Saue valla arengukava

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Saue valla arengukava"

Väljavõte

1 Saue valla arengukava August 2021

2 SISUKORD Sissejuhatus 4 1. Saue valla peamised arengueeldused ja väljakutsed Valla ruumiline muster, kandid ja keskused Rahvastik Arengueeldused ja väljakutsed Saue valla arengustrateegia Väärtused Visioon Valdkonnaülesed eesmärgid ning nende seosed alavaldkondadega Saue valla strateegiakaart Valdkondlikud eesmärgid ja tegevused Haridus Alusharidus Üldharidus Noorsootöö Noortekeskused Huviharidus ja tegevus Kultuur, sport ja vaba aeg Kultuuri- ja spordielu Külaliikumine ja koostöö kodanikuühendustega Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid Sotsiaalhoolekanne Tervishoid ja rahva tervise edendamine Kommunaalmajandus ja taristu Veevarustus ja kanalisatsioon Energiamajandus Jäätmemajandus Teed ja tänavad Tänavavalgustus Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Turism Avalik ruum ja keskkonnakaitse Heakord, haljastus, puhke- ja rekreatsioonialad Keskkonnakaitse, keskkonnateadlikkus ja keskkonnatervis Ühistransport 56 2

3 4. Valla juhtimine ja arengukava seire Juhtimine Arengukava seire ja hindamine 60 3

4 Sissejuhatus Ligi elanikuga Saue vald moodustati 24. oktoobril aastal endiste Kernu valla (ca 2100 elanikku), Nissi valla (ca 2900 elanikku), Saue linna (ca 5800 elanikku) ja Saue valla (ca elanikku) vabatahtliku ühinemise tulemusena. Tegemist on Eesti mandriosa rahvarohkeima vallaga, mis on elanike arvult Eesti seitsmes omavalitsusüksus. Valla pindala on ligikaudu 630 ruutkilomeetrit ning selle naabriteks on põhjaosas Tallinna linn, Harku vald ja Saku vald, lääneosas Lääne-Harju vald ja Keila linn, lõunaosas Lääne-Nigula vald ja Märjamaa vald ning idaosas Kohila vald. Saue valda iseloomustab mitmekesine asustusstruktuur siin on nii linnalisi asumeid kui hajaasustust. Valda läbivad mitmed tähtsad transpordivõrgustikud Tallinna-Pärnu ja Tallinna- Haapsalu maantee, Tallinna ringtee, Tallinna-Turba raudtee. Valla keskus asub Saue linnas (ca 5850 elanikku), lisaks on vallas kolm alevikku - Laagri (ca 5800 elanikku), Turba (ca 950 elanikku) ja Riisipere (ca 900 elanikku). Suuremad külad on Alliku (ca 2300 elanikku), Ääsmäe (ca 800 elanikku), Vanamõisa (ca 830 elanikku), Hüüru (ca 480 elanikku), Kaasiku (ca 530 elanikku), Laitse (ca 390 elanikku), Koidu (ca 440 elanikku), Vatsla (ca 380 elanikku) ja Haiba (ca 330 elanikku). Käesoleva arengukava aluseks on nelja varasema omavalitsusüksuse arengukavad Saue linna arengukava , Saue valla arengukava 2, Nissi valla arengukava ja tegevuskava ning Kernu valla arengukava Ühinemisjärgse arengukava aluseks võeti seniste omavalitsusüksuste strateegiad, eesmärgid ja tegevused ning ühinemisleping 5. Arengukava esimeses osas on kajastatud Saue valla peamised arengueeldused ja väljakutsed, sealhulgas ruumilise arengu ja rahvastiku lühiülevaated. Teises osas on välja toodud strateegia, - väärtused, visioon ning valdkonnaülesed eesmärgid. Kolmas osa sisaldab valdkondlike ülevaateid, eesmärke ning tegevusi ning neljas arengukava seiret ja hindamist. Arengukavaga paralleelselt on koostatud Saue valla eelarvestrateegia aastateks

5 1. Saue valla peamised arengueeldused ja väljakutsed 1.1.Valla ruumiline muster, kandid ja keskused Saue valla saab ruumilise ja funktsionaalse arengu mõttes jaotada kaheksaks kandiks (vt joonis 1): linnaline piirkond (ca elanikku); Saue ümbruse kant (ca 1800 elanikku); Hüüru kant (ca 1200 elanikku); Ääsmäe kant (ca 1900 elanikku); Laitse-Ruila kant (ca 1550 elanikku); Haiba-Kernu kant (ca 660); Riisipere kant (ca 1330 elanikku); Turba kant (ca 1480 elanikku). Joonis 1. Saue valla kandid ja keskused 5

6 Saue valla ruumilise planeeringu eesmärke, planeerimise üldpõhimõtteid ja eelistatud praktikaid kajastatakse valla üldplaneeringus ja selle seletuskirjas. Planeerimisel lähtutakse terviklikest lahendustest, näiteks uuselamurajoone planeeritakse koos avaliku infrastruktuuri, mänguväljakute ja muu sinna juurde kuuluvaga. Uute arenduspiirkondade puhul arvestatakse, et avalik ruum, teed, tänavavalgustus ning haljasalad lähevad valla omandisse ning vald võtab üle nende hoolduskohustuse. Tiheasustusaladel võtab vallale kuuluv kommunaalettevõte üle ühisveevärgi ja kanalisatsiooni võrgud ning pakub elanikele vee- ja kanalisatsiooniteenust. Arendusaladel, kus kavandatakse rohkem kui viis elamuühikut peab arendaja arvestama vajadusega osaleda rahalise panusega avaliku ruumi ja sotsiaalse taristu väljaarendamises. Valla kantide sisesed asulad (kokku 54) jagunevad omakorda suurusest, funktsionaalsusest ja ühinemislepinguga kokkulepitud keskustesüsteemist lähtuvalt viide kategooriasse: valla keskus Saue linn; halduskeskused (varasemad vallakeskused) Laagri alevik (sh suurem osa Alliku külast), Riisipere alevik ja Haiba küla. Halduskeskustes on arengukava perioodil planeeritud teenuste osutamine tagada peamiselt valla eelarveliste asutuste kaudu; I asumitasand (teenuskeskused; asulad, kus elanike arv on vahemikus ) Hüüru küla, Vanamõisa küla (sh väiksem osa Alliku külast), Ääsmäe küla, Laitse- Kaasiku külad, Turba alevik. Teenuskeskustes toimub teenuste osutamise koostöös kolmanda sektori/erasektoriga. Vald osaleb teenuste osutamise rahastamises selleks otstarbeks väljatöötatavate toetus- ja finantseerimispõhimõtete alusel. II asumitasand (paikkonnad; elanike arv ca ) Vatsla küla, Kiia küla, Koidu küla, Valingu küla, Jõgisoo küla, Maidla küla, Tuula küla, Lehetu küla, Ellamaa küla, Kiia küla, Ruila küla. Kohapealsed teenused on peamiselt kolmanda sektori poolt osutatavad. Vald osaleb teenuste osutamise rahastamises selleks otstarbeks väljatöötatavate toetus- ja finantseerimispõhimõtete alusel. III asumitasand kõik ülejäänud (33 küla). Linnalise piirkonna (ca elanikku) moodustavad Saue linn, Laagri alevik ja nendega piirnevad Koidu ning Alliku külad. Alliku küla Vääna jõest lõunapoole jääv osa on linnapiirkonnaga vähem seotud ning jääb seega pigem Saue ümbruse kandi koosseisu. Tegu on suuremas osas tiheasustatud alaga, kus kokku elab enam kui pool valla elanikkonnast ning kus on tagatud kõik peamised avalikud teenused (lasteaiad, koolid, sotsiaalteenused, sportimisvõimalused jne). Linnalisse piirkonda jääb Saue valla keskus Saue linn, mis teenindab otseselt ka Saue ümbruse kandi külasid (Vanamõisa, Valingu, Aila, Jõgisoo). Ala edasist arengut ühtse piirkonnana toetab Transpordiameti poolt Saue linna ja Laagri aleviku vahele rajatav otsetee (ca 3 km), mis peaks valmima aasta lõpus. Piirkonna arengustrateegiaks sobib senine Saue linna juhtmõte linn linnast väljas. Vastava kontseptsiooni kohaselt on tegu piirkonnaga, kus elanikele peaks olema tagatud kõik linlikud hüved ja teenused, samas on tegu rohelise ja inimsõbraliku elukeskkonnaga. Linnalises piirkonnas on arengukava perioodil vajalik edasi arendada nii spetsialiseeritud teenuseid (sh riigigümnaasiumi rajamine), mis on suunatud kõigile valla elanikele, kui ka nn baasteenuseid. Väljakutseks on kodulähedase põhihariduse tagamine, kuna nõudlus koolikohtade järgi on suur nii Laagris, Ruilas kui ka Sauel. Nimetatud piirkondades on koolikohtade tagamisel otstarbekas teha koostööd nii Ääsmäe piirkonnaga kui ka naaberomavalitsustega (eelkõige Tallinn). Eraldi ülesandeks on Saue linna keskuse avaliku 6

7 ruumi arendamine. Saue linna, kui keskuse, puhul on lisaks teenuste ja avaliku ruumi arendamisele oluline ka heade ühenduste tagamine nii valla teiste piirkondade kui ka Tallinnaga. Linnalises piirkonnas on oluline kasvupotentsiaal, seda nii keskustes asuvate uute kortermajade arendusprojektide näol kui ka keskuste äärtesse jäävate väiksemate arenduste näol. Pikemas perspektiivis võib soodsate arengute toel tekkida ligi elanikuga kasvukolmnurk Laagri alevik Saue linn Saku alevik. Linnalisse piirkonda on koondunud suur osa valla territooriumil paiknevatest töökohtadest, eeskätt töötleva tööstuse, kaubanduse ja teeninduse valdkondades. Saue ümbruse kandi moodustavad Vanamõisa, Valingu, Aila ja Jõgisoo külad (kokku ca 1800 elanikku). Tegu on piirkonnaga, kus vallal pole otstarbekas ise avalikke teenuseid arendada (nt lasteaia- ja koolikohad), kuna külad asuvad Saue-Laagri linnalise piirkonna vahetus läheduses. Peamiste avalike teenuste pakkumisel on oluline tagada head ühendused linnalise piirkonnaga. Kandi kõige tuntuim objekt on Vanamõisa vabaõhukeskus, kus korraldatakse erinevaid sündmuseid. Saue ümbruse kandi külade puhul on tegu küllalt suurte ning aktiivsete kogukondadega, mistõttu on põhjendatud nende toetamine kohalike kultuuri- ja vaba aja teenuste ning muude kogukonnateenuste pakkumisel. Saue ümbruse kandi suurim küla on Vanamõisa, mis koos Alliku küla lõunapoolse osaga moodustab ca 650 elanikuga piirkonna. Elanike arvust ning kogukonna aktiivsusest lähtuvalt on põhjendatud Vanamõisa küla (Vanamõisa seltsimaja) käsitlemine teenuskeskusena (I asumitasand). Jõgisoo ja Valingu kuuluvad elanike arvult II ning Aila III asumitasandi hulka. Hüüru kanti (ca 1200 elanikku) kuuluvad Hüüru, Kiia, Püha ja Vatsla külad. Kandi eripäraks on paiknemine Tallinn-Keila maantee ääres, mistõttu on kant võrreldes teistega rohkem seotud Harku vallaga. Kanti mõjutab oluliselt ka Tallinna lähedus, tegu on kasvava piirkonnaga. Kuna nii Saue-Laagri linnaline piirkond, Tallinn kui ka Harku valla keskus Tabasalu on Hüüru kandi läheduses, pole otstarbekas avaliku sektori poolsete haridusteenuste (lastead/kool) arendamine piirkonnas. Küll aga on oluline toetada kogukonda erinevate teenuste pakkumisel ning lisaks tagada head ühendused nii Tallinna suunas kui ka Saue linnapiirkonna suunas. Kandi keskuseks on enam kui 470 elanikuga Hüüru küla, mis on ka teenuskeskuseks (I asumitasand). Vatsla ja Kiia kuuluvad elanike arvult II asumitasandi hulka. Üheks tuntumaks objektiks piirkonnas on Hüüru mõis. Ääsmäe kant (ca 1900 elanikku) on elanike arvult Saue valla suurim valdavalt hajaasustuse struktuuriga kant, kuhu kuulub 9 küla. Pea kõik kandi asulad on viimase 10 aasta jooksul kasvanud, seda küll mitte väga suures mahus. Piirkonna selgeks tõmbekeskuseks ning ühtlasi ka teenuskeskuseks on Ääsmäe küla (ca 800 elanikku), kus on tagatud kõik peamised avalikud teenused (lasteaed, kool, noortekeskus). Ääsmäe kandis (ning ka kõigis lõunapoolsetes kantides) on oluliseks tegevusharuks põllumajandus. Arengukava perioodil on piirkonda tarvis teha olulisi vallapoolseid investeeringuid. Renoveerimist/rekonstrueerimist vajab Ääsmäe põhikooli hoone koos võimla ja raamatukoguga. Lisaks on plaanis valla toel välja arendada Ääsmäe külakeskus 7

8 (teenuskeskus). Ääsmäe kant teenindab osaliselt juba täna ka Haiba-Kernu kanti, kuna kandid on logistiliselt seotud (Pärnu mnt äärsed piirkonnad). Perspektiivis on võimalik ka Ääsmäe kandi ja Haiba-Kernu kandi ühendamine, kuna Haiba-Kernu kant on teistest Saue valla kantidest selgelt väiksem ning samas ka Ääsmäe kandiga orgaaniliselt seotud. Ääsmäe kandi läänepoolseim küla Tuula (II asumitasand) on funktsionaalselt seotud Keila linnaga, kuna jääb sellest vaid ligikaudu 5 km kaugusele. Idapoolseim küla Maidla on aga osalt seotud Saku valla Kiisa-Kurtna piirkonnaga. Samas on Maidla külas ka arvestava suurusega kogukond (281 elanikku), mistõttu on tegu II asumitasandi keskusega. Maidla näol on tegu hajakülaga kus suures osas talud paiknevad eraldi. Maidla suvilapiirkonnas puudub tänaseks kaasaegne taristu (vee- ja kanalisatsioonivõrk, teed). Laitse-Ruila kandi (ca 1550 elanikku) elanike arv on viimasel kümnendil enam kui 20% kasvanud, kuid võimalik kasvupotentsiaal on kandis märkimisväärselt suurem. Kandi koosseisus on 9 küla. Kandil pole ühte selget keskust, suurema keskuspiirkonna moodustab raudteeäärne Kaasiku küla koos Laitsega (teenuskeskus ehk II asumitasand). Rahvastikuregistri andmetel on Kaasiku külas ca 500 elanikku, samas on seal aga ca 2000 suvilakrunti. Lisaks Kaasikule on suures koguses (ca 800) suvilakrunte ka teisel pool raudteed asuvas Kibuna külas (ca 160 registreeritud elanikku). Suvilate piirkonnas (Kaasiku, Kibuna) puudub täielikult kaasaegne infrastruktuur (vee- ja kanalisatsioonivõrk, teed, tänavavalgustus), mille rajamine on perspektiivis kogu Saue valla üks suuremaid investeeringuid. Eraldi väljakutseks on elanike motiveerimine liitumaks vee- ja kanalisatsioonivõrguga. Samas on tegu kogu valla seisukohast olulise kasvupiirkonnaga, millel on hea raudteeühendus Tallinnaga ning mille elanike arv võiks potentsiaalselt mitmekordistuda. Kandi olulised avalikud teenused (põhikool, spordihoone) asuvad Ruila külas (ca 160 elanikku) asuvas mõisakompleksis, mis jäävad suvilapiirkondadest ca 7 km kaugusele. Ruila kooli koosseisu kuulub ka Laitse külas asuv aastal valminud 4-rühmaline lasteaed. Laitse-Ruila kandis on mitmeid piirkonnaülese mõjuga turismiobjekte, näiteks Laitse Graniitvilla (sündmuste korraldamine), Laitse loss (majutus, toitlustus, sündmused), LaitseRallyPark (seiklussport) ja Ruila tallid (ratsutamine). Uue ühinenud valla kontekstis on oluline turismiettevõtjate koostöö soodustamine ning erinevate piirkondade objektide reklaamimine. Haiba-Kernu kant (ca 660 elanikku) on valla väikseim kant, mis on teistest hajaasustuse struktuuriga kantidest ca 2 korda väiksem. Kandis on 7 küla. Samas on Haiba külas (321 elanikku) valla halduskeskus, kuna tegu on varasema Kernu valla keskusega, kus on põhikoollasteaed (asub Kernu külas), kultuurimaja koos spordisaaliga ning valla halduskeskus. Tänast elanike arvu ning selle dünaamikat (elanike arv on 10 aastaga ca 20% vähenenud) silmas pidades on kandi vallale kuuluv kinnisvara üledimensioneeritud ning vajab optimeerimist. Arenguid on otstarbekas kavandada koos Ääsmäe kandiga. Piirkonnas asub Kernu Põhikooli, mille puhul on rakendatud lasteaed-põhikool mudelit, koolis on kaks esimest kooliastet (1-6 klass). Muudest olulisematest objektidest asub kandis Haiba lastekodu ning Kernu mõis (majutus, sündmused). 8

9 Riisipere kant (ca 1330 elanikku) on selge keskus-tagamaa tüüpi piirkond. Kandi keskuses Riispere alevikus (halduskeskus, endine Nissi valla keskus) elab ligi 900 elanikku, ülejäänud külades (kokku 8) on elanike arv vahemikus Elanike arv on kõigis kandis tervikuna viimase 10 aasta jooksul vähenenud, kuid seda vähem kui Haiba-Kernu kandis. Riisipere arengu eelduseks on raudteeühendus Tallinnaga. Samas on pealinn suhteliselt kaugel (ca 45 km), mistõttu suuremat kasvupotentsiaali piirkonnal ilmselt ei ole. Kandi üheks silmapaistvaks objektiks on Riisipere mõis. Turba kandi (ca 1480 elanikku) keskuseks on Turba alevik (ca 941 elanikku), mille tagamaa moodustavad 8 küla. Neist Lehetu ja Ellamaa on suuremad külad, mis on käsitletavad kui II asumitasand (paikkonnad). Kandi elanike arv on vähenenud 10 aastaga ca 15%. Turbas on lasteaed, mis vajab rekonstrueerimist ning põhikool, mis vajab samuti osaliselt investeeringuid. Turba alevik sai raudteeühenduse 2019.aasta detsembris. Turbas endises Ellamaa elektrijaamas asub omanäoline turismiobjekt Eesti Mootorispordi Muuseum. Kandis on ka suhteliselt mitmekesine ettevõtlus, sh nii põllumajanduse kui töötleva tööstuse (metall, puit) alal. 1.2.Rahvastik Saue vallas elas rahvastikuregistri andmetel aasta 1.jaanuari seisuga inimest. Seega on Saue vald kõige suurema rahvaarvuga vald Eesti mandriosas ja suurim omavalitsus Tallinna tagamaal. Harju maakonnas elab enam kui elanikku, neist ligi Tallinna linnas. Tallinnaga piirneb neli enam kui elanikuga nii maa kui ka linnapiirkondi hõlmavat omavalitsust. Lähtuvalt paiknemisest, demograafilistest trendidest ja kaasnevatest arenguväljakutsetest on Rae, Viimsi ja Harku vald kõige sobivamateks Saue valla arengu jälgimise referentsomavalitsusteks. Pealinn Tallinn koos tagamaaga on viimastel aastakümnetel olnud Eesti majandusarengu kasvumootor, millega seotud tõmbetegurid on kaasa toonud nii sisserände kui ka valglinnastumise tagamaale. Suurim elanike arvu kasv referentsomavalitsustest on Rae vallas (joonis 2). 9

10 % % % % 10% % 13% 13% 14% 25% 3% -1% -1% 5% 0% 0 Saue vald Saku vald Harku vald Viimsi vald Rae vald Keila linn Lääne-Harju vald Muutus Maardu linn -5% Joonis 2. Rahvaarvu muutus referents- ja naaberomavalitsustes (01. jaanuari andmed) (Allikas: Rahvastikuregister) Haldusreformi eelse Saue valla rahvaarvu kasv perioodil oli enam kui 10%, mis on samas suurusjärgus Viimsi ja Harku valdadega. Rahvaarvu kasv on jätkunud sarnases suurusjärgus ka pärast haldusreformi. Veelgi suurem on olnud rahvaarvu muutus Rae vallas (ca 25%). Vaadeldes nii Saue, Rae kui Harku valla sisest rahvastikuarengut asustusüksuste lõikes on näha (mõningate eranditega nagu rannaäärsed piirkonnad, endised suvilapiirkonnad, jm spetsiifiliste arengueeldustega paigad), et kasvupiirkond lõpeb Tallinna ringtee mõjutsooniga. Samas tuleb arvestada rahvastikuandmete de facto peegelduse mõningase ebausaldusväärsusega. Näiteks aastatel 2012 ja 2013 põhjustas Tallinna linna poolt ellu kutsutud ühistranspordi soodustus ühekordse erakorralise väljaregistreerimise laine kõigist Harjumaa omavalitsustest. Ehk tegelikult on Saue valla territooriumil püsielanikke eelduslikult 5% võrra rohkem kui rahvastikuregistri andmetel. Saue vallas on 54 asustusüksust vallakeskus Saue linn, kolm alevikku (Laagri, Riisipere, Turba) ja 50 küla. Paiknemise, liikumisteede, tõmbekeskuste asukoha, teenuste kättesaadavuse ja tarbimise ning osalt kogukonnaidentiteedi alusel on vald jaotatud kaheksaks kandiks 6. 6 Arvestades haldusreformi tulemusel kujunenud uue ruumiloogikaga, et kattu kantide piirid täielikult maakonna teemaplaneeringus Harjumaa sotsiaalne infrastruktuur defineeritud kantidega. 10

11 Turba kant Riisipere kant Laitse-Ruila kant Tabel 1. Elanike arvu muutus Saue valla asustusüksustes (Rahvastikuregister) 7 Kant Asustusüksus LEGEND Elanike arv 2021 Muutus Saue linn Laagri Elanike arv / muutus Kant Asustusüksus Elanike arv 2021 Muutus Kaasiku küla alevik Laitse küla Alliku küla* Ruila küla Koidu küla Kibuna küla Vanamõisa küla Munalaskme küla Valingu küla Vansi küla Jõgisoo küla Allika küla Alliku küla* Pohla küla Aila küla Hingu küla Riisipere alevik Hüüru küla Vatsla küla Ürjaste küla 97-5 Kiia küla Odulemma küla Püha küla Nurme küla Ääsmäe küla Jaanika küla 48-2 Maidla küla Vilumäe küla 50-9 Tuula küla Madila küla Muusika küla Mustu küla Koppelmaa küla Aude küla 17-3 Tagametsa küla Turba alevik Pällu küla Lehetu küla Kabila küla Ellamaa küla Pärinurme küla Kivitammi küla Haiba küla Kohatu küla Lepaste küla 36-3 Kernu küla 88-5 Viruküla Mõnuste küla Siimika küla 22-2 Metsanurga küla Kustja küla 25-5 Kirikla küla Tabara küla 39-5 Saue valla täpsusega Elanike arv / muutus Kokku Keskus - linnaline piirkond Halduskeskused II asumitasand (paikkonnad) III asumitasand 7 Kantide rahvaarvud on umbkaudsed, kuna mitmed külad poolituvad tõmbekeskuste vahel. 11

12 I asumitasand (teenuskeskused) * ca 90% elab linnapiirkonnas Valla rahvastik ja kasv ei jaotu valla siseselt ühtlaselt. Enam kui 70% valla elanikest on koondunud territooriumiosale Tallinna ja Keila jõe vahel, mis moodustab vähem kui viiendiku valla pindalast. Ehk enam kui inimest elab valdavalt tiheasustusega ja linliku elulaadiga piirkonnas, peamiselt Saue linnas, Laagri alevikus ja nendega piirnevates külades. Linnaline piirkond, kuid ka Saue ümbruse ja Hüüru kant, on olnud peamised rahvastiku kasvupiirkonnad. Lõunapoolseid Ääsmäe, Riisipere ja Turba kante iseloomustab mudel, kus üks suurem keskus pakub teenuseid nii selle keskuse kui sellega seotud tagamaa elanikele. Laitse-Ruila kandis on kolm väiksemat keskust ja Haiba-Kernu kandis üks väike keskus. Elanikke on lisandunud Ääsmäe ja Laitse-Ruila kantides. Enam kui 10% elanikkonda on kaotanud Riisipere, Turba ning enam kui 20% Haiba-Kernu kant 8. Elanikkonna soolis-vanuseline struktuur on Tallinna tagamaal sisserände tulemusena raskuskeskmega nooremates vanusrühmades (joonis 3). Võrreldes referentsomavalitsustega on Saue valla rahvastik keskmiselt mõnevõrra vanemaealisem, seda eelkõige lõunapiirkonna kantide arvelt. 70% 60% 62% 59% 58% 58% 58% 50% 40% 30% 20% 10% 13% 9% 9% 9% 6% 19% 20% 17% 19% 12% 20% 15% 12% 14% 8% 0% Harku vald Rae vald Saue vald Viimsi vald Tallinn Joonis 3. Rahvastiku vanuskoosseis referentsomavalitsustes ja Tallinnas seisuga (Allikas: Rahvastikuregister) Rahvastiku soolis-vanuseline jaotus tervikuna on Saue vallas tasakaalust väljas, mis on otseselt intensiivse sisserände tagajärg (vt joonis 4). See on omane kõigile Tallinna tagamaa omavalitsustele, mille territooriumile on aset leidnud valglinnastumine. Samas on kantide vanusstruktuuride vahel suured erinevused, mis peegeldab ka tõsiasja, et mida pealinnast kaugemale, seda vähem on inimesi lisandunud või on sealt nooremad elanikud lahkunud. Tasakaalustamata vanusjaotus muudab erinevate avalike teenuste vajaduse pikemaks ajaks laineliseks ja eeldab seetõttu ka paindlikkust ning nutikust avalike teenuste pakkumise korraldamisel. Eriti keerukaks võib keskpikas perspektiivis osutuda optimaalse haridustaristu 8 Arvestades Kernu-Haiba kandi teistest oluliselt väiksemat rahvaarvu, kahanevat trendi ja ruumilist lähedust, võib perspektiivis kavandada selle liitmise Ääsmäe kandiga. 12

13 rajamine ja selle kulutõhusalt kasutuses hoidmine. Samuti nõuavad vananeva rahvastiku tingimustes tähelepanu erinevad sotsiaalteenused kuigi vanemaealiste suhteline arvukus sisserände tingimustes ei suurene, siis absoluutarvudes see kasvab Naised 2021 Mehed 2021 Joonis 4. Rahvastiku soolis-vanuseline jaotus Saue vallas seisuga (Allikas: Rahvastikuregister) Erinevalt peaaegu kogu ülejäänud Eesti haldusüksustest ja riigist tervikuna on loomulik iive Saue vallas tugevalt positiivne. Perioodil on aasta keskmiselt sündinud 217 last ja surnud 138 inimest ehk loomuliku iibe tulemusena on lisandunud keskmiselt ligi 79 elanikku aastas. Summaarne sündimuskordaja ei ole küll saavutanud rahvastiku taastevõimeks vajalikku taset, kuid on kõrgem Eesti keskmisest, mis oli Statistikaameti andmetel aastal 1,66 last fertiilses eas naise kohta. Rahvaarvu kasvu vallas on lisaks positiivsele loomulikule iibele toetanud positiivne rändeiive. Perioodil on aastas keskmiselt lisandunud u 510 elanikku. Järgneval kümnendil toimuvad ilma sisserändeta alljärgnevad rahvastikuprotsessid: 13

14 rahvastiku sisemine taastevõime kahaneb, tuleviku sünnipõlvkonnad on väiksemaarvulised ehk lasteaiaealiste laste arv väheneb; põhikooliealiste arvukus esialgu suureneb, kuid hakkab umbes 5 aasta pärast kahanema, gümnaasiumiealiste arvukus kasvab oluliselt ning 10 aasta perspektiivis kahanema ei hakka; tööealiste (eeldatava maksumaksjate) arvukus oluliselt ei muutu; eakate arvukus suureneb, kasvutempo sõltub eelkõige oodatava eluea pikkuse muutusest. Jätkuva sisserände korral võib sõltuvalt selle mahust lasteaiaealiste laste arvukus siiski veel ka säilida või veidi suureneda. Olulisel määral võib aga kasvada põhikooli- ja gümnaasiumi ealiste laste arvukus ning mõnevõrra ka eakate arvukus. Sisserände ulatus sõltub aga nii üldisest majanduskeskkonnast, elupiirkondade arendusprojektidest kui ka valla võimekusest tagada heal tasemel teenused ning piirkonna üldine positiivne maine. Perspektiivne sisseränne on järgneval kümnendil seotud eelkõige järgnevate linnalises piirkonnas asuvate arendustega: Kotka arendus ca 400 eluaset; Veskimöldre II etapp (Nõmme ja Saue valla piiril) ca 300 eluaset; Kuuseheki elurajoon ca 300 eluaset; Saue linn muud arendused ca 200 eluaset; Vae-Kuuse piirkond ca 170 eluaset; Sagro maa-ala ca 500 eluaset; Muud väiksemad arendused (Kaselaane, Kooli, Pilliroo, Gate Tallinn, Viirpuu) kokku ca 300 eluaset. Kokku võib perspektiivsete arendusprojektide realiseerumisel lisanduda valda kuni 1700 leibkonda ehk ca 4000 elanikku. Kaasaegse taristu rajamisel Kaasiku piirkonda (ja Kibunasse) on reaalne, et sealsesse piirkonda lisandub 10 aastaga kuni 1000 elanikku (suvilakrunte on kahes külas kokku ca 2800, registreeritud elanikke aga vaid ca 500). Kokkuvõttes on reaalne, et eelnimetatud arendustegevuste tulemusena elab aastaks 2030 Saue vallas võrreldes tänasega ca 5000 inimest rohkem (kokku ca inimest). 1.3.Arengueeldused ja väljakutsed Paiknemine pealinna regioonis Saue valla vaieldamatult kõige olulisemaks arengueelduseks on asukoht paiknemine Tallinna lähedal ning suurte maanteede (Tallinn-Pärnu, Tallinn-Haapsalu) ning raudtee ääres. Ligikaudu 70% valla elanikest elab vähem kui 20 km kaugusel Tallinnast ning kuulub seega pealinna nn kuldse ringi mõjusfääri. Vastavat piirkonda iseloomustab rahvastiku kasv, igapäevane tihe pendelränne ning tugev funktsionaalne seos pealinnaga, mida toetavad head transpordiühendused. Kuigi ka valla kaugemad kandid Ääsmäe, Kernu-Haiba, Riisipere ja Turba on olulisel määral mõjutatud Tallinnast, on vahemaad pealinnaga siiski küllalt suured (ulatudes kuni 60 kilomeetrini), mistõttu on vajalik nii kohapealsete teenuste kui töökohtade olemasolu. Ka rahvastiku juurdekasvu potentsiaal on kaugemates kantides oluliselt väiksem, 14

15 v.a suured raudteeäärsed suvilapiirkonnad (eelkõige Kaasikus ja Kibunas), kus on tuhandeid krunte, kuid kus puudub kaasaegne infrastruktuur. Kui võrrelda aastal moodustunud Saue valla arenguid teiste suuremate kuldse ringi omavalitsustega, siis on näha, et elanike arvu juurdekasv on olnud väiksem kui Viimsi, Rae ja Harku vallas ning mõnevõrra väiksem ka Saku ja Kiili valla juurdekasvust. Seega võib öelda, et elanikkonna kasvu vaates ei ole Saue vald oma potentsiaali täiel määral rakendanud. Arengukava perioodi raames tähendab see, et panustada tuleb nii tehnilise taristu, avaliku ruumi kui ka teenuste (eelkõige lasteaia- ja koolikohad) arendamisse. Eelkõige peaksid fookuses olema transpordikoridoride äärsed alad, mis on potentsiaalsed kasvupiirkonnad. Jätkuv kasv on realistlik ka Saue-Laagri linnalises piirkonnas ning linnalähedastes kantides (Hüüru, Saue ümbruse kant), siinjuures on oluliseks teguriks Saue linna kui atraktiivse keskuse areng. Valla erinevate piirkondade tasakaalustatud areng Valla erinevate kantide senine areng on olnud erisuunaline tihedalt asustatud põhjaosa on olnud kasvav, hõredamalt asustatud ning põllumajanduslik lõunaosa kahanev. Arengute ühtlustamiseks on vajalik rakendada erinevaid meetmeid. Oluliseks sammuks on avaliku ruumi kaasajastamine lõunapoolsetes keskustes (Haibas, Riisiperes, Turbas), aga koostöös kolmanda sektoriga ka väiksemates keskustes (II asumitasand). Mitmete keskuste välisilmes annavad seni tooni nõukogudeaegsed hooned, millest mitmed on kasutusest väljas ning avalik ruum (tänavad, platsid jms) on väheatraktiivne. Seejuures tuleks kaaluda ühiste sümbolite ja kujundite kasutamist avalikus ruumis, mis võimaldavad luua uue Saue valla ühtset visuaalset kuvandit. Teiseks meetmeks on avalike teenuste osutamisega seotud infrastruktuuri kaasajastamine (nt Turba lasteaed ja kool, Riisipere lasteaed, Ääsmäe põhikool ja teenuskeskus, Kernu rahvamaja). Kolmandaks on vajalik ka uue taristu rajamine, seda eelkõige suvilapiirkondades, aga ka uute ühenduste loomine (Laagri-Saue tee). Lisaks on tarvis toetada kohapealsete kogukondade ja ettevõtluse aktiivsuse ja võimekuse kasvu erinevate teenuste osutamisel ja väiksemate investeeringute algatamisel (nt vaba aja taristu). Juhtimine ja kaasamine Saue vald on suurima elanike arvuga maaomavalitsus mandril, teda edestavad vaid viis linna (Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve) ja Saaremaa vald. Vastav positsioon sisaldab ka väljakutset seada vallale sihid, mille poolest ollakse eestvedajad teiste omavalitsuste seas. Üheks oluliseks arengusuunaks juhtimisvaldkonnas on avatud ja kaasava juhtimiskultuuri rakendamine kogu territooriumil, mida iseloomustavad hea haldustava, arengut soosiv organisatsioonikultuur ning poliitilistest mängudest vaba strateegiline juhtimine. Vastavat lähenemist peaks toetama järjepidev mainekujundus ning kommunikatsioon, mis loovad vallavalitsusest kuvandi kui lahedast ning kaasaegsest organisatsioonist, mis pakub kliendile kõrgel tasemel personaalset teenust. Kuvand, mille kohaselt on kohalik omavalitsus lahe on oluline nii väljapoole suunatult kui ka vallavalitsuse siseselt. Avatud juhtimine tähendab ka kogukondade kaasamist ja toetamist. Seejuures on oluline arvestada, et valla erinevates piirkondades on erinevad kogukonnad ning ka identiteet, mille 15

16 hoidmist ja arendamist toetakse läbi selge finantseerimisskeemi. Eesmärgiks ei peaks olema linnalise piirkonna ja maapiirkondade erisuste kaotamine, vaid omanäolisuse toetamine lähtudes Saue valla kui terviku ühistest väärtustest. Lisaks kogukondliku arengu toetamisele võimaldab ühinenud valla suurus ning positsioon läbi mõelda välissuhtluse ning rakendada senisest aktiivsemat osalemist rahvusvahelises koostöös ja koostöövõrgustikes. Lisaks kogukondade kaasamisele on oluline järjepidev koostöö ettevõtetega, kes on nii töökohtade loojateks kui teenuste pakkujateks. Säästev areng ja innovatsioon Nii valla investeeringutes kui ka tegevustes tuleks läbivalt lähtuda säästva arengu printsiipidest ning uuenduslikkusest. Lisaks traditsioonilistele energiasäästlikkust ning jätkusuutlikku majandamist toetavate lahendustele (energiatõhusad hooned, taastuvenergia lahenduste kasutamine jms) võimaldab valla positsioon katsetada ka uusi lahendusi, mistõttu erinevate pilootprojektide elluviimine (nt koostöös teadusasutustega) võiks olla järjepidev praktika. Säästva arengu printsiipide rakendamine tähendab muuhulgas ka põllumajandusliku mahetootmise soodustamist, elaniku- ja külastajasõbraliku avaliku ruumi kujundamist, sidusa ja funktsionaalse rohevõrgustiku planeerimist ning muid tegevusi, mis on lähtekohtadeks ka uue valla üldplaneeringu koostamisel. Säästva arengu printsiipide ja innovatsiooni pidev rakendamine toetab ühelt poolt efektiivset majandamist ning teisalt valla kuvandit ja mainet. 2. Saue valla arengustrateegia 2.1.Väärtused Saue valla arengu kavandamisel ja arendustegevustes lähtutakse oma tegevustes järgnevatest väärtustest: Hoiame oma. Hoiame oma joont, maad ja inimesi. Siin on ilus elada, õppida ja töötada. Usaldus ja turvatunne. Usalduse ja turvatunde tagab kodanikulähedus ning asjatundlikkus. Hea vald on see, mis toimib võimalikult elaniku ja probleemi ligidal. See on kodulähedane, lapsi ja noori kasvatav haridussüsteem ja kindel ning parimaid võimalusi pakkuv sotsiaalhoolekandesüsteem. See on elanike arvamusega arvestav sõbralik vallavõim. Kõigile elanikele tagatakse võimalused valla elus aktiivselt osalemiseks. Ühtne ja terviklik kogukond. Tasakaalustatud areng ning ettevõtlikkus loovad võimalused Saue valla kui ühtse kogukonna ja elukeskkonna väärtustamiseks. Seda tunnetavad ja hindavad võrdselt kõikide valla piirkondade elanikud ja siin tegutsevad ettevõtted. Saue vald on linnalähedase elu, külaelu, põllumajandusvaldkonna ja avaliku ruumi väärtustaja. See on maa ja linna väärikas ning teineteist arvestav koostoimimine. 16

17 Mõnus ja kutsuv külalisele. Valla äratuntav ja eristuv kuvand on elamusi pakkuv turistidele ja huvipakkuv investoritele. Saue vallas hoolitakse inimestest, hoitakse loodust, toetatakse üksteist ja ollakse avatud uutele võimalustele. See tähendab ka avatust koostööle ja uuenduslikele ideedele ning ettepanekutele. Täiuslik eluring. Vallas sünnitakse ja siia tullakse tagasi. Vallas ehitatakse keskkonda säästvalt, vallas mõeldakse, kuidas hoidvamalt majandada. Vallast naljapärast ei lahkuta. 2.2.Visioon Küla elab, maa toidab, linn toetab meie ühendame. Saue vallas on tugevad maapiirkonnad, kus on tagatud baasteenused ning millel on oma ajalooline eripära. Valla keskuses Saue linna ja Laagri aleviku teljel on kaasaegne linnaline keskkond, kuhu on koondunud spetsialiseeritud teenused, äärealad on mõnusalt aedlinnalised. Suurte transpordikoridoride äärsetes kasvupiirkondades on välja arendatud taristu, mis toetab valla elanike arvu suurenemist. Valla juhtimine lähtub tervikliku ja tasakaalustatud arengu põhimõttest, on avatud ning kohapealset initsiatiivi ja rahvuslikku pärandit toetav. 2.3.Valdkonnaülesed eesmärgid ning nende seosed alavaldkondadega Saue valla visiooni elluviimiseks on strateegias püstitatud neli valdkonnaülest eesmärki (E1 - E4), mida toetavad valdkondlikud eesmärgid ja tegevused. Valdkondlikud eesmärgid ja tegevused on jaotatud seitsmeks (vt ka arengukava p 3): 1) haridus; 2) kultuur, sport, vaba aeg, noorsootöö; 3) sotsiaalhoolekanne ja tervishoid; 4) kommunaalmajandus ja taristu; 5) ettevõtlus ja turism; 6) avalik ruum ja keskkonnakaitse; 7) ühistransport. E1: Kaasaegse linnalise keskkonna ja spetsialiseeritud teenuste arendamine Saue linna- Laagri aleviku piirkonnas Soovitud seisundi kirjeldus Saue linn on välja arendatud kogu Saue valla keskuseks. Linn moodustab koos lähiümbruse ja Laagri alevikuga ühtse linnalise ruumi. Saue linna ja Laagri aleviku vahele on loodud otsetee, mis on võimaldanud ala integreerida ühtseks tervikuks. Piirkonda iseloomustab kontseptsioon linn linnast väljas elanikele on tagatud kõik linlikud hüved ja teenused, samas on tegu rohelise ja inimsõbraliku keskkonnaga. Linnalisse keskkonda on koondatud spetsialiseeritud teenused, mis on suunatud kõigile valla elanikele. Tagatud on head ühendused keskuse ja maapiirkondade ning keskuse ja Tallinna vahel. 17

18 Eesmärgi seos valdkondlike eesmärkide ja tegevustega E1 täitmisesse panustavad kõik 7 valdkonda. Haridusvaldkonna puhul on lähiaastatel oluline riigigümnaasiumi rajamine linnalisse piirkonda, kultuuri ja spordi valdkonna arendamisel gümnaasiumi spordihoone rajamine ja kaasaegse kultuurikeskuse ja raamatukogu rajamine Sauele aga ka Laagri kultuurikeskuse renoveerimine. Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna suuremateks investeeringuteks on tervisekeskuste, munitsipaaleluruumide rajamine ja Haiba lastekodu hoone rekonstrueerimine. Kommunaalmajanduse ja taristu puhul vajavad linnalises piirkonnas ellu viimist nii vee- ja kanalisatsioonivõrgustiku arendamise projektid, olulisemate tänavate rekonstrueerimine ja tänavavalgustuse uuendamine ning otseühenduse rajamine Saue linna ja Laagri aleviku vahel koostöös Transpordiametiga. Eraldi on fookuses linnalise piirkonna keskuste avaliku ruumi arendamine ning ühenduste tagamine keskuse ja kaugemate piirkondade vahel. E2: Süsteemse ning eripärasid toetava kandipõhise arengu toetamine Saue valla maapiirkondades Soovitud seisundi kirjeldus Saue valla maapiirkondade arendamisel on aluseks kandipõhine lähenemine. Kõikides valla kantides on tagatud heal tasemel kodulähedased teenused (haridus, kultuur jm), mille kujundamisel on lähtutud kohapealsetest vajadustest. Vald on toetanud iga kandi eripära tugevdamist, sh piirkonna ülese mõjuga objektide arengut. Iga valla kandi elanikele on loodud võimalus panustada kohaliku elu arendamisse. Eesmärgi seos valdkondlike eesmärkide ja tegevustega E2 täitmiseks on samuti oluline kõigi 7 alavaldkonna projektide elluviimine. Hariduse puhul vajavad elluviimist mitmete kantide lasteaedade ja põhikoolide renoveerimise projektid. Kultuuri, spordi, vaba aja ja noorsootöö, aga ka sotsiaalhoolekande ja tervishoiu puhul on teatud investeerimisprojektide kõrval võtmetähtsusega koostöö arendamine kolmanda sektoriga, seda nii objektide arendamisel kui ka teenuste pakkumisel (eelkõige I ja II asumitasandil). Endiste vallakeskuste puhul panustatakse avaliku ruumi kaasajastamisse, oluline on ka koostöö kohalike ettevõtjatega, seda nii piirkondlike töökohtade tagamisel kui ka turismipotentsiaali rakendamisel. Transpordikorraldusel on oluline koostöö eri liikide (raudtee, buss) graafikute ühildamisel. E3: Transpordikoridoride äärsete kasvupiirkondade arendamine Soovitud seisundi kirjeldus Saue valla oluliseks arengupotentsiaaliks on suurte transpordikoridoride äärsed piirkonnad, kuhu on rajatud kaasaegne taristu, sh vajadustest lähtuv sotsiaalne infrastruktuur. Tänu kaasaegsele taristule ja mugavatele ühendustele on kasvanud valla elanike arv, seda eelkõige raudteeäärsetes kasvupiirkondades. 18

19 Eesmärgi seos valdkondlike eesmärkide ja tegevustega E3 täitmine on eelkõige seotud kommunaalmajanduse ja taristu arendamisega. Kõige mahukamaks tegevuseks on uue taristu loomine (ühisveevärk ja kanalisatsioon, teed, tänavavalgustus) suvilapiirkondades, mida elanike arvu kasvu korral peab toetama ka sotsiaalne infrastruktuur. E3 on seotud ka koostööga ühistranspordi arendamisel, sh eri liiki ühistranspordi ühendamisel. E4: Strateegilise, avatud ja kogukonda kaasava juhtimise arendamine Valla juhtimine lähtub tervikliku lähenemise põhimõttest ning on avatud, kõigil elanikel on võimalik otsuste kujundamisel kaasa rääkida. Strateegiliste investeeringute kavandamine toimub keskselt, kohapealsete küsimuste arutamine ja lahenduste leidmine kandipõhiselt ning võimalikult rohujuure tasandil. Valla arengu suunamine toimub tasakaalustatult, vald toetab sidusust erinevate piirkondade, sh keskus-tagamaa vahel. E4 on oma olemuselt kõiki valdkondi läbiv eesmärk. Kandipõhiste arengute toetamisel on üheks oluliseks tegevuseks selge finantseerimissüsteemi väljatöötamine ja rakendamine tagamaks toe kodanikuühendustele erinevatel asumitasanditel. Valla strateegia on kokkuvõtvalt kajastatud all oleval strateegiakaardil. 19

20 2.4.Saue valla strateegiakaart Visioon Küla elab, maa toidab, linn toetab meie ühendame. Saue vallas on tugevad maapiirkonnad, kus on tagatud baasteenused ning millel on oma ajalooline eripära. Valla keskuses Saue linna ja Laagri aleviku teljel on kaasaegne linnaline keskkond, kuhu on koondunud spetsialiseeritud teenused, äärealad on mõnusalt aedlinnalised. Suurte transpordikoridoride äärsetes kasvupiirkondades on välja arendatud taristu, mis toetab valla elanike arvu suurenemist. Valla juhtimine lähtub tervikliku ja tasakaalustatud arengu põhimõttest, on avatud ning kohapealset initsiatiivi ja rahvuslikku pärandit toetav. Valdkonnaülesed eesmärgid (E) E1: Kaasaegse linnalise keskkonna ja spetsialiseeritud teenuste arendamine Saue linna-laagri aleviku piirkonnas E2: Süsteemse ning eripärasid toetava kandipõhise arengu toetamine Saue valla maapiirkondades E3: Transpordikoridoride äärsete kasvupiirkondade arendamine E 4: Strateegilise, avatud ja kogukonda kaasava juhtimise arendamine Valdkonnad 1. Haridus 2. Kultuur, sport, vaba aeg, noorsootöö 3. Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 4. Kommunaalmajandus ja taristu 5. Ettevõtlus ja turism 6. Avalik ruum ja keskkonnakaitse 7. Ühistransport Väärtused Hoiame oma Usaldus ja turvatunne Ühtne ja terviklik kogukond Mõnus ja kutsuv külalisele Täiuslik eluring 18

21 3. Valdkondlikud eesmärgid ja tegevused 3.1.Haridus Alusharidus Saue Vallavalitsuse hallata on kokku kümme lasteaeda: Saue Lasteaed Midrimaa (Koondise 23, Saue linn) Laagri Lasteaed (Männimetsa tee 53, Laagri alevik) Veskitammi Lasteaed (Veskitammi 22, Laagri alevik ja Veskirahva pst 21, Alliku) Nõlvaku Lasteaed (Kaselaane 1, Laagri alevik) Tuleviku Lasteaed (Tuleviku 3, Laagri alevik) Ääsmäe Lasteaed (Kasesalu 10a, Ääsmäe) Riisipere Lasteaed (Metsa 7, Riisipere) Ruila Põhikooli lasteaia osa Kirsiaed (Kastani tee 3, Laitse küla) Turba Kooli lasteaia osa (Tööstuse 29, Turba alevik) Kernu Põhikooli lasteaia osa (Kernu küla) Saue valla lasteaedades käis aasta aprillis 1280 last (vt tabel 2). Tabel 2. Lasteaia rühmade- ja kohtade arv Saue valla lasteaedades seisuga (Allikas: EHIS) Rühmade Lasteaias käivate arv laste arv Saue Lasteaed Midrimaa Veskitammi Lasteaed Laagri Lasteaed Nõlvaku Lasteaed Tuleviku Lasteaed Ääsmäe Lasteaed Riisipere Lasteaed 4 78 Turba Kooli asteaia osa 3 50 Kernu Põhikooli lasteaia osa 2 27 Ruila Põhikooli lasteaia osa 4 86 Lasteaias käivate laste arv on viimase viie aasta jooksul püsinud enam-vähem samal tasemel olles siiski mõõdukas kasvutrendis. Enamus lasteaedadest tegutsevad uutes või renoveeritud hoonetes. Renoveerimistööd on lähiajal algamas Turba lasteaias. Uuendamist ja täiendamist vajavad ka lasteaedade õuealad. Saue vallas on kasutusel hariduse infosüsteem ARNO, mille abil toimub ka lasteaia järjekorra pidamine. Lasteaedades on kasutusel internetipõhine infosüsteem ELIIS, kus toimub lasteaiasisese info haldamine ja infovahetus lasteaia ning vanemate vahel. 21

22 Tugispetsialistidest töötab kõikides lasteaedades logopeed või on vastav teenus tagatud valla logopeedi toel. Eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenust pakutakse vajadusel koostöös koolide või vallaga. Saue vald maksab eralasteaia ja -hoiu toetust eralasteaiale või eralapsehoiule, mille nimekirjas on Saue valla elanike registris olev 1,5-3-aastane laps. Vanematele lastele makstakse toetust vaid juhul, kui lapsele ei ole võimalik pakkuda kohta Saue valla lasteaias. Samuti makstakse erijuhtudel toetust sügava või raske puudega lapsele. Käesoleval hetkel on Saue vallaga teenuse osutamise leping kokku 68 eralasteaial- ja hoiul. Väljakutsed: Kohtade (eelkõige sõimekohtade) puudujääk teatud piirkondades Kõikuvate sündide arvu ja sisserände tipphetkedega toimetulemine Kodulähedaste väikeste lasteaedade säilitamine Lasteaiahoone kaasajastamine (Turba) Kvalifitseeritud pedagoogide ja tugispetsialistide vähesus Eesmärk (VE 1.1.): Valla lasteaedade poolt pakutav alusharidus on vajadustest lähtuv, vastab kaasaja nõuetele ja on konkurentsivõimeline, lasteaedade õpikeskkonnaga on rahul nii lapsed, lapsevanemad kui lasteaiatöötajad. Alaeesmärk (VE ): Kodulähedase lasteaiakoha tagamine munitsipaallasteaias teenusekeskuse tasandil vähemalt kõigile 3-7 aastastele lastele ning koostöö erasektoriga sõimekohtade pakkumisel. Investeeringud: Jrk nr Investeeringu nimetus/võimalik rahastusallikas Rahastamine vallaeelarvest kaasates toetusmeetmeid Hinnanguline maksumus (EUR) Ellu viimise aasta(d) Vastutaja(d) 1 Saue linna lasteaed Midrimaa õueala terviklahenduse loomine vallavalitsus 2 Lasteaedade mänguväljakute uuendamine ja vallavalitsus täiendamine 3 Turba lasteaia rekonstrueerimine /2022+ vallavalitsus 4 Kotka piirkonda lasteaia rajamine /2022 vallavalitsus 5 Saue-Laagri piirkonda täiendavate lasteaiakohtade vallavalitsus loomine 6 Täiendavate lasteaiakohtade rajamine Laitse-Kaasiku vallavalitsus kasvupiirkonda 7 Nõlvaku piirkonda lasteaia rajamine koostöös Saku vallaga vallavalitsus 22

23 Tegevused: 1. Koostöö eralasteaedade- ja hoidudega 1,5-3-aastaste lastele lasteaia ja -hoiukohtade tagamiseks erinevates kantides ja piirkondades. Erasektoripoolse pakkumise puudumisel (eelkõige valla lõunapiirkonnas) sõimekohtade võimaldamine. 2. Koosöös Saku vallaga lasteaiakohtade tagamiseks Saku vallas. 3. Alushariduse kättesaadavuse parandamine erivajadusega lastele ARNO arendamine kogu valla haridussüsteemi toetava infosüsteemina. 5. Alla 6-rühmalistes lasteaedades lasteaed-põhikooli mudeli rakendamine Üldharidus Saue Vallavalitsuse hallatavad üldhariduskoolid on: Saue Gümnaasium (Nurmesalu 9, Saue linn) Ääsmäe Põhikool (Kasesalu 16, Ääsmäe) Turba Kool (Kooli 1, Turba) Nissi Põhikool (Nissi tee 33, Riisipere) 10 Kernu Põhikool (Kernu küla) Ruila Põhikool (Ruila küla) Saue valla koolivõrku kuulub veel Laagri Kool (Veskitammi 22, Laagri), mis tegutseb erakooli seaduse alusel. Koolipidaja on OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskus, mille omanik on Saue vald. Laagri Kooli Möldre majas (Veskirahva pst 21, Alliku) alustas 2020.aasta sügisel tööd põhikooli klass, iga klassi kohta kaks paralleeli. Igal aastal võetakse juurde kaks 1. klassi. Saue valla koolivõrgu osa on ka Maidla külas asuv ja erakoolina tegutsev Salu kool erivajadusega lastele, mille pidaja on MTÜ Puuetega Laste Keskus Lootus. Salu Koolis õpib seisuga 17 õpilast. Saue vallal on koostööleping Tallinna linnaga, mille kohaselt on valla põhjapiirkonna laste elukohajärgseks kooliks Tallinna Pääsküla Kool. Tallinna 53. Keskkool pakub haridust valla venekeelsetele lastele. Üldhariduse andmisel rakendatakse koduläheduse põhimõtet õpilasele on tagatud koht kodu lähedal asuvas koolis. Üleminekuperioodil, mil koolivõrku üle vaadatakse, võib siiski ette tulla ka seda, et õpilase elukohajärgseks kooliks on kool, kus on vabu kohti. Haridus- ja Teadusministeeriumiga on sõlmitud leping riigigümnaasiumi rajamiseks Laagrisse ning ehitustegevus on alanud. Lepingu kohaselt peaks gümnaasium tööd alustama aasta sügisel. Saue valla üldhariduskoolides õpib 1. aprilli 2021 seisuga 2871 last ja noort. Neist I kooliastmes 961, teises kooliastmes 975 ja kolmandas kooliastmes 777, gümnasiste on SA Innove poolt aastal avalikustatud lasteaedade rahuloluküsitluste tagasiside põhjal. 10 Plaanis üle minna lasteaed-põhikooli mudelile 23

24 Õpilaste arvult suurim on Saue Gümnaasium 1124 õpilasega, järgneb Laagri Kool 1031 õpilasega. Väikseim on 38 õpilasega Kernu Põhikool. Valla üldhariduskoolides õppivate õpilaste arv on viimase viie aastaga suurenenud ligikaudu 700 õpilase võrra ja seda nii linnapiirkonnas kui hajaasustuse struktuuriga kantides (v.a Kernu Põhikool ja Turba Kool), viimastes küll linnapiirkonnaga võrreldes aeglasemalt. Väljakutsed: Põhikoolide õpikeskkond vajab kaasajastamist (Ääsmäe, Ruila, Turba) Koolikohtade puudus Laagri piirkonnas Väiksemate põhikoolide jätkusuutlikkus pikemas perspektiivis küsitav, vajadus koolivõrgu korrastamise järgi Erivajadustega lastele sobivate õppimisvõimalusete tagamine Võrdse õppekvaliteedi tagamine valla erinevatest koolides Eesmärk (VE 1.2.): Põhiharidus on kodulähedane, vastab kaasaja nõuetele ja on konkurentsivõimeline. Koolide õpikeskkonnaga on rahul nii õpilased, õpetajad kui lapsevanemad. Alaeesmärk (VE ): Vallas on kvaliteetne ja mitmekülgseid valikuvõimalusi pakkuv gümnaasiumiharidus riigigümnaasiumi baasil, kus jätkab haridusteed suurem osa valla gümnaasiumiastmesse minevatest noortest. Investeeringud: Jrk nr Investeeringu nimetus/võimalik rahastusallikas Rahastamine vallaeelarvest kaasates toetusmeetmeid Hinnanguline maksumus Ellu viimise aasta(d) Vastutaja(d) Saue Gümnaasiumi hoone rekonstrueerimise ja juurdeehituse projekteerimine ning juurdeehituse rajamine Saue Gümnaasiumi olemasoleva hoone rekonstrueerimine Ääsmäe Põhikooli õppehoone terviklik renoveerimine Turba kooli rekonstrueerimistööd (elektri- ja ventilatsioonisüsteem, kanalisatsioon, kelder, piirdeaed). Ruila Põhikooli hoone kütte - ja ventilatsioonilahenduse kaasajastamine Vallavalitsus Vallavalitsus Vallavalitsus Vallavalitsus Vallavalitsus 6 Veskimöldre Haridusmaja juurdeehitus Vallavalitsus 24

25 7 Haridusliku erivajadustega laste kooli rajamine (Lääne-Harjumaa piirkonnas) Vallavalitsus koostöös teiste Lääne-Harju KOVidega Tegevused: 1. Tehnoloogia arengu ja ettevõtlusega seonduvate õppekavade väljatöötamine ning rakendamine. 2. Koostöö jätkamine Tallinna ja naaberomavalitsustega koolikohtade tagamisel. 3. Koostöö valla koolide vahel õppimis- ja sportimisvõimaluste pakkumisel. 4. Põhikooli õpilaste tasuta toitlustamine valla koolides ning vallas elavate laste, aga väljaspool valda õppivate põhikooliealiste lastele tasuta koolilõuna tagamine. 5. Koostöö soodustamine piirkonna koolide ja loodava riigigümnaasiumi vahel. 6. Vallaüleste tugiteenuste pakkumine erivajadustega laste ja noorte paremaks toetamiseks. 7. Valla haridusvõrgu juhtimisstruktuuride analüüs, vajadusel ümberkorralduste tegemine. 8. ARNO arendamine kogu valla haridussüsteemi toetava infosüsteemina. 9. Koostöös teiste Lääne-Harju omavalitsustega haridusliku erivajadusega laste kooli rajamine. 10. Alternatiivsete hindamissüsteemide rakendamine (eelkõige loovainetes) osades valla põhikoolides Noorsootöö Noorsootöö on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda. Saue vallas on noortel väga head võimalused vaba aja sisukaks ja arendavaks veetmiseks läbi huvihariduse, huvitegevuse, avatud noorsootöö ja teiste noorsootöö võimaluste, sh noortelaagrid, noorteüritused, noorteprojektid jm aastal viis Saue vald läbi noorsootöö kvaliteedi hindamise, mille tulemusel selgusid valdkonna tugevused ja peamised arenguvajadused. Tugevustena toodi eelkõige välja head võimalused huvitegevuseks ja -hariduseks, noorte määratlemise olulise sihtgrupina valla arengu kavandamisel ning spetsialistide olemasolu. Peamised arenguvajadused on seotud noorte kaasamisega otsustusprotsessidesse, vallasisene võrgustikutöö ning ülevallalise noortevaldkonna tegevuskava loomine. Lisaks tuleks välja töötada meetodid, kuidas noorsootöös õpitut arvestada formaalhariduses ning noorsootöös saadud kogemust teadlikult mõtestada ja tõendada. Eesmärk (VE 1.3): Saue valla noortele on loodud mitmekülgsed arendavad võimalused vaba aja sisustamiseks ja osalemiseks otsustusprotsessides ning on loodud süsteem noorteinfo kompaktseks edastamiseks noortele. 25

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Ä1 Ääsmäe Põhikool - Tuula - Keila - Valingu - Tagametsa - Ääsmäe Põhikool alates.09.26 Ä1-1 Ääsmäe kool 0,864 23382-1 0: 07:20 2 Harutee 0,864 2,414 23308-1 0:04 07:21 3 Pällu 3,278 1,745 23321-1 0:02

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine Kinnitatud Saku Vallavolikogu. määrusega nr. SAKU VALLA ARENGUKAVA 2035+ EELNÕU I LUGEMISELE Sisukord SISUKORD ------------------------------------------------------------------ 1 SISSEJUHATUS -----------------------------------------------------------

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕ

Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕ Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu 28.03.2013 otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕHJENDUSE, TERRITOORIUMI SUURUSE JA ALALISTE ELANIKE

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016. a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 Investeeringute toetamine te infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Microsoft Word - Järva valla halduspiiri muutmise mõjude analüüs_LÕPLIK.docx

Microsoft Word - Järva valla halduspiiri muutmise mõjude analüüs_LÕPLIK.docx Järva valla halduspiiri muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs Detsember 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. ANALÜÜSI KOOSTAMISE TAUST JA METOODIKA... 4 1.1 ANALÜÜSI KOOSTAMISE PÕHJUSED... 4 1.2 ANALÜÜSI

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Vastu võetud Märjamaa Vallavolikogu määrusega nr 42 Märjamaa valla arengukava Märjamaa 2018

Vastu võetud Märjamaa Vallavolikogu määrusega nr 42 Märjamaa valla arengukava Märjamaa 2018 Vastu võetud Märjamaa Vallavolikogu 15.10.2018 määrusega nr 42 Märjamaa valla arengukava 2018-2030 Märjamaa 2018 Sisukord Sissejuhatus... 4 1. Märjamaa valla arengueeldused... 5 1.1 Valla keskus ja piirkonnad....

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Elva valla arengukava Eelarvestrateegia

Elva valla arengukava Eelarvestrateegia Elva valla arengukava 2019-2025 Eelarvestrateegia 2019-2022 2018 Sisukord: SISUKORD:... 2 1. SISSEJUHATUS JA PROTSESSI KIRJELDUS... 3 2. ELVA VALLA HETKEOLUKORD... 5 3. ELVA VALLA TUGEVUSED... 14 4. ELVA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Neli kultuurikallakuga maja on sel sügisel remondis lk 2 Aeg meelde tuletada lasteaia- ja koolilastele mõeldud toetused lk 6-7 Sauevallakad Balti keti

Neli kultuurikallakuga maja on sel sügisel remondis lk 2 Aeg meelde tuletada lasteaia- ja koolilastele mõeldud toetused lk 6-7 Sauevallakad Balti keti Neli kultuurikallakuga maja on sel sügisel remondis lk 2 Aeg meelde tuletada lasteaia- ja koolilastele mõeldud toetused lk 6-7 Sauevallakad Balti ketis lk 10 NR 15 (39) AUGUST 2019 KOHALIK LEHT KOHALIKUST

Rohkem

Uus toetustepakett lasteaia- ja koolilastele lk 2-3 Vallaleht hakkab ilmuma eksemplaris ja kaks korda kuus lk 7 Heategevuskampaania näitas Niss

Uus toetustepakett lasteaia- ja koolilastele lk 2-3 Vallaleht hakkab ilmuma eksemplaris ja kaks korda kuus lk 7 Heategevuskampaania näitas Niss Uus toetustepakett lasteaia- ja koolilastele lk 2-3 Vallaleht hakkab ilmuma 10 000 eksemplaris ja kaks korda kuus lk 7 Heategevuskampaania näitas Nissi kogukonna ühtsust lk 9 JAANUAR 2018 KOHALIK LEHT

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Ida-Viru maakonna arengustrateegia strateegiakontseptsioon Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ni

Ida-Viru maakonna arengustrateegia strateegiakontseptsioon Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ni Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ strateegiakontseptsioon 20.06.2018 Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ning kogutud sisendi (fookusgrupid, intervjuud, statistilised

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

LHKK juhatuse ekoosoleku protokoll

LHKK juhatuse ekoosoleku protokoll Juhatuse elektroonse koosoleku protokoll..07 nr Lääne-Harju Koostöökogu taotlusvoor toimus 0. oktoober 09. oktoober 07 kell 7.00. Taotlemiseks olid avatud alameedet, mille eelarve maht oli kokku 4 756

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

NELJANDA KOOSSEISU

NELJANDA KOOSSEISU SELETUSKIRI Haapsalu linna. aasta esimene lisa ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna. aasta esimese lisa projekt. Eelnõu kohaselt: Põhitegevuse tulud vähenevad summas 65 028 eurot; Põhitegevuse

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2 Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2018.a eelarve 15 043 600 4 628 987 19 672 587 1 Narva

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem