TSD lisa 7 täitmise kord alates

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TSD lisa 7 täitmise kord alates"

Väljavõte

1 TSD lisa 7 täitmise kord alates Täitmise kord... 1 I osa Väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum ning tulumaks lahkumisel täitmine... 2 Ia. osa Omakapitali sisse- ja väljamaksed täitmine... 5 Ib. osa Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks täitmine... 6 Ic osa Tonnaažikorra (TuMS 52 1 ) rakendamisel maksustatud kasumist väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised täitmine... 8 II. osa Maksuvabad dividendid ja väljamaksed omakapitalist täitmine... 9 IIa. osa Tagastatud varjatud kasumieraldis, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum ja väljaviidud vara täitmine III. osa Ühinemisel või jagunemisel üle antud õigused täitmine IIIa. Jaotatud kasum, mis mõjutab õiguste ja kohustuste andja jaotatud kasumi arvestust madalama maksumäära kohaldamiseks täitmine IV. osa Ühinemisel või jagunemisel saadud õigused täitmine IVa. osa Jaotatud kasum, mis mõjutab õiguste ja kohustuste saaja jaotatud kasumi arvestust madalama maksumäära kohaldamiseks täitmine V. osa Krediidiasutuse avansiline makse täitmine Täitmise kord 1. Vormi TSD lisas 7 näitab residendist äriühing maksustamisperioodil (kalendrikuul) väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised, kaasa arvatud kaupade ja reisijate rahvusvahelisest meritsi veost (edaspidi tonnaažikord) saadud tulult makstud dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist ja likvideerimisjaotised (edaspidi väljamaksed omakapitalist) ning nendelt tekkiva maksukohustusega seotud õigused, sealhulgas äriühingute ühinemisel, jagunemisel või ümberkujundamisel (edaspidi ühinemine või jagunemine) üle antud ja saadud õigused. Vormi TSD lisal 7 näidatakse ka varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum, väljaviidud vara, krediidiasutuse avansiline tulumaks kasumilt. Tulenevalt tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) 54 lõikest 2 dividendide ja muude kasumieraldiste ning omakapitali väljamaksete maksuvabastusega seotud õigused ning äriühingute ühinemisel või jagunemisel üle antud ja saadud õigused on: omakapitalist tehtud väljamakseid ületav sissemaksete summa; välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks, mis oli selle riigi seaduse või tulu- ja kapitalimaksuga topelt maksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu (edaspidi maksuleping) alusel kohustuslik; maksuvabasid väljamakseid võimaldav saadud tulu. Omakapitali väljamakse ei hõlma dividendi ega muud kasumieraldist. Kui mitterahalise dividendi või muu kasumieraldise turuväärtus ületab dividendiks või kasumieraldiseks jaotatava kasumi summat, siis näidatakse jaotatava kasumina mitterahalise dividendi või muu kasumieraldise turuväärtus. Kui dividend või muu kasumieraldis saadakse mitterahalises vormis, võetakse arvesse väärtus, millega see dividend või muu kasumieraldis kajastub kasumi jaotaja maksuarvestuses, kui maksumaksja esitab dividendi maksja sellekohase tõendi. Samu põhimõtteid kohaldatakse tehtavatele ja saadavatele mitterahalistele omakapitali väljamaksetele. 1

2 Väljamakstud dividendide ja muude kasumieraldiste, omakapitalist tehtud väljamaksete, varjatud kasumieraldiste saajate kohta esitatakse vorm INF 1 koos vormi TSD lisaga 7. Vormi TSD lisa 7 elektroonilisel esitamisel täidab maksumaksja valgel taustal koodid. Hallil taustal koodid arvutab Maksu- ja Tolliamet ning kuvab automaatselt tulemuse, kui koodi summa on nullist suurem. I osa Väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum ning tulumaks lahkumisel täitmine I osas näidatakse maksustamisperioodil väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised, omakapitali sissemakseid ületavad väljamaksed, antud laenud, mis on tunnistatud varjatud kasumieraldiseks, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum ning nendelt väljamaksetelt tasutav tulumaks. 2. Koodil 7008 deklareeritakse maksustamisperioodil makstud dividendid ja muud kasumieraldised, mis maksustatakse TuMS 4 lõigetes 1 ja 1 1 sätestatud tavamääraga ( 50 lõige 1) ja 4 lõikes 5 sätestatud madalama maksumääraga ( 50 1 ), välja arvatud tonnaažikorra rakendamisel maksustatud kasumist väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised (vormi TSD lisa 8 koodid 8380 ja 8540). Koodil 7008 näidatakse tonnaažikorra rakendamisel teenitud kasumist (vormi TSD lisa 8 kood 8360), mida maksustatakse -de alusel, makstud dividendid ja muud kasumieraldised. 3. Koodil 7009 näidatakse TuMS 50 1 alusel madalama maksumääraga maksustatavad ja maksustamisperioodil väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised ja millele ei rakendata maksuvabastust. Madalama maksumääraga maksustatakse kalendriaastas jaotatud kasum, mis on eelmise kolme kalendriaasta keskmisest äriühingu Eestis maksustatud jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on 50 lõigete 1 ja 2 alusel maksnud tulumaksu, väiksem või sellega võrdne. Kolme kalendriaasta keskmise jaotatud kasumi arvutamisel võetakse arvesse nii tavamääraga kui ka madalama maksumääraga maksustatud dividende ja muude kasumieraldistena jaotatud kasumit ja 50 lõikes 2 nimetatud aktsia- või osakapitali või sissemaksete vähendamisel, aktsiate, osade, osamaksete või sissemaksete tagasiostmisel või tagastamisel või muul juhul omakapitalist tehtud väljamaksete summa osa, mis ületab äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid. Arvesse ei võeta 50 lõike 1 1 alusel tulumaksust vabastatud dividendi, 50 lõike 2 1 alusel tulumaksust vabastatud väljamakset ega 50 2 alusel maksustatud kasumieraldist. Kolme kalendriaasta keskmise Eestis maksustatud jaotatud kasumi arvutamisel loetakse esimeseks arvesse võetavaks aastaks aasta ning madalamat maksumäära rakendatakse järgmiselt: aastal ühele kolmandikule aastal jaotatud kasumist, millelt mitteresident, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht, on maksnud tulumaksu; aastal ühele kolmandikule ja aastal jaotatud kasumist, millelt mitteresident, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht, on maksnud tulumaksu; aastal ühele kolmandikule 2018., ja aastal jaotatud kasumist, millelt mitteresident, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht, on maksnud tulumaksu. Kalendriaastal väljamakstud dividendidele ja muudele kasumieraldistele rakendatakse madalamat maksumäära summani, mis ei ületa eelneva kolme kalendriaasta keskmist jaotatud kasumit. Arvestust peetakse summeeritult kalendriaasta algusest, see tähendab, et ei ole oluline, kas dividende makstakse üks kord aastas või mitu korda aastas. 2

3 Näiteks, kui esimesel ja teisel kalendrikuul makstakse dividendide, mis ei ületa eelmise kolme kalendriaasta keskmist jaotatud kasumit, siis nendelt dividendidelt makstakse tulumaksu madalama määra alusel. Kui kolmandal kalendrikuul makstud dividend ületab keskmist summat, siis sellelt dividendilt makstakse tulumaksu tavamäära alusel. Seda väljamakset näidatakse vormil INF1 isikute lõikes väljamakse liigiga MDK. 4. Koodil 7010 näidatakse maksustamisperioodil väljamakstud dividendide ja kasumieraldiste summa (TuMS 50 lõige 1), mida maksustatakse TuMS 4 lõigete 1 ja 1 1 alusel tavamääraga ja millele ei rakendata maksuvabastust. Seda väljamakset näidatakse vormil INF1 isikute lõikes väljamakse liigiga DK. Koodidel 7008, 7009, 7010 ja 7021 ei näidata II. osa koodil 7310, 7311 ja 7312 deklareeritud maksuvabalt väljamakstud dividendi või muude kasumieraldise summat. 5. Koodil 7080 arvutatakse maksustamisperioodil omakapitalist tehtud väljamaksete summa, millele ei rakendata maksuvabastust ning mis ületab omakapitali tehtud sissemakseid (TuMS 50 lõige 2). Koodi 7080 täitmiseks täidetakse Ia. osa. 6. Koodil 7012 näidatakse TuMS 50 2 alusel varjatud kasumieraldis. Residendist äriühing maksab tulumaksu emaettevõtjale, sama emaettevõtja teisele tütarettevõtjale (välja arvatud laenuandja tütarettevõtjale) ning kontserni kuuluvale aktsionärile või osanikule antud laenult. Residendist krediidiasutus ja aktsiaseltsifond ei maksa tulumaksu TuMS -s 50 2 sätestatud juhul. Emaettevõtja mõiste tuleneb äriseadustiku -st 6 ning selle kohaselt on äriühing, kes on teises äriühingus aktsionär või osanik ning omab seal häälteenamust, emaettevõtja ja ühing, kus ta osaleb, tütarettevõtja. Samuti loetakse emaettevõtja tütarettevõtjaks ühing, kus häälteenamus on teisel tütarettevõtjal või tütarettevõtjal üksinda või koos emaettevõtjaga ning ühing, kus teisel ühingul (emaettevõtjal) on selle osaniku või aktsionärina valitsev mõju. Emaettevõtja koos tütarettevõtjatega moodustavad kontserni. Emaettevõtjana (TuMS 50 2 lõige 2) käsitatakse ka ühingut, kes asub kontserni struktuuris laenu andvast tütarettevõtjast ülalpool (nt emaühingu emaühing), samuti mittetulundusühingut ja sihtasutust, kellel on laenu andvas ühingus häälteenamus või valitsev mõju. Lisaks tavapärasele (laenulepingu alusel) laenu andmisele käsitatakse maksustamisel laenuna krediidilepingu sõlmimist ja muid majanduslikult samaväärseid tehinguid. Näiteks käsitatakse laenuna laenulepingut, millega on laenusummat suurendatud või laenu tagastamise tähtaega pikendatud, või raha kandmist kontsernikontole või kui on muudetud muid olulisi tingimusi. TuMS 56 5 alusel deklareerib äriühing antud ja tagastatud laenud vormil INF 14 IV. osas. 7. Koodil 7014 näitab TuMS 545 alusel residendist äriühing Eestist väljaviidud vara, kui vara viiakse välja teises Euroopa Liidu liikmesriigis või kolmandas riigis asuvasse püsivasse tegevuskohta (tulumaks lahkumisel). Tulumaksuga maksustatakse summa, mis on väljaviidud vara turuväärtuse ja bilansilise maksumuse vahe vara Eestist väljaviimise hetkel. Vara väljaviimist ei maksustata tulumaksuga järgmistel juhtudel: väärtpaberite rahastamisega seotud vara väljaviimist; tagatiseks antud vara; vara viiakse välja usaldatavusnormatiivide kapitalinõuete täitmiseks või likviidsuse juhtimiseks; vara paigutatakse 12 kuu jooksul tagasi Eestisse. 3

4 TuMS 54 5 lõikes 1 ja 50 lõikes 2 2 nimetatud juhtudel võib residendist äriühing tulumaksu tasumist ajatada, tasudes seda kuni viie aasta jooksul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest: 1) vara viiakse muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis (lisaks Euroopa Liidu riikidele ka Island, Liechtenstein ja Norra) (edaspidi lepinguriik) asuvasse püsivasse tegevuskohta; 2) äriühing muutub teise lepinguriigi residendiks. Ajatamise reeglit ei rakendata, lepinguriigi osalistest kolmandate riikide suhtes, kui nad ei ole sõlminud Eestiga või Euroopa Liiduga lepingut vastastikuse abi kohta maksunõuete sissenõudmisel, mis on samaväärne nõukogu direktiivi 2010 /24 EL vastastikuse abi sätetega. TuMS 54 5 lõigetes 5 7 sätestatud juhtudel kui on olemas põhjendatud oht, et maksumaksja maksu ei maksa, võib Maksu- ja Tolliamet temalt nõuda tulumaksu ajatamisel tagatist. Tulumaksu tasumise ajatamine, tagatise nõudmine ning ajatatud tulumaksukohustuselt intressi maksmine toimub maksukorralduse seaduses sätestatud korras. 8. Kood 7016 TuMS 543 kohaselt residendist äriühingule omistatakse ja tema kasumina maksustatakse välismaise kontrollitava äriühingu kasumi osa, mis saadi niisuguse vara kasutamise ja selliste riskide võtmise tulemusel, mis on seotud kontrolliva äriühingu võtmetöötajatega ning mis on saadud näilikest tehingutest, mille tegemise peamine eesmärk oli saada maksueelis. Residendist äriühingule omistatava välismaise kontrollitava äriühingu kasum arvutatakse kooskõlas turuväärtuse põhimõttega. Tehingut või tehingute ahelat peetakse näilikuks niivõrd, kuivõrd asjaomasel üksusel või püsival tegevuskohal ei oleks vara, millelt ta kogu või osa oma tulust saab, ja ta ei oleks võtnud vastavaid riske, kui teda ei kontrolliks äriühing, kus täidetakse selle vara ja nende riskidega. Residendist äriühingule omistatav välismaise kontrollitava äriühingu kasum arvutatakse kooskõlas turuväärtuse põhimõttega. Välismaine kontrollitav äriühing on püsiv tegevuskoht või üksus, mille puhul on residendist äriühingul üksi või koos oma sidusettevõtjatega otsene või kaudne osalus rohkem kui 50% hääleõigusena või ta omab otseselt või kaudselt rohkem kui 50% kapitalist või tal on õigus saada rohkem kui 50% kõnealuse üksuse kasumist. Välismaise kontrollitava äriühingu reegel ei kohaldu vaid juhul, kui mõlemad nimetatud tingimused on täidetud. TuMS -s 54 3 nimetatud näilise tehingu puhul loetakse, et tulumaksu tasumine välisriigis ei olnud kohustuslik. Kui välismaine kontrollitav äriühing maksis tulumaksu oma residendiriigis, kuid selgub, et tegemist oli näiliku tehinguga, mille tegemise peamine eesmärk oli saada maksueelis, siis selle tulu maksustamise õigus on Eestil ning Eesti ei võimalda tasaarvestusmeetodi rakendamist. TuMS -s 54 3 sätestatut ei rakendata residendist äriühingule, kelle kontrollitava äriühingu eelmise majandusaasta kasum ei ületa eurot ja kelle muud äritulud, kasum tütarettevõtjatelt, sidusettevõtjatelt ja finantsinvesteeringutelt, intressitulud ning muud finantstulud kokku ei ületa samal perioodil eurot. Välismaise kontrollitava äriühingu reegel ei kohaldu vaid juhul, kui mõlemad nimetatud tingimused on täidetud. 9. Koodil 7217 arvutatakse maksustamisperioodil väljamakstud dividendidelt ja muudelt kasumieraldistelt ning omakapitalist tehtud väljamaksetelt, mis ületab sissemakseid tasutav tulumaks. Koodi 7217 arvutamisel lähtutakse TuMS 4 lõigetes 1, 11 ja 5 kehtestatud maksumääradest. Elektrooniliselt esitatud vormi TSD lisal 7 märgib maksumäära Maksu- ja Tolliamet. 10. Koodil 7218 vähendatakse koodil 7217 arvutatud maksukohustust koodil 7180 näidatud tulumaksukohustust vähendava välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu võrra. 4

5 11. Koodil 7219 vähendatakse koodil 7218 arvutatud maksukohustust V osa koodil 7660 näidatud residendist krediidiasutuse avansilise makse kasutatud osaga. Residendist äriühing, kes ei ole krediidiasutus, kood 7218 = kood Koodil 7200 arvutatakse tasumisele kuuluv tulumaks. Koodil 7219 arvutatud maksukohustust suurendatakse väljamakstud varjatud kasumieraldistelt (kood 7012), väljaviidud vara turuväärtuse ja bilansilise maksumuse vahelt (kood 7014) ja välismaiste kontrollitavate äriühingute kasumilt (kood 7016) arvutatud tulumaksuga ja residendist krediidiasutuse kvartali kasumilt tasumisele kuuluva avansilise maksega (kood 7640). Koodi 7200 arvutatud tulumaks kantakse vormi TSD koodile 114. Ia. osa Omakapitali sisse- ja väljamaksed täitmine 13. Ia. osas näidatakse omakapitali tehtud sissemaksed ja omakapitalist tehtud väljamaksete summa TuMS 50 lõike 2 alusel ja 50 lõikes 22 nimetatud residendist äriühingu kustutamisel registrist näidatakse vara, sh likvideerimisjaotise turuväärtus, mis ületab omakapitali tehtud sissemakseid, mille arvel ei ole tehtud omakapitalist väljamakseid või mida ei ole üle antud teisele äriühingule. Omakapitali tehtud sissemaksena käsitatakse lisaks aktsia- või osakapitali tehtud sissemaksele (TuMS 50 lõige 2) ka tasutud ülekurssi ja äriühingu oma aktsia, osa või osamakse võõrandamisel saadud summat, aktsionäride või osanike poolt omakapitali tehtud muud sissemaksed. Omakapitali tehtud sissemaksena ei käsitata kasumi arvel tehtud sissemakset ja alates aastast fondiemissiooniks kasutatud kasumi osa (TuMS 61 lõige 34). Tulumaksuga ei maksustata aktsiaseltsifondi omakapitali vähendamisel tehtud väljamakseid. Omakapitali väljamakse ei hõlma dividendi ja muud kasumieraldist. 14. Koodil 7030 näidatakse maksustamisperioodil omakapitali tehtud rahalised ja mitterahalised sissemaksed, sealhulgas äriühingu asutamisel tehtud sissemaksed. 15. Koodi 7030 täitmisel juhindutakse TuMS 50 lõikes 2 sätestatust, mille kohaselt ühendanud või ühinemisel asutatud äriühingu omakapitali tehtud sissemaksena ei võeta arvesse ühe ühinenud äriühingu poolt teise ühinenud äriühingu omakapitali või ühinenud äriühingu poolt ühinemisel asutatud äriühingu omakapitali tehtud sissemakseid. Jagunemisel käsitatakse omandava äriühingu omakapitali sissemaksena enne jagunemist tema omakapitali tehtud sissemakseid, mille arvel ei ole tehtud omakapitalist väljamakseid või mida ei ole üle antud teisele äriühingule, ning jaguneva äriühingu poolt talle üle antud samasuguste sissemaksete osa. Vara või püsiva tegevuskoha majandustegevuse toomisel Eestisse, loetakse residendist äriühingu omakapitali tehtud sissemaksena maksumaksja või tema püsiva tegevuskoha riigis kindlaks määratud vara väärtust, välja arvatud juhul, kui see ei kajasta turuväärtust. Sel juhul lähtutakse turuväärtusest. Kui mitteresidendi püsiva tegevuskoha koosseisu kuuluv ettevõte antakse üle residendist äriühingule, loetakse äriühingu omakapitali tehtud rahaliste ja mitterahaliste sissemaksetena ka enne ettevõtte üleandmist püsiva tegevuskoha jaoks Eestisse toodud vara. 16. Koodil 7040 näidatakse omakapitali tehtud sissemaksete summa kokku. Vormi TSD lisa a jaanuari eest elektroonilisel esitamisel eeltäidetakse kood 7040 kuni kehtinud vormi TSD lisa 7 tabeli 1 real 9 näidatud summaga. Vormi TSD lisa 7 elektroonilisel esitamisel on kood 7040 eeltäidetud eelmise vormi TSD lisa 7 koodil 7070 arvutatud summaga. Koodi 7040 suurendatakse maksustamisperioodil ühinemisel või jagunemisel 5

6 teiselt äriühingult või püsivalt tegevuskohalt saadud õigustega juhul, kui õiguste saamise kalendrikuul on täidetud IV. osa koodid 7510 või Koodi 7040 arvutamiseks võetakse arvesse koodide 7510 või 7520 summad kokku. 17. Koodil 7050 arvutatakse summa, mille ulatuses saab maksustamisperioodil teha maksuvabasid väljamakseid omakapitalist. Koodi 7040 summat vähendatakse ühinemisel või jagunemisel üleantud õigustega (üleantud omakapitalist väljamaksmata sissemaksete summa) juhul, kui eelnevalt on täidetud III. osa koodid 7410 või Koodil 7050 võetakse arvesse kalendrikuul täidetud koodide 7410 või 7420 summad kokku. Kui maksustamisperioodil õigusi üleantud ei ole, siis kood 7050 = koodiga Koodil 7060 näidatakse maksustamisperioodil omakapitalist tehtud ja vormil INF 1 deklareeritud omakapitali väljamaksete summa. TuMS 50 lõike 2 alusel ei maksustata tulumaksuga aktsiaseltsifondi aktsiakapitali vähendamisel, aktsiate tagasiostmisel või tagastamisel või muul juhul omakapitalist tehtud väljamaksete, mis ületavad aktsiaseltsifondi omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sisemakseid. Nimetatud summad maksustatakse aktsionäri tuluna. Kui väljamakse tehakse aktsiaseltsifondi oma kasumist, siis näidatakse need koodil Fondi tehtud väljamakselt maksukohustuse tekkimise vältimiseks märgitakse sama summa ka koodil Näiteks kui koodil 7060 näidatakse 100, siis ka sama maksustamisperioodi koodil 7030 tuleb näidata 100. Aktsiaseltsifond näitab koodil 7060 omakapitali summa juhul, kui ta kustutatakse registrist ja tema vara ei kasutata Eesti majandustegevuses teises äriühingus või mitteresidendist äriühingu püsivas tegevuskohas (TuMS 50 lg 2 2 ). Sellisel juhul tuleb samal maksustamisperioodil täita ka kood 7030, näidates aktsiaseltsfondi omakapitali tehtud rahalised ja mitterahalised sissemaksed. Sissemakseid ületav osa kantakse koodile 7080 ja kuulub maksustamisele. Koodil 7060 ei näidata II. osa koodil 7320 deklareeritud omakapitali väljamakseid. 19. Koodil 7070 arvutatakse omakapitalist tehtud väljamakseid ületav sissemaksete summa, mis kantakse üle järgmise vormi TSD lisa 7 koodile Koodi 7070 arvutamiseks võetakse arvesse koodid 7050 ja Ib. osa Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks täitmine 20. Ib. osas näitab äriühing, kaasa arvatud aktsiaseltsifond, välisriigist dividendide, omakapitali väljamaksete või muu tulu saamisel välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks ning arvutatakse summa, mille võrra saab vähendada Eestis TuMS 50 lõigete 1 ja 2 alusel tekkivat maksukohustust (TuMS 54 lõige 5). Ib. osas näidatakse saadud maksustatud tulud, millele maksulepingu kohaselt on õigus tulumaksukohustuse vähendamiseks kasutada välisriigis tasutud või kinnipeetud tulumaksu. Ib. osa täidab residendist äriühing, kes on usaldusfondi osanik ning TuMS 54 lõikes 5 nimetatud tulu on saanud usaldusfond. Äriühing võib arvata oma kasumi jaotamisel tekkivast tulumaksukohustusest maha usaldusfondi tulult välismaal tasutud või kinnipeetud tulumaksu proportsionaalselt oma osalusega usaldusfondis. Ib. osa täidetakse maksustamisperioodil, millal tulu saadi, kuid mitte enne kui sellelt tulult tulumaks tasuti või kinni peeti. 21. Tulumaksu võib vormi TSD lisal 7 näidata, kui tulumaksu tasumise või kinnipidamise kohta on välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõend. 6

7 Kui tulu on omistatud usaldusfondi kaudu, täidab tulusaaja vormi TSD lisa 7 Ib. osa usaldusfondilt või fondivalitsejalt saadud tõendi alusel, millel on järgmised andmed: andmeid väljastanud usaldusfondi registrikood residendiriigis, fondi nimi, riigi nimi; investori, kellele andmed väljastatakse, registrikood ja nimi; usaldusfondile laekunud tulu liik (vormi TSD lisa 7 täitmise korra punktides 23 või 41 nimetatud tulu liik) (TuMS 54 lõige 5 või 50 lõige 1 5 ); riigi nimi, kust usaldusfondile tulu laekus; usaldusfondile tulu laekumise kuupäev; välisriigist saadud tulu summa eurodes koos kinnipeetud või tasutud tulumaksuga (brutosumma) väljamakse saamise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi alusel; usaldusfondi välisriigist saadud tulult kinnipeetud või tasutud tulumaks; usaldusfondi välisriigist saadud dividendidelt kinnipeetud/tasutud või kasumiosalt tasutud tulumaks; usaldusfondi mitteresidendist või residendist äriühingult saadud omakapitali väljamaksetelt kinnipeetud/tasutud või kasumiosalt tasutud tulumaks; residendist äriühingu osaluse suurus usaldusfondis (mis on ka tema kaudseks osaluseks usaldusfondile dividende maksnud või omakapitali väljamakseid teinud äriühingus). 22. Enne saadud tulu, millelt välisriigis on tulumaks kinni peetud või tasutud ja mida ei ole teisele äriühingule üleantud ning mida ei ole kuni kehtinud vormi TSD lisal 7 deklareeritud, näidatakse a jaanuarikuu vormi TSD lisa 7 Ib. osal (TuMS 61 lõige 44). 23. Koodid 7101 kuni 7150 täidetakse iga tulu liigi kohta eraldi, millelt välisriigis tulumaks tasuti või kinni peeti. 24. Kui saadud tulusid on rohkem kui üks, lisatakse iga saadud tulu kohta lisaleht. 25. Koodidel 7101 kuni 7103 näidatakse välisriigi väljamakse tegija andmed: mitteresidendist väljamakse tegija registrikood ja nimi ning välisriigi nimetus, kust tulu saadi. 26. Koodil 7110 näidatakse välisriigist saadud tulu liik järgmiste koodidega (sulgudes olev tulu artikkel viitab OECD mudellepingu artikli numbrile): 700 kinnisvara üüri- või renditasu (art. 6); 701 ärikasum (art. 7); 702 tulu rahvusvahelistest mere- ja õhuvedudest (art. 8); 703 dividend (art. 10); dividend (TuMS 50 lõige 1 3 ); 704 intress (art. 11); 705 litsentsitasu (art. 12); 706 kaubandusliku, teadusliku või tööstusliku seadme rendi- või üüritasu (art. 12); 7

8 707 kasu kinnisvara võõrandamisest (art. 13); 708 sportlase ja meelelahutaja esinemistasu või tasu tema teose Eestis esitamise eest (art. 17); 709 muu tulu (art. 21); 710 omakapitali väljamaksed TuMS 50 lõike 2 tähenduses. 27. Koodil 7120 näidatakse tulu saamise kuupäev. 28. Koodil 7130 näidatakse välisriigist saadud tulu summa eurodes koos kinnipeetud või tasutud tulumaksuga (brutosumma) väljamakse saamise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi alusel. 29. Koodil 7140 näidatakse saadud väljamakselt välisriigis tasutud või kinnipeetud tulumaks. Arvesse võetakse vaid see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või maksulepingu alusel kohustuslik, v.a v.a TuMS -des 54 1 ja 54 3 nimetatud tehingute puhul. Igas välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu kohta peetakse eraldi arvestust. Kui maksustamisperioodil on välisriigist saadud tulusid rohkem kui üks, tuleb iga saadud tulu ja tulu maksja kohta lisada Ib. osas välisriigi väljamakse tegija. 30. Koodil 7150 arvutatakse, milline osa välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksust võetakse arvesse TuMS 50 lõigete 1 ja 2 alusel tekkiva maksukohustuse vähendamisel. Arvesse võetakse vaid see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse ja maksulepingu alusel kohustuslik ning mis ei ületa alljärgnevalt arvutatud (maksumäära märgib Maksuja Tolliamet) välisriigist saadud väljamakse summast (TuMS 61 lõige 25): kui 7130 x (maksumäär) 7140, siis 7150 = 7130 x (maksumäär); kui 7130 x (maksumäär) 7140, siis 7150 = Eraldi tuleb arvestada iga riigiga sõlmitud maksulepingut ja iga saadud tulu, millele lubatakse tasutud või kinnipeetud tulumaksu arvesse võtmist maksukohustuse vähendamiseks. Ic osa Tonnaažikorra (TuMS 52 1 ) rakendamisel maksustatud kasumist väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised täitmine 31. Residendist äriühing, kelle kaupade või reisijate rahvusvahelise meritsi veo tulu maksustatakse TuMS -s 52 1 alusel, võib nimetatud tulult arvestatud kasumi arvel teha TuMS -s 50 sätestatut dividendide ning muude kasumieraldiste väljamakseid ilma täiendava maksukohustuseta 32. Koodidel näidatakse dividendide väljamakse, mis makstakse tonnaažikorra kohaselt maksustatud kasumi arvelt (vormi TSD lisa 8 koodid 8380 ja 8540). Koodil 7020 näidatakse kasumi teenimise aasta. Koodil 7021 näidatakse kasumi summa, mille arvelt tehti maksuvaba väljamakse. 8

9 Koodil 7022 näidatakse tonnaažikorra alusel maksustatud kasumist väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised kokku. Koodil 7022 deklareeritud väljamaksed näidatakse isikute lõikes vormil INF 1 väljamakse liigiga TDK, mis peab vastama vormi TSD 7 koodide 7022 ja 7312 summale. 33. Koodil 7160 arvutatakse summa, mille ulatuses saab vähendada TuMS 50 lõigete 1 ja 2 alusel tekkivat maksukohustust või ühinemise ja jagunemise käigus üle anda õigusi. Vormi TSD lisa 7 elektroonilisel esitamisel on kood 7160 eeltäidetud eelmise vormi TSD lisa 7 koodil 7190 arvutatud summaga. Koodi 7160 suurendatakse koodil 7150 näidatud arvulise väärtusega ning ühinemisel või jagunemisel teiselt äriühingult või püsivalt tegevuskohalt saadud õigustega juhul, kui maksumaksjal on õiguste saamise maksustamisperioodil täidetud IV. osa koodid 7530 või Koodil 7160 võetakse arvesse maksustamisperioodil täidetud koodide 7530 või 7540 summad kokku. 34. Koodil 7170 arvutatakse summa, mille ulatuses saab maksustamisperioodil vähendada TuMS 50 lõigete 1 ja 2 alusel tekkivat maksukohustust. Koodi 7160 summat vähendatakse ühinemisel või jagunemisel üleantud õigustega (üleantud välisriigis tasutud või kinnipeetud tulumaksu summa) juhul, kui eelnevalt on täidetud III. osa koodid 7430 või Koodil 7170 võetakse arvesse kalendrikuul täidetud koodide 7430 või 7440 summad kokku. Kui maksustamisperioodil õigusi üleantud ei ole, siis kood 7170 = koodiga Koodil 7180 näidatakse summa, mille võrra vähendatakse koodil 7200 arvutatavat tulumaksukohustust. Koodil 7180 näidatav summa ei või ületada koodil 7170 arvutatud summat. 36. Koodil 7190 arvutatakse TuMS 50 lõigete 1 ja 2 alusel tekkivat maksukohustust vähendav välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu kasutamata osa, mis kantakse üle järgmise vormi TSD lisa 7 Ib. osa koodile II. osa Maksuvabad dividendid ja väljamaksed omakapitalist täitmine 37. II. osas näidatakse saadud tulud (näiteks dividendid, omakapitali väljamaksed, maksulepingus sätestatud tulud, millele kohaldatakse vabastusmeetodit, aktsiaseltsifondist või lepingulisest investeerimisfondist saadud või usaldusfondi kaudu saadud maksustatud dividend, mille arvel on võimalik teha maksuvabasid dividendi (TuMS 50 lõige 1 1 ) ja omakapitali väljamakseid (TuMS 50 lõige 2 1 ), arvestades TuMS 50 lõigetes 1 3 ja 1 5 sätestatud asjaoludega. Vabastusmeetodit rakendatakse dividendile ja omakapitali väljamaksele, mille aluseks olev dividend on saadud äriühingult, kellel ei ole õigust seda maksustatavast kasumist maha arvata (TuMS 50 lõige 1 3 ). Vabastusmeetodit rakendatakse dividendile ja omakapitali väljamaksele, mille aluseks olev tulu on saadud lepingulise investeerimisfondi osaku või aktsiaseltsifondi aktsia tagastamisel või fondi likvideerimisel või intressina fondist ja on TuMS 5 1. peatüki alusel tulumaksuga maksustatud või 31 2 lõike 2 kohaselt tulumaksust vabastatud (TuMS 50 lõige 2 4 ). 9

10 Vabastusmeetodit rakendatakse dividendile ja omakapitali väljamaksele, mille aluseks olev dividend on saadud usaldusfondi kaudu. Kui dividend on saadud teiselt residendist või mitteresidendist äriühingult, võib usaldusfondi osanikust äriühing fondi kaudu saadud dividendi maksuvabalt edasi maksta juhul, kui tema kaudne osalus dividendi maksnud äriühingus on vähemalt 10%. Maksuvabastuse õigus tekib dividendi laekumisel usaldusfondile (TuMS 50 lõige 1 5 ). Kui vabastusmeetod TuMS 50 lõikes 1 3 sätestatud asjaolude korral ei kohaldu, kuid välisriigist saadud dividendilt on tulumaks kinni peetud ja dividend on kasumist maha arvatud, võib maksumaksja kasutada TuMS 54 lõikes 5 sätestatud tasaarvestusmeetodit. Sellisel juhul täidetakse Ib. osa. 38. Tulu näidatakse II. osas sellel maksustamisperioodil, millal loetakse täidetuks viimane tingimus, mis võimaldab saadud tulu käsitleda maksuvabasid väljamakseid võimaldava tuluna (näiteks kolmanda riigi püsiva tegevuskoha korral maksustamisperiood, millal see püsivale tegevuskohale omistatud kasum loetakse maksustatuks). 39. Välisriigist saadud tulu võib vormi TSD lisa 7 II. osas näidata, kui TuMS 50 lõike 1 1 punktides 3, 4 ja 6 ning lõikes 2 1 sätestatud tingimuste täitmise kohta on välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõend. Kui tulu on omistatud usaldusfondi kaudu, täidab äriühing vormi TSD lisa 7 II. osa usaldusfondilt või fondivalitsejalt saadud tõendi alusel, millel on näidatud käesoleva korra punktis 18 nimetatud andmed. Deklareerides saadud dividendi vormi TSD lisa 7 II. osas kinnitab maksumaksja, et tütarühingul ei ole oma residendiriigis õigust seda summat kasumist maha arvata või et tehing on tegelik ja selle peamine eesmärk või üks peamisi eesmärke ei ole maksueelise saamine. Kui aktsiaseltsifond on saanud renditulu (TuMS 31 3 ) või intressi (TuMS 31 4 ), millelt on TuMS 41 punkti 4 või punkti 7 1 alusel tulumaks kinni peetud või fond on Maksu- ja Tolliamet esitanud rahandusministri 4. aprilli aasta määrusega nr 21 Mitteresidendi ja investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad kehtestatud vormi A1, või fond on saanud 31 2 kasu vara võõrandamisest ja ta on Maksu- ja Tolliamet esitanud sama määrusega kehtestatud vormi V1, siis fondil on õigus pärast maksu tasumist näidata nimetatud summad vormi TSD lisa 7 II. osas. 40. Maksumaksja tõendab vajadusel vabastusmeetodi kasutamise õigusega seotud asjaolusid ning esitab Maksu- ja Tolliameti nõudmisel täiendavaid dokumente. 41. Koodid 7201 kuni 7280 täidetakse iga maksuvaba dividendi ja omakapitali väljamakset võimaldava tulu kohta eraldi. 42. Kui maksustamisperioodil on saadud maksuvabasid väljamakseid võimaldavaid tulusid rohkem kui üks, lisatakse iga saadud tulu kohta lisaleht. 43. Koodidel 7201 kuni 7203 näidatakse maksuvabasid väljamakseid võimaldava saadud tulu tuluallika andmed: riigi nimetus, kust tulu saadi, väljamakse tegija registrikood, väljamakse tegija nimi. Kui tuluks on püsivale tegevuskohale omistatud kasum, siis näidatakse koodidel : 7201 püsivale tegevuskohale välisriigis väljastatud registrikood; 7202 püsiva tegevuskoha nimi või mitteresidendist äriühingu äriregistris registreeritud nimi; 7203 riigi nimetus, kus püsivale tegevuskohale on registrikood antud. 10

11 Kui aktsiaseltsifond on maksnud tulumaksu TuMS 31 2 alusel saadud kasust, TuMS 31 3 või 31 4 nimetatud tulust, siis koodidel näitab fond oma andmed: 7201 registrikood; 7202 nimi; 7203 riigi nimetus (Eesti). Kui aktsiaseltsifond ise saab II. osas deklareeritavaid tulusid, siis koodid täidetakse tavalises korras. 44. Koodil 7210 näidatakse saadud tulu liik vastavalt koodile (sulgudes olev tulu artikkel viitab OECD mudellepingu artikli numbrile või TuMS paragrahvile): 720 kinnisvara üüri- või renditasu (art. 6). Aktsiaseltsifond valib tulu liigi 720, kui ta on saanud maksustatud renditulu või maksnud ise saadud renditulult tulumaksu (TuMS 31 3 ); 721 ärikasum (art. 7); 722 tulu rahvusvahelistest mere- ja õhuvedudest (art. 8); 723 dividend (TuMS 50 lõige 1 1 punktid 1 ja 3), kui dividendi saaja osalus (kahe komakoha täpsusega) väljamaksjas on dividendi saamise ajal vähemalt 10 % aktsiatest, osadest või häältest, arvestades 50 lõigetes 1 3 ja 1 5 sätestatud asjaoludega; madala maksumääraga maksustatud dividend (TuMS 50 1 ), kui dividendi saaja osalus (kahe komakoha täpsusega) väljamaksjas on dividendi saamise ajal vähemalt 10% aktsiatest, osadest või häältest, arvestades 50 lõigetes 1 3 ja 1 5 sätestatud asjaoludega; residendist äriühingult saadud dividendid, kes maksis dividende kasumist, mis tonnaažikorra rakendamisel loetakse maksustatuks; 724 intress (art. 11); Aktsiaseltsifond valib tulu liigi 724, kui ta on saanud maksustatud intressitulu või maksnud ise saadud intressitulult tulumaksu (TuMS 31 4 ); 725 litsentsitasu (art. 12); 726 kaubandusliku, teadusliku või tööstusliku seadme rendi- või üüritasu (art. 12); 727 kasu kinnisvara võõrandamisest (art. 13); Aktsiaseltsifond valib tulu liigi 727, kui ta on maksnud ise saadud kasult tulumaksu (TuMS 31 2 lõike 1 punktid 1 ja 2 või lõige 2 ); kasu laeva võõrandamisest (art 13, TuMS 52 1 lõige 12); 728 sportlase ja meelelahutaja esinemistasu või tasu tema teose Eestis esitamise eest (art. 17); 729 muu tulu (art. 21); 11

12 730 omakapitali väljamakse (TuMS 50 lõige 2 1 ), kui väljamakse saaja osalus (kahe komakoha täpsusega) väljamaksjas on väljamakse saamise ajal vähemalt 10 % aktsiatest, osadest või häältest, arvestades 50 lõikes 1 3 sätestatud asjaoludega. Aktsiaseltsifond valib tulu liigi 730, kui ta on saanud omakapitali väljamakseid, mis on maksustatud äriühingu tasemel 50 lõike 2 alusel lisaks ülaltoodule või maksnud tulumaksu TuMS 31 2 lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud tulult; 731 siirdehinna tehing (art. 9) (TuMS 50 lõige 4); 732 püsiva tegevuskoha kasum (TuMS 50 lõike 1 1 punktid 2 ja 4); 733 lepingulise investeerimisfondi osaku või aktsiaseltsifondi aktsia tagastamisel või fondi likvideerimisel või intressina fondist saadud tulu (TuMS 31 2 lõige 2). 45. Koodidel 7220 näidatakse tulu saamise kuupäev järgmiselt: tululiik koodiga 723, ja dividendi saamise kuupäev; tululiik koodiga 730 omakapitali väljamakse saamise kuupäev; tululiik koodiga 731 siirdehinna tehingu juhul näidatakse kuupäev, millal tehingupartner siirdehinnatehingult maksu tasus; tululiik koodiga 732 püsiva tegevuskoha kasumiosalt tulumaksu tasumise kuupäev, kui püsiv tegevuskoht ei asu lepinguriigis või Šveitsi Konföderatsioonis. Tulumaksu tasumise kuupäevaks loetakse tasumise või tasumistähtaja kuupäev. Kui püsiv tegevuskoht asub eelpoolnimetatud riigis, siis tuleb näidata millise perioodi kasumit kasutatakse; tululiik koodiga 733 lepingulise investeerimisfondi osaku või aktsiaseltsifondi aktsia tagastamisel või fondi likvideerimisel või intressina fondist saadud tulult tulumaksu tasumise kuupäev. Kui saadud tulu on TuMS 31 2 lõike 2 kohaselt tulumaksust vabastatud, siis näidatakse tulu saamise kuupäev; ülejäänud tulud tulu saamise kuupäev. Aktsiaseltsifond näitab rahandusministri 4. aprilli aasta määrusega nr 21 Mitteresidendi ja investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad kehtestatud vormidel A1 või V1 TuMS 31 2, 31 3 või 31 4 nimetatud tuludelt maksu tasumise kuupäeva. 46. Koodil 7230 näidatakse dividendi saaja osalus (kahe komakoha täpsusega) väljamaksjas dividendi saamise ajal. 47. Koodil 7240 näidatakse omakapitali väljamakse, kui saaja osalus (kahe komakoha täpsusega) väljamaksjas väljamakse saamise ajal on vähemalt 10 % aktsiatest, osadest või häältest. 48. Koodide täitmisel arvestatakse alljärgnevate tingimustega: tululiik koodiga dividendina saadud tulu summa. Tululiik täidetakse, kui dividendi saadi Eesti äriühingult, kes maksis dividendi tonnaažikorra rakendamisel saadud maksustatud kasumi arvel (vormi TSD lisa 8 koodid 8380 ja 8540); 12

13 tululiik koodiga 723 või dividendina saadud tulu summa. Kui dividend tululiigiga 723 saadi lepinguriigi (sh Eesti) või Šveitsi Konföderatsiooni äriühingult, siis koodil 7250 näidatakse saadud dividendi netosumma ning koode 7260 ja 7270 ei täideta. Kui dividend on saadud eelmises lauses nimetamata riigi äriühingult (välja arvatud maksualast koostööd mittetegevas jurisdiktsioonis asuv äriühing) ning dividendilt on tulumaks kinni peetud (TuMS 50 lõike 1 1 punkt 3, 61 lõige 26), siis koodil 7250 näidatakse saadud dividendi brutosumma, koodil 7260 näidatakse kinnipeetud tulumaks ning koodi 7270 ei täideta. Kui dividend on saadud esimeses lauses nimetamata riigi äriühingult (välja arvatud maksualast koostööd mittetegevas jurisdiktsioonis asuv äriühing) ning dividendi aluseks olev kasumiosa on tulumaksuga maksustatud, näidatakse koodil 7250 dividendi netosumma, koodi 7260 ei täideta ning täidetakse koodi 7270; tululiik koodiga 730 omakapitali väljamakse. Näidatakse omakapitali väljamakse, mille aluseks olev väljamakse osa või mille aluseks olev kasumiosa on tulumaksuga maksustatud või kui omakapitali väljamakse aluseks on TuMS 50 lõikes 1 1 nimetatud dividend (TuMS 50 lõige 2 1 ). Eesti äriühingult saadud väljamaksete korral näidatakse koodil 7250 netosumma ja koode 7260 ja 7270 ei täideta. Kui väljamakse on saadud välisriigi äriühingult, näidatakse saadud koodil 7250 saadud väljamakse brutosumma, kui on täidetud kood 7260, st väljamakselt on tulumaks kinni peetud või tulumaks tasutud. Kui väljamakse aluseks olev kasumiosa on tulumaksuga maksustatud, näidatakse koodil 7250 väljamakse netosumma, koodi 7260 ei täideta ning täidetakse koodi 7270; tululiik koodiga 731 siirdehinna tehingu korral mitteresidendiga näidatakse koodil 7250 välisriigis maksustatud siirdehinna tehingu ja tehingu turuväärtuse vahe koos tasutud tulumaksuga (brutosumma) ning koodil 7260 tasutud tulumaks. Koodi 7270 ei täideta. Siirdehinna tehingu korral residendiga näidatakse koodil 7250 maksustatud siirdehinna tehingu ja tehingu turuväärtuse vahe, mida Eesti residendist seotud osapool deklareerib oma vormi TSD lisa 6 koodil Koode 7260 ja 7270 ei täideta; tululiik koodiga 732 püsiva tegevuskoha kasumi korral näidatakse koodil 7250 püsivale tegevuskohale omistatud kasumiosa netosumma. Koodi 7260 ei täideta. Kui püsiv tegevuskoht asub lepinguriigis või Šveitsi Konföderatsioonis, siis koodi 7270 ei täideta. Kui püsiv tegevuskoht asub eelpoolnimetamata riigis, siis koodil 7270 näidatakse välisriigis tulumaksuga maksustatud kasumiosa; tululiigid koodiga 733 lepingulise investeerimisfondi osaku või aktsiaseltsifondi aktsia tagastamisel või fondi likvideerimisel või intressina fondist saadud tulu korral näidatakse koodil 7250 tulu brutosumma juhul, kui sellelt tulult on tulumaks kinni peetud või tulumaks tasutud fondivalitsejalt saadud tõendi alusel (TuMS 31 6 ). Kinnipeetud või tasutud tulumaks näidatakse koodil Kui tulu on TuMS 31 2 lõike 2 kohaselt tulumaksust vabastatud, siis koodil 7250 näidatakse fondivalitsejalt saadud tõendi alusel netosumma. Ülejäänud tululiikide korral näidatakse koodil 7250 tulu brutosumma, kui välisriigis on sellelt tulult tulumaks kinni peetud või tasutud. Koodil 7260 näidatakse kinnipeetud või tasutud tulumaks arvestades maksulepingus sätestatud määra. Koodi 7270 ei täideta. 13

14 Aktsiaseltsifond näitab TuMS -s 31 2, -s 31 3 või -s 31 4 sätestatud tulu liigid 720, 724, 727 ja 730 koodil 7250 koos kinnipeetud või tasutud tulumaksuga ja tulumaksu summa näitab koodil Koodil 7260 näidatud välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks ning koodil 7270 näidatud kasumiosalt tasutud tulumaks võetakse arvesse käesolevas korras nimetatud tulude deklareerimisel, kui osa selle välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või Eesti Vabariigi ja väljamakse tegija residendiriigi või püsiva tegevuskoha asukohariigi vahel kehtiva maksulepingu alusel kohustuslik (TuMS 50 lõige 1 2 ). TuMS 50 lõike 1 1 punktis 1 nimetamata välisriigi äriühingult saadud tõendil peab olema näidatud kasumiosalt tasutud tulumaksusumma. Kui koodil 7203 näidatud riik on maksulepingu riik, siis koodil 7260 näidatud kinnipeetud või tasutud tulumaks ei või olla suurem, kui maksulepingus vastavale tulu liigile kehtestatud määraga arvutatud maksusumma. 50. Koodil 7280 arvutatakse maksuvabade väljamaksete tegemiseks arvesse võetav osa saadud tulust. IIa. osa Tagastatud varjatud kasumieraldis, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum ja väljaviidud vara täitmine 51. IIa. osas deklareeritakse summad, mille arvel on võimalik teha maksuvabasid dividendi (TuMS 50 lõige 1 1 ) ja omakapitali väljamakseid (TuMS 50 lõige 2 1 ) 52. Koodid 7201 kuni 7280 täidetakse iga maksuvaba dividendi ja omakapitali väljamakset võimaldava tulu kohta eraldi. Kui maksustamisperioodil on saadud maksuvabasid väljamakseid võimaldavaid tulusid rohkem kui üks, lisatakse iga tulu kohta lisaleht. 53. Koodidel 7201 kuni 7203 näidatakse maksuvabasid väljamakseid võimaldava saadud tulu tuluallika andmed: riigi nimetus, väljamakse tegija isiku registrikood ja nimi. 54. Koodil 7210 näidatakse saadud tulu liik: TuMS 50 2 alusel tagastatud varjatud kasumieraldis (TuMS 50 lõike 1 1 punkt 7); 735 välismaiselt kontrollitavalt äriühingult saadud dividendi või sellise äriühingu müügist saadud kasum TuMS 54 3 alusel maksustatud summa ulatuses (TuMS 50 lõike 1 1 punkt 8); 736 TuMS 54 5 alusel maksustatud ja püsivasse tegevuskohta välja viidud vara (TuMS 50 lõike 1 1 punkt 9). 55. Koodidel 7220 näidatakse saadud summa saamise kuupäev. 56. Koodil 7211 näitab laenuandja TuMS 50 lõike 1 1 punkti 7 kohaselt talle tagastatud laenu summa, mis maksustati koodil 7012 TuMS 502 alusel. 57. Koodil 7215 näitab maksumaksja TuMS 50 lõike 11 punkti 8 kohaselt välismaiselt kontrollitavalt äriühingult saadud dividendi või selle äriühingu müügist saadud kasumi koodil 7016 TuMS 54 3 alusel tulumaksuga maksustatud summa ulatuses. 14

15 58. Koodil 7216 näitab maksumaksja TuMS 50 lõike 1 1 punkti 9 kohaselt koodil 7014 TuMS 54 5 alusel maksustatud püsivasse tegevuskohta väljaviidud vara. 59. Koodil 7212 näidatakse koodil 7012 varjatud kasumieraldisena TuMS 50 2 alusel maksustatud summa. Näiteks kui algselt maksustati laenusumma 300 eurot varjatud kasumieraldisena, aga laen tagastati summas 150, siis koodil 7211 näidatakse tagastatud laenusumma 150 ja koodil 7212 antud laenusumma Koodil 7212 näidatakse ka dividendide summa, mida makstakse välismaiselt kontrollitavalt äriühingult saadud dividendi või sellise äriühingu müügist saadud kasumi arvel TuMS 54 3 alusel tulumaksuga maksustatud summa ulatuses, mis on deklareeritud koodil Koodil 7212 näidatakse dividendide summa, kui kasumit jaotatakse püsivasse tegevuskohta väljaviidud TuMS 54 5 alusel tulumaksuga maksustatud vara arvel, mis on deklareeritud koodil Koodidel 7213 ja 7214 märgitakse kuu ja aasta, millal TuMS -s 502 nimetatud varjatud kasumieraldis, TuMS -s 54 3 nimetatud dividend või kasum või TuMS -s 54 5 nimetatud vara on maksustatud. 63. Koodil 7280 arvutatakse maksuvabade väljamaksete tegemiseks arvesse võetav osa. 64. Koodil 7290 arvutatakse summa, mille arvel saab maksuvabalt teha dividendi ja omakapitali väljamakseid või vastavat õigust ühinemise ja jagunemise käigus üle anda. Koodil 7290 võetakse arvesse maksustamisperioodil täidetud koodi 7280 summad kokku, välja arvatud koodil 7210 tulu liik 723 1, mis deklareeritakse koodil 7301 ja tulu liik 723 2, mis deklareeritakse koodil Vormi TSD lisa 7 elektroonilisel esitamisel on kood 7290 eeltäidetud eelmise vormi TSD lisa 7 koodil 7330 arvutatud summaga. Koodi 7290 suurendatakse ühinemisel või jagunemisel saadud õigustega juhul, kui maksumaksjal on õiguste saamise maksustamisperioodil täidetud IV. osa koodid 7550 või Koodil 7290 võetakse arvesse maksustamisperioodil täidetud koodide 7550 või 7560 summad kokku. 65. Koodil 7300 arvutatakse summa, mille ulatuses saab maksustamisperioodil teha maksuvabasid dividendide (TuMS 50 lõikele 1 1 ) ja omakapitali (TuMS 50 lõikele 2 1 ) väljamakseid. Koodi 7290 summat vähendatakse ühinemisel või jagunemisel üleantud õigustega (üleantud väljamaksmata maksuvaba tulu summa) juhul, kui eelnevalt on täidetud III. osa koodid 7450 või Koodil 7300 võetakse arvesse kalendrikuul täidetud koodide 7450 või 7460 summad kokku. Kui maksustamisperioodil õigusi üleantud ei ole, siis kood 7300 = koodiga Koodil 7310 näidatakse see osa dividendidest, mida makstakse välja maksuvabalt vastavalt TuMS 50 lõikele 1 1. Kui mitterahalise dividendi turuväärtus ületab koodil 7300 arvutatud summat, siis koodi 7300 ületav osa kantakse koodile 7008, mis omakorda jagatakse koodide 7009 ja 7010 vahel sõltuvalt sellest, mis maksumääraga tuleb kasumit maksustada. Koodile 7009 kantakse maksustatav kasum, kui ettevõttel on kalendriaastal võimalik kasumit maksustada madalama maksumääraga ja/või koodile 7010 kasum, mida maksustatakse tavamääras. 15

16 67. Koodil 7320 näidatakse see osa omakapitali väljamaksetest, mida makstakse välja maksuvabalt vastavalt TuMS 50 lõikele Koodil 7330 arvutatakse maksuvabasid väljamakseid võimaldav tulu osa, mis kantakse üle järgmise vormi TSD lisa 7 koodile Koodil 7301 summeeritakse teistelt residendist äriühingutelt saadud madalama maksumääraga maksustatud dividendid ja muud kasumieraldised (TuMS 50 1, koodil 7210 tulu liik ), mille arvel saab residendist äriühing maksuvabalt teha dividendi ja omakapitali väljamakseid või vastavat õigust ühinemise ja jagunemise käigus üle anda. Koodi 7301 suurendatakse ühinemisel või jagunemisel saadud õigustega juhul, kui maksumaksjal on õiguste saamise maksustamisperioodil täidetud IV. osa kood Koodil 7301 võetakse arvesse maksustamisperioodil täidetud koodide 7580 summad kokku. 70. Koodil 7302 arvutatakse teiselt residendist äriühingult saadud madalama maksumääraga maksustatud dividendid ja muud kasumieraldised (TuMS 50 1 ), mille arvel saab residendist äriühing maksuvabalt teha dividendi ja omakapitali väljamakseid. Koodi 7302 summat vähendatakse ühinemisel või jagunemisel üleantud õigustega (üleantud väljamaksmata maksuvaba tulu summa) juhul, kui eelnevalt on täidetud III. osa kood Koodil 7302 võetakse arvesse kalendrikuul täidetud koodide 7480 summad kokku. Kui maksustamisperioodil õigusi üleantud ei ole, siis kood 7302 = koodiga Koodil 7311 näidatakse koodil 7302 arvutatud summa arvelt väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised. Kui koodi 7302 summa arvelt makstakse dividende füüsilistele isikutele, siis tuleb dividendide väljamaksmisel kinni pidada tulumaks olenevalt TuMS 43 lõike 1 punktis 1 1 sätestatust (olenevalt maksulepingu sätetest ja residentsuse tõendi olemasolul soodsamast määrast). Kinnipeetud tulumaks deklareeritakse isikute lõikes vormi INF 1 koodil Kui mitterahalise dividendi turuväärtus ületab koodi 7302 arvutatud summat, siis koodi 7302 ületav osa kantakse koodile 7008, mis omakorda jagatakse koodide 7009 ja 7010 vahel sõltuvalt sellest, mis maksumääraga tuleb kasumit maksustada. Koodil 7009 näidatakse maksustatav kasum, kui ettevõttel on kalendriaastal võimalik kasumit maksustada madalama maksumääraga ja/või koodil 7010 kasum, mida maksustatakse tavamääras. 72. Koodil 7331 arvutatakse maksustamisperioodi lõpuks kasutamata teiselt äriühingult saadud madalama maksumääraga maksustatud dividendid ja muud kasumieraldised. Arvutatud summa kantakse üle järgmise maksustamisperioodi koodile Koodil 7303 summeeritakse teistelt residendist äriühingutelt saadud dividendid ja muud kasumieraldised, mida maksti tonnaažikorra alusel maksustatud kasumist (TuMS 52 1, koodil 7210 tulu liik ) ja mille arvelt saab residendist äriühing maksuvabalt teha dividendi ja omakapitali väljamakseid või vastavat õigust ühinemise ja jagunemise käigus üle anda. 74. Koodil 7304 arvutatakse teiselt residendist äriühingult saadud tonnaažikorra (TuMS 52 1 ) alusel maksustatud kasumist väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised, mille arvel saab residendist äriühing maksuvabalt teha dividendi ja omakapitali väljamakseid. Koodi 7304 summat vähendatakse ühinemisel või jagunemisel üleantud õigustega juhul, kui eelnevalt on täidetud III osa kood

17 Koodil 7304 võetakse arvesse kalendrikuul täidetud koodide 7481 summad kokku. Kui maksustamisperioodil õigusi üle antud ei ole, siis kood 7304 = koodiga Koodil 7312 näidatakse koodil 7304 arvutatud summa arvelt väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised. Kui koodi 7304 summa arvelt makstakse dividende füüsilistele isikutele, siis dividendide väljamaksmisel peetakse kinni tulumaks olenevalt TuMS 41 punktis 7 2 ja 43 lõike 1 punktis 1 1 sätestatust (olenevalt maksulepingu sätetest ja residentsuse tõendi olemasolul soodsamast määrast). 76. Koodil 7312 deklareeritud väljamaksed näidatakse isikute lõikes vormil INF 1 väljamakse liigiga TDK. Kinnipeetud tulumaks deklareeritakse isikute lõikes vormi INF 1 koodil Kui mitterahalise dividendi turuväärtus ületab koodi 7304 arvutatud summat, siis koodi 7304 ületav osa kantakse koodile Koodil 7332 arvutatakse maksustamisperioodi lõpuks kasutamata teiselt äriühingult saadud tonnaažikorra alusel maksustatud kasumist väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised. Arvutatud summa kantakse üle järgmise maksustamisperioodi koodile III. osa Ühinemisel või jagunemisel üle antud õigused täitmine 78. III. osas näidatakse ühinemisel või jagunemisel (olenemata sellest kas on tegemist siseriikliku või piiriülese ühinemise või jagunemisega) ning püsivaks tegevuskohaks ümberkujunemisel täielikult või osaliselt üleantud maksukohustuse suurust mõjutavad õigused (omakapitalist tehtud väljamakseid ületav sissemaksete summa, välisriigis tasutud või kinnipeetud tulumaks, maksuvabasid väljamakseid võimaldav saadud tulu) ning nende saajad. Ühendatav või jagunev äriühing täidab III. osa enne äriregistris ühinemis- või jagunemiskande tegemist. Iga õiguse saaja kohta peetakse eraldi arvestust. Kui maksustamisperioodil antakse õigusi üle rohkem kui üks, täidetakse iga üleantud õiguse kohta lisaleht. Üle on võimalik anda ainult selliseid õigusi, mida üleandja on varasemalt vormi TSD lisal 7 deklareerinud ja mida õiguste üleandjal endal oleks õigus kasutada, kui ei toimuks ühinemist või jagunemist. Kui residendist äriühing täidab III. osa ühinemisel või jagunemisel üleantud õiguste ja nende saajate kohta, siis peab ta õiguse saanud isiku(te) nõudmisel andma tõendi vorm TD. 79. Koodil 7403 näidatakse õiguste saaja asukohariigi nimetus, kui saaja ei asu Eestis. 80. Koodil 7401 näidatakse õiguste saaja registrikood. Kui uut äriühingut ei ole õiguste üleandmise ajaks äriregistrisse kantud, siis märgitakse Koodil 7402 näidatakse õiguste saaja nimi. Kui uut äriühingut ei ole õiguste üleandmise ajaks äriregistrisse kantud, siis märgitakse nimeks asutamisel. 17

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõuk

Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõuk Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõukogu direktiiv (EL) 2017/952, millega muudetakse direktiivi

Rohkem

FITD02A

FITD02A Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 (muudetud sõnastuses) RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega) Periood

Rohkem

1. Sissejuhatus Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri Eelnõuga võetakse üle Nõukogu direktiiv (EL) 2016/1164, millega nähakse ette sise

1. Sissejuhatus Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri Eelnõuga võetakse üle Nõukogu direktiiv (EL) 2016/1164, millega nähakse ette sise 1. Sissejuhatus Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri Eelnõuga võetakse üle Nõukogu direktiiv (EL) 2016/1164, millega nähakse ette siseturu toimimist otseselt mõjutavate maksustamise vältimise

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

SAF 6.0

SAF 6.0 SAF 6.9 SEMINAR veebruar, 2015 AS Sysdec sysdec@sysdec.ee Peeter Maipuu Madis Lukk 1 PÄEVAKAVA 09:30 kogunemine, kohvi 10:00 loeng 11:30 kohvipaus 11:45 loeng 12:30 küsimused vastused 13:00 lõpp 2 1. Maksumäärade

Rohkem

Microsoft Word - FITD11A.rtf

Microsoft Word - FITD11A.rtf Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 Vorm A RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega). Periood a I ÜLDANDMED

Rohkem

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus Kehtiv alates 01.01.2018 Vormi TSD lisa 3 Applicable from 01.01.2018 Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board MITTERESIDENDIST JURIIDILISE ISIKU PÜSIVAST

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Haldusasja number Haldusasi Vaidlustatud kohtulahend Menetluse alus ringkonnakohtus Tallinna Ringkonnakohus Eesistuja

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 1996, 42, 172 Eesti Vabariigi valit

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 1996, 42, 172 Eesti Vabariigi valit Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 24.12.1996 Avaldamismärge: RT II 1996, 42, 172 Eesti Vabariigi valitsuse ja Ukraina valitsuse vaheline tulu- ja kapitalimaksuga

Rohkem

Väljaandja: Rahandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: H

Väljaandja: Rahandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: H Väljaandja: Rahandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2007 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RTL 2006, 81, 1506 Seotud

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Vorm_V1_2014_18.02

Vorm_V1_2014_18.02 Kehtiv alates jaanuar 2014 Applicable from 2014 Maksu- ja Tolliamet Tax and Customs Board Vorm V1 Form V1 MITTERESIDENDI JA LEPINGULISE INVESTEERIMISFONDI EESTIS ASUVA VARA VÕÕRANDAMISEST SAADUD KASU DEKLARATSIOON

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MergedFile

MergedFile Koolituse kava Koolitus: Erisoodustused ja muudatused erisoodustuse maksustamisel Toimumiskoht: Tallinn, Hotell Euroopa, Paali 5, Ida-Euroopa saal Toimumisaeg: 16. oktoober 2017, kell 10.00-12.00 Koolitaja:

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only] 2019 jõustunud KMS muudatused ja kinnisvaratehingute maksustamine Ain Ulmre Maksude osakonna peaspetsialist Mis muutus käibemaksuseaduses 01.01.2019 Vautšeritega seotud tehingute käibemaksukäsitlus Digiteenuste

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Mõned mõtted maksudest

Mõned mõtted maksudest Edukas ettevõtja on aus ettevõtja Tallinna Ettevõtluspäev 2012 Jaan Krinal Näide palgast Millest räägime Miks me makse maksame Mida me saame maksude eest Tulumaks ja tuludeklaratsioon. Sotsiaalmaks. Ettevõtlusest,

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL

TARTU ÜLIKOOL TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Ettevõttemajanduse instituut Jelena Šišina TULU MAKSUSTAMISEGA SEOTUD OPTIMEERIMISSKEEMID NING NENDEGA KAASNEVAD RISKID EESTIS TÖÖTASU DIVIDENDIDEGA ASENDAMISE NÄITEL Bakalaureusetöö

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

Kehtiv alates 2018 / Applicable from 2018 Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board Vorm E1 / Form E1 MITTERESIDENDI EESTIS ETTEVÕTLUSEST SAA

Kehtiv alates 2018 / Applicable from 2018 Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board Vorm E1 / Form E1 MITTERESIDENDI EESTIS ETTEVÕTLUSEST SAA Kehtiv alates 2018 / Applicable from 2018 Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board Vorm E1 / Form E1 MITTERESIDENDI EESTIS ETTEVÕTLUSEST SAADUD TULU DEKLARATSIOON INCOME TAX RETURN ON BUSINESS

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

(Microsoft Word - Sotsiaalse ettev\365tja juriidiline abimees_uuendatud doc)

(Microsoft Word - Sotsiaalse ettev\365tja juriidiline abimees_uuendatud doc) Sotsiaalse ettevõtja juriidiline abimees Koostanud: Advokaadibüroo VARUL koostöös Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga Tallinn 2014 Juhendmaterjal valmis projekti Sotsiaalse ettevõtluse eestkostevõrgustiku

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

Noteerimisnõuded

Noteerimisnõuded SISUKORD Üldsätted 2 Noteerimismenetlus 3 Noteerimistaotlus 9 Noteerimisprospekt 12 Üldnõuded väärtpaberite noteerimiseks 15 Erinõuded aktsiate noteerimiseks 18 Erinõuded võlakirjade noteerimiseks 22 Erinõuded

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Microsoft Word - FK070 Leek.doc

Microsoft Word - FK070 Leek.doc Sisekaitseakadeemia Finantskolledž Mariliis Leek EESTI JA IIRIMAA MAKSUSÜSTEEMIDE VÕRDLEV ANALÜÜS Lõputöö Juhendaja: Kerly Lillemets, MPA Tallinn 2010 LÕPUTÖÖ ANNOTATSIOON SISEKAITSEAKADEEMIA Kolledž:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx majandusaasta aruanne LISAKONTROLL-LEHT VASTAVALT RAHVUSVAHELISTELE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITELE KOOSTATAVA AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud ettevõtetele, mis

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Report

Report Krediidireiting NÄIDIS OÜ Reg. kood: 10000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Krediidihinnang > Üldinfo AAA 1.3% C 1.2% Staatus: Registrisse kantud Registreeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Li

Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Li Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Liikmesriigi kohustuste rikkumine Vastuvõetamatuse väide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

EESTI PANK Maksebilansi aruanne vorm 9 Aruandeperiood:... kvartal Kinnitatud Eesti Panga presidendi a. määrusega nr.5 Maksebilansi- ja Koos

EESTI PANK Maksebilansi aruanne vorm 9 Aruandeperiood:... kvartal Kinnitatud Eesti Panga presidendi a. määrusega nr.5 Maksebilansi- ja Koos EESTI PANK Maksebilansi aruanne vorm 9 Aruandeperiood:... kvartal Kinnitatud Eesti Panga presidendi 17.03.2006.a. määrusega nr.5 Maksebilansi- ja Kooskõlastatud Statistikaametiga 15.03.2006.a. nr 1.1-3/923

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

SAARDE VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU nr 8 I lugemine Kilingi-Nõmme 17. märts 2019 nr Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks Määrus kehtestata

SAARDE VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU nr 8 I lugemine Kilingi-Nõmme 17. märts 2019 nr Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks Määrus kehtestata SAARDE VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU nr 8 I lugemine Kilingi-Nõmme 17. märts 2019 nr Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 5 lõike

Rohkem