Saue valla ja Lääne-Harju valla ühine jäätmekava aastateks

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Saue valla ja Lääne-Harju valla ühine jäätmekava aastateks"

Väljavõte

1 Saue Vallavolikogu a määruse nr 20 "Saue valla ja Lääne-Harju valla ühine jäätmekava aastateks " Lääne-Harju Vallavolikogu a määruse nr 13 "Saue valla ja Lääne-Harju valla ühine jäätmekava aastateks " Lisa Saue valla ja Lääne-Harju valla ühine jäätmekava aastateks Harjumaa 2021

2 Sisukord SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS ÜLDOSA VALDADE ÜLDISELOOMUSTUS Asukoht Rahvastik Elamumajandus ja infrastruktuur Ettevõtlus Looduskeskkond JÄÄTMEMAJANDUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED Euroopa Liidu õigusaktid Eesti õigusaktid Saue valla ja Lääne-Harju valla jäätmekäitlusalased õigusaktid JÄÄTMEHOOLDUSE ARENGUDOKUMENDID Eesti keskkonnastrateegia ja keskkonnategevuskava Riigi jäätmekava Saue valla arengukava Lääne-Harju valla arengukava JÄÄTMEKAVA RAKENDAMISEGA KAASNEV KESKKONNAMÕJU JÄÄTMEKÄITLUSE HETKEOLUKORRA KIRJELDUS TEKKIVATE JÄÄTMETE KOGUSED LIIKIDE JA PÄRITOLU KAUPA OLMEJÄÄTMED Saue vald Lääne-Harju vald PAKEND Saue vald Lääne-Harju vald BIOLAGUNEVAD JÄÄTMED Kalmistujäätmed EHITUS- JA LAMMUTUSJÄÄTMED Saue vald Lääne-Harju vald OHTLIKUD JÄÄTMED ROMUSÕIDUKID JA VANAREHVID ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMED REOVEESETE TERVISHOIU- JA VETERINAARTEENUSTE JÄÄTMED TÖÖSTUSJÄÄTMED JÄÄTMETE KOGUMINE JA KÄITLUS Liitumine kogumissüsteemidega Pakendijäätmete kogumis- ja käitlussüsteem Biolagunevate jäätmete kogumis- ja käitlussüsteem Ehitus- ja lammutusjäätmete kogumis- ja käitlussüsteem Elektroonikaromude kogumis- ja käitlussüsteem Koondandmed eriliigiliste jäätmete kogumissüsteemide osas Kõrvaldamis- ja taaskasutamisrajatised JÄÄTMEMAJANDUSE KORRALDAMINE JA RAHASTAMINE Jäätmemajanduse korraldamine Korraldatud jäätmevedu Jäätmehoolduse rahastamine ANDMED SULETUD PRÜGILATE NING JÄÄKREOSTUSOBJEKTIDE KOHTA EELNEVATE JÄÄTMEKAVADE EESMÄRKIDE TÄITMISE ANALÜÜS JÄÄTMETEKKE PROGNOOS

3 4.1 SAUE VALD LÄÄNE-HARJU VALD TEGEVUSKAVA KOGUMISSÜSTEEMIDE VALIK Saue vald Lääne-Harju vald JÄÄTMETEKKE VÄLTIMINE JA VÄHENDAMINE Saue vald Lääne-Harju vald JÄÄTMETE LIIGITI KOGUMISE, SORTIMISE, TAASKASUTAMISE JA RINGLUSSEVÕTU EDENDAMINE Saue vald Lääne-Harju vald KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSE KORRALDATAVA JÄÄTMEVEO ARENDAMINE, SEALHULGAS KORRALDATUD JÄÄTMEVEO PIIRKONNA MÄÄRAMINE Saue vald Lääne-Harju vald VAJALIKE JÄÄTMEHOOLDUSRAJATISTE KINDLAKSMÄÄRAMINE Saue vald Lääne-Harju vald LADESTAMISE VÄHENDAMISE MEETMED PRÜGISTAMISE, SH MEREPRÜGI VÄLTIMISE, VÄHENDAMISE JA KORISTAMISE MEETMED Mereprügi TEAVITUSKAMPAANIAD TEGEVUSKAVA JA RAHASTUSALLIKAD KOKKUVÕTE KASUTATUD MATERJALID LISAD LISA 1 PAKENDIKONTEINERITE PAIKNEMINE SAUE VALLAS JA LÄÄNE-HARJU VALLAS LISA 2 JÄÄTMEKÄITLUSKOHAD SAUE JA LÄÄNE-HARJU VALLAS

4 Sissejuhatus Saue ja Lääne-Harju valla ühine jäätmekava aastateks (edaspidi jäätmekava) on valdade arengukavade osa, mis käsitleb omavalitsuste jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekava koostamisel võeti arvesse peamiselt valdade arengukavades ja riigi jäätmekavas sätestatut ning toetuti jäätmeseaduses sätestatule. Vastavalt jäätmeseadusele võib jäätmekava koostada mitme kohaliku omavalitsuse üksuse kohta. Saue ja Lääne-Harju vald logistiliselt seotud naaberomavalitsustena otsustasid jäätmekava koostada ühiselt tagamaks piirkonna jäätmehoolduse sidusat arengut. Jäätmekava eesmärk on käsitleda jäätmehoolduse arendamist, sealjuures rõhutada seatud strateegilisi eesmärke, käsitleda nende saavutamiseks vajalikke meetmeid ning nende maksumust. Lisaks antakse ülevaade valdade jäätmehoolduse hetkeolukorrast (sealhulgas ülevaade valdade haldusterritooriumil tekkivate jäätmete liigi, koguse, päritolu ja käitluse kohta ning hinnang tuleviku jäätmevoogudest ja täiendavate jäätmerajatiste infrastruktuuri loomise vajaduse kohta), käsitletakse jäätmekäitluse alternatiive ning hinnatakse jäätmekäitluse eeldatavat keskkonnamõju. Saue ja Lääne-Harju valdade ühine jäätmekava vastab jäätmeseaduse 42 lõikes 3 toodud nõuetele, sisaldades: 1) tekkivate jäätmete koguseid liikide ja päritolu kaupa ning hinnangut jäätmevoogudele tulevikus; 2) kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatava jäätmeveo arendamist tema haldusterritooriumil, sealhulgas korraldatud jäätmeveo piirkonna või piirkondade määramist; 3) jäätmete liigiti kogumise arendamist koos tähtaegadega konkreetsete jäätmeliikide kaupa ning asjakohasel juhul käesoleva seaduse 31 lõike 6 alusel tehtud erandeid; 4) analüüsi, mis tõendab väidetavaid vabastamise asjaolusid ja nende aluste esinemist, kui käesoleva seaduse 31 lõike 6 alusel nähakse ette erand teatud jäätmete liigiti kogumisest vabastamiseks; 5) olemasolevate jäätmete kogumissüsteemide ja käitlemistaristu kirjeldust; 6) hinnangut vajadusele luua uusi kogumissüsteeme, võttes arvesse, milliseid materjale ja millistes piirkondades liigiti kogutakse ja milliseid erandeid on käesoleva seaduse 31 lõike 6 alusel tehtud ning milliseid meetmeid võetakse liigiti kogumise parandamiseks; 7) jäätmehoolduse rahastamist; 8) üldise jäätmekäitluspoliitika kirjeldust; 9) ülevaadet jäätmekäitlusega seotud organisatsioonide kohustustest, sealhulgas jäätmekäitlusega tegelevate avalik-õiguslike ja eraõiguslike isikute vahelise vastutuse kirjeldust; 10) ülevaadet üldsusele või kindlale tarbijarühmale suunatud teavitamiskampaaniate korraldamisest; 11) andmeid minevikus saastunud jäätmekäitluskohtade ning nende korrastamiseks võetavate meetmete kohta; 12) kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava rakendamisest keskkonnale avalduva mõju kirjeldust; 13) ringlussevõtuks või muuks taaskasutamiseks sobivate jäätmete, eelkõige olmejäätmete ja biolagunevate jäätmete ladestamise vähendamise plaani ja ladestamise piiramiseks võetud meetmeid; 3

5 14) pakendite ja pakendijäätmete käitlemise kava; 15) asjakohaseid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid näitajaid ja sihtarvusid, sealhulgas tekkivate jäätmete koguse ja nende töötlemise kohta ning kõrvaldatavate või energia tootmiseks kasutatavate olmejäätmete kohta; 16) prügistamise, sealhulgas mereprügi vältimise, vähendamise ja koristamise meetmeid. Jäätmekava koostamise käigus analüüsiti Saue ja Lääne-Harju valla jäätmemajandust puudutavaid materjale ja Eesti kohta koostatud jäätmealaseid uuringuid. Kava käsitleb kõiki jäätmeliike, mis kuuluvad jäätmeseaduse reguleerimisalasse. Jäätmekava ülesehituses ja sisus on arvestatud muuhulgas ka Keskkonnaameti poolt koostatud juhendiga "Kohaliku omavalitsuse jäätmekava koostamise juhendmaterjal. Versioon ". Käesolev jäätmekava ei saa olla lõplik ja paindumatu tegevuskava, vaid vajaduse korral muudetav strateegia. Muudatusi ning täpsustusi jäätmekavas võivad kaasa tuua lisauuringute või muu informatsiooni laekumisel ilmnevad hinnangute muutused olukorrale või tulevikutrendidele. Samuti võivad muutusi tuua kaasa prognoosimatud või raskesti prognoositavad muutused poliitilistes või majanduslikes sfäärides. Kava realiseerimine sõltub lisaks Saue ja Lääne-Harju vallas toimuvatele arengutele ka laiemalt üleeestilisest jäätmekäitluse alasest ja üldisest majandusarengust. Seetõttu tuleb käesolevat kava vaadelda dünaamilise dokumendina, mida tuleb perioodiliselt üle vaadata ja korrigeerida. Käesolev jäätmekava on koostatud Saue ja Lääne-Harju Vallavalitsuse ametnike ning LEMMA OÜ konsultantide koostöös. 4

6 1 Üldosa 1.1 Valdade üldiseloomustus Asukoht elanikuga Saue vald ja elanikuga (seisuga 1. jaan 2021) Lääne-Harju vald on Harju maakonnas Tallinnast lääne suunas paiknevad naabervallad. Saue vald piirneb põhjast Tallinna linna, Harku valla ja Saku vallaga, läänest Lääne-Harju valla ja Keila linnaga, lõunast Lääne-Nigula valla ja Märjamaa vallaga ning idast Kohila vallaga. Lääne-Harju vald piirneb idast Keila linna ja Harku vallaga, lõunast Saue vallaga ning läänest Lääne-Nigula vallaga. Vallal on üle saja kilomeetri rannajoont Lohusalu, Lahepere, Pakri ja Keibu lahe ning Kurkse väina kaldal. Valdade pindalad on järgmised: Lääne-Harju vald 644 km² ning Saue vald 630 km 2. Saue vald on kõige suurema rahvaarvuga vald Eesti mandriosas ning rahvaarvult suurim omavalitsus Tallinna tagamaal. Joonis 1. Saue ja Lääne-Harju valdade paiknemine Saue valla tänased piirid moodustusid a haldusreformiga, kui ühendati Kernu vald, Nissi vald, Saue vald ning Saue linn. Valla administratiivne keskus on Saue linn, mis asub umbes 20 km kaugusel Tallinna kesklinnast, lisaks asuvad piirkondlikud halduskeskused veel Laagri ja Riisipere alevikus ning Haiba külas. Kokku on Saue vallas 3 alevikku Laagri, Turba ja Riisipere - ning 50 küla: Aila, Allika, Alliku, Aude, Ellamaa, Haiba, Hingu, Hüüru, Jaanika, Jõgisoo, Kaasiku, Kabila, Kernu, Kibuna, Kiia, Kirikla, Kivitammi, Kohatu, Koidu, Koppelmaa, Kustja, Laitse, Lehetu, Lepaste, Madila, Maidla, Metsanurga, Munalaskme, Mustu, Muusika, Mõnuste, Nurme, Odulemma, Pohla, Pällu, Pärinurme, Püha, Ruila, Siimika, Tabara, Tagametsa, Tuula, Valingu, Vanamõisa, Vansi, Vatsla, Vilumäe, Viruküla, Ääsmäe ja Ürjaste. 5

7 Saue valla saab tinglikult jagada kaheks eriilmeliseks piirkonnaks. Valla põhjaosa (tinglikult Tallinna ringteeni) võib lugeda Tallinna linna vahetuks tagamaaks, kus ühtlasi paiknevad ka valla linnalised asulad (Saue linn ja Laagri alevik). Tallinna ringteest lõunasse jäävad hajaasustusalad oluliselt väiksemate keskusasulatega. Lääne-Harju valla tänased piirid moodustusid 2017.a haldusreformiga, kui ühendati Paldiski linn, Keila vald, Vasalemma vald ja Padise vald. Valla administratiivne keskus on Paldiski linn, mis asub umbes 50 km kaugusel Tallinnast. Kokku on Lääne-Harju vallas 6 alevikku - Klooga, Karjaküla, Keila- Joa, Vasalemma, Rummu ja Ämari - ning 46 küla: Alliklepa, Keibu, Änglema, Vintse, Vihterpalu, Vilivalla, Pedase, Hatu, Kurkse, Harju-Risti, Pae, Kõmmaste, Altküla, Audevälja, Metslõugu, Määra, Padise, Laane, Madise, Karilepa, Kasepere, Kobru, Suurküla, Langa, Veskiküla, Lemmaru, Maeru, Nahkjala, Ohtu, Kulna, Lehola, Niitvälja, Põllküla, Laoküla, Kersalu, Kloogaranna, Tuulna, Illurma, Valkse, Tõmmiku, Keelva, Käesalu, Laulasmaa, Meremõisa, Lohusalu, Merenuka. Lisaks kuuluvad vallale väikesaared Suur-Pakri ja Väike-Pakri. Mõlema valla eduka arengu eeldus on hea liiklusgeograafiline asend. Piirkonda läbivad riigi põhimaanteed Tallinna-Paldiski, Tallinna-Pärnu-Ikla, Tallinna ringtee ja Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla ning tugimaanteed Niitvälja-Kulna ja Keila-Haapsalu. Reisirongiühendused tagavad head liikumisvõimalused Tallinna, Saue, Paldiski, Klooga ja Niitvälja piirkondadele ning Keila lähiümbruse ja Vasalemma aleviku piirkondadele Rahvastik Rahvastikuregistri andmeil on Saue vallas 2021 aasta 1. jaanuari seisuga elanikku ning Lääne- Harju vallas elanikku. Uutes piirides on Saue valla rahvaarv kasvanud hinnanguliselt 4% 1 ning Lääne-Harju vallas jäänud stabiilseks 2. Tabel 1. Rahvaarvu muutus Saue ja Lääne-Harju vallas. Alus: Statistikaameti andmebaas Saue vald praegustes piirides Lääne-Harju vald Elamumajandus ja infrastruktuur aasta alguse seisuga on vallavalitsuste andmetel Saue vallas umbes majapidamist, neist 2753 suvilat/aiamaja, 6542 eramut ja 796 kaksik-, korter- ja ridaelamut ning Lääne-Harju vallas umbes majapidamist, neist 120 suvilat/aiamaja, eramut ja 1590 kaksik-, korter- ja ridaelamut. Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuseid osutab Saue vallas Saue linna territooriumil AS Tallinna Vesi, mis põhineb Tallinna linna veehaardel ja reoveepuhastil, ning ülejäänud valla piirkonnas AS Kovek, mis põhineb lokaalsetel veehaaretel ja reoveepuhastitel. AS Kovek omanikuks on 100% Saue vald. AS Kovek tegevuspiirkonnad on olemasoleva ühisveevärgi ja/või ühiskanalisatsiooniga Laagri-Alliku, Alliku, Vanamõisa, Hüüru, Vatsla, Ääsmäe, Kiia, Valingu, Jõgisoo, Tuula, Haiba, Laitse (nn ees- Laitse), Ruila, Kohatu, Mõnuste, Riisipere, Turba, Lehetu, Ellamaa, Munalaskme, Vilumäe ja 1 Saue valla arengukava Lääne-Harju valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus 3 Perioodil on liidetud endiste Kernu valla, Nissi valla, Saue valla ja Saue linna rahvaarvud. 4 Perioodil on liidetud endiste Keila valla, Vasalemma valla, Padise valla ja Paldiski linna rahvaarvud. 6

8 Kivitammi ning Turba asula piirkonnad. Täiendavalt on kavandatud vastav taristu rajada Aila, Maidla, Vansi, Kibuna, Laitse (nn taga-laitse ehk suvilapiirkond) ja Kaasiku asulatesse. Saue vallas on kokku 12 reoveekogumisala (3 üle 2000 ie koormusega ning 9 alla 2000 ie koormusega). AS Kovek omandis on ligikaudu 60 puurkaevu. Lääne-Harju valla territooriumil osutab Vasalemmas, Paldiskis ja Padisel veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuseid Aktsiaselts Lahevesi, mis on 100% Lääne-Harju vallale kuuluv vee-ettevõtja. Lisaks Aktsiaseltsile Lahevesi osutavad vallas ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenust Aktsiaselts Keila Vesi, Aiandusühistu Mareka, Aiandusühistu Teras, AÜ TM Loodus, Haridus- ja Noorteamet, MITTETULUNDUSÜHING RANNA KINNISTUD, Laulasmaa Invest OÜ, Aiandusühistu Oomega- T, Aiandusühistu Astangu, Aiandusühistu Tornimäe Eva ja AIANDUSÜHISTU AIDA. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või ainult veevärgiga on varustatud teatud ulatuses Paldiski linn, Klooga, Keila-Joa, Karjaküla, Vasalemma, Ämari ja Rummu alevik ning Laulasmaa, Lehola, Tuulna, Kulna, Lohusalu, Kloogaranna, Meremõisa, Valkse, Kersalu, Padise ja Harju-Risti küla. Ülejäänud piirkondades ühisveevärk ja -kanalisatsioon puudub ning nendes piirkondades kasutatakse joogivee saamiseks isiklikke puurkaeve ja salvkaeve ning reovesi kogutakse kogumiskaevudesse või puhastatakse lokaalselt. Lääne-Harju vallas on kokku 14 reoveekogumisala (alla 2000 ie koormusega 10 tk ja üle 2000 ie koormusega 4 tk) ning vee-ettevõtetele kuulub kokku ligikaudu 51 puurkaevu. Saue vallas on kaugküte kättesaadav Saue linnas, Laagri alevikus, Turba alevikus, Riisipere alevikus ja Haiba külas. Saue linna ja Laagri aleviku kaugküttevõrku käitab Adven Eesti AS, Turba aleviku oma N.R.Energy OÜ, Riisipere aleviku oma AS Kovek ja Haiba küla kaugküttevõrku SW Energia OÜ. Kõik kaugküttekatlamajad toimivad puiduhakkel. Lääne-Harju vallas on kaugküte kättesaadav Paldiski linnas, Klooga ja Keila-Joa alevikus, Padise külas ja osaliselt Rummu alevikus. Küttetrassid kuuluvad nii vallale kui soojatootjatele. Paldiski kaugküttepiirkond hõlmab kogu linnakeskuse ning soojatootjaks on SW EENERGIA OÜ, Padisel asuvat katlamaja ja kaugküttevõrku haldab Aktsiaselts Lahevesi ning Klooga, Keila-Joa ja Rummu katlamajasid ja kaugküttevõrku haldab N.R. Energy Osaühing. Saue Vallavalitsuse hallatavate asutuste hulgas on 10 lasteaeda, 6 üldhariduskooli, 2 erakooli, 8 raamatukogu, Saue Noortekeskus Laagri, Haiba, Laitse, Riisipere ja Turba allüksustega, Ääsmäe Noortekeskus, Saue Muusikakool, Saue Kultuuri- ja Huvikeskus, Saue Spordikeskus, Saue Päevakeskus ja Haiba Lastekodu. Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatavate asutuste hulgas on 7 üldhariduskooli, 5 lasteaeda, 1 raamatukogu seitsme allharuga, 2 huvikooli, Lääne-Harju Kultuurikeskus, Lääne-Harju Huvikeskus, Lääne-Harju Spordikeskus ja Lääne-Harju Valla Tugikeskus Ettevõtlus Statistikaameti andmetel 5 oli Saue vallas statistilisse profiili kuuluvatest ettevõtetest aasta alguse seisuga registreeritud 2191 ettevõtet ning ettevõtete arv on aasta-aastalt tõusnud. Peamised tegevusvaldkonnad on hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont (348 ettevõtet), millele järgneb kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus (336 ettevõtet), ehitus (298 ettevõtet) ning töötlev tööstus (224 ettevõtet). Lääne-Harju vallas oli statistilisse profiili kuuluvatest ettevõtetest aasta alguse seisuga registreeritud 878 ettevõtet ning ettevõtete arv on aasta-aastalt tõusnud. Peamised tegevusvaldkonnad on hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont (141 5 Statistika Andmebaas: ER0309: Statistilisse profiili kuuluvad ettevõtted haldusüksuse ja tegevusala (EMTAK 2008) järgi, haldusjaotus seisuga

9 ettevõtet), millele järgneb kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus (124 ettevõtet), ehitus (101 ettevõtet) ning põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (80 ettevõtet). Suur osa Saue valla territooriumil paiknevatest töökohtadest on koondunud linnapiirkonda, kus tegeletakse valdavalt tööstuse ja tootmisega (tuntumad ettevõtted on Saue Production osaühing, Aktsiaselts Santa Maria, Oriola AS, Aktsiaselts TOODE jt). Tootmist on ka Turba kandis (näiteks AS Tootsi Turvas). Keila jõest lõunapoole jäävatel aladel on peamised tegevusvaldkonnad põllumajandus ja metsandus (näiteks Saidafarm OÜ, Palkehituse OÜ, Tammiku Plekikoda OÜ), Laitse-Ruila kant kerkib esile kui oluline turismipiirkond (Ruila tall, Laitse RallyPark, Laitse loss, Laitse graniitvilla, Kernu mõis). Tööstusaladest on suurim Saue linna tööstusala. Lähitulevikus on oodata nii Saue linnas kui Laagri alevikus ettevõtluse arendamist, mis mõjutab kindlasti ka valla jäätmestatistikat. Näiteks planeeritakse Saue linna juurde uusi lao- ja tootmishooneid ning iseteenindav sõiduautode käsipesula, Laagri alevikku projekteeritakse kiirtoidurestoran jms. 6 Lääne-Harju vallas asuvad suured tööstusalad Paldiski linnas ja selle lähiümbruses. Valla suurimad ettevõtted on Alexela Group OÜ, aktsiaselts TALLINNA SADAM, PALDISKI SADAMATE AS, ESTEVE AS, Kuusakoski AS jt. Lisaks on vallal suur potentsiaal puhkemajanduse arendamiseks, head eeldused selleks loovad pikk rannajoon, liivased rannad, metsaalad ja vaatamisväärsused ning logistiline kättesaadavus mitme transpordiliigiga, samuti Tallinna lähedus. Suurema puhkepotentsiaaliga on rannaalad: Lohusalu ning Lahepere lahe äärne ala, mille keskuseks on kujunenud Laulasmaa SPA ja Lohusalu sadam ning Leetse, Keibu ja Alliklepa rannad. Lisaks mereäärsetele piirkondadele eristub puhkepiirkonnana Niitvälja küla, kus asub golfiväljak. Keila-Joa on tuntud juba varasemast ajast joa, suursuguse pargi ja mõisakompleksiga. Olulise tähtsusega puhkepiirkonnad on Padise puhkeala: klooster ja mõis koos ümbritseva metsa ja Kloostri jõega ning Vihterpalu metsad ja rabad koos Tänavjärvega. Klooga alevikus paiknevad Klooga järv, järveäärne raba ning Soodajärv, mis on kujunenud suviseks ja talviseks meelispaigaks ka harrastuskalastajatele. Vähemtähtis ei ole kindlasti ka Rummu karjäärijärve ja aherainemäe turismipotentsiaal. Turismile Pakri poolsaarel annab hoogu Pakri tuletorni avamine külastamiseks ja ümbritseva ala korrastamine. Pakri saartel on korrastatud matka- ja seiklusturismiga seotud infrastruktuuri: ujuvkai, matkarajad, teeviidad, tualetid, infotahvlid. Vasalemma alevikus on miljööväärtuslik elamuala, kus asuvad mitmed miljööväärtuslikud elamud ja ajalooline raudteejaam, mis vajab kordategemist ja kasutusele võtmist. Matkajad saavad kasutada kogu Lääne-Harju valla rannikut läbivat tähistatud rahvusvahelist matkarada E9. Saue ja Lääne-Harju valla territooriumil on osaliselt või täielikult kokku 27 keskkonnaregistri maardlate nimistus arvel olevat maardlat ja 29 kehtiva kaevandamisloaga mäeeraldist. Saue valla territooriumile jääb 18 kehtiva kaevandamisloaga mäeeraldist ning Lääne-Harju valda 9 kehtiva kaevandamisloaga mäeeraldist. Mõlemas vallas on kaevandatavateks maavaradeks lubjakivi, turvas ning liiv ja kruus Looduskeskkond Saue valla territooriumile jääb tervikuna või osaliselt 6 looduskaitseala ja 2 maastikukaitseala: Orkjärve looduskaitseala, Ruila looduskaitseala, Suure-Aru looduskaitseala, Linnuraba looduskaitseala, Alema looduskaitseala, Tagametsa looduskaitseala ning Valgejärve ja Lümandu maastikukaitsealad. Lisaks on Saue vallas looduskaitse alla võetud 6 mõisaparki: Saue mõisa park, Riisipere mõisa park, Haiba mõisa park, Munalaskme mõisa park, Laitse mõisa park ja Kernu mõisa park. Kaitsealuse puistuna on kaitse all Saue tammik f6a4a60 8

10 Rahvusvahelise tähtsusega Natura 2000 võrgustiku loodusalasid jääb osaliselt või täielikult Saue valla territooriumile 12: Alema, Linnuraba, Lümandu, Mustjärve raba, Orkjärve, Rahula-Napanurga, Ruila, Suure-Aru, Valgejärve, Vansi, Vääna jõe ja Vääna-Posti loodusalad. Neist osad jäävad valda väga väikeses ulatuses. Natura aladele, mis ei ole looduskaitsealade koosseisus, on moodustatud hoiualad: Mustjärve raba hoiuala, Rahula-Napanurga hoiuala ning Vääna-Jõe hoiuala. Valla põhjaossa ulatub planeeritav Sõrve looduskaitseala. Maakatastrisse kantud kõlvikutest 49,6% ( ha) on metsamaa, haritavat maad on 26% ( ha), looduslik rohumaa moodustab 6,6%, õuemaa 3,3% ja muu maa 14,5% valla pindalast. Maa sihtotstarbe järgi on ligi 84% maatulundusmaa ning 2,2% elamumaa 7. Vallas on kokku 8 looduslikku järve, 5 paisjärve ja 1 tehisjärv. Suurimad järved on Ruila järv (35,6 ha), Järveotsa järv (16.5 ha), Nurme järv (15,1 ha) ja Kernu paisjärv (14,4 ha). Saue valla territooriumi läbivad Vasalemma jõgi, Vääna jõgi, Maidla jõgi, Keila jõgi, Pääsküla jõgi, Kasari jõgi ja Kloostri jõgi. Lääne-Harju territooriumile jääb osaliselt või täielikult 2 looduskaitseala ja 3 maastikukaitseala: Nõva ja Suure-Aru looduskaitsealad, Laulasmaa, Läänemaa Suursoo ja Pakri maastikukaitsealad. Lisaks on vallas kaitse alla võetud 5 parki: Keila-Joa mõisa park, Ohtu mõisa park, Padise mõisa park, Vasalemma mõisa park ja Vihterpalu mõisa park. Lääne-Harju valla territooriumil on registreeritud üheksa loodusala ja kolm linnuala, mis kuuluvad üleeuroopalisse Natura 2000 alade võrgustikku. Nendeks on Krassi, Laulasmaa, Nõva-Osmussaare, Pakri, Pedase, Suure-Aru, Suursoo-Leidissoo, Türisalu ja Vasalemma loodusalad ning Nõva- Osmussaare, Pakri ja Suursoo-Leidissoo linnualad. Natura aladele, mis ei ole looduskaitsealade koosseisus, on moodustatud hoiualad: Keibu-Ristna, Pakri, Vasalemma jõe, Nõva-Osmussaare (Läänemaa), Nõva-Osmussaare (Harjumaa), Suursoo-Leidissoo (Läänemaa) ja Suursoo-Leidissoo (Harjumaa) hoiualad. Vallas on kokku 6 looduslikku järve ja 1 tehisjärv. Suurimad järved on Tänavjärv (138,8 ha), Klooga järv (131,4 ha) ja Rummu järv (88,1 ha). Lääne-Harju valla territooriumi läbivad Vasalemma jõgi, Vihterpalu jõgi, Piirsalu jõgi, Keila jõgi ja Kloostri jõgi. 1.2 Jäätmemajanduse õiguslikud alused Saue valla ja Lääne-Harju valla ühine jäätmekava tugineb mitmetele rahvusvahelistele, riiklikele ja omavalitsuse tasandi dokumentidele, mistõttu on jäätmekava koostamisel analüüsitud nii rahvusvahelisi, riiklikke kui kohalikke õigusakte, planeeringuid ja arengukavasid Euroopa Liidu õigusaktid Euroopa Liidu keskkonnapoliitika koosneb mitmesajast seadusandlikust aktist, jäätmehoolduse seisukohalt on olulisemad järgmised raamküsimusi käsitlevad õigusaktid: 1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ (jäätmete raamdirektiiv), millega kehtestatakse õiguslik raamistik jäätmete käitlemiseks ühenduses; 2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 1013/2006 (jäätmeveo määrus), millega kehtestatakse menetlused ja kontrollimeetmed jäätmesaadetistele olenevalt nende päritolust, sihtkohast ja marsruudist, veetavate jäätmete liigist ja käitlusviisist sihtkohas; 3) Euroopa Komisjoni otsus 2014/955/EL, millega kehtestatakse jäätmenimistu. Jäätmekäitlust käsitlevad Euroopa Liidu tasandil järgmised õigusaktid: 7 Maakatastri statistika (seisuga ) 9

11 1) Nõukogu direktiiv 1999/31/EÜ (prügiladirektiiv), millega sätestatakse tehnilised nõuded prügilatele ja erinõuded prügi vastuvõtmisele prügilates ning kehtestatakse prügilate kategooriad ladestatavate jäätmete tüübi alusel; 2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/59/EÜ, millega sätestatakse nõuded laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmisele sadamates; 3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta, millega sätestatakse nõuded õhku, vette või pinnasesse juhitava heite vältimiseks ja piiramiseks ning jäätmete tekke vältimiseks suurtes tööstuskäitistes. Jäätmevooge käsitlevad Euroopa Liidu tasandil järgmised õigusaktid: 1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/62/EÜ (pakendidirektiiv), millega sätestatakse nõuded pakendijäätmete vältimise, taaskasutamise ja ringlussevõtu ning pakendite korduskasutamise kohta; 2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid; 3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta; 4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta; 5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist; 6) Nõukogu direktiiv 96/59/EÜ polüklooritud bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide (PCB/PCT) kõrvaldamise kohta; 7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta; 8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist; 9) Nõukogu direktiiv 87/217/EMÜ asbestist põhjustatud keskkonnareostuse vältimise ja vähendamise kohta; 10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/21/EÜ kaevandustööstuse jäätmete käitlemise kohta; 11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 1257/2013 laevade ringlussevõtu kohta Eesti õigusaktid Peamine õigusakt, mis reguleerib Eesti Vabariigis jäätmemajandusega seonduvat, on jäätmeseadus, milles on püstitatud üleriigilised jäätmehoolduse arendamise eesmärgid ja põhimõtted. Jäätmeseadusega määratud eesmärkide saavutamiseks ja jäätmemajanduse planeerimiseks koostatakse riigi ning kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavad. Vastavalt jäätmeseadusele on jäätmekäitluse planeerimine ja suunamine oma haldusterritooriumil omavalitsuste ülesanne. Lisaks jäätmeseadusele reguleerib jäätmete käitlemist pakendiseadus. Pakendi ja pakendijäätmete taaskasutussüsteem peab olema kohaliku omavalitsuse tasandil korraldatud selliselt, et saavutatakse pakendiseaduses toodud pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutuse eesmärgid ja kehtestatud sihtarvud. Pakendiseadus sätestab pakendile ja pakendi kasutamisele esitatavad üldnõuded, pakendi ja pakendist tekkivate jäätmete vältimise ja vähendamise meetmed, pakendi ja pakendijäätmete taaskasutussüsteemi korralduse ning vastutuse kehtestatud nõuete täitmata jätmise eest. Jäätmekäitluse järelevalve toimimist reguleerib keskkonnajärelevalve seadus, mis kehtestab riiklikku keskkonnajärelevalvet teostavate ja juhtivate ning riiklikule järelevalvele allutatud isikute õigused ja kohustused. Keskkonnajärelevalve seaduse järgselt on kohalik omavalitsusorgan või -asutus üks keskkonnajärelevalve teostajatest. 10

12 1.2.3 Saue valla ja Lääne-Harju valla jäätmekäitlusalased õigusaktid Kohaliku omavalitsuse erinevate õigusaktidega täpsustatakse jäätmehoolduse arendamise erinevaid aspekte. Saue Vallavolikogu määrusega nr 31 on vastu võetud "Saue valla jäätmehoolduseeskiri". Saue valla jäätmehoolduseeskiri on kehtestatud eesmärgiga tagada Saue vallas puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski ning soodustada jäätmete liigiti kogumist ja taaskasutust. Lääne-Harju Vallavolikogu määrusega nr 11 on vastu võetud Lääne-Harju valla jäätmehoolduseeskiri. Lääne-Harju valla jäätmehoolduseeskirja eesmärk on tagada vallas jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja nende seaduste alusel antud rakendusaktide nõuete täitmine. Mõlema valla eeskirjad määravad kindlaks jäätmehoolduse korra (sh korraldatud jäätmeveo korra), ehitus- ja lammutustöödel tekkivate jäätmete ning tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutamisel tekkivate jäätmete käitlemise korra kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil, mille täitmine on kohustuslik kõikidele juriidilistele ja füüsilistele isikutele. 1.3 Jäätmehoolduse arengudokumendid Eesti keskkonnastrateegia ja keskkonnategevuskava Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 on riigi keskkonnaalase tegevuse kavandamise ja rahvusvahelise koostöö arendamise alus, mille eesmärk on määratleda pikaajalised arengusuunad looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks, lähtudes samas keskkonna valdkonna seostest majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende mõjudest ümbritsevale looduskeskkonnale ja inimesele. Jäätmete osas on keskkonnastrateegias püstitatud eesmärk, et aastal 2030 peab olema tekkivate jäätmete ladestamine vähenenud 30% ning oluliselt peab olema vähendatud tekkivate jäätmete ohtlikkust. Jäätmete ladestamise vähendamiseks on esiteks oluline vähendada märkimisväärselt jäätmeteket, kasutades sealjuures tõhusamalt loodusvarasid ja muid ressursse. Selleks on oluline katkestada seosed ühelt poolt jäätmetekke ja loodusvarade kasutamise ning teiselt poolt majanduskasvu vahel, see tähendab, et majanduskasv ei tohi põhjustada loodusvarade kasutamise ja jäätmekoguste ning negatiivse keskkonnamõju suurenemist. Teiseks on oluline suurendada jäätmete sortimist, taaskasutamist, sealhulgas ringlussevõttu, et vähendada kõrvaldatavate jäätmete kogust miinimumini. Oluline on vähendada ka jäätmete ohtlikkust ning ohtlike ainete sisaldust jäätmetes, mis ühtlasi väldib jäätmete käitlemisel õhku, vette ja pinnasesse sattuvate heitkoguste suurenemist. Strateegia alusel töötatakse välja konkreetsemad tegevused, mis fikseeritakse perioodiliselt koostatavas Eesti Keskkonnategevuskavas Riigi jäätmekava Kohalike omavalitsuste jäätmekavade koostamise alus on riigi jäätmekava. Riigi jäätmekava on heaks kiidetud Vabariigi Valitsuse 13. juuni a korraldusega nr 256. Riigi jäätmekava kehtivust pikendati tagasiulatuvalt keskkonnaministri otsusega kuni uue riigi jäätmekava kehtestamiseni. 8 8 Vabariigi Valitsuse protokoll number 15 päevakorrapunkt number 16 päevakorrapunkti pealkiri Riigi jäätmekava täitmise aruanne ja riigi jäätmekava tagasiulatuvalt pikendamine 11

13 Riigi jäätmekava peamine eesmärk on jäätmekäitluse hierarhiat järgiv säästev jäätmehooldus. Jäätmekava strateegilised eesmärgid on püstitatud jäätmekäitluse hierarhiat silmas pidades. Iga strateegilise eesmärgi elluviimiseks vajalik tegevus on koondatud kolmeks meetmeks, kusjuures jäätmekavas on esitatud vaid meetme kirjeldus ning mõõdikud meetme elluviimise hindamiseks. Tegevus, selle tähtajad ning teostajad on esitatud jäätmekava juurde kuuluvas dokumendis "Riigi jäätmekava rakenduskava". Esimene strateegiline eesmärk on vältida ja vähendada jäätmeteket, sealhulgas vähendada jäätmete ohtlikkust. Olmejäätmete tekke kasvuprotsent peab jääma alla ½ sisemajanduse koguprodukti kasvuprotsendist ja pakendijäätmete tekke kasvuprotsent alla 2/3 sisemajanduse kasvuprodukti kasvuprotsendist. Teine strateegiline eesmärk on võtta jäätmed ringlusse või neid muul viisil maksimaalsel tasemel taaskasutada. Ringlussevõtu osakaal jäätmeliigi kogumassist peab aastaks olema: 1) olmejäätmetel 50%; 2) pakendijäätmetel 60%; 3) biolagunevatel jäätmetel 13%; 4) ehitus-lammutusjäätmetel 70%. Lisaks peab elektroonikaromude kogumise osakaal olema jäätmete kogumassist 65% ja kantavate patarei- ja akujäätmete kogumise osakaal jäätmete kogumassist 45%. Kolmas strateegiline eesmärk on vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski, tõhustades muuhulgas seiret ning järelevalvet. Eesmärgiks võeti, et aastaks 2016 oleksid kõik suletud prügilad korrastatud. Pärast riigi uue jäätmekava või valdkondliku tegevuskava (riigi uus jäätmekava koostatakse ringmajanduse tegevuskava osana) valmimist tuleb vajadusel ajakohastada ka kohalike omavalitsuste jäätmekava Saue valla arengukava Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 37 kohaselt peab igal omavalitsusüksusel olema arengukava, milles määratletakse lühi- ja pikaajalise arengu eesmärgid ning nende saavutamiseks kavandatavad tegevused. Saue valla arengukavas seatud eesmärkide saavutamiseks töötatakse seitsmes valdkondlikus arengusuunas, millel omakorda on mitmeid alavaldkondi. Igale alavaldkonnale on seatud väljakutsed, eesmärk (alaeesmärk), investeeringud ja tegevused. Jäätmemajandus on alavaldkond, mis kuulub valdkondliku arengusuuna kommunaalmajandus ja taristu alla. Jäätmemajanduse väljakutseks on korraldatud jäätmeveo tagamine endistes suvilapiirkondades. Eesmärk: Saue valla jäätmemajandus on korraldatud keskkonnasõbralikult ja kestlikult. Alaeesmärk: Saue valla elanikud on keskkonnateadlikud, toimub jäätmete sorteerimine. Investeeringud: Iseteeninduslike jäätmejaamade rajamine (nt Laagri, Saue, Riisipere, Ääsmäe). Tegevused 1. Tänavaprügikastide paigaldamine kantidesse ja edaspidi ka väiksematesse paikkondadesse. 2. Avalike jäätmekonteinerite jaoks jäätmeplatside rajamine, aiandusühistute piirkondades ühistupõhiste konteinerite paigaldamine. 12

14 3. Hooajaliste jäätmevabastuste andmise lõpetamine. 4. Korteriühistute motiveerimine oma maa-ala korrastamiseks, aia- ja pargijäätmete äraveo toetamine. 5. Ohtlike jäätmete kogumisringi korraldamine. 6. Naaberomavalitsustega koostöö tegemine jäätmemajanduse korraldamisel Lääne-Harju valla arengukava Lääne-Harju valla arengukavas seatud eesmärkide saavutamiseks töötatakse kuues valdkondlikus arengusuunas. Jäätmemajandus kuulub valdkondliku arengusuuna 1 alla, milleks on elukeskkond ja avalik ruum. Elukeskkonna ja avaliku ruumi visioonis on jäätmemajanduse valdkonda käsitletud kokkuvõtvalt järgmiselt: Lääne-Harju vald pakub oma elanikele looduslähedast, mitmekesist, heakorrastatud ja turvalist elukeskkonda. Loodussõbralikke, säästlikke, innovaatilisi ja parimal praktikal põhinevaid lahendusi rakendatakse elamu- ja ettevõtluspiirkondade rajamisel ning valla taristumajanduses välja on arendatud nõuetekohased vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, kasutusel on energiasäästlikud kütte- ja valgustuslahendused. Jäätmemajanduse valdkonnaga seotud eesmärgid 1. Asulakeskuste korrastamine. Mängu- ja tegevusväljakute ning linnas koerte jalutusväljaku rajamine, lähtudes kogukondade vajadustest ja valla piirkondlikust tasakaalustatusest. 2. Tiheasustusealade elanike aiamaakasutuse korrastamine ja seadustamine. 3. Valla omanduses olevate ajaloo-, pärandkultuuri- ja loodusobjektide korrastamine. 4. Randade ja supluskohtade korrastamine, varustamine rannainventariga ja rannaaladele juurdepääsude tagamine. 5. Matka-, õppe- ja terviseradade rajamine ja korrastamine. 6. Lagunenud ehitiste korrastamine või lammutamine. 7. Kaunite kodude, äri- ja ühiskondlike objektide omanike tunnustamine. 8. Valla jäätmemajanduse arendamine, liigiti kogumise soodustamine ja taaskasutusvõimaluse loomine. 9. Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine ja rekonstrueerimine vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale ning hajaasustusega alade kanalisatsioonirajatiste väljaehitamise toetamine. 1.4 Jäätmekava rakendamisega kaasnev keskkonnamõju Jäätmeseaduse kohaselt on jäätmehoolduse arendamine oma haldusterritooriumil kohaliku omavalitsuse üks ülesannetest. Jäätmekavas püstitatud eesmärkide realiseerimine on kindlasti positiivse mõjuga ümbritsevale keskkonnale, kuna kavas loetletud tegevused aitavad korrastada jäätmekäitlust, suurendada jäätmete sortimist ja taaskasutust, vähendada prügilasse ladestatavate jäätmete koguseid, seega ka ohtlike jäätmete sattumist keskkonda. Järelevalve tõhustamise, korraldatud jäätmeveo toimimise ja sihipärase teavitustööga on võimalik vähendada prügi omavoliliste mahapaneku kohtade tekkimist ja muud seadusevastast jäätmete kõrvaldamist, nagu näiteks jäätmete põletamist, samuti matmist. Vältimaks negatiivset keskkonnamõju on tähtis pakkuda elanikele liigiti kogutud jäätmete üleandmiseks mugavamaid võimalusi võimalikelt kodulähedaste üleandmisvõimaluste näol. See suurendab jäätmete liigiti kogumist ja vähendab ladestatavate jäätmete hulka, sealhulgas koormust keskkonnale. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) 33 lõige 1 kohaselt on keskkonnamõju strateegiline hindamine kohustuslik kui strateegilise 13

15 planeerimisdokumendi alusel kavandatakse KeHJS seaduse 6 lõikes 1 nimetatud tegevust või kavandatav tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, lähtudes KeHJS seaduse 6 lõigetes 2 4 sätestatust. Jäätmekavaga ei kavandata KeHJS 6 lõikes 1 nimetatud tegevust. Jäätmekavaga ei kavandata eeldatavalt tegevusi, mis võiksid avaldada olulist mõju või põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi, seada ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit või vara. Kavandatavate tegevustega ei kaasne mõjusid Natura 2000 võrgustiku alale või mõnele muule kaitstavale loodusobjektile. Jäätmekavas kavandatavate tegevuste keskkonnamõju olulisus selgitatakse tegevuste edasisel kavandamisel ning kui tuvastatakse olulise keskkonnamõju esinemise võimalus, viiakse läbi keskkonnamõju strateegilised hindamised või keskkonnamõju hindamised vastavate detailplaneeringute, projektide või tegevusloa taotluste tasandil. 14

16 2 Jäätmekäitluse hetkeolukorra kirjeldus 2.1 Tekkivate jäätmete kogused liikide ja päritolu kaupa Käesolevas jäätmekavas on olemasoleva olukorra kirjeldamisel kasutatud Saue ja Lääne-Harju Vallavalitsuse käsutuses olevat teavet ja riikliku jäätmestatistika ning -aruannete andmeid. Riiklik jäätmestatistika andmebaas JATS koondab kokku tekitatud, kogutud ning käideldud jäätmekogused jäätmekäitlejate esitatud jäätmearuannete põhjal. Antud andmestik võimaldab anda ülevaadet, kui suur osa tekkivatest jäätmetest taaskasutatakse või kõrvaldatakse. Statistikat kogutakse jäätmeliikide kaupa omavalitsuse täpsusega ning võimalik on eraldi käsitleda tekkivaid jäätmekoguseid ettevõtetes ja majapidamistes. Enne a toimunud haldusreformi on Saue vallas summeeritud endise Kernu, Nissi ja Saue valla ning Saue linna statistilised andmed ning Lääne-Harju vallas endise Keila, Vasalemma ja Padise valla ning Paldiski linna statistilised andmed. Jäätmestatistika võimaldab mõningaid andmeid ka jäätmete käitluse kohta, kuid kahjuks ei peegelda need täielikult tegelikku jäätmemajanduse olukorda omavalitsusüksustes. Peamine põhjus on, et jäätmekäitlejatel on küll kohustus pidada arvestust, millistest omavalitsustest jäätmeid vastu võetakse, kuid neil ei ole kohustust pidada eraldi arvestust selle kohta, millise omavalitsuse jäätmeid, millises koguses ja kuidas nad taaskasutavad. Taaskasutus jäätmeliikide lõikes kajastub jäätmekäitlejate jäätmevoogudes summaarselt, mitte üksikute omavalitsuste kaupa. Omavalitsuste jäätmeteke on olnud aastate lõikes erinev. Saue valla jäätmeteke on viimasel viiel aastal olnud väga kõikuv ning tavapärasest märgatavalt rohkem jäätmeid on tekkinud aastal, mil suurema osa (53,4%) jäätmetest moodustasid kivilõikamisel ja -saagimisel tekkinud jäätmed jäätmekoodiga Antud jäätmeid deklareeris Harku Karjäär AS ning jäätmete teke on seotud vallas asuva Harku maardla lubjakivi kaevandamisega. Jättes välja lubjakivi kaevandamisega seotud jäätmed, on peamised vallas tekkivad jäätmed pinnasejäätmed koodiga, mida on viimastel aastatel tekkinud 40-53% kogu jäätmetekkest. Lääne-Harju vallas on jäätmete koguteke olnud mõnevõrra stabiilsem. Viimasel kolmel aastal on näha jäätmete kogutekkes kasvutrendi. Enamiku Lääne-Harju valla jäätmetekkest (u 40-47%) moodustavad jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed jäätmekoodiga peamiselt erinevad metallid (mustmetallid, värvilised metallid ja muud värvilised metallid ja nende sulamid). Tabel 2. Jäätmete teke ja käitlemine (kõik jäätmeliigid) Saue ja Lääne-Harju vallas aastatel tonnides. Allikas: Keskkonnaagentuur. Aasta Koguteke (sh kogutud) Transport sisse Saue vald Transport välja Taaskasutatud Koguteke (sh kogutud) Lääne-Harju vald Transport sisse Taaskasutatud Transport välja Olmejäätmed Olmejäätmed (jaotisekoodiga 20) on kodumajapidamiste jäätmed ja samalaadsed kaubandus-, tööstusja ametiasutusjäätmed, sealhulgas liigiti kogutud jäätmed. Olmejäätmetes võib sisalduda nii tava- kui ka ohtlikke jäätmeid. Olmejäätmed ei ole koostiselt ühtsed. Jäätmete koostise määravad paljud tegurid, nagu tarbimisharjumused, kohapealne sorteerimismäär, aastaaeg, elamutüüp, elanike sorteerimisteadlikkus jne. 15

17 Riigi jäätmekava alusel on olmejäätmete tekkel otsene seos majandusolukorra ja üldise tarbimise tasemega. Mida paremini läheb riigi majandusel ning seeläbi inimestel, seda enam tarbitakse erinevaid tooteid ja teenuseid. Suurema tarbimisega kaasneb ka suurem jäätmeteke. Seetõttu on jäätmetekke vähendamise aluseks elanikkonna teadlikkus, tarbimisharjumised ning olukord, kus inimestele on jäätmete sortimine ja ära andmine võimalikult mugavaks tehtud. Vastavalt riiklikutele jäätmemajanduse eesmärkidele peab olmejäätmete ringlussevõtu osakaal olmejäätmete kogumassist olema aastaks 50% ning aastaks 55% aastal oli nimetatud näitaja reaalselt 31% ehk aasta eesmärk ei ole praeguseks täidetud 9. Jäätmeseaduse 66 lõige 2 sätestab, et kohaliku omavalitsuse üksus korraldab oma haldusterritooriumil olmejäätmete, eelkõige prügi ehk segaolmejäätmete, nende sortimisjääkide ja olmejäätmete tekkekohas liigiti kogumisel tekkinud jäätmeliikide kogumise ja veo Saue vald Jäätmearuandluse põhjal on Saue vallas tekkinud olmejäätmete kogus olnud nii ettevõtete kui majapidamiste jaotuses mõõdukas kasvutrendis. Ettevõtete jaotuses on viimasel aastal olmejäätmete tekke kasv pidurdunud ning majapidamiste jaotuses on aastal 2017 tekkinud jäätmeid mõnevõrra rohkem kui sellele järgnevatel aastatel. Olmejäätmete koguteke omavalitsuses on jäätmearuandluse põhjal olnud suurusjärgus tonni Kokku Ettevõtted Majapidamised Kogus kg/in Joonis 2. Olmejäätmete koguteke Saue vallas aastatel tonnides 10. Allikas: Keskkonnaagentuur. Eurostati 11 andmetel tekkis aastal Eestis elaniku kohta keskmiselt 369 kilogrammi olmejäätmeid. Saue vallas kogutud olmejäätmete kogused ühe elaniku kohta on olnud viimasel viiel aastal vahemikus kg/in, mis on jäätmete kogutekke kohta arvutatuna mõnevõrra väiksemad kui Eesti keskmine. 9 Riigi jäätmekava täitmise aruanne. Tallinn Nii siin kui edaspidi on praeguse Saue valla jäätmekoguse saamiseks liidetud enne haldusreformi esinenud omavalitsuste jäätmekogused. 11 Eurostat andmebaas: 16

18 Tabel 3. Olmejäätmete teke (sealhulgas kogutud) Saue vallas aastatel tonnides. Allikas: Keskkonnaagentuur. Kood Jäätmeliik E 12 M E M E M E M E M Paber ja kartong Klaas Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed Rõivad Tekstiilid * Lahustid * Happed * Pestitsiidid * * * * * * * Luminestsentsla mbid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed Klorofluorosüsi vesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed Toiduõli ja - rasv Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained Koodinumbrite ga *, * ja * nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid Ohtlikke osi sisaldavad E - ettevõtted, M - majapidamised 17

19 kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbriteg a * ja * Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikasea dmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriteg a *, * ja * Plastid Metallid * Sortimata ravimikogumid Nimistus mujal nimetamata muud jäätmed Biolagunevad jäätmed Pinnas ja kivid Prügi (segaolmejäätmed) Suurjäätmed Liigiti kogutud olmejäätmete osakaal (arvestades olmejäätmete hulka ka pakendijäätmed) on viimasel viiel aastal olnud 39-50% 13. Tegu on võrdlemisi madala näitajaga. Seejuures on alates aastast liigiti kogutud jäätmete osakaal langenud (2015. aastal oli osakaal 50%, aastatel 39%). Liigiti kogutud jäätmete osakaal nende arvutuslikust kogutekkest aasta andmete alusel on esitatud järgnevas tabelis. Enamiku liigiti kogutud jäätmetest moodustavad pakendijäätmed, sellele järgnevad biolagunevad jäätmed ning paber ja kartong. Olmejäätmete omavalitsusesisene taaskasutamine on umbes 2,7% olmejäätmete tekkest. Olmejäätmete edasise taaskasutamise osakaalu kohta andmed puuduvad, sest need liiguvad omavalitsusest välja. 13 Liigiti kogutud olmejäätmete osakaal = liigiti kogutud jäätmed (B) x 100 / kogu jäätmeteke (A). A - kogu jäätmeteke. Liidetud kokku kõik olmejäätmed (koodiga 20)+ pakendijäätmed (koodiga 15 01); B liigiti kogutud jäätmed. Liidetud kokku liigiti kogutud pakendid + liigiti kogutud olmejäätmed (siia ei kuulu segaolmejäätmed). 18

20 Tabel 4. Liigiti kogutud jäätmete osakaal nende arvutuslikust kogutekkest aastal. Jäätmeliik Liigiti kogutud aastal tonnides Liigiti kogutud jäätmete osakaal % Arvestuslik % segaolmejäätmetest 14 Arvutuslik kogus segaolmejäätmete hulgas, tonnides Koguteke (teoreetiliselt olmejäätmete hulgas + liigiti kogutud), tonnides Plast Tekstiil ja rõivad Biolagunevad jäätmed Klaas Paber ja kartong Puit Metallid Elektroonika Ohtlikud jäätmed Pakendid Lääne-Harju vald Jäätmearuandluse põhjal on Lääne-Harju vallas tekkinud olmejäätmete kogus viimasel viiel aastal nii ettevõtete kui majapidamiste jaotuses olnud ebastabiilne. Majapidamiste jaotuses on aastal olnud olmejäätmete hulk kõige suurem, pärast mida võib näha mõningast olmejäätmete tekke langust. Eeldatavalt võib see tingitud olla sortimisharjumuste paranemisest. Ka ettevõtete jaotuses võib näha viimase viie aasta lõikes olmejäätmete tekke langust Kokku Ettevõtted Majapidamised Kogus kg/in Joonis 3. Olmejäätmete koguteke Lääne-Harju vallas aastatel tonnides 15. Allikas: Keskkonnaagentuur. Olmejäätmete koguteke omavalitsuses on jäätmearuandluse põhjal olnud suurusjärgus tonni. Olmejäätmete kogused ühe elaniku kohta on olnud viimasel viiel aastal vahemikus kg/in ning viie aasta keskmisena 367 kg/in, mis on jäätmete kogutekke kohta arvutatuna üsna samaväärne Eesti keskmisega (369 kg). 14 Arvutatud võttes arvesse SEI Tallinn "Segaolmejäätmete koostise uuringu" põhjal saadud tulemusi vastavalt Eesti keskmisele (arvestades, et Saue vald koosneb nii linna kui maapiirkondadest Nii siin kui edaspidi on praeguse Lääne-Harju valla jäätmekoguse saamiseks liidetud enne haldusreformi esinenud omavalitsuste jäätmekogused 19

21 Tabel 5. Olmejäätmete teke (sealhulgas kogutud) Lääne-Harju vallas aastatel tonnides. Allikas: Keskkonnaagentuur. Kood Jäätmeliik E M E M E M E M E M Paber ja kartong Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed Rõivad Tekstiilid * Lahustid * Happed * Pestitsiidid * Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed * Klorofluorosüsivesinikk e sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed Toiduõli ja -rasv * Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga * Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud * Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained * Koodinumbritega *, * ja * nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid * Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud väikesed kodumasinad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega * ja * Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega *, * ja * Plastid Metallid * Sortimata ravimikogumid Nimistus mujal nimetamata muud jäätmed Biolagunevad jäätmed Pinnas ja kivid Prügi (segaolmejäätmed) Suurjäätmed

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

Luunja valla jäätmekava Luunja 2018

Luunja valla jäätmekava Luunja 2018 Luunja valla jäätmekava 2018-2024 Luunja 2018 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1 ÜLDOSA... 5 1.1 LUUNJA VALLA ÜLDISELOOMUSTUS... 5 1.1.1 Asukoht... 5 1.1.2 Rahvastik... 5 1.1.3 Elamumajandus ja infrastruktuur...

Rohkem

Lääne-Harjumaa jäätmekava Vastu võetud Nissi Vallavolikogu määrusega nr 11 LÄÄNE-HARJUMAA JÄÄTMEKAVA (Harku, Keila, Ker

Lääne-Harjumaa jäätmekava Vastu võetud Nissi Vallavolikogu määrusega nr 11 LÄÄNE-HARJUMAA JÄÄTMEKAVA (Harku, Keila, Ker Lääne-Harjumaa jäätmekava 2015 2020 Vastu võetud Nissi Vallavolikogu 18.06.2015 määrusega nr 11 LÄÄNE-HARJUMAA JÄÄTMEKAVA 2015 2020 (Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise, Saue valla ning Saue linna ühine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - NarvaJaatmepaev130310

Microsoft PowerPoint - NarvaJaatmepaev130310 Jäätmemajanduse arendamise võimalused Narva linnas Arina Koroljova Narva Linnavalitsuse keskkonnateenistuse peaspetsialist Otsustaja ülesanded otsuste tegemisel jäätmemajanduse korraldamise kohta Otsused

Rohkem

Saastetasud

Saastetasud Jäätmete prügilasse ladestamise saastetasud Harri Moora Säästva Eesti Instituut, SEI-Tallinn EL jäätmekäitluse põhineb JÄÄTMEHIERARHIAL 1. Jäätmetekke vältimine 2. Korduskasutus 3. Jäätmete ringlussevõtt

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Ä1 Ääsmäe Põhikool - Tuula - Keila - Valingu - Tagametsa - Ääsmäe Põhikool alates.09.26 Ä1-1 Ääsmäe kool 0,864 23382-1 0: 07:20 2 Harutee 0,864 2,414 23308-1 0:04 07:21 3 Pällu 3,278 1,745 23321-1 0:02

Rohkem

Kinnitatud Alajõe Vallavolikogu a. määrusega nr. 12 ALAJÕE VALLA JÄÄTMEKAVA

Kinnitatud Alajõe Vallavolikogu a. määrusega nr. 12 ALAJÕE VALLA JÄÄTMEKAVA Kinnitatud Alajõe Vallavolikogu 05.10.2017.a. määrusega nr. 12 ALAJÕE VALLA JÄÄTMEKAVA 2017-2018 2017 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. JÄÄTMEMAJANDUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED JA ARENGU-DOKUMENDID... 6 1.1. Eesti

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Riigikogu keskkonnakomisjon Lossi plats 1a Tallinn Meie nr 4/271 Pöördumine seoses jäätmeseaduse eelnõuga 495 SE Lugupeetud Rainer Va

Riigikogu keskkonnakomisjon Lossi plats 1a Tallinn Meie nr 4/271 Pöördumine seoses jäätmeseaduse eelnõuga 495 SE Lugupeetud Rainer Va Riigikogu keskkonnakomisjon Lossi plats 1a 15165 Tallinn Meie 13.09.2018 nr 4/271 Pöördumine seoses jäätmeseaduse eelnõuga 495 SE Lugupeetud Rainer Vakra! Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Keemiatööstuse

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Microsoft Word - M8_jäätmekava aastateks lisa

Microsoft Word - M8_jäätmekava aastateks lisa KEHTESTATUD Kadrina Vallavolikogu 30. aprilli 2014 määrusega nr 8 KADRINA VALLA JÄÄTMEKAVA 2014-2020 2008-2013 jäätmekava uuendamine 2014 SISUKORD SISSEJUHATUS 3 1. JÄÄTMEHOOLDUSE ARENGUSUUNAD RIIKLIKUL

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

WAMPS uuring

WAMPS uuring NARVA JÄÄTMEUURING Lepingulise töö lõpparuanne Lepinguline töö nr 2 (8.01.2009) Tallinn 2009 SISUKORD 1 Sissejuhatus... 3 2 Sortimisuuring... 4 2.1 Kasutatud metodoloogia... 4 2.2 Proovivõtmine ja analüüsimine...

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

RIIGI JÄÄTMEKAVA

RIIGI JÄÄTMEKAVA AS Marja 4d, 10617 Tallinn, tel: 6567300, e-post: maves@online.ee Tellija: Keskkonnaministeerium Töö nr: 12111 Vastutav täitja Madis Metsur Juhatuse liige Karl Kupits Tallinn juuni 2014 SISUKORD KESKKONNAMÕJU

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.   SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Valikpakkumise teade

Valikpakkumise teade Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab kirjaliku enampakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid põllu- ja rohumaid. Kasutusse antakse järgmised maatükid: 1) Harju maakonnas Anija vallas

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Väljaandja: Kolga-Jaani Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: H

Väljaandja: Kolga-Jaani Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: H Väljaandja: Kolga-Jaani Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 10.06.2018 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT IV, 07.06.2018, 50

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

LHKK juhatuse ekoosoleku protokoll

LHKK juhatuse ekoosoleku protokoll Juhatuse elektroonse koosoleku protokoll..07 nr Lääne-Harju Koostöökogu taotlusvoor toimus 0. oktoober 09. oktoober 07 kell 7.00. Taotlemiseks olid avatud alameedet, mille eelarve maht oli kokku 4 756

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc)

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc) Võnnu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Võnnu valla üldplaneering, mida koostab Võnnu vallavalitsus, keda

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

COM(2010)88/F1 - ET

COM(2010)88/F1 - ET ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 12.3.2010 KOM(2010)88 lõplik EUROOPA KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE IMO Hongkongi konventsiooni (laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu kohta), Baseli konventsiooni

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - settedlaadsete_jaatmete_nimistu.doc

Microsoft Word - settedlaadsete_jaatmete_nimistu.doc Settelaadsete jäätmete nimistu (Nimistusse kuuluvatel jäätmetel määratakse keskmine kuivainesisaldus, mis kantakse tabelisse 1) Kood 02 PÕLLUMAJANDUSES, AIANDUSES, VESIVILJELUSES, METSANDUSES, JAHINDUSES

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

Ressursitõhusus – mida see ettevõttele annab

Ressursitõhusus – mida see ettevõttele annab RINGMAJANDUS JA EESTI RESSURSSIDE KASUTUS Kaupo Heinma Keskkonnakorralduse ja välissuhete üksuse asekantsler Keskkonnakorralduse ja välissuhete üksus Keskkonnatehnoloogia Maavarade kaitse ja kasutamine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Projekti Keila valla rannikuala Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade ühisveevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevuse

Projekti Keila valla rannikuala Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade ühisveevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevuse Projekti Keila valla rannikuala Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade ühisveevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevused KESKKONNAMÕJU HINDAMISE PROGRAMM EELNÕU (18.08.2016)

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine Kinnitatud Saku Vallavolikogu. määrusega nr. SAKU VALLA ARENGUKAVA 2035+ EELNÕU I LUGEMISELE Sisukord SISUKORD ------------------------------------------------------------------ 1 SISSEJUHATUS -----------------------------------------------------------

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pakkematerjalid. Suurem osa sellest on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem