Krediitkaartidega Luminor Visa Gold ja Luminor Black kaasneva reisikindlustuse tingimused 1/2021 Kehtivad alates

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Krediitkaartidega Luminor Visa Gold ja Luminor Black kaasneva reisikindlustuse tingimused 1/2021 Kehtivad alates"

Väljavõte

1 Krediitkaartidega Luminor Visa Gold ja Luminor Black kaasneva reisikindlustuse tingimused 1/2021 Kehtivad alates Sisukord 1. MÕISTED 2 2. KINDLUSTUSKAITSE KEHTIVUS 3 3. MEDITSIINILISE HÄDAABI KINDLUSTUS 3 4. ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUS 7 5. TSIVIILVASTUTUSKINDLUSTUS 9 6. ÕIGUSABIKINDLUSTUS PAGASIKINDLUSTUS REISI ÄRAJÄÄMINE VÕI KATKEMINE ÜLDOSA 16 LISA 1 TABEL 1. KINDLUSTUSRISKID JA HÜVITISLIMIIDID 21 TABEL 2. KINDLUSTUSKAITSE KEHTIVUS HARRASTUSSPORDI KORRAL

2 1. MÕISTED Kindlustusandja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal, mille kaubamärgiks Eestis on Seesam (edaspidi Seesam). Kindlustusvõtja on Luminor Bank AS, kes on sõlminud kindlustuslepingu oma kindlustushuvi alusel ja kindlustatute kasuks. Kindlustatu on füüsiline isik, kellel on kehtiv Luminor Bank AS-i krediitkaart Luminor Visa Gold või Luminor Black. Kaaskindlustatud on kindlustatuga koos reisivad pereliikmed: abikaasa või elukaaslane; kuni 18-aastased (k.a) lapsed või aastased lapsed, kui nad on statsionaarselt õppivad õpilased või üliõpilased. Kindlustusleping on kindlustusvõtja ja kindlustusandja vahel sõlmitud kokkulepe, mille järgi kohustub kindlustusvõtja tasuma kindlustusmakseid ning kindlustusandja hüvitama kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahju, maksma kokkulepitud rahasumma või täitma lepingut muul kokkulepitud viisil. Kindlustushuvi on kindlustusvõtja huvi kindlustada end ja kindlustatud isikuid kindlustuslepingus kokkulepitud riskide vastu. Kindlustusrisk on oht, mille vastu kindlustatakse. Kindlustusriskide loetelu on esitatud lisa 1 tabelis 1. Kindlustuskaitse on kindlustusandja kohustus maksta kindlustustingimustes märgitud kindlustusjuhtumi toimumisel kindlustatule või soodustatud isikule kindlustushüvitist. Hüvitislimiit on lisa 1 tabelis 1 nimetatud maksimaalne konkreetse kindlustusjuhtumi korral hüvitatav summa krediitkaardi kohta. Maksimaalne hüvitatav summa on määratud iga kindlustuskaitse jaoks eraldi. Kindlustusjuhtum on ootamatu ja ettenägematu sündmus, mille toimumise korral peab kindlustusandja täitma oma lepingust tulenevat kohustust. Kindlustushüvitis on rahasumma, mille kindlustusandja maksab välja kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahju hüvitamiseks. Omavastutus on kokkulepitud osa kahjust, mille võrra vähendatakse kindlustusandja makstavat hüvitist. Omavastutust kohaldatakse iga kindlustusjuhtumi korral, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Reis on lahkumine Eestist või muust kindlustatu alalise elukoha riigist, saabumine reisi sihtkohta ja naasmine Eestisse või muusse kindlustatu alalise elukoha riiki. Reisi algus- ja lõpp-punkt on Eesti või muu kindlustatu alalise elukoha riik. Reisi sihtpunkt on koht, kuhu jõudmine on reisi eesmärk. Reisi ümberistumispunkt on väljaspool Eestit või muu alalise elukoha riiki asuv koht, mille kaudu kindlustatu reisib järgmisse ümberistumispunkti, sihtpunkti või lõpp-punkti. Alalise elukoha riik on kindlustatu kodakondsusriik ja/või riik, mis on väljastanud kindlustatule alalise elamisloa ja kus kindlustatu elab püsivalt üle 183 päeva aastas. Riigisisene reis on kindlustatu reisimine Eesti Vabariigis, eeldusel, et reisi sihtkoht on kaugemal, kui 50 km kindlustatu alalisest elukohast ja kindlustatu ööbib hotellis vähemalt ühe öö. Hotell peab olema broneeritud ja/või makstud vähemalt kaks päeva enne väljasõitu. Kindlustuskaitse kehtib kui hotell on broneeritud ja/või makstud kindlustusperioodil. Kindlustuskaitse laieneb meditsiinilise hädaabi kindlustusele ja õnnetusjuhtumi kindlustusele. Loodusõnnetus on loodusjõu põhjustatud sündmus, mille tagajärjel toimuvad suurel alal olulised keskkonnamuutused (nt maa-alused tõuked, vulkaanipursked, tulekahju, põud, üleujutus, orkaan, jäämäed jões, meres, järves või muus veekogus, pikka aega kestev ekstreemne temperatuur, maapinna vajumine, kahjurite levik, taime- ja loomahaigused). Euroopa ravikindlustuskaart (EHIC) on Euroopa Liidu liikmesriikide ning Norra, Islandi, Liechtensteini ja Šveitsi ühine dokument, mis tõendab nende riikide kodanike õigust saada vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel nendes riikides elavate kindlustatud inimestega.

3 Meditsiinilise kahjuabi keskus on kindlustusandja koostööpartner, kes menetleb meditsiinilise hädaabi kindlustusjuhtumit väljaspool Eestit. Tegelikud kulud on kahjujuhtumiga seotud lisakulud, mis on põhjendatud ja dokumenteeritud. 2. KINDLUSTUSKAITSE KEHTIVUS 2.1. Kindlustuskaitse kehtib vaid koos krediitkaardiga Luminor Visa Gold ja Luminor Black Kaaskindlustatu kindlustuskaitse kehtib juhul, kui kindlustatul ja kaaskindlustatul kattuvad reisi kuupäevad ja kellaajad, reisi teekond, sõidukid ning reisi sihtkohad Kindlustuskaitse kehtib ööpäev läbi kogu maailmas, v.a kindlustatu või kaaskindlustatu alalise elukoha riigis ja punktis toodud juhtudel Kindlustuskaitse kehtib kuni 90 järjestikust päeva ühe reisi jooksul, alates päevast, mil kindlustatu ületab alalise elukoha riigist välismaale minnes riigipiiri. Kui reis kestab katkematult kauem kui 90 päeva, siis kaotab kindlustuskaitse kehtivuse 90 päeva pärast kuupäeva, mil isik reisile läks. Reiside arv aastas ei ole piiratud. Iga välismaale suunduva reisi algus ja lõpp tuleb kindlustusandja nõudmisel tõendada dokumentidega Kindlustuskaitse ei kehti ajal, kui kindlustatu või kaaskindlustatu viibib Eestis või muus alalise elukoha riigis (v.a riigisisesed reisid ja reisi ärajäämise kaitse); osaleb sõjategevuses või viibib kaitseväes või kriisipiirkonnas; teeb tasustatavat füüsilist tööd Sportimisel kehtib kindlustuskaitse ainult lisa 1 tabelis 2 loetletud spordialadega tegelemisel harrastusspordi tasemel; ei kehti kindlustuskaitse spordivõistlustel või treeninglaagris osalemisel ning professionaalse või ekstreemspordiga tegelemisel Kindlustuskaitse lõpeb, kui saabub kindlustusperioodi lõppkuupäev; lõpeb krediitkaardi kehtivus või tekib muu lepingus ja/või õigusaktis ette nähtud alus. 3. MEDITSIINILISE HÄDAABI KINDLUSTUS 3.1. Kindlustusjuhtum Meditsiiniline hädaabi hõlmab raviteenuseid, mis on kindlustatule hädavajalikud, et vältida juhul, kui tervisliku seisundi järsk halvenemine on tingitud ootamatust haigestumisest või õnnetusjuhtumist, kindlustatu tervisliku seisundi edasist halvenemist ja/või ohtu tema elule Õnnetusjuhtum on ootamatu ja ettenägematu juhtum, mis on toimunud kindlustatu vaba tahte vastaselt ning mille tagajärjel väline ja/või vägivaldne jõud on tekitanud kindlustatule vältimatut arstiabi vajava tervisekahjustuse, põhjustanud kindlustatu surma või püsiva puude Haigestumine on organismi ootamatu ja ettenägematu häire, mille esmased tunnused on ilmnenud reisi ajal kindlustusperioodi jooksul, mida ei ole kindlustatul enne reisi algust diagnoositud ning mis on nõudnud vältimatut arstiabi või põhjustanud kindlustatu surma Krooniline haigus on tervise või organismi seisund, mis on oma loomult korduv, pidev või pikaajaline ja/või mille tõttu kindlustatu on küsinud arsti nõuandeid, saanud ravi või kasutanud ravimeid viimase kuue kuu jooksul enne reisi Kindlustusandja hüvitab kindlustatule välisriigis ja riigisisesel reisil osutatud meditsiinilise hädaabi teenuste kulud, mis on seotud alljärgnevaga: ootamatu haigestumine;

4 õnnetusjuhtumist saadud vigastuste ravi; tervisliku seisundi ootamatu halvenemine päikesepõletuse, külmakahjustuse, mürgistuse vms tõttu; kroonilise haiguse ootamatu ägenemine, mida kindlustatu enne reisile minekut ei saanud ette näha Kindlustushüvitis Meditsiinilise hädaabi kulud Kindlustusandja hüvitab järgmised meditsiinilise hädaabiga seotud kulud: ambulatoorne ja statsionaarne ravi, mis kestab kuni 90 päeva. Kroonilise haiguse ägenemisel tasub kindlustusandja maksimaalselt viie esimese päeva ravikulud, arvates esimesest arstivisiidist. Sama kroonilise haiguse ravikulud tasutakse kindlustatule ainult üks kord kogu kindlustuslepingu kehtivuse jooksul; diagnostika (funktsionaalne, laboratoorne ja instrumentaalne); arsti määratud ravimid, sidumismaterjal ja meditsiinilised abivahendid (sh kargud, lahased, ratastool jmt); arsti määratud protseduurid haiglaravi ajal; erakorraline abi raseduskomplikatsioonide korral, kui rasedus ei ületa 32. nädalat; meditsiinilise kahjuabi keskusse helistamine Kindlustusandja tasub kindlustatule kindlustushüvitist 20 eurot iga haiglas veedetud päeva eest, kui kindlustatut on ravitud välismaal haiglas vähemalt 48 tundi Haigestumisel koroonaviiruse SARS-CoV-2 põhjustatud haigusesse COVID-19, hüvitab kindlustusandja esimese 14 päeva jooksul tehtud meditsiinise hädaabiga seotud kulud, transpordi- ja päästekulud ning surma korral kodumaale tagasitoimetamise kulud kuni euro ulatuses (vt punkt ): kui Covid-19 diagnoositakse 14 päeva jooksul alates reisi algusest; kogu maailmas, va Eesti Vabariik ja kindlustatud isiku alaline elukohariik; tagasisõidukulud või haige evakueerimise kulud, kui sihtkoha riik seda ei tee (lähtudes Maailma Terviseorganisatsiooni soovitustest, mis käsitlevad COVID-19 korral abi osutamise tingimusi) või kui Euroopa ravikindlustuskaart seda ei kata Hambaravikulud Kindlustusandja hüvitab ootamatu ja ettenägematu hammastega seotud haiguse või trauma korral alltooduga seotud hambaravikulud: arsti konsultatsioon; röntgeniülesvõte diagnoosi kontrollimiseks; juurekanalite avamine ja puhastamine; ajutise hambatäidise panek; hamba väljatõmbamine Transpordi- ja päästekulud Kindlustusjuhtumi korral hüvitab kindlustusandja välismaal ja riigisisesel reisil tehtud põhjendatud ja hädavajalikud transpordikulud kindlustatu raviasutusse viimiseks või sealt ära toomiseks Kindlustusandja hüvitab kindlustatule lisandunud ja põhjendatud transpordikulud, kui kindlustatu on saanud jaotises Meditsiinilise hädaabi kulud nimetatud abi ja jätkab ravi saamist välismaal, mistõttu ta ei saa kasutada varem ostetud pileteid oma alalise elukoha riiki naasmiseks. Transpordikulud hüvitatakse turistiklassi pileti väärtuses. Kui pileteid on võimalik ümber vahetada või tagastada, siis tasub kindlustusandja summa, mille kindlustatu peab maksma piletite ümbervahetamise eest Kindlustusandja hüvitab enda eelneva nõusoleku korral kulud, mis on vajalikud kindlustatu transportimiseks tema alalise elukoha riiki, kui selle transpordi vajalikkus on meditsiiniliselt põhjendatud ja raviarsti kirjaliku soovitusega kinnitatud. Vajaduse korral hüvitab kindlustusandja ka saatva meditsiinispetsialisti teenuse kulud.

5 Päästeteenuse kulud hüvitab kindlustusandja juhul, kui selle teenuse osutamine on otseselt seotud jaotises Meditsiinilise hädaabi kulud nimetatud meditsiinilise hädaabiga Surma korral kodumaale toimetamise kulud Kui kindlustatu kindlustusjuhtumi korral välisriigis sureb, siis hüvitab kindlustusandja eelneva kooskõlastuse korral kulud, mis tehakse tuhastamisel; kirstu või urni transportimisel kindlustatu alalise elukoha riiki; põrmu kodumaale toimetamisega seotud dokumentide ja lubade vormistamisel Haigestumisel Covid 19 haigusesse, hüvitatakse kulud vastavalt punktis märgitule Reisi- ja elamiskulude tasumine kindlustatuga koos reisivale isikule või pereliikmele Kui reisi ajal on kindlustatu tervislik seisund raske, arsti arvates ei ole võimalik kindlustatut tervislikel põhjustel kodumaale tagasi toimetada ja kindlustatu peab jääma haiglasse kauemaks kui kümneks päevaks, siis katab kindlustusandja kas kindlustatuga koos reisinud ühe isiku kulud, hüvitades kuni viie päeva hotellikulud ja turistiklassi piletite hinna, mis võimaldab sellel isikul naasta alalise elukoha riiki koos kindlustatuga, või kindlustatu ühe pereliikme (abikaasa, elukaaslane, üks vanematest või täiskasvanud laps) vajalikud reisi- ja elamiskulud nii, et pereliige saaks kindlustatut haiglas külastada. Hüvitis katab kuni viie päeva hotellikulud ja edasi-tagasi reisi turistiklassi piletid Kindlustatu kohustused kindlustusjuhtumi toimumisel Kindlustatu või tema esindaja teeb kõik võimaliku, et kindlustatu saaks ootamatu või ägeda haiguse korral meditsiinilist hädaabi; esitab kindlustusandja nõudmisel kindlustatu Euroopa ravikindlustuskaardi, kui kindlustatu pöördub Euroopa Liidu mis tahes liikmesriigi või Norra, Islandi, Liechtensteini või Šveitsi meditsiiniasutusse meditsiiniabi saamiseks. Kui kindlustatul ei ole Euroopa ravikindlustuskaarti, siis võtab kindlustatu või tema volitatud isik kindlustusandja korraldusel tarvitusele vastavad meetmed Euroopa ravikindlustuskaardi või selle asenduse saamiseks ja esitab selle dokumendi meditsiiniasutusele; kooskõlastab meditsiinilise kahjuabi keskusega meditsiiniasutuse vahetamise, operatsioonid ja nende vajaduse ning tervislikel põhjustel kodumaale tagasi toimetamise; pöördub haiglaravi vajaduse korral kas riiklikku tervishoiuasutusse või juhul, kui see ei ole võimalik, tervishoiuasutusse, kus selles riigis tavaliselt raviteenust osutatakse; teavitab vastavat pädevat asutust (kiirabi, politsei, tuletõrje jms) kehavigastusest ja järgib selle asutuse juhiseid Kindlustushüvitise saamiseks vajalikud dokumendid Kindlustushüvitise saamiseks tuleb viivitamatult esitada kirjalik hüvitistaotlus koos alljärgnevate dokumentidega: meditsiinitõend, kus on kirjas täpne diagnoos, üksikasjalik nimekiri saadud teenustest ning teenuste osutamise koht ja kuupäev; iga ostetud ravimi ja meditsiinitoote retsept ning ostutšekk; väljavõte telefonikõnede kohta, mis on tehtud meditsiinilise kahjuabi keskusele Lisaks punktis loetletud dokumentidele tuleb esitada tervislikel põhjustel kodumaale tagasi toimetamise korral arstitõend kindlustatu transportimise vajaduse kohta; surma korral kodumaale tagasi toimetamisel arsti kinnitatud tõend surma põhjuste kohta; kindlustatu pereliikme või kindlustatuga koos reisinud isiku lisakulude puhul

6 - arsti kirjalik arvamus kindlustatu tervisliku seisundi kohta, mis peab sisaldama kinnitust tervislikel põhjustel kodumaale tagasi toimetamise võimaluste ja prognoositava haiglaravi kestuse kohta; - sõidupiletid või nende koopiad; - dokumendid, mis tõendavad transpordi- ja hotellikulusid; - dokument, mis tõendab sugulussuhet kindlustatuga Juhtumid, mida ei arvata kindlustusjuhtumiks Kindlustusandja ei hüvita järgmiste sündmuste, olukordade või teenustega seotud kulusid: kindlustatu kroonilise ja/või kaasasündinud haiguse ravimiseks osutatud meditsiiniteenused (v.a juhul, kui teenus on seotud meditsiinilise hädaabi osutamisega); meditsiiniteenus sellise haiguse ravimiseks, mis on kindlustatul diagnoositud enne reisile minekut; ravi juhul, kui arst on enne reisi soovitanud tervisliku seisundi tõttu reisile mitte minna; arsti määratud taastusravi; üle 90 päeva kestev ravi; kroonilise ja/või kaasasündinud haigusega seotud südame ja veresoonte operatsioon, koe või organi siirdamine või proteesimine; puukentsefaliidi või -borrelioosi ravi (v.a juhul, kui on läbi tehtud kogu vaktsineerimiskuur); kollapalaviku, malaaria ja muude selliste nakkushaiguste ravi, kui on eiratud reisijatele antud Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusi vaktsineerimise ja profülaktika kohta; Eesti välisministeeriumi soovitusi ohtlike nakkushaiguste mõjualas asuvate piirkondade külastamise kohta; operatsioon, mida raviarsti ja/või kindlustusandja volitatud arsti arvates võib edasi lükata (sh põlve või põlveliigese operatsioon); rasedusaegne läbivaatus ja ravi, abort, sünnitamine, sünnijärgsed haigused (v.a meditsiinilise hädaabi kulud raseduskomplikatsioonide korral, mida kindlustatu ei võinud enne reisile minekut ette näha); psühhiaatriline, psühhoanalüütiline ja psühhoteraapiline ravi; psühholoogilise ja vaimuhaiguse, käitumishäire ja teadvushäire ravi (sõltumata tekkepõhjusest); epilepsia ravi; onkoloogilise haiguse diagnoosimine ja ravi; sugulisel teel nakkava haiguse ja sellest (sh HIV-positiivsusest või AIDSist) põhjustatud seisundi ravi; ilu- ja plastiline kirurgia, meditsiinilised järeldused ja tõendid, desinfitseerimine ja vaktsineerimine, ennetavad uuringud, toiduained, toidulisandid ja dieetlisandid; ravim, mida isik pidi olemasoleva tervisliku seisundi tõttu enne reisi regulaarselt tarvitama; lisaravi alates kuupäevast, kui tervislikel põhjustel kodumaale tagasi toimetamine raviarstiga kooskõlastati ja võimalikuks sai, kuid kindlustatu keeldus sellest; tasutud, kuid kasutamata teenused (nt autorent, kontserdipiletid, hotellid, ekskursioonid vms), mida kindlustatu ei saanud kindlustusjuhtumi tõttu kasutada; hambaravi, proteesimine, hambahügieen, juurekanali täitmine, ortodontiline või periodontaalne haigus või ortopantomogramm; olukord, kus kindlustatu või tema sugulased otsustavad ühepoolselt, ilma kindlustusandja või kindlustusandja partneri heakskiiduta tellida läbivaatuse, küsida diagnoosi või ravi, vahetada raviasutust; nõustuda operatsiooni ja selle vajalikkusega, toimetada kindlustatu kodumaale tagasi; olukord, kus kindlustatu ei esita meditsiiniasutusele oma Euroopa ravikindlustuskaarti või keeldub taotlemast selle kaardi asendust; pereliikme osutatud ravi;

7 sõltuvushaiguse ravi ja/või meditsiiniline abi, mis on seotud alkoholi, narkootikumi või psühhotroopse aine tarvitamisega; sündmus, mille teket mõjutas alkoholi, tugevatoimelise ravimi või muu toksilise või psühhotroopse aine tarvitamine; olukord, kus kindlustatu tarvitas alkoholi, tugevatoimelist ravimit või muud toksilist või psühhotroopset ainet pärast sündmust, kuid enne arstlikku läbivaatust või hoidus kõrvale joobe- või mürgistusastme kontrollimisest. Alkoholijoovet ja mürgistust tuleb käsitada konkreetse riigi õigusaktides ettenähtud korra järgi; sündmus, kus kindlustatu kasutas purilennukit, plaanerit või deltaplaani selle piloodi või reisijana või sooritas langevarjuhüpet; sündmus, kus kindlustatu juhtis reisijate veoks registreeritud veesõidukit; sündmus, mis juhtus äärmuslike kliimatingimustega piirkonnas (nt polaarala, kõrb, avameri jms) toimunud ringsõidul või ekspeditsioonil; sündmus, mis juhtus sellise harrastusspordiga tegelemisel, mida ei ole nimetatud lisa 1 tabelis 2; sündmus, mis juhtus tasustatava füüsilise töö tegemisel; pereliikme või kindlustatuga koos reisinud muu isiku reisi- ja elamiskulud, kui kindlustatu viibis haiglaravil vähem kui kümme päeva; laste tagasi viimine nende alalise elukoha riiki, kui kindlustatu viibis haiglaravil vähem kui kümme päeva Kindlustusandja ei hüvita kahju ega kulu haigestumisel koroonaviiruse SARS-CoV-2 põhjustatud haigusesse COVID-19, kui: kulu on tehtud alates 15 päevast või hiljem alates reisi algusest; ei ole järgitud reisi sihtriigis (sh reisi ümberistumispunktis) kehtestatud riiki sisenemise tingimusi, mis on avaldatud Eesti Vabariigi välisministeeriumi veebilehel; reisitakse Euroopa riiki, kus haigestumisnäitaja on Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse veebilehel esitatud andmetel reisiperioodi alguspäeval tähistatud viimase 14 päevase nakatumisnäitaja järgi punase, tumepunase või halliga; reisitakse väljapoole Euroopat ja COVID-19 nakatumisnäitaja on sihtriigis reisi alguspäeval 100 inimest kohta või üle selle; kindlustatud isik on reisi alustamise ajal isolatsioonis ja tal on diagnoositud COVID-19 või talle on tehtud enne reisi COVID-19 test ja reisi ajal osutub test positiivseks; haigestumine on aset leidnud Eesti Vabariigis või kindlustatu elukohariigis. 4. ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUS 4.1. Kindlustusjuhtum Õnnetusjuhtum on ootamatu ja ettenägematu juhtum, mis on toimunud reisil (sh riigisisesel reisil) kindlustatu vaba tahte vastaselt ja mille tagajärjel väline ja/või vägivaldne jõud on tekitanud kindlustatule vältimatut arstiabi vajava tervisekahjustuse või põhjustanud kindlustatu surma või püsiva puude Püsiv puue on reisil (sh riigisisesel reisil) toimunud õnnetuse tõttu kindlustatu tervisele tekkinud pöördumatu kahjustus, mis kestab vähemalt 12 kuud ja on meditsiiniliselt tõendatud Surm on kindlustatu surm, mis on saabunud reisil (sh riigisisesel reisil) toimunud õnnetuse tagajärjel Kindlustushüvitis Kui kindlustatule määratakse püsiv puue või kui kindlustatu sureb reisi kestel toimunud õnnetusjuhtumi tagajärjel ühe kalendriaasta jooksul pärast õnnetusjuhtumi toimumise päeva, siis tasub kindlustusandja kindlustushüvitise, mis on lisa 1 tabelis 1 ette nähtud surma või püsiva puude korral Surma korral maksab kindlustusandja 100% ettenähtud õnnetusjuhtumi kindlustussummast. Surmahüvitis makstakse kindlustatu pärijatele.

8 Püsiva puude korral määratakse kindlustushüvitis protsentuaalse osana kindlustussummast saadud puude järgi. Püsivaks puudeks arvatakse funktsionaalsete võimete püsiv ja taastumatu kadumine, kui isik kaotab alljärgneva. Jäseme, organi või funktsiooni kaotus Kindlustussumma protsentuaalne osa Käe kaotus õlaliigesest 70% Käe kaotus ülalpool küünarliigest 65% Käe kaotus allpool küünarliigest 60% Käe kaotus randmeliigesest 45% Pöidla kaotus 15% Pöidla kaugema lüli kaotus 8% Mis tahes muu sõrme kaotus 5% Jala kaotus ülaltpoolt põlve 70% Jala kaotus altpoolt põlve 60% Labajala kaotus liigesest 40% Mis tahes varba kaotus 5% Ühe silma nägemise kaotus 50% Ühe kõrva kuulmise kaotus 25% Haistmisvõime kaotus 5% Maitsemeele kaotus 5% Juhul, kui välisriigis toimunud õnnetusjuhtumi tõttu kindlustatu sureb aasta jooksul, kaob õigus saada püsiva puude hüvitist Surmajuhtumi kindlustushüvitisest arvatakse maha sama õnnetusjuhtumi alusel varem välja makstud püsiva puude hüvitis Kindlustatu või tema esindaja kohustused kindlustusjuhtumi toimumisel Pärast kindlustusjuhtumi toimumist peab kindlustatu või tema esindaja viivitamatult teavitama juhtunust meditsiinilise kahjuabi keskust ning täitma nende juhiseid; pöörduma meditsiinilise abi saamiseks litsentsiga arsti või raviasutuse poole; registreerima ja vormistama liiklusõnnetuse, tulekahju või kindlustatu vastu sooritatud kuriteo vastavas pädevas asutuses (politsei, kiirabi, päästeamet jms) Kindlustushüvitise saamiseks vajalikud dokumendid Kindlustushüvitise saamiseks tuleb kindlustatul või tema esindajal viivitamatult esitada kirjalik hüvitistaotlus koos alljärgnevate asjakohaste dokumentidega: õnnetusjuhtumi üksikasjalik kirjeldus; politsei või muu õnnetusjuhtumi korral vastutava organi tõend, kui juhtum registreeriti; meditsiiniline tõend, kus on kirjas vigastuse iseloom ja täpne diagnoos; kindlustatu surmatunnistuse koopia; tõend surma põhjuste kohta; kindlustatu pärimistunnistuse koopia.

9 4.5. Juhtumid, mida ei arvata kindlustusjuhtumiks Kindlustusandja ei maksa hüvitist, kui õnnetusjuhtumi on põhjustanud psüühika- või teadvushäire, sh insult, epilepsia või muud krambid; ravi või muu protseduur, mille kindlustatu ise endale tegi või lubas teistel endale teha (v.a juhul, kui ravi või protseduur sh radioloogiline diagnoosimine ja ravi oli õnnetusjuhtumi puhul vajalik, selle määras arst ja tegu oli kindlustustingimuste kohaselt kindlustusjuhtumiga); mis tahes infektsioon (v.a olukord, kus patogeenid sattusid kehasse õnnetusjuhtumi tõttu). Naha või limaskesta vigastust, mis iseenesest on tähtsusetu, kuid mille tõttu satub patogeen kohe või hiljem kehasse, ei arvata õnnetusjuhtumi ajal saadud kehavigastuseks. Välistus ei kehti teetanuse ja marutõve kohta; mürgistus, kui vedelik või tahke aine satub söögitoru kaudu kehasse; kõhu ja alakõhu song (v.a juhul, kui see tekib õnnetusjuhtumi tagajärjel, mis kindlustustingimuste kohaselt arvatakse kindlustusjuhtumiks); selgroolülivaheliste diskide vigastus, sisemine verejooks või ajuverevalum (v.a juhul, kui selle on põhjustanud õnnetusjuhtum, mis kindlustustingimuste kohaselt arvatakse kindlustusjuhtumiks); liiklusõnnetus, kui kindlustatu juhtis sõidukit ilma vastava kategooria sõiduki juhtimisõiguseta; patoloogiline või korduv luumurd, kui eelnev murd ei olnud veel ära paranenud; olukord, kus kindlustatu kasutas piloodi või reisijana purilennukit, plaanerit või deltaplaani või tegi langevarjuhüpet; sündmus, mis toimus ajal, kui kindlustatu juhtis reisijate veoks registreeritud veesõidukit; osales ekspeditsioonil; tegeles spordialaga, mis ei ole kirjas lisa 1 tabelis 2; tegi tasustatavat füüsilist tööd; oli tarvitanud alkoholi, tugevatoimelist ravimit või muud toksilist või psühhotroopset ainet. Kindlustusandja ei maksa kindlustushüvitist ka juhul, kui kindlustatu tarvitas alkoholi või muid joovastavaid aineid pärast sündmust, kuid enne arstlikku läbivaatust või hoidus kõrvale joobe- või mürgistusastme kontrollimisest. Alkoholijoovet ja mürgistust tuleb käsitada konkreetse riigi õigusaktides ettenähtud korra järgi. 5. TSIVIILVASTUTUSKINDLUSTUS 5.1. Kindlustusobjekt ja -juhtum Tsiviilvastutuskindlustusega on kaetud reisil kindlustatu õigusvastaselt tekitatud isiku- või varakahju kolmandale isikule, kelle suhtes kindlustatul on tekkinud tsiviilvastutus kindlustusjuhtumi toimumise riigis kehtivate õigusaktide kohaselt Kindlustusjuhtumiks arvatakse kindlustatu vastu esitatud tsiviilvastutuse nõue, kui kõik alltoodud tingimused on täidetud: nõue on esitatud kahju eest, mis on tekitatud kolmandale isikule; õigusvastane tegu on tehtud välisriigis kindlustusperioodi jooksul; kindlustatu on kahju tekkimises süüdi ja/või vastutab kahju tekitamise eest õigusakti järgi Teatis võimaliku kindlustusjuhtumi kohta või kahju hüvitamise nõue peab olema esitatud reisi ajal või ühe nädala jooksul alates juhtumi päevast Kindlustushüvitis Iga konkreetse kindlustusjuhtumi kindlustushüvitis arvutatakse kahju tegeliku suuruse (nt kahjustatud eseme väärtus) järgi, arvestades õigusakte, mis reguleerivad kahju hüvitamist, ja kohtupraktikat.

10 Kindlustusjuhtumi toimumisel makstakse kindlustushüvitis kindlustatule või tema näidatud isikule, kellel on õigus nõuda kahju hüvitamist tsiviilvastutust reguleerivate õigusaktide kohaselt Kui kindlustatu vastutab tekitatud kahju eest koos kolmandate isikutega, siis arvutatakse kindlustushüvitis kindlustatu osakaalu järgi kahju tekkimises Kindlustusandja osaleb kindlustatu nimel ja omal kulul nende kindlustusjuhtumite kohtumenetluses, milles kolmas isik nõuab kindlustatu tekitatud kahju hüvitamist Kui kindlustatu ei nõustu asjaoluga, et kindlustusandja tunnistab kolmanda isiku nõude põhjendatuks, lepib omal äranägemisel kokku kolmanda isikuga või rahuldab kolmanda isiku nõude, siis ei kata kindlustusandja sellisest mittenõustumisest tulenevaid lisakulusid (sh intresse) Kindlustatu kohustused kindlustusjuhtumi toimumisel Kindlustatu rakendab mõistlikke meetmeid võimalike kahjude vältimiseks või vähendamiseks; teavitab ühe nädala jooksul kindlustusandjat sündmusest, mis võib endaga kaasa tuua kindlustatu tsiviilvastutuse, ja esitab kogu teadaoleva teabe sündmuse asjaoludest ning teavitab kindlustusandjat täiendavalt kirjalikult, esitades üksikasjalikumad andmed kolme päeva jooksul. Kui kolmas isik pöördub kindlustatu tekitatud kahju tõttu kohtusse, siis teavitab kindlustatu kindlustusandjat sellest viivitamatult, isegi juhul, kui kindlustusjuhtumist endast on juba teatatud; teatab kindlustusandjale saadud nõudest ühe nädala jooksul; esitab kindlustusandjale kindlustushüvitise määramiseks nõutavad dokumendid; ei sõlmi ilma kindlustusandja kirjaliku nõusolekuta kolmanda isikuga kokkulepet kahjunõude kohta ning ei tunnista ega täida sellist nõuet; volitab kirjalikult kindlustusandjat tema nõudmisel tegema enda nimel kõiki avaldusi, mis on seotud kolmanda isiku nõude rahuldamise või tagasilükkamisega, kui see on kindlustusandja arvates vajalik; esitab kindlustusandjale kogu vajaliku teabe, et õigesti rakendada kindlustatule üle antud õigust nõuda kindlustushüvitist kahju eest vastutavalt isikult; juhul kui kolmas isik pöördub kahjunõude esitamisel kohtusse, - loovutab juhtumi kindlustusandjale; - annab kindlustusandja määratud advokaadile volitused ja - esitab kõik selgitused, mis advokaadi ja kindlustusandja arvates on vajalikud Kindlustushüvitise saamiseks vajalikud dokumendid Kindlustushüvitise saamiseks esitab kindlustatu või tema esindaja viivitamatult kirjaliku hüvitistaotluse koos alljärgnevate dokumentidega: juhtumi üksikasjalik kirjeldus ja pealtnägijate isikuandmed; nõude kehtivust tõendavad dokumendid; muud juhtumi või selle asjaoluga seotud dokumendid Juhtumid, mida ei arvata kindlustusjuhtumiks Kindlustusjuhtumiks ei ole juhtum, kus kolmas isik nõuab hüvitist kahju eest, mille kindlustatu on põhjustanud lepingu rikkumise või mittenõuetekohase täitmisega (lepingujärgne vastutus); mis tahes ühingus, ettevõttes või organisatsioonis töötades, praktikal olles, uuringut tehes, äri- või kutsealases tegevuses (sh auamet) osaledes, teenust osutades või tegevuse eest vastutades; mis tahes liiki motoriseeritud maa-, vee- või õhusõidukit juhtides, kasutades või käsutades; mis tahes loomaga seoses; tegeledes harrastusspordiga, mida ei ole nimetatud lisa 1 tabelis 2;

11 varale, mille kindlustatu on lepingu, usalduslepingu või muu lepingu või kokkuleppe alusel endale üürinud, laenanud, tasuta omandanud või enda kasutusse saanud; varale, mida kindlustatu haldas ebaseaduslikult või pettuse alusel; teist isikut nakatades; saamata jäänud kasumi tõttu või kindlustatu omanduses oleva vara väärtuse langusest tingitud kahjumi tõttu; kolmanda isiku töövõime kaotuse tõttu, kui kolmas isik nõuab palga, pensioni või ravikulude hüvitamist või muu sotsiaalhoolekande teenuse osutamist, kuid sotsiaalkindlustusamet on vastavad kulud juba hüvitanud või vastavat teenust osutanud; kolmanda isiku au ja väärikust alandavate andmete levitamisega; füüsilist isikut ja tema eraelu või juriidilist isikut puudutava teabe avalikustamise või isekal eesmärgil kasutamisega; alkoholi, tugevatoimelise ravimi või psühhotroopse aine mõju all; muul moel, mis ei ole otseselt seotud kindlustatu tsiviilvastutusega mis tahes esemele tekitatud kahju ja/või selle hävimise eest ning mis ei ole seotud kahjuga isiku tervisele või elule; kahjustades raha, väärtpabereid ja muid võla- või krediididokumente, isiklikke dokumente, ehteid, kunstiteoseid või antiikesemeid; kindlustatuga isiklikult või tööalaselt seotud isiku mobiiltelefonile, sülearvutile ja tahvelarvutile; raskest hooletusest tingitud teo või tegemata jätmisega; halbade kavatsustega; juhul, kui ta kasutanud internetti, siseveebi, välisveebi, e-posti, küberrünnakut või tarkvara, mille tagajärjel on dokument või andmed kaotsi läinud, kahjustunud või hävinud ja/või sellest on tulenenud häired ettevõtte tegevuses (sh on jäänud saamata tulu ja kasum); juhul, kui ta tootnud, töödelnud, ladustanud, transportinud, kasutanud või turustanud relvi, laskemoona või muud lõhkeainet, vedelgaasi või toksilist ainet; tsiviil-, kriminaal-, haldus- või lepingutrahvi või muud karistus, mis on lepingus ja/või õigusaktis ette nähtud; teadusliku, ajaloolise või kultuurilise väärtusega vara kahjustades, hävitades või kaotades; kindlustatuga koos reisivale pereliikmele; vanemale, kasuvanemale, võõrasvanemale, lapselapsele, vanavanemale, vennale, õele, perekonna hooldajale või kasulapsele; kindlustatuga seotud juriidilisele isikule; kasutades ioniseerivat kiirgust, radioaktiivset materjali, laserit või maserit, elektromagnetvälja, mis tahes liiki elektromagnetkiirgust, mida kiirgavad elektrilised seadmed ja/või mis on otseselt või kaudselt seotud tuumareaktsiooni, tuumakiirguse või radioaktiivse saastumisega; juhul, kui kahju on tingitud pikaajalise või kestva temperatuuri, gaasi, auru, suitsu, niiskuse või sademete (nt tahm, tolm jms) levimisest ja sellest tulenevast (äkilisest või pidevast) mõjust; maa vajumisest, maalihkest, hoone või selle osa vajumisest, veekogu üleujutusest, pinnase liikumisest või vibratsioonimõjude eest; ekspeditsioonil osaledes; jalgrattavõistlusel, ratsavõistlusel või poksi-, maadlus- või muu võitlusspordiala võistlusel osaledes või selliseks võistluseks valmistudes; mittemateriaalsel kujul;

12 juhul, kui kahju otseseks või kaudseks tekitajaks on A-, B-, C- või G-hepatiit ja/või selle patogeen; inimese immuunpuudulikkuse viirustõbi ehk HIV-tõbi või selle viiruse muteerunud tuletis ja/või tüvi; seisund, mis on seotud omandatud immuunpuudulikkuse sündroomi (AIDS) või sarnase sümptomiga (v.a meditsiiniliste analüüside kulud juhul, kui on saastumiskahtlus ülalnimetatud viirustega). 6. ÕIGUSABIKINDLUSTUS 6.1. Kindlustusjuhtum Kindlustusandja hüvitab kindlustatule kulud, mis on tekkinud reisi jooksul seoses õigusabi saamisega välismaal Kindlustushüvitis Kui kindlustatu rikub tahtmatult välisriigi tavasid, vastavas riigis kehtestatud käitumisjuhiseid või õigusakte, põhjustades seeläbi kahju kolmandale isikule, siis hüvitab kindlustusandja kindlustatu kantud õigusabi kulud (advokaaditasud), ületamata lisa 1 tabelis 1 märgitud kindlustussummat Kindlustuskaitse kehtib juhtumi puhul, mis on algatatud reisi ajal kolmandale isikule tekitatud kahju eest ja kus kindlustatu osaleb tsiviilasjas kostjana. Kindlustushüvitis katab esimese astme kohtu kulud Kindlustushüvitise saamiseks vajalikud dokumendid Kindlustushüvitise saamiseks tuleb viivitamatult esitada kirjalik hüvitistaotlus koos alljärgnevate dokumentidega: kindlustatu vastu kohtusse esitatud ja kohtu menetlusse võetud nõude koopia; õigusabi osutajaga (advokaat või jurist) sõlmitud leping, kus on kirjas ka õigusabi osutamise põhjus; õigusabi teenuste eest tasumist kinnitav dokument Juhtumid, mida ei arvata kindlustusjuhtumiks Kindlustusandja ei arva hüvitatavaks kindlustusjuhtumiks õigusabi, mida on osutatud nõude asjus, mis puudutab sõiduki hoiustamist, rentimist või kasutamist, sh liikluseeskirjade rikkumist või liiklusõnnetuse vormistamist; nõude asjus, mis puudutab kahju, mille on tekitanud loom, kes kuulub kindlustatule, on kindlustatu käes hoiul või kuulub isikule, kelle eest kindlustatu seaduslikult vastutab; enne kindlustusandja kirjaliku heakskiidu saamist, juhul kui kindlustatu on õigusabiteenuse kasutamiseks sõlminud lepingu õigusabi pakkujaga (advokaat või jurist) või tasunud sellise õigusabiteenuse eest; ilma, et kindlustatu oleks taotlenud tasuta õigusabi (kui selline võimalus oli kohalike õigusaktidega ette nähtud); esindaja poolt, kellel ei ole nõutavat kvalifikatsiooni, et juriidilist küsimust uurida või kindlustatut kohtus esindada (juhul kui kindlustatu oli sellest teadlik); haldusakti vastu kaebuse esitamiseks; kindlustatu kaitsmiseks kriminaalasjas, kui on esitatud süüdistus tahtliku tegevuse kohta (nt joobes juhtimine, pettus, võltsimine jms) ning kindlustatu on süüdi tunnistatud; kohtuotsuse täitmiseks; maksejõuetuse või pankroti asjus Kindlustusandja ei hüvita ka järgmisi kulusid: vahekohtumenetluse kulud; kohtuistungi kulud (teise poole esindamise kulud jms), mida kindlustatu peab katma pooltevahelise otsuse või kokkuleppe järgi; kohtuekspertiisi kulud; rikkumise, kuriteo ja kohtueelse juurdluse avalduse kulud; kulud, mis on tingitud asjaolust, et kindlustatu või tema esindaja ei ilmunud kohtusse või ei täitnud kohtumäärust;

13 kohtuistungi tahtliku viivitamisega seotud kulud; kindlustatu raske hooletuse tõttu või muul sarnasel põhjusel suurenenud kulud. 7. PAGASIKINDLUSTUS 7.1. Kindlustusjuhtum Pagasiks on kindlustatuga reisil kaasas olevad ning talle isiklikuks kasutamiseks mõeldud tarbe- ja rõivaesemed v.a punktis 7.9 nimetatud esemed, millele pagasikindlustus ei laiene Kindlustusandja arvab hüvitatavaks kindlustusjuhtumiks kahju, mis on tekkinud järgmistel põhjustel: pagasi hilinemine; pagasi kaotsiminek või kahjustumine transpordiettevõtte järelevalve ajal; pagasi vargus reisi jooksul Kindlustushüvitis pagasi hilinemise korral Kui registreeritud ja transpordiettevõttele üle antud pagas hilineb üle nelja tunni, siis hüvitab kindlustusandja kindlustatule kulud, mis kindlustatu on välismaal kandnud vajalike hügieenitarvete ja riiete soetamisel, et asendada hilinenud isiklikke asju; spordivahendite rentimisel või soetamisel kuni isiklike spordivahendite saabumiseni Pagasi hilinemise kaitse ei kehti reisi lõpp-punkti saabumisel Kindlustushüvitis pagasi kaotsimineku korral Kui kindlustatule kuuluv registreeritud ja transpordiettevõttele üle antud pagas on läinud reisi jooksul kaduma, siis tasub kindlustusandja kaotsiläinud pagasi hüvitist tegelike kulude summas, kuid mitte rohkem, kui on märgitud lisa 1 tabelis Pagas arvatakse kadunuks, kui see ei ole kohale toimetatud 21 päeva jooksul, arvates esialgsest kohaletoimetamise tähtajast, ja transpordiettevõttelt on saadud kadumist kinnitav dokument Kui transpordiettevõte maksab kindlustatule kompensatsiooni, siis hüvitab kindlustusandja kindlustatule tegelike kulude ja transpordiettevõtte makstud kompensatsiooni vahe Kindlustushüvitis pagasi kahjustumise või hävimise korral Kindlustusandja hüvitab remonditöökoja dokumentide alusel tegelikud kulud, mis on seotud kahjustatud pagasi puhastamise või parandamisega; hävinud pagasi maksumuse, mille väärtust peab kindlustatu dokumentaalselt tõendama. Transpordiettevõte peab väljastama kindlustatule tõendi pagasi hävimise ja võimaliku makstud kompensatsiooni kohta Kui transpordiettevõte maksab kindlustatule kompensatsiooni, siis hüvitab kindlustusandja kindlustatule tegelike kulude ja transpordiettevõtte makstud kompensatsiooni vahe Kindlustushüvitis pagasi varguse korral Kui kindlustatu pagas või selle osa varastatakse reisi ajal, siis hüvitab kindlustusandja välismaal varastatud esemete asendamiseks ostetud esemete kulud. Seda hüvitist ei maksta, kui varastatud pagas oli transpordiettevõtte järelevalve all Kindlustatu kohustused kindlustusjuhtumi toimumisel Kindlustatu teavitab transpordiettevõtet kindlustusjuhtumist 24 tunni jooksul; hangib transpordiettevõttelt juhtumi toimumist kinnitava dokumendi;

14 registreerib varguse politseis 24 tunni jooksul, arvates vargusest ja esitab registreerimist kinnitava dokumendi kindlustusandjale Kindlustushüvitise saamiseks vajalikud dokumendid Pagasi hilinemise korral esitab kindlustatu järgmised dokumendid: transpordiettevõtte tõend, mis kinnitab pagasi kohaletoimetamise hilinemist; pileti ja pagasikviitungi koopia; soetatud esemete loetelu ja maksedokumendid; spordivahendite hilinemise korral dokumendid, mis kinnitavad vahendite rentimist või soetamist, sisaldades eseme nime, hinda, rendiperioodi ja -kohta ning rendileandja või müüja andmeid Pagasi kahjustumise või kaotsimineku korral esitab kindlustatu järgmised dokumendid: transpordiettevõtte tõend, mis kinnitab pagasile tekkinud kahju või selle kaotsiminekut; transpordiettevõtte kinnitus makstud kompensatsiooni summa kohta; nimekiri või pildid kahjustatud või kaotsiläinud esemetest ja dokumendid, mis kinnitavad nende väärtust (nt kviitungid); maksedokument, mis tõendab pagasi parandamist, või remondikalkulatsioon, kui parandamine ei ole majanduslikult põhjendatud Pagasi varguse korral esitab kindlustatu järgmised dokumendid: politsei tõend varguse fakti, koha ja asjaolude kohta; pagasisse kuulunud esemete nimekiri koos kirjelduse ja väärtusega; maksedokumendid varastatud asjade asendamiseks ostetud esemete kohta Juhtumid, mida ei arvata kindlustusjuhtumiks Kindlustusandja ei hüvita kindlustatule järgmisi pagasiga seotud kulusid: klaas ja muud õrnad esemed (purunemise korral); raha, valuuta, väärtpaberid, tšekid, piletid, kaardid, maksekviitungid ja mis tahes muud dokumendid; ehted, väärismetallid, kunstiteosed ja antiikesemed; dekoratiivkosmeetika ja parfüümid; taimed ja loomad; tarkvara, audio- ja videosalvestised; arvutiseadmed, video-, audio-, foto- ja sideseadmed, kaablid ja juhtmed (v.a varguse korral); toit, alkohoolsed joogid ja tubakatooted Pagasikindlustus ei kehti ka alljärgnevatel juhtudel: kindlustatu tekitas kulu või kahju ise (põhjusest sõltumata); pagas transporditi kaubana transpordilennukis või sõidukis, mida kindlustatu ei kasutanud reisimiseks; pagasi amortisatsioon; transpordiettevõtte vastutuse alla antud esemete osaline kaotsiminek ja kahju (v.a juhul, kus kindlustatu suudab esitada dokumentaalsed tõendid asjaolu kohta, et need esemed asusid pagasi hulgas); pagasi alalise elukoha riiki hilinemisega seotud kulud.

15 8. REISI ÄRAJÄÄMINE VÕI KATKEMINE 8.1. Kindlustusjuhtum Reisi ärajäämine on broneeritud või väljaostetud reisi toimumata jäämine punktis toodud põhjustel Reisi katkemine on olukord, kui kindlustatu hilineb reisi alguspunkti või ei järgi esialgset sõidugraafikut, k.a ei jõua plaanipäraselt reisi sihtpunkti või tagasi Eestisse punktis toodud põhjustel Reisi ärajäämise või katkemise põhjuseks on ootamatu ja ettenägematu juhtum, mille tõttu kindlustatu ei saa planeeritud reisile minna või on sunnitud reisi katkestama. Hüvitatakse alljärgnevatel põhjustel tekkinud kahju: kindlustatu, tema lähikondse (nt pereliikme) või reisikaaslase (kui reisipakett on broneeritud ja ostetud kahele) ootamatu haigestumine, õnnetus või surm. Kui haigestumine või õnnetus juhtub kindlustatu lähikondsega, kes ei ole plaaninud kindlustatuga reisile minna, siis eeldatakse, et haigestunud lähikondne vajab kindlustatu abi ning seetõttu ei saa kindlustatu reisile minna. Koos reisivate perekondade puhul hüvitatakse vaid selle perekonna reisi ärajäämise või katkemisega seotud kulud, kelle pereliikmega on aset leidnud reisi ärajäämise või reisi katkemise kindlustusjuhtum; sõiduki hilinemine või väljumata jäämine tehnilise rikke, liiklusõnnetuse või halva ilma tõttu; kindlustatu sattumine kuriteo ohvriks, kindlustatu kodusele varale põhjustatud kahju sõidugraafik muutub või reisipaketis ettenähtud transport ei toimi loodusõnnetuse (nt maavärin, maalihe, vulkaanipurse, orkaan, tsunami, üleujutus) tõttu; lennuettevõte muudab regulaarlendude lennuplaani pärast piletite väljaostu (v.a juhud, kui lennuplaani muutmine on tingitud töökatkestusest või maksevõimetusest), lennuki ülebroneerimine, lennukite ummik lennuväljal; jääb ära reisi eesmärgiks olev sündmus (nt kontsert, konverents vms), reisi sihtkohas ilmneb takistus (nt võõrustaja haigestumine) või on tegemist muu ootamatu ja ettenägematu juhtumiga kui kindlustatu või tema pereliige haigestub reisi ajal koroonaviiruse SARS-CoV-2 põhjustatud haigusesse COVID-19 ja peab jääma välismaal seetõttu karantiini, hüvitab kindlustusandja välisriigis tehtud kulutused majutusele ja transpordile (turistiklassi pilet) elukohariiki. Kindlustushüvitis ühe kindlustusjuhtumi eest on kuni 100 eurot ühe päeva kohta, kuid mitte rohkem kui reisi ärajäämise või katkestamise kindlustussumma (lisa 1 tabel 1) Kindlustushüvitis Reisi ärajäämise korral hüvitab kindlustusandja reisipaketis sisalduvate ja väljaostetud, kuid kasutamata piletite ja teenuste maksumuse Reisi katkemise korral hüvitab kindlustusandja: mõistlikud ja põhjendatud majutus- ja transpordikulud, mida tehti reisi jätkamiseks või Eestisse tagasipöördumiseks; esialgses reisipaketis sisaldunud ja väljaostetud, kuid kasutamata jäänud teenuste maksumus (v.a Eestisse tagasipöördumise esialgsed kulud) Kui reisi ärajäämisest või katkemisest tulenevat kahju ja kulutusi ei ole võimalik seostada konkreetse kindlustatuga, loetakse kõigi kindlustatute osad ühistes kuludes võrdseks Kindlustushüvitisest arvatakse maha omavastutus 15% Kindlustushüvitise saamiseks vajalikud dokumendid Kindlustushüvitise saamiseks tuleb viivitamatult esitada kirjalik hüvitistaotlus koos alljärgnevate dokumentidega: reisitõrke põhjust tõendav dokument; reisi kestvust ja maksumust tõendavad dokumendid; täiendavaid kulutusi tõendavad dokumendid; reisiteenuse osutaja tõend tagastatud/tagastamata kulude kohta.

16 8.4. Kindlustatu kohustused kindlustusjuhtumi toimumisel Kindlustatu pöördub reisikorraldaja, reisibüroo, transpordifirma ja/või hotelli poole ning tühistab teenused, mida ta kindlustusjuhtumi tõttu enam ei saa kasutada; pöördub viivitamatult reisikorraldaja või tema volitatud isiku poole ja esitab talle kirjaliku nõude reisikulude hüvitamiseks; teatab kindlustusandjale reisikorraldajalt, reisibüroolt ja kolmandalt isikult saadud rahalisest kompensatsioonist Juhtumid, mida ei arvata kindlustusjuhtumiks Kindlustusandja ei hüvita: kahju, mille põhjus on ilmnenud enne kindlustuslepingu jõustumist või mis on seotud lepingu sõlmimise või reisi broneerimise ajal kindlustatule teadaoleva, ettenähtava või üldteada oleva asjaoluga; kahju, mis on tekkinud seetõttu, et kindlustatu on loobunud reisist või katkestanud reisi majanduslikel kaalutlustel või töökohustuste tõttu (nt tööandja ei andnud puhkust või on puhkuse katkestanud); kahju, mille on põhjustanud enne reisi broneerimist alanud haiguse või tekkinud vigastuse tagajärgede ägenemine või ravi jätkumine; kahju seda osa, mille peab hüvitama reisikorraldaja ja/või transpordifirma või mis hüvitatakse teiste lepingute alusel ja/või mille peavad hüvitama teised isikud seadusega ettenähtud korras; kahju, mis on tekkinud seetõttu, et reisi algus- või ümberistumispunkti jõudmiseks ei ole varutud piisavalt aega ei ole arvesse võetud liiklustingimusi, halba ilma, turvakontrolliks kuluvat aega, ümberistumiseks vajalikku miinimumaega jms; söögi- ja joogikulu; sõiduki remondi ja selle jäänuste hoidmise kulu, samuti transpordi (sh Eestisse tagasi toomise) kulu; puudulikust reisidokumentatsioonist või selle puudulikust vormistamisest põhjustatud kahju; reisi- või transpordifirma makseraskusest või pankrotist tulenevaid nõudeid kindlustusjuhtumist põhjustatud moraalset kahju, saamata jäänud tulu või kahju, mille põhjuseks on ärajäänud koolitus, tegemata tehing vms; kahju, mida kindlustatu oleks saanud ära hoida. 9. ÜLDOSA 9.1. Üldsätted Kindlustustingimuste üldosa ja eritingimuste vahelise vastuolu korral ning ka olukorras, mida üldosa sätted ei kata, kohaldatakse eritingimusi Olukorras, mida siinsete kindlustustingimuste eritingimused ei reguleeri, kohaldatakse siinse üldosa sätteid või võlaõigusseaduse sätteid Olukorras, mida siinsed kindlustustingimused ei reguleeri, kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte Kõik kindlustuslepingu täitmisest ja tõlgendamisest tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korra järgi Kindlustatule tuleb võimaldada kindlustustingimustega tutvumine enne krediitkaardilepingu sõlmimist. Kindlustusvõtja peab tagama kindlustatu teavitamise kindlustuskaitse sisust, piirangutest ja välistustest. Kindlustusandja eeldab, et kindlustusvõtja on nimetatud kohustuse alati täitnud Reisikindlustuse kindlustustingimused või viide neile avaldatakse kindlustusvõtja kodulehel Samal lehel teavitatakse kindlustatut ka nende kindlustustingimuste muudatustest Kindlustatu kohustub tutvuma kindlustustingimustega ja järgima neid kindlustusperioodi jooksul.

17 9.2. Kindlustatu üldised kohustused kindlustusjuhtumi toimumisel Kahjujuhtumi toimumisel käitub ja tegutseb kindlustatu sama hoolsalt nagu siis, kui tal ei oleks kindlustuskaitset Kindlustatu teeb kõik endast oleneva, et säiliksid tõendid kahju toimumise asjaolude kohta; ära hoida edasise kahju teke ja olemasoleva kahju suurenemine Kindlustusandja nõudmisel annab kindlustatu kindlustusandjale õiguse saada teavet kolmandalt isikult ehk mis tahes liiki raviasutuselt ja selle arstidelt, hambaarstidelt, kindlustusandjatelt, tervishoiu- ja hooldusteenuse pakkujatelt (sh riiklikelt sotsiaalkindlustusasutustelt ja kohustusliku ravikindlustuse asutustelt) kindlustatu varasemate ja olemasolevate haiguste kohta; haiguste kohta, mis ilmnesid enne kindlustuskaitse lõppemist; õnnetusjuhtumi tagajärgede, terviserikete ja ka isiklike sõlmitavate, juba sõlmitud ja lõppenud kindlustuslepingute kohta; riikliku sotsiaalkindlustuskaitse ja kohustusliku ravikindlustuse kasutamise ning selle ulatuse kohta Kindlustatu annab kindlustusandjale kirjaliku nõusoleku, mille kohaselt punktis nimetatud kolmandad isikud vabastatakse konfidentsiaalsuskohustusest ja on volitatud andma kindlustusandjale kogu vajaliku teabe Kindlustatu täidab kindlustusandja nõudeid; aitab kindlustusandjal selgitada kindlustusjuhtumi asjaolusid; esitab kogu teabe ja dokumendid, mis kindlustusandja arvates on vajalikud kindlustusjuhtumi asjaolude ning kindlustushüvitise summa kindlaksmääramisel; volitab kindlustusandja nõudmisel kindlustusandjat kirjalikult esitama kindlustatu nimel kõiki nõudeid, mis on seotud kolmanda isiku nõude rahuldamise või selle tagasilükkamisega, kui see on kindlustusandja arvates vajalik Kahju hüvitamine Kindlustusandja maksab hüvitist kindlustustingimustes määratud kindlustusjuhtumite eest kokkulepitud kindlustussumma ulatuses; käsitleb kahju võimalikult kiiresti ja hüvitab tekkinud kahju kindlustuslepingus kokkulepitud kindlustustingimuste järgi; selgitab välja kõik olulised asjaolud. Seejuures on kindlustatu kohustatud esitama kõik vajalikud andmed ja tõendid kahju toimumise ning suuruse tuvastamiseks; lõpetab kahjukäsitluse ja teeb juhtumi suhtes otsuse hiljemalt kümne päeva jooksul pärast kõigi vajalike tõendite ja dokumentide saamist. Vajalik tõend on ka kahjujuhtumiga seoses algatatud tsiviil-, kriminaal- või väärteomenetluse järel tehtav otsus, kui menetluse käigus tuvastatavatel asjaoludel on tähtsust kindlustusandja täitmise kohustuse kindlaksmääramisel Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahju suurus või põhjus on tõendamata, siis hüvitab kindlustusandja vaid selle osa, mis on tõendatud Kahju hüvitamisel on kindlustusandjal õigus nõuda, et kindlustatu annaks hävinud või kahjustatud eseme või kadunud (varastatud, röövitud jne) eseme nõudeõiguse kindlustusandjale üle. Kuni ese või vastav nõudeõigus ei ole kindlustusandjale üle antud, võib ta vähendada hüvitist vastava eseme või õiguse väärtuse võrra Kui kindlustatu või soodustatud isik saab varastatud asja oma valdusse tagasi, siis tuleb see vara loovutada kindlustusandjale või tagastada kindlustushüvitis Kui kindlustusandja viivitab kindlustushüvitise väljamaksmisega, siis tasub ta kindlustushüvitist saama õigustatud isiku nõudmisel seaduse järgi viivist Mitmekordne kindlustus

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks   VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC-20181 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC-20181 1 SISUKORD TINGIMUSTE KASUTAMINE... 3 KINDLUSTATUD ISIKUD...

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

REIS Ifi reisikindlustuse tingimused TT Helista meile numbril või vaata lisaks REISIKINDLUSTUSE TINGIMUSED TT

REIS Ifi reisikindlustuse tingimused TT Helista meile numbril või vaata lisaks   REISIKINDLUSTUSE TINGIMUSED TT REIS Ifi reisikindlustuse tingimused TT-20191 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee REISIKINDLUSTUSE TINGIMUSED TT-20191 1 SISUKORD KINDLUSTUSSUMMADE TABEL... 3 LEPINGUGA SEOTUD ISIKUD...

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

LEMMIKLOOM Ifi lemmikloomakindlustuse tingimused TKK Helista meile numbril või vaata lisaks IFI LEMMIKLOOMAKINDLUSTUSE TINGIM

LEMMIKLOOM Ifi lemmikloomakindlustuse tingimused TKK Helista meile numbril või vaata lisaks   IFI LEMMIKLOOMAKINDLUSTUSE TINGIM LEMMIKLOOM Ifi lemmikloomakindlustuse tingimused TKK-20191 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee IFI LEMMIKLOOMAKINDLUSTUSE TINGIMUSED TKK-20191 1 Ifi lemmikloomakindlustuse tingimused

Rohkem

arst2

arst2 Erialane tsiviilvastutuskindlustus Tallinna Arstide Liidu liikmetele Tallinna Arstide Liidu (edaspidi TAL) juhatus informeerib TAL liikmeid selles, et 24.09.2002. a kirjutati ERGO Kindlustuse AS ja Tallinna

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

EHITUSMASINATE JA -SEADMETE KINDLUSTUSE TINGIMUSED

EHITUSMASINATE JA -SEADMETE KINDLUSTUSE TINGIMUSED EHITUSMASINATE JA -SEADMETE KINDLUSTUSE TINGIMUSED Käesolevaid ehitusmasinate ja -seadmete kindlustuse tingimusi kohaldatakse ADB Gjensidige Eesti filiaalis sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, milles

Rohkem

Reisikindlustuse tingimused RK Kehtivad alates

Reisikindlustuse tingimused RK Kehtivad alates Reisikindlustuse tingimused RK112-2016 Kehtivad alates 01.11.2016 Reisikindlustuse tingimused RK112-2016 Kehtivad alates 01.11.2016 Sisukord 1. Üldised mõisted lk 3 2. Meditsiiniabikindlustus lk 4 3. Õnnetusjuhtumikindlustus

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Dokument

Dokument KINDLUSTUSTEENUSE HEA TAVA Kindlustusteenuse hea tava kirjeldab põhimõtteid, mida kindlustusandjad kliendisuhetes järgivad. Hea tava on abiks kliendile ja kolmandatele isikutele kindlustusandja tegevuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

KELIONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS

KELIONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS ELISA EESTI REISIKINDLUSTUSE TINGIMUSED 1. TINGIMUSTES KASUTATAVAD MÕISTED 1.1. Kindlustatud isik Elisa Eesti ASi (registrikood 10178070) pakutavate mobiilsideteenuste tarbija, täpsemalt eraklient, kelle

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Seesam_soidukikindlustus.indd

Seesam_soidukikindlustus.indd SEESAMI SÕIDUKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED 1/2018 (Kehtivad alates 01.02.2018) SISUKORD KINDLUSTATUD ESE 2 Sõiduautode ja väikeveokite erimaksega osad 2 KINDLUSTUSTERRITOORIUM 3 KINDLUSTATAVAD RISKID JA KINDLUSTUSJUHTUM

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Ehitaja Koguriskikindlustuse tingimused 2005 CAR Gjensidige

Ehitaja Koguriskikindlustuse tingimused 2005 CAR Gjensidige EHITAJA KOGURISKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED TR101 2005 Käesolevaid ehitaja koguriskikindlustuse tingimusi kohaldatakse AAS Gjensidige Baltic Eesti filiaalis sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, milles kindlustusobjektiks

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Reisikindlustuse tingimused RK Kehtivad alates

Reisikindlustuse tingimused RK Kehtivad alates Reisikindlustuse tingimused RK101-2019 Kehtivad alates 19.02.2019 Reisikindlustuse tingimused RK101-2019 Kehtivad alates 19.02.2019 Sisukord 1. Üldised mõisted lk 3 2. Kindlustuskaitse lk 4 2.1. Meditsiiniabikindlustus

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Veosekindlustuse üldtingimused TC if p&c insuranse as. äriregistri kood Kindlustusobjekt 1. Kindlustusobjektiks on veos, so transpordit

Veosekindlustuse üldtingimused TC if p&c insuranse as. äriregistri kood Kindlustusobjekt 1. Kindlustusobjektiks on veos, so transpordit Veosekindlustuse üldtingimused TC 20031 if p&c insuranse as. äriregistri kood 10100168 Kindlustusobjekt 1. Kindlustusobjektiks on veos, so transporditavad kaubad, näituse või messi eksponaadid või muud

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

TK EST Sõidukikindlustuse tingimused-P&C.indd

TK EST Sõidukikindlustuse tingimused-P&C.indd Sõidukikindlustuse tingimused TK-20111-EST IF P&C INSURANCE AS. ÄRIREGISTRI KOOD 10100168 Tingimuste kohaldamine 1. Sõidukikindlustuse tingimusi kohaldatakse sõidukite ja töömasinate kindlustamisel koos

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Ehitusmasinate kindlustuse tingimused

Ehitusmasinate kindlustuse tingimused E100/2018 Käesolev dokument moodustab ühe osa AB Lietuvos draudimas Eesti filiaaliga (edaspidi PZU ) sõlmitud kindlustuslepingust, milles kindlustatud ese on ehitusmasin koos lisaseadmetega. Siin reguleerimata

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

SALVA KINDLUSTUSE AS ÕJKT Kehtivad alates Kinnitatud Salva Kindlustuse AS juhatuse koosoleku protokolliga nr ÕNNETUSJUHTUMIKIN

SALVA KINDLUSTUSE AS ÕJKT Kehtivad alates Kinnitatud Salva Kindlustuse AS juhatuse koosoleku protokolliga nr ÕNNETUSJUHTUMIKIN ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSE TINGIMUSED SISUKORD 1. KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE...1 2. KINDLUSTATUD ISIK...1 3. SOODUSTATUD ISIK...1 4. USALDUSARST, AKTIIVRAVI, TAASTUSRAVI...1 5. KINDLUSTUSJUHTUM JA ÕNNETUSJUHTUM...1

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates 01.10.2018 Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõistetest, mida kindlustamisel kasutatakse. Palun varuge

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ KA1 ÜKT Avaseminar 09.06.2015 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 09.06.2015 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti kirjeldus (taotlus) Lisa II, Projekti eelarve Lisa

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

(Microsoft Word - K\344esolev kokkuv\365te on koostatud AS SEB \334hisliisingu Kindlustusmaakler.doc)

(Microsoft Word - K\344esolev kokkuv\365te on koostatud AS SEB \334hisliisingu Kindlustusmaakler.doc) Käesolev kokkuvõte on koostatud AS-i SEB Kindlustusmaakler (edaspidi nimetatud: kindlustusmaakler) poolt vastavalt kindlustustegevuse seaduse 141 lg 1 punktidele 8 ja 9 ning see hõlmab järgmiste kindlustusandjate

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksu

INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksu INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksuaalselt, tööalaselt või kuritegevuseks ära kasutatud

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

(Microsoft Word - Gjensidige s\365idukikindlustuse tingimused SK , kehtivad alates )

(Microsoft Word - Gjensidige s\365idukikindlustuse tingimused SK , kehtivad alates ) SÕIDUKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED SK101 2015 Sõidukikindlustuse tingimusi kohaldatakse kindlustusandja AAS Gjensidige Baltic Eesti filiaaliga (edaspidi Gjensidige) sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, milles

Rohkem

SALVA KINDLUSTUSE AS EVT Kehtivad alates Kinnitatud Salva Kindlustuse AS juhatuse koosoleku protokolliga nr ETTEVÕTTE VARAKIND

SALVA KINDLUSTUSE AS EVT Kehtivad alates Kinnitatud Salva Kindlustuse AS juhatuse koosoleku protokolliga nr ETTEVÕTTE VARAKIND ETTEVÕTTE VARAKINDLUSTUSE TINGIMUSED SISUKORD 1. KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE...1 2. KINDLUSTUSKOHT...1 3. KINDLUSTATUD ESE...1 4. HOONE...1 5. HOONE OSA...1 6. HOONEKARP - KORTERIOMANIKE KAASOMANDIS OLEV

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

Mõned mõtted maksudest

Mõned mõtted maksudest Edukas ettevõtja on aus ettevõtja Tallinna Ettevõtluspäev 2012 Jaan Krinal Näide palgast Millest räägime Miks me makse maksame Mida me saame maksude eest Tulumaks ja tuludeklaratsioon. Sotsiaalmaks. Ettevõtlusest,

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

REISITINGIMUSED Kidy Tour OÜ reisiteenuste üldtingimused Kehtivad alates a 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Reisiteenuste üldtingimusi kohaldatakse reisi

REISITINGIMUSED Kidy Tour OÜ reisiteenuste üldtingimused Kehtivad alates a 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Reisiteenuste üldtingimusi kohaldatakse reisi REISITINGIMUSED Kidy Tour OÜ reisiteenuste üldtingimused Kehtivad alates 21.01.2019. a 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Reisiteenuste üldtingimusi kohaldatakse reisiteenustele, mille teeb kättesaadavaks Kidy Tour OÜ,

Rohkem

Kodukindlustuse tingimused KK Kehtivad alates

Kodukindlustuse tingimused KK Kehtivad alates Kodukindlustuse tingimused KK101-2016 Kehtivad alates 01.11.2016 Kodukindlustuse tingimused KK101-2016 Kehtivad alates 01.11.2016 Sisukord 1. Mõisted lk 3 2. Kindlustatud ese lk 3 3. Kindlustuskaitse lk

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Liikurmasina_ja_haakeseadme_kindlustuse_tingimused_KT indd

Liikurmasina_ja_haakeseadme_kindlustuse_tingimused_KT indd LIIKURMASINA JA HAAKESEADME KINDLUSTUSE TINGIMUSED KT.0929.16 Käesolevaid tingimusi kohaldatakse ERGO Insurance SEs sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, milles kindlustusobjektiks on liikurmasin, traktor

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

(Microsoft Word - Kodukindlustuse \374ldtingimuste v\365rdlus.doc)

(Microsoft Word - Kodukindlustuse      \374ldtingimuste v\365rdlus.doc) KODUKINDLUSTUS KINDLUSTUSTINGIMUSTE VÕRDLUS SISUKORD: Üldosa lk. 1 A. Kindlustatud ese lk. 2-4 B. Kindlustusriskid (riskikirjeldus, piirangud ja välistused) lk. 5-9 B.1 Tuli lk 5-6 B.2 Loodusjõud lk. 6

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem