INGLISE KEELE AINEKAVA 2. KLASSILE 1 tund nädalas, kokku 35 tundi õppeaastas

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "INGLISE KEELE AINEKAVA 2. KLASSILE 1 tund nädalas, kokku 35 tundi õppeaastas"

Väljavõte

1 INGLISE KEELE AINEKAVA 2. KLASSILE 1 tund nädalas, kokku 35 tundi õppeaastas Õpitulemused 2.klassi lõpuks: Inglise keele õpetusega 2. klassis taotletakse, et õpilane: saaks algteadmised (eelkursuse) inglise keelest, huvituks võõrkeele õppimisest, omandaks algse oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, oskaks õpitavat keelt siduda igapäevaeluga (leida infot pakenditelt, filmides, lauludes tunda ära inglise keel jne) huvituks õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist, oskaks kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (õpilaste sõnaraamat, internet) Õppesisu ja- tegevused: Illuka Kooli 2. klassi keeleõpetuse eesmärk on õpetada lapsi kasutama keelt loomulikes suhtlusolukordades. Arendame kuulamis- ja rääkimisoskusi. Õpetame õpilasi aktiivselt kuulama, eristama üksikuid sõnu, sõnagruppe, lauseid ja seoseid nende vahel, aga ka hääletooni, intonatsiooniosa teksti mõistmisel. Kuulamisoskuse kujundamine on vahetult seotud matkimise ja järelerääkimise ning artikulatsiooniaparaadi arendamisega. Eriti oluline on õigete hääldusaluste omandamine. Rääkimisoskuse arendamiseks kasutame pilte ja erinevaid esemeid stiimulitena. Laste motiveerimiseks kasutame tunnis rütmi- ja liisusalme, sõnamänge, luuletusi, laule ja mänge. 2. klassis kasutatavad metoodilised võtted: 1. rääkimine pildi järgi või eseme kirjeldamine; 2. suulistele korraldustele reageerimine (joonistamine, esemele või pildile osutamine jms); 3. kuulamine ja kordamine õpetaja järel; 4. laulude, luuletuste ja lugude kuulamine; 5. õpitud laulude ja luuletuste esitamine; 6. häälega lugemine; 7. loetellu sobimatu sõna äratundmine; 8. lausete ja fraaside lõpetamine; 9) ärakirja tegemine ja mudeli järgi kirjutamine; 10) lugude ja dialoogide kuulamine; 11) tähelepanelikku kuulamist nõudvate mängude mängimine, näiteks bingo Teemad: Värvid (erinevad värvid, leida värve klassis, õues, enda ümber) Numbrid ja lihtsad tehted (1-20, 100, 1000, , liitmine, lahutamine) Tähestik (inglise keele tähestik pähe) Perekond (osata nimetada perekonna liikmeid ja joonistada lihtsat perepuud) Päevad (nädalapäevad) Klass (osata nimetada asju, mida näeme klassis) Kuud (12 kuud) Riided (osata nimetada olulisemaid riideesemeid) Lemmikloomad (osata nimetada lemmikloomi) Jõulud, Lihavõtted Vestleme inglise keelt kõnelevatest maadest, Inglismaast, Londonist, sümbolitest

2 Lihtne grammatika (nimisõna ainsus ja mitmus, asesõnad, lihtolevik ja lihtminevik) Hindamine: Õpilaste hindamine toimub vastavalt Illuka Koolis kehtivale õpilaste hindamise korrale. 2.klassis hinnatakse õpilast kujundava hindamise kaudu Õppimise algetapil on eriti olulised sõnalised positiivsed hinnangud. Õpiedukuse kindlaksmääramisel arvestatakse lapse tervikarengut: väljendusoskust, loovust, sotsiaalset ja keelelist arengut. Lause keeleline õigsus ei ole seejuures esmatähtis. 2. klassis on oluline anda tagasiside kõigele, mida on omandatud: järelehääldamist, sõnatähenduse taipamist, vaatlus-, vestlus- ja esmast lugemisoskust, õigesti ja ilusa käekirjaga tehtud harjutust jne. Hindamiseskaala kasutamine töölehtede puhul: "excellent or well done!" - suurepärane, eeskujulik; "very good" - väga hea; "good" - hea; "fair" - harjuta/püüa veel; "poor" - on raske. INGLISE KEELE AINEKAVA 3. KLASSILE 3 tundi nädalas, kokku 105 tundi õppeaastas Õppe-eesmärgid: huvitub võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest; omandab ja täiendab oskusi edaspidiseks võõrkeelte õppimiseks; huvitub õpitavat keelt kõnelevast maast ja selle kultuurist; omandab erinevad lugemis- ja kuulamisstrateegiad; arendab lugemise kaudu iseseisva mõtlemise ja analüüsi võimet; arendab oskust väljendada enese seisukohti; õpib hankima vajalikku teavet sõnaraamatutest. Lõiming teiste õppeainetega Kehaline kasvatus - tervislikud eluviisid Ühiskonnaõpetus pereliikmed ja suhted, kodu aadress, sõbrad ja suhted klassis Matemaatika-arvud, põhiarvud, kellaajad Teemad MINA ISE: ( nimi, vanus, kehaosad, riietus, lemmiktegevused) PEREKOND JA KODU: (pereliikmed, aadress, sugulased, maja, korter, aed); SÕBRAD:( nimi, vanus, ühised tegevused); MINU PÄEV (igapäevane tegevus); MINA JA MINU ARVAMUS (mis meeldib, mis ei meeldi ); SIGNAALSÕNAD (numbrid, põhiarvud, kellaajad, värvid ). Keeleteadmised: nimisõna: ainsus ja mitmus; artikkel: a, an, the ; arvsõnad: põhiarvud, kellaaeg ;

3 asesõna: isikulised asesõnad ja omastavad asesõnad, näitavad asesõnad ; tegusõna: põhitegusõna ja abitegusõna ; tegusõna vormistik: Present Simple ; Present Continuous; Past Simple; eessõna: in, on, under; sõnatuletus: liitsõnad, arvsõna tuletusliide- teen ja ty ; inglise tähestik: tähtede nimetused ja sõnade häälimine (spelling); õigekiri: suur ja väike täht, nimisõna mitmuse lõpud; kirjavahemärgid: punkt, küsimärk, hüüumärk, ülakoma. Õpitulemused: Kuulamisel saab aru korraldustest, mida õpetaja tunnis kasutab; saab aru lihtsatest, temale tuttavatest sõnadest, lühitekstidest, lauludest; eristab õpitavale võõrkeelele omast intonatsiooni, rõhku, rütm. Kõnelemisel oskab ennast tutvustada, rääkida oma perest, sõbrast, koolitarvetest; oskab tervitada ja jätta hüvasti ; küsida kaaslase nime; paluda ja tänada; soovida õnne sünnipäevaks; oma vanust ja numbreid 1-20; aega ( täistunnid kellal ); oskab häälida oma nime. Lugemisel saab aru tuttava sõnavaraga lühitekstidest; saab aru kirjalikest lühitööjuhenditest; oskab õige intonatsiooni, rõhu ja rütmiga lugeda õpitud dialooge, lühijutte, luuletusi. Kirjutamisel oskab kirjutada enda ja oma lähimate kaaslaste nime; oskab õigesti kirjutada sõnu, mida vajab õppematerjalides olevate mõistatuste ja ristsõnade lahendamisel; oskab juhendamisel lõpetada lauseid ja fraase. Keeleoskuse hea tase 3. klassi lõpus: Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine A1.2. A1.2. A1.2. A1.2. Hindamine Õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava ja Illuka Kooli õppekava üldosa ning teiste hindamist reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Hinnang antakse õpilase kuulatud tekstist arusaamisele ja suulisele väljendusoskusele.

4 INGLISE KEELE AINEKAVA 4. KLASSIS 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi õppeaastas Õppe-eesmärgid 4. klassis korratakse, süvendatakse ja täiendatakse 3.klassis õpitut. Kõiki osaoskusi arendatakse kompleksselt, kasutades suulise eelnevuse printsiipi. Kuulamisel: kuulata kaasõpilaste, õpetaja või lindile salvestatud kõnet, mõista lausete ja jutukeste sisu ning täita vastav kuulamisülesanne. Kõnelemisel: täpsustada inglise keele häälikute õiget hääldamist; pöörata tähelepanu tõusvale ja langevale intonatsioonile; osata vastata õpitud küsimustele ja ise küsimusi esitada; kasutada enamlevinud viisakusväljendeid. Lugemisel: lugeda õpitud teksti häälduslikult ja intonatsiooniliselt õigesti; harjutada õpikusõnastiku kasutamist. Kirjutamisel: võtta kasutusele inglise keele harjutuste vihik; treenida võõrtähti sisaldavate sõnade kirjutamist; harjutada võimalikult erinevate töökorralduste kirjalikku täitmist Lõiming teiste ainetega Kehaline kasvatus - tervislikud eluviisid, rahvuslikud spordialad Loodusõpetus lemmikloomad, aastaajad, päeva osad, loomad, linnud, taimed Ühiskonnaõpetus sõbrad ja suhted klassis,liiklemine ja liiklusvahendid, ametid Matemaatika kellaajad Arvutiõpetus õppevahendite kasutamine esitluste juures Muusika tuntud inglise lastelaulud Eesti keel tuntud ingliskeelsete muinasjuttude tutvustamine Teemad MINA: nimi, vanus, välimus, kehaosad, riietus, lemmiktegevused; tervis PEREKOND JA KODU: pereliikmed, lemmikloomad, sugulased, aadress, maja, korter, aed, õu; SÕBRAD: nimi, vanus, elukoht, välimus, ühised tegevused; KESKKOND, KODUKOHT: aastaajad ja ilm; loomad, linnud, taimed; IGAPÄEVASED TEGEVUSED: söögikorrad, liiklus ja liiklusvahendid, tee küsimine ja juhatamine; ÕPPIMINE JA TÖÖ: koolipäev ja päevaplaan, kellaajad, sõbrad, kooliruumid, õppevahendid, ametid; HARRASTUSED JA KULTUUR: huvialad, sport, muusika, raamatud. Keeleteadmised: nimisõna: ainsus ja mitmus, ainsuslikud ja mitmuslikud sõnad, erandlik mitmus, aluse ja öeldise ühildumine, omastav kääne; artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel; omadussõna: omadussõna ühildumine nimisõnaga, võrdlusastmed; arvsõnad ja mõõtühikud: põhi- ja järgarvud, lihtmurrud (pool ja veerand), kellaaeg, kuupäev, aasta; asesõna: isikulised asesõnad ja omastavad asesõnad (my, your jt), näitavad asesõnad ( this, that, these, those), küsivad asesõnad (what?,when?, where?, who?, how?, why?) tegusõna: põhitegusõna ja abitegusõna (be, have, do), modaaltegusõna (can, must= have to), enamkasutatavad reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad Tegusõna vormistik üldajad (Present ja Past Simple), kestvad ajad (Present ja Past Progessive)

5 Määrsõna: sagedusmäärsõnad always, never, ever, sometimes, again;järjestavad määrsõnad first, next, then, before, after, later sidesõna: and, but, that; eessõna: enamkasutatavad eessõnad (in, on, at, in front of, behind, under, to, by, up, after, before, next to, past), eessõnalised väljendid (next to, in the middle, good/ bad at, at the top); lauseõpetus: lihtlaused, sõnajärg jaatavas, eitavas, küsivas lauses, lühilaused; sõnatuletus: liitsõnad, arvsõna tuletusliited teen ja ty, nimisõna tuletusliited er, määrsõna tuletusliide ly; tähestik: tähtede nimed ja sõnade häälimine; õigekiri: suur ja väike täht, nimisõna mitmuse lõpud, omadussõna võrdlusastmed, verbi vormid; kirjavahemärgid: punkt, küsimärk, hüüumärk, ülakoma Õpitulemused 4.kl. õpilane kordab, süvendab ja täiendab 3. klassis omandatut. Kuulamisel saab aru tunnis vajaminevatest tööjuhenditest, pöördumistest; saab aru õpitud sõnavara ulatuses tekstist, lauludest, samuti passiivset sõnavara sisaldavatest tekstidest. Kõnelemisel oskab vestelda ja reageerib küsimustele õpitud temaatika piires; oskab jutustada oma päevast, lemmiktegevusest; oskab kasutada lihtsamaid mineviku vorme; oskab loendada arve 1-100; oskab kasutada järgarve oma sünnipäeva ütlemisel; oskab väljendada pooltunde kellal. Lugemisel saab aru 3-4 tundmatut sõna sisaldavast lühitekstist, kasutades piltide abi; oskab leida vajalikku informatsiooni lühitekstidest. Kirjutamisel oskab eeskuju järgi kirjutada küllakutset, õnnitlus- ja tänukaarti; kirjutada sõbrale kirja, kasutades õpitud keelendeid; lõpetada lauseid ja fraase; kirjutada lühijutukesi. Hindamine Õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava ja Illuka Kooli õppekava üldosa ning teiste hindamist reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse numbriliste hinnetega nii jooksvalt kui kokkuvõtvalt osaoskuste kaupa. INGLISE KEELE AINEKAVA 5. KLASSIS 3 tundi nädalas, kokku 105 tundi õppeaastas Õppe-eesmärgid 5. klassis korratakse, süvendatakse ja täiendatakse 4.klassis õpitut. Kõiki osaoskusi arendatakse kompleksselt, kasutades suulise eelnevuse printsiipi.

6 5. klassi õpilane saavutab A-keeles keeleoskuse taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda; lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste; huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest; omandab oskused edaspidiseks võõrkeelte õppimiseks ja oma keeleoskuse pidevaks täiendamiseks; huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; omandab erinevad lugemis- ja kuulamisstrateegiad; arendab lugemise kaudu iseseisva mõtlemise ja analüüsi võimet; arendab oskust väljendada enese ja rühma seisukohti; õpib hankima vajalikku teavet (ka teiste õppeainete jaoks) võõrkeelsetest teatmeteostest, sõnaraamatutest, Internetist ja muudest infoallikatest Lõiming teiste õppeainetega Eesti keel kirjeldus ja vastava sõnavara kasutamine Kehaline kasvatus erinevad spordialad, spordi ja liikumisega seotud sõnavara Inimeseõpetus pere ajalugu ja traditsioonid; kodukandi tundmine, sõbrasuhete loomine ja uued sõbrad Kirjandus sõpruse käsitlemine läbi ilukirjanduse Loodusõpetus keskkonnakaitse organisatsioonid meil ja mujal; loodusnähtused; riikide nimetused, rahvused; maailmakaart Ajalugu ajaloolised vaatamisväärsused ingliskeelsetes maades Matemaatika kellaaja tundmine Kodundus toiduga seonduv sõnavara, toiduvalmistamine ja maitsed, retseptide tõlkimine Kunst kunstnikud, kunstiteose kirjeldamine Muusika- muusikastiilid, lauljad, muusikakollektiivid Inimeseõpetus tähtpäevad Eestis ja Suurbritannias; kultuuride võrdlemine Teemad MINA JA TEISED: enesetutvustus, vabaajategevused, huvid, sport, harjumused, elukogemused. PEREKOND JA KODU: pereliikmed; sugupuu, ühistegevused, kodu; heategevus. SÕBRAD ja KOOL: sõbrad, suhted sõpradega, sõprus, ausus, usaldus, iseloomuomadused; õppimine KESKKOND: looduskatastroofid; looduskaitse ja säästev eluhoiak ning keskkonnasõbralik käitumine; ilmaennustus ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD: kuulsadisikud Briti ajaloos; popmuusika, kuulsused, legendid, kultuuritavad ja -kombed; vaatamisväärsused, ehitised; sümbolid, kultuuritavad, kombed; Inglismaa, Sotimaa, reisimine; IGAPÄEVASED TEGEVUSED: päevaplaan, kellaaeg, aastaarvud, vaba aja tegevused, puhke-ja seikulus laagrid; ostmine, toitlustus / söök ja jook, menüü, koostisosad, tervislik toitumine; HARRASTUSED JA KULTUUR: maad, rahvad, rahvused; erinevate maade festivalid; leiutised ja leiutajad, kuulsad inimesed ajaloost Õppetegevus Jätkuvalt kasutatakse suulise eelnevuse printsiipi: see, mida laps hakkab lugema ja kirjutama, omandatakse eelnevalt suulises kõnes; kompleksselt arendatakse kõiki osaoskusi; õppimisprotsessis kasutatakse erinevaid töömeetodeid (paaris- ja rühmatöö, projekt, rollimäng, dramatiseering, intervjueerimine jms) ning meediavahendeid (video, arvuti);

7 kuulamis- ja lugemisstrateegiate arendamine, töö sõnavaraga, sõnaraamatuga aitavad õpilasel keelelist infot kiiremini ja kindlamalt meelde jätta; süvendatakse iseseisva õppimise oskust (õpitakse tundma erinevaid õpistrateegiaid, mis aitavad edaspidi iseseisvalt töötada). Keeleteadmised: nimisõna: ainsus ja mitmus, ainsuslikud ja mitmuslikud sõnad, erandlik mitmus, aluse ja öeldise ühildumine, omastav kääne; artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel, enamkasutatavad väljendid artikliga ja ilma; omadussõna: omadussõna ühildumine nimisõnaga, võrdlusastmed; arvsõnad ja mõõtühikud: põhi- ja järgarvud, lihtmurrud (pool ja veerand), kellaaeg, kuupäev, aasta, pikkus, kaal, kaugus; asesõna: isikulised asesõnad ja omastavad asesõnad (my, your jt), näitavad asesõnad ( this, that, these, those), küsivad asesõnad, umbmäärased asesõnad(some); tegusõna: põhitegusõna ja abitegusõna (be, have, do), modaaltegusõna (can, must= have to), enamkasutatavad reeglipärased ja ebareeglipärasedtegusõnad; tegusõna vormistik: üldajad ( Present and Past Simple), kestvad ajad (Present and Past Progressive); the Future Simple, Present Perfect; määrsõna: sagedusmäärsõnad always, never, ever, sometimes, again; järjestavad määrsõnad first, next, then before, after, later; määrsõnad liitega ly (quicly, suddenly); sidesõna: and, but, that, or, when; eessõna: enamkasutatavad eessõnad (in, on, at, in front of, behind, under, to, by, up, after, before, next to, past), eessõnalised väljendid ( next to, in the middle, good/ bad at, at the top); lauseõpetus: lihtlaused, sõnajärg jaatavas, eitavas, küsivas lauses, lühilaused; sõnatuletus: liitsõnad, arvsõna tuletusliited -teen ja -ty, nimisõna tuletusliited -er, määrsõna tuletusliide -ly; tähestik: tähtede nimed ja sõnade häälimine; õigekiri: suur ja väike täht, nimisõna mitmuse lõpud, omadussõna võrdlusastmed, verbi vormid; kirjavahemärgid: punkt, küsimärk, hüüumärk, ülakoma. Õpitulemused 5. klassi õpilane kordab, süvendab ja täiendab 3. ja 4. klassis omandatut. Kuulamisel saab aru keelenditest, mida õpetaja tunnis kasutab; saab aru lihtsatest tekstidest (kirjeldused, jutukesed ), mõistab konteksti abil neis esinevaid tundmatuid sõnu; eristab selgelt kuni kolme vestluses osaleva inimese kõnet. Kõnelemisel oskab rääkida oma igapäevastest tegevustest, harrastustest; oskab vestluses siirduda ühelt teemalt teisele tingimusel, et mõlemad teemad on tuttavad oskab kasutada õpitud keelendeid, et end arusaadavaks teha igapäevastes olukordades: võrrelda oma perekonda oma sõbra perekonnaga, oma koolielu teiste omaga; küsitleda oma kaaslast ja saadud infot edasi anda; väljendada ja põhjendada oma arvamust; kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga; kirjeldada pilte;

8 hääldada kõiki võõrhäälikuid korrektselt. Lugemisel saab aru 3-4 tundmatut sõna sisaldavatest lühitekstidest (kasutades konteksti, pildi või sõnaraamatu abi); saab aru kirjalikest tööjuhenditest; on tuttav erinevate lugemisstrateegiatega. Kirjutamisel oskab kirjutada kirjasõbrale kirja (ennast tutvustada, rääkida oma kodust ja perekonnast, igapäevasest tegevusest ja harrastustest); eeskuju järgi kirjutada õnnesoovi, häid soove jõuludeks, uueks aastaks, reisile minekuks; kirjutada aadressi ja isiklikke andmeid nõudvat ankeeti; lõpetada lauseid ja fraase, kirjutada õpitud teksti põhjal etteütlust ja seda parandada. Hindamine: Õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava ja Illuka Kooli õppekava üldosa ning teiste hindamist reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse numbriliste hinnetega nii jooksvalt kui kokkuvõtvalt osaoskuste kaupa. Hinnatakse nii kirjalikke kui suulisi vastuseid: jutustamine, faktiteadmised, sõnavara, harjutused, kontrolltööd, iseseisvad tööd. INGLISE KEELE AINEKAVA 6. KLASSILE 3.tundi nädalas, kokku 105 tundi õppeaastas Õpetuse eesmärgid Õppesisu õpilane huvitub inglise keele õppimisest ja oma silmaringi laiendamisest julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada omandab erinevaid töö- ning õpivõtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja teatmeteoseid Kõnearendus- ja lugemisteemad 1. Mina ise (välimus, nimi, vanus, kehaosad, iseloom, riided, minu arvamus) 2. Minu perekond (pereliikmed, sugulased, aadress, maja, korter, aed) 3. Minu kodukoht (asukoht, aastaajad, ilm, loomad, linnud, taimed) Läbivad teemad: turvalisus, keskkond ja säästev areng 4. Minu kool ja klass (koolipäev, sõbrad ja õpetajad, õppeained, kooliruumid, koolitarbed, koolivaheajad) Läbiv teema: tööalane karjäär ja selle kujundamine

9 5. Minu päev (igapäevane tegevus) 6. Harrastused ja vaba aeg (mängud, sport, huvialad, raamatud, reisimine, lemmiksaated) Läbiv teema: infotehnoloogia 7. Minu liiklus (liiklus ja liiklusvahendid, tee küsimine ja juhatamine) Läbiv teema: turvalisus 8. Eesti ja naaberrahvad (asukoht, keel, pealinn, lipp, pühad) Läbiv teema: infotehnoloogia 9. Inglise keelt kõnelevad maad (asukoht, pealinn, lipp, pühad) Läbiv teema: infotehnoloogia Suhtlusoskused tervitamine ja hüvastijätmine enda ja oma kaaslase tutvustamine palumine ja tänamine vabandamine nimede häälimine, nime ja aadressi küsimine vastamine telefonikõnedele, telefoninumbri ütlemine oma soovi väljendamine loa palumine heakskiidu/ kahetsuse/ meeldimise/ mittemeeldimise väljendamine nõustumine/mittenõustumine õnnitlemine, heade soovide soovimine Kuulamisoskused lühitekstide kuulamine ja kuulamisülesannete täitmine õpetaja antud korralduste kuulamine ja täitmine laulude kuulamine ja lünkteksti täitmine jutukeste kuulamine ja nende illustreerimine Kõnelemisoskused repliikide järjestamine dialoogiks lausete moodustamine dialoogiks jutukeste koostamine rollimängud (küsimuste esitamine, lühiintervjuud) pildi kirjeldamine Lugemisoskused loetud tekstist info leidmine

10 sisutähtsate sõnade ja lausete leidmine tekstist pealkirjastamine kirjalikult antud ülesande lugemine ja sellele vastav tegutsemine lihtsate tabelite ja jooniste lugemine luuletuste lugemine sõnaraamatu kasutamine Kirjutamisoskused häälimise järgi kirjutamine, tähestik ärakiri ja lünkteksti täitmine lühikirjelduse ja lihtsa kirja koostamine lühietteütlused lausepoolte kokku viimine Keeleteadmised Nimisõna. ainsus ja mitmus, erandlik mitmus, aluse ja öeldise ühildumine, omastav kääne) Artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel, artikli puudumine Omadussõna: võrdlusastmed, võrdlemine Arvsõnad: põhi ja järgarvsõna, lihtmurrud, kellaaeg, kuupäev, aasta, pikkus, kaal, kaugus Asesõna: isikulised ja omastavad asesõnad, näitavad asesõnad, küsivad asesõnad, umbmäärased asesõnad Tegusõna: põhitegusõna ja abitegusõna, modaaltegusõna, enamkasutatavad reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad, üldajad, kestvad ajad, täisminevik, käskiv kõneviis, kaudne kõne (saatelause olevikus) Keeleoskuse hea tase 6.klassi lõpus: Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine A2.2. A2.2. A2.2. A2.2. Hindamine: Õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava ja Illuka Kooli õppekava üldosa ning teiste hindamist reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse numbriliste hinnetega nii jooksvalt kui kokkuvõtvalt osaoskuste kaupa. Hinnatakse nii kirjalikke kui suulisi vastuseid: jutustamine, faktiteadmised, sõnavara, harjutused, kontrolltööd, iseseisvad tööd.

11 INGLISE KEELE AINEKAVA 7. KLASSILE 3 tundi nädalas, kokku 105 tundi õppeaastas Õpitulemused 7. klassi lõpetaja: 1) saab kuuldud sõnumist peamiselt aru, mõistab üksikasju, kui räägitakse igapäeva teemadel; 2) loeb ja mõistab lühikest, selge arutluskäiguga eakohast teksti; 3) suudab osaleda vestluses, kasutades vajadusel vestluspartneri abi; 4) suudab suuliselt ja kirjalikult kirjeldada sündmusi õpitud teemal; 5) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade ja nende kultuuri vastu (nt loeb adapteeritud teksti, vaatab filme); 6) teadvustab erinevate maade ja kultuuride erinevusi, oskab nendega arvestada; 7) kasutab kakskeelset sõnaraamatut ja eakohaseid allikaid vajaliku info otsimiseks; 8) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas, vajadusel kasutab õpetaja abi; 9) seab endale õpetaja abiga eesmärke ja koostöös kaaslastega oskab hinnata oma saavutusi. Õppesisu 1. Mina ja teised. Võimed, tugevused ja nõrkused; viisakusreeglid, teistega arvestamine. 2. Kodu ja lähiümbrus. Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad; kodukoha vaatamisväärsused ja nende tutvustamine. 3. Kodukoht Eesti. Loodus ja looduskaitse; elu linnas ja maal; Eesti vaatamisväärsused. 4. Riigid ja nende kultuur. Tuntumate riikide nimetused, rahvad, keeled. Mõne õpitava keele kultuuriruumi kuuluva riigi lühiiseloomustus, tuntumad sündmused ja isikud. 5. Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tervislik eluviis ja toitumine, turvalisus; õpioskused ja harjumused. 6. Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja reklaam. Õppetegevused Kuulamisoskuse arendamiseks vaadatakse filme, kuulatakse CDsid, klassikaaslaste ettekandeid. Kuuldud ja loetud tekstidest arusaamise kontrollimiseks kasutatakse eri tüüpi küsimusi (nii suuliselt kui kirjalikult - lühi-, valik-, õige/vale vastustega küsimused). Lugemisel pööratakse tähelepanu erinevate lugemistehnikate kasutamisele. Esitluste ja ettekannete jälgimisel kasutatavad õpilased hindamismudeleid, mis aitab tähelepanu ülal hoida, kontrollib arusaamist, võimaldab hinnata oma ja teiste saavutusi, avaldada ja põhjendada arvamust. Suulise suhtlemisoskuse arendamiseks teevad õpilased paaris ja rühmas rollimänge igapäeva teemadel, arvestades kõneetiketireegleid, mis lähtuvad õpitava keele kultuuri eripärast.

12 Vaba/spontaanset vestlusoskust arendatakse lühiettekannete kuulamisele, filmide vaatamisele ja tekstide lugemisele järgnevates aruteludes, kus esitatakse ja põhjendatakse oma seisukohti. Õpilasi suunatakse kuulama, vaatama ja lugema vastavalt oma huvidele õpitavas keeles eakohaseid saateid või tekste (internet, muusika). Sõnavara laiendamiseks kasutatakse erinevaid kakskeelseid sõnaraamatuid (nii trükitud kui veebis), seejuures arendatakse oskust valida sõna õige tähendus vastavalt kontekstile. Arendatakse võimet pidada monoloogi õpitud teemadel. Suuliste lühiettekannete koostamisel kasutatakse eakohaseid infoallikaid (nt National Geographic Kids). Kirjaliku väljendusoskus: loovtööd (lühikirjandid, isiklikud kirjad ja teated, lühiülevaated õpitud teemadel). Õpitavat keelt kõnelevate maade ja nende kultuuriga tutvumiseks: meedia- ja autentseid audiovisuaalseid materjale, adapteeritud ilukirjandust. Ajakirjad, postkaardid, fotod, dokfilmid, raamatud. Hindamine 7. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult, sõltuvalt ülesande eesmärgist. Õppetöö käigus saab õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. Ülesande eesmärgist lähtuvalt hinnatakse kas ühte kindlat või mitut keeleoskuse aspekti (nt sisu, ülesehitust, sõnavara, kõne ladusust, grammatika õigsust). Hindamiskriteeriumid arvestavad osaoskuste tabeli (RÕK lisa 2, 2.4. Keeleoskustasemed A1.1 C1) A2.2 osaoskuste kirjeldusi (nt hääldus, grammatiline korrektsus). Hindamisel kasutatakse erinevaid meetodeid, mis võimaldavad hinnata erinevaid osaoskusi ja üldpädevusi, iseseisva töö oskust. Sõnavara ja keelestruktuuride omandamist hinnatakse eraldi või kontekstis, s.t. selle järgi kuivõrd õpilane neid lugedes ja kuulates ära tunneb ning kõnes ja kirjas kasutada oskab. Kujundava hindamise abil antakse õpilastele tagasisidet õppetegevuste toimimisest ja toetatakse õpioskusi; kasutades õpitavat võõrkeelt, seavad õpilased koos õpetajaga endale õpieesmärke, täpsustavad ülesannete hindamiskriteeriume. Koostöös kaaslastega annavad õpilased hinnangu oma saavutustele, kasutades nt küsimustikke, hindamismudeleid, õpimappi. INGLISE KEELE AINEKAVA 8. KLASSILE 3 tundi nädalas, kokku 105 tundi õppeaastas Õpitulemused 8. klassi lõpetaja: 1) mõistab endale tuttaval teemal olulist (kuuldud, loetut) 2) oskab igapäevaväljendeid kasutades kirjeldada kogemusi, sündmusi ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti;

13 3) oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal; 4) saab kasutada õpitavat keelt igapäevastes suhtlusolukordades sama keelt emakeelena kõnelejatega, tuginedes õpitava keele maa kultuuritavadele; 5) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset eakohast kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning erinevaid meediakanaleid, IKT vahendeid. 6) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid vajaliku info otsimiseks; 7) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas; 8) seab õpetaja abiga endale õppe-eesmärke ning hindab oma tulemusi. Kasutab võõrkeelseid infoallikaid vajaliku info otsimiseks. Õppesisu I ja II kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad järgmised alateemad: Mina ja teised. Võimed, tugevused ja nõrkused; inimestevahelised suhted, viisakusreeglid ja koostöö. Kodu ja lähiümbrus. Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad; peamised kodukoha vaatamisväärsused ja nende tutvustamine. Kodukoht Eesti. Loodus ja looduskaitse; elu linnas ja maal; Eesti vaatamisväärsused. Riigid ja nende kultuur. Õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid ja nende lühiiseloomustus, tuntumate riikide nimed, rahvad, keeled. Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tervislik eluviis ja toitumine; turvalisus; õpioskused ja harjumused; edasiõppimine ja kutsevalik. Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja reklaam. Õppetegevus 8. klassis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Õppetegevustes lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, sisust, oodatavatest õpitulemustest, toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega. Tähtsal kohal on sõnavara avardamine ja kinnistamine ning iseseisvate tööharjumuste kujundamine. Tunnis suheldakse enamasti õpitavas keeles. Õpilast suunatakse õpitavat keelt kasutama nii tunnis kui ka väljaspool tundi ning koolikeskkonda. Õpilane loeb ning analüüsib erinevaid eakohaseid tekste. Kirjutamisoskust arendatakse erinevaid loovtöid tehes. Suulise ja kirjaliku väljendusoskuse kaudu arendatakse loovust. Õpitakse mõistma kultuurierinevusi, neid teadvustama ning nendega arvestama. Õpilane õpib väärtustama mõtteviiside mitmekesisust, avaldama arvamust ning nägema ja arvestama erinevaid seisukohti. Õppetegevused 8.klassis: 1. eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine; 2. loovtööd ( plakat, jutud ja kirjandid); 3. projektitöö ja õppekäik. Soome Taivalkoski sõprusvallaga ühine projekt ja külaskäik 4. erinevad rolli- ja suhtlusmängud; 5. erinevad rühmatööd; 6. suulised ettekanded (oma töö tutvustamine teistele); 7. info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (internetist, telesaadetest, videotest, ajakirjadest, raamatutest).

14 Hindamine 8.klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa ning teiste hindamist reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Õpilane saab igal õppeveerandil tagasisidet kõigi osaoskuste ja õpitu kohta. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste ja kirjalike vastuste, praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele. Sõnalises hinnangus rõhutatakse positiivset, tuuakse välja see, mida on vaja veel arendada. Õpilane teab, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning hindamise kriteeriume. Igal veerandil toimub vähemalt üks suur töö, mis sisaldab endas erinevate osaoskuste kontrolli. Õpilane õpib seadma endale õppe-eesmärke ning andma hinnanguid oma teadmistele ja oskustele. INGLISE KEELE AINEKAVA 9. KLASSILE 3 tundi nädalas, kokku 105 tundi õppeaastas Õppetegevused Õpilane suhtleb tunnis peamiselt võõrkeeles. Õpilast julgustatakse kasutama võõrkeelt aktiivselt keelekeskkonnas, õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega (teenindussfäär, õppereis, kooli külalistega suhtlemine). Õpilane õpib mõistma kultuurierinevusi, neid teadvustama ning nendega arvestama. Põhikooli viimases klassis arendatakse kõiki osaoskusi. Jätkub sõnavara laiendamine, keele struktuuride tundmise kinnistamine. Suurt tähelepanu pööratakse korrektsele keelekasutusele. Lisaks harjumuspärasele tööle õppevahenditega suunatakse õpilast lugema ja kuulama eri liiki autentseid tekste (teabe-, tarbe- ja meediatekstid, ilukirjandus ning e-tekstid), et tabada peamist sõnumit ja mõista üldist infot. Õpilane õpib mõistma ja väärtustama teiste kultuuride eripära. Tekstidest arusaamise kontrollimiseks kasutatakse mitmekesiseid töövõtteid (nt küsimuste koostamine, küsimustele vastamine, olulise info või võtmesõnade väljatoomine, lühikokkuvõtted jmt). Kirjutamisoskuse arendamiseks kasutatakse lühemaid ja pikemaid loovtöid ( lühikirjandid, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, lühiülevaated). Referaadid ja lihtsamaid uurimistööd, kasutades võõrkeelseid teatmeteoseid, meedia- ja autentseid audiovisuaalseid materjale. Pööratakse tähelepanu lausele, teksti osadele ja tekstile kui tervikule. Õpilane oskab kasutada nii üks- kui ka kakskeelseid sõnaraamatuid (paberkandjal, elektroonilised). Suulist suhtlemisoskust arendatakse erineva sisuga paaris- ja rühmatöödega, sh suhtlusmängude ja rollimängudega igapäevaelu ja õppija isiklike kogemuste teemadel. Õpilased esitlevad kaaslastele oma kirjalikke paaris- või rühmatöö (projektitööd) tulemusi. Kaasõpilaste töid analüüsitakse, avaldatakse oma arvamust ja antakse hinnanguid. Rollimängudes, paaris- ja rühmatöödes õpitakse väljendama oma suhtumist, tundeid, mõtteid.

15 Enesehindamise oskuse arendamisel kasutatakse erinevaid töövõtteid (nt tunni ja/või teema alguses ja lõpus eesmärgist lähtuv kavandamine ja hinnang oma õppimisele, oskustele, vestlused, lühikokkuvõtted), mis suunavad õpilasi oma tööd analüüsima ning leidma oma huve ning andeid. Koostöös õpetajaga püstitab õpilane enesele jõukohaseid eesmärke ja annab hinnangu nende täitmisele. Üldpädevuste kujundamine toimub rühmatöödes, rollimängudes erinevate tööülesannete kaudu. Õpilane järgib klassiruumis kehtivaid igapäevaseid töökäske ja kirjapandud klassireegleid. Õpilane mõistab/näeb oma rolli rühmas, klassis, kogukonnas ja ümbritsevas keskkonnas ning vastutab oma tegevuse eest, täidab endale võetud ülesandeid. Õpilane väärtustab oma ja teiste maade ja rahvaste keelt, kultuuripärandit ning nüüdiskultuuri. Õpilane õpib väärtustama mõtteviiside mitmekesisust, avaldama arvamust ning nägema ja arvestama erinevaid seisukohti. Õpilane oskab kasutada digitehnoloogiat õppimisel: leida ja säilitada infot; kasutada sõnaraamatuid, suhelda erinevates kogukondades. Lõiminguga toetatakse sisulist kooskõla eri ainete vahel, tervikliku maailmapildi kujunemist. Aine sisu on seotud varemõpituga, läbivate teemadega ning teistes ainetes omandatud teadmiste ja oskustega. Teadmisi ja oskusi näidatakse ja täiendatakse, osaledes teemapäevadel, klassi ja kooli projektides. Ühisprojekt Soome Taivalkoski sõprusvallaga ning vastastikused külaskäigud annab võimaluse kasutada varasemaid teadmise ning oskusi ja omandada uusi: teise rahva kultuuri ja ajalooga lähem tutvumine ning seeläbi oma rahva kultuuri ja ajaloo sügavam teadvustamine, võrdlusvõimalus; aktiivne inglise keele kasutus suhtlemisel sõprusvalla õpilaste ja õpetajatega. ÕPITULEMUSED 9. klassi lõpetaja 1. mõistab kõike olulist igapäevaeluga seotud teemadel; tabab peamist sõnumit ja mõistab üldist arutluskäiku; suudab järgida üksikasjalikke juhtnööre ja lihtsamaid kasutusjuhendeid; oskab leida vajalikku infot ning suudab kontekstis mõista tundmatuid sõnu teda huvitaval teemal; 2. vestleb igapäevaeluga seotud teemadel, ka spontaanselt; oskab avaldada arvamust, kirjeldada toimingu käiku, väljendada emotsioone ja neile reageerida; tuleb enamasti toime teenindussfääris ja reisil; 3. oskab edasi anda infot ja vahendada mõtteid, teateid, tundeid kõnes ja kirjas; oskab kirjutada üksikasjalikku isiklikku kirja ja sõnumit; 4. tuleb toime igapäevastes suhtlussituatsioonides õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega, tuginedes õpitava keele maa kultuuritavadele;

16 5. mõistab ja väärtustab teiste kultuuride eripära, tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu läbi kirjanduse, filmikunsti, tele- ja raadiosaadete; 6. kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid; 7. töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas; 8. koostöös õpetajaga seab endale eesmärke, annab teadmistele ja oskustele hinnangu ning valib strateegiad õppeprotsessis vastavalt oma võimetele. 9.klassi lõpetaja keeleõpetuse hea tase: Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine B1.2. B1.2. B1.2. B1.2. Hindamine 9. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult ning õpilane saab õppetöö käigus tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. Igal õppeveerandil toimub vähemalt üks suurem kontrolltöö õpitu kohta, kus hinnatakse kõiki osaoskusi (kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja rääkimisoskus). Tööde tulemusi analüüsitakse koos õpilastega. Lugemisoskust hinnatakse eraldi ka iseseisva lugemise kaudu. Kaks korda aastas toimub iseseisva lugemise kontroll (teksti refereerimine, küsimustele vastamine). Hindamise oluline eesmärk on ühtlasi õpilase õpimotivatsiooni toetamine ja õpioskuste kujundamine, mida toetab kujundav hindamine. Õpilane seab koostöös õpetajaga eesmärgid ja kavandab tegevused ning annab ka ise hinnangu oma õppimise protsessile ja eesmärkide saavutamisele: sõnastab, mille ta on enda arvates hästi omandanud ja mille omandamiseks peab veel tööd tegema.

5_ Ainekavad_võõrkeeled

5_ Ainekavad_võõrkeeled KINNITATUD direktori 24.01.2018 käskkirjaga nr 12 AINEKAVAD Ainevaldkond VÕÕRKEELED INGLISE KEEL (A-keel) VENE KEEL VÕI SAKSA KEEL (B-keel) I kooliaste Aine: inglise keel Üldpädevuste kujundamine A-võõrkeele

Rohkem

Inglise keele ainekava I kooliaste III klassi õpitulemused saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; kasutab õpitud väl

Inglise keele ainekava I kooliaste III klassi õpitulemused saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; kasutab õpitud väl Inglise keele ainekava I kooliaste III klassi õpitulemused saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks

Rohkem

AINEKAVA

AINEKAVA AINEKAVA INGLISE KEEL 1.klass Laste salmid ja laulukesed (nursery rhymes). Tervitamine. Lihtsale küsimusele vastamine. Tähestik. Värvid. Numbrid 1-10 Tunneb inglise keele teiste hulgast ära. Hääldab (sõnu,

Rohkem

Inglise keele ainekava (A-võõrkeel, 3-9

Inglise keele ainekava (A-võõrkeel, 3-9 Inglise keele ainekava (A-võõrkeel, 3-9.kl) 1.Õppeprotsessi kirjeldus 1.1. Õppeaine kirjeldus A-võõrkeel on enamikule õpilastest esimene kokkupuude teise keele ja kultuuriga, mistõttu üks A-võõrkeele õppe

Rohkem

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuulab, loeb ja jutustab dialooge and pets) Sõnavara teemadel

Rohkem

Võõrkeelte ainekava 1. Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes

Võõrkeelte ainekava 1. Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes Võõrkeelte ainekava 1. Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid; mõista

Rohkem

Microsoft Word - Voorkeeled.doc

Microsoft Word - Voorkeeled.doc Võõrkeeled Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid; mõista ja väärtustada

Rohkem

Eesti keel teise keelena kuulmispuudega õpilaste jaoks Eesti keele kui teise keele õppe- ja kasvatuseesmärgid kuulmispuudega õpilastele I kool

Eesti keel teise keelena kuulmispuudega õpilaste jaoks Eesti keele kui teise keele õppe- ja kasvatuseesmärgid kuulmispuudega õpilastele I kool Eesti keel teise keelena kuulmispuudega õpilaste jaoks. 2.1.3. Eesti keele kui teise keele õppe- ja kasvatuseesmärgid kuulmispuudega õpilastele I kooliastmes Põhikooli eesti keele kui teise keele õpetusega

Rohkem

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad ebareeglipärased verbid ning enesekohased tegusõnad.

Rohkem

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimes

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimes INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada

Rohkem

Microsoft Word - Lisa_2_PK_Voorkeeled_PK.docx

Microsoft Word - Lisa_2_PK_Voorkeeled_PK.docx Lisa 2 Ainevaldkond Võõrkeeled 1. Üldalused 1.1. Võõrkeelepädevus Võõrkeelte õpetamise eesmärk põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane võõrkeelepädevus, s.o suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles

Rohkem

Microsoft Word - Ainevaldkond Võõrkeeled

Microsoft Word - Ainevaldkond Võõrkeeled Ainevaldkond Võõrkeeled Ainevaldkond Võõrkeeled... 1 A-võõrkeel põhikoolis... 2 2. klass... 2 3. klass... 3 4. klass... 4 5. klass... 5 6. klass... 6 7. klass... 7 8. klass... 8 9. klass... 9 B-võõrkeel

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Põlva Ühisgümnaasium PÕHIKOOLI VÕÕRKEELTE AINEKAVA SISUKORD 1. ÜLDOSA Ainevaldkond Võõrkeeled 1.1. Võõrkeeltepädevus..lk Ainevaldkonna õppeaine

Põlva Ühisgümnaasium PÕHIKOOLI VÕÕRKEELTE AINEKAVA SISUKORD 1. ÜLDOSA Ainevaldkond Võõrkeeled 1.1. Võõrkeeltepädevus..lk Ainevaldkonna õppeaine Põlva Ühisgümnaasium PÕHIKOOLI VÕÕRKEELTE AINEKAVA SISUKORD 1. ÜLDOSA Ainevaldkond Võõrkeeled 1.1. Võõrkeeltepädevus..lk 3 1.2. Ainevaldkonna õppeained.. lk 3 1.3. Ainevaldkonna traditsioonid..lk 4 1.4.

Rohkem

Õppekava lisa 2 VÕÕRKEELED Sisukord 1 AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS Valdkonna pädevus Ainevaldkonna õppeaine ja nädalatundide jaotum

Õppekava lisa 2 VÕÕRKEELED Sisukord 1 AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS Valdkonna pädevus Ainevaldkonna õppeaine ja nädalatundide jaotum Õppekava lisa 2 VÕÕRKEELED Sisukord 1 AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS... 3 1.1 Valdkonna pädevus... 3 1.2 Ainevaldkonna õppeaine ja nädalatundide jaotumine klassiti... 3 1.3 Ainevaldkonna kirjeldus... 3

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

Inglise keel A-võõrkeel B1 keeletaseme 1. I kooliaste 1.1. Inglise keel 3.klass Õpitulemused 3. klassi lõpetaja: 1) räägib õpitud sõnavara piir

Inglise keel A-võõrkeel B1 keeletaseme 1. I kooliaste 1.1. Inglise keel 3.klass Õpitulemused 3. klassi lõpetaja: 1) räägib õpitud sõnavara piir Inglise keel A-võõrkeel B1 keeletaseme 1. I kooliaste 1.1. Inglise keel 3.klass 1.1.1. Õpitulemused 3. klassi lõpetaja: 1) räägib õpitud sõnavara piires kodust, perekonnast, sõbrastja endast, kodukohast,

Rohkem

AINEVALDKOND VÕÕRKEELED 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitat

AINEVALDKOND VÕÕRKEELED 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitat AINEVALDKOND VÕÕRKEELED 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas,

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

III kooliaste 7. klass 3 tundi nädalas, 105 tundi õppeaastas Teemad Õpitulemused Mina ja teised. Võimed, tugevused ja nõrkused; inimestevahelised suht

III kooliaste 7. klass 3 tundi nädalas, 105 tundi õppeaastas Teemad Õpitulemused Mina ja teised. Võimed, tugevused ja nõrkused; inimestevahelised suht III kooliaste 7. klass 3 tundi nädalas, 105 tundi õppeaastas Teemad Õpitulemused Mina ja teised. Võimed, tugevused ja nõrkused; inimestevahelised suhted, viisakusreeglid, koostöö ja teistega arvestamine.

Rohkem

Saksa keele ainekava II kooliaste 6. klass 1. Õpetamise eesmärgid Saksa keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 1. saavutab keeleoskuse taseme, mis v

Saksa keele ainekava II kooliaste 6. klass 1. Õpetamise eesmärgid Saksa keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 1. saavutab keeleoskuse taseme, mis v Saksa keele ainekava II kooliaste 6. klass 1. Õpetamise eesmärgid Saksa keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 1. saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal lihtsates igapäevastes suhtlusolukordades

Rohkem

VENE KEEL B-VÕÕRKEELENA 1. Ainevaldkond Võõrkeeled 1.1.Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suh

VENE KEEL B-VÕÕRKEELENA 1. Ainevaldkond Võõrkeeled 1.1.Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suh VENE KEEL B-VÕÕRKEELENA 1. Ainevaldkond Võõrkeeled 1.1.Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas, järgides

Rohkem

TARTU KESKLINNA KOOLI VÕÕRKEELTE AINEKAVA DIGIPÄDEVUS Võõrkeelt õppides kasutatakse digivahendeid internetis info otsimiseks ning saadud teabe rakenda

TARTU KESKLINNA KOOLI VÕÕRKEELTE AINEKAVA DIGIPÄDEVUS Võõrkeelt õppides kasutatakse digivahendeid internetis info otsimiseks ning saadud teabe rakenda TARTU KESKLINNA KOOLI VÕÕRKEELTE AINEKAVA DIGIPÄDEVUS Võõrkeelt õppides kasutatakse digivahendeid internetis info otsimiseks ning saadud teabe rakendamiseks, arutledes erinevate kultuuri- ja igapäevaeluteemade

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

Saksa keele ainekava III kooliaste

Saksa keele ainekava III kooliaste Saksa keele ainekava III kooliaste 7. klass 1. Õpetamise eesmärgid Saksa keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 1. saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava Õppeaine: eesti keel Klass: 4 Eesmärgid: Eesti keele kui rahvuskultuuri kandja väärtustamine; eesti keele väärtustamine avaliku suhtlusvahendina; keeleoskuse

Rohkem

AINEKAVA 10

AINEKAVA 10 GÜMNAASIUMI VÕÕRKEELTE AINEKAVA ÜLDOSA Valdkonna pädevus Võõrkeelte õpetamise eesmärk gümnaasiumis on kujundada õpilastes võõrkeelepädevus, s.o suutlikkus kasutada võõrkeelt iseseisva keelekasutaja tasemel,

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

EESTI KEELE AINEKAVA GÜMNAASIUMILE 1. Eesti keele õpetus gümnaasiumis toeteb mitmekülgse isiksuse kujunemiseks ja ühiskonnas toimetulemiseks vajaliku

EESTI KEELE AINEKAVA GÜMNAASIUMILE 1. Eesti keele õpetus gümnaasiumis toeteb mitmekülgse isiksuse kujunemiseks ja ühiskonnas toimetulemiseks vajaliku EESTI KEELE AINEKAVA GÜMNAASIUMILE 1. Eesti keele õpetus gümnaasiumis toeteb mitmekülgse isiksuse kujunemiseks ja ühiskonnas toimetulemiseks vajaliku keelekasutuse, mõtlemis-, analüüsi- ja üldistamisoskuse

Rohkem

KINNITATUD AS TEA Keeleõpetuse juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA Õppe eesmärk: Õppekavarühm: Hariduse liik: Koolituse li

KINNITATUD AS TEA Keeleõpetuse juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA Õppe eesmärk: Õppekavarühm: Hariduse liik: Koolituse li KINNITATUD AS TEA Keeleõpetuse juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA Õppe eesmärk: Õppekavarühm: Hariduse liik: Koolituse liik: Õppekava maht: Õppeaeg: Õppetöö korraldus: Õpingute

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 28, a. AINEVALDKOND VÕÕR

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 28, a. AINEVALDKOND VÕÕR AINEVALDKOND VÕÕRKEELED gümnaasiumis 1 EESTI KEELE KUI TEISE KEELE Üldosa Ainevaldkond Võõrkeeled Valdkonna pädevus Valdkonna pädevus tähendab suutlikkust suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui ka kirjas,

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

2017. aasta inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs Kaia Norberg SA Innove, inglise keele peaspetsialist Tulenevalt haridusministri 1

2017. aasta inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs Kaia Norberg SA Innove, inglise keele peaspetsialist Tulenevalt haridusministri 1 2017. aasta inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs Kaia Norberg SA Innove, inglise keele peaspetsialist Tulenevalt haridusministri 15. detsembri 2015. a määrusest nr 54 Tasemetööde ning

Rohkem

(Hispaania_keel_\365ppekava_ainekava_koondfail_2016)

(Hispaania_keel_\365ppekava_ainekava_koondfail_2016) KINNITATUD MTÜ Keeltemaja 06.06.2016. a käskkirjaga nr 8. MTÜ KEELTEMAJA ERAKOOL KEELTEMAJA HISPAANIA KEELE ÕPPEKAVA 1. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid (ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioon).

Rohkem

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 2. Õppekava nimetus: Tööalane inglise keel B1 ja B2 3. Õppekava rühm: 222 Võõr

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 2. Õppekava nimetus: Tööalane inglise keel B1 ja B2 3. Õppekava rühm: 222 Võõr 1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 2. Õppekava nimetus: Tööalane inglise keel B1 ja B2 3. Õppekava rühm: 222 Võõrkeeled 4. Õppe kogumaht: 80 tundi, sh 20 tundi iseseisev

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1. KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1.1. Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord reguleerib

Rohkem

Prantsuse keel 1. Aine õpetamise eesmärgid Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. omandab C-keeles keeleoskuse taseme, mis võimald

Prantsuse keel 1. Aine õpetamise eesmärgid Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. omandab C-keeles keeleoskuse taseme, mis võimald Prantsuse keel 1. Aine õpetamise eesmärgid Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. omandab C-keeles keeleoskuse taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevases situatsioonis suhelda;

Rohkem

1. Ainevaldkond Võõrkeeled VALIKKURSUSS VENE KEEL B-VÕÕRKEELENA 1.1. Valdkonna pädevus Gümnaasiumi lõpetaja: 1) suhtleb eesmärgipäraselt nii kõnes kui

1. Ainevaldkond Võõrkeeled VALIKKURSUSS VENE KEEL B-VÕÕRKEELENA 1.1. Valdkonna pädevus Gümnaasiumi lõpetaja: 1) suhtleb eesmärgipäraselt nii kõnes kui 1. Ainevaldkond Võõrkeeled VALIKKURSUSS VENE KEEL B-VÕÕRKEELENA 1.1. Valdkonna pädevus Gümnaasiumi lõpetaja: 1) suhtleb eesmärgipäraselt nii kõnes kui ka kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid; 2)

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE VANASLA

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE VANASLA VALIKAINE VANASLAAVI KEEL gümnaasiumis 1 VANASLAAVI KEEL ÜLDOSA Vanaslaavikeel gümnaasiumis Vanaslaavi keel (kirikuslaavi keel), on vene keel esialuseks, selle omapäraseks vundamendiks, mille peal põhineb

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujunda

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujunda Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujundada õpilastes loodusteaduslik pädevus, see tähendab

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

(Hispaania_keel_\365ppekava_ainekava_koondfail_2018_19)

(Hispaania_keel_\365ppekava_ainekava_koondfail_2018_19) MTÜ KEELTEMAJA ERAKOOL KEELTEMAJA HISPAANIA KEELE ÕPPEKAVA KINNITATUD MTÜ Keeltemaja 22.05.2018. a käskkirjaga nr 41 1. Õppekavarühm: keeleõpe (ISCED-F 2013 õppekavarühmade klassifikatsioon). 2. Õppekava

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

II kooliaste Õpitulemused II kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust. 6. klassi lõpetaja: 1. saab õpitud temaatika piires aru lauset

II kooliaste Õpitulemused II kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust. 6. klassi lõpetaja: 1. saab õpitud temaatika piires aru lauset II kooliaste Õpitulemused II kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust. 6. klassi lõpetaja: 1. saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest; 2. mõistab

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem

TALLINNA PAE GÜMNAASIUMI AINEKAVAD GÜMNAASIUM AINEVALDKOND: VÕÕRKEELED 1

TALLINNA PAE GÜMNAASIUMI AINEKAVAD GÜMNAASIUM AINEVALDKOND: VÕÕRKEELED 1 TALLINNA PAE GÜMNAASIUMI AINEKAVAD GÜMNAASIUM AINEVALDKOND: VÕÕRKEELED 1 AINEVALDKOND: VÕÕRKEELED 1. SISUKORD 1.AINEVALDKOND: VÕÕRKEELED 5 1.1. VÕÕRKEELEPÄDEVUS JA ÜLDPÄDEVUSTE KUJUNDAMINE 5 1.1.1. ÜLDPÄDEVUSTE

Rohkem

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende kokkuvõte ning õpetajate keeletasemed. Rühmades tegelesime

Rohkem

Microsoft Word - eesti keel, 4.klass.docx

Microsoft Word - eesti keel, 4.klass.docx EESTI KEELE TEISE KEELENA AINEKAVA 4.KLASSILE ÕPITULEMUSED 4.klassi lõpuks õpilane: Ø saab aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; Ø kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste

Rohkem

PÕHIKOOLI AINEKAVA ÜLESEHITUS

PÕHIKOOLI AINEKAVA ÜLESEHITUS PÕHIKOOLI AINEKAVA ÜLESEHITUS Kooliaste : II Ainevaldkond: sotsiaalained Aine: ajalugu Klass : 5 Tundide arv nädalas klassiti: 1 tund Üldpädevuste kujundamine: 5 klassis taotletavad pädevused 5. klassi

Rohkem

KINNITATUD TEA Keeleõpetuse AS juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA Õppe eesmärk: Õppekavarühm: Hariduse liik: Koolituse li

KINNITATUD TEA Keeleõpetuse AS juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA Õppe eesmärk: Õppekavarühm: Hariduse liik: Koolituse li KINNITATUD TEA Keeleõpetuse AS juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA Õppe eesmärk: Õppekavarühm: Hariduse liik: Koolituse liik: Õppekava maht: Õppeaeg: Õppetöö korraldus: Õpingute

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Väärtusõpetus

Väärtusõpetus Väärtusõpetus I Õppe- ja kasvatuseesmärgid Taotletakse, et õpilane: 1) suhtub lugupidavalt erinevatesse maailmavaatelistesse tõekspidamistesse, mis ei ole inimsusevastased; tunneb ära eelarvamusliku ja

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Loodusõetuse ainekava 3

Loodusõetuse ainekava  3 Loodusõpetuse ainekava 3. klassile Loodusteaduslikel ainetel on kandev roll läbiva teema Keskkond ja jätkusuutlik areng elluviimisel. Teema Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Loodusteadusharidus on

Rohkem

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor 28.08.2013 Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Saksa keel A-võõrkeel 1. Õppe-eesmärgid Võõrkeelte õppega kujundatakse ainepädevus, mis sisaldab keelepädevust, väärtushinnanguid ja -hoiakuid ning õp

Saksa keel A-võõrkeel 1. Õppe-eesmärgid Võõrkeelte õppega kujundatakse ainepädevus, mis sisaldab keelepädevust, väärtushinnanguid ja -hoiakuid ning õp Saksa keel A-võõrkeel 1. Õppe-eesmärgid Võõrkeelte õppega kujundatakse ainepädevus, mis sisaldab keelepädevust, väärtushinnanguid ja -hoiakuid ning õpioskusi. Gümnaasiumi lõpus õpilane: 1) oskab keelt

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

II kooliastme loodusõpetuse e-tasemetöö eristuskiri Alus: 1) põhikooli riiklik õppekava; vastu võetud 6. jaanuaril 2011; 2) kordade määrus, vastu võet

II kooliastme loodusõpetuse e-tasemetöö eristuskiri Alus: 1) põhikooli riiklik õppekava; vastu võetud 6. jaanuaril 2011; 2) kordade määrus, vastu võet II kooliastme loodusõpetuse e-tasemetöö eristuskiri Alus: 1) põhikooli riiklik õppekava; vastu võetud 6. jaanuaril 2011; 2) kordade määrus, vastu võetud 15. detsembril 2015; 3) loodusvaldkonna õpitulemuste

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM KELLI-KARITA JEFIMOV 11.A KLASS KUJUNDAV HINDAMINE JA TAGASISIDE PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI KLASSIDE SEAS JUHENDAJA: A

PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM KELLI-KARITA JEFIMOV 11.A KLASS KUJUNDAV HINDAMINE JA TAGASISIDE PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI KLASSIDE SEAS JUHENDAJA: A PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM KELLI-KARITA JEFIMOV 11.A KLASS KUJUNDAV HINDAMINE JA TAGASISIDE PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI 10. 12. KLASSIDE SEAS JUHENDAJA: AGNE KOSK SISSEJUHATUS Kujundav hindamine on otsetõlkes

Rohkem

Eesti keele ainekava gümnaasiumi 12. klassile 1. Õpieesmärgid. Eesti keele õpetamisega 12. klassis taotletakse, et õpilane: 1)omandab keeleoskuse tase

Eesti keele ainekava gümnaasiumi 12. klassile 1. Õpieesmärgid. Eesti keele õpetamisega 12. klassis taotletakse, et õpilane: 1)omandab keeleoskuse tase Eesti keele ainekava gümnaasiumi 12. klassile 1. Õpieesmärgid. Eesti keele õpetamisega 12. klassis taotletakse, et õpilane: 1)omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab Eesti ühiskonnas ja eestikeelses

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem