Ettepanek võtta vastu määrus (COM(2020)0726 C9-0366/ /0320(COD))

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Ettepanek võtta vastu määrus (COM(2020)0726 C9-0366/ /0320(COD))"

Väljavõte

1 A9-0253/ MUUDATUSTEPANEKUD Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Raport Joanna Kopcińska Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus A9-0253/2021 (COM(2020)0726 C9-0366/ /0320(COD)) 1 Põhjendus 1 (1) Liit on seadnud eesmärgiks kaitsta ja parandada inimeste tervist, eelkõige võidelda peamiste piiriüleste tervist kahjustavate teguritega, võttes meetmeid tõsiste piiriüleste terviseohtude seireks, nende eest varajaseks hoiatamiseks ja nende vastu võitlemiseks. (1) Liit on seadnud prioriteediks kaitsta ja parandada inimeste tervist haiguste ennetamise ja peamistele tervist kahjustavatele teguritele reageerimise kaudu, võttes meetmeid tõsiste piiriüleste terviseohtude seireks, nende hindamiseks, nendest teavitamiseks, valmisoleku parandamiseks, nende eest varajaseks hoiatamiseks ja nende vastu võitlemiseks. 2 Põhjendus 2 a (uus) (2a) Selleks et kvaliteetsed tervishoiusüsteemid oleksid kõigile kättesaadavad, on vaja terviklikku lähenemisviisi rahvatervisele. Keskusele PE / 1

2 tuleks teha ülesandeks teha kindlaks peamiste mittenakkuslike haiguste vahelised seosed ja neid jälgida, et hinnata nakkushaiguste mõju tervishoiusüsteemidele üldiselt ning COVID-19 pandeemia ajal täheldatud komorbiidsuse mõju tervisenäitajatele. Tuginedes keskuse ulatuslikele kogemustele seoses nakkushaiguste seire ja järelevalvega liidu tasandil, keskuse olemasolevale andmekogumisvahendile (TESSy) ja selle seostele nii nakkushaiguste kui ka mittenakkuslike haiguste eest vastutavate riiklike tervishoiuasutustega, on keskusel ainulaadne võimalus anda rahvatervise kohta põhjalikku teavet, mida saab kasutada poliitiliste otsuste tegemiseks. 3 Põhjendus 3 (3) 11. märtsil 2020 kuulutas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) uuest koroonaviirusest põhjustatud COVID-19 puhangu ülemaailmseks pandeemiaks. Pandeemiale reageerimisel kogetud probleemide põhjal sai selgeks, et keskuse rolli liidu tervisekriisideks valmisoleku ja neile reageerimise raamistikus tuleks tugevdada. (3) 11. märtsil 2020 kuulutas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) uuest koroonaviirusest põhjustatud COVID-19 puhangu ülemaailmseks pandeemiaks. Arvestades pandeemiale reageerimisel kogetud probleeme, eelkõige inimeste jaoks, kes põevad mittenakkuslikke haigusi, ning arvestades liidu reageerimisega seoses kindlaks tehtud tõhususe puudujääke, sai selgeks, et liidu tervisekriisideks valmisoleku ja neile reageerimise raamistikku tuleks tugevdada, et paremini ära kasutada liidu ja liikmesriikide suutlikkust reageerida tulevastele pandeemiatele. PE / 2

3 4 Põhjendus 3 a (uus) (3a) Euroopa Ombudsmani 5. veebruari aasta otsuses strateegilise uurimise OI/3/2020/TE kohta tehti kindlaks mõned olulised tõhususe puudujäägid keskuse reageerimisel COVID-19 pandeemiale. Keskuse teabekogumissüsteem on selline, et selle tulemusena puuduvad õigeaegsed, täielikud ja võrreldavad andmed ning see mõjutab keskuse modelleerimis- ja prognoosimispotentsiaali, kõnealuse teabe läbipaistvuse taset ja seda, kuidas teavet üldsusele edastatakse. Need puudused tuleks käesolevas määruses kõrvaldada, et tagada muu hulgas parem koordineerimine ja epidemioloogiline seire ning keskuse tegevusest õigeaegne teavitamine ja selle tegevuse suurem läbipaistvus. 5 Põhjendus 3 b (uus) (3b) Keskuse suutlikkus täita uusi ülesandeid sõltub liidu pakutava rahalise abi tasemest ning asutusesisestest ja - välistest inimressurssidest. Selleks et keskus saaks täita COVID-19 pandeemia tõttu talle usaldatud uusi ülesandeid, vajab keskus rohkem rahalisi vahendeid ja töötajaid. Sellised uued vahendid ei saa keskusele tulla üksnes ajutistest projektipõhistest vahenditest, näiteks vahenditest, mis on eraldatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2021/522 1a (programm EL tervise heaks ), ning keskusele mitmeaastase finantsraamistiku perioodil PE / 3

4 juba eraldatud vahenditest ei piisa. Seetõttu on oluline, et keskuse rahastamist ja personali suurendataks esimesel võimalusel. 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. märtsi aasta määrus (EL) 2021/522, millega luuakse liidu tervisevaldkonna tegevusprogramm (programm EL tervise heaks ) ajavahemikuks ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 282/2014 (ELT L 107, , lk 1). 6 Põhjendus 3 c (uus) (3c) Elanikkonna üldise tervise parandamine haiguste ennetamise kaudu aitab vähendada vastuvõtlikkust tulevastele nakkuspuhangutele. Tuleks edendada koostoimet muude liidu tervisealgatustega, näiteks Euroopa vähktõvevastase võitluse kavaga, või liidu vahenditega, näiteks programmiga EL tervise heaks. 7 Põhjendus 3 d (uus) (3d) Eluslooduse ja muude loodusvarade liigkasutus ning bioloogilise mitmekesisuse kiire vähenemine kujutavad endast ohtu inimeste tervisele. Kuna inimeste, loomade ja keskkonna tervis on lahutamatult seotud, on äärmiselt oluline kasutada praeguste ja PE / 4

5 tekkivate kriiside lahendamisel terviseühtsuse põhimõtet. 8 Põhjendus 5 (5) Vastavalt sellele laiendatakse käesoleva määrusega keskuse missiooni ja ülesandeid, et suurendada keskuse suutlikkust pakkuda vajalikke teaduslikke eksperditeadmisi ja toetada meetmeid, mis on olulised tõsiste piiriüleste terviseohtude ennetamiseks, nendeks valmisolekuks, neile reageerimise kavandamiseks ja nende vastu võitlemiseks liidus kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr.../ [ISC/2020/12524]. 10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu [KUUPÄEV] määrus (EL) XXXX/XXXX, milles käsitletakse tõsiseid piiriüleseid terviseohtusid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1082/2013/EL (ELT: palun sisestada tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitleva määruse täielik pealkiri ja avaldamisviide]. (5) Vastavalt sellele laiendatakse käesoleva määrusega keskuse missiooni ja ülesandeid, et suurendada keskuse suutlikkust pakkuda vajalikke kindlaid ja sõltumatuid teaduslikke eksperditeadmisi ja toetada meetmeid, mis on olulised tõsiste piiriüleste terviseohtude ennetamiseks, nendeks valmisolekuks, neile reageerimise kavandamiseks ja nende vastu võitlemiseks liidus, sealhulgas seoses nakkushaiguste mõjuga peamistele mittenakkuslikele haigustele ning eriti nendevaheliste seostega, kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr.../ [ISC/2020/12524]. 10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu [KUUPÄEV] määrus (EL) XXXX/XXXX, milles käsitletakse tõsiseid piiriüleseid terviseohtusid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1082/2013/EL (ELT: palun sisestada tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitleva määruse täielik pealkiri ja avaldamisviide]. 9 Põhjendus 6 (6) Sellega seoses tuleks keskusele teha ülesandeks pakkuda epidemioloogilist teavet ja selle analüüsi, epidemioloogilist modelleerimist, prognoosimist, (6) Sellega seoses tuleks keskusele teha ülesandeks pakkuda õigeaegset epidemioloogilist teavet ja selle analüüsi, epidemioloogilist modelleerimist, PE / 5

6 asjakohaseid riskihinnanguid ja soovitusi, millega nähakse ette võimalused nakkushaiguste ennetamiseks ja tõrjeks. Keskuse meetmed peaksid olema kooskõlas terviseühtsuse põhimõttega, st võtma arvesse inimeste ja loomade tervise ning keskkonna vahelisi seoseid. Keskus peaks jälgima riiklike tervishoiusüsteemide suutlikkust reageerida nakkushaigusohtudele, võttes eelkõige arvesse selle teabe tähtsust riiklike valmisoleku- ja reageerimiskavade ettevalmistamisel. Keskus peaks toetama asjaomastest liidu rahastamisprogrammidest ja -vahenditest rahastatavate ning nakkushaigustega seotud meetmete rakendamist, esitama ravi ja juhtumihalduse suunised, mis põhinevad uusimate tõendite põhjalikul hindamisel, toetama epideemiatele ja haiguspuhangutele reageerimist liikmesriikides ja kolmandates riikides, sealhulgas kohapealset reageerimist, ning andma üldsusele nakkushaiguste kohta õigeaegset objektiivset, usaldusväärset ja kergesti kättesaadavat teavet. Keskus peaks kehtestama ka selge korra koostööks kolmandate riikide rahvatervise valdkonna osalejatega ja rahvatervise valdkonnas pädevate rahvusvaheliste organisatsioonidega, aidates sellega täita ELi võetud kohustust tugevdada partnerite valmisolekut ja reageerimissuutlikkust. prognoosimist, asjakohaseid riskihinnanguid ja soovitusi, millega nähakse ette võimalused nakkushaiguste ennetamiseks ja tõrjeks. Keskuse meetmed peaksid olema kooskõlas terviseühtsuse põhimõttega, st võtma arvesse inimeste ja loomade tervise ning keskkonna vahelisi seoseid, kuna paljud haiguspuhangud on zoonootilist päritolu. Keskus peaks jälgima, hindama ja toetama riiklike tervishoiusüsteemide suutlikkust reageerida nakkushaigusohtudele, võttes eelkõige arvesse selle teabe tähtsust riiklike valmisoleku- ja reageerimiskavade ettevalmistamisel, et võimaldada liikmesriikidel suurendada oma tervishoiusüsteemide suutlikkust. Sellised kavad peaksid sisaldama soovitusi poliitikameetmete kohta, mis on seotud nakkushaiguste poolt tervishoiuteenustele ja hooldusele avaldatava mõju leevendamisega, eelkõige pidades silmas peamisi mittenakkuslikke haigusi põdevate patsientide olukorda. Võrreldavuse tagamiseks peaks liikmesriikide tervishoiusüsteemide suutlikkuse järelevalve põhinema ühistel näitajatel ja määratlustel. Keskusel peaks olema õigus korraldada korrapäraseid külastusi liikmesriikidesse, et hinnata tervishoiusüsteemide suutlikkust ohjata tervisekriise, ning spetsiaalseid kontrolle liikmesriikidesse valmisoleku- ja reageerimiskavade kontrollimiseks. Keskus peaks toetama asjaomastest liidu rahastamisprogrammidest ja -vahenditest rahastatavate ning nakkushaigustega seotud meetmete rakendamist, esitama ravi ja juhtumihalduse suunised, mis põhinevad uusimate tõendite põhjalikul hindamisel, toetama epideemiatele ja haiguspuhangutele reageerimist liikmesriikides ja kolmandates riikides, sealhulgas kohapealset reageerimist ja töötajate koolitamist, ning andma üldsusele nakkushaiguste kohta õigeaegset objektiivset, usaldusväärset ja kergesti kättesaadavat teavet. Keskus peaks kehtestama ka selge korra koostööks PE / 6

7 kolmandate riikide rahvatervise valdkonna osalejatega ja rahvatervise valdkonnas pädevate rahvusvaheliste organisatsioonidega, aidates sellega täita ELi võetud kohustust tugevdada partnerite valmisolekut ja reageerimissuutlikkust. 10 Põhjendus 7 (7) Selleks et keskuse tööd tulemuslikult toetada ja tagada keskuse missiooni täitmine, tuleks liikmesriikidele teha ülesandeks edastada keskusele andmeid nakkushaiguste ja muude tervise eriküsimuste (näiteks antimikroobikumiresistentsus ja tervishoiuteenustega seotud nakkused, mis on seotud nakkushaigustega) seire kohta, kättesaadavaid teaduslikke ja tehnilisi andmeid ning keskuse missiooni seisukohalt olulist teavet, teavitada keskust kõigist tõsistest piiriülestest terviseohtudest, anda teavet valmisoleku ja reageerimise kavandamise ning tervishoiusüsteemi suutlikkuse kohta ja edastada asjakohast teavet, mis võib olla kasulik reageerimise koordineerimiseks, samuti selgitada välja tunnustatud pädevad asutused ja rahvatervise eksperdid, kes saavad pakkuda abi terviseohtudele reageerimisel liidu tasandil. (7) Õigeaegne ja täielik juurdepääs andmetele on eeltingimus selleks, et keskus saaks teha kiireid riskihindamisi, sealhulgas koostada epidemioloogilisi mudeleid ja prognoose. Selleks et keskuse tööd tulemuslikult toetada ja tagada keskuse missiooni täitmine, tuleks liikmesriikidele teha ülesandeks edastada õigeaegselt keskusele võrreldavaid ja kvaliteetseid andmeid nakkushaiguste, nagu HIV/AIDS, B- ja C-hepatiit ning tuberkuloos, ja muude tervise eriküsimuste (näiteks antimikroobikumiresistentsus ja tervishoiuteenustega seotud nakkused) seire kohta, samuti nende mõju kohta peamistele mittenakkuslikele haigustele, sealhulgas vaimse tervise probleemidele. Liikmesriigid peaksid pakkuma kättesaadavaid teaduslikke ja tehnilisi andmeid, keskuse missiooni seisukohalt olulist teavet, teavitama keskust kõigist tõsistest piiriülestest terviseohtudest, andma teavet valmisoleku ja reageerimise kavandamise ning tervishoiusüsteemi suutlikkuse kohta. Jõupingutuste dubleerimise ja lahknevate soovituste vältimiseks peaksid keskus ja liikmesriigid leppima kokku teabevahetuse ajakavas, haigusjuhtude määratlustes, näitajates, standardites, protokollides ja menetlustes ning keskus, WHO ja riiklikud bürood peaksid vahetama teavet sujuvalt. PE / 7

8 11 Põhjendus 7 a (uus) (7a) Komisjon peaks koostöös keskuse, Euroopa Keskkonnaameti, Euroopa Kemikaaliameti ja Euroopa Toiduohutusametiga edendama keskkonna-, kliima- ja toiduteguritega seotud riskide analüüsi ja hindamise süstemaatilist integreerimist epidemioloogilise järelevalvega, võttes arvesse riiklike tervishoiusüsteemide nõrkusi ja rahvastiku vähekaitstud elanikkonnarühmi, et töötada nakkushaiguste ennetamise ja varajase avastamise tervikliku lähenemisviisi suunas. Selleks tuleks kasutada olemasolevaid vahendeid, nagu Euroopa Kliima- ja Tervishoiuvaatluskeskus, ning väljatöötamisel olevaid vahendeid, nagu Euroopa tervisealaste hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutus (European Health Emergency Preparedness and Response Authority - HERA). 12 Põhjendus 8 (8) Selleks et tõhustada valmisoleku ja reageerimise kavandamist liidus, tuleks laiendada keskuse tegevust sihtotstarbeliste võrgustike ja võrgustikutegevuse osas, et kajastada määruse (EL).../... [ELT: palun sisestada viide tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitlevale määrusele [ISC/2020/12524]] kohaldamisala. Selleks peaks keskus koordineerima ning pakkuma komisjonile ja liikmesriikidele koos pädevate koordineerivate asutustega (8) Selleks et tõhustada valmisoleku ja reageerimise kavandamist liidus, tuleks laiendada keskuse tegevust sihtotstarbeliste võrgustike ja võrgustikutegevuse osas, et kajastada määruse (EL).../... [ELT: palun sisestada viide tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitlevale määrusele [ISC/2020/12524]] kohaldamisala. Selleks peaks keskus koordineerima ning pakkuma komisjonile, liikmesriikidele ja terviseohutuse komiteele tehnilisi ja PE / 8

9 tehnilisi ja teaduslikke eksperditeadmisi sihtotstarbeliste võrgustike kaudu, sealhulgas äsja loodud laborivõrgustikud ning vereülekandeid, siirdamist ja kunstlikku viljastamist toetavad võrgustikud. teaduslikke eksperditeadmisi sihtotstarbeliste võrgustike kaudu, sealhulgas ergutades liidus äsja loodud laborivõrgustike ning vereülekandeid, siirdamist ja kunstlikku viljastamist toetavate võrgustike koostööd. 13 Põhjendus 9 (9) Selleks et suurendada nakkushaiguste ja nendega seotud tervise eriküsimuste epidemioloogilise seire tõhusust liidus, tuleks keskusele teha ülesandeks arendada edasi digiplatvorme ja -rakendusi, mille abil toetatakse liidu tasandi epidemioloogilist seiret, võimaldatakse andmete kogumisel ja analüüsimisel kasutada digitehnoloogiat, näiteks tehisintellekti, ning antakse liikmesriikidele tehnilist ja teaduslikku nõu integreeritud epidemioloogilise seire süsteemide loomiseks. Sellised digiplatvormid ja -rakendused tuleks välja töötada ELi satelliitandmeid integreerides, et lõimida need tulevasse tervishoiu Euroopa andmeruumi, mida reguleeritakse liidu õigusaktidega. (9) Selleks et suurendada nakkushaiguste epidemioloogilise seire, nende testimise ja ravi järelealve, nakkushaiguste ja peamiste mittenakkuslike haiguste vaheliste seoste ja nendega seotud tervise eriküsimuste epidemioloogilise seire tõhusust liidus, tuleks keskusele teha ülesandeks arendada edasi turvalisi ja koostalitlevaid digiplatvorme ja - rakendusi, mille abil toetatakse liidu tasandi epidemioloogilist seiret, võimaldatakse andmete kogumisel ja analüüsimisel kasutada digitehnoloogiat, näiteks tehisintellekti, arvutimodelleerimist ja -simulatsiooni, ning antakse liikmesriikidele tehnilist ja teaduslikku nõu integreeritud epidemioloogilise seire süsteemide loomiseks. Sellised digiplatvormid ja - rakendused tuleks välja töötada ELi satelliitandmeid integreerides, et lõimida need tulevasse tervishoiu Euroopa andmeruumi, mida reguleeritakse liidu õigusaktidega. 14 Põhjendus 10 (10) Selleks et tugevdada liidu ja (10) Selleks et tugevdada liidu ja PE / 9

10 liikmesriikide suutlikkust hinnata epidemioloogilist olukorda ning teha täpset riskihindamist ja täpselt reageerida, peaks keskus eelkõige jälgima nakkushaiguste suundumusi ja andma nende kohta aru, toetama ja võimaldama võtta tõenduspõhiseid reageerimismeetmeid, andma soovitusi nakkushaiguste riiklikul ja liidu tasandil kehtestatud ennetus- ja tõrjeprogrammide parandamiseks, jälgima ja hindama riiklike tervishoiusüsteemide suutlikkust nakkushaiguste diagnoosimisel, ennetamisel ja ravil, sealhulgas sootundlikul viisil, tegema kindlaks riskirühmad, kes vajavad erimeetmeid, analüüsima nakkushaigustesse haigestumuse seoseid ühiskondlike ja keskkonnateguritega, tegema kindlaks nakkushaiguste edasikandumise ja raskusastme riskitegurid ning selgitama välja teadusuuringute vajadused ja prioriteedid. Keskus peaks tegema koostööd seire jaoks määratud riiklike koordinatsioonikeskustega, moodustades võrgustiku, mis annab keskusele sellistes küsimustes strateegilist nõu ning edendab tugisektorite, näiteks ELi satelliitandmete ja -teenuste kasutamist. liikmesriikide suutlikkust hinnata epidemioloogilist olukorda ning teha täpset riskihindamist ja täpselt reageerida, peaks keskus eelkõige, tuginedes keskuse poolt ette pandud ning liikmesriikidega tihedas koostöös ja konsulteerides välja töötatud ühistele näitajatele, tegema kindlaks esilekerkivad terviseohud, jälgima nakkushaiguste suundumusi ja andma nende kohta aru, toetama, koordineerima ja võimaldama võtta tõenduspõhiseid reageerimismeetmeid, andma soovitusi nakkushaiguste riiklikul ja liidu tasandil kehtestatud ennetus- ja tõrjeprogrammide parandamiseks, jälgima, hindama ja toetama liikmesriike eesmärgiga saavutada riiklike tervishoiusüsteemide suutlikkuse ülespoole suunatud lähenemine nakkushaiguste diagnoosimisel, ennetamisel, ravil ja leviku tõkestamisel, sealhulgas sootundlikul viisil, tegema kindlaks riskirühmad, kes vajavad erimeetmeid, analüüsima nakkushaigustesse haigestumuse seoseid ühiskondlike, keskkonna- ja kliimateguritega, kaaluma komorbiidsuse mõju nakkushaigusega patsientide ja nende ravi puhul, tegema kindlaks nakkushaiguste edasikandumise ja raskusastme riskitegurid ning selgitama välja teadusuuringute vajadused ja prioriteedid. Keskus peaks tegema koostööd seire jaoks määratud riiklike koordinatsioonikeskustega, moodustades võrgustiku, mis annab keskusele sellistes küsimustes strateegilist nõu ning edendab tugisektorite, näiteks ELi satelliitandmete ja -teenuste kasutamist. 15 Põhjendus 11 (11) Keskus peaks aitama liidus tugevdada suutlikkust diagnoosida, (11) Keskus peaks aitama liidus tugevdada suutlikkust diagnoosida, PE / 10

11 avastada, teha kindlaks ja iseloomustada nakkusetekitajaid, mis võivad ohustada rahvatervist, tagades liidu referentlaborite võrgustiku toimimise kooskõlas määrusega (EL).../... [ELT: palun sisestada viide tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitlevale määrusele [ISC/2020/12524]]. See võrgustik vastutab hea tava edendamise ning diagnostika, testimismeetodite ja testide kasutamise ühtlustamise eest, et tagada haiguste ühtne seire, nendest teatamine ja nendest aru andmine ning testimise ja seire parem kvaliteet. avastada, teha kindlaks ja iseloomustada nakkusetekitajaid, mis võivad ohustada rahvatervist, tagades liidu referentlaborite sihtotstarbelise võrgustiku toimimise integreeritud viisil kooskõlas määrusega (EL).../... [ELT: palun sisestada viide tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitlevale määrusele [ISC/2020/12524]]. See võrgustik vastutab hea tava edendamise ning diagnostika, testimismeetodite, kasutusel olevate ja innovaatiliste menetluste alase koolituse ja testide kasutamise ühtlustamise eest, et tagada haiguste ühtne seire, nendest teatamine ja nendest standardiseeritud aru andmine ning testimise ja seire parem kvaliteet. 16 Põhjendus 12 (12) Nakkushaigustest tulenevate piiriüleste terviseohtude korral võivad liikmesriikide vere- ja siirdamisteenistused pakkuda vahendeid doonorite võrgustiku kiireks testimiseks ning kogu elanikkonna haigusega kokkupuute ja selle suhtes immuunsuse hindamiseks. Need teenused sõltuvad keskuse kiiretest riskihindamistest, et kaitsta inimpäritoluga aine põhist ravi vajavaid patsiente nakkushaiguste edasikandumise eest. Kõnealused riskihindamised on alus, mis võimaldab inimpäritoluga ainete kvaliteedi- ja ohutusstandardeid kehtestavaid meetmeid asjakohaselt kohandada. Seetõttu peaks keskus selle eesmärgi täitmiseks looma riiklike vere- ja siirdamisteenistuste ning nende asutuste võrgustiku ja seda haldama. (12) Nakkushaigustest tulenevate piiriüleste terviseohtude korral võivad liikmesriikide vere- ja siirdamisteenistused pakkuda vahendeid doonorite võrgustiku kiireks testimiseks ning kogu elanikkonna haigusega kokkupuute ja selle suhtes immuunsuse hindamiseks. Need teenused sõltuvad keskuse kiirest, terviklikust ja täpsest riskihindamisest, et kaitsta inimpäritoluga aine põhist ravi vajavaid patsiente nakkushaiguste edasikandumise eest. Kõnealused riskihindamised on alus, mis võimaldab inimpäritoluga ainete kvaliteedi- ja ohutusstandardeid kehtestavaid meetmeid asjakohaselt kohandada. Seetõttu peaks keskus selle eesmärgi täitmiseks looma riiklike teenistuste ning nende asutuste võrgustiku inimpäritoluga ainete mikrobioloogilise ohutuse tagamiseks, mis hõlmab vereülekannet, siirdamist ja kunstlikku viljastamist, ja seda haldama. PE / 11

12 17 Põhjendus 13 (13) Epideemiate esinemise vähendamiseks ja nakkushaiguste ennetamise suutlikkuse suurendamiseks liidus peaks keskus välja töötama nakkushaiguste ennetamise raamistiku, milles käsitletakse selliseid küsimusi nagu vaktsiinvälditavad haigused, antimikroobikumiresistentsus, terviseharidus, terviseteadlikkus ja käitumise muutmine. (13) Epideemiate esinemise vähendamiseks ja nakkushaiguste ennetamise suutlikkuse suurendamiseks liidus peaks keskus, võttes arvesse liikmesriikide kogemusi ja vastavaid olukordi, töötama nendega koostöös välja nakkushaiguste ennetamise raamistiku, milles käsitletakse selliseid küsimusi nagu vaktsiinvälditavad haigused, vaktsiinikõhklus, teadlikkus levikuteedest, antimikroobikumiresistentsus, terviseharidus, terviseteadlikkus, tervisealane ebavõrdsus, haiguste ennetamine, käitumise muutmine ja seosed peamiste mittenakkuslike haigustega. Keskus peaks andma liikmesriikidele suuniseid ja jälgima selle raamistiku rakendamist liikmesriikides. 18 Põhjendus 14 (14) Keskus peaks suurendama riikide ja liidu valmisolekut ja reageerimissuutlikkust, pakkudes liikmesriikidele ja komisjonile teaduslikke ja tehnilisi eksperditeadmisi. Sellega seoses peaks keskus tihedas koostöös liikmesriikide ja komisjoniga võtma mitmesuguseid meetmeid, sealhulgas liidu ja liikmesriikide valmisoleku- ja reageerimiskavade ning valmisoleku järelevalve- ja hindamisraamistike väljatöötamine, samuti andma soovitusi haiguspuhangute ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise suutlikkuse ning riiklike (14) Keskus peaks suurendama riikide ja liidu valmisolekut ja reageerimissuutlikkust, pakkudes liikmesriikidele ja komisjonile teaduslikke ja tehnilisi eksperditeadmisi. Sellega seoses peaks keskus tihedas koostöös liikmesriikide ja komisjoniga võtma mitmesuguseid meetmeid, sealhulgas liidu valmisoleku- ja reageerimiskavade väljatöötamine ning kaasa aitamine liikmesriikide valmisoleku- ja reageerimiskavade väljatöötamisele ning valmisoleku järelevalve- ja hindamisraamistike väljatöötamine, samuti andma soovitusi haiguspuhangute PE / 12

13 tervishoiusüsteemide tugevdamise kohta. Keskus peaks laiendama andmete kogumist ja analüüsimist seoses epidemioloogilise seire ja sellega seonduvate tervise eriküsimustega, epideemiate arenguga, ebatavaliste epideemiliste nähtuste või uute tundmatut päritolu haigustega (sealhulgas kolmandates riikides), patogeenide molekulaarandmete ja tervishoiusüsteemide andmetega. Selleks peaks keskus tagama asjakohased andmekogumid ja menetlused, et hõlbustada konsulteerimist, andmete edastamist ja neile juurdepääsu, teostama liidu tasandil ennetus- ja tõrjemeetmete teadusliku ja tehnilise hindamise ning tegema koostööd andmekogumise valdkonnas tegutsevate asutuste, pädevate organite ja organisatsioonidega. ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise suutlikkuse ning riiklike tervishoiusüsteemide tugevdamise kohta, sealhulgas pakkudes koolitust ja jagades parimaid tavasid. Keskus peaks laiendama andmete kogumist ja analüüsimist seoses epidemioloogilise seire ja sellega seonduvate tervise eriküsimustega, epideemiate arenguga, ebatavaliste epideemiliste nähtuste või uute tundmatut päritolu haigustega (sealhulgas kolmandates riikides), patogeenide molekulaarandmetega, tervishoiusüsteemide andmetega ning andmetega nakkushaiguste ja peamiste mittenakkuslike haiguste vaheliste omavaheliste seoste kohta. Selleks peaks keskus tagama asjakohased andmekogumid ja menetlused, et hõlbustada konsulteerimist, andmete turvalist edastamist ja neile juurdepääsu, teostama liidu tasandil ennetus- ja tõrjemeetmete teadusliku ja tehnilise hindamise ning tegema koostööd Maailma Terviseorganisatsiooni, asjakohaste liidu ametite, andmekogumise valdkonnas tegutsevate asutuste, pädevate organite ja organisatsioonidega. 19 Põhjendus 15 (15) Määrusega.../... [ELT: palun sisestada viide tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitlevale määrusele [ISC/2020/12524]] nähakse ette varajase hoiatamise ja reageerimise süsteem, mis võimaldab liidu tasandil edastada tõsiste piiriüleste terviseohtudega seotud hoiatusteateid ning mida keskus jätkuvalt haldab. Arvestades et tänapäeva tehnoloogia võib oluliselt aidata terviseohtudega võidelda ning epideemiaid ohjata ja neile piir panna, peaks keskus (15) Määrusega.../... [ELT: palun sisestada viide tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitlevale määrusele [ISC/2020/12524]] nähakse ette varajase hoiatamise ja reageerimise süsteem, mis võimaldab liidu tasandil edastada tõsiste piiriüleste terviseohtudega seotud hoiatusteateid ning mida keskus jätkuvalt haldab. Arvestades et tänapäeva tehnoloogia võib oluliselt aidata terviseohtudega võidelda ning epideemiaid ohjata ja neile piir panna, peaks keskus PE / 13

14 seda süsteemi ajakohastama, et võimaldada kasutada tehisintellekti tehnoloogiaid ning koostalitlusvõimelisi ja eraelu puutumatust tagavaid digitaalseid vahendeid, näiteks mobiilirakendusi, koos riskirühma kuuluvaid isikuid tuvastavate jälgimisfunktsioonidega. seda süsteemi ajakohastama, et võimaldada kasutada tehisintellekti tehnoloogiaid, kõrgjõudlusega andmetöötlust, in silico meetoditega kliinilisi katseid ja digiteisiku tehnoloogiaid ning koostalitlusvõimelisi ja eraelu puutumatust tagavaid digitaalseid vahendeid, näiteks mobiilirakendusi, koos riskirühma kuuluvaid isikuid tuvastavate jälgimisfunktsioonidega, vähendades samal ajal riske, mis on seotud näiteks kallutatud andmekogumite, süsteemi puuduliku kavandamise, kvaliteetsete andmete puudumise ja automatiseeritud otsuste tegemisest sõltumisega, ning võttes arvesse kaitsemeetmete kasutuselevõtmise olulisust, et vähendada neid riske tehisintellekti tehnoloogiate väljatöötamise ja rakendamise etappides. 20 Põhjendus 16 (16) Keskus peaks tagama asjakohase suutlikkuse, et toetada rahvusvahelist ja kohapealset reageerimist kooskõlas määrusega.../... [ELT: palun sisestada viide tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitlevale määrusele [ISC/2020/12524]]. See peaks võimaldama keskusel haiguspuhangute korral kutsuda kokku ja rakendada abimeeskondi ELi tervishoiu rakkerühma, et aidata haiguspuhangutele reageerida kohapeal. Seepärast peaks keskus tagama suutlikkuse korraldada missioone liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse ning anda soovitusi terviseohtudele reageerimiseks. Neid meeskondi saab rakendada ka liidu elanikkonnakaitse mehhanismi raames hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskuse toel. Keskus peaks toetama ka valmisoleku suurendamist kolmandates riikides vastavalt rahvusvahelistele tervise-eeskirjadele, et (16) Keskus peaks tagama asjakohase suutlikkuse, et toetada rahvusvahelist, piirkondadevahelist ja kohapealset reageerimist kooskõlas määrusega.../... [ELT: palun sisestada viide tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitlevale määrusele [ISC/2020/12524]]. See peaks võimaldama keskusel haiguspuhangute korral kutsuda kokku ja rakendada abimeeskondi ELi tervishoiu rakkerühma, et aidata haiguspuhangutele reageerida kohapeal ja koguda kohapealseid andmeid. Seepärast peaks keskus tagama alalise suutlikkuse korraldada missioone liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse ning anda soovitusi terviseohtudele reageerimiseks. Neid meeskondi saab rakendada ka liidu elanikkonnakaitse mehhanismi raames hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskuse toel. Keskus peaks toetama ka valmisoleku suurendamist PE / 14

15 tegeleda tõsiste piiriüleste terviseohtude ja nende tagajärgedega. kolmandates riikides vastavalt rahvusvahelistele tervise-eeskirjadele, et tegeleda tõsiste piiriüleste terviseohtude ja nende tagajärgedega. 21 Põhjendus 17 (17) Et aidata reageerida haiguspuhangutele, mis võivad levida liidus või liitu, peaks keskus töötama välja ELi tervishoiu rakkerühma kokkukutsumise raamistiku kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 1313/2013/EL 11 ning võimaldama liidu kohapealse reageerimise ekspertide osalemist rahvusvahelistes reageerimisrühmades, et toetada liidu elanikkonnakaitse mehhanismi. Keskus peaks suurendama oma töötajate suutlikkust, samuti liidu ja EMP riikide, kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide, Euroopa naabruspoliitika riikide ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 233/ osutatud ELi partnerriikide ekspertide suutlikkust osaleda tõhusalt välimissioonidel ja kriisiohjamisel. 11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri aasta otsus nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta (ELT L 347, , lk 924). 12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi aasta määrus (EL) nr 233/2014, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend aastateks (17) Et aidata reageerida haiguspuhangutele, mis võivad levida liidus või liitu, peaks keskus töötama välja alalise ELi tervishoiu rakkerühma ja selle kokkukutsumise raamistiku kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 1313/2013/EL 11 ning võimaldama liidu kohapealse reageerimise ekspertide osalemist rahvusvahelistes reageerimisrühmades, et toetada liidu elanikkonnakaitse mehhanismi ja teha sellega tihedat koostööd. Keskus peaks suurendama oma töötajate suutlikkust, samuti liidu ja EMP riikide, kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide, Euroopa naabruspoliitika riikide ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 233/ osutatud ELi partnerriikide ekspertide suutlikkust osaleda tõhusalt välimissioonidel ja kriisiohjamisel. Seetõttu peaks keskus töötama välja tunnustatud eksperditeadmiste tasemete raamistiku. 11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri aasta otsus nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta (ELT L 347, , lk 924). 12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi aasta määrus (EL) nr 233/2014, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend aastateks PE / 15

16 (ELT L 77, , lk 44) (ELT L 77, , lk 44). 22 Põhjendus 17 a (uus) (17a) Liikmesriigid, komisjon ja keskus peaksid määrama nii nakkushaiguste kui ka mittenakkuslike haiguste valdkonnas tunnustatud pädevad asutused ja rahvatervise eksperdid, kes aitaksid liidul reageerida terviseohtudele. Sellised eksperdid ja sidusrühmad, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonid, peaksid olema struktuuriliselt kaasatud kogu keskuse tegevusse ning aitama kaasa keskuse nõustamis- ja otsustusprotsessidele. Sidusrühmade kaasamisel tuleks tagada täielik vastavus läbipaistvuse ja huvide konflikti eeskirjadele. 23 Põhjendus 17 b (uus) (17b) Tugeva Euroopa terviseliidu loomiseks peaks keskus hõlbustama tihedamat koostööd ja parimate tavade vahetamist teiste liidu institutsioonide ja asutustega, sealhulgas tulevase ELi tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutusega (HERA), tagama lähenemisviiside koordineerimise ja viima jõupingutuste dubleerimise miinimumini. PE / 16

17 24 Põhjendus 17 c (uus) (17c) Keskus peaks tegema rahvatervise valdkonnas tihedat koostööd pädevate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, eelkõige WHOga. 25 Põhjendus 17 d (uus) (17d) Keskus peaks teavitama üldsust praegustest ja tekkivatest terviseohtudest tõhusal ja läbipaistval viisil. Läbipaistvuse suurendamiseks peaks keskus õigeaegselt avaldama teadusuuringud, ülevaated, uuringud, aruanded, kiired riskihindamised ja tervishoiusüsteemide suutlikkuse hindamised. Keskus peaks sellega seoses käsitlema läbipaistvusega seotud küsimusi, nagu on märgitud Euroopa Ombudsmani 5. veebruari aasta otsuses strateegilise uurimise OI/3/2020/TE kohta. 26 Põhjendus 17 e (uus) (17e) Keskus peaks tagama soolise ja geograafilise tasakaalu töötajate ja juhtkonna tasandil ning tagama sootundliku lähenemisviisi kõigis oma tegevustes. PE / 17

18 27 Põhjendus 18 (18) Keskuse suhtes kohaldatavate õigusnormide tõhususe ja tulemuslikkuse hindamiseks on asjakohane näha ette keskuse tegevuse korrapärane hindamine komisjoni poolt. (18) Keskuse suhtes kohaldatavate õigusnormide tõhususe ja tulemuslikkuse hindamiseks on asjakohane näha ette keskuse tegevuse iga-aastane hindamine komisjoni poolt. 28 Põhjendus 19 (19) Käesoleva määrusega ei peaks keskusele andma reguleerimisvolitusi. (19) Käesoleva määrusega ei peaks keskusele andma reguleerimisvolitusi. Keskusel peaksid siiski olema ulatuslikud koordineerimispädevused ja volitused esitada liidu, riiklikul ja piirkondadevahelisel tasandil selgete ja ühtsete teaduspõhiste ettepanekute vormis soovitusi. 29 Põhjendus 20 a (uus) (20a) Terviseandmete tundliku iseloomu tõttu peaks keskus hoolitsema selle eest ja tagama, et tema töötlemistoimingutes järgitakse selliseid andmekaitse põhimõtteid nagu seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus, eesmärgi piiramine, võimalikult väheste andmete kogumine, täpsus, säilitamise piirangud, terviklikkus ja konfidentsiaalsus. Seoses keskusele käesoleva määrusega antud uute ülesannetega peaks keskus võtma vastu PE / 18

19 erimeetmed, et minimeerida riske, mis võivad tuleneda eri allikatest pärit erapoolikute või mittetäielike andmete edastamisest, ning kehtestama andmete kvaliteedi läbivaatamise korra. Keskus peaks rangelt järgima Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1725 1a artiklis 27 sätestatud andmekaitsepõhimõtteid, määrates samal ajal kindlaks ka asjakohased tehnilised ja korralduslikud turvameetmed kooskõlas kõnealuse määruse artikliga 33. 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, , lk 39). 30 Põhjendus 20 b (uus) (20b) Euroopa Andmekaitseinspektori ülesanne peaks olema jälgida ja tagada, et kohaldataks käesoleva määruse sätteid, mis käsitlevad füüsiliste isikute põhiõiguste ja -vabaduste kaitsmist operatiivsete isikuandmete töötlemisel keskuses, samuti nõustada keskust ja andmesubjekte kõikides operatiivsete isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes. Kui isikuandmete töötlemine ei ole keskuse tegevuseks vajalik, tuleks kehtestada meetmed, et tagada anonüümsete andmete kasutamine kooskõlas võimalikult väheste andmete kogumise põhimõttega. Kui anonüümimine ei võimalda saavutada PE / 19

20 töötlemise konkreetset eesmärki, tuleks andmed pseudonüümida. Kui käesoleva määruse kohaldamisel on vaja töödelda isikuandmeid, siis tuleks seda teha kooskõlas isikuandmete kaitset käsitleva liidu õigusega. Käesoleva määruse kohane isikuandmete töötlemine peaks toimuma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 1a, määrusega (EL) 2018/1725 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/58/EÜ 1b. Käesolev määrus ei tohiks piirata liikmesriikide kohustusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2016/679 ja direktiivist 2002/58/EÜ. 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, , lk 1). 1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, , lk 37). 31 Põhjendus 20 c (uus) (20c) Selleks et tagada asjakohaste andmekaitsealaste õigusaktide järgimine, tuleks komisjonile anda õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, milles sätestatakse töötlemise kohaldamisalasse kuuluvad andmesubjektide kategooriad ja PE / 20

21 töödeldavate isikuandmete kategooriad koos asjaomaste andmesubjektide õiguste ja vabaduste kaitsmiseks võetavate erimeetmete kirjeldusega. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes 1a sätestatud põhimõtetega. Et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist. 1a ELT L 123, , lk Põhjendus 22 (22) Kuna käesoleva määruse eesmärke, st laiendada keskuse missiooni ja ülesandeid, et suurendada keskuse suutlikkust pakkuda vajalikke teaduslikke eksperditeadmisi ja toetada meetmeid, millega võideldakse tõsiste piiriüleste terviseohtude vastu liidus, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab neid terviseohtude piiriülese iseloomu ning kiire, koordineeritud ja sidusa reageerimise vajaduse tõttu saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks (22) Kuna käesoleva määruse eesmärke, st laiendada keskuse missiooni ja ülesandeid, et suurendada keskuse suutlikkust pakkuda vajalikke teaduslikke eksperditeadmisi ja toetada meetmeid, millega võideldakse tõsiste piiriüleste terviseohtude vastu liidus, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab neid terviseohtude piiriülese iseloomu ning uute tekkivate terviseohtude korral kiire, paremini koordineeritud ja sidusa reageerimise vajaduse tõttu saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus PE / 21

22 vajalikust kaugemale. nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale. 33 Artikkel 1 lõik 1 punkt 1 Artikkel 2 lõik 1 punkt 1 a (uus) (1a) inimeste haiguste ennetamine ja tõrje liikmesriikide ja liidu pädevate rahvatervise ametiasutuste, sh keskuse poolt haiguse leviku ennetamiseks ja peatamiseks esitatud soovitused ja tarvitusele võetavad meetmed; 34 Artikkel 1 lõik 1 punkt 1 Artikkel 2 lõik 1 punkt 3 (3) sihtotstarbeline võrgustik haiguste, tervise eriküsimuste või rahvatervisega seotud ülesannetega tegelev erivõrgustik, mille eesmärk on tagada koostöö liikmesriikide koordineerivate pädevate asutuste vahel; (3) sihtotstarbeline võrgustik haiguste, tervise eriküsimuste või rahvatervisega seotud ülesannetega tegelev erivõrgustik, mida toetab ja koordineerib keskus ning mille eesmärk on tagada koostöö liikmesriikide koordineerivate pädevate asutuste vahel; 35 Artikkel 1 lõik 1 punkt 1 Artikkel 2 lõik 1 punkt 4 a (uus) 4a) peamine mittenakkuslik haigus PE / 22

23 eluohtlik või krooniline haigus, mis on tavaliselt pikaajaline ning tuleneb geneetiliste, füsioloogiliste, keskkonna- ja käitumuslike tegurite kombinatsioonist (nt südame-veresoonkonna haigused, vähk, hingamisteede haigus, diabeet või psüühikahäired) ning mis mõjutab märkimisväärset hulka inimesi liidus; 36 Artikkel 1 lõik 1 punkt 2 Artikkel 3 lõige 1 lõik 1 Selleks et suurendada liidu ja liikmesriikide suutlikkust kaitsta inimeste tervist inimeste nakkushaiguste ning määruse (EL).../... [ELT: palun sisestada tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitleva määruse number [ISC/2020/12524]] artiklis 2 käsitletavate seonduvate tervise eriküsimuste ennetamise ja tõrje teel, on keskuse missioon teha kindlaks nakkushaigustest tulenevad praegused ja esilekerkivad ohud inimeste tervisele, neid hinnata ja nendest aru anda ning anda soovitusi reageerimiseks liidu ja liikmesriikide tasandil ning vajaduse korral piirkondlikul tasandil. Selleks et suurendada liidu ja liikmesriikide suutlikkust kaitsta inimeste tervist inimeste nakkushaiguste ja peamiste mittenakkuslike haiguste ja terviseküsimuste, sealhulgas määruse (EL).../... [ELT: palun sisestada tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitleva määruse number [ISC/2020/12524]] artiklis 2 käsitletavate seonduvate tervise eriküsimuste ennetamise ja tõrje teel, on keskuse missioon koostöös liikmesriikide pädevate asutustega või omal algatusel sihtotstarbelise võrgustiku kaudu teha kindlaks nakkushaigustest ja peamistest mittenakkuslikest haigustest ja terviseküsimustest tulenevad praegused ja esilekerkivad ohud inimeste tervisele, neid hinnata ja nendest aru anda, vajaduse korral tagades, et teave esitatakse kergesti kättesaadval viisil, ning anda soovitusi ja tuge, koordineerides reageerimist liidu ja liikmesriikide tasandil ning vajaduse korral piirkondadevahelisel ja piirkondlikul tasandil. Selliste soovituste esitamisel võtab keskus arvesse olemasolevaid riiklikke kriisiohjamiskavasid ja iga liikmesriigi vastavaid olusid. PE / 23

24 37 Artikkel 1 lõik 1 punkt 2 Artikkel 3 lõige 1 lõik 2 Liidus või liitu levida võivate tundmatut päritolu muude haiguste puhangute korral tegutseb keskus omaenese algatusel, kuni puhangu allikas on teada. Puhangu korral, mis selgelt pole põhjustatud nakkushaigusest, tegutseb keskus ainult koostöös pädeva ametiasutusega selle ametiasutuse palvel. Liidus või liitu levida võivate tundmatut päritolu muude haiguste puhangute korral tegutseb keskus omaenese algatusel, kuni puhangu allikas on teada. Puhangu korral, mis selgelt pole põhjustatud nakkushaigusest, tegutseb keskus ainult koostöös pädevate ametiasutustega nende ametiasutuse palvel ja teeb riskihindamise. 38 Artikkel 1 lõik 1 punkt 2 Artikkel 3 lõige 1 lõik 3 Oma missiooni järgides arvestab keskus täielikult liikmesriikide, komisjoni ja liidu muude asutuste või ametite vastutusaladega ning rahvatervise valdkonnas tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonide vastutusaladega, et tagada tegevuse kõikehõlmavus, sidusus ja täiendavus. Oma missiooni järgides arvestab keskus täielikult liikmesriikide, komisjoni ja liidu muude asutuste või ametite vastutusaladega ja pädevustega ning rahvatervise valdkonnas tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonide vastutusaladega, et tagada tegevuse koordineerimine, kõikehõlmavus, sidusus, järjepidevus ja täiendavus. 39 Artikkel 1 lõik 1 punkt 2 Artikkel 3 lõige 2 sissejuhatav osa 2. Keskus täidab oma 2. Keskus täidab oma volituste piires PE / 24

25 finantssuutlikkuse ja volituste piires järgmisi ülesandeid: järgmisi ülesandeid: 40 Artikkel 1 lõik 1 punkt 2 Artikkel 3 lõige 2 punkt a a) otsib, kogub, võrdleb, hindab ja levitab asjakohaseid teaduslikke ja tehnilisi andmeid ja teavet, võttes arvesse uusimaid tehnoloogiaid; a) otsib, kogub, võrdleb, hindab ja levitab asjakohaseid teaduslikke ja tehnilisi andmeid ja teavet, võttes arvesse uusimaid saadaolevaid tehnoloogiaid, sealhulgas tehisintellekti; 41 Artikkel 1 lõik 1 punkt 2 Artikkel 3 lõige 2 punkt a a (uus) aa) töötab tihedas koostöös ja konsulteerides liikmesriikidega välja asjakohased ühised näitajad standarditud andmekogumismenetluste ja riskihindamise jaoks ning toetab nakkushaiguste ohjamise ülespoole suunatud ühtlustamist liikmesriikides; 42 Artikkel 1 lõik 1 punkt 2 Artikkel 3 lõige 2 punkt a b (uus) ab) kehtestab tihedas koostöös ja konsulteerides liikmesriikidega punktis ha PE / 25

26 osutatud peamisi mittenakkuslikke haigusi käsitleva teabe vahetamise tähtajad ja korra ning vajalikud näitajad kõnealuses punktis osutatud mõju hindamiseks; 43 Artikkel 1 lõik 1 punkt 2 Artikkel 3 lõige 2 punkt b b) pakub analüüse, teaduslikke nõuandeid, arvamusi ja toetust liidu ja liikmesriikide meetmete jaoks piiriüleste terviseohtude valdkonnas, sealhulgas riskihindamisi, epidemioloogilise teabe analüüse, epidemioloogilist modelleerimist, prognoosimist, soovitusi nakkushaigusohtude ja muude tervise eriküsimuste ennetamiseks ja ohjamiseks võetavate meetmete kohta, abi teadusuuringute prioriteetide kindlaksmääramisel ning teadus- ja tehnilist abi, sealhulgas koolitust ja muud tegevust enda volituste piires; b) pakub analüüse, teaduslikke nõuandeid, arvamusi, suuniseid ja toetust liidu ja liikmesriikide meetmete jaoks piiriüleste terviseohtude valdkonnas, sealhulgas riskihindamisi, epidemioloogilise teabe analüüse, epidemioloogilist modelleerimist, prognoosimist, soovitusi nakkushaigusohtude ja muude tervise eriküsimuste (sealhulgas võimalik raske mõju peamist mittenakkuslikku haigust põdevate patsientide puhul) ennetamiseks ja ohjamiseks võetavate meetmete kohta, ning abi teadusuuringute prioriteetide kindlaksmääramisel; 44 Artikkel 1 lõik 1 punkt 2 Artikkel 3 lõige 2 punkt b a (uus) ba) teha kindlaks ja jälgida peamiste mittenakkuslike haiguste mõju nakkushaiguste esinemissagedusele, raskusastmele ja suremusele; PE / 26

27 45 Artikkel 1 lõik 1 punkt 2 Artikkel 3 lõige 2 punkt c c) koordineerib keskuse missiooni valdkondades tegutsevate asutuste üleeuroopalisi võrgustikke (sh komisjoni toetatavate rahvatervise alaste tegevustega seotud võrgustikud) ja haldab sihtotstarbelisi võrgustikke; c) koordineerib keskuse missiooni valdkondades tegutsevate asutuste, organisatsioonide ja ekspertide üleeuroopalisi võrgustikke (sh komisjoni toetatavate rahvatervise alaste tegevustega seotud võrgustikud) ja haldab sihtotstarbelisi võrgustikke, tagades samal ajal täieliku vastavuse läbipaistvuse ja huvide konflikti eeskirjadele; 46 Artikkel 1 lõik 1 punkt 2 Artikkel 3 lõige 2 punkt d d) vahetab teavet, eksperditeadmisi ja parimaid tavasid; d) vahetab teavet, eksperditeadmisi ja parimaid tavasid ning pakub teaduslikku ja tehnilist abi, sh koolitust; 47 Artikkel 1 lõik 1 punkt 2 Artikkel 3 lõige 2 punkt e e) jälgib tervishoiusüsteemide suutlikkust seoses nakkushaigusohtude ohjamise ja muude tervise eriküsimustega; e) jälgib tervishoiusüsteemide suutlikkust seoses nakkushaigusohtude ohjamise ja muude tervise eriküsimustega, tuginedes käesoleva lõike punktis aa osutatud ühistele näitajatele ning määruse (EL).../... [tõsiseid piiriüleseid PE / 27

28 terviseohte käsitleva määruse] artikli 7 lõikes 1 sätestatud elementidele; Keskus korraldab korrapäraseid külastusi liikmesriikidesse, et hinnata kohapeal käesoleva punkti esimeses osas osutatud tervishoiusüsteemide suutlikkust ning vahetada pädevate asutustega teavet tervishoiukriiside ohjamiseks; 48 Artikkel 1 lõik 1 punkt 2 Artikkel 3 lõige 2 punkt e a (uus) ea) korraldab liikmesriikides iga üksikjuhtumi puhul eraldi kontrolle tekkekohas, et pakkuda täiendavat tuge ja jälgida käesoleva määruse artiklis 5b sätestatud kohustuste rakendamisel ja täitmisel tehtud edusamme, võttes vajaduse korral arvesse määruse (EL).../... [tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitleva määruse] artikli 5 lõikes 5 osutatud stressitestide tulemusi; liikmesriigis tehtud kontrolli tulemused esitatakse aruandes Euroopa Komisjonile, Euroopa Parlamendile, nõukogule ja asjaomastele ELi ametitele; 49 Artikkel 1 lõik 1 punkt 2 Artikkel 3 lõige 2 punkt e b (uus) eb) toetab peamistele nakkushaigustele reageerimise riiklikku järelevalvet, et mõõta nende vastu võitlemisel tehtud edusamme kogu liidus; PE / 28

29 50 Artikkel 1 lõik 1 punkt 2 Artikkel 3 lõige 2 punkt f f) hõlbustab asjakohastest liidu rahastamisprogrammidest ja -vahenditest rahastatavate meetmete väljatöötamist ja rakendamist, sealhulgas ühismeetmete rakendamist; f) hõlbustab asjakohastest liidu rahastamisprogrammidest ja -vahenditest rahastatavate meetmete väljatöötamist ja rakendamist, sealhulgas ühismeetmete rakendamist tervishoiu valdkonnas; 51 Artikkel 1 lõik 1 punkt 2 Artikkel 3 lõige 2 punkt g g) esitab komisjoni või terviseohutuse komitee taotlusel või omal algatusel koostöös asjaomaste ühendustega suuniseid nakkushaiguste raviks ja muude rahvatervise seisukohast oluliste tervise eriküsimuste haldamiseks; g) esitab komisjoni või määruse ( EL).../... [tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitleva määruse] artikli 4 alusel loodud terviseohutuse komitee taotlusel või omal algatusel, sealhulgas koostöös asjaomaste organisatsioonidega, kellel on kogemusi ja oskusteavet kõnealuste haiguste ja terviseprobleemide ravi ja juhtumite haldamise alal, suuniseid, soovitusi ja ettepanekuid nakkushaiguste raviks ja muude rahvatervise seisukohast oluliste tervise eriküsimuste, nagu peamised mittenakkuslikud haigused, koordineeritud seireks, järelevalveks, diagnoosimiseks, raviks ja haldamiseks, vältides samal ajal olemasolevate suuniste dubleerimist, välja arvatud juhul, kui on vaja selliseid suuniseid uute teaduslike tõendite valguses ajakohastada; PE / 29

30 52 Artikkel 1 lõik 1 punkt 2 Artikkel 3 lõige 2 punkt h h) toetab epideemiatele ja haiguspuhangutele reageerimist liikmesriikides ja kolmandates riikides vastastikuses täiendavuses muude liidu hädaolukordadele reageerimise vahenditega, eelkõige liidu elanikkonnakaitse mehhanismiga; h) toetab epideemiatele ja haiguspuhangutele reageerimist liikmesriikides ja kolmandates riikides vastastikuses täiendavuses ja tihedas koostöös muude liidu hädaolukordadele reageerimise vahenditega, eelkõige liidu elanikkonnakaitse mehhanismiga, esitades soovitusi meditsiinivahendite varu loomise kohta koostöös Euroopa Ravimiameti ja teiste asjakohaste liidu asutuste ja organitega; 53 Artikkel 1 lõik 1 punkt 2 Artikkel 3 lõige 2 punkt h a (uus) ha) kogub olemasoleva taristu raames teavet peamiste mittenakkuslike haiguste kohta, eelkõige selliste haiguste kohta nagu vähktõbi, diabeet või psüühikahäired, mille arengut ja ravi pandeemiad oluliselt mõjutavad; 54 Artikkel 1 lõik 1 punkt 2 Artikkel 3 lõige 2 punkt j j) esitab komisjoni või terviseohutuse j) esitab komisjoni või terviseohutuse PE / 30

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 DAPIX 31 FREMP 46 COMIX 103 CODEC 296 MÄRKUS Saatja:

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 DAPIX 9 FREMP 4 CODEC 52 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

TA

TA 11.9.2017 A8-0258/ 001-035 MUUDATUSTEPANEKUD 001-035 Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Raport Julie Girling A8-0258/2017 ELi heitkogustega kauplemise süsteem: kehtivate piirangute kohaldamise

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

wp243_rev.01_et

wp243_rev.01_et ARTIKLI 29 ALUSEL ASUTATUD ANDMEKAITSE TÖÖRÜHM 16/ET WP 243 rev. 01 Suunised andmekaitseametnike kohta Vastu võetud 13. detsembril 2016 Viimati muudetud ja vastu võetud 5. aprillil 2017 Töörühm on asutatud

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

AM_Com_LegReport

AM_Com_LegReport Euroopa Parlament 2014-2019 Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 2018/0254(COD) 11.10.2018 MUUDATUSTEPANEKUD 36 200 Raporti projekt Antonio López-Istúriz White (PE627.566v01-00) Ettepanek võtta vastu Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded 3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded Arvo Viltrop Arenemislugu Eesti Vabariigi veterinaaria valitsus Praeguse riigiteenistuse eellane: Nõukogude liidu aegne Põllumajandusministeeriumi

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu C 355/16 Euroopa Liidu Teataja 29.12.2010 Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisusel ja õigusel

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/ 429, märts 2016, - loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervis

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/ 429, märts 2016, - loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervis 31.3.2016 L 84/1 I (Seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/429, 9. märts 2016, loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. jaanuar 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0003 (COD) 5358/17 TELECOM 12 COMPET 32 MI 45 DATAPRO

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. jaanuar 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0003 (COD) 5358/17 TELECOM 12 COMPET 32 MI 45 DATAPRO Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. jaanuar 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0003 (COD) 5358/17 TELECOM 12 COMPET 32 MI 45 DATAPROTECT 4 CONSOM 19 JAI 40 DIGIT 10 FREMP 3 CYBER 10 IA

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.12.2017 COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Metoodika kirjeldus 2015

Metoodika kirjeldus 2015 Metoodika kirjeldus 2016 Tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele tasude maksmise avalikustamise aruande lisadokument Takeda Pharma AS Väljaandmise kuupäev: 01.06.2017 Metoodika kirjeldus 2016 1.

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 443 final 2018/0233 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse maksustamisala

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 443 final 2018/0233 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse maksustamisala EUROOPA KOMISJON Brüssel, 8.6.2018 COM(2018) 443 final 2018/0233 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse maksustamisalase koostöö programm Fiscalis {SWD(2018) 323 final}

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 ««««««««««««Istungidokument 2009 C6-0261/2007 2005/0211(COD) 06/09/2007 Ühisseisukoht Nõukogu 23. juuli 2007 ühine seisukoht, mis on vastu võetud eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem