR. en) 8640/08 SAN 62

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EUROOPA LIIDU NÕUKOGU. Brüssel, 21. aprill 2008 (22.04) (OR. en) 8640/08 SAN 62"

Väljavõte

1 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 21. aprill 2008 (22.04) (OR. en) 8640/08 SAN 62 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Jordi AYET PUIGARNAU, direktor Kättesaamise kuupäev: 18. aprill 2008 Saaja: Javier SOLANA, peasekretär / kõrge esindaja Teema: Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule: Rahvatervise programmi rakendamine aastal Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele komisjoni dokument KOM(2008) 198 lõplik. Lisatud: KOM(2008) 198 lõplik 8640/08 aa 1 DG I ET

2 EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2008) 198 lõplik KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Rahvatervise programmi rakendamine aastal ET ET

3 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 1. SISSEJUHATUS Rahvatervise programmi rakendamine aastal (EMPs kohaldatav tekst) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. septembri aasta otsuse 1786/2002/EÜ (millega võetakse vastu ühenduse tegevusprogramm rahvatervise valdkonnas (aastateks )) 1 artikli 12 lõike 1 kohaselt peab komisjon korrapäraselt jälgima programmi eesmärkide täitmiseks võetavate meetmete rakendamist. Käesoleva aruande eesmärk on teavitada Euroopa Parlamenti ja nõukogu rahvatervise programmi rakendamisest aastal. Programmi kolme esimese aasta aruande on saadaval veebilehel Europa ÜLEVAADE EELARVEST Programmi eelarve aastateks oli kokku 354 miljonit eurot. Komisjoni 10. veebruari aasta otsusega 2006/89/EÜ (millega võetakse vastu aasta töökava ühenduse rahvatervise valdkonna tegevusprogrammi (aastateks ) rakendamiseks, sealhulgas kõnealuse aasta toetuste andmise tööprogramm) 3 oli aasta eelarveks hinnanguliselt ette nähtud eurot. Tegevuseelarve ja halduseelarve olid hinnanguliselt vastavalt eurot ja eurot. Kavandatud toetuste summa oli eurot. 3. TOETUSED 3.1. Konkursikutse Avaldati üksainus konkursikutse, mis hõlmas kõiki aasta tegevuskava meetmeid. Selle konkursikutse raames lõppes taotluste esitamine 19. mail ja see avaldati 14. veebruaril 2006 Euroopa Liidu Teatajas 4 ja veebilehel Europa veebruaril korraldati Luxembourgis teabepäev neile huvirühmadele ja tervishoiuvaldkonna töötajatele, kes olid huvitatud projektiettepanekute esitamisest rahvatervise programmi raames. Konkursikutse raames kavandati eraldada euro suurune summa. Kokku esitati 281 taotlust, mis jaotusid kolme valdkonda (121 taotlust tervist käsitleva teabe valdkonnas, 18 taotlust tervist ohustavate tegurite valdkonnas ja EÜT L 271, , lk 1. ELT L 42, , lk 29. ELT C 37, , lk ET 2 ET

4 taotlust tervist mõjutavate tegurite valdkonnas). 33 taotlust lükati tagasi esmase sõelumise ja valimise käigus, enamasti seetõttu, et neis sisalduvad ettepanekud olid puudulikult vormistatud. Ülejäänud 248 ettepanekut hindas Rahvatervise Programmi Täitevamet (PHEA) ning need vaadati üle hindamiskomisjonis, kuhu kuulusid komisjoni tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi, teadusuuringute peadirektoraadi, Eurostati ja PHEA esindajad. Lõplik nimekiri ettepanekutest, mida soovitati rahastamiseks, konsolideeritud reservnimekiri ja tagasilükatud ettepanekute nimekiri edastati 28 välishindajale. Hindamisprotsessi tulemuste alusel koostati nimekiri, mis sisaldas 67 projekti, ning 41 projektiga reservnimekiri. Üksikasjalikum teave ettepanekute sisu kohta, esitatud ettepanekute arvu kohta liikmesriigiti, erinevate riikide esitatud taotluste heakskiitmise määrade ja teabepäeva tulemuste kohta on koos hindamisprotsessi analüüsiga kättesaadav Rahvatervise Programmi Täitevameti veebilehel avaldatud dokumendis Call for Proposals 2006 Evaluation Summary 6. Viidi läbi komisjonisisene konsultatsioon tagamaks, et kaasfinantseerimiseks valitud projektid ei dubleeriks või teistes peadirektoraatides käimasolevaid projektide ega kattuks nendega aasta septembris kiitis rahvatervise tegevusprogrammi ( ) rakendamist käsitlev komitee ühehäälselt heaks valituks osutunud ettepanekute kaasfinantseerimise (kokkuvõttes eurot põhinimekirjas olevate ettepanekute toetamiseks). Komisjon taotles summa suurendamist eelarverea raames ja eelarvepäev institutsioon kiitis selle heaks aasta detsembris, rõhutades konkreetset eesmärki rahastada rahvaterviseprogrammi ( ) raames aasta konkursikutsega rohkem projekte. Eespool nimetatud komitee kiitis heaks komisjoni 13. juulil aastal vastu võetud otsusega C(2007)3354 (millega muudetakse otsust C(2006)6429 programmi Rahvatervis 2006 raames toetuste andmise kohta 7 ) ettenähtud toetuste üldsumma ( eurot aasta konkursikutse raames) aasta konkursikutse raames heakskiidetud toetuslepingud sõlmiti niisiis kõik aastal ja kokku 87 projekti kohta (nimelt 32 projekti tervist käsitleva teabe valdkonnas, 12 projekti tervist ohustavate tegurite valdkonnas ja 43 projekti tervist mõjutavate tegurite valdkonnas) Pakkumismenetlused Pakkumismenetluste algatamisega või olemasolevate raamlepingute alusel hakati ellu viima mitmeid meetmeid. Alljärgnevalt on esitatud neist kõige olulisemad: 25 liikmesriigis ja 4 ELi naaberriigis viidi läbi Eurobaromeetri uuring tervist ohustavate tegurite alal, milles uuriti arusaamu ja olemasolevat teavet järgmise nelja teema puhul: elektromagnetväljaga seonduvad võimalikud ohud tervisele, alkoholist tulenevad ohud, suitsetamisest tulenevad ohud ja organidoonorlus KOM(2007) 3354, ET 3 ET

5 Jätkati rahvatervise portaali haldamist ja edasiarendamist, et parandada sellele juurdepääsu ning suurendada pakutavate keelte arvu. Sõlmiti halduskokkulepe Teadusuuringute Ühiskeskusega, et toetada teadusalase abi ja nõustamisega Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni aasta direktiivi 2001/37/EÜ (tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) 8 rakendamist. Kõnealuse toetuse eesmärk on ühtlustada tubakatoodete koostisosi käsitlevat aruandlussüsteemi, edendada liikmesriikide vahelist koostööd tubakatoodete laboratoorse kontrollimise valdkonnas ja anda teadusalast nõu õigusloomeprotsessi jaoks olulistes küsimustes. Esitati aruanne, mis käsitles olukorda uimastisõltuvuse ravimisel ja heade tavade vahetamist selles valdkonnas. Aruanne hõlmas Euroopa raviteenuste kvaliteeti ning keskendus uimastisõltuvuse ravi oskusteabe väljatöötamisele ja selle valdkonna parimate tavade jagamisele. Aruanne hõlmas ka soovitusettepaneku koostamist, milles käsitletakse vangidele osutatavate narkomaaniaennetuse, sõltuvusravi ja tagajärgede leevendamise teenuste arendamist, vangide ühiskonda taassulandumist vanglast vabanemisel ning meetodeid, kuidas jälgida/analüüsida uimastite kasutamist vangide hulgas. Sõlmiti leping Rand Europe ga, et hinnata heas tervislikus seisundis püsimise aastaid käsitlevaid näitajaid Toetused rahvusvahelistele organisatsioonidele Jätkati koostöö süvendamist rahvusvaheliste organisatsioonidega. Kirjutati alla seitse otsetoetuslepingut Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) ja kaks Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga (OECD). Otsetoetused WHOle, kus kaasrahastatav summa kokku moodustas eurot, olid ette nähtud järgmistele tegevustele: keskkonna- ja tervisepoliitika alase nõustamise tõhustamine Euroopas, vigastuste vältimist ja ohutuse edendamist käsitlevate olemasolevate soovituste rakendamine, õiglane tervishoid teenuste erinev tase erinevates tervishoiusüsteemides ning seda määravad sotsiaalsed tegurid Euroopas, terviseohutuse ja ohtudeks valmisoleku planeerimise toetamine ELi naaberriikides, alkoholipoliitika raamistiku kooskõlastatud rakendamine Euroopas, erakorraliste meditsiiniteenuste osutamise valmisoleku hindamine riiklike kriisiohjamisstruktuuride raames ELi liikmesriikides, 8 EÜT L 194, , lk 26. ET 4 ET

6 Otsetoetuslepingud OECDga, kus kaasrahastatav summa kokku moodustas eurot, olid suunatud järgmistele tegevustele: tervishoiu arvepidamissüsteemi arendamine, tervishoiutöötajad ja rahvusvaheline migratsioon Ülesannete edasidelegeerimine Eurostatile Vastavalt aasta töökava 9 artiklile nähti eelarves ette euro suurune summa ülesannete edasidelegeerimiseks Eurostatile. Selle artikli raames avaldas Eurostat kaks konkursikutset, et toetada riiklikke statistikaameteid: Konkursikutsed käsitlesid: Euroopa terviseküsitluse (European Core Health Interview Survey) moodulite rakendamist aastatel ; tervishoiu arvepidamissüsteemi rakendamist ja edasist laiendamist ELis (koostöös OECD ja Maailma Terviseorganisatsiooniga). Esimese konkursikutse raames delegeeriti edasi kokkuvõttes ,90 eurot ning seda summat kasutati viie toetuslepingu sõlmimisel liikmesriikidega järgmise projekti raames Tervist mõjutavate tegurite, tervishoiu ja taustmuutujate moodulite juurutamine Euroopa terviseküsitluse (EHIS) jaoks. Teise konkursikutse raames delegeeriti edasi kokkuvõttes ,81 eurot ning seda summat kasutati viie toetuslepingu sõlmimisel liikmesriikidega ja kahe lepingu sõlmimisel EFTA riikidega. Teisisõnu, 47,56 % kogu edasidelegeerimiseks kavandatud eelarvest kasutati 10 toetuslepingu sõlmimiseks liikmesriikidega ja kahe lepingu sõlmimiseks EFTA riikidega. 4. STRUKTUURILINE TOETUS 4.1. Rahvatervise Programmi Täitevamet aasta konkursikutsete rakendamiseks vajalikku tehnilist, teadusalast ja haldusabi andis Rahvatervise Programmi Täitevamet (PHEA) aastal 10 loodud amet hakkas tegutsema aastal. Amet korraldas aasta konkursikutse, koordineeris esitatud projektide hindamist ning pidas läbirääkimisi kaasrahastamist käsitlevate lepingute üle ja kirjutas neile alla. 5. RAHVATERVISE PROGRAMM : VAHEHINDAMINE aastal vastuvõetud otsuses rahvatervise programmi kohta nähti programmi esimese kolme aasta põhjal ette programmi rakendamise ja tulemuste välishindamise 9 10 ELT L 42, , lk 29. K(2004)4839, , ELT L 369, , lk 73. ET 5 ET

7 läbiviimine programmi neljanda aasta jooksul. Esimese etapi aruanne valmis aasta märtsis ja see tehti kättesaadavaks veebilehel Europa 11. Lõplik aruanne (vahehindamine) avaldati aastal ja ka see on kättesaadav veebilehel Europa AASTA PÕHITEGEVUSED 6.1. Tervist käsitlev teave ELi rahvatervise programmi kuuluva terviseteabe ja -teadmiste süsteemi osana avaldati aasta juunis aruanne Rahvatervise vaatepunkt: alkohol ja Euroopa 13. Juunis peeti Viinis esimene vigastuste vältimist ja ohutuse edendamist käsitlev Euroopa konverents 14. Konverents korraldati Austria eesistumisel ja seda toetas Euroopa Komisjon. Samuti võttis komisjon juunis vastu teatise Meetmed ohutuma Euroopa heaks aastal viidi läbi ja avaldati 6 Eurobaromeetri uuringut erinevatel teemadel (meditsiinilised vead, AIDSi ennetamine, toit ja tervis, suhtumine suitsetamisse, vaimne heaolu, haiguste ennetamine), et täita lünki neid valdkondi käsitlevas teabes. Mais toimus Austria eesistumisel e-tervishoiu alane kõrgetasemeline konverents, 16 mis oli e-tervishoidu käsitleva komisjoni teatise järelmeetme osa. Mais algatati veel üks tähtis projekt Euroopa Liidu terviseportaal 17, mille kaudu saab Euroopa, riiklikul ja piirkondlikul tasandil avaldatud teabe tervise kohta kätte ühest kohast. Soome eesistumise ajal kaasrahastati projekti Europe for health and wealth (Euroopa tervise ja jõukuse heaks) 18, mis kajastas Soome eesistumise temaatikat Tervishoid kõigis poliitikasuundades. Selle projekti eesmärk oli võtta arvesse tervist mõjutavaid tegureid teistes riiklikes ja ühenduse poliitilistes meetmetes ning koguda kokku olemasolevad teadmised parimate tavade kohta, et ka teistes sektorites hakataks tegelema tervisliku seisundi parandamise ja tervisega seotud ebavõrdsuse vähendamisega. Projekti osana korraldas eesistujariik septembris kõnealusel teemal kõrgetasemelise ministrite konverentsi ja avaldas koostöös osalevate riikide ja WHO Euroopa Tervishoiusüsteemide ja Tervishoiupoliitika Seire Keskusega kirjutise Tervishoid kõigis poliitikasuundades: prognoosid ja potentsiaal. PERISTATi projekti raames peeti Portos (Portugalis) juunini kongressi Rasedad naised ja vastsündinud: parem statistika tagab parema tervise, 19 mida kaasrahastati rahvatervise programmi vahenditest. Kongressi raames peeti istungeid järgmistel teemadel: vastsündinute tervist käsitleva teabe ulatuslikuma ET 6 ET

8 kasutamise strateegiad; vastsündinute tervist käsitlevad infosüsteemid ja näitajad; tavapärastest allikatest saadavate andmete analüüsimine tegevuse ja tulemuste hindamisel; geograafilise ja sotsiaalse ebavõrdsuse hindamine. Kongressist võttis osa üle 110 tervishoiuspetsialisti 26 Euroopa riigist ning Austraaliast ja USAst aasta juunis esitas haruldaste haiguste töökond, mille tegevust rahastatakse rahvatervise programmi raames, tervishoiuteenuste ja arstiabi kõrgetasemelisele töörühmale aruande Panus poliitika kujundamisse: Euroopa tervishoiu- ja meditsiiniteenuste alase koostöö suunas haruldaste haiguste valdkonnas 20 ja ajakohastas Euroopa tugivõrgustikke käsitlevat teavet juunini toimus Frankfurt-am-Mainis üleeuroopaline primaarse immuunpuudulikkuse konsensuskonverents, 21 mida kaasrahastati rahvatervise programmi vahenditest. Üle saja kliinilise immunoloogia, primaarse immuunpuudulikkuse ravi, rahvatervise ja geneetikaga tegeleva spetsialisti EList/ liikmesriikide tervishoiuministeeriumidest ja -ametitest, ülikoolidest, rahvatervise riiklikest laboritest, tööstusest ja kutseorganisatsioonidest, sh patsientide esindajad tulid kokku, et töötada välja tervishoiustrateegia primaarse immuunpuudulikkuse valdkonnas Tervist mõjutavad ohud Aasta alguses oli linnugrippi haigestumise tagajärjel Türgis neli surmajuhtumit. Need juhtumid tingisid komisjoni, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ja WHO kiire reageeringu ning aktiveeriti kõik eelnevalt loodud reageerimise mehhanismid, sealhulgas saadeti Türgi ametivõimude abistamiseks sinna ühine kohapeal tegutsev töörühm. Loodi uus veebiportaal (HEDIS), mille kaudu informeeritakse otsuseid vastuvõtvaid isikuid liikmesriikides, ning mis ühtlasi oli esimene samm, mis astuti üleeuroopalisteks kriisideks valmisoleku heaks. Liikmesriikide valmisolekut hindasid ECDC liikmed ja komisjoni eksperdid. Järgmine WHO, komisjoni ja ECDC ühine konverents kriisiks valmisoleku küsimustes peeti maikuus Uppsalas ning tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraat aitas kaasa ka Pekingi konverentsi õnnestumisele (kus peaaegu 2 miljardit USA dollarit eraldati ülemaailmseks linnugripi pandeemia vastaseks võitluseks) ja selle jätkukonverentside läbiviimisele Viinis ja Bamakos. Tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraat koordineeris mitmete haigusjuhtumite tõrjemeetmeid. Neist haigusjuhtumitest teatas ELi varajase hoiatuse ja reageerimise süsteemi, mis loodi otsusega 2119/98/EÜ 22. Olulisemad juhtumid olid linnugripi juhtumid Türgis, Chikungunya viiruse puhang India ookeani piirkonnas, mitmed noroviiruse puhangud kruiisilaevadel, üks Aafrikast Euroopasse kaasatoodud Lassa palaviku juhtum ja mõned legionelloosi juhtumid, mida diagnoositi ELi kodanikel pärast ühes Tai Kuningriigi hotellis peatumist. Tihedas koostöös ECDCga valmistas tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraat aastaks ette ELis kehtivate haigusjuhtude määratluste läbivaatamise, varajase hoiatuse ja reageerimise süsteemi Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri aasta otsus 2119/98/EÜ, millega moodustatakse ühenduses epidemioloogilise seire ja nakkushaiguste tõrje võrgustik (EÜT L 268, , lk 1-7). ET 7 ET

9 töö ning sellega seotud rahvatervise programmi raames läbiviidavate nakkushaiguste seiret käsitlevate projektide üleviimise ECDCle. Keemiliste mõjurite ja radioaktiivse kiirguse põhjustatud ohud. Komisjon võttis vastu teatise, millega ta pikendas terviseohutuse komitee mandaati. Kõnealune komitee tegeleb probleemidega, mis on seotud bioloogiliste, keemiliste ja radioaktiivsete mõjurite tahtliku levitamisega kahju tekitamise eesmärgil. Komitee koordineerib ka linnugripiks valmisoleku ettevalmistust. Selle komitee tegevuse jätkamise vajadust kinnitas linnugripi edasine levik ja poloonium 210 kuritegelik kasutamine Ühendkuningriigis. Poloonium 210 kasutamise tulemusena saastati mitu reisilennukit ning väga paljud ELi kodanikud asetati potentsiaalselt kiirgusohtu. Suutlikkust veelgi paremini reageerida sellistele juhtumitele suurendati uue veebipõhise RAS-BICHAT-süsteemi loomisega ja RAS-CHEM-süsteemi väljatöötamisega, mida kasutatakse kiireks teatamiseks rünnakutest ja sellistest juhtumistest, kuhu on kaasatud bioloogilised, keemilised ja radioaktiivsed mõjurid. Üldine valmisolek tervist ohustavates olukordades. Komisjoni ja liikmesriikide üldise valmisoleku suurendamiseks astuti mitmeid samme, et rakendada aastal organiseeritud simulatsiooniharjutuste käigus omandatud õppetunde. Muu tegevuse hulgas lõi tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraat laiendatud kriisimeeskonna, kelle ülesanne on teha kättesaadavaks kõik asjakohased vahendid, mis kõnealusel peadirektoraadil suurte kriiside haldamiseks olemas on. Kriisimeeskonna töö toetamiseks anti nende käsutusse uued kriisikeskused Luxembourgis ja Brüsselis. Tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraat korraldas koolitused, et parandada liikmesriikide suutlikkust kasutada kiirhoiatus- ja infosüsteeme Tervist mõjutavad tegurid Komisjoni teatise HIV/AIDSi vastase võitluse kohta Euroopa Liidus ja naaberriikides aastatel avaldamise järel korraldati kõrgetasemeline ümarlaud, mis käsitles noorte turvaseksi teemat. Ümarlaua esimeseks väljundiks oli kampaania AIDS on sul meeles? raames korraldatud HIV/AIDSi-teemaliste reklaamklippide öö kommertstelejaamades. Koostöö ja konsulteerimine liikmesriikide ja huvirühmadega jätkuvad, eelkõige HIVi/AIDSi eksperdirühma ning kodanikuühiskonna HIVi/AIDSi foorumi kaudu. Ulatuslike konsultatsioonide tulemusena võttis komisjon oktoobris vastu teatise Euroopa Liidu strateegia liikmesriikide toetamiseks alkoholist põhjustatud kahju vähendamisel 24. Selles määratleti viis prioriteetset valdkonda, mis on aktuaalsed kõigis liikmesriikides ning kus ühenduse meetmetega saab anda riiklikule poliitikale lisandväärtust. Need valdkonnad on: noorte, laste ja veel sündimata laste kaitsmine; alkoholiga seotud liiklusõnnetustes vigastatute ja hukkunute arvu vähendamine; alkoholist põhjustatud kahju vähendamine täiskasvanute hulgas ja alkoholi kahjuliku mõju vähendamine töökohtadel; alkoholi kuritarvitamise mõjust ja mõistlikest joomisharjumustest teavitamine, inimeste harimine ja nende teadlikkuse suurendamine; ühtse tõenditekogu koostamine ja pidamine Euroopa Liidu tasandil ET 8 ET

10 Novembris 2006 vastuvõetud nõukogu järeldustes kiideti komisjoni teatis heaks ja julgustati selles sätestatud meetmeid ellu viima. Septembris avaldas komisjon rohelise raamatu Tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse edendamine: Euroopa mõõde ülekaalulisuse, rasvumise ja krooniliste haiguste ennetamisel 25 põhjal peetud avalike arutelude tulemused. Komisjon jätkas arutelusid huvirühmadega ning tegeles edasi toitumist ja kehalist aktiivsust käsitleva valge raamatu 26 mõju hindamisega. Sai valmis tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervishoiu Euroopa tegevusprogramm ja selle raames hakati täitma 177 ülesannet seoses praeguste rasvumise levikutendentside peatamise ja ümberpööramisega. Selle programmiga ühinenute ja USAs samalaadsete probleemidega tegelejate vahel toimusid maikuus vastastikused külaskäigud nii riikliku ja erasektori tasandil. Jätkati ELi suitsetamisvastast kampaaniat aastateks HELP - Eluks ilma tubakata, mis on suunatud peamiselt noorukitele vanuses 15 kuni 18 aastat ja noortele täiskasvanutele vanuses 18 kuni 30 aastat. Kampaania on suunatud peamiselt kolmele tegevusvaldkonnale seoses tubakatoodete tarbimise piiramisega (ennetamine, suitsetamisest loobumine ning passiivse suitsetamise ohtude teadvustamine), kaasates selleks mitmeid meediavahendeid, sealhulgas televisiooni ja Interneti, ajakirjanduse ja avalikud üritused. Märtsis alustati CO mõõtmise kampaaniaga, mille raames viidi läbi rohkem kui katset ning organiseeriti üle 250 ürituse kogu ELis. Ja lõpetuseks, 25 riigis peetud arutelude baasil valmis noorte enda koostatud Euroopa noorsoo manifest tubakatoodete vastu 27 ning seda sai hakata levitama. Rohelise raamatu Elanikkonna vaimse tervise edendamine. ELi strateegia. 28 põhjal viidi aasta oktoobris läbi laiaulatuslik avalik arutelu 29. Arutelude käigus leidis kinnitust, et avalikkus toetab väga vaimse tervise strateegia väljatöötamist ELi tasandi. Komisjon tegi koostööd liikmesriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, eelkõige WHO ja selle juurde kuuluva tervist mõjutavate sotsiaalsete tegurite komisjoniga, et kasvaks mõistmine sotsiaalsete tegurite ja tervisega seotud ebavõrdsuse vallas ja töötataks välja edasine tegevusstrateegia selles valdkonnas. Sotsiaalsete tegurite ja tervisega seotud ebavõrdsusega tegelev ELi eksperdirühm alustas uuringut tervisega seotud ebavõrdsuse makromajanduslike mõjude kohta ja lõi vahendi, mille kaudu jagada häid tavu riiklike poliitikate väljaarendamisel. Nõukogu järeldused teemal tervishoid kõikides poliitikavaldkondades võeti vastu kui Soome oli ELi eesistujariik. Soome rõhutas, kui tähtis on tegeleda tervist mõjutavate sotsiaalsete teguritega mitmetes poliitikavaldkondades. Komisjoni diskussioonide põhjal valminud uues tervishoiustrateegiat käsitlevas dokumendis Tervishoid Euroopas: strateegiline lähenemine nähti ette, et uue strateegia üks peamisi valdkondi peaks tegelema tervisega seotud ebavõrdsuse vähendamise toetamisega ja ET 9 ET

11 aitama likvideerida riikides endas ja riikide vahel valitsevaid tervishoiuvaldkonna ebavõrdsusi. Aruanne, mis käsitles nõukogu 18. juuni aasta soovituse (uimastisõltuvusega seotud tervisekahjude ennetamise ja vähendamise kohta) 30 rakendamist, koostati aastal ja saadeti nõukogule ja parlamendile edasi aastal. Alustati ettevalmistusi uimastisõltuvuse ravi käsitleva aruande koostamiseks ja ettepaneku esitamiseks nõukogu soovituseks, milles käsitletakse uimastisõltuvust vangide hulgas. Aruande avaldamine on ELi uimastitevastase tegevuskava kohaselt ette nähtud aastal ja soovituse oma vastavalt aastal. Aastatel rakendatava Euroopa keskkonna ja tervishoiu tegevuskava raames võeti mitmeid meetmeid aasta oktoobris pandi kokku siseruumide õhu kvaliteediga tegelev ekspertide töörühm, kelle ülesandeks oli luua foorum parimate tavade ja teabe vahetuseks, anda komisjonile nõu siseruumide õhu kvaliteediga seonduvate ELi programmide ja meetmete kohta ning teha ettepanekuid meetmete kohta, mille eesmärk on vähendada saasteainete sisaldust/ kontsentratsiooni Riskihindamine aasta rahvatervise programmiga seotud teaduskomiteesid rahastati aasta töökava 31 artikliga ettenähtud vahenditest aasta jooksul võttis kolm teaduskomiteed, 32 nimelt tarbekaupade teaduskomitee, tervise- ja keskkonnariskide teaduskomitee ning tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee, vastu mitmeid arvamusi, mis hõlmasid selliseid teemasid nagu teatavad juuksevärvid (võimaliku vähktõveohu läbivaatamise raames), päevitamisega seonduvad ohud, olemasolevate ainete ohtlikkuse hindamine määruse (EÜ) nr 793/93 raames, muude ainete nt organotiinide hindamine, õhuvärskendajate kaudu levivate ainete võimalikud mõjud, elektromagnetväljade mõju inimese tervisele ning teemat, mis käsitles nanomaterjalidest tulenevate riskide hindamise praeguse metoodika asjakohasust. Tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomiteel 33 paluti põhjalikult läbi vaadata aasta oktoobris toksilisuse, ökotoksilisuse ja keskkonna teaduskomitee esitatud arvamus elektromagnetväljade, raadiosagedusväljade ja mikrolainekiirguse võimalike mõjude kohta tervisele, et võtta arvesse uusimaid teaduslikke andmeid elektromagnetväljade kohta. Tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee arvamust arutas septembrist kuni novembrini avalikkus ja lõplik versioon sellest pidi avaldatama aasta esimeses kvartalis. Oktoobris 2005 algatatud nanotehnoloogiliste toodete riskihindamise meetodeid käsitlevate konsultatsioonide tulemuste põhjal võttis tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee märtsis vastu arvamuse selle kohta, kas olemasolev metoodika on asjakohane hindamaks nanomaterjalide põhjustatavaid võimalikke ELT L 42, , lk ET 10 ET

12 ohte. Kõnealuses komitee arvamuses jõuti järeldusele, et oleks vaja teha mõningaid muudatusi praegustes katse- ja kontrollimeetodites, mis kajastaksid nanotehnoloogiliste toodete ainulaadseid omadusi. Komitee rõhutas ka vajadust viia riskihindamised läbi üksikjuhtumi kaupa. Arvamuses märgiti ka, et teadmised on puudulikud, eelkõige seoses inimeste kokkupuutega nanotehnoloogiliste toodetega ning selles osas, kuidas need tooted mõjutavad tervist ja keskkonda. Teaduskomiteede, tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi komisjoni, tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraadi, Euroopa Toiduohutusameti, Haiguste Tõrje Euroopa Keskuse, Euroopa Ravimiameti ja Euroopa Keskkonnaagentuuri teisel kohtumisel rõhutasid kõik koostöö vajalikkust ja tõid esile oma ühise huvi teha koostööd riskihindamise ühise raamistiku alusel. ET 11 ET

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Metoodika kirjeldus 2015

Metoodika kirjeldus 2015 Metoodika kirjeldus 2016 Tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele tasude maksmise avalikustamise aruande lisadokument Takeda Pharma AS Väljaandmise kuupäev: 01.06.2017 Metoodika kirjeldus 2016 1.

Rohkem

Microsoft Word - SANCO ET-TRA-00.DOC

Microsoft Word - SANCO ET-TRA-00.DOC EUROOPA KOMISJON TERVISHOIU JA TARBIJAKAITSE PEADIREKTORAAT Direktoraat C Rahvatervis ja riskianalüüs C2 Tervishoiualane teave AVALIK ARUTELU HARULDASED HAIGUSED: EUROOPA EES SEISVAD VÄLJAKUTSED Käesolev

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 30. mai 2012 (04.06) (OR. en) 8876/12 SOC 287 ENV 293 EDUC 93 RECH 119 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Alaliste esindajate komitee (COREPER I) / nõukogu (tööhõive,

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded 3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded Arvo Viltrop Arenemislugu Eesti Vabariigi veterinaaria valitsus Praeguse riigiteenistuse eellane: Nõukogude liidu aegne Põllumajandusministeeriumi

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft Word - Spotlight on the FCTC final text word_ET.doc

Microsoft Word - Spotlight on the FCTC final text word_ET.doc Tähelepanu tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioonil (FCTC) väljaanne nr 1 / jaanuar 2008 Tubaka tarbimise leviku raamkonventsiooni ning Euroopa Liidu sellealaseid kohustusi puudutavate infotundide

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

SANCO/7146/2012-EN Rev. 3

SANCO/7146/2012-EN Rev. 3 EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.12.2012 COM(2012) 788 final 2012/0366 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

TET_seminar_Maripuu_

TET_seminar_Maripuu_ Ida-Tallinna Keskhaigla: suitsuvaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem