See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade"

Väljavõte

1 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2019 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2019 HOONETE ENERGIATÕHUSUS Hoonete ventilatsioon Osa 1: Sisekeskkonna lähteandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust keskkonnast, valgustusest ja akustikast Moodul M1-6 Energy performance of buildings Ventilation for buildings Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics Module M1-6

2 EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on Euroopa standardi EN :2019 ingliskeelse teksti sisu poolest identne tõlge eesti keelde ja sellel on sama staatus mis jõustumisteate meetodil vastu võetud originaalversioonil. Tõlgenduserimeelsuste korral tuleb lähtuda ametlikes keeltes avaldatud tekstidest; jõustunud Eesti standardina inglise keeles oktoobris 2019; eesti keeles avaldatud sellekohase teate ilmumisega EVS Teataja aasta oktoobrikuu numbris. Standardi tõlke koostamise ettepaneku on esitanud tehniline komitee EVS/TK 27 Küte ja ventilatsioon, standardi tõlkimist on korraldanud Eesti Standardikeskus. Standardi on tõlkinud Kaido Hääl, eestikeelse kavandi ekspertiisi on teinud Jarek Kurnitski, standardi on heaks kiitnud EVS/TK 27. Standardi mõnedele sätetele on lisatud Eesti olusid arvestavaid märkusi, selgitusi ja täiendusi, mis on tähistatud Eesti maatähisega EE. Euroopa standardimisorganisatsioonid on teinud Euroopa standardi EN :2019 rahvuslikele liikmetele kättesaadavaks See standard on Euroopa standardi EN :2019 eestikeelne [et] versioon. Teksti tõlke on avaldanud Eesti Standardikeskus ja sellel on sama staatus ametlike keelte versioonidega. Date of Availability of the European Standard EN :2019 is This standard is the Estonian [et] version of the European Standard EN :2019. It was translated by the Estonian Centre for Standardisation. It has the same status as the official versions. Tagasisidet standardi sisu kohta on võimalik edastada, kasutades EVS-i veebilehel asuvat tagasiside vormi või saates e-kirja meiliaadressile ICS ; Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud. Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega: Koduleht telefon ; e-post II

3 EUROOPA STANDARD EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN May 2019 ICS ; Supersedes EN 15251:2007 English Version Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics - Module M1-6 Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments - Partie 1 : Données d'entrées d'ambiance intérieure pour la conception et l'évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l'air intérieur, l'ambiance thermique, l'éclairage et l'acoustique (Module M1-6) Energetische Bewertung von Gebäuden - Teil 1: Eingangsparameter für das Innenraumklima zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden bezüglich Raumluftqualität, Temperatur, Licht und Akustik - Module M1-6 This European Standard was approved by CEN on 23 December CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN member. This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions. CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom. EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels 2019 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members. Ref. No. EN :2019 E

4 SISUKORD EUROOPA EESSÕNA... 3 SISSEJUHATUS KÄSITLUSALA NORMIVIITED TERMINID JA MÄÄRATLUSED TÄHISED JA LÜHENDID Tähised Lühendid SEOTUS TEISTE STANDARDITEGA ARVUTUSLIKUD SISENDPARAMEETRID HOONETE PROJEKTEERIMISEKS NING KÜTTE-, JAHUTUS-, VENTILATSIOONI- JA VALGUSTUSSÜSTEEMIDE DIMENSIONEERIMISEKS Sissejuhatus Soojuslik keskkond Köetud ja/või mehaaniliselt jahutatud hooned Hooned ilma mehaanilise jahutuseta Suurendatud õhu kiirus Siseõhu kvaliteedi projekteerimine (ventilatsiooni tasemed) Üldist Meetodid Mitteeluhooned Eluhooned Ligipääs juhitavatele akendele Filtreerimine ja õhu puhastamine Niiskus Valgustus Üldist Mitteeluhooned Eluhooned Müra SISEKESKKONNA PARAMEETRID ENERGIAARVUTUSTE JAOKS Üldist Soojuslik keskkond Üldist Hooajalised ja kuupõhised arvutused Tunnipõhised arvutused Siseruumi õhu kvaliteet ja ventilatsioon Niiskus Valgustus Mitteeluhooned Eluhooned Lisa A (normlisa) Kõik rahvuslikud soovitatud sisekeskkonna kriteeriumid Lisa B (teatmelisa) Vaikimisi kriteeriumid sisekeskkonna jaoks Lisa C (teatmelisa) Asukate kasutusprofiilid energiaarvutuste jaoks Kirjandus

5 EUROOPA EESSÕNA Dokumendi (EN :2019) on koostanud tehniline komitee CEN/TC 156 Ventilation for buildings, mille sekretariaati haldab BSI. Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või jõustumisteatega hiljemalt a novembriks ning sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid tuleb kehtetuks tunnistada hiljemalt a novembriks. Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. CEN ei vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest. See dokument asendab standardit EN 15251:2007. Standard on koostatud mandaadi alusel, mille ole Euroopa Standardimiskomiteele (CEN) andnud Euroopa Komisjon ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon. Selles uues väljaandes tehtud kõige olulisemate tehniliste muudatuste kohta vt peatükk Sissejuhatus. Standardi EN eri osade küsimustes vaadake allolevat. Selle standardi koostamise eesmärk on täita direktiivi 2010/31/EL (19. mai 2010) nõudeid hoonete energiatõhususe kohta (uuesti sõnastatud), viidatuna kui EPbd uuesti sõnastatud. Standardi EN 15251:2007 koostamise eesmärk on täita direktiivi 2002/91/EÜ (16. detsember 2002) nõudeid hoonete energiatõhususe kohta, viidatuna kui EPBD. Standardi kasutajate abistamise eesmärgil on tehniline komitee CEN/TC 156 koos vastutavate töörühma juhtidega koostanud alloleva lihtsa tabeli, milles on esile toodud, kus asjakohane, seos EPBD ja uuesti sõnastatud EPBD standardi numbrite vahel, mille on koostanud tehniline komitee CEN/TC 156 Ventilation for buildings. EPBD EN-i number Uuesti sõnastatud EPBD EN-i number Pealkiri EN EN Andmed puuduvad CEN/TR Energy performance of buildings Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics Module M1-6 (standardi EN uustöötlus) Energy performance of buildings Part 2: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics Module M1-6 Technical report Interpretation of the requirements in EN

6 EPBD EN-i number Uuesti sõnastatud EPBD EN-i number Pealkiri EN EN Energy performance of buildings Ventilation for buildings Part 3: For non-residential buildings Performance requirements for ventilation and roomconditioning systems (Modules M5-1, M5-4) (standardi EN uustöötlus) Andmed puuduvad CEN/TR EN EN EN EN Andmed puuduvad CEN/TR EN EN Andmed puuduvad CEN/TR EN EN Energy performance of buildings Part 4: Ventilation for non-residential buildings Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems Technical report Interpretation of the requirements in EN Energy performance of buildings Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8 Ventilation for buildings Calculation methods for energy requirements of ventilation and air conditioning systems Part 5-1: Distribution and generation method 1 (standardi EN uustöötlus) Energy performance of buildings Ventilation for buildings Part 5-2: Calculation methods for energy requirements of ventilation systems (Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) Method 2: Distribution and generation (standardi EN uustöötlus) Energy performance of buildings Part 6: Ventilation for buildings Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8 Calculation methods for energy requirements of ventilation and air conditioning systems Technical report Interpretation of the requirements in EN and EN Energy performance of buildings Ventilation for buildings Part 7: Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings including infiltration (Modules M5-5) (standardi EN uustöötlus) Energy performance of buildings Ventilation for buildings Part 8: Interpretation of the requirements in EN Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings including infiltration (Module M5-5) Energy performance of buildings Part 9: Ventilation for buildings Module M4-1, M4-4, M4-9 Calculation methods for energy requirements Calculation methods for energy requirements of cooling systems General (standardi EN uustöötlus) 4

7 EPBD EN-i number Uuesti sõnastatud EPBD EN-i number Pealkiri Andmed puuduvad CEN/TR Andmed puuduvad EN Andmed puuduvad EN Andmed puuduvad CEN/TR Andmed puuduvad EN Andmed puuduvad CEN/TR Energy performance of buildings Ventilation for buildings Part 10: Interpretation of the requirements in EN Calculation methods for energy requirements of cooling systems (Module M4-1, M4-4, M4-9) General Energy performance of buildings Part 11: Module M4-3 Calculation of the design cooling load Energy performance of buildings Part 13: Module M4-8 Calculation of cooling systems Generation Energy performance of buildings Part 14: Module M4-8 Calculation of cooling systems Generation Technical report Interpretation of the requirements in EN Energy performance of buildings Part 15: Module M4-7 Calculation of cooling systems Storage Energy performance of buildings Ventilation for buildings Part 16: Interpretation of the requirements in EN Calculation of cooling systems (Module M4-7) Storage EN ja EN EN Energy performance of buildings Part 17: Ventilation for buildings Guidelines for inspection of ventilation and air conditioning systems, Module M4-11, M5-11, M6-11, M7-11 Andmed puuduvad CEN/TR Energy performance of buildings Part 18: Ventilation for buildings Module M4-11, M5-11, M6-11, M7-11 Guidelines for inspection of ventilation and air conditioning systems in EN CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide rahvuslikud standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ungari ja Ühendkuningriik. 5

8 SISSEJUHATUS See Euroopa standard on osa standardite sarjast, mille eesmärk on hoonete energiatõhususe hindamise metoodika rahvusvaheline ühtlustamine, nimetatud kui EPB standardite komplekt. Kõik EPB standardid järgivad kindlaid reegleid, et tagada üleüldine järjepidevus, ühesus ja läbipaistvus. Kõik EPB standardid annavad teatava paindlikkuse meetodite, nõutud lähteandmete ja teistele EPB standarditele viitamise kohta, kehtestades lisas A ja lisas B kohustusliku vormi koos informatiivsete vaikimisi valikutega. Selle standardi õigeks kasutamiseks on lisas A esitatud kohustuslik vorm, et määratleda need valikud. Informatiivsed vaikimisi valikud on esitatud lisas B. Selle standardi põhiline sihtrühm on EPB standardite komplekti kasutajad (nt arhitektid, insenerid, ministeeriumid ja ametkonnad). Kasutamine ministeeriumite ja ametkondade poolt või nende jaoks: juhul kui standardit kasutatakse rahvuslike või regionaalsete seaduse nõuete kontekstis, võivad selliseks rakenduseks olla antud riigi või regionaalsel tasandil kohustuslikud valikud. Need valikud (kas informatiivsed vaikimisi valikud lisast B või rahvuslikele/regionaalsetele vajadustele kohandatud valikud, kuid igal juhul järgivad selle lisa A vormi) võivad olla kättesaadavad rahvusliku lisana või eraldiseisva (nt seadusliku) dokumendina (rahvuslik infoleht). MÄRKUS Sellisel juhul ministeeriumid ja ametkonnad määratlevad valikud; üksikkasutaja kohaldab standardit, et hinnata hoone energiatõhusust ja sellest johtuvalt kasutab ministeeriumite ja ametkondade koostatud valikuid. Selles standardis käsitletavad teemad võivad olla riiklike õigusaktide käsitlusalas. Samade teemade riiklikud õigusaktid võivad ümber lükata selle standardi lisa B vaikimisi väärtused. Sama teema riiklikud õigusaktid võivad isegi teatud rakenduste korral ümber lükata selle standardi kasutuse. Seadusest tulenevaid nõudeid ja valikuid tavaliselt ei avaldata standardites, vaid seadusandlikes dokumentides. Et vältida dubleerivat avaldamist ja keerukat dubleerivate dokumentide kaasajastamist, võib rahvuslik lisa viidata seaduslikele tekstidele, kui õigusaktis on riigiasutused teinud rahvuslikke valikuid. Eri rakenduste korral võivad olla erinevad rahvuslikud lisad või rahvuslike andmete lisad. Eeldatakse, et kui vaikimisi väärtusi, valikuid ja viiteid teistele EPB standarditele lisas B ei järgita riikliku õigusakti, poliitika või traditsioonide tõttu, siis riigi- või regionaalsed asutused valmistavad ette andmetelehe, mis sisaldab valikuid ja rahvuslikke või regionaalseid väärtusi lisa A mudeli kohaselt. Sellisel juhul viitab rahvuslik lisa (nt NA) sellele tekstile; või, vaikimisi, rahvuslik standardimisorganisatsioon kaalub võimalust lisada või hõlmata rahvuslikku lisa, mis oleks kooskõlas lisas A esitatud vormiga, olles vastavuses seadusandlikele dokumentidele, mis määratlevad rahvuslikud või regionaalsed väärtused ja valikud. Lisasihtrühmad on pooled, kes soovivad motiveerida nende eeldusi, klassifitseerides hoone energiatõhususele pühendunud hoonestust. Lisainfo on esitatud selle standardiga kaasas käivas tehnilises aruandes (CEN/TR [7], koostamisel). 6

9 Selle standardi esimene väljaanne avaldati aastal standardina EN Põhiline muudatus seisnes standardi jagamises normatiivseks osaks 1 ja tehniliseks aruandeks ehk osaks 2. Osa 1 sisaldab lisa B koos vaikeväärtustega tabelitega ja lisa A sarnaste tühjade tabelitega, mida kasutatakse rahvuslike väärtuste jaoks. Tehnilised lisamuudatused hõlmavad kategooria IV tutvustust, päevavalguse teguri lisamist ja asukate kasutusprofiile. Hoonete energiakasutus sõltub suurel määral sisekeskkonna kriteeriumist (küte, jahutus, ventilatsioon ja valgustus) ning hoone (sealhulgas süsteemide) projektist ja kasutusest. Sisekeskkond mõjutab ka asukate tervist, tootlikkust ja mugavust. Hiljutised uuringud on näidanud, et halva sisekeskkonna maksumus tööandjale, hoone omanikule ja ühiskonnale tervikuna on tihti märksa suuremad kui samas hoones kasutatud energia maksumus. Samuti on esile toodud, et hea sisekeskkonna kvaliteet parandab üleüldist tööviljakust ja õpitulemust ja vähendab puudumist. Peale selle võivad ebamugavust tundvad asukad võtta kasutusele abinõusid, et tunda ennast mugavalt, millel võib olla mõju energiakasutusele. Seetõttu on vajalik seada kriteeriumid sisekeskkonnale projekteerimiseks ning hoonete ja hoone tehnosüsteemide energiaarvutuseks. See standard on standardi EN 15251:2007 uustöötlus. See standard määratleb erinevad kriteeriumite tüübid ja kategooriad, millel võib olla oluline mõju energiavajadusele. Loetletud on soojusliku keskkonna kriteeriumid kütteperioodi (külm/talv) ja jahutusperioodi (soe/suvi) jaoks. Standardis EN olevad kriteeriumid olid siiski peamiselt hoonete, kütte, jahutuse ja ventilatsiooni süsteemide dimensioneerimiseks. Neid ei või otse kasutada energiaarvutusteks ning aastaringseks soojusliku sisekeskkonna hindamiseks. Uuringud on näidanud, et asukate ootused loomulikult ventileeritud hoonetes võivad erineda õhustatud (konditsioneeritud) hoonetest, mis on osa sellest standardist. See standard määratleb, kuidas saab kehtestada ja kasutada projekteerimise kriteeriumeid süsteemide dimensioneerimiseks. See defineerib, kuidas kehtestada ja määratleda põhilisi parameetreid, mida kasutatakse sisendina hoonete energiaarvutustes ning lühi- ja pikaajalistel sisekeskkonna hindamistel. Selles standardis esitatakse teatmelisas B vaikimisi kriteeriumid projekteerimiseks ja energiaarvutusteks. Sarnane normlisa A lisatakse rahvuslike kriteeriumite määratlemiseks. Rahvuslik lisa A võib määratleda võrreldes energiaarvutusega erinevad kriteeriumid projekteerimiseks. Rahvuslik lisa võib samuti määratleda eri kriteeriumid erinevatele hoone tüüpidele (kontorid, koolid jne). See standard ei nõua teatavate kriteeriumite kasutamist. See sõltub riiklikest õigusaktidest või projekti individuaalsest spetsifikatsioonist. 7

10 1 KÄSITLUSALA See dokument määratleb sisekeskkonna parameetrite nõuded soojuslikule keskkonnale, siseruumi õhu kvaliteedile, valgustusele ja akustikale ning määratleb, kuidas kehtestada need parameetrid hoone süsteemide projekteerimisele ja energiaarvutustele. See Euroopa standard sisaldab projekteerimise tingimusi kohalikele soojusliku ebamugavuse teguritele, tuuletõmbusele, kiirgustemperatuuri asümmeetriale, vertikaalsetele õhutemperatuuri erinevustele ja põrandapinna temperatuurile. See Euroopa standard on kohaldatav kohtades, kus sisekeskkonna kriteeriumid on määratud inimkasutuse järgi ja kus tootmisel või protsessil ei ole olulist mõju sisekeskkonnale. See Euroopa standard määratleb samuti asukate kasutusprofiilid, mida kasutada standardenergiaarvutustes ja kuidas kasutada erinevaid kriteeriumite kategooriaid sisekeskkonna jaoks. Selle Euroopa standardi kriteeriumeid võib samuti kasutada rahvuslikes arvutusmeetodites. See standard määrab kriteeriumid sisekeskkonna jaoks, tuginedes olemasolevatele standarditele ja aruannetele, mis on loetletud normiviidetes või kirjanduses. See Euroopa standard ei määratle projekteerimise meetodeid, kuid esitab lähteandmed hoone välispiirete, kütte, jahutuse, ventilatsiooni ja valgustuse projekteerimiseks. Tabel 1 näitab selle standardi suhtelist positsiooni EPB standardite komplekti modulaarse struktuuri kontekstis, nagu esitatud standardis EN ISO MÄRKUS 1 Sama tabel on leitav tehnilisest aruandest CEN ISO/TR , kus iga mooduli kohta on esitatud asjakohase EPB standardi numbrid ja kaasnevad tehnilised aruanded, mis on avaldatud või koostamisel. MÄRKUS 2 Moodulid esindavad EPB standardeid, kuigi üks EPB standard võib katta rohkem kui ühe mooduli ja üks moodul võib olla kaetud rohkem kui ühe FPB standardiga, näiteks vastavalt lihtsustatud ja detailne meetod. Vt ka peatükk 2 ning tabelid A.1 ja B.1. Tabel 1 Selle standardi positsioon EPB standardite komplektis standardi EN ISO järgi Üldine Hoone (kui selline) Ehitiste tehnosüsteemid Kirjeldused Kirjeldused Kirjeldused sub1 M1 sub1 M2 sub1 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 Küte Jahutus Ventilatsioon Niisutus Õhu kuivatamine Soe tarbevesi Valgustus Hoone automaatika ja juhtimine PV, tuul jt 1 Üldine 1 Üldine 1 Üldine 2 Üldised terminid ja määratlused; tähised, ühikud ja indeksid 2 Hoone energiavajadus 2 Vajadused 3 Rakendused 3 (Vabad) Sisetingimused ilma süsteemideta 3 Maksimaalne koormus ja elektriline võimsus 8

11 Tabel 1 (järg) Üldine Hoone (kui selline) Ehitiste tehnosüsteemid Kirjeldused Kirjeldused Kirjeldused sub1 M1 sub1 M2 sub1 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 Küte Jahutus Ventilatsioon Niisutus Niiskuse eraldus Soe tarbevesi Valgustus Hoone automaatika ja juhtimine PV, tuul jt 4 Võimalused energiatõhususe väljendamiseks 4 Võimalused energiatõhususe väljendamiseks 4 Võimalused energiatõhususe väljendamiseks 5 Hoone funktsioonid ja hoone piirid 5 Soojuse ülekanne edastusega 5 Emissioon ja juhtimine 6 Hoone hõivatus ja kasutustingimused 6 Soojusülekanne infiltratsiooni ja ventilatsiooniga 6 Jaotus ja juhtimine 7 Energiateenuste koondumine ja energiakandjad 7 Sisemised soojuslisad 7 Salvestamine ja juhtimine 8 Hoone jagamine osadeks 8 Päikesesoojuse lisandumine 8 Tootmine ja juhtimine 9 Arvutatud energiatõhusus 9 Hoone dünaamika (soojusmahtuvus) 9 Koormuse ekspedeerimine ja juhtimise tingimused 10 Mõõdetud energiatõhusus 10 Mõõdetud energiatõhusus 10 Mõõdetud energiatõhusus 11 Kontrollimine 11 Kontrollimine 11 Kontrollimine Sisekeskkonna mugavuse väljendamise viisid Välise keskkonna tingimused 12 BMS 14 Majandusarvutus 2 NORMIVIITED Allpool nimetatud dokumentidele on tekstis viidatud selliselt, et nende sisu kujutab endast kas osaliselt või tervenisti selle dokumendi nõudeid. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega. EN :2011. Light and lighting Lighting of work places Part 1: Indoor work places 9

12 EN Light and lighting Lighting of work places Part 2: Outdoor work places EN Light and lighting Basic terms and criteria for specifying lighting requirements EN Ventilation for buildings Symbols, terminology and graphical symbols EN Construction products: Assessment of release of dangerous substances Determination of emissions into indoor air EN Energy performance of buildings Ventilation for buildings Part 3: For non-residential buildings Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems (Modules M5-1, M5-4) EN ISO 7345:2018. Thermal performance of buildings and building components Physical quantities and definitions (ISO 7345:2018) EN ISO Ergonomics of the thermal environment Vocabulary and symbols (ISO 13731) EN ISO :2017. Energy performance of buildings Overarching EPB assessment Part 1: General framework and procedures (ISO :2017) MÄRKUS 1 Vaikimisi viited muudele kui standardi EN ISO EPB standarditele identifitseeritakse EPB mooduli koodi järgi ning on esitatud lisades A (kohustuslik vorm) ja B (informatiivne vaikimisi valik). MÄRKUS 2 EPB mooduli koodi numeratsiooni näide: M5-5 või M5-5.1 (kui moodul M5-5 on alajaotisega) või M5-5/1 (kui on viidatud standardi kindlale peatükile, mis katab M5-5). 3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED Standardi rakendamisel kasutatakse standardites EN ISO 7345:2018, EN ISO , EN 12792, EN ISO 13731, standardisarjas EN 12464, standardis EN ning allpool esitatud termineid ja määratlusi. ISO ja IEC hoiavad alal standardimisel kasutamiseks olevaid terminoloogilisi andmebaase järgmistel aadressidel: IEC Electropedia: kättesaadav veebilehelt ISO veebipõhine lugemisplatvorm: kättesaadav veebilehelt MÄRKUS siinkohal. Standardi EN ISO termineid, mis on hädavajalikud alusstandardi mõistmiseks, korratakse 3.1 EPB standard (EPB standard) standard, mis vastab standardi EN ISO , tehniliste spetsifikatsioonide CEN/TS ja CEN/TS nõuetele 3.2 kohanemine (adaptation) <soojuslik> (<thermal>) hoone asukate füsioloogiline, psühholoogiline või käitumuslik kohanemine soojusliku sisekeskkonnaga, et vältida või piirata soojuslikku ebamugavust MÄRKUS Loomulikult ventileeritud hoonetes on need tihti reageeringud sisekeskkonna muutustele, mis on põhjustatud välistest kliimatingimustest. 10

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2017 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2017 AKNAD JA UKSED Õhuläbilaskvus Klassifikatsioon Windows and doors Air permeability Classification EESTI STANDARDI

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: märts 2014 KEEVITAMINE Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks Welding Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) EESSÕNA TEHNILISE

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2013 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2005 METALLMATERJALID Järelevalvedokumentide tüübid Metallic materials Types of inspection documents EESTI STANDARDI

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: märts 2017 Jõustunud Eesti standardina: august 2016 RIPPFASSAADID Terminoloogia Curtain walling Terminology EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on Euroopa

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: veebruar 2016 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2011 KEEVITAMINE JA KÜLGNEVAD PROTSESSID Keevitusasendid Welding and allied processes Welding positions EESTI STANDARDI

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2015 Jõustunud Eesti standardina: november 2015 TÕLKETEENUSED Nõuded tõlketeenusele Translation Services Requirements for translation services (ISO 17100:2015)

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software,  a great PDF writer utility! EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 16: Mõõtmete määramine Methods of test for masonry units Part 16: Determination of dimensions EESTI STANDARDIKESKUS EESSÕNA Käesolev Eesti standard on Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_15518_1;2011_et

Microsoft Word - EVS_EN_15518_1;2011_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2013 Jõustunud Eesti standardina: märts 2011 TEEDE TALIHOOLDESEADMED Teeilmajaamade infosüsteemid Osa 1: Üldised määratlused ja koostisosad Winter maintenance

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2019 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2019 KEEVITAMINE Põhilised terasest keevisliite detailid Osa 2: Survevabad komponendid Welding Basic weld joint

Rohkem

EVS_EN_ISO_3381_2011_et.pdf

EVS_EN_ISO_3381_2011_et.pdf EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2011 Jõustunud Eesti standardina: aprill 2011 RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2017 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2017 TOIDUAHELA MIKROBIOLOOGIA Horisontaalmeetod Listeria monocytogenes e ja Listeria spp. tuvastamiseks ja loendamiseks

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN doc

Microsoft Word - EVS-EN doc EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 13: Müürikivide (välja arvatud looduslikud kivid) neto- ja brutokuivtiheduse määramine Methods of test for masonry units Part 13: Determination of net and gross

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2016 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2015 ÄRAVOOLU- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE EHITAMINE JA KATSETAMINE Construction and testing of drains and sewers

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2016 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2016 EHITUSTOODETE JA -ELEMENTIDE TULEOHUTUSALANE KLASSIFIKATSIOON Osa 5: Katusekatete klassifikatsioon tuletundlikkuse

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14971;2012_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14971;2012_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2012 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2012 MEDITSIINISEADMED Riskijuhtimise rakendamine meditsiiniseadmetele Medical devices Application of risk management

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 71-8:2003+A4:2009 Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 See dokument on EVS-i poolt

EESTI STANDARD EVS-EN 71-8:2003+A4:2009 Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 See dokument on EVS-i poolt EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Mänguasjade ohutus Osa 8: Kiiged, liumäed ja teised sarnased mänguasjad sise- ja välistingimustes perekondlikuks

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_8968_1;2002_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_8968_1;2002_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2012 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2001 PIIM Lämmastikusisalduse määramine Osa 1: Kjeldahli meetod Milk Determination of nitrogen content Part 1: Kjeldahl

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_14899;2006_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_14899;2006_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2009 Jõustunud Eesti standardina: märts 2006 JÄÄTMETE ISELOOMUSTUS Jäätmematerjalidest proovide võtmine Proovivõtukava koostamise ja rakendamise raamistik Characterization

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_17450_1;2011_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_17450_1;2011_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2014 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2012 TOOTE GEOMEETRILISED SPETSIFIKATSIOONID (GPS) Üldised käsitlusviisid Osa 1: Geomeetriliste spetsifikatsioonide

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1342;2013_et

Microsoft Word - EVS_EN_1342;2013_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2013 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2013 LOODUSKIVIST SILLUTUSKIVID VÄLISSILLUTISEKS Nõuded ja katsemeetodid Setts of natural stone for external paving

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2015 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2000 TOOTE GEOMEETRILISED SPETSIFIKATSIOONID (GPS) Pikkuse etalonid Otsmõõdud Geometrical product specification

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2016 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2010 MASINATE OHUTUS Projekteerimise, riskide hindamise ja riskide vähendamise üldised põhimõtted Safety of

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1317_5;2007+A2;2012_et

Microsoft Word - EVS_EN_1317_5;2007+A2;2012_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2013 Jõustunud Eesti standardina: mai 2012 TEEPIIRDESÜSTEEMID Osa 5: Sõidukipiirdesüsteemidele esitatavad tootenõuded ja vastavushindamine Road restraint

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2008 Avaldatud eesti keeles: november 2010 Jõustunud Eesti standardina: september 2008 TÄITEMATERJALIDE SOOJUSLIKE OMADUS

EESTI STANDARD EVS-EN :2008 Avaldatud eesti keeles: november 2010 Jõustunud Eesti standardina: september 2008 TÄITEMATERJALIDE SOOJUSLIKE OMADUS EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2010 Jõustunud Eesti standardina: september 2008 TÄITEMATERJALIDE SOOJUSLIKE OMADUSTE JA ILMASTIKUKINDLUSE KATSETAMINE Osa 6: Külmakindluse määramine soolalahuses

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_9606_1;2013_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_9606_1;2013_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2014 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2013 KEEVITAJATE KVALIFITSEERIMISE KATSE Sulakeevitus Osa 1: Terased Qualification testing of welders Fusion

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_13857;2008_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_13857;2008_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2008 Jõustunud Eesti standardina: aprill 2008 MASINAOHUTUS Ohutusvahemikud, mis väldivad käte ja jalgade sattumist ohtlikku alasse Safety of machinery Safety

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN 13485

Microsoft Word - EVS-EN 13485 EESTI STANDARD EVS-EN 13485:2005 ÕHU JA TOODETE TEMPERATUURI MÕÕTMISE TERMOMEETRID JAHUTATUD, KÜLMUTATUD, SÜGAVKÜLMUTATUD/KIIR- KÜLMUTATUD TOIDU JA JÄÄTISE TRANSPORDIL, LADUSTAMISEL JA LEVITAMISEL Katsed,

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1838;2013_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_1838;2013_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2014 Jõustunud Eesti standardina: september 2013 VALGUSTEHNIKA Hädavalgustus Lighting applications Emergency lighting EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2019 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2019 LÕPPSTERILISEERITUD MEDITSIINISEADME PAKEND Osa 5: Poorsest materjalist ning plastkilest valmistatud sulgurpaunad

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2017 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2017 MÄNGUASJADE OHUTUS Osa 7: Sõrmevärvid Nõuded ja katsemeetodid Safety of toys Part 7: Finger paints Requirements

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_61228;2008_et

Microsoft Word - EVS_EN_61228;2008_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2013 Jõustunud Eesti standardina: mai 2008 PÄEVITUS-LUMINOFOOR-ULTRAVIOLETTLAMBID Mõõtmisviis ja andmete esitamine Fluorescent ultraviolet lamps used for tanning

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2017 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2016 ASFALTSEGUD Materjali spetsifikatsioon Osa 7: Dreenasfalt Bituminous mixtures Material specifications Part 7:

Rohkem

CEN/TC 52

CEN/TC 52 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2018 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2018 MÄNGUASJADE OHUTUS Osa 3: Teatud elementide migratsioon Safety of toys Part 3: Migration of certain elements EESTI

Rohkem

Microsoft Word - EVS_HD_60364_7_753;2015_et

Microsoft Word - EVS_HD_60364_7_753;2015_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: märts 2015 Jõustunud Eesti standardina: märts 2015 MADALPINGELISED ELEKTRIPAIGALDISED Osa 7-753: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele Küttekaablid ja sisseehitatud

Rohkem

Avaldatud eesti keeles: ………

Avaldatud eesti keeles: ……… EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: mai 2015 Jõustunud Eesti standardina: veebruar 2014 KEEVITUS JA KÜLGNEVAD PROTSESSID Keevisliidete tähistamine tingmärkidega joonistel Welding and allied processes

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_61439_2;2009_et

Microsoft Word - EVS_EN_61439_2;2009_et EESTI STANDARD EVS-EN 61439-2:2009 Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2010 MADALPINGELISED APARAADIKOOSTED Osa 2: Jõuaparaadikoosted Low-voltage switchgear and

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TS_80004_3;2014_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TS_80004_3;2014_et TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON CEN ISO/TS 80004-3:2014 Avaldatud eesti keeles: veebruar 2015 NANOTEHNOLOOGIAD Sõnastik Osa 3: Süsinik-nanoobjektid Nanotechnologies Vocabulary Part 3: Carbon nano-objects (ISO/TS

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_61557_5;2007_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_61557_5;2007_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2009 Jõustunud Eesti standardina: mai 2007 ELEKTRIOHUTUS MADALPINGEVÕRKUDES VAHELDUVPINGEGA KUNI 1000 V JA ALALISPINGEGA KUNI 1500 V Kaitsesüsteemide katsetus-,

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: veebruar 2019 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2013 EHITISTE JÄTKUSUUTLIKKUS Keskkonnadeklaratsioonid Ehitustoodete tootekategooria üldreeglid Sustainability

Rohkem

EVS_EN_14227_13_2006_et.pdf

EVS_EN_14227_13_2006_et.pdf EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2011 Jõustunud Eesti standardina: august 2006 HÜDRAULILISELT SEOTUD SEGUD Spetsifikatsioonid Osa 13: Hüdraulilise teesideainega töödeldud pinnas Hydraulically

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_14730_1;2006+A1;2010_et

Microsoft Word - EVS_EN_14730_1;2006+A1;2010_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2013 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2010 RAUDTEEALASED RAKENDUSED Rööbastee Rööbaste termiitkeevitus Osa 1: Termiitkeevitusprotsessi heakskiitmine

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_13231_3;2006_et

Microsoft Word - EVS_EN_13231_3;2006_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2010 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2006 RAUDTEEALASED RAKENDUSED Rööbastee Tööde vastuvõtmine Osa 3: Rööbaste lihvimis-, freesimis- ja hööveldamistööde

Rohkem

IECSTD - Version 4

IECSTD - Version 4 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2017 Jõustunud Eesti standardina: september 2017 MADALPINGELISED ELEKTRIPAIGALDISED Osa 7-708: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele Sõidukelamuväljakud,

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,  a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED HORISONTAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 2: Elektro-optiline sisemiste kauguste mõõtemeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN ISO_10077_1;2017_et

Microsoft Word - EVS_EN ISO_10077_1;2017_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: august 2017 Jõustunud Eesti standardina: august 2017 AKENDE, USTE JA LUUKIDE SOOJUSLIK TOIMIVUS Soojusläbivuse arvutus Osa 1: Üldosa Thermal performance of windows,

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO :2006 Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2006 AKENDE, USTE JA LUUKIDE SOOJUST

EESTI STANDARD EVS-EN ISO :2006 Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2006 AKENDE, USTE JA LUUKIDE SOOJUST EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2006 AKENDE, USTE JA LUUKIDE SOOJUSTEHNILINE TOIMIVUS Soojusjuhtivuse arvutus Osa 1: Üldosa Thermal performance

Rohkem

EVS_EN_14227_10_2006_et.pdf

EVS_EN_14227_10_2006_et.pdf EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2011 Jõustunud Eesti standardina: august 2006 HÜDRAULILISELT SEOTUD SEGUD Spetsifikatsioonid Osa 10: Pinnase töötlemine tsemendiga Hydraulically bound mixtures

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

EVS_812_8_2011_et.pdf

EVS_812_8_2011_et.pdf EESTI STANDARD EHITISTE TULEOHUTUS Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus Fire safety constructions Part 8 Fire safety high-rise buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on koostatud esmakordselt,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

ISO/IEC JTC 1/SC 27

ISO/IEC JTC 1/SC 27 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2015 Jõustunud Eesti standardina: september 2015 INFOTEHNOLOOGIA Pilvtöötlus Etalonarhitektuur Information technology Cloud computing Reference architecture

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: veebruar 2019 Jõustunud Eesti standardina: september 2008 VEE KVALITEET Juhend kõva põhja koosluste merebioloogilisteks uuringuteks Water quality Guidance on marine

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2015 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2011 SUITSU JA KUUMUSE KONTROLLSÜSTEEMID Osa 8: Suitsutõkkeklapid Smoke and heat control systems Part 8: Smoke control

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1434_2;2007_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_1434_2;2007_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2008 Jõustunud Eesti standardina: aprill 2007 SOOJUSARVESTID Osa 2: Konstruktsiooninõuded Heat meters Part 2: Constructional requirements EESTI STANDARDI

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_976_1;2000_et

Microsoft Word - EVS_EN_976_1;2000_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: aprill 2015 Jõustunud Eesti standardina: veebruar 2000 KLAASPLASTIST (GRP) ALLMAAMAHUTID Horisontaalsed silindrilised mahutid vedelate naftabaasiliste kütuste ülerõhuta

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2002 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade KIVISTUNUD BETOONI KATSETAMINE Osa 4: Survetugevus Katsemasinatele esit

EESTI STANDARD EVS-EN :2002 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade KIVISTUNUD BETOONI KATSETAMINE Osa 4: Survetugevus Katsemasinatele esit EESTI STANDARD KIVISTUNUD BETOONI KATSETAMINE Osa 4: Survetugevus Katsemasinatele esitatavad nõuded Testing hardened concrete Part 4: Compressive strength Specifications for testing machines EESTI STANDARDIKESKUS

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN 61619

Microsoft Word - EVS-EN 61619 EESTI STANDARD ISOLEERVEDELIKUD SAASTATUS POLÜKLOORITUD BIFENÜÜLIDEGA (PCBd) Gaasikromatograafiline määramismeetod kapillaarkolonni kasutamisega Insulating liquids Contamination by polychlorinated biphenyls

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_16175_1;2010_et

Microsoft Word - EVS_ISO_16175_1;2010_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2013 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2013 INFORMATSIOON JA DOKUMENTATSIOON Dokumentide haldamise põhimõtted ja funktsionaalsusnõuded digitaalses kontorikeskkonnas

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2017 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2016 TÖÖSTUS-, KOMMERTS-, GARAAŽIUKSED JA GARAAŽIVÄRAVAD Tootestandard, toodete omadused Industrial, commercial,

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,  a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED VERTIKAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 1: Mõõdulindimeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration of vertical cylindrical tanks

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_14227_5;2004_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_14227_5;2004_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2008 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2004 HÜDRAULILISELT SEOTUD SEGUD Nõuded Osa 5: Hüdraulilise teesideaine abil seotud segud Hydraulically bound mixtures

Rohkem

Microsoft Word - EVS_898;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_898;2014_et.doc EESTI STANDARD ÜLDKASUTATATAVATE VÕRKUDE JA ABONENTIDE RAHVUSVAHELINE IDENTIFITSEERIMISPLAAN ITU-T soovituse E.212 rakendamine Eestis The international identification plan for public networks and subscriptions

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2017 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2016 ASFALTSEGUD Materjali spetsifikatsioon Osa 6: Valuasfalt Bituminous mixtures Material specifications Part 6:

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Microsoft Word - EVS-HD S1

Microsoft Word - EVS-HD S1 EESTI STANDARD EHITISTE ELEKTRIPAIGALDISED Osa 7-711: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele Näitused, esitused ja stendid Electrical installations of buildings Part 7-711: Requirements for special installations

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_6743_13;2012_et_en

Microsoft Word - EVS_ISO_6743_13;2012_et_en EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2012 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2012 MÄÄRDEAINED, TÖÖSTUSÕLID JA NENDEGA SEOTUD TOOTED (KLASS L) Klassifikatsioon Osa 13: tüüp G (juhikud) Lubricants,

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_12697_31;2007_et

Microsoft Word - EVS_EN_12697_31;2007_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2012 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2007 ASFALTSEGUD Kuuma asfaltsegu katsemeetodid Osa 31: Proovikehade valmistamine güraatortihendamisega Bituminous

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2019 Jõustunud Eesti standardina: september 2019 KEEMILISED DESINFEKTSIOONIVAHENDID JA ANTISEPTIKUMID Toiduainetes, tööstuses, kodumajapidamises ja ametkondlikel

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN ISO 2808.doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-EN ISO 2808.doc - pdfMachine from Broadgun Software,  a great PDF writer utility! EESTI STANDARD VÄRVID JA LAKID Kihi paksuse määramine Paints and varnishes Determination of film thickness EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev standard on Euroopa standardi EN ISO 2808:1999

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: august 2015 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2014 TOIDU, LOOMASÖÖDA JA VEE MIKROBIOLOOGIA Söötmete ettevalmistamine, valmistamine, säilitamine ja toimivuse kontrollimine

Rohkem

EVS-EN :2006+NA:2008

EVS-EN :2006+NA:2008 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles koos rahvusliku lisaga: september 2017 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2006 Muudatus A1 jõustunud Eesti standardina: juuli 2015 EUROKOODEKS 3: TERASKONSTRUKTSIOONIDE

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN doc;2007.doc

Microsoft Word - EVS-EN doc;2007.doc EESTI STANDARD ELEKTRILISTE KATSETUSPAIGALDISTE EHITAMINE JA KÄIT Erection and operation of electrical test equipment EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard on Euroopa standardi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt Eesti energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 eelnõu Einari Kisel Energeetika asekantsler Jutupunktid Veidi statistikat Energiamajanduse arengu indikaatorid ja meetmed eesmärkide saavutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 875-3:2010 VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases

EESTI STANDARD EVS 875-3:2010 VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases EESTI STANDARD VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on standardi EVS 875-3:2005 uustöötlus; on kinnitatud Eesti

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TARTU ETTEVÕTJATE INFOPÄEV ERNI KASK KALLE PAAS 13. veebruar 2018 Mis on Euroopa kultuuripealinn? 1985: Athens (Greece) 1986: Florence (Italy) 1987: Amsterdam (Netherlands) 1988: West-Berlin (Germany)

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Juhtr\374hma kohtumine detsember 2015.pptx [Read-Only])

(Microsoft PowerPoint - Juhtr\374hma kohtumine detsember 2015.pptx [Read-Only]) Riikliku pensionikindlustuse jätkusuutlikkuse edendamine RaM ja SoM 02.12.2015 Senine protsess Pensionisüsteemi eesmärkide ülevaatamine Suures osas analüüsitud, kuid osad sihttasemed vajavad veel täpsustamist.

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_60664_5;2008_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_60664_5;2008_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: veebruar 2008 MADALPINGEPAIGALDISTES KASUTATAVATE SEADMETE ISOLATSIOONI KOORDINATSIOON Osa 5: Üldmeetod enimalt 2 mm laiuste

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 896:2008 RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade The

EESTI STANDARD EVS 896:2008 RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade The EESTI STANDARD RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis The international public telecommunication numbering plan Application of ITU-T recommendation E.164 in Estonia

Rohkem

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis Noppeid energeetikast 9.03.2011 Võimsus = = 3 MW 1500 x 2 kw 272727 x 11 W 1 MW=1000 kw=1 000 000 W Energia x = 2000 W 2h 4 kwh 1 kwh = 1,4 kg põlevkivi 1 kwh = 160 g šokolaadi Istudes ja õppides kulutate

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_12341;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_12341;2014_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: aprill 2015 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2014 VÄLISÕHK Standardne kaalumismeetod suspendeerunud osakeste PM10 või PM2,5 massikontsentratsiooni määramiseks Ambient

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

EVS-EN :2007+NA:2009

EVS-EN :2007+NA:2009 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles koos rahvusliku lisaga: jaanuar 2018 Jõustunud Eesti standardina: aprill 2007 Muudatus A1 jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2018 EUROKOODEKS 3: TERASKONSTRUKTSIOONIDE

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON Avaldatud eesti keeles: november 2018 AUTOMAATNE TULEKAHJUSIGNALISATSIOONISÜSTEEM Osa 14: Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, ülevaatuse, kasutamise ja hoolduse eeskiri

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2002+A2:2003 Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2003 Muudatus A2 jõustunud Eest

EESTI STANDARD EVS-EN :2002+A2:2003 Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2003 Muudatus A2 jõustunud Eest EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2003 Muudatus A2 jõustunud Eesti standardina: aprill 2003 MÕÕTETRAFOD Osa 2: Induktiivpingetrafod Instrument transformers

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded EESTI STANDARD SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Kvaliteedinäitajate elemendid Systems and software engineering Systems and software

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27000:2015 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade j

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27000:2015 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade j EESTI STANDARD INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade ja sõnavara Information technology Security techniques Information security management systems Overview and vocabulary

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_12697_5;2010_et

Microsoft Word - EVS_EN_12697_5;2010_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: veebruar 2010 ASFALTSEGUD Kuuma asfaltsegu katsemeetodid Osa 5: Näiva erimassi määramine Bituminous mixtures Test methods

Rohkem