Mittetehinguliste finantsvoogude ja üleantud laenude aruanne

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Mittetehinguliste finantsvoogude ja üleantud laenude aruanne"

Väljavõte

1 Eesti Panga presidendi a määruse nr 3 Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine lisa 12 Mittetehinguliste finantsvoogude ja üleantud laenude aruanne 1. Aruande valdkond 1.1. Aruandeperioodil toimunud mittetehingulised finantsvood, välja arvatud valuutakursi muutustest tulenevad ümberhindlused. Mittetehinguline finantsvoog on vara ja/või kohustuse bilansilise väärtuse muutus, mis ei tulene vara soetamisest/realiseerimisest ega kohustuse võtmisest/tagasimaksmisest. Mittetehinguliseks finantsvooks ei peeta krediidiasutuse ja kliendi vaheliste lepingute muudatustest tulenevaid muutusi. Eristatakse järgmiseid mittetehinguliste finantsvoogude liike: hinnamuutusest tulenev ümberhindlus, mahakandmine/arvelevõtmine ning ümberklassifitseerimine. Mittetehinguliste finantsvoogude üksikasjalikumad kirjeldused on toodud punkti 3 alapunktis 15. Kõik bilansilised mittetehingulised muutused kajastatakse aruandes raamatupidamisarvestuse kahekordse kirjendamise põhimõttel (nt aktsiate õiglase väärtuse suurenemine tingituna aktsiate turuhinna tõusust kajastatakse varade poolel ning samaväärne omakapitali kirje suurenemine kohustuste ja omakapitali poolel). Sellest tulenevalt peaksid aruande valdkonda kuuluvad mittetehingulised finantsvood varade poolel üldjuhul võrduma mittetehinguliste finantsvoogudega kohustuste ja omakapitali poolel. Teatud juhtudel võib mittetehinguline muutus toimuda ainult bilansi varade või kohustuste ja omakapitali kirjetel. Kui tegemist on näiteks laenu mahakandmise ja samas summas tagatisvara bilansis arvelevõtmisega, kajastatakse mõlemad mittetehingulised finantsvood bilansi varade poolel. Kui tegemist on ümberklassifitseerimisega, näidatakse nii positiivset kui ka negatiivset mittetehingulist finantsvoogu bilansi samal poolel Aruandva krediidiasutuse poolt aruandeperioodil teostatud laenude (sh väärtpaberistatud laenude) omandamise ja loovutamise tehingud (edaspidi koos üleantud laenud) Varasemal perioodil loovutatud laenude jäägid, mille puhul aruandev krediidiasutus jätkas aruandeperioodil tegutsemist laenuhaldurina Aruande valdkonda ei kuulu laenude allahindlus ega materiaalsete ja immateriaalsete varade kulum. 2. Andmete summeerimine Ühe reana esitatakse nende varade ja kohustuste mittetehinguliste finantsvoogude, üleantud laenude, omandamise või loovutamise väärtuse ning laenu lepingulise jäägi summa, mille identifikaatorid langevad kokku. [RT I, , 8 jõust ] 3. Aruanderea struktuur 1) kirje liik 2) eritingimus 3) aruande valuuta kood

2 4) riigi kood 5) klient 6) füüsilisest isikust ettevõtja 7) kliendi täiendav määratlus 8) noteering 9) tähtaeg 10) järelejäänud tähtaeg 11) hoiuse lõpetamise etteteatamistähtaeg 12) intressimäära järgmise ülevaatamiseni jäänud periood 13) laenu eesmärk 14) tagatis 15) mittetehingulise finantsvoo liik 16) üleantud laenu liik 17) laenu üleandmise kajastamine bilansis 18/) laenu väärtpaberistamine 19) laenuhaldurina tegutsemine 20) summa 21) laenu üleandmise vastaspool 22) laenu üleandmise vastaspoole riigi kood 23) laenu omandamise või loovutamise väärtus 24) laenu lepinguline jääk 1) Kirje liigi identifikaatorid Vara Sularaha 1 Sündikaatlaen 45 Krediitkaardilaen 46 Arvelduskrediit 47 Muu uuenev krediit 49 Muu laen 29 Rahaturuinstrument 7 Muu võlaväärtpaber 9 Rahaturufondi osak 48 Muu investeerimisfondi osak 8 Sidusettevõtte aktsia 10 Tütarettevõtte aktsia 11 Muu aktsia ja osa 37 Tuletisinstrument 38 Muu nõue 39 Materiaalne ja immateriaalne vara 15 Muu vara 16 Kohustused ja omakapital Üleööhoius ja muu nõudmiseni hoius 33 Tähtajaline hoius 34 Säästuhoius 35 Investeerimishoius 40 Muu hoius 36 Sündikaatlaen 44 Muu saadud laen 32 Rahaturuinstrument 24 Hübriidvõlaväärtpaber 43 Muu võlaväärtpaber 25 2/9

3 Aktsia ja osa 41 Tuletisinstrument 42 Muu kohustus 28 Omakapital 27 Kirje liigi 16 muu vara all näidatakse bilansikirjetel muud varad, müügiks hoitavad põhivarad ja müügigrupid ning tulumaksu varad kajastatud mittetehingulised finantsvood. Kirje liigi 28 muu kohustus all näidatakse bilansikirjetel muud kohustused, nõudmisel tagasi makstav aktsia- või osakapital, kohustused, mis kuuluvad müügiks hoitavaks liigitatud müügigruppidesse ning tulumaksu kohustused kajastatud mittetehingulised finantsvood. Kirje liigi 39 muu nõue all näidatakse keskpankadesse, krediidiasutustesse ja muudesse finantseerimisasutustesse paigutatud hoiuste mittetehingulised muutused. [RT I, , 8 jõust ] 2) Eritingimuse identifikaatorid Allutatud nõue/kohustus 8 Pöördrepo/repo 7 Eelisaktsia 5 Eritingimuseta 4 3) Aruande valuuta kood Siin näidatakse valuuta, milles vara on välja antud või milles kohustus on tekkinud. Kui lepingu kohaselt võib välja antud vara või kaasatud ressursi tagasimakse suurus teatud valuuta kursi kõikumise tõttu muutuda, siis näidatakse siin valuuta, mille kursist tagasimakse suurus sõltub. Kui välja antud vara või kaasatud ressursi lepinguline valuuta on euro ja tagasimaksmise summa on seotud euro ja mõne muu valuuta (nt CHF) tagasimaksmise hetkel kehtiva kursiga, näidatakse välja antud vara või kaasatud ressursi aruande valuutana seotud valuuta (nt CHF). Väärtpaberite puhul määratakse valuuta kood nimiväärtuse järgi ja seda ka siis, kui väärtpaberi turuhind on fikseeritud teises valuutas. Tuletisinstrumendi ja omakapitali puhul on aruande valuuta euro. 4) Riigi kood Siin näidatakse riigi kood kliendi või väärtpaberi emitendi (tuletisinstrumendi puhul tehingu teise poole) residentsuse järgi. Kui kirjel näidatud instrumendil puudub residentsus või seda pole võimalik tuvastada (nt kirje liikide 15 materiaalne ja immateriaalne vara, 16 muu vara, 28 muu kohustus ja 27 omakapital puhul), märgitakse riigi koodiks XX. 5) Kliendi identifikaatorid Keskvalitsus 1 Kohalik omavalitsus 2 Riiklik sotsiaalkindlustusfond 13 Keskpank 12 Krediidiasutus 6 Muu hoiuseid kaasav ettevõtja 15 Rahaturufond 16 Kindlustusandja 17 Pensionifond 18 Muu investeerimisfond 19 Muu finantseerimisasutus 20 Riigi või kohaliku omavalitsuse mittefinantsettevõtja 7 3/9

4 Muu mittefinantsettevõtja 8 Kodumajapidamine 10 Kodumajapidamisi teenindav kasumitaotluseta institutsioon 9 Määramata 11 Siin näidatakse institutsionaalne sektor, kuhu klient kuulub. Emiteeritud võlaväärtpaberite puhul on kliendiks võlakirja esmane ostja. Aktsiate ja osade puhul määratakse kliendi identifikaator emitendi järgi. Kirje liikide 1 sularaha, 48 rahaturufondi osak, 8 muu investeerimisfondi osak, 15 materiaalne ja immateriaalne vara, 16 muu vara, 27 omakapital ja 28 muu kohustus puhul võib kliendi identifikaatoriks märkida 11 määramata. Kõikidel ülejäänud juhtudel on kohustuslik klient identifitseerida. 6) Füüsilisest isikust ettevõtja identifikaatorid Klient on füüsilisest isikust ettevõtja 1 Klient ei ole füüsilisest isikust ettevõtja 0 Siin näidatakse, kas aruanderea veerus klient esitatud klient 10 kodumajapidamine tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana. Kui nimetatud klient on füüsilisest isikust ettevõtja, märgitakse identifikaatoriks 1. Kui klient ei ole 10 kodumajapidamine ja kui klient 10 kodumajapidamine ei ole füüsilisest isikust ettevõtja, märgitakse identifikaatoriks 0. 7) Kliendi täiendava määratluse identifikaatorid Grupisisene rahaloomeasutus 7 Muu rahaloomeasutus 8 Keskne vastaspool 4 Väärtpaberistaja 5 Euroopa Investeerimispank (EIB) 20 Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM) 21 Ühtne Kriisilahendusnõukogu (SRB) 22 Muu rahvusvaheline organisatsioon 9 Finantsvahenduse abiettevõtja 23 Varasid hoidev finantsettevõtja ja laenuandja 24 Siin täpsustatakse aruanderea veerus klient toodud kliendi määratlust. Rahaloomeasutused (identifikaatorid 7 grupisisene rahaloomeasutus ja 8 muu rahaloomeasutus ) on ainult need keskpangad, krediidiasutused, rahaturufondid ja muud hoiuseid kaasavad ettevõtjad, mis on kantud Euroopa Keskpanga kodulehel avaldatud Euroopa Liidu rahaloomeasutuste nimekirja. Kliendi täiendava määratluse identifikaatorit 7 grupisisene rahaloomeasutus kasutatakse ainult siis, kui klient on aruandva krediidiasutusega samasse ettevõtjate gruppi kuuluv rahaloomeasutuste nimekirja kantud krediidiasutus. Samaks ettevõtjate grupiks peetakse emaettevõtjat, tütarettevõtjaid ja välisriigis asuvaid filiaale. 8) Noteeringu identifikaatorid Noteeritud 1 Ei ole noteeritud 0 Siin näidatakse, kas aruandereal näidatud aktsiad ja võlaväärtpaberid on noteeritud. Identifikaatorit 1 noteeritud kasutatakse ainult väärtpaberibörsidel noteeritud aktsiate ja võlaväärtpaberite puhul. Ülejäänud varade ja kohustuste ning omakapitali kirje puhul märgitakse identifikaatoriks 0 ei ole noteeritud. 4/9

5 9) Tähtaja identifikaatorid Tähtajata 1 Nõudmiseni 2 Kuni 1 aasta 31 1 kuni 2 aastat 6 2 kuni 5 aastat 24 üle 5 aasta 25 Siin näidatakse vara/kohustuse arvelduskuupäeva ja lepingulise lõppkuupäeva vahe või võlaväärtpaberi puhul kustutustähtaja alusel määratud tähtajavahemik. Laenude puhul määratakse tähtajavahemik samal alusel nagu laenude jääkide aruandes. Omandatud laenu puhul peab tähtaja identifikaator näitama lepingu kogu kehtivuse ajavahemikku alates algse laenu väljastaja (st laenu loovutaja) nõude tekkimisest kliendi suhtes kuni selle lõpliku tagasimaksmiseni, st omandatud laenu tähtaja identifikaator määratakse jätkuvalt, sõltumata laenu omandamise kuupäevast, algse arvelduskuupäeva ja lepingulise lõppkuupäeva vahena. Kui kirjel puudub lepinguline tähtaeg (nt kirjeliikide 27 omakapital, 1 sularaha, 48 rahaturufondi osak, 8 muu investeerimisfondi osak puhul), märgitakse lepingulise tähtaja identifikaatoriks 1 tähtajata. [RT I, , 8 jõust ] 10) Järelejäänud tähtaja identifikaatorid Tähtajata 1 Kuni 1 aasta 31 1 kuni 2 aastat 6 2 kuni 5 aastat 24 5 kuni 10 aastat 9 10 kuni 20 aastat kuni 30 aastat 53 Üle 30 aasta 54 Määramata 0 Siin näidatakse aruandeperioodist kuni laenulepingu lepingulise lõppkuupäevani jäänud ajavahemiku alusel määratud ajavahemik. Järelejäänud tähtaja identifikaator tuleb määrata ainult varade kirjeliikide 45 sündikaatlaen, 47 arvelduskrediit, 49 muu uuenev krediit ja 29 muu laen puhul, kui laenu saaja on 10 kodumajapidamine, 9 kodumajapidamisi teenindav kasumitaotluseta institutsioon, 8 muu mittefinantsettevõtja või 7 riigi või kohaliku omavalitsuse mittefinantsettevõtja. Ülejäänud juhtudel, sealhulgas siis, kui laenu lõppkuupäev on möödunud, märgitakse identifikaatoriks 0 määramata. 11) Hoiuse lõpetamise etteteatamistähtaja identifikaator Kuni 3 kuud 3 Üle 3 kuu 47 Määramata 0 Siin näidatakse hoiuse lõpetamise etteteatamise tähtaeg. Hoiuse lõpetamise etteteatamistähtaja identifikaator määratakse ainult kohustuste ja omakapitali kirjeliikide 34 tähtajaline hoius, 35 säästuhoius, 40 investeerimishoius ja 36 muu hoius puhul hoiuse lõpetamiseks kohustusliku etteteatamistähtaja alusel. Kõigi ülejäänud kirjeliikide 5/9

6 puhul ja juhul, kui eelnimetatud hoiuseliikidel ei ole lõpetamiseks etteteatamistähtaega fikseeritud, märgitakse identifikaatoriks 0 määramata. 12) Intressimäära järgmise ülevaatamiseni jäänud perioodi identifikaatorid Kuni 1 aasta 31 1 kuni 2 aastat 6 2 kuni 5 aastat 24 Üle 5 aasta 25 Määramata 0 Siin näidatakse ajavahemikku aruandeperioodist kuni intressimäära järgmise ülevaatamise tähtajani. Intressimäära järgmise ülevaatamiseni jäänud periood tuleb määrata ainult varade kirjeliikide 45 sündikaatlaen, 46 krediitkaardilaen, 47 arvelduskrediit, 49 muu uuenev krediit ja 29 muu laen puhul, kui laenu saaja on 9 kodumajapidamine, 10 kodumajapidamisi teenindav kasumitaotluseta institutsioon, 8 muu mittefinantsettevõtja või 7 riigi või kohaliku omavalitsuse mittefinantsettevõtja. Ülejäänud juhtudel, sealhulgas siis, kui laenul on fikseeritud intressimäär või kui laenu lõppkuupäev on möödunud, märgitakse identifikaatoriks 0 määramata. 13) Laenu eesmärgi identifikaatorid Kinnisvara soetamine oma tarbeks (v.a eluaseme soetamine/renoveerimine) 15 Eluaseme soetamine/renoveerimine 11 Kaupade ja teenuste soetamine (sh igapäevased arveldused) 12 Muu 24 Määramata 0 Siin näidatakse väljaantud või omandatud laenu eesmärk. Laenu eesmärk tuleb määrata ainult varade kirjeliikide 45 sündikaatlaen, 46 krediitkaardilaen, 47 arvelduskrediit, 49 muu uuenev krediit või 29 muu laen puhul, kui laenu saaja on 10 kodumajapidamine või 9 kodumajapidamisi teenindav kasumitaotluseta institutsioon. Ülejäänud juhtudel märgitakse laenu eesmärgi identifikaatoriks 0 määramata. 14) Tagatise identifikaator I järjekoha hüpoteek 1 Siin näidatakse, kas laenule on seatud tagatiseks I järjekoha hüpoteek. Tagatise liik 1 I järjekoha hüpoteek märgitakse ainult varade kirjeliikide 45 sündikaatlaen, 46 krediitkaardilaen, 47 arvelduskrediit, 49 muu uuenev krediit ja 29 muu laen puhul, kui laenu saaja on 10 kodumajapidamine, 9 kodumajapidamisi teenindav kasumitaotluseta institutsioon, 8 muu mittefinantsettevõtja või 7 riigi või kohaliku omavalitsuse mittefinantsettevõtja. Ülejäänud juhtudel märgitakse identifikaatoriks 0 muu. 15) Mittetehingulise finantsvoo liigi identifikaatorid Hinnamuutusest tulenev ümberhindlus 1 Mahakandmine/arvelevõtmine 3 Ümberklassifitseerimine 4 6/9

7 Siin näidatakse, millise mittetehingulise finantsvoo liigiga on tegemist. Mittetehingulise finantsvoo liigi identifikaatoriks märgitakse 0 muu, kui tegemist on laenude üleandmise tehingu või loovutatud laenu haldurina tegutsemise kajastamisega. Kui aruandes kajastatakse loovutatud laenu haldurina tegutsemisega seotud laenude hinnamuutusest tulenevaid ümberhindlusi või ümberklassifitseerimisi, siis märgitakse identifikaatoris vastavalt 1 hinnamuutusest tulenev ümberhindlus või 4 ümberklassifitseerimine. Identifikaator 1 hinnamuutusest tulenev ümberhindlus hõlmab vara, kohustuse ja omakapitali kirjetel kajastatavaid mittetehingulisi finantsvoogusid, mis on tingitud vastaval kirjel kajastatud instrumentide väärtuse muutusest aruandeperioodil. Identifikaator 3 mahakandmine/arvelevõtmine hõlmab krediidiasutuse bilansist nii finants- kui ka mittefinantsvara osalist või täielikku mahakandmist/arvelevõtmist. Mahakandmine võib olla tingitud deebitori pankrotist või muudest kliendi maksevõimet vähendavatest asjaoludest. Materiaalse ja immateriaalse vara mahakandmise põhjus võib olla tulekahju, üleujutus, vara kasutuskõlbmatuks muutumine jne. Arvelevõtmise põhjus võib olla näiteks vajadus kajastada mahakantud laenu tagatiseks olnud vara bilansis. Kõik mahakandmised tuleb näidata negatiivse summana ja arvelevõtmised positiivse summana. Mahakandmisest/arvelevõtmisest tulenevat mittetehingulist finantsvoogu on kohustuslik näidata ainult varade kirjeliikide 45 sündikaatlaen, 46 krediitkaardilaen, 47 arvelduskrediit, 49 muu uuenev krediit, 29 muu laen, 15 materiaalne ja immateriaalne vara, 16 muu vara ning kohustuste ja omakapitali kirjeliigi 27 omakapital puhul. Identifikaator 4 ümberklassifitseerimine hõlmab ümberklassifitseerimisest (sh aruandlusvigade parandamisest) tulenevaid mittetehingulisi finantsvooge. Ümberklassifitseerimisena tuleb mõista käesoleva aruande identifikaatorite muutusi, mis ei tulene aruandva krediidiasutuse ja kliendi vahelise lepingu muudatustest (nt saadakse lisateavet kliendi institutsionaalse sektori või residentsuse kohta, füüsilisest isikust ettevõtja lõpetab ettevõtlustegevuse, osaku emiteerinud rahaturu- või investeerimisfond muudab investeerimispoliitikat). Kui krediidiasutus ja klient muudavad olemasolevat lepingut või sõlmivad uue lepingu, mille tulemusena varasem leping muutub (nt laenuleping muutub arvelduskrediidi lepinguks või muutub lepinguline tähtaeg), siis käsitatakse seda tehingulise muutusena ning käesolevas aruandes seda ei näidata. 16) Laenu üleandmise liigi identifikaatorid Laenu omandamine 1 Laenu loovutamine 2 Loovutatud laenu haldurina tegutsemine 3 Siin näidatakse, millise laenu üleandmise liigiga on tegemist. Laenu üleandmise liiki on kohustuslik näidata ainult varade kirjeliikide 45 sündikaatlaen, 46 krediitkaardilaen, 47 arvelduskrediit, 49 muu uuenev krediit ja 29 muu laen alla klassifitseeritavate laenude omandamisel ja loovutamisel ning laenude loovutamise järgselt nende haldurina tegutsemisel. Identifikaatoriks märgitakse 1 laenu omandamine, kui aruandev krediidiasutus omandas aruandeperioodil laenu teiselt isikult (sh ostis tagasi väärtpaberistatud laenu), olenemata sellest, kas omandatud laen võetakse arvele või oli juba lähtuvalt raamatupidamise reeglitest eelnevalt arvel aruandva krediidiasutuse bilansis. Identifikaatoriks märgitakse 2 laenu loovutamine, kui aruandev krediidiasutus loovutas (sh väärtpaberistas) aruandeperioodil tema bilansis kajastatud laenu teisele isikule, olenemata sellest, kas loovutatud laen eemaldatakse aruandva krediidiasutuse bilansist 7/9

8 või lähtuvalt raamatupidamise reeglitest jätkatakse selle laenu kajastamist aruandva krediidiasutuse bilansis. Identifikaatoriks märgitakse 3 loovutatud laenu haldurina tegutsemine laenu loovutamise aruandeperioodile järgnevatel aruandeperioodidel, kui aruandev krediidiasutus jätkab tegutsemist loovutatud laenu haldurina, olenemata sellest, kas loovutatud laen eemaldati aruandva krediidiasutuse bilansist või mitte. Identifikaatorit 0 muu kasutatakse, kui tegu on mittetehingulise finantsvoo liigiga 1 hinnamuutusest tulenev ümberhindlus, 3 mahakandmine/arvelevõtmine või 4 ümberklassifitseerimine. 17) Laenu üleandmise bilansis kajastamise identifikaatorid Kajastub bilansis 1 Ei kajastu bilansis 0 Siin näidatakse, kas laenude üleandmine on tehing, mis kajastub aruandva krediidiasutuse bilansis. Identifikaatorit 1 kajastub bilansis kasutatakse, kui laenude omandamisega kaasneb nende arvelevõtmine aruandva krediidiasutuse bilansis ja kui laenude loovutamisega kaasneb nende eemaldamine aruandva krediidiasutuse bilansist. Ülejäänud juhtudel, sealhulgas kui loovutatud laen on jätkuvalt kajastatud aruandva krediidiasutuse bilansis või omandatud laen oli juba eelnevalt kajastatud bilansis või kui tegemist on mittetehingulise finantsvoo kirjega, märgitakse identifikaatoriks 0 ei kajastu bilansis. Loovutatud laenude haldurina tegutsemise korral märgitakse sama identifikaator, kui laenu loovutamise tehingu kajastamisel. 18) Laenu väärtpaberistamise identifikaatorid On väärtpaberistatud 1 Ei ole väärtpaberistatud 0 Siin näidatakse, kas üleantud laenu puhul on tegemist väärtpaberistatud laenuga. Identifikaatorit 1 on väärtpaberistatud kasutatakse, kui on toimunud tehing, millega kaasneb laenu ülekandmine väärtpaberistajale või on omandatud laen väärtpaberistajalt. Ülejäänud juhtudel, sealhulgas kui tegemist on mittetehingulise finantsvoo kirjega, mis ei ole seotud üleantud laenuga, märgitakse identifikaatoriks 0 ei ole väärtpaberistatud. 19) Laenuhaldurina tegutsemise identifikaatorid On laenu haldur 1 Ei ole laenu haldur 0 Siin näidatakse, kas aruandev krediidiasutus kogub üleantud laenude põhisumma tagasimakseid ja intressi kohustatud isikutelt (st tegutseb laenu haldurina) samal ajal, kui laenu omanik on teine isik. Identifikaatorit 1 on laenu haldur kasutatakse, kui laenu loovutamisel aruandev krediidiasutus jätkab tegevust laenu haldurina ja kui laenu omandamisel aruandev krediidiasutus tegutses selle laenu haldurina juba enne selle omandamist. Ülejäänud juhtudel, sealhulgas kui tegemist on mittetehingulise finantsvoo kirjega, mis ei ole seotud üleantud laenuga, märgitakse identifikaatori väärtuseks 0 ei ole laenu haldur. 20) Summa Siin näidatakse mittetehingulise finantsvoo summa (suurenemine pluss- ja vähenemine miinusmärgiga) või laenu üleandmise liigi identifikaatori 1 laenude omandamine ja 2 laenude loovutamine puhul omandamise või loovutamise tehingu eelse lepingulises väärtuses laenu jäägi (st arvestamata sisemise intressimäära mõju, ilma tekkepõhise intressi ja allahindluseta) ja tehingus määratud (ostu või müügi) hinna vahe (tulu pluss- 8/9

9 ja kulu miinusmärgiga). Üleantud laenu liigi 3 loovutatud laenu haldurina tegutsemine korral, kui mittetehingulise finantsvoo liigi identifikaator on 0 muu, märgitakse välja väärtuseks 0. Omakapitali suurenemine/vähenemine näidatakse ainult siis, kui see tuleneb aruande valdkonda kuuluvatest mittetehingulistest finantsvoogudest. Kui omakapital suureneb näiteks aruandeperioodil teenitud intressitulu arvel, siis käesolevas aruandes seda ei näidata. 21) Laenu üleandmise vastaspoole identifikaatorid Väärtpaberistaja 5 Grupisisene rahaloomeasutus 7 Muu rahaloomeasutus 8 Siin näidatakse laenu üleandmistehingu vastaspool. Kui vastaspool ei ole väärtpaberistaja või rahaloomeasutuste nimekirja kantud krediidiasutus või kui tegemist on mittetehingulise finantsvoo kirjega, mis ei ole seotud üleantud laenuga, siis märgitakse identifikaatori väärtuseks 0 muu. Laenu üleandmise vastaspoole identifikaatorit 7 grupisisene rahaloomeasutus kasutatakse ainult siis, kui vastaspool on aruandva krediidiasutusega samasse ettevõtjate gruppi kuuluv rahaloomeasutuste nimekirja kantud krediidiasutus. Samaks ettevõtjate grupiks peetakse emaettevõtjat, tütarettevõtjaid ja välisriigis asuvaid filiaale. 22) Laenu üleandmise vastaspoole riigi kood Siin näidatakse riigi kood laenu üleandmise vastaspoole residentsuse järgi. Kui tegemist on mittetehingulise finantsvoo kirjega, mis ei ole seotud üleantud laenuga, märgitakse riigi koodiks XX. 23) Laenu omandamise või loovutamise väärtus Siin näidatakse identifikaatoritele vastava üleantud laenu omandamise või loovutamise tehingus määratud (ostu või müügi) hind. Laenu omandamise või loovutamise väärtus näidatakse ainult laenu üleandmise tehingu toimumise aruandeperioodil. Mittetehingulise finantsvoo ja laenu üleandmise liigi 3 loovutatud laenu haldurina tegutsemine puhul märgitakse andmevälja väärtuseks 0. 24) Laenu lepinguline jääk Siin näidatakse identifikaatoritele vastava üleantud laenu jääk lepingulises väärtuses (st arvestamata sisemise intressimäära mõju) aruandeperioodi lõpus ilma tekkepõhise intressita. Jääk näidatakse brutopõhimõttel (st ilma allahindluseta). Mittetehingulise finantsvoo kirje puhul ning juhul kui aruandev krediidiasutus ei jätka laenu loovutamisel laenu haldurina, märgitakse andmevälja väärtuseks 0. 9/9

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

CL2016D0010ET bi_cp 1..1

CL2016D0010ET bi_cp 1..1 02016D0010 ET 31.10.2016 001.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/ Suunised vii

LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/ Suunised vii LÕPPARUANNE VIIVISNÕUETE JA MAKSERASKUSTE TÕTTU RESTRUKTUREERITUD NÕUETE AVALIKUSTAMISE LÕPLIKE SUUNISTE KAVAND EBA/GL/2018/10 17.12.2018 Suunised viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 04.10

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 04.10 Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 04.10.2002 Avaldamismärge: Krediidiasutuste maksestatistiline

Rohkem

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2007 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2007 Avaldamismärge: RTL 2006, 89, 1665 Kohustusliku

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/ 231, november 2015, - millega muudetakse suunist EKP/ 2011/ 23 Euroopa Keskpanga statisti

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/ 231, november 2015, - millega muudetakse suunist EKP/ 2011/ 23 Euroopa Keskpanga statisti L 41/28 18.2.2016 SUUNISED EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/231, 26. november 2015, millega muudetakse suunist EKP/2011/23 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

DUMMY

DUMMY 26.11.2014 Teataja L 340/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) SUUNISED EUROOPA KESKPANGA SUUNIS, 4. aprill 2014, rahandus- ja finantsstatistika kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2014/15) (2014/810/EL) EUROOPA

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

SUUNISED GLOBAALSE SÜSTEEMSE OLULISUSE NÄITAJATE AVALIKUSTAMISE KOHTA EBA/GL/2014/02 5. juuni 2014 Suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate av

SUUNISED GLOBAALSE SÜSTEEMSE OLULISUSE NÄITAJATE AVALIKUSTAMISE KOHTA EBA/GL/2014/02 5. juuni 2014 Suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate av EBA/GL/2014/02 5. juuni 2014 Suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate avalikustamise kohta EBA suunised globaalse süsteemse olulisuse näitajate avalikustamise kohta Käesolevate suuniste staatus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

PROJEKT Eesti Panga presidendi detsember a. Määrus nr. Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine Määrus kehtestatakse

PROJEKT Eesti Panga presidendi detsember a. Määrus nr. Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine Määrus kehtestatakse PROJEKT Eesti Panga presidendi detsember 2005. a. Määrus nr. Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine Määrus kehtestatakse Eesti Panga seaduse 14 punkti 4 alusel. 1. Kehtestada

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 1311, juuli 2019, - suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria koht

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 1311, juuli 2019, - suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria koht L 204/100 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/1311, 22. juuli 2019, suunatud pikemajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta (EKP/2019/21) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

ESRNi aastaaruanne 2016

ESRNi aastaaruanne 2016 Aastaaruanne 2016 Sisukord Eessõna 2 3 Sisukord 1 Eessõna Mario Draghi, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) kuues aastaaruanne hõlmab ajavahemikku 1.

Rohkem

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016-31.12.2017 LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016 31.12.2017 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond Indeks Lepinguline

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

Finantssektori areng

Finantssektori areng 33 V Välisturgude soodsas likviidsuskeskkonnas viis kodumaiste pankade ja liisinguettevõtete finantsvarade suur kasv 23. a artalis kodumaise võlakoormuse suurenemiseni, mis keskendub üha enam majapidamiste

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

ET Euroopa Liidu Teataja L 320/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustus

ET Euroopa Liidu Teataja L 320/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustus 29.11.2008 ET Euroopa Liidu Teataja L 320/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1126/2008, 3.

Rohkem

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) Prospekt

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Andres

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - FITD11A.rtf

Microsoft Word - FITD11A.rtf Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 Vorm A RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega). Periood a I ÜLDANDMED

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

FITD02A

FITD02A Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 (muudetud sõnastuses) RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega) Periood

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE EESMÄRK 5-8 PÕHILISED MÕISTED

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 1624, oktoober 2018, - millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses selli

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 1624, oktoober 2018, - millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses selli 7.11.2018 L 277/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1624, 23. oktoober 2018, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses sellise korra

Rohkem

EESTI PANK Maksebilansi aruanne vorm 9 Aruandeperiood:... kvartal Kinnitatud Eesti Panga presidendi a. määrusega nr.5 Maksebilansi- ja Koos

EESTI PANK Maksebilansi aruanne vorm 9 Aruandeperiood:... kvartal Kinnitatud Eesti Panga presidendi a. määrusega nr.5 Maksebilansi- ja Koos EESTI PANK Maksebilansi aruanne vorm 9 Aruandeperiood:... kvartal Kinnitatud Eesti Panga presidendi 17.03.2006.a. määrusega nr.5 Maksebilansi- ja Kooskõlastatud Statistikaametiga 15.03.2006.a. nr 1.1-3/923

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum European Small & Mid Cap tingimused, kehtivad alates 2014 üldinfo nimi: Mandatum Life European Small & Mid Cap sihtturg: Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiad ja aktsiatega seotud väärtpaberid

Rohkem

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008 V a b a t a h t l i k P e n s i o n i f o n d D a n s k e P e n s i o n I n t r e s s P l u s s Tingimused Vabatahtliku Pensionifondi Danske Pension Intress Pluss tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12 Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.03.2007 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2009 Avaldamismärge: Rahvusvaheliste te deklareerimise

Rohkem

TALLINNA ÄRIPANGA AS AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE (vastavalt Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusele nr.25, Eesti Panga presidend

TALLINNA ÄRIPANGA AS AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE (vastavalt Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusele nr.25, Eesti Panga presidend TALLINNA ÄRIPANGA AS AVALIK 2001.AASTA 12 KUU VAHEARUANNE (vastavalt Eesti Panga presidendi 19.oktoobri 1999.a. määrusele nr.25, Eesti Panga presidendi 09.veebruari 2000.a. määrusele nr.1 ja Eesti Panga

Rohkem

TALLINNA ДRIPANGA AS

TALLINNA ДRIPANGA AS TALLINNA ÄRIPANGA AS SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 KREDIIDIASUTUSE ÜLDANDMED... 3 1.2 AUDIITOR... 3 1.3 JUHATUSE DEKLARATSIOON... 4 2. TEGEVUSARUANNE... 5 2.1 KREDIIDIASUTUSE GRUPI KIRJELDUS... 5 2.2

Rohkem

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga 31. detsember 2007 Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenuste turu ja turuosade kohta. Kuigi Finants -

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 4404 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 4404 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2 EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.7.2018 C(2018) 4404 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 13.7.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/61, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem