EELARVE 2014 CT/CA-040/2013/02ET SISUKORD

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EELARVE 2014 CT/CA-040/2013/02ET SISUKORD"

Väljavõte

1 Haldusnõukogu EELARVE 2014 CT/CA-040/2013/02ET SISUKORD I. SISSEJUHATUS A. ÜLDSISSEJUHATUS B. HINNAD 2014 C. TULUD D. KULUD E. TÕLKEKESKUSE TEGEVUS II. TULUDE JA KULUDE KALKULATSIOONI ÜLEVAADE III. TULUDE KALKULATSIOON 2014 IV. KULUDE KALKULATSIOON 2014 LISA 1 AMETIKOHTADE LOETELU Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse finantsmääruse artikli 27 alusel koostatud lõplik eelarve TÕLKEKESKUSE HALDUSNÕUKOGUS VASTU VÕETUD 22. OKTOOBRIL 2013

2 I. SISSEJUHATUS A. ÜLDSISSEJUHATUS aasta eelarve koosneb järgmisest: A. Üldsissejuhatus B. Keskuse hindade kirjeldus aastaks. C. Keskuse tulud, mis vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõikele 2 koosnevad maksetest asutustelt, kelle heaks keskus töötab, ning institutsioonidelt ja organitelt, kellega on kokku lepitud, et need teevad vastutasuks tehtud töö eest keskusega koostööd, sealhulgas institutsioonidevahelise tegevusena. Tulud on ka ühenduse toetus ja Luksemburgi valitsuse toetus, mis toetab keskuse rendikulusid. D. Keskuse kulud jaotiste kaupa. E. Keskuse kulud tegevuste kaupa. See osa seob aasta eelarve ja aasta tööprogrammi, milles on keskuse strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalikele tegevustele eraldatud tulud. See osa sisaldab eelarve tavapärast struktuuri. Kõik selle eelarvedokumendi summad on eurodes. Viidatud eelarve 2013 on paranduseelar. B. HINNAD aastal tegi keskus oma tegevuskulude poolaasta läbivaatuse, võttes arvesse keskuse eelmiste aastate tulemusi ja aastal loodud hinnastabiilsuse reservi. Läbivaatamise tulemusel tegi keskus ettepaneku vähendada hindu järgmiselt: tõlkedokumendid (-5,2%), kaubamärgid (-3,1%), terminiloendid (-20%) ja algteksti toimetamine (-25,0%). Tõlketoimetamise hinda aga tõsteti (+23,7%). Keskus tegi ka ettepaneku, et alates 1. jaanuarist 2014 arvestatakse dokumentide hinda lehekülgede arvu järgi, väikseima ühikuna poolikud leheküljed, ja vajadusel ümardatakse ülespoole. Alljärgnevas tabelis on aastal kohaldatavad esialgsed hinnad. Osutatud teenus Tavalise tähtajaga dokument (eurodes) Plaanilise või pikaajalise tähtajaga dokument (eurodes) Kiireloomuline dokument (eurodes) Väga kiireloomuline dokument (eurodes) Tõlge (lehekülje hind) 92,00 82,80 115,00 165,60 Muutmine (lehekülje hind) 180,00 162,00 225,00 Tõlketoimetamine (lehekülje hind) 60,00 54,00 75,00 Algteksti toimetamine (lehekülje hind) Kaubamärgid (lehekülje hind) Ühenduse disainilahendused (hind disainilahenduse kohta) Terminiloendid (hind termini kohta) Terminiloendite tõlketoimetamine (hind termini kohta) Keelenõustamine, terminoloogia Kaubamärgitõlgete kvaliteedi järelkontroll 45,00 40,50 56,25 40,16 eurot lk kohta (kahepoolne kokkulepe) 2 4,00 eurot 4,00 eurot 2,50 eurot 900 eurot inimtööpäeva kohta 900 eurot inimtööpäeva kohta (50% kogukuludest, kahepoolne kokkulepe)

3

4 2013. aasta eelarves. Leiti, et hinnamuutuste mõju, mis on arvestatud 22 üksikasjaliku mahuprognoosi esitanud kliendi prognooside põhjal, tähendab vähemalt 1,7 miljoni euro suurust tulude vähenemist. Vähenemise teine põhjus on peamiselt OHIMi prognoositav ühenduse kaubamärkide ja terminiloendite mahu vähenemine. Lisaks klientidelt saadavatele tuludele ja institutsioonidevahelisele koostööle moodustavad keskuse tuluprognoosi ka pangaintressid ( eurot) ja Luksemburgi valitsuse toetus ( eurot), mis toetab keskuse rendikulusid. Keskus kasutas aasta eelarves võimalust kanda tuludesse eelmistel aastatel loodud kahe reservi tuluressursid. Programmi e-cdt kavakohase täisvõimsusel arendamise tõttu aastal sisaldavad eelarvetulud eurot erakorraliste investeeringute reservist. See summa vastab programmi aasta kuluprognoosile, mis on kirjendatud peatükis 32. Keskus kandis tuludesse osa aastal loodud hinnastabiilsuse reservist ( eurot). See ülekandmine tasakaalustab eelarvet ja võimaldab keskusel pakkuda klientidele madalamaid hindu ja vähendada eelarve ülejääki, jätkates samas kvaliteetse teenuse pakkumist ja kõikide õiguslike kohustuste täitmist. Alates reservi loomisest aastal suurendati seda aastal ja eeldatavasti suurendatakse veelgi aasta eelarve ülejäägist. Üksikasjalik teave klientide prognooside ja tõlkemahtude kohta on allpool E osas Tegevus ja III osas Tulude kalkulatsioon D. KULUD Kuluprognoosid (1. 3. jaotis) on suurenenud 1,14% võrreldes aasta eelarvega. 1. jaotises suureneb personalikulu iga kahe aasta tagant toimuva palgaastmete tõstmise, edutamise ja ametikohtade suureneva täitmise tõttu aastal. Teisalt on 2. jaotise eelarve väiksem kui aastal, sest keskus kolib aastal uude hoonesse ja see on erakorraline kulu aasta vähenemine kehtib ka juhul, kui võrdlusesse kaasatakse programmi e-cdt kulud peatükis 32. Selline võrdlus on mõistlik, sest aastal oli programmi e-cdt eelarve 2. jaotises (peatükis 21). 3. jaotises, v.a peatükis 32, on eelarveprognoos aastal samuti väiksem. 4

5

6 on suuremad kui enne kolimist, mille üks peamisi põhjuseid on NHE-hoone rendi soodustingimused. Siiski prognoositakse hoonekulude stabiliseerumist pärast aastat. Peatüki 21 IT-kulude assigneeringud on aastal 2,6 miljonit eurot. See on 25,5% väiksem kui aasta eelarves ja tuleneb aasta kolimise erakorralistest kuludest ning sellest, et programmi e-cdt assigneeringud olid aastal kirjendatud peatükki 21. Neid mõjusid arvestamata on kulud siiski euro võrra väiksemad, kajastades keskuse otsust ostmise asemel teatud IT-varustust liisida. Võrreldes aasta eelarve täitmisega on suurenenud riist- ja tarkvara ostmise (punkt 2100) kuluprognoos, peamiselt ja aastaks kavandatud teatud projektide, näiteks uue serveriruumi edasilükkamise või hilinemise tõttu. 3. jaotis TEGEVUSKULUD 3. jaotise assigneeringuid suurendati 12,3% võrra võrreldes aasta eelarve täitmisega ja 5,9% võrra võrreldes aasta eelarvega. Erinevus tuleneb peamiselt sellesse jaotisse kirjendatud programmist e-cdt: selle peatükita kasvavad kulud 5,8% võrreldes aastaga ja vähenevad 0,2% võrreldes aastaga. i 3000 ( Välistõlketeenused ) assigneeringud on väiksemad kui aastal. Prognoositakse välistõlgete mahu suurenemist ning ühenduse kaubamärkide ja terminiloendite mahu vähenemist. Välistõlketeenuste vajaduse ja nende teenuste maksumuse läbivaatamise tulemusel vähendati assigneeringuid eurot (0,7%) võrreldes aastaga. Vastavalt aasta esialgsele eelarveprojektile on programm tihedalt seotud keskuse tegevusega ning assigneeringud ja kulud kirjendatakse alates aastast 3. jaotisse (peatükk 32). 10. jaotis RESERV Keskus on eraldanud summad, mis võrduvad aastate palgakorrigeerimiste mõjuga aasta personalikuludele. i ( Reserv vaidlusaluseks palgatõusuks ) on kirjendatud eurot. E. TÕLKEKESKUSE TEGEVUS Keskusel on neli kindlaksmääratud tegevust: 1) põhitegevus: tõlkimine; 2) tugitegevused; 3) välistegevus; ning 4) haldus ja järelevalve aasta inim- ja finantsressursside jagunemist igale tegevusele näitab järgnev tabel. 1. ja 2. jaotise finantsressursid on jaotatud igale tegevusele määratud inimressursside alusel. Kalkulatsioonis on võetud arvesse ametikohtade ja -kategooriate erinevat jagunemist ning sellest tulenevaid palgakulude erinevusi. Üksikasjad on sätestatud keskuse aasta tööprogrammis. % inimressurssidest (töötajad) % finantsressurssidest Finantsressursid Põhitegevus: tõlkimine 64,9% 73,59% Tugitegevused 25,9% 15,08% Välistegevus 2,3% 3,33% Haldus ja järelevalve 6,9% 6,39% jaotise ( Reservid ) assigneeringud, mis ei ole tegevusele eraldatud 1,61% Kokku 100% 100%

7 1. tegevus: PÕHITEGEVUS: TÕLKIMINE Keskuse põhitegevus on keeleteenuste osutamine, mis põhiliselt koosneb dokumentide tõlkimisest, muutmisest ja tõlketoimetamisest, samuti ühenduse kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste ja terminiloendite tõlkimisest kooskõlas kokkulepitud kvaliteedi ja tähtaegade kriteeriumidega (1. prioriteet keskuse strateegias ). Selle tegevusega on hõivatud 64,9% keskuse töötajatest ja selles kasutatakse 73,59% kogueelarvest, st peatüki 30 kõik assigneeringud ning 1. ja 2. jaotise assigneeringutest tegevusega proportsionaalne osa. Allpool tabelis on esitatud ja aastaks prognoositud lehekülgede ja terminiloendite koguarv ning tuluprognoos. Tõlkemahu prognoos lehekülgede arvuna klientide kohta on esitatud III osas ( Tulude kalkulatsioon 2014 ) % Lehekülgede koguarvu prognoos ,4% Terminiloendite koguarvu prognoos* ,2% Tõlgete, terminoloogia ja terminiloendite kogutulu prognoos ** *** -7,5% * Sealhulgas terminiloendid ja ühenduse tööstusdisainilahendused. ** Sealhulgas eurot OHIMilt terminiloendite eest (v.a ühenduse tööstusdisainilahendused). *** Sealhulgas eurot OHIMilt terminiloendite eest (v.a ühenduse tööstusdisainilahendused). 2. tegevus: TUGITEGEVUSED Et keskus on liidu autonoomne asutus, peab ta kasutama inimressursside, hangete, hea ja usaldusväärse raamatupidamisarvestuse, infrastruktuuri ja logistikaga seotud ülesannete täitmiseks haldus- ja tehnilist tugipersonali ning eelkõige pakkuma põhitegevustele igakülgset vajalikku abi. Tugitegevustega on hõivatud 25,9% keskuse töötajatest ja selles kasutatakse 15,08% kogueelarvest, st peatüki 32 kõik assigneeringud ning 1. ja 2. jaotise assigneeringutest tegevusega proportsionaalne osa. 3. tegevus: VÄLISTEGEVUS Välistegevus on ette nähtud edendama keskust ja tõlketeenuseid, peamiselt suheldes keskuse klientide ja muude sidusrühmadega. See on seotud ka keskuse teise ülesandega: ühenduse tõlkevaldkonna ressursside tõhustamine ja menetluste ühtlustamine institutsioonidevahelise koostöö kaudu. Selle tegevusega on hõivatud 2,3% keskuse töötajatest ja selles kasutatakse 3,33% kogueelarvest, st peatüki 31 kõik assigneeringud ning 1. ja 2. jaotise assigneeringutest tegevusega proportsionaalne osa. 4. tegevus: HALDUS JA JÄRELEVALVE Keskuse juhtkond on kohustatud tagama, et Euroopa Liidu asutuste ja institutsioonide personalieeskirjade ja finantsmääruse järgimisega kindlustatakse keskuse tegevuse usaldusväärsus, õiguslikkus ja nõuetekohasus ning sisekontrollistandardite tõhusus, ning tagama kvaliteedijuhtimise süsteemi järgimise. Selle tegevusega on hõivatud 6,9% keskuse töötajatest ja selles kasutatakse 6,39% kogueelarvest, st 1. ja 2. jaotise assigneeringutest tegevusega proportsionaalne osa. 7

8 II. TULUDE JA KULUDE KALKULATSIOONI ÜLEVAADE Rubriik aasta 2014 aasta 2013 aasta 2012 TULUD 1 ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED KOMISJONI TOETUS p.m. p.m. 0 3 INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ 4 MUUD TULUD EELMISEST EELARVEAASTAST ÜLE KANTUD EELARVE ÜLEJÄÄK JA ÜLEKANDED EELMISTE AASTATE RESERVIDEST TAGASIMAKSED p.m. p.m. 0 KULUD KOKKU PERSONAL HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 3 TEGEVUSKULUD RESERVID KOKKU

9 III. TULUDE KALKULATSIOON ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED Üksikklientide tellimuste mahu prognoos on märkuste veerus. Kui täpsustus puudub, on tegu dokumentide tõlkimise/ülevaatamise/toimetamise/muutmise prognoosiga. 1 0 ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED Asutuste, ametite, institutsioonide ja organite maksed Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt b Euroopa Keskkonnaamet (EEA) lk Euroopa Koolitusfond (ETF) lk Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) lk Euroopa Ravimiamet (EMA) lk Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU- OSHA) lk Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM) Siseturu Ühtlustamise Amet, kaubamärgid ja disainilahendused Ühenduse kaubamärgid: lk Ühenduse Sordiamet (CPVO) lk Dokumendid: lk; terminiloetelud: terminit; ühenduse disainilahendused: terminit; keeletoimetamine: lk Euroopa Politseiamet (Europol) lk Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) lk kokku

10 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (CEDEFOP) lk Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) lk Euroopa Investeerimispank (EIP) p.m. p.m Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) lk Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) lk Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) lk Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) lk Euroopa Raudteeagentuur (ERA) lk kokku Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) lk Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) lk Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (FRONTEX) lk Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA) Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutus (EACI) lk lk Euroopa Politseikolledž (CEPOL) lk 10

11 Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet (EAHC) lk Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) lk Euroopa Kaitseagentuur (EDA) lk Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) lk kokku Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) lk Ühisettevõte Fusion for Energy (F4E) lk Euroopa Liidu Satelliidikeskus (EUSC) p.m. p.m Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusamet (TEN-T EA) lk Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) lk Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA) lk Teadusuuringute Rakendusamet (REA) Dokumendid: 73 lk; termineid: Ühisettevõte Clean Sky (CSJU) lk Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) lk Ühisettevõte SESAR (SJU) lk 11

12 1 0 3 kokku Euroopa Andmekaitseinspektor (EDPS) lk Ühisettevõte ARTEMIS (manussüsteemide ühine tehnoloogiaalgatus) lk Ühisettevõte IMI (innovatiivsete ravimite algatus) lk Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (FCH) Ühisettevõte Nanoelektroonikaalgatuse Nõuandekogu (ENIAC JU) lk p.m Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) lk Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) lk Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) lk Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) lk Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) lk kokku

13 Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet (BEREC) lk Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu-lisa) lk kokku PEATÜKK 1 0 KOKKU kokku KOMISJONI TOETUS 2 0 KOMISJONI TOETUS Komisjoni toetus Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt c Komisjoni toetus p.m. p.m kokku p.m. p.m. 0 PEATÜKK 2 0 KOKKU p.m. p.m. 0 2 kokku p.m. p.m. 0 3 INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ 3 0 INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ Institutsioonidevaheline koostöö Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt b Euroopa Komisjon Dokumente: lk; termineid:

14 Osalemine institutsioonidevahelise kirjaliku ja suulise tõlke komitee (ICTI) tegevuses p.m. p.m Institutsioonidevaheliste projektide juhtimine Euroopa Parlament p.m. p.m Euroopa Liidu Nõukogu lk Euroopa Kontrollikoda lk Euroopa Liidu Regioonide Komitee p.m. p.m Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee p.m. p.m Euroopa Liidu Kohus kokku Euroopa Keskpank lk Euroopa Ombudsman lk kokku PEATÜKK 3 0 KOKKU kokku MUUD TULUD 4 0 MUUD TULUD 14

15 4 0 0 Pangaintressid sisaldab keskuse pangakontole laekuvaid intresse Pangaintressid kokku Mitmesugused tagasimaksed sisaldab mitmesuguseid tagasimakseid (eratelefonikõnede eest jt) Mitmesugused tagasimaksed p.m. p.m kokku p.m. p.m Muud toetused Luksemburgi valitsuse toetus Luksemburgi valitsuse antav iga-aastane toetus, mis toetab keskuse rendikulusid kokku PEATÜKK 4 0 KOKKU kokku EELMISEST EELARVEAASTAST ÜLE KANTUD EELARVE ÜLEJÄÄK JA ÜLEKANDED EELMISTE AASTATE RESERVIDEST 5 0 EELMISEST EELARVEAASTAST ÜLE KANTUD EELARVE ÜLEJÄÄK JA ÜLEKANDED EELMISTE AASTATE RESERVIDEST Eelmisest eelarveaastast üle kantud eelarve ülejääk Eelmisest eelarveaastast üle kantud eelarve ülejääk p.m ülejääk, mis on üle kantud eelmisest eelarveaastast keskuse 22. detsembri aasta finantsmääruse artikli 16 lõike 1 kohaselt. 15

16 5 0 0 kokku p.m Ülekanded eelmiste aastate reservidest Ülekanne erakorraliste investeeringute reservist Ülekanne hinnastabiilsuse reservist p.m Ülekanded kolimiskulude reservist p.m aasta ülekanne erakorraliste investeeringute reservist vastab 32. peatüki kuludele Programmi e-cdt kulud. Ülekannet hinnastabiilsuse reservist on vaja esiteks keskuse otsuse tõttu vähendada nelja toote hindu ja teiseks klientide prognoositud mahtude vähenemise tõttu aasta teise paranduseelarvega loodi kolimiskulude reserv, et katta keskuse aasta kolimise kulusid. Reserv ammendati aastal kokku PEATÜKK 5 0 KOKKU kokku TAGASIMAKSED 6 0 TAGASIMAKSED KLIENTIDELE Tagasimaksed klientidele Tagasimaksed klientidele p.m. p.m kokku p.m. p.m. 0 PEATÜKK 6 0 KOKKU p.m. p.m. 0 6 kokku p.m. p.m. 0 KÕIK KOKKU

17 IV. KULUDE KALKULATSIOON PERSONAL 11 TEGEVTEENISTUSES PERSONAL 110 Tegevteenistuses personal Põhipalgad Peretoetused Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62 ja 66. Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate põhipalkade katmiseks. Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jaotis. Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate majapidamistoetuste, ülalpeetavate laste toetuste ja õppetoetuste kulude katmiseks. Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4. Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste kulude katmiseks Sekretäritoetused Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikli 18 lõige 1 ning XIII lisa. Assigneering on ette nähtud sekretäritoetuste maksmiseks kiirmasinakirjutajana, teleksioperaatorina, trükiladujana, täitevsekretärina või vanemsekretärina töötavatele AST-kategooria ametnikele ja ajutistele teenistujatele, kellel oli õigus seda toetust saada 1. maile 2004 eelnenud kuul. 110 kokku Abipersonal ja kohalikud töötajad Praktikandid Assigneering on ette nähtud praktikantidega seotud kulude katmiseks Lepinguline personal Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3a ja IV jaotis. 17

18 111 kokku Töötajate erialane koolitus Töötajate erialane koolitus Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 24a. 112 kokku Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed Ravikindlustus Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72. Euroopa Liidu ametnike ravikindlustuse eeskirjad Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73 ja VIII lisa artikkel 15. Assigneering on ette nähtud õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustuse tööandjamaksete katmiseks Töötuskindlustus Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 28a. Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuse kulude katmiseks Pensioniõiguste loomine või päritoluriigis säilitamine p.m. p.m. 0 Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42. Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse nende maksete katmiseks, mida tehakse ametnike ja ajutiste töötajate pensioniõiguste loomiseks või päritoluriigis säilitamiseks Sissemaksed ühenduse pensioniskeemi Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse kui tööandja sissemakse tegemiseks ühenduse pensioniskeemi. 113 kokku Mitmesugused toetused ja stipendiumid 18

19 Sünni- ja surmatoetused ja -hüvitised Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75. Assigneering on ette nähtud, et katta sünnitoetused nende töötajate viiele lapsele, kelle päritoluriigis ei maksta sellist toetust; ametniku surma korral lahkunu täistöötasu kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni ja lahkunu ametlikku päritolukohta transportimise kulude katmine. Surma korral kantakse assigneering üle punktist Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle VII lisa artikkel 8. Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate, nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste sõidukulude katmiseks sõiduks töökohast päritolukohta Kindlasummalised töökohustuste toetused p.m. p.m. 0 Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle VII lisa artikkel 14. Assigneering on ette nähtud ametikohustuste täitmise kindlasummalisteks toetusteks ametnikele või ajutistele töötajatele, kellel töökohustuste tõttu tekivad regulaarselt esinduskulud. 114 kokku Ületunnitöö Ületunnitöö p.m. p.m. 0 Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artikkel 56 ja VI lisa. Assigneering on ette nähtud kindlasummalisteks või tunnitariifijärgseteks makseteks ületunnitöö eest AST-kategooria ametnikele ja ajutistele töötajatele ning kohalikele töötajatele, kellele ei ole võimalik kompenseerida ületunnitööd tavakorralduse raames puhkeaja andmisega. 115 kokku p.m. p.m Lisateenused 19

20 Vabakutselised tõlgid ja konverentsitehnikud p.m. p.m. 0 Tasumine keskuse palgatud vabakutselistele tõlkidele mittekorralistel konverentsidel, millele komisjon ei saa tõlget tagada. Lisaks töötasule sisaldab see elukindlustusskeemi ja ravikindlustuse, õnnetusjuhtumite ja elukindlustuse makseid ning sõidukulude ja kindlasummaliste päevarahade maksmist vabakutselistele tõlkidele, kelle tegevuskoht ei ole lepingulises töökohas Tööjõuvahendusasutuse töötajad Assigneering on ette nähtud töövahendusasutuse töötajate kasutamiskulude katmiseks. 117 kokku Töötajate töölevõtmise ja üleviimisega seotud mitmesugused kulud Töötajate töölevõtmisega seotud mitmesugused kulud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid ja 33. Assigneering on ette nähtud värbamismenetlusega seonduvate kulude katmiseks Sõidukulud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7. Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate (sh nende perekonnaliikmete) sõidukulude katmiseks keskusesse tööle asumisel või teenistusest lahkumisel Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle VII lisa artiklid 5 ja 6. Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes peavad tööleasumisel või lõplikul teenistusest lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta. Aastatevahelised erinevused tulenevad töötajaskonna vahetumisest ning uute ja lahkuvate töötajate päritolukohast Kolimiskulud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9. Assigneering on ette nähtud kolimiskulude maksmiseks ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes peavad tööleasumisel või uude töökohta üleviimisel või lõplikul teenistusest lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta. 20

21 Ajutised päevarahad Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10. Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes tõendavad, et nad on pärast tööleasumist (sealhulgas üleviimise korral) vahetanud elukohta. 118 kokku Palkade paranduskoefitsiendid ja kohandamised Palkade paranduskoefitsiendid Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65. Assigneering on ette nähtud paranduskoefitsientide kohaldamiseks ametnike ja ajutiste töötajate töötasude ja ületunnitöö maksetele. 119 kokku PEATÜKK 11 KOKKU LÄHETUSED JA AMETIREISID 130 Lähetused ja ametireisid Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse huvides lähetatud koosseisuliste töötajate transpordikulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade sätetele. 130 kokku Koolitusega seotud lähetused ja ametireisid Koolitusega seotud lähetuskulud Assigneering on ette nähtud väljaspool Luksemburgi toimuvate koolituste lähetuskuludeks. 131 kokku

22 PEATÜKK 13 KOKKU SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR 140 Sotsiaal- ja meditsiiniteenuste infrastruktuur Restoranid ja sööklad p.m Pärast aasta kolimist sööklakulud puuduvad. 140 kokku p.m Meditsiiniteenistus Meditsiiniteenistus Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel kokku Muud kulud Muud kulud Sotsiaalsuhted Osalemine sotsiaaltegevuse komitee toimingutes. Prognoos tugineb Euroopa Komisjoni infrastruktuuri- ja logistikaameti (OIL) prognoosile. Assigneering on ette nähtud eri rahvustest töötajate ühiskondlike suhete edendamise kõigi algatuste julgustamiseks ja rahastamiseks, töötajatele antavaks muuks abiks ja toetusteks ning töötajatele vastuvõttude korraldamise kulude hüvitamiseks. 142 kokku PEATÜKK 14 KOKKU MOBIILSUS 152 Mobiilsus 22

23 Töötajate vahetamine p.m. p.m. 0 Assigneering on ette nähtud kulude katmiseks, mis tekivad keskuse ametnike ja ajutiste töötajate lähetamisel või ajutisel määramisel riigisisestesse või rahvusvahelistesse asutustesse Tõlkekeskuse ametnike ajutine lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori asutustesse või ettevõtetesse. p.m. p.m. 0 Assigneering on ette nähtud kulude katmiseks, mis tekivad keskuse ametnike ja ajutiste töötajate lähetamisel või ajutisel määramisel riigisisestesse või rahvusvahelistesse asutustesse. 152 kokku p.m. p.m. 0 PEATÜKK 15 KOKKU p.m. p.m HOOLEKANDETEENUSED 160 Hoolekandeteenused Eritoetused p.m. p.m. 0 Assigneering on ette nähtud raskes olukorras ametnike, endiste ametnike või surnud ametniku pereliikmete rahalise abistamise kulude katmiseks. 160 kokku p.m. p.m Muud kulud Muud kulud p.m. p.m. 0 Assigneering on ette nähtud perede abistamiseks, uute töötajate vastuvõtmiseks, õigusabikuludeks, skautide ja gaidide toetamiseks, lapsevanemate ühingu sekretariaadi toetamiseks. 162 kokku p.m. p.m Lastehooldusasutused Lastehooldusasutused Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse osamakseteks töötajate lapsehoolduskulude katmiseks muudes kui komisjoni hallatavates lasteaedades. Euroopa Parlamendi esitatud aasta prognoos. 23

24 163 kokku Täiendav abi puuetega inimestele Täiendav abi puuetega inimestele Assigneering on ette nähtud puudest tulenevate vajalikuks tunnistatud ja dokumentaalselt tõendatud kulude (v.a ravikulud) hüvitamiseks teenistuses olevatele puuetega töötajatele, nende abikaasadele ja ülalpeetavatele lastele pärast riiklike toetamisvõimaluste ammendumist. 164 kokku PEATÜKK 16 KOKKU VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD 170 Vastuvõtu- ja esinduskulud Vastuvõtu- ja esinduskulud Assigneering on ette nähtud esinduskulude ja mitmesuguste vastuvõtukulude katmiseks. 170 kokku PEATÜKK 17 KOKKU PENSIONID 190 Pensionid Pensionid ja lahkumistoetused p.m. p.m. 0 Assigneering on ette nähtud pensionideks ja lahkumistoetusteks. 190 kokku p.m. p.m. 0 24

25 PEATÜKK 19 KOKKU p.m. p.m. 0 1 kokku HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD Kinnisvarainvesteeringud, hoonete rent ja seonduvad kulud Hoonete rent ja seonduvad kulud Assigneering on ette nähtud keskuse kasutatavate hoonete või hooneosade ja parkimiskohtade rendi tasumiseks. 200 kokku Kindlustus Kindlustus Assigneering on ette nähtud keskuse kasutatavate hoonete või hooneosade kindlustusmaksete tasumiseks. 201 kokku Vesi, gaas, elekter ja küte Vesi, gaas, elekter ja küte Assigneering on ette nähtud korraliste kulude katmiseks. NHE-hoone ja aasta kulud sisaldusid rendikulus ning seega punktis kokku Puhastus- ja hooldustööd 25

26 Puhastus- ja hooldustööd Assigneering on ette nähtud puhastuskuludeks (korraline puhastus, puhastus-, pesemis-, pesupesemis- ja keemilise puhastuse toodete jms ostmine), seadmete ja tehniliste paigaldiste (liftid, keskküte, kliimaseadmed jms) hoolduskuludeks ning jäätmekõrvalduskuludeks. Suurenemine aastal on peamiselt tingitud asjaolust, et NHEhoone kulud sisalduvad rendikulus ning seega punktis kokku Ruumide sisustamine Ruumide sisustamine Assigneering on ette nähtud hoone sisustamiskulude ja remondikulude katmiseks ja aasta suured summad tulenesid uue serveriruumi ja keskuse uue hoone sisustamise kuludest. 204 kokku Hoonete turvalisus ja valve Hoonete turvalisus ja valve Assigneering on ette nähtud mitmesugusteks hoonete turvalisuse ja ohutusega seotud kuludeks, eelkõige hoonete valve, tulekustutite üürimise ja täitmise, tuletõrjevahendite hankimise ja hooldamise, vabatahtlike tuletõrjujatena tegutsevate ametnike varustuse väljavahetamise ja kohustuslike kontrollkäikude kuludeks. 205 kokku Kinnisvara soetamine Kinnisvara soetamine p.m. p.m. 0 Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse tegevuskoha hoone võimalikuks ostmiseks. 206 kokku p.m. p.m Kinnisvara soetamisele või ehitamisele eelnevad kulud 26

27 Kinnisvara soetamisele või ehitamisele eelnevad kulud p.m. p.m. 0 Assigneering on ette nähtud kinnisvaraga seotud eksperdiaruannete kulude katteks. 208 kokku p.m. p.m Muud kulud Muud kulud p.m. p.m. 0 Assigneering on ette nähtud muude korraliste, kuid konkreetselt sätestamata kulude katmiseks, näiteks muud halduskulud peale teenuste (vesi, gaas, elektrienergia), hooldus, kohalikud maksud ja lisakulutused. 209 kokku p.m. p.m. 0 PEATÜKK 20 KOKKU ANDMETÖÖTLUS 210 Infotehnoloogia Riistvara ja tarkvara ostmine, paigaldamine, hooldamine ja korrashoid Assigneering on ette nähtud arvutiriistvara ostmiseks või liisimiseks, tarkvara arendamiseks, tarkvara/tarkvarapakettide hoolduseks ning andmetöötluse mitmesugusteks tarvikuteks jms. sisaldab ka sideseadmeid, paljundeid ja printereid. Vähenemine aastal on tingitud otsusest teatud IT-seadmeid ostmise asemel liisida ja asjaolust, et aasta eelarves kajastusid keskuse kolimise erakorralised kulud. 210 kokku Tarkvara ja süsteemide käitamise, seadistamise, arendamise ja hoolduse sisseostetavad teenused Assigneering on ette nähtud teenindavate välistöötajate (operaatorid, haldurid, süsteemiinsenerid jms) kulude katmiseks. Vähenemine on tingitud asjaolust, et programmi e-cdt assigneeringud sisalduvad aastal 32. peatükis, mitte siin punktis nagu aastal. 212 kokku

28 PEATÜKK 21 KOKKU VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD 220 Tehnilised seadmed ja elektrooniline kontoritehnika Artikli eelarvepunktid on eelarve paremaks haldamiseks aasta eelarves ühendatud. Kõik kontoriseadmete ja tehniliste seadmete (v.a printerite ja paljundite) ostmise, liisimise, hooldamise ja parandamise kulud sisalduvad punktis e 2201 ja 2202 (seadmete väljavahetamise ja üürimise kulud) ei ole viimastel aastatel kasutatud ning need punktid on seepärast eelarvest eemaldatud Uute seadmete ostmine p.m Alates aasta eelarvest seda eelarvepunkti enam ei kasutata Hooldus, kasutamine ja remont Alates aasta eelarvest seda eelarvepunkti enam ei kasutata Kontoriseadmed Assigneering on ette nähtud elektrooniliste kontoriseadmete ja tehniliste seadmete (v.a printerite ja paljundite) ostmise, liisimise, hooldamise ja parandamise kulude katmiseks aasta assigneeringud on ette nähtud vanade projektorite, kuvarite jt väljavahetamise kulude katmiseks. 220 kokku Mööbel Uue mööbli ostmine Artikli eelarvepunktid on eelarve paremaks haldamiseks aasta eelarves ühendatud. Kõik mööbli ostmise, väljavahetamise, hooldamise, kasutamise ja parandamise kulud sisalduvad punktis Assigneering on ette nähtud mööbli ostmise, väljavahetamise, hooldamise, kasutamise ja parandamise kulude katmiseks aasta assigneeringud on ette nähtud ühe koosolekuruumi sisustuse ostmiseks ja osa kontorimööbli väljavahetamiseks Väljavahetamine Alates aasta eelarvest seda eelarvepunkti enam ei kasutata Hooldus, kasutamine ja remont Alates aasta eelarvest seda eelarvepunkti enam ei kasutata. 221 kokku Sõidukid 28

29 Sõidukite ostmine p.m. p.m. 0 Assigneering on ette nähtud keskusele ametliku sõiduki ostmiseks Sõidukite rent Assigneering on ette nähtud ametisõidukite pikaajaliseks rentimiseks ja sõidukite ajutiseks rentimiseks ettenägematute vajaduste korral Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont Assigneering on ette nähtud sõidukite hooldus- ja käituskuludeks ning ühissõidukite kasutamise kuludeks. 223 kokku Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud Artikli eelarvepunktid on eelarve paremaks haldamiseks aasta eelarves ühendatud. Kõik dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud sisalduvad punktis 2250, mis on muudatuse kajastamiseks ümber nimetatud. e 2251 ja 2254 (raamatukogu eriseadmete, köitmise ja raamatute hooldamise kulud) ei ole viimastel aastatel kasutatud ning need punktid on seepärast eelarvest eemaldatud Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud Assigneering on ette nähtud raamatute ostmiseks, ajalehtede ja perioodiliste väljaannete, veebiteenuste (nt sõnastike) tellimiseks ning muude dokumentatsiooni ja raamatukogu kulude katmiseks Ajalehtede ja ajakirjade tellimine Alates aasta eelarvest seda eelarvepunkti enam ei kasutata Tõlkijate sõnaraamatud Alates aasta eelarvest seda eelarvepunkti enam ei kasutata. 225 kokku PEATÜKK 22 KOKKU JOOKSVAD HALDUSKULUD 230 Kirja- ja kontoritarbed Kirja- ja kontoritarbed Assigneering on ette nähtud paberi- ja kontoritarvete ostmiseks. 29

30 230 kokku Finantskulud Pangakulud Assigneering on ette nähtud pangakulude ja pankadevahelise sidevõrgu kasutamise kulude katmiseks Kursikahjud p.m. p.m. 0 Assigneering on ette nähtud keskuse eelarve täitmisel tekkivate nende kursikahjude katmiseks, mida ei saa kursikasudega tasakaalustada. 232 kokku Õigusabikulud Õigusabikulud Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja juristide või muude ekspertide teenuste kulude katmiseks. 233 kokku Kahjud Kahjud p.m. p.m. 0 Assigneering on ette nähtud kahjude katmiseks ja keskuse vastu esitatud nõuete rahuldamiseks (tsiviilvastutus). 234 kokku p.m. p.m Muud tegevuskulud Mitmesugused kindlustused Assigneering on ette nähtud komplekskindlustuse, tsiviilvastutuskindlustuse, vargusevastase kindlustuse ning raamatupidamistöötajate ja avansikontode haldajate vastutuskindlustuse kulude katmiseks Mitmesugused sisekoosolekute kulud Assigneering on ette nähtud sisekoosolekute korraldamiskulude katmiseks Osakondade kolimine Assigneering on ette nähtud kolimiskulude, nii hoonesisese kui ka uude hoonesse kolimise kulude katmiseks. 30

31 Muud kulud Assigneering on ette nähtud muude konkreetselt sätestamata tegevuskulude katmiseks. 235 kokku Institutsioonidevahelised teenused Komisjoni osutatavad kirjaliku tõlke teenused p.m. p.m. 0 Assigneering on ette nähtud keskuse nimel komisjoni tehtava tõlketöö, sealhulgas masinakirja kulude katmiseks Suuline tõlge p.m. 0 Assigneering on ette nähtud suulise tõlke teenuste kulude katmiseks eelkõige ELi institutsioonide poolt keskusele esitatavate arvete alusel. Suurenemise tingis suulise tõlke teenuste vajadus tõlketeenuste välistöövõtjate konverentsil Komisjoni haldusabi Assigneering on ette nähtud keskusele komisjoni osutatava haldusabi kuludeks Väljaanded Assigneering on ette nähtud põhiliselt keskuse eelarve, tegevusaruande ja muu teabevahetuse ja suhtekorralduse kulude, samuti aastal tõlkekeskuse asutamismääruse võimalikust muutmisest tulenevate kulude katmiseks Teabe levitamine Assigneering on ette nähtud kõikide teabe levitamise ja eelkõige edendus- ja turundustegevuse kulude (kataloogid, brošüürid, reklaammaterjal, turu-uuringud jms) ning avalikkusele ja klientidele antava teabe ja abi kulude katmiseks. 239 kokku PEATÜKK 23 KOKKU POSTI- JA SIDEKULUD 240 Postikulud Postikulud ja kättetoimetamistasud Assigneering on ette nähtud postiteenistuse või kättetoimetamistasude ning postipakkide saatmise kulude katmiseks. 31

32 240 kokku Sidekulud Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud Assigneering on ette nähtud telefoni, faksi ja telekonverentside abonement- ja sidekulude ning andmesidekulude katmiseks. Sideseadmete kulud sisalduvad punktis Eri aastate assigneeringute erinevus tuleneb asjaolust, et mõni aasta projekt (eelkõige andmekeskuse projekt) rakendati aastal, samuti keskuse aasta kolimise kuludest. Kolimise tõttu vähenevad aasta kulud, sest vähenevad hoonetevahelise side kulud. 241 kokku PEATÜKK 24 KOKKU KOOSOLEKUKULUD 250 Ametlike ja muude koosolekute kulud Koosolekute üldkulud Assigneering on ette nähtud koosolekutel, komisjonides, töörühmades ja seminaridel osalema kutsutud ekspertide ja muude külaliste ning institutsioonidevaheliste komiteede liikmete sõidukulude, päevarahade ja muude kulude katmiseks. 250 kokku Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud Assigneering on ette nähtud konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulude katmiseks. Assigneering on ette nähtud ka selliste väliskoosolekute korraldamiskulude katmiseks, mida ei kata olemasolev infrastruktuur. Suurenemise aastal tingis tõlketeenuste välistöövõtjate konverents. 32

33 255 kokku PEATÜKK 25 KOKKU KESKUSE JUHTORGAN 260 Ametlike ja muude koosolekute kulud Haldusnõukogu koosolekud Assigneeringud on ette nähtud koosolekutel, komisjonides ja töörühmades osalema kutsutud haldusnõukogu liikmete sõidukulude, päevarahade muude kulude katteks. Suurenemise tingis võimalik vajadus korraldada aastal haldusnõukogu erakorraline koosolek. 260 kokku Haldusnõukogu koosolekute korraldamine Haldusnõukogu koosolekute korraldamine Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu koosolekute korralduskuludeks. Suurenemise tingis võimalik vajadus korraldada aastal haldusnõukogu erakorraline koosolek. 261 kokku Suuline tõlge Suuline tõlge Assigneering on ette nähtud suulise tõlke teenuste kulude katmiseks, eelkõige ELi institutsioonide poolt tõlkekeskusele esitatavate haldusnõukogu koosolekute arvete alusel. Suurenemise tingis võimalik vajadus korraldada aastal haldusnõukogu erakorraline koosolek. 265 kokku PEATÜKK 26 KOKKU

34 27 TEAVE: HANKIMINE, ARHIIVIMINE, ESITAMINE, LEVITAMINE 270 Piiratud konsultatsioonid, uuringud ja küsitlused Piiratud konsultatsioonid, uuringud ja küsitlused Assigneering on ette nähtud haldusvaldkondade pädevatelt ekspertidelt konsultatsioonide, uuringute ja küsitluste, nimelt hinnanguaruannete tellimiseks ja välisekspertide töötasudeks. 270 kokku PEATÜKK 27 KOKKU kokku TEGEVUSKULUD 30 VÄLISTÕLKETEENUSED 300 Välistõlketeenused Välistõlketeenused Assigneering on ette nähtud sisseostetud keeleteenuste, nimelt ühenduse kaubamärkide ja dokumentide tõlkimise, tõlgete toimetamise ja muutmise ning lähtetekstide toimetamise, samuti terminoloogiategevuse, terminiloetelude tõlkimise ja toimetamise katteks. 300 kokku PEATÜKK 30 KOKKU INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD 34

35 310 Institutsioonidevahelise koostöö kulud Institutsioonidevahelise keelekoostöö kulud Assigneering on ette nähtud institutsioonidevahelise kirjaliku ja suulise tõlke komitee (ICTI) osutatud tegevuste kulude katmiseks eesmärgiga edendada institutsioonidevahelist keelekoostööd. 310 kokku PEATÜKK 31 KOKKU PROGRAMMI E-CDT KULUD Peatükis on kirjendatud programmi e-cdt kulud, mis on üle kantud erakorraliste investeeringute reservist eelkõige aastal tehtud assigneering ja see on muudetud punktiks Programmi e-cdt kulud Programmi e-cdt lähetuskulud ja muud personalikulud Assigneering on ette nähtud programmiga e-cdt seoses lähetatud töötajate transpordikulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks Programmi e-cdt mitmesugused tegevuskulud Assigneering on ette nähtud programmi e-cdt mitmesuguste tegevuskulude, v.a IT-kulude katmiseks Programmi e-cdt seadmete ja tarkvara kulud Assigneering on ette nähtud programmi e-cdt seadmete ja tarkvara kulude katmiseks Programmiga e-cdt seonduv IT-nõustamine Assigneering on ette nähtud programmiga e-cdt seonduva IT-nõustamise kulude katmiseks. 320 kokku PEATÜKK 32 KOKKU kokku

36 10 RESERV 100 MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD 1000 Määratlemata otstarbega assigneeringud Hinnastabiilsuse reserv p.m Alalise eelfinantseerimisfondi moodustamise reserv p.m. p.m aastal loodud hinnastabiilsuse reserv aasta summa vastab aasta eelarve hinnangulisele ülejäägile. Reserv keskuse finantsmääruse artiklis 59a ette nähtud alalise eelfinantseerimisfondi moodustamiseks. Vastavalt finantsmääruse rakendamist üksikasjalikult sätestava määruse artikli 58 lõikele 2 ei või alaline eelfinantseerimisfond olla väiksem kui neli kaheteistkümnendikku eelarveaasta assigneeringutest Vaidlusaluse palgatõusu reserv Reserv sisaldab summat, mis tasakaalustab aasta 1,7% palgatõusu ja aasta 1,7% palgatõusu mõju aasta personalikuludele ja aastal palku ei kohandata Erakorraliste investeeringute reserv p.m. p.m Kolimiskulude reserv p.m. p.m. 0 Reserv loodi aastal, et katta keskuse aasta kolimiskulud. Reserv ammendati aastal (esitatud punkti 5016 tuluna) kokku PEATÜKK 100 KOKKU kokku KÕIK KOKKU

37 LISA 1 AMETIKOHTADE LOETELU Tegevusüksused ja palgaastmed Täidetud Alalised ametikohad Ajutised ametikohad s kinnitatud ametikohad Alalised ametikohad Ajutised ametikohad s kinnitatud ametikohad Alalised ametikohad Ajutised ametikohad AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD KOKKU AD AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST KOKKU AST KOKKU TÖÖTAJAID KOKKU Üks alaline AD 5 ametikoht on muudetud ajutiseks AD 6/AD 5 ametikohaks, vastavalt mitmeaastasele personalipoliitika kavale. Üks ajutine AD 8 ametikoht on muudetud ajutiseks AD 5 ametikohaks.

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Reservnimekirja koostamise teade Raamatupidamis- ja eelarveametnik (palgaaste AD 8) haldusosakond Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööam

Reservnimekirja koostamise teade Raamatupidamis- ja eelarveametnik (palgaaste AD 8) haldusosakond Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööam Reservnimekirja koostamise teade Raamatupidamis- ja eelarveametnik (palgaaste AD 8) haldusosakond Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) Viide: ACER/2016/19 Avaldamine Ametikoha

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) asutuseväline vaba ametikoha teade VIIDE: EASO/2019/TA/012 Ametinimetus: Lepingu liik: teabe- ja analüüsi

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) asutuseväline vaba ametikoha teade VIIDE: EASO/2019/TA/012 Ametinimetus: Lepingu liik: teabe- ja analüüsi Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) asutuseväline vaba ametikoha teade VIIDE: EASO/2019/TA/012 Ametinimetus: Lepingu liik: teabe- ja analüüsiametnik ajutine teenistuja Tegevusüksus ja palgaaste:

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) asutuseväline vaba ametikoha teade VIIDE: EASO/2019/TA/017 Ametinimetus: sertifitseerimisametnik / didakt

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) asutuseväline vaba ametikoha teade VIIDE: EASO/2019/TA/017 Ametinimetus: sertifitseerimisametnik / didakt Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) asutuseväline vaba ametikoha teade VIIDE: EASO/2019/TA/017 Ametinimetus: sertifitseerimisametnik / didaktikaametnik Lepingu liik: ajutine teenistuja Tegevusüksus

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

KÜSIMUSED & VASTUSED TÖÖLEVÕTMINE 1. Millised dokumendid tuleb töölevõtmiseks esitada? Loetelu dokumentidest, mis tuleb üles laadida rakendusse People

KÜSIMUSED & VASTUSED TÖÖLEVÕTMINE 1. Millised dokumendid tuleb töölevõtmiseks esitada? Loetelu dokumentidest, mis tuleb üles laadida rakendusse People KÜSIMUSED & VASTUSED TÖÖLEVÕTMINE 1. Millised dokumendid tuleb töölevõtmiseks esitada? Loetelu dokumentidest, mis tuleb üles laadida rakendusse People, leiate tööpakkumisest, mille rakenduse kaudu saite/saate.

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Aruanne ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega

Aruanne ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega C 426/64 ET Euroopa Liidu Teataja 12.12.2017 ARUANNE ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega (2017/C 426/09) SISUKORD Punkt Lk Lehekülg

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev EGESIF_15_0018-02 final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettevalmistamise, kontrolli ja heakskiitmise kohta VASTUTUSE

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja

Euroopa Liidu Teataja Euroopa Liidu Teataja C 299 A Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 58. aastakäik 11. september 2015 Sisukord V Teated HALDUSMENETLUSED Euroopa Komisjon 2015/C 299 A/01 Teade vaba ametikoha kohta: Maltas

Rohkem