Hankelepingute ja raamlepingute muutmine kriisiolukorras. Vääramatu jõud. Leppetrahv.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Hankelepingute ja raamlepingute muutmine kriisiolukorras. Vääramatu jõud. Leppetrahv."

Väljavõte

1 Hankelepingute ja raamlepingute muutmine kriisiolukorras. Vääramatu jõud. Leppetrahv. Rahandusministeeriumile laekub nõustamistegevuses sageli küsimusi, mis puudutavad hankelepingu muutmist või rikkumist. Eriti võis hankelepingute muutmist puudutavate päringute arvu suurenemist märgata koroonakriisi alguses, eriolukorra tingimustes. Pärast eriolukorra lõppu ilmnesid tarneprobleemid ja hiljem kõrged energiahinnad, mis tõstatasid küsimuse õiguskaitsevahendite rakendamise õigusest, vajadusest ja võimalustest, kompromissi võimalikkusest ning muudest võlaõiguse ja riigihankeõiguse kokkupuute- ja valupunktidest. Seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas leiavad hankijad ja pakkujad end aga täiesti uuest olukorrast, kus hinnad võivad kallineda tundidega ning millest on puudutatud ennenägematu hulk hankelepinguid ka valdkondades, mis siiani olid küllaltki stabiilsed. Kusjuures ei ole igakord isegi võimalik enam eristada, kas probleem hankelepingu täitmisel on tingitud sõjast, sellele eelnevast koroonakriisist, mõlemast korraga või on tegemist hoopis pakkuja äririski realiseerumisega. Järgnevalt antud selgituste puhul tasub meeles pidada, et ühte lepingut on selle kestel võimalik muuta erinevatel riigihangete seaduses toodud alustel, näiteks on võimalik esimene lepingumuudatus teha kooskõlas riigihangete seaduse (edaspidi RHS) 123 lg 1 p-ga 1, teine muudatus aga kooskõlas sama lõike p-ga 4. Käesolevaga oleme kokku võtnud nõustamispraktikas sagedamini tõstatatud probleemid ja Rahandusministeeriumi seisukohad. Tarneraskused ja hankelepingu tähtaja või tähtpäeva muutmine Rahandusministeeriumilt on küsitud, mida teha olukorras, kus pakkuja annab hankijale teada, et ta ei ole suuteline hankelepingus sätestatud tähtajaks seda täitma ning soovib kokku leppida uues tähtajas. Kui hankeleping on sõlmitud, siis on seda võimalik muuta, kui selleks on RHS 123 lg-st 1 tulenev alus. Tähtaja muutmise puhul võivad kõne alla tulla eelkõige RHS 123 lg 1 p-id 2, 4 või 7. Enne koroonakriisi ning ka juba vahetult enne Ukraina sõda, oleks vastus küsimusele tähtaja edasi lükkamise kohta lähtunud enamasti sellest, et pakkuja oleks pidanud juba pakkumuse esitamisel arvestama, kas ta suudab hankija nõutud tähtajaks hankelepingut täita või kui hankija tähtaega ei määranud, hindama oma poolt pakutava tähtaja realistlikkust ning arvestama selle sisse ka teatud määral nö puhveraega. Teisisõnu on üldiselt erinevad tarneraskused normaalselt toimivas õigusriigis ettenähtavad ja pakkuja äririsk. Seega tuleks sellisel juhul tähtpäeva edasi lükkamist hinnata RHS 123 lg 1 p 7 valguses, st hankelepingu tähtaja muutmine oleks lubatud, kui selline muudatus oleks ebaoluline. Ukraina sõja tingimustes aga võib olla oluliselt sagedam juhtum, kui tarneraskused ja suutmatus tähtajast kinni pidada on tingitud Vene ja Valgevene ettevõtjatele või kaupadele kehtestatud sanktsioonidest, tooraine nappusest või kättesaadamatusest vms, mida isegi parima tahtmise juures ei saa pakkuja äririskiks pidada. Sellisel juhul saab hinnata, kas tähtaja edasi lükkamine on vajalik hankijast sõltumatute ettenägematute asjaolude tõttu ja hankelepingu muutmine võiks olla lubatav RHS 123 lg 1 p 4 alusel.

2 Ettenägematu olukord RHS 123 lg 1 p 4 RHS 123 lg 1 p 4 alusel saab hankelepingut muuta, kui muudatuse põhjustavad hoolsale hankijale ettenägematud asjaolud, kusjuures hankelepingu üldist olemust ei muudeta ja ühegi muudatuse väärtus ei ületa 50 protsenti hankelepingu algsest maksumusest. Enne Venemaa agressiooni Ukrainas olid töövõtjate tarneraskused ja lepingu täitmisega hilinemine erinevates valdkondades osutunud juba küllaltki tavaliseks, mistõttu oleks hankija pidanud riigihanke ettevalmistamisel arvestama pikemate hankelepingu täitmise tähtaegadega. Küll aga võivad sõja tõttu need takistused süveneda või tekkida valdkondades, mis siiani puudutatud ei olnud. Seega võivad uued tarneraskused siiski olla käsitletavad ettenägematu asjaoluna. Minnes täpsemalt RHS 123 lg 1 p-i 4 eelduste juurde näeme, et antud säte nõuab esmalt, et muudatuse vajadus tõusetuks hoolsale hankijale ettenägematust asjaolust. Hoolas on selline hankija, kes on riigihanke alusdokumente ette valmistades arvestanud turul valitsevat situatsiooni uurinud nii riigihanke objektiks oleva asja, teenuse või ehitustöö tehniliste parameetrite, hinna kui ka võimaliku tarneaja kohta, sätestanud vastavad nõuded ja määranud riigihanke eeldatava maksumuse ning valinud riigihanke menetlusreeglid kõiki eeltoodud asjaolusid arvesse võttes. Riigihanke läbiviimisel tuleb hankijal arvestada ka sellega, kas pakkujad on juhtinud hankija tähelepanu sellele, et sellistel tingimustel hankelepingu täitmine ei ole reaalne. Kui pakkujad on sellele tähelepanu juhtinud, kuid hankija pole eeltoodust hoolimata olnud nõus riigihanke alusdokumentides märgitud tähtaegu muutma, siis pole tegemist enam hoolsa hankija jaoks ettenägematu asjaoluga. Ettenägematus RHS 123 lg 1 p-i 4 mõttes pole samastatav vääramatu jõuga, küll aga peab tegemist olema sellise asjaoluga, mis pole pakkuja äririsk ega millegagi, mida pakkuja oleks saanud pakkumust esitades arvesse võtta. Näiteks võis koroonakriisi alguses meditsiiniseadmete ja isikukaitsevahendite puuduse tõttu sellist ettenägematust jaatada. Samamoodi võis ettenägematust jaatada ka arvutite ja muude sarnaste seadmete (nt veebikaamerad, kõrvaklapid) hankelepingute puhul, mis olid sõlmitud enne koroonakriisi, mille riigihanke alusdokumentide koostamisel olid hankijad sätestanud tähtpäevad ning pakkumuste esitamisel olid pakkujad esitanud pakkumused, arvestades enne pandeemiat valitsenud olusid. Ka hoolas hankija poleks suutnud selliseid asjaolusid parima planeerimise ning turukonsultatsiooni käigus ette näha ning pakkujad poleks suutnud sellised asjaolusid pakkumuste koostamisel ja esitamisel arvesse võtta. Ukraina sõjast tingituna võib hankelepingute täitmise takistus olla võimalik ettenägematuse tõttu, mis on otsene või ka kaudne. Otsene on see näiteks juhul, kui hankelepingus sätestatud kaupa ei ole lubatud Eestisse tuua rahvusvahelise sanktsiooni tõttu. Sellisel juhul ei ole lihtsalt tegemist tarneraskuste, vaid võimatusega hankelepingut täita, millisel juhul oleks hankelepingu muutmisele paremaks alternatiiviks vääramatu jõu sätete rakendamine. Juhul, kui hankelepingu täitmine eeldab alltöövõtulepingut ettevõtjaga, kes, või kellega seotud isik on rahvusvahelise sanktsiooni subjekt, võib samuti olla vajalik hankelepingu muutmine. Sõlmitud alltöövõtuleping võib osutuda rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (RSanS) 7 lg 3 kohaselt tühiseks, mistõttu tuleb sõlmida uus alltöövõtuleping. See aga seab ohtu hankelepingus esialgselt sätestatud tähtajast kinni pidamise ning võib tingida ka tarnitava kauba vahetamise vajaduse uue kauba järele või muuta teenuse sisu.

3 Seega peab hankija RHS 123 lg 1 p 4 alusel hankelepingu muutmise lubatavuse analüüsi tehes võtma arvesse nii enda käitumist riigihanke alusdokumentide ettevalmistamisel ja riigihanke läbiviimisel (st kas hankija on olnud hoolas hankija) kui hindama ka seda, kas tegemist on tõepoolest ettenägematu asjaoluga. Üldjuhul võiks tarneraskust pidada ettenägematuks juhul, kui riigihange oli läbi viidud ja hankeleping sõlmitud enne ettenägematu asjaolu esinemist. Kui riigihange viidi läbi ajal, mil asjaolu, millele hankija või pakkuja soovib ettenägematuse kontekstis tugineda, juba esines, siis on keeruline pidada sellist asjaolu ettenägematuks. Kui hankija soovib sellisele asjaolule tugineda ettenägematuse kontekstis, peavad hankijal olema selle põhjendamiseks väga head argumendid ja tõendid. Teine on aga olukord siis, kui tarneraskustest või tähtaja edasi lükkamise vajadusest ei ole hankijale teada antud ennetavalt, vaid lepingupartner on hankelepingut rikkunud. Hankelepingu muutmise alused on nii hankijast kui ettevõtjast tuleneva vajaduse korral sätestatud RHS 123 lg-s 1. Samas kui üks või mõlemad lepingupartnerid on hankelepingut juba rikkunud, siis pole võimalik hankelepingut lihtsalt muuta, vaid lähtuda tuleb hankelepingus ja võlaõigusseaduses (edaspidi ka VÕS) sätestatud õiguskaitsevahenditest, kui rikkumine ei ole vabandatav. Hankijal ja ettevõtjal pole võimalik sõlmida kompromissi, isegi kui see tähendab võimalikku pikka ja ebaselge tulemusega kohtuvaidlust (vt EKo C-549/14, p 40). Vääramatu jõud VÕS 103 lg 1 kohaselt on võlgnik vastutav oma kohustuse rikkumise eest, välja arvatud, kui rikkumine on vabandatav. Eeldatakse, et kohustuse rikkumine ei ole vabandatav. Sama paragrahvi lg 2 kohaselt on rikkumine vabandatav, kui võlgnik rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida võlgnik ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Lõike 3 kohaselt kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohutuse täitmist takistas. Sõja puhkemine lepingu täitmise kohas on kahtlemata vääramatu jõu esinemine ning ilmselt ei eelda keegi sellises olukorras ühegi lepingu täitmist. Samas ei saa aga vääramatu jõu olemasolu välistada ka mujal täidetavate hankelepingute suhtes, kui nende täitmine eeldab näiteks kauba tarnimist sõjaolukorras olevast riigist või läbi selle. Samuti saab vääramatuks jõuks pidada praegu väga aktuaalselt olukorda, kus Vene ja Valgevene suhtes on rakendatud rahvusvahelisi sanktsioone, mille tulemusel võib hankelepingu täitmine osutuda võimatuks. Rahvusvahelise sanktsiooni puhul tuleb enne vääramatu jõu olemasolu hindamist vaadata, kas hankeleping üldse kehtib, kuivõrd RSanS 7 lg 3 kohaselt on rahvusvahelist sanktsiooni rikkuv tehing tühine. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) 84 lg 1 kohaselt ei ole tühisel tehingul algusest peale õiguslikke tagajärgi. Sisuliselt tähendab see seda, et kummalgi poolel ei ole õigust teiselt poolelt nõuda oma kohustuste täitmist ning sama sätte teise lause kohaselt tuleb tühise tehingu alusel saadu teisele poolele tagastada alusetu rikastumise sätete järgi. Vääramatu jõu puhul on rida eeldusi, mille olemasolu tuleb hinnata, et vääramatu jõu sätteid saaks rakendada. Kõigepealt peab tegemist olema asjaoluga, mille esinemist või kulgu ei saa

4 võlgnik mõjutada. Seda tuleb hinnata objektiivsete, mitte subjektiivsete kriteeriumite järgi. Kui võlgnik isiklikult ei saanud asjaolu mõjutada, ent objektiivselt oleks saanud seda temalt oodata, ei ole rikkumine vabandatav. Raha maksmise kohustuse mittetäitmine ei ole üldjuhul vabandatav, vaid võib seda olla üksnes äärmiselt erandlikel asjaoludel, näiteks juhul, kui välisülekanded on keelatud vms. Võlgniku mõjuulatuses olevaks loetakse ettevõtlusega tavapäraselt seotud riskid, näiteks lepingupartnerite tegevus. Teiseks peab asjaolu olema ettenägematu. Teisisõnu peab asjaolu saabuma ootamatult, millega arvestamist ei saanud võlgnikult oodata. Seda tuleb hinnata hankelepingu sõlmimise aja seisuga. Seega ei saa praegu, kui sõda Ukrainas juba kestab, sõlmida lepingut, lähtudes sõjale eelnenud olukorrast ning seejärel püüda tugineda sõjast tingitud vääramatule jõule. See tähendab, et kui hankija alustas riigihanke menetlust enne sõja puhkemist, tuleb väga kriitiliselt hinnata, kas esitatud pakkumused on jätkuvalt adekvaatsed ning mitte sõlmida lepingut, mis reaalselt täidetav ei ole. Samasugusest kaalutlusest tuleb lähtuda ka hankelepingu muutmisel RHS 123 lg 1 p 4 alusel. Kolmandaks peab vääramatu jõu asjaolu olema selline, mille ilmnemisel ei saa võlgnikult mõistlikult oodata, et ta suudaks selle mõju kohustuse täitmisele vältida või asjaolu või selle tagajärge ületada. Ka seda tuleb hinnata objektiivsete kriteeriumide alusel, s.t lähtuda tuleb sarnastel asjaoludel heas usus tegutseva isiku võimest, mitte konkreetse võlgniku isikust. Lisaks sellele, kuivõrd VÕS 103 lg 3 kohaselt kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohutuse täitmist takistas, tuleks vaadelda, kas asjaolu ei ole üldse ületatav, või on see siiski ületatav teatava lisaaja jooksul. Kui vääramatu jõu asjaolu esineb, peaksid käitumisjuhised selliseks puhuks sisalduma eelkõige hankelepingus endas. Lepingus võib olla näiteks sätestatud, et kui lepingu täitmine on vääramatu jõu tõttu takistatud kauem kui 3 või 6 kuud, leping lõpetatakse. Kui sellised sätted lepingus puuduvad, tuleb silmas pidada, et vääramatu jõud ei vabasta lepingu täitmisest ega lõpeta lepingut, ega ole tegemist ka õiguskaitsevahendiga. Vääramatu jõu esinemisel on sisuliselt tegemist lepingu külmutamisega ning asjaolu äralangemisel tuleb asuda lepingut täitma. Täiendavat infot vääramatu jõu kohta võib leida ka Rahandusministeeriumi koroonaviiruse KKK-st ( Millal saab lepingutes tugineda vääramatule jõule? ) ning Justiitsministeeriumi kodulehelt. Ebaoluline muudatus RHS 123 lg 1 p 7 tähenduses Kui hankelepingu muutmine ei ole tingitud ettenägematust asjaolust RHS 123 lg 1 p 4 mõttes ega vääramatust jõust, saab RHS 123 lg 1 p-i 7 alusel hankelepingut muuta siis, kui tegemist on ebaolulise muudatusega. RHS 123 lg 2 kohaselt tuleb muudatust pidada oluliseks kui: 1) muudatusega lisatakse tingimus, mis laiendanuks võimalike riigihankes osalejate või vastavaks tunnistamisele kuuluvate pakkumuste hulka, kui riigihanke alusdokumendid oleks sellist tingimust sisaldanud; või 2) muudatus tingib hankelepingust tuleneva lepinguliste kohustuste vahekorra muutumise pakkuja kasuks hankelepingus sätestamata viisil; või 3) muudatus laiendab oluliselt hankelepinguga määratud hankelepingu eseme ulatust; või 4) pakkuja asendatakse uue pakkujaga muul kui RHS 123 lg 1 p-is 5 või 6 nimetatud juhul. RHS 123 lg 2 kohast analüüsi tuleb läbi viia üksnes siis, kui hankija soovib hankelepingut

5 muuta RHS 123 lg 1 p 7 alusel, st põhjusel, et hankelepingu muutmine on ebaoluline. Teiste RHS 123 lg 1 punktide, so punktide 1 6 alusel muudatuste tegemisel hankelepingu muudatuse olulisust või ebaolulisust hindama ei pea. Olukorras, kus hankija on sätestanud asjade tarnimiseks tähtaja, tuleb enamikul juhul nentida, et lepingus määratust pikemate tähtaegade sätestamine võinuks laiendada võimalike riigihankes osalejate või vastavaks tunnistamisele kuuluvate pakkumuste hulka, kui riigihanke alusdokumendid oleks sellist tingimust sisaldanud. Samuti tingib tähtaja muutmine enamasti lepinguliste kohustuste vahekorra muutumise pakkuja kasuks hankelepingus sätestamata viisil. Lähtuvalt uuest olukorrast soovitame hankijatel tulevikku vaatavalt arvestada võimalike pikemate tarnetähtaegadega riigihanke alusdokumentide koostamisel ja lõpp- ning vahetähtaegade sätestamisel nendes riigihangetes, mis on alles ettevalmistamisel. RHS 123 lg 1 p 2 võimaldab hankelepingut muuta siis, kui hankija on sellise muudatuse ulatuse, sisu ja kohaldamistingimused riigihanke alusdokumentides selgelt, täpselt ja ühemõtteliselt ette näinud ning muudatuse väärtusest sõltumata ei muudeta hankelepingu üldist olemust. Juhul, kui hankija teab, et sellised probleemid on praktikas sagedased ning soovib tarnetähtaegade pikenemisega seoses lõpp- või vahetähtaegu muuta, tasub probleemide vältimiseks näha hankelepingus ette RHS 123 lg 1 p 2 kohane hankelepingu muutmise alus, mis on piisavalt selge, täpne ja ühemõtteline ning võimaldab hankijal selliseid muudatusi teha. Maksumuse muutmine, elektri- ja muude energiaallikate ning teiste toormaterjalide hinnatõus Praktikas on sagedaseks probleemiks kujunenud ehitusmaterjali või erinevate toorainete hindade kiire muutumine, millega seoses muutub hankelepingu täitmise ajal ka hankelepingu maksumus. Sellest tulenevalt on nõustamispraktikas korduvalt tõstatunud küsimus, kas on võimalik muuta hankelepingut RHS 123 lg 1 p-de 1, 3, 4 või 7 alusel kui selle muudatuse põhjustavad muutunud sisendite hinnad. Väikesemahuline muudatus (RHS 123 lg 1 p 1) Hankelepingu muudatuse lubatavuse analüüsimisel RHS 123 lg 1 p 1 alusel tuleb küsida, kas vastava kaasuse asjaolude pinnalt on tegemist hankelepingu üldise olemuse muutmisega, kas muudatuse väärtus ületab RHS 14 lg-tes 3 või 4 sätestatud piirmäära ehk rahvusvahelist piirmäära ning kas muudatuste väärtus kokku ei ületa kümmet protsenti asjade või teenuste või 15 protsenti ehitustööde hankelepingu algsest maksumusest või kümmet protsenti kontsessioonilepingu algsest maksumusest. Kui hindade muutumise korral ei teki küsimust teise ja kolmanda eelduse täitmisega, siis on nõustamispraktikas tekkinud küsimus, kas seda saaks käsitleda hankelepingu üldise olemuse muutmisena. Oleme asunud seisukohale, et RHS 123 lg 1 p-i 1 esimest eeldust ei saa tõlgendada nii rangelt, et hankelepingu üldise olemuse muutmiseks saaks pidada pelgalt muutust hinnas jäävad ju pakutavad tooted, teenused, ehitustööd samaks ning ei muutu muul viisil nende olemus. Seega jääb hankijale võimalus muuta hankelepingut RHS 123 lg 1 p-i 1 alusel olukorras, kus ehitustööde hinnad kallinevad seoses ehitus- või muude toormaterjalide kallinemisega ja muudatuse väärtus jääb lubatud protsendi ja maksumuse piiresse. Kui kõik

6 RHS 123 lg 1 p-s 1 toodud kolm eeldust on täidetud, ei ole vaja täiendavalt analüüsida, kas tegemist on olulise muudatusega RHS 123 lg 2 tähenduses. Sama kehtib ka hankelepingu muutmisel RHS 123 lg 1 punktide 2 6 alusel, st nende sätete alusel muudatuse tegemisel võib olla küll tegemist olulise muudatusega, ent see on lubatav, kui sätetes toodud eeldused on täidetud. Seda, kui suures summas oleks Ukraina sõjast mõjutatud olukorras hankelepingu maksumust vaja muuta, oleneb konkreetsest hankelepingust ja pooleliolevast objektist: näiteks kas ehitust on just alustatud või on see juba lõpetamisel, milliseid materjale ehitusel kasutatakse, kas nende päriolumaa on näiteks Ukraina, kus selle materjali tootmist praegu ei toimugi või Venemaa, kust ei tohi seda materjali sisse tuua rahvusvahelise sanktsiooni tõttu jms. Muudatuse suuruse hindamisel peaks aga tegutsema proportsionaalselt, st suuremahuliste hankelepingute puhul võib iga üksiku kuluartikli hinnamuutuse välja selgitamine olla liiga koormav, mistõttu on võimalik lähtuda ka tarbijahinnaindeksi või ehitushinnaindeksi muutusest. Samuti oleks võimalik lisada lepingusse tingimus, mille kohaselt on lubatud hinna korrigeerimine lähtudes asjakohasest indeksist tingimusel, et sealjuures peab lepingu muudatuste väärtus kokku jääma ehitustööde puhul 15% piiresse, asjade ja teenuste puhul 10% piiresse ega tohi ületada rahvusvahelist piirmäära. Täiendavate asjade, teenuste või ehitustööde tellimine (RHS 123 lg 1 p 3) RHS 123 lg 1 p-i 3 alusel on võimalik hankelepingut muuta, kui samalt pakkujalt ostetakse täiendavaid asju, teenuseid või ehitustöid, mille järele on hankijal tekkinud vajadus ja mida riigihanke alusdokumendid ei sisaldanud, juhul kui pakkuja vahetamine põhjustaks hankijale olulist ebamugavust või märkimisväärseid lisakulusid ega oleks majanduslikel või tehnilistel põhjustel võimalik tulenevalt asjade, teenuste või rajatiste asendatavuse või koostoimimise vajadusest, kusjuures ühegi muudatuse väärtus ei ületa 50 protsenti hankelepingu algsest maksumusest. RHS 123 lg 1 p-i 3 eeldused hankelepingu muutmiseks pole hinnatõusu korral täidetud, kuna antud säte nõuab esmase eeldusena seda, et hankija ostab pakkujalt täiendavaid asju, teenused või ehitustöid. Asjaolu, et elektri või mõne teise sisendi hind on tõusnud, ei tähenda, et hankija ostab täiendavaid asju, teenuseid või ehitustöid. Kui nt teenust osutatakse ikka samamoodi ja samadel tingimustel, muuta soovitakse vaid teenuse hinda, siis eeltoodust tulenevalt pole tegemist täiendava teenuse ostmisega. Seega ei saa hankija muuta hankelepingu maksumust RHS 123 lg 1 p-i 3 alusel, kus täiendavaid asju, teenuseid või ehitustöid ei tellita, vaid kallinenud on sama eseme maksumus, mille tellimise oli hankija riigihanke alusdokumentides juba ette näinud. Hinnatõus kui ettenägematu asjaolu (RHS 123 lg 1 p 4) Vastus küsimusele, kas samal põhjusel oleks võimalik hankelepingut muuta RHS 123 lg 1 p- i 4 alusel, sõltub sellest, milline oli faktiline olukord riigihanke ettevalmistamise ajal: tegemist peaks olema sellise muudatusega, mis oli hoolsale hankijale ettenägematu. Hoolsa hankija ja ettenägematuse kohta RHS 123 lg 1 p-i 4 kontekstis saab lugeda ülalpool. Kuigi olukorras, kus hankelepingu maksumust mõjutav hindade kiire ja püstloodis tõus on tingitud olukorrast Ukrainas, võib ettenägematust väga paljudel juhtudel jaatada, ei saa siiski

7 kõikide hankelepingute puhul automaatselt järeldada, et tegemist on kindlasti ettenägematu asjaoluga RHS 123 lg 1 p 4 mõttes. Sellisteks on näiteks võib olla elektri ostmine börsihinnaga. Börs on turg väärtpaberite, aktsiate, toormete, derivaatide, valuutade ning muude rahastamisvahenditega kauplemiseks, kus hinnad kujunevad vastavalt pakkumise ja nõudluse vahekorrale. Kui teatud vara suhtes on ostuhuvi suurem kui müügihuvi, siis vara hind tõuseb niikaua, kuni pakkumine ja nõudlus saavutavad tasakaalu. Sama kehtib üldjoontes ka elektrituru suhtes, mis tähendab, et kui ettevõtja sõlmis lepingu elektrienergia ostmiseks börsihinnaga, siis pidi ta ka arvestama asjaoluga, et börsihind pole kogu aeg madal, vaid et see võib asjaolude muutumisel ka märkimisväärselt tõusta. Küll aga võib siin olla tegemist olukorraga, mida käsitleb VÕS 97, mille kohaselt on lepingu ühel poolel õigus taotleda lepingu muutmist, kui lepinguliste kohustuste omavaheline vahekord on muutunud. Nagu öeldud, ei ole ettenägematus samastatav vääramatu jõuga. Vääramatu jõu puhul peab hankelepingu täitmine olema takistatud. Kui hankelepingu täitmine on võimalik, ent lepingu täitmise kulud on suurenenud, sh oluliselt suurenenud, ei ole tegemist vääramatu jõuga, ent see ei tähenda, et hankelepingut ei saaks muuta ettenägematute asjaolude tõttu. Küsimuse lahendamisel, kas hankija võiks seoses sisendhindade olulise kallinemisega hankelepingu maksumuse suurenemises kokku leppida, võib abi olla kohtupraktikast VÕS 97 rakendamise kohta. Lepinguliste kohustuste vahekorra muutumine VÕS 97 VÕS 97 lg 1 kohaselt kui pärast lepingu sõlmimist muutuvad lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolud ja sellega kaasneb lepingupoolte kohustuste vahekorra oluline muutumine, mistõttu ühe lepingupoole kohustuste täitmise kulud suurenevad oluliselt või teiselt lepingupoolelt lepinguga saadava väärtus väheneb oluliselt, võib kahjustatud lepingupool nõuda teiselt lepingupoolelt lepingu muutmist poolte kohustuste esialgse vahekorra taastamiseks. Sama paragrahvi lg 2 kohaselt võib lepingu muutmist nõuda, kui esinevad kõik järgmised tingimused korraga: 1) kahjustatud lepingupool ei saanud lepingu sõlmimise ajal mõistlikult arvata, et asjaolud võivad muutuda ja 2) kahjustatud lepingupool ei saanud asjaolude muutumist mõjutada ja 3) asjaolude muutumise riisikot ei kanna seadusest või lepingust tulenevalt kahjustatud lepingupool ja 4) kahjustatud lepingupool ei oleks asjaolude muutumisest teades lepingut sõlminud või oleks seda teinud oluliselt teistsugustel tingimustel. Põhiline küsimus kohtupraktikas on olnud, kes kannab asjaolude muutumise riisikot. Teisisõnu, kas pakkuja oleks pidanud arvestama, et selles valdkonnas asjaolud ongi muutumises või on muutus selline, mis ei ole tavalise äritegevuse osaks. Kohtud on eristanud majanduse tavapärasest tsüklilisusest tulenevaid muudatusi, mis on lepingulise riskijaotusega kaetud sellisel juhul ei ole säte rakendatav; ja sellisest tsüklilisusest väljuvaid erandlikke muudatusi, mis ei ole lepingulise riskijaotusega kaetud. Näiteks on selliseks asjaoluks erakordne madalseis

8 või hüppeline hoogustumine, kui selgelt eristuv anomaalia tsükliliselt kõikuvate majandusprotsesside taustal. Seega tuleks hinnata, kas hinnatõus jääb sellise tsüklilise majandusprotsessi raamesse või on tegemist anomaaliaga. Viimasel puhul võib jõuda järeldusele, et asjaolude muutumise riisikot ei saa pakkujale panna ning pakkujal on õigus hankelepingu muutmist taotleda. Oluline on silmas pidada, et VÕS 97 ei anna kahjustatud lepingupoolele õigust lepingut ühepoolselt muuta, vaid tal on õigus muutmist teiselt poolelt üksnes taotleda. Kui pakkuja on sellise taotluse esitanud, peab hankija omakorda hindama, kas tal on võimalik RHS 123 lg 1 p 4 alusel hankelepingu muutmises kokku leppida. Isegi kui VÕS 97 eeldused lepingu muutmise taotluse esitamiseks ja ettenägematu asjaolu RHS 123 lg 1 p 4 mõistes on teatud määral samastatavad, tuleb hankijal kinni pidada ka teistest piirangutest, st muutuda ei tohi hankelepingu üldine olemus ning hankelepingu maksumus võib suureneda kuni 50% ulatuses esialgse hankelepingu maksumusest. Kui hankijal ei ole võimalik hankelepingu muutmises kokku leppida, on pakkujal õigus VÕS 97 lg 5 alusel lepingust taganeda või kestvuslepingu puhul see üles öelda. Selle sätte alusel lepingust taganemine või selle üles ütlemine peaks välistama õiguskaitsevahendite kohaldamise hankija poolt, mis võiksid pakkujat tabada kui tal lepingust taganemiseks või üles ütlemiseks vastavad põhjendused või seaduses või lepingus endas sätestatud alused puuduvad. Ebaoluline muudatus (RHS 123 lg 1 p 7) Kui muudatust planeeritakse RHS 123 lg 1 p-i 7 alusel, vajab hoolikat analüüsi küsimus, kas tegemist võiks olla ebaolulise muudatusega RHS 123 lg 2 tähenduses. Enamasti tuleb sellele küsimusele vastata eitavalt, kuna eelkõige on keerukas (et mitte öelda võimatu) tõendada seda, et täidetud on RHS 123 lg 2 p-ide 1 või 2 eeldus ehk et muudatusega ei lisata tingimust, mis laiendanuks võimalike riigihankes osalejate või vastavaks tunnistamisele kuuluvate pakkumuste hulka, kui riigihanke alusdokumendid oleks sellist tingimust sisaldanud või et muudatus ei tingi hankelepingust tuleneva lepinguliste kohustuste vahekorra muutumist pakkuja kasuks hankelepingus sätestamata viisil. Olukorras, kus hankijal pole võimalik hankelepingut õiguspäraselt muuta ning teenuseosutaja keeldub lepingut selles sätestatud tingimustel täitmast, on hankijal vaid võimalus rakendada ettevõtja suhtes õiguskaitsevahendeid esmalt hankelepingu täitmisele sundimiseks ja juhul kui teenust endiselt kokkulepitud tingimustel ei osutata, lähtuda lepingus ja võlaõigusseaduses võlasuhte lõpetamisele suunavatest õiguskaitsevahenditest. Lisaks märgime, et kui pakkuja suhtes on kohaldatud RHS 95 lg 4 p-is 8 märgitud õiguskaitsevahendeid (taganemine, ülesütlemine, hinna alandamine, kahju hüvitamine, leppetrahv), tuleb hankijal RHS 83 lg 7 p-ist 3 tulenevalt esitada selle kohta teave riigihangete registrile 30 päeva jooksul peale hankelepingu lõppemist. Juhul kui hankija soovib tulevikus hankelepingut mingite konkreetsete asjaolude ilmnemisel (nt elektrihinna tõus, inflatsioon) muuta, siis on see võimalik ka juhul kui hankija on riigihanke alusdokumentides näinud ette sellise hankelepingu muutmise aluse, mis vastab RHS 123 lg 1 p-is 2 märgitule. Võimalik on ette näha nn indekseerimistingimus, mille puhul lähtutakse hankelepingu hinna korrigeerimisel mõnest konkreetsest indeksist (nt tarbijahinna indeks, ehitushinnaindeks vms).

9 Leppetrahv Hankijal tuleb juba riigihanget korraldades arvestada majanduslike olude, sh võimalike hinnatõusude ja tarneraskustega. Seetõttu tasub hoolikalt üle vaadata riigihanke alusdokumentide põhjad, mida kasutatakse, kuna võib julgelt väita, et koroonapandeemia järgne ning Ukraina sõjast tingitud olukord on maailmas sedavõrd muutunud, et senini kasutusel olnud tingimused vajavad ümber hindamist ja muutmist. Riigihanke alusdokumendid, eriti hankelepingu projekt, sisaldavad pahatihti koroonaeelse ajastu tingimusi ning näevad hilinemise korral ette karmid leppetrahvi nõuded, mille kohaldamisest hankija tarne hilinemise korral sugugi huvitatud ei pruugi olla. Hankijal ei tasu siiski ka hankelepingu täitmise faasis unustada, et ta kasutab avalikku raha ning peab lepingulises suhtes käituma erinevalt eraõiguslikust tellijast. Eeltoodust tulenevalt tuleb hankijal pakkujalt nõuda ning pakkujal tuleb hankelepingut täita hankelepingus sätestatud korras ning tingimustel. Kui pakkuja ei suuda hankelepingut sätestatud tingimustel täita, tuleb hankijal nõuda hankelepingu täitmist ning vajadusel kohaldada pakkuja suhtes õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi kui see on hankelepingus sätestatud. Kui hankija ei soovi pakkuja suhtes õiguskaitsevahendeid kohaldada, sh nõuda leppetrahvi, siis tuleb tal analüüsida, kas tegemist on lubatava hankelepingu muudatusega RHS 123 valguses. Muudatus võib olla lubatav kui see vastab RHS 123 lg 1 p-de 2, 4 või 7 tingimustele. Küll aga tuleb juhul, kui tegemist pole otseselt koroonapandeemiast ja selle tõttu kehtestatud piirangutest (nt riiki sisenemine, mingite teenuste osutamine) või sõjaolukorrast tingitud viivitusega, olla hankelepingu muutmise osas väga kriitiline. Olukorras, kus tarneraskused on juba mitmeid kuid erinevaid valdkondi mõjutanud, ei saa need üldjuhul enam olla ettenägematuks asjaoluks RHS 123 lg 1 p 4 mõttes. Samuti võib probleemseks osutuda muudatuse tegemine RHS 123 lg 1 p 7 alusel, kuna hankija põrkub RHS 123 lg 2 p-de 1 ja 2 vastu, mille kohaselt tuleb muudatust pidada oluliseks, kui sellega lisatakse tingimus, mis laiendanuks võimalike riigihankes osalejate või vastavaks tunnistamisele kuuluvate pakkumuste hulka, kui riigihanke alusdokumendid oleks sellist tingimust sisaldanud või kui muudatus tingib hankelepingust tuleneva lepinguliste kohustuste vahekorra muutumise pakkuja kasuks hankelepingus sätestamata viisil. Leppetrahvi nõudmisest loobumine tähendab enamasti vähemalt RHS 123 lg 2 p 2 täidetust ning osadel juhtudel ka p-i 1 täidetust. Hankijal tuleb hankelepingus ette näha sellised leppetrahvi määrad, mis on mõistlikud ja proportsionaalsed ning mida hankija on valmis leppetrahviga seotud kohustuse täitmatajätmise korral ka nõudma. Hankelepingu täitmisel tuleb hankijal lähtuda hankelepingus sätestatust. Kaalutlused, mille kohaselt võib ettevõtja tegevuse lõpetada või enam mitte hankija riigihangetel osaleda, ei oma vastaval juhul tähtsust. Kõik ettevõtjad, kes otsustasid pakkumuse esitada, olid teadlikud hankelepingu tingimustest, sh ka leppetrahviga seotud tingimustest ning hankijal tuleb hankelepingut nendest tingimustest lähtuvalt ka täita. Vastupidine seisukoht oleks vastuolus võrdse kohtlemise üldpõhimõttega ning paneks ebavõrdsesse olukorda need ettevõtjad, kes võisid loobuda pakkumuse esitamisest, kuna pelgasid, et ei suuda täita hankelepingut selles seatud tingimustel ja ei pidanud proportsionaalseks sellega kaasnevat leppetrahvi kohaldamise riski.

10 Loomulikult võimaldab võlaõigusseadus hankijale teataval määral kaalutlusruumi, kuid hankija kaalutlusruum ei ulatu RHS 123 lg 1 kohaldamiseni, st juhul kui hankija plaanib pakkujalt leppetrahvi üldse mitte nõuda, või plaanib nõuda leppetrahvi märkimisväärselt väiksemas määras, ilma et selleks oleks kaalukad põhjendused, siis tuleb hankijal anda hankelepingu muutmisele hinnang lähtuvalt RHS -st 123. Kompromiss Hankija erisus eraõiguslikust tellijast joonistub selgelt välja olukorras, kus hankijal ja pakkujal tekib hankelepingu täitmisest tulenev vaidlus ning pooltel võib tekkida soov kompromissile minekuks. Nimelt on Euroopa Kohus asjas C-549/14 (p 40) leidnud, et pärast riigihankelepingu sõlmimist ei saa selle tingimusi oluliselt muuta ilma uut hankemenetlust korraldamata, isegi kui see muudatus kujutab endast objektiivselt võttes kompromissi, mis sisaldab mõlema poole vastastikust loobumist, et lõpetada vaidlus, mille tulemust ei ole võimalik ette näha ja mis on tekkinud raskuste tõttu, mis takistavad asjaomase hankelepingu täitmist. See ei oleks aga nii juhul, kui kõnealuse hanke dokumentides oleks olnud ette nähtud võimalus kohandada pärast hankelepingu sõlmimist teatud tingimusi, isegi olulisi, ja määratud kindlaks selle võimaluse kasutamise viis. Viimase lausega jõuab Euroopa Kohus RHS 123 lg 1 p-is 2 sätestatud võimaluseni näha riigihanke alusdokumentides ette võimalus hankelepingu muutmiseks. Ehk siis tuleb sellest järeldada, et hankijal pole Euroopa Kohtu hinnangul hankelepingust tuleneva võlasuhte puhul niivõrd laialdasi õigusi kui on eraõiguslikel isikutel võlaõigussuhtes, sh on piiratud vastastikune nõuetest loobumine (kompromiss). Raamlepingud ja raamlepingu alusel sõlmitavad hankelepingud Raamlepingute puhul tuleb silmas pidada, et kuigi raamlepingutele kohaldatakse RHS-is hankelepingute kohta sätestatut, siis raamlepingu muutmisel peab olema hoolikam ning võimalused ei ole sama avarad kui hankelepingute korral. RHS 30 lg-t 1 ja 123 tuleb rakendada koostoimes. Raamlepingul põhinevate hankelepingute sõlmimisel peab hankija lähtuma raamlepingu tingimustest ja RHS -s 30 sätestatud korrast, raamlepingu tingimusi oluliselt muutmata. Kuna RHS 30 lg 1 keelab raamlepingu tingimusi oluliselt muuta, tuleb selle piiranguga arvestada ka raamlepingu muutmise korral. Teisisõnu, vastupidiselt hankelepingute muutmisele RHS 123 lg 1 p-de 1 6 alusel, tuleb raamlepingute muutmisel ja raamlepingu alusel hankelepingu sõlmimisel täiendavalt hinnata, kas tegemist on ebaolulise või olulise muudatusega. Lubatud on üksnes ebaolulised muudatused. Siinjuures on oluline ka tähelepanu pöörata, et hanketeates või muus riigihanke alusdokumendis teatavaks tehtud raamlepingu maksimaalset rahalist mahtu või kogust ei ole ühelgi juhul lubatud ületada, ületamise korral kaotab raamleping kehtivuse. Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakond 21. märts 2022

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019 Juhis toetuse saajale hanke läbiviimiseks üldpõhimõtete kohaselt Riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid on: 1. Läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt hankimine. 2. Kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete,

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Kristel Kongi EHITUSE HANKELEPINGU TÄHTAJA MUUTMINE UUTE RIIGIHANKEDIREKTIIVIDE VALGUSES Magistritöö

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Kristel Kongi EHITUSE HANKELEPINGU TÄHTAJA MUUTMINE UUTE RIIGIHANKEDIREKTIIVIDE VALGUSES Magistritöö TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Kristel Kongi EHITUSE HANKELEPINGU TÄHTAJA MUUTMINE UUTE RIIGIHANKEDIREKTIIVIDE VALGUSES Magistritöö Juhendaja dr iur Mari Ann Simovart Tallinn 2015 SISUKORD

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete valitsemisala Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud 05.08.2019 kell 11.00 impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke Impregneeritud aktiivsöe

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse reguleerimisala Vastu võetud 19.10.2000 Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi

Rohkem

Riigihangete registri uued võimalused

Riigihangete registri uued võimalused Riigihangete registri uued võimalused Maarika Tork, Rahandusministeerium Külli Raidma, Nortal AS Aprill 2019 1. Soovitused registris e-hanke läbiviijale ehk registri KKK Olen sisestanud hanke alusandmed.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS ROBOTI KOOSTEJAAM HANKEDOKUMENDID ASJAD LIHTMENETLUS TALLINN 2012 2 Sisukord 1. ÜLDOSA... 3 2. RIIGIHANKE OBJEKT JA EESMÄRK... 3 3. RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD... 3 4. PAKKUMUSE

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 20.05.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 29, 213 3-2-1-48-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai 2009. a

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trollibussi varuosade tarnimine Tehniline kirjeldus Samaväärsed

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

Microsoft Word - Peep Pukk.doc

Microsoft Word - Peep Pukk.doc Sisekaitseakadeemia Peep Pukk PAKKUJATE JA TAOTLEJATE KVALIFITSEERIMINE RIIGIHANGETE MENETLUSES Lõputöö Juhendaja: Kadri Teder Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhtivspetsialist

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.09.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 02.09.2014, 11

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx EESTI LAIRIBA ARENDUSE SIHTASUTUS AADRESS HARJU 6, TALLINN, 10130 REGISTRIKOOD 90010094 HANKEDOKUMENDID HANKES EstWin 012 2018 SISUKORD 1. ÜLDTEAVE... 3 2. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE JUHIS... 4 3. PAKKUJATE

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja 1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja anda soovituslikke juhendeid õigusaktidest tulenevate

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö Juhendaja: dr iur Mari Ann Simovart Tallinn 2013 SISUKORD

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Eesti head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Heade tavade üldpõhimõtted 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõtj

Eesti head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Heade tavade üldpõhimõtted 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõtj Eesti head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Heade tavade üldpõhimõtted 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõtjatevaheliste suhete puhul alati tarbijate huvide ja

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Microsoft Word - Heastamine_Mag_Karin Täär_ docx

Microsoft Word - Heastamine_Mag_Karin Täär_ docx TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Avaliku õiguse osakond Karin Täär HANKIJA PÄDEVUS HEASTAMISE MEETMETE KONTROLLIMISEKS Magistritöö Juhendaja Doctor iuris Mari Ann Simovart Tartu 2017 Sisukord Sissejuhatus...

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn 24.09.2014 nr 5.1-5/14-026 Logowest OÜ 15.08.2014 vaide Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusele nr 5.1-5/14-020 rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

Head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Eestis Heade tavade üldpõhimõtted: 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõ

Head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Eestis Heade tavade üldpõhimõtted: 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõ Head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Eestis Heade tavade üldpõhimõtted: 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõtjate vaheliste suhete puhul alati tarbijate huvide

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga 25.10.2016 ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates 01.01.2017 1. Üldsätted 1.1. Aktsiaseltsi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu

Rohkem