IN Pay makselahenduse lepingu tingimused

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "IN Pay makselahenduse lepingu tingimused"

Väljavõte

1 IN Pay makselahenduse lepingu tingimused

2 Kehtivad alates Inbank Pay ehk IN Pay on paindlik makselahendus, mis võimaldab Teil oma rahaasju korraldada täpselt nii, nagu ise soovite. IN Pay makselahendusega on Teie kasutuses mitmekülgne mobiilirakendus, krediidilimiit, kaart ostude eest tasumiseks ja mitmed lisateenused. Tutvuge kindlasti järgnevate Teenusetingimustega, mis aitavad mõista Teenuse kasutamisega kaasnevaid õiguseid ja kohustusi. Kui Teil tekib Teenusetingimuste kohta küsimusi, siis võtke julgelt ühendust Meie klienditoega. 1. Mõisted Teenus Teenuseleping Teenusetingimused Lisateenused IN Pay Konto Toiming Kaart Rahvusvaheline Kaardiorganisatsioon Klient (Teie) Kaardi Kasutaja Krediidilimiit Kasutuslimiit Vaba Limiit Kasutatud Krediidilimiit Krediidi Kogukulu Krediidi Kulukuse Esialgne Määr Intress Intress Ühe Päeva Kohta Terminal Meie digitaalne makselahendus, mis põhineb limiidikontol ning võimaldab Teil teha Meiega kokku lepitud Toiminguid ja kasutada Teenuse osaks olevaid Lisateenuseid. IN Pay makselahenduse leping, mille krediidi liigiks on krediidilimiit. Käesolevad IN Pay makselahenduse lepingu tüüptingimused. Teenuse raames Meie või Kolmandate Isikute poolt pakutavad teenused ja hüved, näiteks lojaalsusprogramm ja reisi- ning ostukindlustus. Kliendiga seotud limiidikonto, millel kajastuvad kõik Toimingud ja millega on seotud üks või mitu Kaarti ning Lisateenused. Teenuse raames ja Meiega kokku lepitud viisil Krediidilimiidi kasutamine, sh Terminali kaudu Kaardiga kaupade või teenuste eest tasumine, sularaha väljavõtmine, Kaardi Kasutajate vahel maksete tegemine, Lisateenuste kasutamine või muu Meie poolt võimaldatud tegevus. Meile kuuluv ja Meie poolt Kaardi Kasutajale Toimingute tegemiseks väljastatud Rahvusvahelise Kaardiorganisatsiooni elektrooniline maksevahend või selle alternatiiv. MasterCard Worldwide. Füüsiline isik, kellega on seotud IN Pay Konto. Füüsiline isik, kellele oleme Kliendi taotluse alusel andnud kasutada Kaardi. Rahasumma eurodes, mille ulatuses võimaldame Teile Toimingute tegemiseks krediiti. Rahasumma eurodes, mille ulatuses saab Kaardi Kasutaja kokkulepitud ajavahemiku jooksul teatud tüüpi Toiminguid teha. Rahasumma eurodes, mille ulatuses saab Kaardi Kasutaja konkreetsel ajahetkel Toiminguid teha. Krediidilimiidi arvelt teostatud Toimingute ja Toimingutega seotud kulude ning tasude summa. Teie poolt Krediidilimiidi tagasimaksmisest ja Teenuselepingust tulenevate muude tasude kogusumma aastas. Teenuselepingust tulenev Krediidi Kogukulu Teile, väljendatud aastase protsendimäärana. Teenuselepingus kokku lepitud Teie poolt Meile makstav tasu Krediidilimiidi kasutamise eest arvestatuna aastas. Teenuselepingust taganemise korral kujunev Intressi summa ühe päeva kohta. Seda arvestatakse eeldusel, et kogu Krediidilimiit võetakse kasutusele esimesel võimalusel ja tagastatakse Teenuselepingu lõppemisel. Makseterminal, sularahaautomaat või muu elektrooniline süsteem (nt internetikeskkond), mille kaudu Kaardi Kasutaja saab Toiminguid teha. 2

3 Turvaelement PIN-kood Maksepäev Makseplaan Minimaalne Tagasimakse Kampaaniatingimused Pangapäev PIN-kood ja/või Meie ja Kaardi Kasutaja vahel kokku lepitud ja Meie poolt aktsepteeritav isikustatud Kaardi Kasutaja tuvastamismeetod. Teie määratud personaalne ja salajane tunnuskood, mille abil tuvastatakse Kaardi Kasutaja. Teenuselepingus fikseeritud igakuine tähtpäev, millal Teil tuleb tasuda Minimaalne Tagasimakse. Meie ja Teie vaheline kokkulepe, mille alusel tehtud Toimingu(te) summa(d) kuulub tasumisele kindla ajaperioodi jooksul võrdsete osamaksetena. Rahasumma eurodes, mis Teil tuleb Meile tasuda hiljemalt Maksepäeval. Teenuselepingus kokkulepitust erinevad tingimused (nt intressimäära soodustus), mis kehtivad piiratud ajaperioodil. Päev, kui Eestis toimuvad pankadevahelised maksed (SEPA tavamaksete süsteem). Teisi suure algustähega tähistatud mõisteid kasutame tähenduses, mis on määratletud Inbank AS-i üldtingimustes. 2. Üldsätted 2.1 Teenusetingimused on Teenuselepingu lahutamatu osa, mis koosneb Teenuselepingu tingimustest, käesolevatest Teenusetingimustest, Inbank AS-i üldtingimustest, Digikanalite kasutamise tingimustest, Hinnakirjast ja Kliendiandmete töötlemise põhimõtetest ning muudest lisadest, sh tulevikus tehtavatest Teenuselepingu muudatustest. Teenuseleping võib olla Makseviiside teenuse osa. Teenuselepingu lisa(de)ks on IN Pay Lisateenuste tingimused. 2.2 Kõik nimetatud tingimused on kättesaadavad Meie Veebilehel. 3. Teenus ja selle kasutamine 3.1 Teenust on Teil võimalik kasutama hakata kohe, kui Teenuseleping on Meiega sõlmitud. Teenuseleping jõustub selle sõlmimisest ning on tähtajatu. 3.2 Teenuse raames on Teil ja Kaardi Kasutajal võimalik teha järgmisi Toiminguid: (1) tasuda ostude eest; (2) võtta välja sularaha; (3) teha Kaardi Kasutajate vahel makseid; (4) koostada Makseplaane; (5) kasutada Lisateenuseid. Meil on õigus Teile Teenuse raames pakutavate Toimingute valikut laiendada ning nende kasutamist piirata. 3.3 Toimingute tegemiseks avame Teile Krediidilimiidi, mille suuruse saate Meie poolt määratud minimaalse ja maksimaalse summa piires ise valida. Teie kasutuses oleva Krediidilimiidi summa on märgitud Teenuselepingus. 3.4 Toiminguid on võimalik teha Vaba Limiidi ulatuses. Kui Te võtate Krediidilimiidi kasutusele muus vääringus kui euro, pangaautomaadi kaudu sularahas või erinevalt punktis 9 toodud eeldustest, võib see kaasa tuua Teenuselepingus kokkulepitust kõrgema Krediidi kulukuse määra. 3.5 Kõikide Toimingute ülevaade on kättesaadav Digikanalis. Teie soovi korral väljastame Toimingute väljavõtte paberkandjal Hinnakirjas toodud tasu eest. 3.6 Teenuse raames on võimalik: (1) vabalt valitud ajal ja summas IN Pay Kontole raha juurde kanda, näiteks kui soovite teha Toiminguid Krediidilimiidist suuremas summas; (2) vormistada suuremad Kaardiga tehtud ostud Makseplaaniks, mis võimaldab Teil ostu eest tasuda võrdsete osamaksetena Teie poolt määratud perioodi jooksul; (3) taotleda Krediidilimiidi suurendamist või vähendamist. 3.7 IN Pay kontole saab teha makseid igal ajal ja vabalt valitud summas kuid mitte suuremas summas, kui Teile sel hetkel kehtiv Krediidilimiit. Laekunud summa arvestame Kasutatud Krediidilimiidi tagasi maksmiseks ja selle summa võrra suureneb Teie Vaba Limiit. Kui Teie IN Pay Kontole laekunud summad ületavad Kasutatud Krediidilimiidi summat, loeme ületava summa positiivseks saldoks. Positiivse saldo korral on Kaardi Kasutajal võimalik lisaks teha Toiminguid positiivse saldo ulatuses. Positiivse saldo eest Meie Teile Intressi ei maksa. 3.8 Teil on võimalik vormistada tehtud Toiming Makseplaaniks. Makseplaaniks saab vormistada Toimingut, mis on Digikanalis vastavalt märgistatud. Makseplaani valimisel nõustute Makseplaani tingimustega, mille esitame Teile Digikanalis. Meil on õigus piirata Teiega sõlmitavate Makseplaanide arvu ja Makseplaaniks vormistatud Kasutatud Krediidilimiidi summat. 3.9 Teenuselepingut võib muuta Teie ja Meie poolt taasesitatavas vormis sõlmitud kirjalikul kokkuleppel, kui Teenuselepingus ei ole kokku lepitud teisiti. Teil on igal ajal õigus taotleda Krediidilimiidi suurendamist ja vähendamist Meie poolt määratud korras ja tingimustel vastavalt Teenuselepingule Meil on õigus Teie Krediidilimiiti ühepoolselt suurendada, teavitades Teid sellest ette vähemalt 10 (kümme) päeva. Kui Te ei nõustu muudatustega, on Teil õigus Teenuseleping viivitamata enne muudatuste jõustumist tasuta üles öelda. Kui Te ei ole käesolevas punktis nimetatud tähtaja jooksul Teenuselepingut üles öelnud, siis loeme, et Te olete muudatustega nõustunud Meil on õigus Teie Krediidilimiiti mõjuval põhjusel ühepoolselt vähendada (sh siis, kui Te ei täida kohaselt Teenuselepingust tulenevaid maksekohustusi või kui Meile on teatavaks saanud asjaolu, millest lähtudes võib mõistlikult järeldada, et Teie maksevõime on vähenenud, või kui Kaardi Kasutaja ei ole 6 (kuue) kuu jooksul kordagi Toiminguid teinud). Sel juhul teavitame Teid sellest hiljemalt samal päeval, kui määrame Teie IN Pay Kontole vähendatud Krediidilimiidi Teenuselepingu sõlmimisega kinnitate, et oleme Teid teavitanud ja et Te olete saanud aru Krediidilimiidi kasutamisega kaasnevatest kohustustest. 3

4 4. Kaart ja selle kasutamine 4.1 Toimingute tegemiseks on IN Pay Kontoga seotud Kaart. Kaarti saate elektroonilisel kujul kasutama hakata kohe, kui olete sõlminud Teenuselepingu ja määranud Kaardile personaalse Turvaelemendi (PIN-koodi), mida käsitleme Toimingute tegemisel Kaardi Kasutaja allkirjana. 4.2 Kaart ja PIN-kood on personaalsed. Kaardiga on õigustatud Toiminguid tegema üksnes Kaardi Kasutaja ja ainult kooskõlas Teenuselepinguga. PIN-koodi on võimalik vaadata Digikanalis. 4.3 Teil on võimalik taotleda IN Pay Kontoga seotud Kaardi väljastamist enda poolt nimetatud isiku(te)le. Selleks tuleb Teil esitada Meile Sooviavaldus Kaardi tellimiseks. Teie nimetatud Kaardi Kasutaja(d) kasutavad Toimingute tegemiseks Teie Teenuselepingus määratud Krediidilimiiti. 4.4 Digikanalis on Teil võimalik määrata igale Kaardile erinev Kasutuslimiit ja piirsummad Toimingu liikide kaupa. Neid limiite saab igal ajal Digikanalis muuta. Kasutuslimiidid loeme muudetuks muudatuse tegemise hetkest. Turvalisuse tagamiseks on Meil ühepoolselt õigus vähendada Teie poolt määratud Kaardi Kasutuslimiite ilma kirjalikku kokkulepet sõlmimata. 4.5 Nõuded Kaardiga välisvaluutas tehtud Toimingute kohta laekuvad Rahvusvaheliselt Kaardiorganisatsioonilt konverteerituna eurodesse. Kõigile Rahvusvaheliste Kaardiorganisatsioonide poolt teostatavatele konverteerimistele määrab kursi Rahvusvaheline Kaardiorganisatsioon või seda teenindav pank. Toimingu algse summa, valuuta ja konverteerimismäära esitame Digikanalis Toimingu detailvaates. Meil on õigus lisada Kaardiga tehtud Toimingule konverteerimistasu vastavalt Hinnakirjale. 4.6 Meil on õigus broneerida IN Pay Kontolt Toimingu tegemiseks tehingu lõplikust summast suurem rahasumma, kui makse täpne summa ei ole makse autoriseerimise ajal teada. Enambroneeritud summa vabastame pärast lõpliku summa kinnitamist. 4.7 Kaart kehtib Kaardile märgitud kalendrikuu viimase päevani (kaasa arvatud). Kui Teenuseleping Poolte kokkuleppel ennetähtaegselt lõpetatakse või üks lepingupool selle üles ütleb, kaotab Kaart kehtivuse Teenuselepingu lõppemise päeval. Kui Kaardi Kasutaja vastab Meie tingimustele, väljastame Kaardi kehtivusaja lõppemisel uue Kaardi. Kui Te ei soovi uue Kaardi väljastamist, teavitage Meid sellest vähemalt 2 (kaks) kuud enne Kaardi kehtivusaja lõppemist. 4.8 Uue Kaardi väljastamisele ja kasutamisele kohalduvad samad tingimused nagu esmasele Kaardile, kui Teenuselepingus ei ole kokku lepitud teisiti. 5. Kaardi turvanõuded 5.1 Kaardi saadame posti teel või kullerteenusega Teie määratud aadressile. Kaardi Kasutaja peab Kaardi kättesaamisel veenduma, et Kaardi ümbrikut ei ole avatud ega Kaart kahjustatud. Kui ümbrik või Kaart on kahjustatud või avatud, tuleb Kaardi Kasutajal Meid sellest esimesel võimalusel teavitada, võttes ühendust Meie Kontaktandmetel. 5.2 Kaardiga toimingu tegemiseks peab Kaardi Kasutaja andma oma nõusoleku. Loeme nõusoleku antuks kui (1) Kaardi Kasutaja on Toimingu kinnitanud PIN-koodi sisestamisega, (2) Kaardi valdaja on Kaardiga või digitaliseeritud Kaardiga teinud viipemakse, (3) eelautoriseerimisega Kaardi Toimingute korral on Kaardi valdaja edastanud Kaardi andmed teenindajale, (4) internetikeskkonnas Kaardiga Toimingu tegemise korral on sisestatud nõutud Kaardi andmed ja/ või Turvaelemendid või kui (5) Kaardi Toiming on kinnitatud muul Poolte vahel kokku lepitud ja/või Meie poolt aktsepteeritud viisil. 5.3 Kõik Toimingud, mis on tehtud Teenuselepingus kokkulepitud viisil ja nõuetekohaseid Turvaelemente kasutades, on kinnitatud ja kehtivad Meie suhtes tõesena ning kuuluvad Meie poolt täitmisele. 5.4 Kaardi Kasutaja on kohustatud: (1) kasutama Kaarti vastavalt Teenuselepingule ja tegema kõik endast oleneva, et hoida Kaarti mehaaniliste vigastuste, elektromagnetvälja toime, kopeerimise, muutmise vms eest; (2) mitte andma Kaarti Kolmandatele Isikutele, v.a makse vastuvõtjale Toimingute tegemiseks; (3) kasutama Kaarti ainult selleks ettenähtud Terminalides ja järgima Toimingute tegemisel Terminali juhiseid; (4) mitte kasutama Kaarti ebaseaduslikul eesmärgil, sh selliste kaupade ja teenuste ostmiseks, mis on seadustega keelatud; (5) teatama Pangale otsekohe Toimingute tegemist takistavatest vigadest või häiretest; (6) kaitsma Kaardiga ühendatud mobiilset või muud seadet Digikanalite kasutamise tingimuste kohaselt; (7) täitma muid Teenuselepingust ja seadustest tulenevaid kohustusi. 5.5 Kaardi Kasutaja on kohustatud Kaardi teenindamise õigust omava isiku nõudmisel esitama isikut tõendava dokumendi ja nõustuma selle andmete üles märkimisega. Kui Kaardi Kasutaja isikusamasuse osas tekib kahtlus, võib Kaardi teenindamise õigust omav isik keelduda Kaardi aktsepteerimisest ja Toimingu tegemisest ning jätta Kaardi tagastamata. 5.6 Toimingute tegemise turvalisuse tagamiseks kohustub Kaardi Kasutaja perioodiliselt vahetama Kaardi Turvaelemente, kui Meie poolt on vastav kord ja perioodid kehtestatud. Kaardi Kasutaja on kohustatud tegema kõik endast oleneva, et hoida Kaart ja/või Kaardi Turvaelemendid kaitstuna, sh jätma Turvaelemendid meelde, mitte jäädvustama Turvaelemente ühelegi andmekandjale ja hoidma Turvaelemente hoolsusega, mis ei võimalda nende kasutamist Kolmandate Isikute poolt. 5.7 Kui Kaarti on autoriseerimata või valesti kasutatud või kui Kaart ja/või Kaardi Turvaelemendid on kaotatud või varastatud või Turvaelemendid on saanud või võivad olla saanud teatavaks Kolmandale Isikule, kellel pole nende kasutamiseks õigust, on Kaardi Kasutaja kohustatud Kaardi viivitamata Digikanalis blokeerima või kui see ei ole võimalik, siis sellest otsekohe Meile teatama Kontaktandmetel, mis on avaldatud Meie Veebilehel ja/või Digikanalis. 5.8 Kaardi Kasutajal on igal ajal õigus nõuda Meilt Kaardi kasutamise blokeerimist ja/või sulgemist. Kaarti, mis on blokeeritud, suletud või kehtetu, ei tohi kasutada. Kaardi sulgemise korral on Teil kohustus Kaart hävitada kohe ja viisil, mis välistab Kaardi ja selle elektrooniliselt ning mehaaniliselt salvestatud andmete kasutamise võimaluse. 6. Lisateenused 6.1 IN Pay teenusega kaasnevad Teile ja Kaardi Kasutajale Teenusega seotud Lisateenused, mida pakume Meie või Kolmandad Isikud, kellega oleme sõlminud lepingu. Pakutavate Lisateenuste valik sõltub Teie poolt valitud paketist. Lisateenuste nimekirja ja tingimused leiate Meie mobiilirakendusest (äpist) ja/või Veebilehelt. 6.2 Lisateenuste sisu paremaks mõistmiseks soovitame tutvuda Lisateenuste tingimustega ning küsimuste korral pöörduda Meie poole. Kui Lisateenuse pakkujaks on Kolmas Isik, siis kehtivad Lisateenuse kasutamisel selle Kolmanda Isiku poolt kehtestatud tingimused ning küsimuste korral tuleb Teil pöörduda vastava teenusepakkuja poole. Loeme, et Lisateenuseid kasutades nõustute nende tingimustega. 4

5 6.3 Meil on õigus määrata pakutavate Lisateenuste valikut ning peatada nende pakkumine igal ajal ilma Teilt või Kaardi Kasutajalt eelnevat nõusolekut küsimata. 6.4 Kaardiga kaasnevate Lisateenuste võimaldamiseks on Meil õigus Teenuselepingu täitmise eesmärgil sellise koostöö raames edastada Teid ja Kaardi Kasutajat puudutavaid andmeid, sh isikuandmeid. 7. Intress, teenustasud ja maksekohustus 7.1 Teenuselepingu alusel on Teil kohustus tasuda: (1) Intressi ja teenustasusid; ning (2) Krediidilimiidi tagasimakseid. 7.2 Intress on märgitud Teenuselepingus. Intressi arvestatakse kalendripäeva põhiselt, lähtudes tegelikust päevade arvust kuus ja 360-päevasest aastast. 7.3 Intress võib sõltuda Toimingu liigist ning Teie Teenuselepingule võivad piiratud perioodil kehtida Kampaaniatingimused, mis on märgitud Teenuselepingus. 7.4 Kaardiga tehtud Toimingutele ei kohaldata Intressi kuni järgmise kuu maksepäevani. Sularaha väljavõtmise korral algab Intressi arvestus kohe, v.a juhul, kui tehing on tehtud IN Pay Konto positiivse saldo piirides (ei ole kasutatud Krediidilimiiti). 7.5 Pärast intressivaba perioodi lõppu, Krediidilimiidi arvelt sularaha väljavõtmisel ja Makseplaani valimisel on Teil kohustus tasuda Meile kokkulepitud Intressi vastavalt Teenuselepingule või Makseplaani kokkuleppele. 7.6 Kõik teenustasud, sh kasutatud Lisateenuste eest, kuuluvad tasumisele vastavalt Hinnakirjale. IN Pay Kontoga seotud kuutasu rakendub ka juhul, kui Kaardi Kasutaja Kaarti Toiminguteks ei kasuta. 7.7 Krediidilimiidi tagasimaksmine on paindlik, kuid kord kalendrikuus Maksepäeval on Teil kohustus tasuda Meile Minimaalne Tagasimakse vastavalt punktis 8 sätestatud tingimustele. 7.8 Me debiteerime Intressi ja teenustasud Teie IN Pay Kontolt igakuiselt kalendrikuu viimasel päeval või sellele järgneval Pangapäeval, välja arvatud Hinnakirjas toodud teenustasud (nt tehingutasud), mille debiteerime jooksvalt kalendrikuu jooksul. Intressi ja teenustasude debiteerimise tulemusena suureneb Kasutatud Krediidilimiit ja seeläbi Teie rahaline kohustus Meie ees. 7.9 Teie olete kohustatud hoolitsema selle eest, et IN Pay Kontol oleks olemas Vaba Limiit Intressi, IN Pay Kontoga seotud kuutasu ja muude Teenuselepingu alusel tasumisele kuuluvate tasude debiteerimiseks vajalikus summas. Intressi ja teenustasude debiteerimisest tekkinud Kasutatud Krediidilimiidilt me Intressi ei arvesta Meil on õigus debiteerida kõik Teenuselepingu alusel Teie poolt tasumisele kuuluvad summad IN Pay Kontolt ette teatamata. Kui Teie IN Pay Kontol ei ole Teenuselepingus kokkulepitud tähtpäevadel Teenuselepingus kokkulepitud summade debiteerimiseks piisavalt Vaba Limiiti, siis loeme, et Te ei ole Teenuselepingust tulenevat maksekohustust täitnud Võlgnevuse korral on Teil kohustus maksta tekkinud võlgnevuselt Meile seadusega lubatud määras viivist, tasuda vastavalt Hinnakirjale meeldetuletuskirja saatmise tasu ja hüvitada sissenõudmiskulud. Viivise arvestamine lõpeb tasumisele kuuluvate summade täieliku tasumise päeval Kogu Kasutatud Krediidilimiit tuleb Teil Meile tagasi maksta hiljemalt Teenuselepingu lõppemisel. Viimase tasumisele kuuluva Intressi debiteerime Teie IN Pay Kontolt Teenuselepingu lõppemise päeval. 8. Krediidilimiidi tagasimaksed 8.1 Teil on õigus ise otsustada, millal ja kui suures summas maksate Meile tagasi Kasutatud Krediidilimiidi, kuid kord kuus Maksepäeval tuleb Teil tasuda Meile Minimaalne Tagasimakse. Te võite alati tagasi maksta Minimaalsest Tagasimaksest suurema summa kuid mitte suuremas summas, kui Teile sel hetkel kehtiv Krediidilimiit. Sellisel juhul suureneb Teie Vaba Limiit ja väheneb intressikulu. 8.2 Minimaalse tagasimakse suurus kujuneb järgnevalt: (1) Teenusetingimuste punktis 8.3 märgitud protsendimäära alusel Kasutatud Krediidilimiidist (mis ei sisalda Intresse ega teenustasusid) arvestatud summa; (2) eelmiste perioodide eest kogunenud ja tasumata Intresside ja teenustasude summa; (3) Krediidilimiiti ületav summa juhul, kui Te olete ületanud Teenuselepingus kokku lepitud Krediidilimiiti; (4) Makseplaani(de) kuumakse(te) summa. 8.3 Minimaalse Tagasimakse protsendimäär on IN Pay Standard Kaardi puhul 3% ning IN Pay Platinum Kaardi ja IN Pay Platinum Metal Kaardi puhul 0%. 8.4 Minimaalse Tagasimakse suuruse arvutame ja esitame Teile Digikanalis kalendrikuu esimesel Pangapäeval. Makse laekumisel loeme Teie kohustused täidetuks järgnevas järjekorras: (1) võlgnevuse sissenõudmiseks tehtud kulutused; (2) Makseplaani järgsed maksed (põhiosa ja Intress); (3) Krediidilimiidist maha arvestatud Intress; (4) Krediidilimiidist eelnevate kuude eest maha arvestatud teenustasud; (5) Krediidilimiidist maha arvestatud eelnevatel kuudel tehtud muud tehingud järgmises järjekorras: i) Krediidilimiidi ülekanded; ii) kaupade ja teenuste tehingud; iii) sularahatehingud; (6) jooksva kuu teenustasud; (7) Krediidilimiidist maha arvestatud jooksval kuul tehtud tehingud järgmises järjekorras: i) Krediidilimiidi ülekanded; ii) kaupade ja teenustega seotud tehingud; iii) sularahatehingud. 8.5 Kõik maksed tuleb Teil teha Meie Arvelduskontole. Vajalikud rekvisiidid ja juhised maksete tegemiseks esitame Teile Digikanalis. Kui Te teete makseid muul viisil kui Meie Digikanali kaudu, tuleb Teil maksekorraldusele kindlasti märkida personaalne viitenumber. Viitenumbri märkimata jätmisel loeme, et Teie IN Pay Kontole ei ole makset tehtud. 9. Krediidi kogukulu ja krediidi kulukuse esialgne määr 9.1 Krediidi Kogukulu arvutame ühise summana kõigi Teenuselepingu alusel väljastatud Kaartide kohta ning selle arvutamisel lähtume Teenuselepingus toodud Krediidi Kulukuse Esialgse Määra arvutamiseks kasutatavatest andmetest ja eeldustest. 9.2 Krediidi Kulukuse Esialgse Määra arvutamisel lähtub Pank järgnevatest eeldustest: a) Krediidilimiit võetakse kasutusse esimesel võimalusel ja kogumahus ning makstakse tagasi võrdsete osamaksetena 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul; b) Teenuselepingust tulenevaid kohustusi täidetakse kokkulepitud tingimustel ja tähtaegadel. 9.3 Krediidi Kulukuse Esialgse Määra arvutamisel võtame arvesse Teenuselepingu sõlmimise või muutmise ajal kehtivad kulud, mida olete kohustatud Teenuselepingu alusel Meile tasuma: (1) Intress; (2) IN Pay Kontoga seotud kuutasu; (3) muu tasu, mis on Meile Teenuselepingu sõlmimisel teada. 9.4 Krediidi Kulukuse Esialgse Määra arvutamisel ei võta Me arvesse kulusid ega tasusid, mida Te peate tasuma Teenuselepingust tulenevate kohustuste rikkumisel, Krediidilimiidi kasutamisel pangaautomaadi kaudu, välisriigis Kaardiga tehtud Toimingute eest ega muid kulusid, mis ei ole Meile Teenuselepingu sõlmimisel teada. 5

6 9.5 Kui Krediidilimiit võetakse kasutusele pangaautomaadi kaudu sularahas, tehes Kaardiga Toiminguid muus vääringus kui euro või muul viisil erinevalt punktis 9.2 toodud eeldustest, võib see kaasa tuua Teenuselepingus kokkulepitust kõrgema Krediidi Kulukuse Esialgse Määra. 10. Leppetrahv 10.1 Kui Teie tegevus on vastuolus Teenuselepingus kokkulepitud tingimustega, olete Te kohustatud maksma leppetrahvi vastavalt Meie Hinnakirjale. Leppetrahv tuleb Teil tasuda leppetrahvi tasumise nõudel märgitud tähtajaks Meil on õigus nõuda leppetrahvi vastavalt Hinnakirjale Teenuselepingu iga sellise rikkumise eest, mis ei ole makseviivitus, sealhulgas kui: (1) Te olete Krediidilimiidi taotlemisel esitanud valeandmeid ja/või dokumente; (2) Teie või Kaardi Kasutaja poolt tehtud Toimingute summa ja sellega kaasnevad tasud ületavad Vaba Limiiti; (3) Te ei ole Meid teavitanud punktis 13.2 toodud asjaoludest Leppetrahvi nõudmine ei välista Meie õigust nõuda rikutud kohustuse täitmist ega Meie õigust öelda Teenuseleping üles sama või muu rikkumise eest Teenuselepingus või seaduses sätestatud muul alusel. 11. Toimingute ülevaade ja vaidlustamine 11.1 Ülevaade Teie ja Kaardi Kasutaja tehtud Toimingutest, nendega seotud kuludest, Kasutatud Krediidilimiidist ning Meile tehtud tagasimaksetest ja makstud tasudest on kättesaadav Digikanalis Toimingute õigsust kontrollige alati kohe pärast Toimingu tegemist, et vältida Toimingute hilisema vaidlustamisega seotud ebamugavusi. Toimingutest viivitamatu ülevaate saamiseks soovitame Digikanalis lubada teavituste saatmine Kõik autoriseerimata ja/või valesti täidetud Toiminguga seotud pretensioonid esitage Meile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viivitamatult, kuid mitte hiljem kui seaduses toodud tähtaja jooksul (mis Teenuselepingu sõlmimise hetkel on 13 (kolmteist) kuud arvates Toimingu teostamisest). Lisainfo Toimingute vaidlustamise kohta leiate Meie Veebilehelt ja Digikanalist Toimingu vaidlustamise korral säilib Teil Kasutatud Krediidilimiidi (sealhulgas vaidlustatud Toimingu) tagastamise kohustus. Vähendame Kaardi Kasutaja poolt vaidlustatud Toimingu summa ulatuses Kasutatud Krediidilimiiti pärast seda, kui Meile on selle Toimingu eest raha tagastatud Meie ei vastuta tasumisele kuuluva Toimingu summa suuruse eest juhul, kui Kaardi Kasutaja on Toimingu autoriseerinud ilma täpset summat Toimingu tegemise hetkel teadmata. Sellisel juhul on Teil õigus esitada pretensioon või tagastusnõue Toimingu summa osas Meie asemel otse makse saajale. Toimingu vaidlustamiseks pretensiooni esitamine ei vabasta Teid tagasimakse tasumise kohustusest Maksepäeval, kui pretensiooni ei ole selleks ajaks rahuldatud Kui Kaardi Kasutaja on Toimingu autoriseerinud, ei ole Teil või Kaardi Kasutajal õigust Toimingu eest tasutu tagastamisele, välja arvatud juhul, kui vastavat teenust osutanud isik on Toimingu eest tasutu tagastamisega nõus. Vähendame Kaardi Kasutaja poolt vaidlustatud Toimingu summa ulatuses Kasutatud Krediidilimiiti pärast seda, kui Meile on selle Toimingu eest raha tagastatud. 12. Toimingute täitmata jätmine 12.1 Meil on õigus jätta Kaardi Kasutaja poolt tehtud Toiming täitmata, kui: (1) Kaardi kasutamine on blokeeritud või Kaart on kehtetu; (2) IN Pay Konto kasutamine on blokeeritud või IN Pay Konto on suletud; (3) Toimingu ja sellega kaasnevate tasude summa ületab Kasutuslimiiti või Vaba Limiiti; (4) muul Teenuselepingust või seadusest tuleneval alusel Meil on õigus blokeerida Kaardi või IN Pay Konto kasutamine, kui: (1) Meile on saanud teatavaks asjaolu, millest lähtudes võib mõistlikult järeldada, et Teie maksevõime on vähenenud, ning see seab Meie hinnangul kahtluse alla Teenuselepingu nõuetekohase täitmise, sh kui IN Pay Kontol puudub Teenuselepingu alusel tasumisele kuuluvate tasude debiteerimiseks vajalik summa või Te ei ole teostanud Maksepäevaks Minimaalset Tagasimakset; (2) Meile on teatavaks saanud asjaolu, millest lähtudes võib mõistlikult järeldada, et Kaart on saanud kättesaadavaks ja/või Kaardi Turvaelemendid on saanud teatavaks isikule, kellel ei ole õigust Kaarti kasutada; (3) Meil on tekkinud kahtlus, et Kaarti kasutatakse pettuse teel või Teie nõusolekuta või eksisteerib selline oht; (4) Teie või Kaardi Kasutaja olete esitanud Meile Kaardi blokeerimise teate; (5) esineb muu Teenuselepingus nimetatud blokeerimise alus Me teavitame Teid Kaardi või IN Pay Konto kasutamise blokeerimisest. Me tühistame Kaardi blokeeringu Teie avalduse alusel, kui peatamise aluseks olnud asjaolu(d) on kõrvaldatud. Me tühistame IN Pay Konto blokeeringu, kui selle kasutamise peatamise aluseks olnud asjaolu(d) on kõrvaldatud. Kui punktis 12.2 nimetatud Kaardi ja/või IN Pay Konto blokeerimise alus ära ei lange, on Meil õigus Kaart ja/või IN Pay Konto sulgeda. 13. Vastutus 13.1 Pooled vastutavad oma kohustuste rikkumise eest vastavalt Teenuselepingus, Teenusetingimustes ja seaduses sätestatule Teil tuleb Meid teavitada Teenuselepingu kehtivuse perioodil viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 5 (viie) tööpäeva jooksul Teile teatavaks saanud asjaoludest, mis võivad kahjustada Teie poolset Teenuselepingust tulenevate kohustuste täitmist, sealhulgas sellest, kui: (1) Teie krediidivõimelisus halveneb, sh Teie regulaarne sissetulek väheneb või kohustused suurenevad; (2) Te olete muutunud maksejõuetuks või Teie vastu on esitatud kohtusse avaldus Teie pankroti väljakuulutamiseks või Teie suhtes on algatatud täitemenetlus; (3) Teie suhtes on jõustunud kohtuotsus, kus Teie vastu rahuldatud nõue ületab 100 (sada) eurot; (4) esinevad asjaolud või sündmused, mis muul viisil oluliselt mõjutavad või võivad mõjutada Teenuselepingu täitmist või takistavad või teevad võimatuks Teenuselepingu täitmise Teie poolt; (5) muutuvad Teie Teenuselepingus olevad kontaktandmed Kui Te jätate täitmata Teenuselepingust tuleneva maksekohustuse, on Meil õigus avaldada andmeid Teie võlgnevuse kohta võlgade sissenõudmisteenuse osutajale, samuti õigus edastada nimetatud andmeid nende avaldamiseks avalikult kasutatavasse võlgnike andmebaasi Kui Teie ja Kaardi Kasutaja on erinevad isikud, olete kohustatud Kaardi Kasutajale tutvumiseks edastama Teenuselepingu ja muud asjakohased Teenuse tingimused ning vastutate selle eest, et Kaardi Kasutaja täidab neid. 6

7 13.5 Kaardi Kasutaja ei tohi Kaarti kasutada õigusvastaseks tegevuseks või viisil, mis võib põhjustada kahju Meile või Kolmandale Isikule. Kui Kaardi Kasutaja tegevuse või tegevusetuse tagajärjel tekib kahju, vastutate tema põhjustatud kahju eest ka Teie Kui kadunud või varastatud Kaarti ja/või Kaardi Turvaelemente kasutades on tehtud võlaõigusseaduse tähenduses autoriseerimata makse, samuti juhul, kui Kaarti ja/või Turvaelemente on kasutatud muul õigustamatul viisil ja Teie ja/või Kaardi Kasutaja ei ole Kaarti ja/või Turvaelemente nõuetekohaselt hoidnud ning ei esine seaduses sätestatud vastutust välistavaid asjaolusid, vastutate Teie kuni Meile aktsepteeritaval viisil teatamiseni tekkinud kahju eest, kuid mitte rohkem kui 50 (viiekümnele) eurole vastava summa (omavastutuse piirmäära) ulatuses Kaardi kohta Omavastutuse piirmäära ei kohaldata juhul, kui seoses autoriseerimata maksega on tegemist Teie ja/või Kaardi Kasutaja poolse pettusega või kui Teie ja/või Kaardi Kasutaja rikkus tahtlikult või raske hooletuse tõttu: (1) kohustust kasutada Kaarti ja/või Turvaelemente nende väljastamise ja kasutamise tingimuste kohaselt, muu hulgas kohustust teha alates Kaardi ja/või Turvaelementide saamisest kõik vajaliku, et hoida Kaart ja selle kasutamist võimaldavad Turvaelemendid kaitstuna; (2) kohustust teatada viivitamata Meid Kaardi ja/või Turvaelemendi kadumisest, vargusest ja Kaardi autoriseerimata või valesti kasutamisest pärast sellest teada saamist; (3) ühte või mitut Kaardi ja/või Turvaelemendi väljastamise ja kasutamise tingimust Meie ei vastuta Kaardiga tasutud kauba ja teenuste kvaliteedi ega Toimingu tegemiseks Kaardi vastuvõtmisest keeldumise eest. Meil on õigus kaasata Kaardiga seotud Toimingute tegemiseks Kolmandaid Isikuid, sh krediidiasutused ja Rahvusvaheline Kaardiorganisatsioon. Meie ei vastuta nimetatud isikute tegevuse või tegevusetuse eest Meie ei vastuta Teile ega Kolmandale Isikule tekkinud kahju eest, mis seondub Kaardi kasutamise blokeerimise või Kaardi sulgemisega Meie poolt vastavalt Teenusetingimustele. See kehtib ka juhul, kui Me oleme ebaõige teate alusel heas usus tõkestanud Kaardi kasutamise Meie ei vastuta Kolmandate Isikute pakutavate Lisateenuste eest. Teil või Kaardi Kasutajal tuleb nende Lisateenustega seotud mis tahes küsimuste korral pöörduda konkreetse Lisateenuse pakkuja poole. 14. Lepingu lõppemine 14.1 Teil on õigus Teenuseleping igal ajal ühepoolselt üles öelda, teatades Meile sellest vähemalt 1 (üks) kuu ette Meil on õigus Teenuseleping igal ajal ühepoolselt üles öelda, teatades Teile sellest vähemalt 2 (kaks) kuud ette Meil on õigus Teenuseleping ette teatamata üles öelda ja nõuda Teenuselepingust tulenevate maksete tasumist Inbank AS-i üldtingimustest või seadusest tuleneval alusel ja korras Meil on õigus Teenuseleping ette teatamata üles öelda ja nõuda Teilt kõigi Teenuselepingust tulenevate kohustuste täitmist, kui leiab aset kasvõi üks järgnevalt nimetatud sündmustest, mida Pooled peavad mõjuvaks põhjuseks ning mida ei ole kõrvaldatud või heastatud 14 (neljateistkümne) päeva jooksul: (1) Te ei ole tasunud täielikult või osaliselt vähemalt 3 (kolme) üksteisele järgnevat Minimaalset Tagasimakset; (2) kõik Teenuselepingu alusel väljastatud Kaardid on olnud suletud ja/või Kaardi kasutamine on olnud blokeeritud vähemalt 3 (kolm) kuud järjest; (3) IN Pay Kontol ei ole 3 (kolme) järjestikuse kuu jooksul tehtud ühtegi Toimingut; (4) esinevad punkti 13.2 alapunktides (2), (3) ja (4) nimetatud asjaolud; (5) Te olete rikkunud muid Teenuselepingus või Teenusetingimustes nimetatud kohustusi; (6) Te olete rikkunud mis tahes muud Meiega sõlmitud Teenuselepingut Kui Me ütleme Teenuselepingu erakorraliselt üles seetõttu, et Te olete Teenuselepingut rikkunud, siis on Meil õigus erakorraliselt üles öelda mis tahes muud Teiega sõlmitud Teenuselepingud Teenuselepingu saab lõpetada igal ajal Meie ja Teie vahelisel kokkuleppel. Teenuselepingu lõppemine ei mõjuta enne Teenuselepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist. Teenuselepingu lõppemisel mis tahes alusel (v.a Teenuselepingust taganemise korral vastavalt punktile 14.8) kohustute Teie tasuma Meile kõik Teenuselepingu järgselt võlgnetavad summad viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates Teenuselepingu lõppemise kuupäevast Kui Teenuselepingu lõppemisel pärast Kasutatud Krediidilimiidi ja sellega seotud tasude tagasimaksmist on Teie IN Pay Konto saldo positiivne, kanname positiivse saldo 14 (neljateistkümne) päeva jooksul Teie Kliendikontole Teil on õigus Teenuselepingust põhjust avaldamata taganeda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates Teenuselepingu sõlmimisest. Teenuselepingust taganemiseks esitage Meie Kontaktandmetel Sooviavaldus. Teenuselepingust taganedes peate Meile tagastama Krediidilimiidi kasutuses oleva summa ning tasuma alates Krediidilimiidi kasutusele võtmisest kuni Krediidilimiidi kasutuses oleva summa tagastamiseni arvestatud Intressi hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Te olete saatnud taganemise Sooviavalduse. Vastasel juhul loeme, et Te ei ole Teenuselepingust taganenud. 15. Kaebuste lahendamine 15.1 Meie eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset Teenust. Kui Te pole Meie Teenuse või teenindusega rahul, siis palun teavitage Meid sellest Veebilehel kättesaadava Kaebuste lahendamise korra kohaselt. Esitage oma kaebus Teie poolt valitud vormis (suuliselt, kirjalikult või elektrooniliselt) Meie Kontaktandmetel. Palun kirjeldage kaebuses oma rahulolematuse asjaolusid võimalikult täpselt ning lisage kaebusele dokumendid, millele tuginete Meie eesmärgiks on lahendada võimalikud erimeelsused läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei lahenda erimeelsust, on Teil tarbijana õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse (Pronksi 12, Tallinn, tel ) või nimetatud ameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole (tel , e-post Teavet leiate aadressilt Sidevahendi abil sõlmitud lepingust tulenevad kaebused saab esitada aadressil ec.europa.eu/odr. Kohtuvaidlus lahendatakse Meie asukoha järgses kohtus, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti või seaduses ei ole sätestatud teisiti Meie üle teeb järelevalvet Finantsinspektsioon (Sakala 4, Tallinn, tel ). 7

8 16. Lõppsätted 16.1 Teenuselepingu osaks ei loeta Poolte ega Meie varasemaid tahteavaldusi ega kokkuleppeid, mis ei sisaldu Teenuselepingus. Teenuselepingu üksiku sätte kehtetus ei vabasta Pooli Teenuselepingu teiste sätete täitmise kohustusest ega too kaasa kogu Teenuselepingu või Teenuselepingu teiste sätete kehtetust Viivitus Teenuselepingust tuleneva õiguse maksmapanekul või kohustuse täitmisel ei tähenda sellest õigusest või kohustusest loobumist ning ühegi õiguse eraldi või osaline maksmapanek või teostamine ei välista selle õiguse maksmapanekut või teostamist muus osas ega muu õiguse ja/ või kohustuse teostamist. 8

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates 01.11.2017 1. Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood 12323276. Laenutaotleja Eesti Vabariigis alaliselt elav 18 kuni 65 aastane füüsiline

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 15.08.2013) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx BIGBANK ASi ÜLDTINGIMUSED (kehtiv alates 01.08.2016) 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Panga üldtingimuste kohaldatavus 1.1.1. Bigbank AS-i (edaspidi pank) üldtingimustega (edaspidi panga üldtingimused) kehtestatakse

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 19.06.2017) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood 11898079, aadress F. Tuglase 19, Tartu, 51014. Laenuandja tegevusloa andmetega

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: 08.01.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED, registrikoodiga 10328204, aadress Pärnu mnt. 356, 11612 Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja või Pool) ja klient, kes vormistab Koduekstra e-poes tellimuse ja identifitseerib

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS Üürivaidlusasi nr. 11-1/11/17 Otsuse kuupäev ja koht 13.04.2017, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad, Mai Sõber, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi Tallinna

Rohkem

ÜLDTINGIMUSED

ÜLDTINGIMUSED ARVELDUSLEPINGU TINGIMUSED Kehtivad alates 05.06.2019 1. ÜLDSÄTTED JA MÕISTED 1.1 Üldsätted 1.1.1 Arvelduslepingu tingimused (edaspidi leping või ka arveldustingimused) sätestavad AS Citadele banka Eesti

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) sätestavad tingimused ja korra, kuidas

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 E-poe kasutustingimused 1. Üldsätted 1.1. E-poe tingimused kehtivad ostjatele, kes kasutavad veebilehte www.k-rauta.ee (edaspidi nimetatud e-pood) ning ostavad e-poest kaupu. E-poe omanik ja müügilepingu

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

1

1 Sisukord: Konto avamine, maksed... 2. Arvelduskonto... 2 2. Escrow konto... 2 3. Sularahatehingud... 3 4. Väljuvad maksekorraldused... 3 5. Laekuvad maksed... 4 Maksekaardid... 4 6. Maestro... 4 7. 3D

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc

Microsoft Word - otsus  ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/66/09 Otsuse kuupäev ja koht 26.10.2009.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Kaja Tassa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

1

1 Sisukord Sisukord... 1 Paketid eraisikutele... 2 Paketid äriklientidele... 2 Kontod... 2 Hoiused... 4 Kontsernikonto... 4 Konto väljavõtted... 5 Sularahatehingud... 5 Sularahamaksete teostamise tähtajad...

Rohkem

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates 01.10.2018 Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõistetest, mida kindlustamisel kasutatakse. Palun varuge

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avilet OÜ (registrikood 12998127, edaspidi ka Müüja) vahel

Rohkem

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga 25.10.2016 ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates 01.01.2017 1. Üldsätted 1.1. Aktsiaseltsi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu

Rohkem

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi ar

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi ar Erakliendi hinnakiri 2019-10-01 2020-09-30 Erakliendi hinnakiri, alates 01.10.2019 Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspakett Erakliendi

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspak

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspak Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates 01.10.2019 Erakliendi hinnakiri, alates 01.08.2019 Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspakett

Rohkem

1

1 AS Citadele banka Eesti filiaali teenustasud era- & ärikliendile /Eesti mitteresidendile/ Kinnitatud AS Citadele banka juhatuse 15. augusti 2019. aasta otsusega nr 13/47/2019 Kehtib alates 1. novembrist

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/4/11 Otsuse kuupäev ja koht 21.03.2011. a., Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 04.10

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 04.10 Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 04.10.2002 Avaldamismärge: Krediidiasutuste maksestatistiline

Rohkem

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 muudetud 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused)

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon

Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioonide üldise maksumuse nimekiri, mis on Kliendile avalikult

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja 1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja anda soovituslikke juhendeid õigusaktidest tulenevate

Rohkem

Hinnakiri_EST_

Hinnakiri_EST_ SISUKORD 1. Konto avamine ja haldamine... 2 2. Arveldused sularahas EURdes... 3 3. Arveldused sularahas välisvaluutas... 3 4. Sularahata operatsioonid EURdes... 4 5. Sularahata operatsioonid välisvaluutas...

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (

GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega ( GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määratakse GSMvalve

Rohkem