Kinnitatud Rakvere linnavolikogu 30. septembri 2020.a määrusega nr 11 RAKVERE LINNA ARENGUKAVA AASTATEKS Rakvere 2020

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kinnitatud Rakvere linnavolikogu 30. septembri 2020.a määrusega nr 11 RAKVERE LINNA ARENGUKAVA AASTATEKS Rakvere 2020"

Väljavõte

1 Kinnitatud Rakvere linnavolikogu 30. septembri 2020.a määrusega nr 11 RAKVERE LINNA ARENGUKAVA AASTATEKS 2030 Rakvere

2 SISUKORD SISSEJUHATUS HARIDUS TARISTU... 7 Vesi ja kanalisatsioon... 8 Gaasivarustus... 8 Side... 8 Elektrivarustus ja välisvalgustus... 8 Soojavarustus... 9 Raudtee... 9 Sõiduteed... 9 Ühistransport Lennuliiklus RUUMILINE PLANEERIMINE KESKKOND, JÄÄTMEKÄITLUS HALJASTUS SPORT KULTUUR, HUVIHARIDUS, NOORSOOTÖÖ Huviharidus, noorsootöö SOTSIAALHOOLEKANNE, TERVIS Tervis (sh rahvatervis e avalik tervishoid) KOLMAS SEKTOR ETTEVÕTLUS, TURISM Aasta 2030 visioon RAHANDUS JA EELARVESTRATEEGIA (2023) KOKKUVÕTE

3 SISSEJUHATUS Rakvere linna arengukava eesmärk on suunata linna arengut tervikuna, määratledes peamised tegevused valdkondade kaupa ning näidates ära valdkondadevahelised koostöö ja arendamise võimalused. Rakvere linna tugevusteks on hea geograafiline asukoht, optimaalne suurus ja positiivne maine. Linna suurust ( a. seisuga elanikku ja pindala 10,73 km²) arvestades on kohapealsete teenuste valik mitmekesine: muuseumid, kutseline teater, spaa, tänapäevased spordirajatised, haridusasutused (üldhariduskoolid, ametikool, arvukalt huviringe ja seltsitegevust. Rahvusvaheline lennujaam on sajakonna kilomeetri kaugusel. Suur võimaluste hulk eeldab ka oskust neid hästi kasutada ja üksteist täiendama panna. Kogukonna käekäik sõltub ka kohalikust omavalitsusest: kui hästi oskab ta inspireerida kodanikke olema aktiivne ja ettevõtlik ning kogutavat maksuraha põhjendatult ja eesmärgipäraselt kasutada ja ümber jagada. Rakvere linna positsioon Eesti asustuses on sajandite vältel üsna samalaadne olnud. Tekkinud tänu looduslikule kõrgendikule rajatud kaitserajatisele, on ta olnud ümbruskonna keskuseks ning ida-lääne ja põhja-lõuna suunaliste ühendusteede sõlmpunktiks. Seetõttu on Rakverel võimalus ka tänapäeval toimetada samasugustes raamides. Linnarahva arv on muutunud Rakveres üsna sarnaselt teistele Eesti maakonnakeskuste linnadele (Viljandi, Paide, Haapsalu). Kasvanud eelmisel sajandil jõudsalt, saavutas see 80-ndate lõpul oma haripunkti (ligi elanikku) ning on sealtmaalt tasapisi vähenenud (Rakvere linna rahvastikuprognoos , Tiit Tammaru, Tartu Ülikool). Linnast teevad linna tema kodanikud. Rakvere linna üldplaneeringu alusuuringute raames koostatud linna rahvastikuprognoosi erinevad stsenaariumid näitavad (Rakvere linna rahvastikuprognoos , Tiit Tammaru, Tartu Ülikool), et tõenäoliselt ei ole linnaelanike arvus ega soolis-vanuselises koosseisus murrangulisi muutusi ette näha. Sellest teadmisest tuleb ka tuleviku planeerimisel lähtuda, jättes kavasse n-ö võimalikke reserve juhuks, kui prognoos paika ei pea. Töögruppides osalenud inimeste arvates on linna praegune suurus küll paras elukeskkonna kvaliteedi jaoks, kuid ettevõtluse arenguks oleks soodsam, kui elanike arv tunduvalt kasvaks. Linna tuleviku jaoks oleks parim elanikkonna mõõdukas kasv, mis tagaks optimaalse arengu ega tekitaks liialt suuri sotsiaalseid pingeid. Linna arengu suunamise üheks oluliseks aluseks on linna üldplaneering. Kehtiv Rakvere linna üldplaneering annab võimaluse vaadata üle ka sellest lähtuvad kokkulepped, antud juhul siis linna arengukava. Linna tulevikusoov Rakvere on nooruslik ja ulja mõtteviisiga linn, kus ettevõtlikel elanikel on meelepärast ja tasuvat tööd, tagatud on väga heal tasemel esmased teenused, elukeskkond on rahulik ning keha ja vaimu virgena hoidmiseks on palju mitmekesiseid võimalusi. Kodanikud on terved ja ettevõtlikud. Uljuse ja nooruslikkuse kõrval on väärtustatud kõigi vanuserühmade vajadused. Rakveres on ruumi mõelda. 3

4 1. HARIDUS Hetkeseis Rakveres on esindatud haridustasemed alates alusharidusest ja lõpetades kõrgema kutseharidusega, mis annab õpivõimaluse linnas ligi 3500 lapsele ja noorele. Täiskasvanutele on koolitusvõimalusi munitsipaalkoolides, riigikoolides ja erakoolides. Näiteks Juhan Kunderi Seltsi rahvakool, mis, omab Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba, ning kuhu on huviharidust omandama jõudnud igal aastal paarsada täiskasvanut. Kunderi Seltsi Rahvakool on koht Rakveres, kus erinevate hobidega saavad tegeleda kõik soovijad. Kõige populaarsemad on erinevad keele ja kokanduskursused aga alati täituvad ka aiakujunduse ja floristikakursused. Rahvakool teeb tihedat koostööd Avatud Haridusliiduga ning Tartu Rahvaülikooliga, kellega koos viiakse läbi erinevaid EU poolt rahastatud koolitusi. Alusharidust omandavad lapsed Rakvere linna koolieelsetes lasteasutustes: Rakvere Rohuaia Lasteaias, Rakvere Triinu Lasteaias, Rakvere Kungla Lasteaias. Erasektorist ostetakse lasteaia- ja lapsehoiuteenust vastavalt vajadusele. Põhiharidust omandavad koolikohustuslikud õpilased Rakvere Põhikoolis, Rakvere Gümnaasiumis ja Rakvere Reaalgümnaasiumis. Lisaks on võimalik õppida Rakvere Waldorfkoolis, Rakvere Eragümnaasiumis ja ka Mihkli Koolis Keskharidust omandavad nii linnast kui teistest kohalikest omavalitsustest pärit õpilased Rakvere Gümnaasiumis, Rakvere Reaalgümnaasiumis ja Rakvere Eragümnaasiumis. Kutse- ja täiskasvanuhariduse omandamiseks on loodud võimalused Rakvere Ametikoolis. Kõrgharidust pakub piirkonnas Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituut. Valitsuse otsuse kohaselt liideti Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Tallinna Tehnikakõrgkooliga, et suurendada tehnikaalade õpetamise mahtu piirkonnas. Teadusarendus ja innovatsioon (TAI) - Rakvere linn arendab koostööd kõikide Eesti ülikoolidega pakkudes ja võimaldades koostööd teadusarenduseks, teaduseks ja uuringuteks läbi erinevate koostööe. Rakvere linn on teadusarenduse ja innovatsiooni eestvedajaks Eesti omavalitsustasandil (robootika, kaasaegse linnaruumi lahendused jms..). Huvihariduse omandamiseks on loodud võimalused Rakvere Muusikakoolis, Rakvere Spordikoolis ning Rakvere linnas tegutsevates erinevates erahuvikoolides. Huviringid töötavad linna üldhariduskoolides, erakoolides, seltsides, ühingutes. Rakvere linna haridusvaldkonna olulisemad tugevused on: eriilmelised üldharidus-, huviharidus-, spordi ja kultuuriasutused, mis moodustavad mitmekesise õpikeskkonna; koostöö erinevate haridusasutuste vahel; edusammud muutunud õpikäsituse rakendamisel ja paindlikud võimalused kaasavaks hariduseks; ajakohastatud infotehnoloogia võimalused; lasteaedade füüsiline keskkond on kaasajastatud; haridusasutustes töötab pädev personal, kes on tunnustusi pälvinud nii maakonnas kui ka kogu Eestis. Rakvere linna haridusvaldkonna kitsaskohad on: haridusvõrgu ümberkorralduse muudatuste veel tegemata otsused; tugispetsialistide ja õpetajate vähesus ning ebapiisav järelkasv; pikaajalise kaasava hariduse kontseptsiooni puudumine; rahaliste vahendite vähesus haridustehnoloogilisteks ja metoodilisteks uuendusteks haridusasutustes muutuva õpikäsituse elluviimiseks; 4

5 HARIDUSASUTUSTE ÜHISOSA suurem osa koolide füüsilisest õpikeskkonnast on vananenud; kõrghariduse omandamise võimalused Rakveres kohapeal puuduvad. Visioon 2030: Haridusasutuste ning -võimaluste võrgustik toetab iga lapse, noore ja täiskasvanu vajadusi tervikliku isiksuse kujunemisel huvidest ja võimetest lähtuvalt. (täiskasvanud ja elukestev õpe): Alusharidus: kvaliteetne alusharidus on jätkuvalt kõigile soovijatele kättesaadav; Põhiharidus: linna kõikides põhikoolides on loodud õpikäsitust toetavad kaasaegsed õpitingimused kvaliteetse põhihariduse omandamiseks, mis võimaldab jätkata haridusteed soovitud koolis; Keskharidus: keskharidus on valikuvõimalustega ja konkurentsivõimeline Huviharidus: Rakvere linna elanikel on mitmekülgsed võimalused huvihariduse omandamiseks ning üld- ja huvihariduses tehakse lõimitud koostööd ja ressursse kasutatakse optimaalselt Kutseharidus: Linnal on välja kujunenud koostöövormid kutseharidust, kõrgharidust ja täiskasvanute täiendusõpet pakkuvate asutustega, arvestatakse ümbruskonna tööjõuturu vajadusi; Kõrgharidus: Rakveres on taas võimalus omandada konkurentsivõimelist kõrgharidust kohapeal (koostöö erinevate haridusasutustega); Teadusarendus ja innovatsioon: Rakvere on uuendusmeelne, mõistab teadus- ja arendustegevuse vajalikkust ning väärtustab innovatsiooni. Rakvere on rahvusvahelises teadusarenduse ja innovatsioonialases koostöös ülikoolidega aktiivne ja nähtav. Eesmärkide prioriteetsus, saavutamiseks vajalikud tegevused, teostaja, finantsallikad ja aeg Linna haridusasutused on integreeritud õppe- ja halduskorraldusega tervik, milles õpilastel on ühelt haridustasemelt või -astmelt teisele üleminek sujuv, vajadusi ja võimeid arvestav. E 1.1 Tuge vajavatele õpilastele on loodud vajaduspõhised õpivõimalused T Kaasava hariduse põhimõtetest lähtuvalt tuge vajavate laste/õpilaste toetamine. T Erispetsialistide koostöö soodustamine ja ühiskoolituste korraldamine. T Tugivõrgustiku (tugispetsialistid, koolide HEV-meeskonnad, linna sotsiaalosakonna töötajad jms) töö ühtsete põhimõtete loomine lasteaedades ja koolides (vastutamine, infovahetus). T Rakverele sobivaima tugivõrgustiku kompetentsikeskuse mudeli väljatöötamine Rakvere koolid, erasektor, 5

6 PÕHI ALUSHARIDUS E 1.2 Kõik haridusasutused on kaasatud vajalikesse programmidesse ja esse. T 1.2 Üleriigilistes ja rahvusvahelistes programmides ning es osalemine. koolid (ka erakoolid), lasteaiad (ka eralasteaiad), E 1.3 Rakvere linna haridusasutustel on kaasajastatud infotehnoloogiline süsteem. T Infotehnoloogia ajakohastamine ja uue tarkvara hankimine, aktiivne osalemine vastavates programmides. (era)koolid, (era)lasteaiad, E 1.4 Arendatud on täiskasvanuharidust ja erialaõpet. E 1.5 Linn on avatud koostööks erinevate kõrgkoolidega T Täiskasvanute täiend- ja ümberõppe toetamine koostöös Rakvere Ametikooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenindusmajandus Instituudiga, Eesti Töötukassaga. T 1.5 Kõrgkoolide potentsiaali kasutamine linna haridusvaldkonnas. Linna allasutused võimaldavad praktikakohti erinevate kõrgkoolide üliõpilastele. Rakvere Ametikool,. Eesmärk Tegevus Aeg Teostajad, rahastajad Kvaliteetne alusharidus on kõigile soovijatele kättesaadav. E 1.6 Alusharidus on kättesaadav T Sõimeealiste laste lapsehoiuteenuse rahastamine. T Vajadusel täiendavate lasteaia- ja sõimekohtade ostmine erasektorist. linnavalitsus, E Igale alushariduse soovijale on tagatud kvaliteetne õpe T Eralasteaedade ja lastehoidude arengu toetamine. T Lasteaedades märgatakse iga lapse eripära ja talle tagatakse sobiv arengukeskkond, mis kindlustab võimetekohase haridustee jätkamise. Rakvere koolides on loodud võimalused kaasaegse, kvaliteetse ja konkurentsivõimelise kesk- ja põhihariduse omandamiseks. 6

7 E 1.8 Koolivõrk on ümberkujundatud põhikoolideks ja riigigümnaasiumiks. E 1.9 Koolide füüsiline õpikeskkond vastab õppekava nõuetele. T Rakvere linnavalitsus töötab läbi komisjoni poolt tehtud ettepanekud, vajadusel esitab alternatiivsed valikud ning esitab need linnavolikogule arutamiseks, kelle eestvedamisel korraldatakse koolivõrgu ümberkujundamine. T Ümberkorralduste ajaks on tagatud kõikides koolides toimiv töö- ja õppekeskkond. T 1.9. Põhikoolihooneteks jäävate kinnistute ümberehitamine ja sisustamine kõikide põhikooliealiste õpilaste vajadusi arvestades, sh tuge vajavad õpilased. T Üldhariduskoolid teevad koostööd huvikoolidega, et siduda formaalne ja mitteformaalne haridus, lähtudes suunast Linn kui õpikeskkond , riik Linnaeelarve, T Õpilaste ja õpetajate välisvahetus. koolid, E 1.10 Haridus on konkurentsivõimeline. T Koostöö erinevate kõrgkoolidega, tagamaks kvalifitseeritud personali olemasolu kõigis linna haridusasutustes. T Külalisõpetajate kaasamine vastavalt vajadusele. T Koostöö linnas tegutsevate erakoolidega, et laiendada valikuvõimalusi põhihariduse omandamiseks erinevate õppekavade ja metoodikate kaudu. 2. TARISTU Hetkeseis Taristu ehk infrastruktuuri all käsitleme selles peatükis eelkõige tehnilist taristut: teed ja tänavad, vee- ja kanalisatsioonivarustus, elektri-, gaasi-, sooja- ja sideliinid. Rakveres on selles suhtes olukord üsna hea. Linnal on hea asukoht Tallinna Narva maantee ääres, seda läbib ka raudtee, sadamad (Tallinna, Kunda jm) on läheduses ning ka rahvusvaheline Tallinna lennujaam jääb vaid sajakonna kilomeetri kaugusele. Need on inimeste ja kaupade liikumiseks olulised kanalid. Linnasiseseks toimimiseks on aja jooksul välja ehitatud ka eluks ja ettevõtluseks vajalikud tehnovõrgud. Lühidalt nende olukorrast liigiti: 7

8 Vesi ja kanalisatsioon Rakvere linna ja selle lähiümbruse tarbeks kinnitatud põhjaveevaru m3/ööp on piisav ning tagab elanike ning ettevõtete veevajaduse. Vee- ja kanalisatsioonitrasside tsentraalse süsteemiga liitumise võimalus on loodud ca 99,5% linna olemasolevatest majapidamistest. Edaspidi tuleb töötada selle nimel, et linna kodanikele ja ettevõtjatele tagada optimaalse hinna ja kvaliteediga toimiv veevärgiteenus, et ka need majapidamised, mis siiani kasutavad oma veetarbeks salvkaevusid ning kanalisatsiooniks kogumiskaeve, ühendataks tsentraalsesse võrku. Kindlasti jätkub trasside rekonstrueerimine, sademevee kogumise ala laiendamine ning veepuhastusseadmete rekonstrueerimine. Edasiste arenduste puhul tuleb leida vahendeid liitumiste rajamiseks ning seda vajadusel ka naaberomavalitsuste territooriumil. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengusuunad on täpsemalt ära määratud ja kirjeldatud ÜVK arengukavas aastateks Gaasivarustus Gaasivarustuse võrk on linnas hästi arenenud ning olemasolevatele ja ka uutele klientidele on võimalik teenust pakkuda. Olulisi suuremahulisi investeeringuid praegu teada ei ole. Siin määrab tarbimise võimaliku kasvu uute klientide suhtes paljuski ära konkureerivate energiapakkujate teenuste hind ja kvaliteet. Gaasivarustuse võrgu omanike huvi on tänavate rekonstrueerimisel rekonstrueerida vajadusel ka omi trasse. Side Konkureerivaid teenusepakkujaid on piisavalt. Võrgud on hästi välja arendatud ning käib nende pidev uuendamine. Suuremahuliste andmehulkade edastamiseks on linnas olemas nüüdisaegsed kaabliühendused. Suuremad ärihooned varustatakse fiiberoptiliste kaablitega, mis tagavad levi suurema kiiruse ja kindluse. Jõudsalt areneb ka läbi õhu leviv andmeedastus. Tehnoloogiline areng on kiire, toimib teenusepakkujate vaheline vaba konkurents ning selles valdkonnas suuremahulisemaid linnakeskkonda moonutavaid või segavaid ehitustöid ette näha ei ole. Vanad vaskkaablid tõmmatakse kanalitest välja ja asendatakse nüüdisaegsetega. Lihtsam on uusi kaableid paigaldada sinna, kus on sidekanalisatsioon juba olemas ja kaevetöid ei ole tarvis teostada. Uute planeeritavate ehitusmahtude juures tagab Telia Eesti AS arendaja soovi korral fiiberoptilise ühenduse. Telia Eesti AS huvi on tänavate rekonstrueerimisel kõrvaldada õhuliinid ja asendada need maakaablitega. On alustatud kesklinna piirkonna katmist avaliku WIFI-võrguga. Elektrivarustus ja välisvalgustus Linn ja linna ümbruskonda jäävad tootmisalad on valdavalt vajalike võimsustega tagatud. Varustuskindlus on samuti piisav. Õhuliinid asendatakse maakaablitega ning seda koostöös tänavavalgustuse arendajatega. Rakvere linn ostab elektrienergiat börsilt korraldades riigihanke minikonkursse kolme pakkuja vahel iga poole aasta tagant. Valgustatud tänavaid on Rakvere linnas kokku 84,5 km. Linnas on 56,5 km õhuliine, 34 km kaabelliine ja 3,0 km toiteliine. Kokku on valgustuspunkte ~2950, millest 8% on elavhõbevalgustid, 17% LED valgustid, 62% naatriumvalgustid ja 13% pargivalgustid ja prožektorid. Välisvalgustusvõrgu kilpe on 48 tk ja linna halduses olevaid valgustusmaste 900. Ligikaudne tarbitav tänavavalgustuse võimsus on 340 kwh. Edaspidises arengus on suund võetud sellele, et järk-järgult asendatakse amortiseerunud ja suure energiatarbega elavhõbedavalgustid väiksema elektritarbe ning pikema elueaga kaasaegsete valgustite vastu. Võimalusel kasutada riiklike tõukefondide rahalisi vahendeid tänavavalgustuse uuendamiseks. Näiteks sai 2019.aastal Rakvere linn toetust EL Ühtekuuluvusfondist projektile Rakvere linna tänavavalgustuse renoveerimine, mille 8

9 raames on kavas renoveerida 1369 tänavavalgustuspunkti. Lähiaastatel on plaanis Rakvere linna tänavavalgustus viia täielikult üle LED-valgustusele ja kaasaegsele infrastruktuurile. Soojavarustus Rakvere linnas on määratud kaugküttepiirkond, kus tarbijad teenust kasutavad. Probleemiks on hetkel osade soojatrasside halb seisukord. Renoveerimist vajavatesse trassidesse investeerimiseks taotleb soojaettevõte vastavaid toetusi Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK). Trasside renoveerimisel on lõppeesmärk kogu süsteemi efektiivne tööshoidmine ning temperatuuride seire trassi eri lõikudes, sh klientide soojasõlmede olukorra jälgimine. Rakvere Soojuse AS ja linnakodaniku seisukohalt on soodne, et linna soojavõrku on ühendatud palju erinevaid soojatootjaid (Rakvere ES Bioenergia OÜ, Adven Eesti AS, Rakvere Soojus AS). Soojaettevõtte prioriteetideks lähitulevikus on seoses riigigümnaasiumi loomisega L. Koidula tänava ja selle ümbruses olemasoleva võrgu rekonstrueerimine ja laiendamine. Kaugkütte varustuskindlust tuleb tõsta, kodumaise kütusega peab olema tagatud linna baaskoormus. Tarbijale on soojatootjate lai valik väga positiivne ning kaugküte on hinnalt ja varustuskindluselt osutunud täiesti konkurentsivõimeliseks kütteliigiks. Hiljemalt 2020 aastal tuleks uuendada Rakvere Linnavolikogu 15. detsembri 2010 a. määruse nr 30 Rakvere kaugküttepiirkonna määramine 3 lõige 1 sõnastust ja lõikes 2 kirjeldatud Lisa 1 ja Lisa 2. Raudtee Raudtee olemasolu linnas on pigem positiivne faktor. Kuigi ühelt poolt tekitab see juurde probleeme liikluses, ohutuses ja mürafoonis, siis teiselt poolt avab võimalusi kaubavedudeks ja reisijate veoks. Viimastel aastatel on reisijate veo puhul rongi kasutamine muutunud oluliselt populaarsemaks. Rongiliikluse areng reisijate veo osas sõltub paljuski Euroopa Liidu ja Eesti valitsuse poliitilistest otsustest ja valdkonnale laekuvatest toetustest. Mugav ja kiire rongiühendus 100 km kaugusel oleva Tallinnaga võimaldaks elamist Rakveres ja töötamist Tallinnas ja vastupidi. Iseasi, kas selline pendelränne pikemas perspektiivis ikkagi parim lahendus on. Kokkuvõttes lisab raudtee olemasolu linnas siiski võimalusi olemasolevatele ning uutele ettevõtjatele. Lähiaastate eesmärgiks on Raudteejaama kõrval, Jaama tänaval asuvate linnale kuuluvate kinnistute välja ehitamine selliselt, et oleks võimalik senisest enam kasutada rongi- ja bussiliinide kooskõlastatud sõiduplaanidest tekkivaid võimalusi kogu piirkonna huvides. Samuti kavandame kogu ülejäänud infrastruktuuri, mis seotud rongiliiklusega (bussipeatused, ooteplatvormid, infotahvlid, parkimisalad, jalgrattaparklad ja - majad, ootesaal, tualetid jne.) välja arendamist. Rakvere linna lähiaastate üheks prioriteediks on elektriraudtee. Sõiduteed Valdkonna arengu suunamiseks oleks vajalik koostada Rakvere linna liikluse arengukava Viimane versioon on aastast 2015 ja seega iganenud. Vee- ja kanalisatsioonivarustuse rekonstrueerimistööde lõppemisel on eesmärgiks kõvakattega katta kõik Rakvere linna teed ja tänavad. Suuremaid investeeringuid nõudvad objektid, nagu viaduktid ja uued läbimurded jms teostatakse välisvahendite kaasamise võimaluse korral. Lähituleviku suuremate töödena on kavas renoveerida täielikult Võidu tn, Karja tn, Rägavere tee, Pikk tn, Tallinna tn, Kauba tn, Küti tn, Viru tn, Vee tn ja sild, L. Koidula tn, Kastani pst, Narva tn, Aia tn, Tartu tn, Tammiku tn, Õie tn, Vallikraavi tn, Piiri tn, Vabaduse tn, Tuleviku tn ja C. R. Jakobsoni tn ühendus Kastani puiesteeni ja Seminari tänav. Lisaks veel Posti tn, Ilu ja Jaama pst. Täiesti uue ühendusena planeeritakse Kajaka ja Västriku tn ühendusteed. 9

10 Ühistransport Kuna linn on väike ja liikumisvajadused ulatuvad üle omavalitsuste piiride, on ka tulevikus ilmselt mõttekas toimiva liinivõrguga jätkamine. Ühistranspordi korraldamisel on keerulisemaks komponendiks selle tasuvus ja doteerimine. Viimastel aastatel on hoiakud ühiskonnas soosinud ühistranspordi arendamist, kuna seda on peetud otstarbekamaks ja keskkonnasäästlikumaks. Teatud oludes on see reisijate vähesuse korral siiski vastupidi. Tulevikus saab ilmselt määravaks siiski mugavus ja inimese ajaressursi hind, mis seab ühistranspordi konkurentsivõime Rakvere linnas ja lähiümbruses veel suurema surve alla. Kuna alates aastast on ühistransport Rakvere linna korraldada, siis näeme vajadust olemasoleva liinivõrgu korrastamist hiljemalt aastaks 2021, et alustada liinitööd korrastatud liinivõrguga aastast 2022 ( peale täna kehtiva otselepingu lõppemist) keskkonnasõbralike bussidega. Kergliiklus- ja kõnniteed Üheks enim kõneainet pakkuvaks teemaks on linna kõnniteede ja jalgrattaga liikumise võimalused ning nende olukord linnas. Seisukoht on, et olemasolevad kõnniteed tuleb kindlasti korda teha. Arutelu koht on kindlasti uute kergliiklusteede ehitamise vajadus ja maht. Rakveres on kergliiklusteede arvukus suurenenud ja olukord on tunduvalt paranenud, kuid kergliiklusteede võrgustiku arendamist tuleb jätkata. Hõredama liiklusega tänavatel on väikelinnas rattaga liikumiseks mõistlik kasutada tänavat ning paralleelse rattatee rajamine ei ole otstarbekas. Küll aga on vajalik rajada kergliiklusteed tihedama liiklusega autoteede kõrvale, kus oleks tagatud ka suurem potentsiaalne kasutajate hulk. Võttes arvesse ka maa-aluste kommunikatsioonide olukorda ning võimalikke kokkuleppeid kergliiklusteede ehitamiseks eramaadele, on veel esmajärjekorras vajalik rajada järgmised lõigud: Kesklinn Tartu tänava lõpuni Kesklinn Narva tänava lõpuni Kesklinn Rägavere tee lõpuni Karja tänav, Vesiveski tänavast Kastani puiesteeni Õie tn Annemäe teest kuni Tammiku tänavani Tammiku tänav Kesklinn Vabriku tänava ja Näituse tänava ristmikuni Lennuliiklus Üldplaneeringus on kajastatud Rakvere lennuvälja arendamine väikelennukite, hobilennunduse, väikekaubavedude ja operatiivlendude teenindamiseks. Laiema reisilennuliikluse vajaduse katab Lennart Meri Tallinna lennujaam, millega on hea transpordiühendus. Aasta 2030 visioon Linnasiseselt on välja arendatud kõnni- ja jalgrattateede võrk, mis võimaldab elanikel mugavalt igapäevased toimingud sooritada jalgsi või jalgrattaga. On loodud jalgrattaühendused linna ringteega ja ümbruskonna valdade jalgrattateedega. Toimib jalgrataste ja tõukerataste laenutussüsteem. Rakverel on tagatud hea transpordiühendus nii reisijate kui kaubavedude osas kõigis suundades (Tallinn, Helsingi, Tartu, Peterburi, Kunda (sh sadam), Peipsi järv, Eesti põhjaranniku väikesadamad). Linn on täies ulatuses varustatud korralike vee- ja kanalisatsioonitrasside võrguga. Teenuse hind ja kvaliteet on tasakaalus. Tagatud on piisava ressursiga kvaliteetne, puhas vesi. 10

11 Energiaturul valitseb vaba konkurents ning toimiv turg tagab elanikele ja ettevõtjatele võimaluse leida endale parim teenusepakkuja. Kohalikul ressursil baseeruv taastuvenergia on saavutanud energiabilansis arvestatava osakaalu. Linna põhja- ja lõunaosad on ühendatud kiirete ja ohutute ühendustega. Rajatud on viadukt, ühendamaks Kauba tänavat Arkna teega. Transiitliiklus on suunatud läbi silmusrambi F. R. Kreutzwaldi tn-lt Jaama puiesteele. Tallinna tn on ühendatud Jaama puiesteega läbi C. R. Jakobsoni tn pikenduse. Tähtsaimad eesmärgid ja tegevused tulevikusoovide saavutamiseks, mis nõuavad kohest rakendamist Eesmärkide prioriteetsus, saavutamiseks vajalikud tegevused, teostaja, finantsallikad ja aeg Eesmärk Tegevus Aeg Teostajad, rahastajad E 2.1. Kõnni- ja kergliiklusteede ehitus ja remont 2022 E 2.2 Sõiduteede ning ristmike remont ja rekonstrueerimine E 2.3 Võrkude ühise digitaalse T 2.1 Nimetatud lõikude rajamine, mis ühendab erinevad suunad: 1. Kesklinn Tartu tänava lõpuni 2. Karja tänav - Vesiveski tänavast Kastani puiesteeni 3. Kesklinn - Rägavere tee lõpuni 4. Õie tänav - Annemäe teest kuni Tammiku tänavani 5. Tammiku tn 6. Kesklinn Vabriku tänava ja Näituse tänava ristmikuni T 2.2 Suure koormusega tänavate ja ristmike arendamine ja väljaehitamine Teed ja tänavad 1. Rägavere tee (Kaevu tn linnapiirini) 2. Tallinna tn (Võidu tn Kauba tn) 3. Võidu tn (Jaama tn Tallinna tn) 4. Karja tn (Vesiveski tn Tartu tn) 5. Pika tänava rekonstrueerimine (sh Posti, Silla, Sauna tänavad) 6. Ilu ja Jaama pst 7. Vee tn II etapp 8. Tehase tn. Ristmikud 9. C. R. Jakobsoni Parkali F. G. Adoffi Kastani pst. 10. Laada F. G. Adoffi 11. Jaama pst ja Võidu tn 12. Tartu tn - Karja tn - Kastani pst J. Kunderi tn. 13. Tartu tn Lilleoru tn 14. Tammiku tn Õie tn T 2.3 e eestvõttel arendada võimekust digitaalsete andmebaaside 2022 võrkude valdajad 11

12 andmebaasi loomine ja haldamine E 2.4 Energiasäästu arendamine E 2.5 Tänavavalgustuse ökonoomsemaks ja energiasäästlikumaks muutmine kasutades innovatiivseid lahendusi E 2.6 Raudteejaama integreerimine erinevate liikumisviisidega kasutamiseks ning leida nende haldamiseks optimaalne lahendus. Linna võrkude andmebaasi sidumine Maa-ameti GIS-ga. T 2.4 Rakvere soojamajanduse arengu ja investeeringute kava uuendamine T Tänavavalgustuse õhuliinide asendamine maakaabelliinidega ja lampide järk-järguline asendamine ökonoomsemate ja töökindlamatega (EL Ühtekuuluvusfondi projekt Rakvere linna tänavavalgustuse renoveerimine ); T Tänavavalgustuse optimaalse juhtimissüsteemi arendamine T Tänavavalgustuse inventeerimine ja digitaalse andmebaasi loomine; T Ehitatakse välja jalgratta- ja autoparklad ning bussipaviljon ootesaali ning tualettidega. T Paigaldatakse rongi- ja bussiliikluse reaalaja infotahvlid T Ehitatakse välja raudteejaama viivad juurdepääsuteed, kõnniteed, kergliiklustee AS Rakvere Soojus, Linnatänavate ja ristmike rekonstrueerimise hangetel tuleb võimalusel lahendada ka kõnniteede ja välisvalgustuse küsimused. Kuna teetööde rahaline maht on suur, tuleb jätkuvalt otsida kaasrahastamist erinevatest fondidest ja ning muudest allikatest. Võimaluse korral tuleb ka erasektoriga kulutusi jagada. Lisaks linnas lahendamist vajavad eesmärgid, tegevused ja Eesmärk Tegevus Aeg Teostajad, rahastajad E 2.7 Linnaliikluse arendamine T 2.7 Teede ja tänavate teehoiukava täitmine ja uuendamine E 2.8 Ühistranspordi arendamine T Ühistranspordiliinide nr 1, 2, 3, 5 peatuskohtade korrastamine ja remont T Autovabade päevade korraldamise toetamine T Linna liinivõrgu korrastamise eeltegevused (hetkeolukorra analüüs ja parima lahenduse väljaselgitamine) T Linna liinivõrgu seostamine rongiliiklusega Põhja-Eesti Ühistranspordikes kus, 12

13 T Uute parklate ehitamine kesklinnas Keskväljaku kõrvale (Laada tn 12a hoone alla), Lai tn 11b. Parkali parkla rekonstrueerimine mitmetasandiliseks, Vallikraavi tänava piirkonna parklate arendamine, Vabaduse Tuleviku - L. Koidula Võimla tänavate vahelisele alale parkimislahenduste leidmine. T Seminari tänava arendus 2025 E 2.9 Linna liiklusskeemi arendamine, tänavavõrgu arendamine T Päikese tänava ühendamine Vabaduse tänavaga T C. R. Jakobsoni tänava läbimurde ehitus Tallinna tänavalt Kalda tänavani T Moonaküla silmusrambi ehitustööd 2025 T Kajaka tänava läbimurre Rägavere teele 2025 T Kungla tn pikendus, Tuuslari ja Salme tn välja ehitamine 2025 T Vabaduse platsi alla maaaluse parkla rajamine T Jalgrataste parklate ehitamine T Samatasandiliste raudteeületuskohtade märgistamine ja turvalisemaks muutmine., Eesti Raudtee E 2.10 Liikluse muutmine jalakäija- ja jalgratturisõbralikuks T Promenaadi ja Seminari tänava telje omavaheline ühendamine ja kujundamine atraktiivseks kaasaegseks jalakäijate alaks T Vallimäe ja Teatrimäe vahelise ühenduse aktiveerimine jalakäijatele. Vallimäe ja Keskväljaku vahelise ühenduse (Parkali tn) aktiveerimine jalakäijatele. Vabaduse platsi ja Keskväljaku vahelise ala (L. Koidula tn) aktiveerimine jalakäijatele

14 3. RUUMILINE PLANEERIMINE Hetkeseis Linna ruumiline planeerimine ning arendamine on läbi aegade olnud prioriteetne ning järjepidev ning sellest tulenevalt ka orgaaniline. Linn on ümbruskonna omavalitsustega väga tihedalt seotud nii sisuliselt kui ka geograafiliselt (liiklusühendused, kergliiklusteed, kaubanduskeskuste paiknemine, funktsioonide jagamine). Tulevikuvisioonid Seoses linna ääres asuva kaubanduskeskuse Põhjakeskus populaarsusega on kesklinnas aktiivset liikumist vähemaks jäänud, tuleb teha jõupingutusi inimeste linna südamesse tagasi meelitamiseks. Väga suurt ressursi nähakse linnust ja Tarva kuju külastavate turistide näol. Praegune probleem on, et vaid väga väike osa nimetatud objekte külastavatest turistidest jõuab kesklinna. Tuleb luua eeldused, et turiste, kes külastaks ka südalinna oleks rohkem, ning nende poolt linnas veedetud aeg pikeneks. Sellesuunalist arengut saab juhtida Vallimäe ja Keskväljaku vahelise ala atraktiivsemaks muutmisega ning mugavate ühenduste loomisega. Ühe asjana on ära tehtud näiteks jalakäijate promenaadi rajamine Parkali tänavale, mida lähitulevikus plaanitakse edasi arendada, lahendades Parkali ja Jakobsoni ristmik nii, et jalakäijal oleks jätkuvalt prioriteetne liikumine. Bussiga linnusesse saabuval turistil peab tekkima huvi ja tahtmine liikuda Tarva ja linnuse juurest keskväljaku suunas, ning sealt edasi loodavale Arvo Pärdi muusikamaja esisele Vabaduse platsile, kuhu talle buss on juba vahepeal vastu tulnud. Lisaks kesklinnas paiknevale spaale, keskväljakule, promenaadile, spordirajatistele, bussijaamale, Rakvere liginullenergia linnavalitsusehoonele ja teistele asutustele oleks siia vaja juurde uusi maamärke. Edasi tuleb arendada ka Keskväljaku vaatamisväärsuste arsenali (nt liivakella projekt, köisraudtee vms), mida nägemata ei taha inimene Rakverest lahkuda. Tuleks parandada ka jalakäijate ühendust Keskväljaku ja Vabaduse platsi vahel, sest esmatasandi tervisekeskus, Arvo Pärdi muusikamaja ning aastaks 2022 valmiv riigigümnaasium muudavad Vabaduse platsi ümbruses liikumise nii autoga, kergliigeldes kui jalgsi väga aktiivseks. Kergliiklejal saab olema sujuvam ja orgaanilsem liikumine Seminari tiheasustatud korterelamute alalt spordikeskuse ja spaa suunal. Promenaadi ja Seminari tänavaala ühendamine muutuvad järjest aktuaalsemaks toitmaks nii linna peatelge ennast kui ka funktsioone selle ümber. Aasta 2030 visioon Rakvere kesklinn on atraktiivsete jalakäijate tänavate ja linnus on rippraudteega ühendatud kesklinnaga. Linnas on vaatamisväärsuste kogum, mida teatakse ka Eesti piiridest väljaspool ning linnal on kuvand, mida kõik tahavad oma silmaga kohapeal näha; Kesklinn on välja arendatud äri- ja kultuurikeskuseks. Kesklinn on inimestest tulvil, siinne keskkond on atraktiivne ja mitmekülgne ning jalakäijasõbralik; Linna tööstusalad on välja arendatud, tootmises kasutatavad tehnoloogiad on kaasaegsed ja keskkonnasõbralikud. Tootmine linna ettevõtetes on innovaatiline ning töötajad motiveeritud. Ettevõtlusele on tagatud head logistilised võimalused toodangu ja tooraine vedudeks (raudtee, sh ühendus sadamatega, maanteed, väikelennukite lennuväli jne). Töökohtade ja elupiirkondade vahel toimivad mugavad, kiired ja ohutud transpordiühendused; Elamuturul on valida erinevatele maitsetele ja nõudmistele vastavaid kodusid (aedlinna eramutest kesklinna korteriteni). Nõudlus ja pakkumine on tasakaalus ning sobivate eluruumide valik lai; 14

15 Linna liiklusskeem on loogiline ja hästi toimiv ning jalakäiate prioriteediga. Lisaks väljaehitatud ja heakorrastatud kõnni- ja kergliiklusteedele on ka linnatänavad ja liiklussõlmed rekonstrueeritud ning vastavad liiklejate nõudmistele ja koormustele. Linna on tekkinud ka jalgrataste ja tõukerataste laenutuspunktid, mis paigutatakse suuremate keskuste ja sihtpunktide juurde; Toimib naabervaldadega piirdeülene funktsioneerimine. Koos on läbi mõeldud elanikele olulised teenused nii ühistranspordi kui näiteks ka loomade varjupaiga teema. Kohalik elanik peab tunnetab Lääne-Virumaad kui ühtset tervikut; Linnaplaneerimisesse on kaasatud innovaatiliste ja digitaalsete lahenduste rakendamine. Planeeringute ja e menetlemine toimub läbi internetikeskkonna. Kohaliku kogukonna kaasamine linna planeerimisse on orgaanilisem ning sõlmküsimused arutatakse läbi juba planeerimisetapis. Lähtealuseks on kaasav planeerimine; Haldusüksuste optimeerimise tulemusel on Rakvere linn territooriumilt suurem ja võimekam (Suur-Rakvere); Linnas on olemas kõrgtasemeline kontserdimaja Arvo Pärdi muusikamaja näol. Tähtsaimad eesmärgid ja tegevused tulevikusoovide saavutamiseks, mis nõuavad kohest rakendamist Eesmärkide prioriteetsus, saavutamiseks vajalikud tegevused, teostaja, finantsallikad ja aeg Eesmärk Tegevus Aeg Teostajad, rahastajad E 3.1 Kesklinna elavdamine T Linnuse ja kesklinna ühenduste atraktiivsemaks muutmine (tihendamine, elavdamine, jalakäijasõbralik lahendamine) T Kesklinna uute vaatamisväärsuste rajamine T Linnust külastavate turistide kesklinna toomine koostöös sihtasutusega Virumaa Muuseumid ja giididega T Olemasolevate vaatamisväärsuste korrashoid T Jalakäijasõbraliku ja linna külalistele atraktiivse ühenduse loomine Keskväljaku ja Vabaduse platsi vahel., erasektor E 3.2 Ettevõtluskeskkonna arendus E 3.3 Liikluskorralduse parandamine E 3.4 Tark linnaplaneerimine T 3.2 Tööstuspargi taristu arendamiseks vajalike tööde teostamine ning kruntide realiseerimise ettevalmistamine. Lisaks ka teiste perspektiivsete arendusalade ettevalmistus investeeringuteks. Aktiivne turundustegevus kruntide realiseerimiseks T 3.3 Rakvere linna liikluse arengukava kaasajastamine ja rakendamine T 3.4 Targa linna e väljatöötamine ja rakendamine kasutades vastavaid tegevusi ka linnaplaneerimises

16 E 3.5 Kvaliteetse elukeskkonna arendamine T 3.5 Terviklike elamupiirkondade arendamine, sh Lennuki ja Linnuriigi elamupiirkondade arendamise jaoks vajalike ettevalmistavate tööde ja planeeringu tegemine T3.6 Kesklinna tihendamine. Linnale kuuluvate kruntide ülevaatamine ning analüüs. Vajadusel realiseerimine terviklikuma ja ühtsema linnasüdame saamiseks. T 3.7 Tammetõru tn 9 maaüksusele Rakvere tammiku tervise- ja jooksuradadele juurdepääsutee rajamine fondid Lisaks prioriteetsematele linna arengu jaoks oluliste eesmärkide, e ja tegevuste loetelu Eesmärk Tegevus Aeg Teostajad, rahastajad E 3.6 Elamumajanduse arendamine Minimaliseerida elamumajandusega seotud riske linnas (kinnisvaraarendus, elamute füüsiline ja moraalne vananemine, vähene vastutustunne) T Elamuehituseks sobivate alade ja kruntide planeerimine T Korteriühistute ja ühisuste arengu toetamine. Ühistulise elamuehituse algatuste toetamine. Ühistute ja ühisuste renoveerimise toetamine. Elusasemealaste uuringute, koolituse läbiviimine T Korterite ehitamine, ostmine elukoha kaotanute eluasemevajaduste rahuldamiseks. Munitsipaalkorterite ehitamine, ostmine eluruumi tagamiseks linna vähekindlustatud elanike gruppidele. Linna jaoks ebaotstarbekate munitsipaaleluruumide võõrandamine (avalikel enampakkumistel) T Munitsipaaleluruumide passistamine ja munitsipaalhoonetele energiaauditite tegemine (energiamärgis), remondivajaduse määramine, remontimine T Vanalinnas asuvate hoonete säilimise toetussüsteemi elluviimine (restaureerimistoetus) Eriti tähelepanu all Pika tänava äärde jäävad hooned. T Heakorrastatud elamute, ühistute ja asutuste tunnustamine E 3.7 Lihtsustada T 3.7 Arendada planeeringute menetluses pidev pidev Eesti Korteriühistute Liit, riik pidev riik, pidev pidev riik, pidev riik pidev 16

17 planeeringute menetlusprotsessi E 3.8 Haldussüsteemi optimeerimine elektroonilisi kanaleid ja andmebaase T 3.8 Haldusterritooriumi suurendamine naaberomavalitsuste linnalise iseloomuga asulatega ühinemise kaudu 2030 naaberomavalitsused 4. KESKKOND, JÄÄTMEKÄITLUS Hetkeseis Rakvere linn on loodusliku keskkonna osas heas seisus. Ka inimtekkeline keskkond, arvestades suuremate tootmisettevõtete mastaape, on planeeringuliselt hästi paigas ning suuremaid probleeme ei esine. Suurimate keskkonnaprobleemidena tunnetatakse müra- ja õhusaastet ning osaliselt ka jäätmemajandust. Müratasemete lubatavad normid on Eestis vastavate aktidega normeeritud ning nende ületamise korral on häiritaval võimalik Keskkonnainspektsioonist õigust nõuda. Keerulisem on müraga nendel juhtudel, kui tase jääb küll normi piiridesse, kuid siiski elanikke häirib. Sellest lähtuvalt koostati aastal Rakvere linna mürakaart, et välja selgitada müra allikad ja tasemed ning võimaluste piires neid vähendada. Jäätmemajandust reguleerib täpsemalt Rakvere linna jäätmekava ja riigi jäätmekava. Olmejäätmete vedu linnas toimub korraldatud jäätmeveona ja on lisandunud biojäätmete vedu. Kõikvõimalike taaskasutamiste majanduslik otstarbekuse leidmine on pidev protsess ning paljuski mõjutatud Euroopa Liidu poliitilistest otsustest. On täiustatud avalike pakendikogumismahutite kogumisvõrgustikku. Toimub pidev teavitustöö jäätmete sorteerimise ja taaskasutuse osas. Vabariigi Valitsuse poolt a kinnitatud Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava kohaselt on Soolikaoja ökoloogiline seisund "halb ÖP (ökoloogiline potentsiaal)", koondseisundi hinne "halb". Aastaks 2021 on veemajanduskava kohaselt eesmärgiks saavutada Soolikaoja seisund "kesine ÖP". Rakvere linn on partner Keskkonnaministeeriumi poolt koordineeritavas projektis LIFE IP CleanEST. Projekti raames teostatakse Soolikaoja uuring saasteainete allika tuvastamiseks ja edasiste meetmete määratlemiseks. Lisaks teostatakse jääkreostuse uuring Rägavere tee lõpus asuva bensiinijaama territooriumil ning töötatakse välja meetmed pinnasereostuse puhastamiseks. Tegevuste eest vastutab Keskkonnaamet ning uuringud viib läbi Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Projekti raames leitakse tulevikus ka jätkurahastusi, et siis uuringutulemuste ja väljatöötatud meetmete alusel teostada reostuste likvideerimised ja jõuda veekogumite seisundi parandamiseni. Rakvere linn ja AS Rakvere Vesi osalevad projektis EU Interreg Baltic Sea Region Läänemere kaitsmine puhastamata reovee ärajuhtimise eest linnapiirkondade üleujutuste ajal. (NOAH) Rakvere pilootala toimub sademevee süsteemide mõõdistus ja andmete töötlus ning luuakse mudel pinnavormide ja sadeveesüsteemidega, mis annab aimu sadevee liikumise, immutamise ja võimalike üleujutusalade kohta. See annab võimaluse paremini planeerida ja suunata sadevett. Plaanis on ka Süstatiigist targa lüüsi abil luua puhvertsoon, mis vajadusel hoiab sadevett kinni. Kliimaneutraalne Rakvere Euroopa Liit on pikemaajalised kliimaeesmärgid kokku võtnud dokumendis Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks Eesmärkidest peamine on süsinikuheite vähendamine protsenti võrreldes aastaga. See tähendab heite reaalset vähendamist ELis ning ei hõlma heitkogustega kauplemist. Eesmärgi saavutamiseks 17

18 on vaja heitkoguseid vähendada aastaks 40 protsendi ning aastaks 60 protsendi võrra. Koos teiste arenenud riikidega peab EL astuma järkjärgulisi samme madala süsinikuheitega majanduse suunas. Eesti kliimapoliitika raamdokumendiks on Kliimapoliitika põhialused aastani 2050, millega lepiti kokku valdkondlikes ja kogu majandust hõlmavates poliitikasuundades, mis seavad selge teekonna aastani 2050, kuidas kasvuhoonegaaside heitkogust vähendada ning ühtlasi ka kliimamuutuste negatiivsete mõjudega kohaneda. Kliimapoliitika põhialused seab Eesti eesmärgiks kasvuhoonegaaside heite vähendamise 80% võrra aastaks Rakvere linn plaanib aastatel 2021 koostada ja vastu võtta Rakvere linna säästva energia ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava (SECAP). Tegevuskava on alusdokumendiks linna kliima- ja energiaeesmärkide saavutamisel ning selle koostamise raames töötatakse välja linna: - energia- ja kliimapoliitiline visioon aastani säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise strateegia. Aasta 2030 visioon Rakvere linn on ulatuslike metsa- ja rohealadega tervislik, puhas ja turvaline elukeskkond. Rakvere võab suuna kliimaneutraalsusele programmiga Kliimaneutraalne Rakvere 2050 Elanikele on tagatud puhas õhk ja vesi. Mürasaaste on viidud miinimumini. Linnas tegutsevad tootmisettevõtted kasutavad kaasaegseid, turvalisi ja keskkonnaohutuid tehnoloogiaid. Linnaelanike ja ettevõtete hoiakud on säästvad, jäätmemajandus toimib optimaalselt ning valdav enamik tekkivatest jäätmetest suunatakse taaskasutusse. Soolikaoja avamise väljaarendamise ja sesundi paranemisega on Rakverest saanud nn veeäärne linn. Tähtsaimad eesmärgid ja tegevused tulevikusoovide saavutamiseks, mis nõuavad kohest rakendamist Eesmärkide prioriteetsus, saavutamiseks vajalikud tegevused, teostaja, finantsallikad ja aeg Eesmärk Tegevus Aeg Teostajad, rahastajad E 4.1 Optimaalseima jäätmeveoteenuse tagamine T 4.1 Jäätmete äraandmise võimaluste tagamine koostöös jäätmekäitlejatega. Rakvere linn korraldab jäätmekäitlust koostöös teiste maakonna omavalitsustega Lääne- Viru, erasektor E 4.2 Mõistliku keskkonnateadlik kuse edendamine Jäätmekeskuse baasil T Rakvere linna säästva energia ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava (SECAP) valmimine sealhulgas energia- ja kliimapoliitiline visioon aastani 2050 ja säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise strateegia T Koostöölepingu sõlmimine keskkonnaministeeriumiga , erasektor T Loodushariduse alaste tegevuste 18

19 E 4.3 Õhu- ja võimaliku pinnasereostuse riskide vähendamine E 4.4 Looduskeskkonna säilitamine E 4.5 Looduskeskkonna majandamine E 4.6 Looduskeskkonna arendamine E 4.7 Puhkealade korrastamine E 4.8 Kodutute loomadega tegelemine E 4.9 Mürahäiringu vähendamine soodustamine koostöös Rakvere haridusasutuste ja noortekeskusega. Sõpruslinnadega vastavate organisatsioonide parima praktika ja uuendusmeelsemate mõtete ja kogemuste vahetamine. Energiasäästliku linna maine tugevdamine hoonete energiatõhususe suurendamise, tänavavalgustuse renoveerimisel kasutatavate uuenduslike lahenduste teostamise ning keskkonnasõbraliku linnatranspordi arengu soodustamise kaudu. Sellesuunalise koostöö arendamine eraettevõtjatega T Keskkonnasõbralik teede, parklate ja tänavate hooldus vastavalt vajadusele T Keskkonnasõbralik ühistransport T 4.4 Rakvere tammiku kui väärtusliku loodusobjekti hoidmine ja loodushoidlik arendus T Linnametsa metsamajanduskava täitmine. Prioriteetne on linnametsa rekreatiivsete eesmärkide järgne majandamine. Linnametsa laiendamine, põhjametsa loomine ja kasvatamine T Soolikaoja ja sellel asuvate paistiikide settest ja taimestikust puhastamine ja võimalike reostuskollete leidmine ning likvideerimine T 4.6 Soolikaoja avamise projekti ja uuringute jätkamine T 4.7 Linna pinnase ladustamisalade arendamine, kujundamine rekreatsiooni aladeks T 4.8 Varjupaigale uue asukoha leidmine ja rajamine T Koostöö müraallikate valdajatega mürataseme vähendamiseks. T Uutel planeeringualadel mürakaardi andmetega arvestamine nii müraallikate lisandumisel tekkida võiva koosmõju osas kui olemasoleva müra leviku tõkestamise osas , erasektor VIROL,, erasektor Lisaks prioriteetsematele linna arengu jaoks oluliste keskkonnae ja -tegevuste loetelu Eesmärk Tegevus Aeg Teostajad, rahastajad 19

20 E 4.10 Taristu arendamine T 4.10 Korduvkasutusega pakendijäätmete kogumise soodustamine (s.h taaskasutatavate jäätmete kogumise korraldamine) E 4.11 Keskkonnaseisundi seire T 4.11 Ussimäe prügila sulgemisjärgses seires osalemine E 4.12 Keskkonnateadlikkuse tõstmine T Elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmine infolehtede, infopäevade, seminaride ja meedia abil T Inimeste kaasamine talgupäevadele T Rakvere linna säästva energia ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava (SECAP) 2021 E 4.13 Jäätmehoolduse arendamine T Rakvere linna jäätmekava ja Rakvere linna jäätmehoolduseeskirja vastavusse viimine Keskkonnaministri määrusega nr. 4 Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused T Koostöö Lääne-Viru Jäätmekeskusega HALJASTUS Hetkeseis Rakvere näol on tegu küllaltki rohelise linnakeskkonnaga. Ainuüksi metsade all on ca 15% linna haldusterritooriumist. Lisanduvad pargid ja muud väiksemad haljasalad, kokku moodustavad linna rohealad ligikaudu kolmandiku kogu pindalast. Vallimägi, kui silmapaistvam maamärk, liigendab reljeefi. Ka kesklinn ja selle ümbrus on roheline ja puiesteed lisavad rohelust veelgi. Tuntumad haljasalad ja puhkekohad on Vallimägi, Tammik, Palermo mets, Õpetaja heinamaa, Kiriku park, Rahvaaed, Promenaad ning kesklinna haljasalad. Ühtne rohealade võrgustik puudub linna põhjaosas. Kõikidel väiksematel haljasaladel võiks olla n-ö oma nägu. Iga park peaks teistest erinema ja kandma oma identiteeti. Oluline ei ole standardile vastavalt niidetud muru, pöetud hekid ja lilleklumbid. Tähtis on, et linnakodanik ennast ühes või teises kohas hästi tunneks ning alade hoolduskulud oleks mõistlikud. Selle põhimõtte järgi tuleb esmajärjekorras uuendada ja hooldada olemasolevaid objekte. Projekti korras uute objektide rajamisel tuleb põhjalikult kaaluda võimekust neid ka üleval pidada. Linna haljastuse ja sellega seonduva tugistruktuuri optimaalseks arendamiseks on linna tellimusel koostatud spetsiaalsed kavad: Artes Terrae OÜ poolt koostatud Rakvere haljastu analüüs. Köide I. Rakvere haljastu ja rohestruktuur (Tartu, 2009) ja OÜ Kivisilla poolt koostatud Rakvere linna avalike mängu- ja spordiväljakute analüüs ja arengusuunad (Tallinn 2009). 20

21 Aasta 2030 visioon Linnas on tagatud mitmekülgne, aktiivseid tegevusvõimalusi ja esteetilisi väärtusi pakkuv ning kõiki sotsiaalseid gruppe rahuldav rohe- ja puhkealade võrgustik. Linna kalmistud on heakorrastatud. Tagatud traditsioonilised matmisvõimalused ning välja on arendatud urnimatuste võimalused. Alustatud on matmisi uuel kalmistul. Rakvere on heade ning eriilmeliste puhkealadega ühtlaselt varustatud linn. Linna haljasalade ja mänguväljakute rajamisel ollakse innovaatilised ja hooldamisel jälgitakse, et kulud ei oleks ebamõistlikult suured. Oluline on tagada puhkealade ja mänguväljakute omanäolisus. Rakveres on vähemalt üks keskne ja mahult suurem mänguväljak erinevas vanuses lastele, perede ühise ajaveetmise soodustamiseks. Linnakodanikele rajatud puhkealad ja tervisespordirajad pakuvad lisaväärtust ka erasektori poolt turismiteenuseid pakkuvatele ettevõtetele ja meelitavad linna rohkelt turiste. Linna kõrghaljastuse osakaal on suurenenud ning hoolduse tase on tõusnud. Linnal on oma arborist Tähtsaimad eesmärgid ja tegevused tulevikusoovide saavutamiseks, mis nõuavad kohest rakendamist Lähtuvalt varasemalt koostatud töödest, rahalisest võimalustest ja töögrupi arvamustest joonistus välja järgnev prioriteetide tabel: Eesmärkide prioriteetsus, saavutamiseks vajalikud tegevused, teostaja, finantsallikad ja aeg Eesmärk Tegevus Aeg Teostajad, rahastajad E 5.1 T 5.1 Peremänguväljakute rajamine Mänguväljakute (väikelastest eakateni), erasektor arendamine E 5.2 Vähest ressurssi nõudvate uudsete ideee läbiviimine E 5.3 Kalmistute teenindustaseme tõstmine E 5.4 Rohealade ja puhkevõimaluste T 5.2 Teostada alljärgnevad : 1. Üliõpilaste- ja õpilaste ajutiste installatsioonide loomise võimalus linnaruumis 2. Lammaste või muude koduloomade Vallimäel karjatamise võimalused T 5.3 Palermo kalmistu arendamine 2023 T 5.4 Teostada alljärgnevad : 1. Rahvaaia heakorrastusprojekti 2025 erasektor, kolmas sektor, haridusasutused 21

22 arendamine elluviimine 2. F.R. Kreutzwaldi tn allee pikendamine 3. Promenaadi pikendus-seminari tn lineaarpark Lisaks prioriteetsematele linna arengu jaoks oluliste haljastusvaldkonna eesmärkide ja - tegevuste loetelu Eesmärk Tegevus Aeg Teostajad, rahastajad E 5.5 Olemasolevate puhkealade kasutuse intensiivista-mine E 5.6 Kalmistute teenindus-taseme tõstmine E 5.7 Mänguväljakute arendamine E 5.8 Vähest ressurssi nõudvate uudsete ideee läbiviimine T Olemasolevate puhkealade remont ja inventari kaasajastamine. Puhkealade polüfunktsionaalsuse suurendamine. Igal sotsiaalsel grupil peab olema võimalus puhkeala kasutada üksteist võimalikult vähe häirides T Olemasolevate kalmistute esteetilise ilme parandamine ja veevarustuse tagamine T Rakvere linna avalike mängu- ja spordiväljakute analüüs ja arengusuunad töös kavandatu elluviimine. T Ilutaimede asemel kasvatada dekoratiivsemaid köögivilju ning istutada avalikesse parkidesse ka viljapuid T Linnaruumi arendamiseks heade mõtete leidmiseks linnakodanike kaasamine kolmas sektor, erasektor, kolmas sektor,, erasektor, erasektor, haridusasutused E 5.9 Rohealade ja puhkevõimaluste arendamine E 5.10 Võimekuse suurendamine linna üldises heakorras T Teostada alljärgnevad : 1. Alleede rajamine 2. Põhjametsa rajamine 3. Jaama puiesteele puuderea istutamine tamme pargi arendamine Tuleviku tn 22 T Era- ja kolmanda sektoriga koostööe läbiviimine. Koostöö korteriühistutega nende territooriumite planeerimisel kolmas sektor,, erasektor kolmas sektor,, erasektor 22

23 6. SPORT Hetkeseis Linna spordielu koordineerib Rakvere Spordikeskus. Sportimisvõimalused Rakveres on linna suurust arvestades väga head. Tänapäevane spordikeskus, toimiv spordikool, motiveeritud ning pühendunud treenerid ja eestvedajad, spordiürituste rohkus ja eripalgelisus on Rakverele andnud Eesti mastaabis täiesti arvestatava sportliku linna maine. Tegutsevate spordiorganisatsioonide ja treenerite tase on kõrge ning annab hea võimaluse tublimatel jõuda maailma absoluutsesse tippu. Tagatud on spordiharrastamise võimalus kõigile soovijatele. Linnas on suur spordiharrastajate hulk ning püramiidi lai põhi suurendab ka tippu jõudvate tegijate hulka ja võimalusi. Eesmärgiks on muuta efektiivsemaks olemasolevate vahendite kasutamist ning optimeerida olemasolevate rajatiste ülalpidamiskulusid. Rakvere linn toetab järjepidevalt traditsiooniks saanud rahvaspordi ja mainekujundusüritusi (nt Eesti Ööjooks) ning teiste suursündmuste Rakveres toimumist, mis toob linna sportlasi ja spordihuvilisi nii Eestist kui ka välismaalt. Rakveres korraldatakse igal aastal Eesti meistrivõistluste tasemel spordivõistlusi ning rahvusvahelisel tasemel mõõduvõtmisi. Võistluste korraldamise üheks eesmärgiks on aidata kaasa turismi arengule. Linnas on loodud head võimalused erinevate spordilaagrite korraldamiseks. Rakvere on suurvõistluste pidamise ja suurte rahvaspordisündmuste korraldamise linn. Suurürituste läbiviimiseks on tagatud tasemel spordi- ja majutusvõimalused ning muud vajalikud teenused. Aasta 2030 visioon Rakvere linnakeskkond on arendatud liikumisharrastust ja teisi sportlikke tegevusi soodustavaks ning sportimisvõimaluste valik ja tase on sarnaste elanikearvuga linnadega võrreldes parim Põhjamaades. Tähtsaimad eesmärgid ja tegevused tulevikusoovide saavutamiseks, mis nõuavad kohest rakendamist Eesmärkide prioriteetsus, saavutamiseks vajalikud tegevused, teostaja, finantsallikad ja aeg Eesmärk Tegevus Aeg Teostajad, rahastajad T AQVA Spordikeskuse välisväljakute Erasektor, rajamine Kastani tänava tennisehalli juurde 2022 E 6.1 Sportimisvõimaluste arendus T Terviseradade laiendamine Palermost Kõrgemäele ja edasi lõuna suunas eesmärgiga arendada välja klassikalise- ja vabatehnika suusaning käimis- ja jooksurada , teised omavalitsused, kolmas sektor 23

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Ida-Viru maakonna arengustrateegia strateegiakontseptsioon Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ni

Ida-Viru maakonna arengustrateegia strateegiakontseptsioon Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ni Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ strateegiakontseptsioon 20.06.2018 Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ning kogutud sisendi (fookusgrupid, intervjuud, statistilised

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu VÄLJVÕTE Pärnu Linnavalitsuse 2019. a hankeplaan 14.02.2019 riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldus) Hanke korraldamise eeldatav aeg Periood lepingust

Rohkem

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2 Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2018.a eelarve 15 043 600 4 628 987 19 672 587 1 Narva

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud])

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud]) Ühtse piletisüsteemi pilootprojekt Viimsi vallas Pärt Põldemaa Harjumaa Ühistranspordikeskus 21.10.2005 Pilootala Pilootprojekt Hõlmab 2 KOV: Tallinn ja Viimsi 600 000 sõitjat aastas Plaanimisperiood märts-august

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ja Eesti Reformierakonna koalitsioonilepe Viljandi linna juhtimiseks aastateks Viljandis, 22. aprillil 2

Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ja Eesti Reformierakonna koalitsioonilepe Viljandi linna juhtimiseks aastateks Viljandis, 22. aprillil 2 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ja Eesti Reformierakonna koalitsioonilepe Viljandi linna juhtimiseks aastateks 2015-2017 Viljandis, 22. aprillil 2015. aastal Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ning

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.   SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine Kinnitatud Saku Vallavolikogu. määrusega nr. SAKU VALLA ARENGUKAVA 2035+ EELNÕU I LUGEMISELE Sisukord SISUKORD ------------------------------------------------------------------ 1 SISSEJUHATUS -----------------------------------------------------------

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Grupiarutelu: Energia- ja ressursitõhusus Timo Tatar Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Eili Lepik Riigikantselei Keskkonnasõbralik majandus ja energeetika: Eesti2020 eesmärk Kasvuhoonegaaside heitkoguste

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 Taustast Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada kõrge konkurentsivõime, hea majanduskav ja luua

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

NELJANDA KOOSSEISU

NELJANDA KOOSSEISU SELETUSKIRI Haapsalu linna. aasta esimene lisa ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna. aasta esimese lisa projekt. Eelnõu kohaselt: Põhitegevuse tulud vähenevad summas 65 028 eurot; Põhitegevuse

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem