Aravete asula kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Aravete asula kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks"

Väljavõte

1 Aravete asula kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks Koostanud Aare Vabamägi Diplomeeritud soojusenergeetika insener, 8. taseme kutse. August 2022

2 Sisukord Sissejuhatus olustikku aastal Võrgupiirkonna arenguperspektiivide analüüs Piirkonna iseloomustus... 5 Kohaliku omavalitsuse tasandilt soojusmajanduse juhtimine Katlamaja, soojustorustiku ja soojussõlmede tehniline seisund... 8 Katlamaja Foto. Aravete ajutine pelletikatlamaja... 8 Soojustorustik Soojussõlmed Aravete kaugkütte võrgupiirkonna tehnilised näitajad... 8 Tabel 1. Aravete kaugküttesüsteemi tehnilised näitajad Soojustarbijad Joonis 1. Aravete soojustarbijate paiknemine, uuendatud kaugküttetorustiku (roheline joon) skeem Foto. Tüüpilised Aravete korterelamud, soojustatud ja soojustamata Tabel 2. Aravete kaugkütte soojustarbijate loend ja tarbimine Soojuse hind ja tarbijate maksevõime Soojusvarustuse arengu võimalused Foto. Aravete ajutine pelletikatlamaja tulevasel hakkekatlamaja platsil Joonis 2. Aravete uuendatud kaugküttetorustiku (roheline joon) skeem ja perspektiivsed liitujad (sinine joon) Piibe 9 ja Foto. Võimalikud liituvad tarbijad Piibe 11 ja Piibe Soojusvarustuse lahenduse analüüs Joonis 3. Aravete kaugkütte soojusnäitajad variantide puhul Soojuskoormusgraafik Var 1, õli osakaal ca 4 % aastas Soojuskoormusgraafik Var 2, õli osakaal ca 2 % aastas Soojuskoormusgraafik Var 3, õli osakaal ca 3 % aastas Tabel 3. Aravete kaugküttevõrgu arenguvariandid, tehnilised näitajad Võrguosade asendamine lokaalküttega Soojusvarustuse edasiste võimaluste mõju soojuse hinnale Tabel 4. Hakkakatlamaja investeering 0,75 milj ja hakke hind EUR MWh Tabel 5. Hakkakatlamaja investeering 0,85 milj ja hakke hind EUR MWh Tabel 6. Hakkakatlamaja investeering 0,95 milj ja hakke hind EUR MWh Joonis 4. Soojuse piirhinnad 0,95 milj investeeringu ja 35 EUR MWh hakke hinnaga Joonis 5. Soojuse piirhinnad 0,75 milj investeeringu ja 35 EUR MWh hakke hinnaga Joonis 6. Soojuse piirhinnad 0,75 milj investeeringu ja 25 EUR MWh hakke hinnaga Soovituslik tegevuskava Aravete KETE kortermajade piirkond Lisa 1. Soojuse hinna kujunemine, näide hinnakomponentide kujunemisest

3 Sissejuhatus olustikku aastal. 24. veebruaril 2022 tungis Venemaa Ukrainale kallale. See muutis olukorda Euroopas pöördeliselt. Senised odavad energiakandjad, mida Venemaalt tasapisi suures mahus tarbiti, muutusid sõja rahastuse vahenditeks ja Euroopalike väärtustega see enam kokku ei kuulu. Sellega aga kaasnes seniste tavapäraste kütuste nagu maagaas ja õli hüppeline ja tuntav hinnatõus ning küsitav on selle juures ka kättesaadavus ehk energia varustuskindlus on neid kütuseid kasutades ebakindel. Euroopa komisjon leiab, et Euroopa energiasüsteem on vaja kiiresti ümber kujundada kahel põhjusel: kaotada ELi sõltuvus Venemaa fossiilkütustest, mida kasutatakse majandusliku ja poliitilise relvana ning mis läheb Euroopa maksumaksjale maksma peaaegu 100 miljardit eurot aastas, ning tulla toime kliimakriisiga. Liiduna tegutsedes saab Euroopa kiiremini kaotada oma sõltuvuse Venemaa fossiilkütustest. 85% eurooplastest usub, et EL peaks Ukraina toetamiseks võimalikult kiiresti vähendama oma sõltuvust Venemaa gaasist ja naftast. Euroopa komisjoni algatus REPowerEU (REPowerEU: kava Venemaa fossiilkütustest sõltuvuse kiireks vähendamiseks ja rohepöörde hoogustamiseks*) on selle eesmärgi saavutamiseks ette näinud meetmed energiasäästu suurendamiseks, energiavarustuse mitmekesistamiseks ja taastuvenergia kiiremaks kasutuselevõtuks. See aitab asendada fossiilkütused puhtama energiaga nii kodudes, tööstuses kui ka elektritootmises. Rohepööre tugevdab Euroopa ja meie partnerite majanduskasvu, julgeolekut ja kliimameetmeid. REPowerEU kava keskmes on taaste- ja vastupidavusrahastu, millest toetatakse piiriülese ja riikliku taristu ning energiaprojektide ja -reformide koordineeritud planeerimist ja rahastamist. Energiasääst on kiireim ja odavaim viis praeguse energiakriisiga toimetulekuks ja arvete vähendamiseks. Komisjon teeb ettepaneku tõhustada pikaajalisi energiatõhususe meetmeid, sealhulgas suurendada Euroopa rohelise kokkuleppe paketi Eesmärk 55 siduvat energiatõhususe eesmärki 9%-lt 13%-le. Euroopa roheline kokkulepe on ELi pikaajaline majanduskasvu kava, mille eesmärk on muuta Euroopa aastaks kliimaneutraalseks. See eesmärk on sätestatud Euroopa kliimaseaduses ning õiguslikult siduvas kohustuses vähendada kasvuhoonegaaside netoheidet aastaks vähemalt 55% võrreldes aasta tasemega. Nende eesmärkide rakendamiseks esitas komisjon aasta juulis õigusaktide paketi Eesmärk 55. Esitatud ettepanekud vähendaksid juba aastaks meie gaasitarbimist 30% võrra, kusjuures rohkem kui kolmandik sellisest säästust tuleneks ELi energiatõhususe eesmärgi täitmisest. Aravete kaugküttesüsteemi varustas osaliselt soojusega biogaasist saadud soojus, alates 2022 aasta sügisest biogaas väärindatakse ja kasutatakse transpordikütuseks. Kaugküttesoojuse saamiseks tuleb edaspidi kasutada vähemväärtuslikku energiakandjat. Selleks on kohalik, taastuv puitkütus mis puiduhakkena on rahvusvaheliselt kokkulepituna ka heitmevaba kütus. Puidujäätmete ja hakke väärindamine kasvatab ka nende hinda ja seetõttu on eeldatult teada, et puidugraanulid omavad küll mitmeid häid omadusi (kindel niiskus, kindel kütteväärtus) aga nende saavutamiseks tuleb teha läbi väärindamisprotsess, mille sisendiks olevate energiakandjate tõttu kasvab ka saadud kütuse hind. Kaugkütte soojustorustik omab vaatamata uuele eelisoleeritud torustikule siiski teatud soojuskadu ja mida kõrgem on kaugküttes kasutatava kütuse hind, seda kõrgem on ka kaugkütte soojusvõrgu soojuskao väärtus.

4 Aravete kaugküttesüsteemi soojusvõrk on terviklikult uuendatud, selle kao suurus on aasta lõikes suhteliselt kindel suurus. Seetõttu on edaspidi majanduslikult kõige otstarbekam kasutada odavaimat võimalikku taastuvat biokütust, sest selle tagajärjel on ka soojuskadu kogu kaugküttesüsteemi soojustarbijale kõige väiksema väärtusega. Edasine soojusvarustuse arengukava keskendub kohalikul taastuval kütusel põhineva soojustootmise investeeringu, energiakandja hinna ja soojustarbijate tõhususe vastasmõjude analüüsile ning nende mõjude väljundile soojuse hinnana. *

5 Võrgupiirkonna arenguperspektiivide analüüs. Piirkonna iseloomustus. Parima iseloomustuse ja kirjelduse leiab huviline JÄRVA VALLA arengukavast Mõned väljavõtted sellest. Võrgustikupõhise omavalitsuse toimimine. Järva valla moodustumine seitsme erineva omavalitsuse ühinemisel on (läbi aegade) suurima üksuste arvuga ühinemine haldusreformi raames Mandri-Eestis. Samas ei moodusta uutes piirides vald ühe tõmbekeskusega tervikut, vaid koosneb eriilmelistest piirkondadest, millel on omad tõmbekeskused ja peamised liikumissuunad. Samuti on erinevate toimepõhimõtetega harjunud kogukonnad, erinevatest aluspõhimõtetest on lähtunud ka teenuste korraldus jms. Olukorras, kus vald tõmbub eri suundades ja ei ole ühte kindlat keskust, on eriti oluline leida tõhus toimemudel juhtimisel ja teenuste korraldamisel. Sellelaadne praktika sarnase territoriaalsusega maa-alal Eestis seni puudub. Ühinemise tulemusel tekkinud mastaabiefekt saab tuua kaasa administratiivse- ja finantsvõimekuse kasvu, mis tekkinud eelduste oskuslikul realiseerimisel annab võimaluse muutust loovate ümberkorralduste ja investeeringute elluviimiseks. Samas valla olemasolev finantsvõimekus viitab, et eelneva realiseerimise tarbeks on vajalik ellu viia ka teenuste korraldust ja vallavara optimeerivaid otsuseid. Mitme keskusega toimemudel on, arvestades vajadust tagada põhiteenuste kättesaadavus mitmes erinevas asukohas, kulukam kui ühe keskusega. Seega on valla esmaseks väljakutseks saada uus võrgustikupõhine maavald toimima rakendades head haldust nii, et teenused oleksid heal tasemel, kättesaadavad, aga samas optimaalselt korraldatud. Elanikkonna vähenemine ja vananemine Maapiirkondade elanikkond väheneb ja vananeb, seda praktiliselt kõigis Eesti osades aga ka paljudes teistes arenenud riikides. See omakorda tähendab, et jätkuvalt väheneb noorte arv ning seeläbi nõudlus alus- ja üldhariduse teenuse osas, samas suureneb eakate osakaal. Suurem surve maksumaksjatele tähendab ka survet valla eelarvele ning paljudel juhtudel ka vajadust efektiivsusmeetmete rakendamiseks. Järva vald peab lähiaastatel kriitiliselt üle vaatama oma asutuste võrgustiku, teenuste korraldamise mudelid, kinnisvara ja vallasvara portfelli jms. Trendide aeglustamiseks ja teatud määral muutmiseks tuleb pöörata tähelepanu elukeskkonnale, noortele ja noortele peredele. Teisalt tuleb realistlikult läheneda linnastumise protsesside vältimatusele, prognoositud rahvastikutrendid tuleb võtta arvesse kohalike avalike teenuste (ümber)kavandamisel ning valitsemisstruktuuride ajakohastamisel ja ümberkorraldamisel. Jätkusuutlik mittekasv tähendab ka tõhusat omavalitsust, kes pakub vajalikke teenuseid, tehes seda efektiivselt ja optimaalselt, sekkumata vägisi teenuste pakkumisse ja infrastruktuuri arendamisse. Samas toetab mittekasv ka nt loodusliku kapitali hoidmist ja arendamist, mis on üks Järva valla väärtustest.

6 Energiamajandust puudutavatest eesmärkidest ja meetmetest. Meede 2.2: Vajadustest lähtuv kaasaegne taristu ja avalik ruum Soovitud seisund Valla taristu on kaasajastatud, uue taristu rajamisel lähtutakse vallaelanike vajadustest ja valla finantsvõimekusest. Võimalusel kasutatakse keskkonnasäästlikke lahendusi. Valla teedevõrk on korrastatud, vastavalt võimalustele rajatakse uusi kergliiklusteid. Soojamajandus ning ühisveevärk ja -kanalisatsioon (ÜVK) on kaasajastatud, vallas on hästi korraldatud jäätmemajandus. Vajaduspõhiselt uuendatakse ning rajatakse täiendavat tänavavalgustust. Vallal on teenuste osutamiseks vajalik kinnisvara. Valla avalik ruum on atraktiivne. Eesmärgi raames teostatakse järgnevaid arendustegevusi: Ühtse kommunaalettevõtte loomine ja arendamine. Valla teede seisukorra parendamine. Kergliiklusteede rajamine. Tänavavalgustuse kaasajastamine. Soojusmajanduse arendamine. Veeteenuse rajatiste arendamine. Liigiti kogutavate jäätmete kogumisvõrgustiku (keskkonnajaamade) arendamine. Avaliku ruumi korrastamine. Turvalise elukeskkonna tagamine, sh turvaline liiklemine. Vabanemine mittevajalikust varast (sh nii kinnisvara kui ka vallasvara), olemasolevale kinnisvarale uue otstarbe leidmine. Taastuvenergia ja keskkonnasäästlike lahenduste kasutuselevõtmine. Kiire internetiühenduse võimaluste loomine. Meede 2.2 osas on Aravetel juba saavutatud soovitud seisund mis väljendub selles, et soojusvarustuse taristu on kaasajastatud, torustik on 100% uuendatud ja tõhus, vana katlamaja mittevajalik taristu on likvideeritud ja on ruumi taristu uuendamiseks uue taastuvkütuse katlamaja ja lao rajamiseks. Elanikkonna vähenemise suundumuse juures tulebki seda silmas pidada, et kortermajades mille küte on kaugküte on soojusega varustatuse osas kortermaja soojussõlmeni tagatud soojusega varustuskindlus ning nii noored pered kui vanurid saavad sellistes elamutes taskukohase hinnaga eluasemekulud. Korteriühistu ise peab pakutud soojuse oma elamus tõhusalt tarbima, tehes selleks vajalikud tehnilised ümberkorraldused ja uuendused. Tähtis on tagada tööhõive või võimalus tööl käia kohast, kus tahetakse elada ja kus on tagatud vajalikud teenused (lastehoid, kool, kultuurielu, hoolekanne). *

7 Kohaliku omavalitsuse tasandilt soojusmajanduse juhtimine. Järva vald on ühinemise järgselt ühendanud ka erinevate valdade vallaettevõtted ja tekkinud on ühine Järva Haldus AS* mis on Koeru Kommunaal AS, Imavere Soojus OÜ, Järva-Jaani Teenus OÜ ja Albu Teenus OÜ ühinemise tulemusena tekkinud ettevõte kelle 100% omanikuks on Järva Vallavalitsus. Ettevõtte põhitegevuseks on vee tootmine ja heitvee kanaliseerimine ning soojuse tootmine ja müük. Mitme sarnase teenuse haldamine võimaldab tõhusalt kavandades hoida optimaalsena teenuse püsikulusid, hankida mastaabiefektiga energiakandjaid ja vajalikke tooteid. Aravete aleviku kaugküttepiirkond. Järva Haldus AS alustas Aravete alevikus soojustootmise ja -edastusega aasta sügisel. Vana katlamaja oli väga halvas seisus ning otsustati, et klientidele tarnekindluse tagamiseks renditakse töökorras konteinerkatlamaja. Olles teadlik soojustorustiku väga halvast seisundist alustati renoveerimise võimaluste otsimisega ning aasta suvel toimus soojustorustiku renoveerimine, mille käigus asendati vanad maapealsed torud ning peale soojuse tarnekindluse muutus Aravete alevik nägusamaks. Osaliselt edastas kuni aastani võrku soojust Aravete Biogaas OÜ. Puudu jääv osa soojusest toodeti juurde põlevkiviõlil töötava katlaga, mis asendati aastal ajutise puidugraanul konteinerkatlamajaga aastal on kavas rajada uus puiduhakkekatlamaja ning sarnaselt juba teistes Järva valla asulates olemasolevatele puiduhakkekatlamajadele majandada seda seniste kogemuste ning ühiste teeninduskuludega mastaabimõju kasutades, mis tagaks kõikides hakkekatlamajades tõhusaima soojustootmise ja madalaima võimaliku soojuse hinna. *

8 Katlamaja, soojustorustiku ja soojussõlmede tehniline seisund. Katlamaja. Ajutiselt paigaldatud vana pelletikatlamaja koos põlevkiviõli tipukatlaga tagavad varustuskindluse 2022 aastal kuni uue kavandatud hakkekatlamaja ja lao rajamiseni. Foto. Aravete ajutine pelletikatlamaja. Soojustorustik. Aravetel on 2020 aasta lõpuks uuendatud SA KIK toetuse kaasabil eelisoleeritud torudega kogu soojusvõrk 1886 meetri ulatuses. Sellega tagatakse soojustorude osas varustuskindlus, sest uute torude avariilisus on väike ja soojuskaod madalad. Soojussõlmed. Aravete tarbijad on peaaegu kõik ilma soojusvahetita majasisese küttesüsteemi ja soojusvõrgu vahel (va Lasteaia 1 korterelamus ning Koolimajas, Spordihoones ja Teenuskeskuses on paigaldatud soojusvahetid), st kaugkütte trassivesi liigub hoone küttesüsteemi otse kaugküttetorust, ilma soojusvahetit läbimata. Hoonesisesed tsirkulatsioonipumbad koos reguleerseadmetega toimivad välisõhu temperatuurist lähtuvalt ja kogu küttesüsteemi tsirkulatsioon toimub katlamajas pumba poolt antud trassirõhu kaudu hoonesisese tsirkulatsioonipumba toetusel. Aravete kaugkütte võrgupiirkonna tehnilised näitajad aasta tarbimisandmete alusel arvutatud näitajad (kraadtundidega korr.) on järgmised: Tabel 1. Aravete kaugküttesüsteemi tehnilised näitajad. Aravete kaugküttesüsteemi näitajad 2021 a Pelletikatla võimsus, kw Tarbimine 3169 Võrgukadu 325 Tootmine 3494 Soojustorustiku pikkus, m 1886 Pelletikatla soojuskoormuse suhe võrgu pikkusesse, kw/m 0,8 Tarbimise suhe võrgu pikkusesse, kwh/m 1,7 Kaugküttevõrgu kadu, % 9% Kaugküttevõrgu kadu, W/m kohta 32 Võrgukao võimsus, kw. 60

9 Näitajatele hinnangut andes on uuendatud soojustorustiku soojuskadu väike, tarbimise suhe võrgu pikkusesse üle 1,5 on hea, tootmismaht 3000 MWh juures aastas on pigem hea näitaja väikeste kaugküttesüsteemide hulgas. Soojusvõrgu kao võimsus moodustub torude soojuskao summast ja soojusvõrk kui esimene ja kindel tarbija võimaldab kaalutletult valitud võimsusega (nt kw) hakkekatlal töötada minimaalkoormusel (10% nimivõimsusest) ka väikese soojustarbimise juures. Võimsam katel hakkab minimaalkoormusel pause tegema, sest tarbimine on väiksem kui katla toodang. Katla võimsuse valik väikese koormuse järgi võimaldab katta ka vähese soojustarbega perioodil soojusvajaduse ilma tipukoormuse õlikatelt käivitamata. Arenguvariantide juures on toodud soojuskoormusgraafikud ja sealt on selgemalt näha võrgukao koormus ja vähese soojustarbega koormused. Soojustarbijad. Kaugküttesüsteemi kuulub kokku 9 korteriühistut, Aravete Agro OÜ kontori hoone ning 4 vallale kuuluvat hoonet nimelt Aravete Lasteaed Mesimumm (lammutamisel ja asendamisel), Aravete keskkooli uus ja vana osa sh Valla Teenuskeskus ja Aravete Spordi- ja Tervisekeskus ning Aravete Kultuurimaja. Soojustarbijad asuvad katlamajast lääne suunas ja kitsa pika reana põhjast lõunasse (joonis on pööratud 90 ). Selline paiknemine venitab soojustorud piltlikult pikaks ja sellele viitab ka soojuskoormuse suhe võrgu pikkusesse, jäädes perspektiivse koormuse juures alla 0,5. Joonis 1. Aravete soojustarbijate paiknemine, uuendatud kaugküttetorustiku (roheline joon) skeem. Kortermajade soojustarve on erinev, silma jääb see, et kui maja on välispiirded kogu perimeetri ulatuses soojustanud on tema soojustarbimine kuni 50% tõhusam kui sarnasel majal, mis pole soojustatud. Otsaseinte soojustusega majadel on tarbimine samuti veidi väiksem, kui soojustamata majadel.

10 Foto. Tüüpilised Aravete korterelamud, soojustatud ja soojustamata. Soojustarbimine on kaugküttesüsteemi kavandamise põhialus, seetõttu on soojustarbijate tarbimisajalugu ja soojuse eritarvet köetavale pinnale suhteliselt täpselt analüüsitud, kasutades kraadpäevade meetodit. Tarbimise hetkeolukorrast annab ülevaate tarbimisandmed koondav tabel, kus tarbimine on korrigeeritud kraadtundidega, et aastad oleksid võrreldavad. Välja on toodud aastane kogutarve ja suletud netopinnale arvestatud soojustarve, mis näitab ka tõhusust. Kokku on koondatud mitme aasta keskmine tarbimine, et vältida võimalikku aastast eripära. Kraadpäevade meetod annab siiski külma talvega aasta tarbimise, seetõttu võib tekkida kahtlus kas sellist suurt tarbimist tekib tulevikus. Samas pikaajalisel soojusvarustuse kavandamisel tuleb arvestada võimalusega külmadeks talvedeks.

11 Tabel 2. Aravete kaugkütte soojustarbijate loend ja tarbimine. Suletud netopind Jrk Tarbija Kraadtundidega korrigeeritud soojustarbimine 1544,3 1 Lasteaia tn 1 KÜ Soojuse tarve, MWh Soojuse eritarve kwh/m² , , , , , , ,1 2 Lasteaia tn 2 KÜ , , , ,7 3 Lasteaia tn 3 KÜ , , , Lasteaia tn 5 KÜ , , , ,5 5 Lasteaia tn 6 KÜ , , , ,4 6 Aravete Agro AS , , , ,5 7 Uus tn 1 KÜ 544, , , , ,3 8 Uus tn 2 Kü , , , , , ,60 83

12 Suletud netopind Jrk Tarbija Kraadtundidega korrigeeritud soojustarbimine Soojuse tarve, MWh Soojuse eritarve kwh/m² 823,1 9 Uus tn 3 KÜ , , , ,8 10 Uus tn 4 KÜ , , , ,3 11 Aravete Lasteaed 1369, , , , Aravete 631,7 12 Kultuurimaja , , , Aravete 1284,4 14 Teeninduskeskus , , , ,1 15 Aravete Kool 3809, , , , ,8 Aravete Spordi ja 16 Tervisekeskus , , , Tabelis on sinises kirjas tarbimised, mis vajavad tõhustamist ja rohelises eeskujulikud tarbimised. Uus Aravete Lasteaia hoone rajatakse ETA A-klassi koolieelse lasteasutuse hoonena (soojuse eritarve ca 80 kwh s/m²) ja Kultuurimaja hoone uuendatakse ETA C- klassi avaliku hoonena (soojuse eritarve ca 160 kwh s/m²). Seega nende kahe hoone tarbimine on järgnevatel aastatel väga tõhus. Perspektiivse soojuskoormusena saab välja tuua Piibe mnt 9 ja 11 kortermajade võimalik liitumine kaugküttega, mida ka ühes arenguvariandis arvestatakse. Hoonete sees on vaja ühistu poolt rajada vesikeskküte ja soojussõlm, et kaugküttesoojust tarbima hakata. Arvestuslik soojustarve neis kahes majas on kokku ca 168 MWh normaalaastal, eritarbena 140 kwh/m². Investeering soojusvõrgu laiendamiseks nende kahe hooneni on pikkusega 75 meetrit ja maksumusena ca EUR.

13 Soojuse hind ja tarbijate maksevõime. Aravetel kaugküttepiirkonnas on Konkurentsiametiga kooskõlastatud soojuse piirhind tarbijatele 2022 aasta suvel 58,26 + km ehk siis 69,91 eurot MWh või 6,99 senti kwh. See hind on tarbijatele taskukohane, kui soojust liiga suurtes kogustes ei tarbita (loe hooned on energiat säästvad ehk tõhusad). Näitena toon siinkohal hoone, kus soojuse eritarve on 80 kwh/m² ja korteri pind on 60 m², soojuse hind on 6,99 senti kwh, aastane kulu soojusele on seal korteris 335 eur, soojustamata majas eritarbega 145 kwh/m² on samasuures korteris kulu aastas 608 eur. Kui eeldada, et soojuse eest tasutakse kütteperioodi kuudel (7 kuud), siis esimeses korteris tuleb keskmiselt tasuda soojuse eest 335/7=48 eur kuus ja teises 608/7=87 eur kuus. Mida kallimaks soojuse hind kujuneb, seda suurema tõenäosusega on ta taskukohasem neile, kelle hoone on tõhusam (soojustatud), sest seal lihtsalt tarbitakse vähem kallist soojust. Nendest hindadest ja hinnangust lähtudes saan väita, et Aravetel on kaugküttesoojus tarbijatele taskukohane ja maksevõime ei ole kriitiline, kui hoone on soojustatud. Aasta 2022 on pöördeliste muutuste aasta energia hindades ja lisaks elektri mitmekordsele hinnakasvule on ka muude kütuste hinnad tunduvalt kasvanud. See kõik mõjutab ka pelleti ja hakke hinda. Seetõttu on väga raske täpselt prognoosida, milliseks kujuneb puiduhakke hind ja seeläbi kaugküttesoojuse hind, aga kui energiahindade kasv on üldine, siis suhtena jääb hakkepuit ikkagi odavamaks muudest kütustest, sest tema valmistamiseks ja vedamiseks küll kasutatakse elektrit ja kütust, aga nende osakaal hakke hinnas on väga väike. Lisaks on puiduhake kohalik taastuv ja kättesaadav kütus sõltumata maailmas toimuvatest arengutest. Kui maagasi puhul võib tekkida olukord, kus kütust ei olegi saada, siis hakke puhul see olukord on väga vähetõenäoline. Soojusvarustuse arengu võimalused. Tehniliselt on väga lihtsasti teostatav puiduhakkekatlamaja rajamine koos tipukoormuse katlaga selleks olemas ja ettevalmistatud asukohta, kust vana katlamaja ja masuudimahutite park on likvideeritud ja hakkeveokitega ligipääsetav plats hakkelao ja katlamaja rajamiseks on olemas. Foto. Aravete ajutine pelletikatlamaja tulevasel hakkekatlamaja platsil. Sealt endise katlamaja asukohalt (joonisel veel masuudimahutitena) suunduvad laiali tarbijate juurde terviklikult uuendatud soojustorud (joonisel roheline joon) aastal on sinna platsile paigaldatud pelletiga töötav konteinerkatlamaja, mille asendab tulevikus hakkepuidukatlamaja.

14 Joonis 2. Aravete uuendatud kaugküttetorustiku (roheline joon) skeem ja perspektiivsed liitujad (sinine joon) Piibe 9 ja 11. Lähtudes tõsiasjast, et Aravete kaugküttesüsteemi soojustorustik on hiljuti 100% uuendatud ja masuudikatlamaja likvideerimise järgselt on tekkinud korrastatud plats hakkekatlamaja ja lao rajamiseseks on kõige mõistlikum rajada taastuval kohalikul kütusel hakkepuidul töötav katlamaja koos laoga soojusvõrgu ajalooliselt kujunenud alguspunkti, sest kogu võrgu hüdraulika lähtub sellest punktist. Foto. Võimalikud liituvad tarbijad Piibe 11 ja Piibe 9. Liitumiseks vajaliku torustiku pikkus on ca75 meetrit ja Var 3-s on selle investeeringuga ja kaasneva soojuskaoga arvestatud.

15 Soojusvarustuse lahenduse analüüs. Aravete asula kaugkütte alternatiivkütusena käsitlen kohalikku taastuvat kütust - puiduhaket, sest biogaasisoojust alates 2022 sügisest enam ei tarnita ja puidugraanulkatlamaja, mis ajutiselt asendab ärajäävat biogaasisoojust on tehniliselt üle 15 aasta vanune ning vajab asendamist, et tagada soojuse varustuskindlus. Seega siinkohal klassikalist majandusliku tasuvuse arvestust teha ei saa, sest tootmisseade on vaja asendada ja fossiilkütusele seda asendada ei ole kliimaeesmärkidele kohane. Samuti on soov saada hakkekatlamaja rajamiseks SA KIK toetust. Nätlikustamaks variantide soojustarvet on toodud järgnev graafik. Joonis 3. Aravete kaugkütte soojusnäitajad variantide puhul Var 1 Var 2 Tarbimine Võrgukadu Tootmine 248 Var 3 Aravete kaugkütte edasise arenguna analüüsin variante, kus Var aastal teadaolevalt lammutatakse Aravete vähetõhus Vana lasteaed ja rajatakse selle asemele väiksema köetava pinnaga ETA A klassile vastav Uus lasteaed. Uue lasteaia energiatarve köetavale pinnale on arvestatud koos kütteperioodil tarbitava sooja tarbeveega 80 kwh/m². Teadaolevalt soojustatakse Kultuurimaja ja uuendatakse tehnosüsteemid nii, et hoone vastab ETA C klassile ja tema senine soojustarve väheneb 40%. Soojuskoormusgraafik Var 1, õli osakaal ca 4 % aastas. Soojuskoormusgraafik näitab, kui palju soojust toodab hakkekatel (roheline ja lilla osa) ja kui palju õlikatel (punane osa).

16 Var 2 lisaks Var 1-le mis on rajamise toetustega kaetud, eeldame, et 5 kortermaja (Uus tn 1,3,4 ja Lasteaia 3, 5), mille erisoojustarve suletud netopinnale on üle 130 kwh normaalaastal, tegelevad järgneva 10 aasta jooksul hoonete soojustamisega kas toetusega või ilma ja nende soojustarve muutub 40% tõhusamaks, nagu sarnastel juba soojustatud Aravete kortermajadel (Uus tn 2, Lasteaia tn 1). Soojuskoormusgraafik Var 2, õli osakaal ca 2 % aastas. Var 3 lisaks Var 2-le liituvad kaugküttega Piibe mnt 9 ja 11 kortermajad, selleks tehakse soojusvõrgust investeering EUR liitumiseks 75 meetrise torustikuga ning sellega kaasneva soojuskaoga ja hoones sees tuleb ühistul rajada vesikeskküte ja soojussõlmed kaugküttesoojuse vastuvõtuks. Soojuskoormusgraafik Var 3, õli osakaal ca 3 % aastas.

17 Soojuskoormusgraafikutelt on näha, et kui valida 750 kws võimsusega katel ja eeldada, et ta töötab tõhusalt ka ca10%-lisel koormusel, siis soojusvõrgu kadu koos minimaalse tarbimisega on 70 kw lähedal ja väikese tarbimise juures saab katel alumisel koormusel töötada ja pole vajadust käitada õlikatelt. Pigem on vajadus kütuse maksumusest lähtuvalt käitada hakkekatelt madalal koormusel kui õlikatelt. Õlikatel tuleb valida tipukoormusest lähtuvalt ja piisava võimsusvaruga, et vajadusel katta hakkekatla osalist võimsust ootamatute remontide või lühiajaliste kütuse tõrgete ajal. Tabel 3. Aravete kaugküttevõrgu arenguvariandid, tehnilised näitajad Var 1 Var 2 Var 3 Hakke(pelleti)katla võimsus, kw Tarbimine Võrgukadu Tootmine Hakkekatla soojuskoormuse suhe võrgu pikkusesse, kw/m 0,8 0,40 0,40 0,38 Tarbimise suhe võrgu pikkusesse, kwh/m 1,6 1,4 1,2 1,2 Kaugküttevõrgu kadu, % 10% 8% 9% 9% Kaugküttevõrgu kadu, W/m kohta Võrgukao võimsus, kw Võrguosade asendamine lokaalküttega viib olemasoleva tugeva kaugküttevõrgu murenemiseni, allesjäävate tarbijate kulud kasvavad, sest püsikulude osakaal jaotub väiksemale tarbija hulgale. Minu hinnangul puudub igal tarbijal eraldi võimekus üksikuid samaaegseid asenduslahendusi rajada, et kogu senine kaugküttesüsteem asendada muu soojusvarustuse lahendusega. Rajatud uus kaugkütte soojustorustik osutub siis luhtunud investeeringuks. Kuna kogu soojustorustik on terviklikult uuendatud, siis ei ole mõtet analüüsida teoreetiliselt üksikute tarbijate lahtiühendamist uue vastrajatud torustiku küljest. Eelmine arengukava viitas selgelt soojustorude uuendamisele kõigile senistele tarbijatele ja see tegevus on nüüdseks SA KIK toetusega teostatud, soojusvõrk on tõhus, suhteline soojuskadu on vaid kuni 10%.

18 Soojusvarustuse edasiste võimaluste mõju soojuse hinnale. Eelnevatest variantidest lähtuvalt analüüsin edaspidi vajaliku investeeringu suurust ja selle mõju soojuse hinnale, kui teha investeering ilma toetuseta ja koos võimaliku SA KIK toetusega mahus 40% kogumaksumusest. Soojuse hinna komponendid on senised Järva valla teiste sarnaste hakkekatlamajade tootmiskulude sisendid, mis on Konkurentsiameti poolt heaks kiidetud. Kulude jaotuse näide on toodud töö lisas. Väga tähtis kujunevale soojuse hinnale on millise hinnaga tarnitakse hakkepuitu, EUR MWh. Sisendina on võetud kolm hinnataset - 25, 30 ja 35 EUR MWh. Investeeringu suurusena on võetud 750, 850 ja 950 tuhat EUR, lisaks Var 3 puhul on ka soojustorustiku rajamise investeering arvestatud. Seepärast on tabelis rida tekstiga, katel ja torud toetusega Hinnangud põhinevad 2022 aastal kujunenud hakke ja investeeringute hindadest. Tabel 4. Hakkakatlamaja investeering 0,75 milj ja hakke hind EUR MWh. Variant Var Investeering Puiduhakke hind /MWh Soojuse piirhind /MWh , , ,1 Soojuse piirhind, katel toetusega 40% /MWh , , ,9 Soojuse piirhind, katel ja torud toetusega 40% /MWh , , ,7 Müügimaht MWh Tabel 5. Hakkakatlamaja investeering 0,85 milj ja hakke hind EUR MWh. Variant Var Investeering Puiduhakke hind /MWh Soojuse piirhind /MWh , , ,4 Soojuse piirhind, katel toetusega 40% /MWh , , ,4 Soojuse piirhind, katel ja torud toetusega 40% /MWh , , ,3 Müügimaht MWh Tabel 6. Hakkakatlamaja investeering 0,95 milj ja hakke hind EUR MWh. Variant Var Investeering Puiduhakke hind /MWh Soojuse piirhind /MWh , , ,7 Soojuse piirhind, katel toetusega 40% /MWh , , ,0 Soojuse piirhind, katel ja torud toetusega 40% /MWh , , ,8 Müügimaht MWh Soojuse piirhinnad sellistel tingimustel kujunevad - ilma investeeringu toetuseta vahemikus 90 kuni 117 EUR MWh - koos 40%-lise toetusega erinevate sisendite puhul vahemikus 74 kuni 100 EUR MWh.

19 Joonis 4. Soojuse piirhinnad 0,95 milj investeeringu ja 35 EUR MWh hakke hinnaga. Joonis 5. Soojuse piirhinnad 0,75 milj investeeringu ja 35 EUR MWh hakke hinnaga. Joonis 6. Soojuse piirhinnad 0,75 milj investeeringu ja 25 EUR MWh hakke hinnaga. Aravete soojustarbijale kõige vastuvõetavama soojuse hinna annaks 40%-ga toetatud investeering eur ja puiduhakkest hinnaga 25 EUR MWh toodetud soojuse piirhind. Sellistel sisenditel toodetud soojuse piirhind Var 1 kuni Var 3 arengutena oleks vahemikus 74 kuni 82 EUR MWh aasta I poolel kehtinud kaugküttesoojuse piirhinnaga võrreldes oleks tõus 5 kuni 15%. Sellest tulenevalt peab väga täpselt jälgima, millise hinnaga õnnestub teha investeering ja kuidas hankida viidatud hinnaga puiduhaket.

20 Soovituslik tegevuskava aastal on energiamajanduses pöördelised ajad. Maagaasi kättesaadavus on küsitav, hind etteaimamatu. Elektri börsihind on rekordiline, puidu hind teeb rekordeid, mootorikütuste hinnad on ajalooliselt kõrgeimal tasemel. Sellistest hindadest soojuspumbaga soojust tootes on soojuse hind vaid elektri hinda arvestades börsihinna 400 EUR juures külmal ajal üle 100 EUR MWh. Loota vaid sotsiaaltoetuse peale koormab valla ja riigi rahakotti. Aravetel on üles seatud puidugraanulkatlamaja, mille eluiga on aukartustäratav, puidugraanuli hind on tõusnud 2 korda. Varem Aravete kaugküttesüsteemi soojusega varustanud biogaasisoojus sellest sügisest võrku enam ei tule, sest see on kasulikum muuta mootorikütuseks. Sellistes oludes olen prognoosinud Aravete kaugküttesüsteemi soojustootmise seadmeks hakkekatlamaja. Hakkekatlamaja seetõttu, et puiduhake on kohalik, taastuv ja olemasolev kütuse ressurss, selle hinna määrab ära kohapealne nõudlus. Suurte vahemaade taha ei ole otstarbekas seda vedada, sest siis muutub tema hind liiga kõrgeks. Seega kohaliku energiakandjana on ta kättesaadav ja temast jääb tulu kohalikku majandusse. Samas konkureerivad puiduhakke toorme pärast täna nii paberipuu kui küttepuu ja puidugraanuli tootjad. See on viinud ka hakkepuidu hinna erakordselt kõrgeks lisaks transpordi ja hakkepuidu tootmise sisendenergia hindadele. Prognoosides olengi arvestanud hakke märkimisväärse hinna tõusuga ning samuti hakkekatlamaja rajamise tööde ja materjalide hinna märkimisväärse tõusuga. Saadud tulemustele tuginedes ja eeldusel, et hinnalaine tipp langeb aasta pärast, kui investeeringut tegema hakatakse soovitan järgmist; Projekteerida ja rajada Aravete kaugküttekatlamaja hakkekatla võimsusega 650 kuni 850 kw koos hakkelao süsteemiga ja tipukatlaga võimsusega 500 kw. Kasutada investeeringuks kindlasti SA KIK poolt pakutavat toetust, sest ilma toetuseta on eelkirjeldatud 2022 a. sarnastes oludes toodetava soojuse hind soojustarbijatele šokeeriv ja ei ole taskukohane. Opereerida mitut vallale kuuluvat katlamaja, et hoida halduskulud ühiku kohta madalad. Tegeleda soojustarbijate teavitusega tõhusast tarbimisest, korraldada valla poolt korteriühistutele ühiseid energiasäästu koolitusi, samuti koolis ja lasteaias selleteemalisi õpetusi. Innustada korteriühistutel oma elamut soojustama, teavitades sh ka SA Kredex uuendamistoetuste võimalustest. Innustada Piibe 8 ja Piibe 11 kaugküttega liituma.

21 Aravete KETE kortermajade piirkond. Lähtudes algselt kaugküttele rajatud kortermajade tihedast paiknemisest ja kunagi eksisteerinud kaugküttesüsteemist soovitan uuesti läbi analüüsida Aravete KETE tihedalt paiknevate kortermajade piirkonnale kaugküttesüsteemi rajamine koostades sellele tiheasustuse piirkonnale soojusmajanduse arengukava milles ühe variandina kaaluda ka ühendust Aravete katlamaja piirkonnaga. Tarbimise kasv annab mastaabiefekti ja kui investeeringu kulu ei ületa tarbimisühikutele jaotatult hinnatõusu tekitvat kulu, siis tagab selline areng kaugküttesoojusele jätkusuutliku hinna. Taskukohase hinnaga kaugküte muudab asula heitmetest vabamaks, tagab soojusega varustuskindluse ja korterites mugava sisekliima ning korteri kasutusmugavuse oluliselt paremaks. Heal tasemel elamufond on üks võimalus muuta asula kvaliteetsema elamufondiga kohaks, kus soovitakse elada, kui läheduses on tööd ja muud hüved (lastehoid, arstiabi, kool) on KOV poolt tagatud.

22 Lisa 1. Soojuse hinna kujunemine, näide hinnakomponentide kujunemisest. Isetootmine 1 või Sisseost 0 Ühik Var1 Var2 Var 3 Variandid tarbimise osas: MWh Tootmismaht õlist MWh Tootmismaht puiduhakkest MWh Tootmise kasutegur õlikatel % 0,95 0,95 0,95 Tootmise kasutegur hakkekatel % 0,85 0,85 0,85 % 8% 9% 9% MWh Soojuse müügimaht MWh Primaarenergia kogused Kütuse õli osa 0-1 4% 2% 3% Kütuse õli kogus MWh Kütuse õli hind EUR MWh Kütuse küttev. MWh Kütuse õli maksumus EUR Kütuse hakkepuit osa % 98% 97% Kütuse hakkepuit ostukogus MWh Kütuse hakkepuit hind EUR MWh Kütuse hakkepuit küttev. MWh Kütuse hakkepuit maksumus EUR Muutuvkulud EUR Kulud kütuse õli ostuks EUR Kulud kütuse hakkepuit ostuks EUR Kulud elektrienergiale EUR Keskkonnatasud EUR 300,0 300,0 300,0 Tegevuskulud EUR 18000, , ,0 Kapitalikulu Katel toetuseta EUR 70928, , ,0 Katel toetus 40% EUR 53928, , ,0 Katel ja Torud toetus 40% EUR 54527,4 Põhjendatud tulukus Katel toetuseta EUR Katel ja torud toetus 40% EUR Torud toetuseta Torud toetus 40% Soojuskadu LUBATUD MÜÜGITULU EUR Katel toetus 40% EUR Katel ja torud toetus 40% EUR Variant Var Investeering Puiduhakke hind /MWh Soojuse piirhind /MWh ,8 Soojuse piirhind, katel toetusega 40% /MWh ,8 Soojuse piirhind, katel ja torud toetusega 40% /MWh ,7 Müügimaht MWh EUR EUR

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

Ridala valla Uuemõisa kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukava. Aare Vabamägi

Ridala valla Uuemõisa kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukava. Aare Vabamägi Ridala valla Uuemõisa kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukava. Aare Vabamägi 2015 1 Kokkuvõte. Ridala vald on tegelenud regulaarselt soojusmajanduse arendamisega, koostatud on eelnevalt 2 väga põhjalikku

Rohkem

Võru Linnavolikogu määruse nr 23 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks Lisa 4 Töö nr ENE1601 Võru linna soojusmajanduse

Võru Linnavolikogu määruse nr 23 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks Lisa 4 Töö nr ENE1601 Võru linna soojusmajanduse Võru Linnavolikogu 08.06.2016 määruse nr 23 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016 2027 Lisa 4 Töö nr ENE1601 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016 2027 Osa IV Võrukivi võrgupiirkond

Rohkem

Microsoft Word - Puhja SMAK docx

Microsoft Word - Puhja SMAK docx Pilvero OÜ Puhja valla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017 2026 täiendus Ülo Kask Volitatud soojusenergeetika insener, tase 8 kutsetunnistus nr 086076 2018 Sissejuhatus Uurimis-arendustöö

Rohkem

Microsoft Word - A DOCX

Microsoft Word - A DOCX Riigi tegevus soojusvarustuse jätkusuutlikkuse tagamisel Kas elanikel on võimalik tarbida efektiivselt toodetud ja põhjendatud hinnaga energiat? Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn, 4. märts 2011

Rohkem

Microsoft Word - Nõva SMAKi täiendus 2.docx

Microsoft Word - Nõva SMAKi täiendus 2.docx Pilvero OÜ NÕVA VALLA SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA 2016 2028 täiendus Ülo Kask Volitatud soojusenergeetika insener, tase 8 kutsetunnistus nr 086076 Nõva-Tallinn 2018 Sissejuhatus Uurimis-arendustöö alusel

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Kinnitatud Tabivere Vallavolikogu 29. septembri 2016 määrusega nr 26 ARENGUKAVA TB2 TABIVERE SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA AS INFRAGATE Eesti T

Kinnitatud Tabivere Vallavolikogu 29. septembri 2016 määrusega nr 26 ARENGUKAVA TB2 TABIVERE SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA AS INFRAGATE Eesti T Kinnitatud Tabivere Vallavolikogu 29. septembri 2016 määrusega nr 26 ARENGUKAVA TB2 TABIVERE SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA 2016-2030 Tallinn 2016 SISUKORD 1. Üldosa... 2 1.1. Töö nimetus... 2 1.2. Objekti

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Soojus

Soojus KINNITATUD Igor Krupenski, Volitatud soojusenergeetika insener tase 8 kutsetunnistus nr 096048 LOKSA LINNA SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA AASTATEKS 2015 2027 TALLINN 2014 2015 HeatConsult OÜ Katusepapi tn

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Grupiarutelu: Energia- ja ressursitõhusus Timo Tatar Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Eili Lepik Riigikantselei Keskkonnasõbralik majandus ja energeetika: Eesti2020 eesmärk Kasvuhoonegaaside heitkoguste

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis Noppeid energeetikast 9.03.2011 Võimsus = = 3 MW 1500 x 2 kw 272727 x 11 W 1 MW=1000 kw=1 000 000 W Energia x = 2000 W 2h 4 kwh 1 kwh = 1,4 kg põlevkivi 1 kwh = 160 g šokolaadi Istudes ja õppides kulutate

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt Eesti energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 eelnõu Einari Kisel Energeetika asekantsler Jutupunktid Veidi statistikat Energiamajanduse arengu indikaatorid ja meetmed eesmärkide saavutamiseks

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

OÜ PILVERO OÜ Pilvero Võhma linna soojusmajanduse arengukava aastateks KINNITANUD Siim Link Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8 kutse

OÜ PILVERO OÜ Pilvero Võhma linna soojusmajanduse arengukava aastateks KINNITANUD Siim Link Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8 kutse OÜ PILVERO OÜ Pilvero Võhma linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2025 KINNITANUD Siim Link Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8 kutsetunnistus nr 096049 Võhma - Tallinn 2016 Sissejuhatus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Slide 1

Slide 1 KOV-dele suunatud meetmed Lauri Suu 15.04.2016 Rekonstrueerimise toetus Struktuurivahenditest perioodiks 2014-2020 planeeritud 102 mln Taotleja - enne 1993 ehitatud elamus moodustatud korteriühistu (vähemalt

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

OÜ PILVERO OÜ Pilvero Tabasalu aleviku kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks Harku Vallavolikogu määrus n

OÜ PILVERO OÜ Pilvero Tabasalu aleviku kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks Harku Vallavolikogu määrus n OÜ PILVERO OÜ Pilvero Tabasalu aleviku kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 Harku Vallavolikogu 30.03.2017 määrus nr 12 "Harku valla Tabasalu aleviku kaugkütte võrgupiirkonna

Rohkem

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopilt OÜ 02.12.2014 2 Millest räägime? Hoonetes soojusenergia

Rohkem

ENERGIASÄÄSTUBÜROO ESCO-EESTI

ENERGIASÄÄSTUBÜROO  ESCO-EESTI Kadrina aleviku soojusvarustussüsteemi arengu perspektiiv Objekti nimetus Aasta Orienteeruv maksumus, EEK 1. Keskkatlamaja --- OÜ Kadrina Sport soojustrassi väljaehitamine 2005 250 000 2. Pargi tänava

Rohkem

tja_juhend_2019_n2idukas

tja_juhend_2019_n2idukas Juhendmaterjal eluhoonete arvutuslike energiamärgiste kontrollimiseks Arvutuslik energiamärgis on kohustuslik projekteeritava uue hoone või oluliselt rekonstrueeritava hoone puhul. Energiamärgis väljastatakse

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

5

5 Energiatõhususmeetmed lähtudes Total Concept metoodikast Etapp 3 Järelmonitooring Dokument koostatud:, Riigi Kinnisvara AS Versioon: 1 : This document has been developed as part of the project The Total

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

ENERGIAAUDIT Pargi tee 3, Viimsi Teadus- ja haridushooned (12330) Tellija: Viimsi Haldus OÜ Kontaktisik: August Kiisk Aadress: Pargi tee 3, Viimsi Aud

ENERGIAAUDIT Pargi tee 3, Viimsi Teadus- ja haridushooned (12330) Tellija: Viimsi Haldus OÜ Kontaktisik: August Kiisk Aadress: Pargi tee 3, Viimsi Aud ENERGIAAUDIT Pargi tee 3, Viimsi Teadus- ja haridushooned (12330) Tellija: Viimsi Haldus OÜ Kontaktisik: August Kiisk Aadress: Pargi tee 3, Viimsi Auditeerija: Helioest OÜ, reg. nr. 11352009 MTR registreering:

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Kyti 17 energiaaudit

Kyti 17 energiaaudit Tellija: Korteriühistu Küti 17 (80265698) Aadress: Küti 17, Rakvere 44311, Lääne-Virumaa Tellija kontaktisik: Jaanika Link Telefon: 5533515 e-post: kyti.yhistu@mail.ee KÜTI 17, RAKVERE ENERGIAAUDIT 4-KORRUSELINE

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

PowerPoint-esitys

PowerPoint-esitys 26.4.2019 1 Ettevõtte tutvustus tooted Korrusmajad tsentraalne ventilatsioon Paus KAIR mõõdistusprogramm Tatu Hartikainen tegevjuht Oy Pamon Ab:s 25 aastat ventilatsiooni-; paigalduses, projekteerimises,

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem