KOONDARUANNE TERVISEPORTAALI ANALÜÜS JA ARENDAMINE VALMIMISE KUUPÄEV: TELLIJA: Tervise Arengu Instituut

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KOONDARUANNE TERVISEPORTAALI ANALÜÜS JA ARENDAMINE VALMIMISE KUUPÄEV: TELLIJA: Tervise Arengu Instituut"

Väljavõte

1 TERVISEPORTAALI ANALÜÜS JA ARENDAMINE KOONDARUANNE TELLIJA: Tervise Arengu Instituut VALMIMISE KUUPÄEV: Nortal AS Lõõtsa 6C, Tallinn 11415, Estonia nortal.com

2 Käesolev dokument on koostatud Tervise Arengu Instituudi, Sotsiaalministeeriumi, Haigekassa ja TEHIKu koostööna vahemikus 2021.a.november kuni 2022.a. mai. Projekti Patsiendiportaali analüüs rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist, tervise- ja tööministri käskkirja nr 79 Terviseportaali analüüs ja arendamine alusel, millega kehtestatakse meetme nr 2.4 Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks tegevuse Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused raames toetuse andmise tingimused Terviseportaali analüüs ja arendamine tegevusteks.

3 Sisukord 1 Mõisted ja lühendid Sissejuhatus Töö taustainfo Töö tulemid Projektiplaan Üldised eeldused ja piirangud projektile Tehnilised piirangud Peamiste osapoolte ootused ja vajadused TTO vajadused Lõppkasutajate vajadused Kokkuvõtteks TO-BE lahendus Prototüüp Prototüübi valideerimine Patsiendiportaali teostatavusanalüüs Teostatavuse kokkuvõte Patsiendiportaali I etapi arenduste raames üle toodavad teenused ja nende teostatavase ülevaade Ettepanekud kolmandate osapoolte arendusvajadustele Mobiilirakendusega seonduv analüüs Mobiilrakenduse vajaduse analüüs Mobiilirakenduse arendus- ja halduskulu analüüs Teekaart Eeldustegevused Arendusvajaduste nimekiri Teekaardi koostamise põhimõtted Riskide kaardistus Lisad Lisa 1 Terviseportaali 5a teekaart Lisa 2 Riskide kaardistus 3

4 1 Mõisted ja lühendid Mõiste/lühend AS-IS HK IS Kasutajateekond KKK LK MKM MVP PP PAK Riigiportaal RIA Teenus TO-BE TTO TIS ÜDR Selgitus Praegune olukord Haigekassa Infosüsteem (perearstikeskuste infosüsteem, patsiendiportaal) Kirjeldab kasutaja tegevusi teenuse kasutamisel. Korduma Kippuvad Küsimused Patsiendiportaali lõppkasutaja ehk patsient Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Minimum viable product ehk lahenduse varaseim võimalik live-versioon. Patsiendiportaal. PP uus nimi saab olema Terviseportaal. Perearstikeskus Keskkond Riigi Infosüsteemi Amet Teenuseid võivad kodanikule osutada nii avalikud asutused kui ka eraettevõtted. Järgnevalt on mõiste teenus all silmas peetud avaliku sektori osutatavaid teenuseid, kui pole teisiti öeldud. Avaliku sektori osutatavad teenused on kas otsesed avalikud teenused või tugiteenused. Käesoleva töö raames on teenusena arvestatud otseseid avalikke teenuseid, mida asutus osutab füüsilisele või eraõiguslikule juriidilisele isikule (edaspidi isik) tema tahtel, sealhulgas eeldataval tahtel, teeninduskontakti kaudu mistahes suhtluskanalis ja mis võimaldavad isikul täita seadusest tulenevat kohustust või kasutada seadusest tulenevat õigust. Tugiteenuseid ei vaadelda, kuna need on suunatud enda või teise asutuse ametnikele või töötajatele, mitte kodanikele. Tulevane olukord Tervishoiuteenuse osutaja Tervise infosüsteem Üleriigiline digiregistratuur 4

5 2 Sissejuhatus 2.1 Töö taustainfo Tervis ja terviseteadlikkus on vaieldamatult käesoleva kümnendi üheks fookusteemaks mitte ainult Eestis vaid kogu maailmas. Ühelt poolt tingib seda erakorraline olukord seoses Covid-19 viiruse levikuga, teisalt inimeste parem tervisealane informeeritus ja ootus kvaliteetselt elatud aastate kasvule. E-tervise strateegiline arenguplaan kirjeldab Eesti tervishoiu soovitud tulevikuseisundit. Selle kohaselt on e- tervise valdkonna arendamise üheks alusprintsiibiks: /../ pidev innovatsioon: uute lahenduste proovimine ja juurutamine teenuste tulemuslikkuse ning süsteemi tõhususe parandamiseks. E-tervise strateegia näeb ette inimeste võimestamist tehnoloogia abil, mille toel ja teenuste lisandumisel muutub inimene passiivsest terviseandmete vaatajast oma täiendavate terviseandmete kogujaks ja jälgijaks ning oma tervise aktiivseks juhtijaks. Ka rahvastiku tervise arengukava sätestab üheks eesmärgiks järgmise kümnendi jooksul ehk aastaks 2030, innovaatilise lähenemise rakendamise. Selle kohaselt nähakse tervisealaste väljakutsete lahendamisel keskset kohta uuenduslikel tehnoloogial põhinevatel lahendustel, mis tagaks vajaliku jätkusuutlikkuse, oskaks arvestada kiiresti areneva tervisevaldkonna arengusuundadega ning oleksid lõppkasutajale suure väärtuspakkumisega. Patsiendiportaal (digilugu.ee) on üks, inimesele suunatud, osa tervise infosüsteemist (edaspidi TIS). TIS on osa aastal avaldatud e-tervise kontseptsioonist ning aastal avatud üleriigiline süsteem, mis planeeriti koosnema kolmest suuremast osast digitaalsest terviseloost (täna laiemalt tuntud kui tervise infosüsteemi kesksüsteem), digipiltidest (Pildipank), digiregistratuurist ja kahest veebiväravast: tervishoiutöötajatele suunatud arstiportaalist ning inimestele suunatud patsiendiportaalist. TIS-i komponendid on kasutusele võetud järk-järgult ja eri etappides, näiteks üleriigiline digiregistratuur avati kasutajatele aastal. TIS eesmärk oli koondada ühtsesse üleriigilisse turvalisse keskkonda Eesti elanike olulisim terviseinfo, muutes ravisuhte paremaks juhtimiseks andmed tervishoiu osapooltele kättesaadavaks. TIS-i terviseandmete esitamise kohustus on peamiselt tervishoiuteenuse osutajatel, kuid administratiivsete andmete andjateks on ka teised organisatsioonid ja andmekogud nagu näiteks Eesti Haigekassa andmekogu,, Retseptikeskus ja Rahvastikuregister. TIS-i esitatakse andmed tervishoiuteenuse osutamise käigus tekkinud meditsiinidokumentidelt (nt haigusloo kokkuvõtted, teatised, saatekirjad ja saatekirja vastused). Patsiendiportaal avati aastal eesmärgiga pakkuda Eesti elanikele digiväravat enda kohta Tervise infosüsteemi esitatud terviseandmetele. Esimestel aastatel avaldati portaalis vaid Eesti tervishoiusüsteemi kirjeldavat üldinfot. Alates aastast saab inimene tutvuda tema kohta TIS-i edastatud terviseandmetega (laborianalüüside ja uuringute vastused, haigusloo kokkuvõtted, tervishoiuteenuste vastuvõtuandmed, retseptiandmed jms). Samuti näevad inimesed aegrida nende kohta TIS-ist terviseandmeid pärinud isikutest ja asutustest, saavad soovi korral piirata ligipääsu TIS-i kogutud terviseandmetele, teha tahteavaldusi doonorluse ja ravi kohta, võimaldatud on erineval tasemel volituste lisamine (sh nii toimingupõhiselt kui 5

6 terviklikult, vaatamis- või muutmisvõimalustega). Lisaks saavad kasutajad vaadata, broneerida, muuta ja tühistada esmaseid eriarsti vastuvõtuaegu ning vaadata neile tervishoiuteenuse osutaja poolt broneeritud korduvvastuvõtu aegu. Patsiendiportaal on viimase kümnendi jooksul vähe muutunud. Patsiendiportaali kontseptsioon ja disain on püsinud sarnane alates aastast, kui tehti viimane suurem portaali arendus. Edaspidi on patsiendiportaali arendused käinud käsikäes TIS-i arendustega iga uue meditsiinilise dokumendi või andmestiku digitaliseerimisel on see kättesaadavaks muudetud ka patsiendiportaalis. Kontseptuaalselt pole patsiendiportaali arendatud viimased seitse aastat, mistõttu võib väita, et tänaseni täidab patsiendiportaal eesmärki olla inimese digivärav meditsiinidokumentide maailma Probleemid Praeguse patsiendiportaali kasutatavust ja kasutusmugavust on analüüsitud korduvalt Kõige enam on kasutajad toonud välja järgmisi probleemkohti: ebamäärane ja mitte intuitiivne veebilehe nimetus, keeruline navigatsioon ja kujundus, keeruline keelekasutus nii veebilehe elementides kui dokumentide sisus, puudulik funktsionaalsus, mistõttu teenus ei paku kasutajale küllalt lisaväärtust. Kuigi tänane digilugu teeb inimesele tema kohta riiklikult kogutud terviseandmed nähtavaks, ei tee lahendus neid andmeid kergelt kasutatavaks erinevates (k.a teiste osapoolte pakutavates) funktsionaalsustes ning ei paku kasutajatele andmete põhjal proaktiivseid teenuseid, mis võimaldaksid inimesel lihtsamalt tervisesüsteemis orienteeruda, enda raviteekonda korraldada või motiveeritumalt tervist toetavalt käituda Eesmärgid Eelnevast lähtuvalt on tänaseks muutunud inimeste, tervisepoliitika kujundajate ning tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenuse pakkujate ootus üleriigilisele patsiendiportaalile, sest portaal võiks tulevikus nende tööd lihtsustada, toetada preventsiooniga, minimeerida tegevuste dubleerimist ning vähendada tänu ravi järjepidevusele, omavahelisele koostööle ja kiirele portaalis toimuvale andmevahetusele töökoormust. Lisaks erinevad ka lõppkasutajate ootused uuendamisel olevale patsiendiportaalile, kuna portaali kasutajaskond on laiahaardeline - lapsest eakani; eelneva tervisealase teadlikkuseta kuni väga terviseteadlike inimeseni; erineva sotsiaalse tausta ja vaimse tervisega inimestest kuni nendeni, kel ei esine peaaegu kunagi ühtegi tervisemure. Visiooniks on patsiendiportaali senine ravikesksusele orienteeritus muuta tervise toetamise keskseks. Nii saab portaal olla abivahend Eesti elanikule vajaliku tervisealase informatsiooni saamisel, enda tervise ja raviga seonduva korraldamisel kolmest vaatest: 1 Patsiendiportaali kasutajaliidese analüüs. Talvaru, E Terviseportaali eelanalüüs. Riigikantselei, Sotsiaalministeerium ja Haigekassa Digilugu tervise infosüsteemi patsiendiportaali kasutatavuse analüüs ja ettepanekud selle parendamiseks. Izjumski, D Disainime koos digilugu. Arvamusfestival Kodanike rahulolu riigi poolt pakutavate avalike e-teenustega TNS Emor

7 personaalne terviseplatvorm tervisega seonduvast ülevaate saamiseks, enda või lähedase tervisega seonduva korraldamiseks ning tervisesüsteemiga seotud tahteavalduste ja tulevikujuhiste esitamiseks; turvaline ja kontrollitud kommunikatsioonikanal inimese ja tervisespetsialisti vahel; infokanal olulise terviseteabe edastamiseks. Lisaks kasutaja ootustele on ka riiklikus strateegias Rahvastiku Tervise Arengukava ühe alaeesmärgina defineeritud inimkeskne tervishoid. Selle oluliseks osaks on suurendada inimese rolli, vastutust ja võimalusi tervisesüsteemis. Patsiendiportaalil on riiklikult hallatava keskse digilahendusena oluline potentsiaal pakkuda proaktiivseid, motiveerivaid ja terviseharitust parendavaid teenuseid. Püstitatud visioonist lähtuvalt algatas Tervise Arengu Instituut Terviseportaali analüüs ja arendamise projekti, mille raames oli eesmärk teha teostatavuse analüüs ja defineerida esimesed tegevused üleriigilise patsiendiportaali (edaspidi Patsiendiportaal) uuendamiseks. 2.2 Töö tulemid Teostatavuse analüüsi projekti raames teostati järgnevad tööd: Kaardistati lõppkasutajate ning erinevate asutuste ja ametite ootused uuele Patsiendiportaalile; Patsiendiportaalile loodi uuendatud terviklik disain, sh klikitav prototüüp ja uuendati kasutajateekonnad patsiendiportaalis hetkel toimivatele teenustele ning valideeriti loodud prototüübi lõppkasutajate ja asutustega ning täiendati seda vastavalt tagasisidele. Analüüsiti patsiendiportaali mobiilirakenduse loomise vajalikkust, võimalusi ja kulutõhusust (arendus- ja haldusressurss) võrreldes veebilehega, mis on optimeeritud kasutamiseks mobiilis. Teostati terviklik nõuete analüüs ja koostati IT-arenduse lähteülesanne koos arenduse ressursihinnanguga praeguse patsiendiportaali teenuste üleviimiseks uuendatud kasutajateekondadega uuele visuaalsele kujundusele ning olemasolevale tehnilisele platvormile. Koostati patsiendiportaali edasivaatav teostatavusanalüüs, mille raames hinnati kasutajate sisendi ja teenuste varasema prioriseerimise (vt Riigikantselei, Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa ühisprojektina 2020 a. läbiviidud Terviseportaali eelanalüüs)error! Bookmark not defined. alusel uute funktsionaalsuste tehnoloogiate ja terviserakenduste võimalikku kasutuselevõtu eeldusi, teostatavust, kulutõhusust ning mõju uuendatud teenuste edasisele kasutamisele. Koostati patsiendiportaali arenduste edasivaatav teekaart ning kaardistati visiooni realiseerimisega seonduvad riskid ja nende maandamise võimalused. 2.3 Projektiplaan Projekti esimese etapi eesmärk Projekti esimese etapi eesmärgiks oli kaardistada PP olemasolev (AS-IS) olukord, uuendada/kaasajastada kogutud info põhjal üleriigilise patsiendiportaali (digilugu.ee) kontseptsioon ja luua konkreetne sisend selle reaalseks arenduseks Patsiendiportaali esimeses arendusetapis. Patsiendiportaali esimeses arendusetapis 7

8 nähti esmajärjekorras kõikide praeguse digilugu.ee keskkonna funktsionaalsuste üleviimist uuendatud portaali Projekti teise etapi eesmärk Projekti teise etapi eesmärgiks oli teha patsiendiportaali edasivaatav teostatavusanalüüs, mille raames on kaardistatud erinevad võimalikud PP (tuleviku)teenused ja osateenused ja nende arendamiseks vajalikud ressursid ning mis oleks piisavaks aluseks PP järgmiste etappide arendamise rakenduskavale. Nimetatud projektiosadesse jäävate erinevate tegevuste kohatine paralleelne käitamine ja seatud eesmärkide õigeaegne täitmine vajab lisaks heale projektijuhtimisele laialdasi teadmisi nii teenusedisaini, muudatuste juhtimise, ärianalüüsi, kasutajakesksete kasutajaliideste, kui ka infotehnoloogiliste lahenduste disaini vallas. 2.4 Üldised eeldused ja piirangud projektile Vastavalt Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse tingimustele peab olemasoleva digilugu.ee funktsionaalsus olema uuendatud Terviseportaali üle viidud hiljemalt 2023.a. augustiks, mis seab arenduste teostamiseks kitsa ajaraami. Kuigi teostatavuse analüüsi projekti üheks eesmärgiks oli leida tänasele Patsiendiportaalile uus nimi ning antud teema raames tehtud eelanalüüsi käigus leiti, et Patsiendiportaali uueks nimeks võiks olla Terviseportaal, ei jõutud antud projekti käigus uue nime osas otsuseni ning antud teema jääb lahendamiseks projekti järgmistes etappides. Seetõttu oleme läbivalt analüüsidokumendis kasutanud portaali nimena endiselt Patsiendiportaal (või PP). 2.5 Tehnilised piirangud Patsiendiportaal võimaldab kasutajale kuvada terviseandmeid, mida kogutakse kokku erinevatest andmekogudest ja registritest. Suurem osa kuvatavatest terviseandmetest pärineb Tervise infosüsteemist, kuhu on terviseteenuse osutajatel kohustus edastada andmeid patsiendile osutatud terviseteenuste kohta. Lisaks küsitakse PP-i teenuste toimimiseks andmeid Rahvastikuregistrist, Retseptikeskusest, Ravikindlustuse andmekogust, Töötuskindlustuse andmekogust, Terviseameti infosüsteemist ja Teavitusteenusest. Täpsem ülevaade erinevatest alliksüsteemidest päritavatest andmetest on kajastatud alljärgneval diagrammil. 8

9 Patsiendiportaali tehniliste piirangute raames kaardistati järgnevad aspektid, mis mõjutavad uue lahenduse loomist: Dokumendipõhisus - Portaal toimib peamiselt kasutaja meditsiinidokumentide halduskeskkonnana, kus inimene saab enda või tema esindatava kohta tervise infosüsteemi edastatud infot näha ja hallata. Andmevahetus TISiga põhineb HL7 CDA standardil, mis on dokumendipõhine andmevahetusstandard ja andmeid vahetatakse XML-failidena dokumentide nimekirja kuvamiseks kasutatakse dokumentide päringu standardit ja konkreetse dokumendi kuvamiseks kasutatakse tervikdokumendi päringu standardit. Paralleelselt olemasoleva Patsiendiportaali uuendamisega on töös ka Tervise infosüsteemi (TIS) tehnilise platvormi uuendamine ning arendamisel on uue põlvkonna Tervise infosüsteem UpTIS 6, kus on plaanis üle minna dokumendipõhiselt lähenemiselt sündmuspõhisele lähenemisele, mis võimaldab operatiivsemat andmevahetust TIS-iga. Kuna UpTISe arendustööde valmimise graafik ei võimalda loodavat Terviseportaali planeerida uuele UpTIS platvormile, lähtutakse käesoleva projekti läbiviimisel eeldusest, et loodav uus lahendus liidestatakse 6 9

10 olemasoleva Tervise infosüsteemi teenustega. Küll aga lähtutakse portaali loomisel UpTIS tehniliste põhimõtetega. Jõudlus Patsiendiportaali tehniline lahendus on realiseeritud selliselt, et andmed päritakse alliksüsteemist hetkel, kui lõppkasutaja vaatab Patsiendiportaalis enda poolt valitud dokumenti. Portaali kasutamisel on oluline tagada, et andmete päring ei võtaks aega ning päritud terviseandmed oleks lõppkasutajale koheselt nähtavad. Kuna andmed päritakse reaalajas Tervise Infosüsteemist dokumentide kujul, ei võimalda antud tehniline lahendus hetkel realiseerida kasutajaliideses näiteks aegridadel põhinevat andmete kuvamist, kus vastav info tuleb kokku pärida üle mitme dokumendi. Sellest tulenevalt on projekti käigus kaardistatud teenused, mida tuleks esmalt üle viia uuele sündmuspõhisele andmestandardile (FHIR teenustele) ja mis omakorda võimaldab paindlikumat ja struktuurset andmete kuvamist PP kasutajaliideses. Peatükis 5 selgitatakse, miks antud tehniline lahendus valiti, mis jõudlusele piiranguid seab. Andmete kvaliteet Patsiendiportaal põhineb suuresti TIS-i andmetel seetõttu sõltub PP-s pakutavate teenuste sisu ja kvaliteet TIS-i saadetavate andmete olemasolust ja kvaliteedist. Teenuste sisu ja kvaliteet mõjutab omakorda seda, kui suur on lõppkasutajate usaldus portaali vastu ning kui palju nähakse portaali kasutamises väärtust. Hetkel võib suurima probleemina andmekvaliteedis välja tuua asjaolu, et TAI statistika andmebaasi 2020.a andmete põhjal ei esita kõik TTO-d andmeid TIS-i 7 (79,7% TTO-dest on esitanud vähemalt ühe dokumendi TIS-i) ning seetõttu võib Terviseportaalis kuvatavad andmed olla puudulikud. Probleemiks on ka läbimõtlemata andmete parandamise protsess TTO-de poolel (tihti saadetakse TIS-i lihtsalt dubleeriv dokument). Mitmete andmekvaliteediga seotud probleemide lahendamiseks on TEHIKus planeerimisel ja teostamisel tegevusi ja arendusi, andmekvaliteeti aitab tõsta kindlasti ka TTO-de rahastuse sidumine TIS-i esitatavate andmetega. Üldjoontes on andmete kvaliteet parem seal, kus on suurem huvi andmete vastu TerviseInfosysteem 01TerviseInfosysteem/TTO60.px/ 10

11 3 Peamiste osapoolte ootused ja vajadused Järgnevalt on välja toodud olulisemad osapooled ning nende täpsemad ootused uuele Patsiendiportaalile. Vajadused on kaardistatud vastavalt analüüsi I etapi tulemustele. 3.1 TTO vajadused Alljärgnevalt on esitatud ülevaade projekti I etapis TTO-dega tehtud intervjuudes ja töötubades välja toodud teemadest, mis võimaldavad oluliselt vähendada TTO-de töökoormust. Võttes arvesse, et patsiendiportaali fookuses olevas esmatasandi tervishoius on suurim roll perearstidel, on alljärgnevalt kajastuses fookus eelkõige Asünkroonse suhtluskanali loomise vajadus - põletavaim probleem perearstikeskustes (PAK) on telefonikontaktide arvu kasv, mis oli kõrge juba enne Covid-19 viiruse tulekut, kuid tegi hüppelise kasvu seoses COVID-iga. Perearstikeskuste esindajate sõnul vajaks see probleem esmajärjekorras lahendamist (kinnitus Raplast, Tallinnast: Järveotsa PAK, Karulaugu PAK). Oodatud on keskne alternatiiv telefonisuhtlusele ja reglementeerimata meilisuhtlusele. Leevenduseks sellele probleemile peetakse asünkroonse suhtluskanali juurutamist patsiendiportaali. Suhtluskanalit nähakse toimimas koos patsiendipoolse andmesisestuse (küsitlused) ja sellele tugineva pool-automatiseeritud eelselektsiooniga. Mitmes PAK-is on juba erinevaid asünkroonse suhtlemise online-tööriistu rakendatud (vt. Järveotse PAK - E-Perearstikeskus, Rapla PAK, Karulaugu PAK - Asünkroonse suhtluskanali toimimise üheks eelduseks nähakse patsiendi sisestatavate andmete kogumist. Patsient täidab enne kontakti TTO-ga eelvormistatud küsimustiku selveanamneesi. See oleks üheks sisendiks pöördumiste triažeerimisele. Asünkroonne suhtluskanal peaks TTO-de hinnangul lahendama ka olukorra, kus tundlikku terviseinfot sisaldavaid dokumente saadetakse ebaturvalisi kanaleid pidi (näiteks meili teel või isegi Messengeri suhtluskanali vahendusel nagu toimib see mitmel pool täna). Lisaks võiks asünkroonse suhtluskanali vahendusel TTO-de hinnangul olla võimalik teatud juhtudel taotleda korduvretsepti pikendamist. Patsiendi sisestatud andmete järgi on vajadus lisaks mainitud asünkroonsele suhtluskanalile TTO-del ka muudes kontekstides. Patsientide endi sisestatavate andmete keskne kogumine võimaldab aega füüsiliste visiitide pealt kokku hoida mitmetel arsti erialadel. Lisaks väheneb vajadus erinevate visiitide käigus korduvalt sama info küsimise järele. See tõstab patsiendi silmis usaldust tervishoiusüsteemi vastu. Täna peab inimene erinevatele med. spetsialistidele korduvalt sama enesekohast infot andma. See on lõppkasutaja jaoks ebamugav, tekitab küsimusi terviseinfosüsteemi toimivuse osas ja vähendab usaldust tervishoiusüsteemi vastu tervikuna.terviseärevate hulga kasv on koormuseks, mille vähendamisel nähakse patsiendiportaali teatava puhvrina. Terviseärevate osakaal on kõrge (osade PAK-e sõnul isegi 20-25% külastuste koguarvust). TTO-de arvates võiks PP-s olla lahendus oma profiilile vastava tõenduspõhise info saamiseks. Patsiendiportaal võiks koondada alustuseks näiteks erinevate (diagnoosipõhiste) infobrošüüride sisu. See toetaks ka üldise tervisealase teadlikkuse tõstmise ja tervena elatud aastate arvu suurendamise ideed. MVP 11

12 raames võiks PP erilisema diagnoosiga inimesi informeerida vastavate patsientide esindusliitude olemasolust ( Tühivisiitide osakaalu langetamisel nähakse PP olulist rolli. Sarnaselt LK-ga näevad ka TTO-d väärtust patsientidele visiidi eel saadetavates meeldetuletusteavitustes. Ootus on, kui kasutajal on hea ülevaade oma visiitidest ja patsiendiportaal saadab neile selle osas meeldetuletusi, vähendab see omakorda tühivisiite. Lisaks on umbes kolmandik tänastest pöördumistest seotud vastuvõtuaja broneerimisega. Eeldatakse, et uus portaal pakub kergesti kasutatavat broneerimisteenust, mis vähendab lisaks tühivisiitidele sellesisulisi pöördumisi perearstikeskuste suunal. Analüüsitulemuste patsiendile lihtsamini kätte- ja arusaadavaks tegemine on TTO vaates oluline - PP-s peab perearstide sõnul olema normaalne analüüside ülevaade. Tänase lahenduse kohaselt saatekirjade vastuste hulgas analüüsitulemuste kuvamine ei ole loogiline/kasutajasõbralik. Analüüside vastused võiksid arstide arvates olla koondatud kesksesse vaatesse. Oluline on seejuures, et analüüsitulemuste kuva ümberdisainimisega ei kaasneks TTO-le töökoormuse kasv. Eeldatakse, et uuenenud PP rahuldab esimese infovajaduse analüüsitulemuste tõlgendamisel (LK saab lihtsustatud, visualiseeritud ja lisaselgitustega varustatud ülevaate endale olulisematest analüüsitulemustest). Telefonikonsultatsiooni rolli nähakse analüüsitulemuste selgitamise juures jätkuvana infoliini hinnatakse nii TTO (nähakse puhvrina PAK-ga ühenduse võtmisel) kui LK suunalt. Selle numbri teadvustamist PP vahendusel peetakse oluliseks. Videovastuvõttudes TTO-d hetkel veel erilist boonust ei näe videopilt ei anna TTO seisukohast vaadatuna (võrrelduna telef. kontaktiga) teenusele palju juurde ja on keeruline osapoolte vahel tõrgeteta tööle saada. Lisaks on hirm, et videopilt loob illusiooni objektiivsest ülevaatest, tegelikkuses aga ei saa arst üle telesilla patsienti adekvaatselt hinnata. Videovastuvõtt sobib TTO-de hinnangul füsioteraapia ja vaimse tervise teemade korral. On ette näha, et selle osakaal tulevikus tõuseb, aga teenuse prioriteetsus on TTO-de silmis täna pigem madal. Kokkuvõtvalt võib öelda, et esimene prioriteet, mida TTO-d uuenenud patsiendiportaalilt ootavad, on nende töökoormuse vähenemine. Patsiendiportaalis nähakse puhvrit, milles LK-d saavad esimeses järjekorras vastused oma terviseküsimustele. Selleks soovitakse näha portaalis rakendatud efektiivseid meetmeid toimiv otsinguteenus, läbimõeldud korduma kippuvate küsimuste sektsioon, personaliseeritud ja kontrollitud infovoog (suunatud artiklid/brošüüris/infomaterjalid), selveanamneesi ja enda terviseseisundi hindamise vahendid (testid/küsimustikud), teiste sarnaste haigusjuhtumite lugemise võimalus jms. 3.2 Lõppkasutajate vajadused Alljärgnevalt on kokku koondatud lõppkasutajate intervjuudest kaardistatud tähelepanekud. Väljavõtted koondusid analüüsi tulemusel alljärgnevate alateemade alla. Teema kokkuvõtvale kirjeldusele lisaks on 12

13 analüüsidokumendi lisamaterjalides võimalik lugeda lõppkasutajate teemakohaseid vähetoimetatud tsitaate. Patsiendiportaali nimetus Lõppkasutajate intervjuudest selgus, et osad kasutajad, vanemaealised) ei saa aru, mida tähendavad mõisted patsiendiportaal või digilugu (konkreetse projekti kaardistusse kaasatud kuuest vanemaealisest kasutajast kahe jaoks oli see probleemiks). Kasutajates tekitas esiteks segadust mõlema mõiste semantiline sisu. Seda iseloomustab hästi ühe kasutaja kokkuvõte: Kui mul põlved valutavad, siis kirjutan haiged põlved, aga mida ma nüüd pean kirjutama? Seda saan aru, et lugu on mingi jutustus, aga mis asi on digilugu? Patsient on keegi, keda arst võtab vastu, aga mis on portaal? Ma ei saa ju aru, mida ma otsin. Helmi, naine 86a, Pärnu, keskharidus, kodune pensionär Teiseks ei tekkinud kasutajate jaoks mõistete omavahelist loogilist seost - patsiendiportaal ei viita kuidagi patsiendi digiloole jne. Internetist infot otsides on mõisted ristviidatud, aga kasutaja jaoks loogiliselt seostamatud. Teadlikkus Patsiendiportaalist Eelnevat tingib osaliselt see, et puudub TTO-de poolne süsteemne suunamine patsiendiportaali. Osad lõppkasutajad olidki harjunud sellega, et kogu tervisealane info on neile edastatud kas paberil (väljaprinditud epikriisidena) või telefoni teel. Üllatavalt suur osa lõppkasutajatest (17-st intervjueeritust neli inimest) ei tea, et nende tervisealane info on üldse nende jaoks digitaalsena ligipääsetav. Seda kinnitab ka riigikontrolli 2019 a raport 12. Kusjuures vahet ei ole, kas kasutaja oli õpilane või vanaduspensionär üldine foon on, et teadlikkus patsiendiportaali olemasolust ja selle võimalustest on madal. Nii avastas noor õpilane alles intervjuu käigus, mida kooliõde oli tema arenguhinnangus tema kohta kirjutanud. Noor ema avastas, et talle oli raseduse ajal PP-i tervisealaseid soovitusi jäetud. Kaks kroonilist haiget inimest nägid esmakordselt endale väljastatud retsepte jne. Personaliseeritud infovoog Kasutajatel on ootus on, et PP toetaks personaliseeritud infovoogu. Seda nii erilisemate krooniliste diagnooside puhul (nt parkinsoni tõbi või insult), omastehoolduse kontekstis (kuidas hoolitseda eaka lähedase eest) või näiteks väikelaste vanematele (nõuanded lapse kasvatamisel). Muutunud patsiendiportaal võiks suuta vastavalt kasutaja profiilile (nt. raske diagnoos või lapse sünd) suunata kasutajani olulist infot. Oodatud on konkreetsete teemade kesksed, lisaviidetega varustatud, selgelt ja visuaalselt vormistatud abimaterjalid mingi konkreetse olukorraga tegelemiseks. Krooniliste haigete puhul oli üheks ootuseks PP vahendusel enda kokkuviimine vastavate haigustega patsiendi esindusorganisatsioonidega. Lisaks on ootus, et oluline terviseinfo koondatakse dubleerivatest kanalitest patsiendiportaali (Eesti.ee st personaalse terviseinfo üle toomine PP-sse). Tervisealase info kättesaadavus Google on üle poolte küsitletud (9 LK-d 17-st) lõppkasutajate jaoks esmane terviseinfo allikas. Ka patsiendiportaali sisenetakse enamasti Google otsingumootori vahendusel. Seda hoolimata kasutaja vanusest ja majanduslikust olukorrast. Seejuures osatakse üsna efektiivselt väärtuslikumat infot 13

14 vähemväärtuslikust eristada. Oluliseks peetakse infoallikat ja ollakse teadlik info päritolu kontrollimise vajalikkusest. Samas oldi nõus tunnistama, et Google ei ole parim koht terviseinfo otsimiseks. Kasutajad tahaksid, et lisaks personaliseeritud infole oleks ka üldisem terviseinfo leitav patsiendiportaalist. Seejuures peaks see tuvastatavalt olema oma ala spetsialistide poolt kirjutatud ja verifitseeritav. Intervjuudest selgus, et nii lõpp-kasutajad kui tervishoiuteenuste esindajad ootavad, et uus PP koondab tulevikus kokku ka praegu patsientidele jagatavate (paber)brošüüride info (erinevates haiglates jagatavad käitumisjuhised eridiagnooside korral jms. Infomaterjal). Kui eelnevale lisada hästi töötav otsingufunktsioon ja KKK laadne sisu liigendamine, aitaks see kasutajate hinnangul patsiendiportaalist teha tõsiseltvõetava alternatiivi nn Dr. Googlele ja muudaks keskkonna kasutajate hinnangul esimeseks kohaks, kust terviseinfot otsida. Terviseinfo ülevaade Kasutajatele valmistasid muret piiratud võimalused hooldatava eest kostmisel: Kuidas ma saan oma ema andmetele ligi kui ema on dementne?. Mitteametlik hooldaja ei pääse lihtsasti ligi hooldatava terviseandmetele. Kõik käib perearsti kaudu. Eraldi toodi välja eakale lähedasele ravimite ostmise probleemid - kuidas saada ülevaadet, mis ravimeid lähedasele osta on vaja? Oodatakse, et PP võimaldaks lihtsat ülevaadet kõikidest ravimitest, mida hetkeseisuga apteegist välja osta saab (kehtivad retseptid). Oma terviseinfo nägemine on aluseks tervisekäitumises tehtavatele valikutele. Sooviti, et lihtsustatud kujul ligipääsu andmine oma tervisenäitajatele toetaks PP inimest tervisekäitumise muutmisel. Terviseandmeid soovitakse näha lihtsustatult - visualiseeritult ja aegreana, et saada ülevaade oma tervise arengutest (nt. kolesteroolinäidu muutumine) ajas ja selle põhjal oma käitumist ja/või toitumist korrigeerida.. Tihti leiti, et just patsiendiportaal, mis koondab ja tulevikus ka kasutab personaalset terviseinfot võiks olla keskseks platvormiks, mille toel oma tervisekäitumist muuta. Küsimusele, miks ei kasutata olemasolevaid (välismaiseid) lahendusi oli vastuseks enamasti vähene teadmine, vähene personaliseeritus ja ka näiteks keele- või tasubarjäär. Suunavad juhised ja teavitused Ootus, mis kinnitust sai on ka, et PP ütleks kasutajale, mida ja millal ta tegema peaks. Siia alla käib kogu PP saadetavate teavituste teema. Teavitusi küsiti sarnaselt toimivatele teenustele (a la hambaarsti praksise teavitussõnum eeloleva visiidi osas). Enim küsiti retsepti aegumise ja visiidiaegade teavituste järele. Eeldati ka, et PP kutsub erinevatele uuringutele (sõeluuringutele, vaktsineerimistele jms). Teadlikum kasutaja mainis ka PP positiivse tervisekäitumise suunas nügimise funktsiooni vajalikkust. See tähendab proaktiivsete teavituste saatmist. Näiteks olukorras, kus patsiendiportaalile on teada, et inimese viimasest hambaarsti visiidist on möödunud kriitiliselt pikk aeg, võiks patsiendiportaal saata kasutajale üldise meeldetuletuse hambaarsti külastamise vajalikkusest. PP üldine kuvand Mitmed kroonilise haigusega kasutajad tõid välja vajaduse selle järele, et PP oleks positiivne ja sõbralik. Viidati tervisekäitumise muutmisele kutsumisele läbi positiivse tagasiside. Tervisekäitumise parendamisel oodatakse tunnustamist, positiivse esiletõstmist ja negatiivse jätmist tahaplaanile. Nii näiteks viitas vähidiagnoosiga kasutaja, et ei sooviks üldse oma diagnoosiga seotud teatud märksõnade nägemist 14

15 patsiendiportaali avavaates. Kasutajad soovivad, et nende haigusega seotud info ei oleks näha PP n-ö esimeses kihis. Soovitakse saada määrata, millist infot nad PP avakuval näevad ja millist mitte (töölaua modifitseerimise funktsionaalsus). Lisaks selgus, et tänase PP külastamine on osade kasutajate (eriti madalama IT kasutusoskusega LK-d) jaoks seotud teatud ärevusega kardetakse portaali sisenedes midagi ära lõhkuda või ära kustutada. Andmete täielikkus Nagu eelnevalt andmekvaliteedi all sai välja toodud, on üheks probleemiks see, et kõik TTO-d ei esita andmeid regulaarselt TIS-i. Näiteks üks lõppkasutajates hämmingut tekitanud teemasid oli see, et perearstil puudub ülevaade oma praksisest väljaspool patsiendiga toimuvast (nt. patsiendi EMO-s käimine). Teine suur teema oli inimeste puudulik informeerimine perearsti vahetumise korral. Kahel kasutajal toimus see ilma igasuguse sellele eelneva ja järgneva teavituseta - ühel hetkel lihtsalt avastati, et perearsti nimi oli vahetunud. Lisaks ilmnes näide, kus PP-s välja toodud perearst ei olnud tegelikult patsiendi perearst (küsimus seotud PAK nimistute loogikaga). Lisaks tõid paljud lõppkasutajad välja, et PP-s on perearsti andmed PP-s sõltuvalt perearsti praksisest ebaühtlase kvaliteediga (kohati on puudu kontakt nr. meiliaadress, kabineti täpsusega asukoht). Asünkroonne suhtluskanal Perearstiga kontakti võtmisel oli enamikel intervjueeritutest esimeseks ja tihti ka ainsaks suhtluskanaliks telefon. Telefoni teel oma perearsti või pereõega suhtlemise võimalust hinnatakse üldiselt kõrgelt. Selleks ei peeta paljuks enne kontakti saamist 2-3 korda praksisesse helistada. Paljud vastanutest aga kinnitasid, et viimasel ajal on perearsti praksisega telefoni teel ühenduse saamine keerulisemaks muutunud (tänu COVIDile on tel. kontaktide arv PAK-es tõusnud ligi 2x. vt. intervjuud A.Lasni ja N.Tõnissoniga). PAK-ga telefoni teel suhtlemine osutus üllatavalt populaarseks. Mitmed lõppkasutajad eelistasid seda digitaalsetele kanalitele. On selge, et telefonisuhtlus jääb TTO - patsient suhtluses kesksele kohale veel pikaks ajaks. Samas mõlemad osapooled ootavad telefonisuhtlusele alternatiivkanalite tekkimist (vt. TTO-ootused asünkroonsele suhtluskanalile). Kõrgelt hinnatakse seda kui perearst ise patsiendile tagasi helistab, näiteks analüüsitulemustest ülevaate andmiseks. Telefoni teel retseptide pikendamine, perearsti aja broneerimine ja analüüsitulemuste konsultatsioon on põhilised telefonikontaktide põhjused. Ka omastehoolduse kontekstis toodi korduvalt välja perearstile helistamise võimalust ja perearsti infoliini 1220 kui kriitiliselt vajalikku esmase kontaktikanali olemasolu. Videovastuvõtud Kuigi mõlemad osapooled, nii LK kui TTO, on seda meelt, et patsiendiportaal peaks juba lähitulevikus olema esmaseks suhtluskanaliks patsiendi ja esmatasandi tervishoiuteenuse osutajate vahel, ei soovita kiirustada videovastuvõttude juurutamisega. Eelkõige nähakse takistusena selle keerulist tehnilist käitamist tõrgeteta 15

16 sünkroonse videosilla tekitamine kahe osapoole vahel on enamasti seotud terve rea erinevate takistustega. Kardetakse, et kaasnev efekt ei ole tavaolukorras nende takistuste ületamise vaeva väärt. Raviplaan Raviplaani kontekstis on väga oodatud terviklik ravikäsitlus, mis hõlmaks sotsiaalteenuseid, ravimiplaani, haiguslikust seisundist välja tulemiseks seatud eesmärke jms. (vt. nt. Järveotsa PAK raviplaani näidet). Kasutajad sooviksid eriarsti visiidi tulemusel saada PP-s lugeda arusaadavalt vormistatud visiidi kokkuvõtet/memo (seda just keerukamate eridiagnooside puhul). Tehti ettepanek, et selle inimkeelse kokkuvõtte vormistamisel võiks roll olla hoopis õel, kes enamasti eriarsti visiidile kaasatud. Ravimiplaani/skeemi raames tahab lõppkasutaja aru saada, millise diagnoosi kontekstis milliseid rohtusid ta võtma peab. Retseptide ülevaade Üks krooniliste haigete poolt palju viidatud probleem seisnes puudulikus retseptide kuvas. Praeguses digiloos on kasutajal raske leida n-ö kehtivat raviskeemi, kuna nii kehtivad kui kehtetuid retsepte kuvatakse läbisegi. Retsepte kuvatakse kasutaja jaoks hetkel arusaamatu loogika alusel. Kasutajale jääb arusaamatuks, mis on kehtiv raviskeem ning ei ole võimalik aru saada, mis diagnoosi juurde milline ravim kuulub. Kasutajad ootavad, et värskeimad retseptid kuvataks tabeli alguses praegu näeb kasutaja mitme aasta taguseid retsepte läbisegi uute retseptidega, mis on väga segadusse ajav. Oodatud on retseptitabeli järjestusfunktsioon soovitakse võimalust tabelis olevaid ridu nii alfabeetilises kui kronoloogilises järjestuses kuvada. Retseptidega seoses oli kõige nõutum korduvretseptide pikendamise teenus. Seda just kaugemal elavatelt kasutajatelt, kelle jaoks retsepti pikendamine ja ravimi välja ostmine ka veel keerukat logistilist planeerimist sisaldab. Ühtlasi olid retseptide aegumise teavitused ühed enim küsitud teavitused, mida uuelt PP-lt oodatakse. Kroonilised haiged küsivad ravimipäeviku teenuse järgi. Kui on palju ravimeid võtta vaja, siis kuidas järge pidada - mida, mis kell ja kui palju võtma peab? PP võiks ravimite juures kuvada juhiseid ravimite võtmiseks (Hommik/lõuna/õhtu, enne sööki/peale sööki). Ravimiinfo juures soovitakse näha ka lisainfot - võimalike kõrvalnähtude jms. kohta. 3.3 Kokkuvõtteks Lisaks eelnevale sisuteemalisele tagasisidele oli võimalik intervjuudest välja võtta väga konkreetseid praeguse patsiendiportaali kasutajaliidese ja -kogemuse põhiseid tagasiside punkte. Needki jaotusid suurematesse rubriikidesse nagu navigatsioon, visuaalne välimus, sisuvaadete tühjus jms. Nende kohta on võimalik lugeda kokkuvõtet projekti raames koostatud vahearuandest. Kokkuvõtvalt võib öelda, et ootused patsiendiportaali uuenemisele on võrdlemisi kõrged nii LK kui TTO-del. Valideeritud sai nende ootuste kooskõla Terviseportaali eelanalüüsi projektis kirjeldatud patsiendiportaali arendamise põhiprintsiipidega patsiendiportaali muutumine meditsiinidokumentide repositooriumist kasutajat kaasavaks ja võimestavaks keskkonnaks, millel roll kasutaja tervise hoidmisel ja tervislikult elatud aastate arvu suurenemisel. Lõppkasutajad ootavad esmalt kiiret ja loogilist ligipääsu enda kriitilistele 16

17 terviseandmetele, loodavad patsiendiportaalist tõsiseltvõetavat alternatiivi nn guugeldamisele ja soovivad portaali vahendusel saada kontakti esmatasandi meditsiiniteenuse osutajaga. 17

18 4 TO-BE lahendus 4.1 Prototüüp Projekti raames realiseeriti Figma 8 keskkonnas Veera disainiraamistiku põhjal PP terviklik visuaalne kontseptsioon põhifookusega digitaalsel kanalil. Samuti oli projekti üheks eesmärgiks välja töötada esimese arendusetapi visuaalne lahendus prototüübi näol. Prototüübi loomisel lähtuti eeldusest, et I etapp peab sisaldama kõiki tänase digilugu.ee funktsionaalsusi ja kuni 20% ulatuses uudseid lahendusi. Olemasoleva patsiendiportaali esimese etapi prototüübi loomisel võeti aluseks Terviseportaali eelanalüüsi projekti tulem, eelnevas peatükis kirjeldatud analüüsiprojekti AS-IS kaardistused ja prioriseeritud TO-BE teenuseideed. Prototüüp lähtub otseselt Terviseportaali eelanalüüsi projekti käigus loodud prototüübist ja selle kaudu omakorda Eesti riigiportaalist Eesti.ee. Nendest allikatest on osaliselt üle võetud portaali infoarhitektuuri loogika ja mõningad kujundusprintsiibid. Olgugi, et vastavalt projekti nõuetes esitatule baseerub lahenduse disain suurel määral riiklike digikeskkondade aluseks olevale Veera disainisüsteemile, on vastavalt vajadusele kujundusse juurde loodud uusi komponente. Tegevus on kooskõlastatud Veera disainisüsteemi haldava Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vastava nõunikuga ja riiklikku disainisüsteemi uute komponentide loomise aluseks on kokkulepitud töövoog. Prototüüp ise on leitav lingilt: Terviseportaali prototüüp. Tööde käigus loodud infoarhitektuur on leitav lisast Prototüübi loomise printsiibid Prototüübi loomisel oli oluliseks sisendiks AS-IS kaardistusel kogutud lõppkasutajate tagasiside ja eelnevate patsiendiportaali Digilugu.ee analüüside tulemid. Lisaks lähtusime Terviseportaali eelanalüüsis defineeritud eesmärkidest. Mitte kuvada viiteid vaadetele, milles puudub sisu: nn tühjade kastide kuvamine on negatiivse mõjuga. See jätab mulje, et süsteem on katki. Iga lisaliigutus, mis kasutaja järjekordsesse sisuta vaatesse viib, tekitab frustratsiooni ja kahandab usaldusväärsust PP vastu. Kuni näideteni, kus LK lõpetas PP kasutamise sellel põhjusel täielikult ära. Näidata olulist sisuvaadet kirjeldavat infot ilma klikkimisvajaduseta: Kasutaja peab nägema alavaate sisu kirjeldavaid märksõnu koondtabelites ilma selleta, et ta sisuvaadet avama peaks. Kasutaja peaks olulist infot (kuupäevi, dokumentide staatuseid, dokumendi nimetusi jms.) nägema nn esimeses kihis. Selles osas on ennast Veera tabelid kui palju variatsioone võimaldavad ja piisavalt infovälju sisaldavad, hea valik. Tabeli sisud peavad olema sorteeritavad: Tabeleid peab saama veergude järgi sortida. Kõik olulised veerud peavad olema sorteeritavad see tagab info kiire leitavuse Lisaselgitused peavad olema näha ilma kasutajapoolse tegevuse (action) eelduseta. Olukord, kus keskkonna kasutamise suhtes kriitiline info on peidus lisakihi all, tekitab tihti situatsioone, kus lisaselgitus jääb üldse kasutaja eest varju (Osalt seotud nn banner

19 blindness i nähtusega). Veel hullemaks teeb olukorra see kui kriitilise info juurde viivad komponendid/disainielemendid on näiteks animeeritud või ei esine keskkonnas läbivalt ühtsetel alustel (muutuv värv, selgitust tähistava ikooni muutuv asukoht, jms.) Keskkonna kasutusloogika peab olema lineaarne ja vastavuses info lugemisloogikaga: Alamvaadetesse liikumine peab toimuma kaskaadis ja vasakult paremale. See tähendab, et vaatesse ligipääs toimub ekraani vasakult ülaservast ja iga samm vaate sisse on kirjeldatav sammuna vasakult paremale, ülevalt alla. Kõiki samme peab tähistama lineaarne sammude rada ehk leivapururada (ingl. k breadcrumb ) vaate ülaservas olev väikeses kirjas rada, mis koosneb nende lehekülgede nimedest, mida mööda on võimalik käesoleva vaateni jõuda. Rajal toodud lehekülje nimel klikkides on võimalik nn tuldud teed mööda vastavale leheküljele tagasi minna. Kui soovitakse ükskõik kui sügavalt minna tagasi algusesse, siis piisab ühest klikist ekraani vasakus servas. Kasutaja peab saama ise keskkonda kohandada PP kasutaja peab tundma, et keskkond on mõeldud talle ja tema abistamiseks. Kasutajale peab jääma tunne, et ta saab ülevaate oma terviseandmetest ja omab kontrolli nende üle. Keskkond peab uuenema/muutuma koos kasutajaga. See tähendab, et keskkond peaks arvestama ajas muutuva kasutuskogemusega. Info/teenused/funktsioonid, mis algselt kasutajale olulised tundusid, võivad kasutuskogemuse suurenedes muutuda ja keskkond peab olema võimeline nende muutuste järgi kohanema (viide kohaldatavale töölauale) Keskkond ei tohi kasutajas ärevust tekitada. Keskkonna kasutamise esimeses kihis ei tohi olla mingeid funktsioone, mis võivad jätta kasutajale mulje, et neid valesti kasutades võib midagi pöördumatult ära rikkuda. Näiteks dokumentide sulgemiste ja avamiste valiku nupud tuleb hoida vaadete sees, mitte neid avavaadetes presenteerida. Kõiki kriitilisi otsustusi tuleb kasutajale eraldi vahekihis esitleda. Vahekihid (modaalid) peavad olema varustatud lihtsa ent ammendava selgitusega, mis annaks kasutajale ülevaate, mida konkreetne tegevus endaga kaasa toob. Keskkond peab olema vahetu ja sõbralik: Terviseportaal ei peaks esmajärjekorras olema inimese kontaktipunkt tervishoiusüsteemiga, vaid keskkond, mis aitab kasutajal omada objektiivset ülevaadet oma tervisest. Rõhk sõnal aitama. Keskkond võib suhelda kasutajat sinatades ja ei pea oma selgitustekstides hoidma kuiva ametlikku joont. See võimaldab efektiivsemalt kasutajaid kaasata (Näiteks üles kutsuda terviseinfo kvaliteedi parandamisele kaasa aitama, koos terviseportaali paremaks kohaks muutma jms.) 4.2 Prototüübi valideerimine Patsiendiportaali lisandustest said valideeritud kõik suuremad muudatused, mis portaali uuendamise esimeses etapis plaanis sisse viia. Järgnevalt on toodud kasutajate tagasiside prototüübis kajastatud teenustele Kõige rohkem uuendusi sisaldav avaleht / töölaud, toimis 100%kasutajatest said aru, mida mingi töölaua funktsioon teeb ja kuidas töölauda kasutada. Kasutajatele meeldis Terviseportaali avakuval olev tervituspaneel. Üle 90% kasutajatest said selle funktsioonist aru ja hindasid paneeli kaudu kiirkorras keskkonda kõige viimati üles laetud infole ligipääsu võimalust kõrgelt. Kõik kasutajad said aru kiirlinkide funktsioonist. Enim sooviti kiirlinkide seas näha ligipääse analüüsitulemusteni, retseptideni ja tulevaste vastuvõttudeni. Keskmisest kõrgemalt hinnati ka teadete rubriiki lehe avakuval. Mitmed kasutajad soovisid seda töölaua jaotuses kõrgemale paigutatuna näha. 19

20 Kasutajatele meeldis võimalus töölaua elemente/rubriike ümber paigutada endale olulisemat ettepoole ja tõsta ja vähemolulisemat näiteks üldse välja lülitada. Keskmisest kõrgemalt hinnati ka personaliseeritud infovoogu PP avalehe allservas. Kasutajad pakkusid kiiresti välja erinevaid teemasid, mida arvati, et neile selles infovoos kuvada võiks. Sellisel kujul infovoog sai enamikelt kasutajatelt positiivse tagasiside ja on oodatud alternatiiv omal käel info googeldamisele Veera disainisüsteemi tabelid tõestasid ennast kui lihtsasti hoomatavate ja kasutatavate komponentidena, mille vahendusel info edastamine on optimaalne. Eesti.ee laadne vasakmenüü loogika on lihtne ning intuitiivne ja kui menüüpealkirjad on hästi sõnastatud, ei teki kasutajal probleeme õige info leidmisega. Pikemate alamvaadete juures kasutuses olev lehe paremserva jääv sisukorra komponent ei ole kasutajatele esmapilgul nähtav, aga kui sisukorra komponent lehe kõrvalt üles leitakse, osatakse seda juba intuitiivselt ka järgmistest vaadetest otsida kasutaja harjub uue komponendiga kiiresti ja selle omaksvõtt on lihtne. Pealkirjade alused selgitustekstid osutusid kasulikuks kohe kui kasutajal tekkis mingite tegevuste osas küsimusi. Üleüldine kasutatavus on prototüübil hea. Kõik testitavad leidsid üles test-stsenaariumites viidatud info. Järgnevalt on kajastatud testimise käigus väljatulnud teemad, mis oleksid võinud paremini olla ja mis võivad vajada tegelemist järgnevates arendusprojektides: Nooremapoolsete kasutajate jaoks oli PP keskkond igava disainiga. Üks gümnaasiumi õpilane arvas lehe välimuse kohta: Umbes, et selline veebileht, mille ma saaks luua mõne vabavaralise WIXi eelseadistusega. Kasutajatest ei hõlmanud tegevusi Digiregistratuuris. Mitmed küsimused, mis kerkisid esile seoses aegade broneerimisega jäid testi skoobist seetõttu välja. Ühtlasi jäi LK jaoks kohati arusaamatuks digiregistratuuri ja patsiendiportaali suhe. Prototüüp keskendus PP esimese etapi uuendustele. Peamiselt testiti uue disaini ja infoarhitektuuri toimivust kasutajasõbralikkuse aspektist. Uusi teenuseid sisaldas keskkond ainult projekti raames kokku lepitud mahus. See tõi kaasa aga kohatise teatud pettumuse (eriti TTO-de poolelt) prototüübile läheneti kõrgemate ootustega. Prototüübist välja jäänud kogu raviplaani teema tekitas kasutajates küsimusi. Kasutajapoolsete andmete sisestus ja keskkonna kohandamine enda vajadustele jäid näiteks testi skoobist välja. Seetõttu jäi väga pealiskaudseks näiteks Minu tervis lehel oma terviseandmestikku puutuva testimine küsisime tagasisidet ilusatele TO-BE funktsionaalsusi kujutavatele piltidele, aga ei testinud neid sisuliselt. Testisime dokumendipõhist patsiendiportaali. Pole kindel kui suurel määral muudab seda keskkonda sündmuspõhisele andmekäsitlusele üleminek ja kui palju siinsest teadmisest peale seda üleminekut rakendatav on. 20

21 Ühelt poolt palju paralleelset uuendamist võimaldav prototüübi n-ö agiilne itereerimine tõestas ennast saavutatud mahu poolest prototüüpi viidi sisse kokku üle 170(!) suurema ja väiksema muudatuse. Teisalt aga mõjutas see kindlasti mingil määral testimiste üldpilti testitulemuste omavaheline võrdlemine kannatas seeläbi. Olgugi, et suuremad muudatused käisid läbi A/B testimise, oli pildis palju väikseid prototüübi muudatusi, mille mõju testi tulemustele jäi vormistamata. Lisaks võimaldas mitmete eri aegadel toimuvate paralleelsete A/B testimiste läbi viimine seda üksnes vähendatud mahus. Testimisi mõjutas COVID. Füüsilisi silmast-silma teste õnnestus teha 2tk kõik ülejäänu toimus üle veebisilla. Lisaks jäid mitmed testid ära või lükkusid seoses koroonaga edasi. Kokkuvõttes mõjutas see testide kvaliteeti. Näiteks vähesema IT-kasutusoskusega testitavate efektiivselt test-sessiooni sisse saamine oli tihti seotud erinevate tõrgetega, mis testimiselt endalt fookust ära nihutas. Ainult ekraani vahendusel testis osalemine oli vanemaealistele kurnav ja nende tähelepanu hajumine testi teises pooles oli tuntav. Viimase iteratsiooni testimine jäi ajale jalgu osad prototüübi tutvustused jäävad projekti esimesest etapist välja. Patsiendiportaali keelekasutus ja sina-vormis pöördumine vajaks laiemapõhjalist kokkulepet. 21

22 5 Patsiendiportaali teostatavusanalüüs Projekti raames koostati teostatavusanalüüs, kus patsiendiportaali toimimine, teenused, nendevahelised seosed ning seega patsiendiportaali terviklik vaade kirjeldati viisil, mis loob eelduse patsiendiportaali arendamise ja haldamise rakenduskava koostamiseks. Lisaks kaardistati projekti raames arendusvajadused TISile loodava lahenduse realiseerimiseks, arendusettepanekud UPTISele ning nimekiri teenusest, mida projekti teostaja soovitab esmalt FHIR 9 raamistikule üle viia. Nagu eelnevalt Tehnilised piirangud peatükis sai välja toodud, on paralleelselt käimas arendusprojekt tänaselt dokumendipõhiselt standardilt üleminekuks sündmuspõhisele standardile (FHIR). Kui mõnede teiste tervishoiuga seotud rakenduste puhul (nt. TEHIKu poolt TTOdele arendatav Andmevaaturi rakendus) on kuni täies ulatuses FHIR standardile ülemineku vahepealseks ajaks otsustatud luua nn. andmekoondur tagamaks, et tänasest dokumendipõhistest tervishoiuandmetest saadakse andmed kätte struktureeritult kujul, siis uues PP-s otsustati andmekoondurit arenduse esimese etapi kitsa ajakava tõttu mitte realiseerida ning vahetada järk-järgult CDA päringud FHIR päringute vastu välja järgnevate aastate jooksul. 5.1 Teostatavuse kokkuvõte Teostatavus teenuste lõikes on kajastatud järgnevas peatükis. Järgnevalt on välja toodud kaks kõige enam olulisemat aspekti uue Patsiendiportaali teostatavuse vaatest: üks olulisemaid ja mahukamaid patsiendiportaali funktsionaalsusi on teavitused. Hetkel puudub platvorm, mis PP-ile terviseandmete teavituste teenust pakuks. Teenuse arendus tuleks esimesel võimalusel TIS teekaardile planeerida. Valmiv platvorm on aluseks kaheksa erineva planeeritud teavituse pakkumiseks, millest mitmed vajavad omakorda suuremaid arendusi (nt immuniseerimis teavitused) või koostööpartnerite teekaardile planeerimist (Haigekassa retseptid, Töötukassa töövõime hindamised). Mitmed teavitused vajavad organisatoorsete küsimuste lahendamist (kutse hambaravile, broneeringute teavitused). Teine olulist arendust vajav grupp on TIS andmearhitektuuri muudatusi vajavad teenused. Peamiselt labori analüüsid ja näidikud (mõõtmised), mida hetkel säilitatakse dokumentides. Et olemasolevaid andmeid oleks võimalik teenustest aegridadena pärida, peab olemasolevad andmed dokumentidest paremini töödeldavale kujule migreerima (näiteks relatsioonilisse mudelisse)

23 5.2 Patsiendiportaali I etapi arenduste raames üle toodavad teenused ja nende teostatavase ülevaade Komponendid või teenused, mis olulisel määral ei muutu ja mida on uues PP-s lihtne teostada Komponendid või teenused, mis vähesel määral muutuvad ja mida on uues PP-s on võimalik küll teostada, aga konkreetne komponent vajab mingis väiksemas ulatuses lisaarendust Komponendid, mis on kas uued või muutuvad oluliselt ja mida on väga keeruline või aja- ja/või ressursimahukas arendada Teenus praeguses digiloos Teenus uues Patsiendiportaalis Muudatuse suurus Muudatuse kirjeldus Aegkriitilised andmed Minu tervise ülevaade Päritavad aegkriitiliste andmete kooseisus. Aegkriitiliste andmete sisu ei pruugi alati olla kõige relevantsem. Tulevikus tuleks andmed viia relatsioonilisse mudelisse. Hambaravi dokumendid Hammaste staatus ja hambaravi kaardid on päritavad (hambaravikaardid, hammaste Hammaste seisund olemasolevate TIS teenustega. Pikas plaanis tasub hammaste seisund) info kolida dokumentidest relatsioonilisse mudelisse. Immuniseerimine/Immuniseerimispass Vaktsineerimised Immuniseerimiskanded on päritavad olemasoleva TIS dokumentide päringuga. Kiirabikaardid Kiirabikaardid Päritavad aegkriitiliste andmete kooseisus. Aegkriitiliste andmete sisu ei pruugi alati olla kõige relevantsem. Tulevikus tuleks andmed viia relatsioonilisse mudelisse. Kasutab olemasolevaid Haigekassa Retseptikeskuse teenuseid. Retseptid Retseptid Retsepti andmekoosseisus puudub selgitus, mille jaoks retsept väljastati. Alternatiiv oleks kasutada allikana retsepti diagnoosi või ravimi näidustuste pärimist (vajab teenust). Saatekirjad Saatekirjad Kasutab olemasolevaid TIS teenuseid. Tervisedeklaratsioonid Tervisetõendid Tervisetõendid ja deklaratsioonid Tervisetõendid ja deklaratsioonid Kasutab olemasolevaid TIS teenuseid. Tervisedeklaratsiooni pooleli jätmiseks vajalik arendus patsiendiportaalis. Kasutab olemasolevaid TIS teenuseid. Tervisedeklaratsiooni pooleli jätmiseks vajalik arendus patsiendiportaalis. 23

24 EL digitaalsed COVID tõendid Epikriisid Teatised (arengu hindamise teatised, immuniseerimise teatised, kasvamise teatised, läbivaatuse teatised, nõustamise teatised) Uuringute ja analüüside vastused COVID-19 Toimunud vastuvõttude ja haiglaravi kokkuvõtted Minu tervis lapseeas Analüüside ja uuringute tulemused Covid-tõendite komponendid kasutavad olemasolevaid TIS teenuseid. Ei pruugi patsiendiportaali valmimisel enam aktuaalne olla. Kasutab olemasolevaid TIS teenuseid. Kasutab olemasolevaid TIS teenuseid. Tulemuste kiirelt kuvamine vajab suuremat arendust, et klassifitseerida erinevat liiki analüüside ja uuringute kuvamist. Pildiviidad - Ei tooda üle uude Patsiendiportaali. Töövõime hindamine Töövõime Töövõime hindamised on päritavad Töötukassa olemasoleva teenuse kaudu. Patsiendi nime ja isikukoodi saab Rahvastikuregistri teenustest, mida juba praegune PP läbi TIS Proxy teenuse tarbib. Patsiendi Minu andmed Üldandmed tervisekindlustuse andmed saab Haigekassa kindlustatuse kontrolli teenustest. Patsiendi esindatavate nimekirja saab Rahvastikuregistri teenustest. Projekti raames tuleb üle minna uuele RR teenusele. Perearsti andmed Perearst Perearsti nimi, kood, tegevuskoht ja aadress olemasolevatest teenustest. Kontaktandmed on mittekohustuslikud, võivad teenuses puududa. Koroonaviiruse analüüsitulemus Analüüside ja uuringute Covid-tõendite komponendid kasutavad olemasolevaid TIS tulemused teenuseid. Ei pruugi patsiendiportaali valmimisel enam aktuaalne olla. Volitused/uue esindaja volitamine, esindatavad, esindajad Tahteavaldused Terviseandmete ligipääsude haldamine Volitused ja tahteavaldused Volitused ja tahteavaldused Kogu oma terviseandmestiku sulgemine, iga dokumendi juures vastav plokk Volitused on modelleeritud TIS dokumentidena, mille pärimiseks ja lisamiseks saab kasutada olemasolevaid TIS teenuseid. Tahteavaldused on modelleeritud TIS dokumentidena, mille pärimiseks ja lisamiseks saab kasutada olemasolevaid TIS teenuseid. Kasutab olemasolevat TIS teenus oma andmete sulgemiseks. 24

25 arstile/esindajale andmete avamiseks-sulgemiseks Tulevased vastuvõtud ja Üleriigiline Digiregistratuur uuringud Eesti Haigekassale esitatud raviarved Teavitused Logiraamat Abivahendid ja meditsiiniseadmed Uued teenused, mida tänases Patsiendiportaalis ei eksisteerinud Avaleht uute dokumentide meeldetuletus Avaleht minu tervise ülevaade Kasutab TIS broneeringute teenust. On võimalik kuvada broneeringuid, mida on läbi digiregistratuuri tehtud või mida TTO on TIS-i saatnud. Raviarvete info on päritav olemasolevast Haigekassa teenusest. Selleks, et neid kasutajale kuvada, on vajalik patsiendiportaali arendus, mis oskab teavitusi tarbida, neid säilitada ning aegumisel ka eemaldada. Tehniline keerukus on teavituse edastamise kanali kokku leppimine ja arendus. Ideaalne oleks riiklik teavituste kanal, mille kaudu saaks lisaks patsiendiportaalile saata erinevaid sündmuseid ka teistele riigi infosüsteemidele. Iga potentsiaalne tarbija saaks ennast registreerida valdkonnaspetsiifilistele teemadele. Riiklikul tasemel kattuks see sündmusteenuste kontseptsiooniga, sest lisaks teavitustele võivad sündmused olla ka protsesside alguspunktid - vallandajad. Kasutab olemasolevat TIS teenust. Abivahendi puhul on tegemist staatilise lingiga, meditsiiniseadmed päritakse olemasoleva Haigekassa Retseptikeskuse teenusete kaudu. Viimase sisselogimise andmed saab salvestada patsiendiportaali kasutaja seadetes. Kasutades sealset aega ning defineerides mõistliku perioodi, saab olemasoleva TIS teenuse kaudu pärida patsiendi dokumenti ning filtreerida tulemist välja viimased või olulised kanded. Patsiendi kvalitatiivsed üldandmed, mille väärtus pole numbriline või ei muutu ajas, mis kirjeldavad patsiendi tunnuseid või omadusi näiteks veregrupp ja reesus. Kvalitatiivsed andmed tuleks salvestada TIS relatsioonilises mudelis koos viitega viimasele mõõtmisele. See võimaldaks tulevikus andmeid efektiivsemalt töödelda. Hetkel päritakse andmed aegkriitiliste andmete koosseisus. Viimaste vereanalüüside kuva baseerub viimasel saatekirja vastusel, milles leidub analüüside vastuseid. Ühe dokumendi piires on realiseeritav. Aegridade kuvamine analüüsi tüüpide kaupa pole praeguse TIS arhitektuuri tõttu realiseeritav. Vajab analüüsi vastuste modelleerimist relatsioonilisse mudelisse. 25

26 Kiirlingid Töövõimetuslehed Andmevaaturi jaoks loodud teenused ei skaleeru pikemate perioodide ja suurema kasutajate arvuga. Enda andmete lisamine tähendab olemasoleva TISi suuremat muudatust ja testimist, et eristada kliinilisi analüüse isiklikest. Kvantitatiivsete mõõdikute kuvamine pole praegu dokumendipõhiselt tehtav. Vajab suuremat TIS arendust, mis modelleeriks mõõdikud relatsioonilises mudelis. Enda andmete lisamine tähendab olemasoleva TIS suuremat muudatust ja testimist, et eristada kliinilisi analüüse isiklikest. Tegemist on staatiliste linkidega, mis ei sõltu andmetest. Töövõimetuslehed on päritavad Haigekassa olemasoleva teenuse kaudu. 26

27 5.3 Ettepanekud kolmandate osapoolte arendusvajadustele Allolevas peatükis on kajastatud PP analüüsiga välja tulnud arendusettepanekud kolmandatele osapooltele. Haigekassa o Teavituste loomine uute retseptide ja retseptide aegumise kohta mõistlik teha siis, kui TISi on loodud lahendus teavituste vastuvõtmiseks. o Luua võimekus muuta juba väljakirjutatud retsepte kehtetuks, kui inimese raviplaan / o Terviseamet o Töötukassa RIA o o ravimiplaan muutub potentsiaalselt sisend käimasolevasse raviplaani projekti. Raviarve vaidlustamise protsessist kasutaja teavitamine (mis raviarve vaidlustamisest edasi saab, tagasiside inimesele) arendusaja osas piirangud puuduvad. Perearsti kontaktandmete teenuse loomine / olemasoleva teenuse täiendamine ja perearstide kontaktandmete ajakohasena hoidmise võimekuse loomine (telefon, e-post). Töövõime hindamise otsuse tegemise teavituste tekitamine - mõistlik teha siis, kui TIS-i on loodud lahendus teavituste vastuvõtmiseks. Eemaldada eesti.ee-st tervisealase info kuvamine, mis dubleerib patsiendiportaali lahendusi (retseptid, töövõimetuslehed) ja lisada selle asemel eesti.ee-sse viited patsiendiportaali mõistlik teha siis, kui uus patsiendiportaal on valmis. Soovitus on edaspidi sama loogikaga jätkata ehk tervisealaste teenuste sisu arendada patsiendiportaalis ning eesti.ee-sse lisada vajadusel viide patsiendiportaali vastavale lehele. o RIAga arutelust tekkis lisaks idee RIA-l EL ravikindlustuskaartide lahendus arendada microfrontend põhimõtteid järgides ning seejärel lahendus TEHIKule üle anda. Ravikindlustuskaartide arendus on RIA-l 2022.a eelarvesse planeeritud Haigekassa tellimusel. o Võtta eesti.ee-s samuti kasutusele TARA SSO, et võimaldada sujuvat liikumist eesti.ee ja PP vahel. Maanteeamet o Eemaldada tervisetõendi aegumise teavituse väljasaatmine, et vältida topelt teavituste saatmist inimestele mõistlik arendada siis, kui patsiendiportaali on realiseeritud teavituste lahendus koos tervisetõendi aegumise teavitusega. Politsei- ja piirivalveamet o Luua koostöös patsiendiportaali tiimiga terviklik protsess relvaloa taotlemiseks digitaalse tervisetõendi alusel. Vajab tervisedeklaratsiooni vormi loomist relvaloa taotlemise eesmärgil 27

28 patsiendiportaalis, tervisetõendi väljastamist relvaloa taotlemiseks ning digitaalse tervisetõendi küsimist digitaalsele relvaloa taotlusele. Kaitsevägi o Luua koostöös patsiendiportaali tiimiga terviklik protsess Kaitseväe teenistuse jaoks digitaalse tervisedeklaratsiooni ja -tõendi esitamiseks. Perearstide ja TTO-de infosüsteemid o Luua võimekus perearstidel ja arstidel küsida ja näha inimeste patsiendiportaalis tehtud tahteavaldusi (elundite loovutamine, surnukeha üleandmine, vereülekanded). Siseministeerium (Rahvastikuregister) o Luua Tervise infosüsteemi jaoks seadistatav teenus, RR poole peal on võimalik anda teenuse andmeplokkidele ligipääs (nt isiku andmete osas antakse ligipääs aadressile, aga hooldusõigustele mitte). Teenuse kasutaja lisab päringu sisendiks andmeväljad, mida antud hetkel soovib teada saada (nt päringu sisendis on öeldud, et soovitakse välju eesnimi ja perenimi ning päringu vastuses tagastataksegi kaks välja: eesnimi ja perenimi Üleriigiline digiregistratuur o Arendusvajadused ÜDR-ile on välja toodud eeldusena Terviseportaali 5a teekaardil. Soovitame uue Terviseportaali ja ÜDR-i arendusi teostada tihedat koostööd tehes ning ÜDRi disainimisel arvestada vajadusega tulevikus ÜDR-i komponendid Terviseportaali integreerida. 28

29 6 Mobiilirakendusega seonduv analüüs 6.1 Mobiilrakenduse vajaduse analüüs Seoses kasvava trendiga mobiilirakenduste järele, analüüsiti käesolev projektis vajadust ja potentsiaalset arenduskulu tulevase patsiendiportaali mobiilrakenduse osas Lõppkasutajate vajadused Intervjuudest lõppkasutajatega selgus, et keskmiselt eelistatakse PP-i kasutada arvutis, kuid arvati, et PP peaks ka mobiilis toimima. Nooremapoolsed kasutajad (alla 30.a) eelistaksid PP-i kasutada mobiilses seadmes ning eelkõige värskelt laekunud analüüsitulemuste vaatamiseks. Lõppkasutajate vajadused, mida intervjuude ja prototüübi valideerimise käigus saadud tagasiside põhjal võiks kaaluda mobiilirakenduse funktsionaalsuseks (vajab täiendavat valideerimist): 1. Teavitused retseptide aegumine, visiidiaegade teavitused, kutsed erinevatele uuringutele (nt sõeluuringud, vaktsineerimised, perearsti külastus, tervisekontroll), positiivse tervisekäitumise suunas nügimine ; 2. Suhtluskanal asünkroonne suhtluskanal oma arstiga, vastuvõtud videosilla vahendusel; 3. Kasutajapoolne andmesisestus võimalus visiidieelselt märkmed kirja panna (selveanamnees, arstile samuti nähtav), teatud mõõtmistulemuste päeviku pidamine (nt insuldipäevik); 4. Analüüsitulemuste vaatamine; 5. Personaliseeritud infobrošüüride kuvamine; 6. COVID tõendite vaatamine ja genereerimine; 7. Retseptide vaatamine Mobiilirakenduse vajaduse hinnang Patsiendiportaali on üha enam hakatud külastama mobiilsetes seadmetes (54,8% 2021.a kõikidest külastustest). Lõppkasutajate intervjuudest selgus, et just nooremapoolsed kasutajad (alla 30.a) eelistavad mobiilseid seadmeid arvutitele, kuid keskmiselt eelistab kasutaja siiski arvutis PP-i külastada. Vaadates PP-i külastatavust kokku, on 2018 ja 2021 aastate võrdluses toimunud 90,2%-ne kasv ning muutunud on portaali korduvkülastuste jaotus kui 2018.a külastati PP-i enim üks, kaks või kolm korda aastas, siis 2021.a külastati enim üks, kaks ja 9-14 korda. Mobiilsed seadmed võimaldavad korduvkülastused kasutaja jaoks mugavamaks teha, võimaldades informatsioonile kiiret ligipääsu, sõltumata kasutaja asukohast. Patsiendiportaali külastatavuse kasvu ja korduvkülastuste jaotuse muutust võib seostada Covid-19 pandeemiaga ning suurenenud vajadusega vaadata analüüside tulemusi (Covid-19 testid), mida näitab PP-i lehekülgede külastatavuse statistika. Lisaks on PP-i üles leidnud inimesed, kes eelistavad suhtluskeelena vene keelt, kes samuti portaalis analüüside tulemusi vaatamas käivad. Arvestades eelnevat, soovitame PP-i esmalt luua responsive web ina mobiilisõbralike lahenduste pakkumine kasutajatele on elementaarne ning ka üldine soovitus on pakkuda responsive web lahendust seal, kus 29

30 rakendusel on väga eriilmeline kasutajaskond. Soovitame uut PP-i samuti jälgida analüütikalahendustega detailsemalt, milliseid lehekülgi just mobiilsetes seadmetes kasutatakse ja kui tihti (ka TO-BE teenuste lisandumisel). Täpsem statistika võimaldaks otsustada, milliseid teenuseid kasutaja just mobiilses seadmes kasutada soovib ning pakkuda ainult valitud teenuseid mobiilirakenduses. Esmalt responsive web lahenduse realiseerimine on mõistlik ka seetõttu, et hetkel kajastuvad PP-i kasutatavuse statistikas liigselt Covid-19 pandeemia mõjutused, mille pinnalt mobiilirakenduse arendamise vajadust hinnata oleks ennatlik. Pandeemia eeldatavasti ühel hetkel hääbub ja jääb alles küsimus, mis funktsionaalsusi PP pärast seda pakub, mis motiveeriks kasutajat mobiilirakendust alla laadima ja seda piisavalt tihti kasutama, et mobiilirakenduse arendus end õigustaks ja mobiilirakenduse olemasolu kasutaja mobiilis lisandväärtust pakuks. Samuti on RIA teinud vajaduse analüüsi Eestile riikliku mobiilirakenduse loomise kohta (analüüs viidi läbi veebruar-detsember 2021), mille kaudu saaksid erinevad asutused kodanikule olulisi teenuseid pakkuda ja teavitusi saata. Hetkel on tehtud poliitiline otsus mobiilirakendusega edasi liikuda alates aastast 2023 ning riikliku mobiilirakenduse eestvedajad on huvitatud PP-ga seotud asutustega koostööst (kontaktid MKMis ja RIAs: Ott Velsberg ja Kelly Arro). 6.2 Mobiilirakenduse arendus- ja halduskulu analüüs Arenduskulu Projekti raames hinnati mobiilirakenduse arenduskulude hinnangulist maksumust. Kuna arenduskulu on võimalik hinnata ainult juhul kui on olemas selge mobiilirakenduse visioon, sh ülevaade kasutusjuhtumitest ja eesmärkidest, mida mobiilirakendus peab täitma, siis loodi projekti käigus esialgne kontseptsioon (MVP), mida arendus- ja halduskulu hindamise aluseks võeti. Kuid antud juhul peame oluliseks toonitada, et vastav kontseptsioon vajab täiendavalt valideerimist vastamaks küsimustele: Miks peaksid lõppkasutajad mobiilirakenduse alla laadima? Mis lisandväärtust loob mobiilirakendus võrreldes responsive veebiportaaliga? Mis toob kasutajad tagasi mobiilirakendust regulaarselt kasutama? Kas valitud kasutusjuhtumid on kõige sobivamad? Vastavaid küsimusi tuleb täiendavalt analüüsida ja lahti mõtestada, et tehtavad investeeringud mobiilirakenduse arendamiseks oleksid õigustatud. Seetõttu on arenduskulude hulka arvestatud sisse ka eelanalüüsi aeg, et kontseptsiooni täiendavalt valideerida. MVP skoopi tuleks hoida võimalikult kitsana, aga samas pakkuda piisavat hulka kasutusvõimalusi, mis looksid kasutajale väärtust. Sellest põhimõttest lähtuvalt sai välja valitud 4 kasutusjuhtumit vastavalt kasutajate vajadusele ja nende teostatavusele. Need on kasutusjuhtumid, mida kasutajad vajavad kõige enam, samas on piisavalt kitsad, et nende realiseerimine oleks realistlik arvestades tehnilist arengut terviseportaali puhul. Kasutusjuhtumid, mis said valitud arendushinnangutesse: Teated ja push-notificationid Mobiilirakenduses kuvatakse välja kasutajaga seotud teated sarnaselt veebirakendusele. Lisandväärtusena tekivad kasutajale push-notificationid uutest saabuvatest teavitustest (kui kasutaja on seda lubanud). Kiired operatiivsed teated on kasutajate poolt väga oodatud funktsionaalsus. 30

31 Retseptid kasutajal on võimalik endaga seotud retsepte vaadata. Retseptid on üks enamkasutatav funktsionaalsus ja ka riikliku mobiilirakenduse analüüs 10 kinnitas kasutajate vajadust. Analüüsivastuste vaatamine kasutajal on võimalik endaga seotud analüüside vastuseid vaadata. Funktsionaalsuse eelduseks on, et on teostatud laborianalüüsi vastuste uuele mudelile viimine, sest vanu teenuseid ei oleks võimalik mobiilirakenduses kasutada. COVID tõendid mõne aasta möödudes ei pruugi enam aktuaalne olla, kuid tänase patsiendiportaali enimkasutatavam funktsionaalsus on seotud COVID tõenditega. Kuna COVID tõendid on täna igapäevane elu osa, siis annaks see olulist lisandväärtust, kui need oleksid hõlpsalt läbi mobiilirakenduse kättesaadavad. Kokkuvõtvalt mobiilirakenduse MVP versiooni hind võib jääda vahemikku EUR (eeldusel, et arenduse tunnihind on 60 EUR). Detailsemad eeldused hinnangutele on kajastatud projekti I etapi vahearuandes Halduskulu Kuivõrd süsteemi ülalhoiukulusid pole võimalik väga täpselt hinnata enne selle loomist, siis lähtuti rahvusvahelisest üldtuntud praktikast, mille kohaselt kulub tarkvarasüsteemide ülalhoidmiseks keskmiselt 60% (vahemik 40%-80%) esialgsest soetusmaksumusest, mis teeb aastas keskmiselt 12% (5 aasta peale jaotatuna). Kuna mobiilirakendusi on vajalik uuendada tihedamalt kui veebirakendusi, siis tuleks arvestada ka vastavalt veidi kõrgemate kuludega vahemikus 15-17% aastas. Lisaks tuleb arvestada, et mobiilirakenduse olemasolu tõstab halduskulusid ka PP teenustele, kuna tehtavaid muudatusi on tarvis valideerida mitmes kohas. Samuti tuleks tähele panna, et kuna tegemist on MVP-ga, siis on oodata süsteemi täienemist aja jooksul, millest tekivad tõenäoliselt ka täiendavad kulutused ülalhoiule. Seetõttu tuleks ülalhoiukulusid iga muudatuse valguses uuesti üle vaadata ja hinnata Soovitused tulevikuks Olgugi et tänased lõppkasutajad avaldavad soovi rohkem infot tarbida mobiiliseadmete vahendusel, siis peatsete muudatuste valguses tasub mobiilirakenduse vajadust mõne aja pärast uuesti analüüsida. Kuna lähitulevikus on uuenemas patsiendiportaali platvorm ja disain, siis tuleks vajadusanalüüs uuesti sooritada pärast uue lahenduse tarnimist. Uue portaali responsive web lahendus võib osutuda juba piisavalt mugavaks mobiiliseadmest kasutamisel, et vajadus eraldi rakenduse järele võib kaduda. Seega esmajoones tuleks jälgida, kuidas kasutajad uue portaali vastu võtavad ja mis funktsionaalsusi peamiselt kasutavad. Vajadusanalüüsi läbi viies tasub esitada ka täiendavaid küsimusi saamaks aru: milliseid teenuseid vajavad lõppkasutajad jooksvalt (niiöelda on-the-go); mis teenuste tõttu naasevad kasutajad tihti tagasi mobiilirakendusse? Lisaks tuleks arvestada ka teisi initsiatiive mobiilirakenduste maastikul, nt riikliku mobiilirakenduse kontseptsioon, kuhu on soov ka tervishoiuteenuseid lisada (nt retseptid). 10 Siia peaks viite panema 31

32 Väga oluline on antud kontekstis ka rõhutada, et mobiilirakendust ei ole võimalik luua tänase patsiendiportaali lahendusele, kuna seal ei ole sellisel kujul kasutatavaid teenuseid. Seega PP platvormi uuendused on oluliseks eelduseks mobiilirakenduse loomisel. Kui on siiski soov mobiilirakenduse arendusega tulevikus edasi liikuda, siis olulised soovitused projekti edukuse tagamiseks: Analüüsida põhjalikumalt läbi, mis teenuseid kasutajad just mobiilirakenduses kasutaksid. Mobiilirakenduse funktsionaalsus peaks olema üldiselt oluliselt kitsam ja fokusseeritum võrreldes veebirakendusega. Leida see lisandväärtus, mida suudab pakkuda mobiilirakendus, aga mida responsive web ei paku. Määrata asutusesiseselt tooteomanik, kelle vastutada on kasutajate tagasisidega tegelemine ja selle pinnalt uute funktsionaalsuste toomine mobiilirakendusse. Mobiilirakenduse arendus ei ole kindlasti ühekordne projekt, vaid pidev tegutsemine. 32

33 7 Teekaart Terviseportaali teekaart koostati viie aasta kohta: (2022 II kvartal 2027 IV kvartal). Arendusteekaart koosneb etappidesse jagatud tegevustest koos kirjelduste, eelduste, vastutajate, eeldatava investeeringu suuruse (tundides) kui ka ajalise mõõtmega. Teekaart on vormistatud antud dokumendi lisana (Lisa 1 Terviseportaali 5a teekaart). 7.1 Eeldustegevused Eeldustegevusena, ilma milleta Terviseportaali arendustega alustada ei saa, on välja toodud disainisüsteem Veera arendused. Terviseportaali tähtsaks osaks on kasutusmugavus ning Veera disainisüsteem peab kasutusmugava keskkonna loomist toetama. Hetkel on Veera arendused pausil ning teadaolevalt otsib MKM Veerale tootejuhti. Alternatiivina on võimalik ka Veeras puuduolevad komponendid arendada Terviseportaalis, kuid selline lahendus ei oleks riikliku disainisüsteemi pakkumisel ja riiklike süsteemide ühetaolisuse hoidmisel kuigi jätkusuutlik. Lisaks eeldustegevusele on arendusetappidel mitmeid eeldusi, mis on teekaardil vastava arendusetapi all välja toodud. 7.2 Arendusvajaduste nimekiri Patsiendiportaali visiooni realiseerimine nõuab suuri muudatusi erinevates süsteemides ning liideseid andmete vahetamiseks. Teekaardil olevate arenduste kogumaht on teadmatuse koefitsienti arvestades ligikaudu kuni tundi. Järgnevalt on kirjeldatud kokkuvõtlik nimekiri arendusvajadustest koos selgitusega, millist eesmärki need tegevused toetavad. Terviseportaali arenduse I etapp: Olemasoleva PP-i funktsionaalsused viiakse üle n-ö uude kuube ehk realiseeritakse Terviseportaal uue disaini ja tehnilise võimekusega. Lisaks hakatakse PP maandumislehel kuvama sisuartikleid. Teavituste teenus: realiseeritakse koostöös teiste osapooltega kasutajate oodatuimad teavitused retseptide aegumine ja tekkimine. Lisaks realiseeritakse broneeringute teavitused eelnevalt juba olemasolevaid teavitusi analüüsides, vältimaks dubleerivate teavituste saatmist. Broneeringute teavitused aitavad inimestel vastuvõtte meeles hoida ning vähendavad seeläbi tühivisiite. Samuti analüüsitakse, millised teavitused veel esmajärjekorras lisada teenuste hulgast: personaalsed tegevuste soovitused, portaali välja saadetavad teavitused, eraldi lapsevanemale suunatud ennetavad teavitused, personaalsed teated portaali sisse logimisel, sõeluuringud. Visualiseeritud tervisenäitajate eelanalüüs: Eelanalüüsi käigus valideeritakse vajalikkuse ja teostatavuse mõttes üle Terviseportaali analüüsi käigus valminud prototüübi tervisenäitajate vaade, valmistamaks ette sisend arendusteks Terviseportaalile ja TISile, võttes samas arvesse ka raviplaani projekti vajadusi. 33

34 Terviseportaali arenduse II etapp: Antud arenduste hulgas on mitmeid erinevaid teemasid koos, kuid põhifookus on personaalsete sisuartiklite kasutajatele kuvamisel väljavalitud kasutajagruppidele, mis annab inimestele ligipääsu usaldusväärsest allikast pärinevaletervisealasele teabele. Lisaks realiseeritakse teenused, mis I etapi arendustesse ei mahtunud, ning valideeritakse lõppkasutajatega eelmise etapi arendusi ja parendatakse tagasisidest saadud probleemkohti. Alustatakse samuti CDA päringute väljavahetamisega ning minnakse üle FHIR teenustele. Tehakse raviplaani projekti jaoks arendusi. Terviseportaali arenduse III etapp: Antud arenduste hulgas on mitmeid erinevaid teemasid koos, kuid põhifookus on perearsti täiendatud info kuvamine, mis võimaldab Terviseportaalis näidata muuhulgas ka perearstikeskuse kasutatavat e-lahendust, mille kaudu saab näiteks retsepti pikendamist taotleda või haigusest teada anda. Oluline osa on samuti lõppkasutajatelt tagasiside küsimisel, lisaks broneeringute teavitused ja ÜDR-i integreerimine Terviseportaali, kus on selleks hetkeks eeldatavasti realiseeritud ka Terviseportaali analüüsi käigus selgunud arendusvajadused lõppkasutajatelt. Samuti jätkatakse FHIR teenuste kasutuselevõtuga. Videovastuvõttude võimaldamine Terviseportaali kaudu: Töötatakse välja videovastuvõttude lahendus, mida saaksid nii perearstid kui ka eriarstid kasutada patsiendiga suhtlemiseks. Patsient pääseb videovastuvõtule ligi Terviseportaali kaudu, kus ta on end eelnevalt autentinud. Videovastuvõtu lahendus toetab eesmärki tõsta kaugvastuvõttude osakaalu kõikidest vastuvõttudest. Tervishoiuteenuste tagasisidestamine: Luuakse võimekus meditsiiniteenustele keskselt tagasisidet anda, saamaks pidevalt sisendit tervishoiuteenuste parendamiseks. Terviseportaali arenduse IV etapp: Antud arenduste hulgas on mitmeid erinevaid teemasid koos, kuid põhifookus on perearsti vahetamise tervikliku lahenduse loomisel ning nõusolekuteenuse Terviseportaalis mõtestamisel. Oluline osa on lõppkasutajatel tagasiside küsimisel ja jätkatakse FHIR teenustele üleminekuga. 34

35 7.3 Teekaardi koostamise põhimõtted Teekaardi koostamise jaoks prioriseeriti erinevad TO-BE teenused kolme kategooriasse (must have, should have ja nice to have) ning järgiti põhimõtet, et must have kategooria teenused kindlasti teekaardil kajastuksid ning teiste kategooriate teenused on võimaluse korral teekaardile lisatud. Teekaardile projektide planeerimisel on sellised erinevad TOBE teenuste arendused, mida on mõistlik ja saab eeldusprojektidest lähtuvalt realiseerida koos, planeeritud ühte arendusprojekti (teekaardil PP jätkuarenduste erinevad etapid). Lisaks prioriseeritud teenustele on teekaardil FHIR teenuste kasutuselevõtuks vajalikud arendused ja arendused, mis tuleb Terviseportaalis teostada kolmandatele osapooltele. Enamasti kuulub teekaardi iga arendusetapi juurde neli eraldi planeeritavat tegevust: analüüsihanke läbiviimine, analüüs, arendushanke läbiviimine ja arendus. Investeeringute hindamisel lähtuti sellest, et hinnatakse Terviseportaali arendusmahte, seega teiste süsteemide arendusmahud hinnangutes ei kajastu. Hinnangud on välja toodud kogu arendusetapi kohta tervikuna ning lisaks nendes etappides, kus on koos mitu erinevat teemat, eraldi teenusepõhiselt (Terviseportaali arendused II, III, IV), et vajadusel võimaldada arendusi etappide vahel ümber paigutada. Tuleb arvestada, et teekaardi ajaline mõõde ei arvesta ootamatustega, mis tulevikus võivad toimuda. Antud teekaart ei ole kindlasti fikseeritud ning seda on vaja pidevalt uuendada vastavalt muutuvatele plaanidele. 35

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

EHL_märts 2019_TEHIK

EHL_märts 2019_TEHIK Ülevaade projektist üleriigiline digiregistratuur märts 2019 Millest juttu tuleb 1. Ülevaade üleriigilise digiregistratuuri senistest tulemustest 2. Mis tööd on kesküsteemi poolt veel teha I kvartalis?

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Eesti topograafiline andmekogu ja geoandmebaasi põhine topograafiliste andmete uuendamine Olev Veskimäe Topoandmete osakond Maa-amet Sisukord Geoandmebaas Uuendamine Kvaliteedi tagamine Vigade haldamine

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marek Alliksoo Export Sales Manager 01 November 2018 Targa linna lahendused linnaplaneerimises Tark linn Tark asjade internet (Tark Pilv) Tark automatiseeritus Tark energia Tark juhtimine Tark kodanik

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koolituspäeva algus ja lõpp aeg 09.30 11.00 koolitus 11.00 11.10 paus 11.10 12.00 koolitus 12.00 12.30 lõuna 12.30 14.00 koolitus 14.00 14.10 paus 14.10 15.00 koolitus Lõunapaus ja lõuna asukoht Tualetid

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll (12.03.2019) Tallinn 19.03.2019 nr 26-6/19-0137/2283 Algus: 14.30 Lõpp: 16.10 Juhatas: Helena Lepp Protokollis: Alar Teras ja Helena Kõrge Võtsid osa: Puudusid:

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid 03. detsember, 2009 Piirangutest vabaks IT-ga või IT-ta? Heiti Mering Heiti.mering@ee.fujitsu.com Eero Elenurm eero@elenurm.net Piirangud või võimalused? Millised on meie oskused? Millised on meie teadmised?

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

TET_seminar_Maripuu_

TET_seminar_Maripuu_ Ida-Tallinna Keskhaigla: suitsuvaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

MTAT Loeng 2 ( )

MTAT Loeng 2 ( ) Disainiprotsessi juhtimine. Juhisdokumendid (1/28) Disaini protsess (2/28) Kasutajasõbraliku disaini protsess Disaini ülesanne on tagada tellijate ja tegijate ühtne arusaam süsteemi käitumisest ja välimusest

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus_soovitus

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus_soovitus Hr Ilor Teeväli juhataja Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus ivv@ivv.ee Teie 6.02.2012 nr [Seosviit] Õiguskantsler 12.03.2012 nr 7-4/111625/1201169 Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava tagamiseks

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Microsoft Dynamix AX juurutus Kaubamajas 11.03.2015 Heli Viirand Kaubandusdirektor Teemad Ülevaade Kaubamajast ERP süsteemi juurutamise eeldused ERP süsteemi valik Miks Microsoft Dynamics AX Ülevaade projektist

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

KUIDAS PANNA HANKIJAD E-ARVEID SAATMA? E-arvete projekti õnnestumise alus

KUIDAS PANNA HANKIJAD E-ARVEID SAATMA? E-arvete projekti õnnestumise alus KUIDAS PANNA HANKIJAD E-ARVEID SAATMA? E-arvete projekti õnnestumise alus 2 SISUKORD 3 4 Kolm sammu hankijate kaasamiseks hankijaid 2. Kujunda sõnum igale grupile erinevaid hankijagruppe, korduvalt 7 Milliseid

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Columbus Eesti SaaS pilvepõhised lahendused ärikliendile Arne Kaasik Toomas Riismaa 30.04.2014 1 Millest juttu tuleb Miks me äritarkvaralahenduse pilve paneme kust raha tuleb? Mida Columbus on teinud ja

Rohkem

PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusmin

PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusmin PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusministeeriumi (RM) arengukava 2018-2021 strateegiline

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016. a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 Investeeringute toetamine te infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed

Rohkem