EUROOPA KESKPIKA ILMAENNUSTUSE KESKUSE ASUTAMISE KONVENTSIOON

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EUROOPA KESKPIKA ILMAENNUSTUSE KESKUSE ASUTAMISE KONVENTSIOON"

Väljavõte

1 EUROOPA KESKPIKA ILMAENNUSTUSE KESKUSE ASUTAMISE KONVENTSIOON

2 Konventsiooni osalisriigid, tunnistades, et ilmastikust tulenevad ohud inimeste elule ja tervisele ning majandusele ja varale muutuvad järjest olulisemaks; olles veendunud, et keskpika ilmaennustuse kvaliteedi paranemine aitab kaasa rahva kaitsele ja turvalisusele; olles ühtlasi veendunud, et selleks tehtav teaduslik ja tehniline uurimistöö annab väärtusliku tõuke meteoroloogia arengule Euroopas; arvestades, et nende eesmärkide saavutamiseks vajalike vahendite suurusjärk ületab taseme, mis on üldjuhul võimalik riiklikul tasandil; nentides keskpika ilmaennustuse kvaliteedi tuntava paranemise tähtsust Euroopa majanduse jaoks; veel kord kinnitades, et rahvusvahelise staatusega autonoomse Euroopa keskuse asutamine on sobiv viis nimetatud eesmärkide saavutamiseks; olles veendunud, et keskus saab anda väärtusliku panuse keskkonnaseire teadusliku aluse arendamisse; nentides, et keskusest võib abi olla ka teadlaste ülikoolijärgses õppes; kinnitades, et keskuse tegevus annab ühtlasi vajaliku panuse Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) ja muude asjakohaste asutuste teatavatesse programmidesse; arvestades keskuse asutamise potentsiaalset tähtsust Euroopa tööstuse arengu jaoks andmetöötluse vallas; pidades silmas tahet laiendada keskuse liikmesust rohkematele riikidele, on kokku leppinud järgmises. Artikkel 1. Asutamine, nõukogu, liikmesriigid, peakontor, keeled 1. Käesolevaga asutatakse Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskus (ECMWF; edaspidi keskus). 2. Keskuse organid on nõukogu ja peadirektor. Nõukogule on abiks teaduslik nõuandekomitee ja finantskomitee. Kõik organid ja komiteed täidavad oma ülesandeid konventsioonis ette nähtud piirides ja tingimustel. 3. Keskuse liikmed (edaspidi liikmesriigid) on konventsiooni osalisriigid. 4. Keskusel on iga liikmesriigi territooriumil iseseisev õigusvõime. Eelkõige võib ta sõlmida lepinguid, soetada ning käsutada vallas- ja kinnisvara ning olla kohtus hagejaks või kostjaks.

3 5. Keskuse peakontor asub Shinfield Parkis Readingi lähedal (Berkshire'is) Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi territooriumil, kui nõukogu kooskõlas artikli 6 lõike 1 punktiga g ei otsusta teisiti. 6. Keskuse ametlikud keeled on liikmesriikide riigikeeled. Selle töökeeled on inglise, prantsuse ja saksa keel. Ametlike ja töökeelte kasutamise ulatuse määrab kindlaks nõukogu kooskõlas artikli 6 lõike 2 punktiga l. Artikkel 2. Ülesanded, eesmärgid ja tegevus 1. Keskuse põhiülesanneteks on keskpika ilmaennustuse võimekuse arendamine ja liikmesriikidele keskpikkade ilmaprognooside tagamine. 2. Keskuse eesmärgid on järgmised: a) töötada välja ja regulaarselt rakendada atmosfääri, hüdrosfääri ning Maa süsteemi vastastikku toimivate osade dünaamika, termodünaamika ja koostise globaalseid mudeleid ning andmete assimileerimise süsteeme, et i. koostada arvmeetodite abil prognoose; ii. iii. tagada prognooside jaoks vajalikud lähtetingimused ja panustada Maa süsteemi asjakohaste osade seiresse; b) teha teaduslikku ja tehnilist uurimistööd prognooside kvaliteedi parandamiseks; c) koguda ja säilitada asjakohaseid andmeid; d) teha liikmesriikidele kõige sobivamas vormis kättesaadavaks punktidega a ja b ette nähtud tulemused ning punktis c nimetatud andmed; e) teha liikmesriikidele nende uurimistöö jaoks, sealhulgas eelisjärjekorras numbrilise ilmaennustuse valdkonnas, kättesaadavaks piisav osa arvutusvõimsusest, kusjuures osakaalu määrab kindlaks nõukogu; f) aidata kaasa Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni programmide rakendamisele; g) aidata kaasa liikmesriikide teadustöötajate täiendõppele numbrilise ilmaennustuse valdkonnas. 3. Keskus rajab ja hoiab töös käitisi, mis on vajalikud lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmiseks ja lõikes 2 määratud eesmärkide saavutamiseks. 4. Keskus üldjuhul avaldab oma tegevuse teaduslikud ja tehnilised tulemused või teeb need nõukogu määratud tingimustel muul moel kättesaadavaks, kuivõrd need tulemused ei ole hõlmatud artikliga Keskus võib tegeleda kolmandate isikute taotluse korral tegevustega, mis on kooskõlas keskuse ülesannete ja eesmärkidega ning mille nõukogu on artikli 6 lõike 2 punkti g kohaselt heaks kiitnud. Selliste tegevuste kulud kannab asjaomane kolmas isik. 6. Keskus võib kooskõlas artikli 11 lõikega 3 viia ellu valikprogramme.

4 Artikkel 3. Koostöö teiste õigussubjektidega 1. Keskus teeb oma eesmärkide saavutamiseks suurimal võimalikul määral, mis on kooskõlas rahvusvaheliste meteoroloogiatraditsioonidega, koostööd liikmesriikide valitsuste ja riigiasutustega, keskusesse mittekuuluvate riikidega ning rahvusvaheliste riiklike või valitsusväliste teadus- ja tehnikaorganisatsioonidega, kelle tegevus on seotud keskuse eesmärkidega. 2. Keskus võib selleks sõlmida koostöölepinguid: a) riikidega artikli 6 lõike 1 punktis e või artikli 6 lõike 3 punktis j sätestatud tingimustel; b) liikmesriikide riiklike teadus- ja tehnikaasutustega ning lõikes 1 osutatud rahvusvaheliste organisatsioonidega artikli 6 lõike 3 punktis j sätestatud tingimustel; c) kolmandate riikide riiklike teadus- ja tehnikaasutustega artikli 6 lõike 1 punktis e sätestatud tingimustel. 3. Lõikes 2 viidatud koostöölepingutega tohib keskuse arvutusvõimsust kättesaadavaks teha ainult liikmesriikide avalik-õiguslikele asutustele. Artikkel 4. Nõukogu 1. Nõukogul on konventsiooni rakendamiseks vajalikud volitused ja ta võtab vastu selleks vajalikud meetmed. 2. Nõukogu koosneb iga liikmesriigi kuni kahest esindajast, kellest üks peaks esindama oma riigi meteoroloogiateenistust. Need esindajad võivad nõukogu koosolekutel saada abi nõustajatelt. Nõukogu töös kutsutakse vaatlejana osalema Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni esindaja. 3. Nõukogu valib oma liikmete hulgast presidendi ja asepresidendi, kes nimetatakse ametisse üheks aastaks ja keda ei tohi tagasi valida rohkem kui kaks korda järjest. 4. Nõukogu tuleb kokku vähemalt üks kord aastas. See kutsutakse kokku presidendi taotluse korral või vähemalt ühe kolmandiku liikmesriikide taotluse korral. Nõukogu koosolekud peetakse keskuse peakontoris, kui nõukogu erandkorras ei otsusta teisiti. 5. President ja asepresident võivad oma ülesannete täitmisel paluda abi peadirektorilt. 6. Nõukogu võib luua nõuandekomiteesid ning määrata kindlaks nende koosseisu ja ülesanded.

5 Artikkel 5. Hääletamine nõukogus 1. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on enamiku hääleõiguslike liikmesriikide esindajad. 2. Igal liikmesriigil on nõukogus üks hääl. Liikmesriik kaotab nõukogus hääleõiguse, kui tema tasumata osamaksu summa ületab artikli 13 alusel kehtestatud osamaksu käimasoleva eelarveaasta ja sellele eelneva eelarveaasta eest. Nõukogu võib artikli 6 lõike 3 punkti l alusel siiski anda liikmesriigile loa hääletustel osaleda. 3. Nõukogu koosolekute vahelisel ajal võib nõukogu kiireloomuliste küsimuste otsustamiseks hääletada posti teel. Sellistel juhtudel on kvoorumiks hääleõiguslike liikmesriikide enamus. 4. Ühehäälsuse ja konventsioonis sätestatud erinevate häälteenamuste määramisel võetakse arvesse ainult otsuse poolt või vastu antud hääli ning juhtudel, kus nõukogu järgib artikli 6 lõikes 2 sätestatud menetlust, ka hääletusel osalevate liikmesriikide osamaksusid.

6 Artikkel 6. Häälteenamus 1. Järgmistes küsimustes peab nõukogu olema ühehäälne: a) keskuse tegevusprogrammi rakendamisega seotud kulude ülemmäära kehtestamine viieks aastaks pärast konventsiooni jõustumist; b) otsus riikide konventsiooniga ühinemise kohta artikli 23 kohaselt ja ühinemistingimuste kehtestamine artikli 13 lõike 3 kohaselt; c) otsus riigilt liikmesuse äravõtmise kohta artikli 20 alusel, kusjuures asjaomane riik ei võta sellest hääletusest osa; d) otsus keskuse lõpetamise kohta artikli 21 lõigete 1 ja 2 kohaselt; e) peadirektori volitamine kolmandate riikidega ning nende teadus- ja tehnikaasutustega koostöölepingute üle läbirääkimiste pidamiseks ja nende sõlmimiseks; f) täiendavate lepingute sõlmimine ühe või mitme liikmesriigiga artiklis 16 sätestatud eesõiguste ja puutumatuse protokolli artikli 22 alusel selle protokolli rakendamise eesmärgil; g) otsus ECMWFi peakontori üleviimise kohta artikli 1 lõike 5 kohaselt.

7 2. Järgmistes küsimustes on nõutav nõukogu liikmesriikide kahekolmandikuline häälteenamus, kusjuures asjaomaste riikide osamaksude summa peab moodustama vähemalt kaks kolmandikku kõigist keskuse eelarvesse laekuvatest osamaksudest: a) keskuse finantseeskirja vastuvõtmine; b) keskuse aastaeelarve ja lisatud personalivajaduse tabeli ning vajaduse korral lisavõi paranduseelarvete vastuvõtmine artikli 12 lõike 3 kohaselt ning järgmise kolme eelarveaasta tulude ja kulude üldise eelarvestuse kinnitamine; kui nõukogu ei ole eelarvet veel vastu võtnud, volitab ta peadirektorit tegema igas kuus kulutusi ja makseid summas, mis ületab artikli 12 lõike 5 esimeses lõigus sätestatud piirmäära; c) keskuse tegevusprogrammi vastuvõtmine artikli 11 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse lõike 1 punkti a; d) peadirektori ettepanekul otsuste langetamine seoses mis tahes kinnisvara ja seadmetega, mille soetamise või rentimisega keskuse poolt kaasnevad märkimisväärsed kulud; e) valikprogrammide menetluskorra vastuvõtmine artikli 11 lõike 3 kohaselt; f) konkreetsete valikprogrammide vastuvõtmine artikli 11 lõike 3 kohaselt; g) kolmandate isikute taotletud tegevuste heakskiitmine artikli 2 lõike 5 kohaselt; h) otsus keskuse toodete ja muude töötulemuste jaotuspõhimõtete kohta; i) otsus meetmete kohta, mis tuleb võtta konventsiooni denonsseerimise korral artikli 19 tähenduses; j) otsus selle kohta, et keskust ei lõpetata konventsiooni denonsseerimisel artikli 21 lõike 1 tähenduses, kusjuures denonsseerivad liikmesriigid ei osale hääletusel selle küsimuse üle; k) keskuse lõpetamise korral selle likvideerimistingimuste kindlaksmääramine artikli 21 lõike 3 kohaselt; l) ametlike ja töökeelte kasutamise ulatuse kindlaksmääramine artikli 1 lõike 6 kohaselt.

8 3. Järgmistes küsimustes on nõutav nõukogu kahekolmandikuline häälteenamus: a) töökorra vastuvõtmine; b) keskuse personalieeskirja ja personali palgaastmestiku vastuvõtmine ning personali lisahüvitiste iseloomu ja nende andmise reeglite kindlaksmääramine, samuti ametnike tööülesannete täitmise raames tehtud tööga seotud tööstusomandi õigustesse ja autoriõigustesse puutuvate õiguste määratlemine; c) keskuse ja selle riigi vahel, kelle territooriumil keskuse peakontor asub, artikli 16 kohaselt sõlmitava lepingu heakskiitmine; d) keskuse peadirektori ja tema asetäitja nimetamine kuni viieks aastaks, kusjuures neid võib korduvalt kuni viieks aastaks tagasi nimetada; e) audiitorite arvu, nende volituste kestuse ja töötasu suuruse kindlaksmääramine ning nende nimetamine artikli 14 lõike 2 kohaselt; f) peadirektori või tema asetäitja volituste lõpetamine või peatamine, võttes arvesse nende suhtes kohaldatava personalieeskirja sätteid; g) teadusliku nõuandekomitee töökorra heakskiitmine artikli 7 lõike 4 kohaselt; h) liikmesriikide osamaksude jaotuse vastuvõtmine artikli 13 lõigete 1 ja 3 kohaselt ning otsus liikmesriigi osamaksu suuruse ajutise langetamise kohta asjaomases riigis valitsevate eriliste asjaolude tõttu artikli 13 lõike 2 kohaselt; i) eelmise eelarveaasta raamatupidamisaruannete ning keskuse varade ja kohustuste bilansi iga-aastane hindamine pärast audiitori aruande arvessevõtmist ning heakskiidu andmine peadirektori tegevusele eelarve täitmisel; j) peadirektori volitamine koostöölepingute üle läbirääkimiste pidamiseks ja nende sõlmimiseks liikmesriikide riiklike teadus- ja tehnikaasutustega ning rahvusvaheliste riiklike või valitsusväliste teadus- ja tehnikaorganisatsioonidega, kelle tegevus on seotud keskuse eesmärkidega; k) selliste tingimuste kindlaksmääramine, mille korral liikmesriikidele artikli 15 lõigete 2 ja 3 alusel antud litsentse võib rakendada ka muul otstarbel kui ilmaennustuseks; l) artikli 5 lõikes 2 sätestatud juhul otsuse langetamine selle kohta, et liikmesriigile võib alles jätta hääleõiguse, kusjuures asjaomane liikmesriik ei osale hääletusel selle küsimuse üle; m) konventsiooni muutmiseks liikmesriikidele artikli 18 kohaselt soovituste tegemine; n) artikliga 16 ette nähtud eesõiguste ja puutumatuse protokolli artikli 17 alusel selle kindlaksmääramine, milliste koosseisuliste töötajate kategooriate suhtes kohaldatakse osaliselt või täielikult protokolli artikleid 13 ja 15 ning milliste ekspertide kategooriate suhtes kohaldatakse protokolli artiklit 14; o) keskuse pikaajalise strateegia vastuvõtmine artikli 11 lõike 2 kohaselt.

9 4. Kui kvalifitseeritud häälteenamust ei ole täpsustatud, teeb nõukogu otsuseid lihthäälteenamusega. Artikkel 7. Teaduslik nõuandekomitee 1. Teaduslikku nõuandekomiteesse kuulub kaksteist liiget, kelle nõukogu nimetab isikuliselt ametisse neljaks aastaks. Komitee koosseisu uuendatakse igal aastal neljandiku ulatuses. Liikme võib järjest ametisse nimetada kuni kaheks ametiajaks. Komitee töös kutsutakse osalema Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni esindaja. Komitee liikmed valitakse liikmesriikide teadlaste hulgast ja nad esindavad keskuse tegevusega seotud teadusharusid võimalikult mitmekülgselt. Peadirektor esitab nõukogule kandidaatide nimekirja. 2. Komitee koostab nõukogule esitamiseks arvamused ja soovitused keskuse peadirektori koostatud tegevusprogrammi kavandi kohta ja kõigi komiteele nõukogu poolt esitatud küsimuste kohta. Peadirektor hoiab komiteed kursis programmi rakendamisega. Komitee esitab arvamused saavutatud tulemuste kohta. 3. Konkreetsete lahendamist vajavate probleemide korral võib komitee kutsuda oma töös osalema eksperte, eelkõige keskust kasutavate teenistuste juures töötavaid isikuid. 4. Komitee koostab oma töökorra. Töökord jõustub pärast seda, kui nõukogu on selle artikli 6 lõike 3 punkti g kohaselt heaks kiitnud. Artikkel 8. Finantskomitee 1. Finantskomiteesse kuuluvad: a) üks esindaja kõigist neljast suurimat osamaksu tasuvast liikmesriigist; b) ülejäänud liikmesriikide esindajad, kes nimetatakse ametisse üheks aastaks, kusjuures ükski nendest liikmesriikidest ei tohi olla komitees esindatud rohkem kui kaks ametiaega järjest. Selliste esindajate arv moodustab viiendiku ülejäänud liikmesriikide arvust. 2. Komitee koostab finantseeskirjas sätestatud tingimuste kohaselt nõukogule esitamiseks arvamused ja soovitused kõigi nõukogule esitatud finantsküsimuste kohta ja täidab talle nõukogu poolt delegeeritud finantsülesandeid.

10 Artikkel 9. Peadirektor 1. Peadirektor on keskuse tegevjuht. Ta esindab keskust suhetes kolmandate isikutega. Ta vastutab nõukogu ees keskusele määratud ülesannete täitmise eest. Ta võtab ilma hääleõiguseta osa kõigist nõukogu koosolekutest. Nõukogu nimetab isiku, kes täidab peadirektori ülesandeid ajutiselt. 2. Peadirektor: a) võtab kõik vajalikud meetmed keskuse nõuetekohaseks toimimiseks; b) kasutab talle personalieeskirjaga antud volitusi, võttes arvesse artikli 10 lõiget 4; c) esitab nõukogule keskuse tegevusprogrammi kavandi ja pikaajalise strateegia koos teadusliku nõuandekomitee arvamuste ja soovitustega; d) koostab keskuse eelarve ja täidab seda kooskõlas finantseeskirjaga; e) peab täpset arvet keskuse kõigi tulude ja kulude üle kooskõlas finantseeskirjaga; f) esitab kord aastas nõukogule heakskiitmiseks eelarve täitmisega seotud raamatupidamisaruanded ning varade ja kohustuste bilansi, mis koostatakse iga kord finantseeskirja kohaselt, samuti keskuse tegevusaruande; g) sõlmib artikli 6 lõike 1 punkti e ja artikli 6 lõike 3 punkti j kohaselt keskuse eesmärkide saavutamiseks vajalikke koostöölepinguid. 3. Peadirektorit abistavad tema ülesannete täitmisel keskuse teised koosseisulised töötajad.

11 Artikkel 10. Isikkoosseis 1. Kui teisest lõigust ei tulene teisiti, kehtib keskuse isikkoosseisule personalieeskiri, mille nõukogu võtab vastu artikli 6 lõike 3 punkti b kohaselt. Kui keskuse koosseisulise töötaja teenistustingimused ei kuulu personalieeskirja reguleerimisalasse, kohaldatakse tema suhtes selles riigis kehtivaid seadusi, kus ta oma tööülesandeid täidab. 2. Töötajate värbamine toimub isikliku kvalifikatsiooni alusel, võttes arvesse keskuse rahvusvahelist iseloomu. Ühtegi ametikohta ei tohi reserveerida mingi kindla liikmesriigi kodanikele. 3. Keskus võib tööle võtta liikmesriikide riigiasutuste töötajaid, kes lähetatakse keskusesse mingiks kindlaks ajavahemikuks. 4. Nõukogu kiidab heaks personalieeskirjas määratletud kõrgema järgu ametnike, nagu ka finantskontrolöri ja tema asetäitja nimetamise ja töölt vabastamise. 5. Personalieeskirja või töötajate töölepingute täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse personalieeskirja kohaselt. 6. Kõik keskuse juures töötavad isikud alluvad peadirektorile ja peavad täitma kõiki nõukogu heaks kiidetud üldreegleid. 7. Iga liikmesriik on kohustatud arvestama peadirektori ja keskuse teiste ametnike kohustuste rahvusvahelist iseloomu. Peadirektor ja teised ametnikud ei palu ega aktsepteeri tööülesannete täitmisel juhiseid üheltki valitsuselt ega keskuseväliselt asutuselt.

12 Artikkel 11. Tegevusprogramm, pikaajaline strateegia ja valikprogrammid 1. Nõukogu võtab keskuse tegevusprogrammi vastu peadirektori ettepanekul artikli 6 lõike 2 punkti c kohaselt. Programm hõlmab põhimõtteliselt nelja-aastast perioodi ning seda kohandatakse ja täiendatakse igal aastal veel ühe aasta jaoks. Selles fikseeritakse kulude ülemmäär programmi kestuse vältel ning ühtlasi hõlmab see programmi rakendamisega kaasnevate kulude eelarvestust iga aasta ja iga põhikategooria kohta. Kulude ülemmäära võib muuta ainult artikli 6 lõike 2 punktis c sätestatud menetluse kohaselt. 2. Keskuse pikaajaline strateegia koostatakse sellistel aegadel ja sellisteks ajavahemikeks, nagu nõukogu on otsustanud. Nõukogu kaalub selle koostamist vähemalt kord viie aasta tagant. Pikaajaline strateegia annab ülevaate keskuse strateegilistest eesmärkidest ja tegevussuundadest strateegia elluviimise aja jooksul. Nõukogu võtab strateegia vastu peadirektori ettepanekul artikli 6 lõike 3 punkti o kohaselt. 3. Valikprogramm on liikmesriigi või liikmesriikide rühma välja pakutud programm, milles osalevad kõik liikmesriigid, välja arvatud need, kes kuulutavad end ametlikult mitteosalevateks riikideks, ning mis panustab keskuse artikli 2 lõigetes 1 ja 2 määratud ülesannetesse ja eesmärkidesse. a) Nõukogu võtab valikprogrammide menetluskorra vastu artikli 6 lõike 2 punkti e kohaselt. b) Nõukogu võtab konkreetsed valikprogrammid vastu artikli 6 lõike 2 punkti f kohaselt.

13 Artikkel 12. Eelarve 1. Keskuse eelarve koostatakse finantseeskirjades sätestatud tingimustel igaks eelarveaastaks enne asjaomase aasta algust. Keskuse kulud kaetakse liikmesriikide osamaksudest ja keskuse muudest tuludest. Eelarve tulud ja kulud peavad olema tasakaalus. Eelarve koostatakse selle riigi valuutas, kus asub keskuse peakontor. 2. Keskuse kõigi kulude ja tulude kohta koostatakse igal eelarveaastal üksikasjalik eelarvestus, mis esitatakse ka eelarves. Eelarveaastast kaugemale ulatuva ajavahemikuga seotud kulukohustuste assigneeringuid võidakse lubada finantseeskirjas sätestatud tingimustel. Lisaks sellele koostatakse kulude ja tulude üldine eelarvestus kõigi põhikategooriate kaupa järgmiseks kolmeks eelarveaastaks. 3. Nõukogu võtab artikli 6 lõike 2 punkti b kohaselt vastu iga eelarveaasta eelarve ja selle lisana keskuse ametikohtade tabeli ning vajaduse korral lisa- või paranduseelarved ning kinnitab järgmise kolme eelarveaasta tulude ja kulude üldise eelarvestuse. 4. Eelarve vastuvõtmine nõukogu poolt: a) kohustab kõiki liikmesriike andma keskuse käsutusse eelarves ette nähtud osamaksed; b) annab peadirektorile õiguse võtta kohustusi ja teha makseid selleks kavandatud assigneeringute piires. 5. Kui nõukogu ei ole eelarvet eelarveaasta alguseks vastu võtnud, võib peadirektor igas kuus võtta kohustusi ja teha makseid igas peatükis kuni ühe kaheteistkümnendiku ulatuses eelmise eelarveaasta eelarve assigneeringutest, tingimusel et tema käsutuses olevad assigneeringud ei ületa ühte kaheteistkümnendikku eelarveprojektis ettenähtutest. Liikmesriigid maksavad ajutiselt ja artiklis 13 sätestatud jaotuse alusel igas kuus rahasumma, mis on vajalik esimeses lõigus sätestatu kohaldamiseks. 6. Eelarvet täidetakse finantseeskirjas sätestatud tingimuste kohaselt.

14 Artikkel 13. Liikmesriikide osamaksud 1. Iga liikmesriik maksab keskusele konverteeritavas valuutas aastamaksu kooskõlas jaotusega, mille nõukogu võtab vastu iga kolme aasta tagant artikli 6 lõike 3 punkti h kohaselt. Osamaksude jaotus põhineb iga liikmesriigi keskmisel kogurahvatulul viimase kolme kalendriaasta arvestuses, mille kohta leidub asjakohane statistika. 2. Nõukogu võib artikli 6 lõike 3 punkti h kohaselt otsustada liikmesriigi osamaksu asjaomases riigis valitsevate eriliste asjaolude tõttu ajutiselt langetada. Eelkõige loetakse erilisteks asjaoludeks olukord, kus liikmesriigi kogurahvatulu inimese kohta on väiksem väärtusest, mille nõukogu määrab kindlaks artikli 6 lõikes 3 sätestatud menetluse kohaselt. 3. Kui mõni riik ühineb konventsiooniga pärast selle jõustumist, muudab nõukogu osamaksude jaotust lõikes 1 sätestatud arvutusalusele tuginedes. Uus jaotus hakkab kehtima siis, kui asjaomane riik konventsiooniga ühineb. Riik, kes ühineb konventsiooniga pärast selle jõustumise aasta 31. detsembrit, on kohustatud tasuma lisaks lõikes 1 sätestatud osamaksule ka ühekordse lisamaksu keskuse seniste kulude katmiseks. Selle lisamaksu suuruse määrab kindlaks nõukogu artikli 6 lõikes 1 sätestatud menetluse kohaselt. Kui nõukogu ei otsusta artikli 6 lõikes 1 sätestatud menetlusele tuginedes teisiti, arvatakse teise lõigu kohaselt tasutud lisamaks ülejäänud liikmesriikide osamaksudest maha. See vähendus arvutatakse välja proportsionaalselt iga liikmesriigi poolt enne käimasolevat eelarveaastat tegelikult tasutud osamaksude põhjal. 4. Kui mõni riik lakkab pärast konventsiooni jõustumist olemast selle osaline, muudab nõukogu osamaksude jaotust lõikes 1 sätestatud arvutusalusele tuginedes. Uus jaotus hakkab kehtima siis, kui asjaomane riik on lakanud olemast selle konventsiooni osaline. 5. Osamaksu tasumise viisid määratakse kindlaks finantseeskirjas. Artikkel 14. Auditeerimine 1. Eelarves näidatud tulude ja kulude aruanded ning keskuse varade ja kohustuste bilanss tuleb finantseeskirjas sätestatud tingimustel esitada auditeerimiseks audiitoritele, kelle sõltumatus on väljaspool kahtlust. Dokumentide põhjal ning vajaduse korral kohapeal tehtava auditi ülesanne on tagada tulude ja kulude aruande seaduslikkus ja korrakohasus ning keskuse kvaliteetne finantsjuhtimine. Audiitorid esitavad raamatupidamise aastaaruannete kohta nõukogule aruande. 2. Nõukogu määrab finantskomitee ettepanekul ja artikli 6 lõike 3 punkti e kohaselt kindlaks audiitorite arvu, nende volituste kestuse ja töötasu suuruse ning nimetab nad ametisse. 3. Peadirektor annab audiitoritele igakülgset lõikes 1 viidatud auditi jaoks vajalikku teavet ja abi.

15 Artikkel 15. Omandiõigused ja litsentsid 1. ECMWFil on üleilmne ainuõigus kõigi oma toodete ja muude töötulemuste suhtes. 2. Igale liikmesriigile tagatakse tasuta lihtlitsents ja muud mitteainulised kasutusõigused konventsiooni alusel tehtud töö tulemusena tekkinud ning keskusele kuuluvate tööstusomandiõiguste, arvutiprogrammide ja tehnoloogiateabe rakendamiseks enda tarbeks ilmaennustuse valdkonnas. 3. Kui lõikes 2 viidatud õigused ei kuulu keskusele, püüab ta vajalikud õigused nõukogu määratud tingimustel omandada. 4. Tingimused, mille korral lõikes 2 viidatud litsentse tohib lisaks ilmaennustusele rakendada ka muul otstarbel, otsustab nõukogu artikli 6 lõike 3 punkti k kohaselt. Artikkel 16. Eesõigused ja puutumatus ning vastutus 1. Keskusele, liikmesriikide esindajatele ning keskuse koosseisulistele töötajatele ja ekspertidele liikmesriikide territooriumidel kehtivad eesõigused ja puutumatus määratakse kindlaks protokollis, mis lisatakse konventsioonile ja moodustab selle lahutamatu osa, samuti lepingus, mis sõlmitakse keskuse ja selle riigi vahel, kus asub keskuse peakontor. Asjaomase lepingu kiidab nõukogu heaks artikli 6 lõike 3 punkti c kohaselt. Artikkel 17. Vaidlused 1. Kõik liikmesriikidevahelised või ühe või mitme liikmesriigi ja keskuse vahelised vaidlused konventsiooni, sealhulgas artiklis 16 nimetatud eesõiguste ja puutumatuse protokolli kohaldamise või tõlgendamise üle või protokolli artiklis 24 loetletud juhtude üle, mida ei õnnestu lahendada nõukogu kaasabil, antakse ühe vaidluspoole taotlusel, mille ta esitab teisele poolele, lõike 2 esimese lõigu kohaselt moodustatud vahekohtusse, kui vaidluspooled ei lepi kolme kuu jooksul kokku muus lahendusviisis. 2. Kumbki vaidluspool, vaatamata sellele, kas ta koosneb ühest või mitmest liikmesriigist, nimetab vahekohtu ühe liikme kahe kuu jooksul alates lõikes 1 viidatud taotluse kättesaamise kuupäevast. Need liikmed nimetavad kahe kuu jooksul alates teise liikme nimetamisest kolmanda liikme, kellest saab vahekohtu esimees ja kes ei ole vaidluspooleks oleva riigi kodanik. Kui vahekohtu kõiki kolme liiget ei nimetata ette nähtud ajavahemiku jooksul, teeb seda ühe poole taotlusel Rahvusvahelise Kohtu president. Vahekohus võtab otsuseid vastu häälteenamusega. Selle otsused on vaidluspooltele siduvad. Iga pool kannab enda nimetatud vahekohtu liikmega ja enda vahekohtumenetluses esindamisega seotud kulud. Kumbki vaidluspool kannab võrdse osa vahekohtu esimehega seotud ja muudest kuludest, kui vahekohus ei otsusta teisiti. Vahekohus määrab kindlaks oma muud menetlusreeglid.

16 Artikkel 18. Konventsiooni muudatused 1. Liikmesriik võib edastada peadirektorile ettepanekuid konventsiooni muutmiseks. Peadirektor esitab need ettepanekud teistele liikmesriikidele vähemalt kolm kuud enne seda, kui nõukogu hakkab neid läbi vaatama. Nõukogu vaatab ettepanekud läbi ja võib artikli 6 lõike 3 punkti m kohaselt anda liikmesriikidele soovituse muudatusettepanekud heaks kiita. 2. Nõukogu soovitatud muudatusi võivad liikmesriigid heaks kiita ainult kirjalikult. Need jõustuvad kolmekümne päeva möödudes sellest, kui Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär saab kätte viimase kirjaliku teate heakskiitmise kohta. Artikkel 19. Konventsiooni denonsseerimine 1. Liikmesriik võib konventsiooni denonsseerida pärast seda, kui see on kehtinud viis aastat, teatades sellest Euroopa Liidu Nõukogu peasekretärile. Denonsseerimine jõustub kahe eelarveaasta möödumisel teate esitamise aasta lõpust. 2. Konventsiooni denonsseerinud liikmesriik peab jätkuvalt panustama kõigi selliste kohustuste finantseerimisse, mille keskus võttis endale enne denonsseerimise jõustumist, ning pidama kinni endale keskuse ees enne denonsseerimise jõustumist liikmesriigina võetud kohustustest. 3. Konventsiooni denonsseerinud liikmesriik kaotab õigused keskuse varale ning peab artikli 6 lõike 2 punkti i alusel nõukogu sätestatud tingimustel hüvitama keskusele kõik varalised kaotused asjaomase riigi territooriumil, välja arvatud juhul, kui sõlmitakse erikokkulepe, mis tagab keskusele asjaomase vara kasutamise. Artikkel 20. Kohustuste täitmata jätmine Liikmesriigilt, kes ei täida käesolevast konventsioonist tulenevaid kohustusi, võidakse nõukogu artikli 6 lõike 1 punktil c põhineva otsusega liikmesus ära võtta. Sellisel juhul on mutatis mutandis kohaldatavad artikli 19 lõiked 2 ja 3.

17 Artikkel 21. Keskuse lõpetamine 1. Kui nõukogu ei otsusta artikli 6 lõike 2 punkti j kohaselt teisiti, siis keskus lõpetatakse, kui konventsiooni denonsseerimine ühe või mitme liikmesriigi poolt toob kaasa ülejäänud liikmesriikide osamaksude suurenemise viiendiku võrra nende esialgse tasemega võrreldes. 2. Lisaks lõikes 1 viidatud juhtumile võib nõukogu keskuse artikli 6 lõike 1 punkti d kohaselt igal ajal lõpetada. 3. Keskuse lõpetamise korral määrab nõukogu likvideerija. Kui nõukogu ei otsusta artikli 6 lõike 2 punkti j kohaselt teisiti, jagatakse kogu jääk tegevuse lõpetamisel liikmesriikide vahel nende poolt konventsiooniosaliseks oldud aja jooksul tegelikult makstud osamaksu alusel proportsionaalselt. Puudujäägi katavad liikmesriigid nende jooksvaks eelarveaastaks fikseeritud osamaksu suuruse alusel proportsionaalselt. Artikkel 22. Jõustumine 1. Konventsioon on allakirjutamiseks avatud lisas nimetatud Euroopa riikidele 11. aprillini 1974 Euroopa Ühenduste Nõukogu peasekretariaadis. See tuleb ratifitseerida või heaks kiita. Ratifitseerimis- ja heakskiitmiskirjad antakse hoiule Euroopa Ühenduste Nõukogu peasekretariaadi arhiivi. 2. Konventsioon jõustub teise kuu esimesel päeval pärast kuupäeva, mil vähemalt kaks kolmandikku allakirjutanud riikidest, sealhulgas riik, kelle territooriumil keskuse peakontor asub, on selle ratifitseerinud või heaks kiitnud, tingimusel et nende riikide osamaksud moodustavad lisas esitatud jaotuse kohaselt ühtekokku vähemalt 80 protsenti kogumaksust. Ülejäänud allakirjutanud riikide suhtes jõustub konventsioon teise kuu esimesel päeval pärast nende ratifitseerimis- või heakskiitmiskirja hoiuleandmise kuupäeva. Artikkel 23. Riikide ühinemine 1. Pärast konventsiooni jõustumist võib riik, kes ei ole sellele alla kirjutanud, konventsiooniga nõukogu artikli 6 lõike 1 punkti b kohaselt antud nõusoleku korral ühineda. Konventsiooniga ühineda sooviv riik teatab sellest soovist peadirektorile, kes teeb asjaomase taotluse liikmesriikidele teatavaks vähemalt kolm kuud enne selle esitamist nõukogule otsustamiseks. Nõukogu määrab kindlaks asjaomase riigi ühinemistingimused kooskõlas artikli 6 lõike 1 punktiga b. 2. Ühinemiskirjad antakse hoiule Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi arhiivi. Ühineva riigi suhtes jõustub konventsioon teise kuu esimesel päeval pärast ühinemiskirja hoiuleandmise kuupäeva.

18 Artikkel 24. Allakirjutamisest ja seotud küsimustest teatamine Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär teeb allakirjutanud ja ühinevatele riikidele teatavaks iga a) konventsioonile allakirjutamise; b) ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiuleandmise; c) konventsiooni jõustumise; d) kirjaliku teate konventsiooni muudatuse heakskiitmise kohta; e) muudatuse jõustumise; f) konventsiooni denonsseerimise või keskuse liikmesuse lõppemise. Kohe pärast konventsiooni jõustumist ja selle muudatuste jõustumist registreerib Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär need Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretariaadi juures kooskõlas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artikliga 102. Artikkel 25. Esimene eelarveaasta 1. Esimene eelarveaasta kestab konventsiooni jõustumisest sellele järgneva 31. detsembrini. Kui nimetatud periood algab kalendriaasta teises pooles, kestab see järgmise aasta 31. detsembrini. 2. Riigid, kes on sellele konventsioonile alla kirjutanud, kuid ei ole seda ratifitseerinud ega heaks kiitnud, võivad olla nõukogu koosolekutel esindatud ja osaleda selle töös ilma hääleõiguseta kaheteistkümne kuu jooksul alates konventsiooni jõustumisest. Nõukogu võib artikli 6 lõikes 3 sätestatud menetluse kohaselt pikendada seda perioodi veel kuue kuu võrra. 3. Teaduslik nõuandekomitee määrab oma esimesel koosolekul liisuheitmise teel komitee üheksa liiget, kelle volitused lõpevad artikli 7 lõike 1 kohaselt komitee esimese, teise ja kolmanda tööaasta lõpus. Artikkel 26. Konventsiooni hoiuleandmine Käesolev konventsioon koos selle kõigi muudatustega, mille originaal on koostatud hollandi, inglise, itaalia, prantsuse, saksa, hispaania, iiri, kreeka, norra, portugali, rootsi, soome, taani ja türgi keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed, antakse hoiule Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi arhiivi ja peasekretariaat edastab kinnitatud ärakirja kõigi allakirjutanud või ühinevate riikide valitsustele.

19 LISA AJUTINE OSAMAKSUDE JAOTUS Allpool esitatud jaotus on mõeldud ainult konventsiooni artikli 22 lõike 2 rakendamiseks. See ei piira mingil moel nõukogu poolt konventsiooni artikli 13 lõike 1 kohaselt tehtavaid otsuseid osamaksude edasiste jaotuste kohta. Konventsiooni eelnõu koostamises osalenud riigid, % Belgia 3,25 Taani 1,98 Saksamaa Liitvabariik 21,12 Hispaania 4,16 Prantsusmaa 19,75 Kreeka 1,18 Iirimaa 0,50 Itaalia 11,75 Jugoslaavia 1,65 Luksemburg 0,12 Madalmaad 3,92 Norra 1,40 Austria 1,81 Portugal 0,79 Šveits 2,63 Soome 1,33 Rootsi 4,19 Türgi 1,81 Ühendkuningriik 16,66

20 EUROOPA KESKPIKA ILMAENNUSTUSE KESKUSE EESÕIGUSTE JA PUUTUMATUSE PROTOKOLL Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooni osalisriigid, soovides määrata kindlaks keskuse nõuetekohaseks toimimiseks vajalikud eesõigused ja puutumatuse, on kokku leppinud järgmises. ARTIKKEL 1 1. Kui protokolli sätetest ei tulene teisiti, on keskuse tööruumid puutumatud. 2. Selle riigi ametivõimud, kus keskuse peakontor asub, ei tohi siseneda keskuse tööruumidesse ilma peadirektori või tema määratud isiku nõusolekuta. Tulekahju või mõne muu kiiret ennetava iseloomuga tegevust nõudva katastroofi korral võib peadirektori nõusolek olla eeldatud. 3. Keskus ei lase oma tööruumidel saada pelgupaigaks isikutele, kes püüavad vältida vahistamist või juriidiliste dokumentide kätteandmist. ARTIKKEL 2 Keskuse arhiiv on puutumatu. ARTIKKEL 3 1. Keskusel on ametliku tegevuse piires kohtulik ja täitemenetlusega seotud puutumatus, välja arvatud: a) juhul, kui keskus konkreetsel juhtumil puutumatusest nõukogu otsusega loobub. Samas loetakse keskus siiski puutumatusest loobunuks, kui ta on saanud juhtumit menetlevalt riiklikult asutuselt või vastaspoolelt taotluse puutumatusest loobumiseks ja ei ole viieteistkümne päeva jooksul taotluse saamisest arvates teatavaks teinud, et ta ei loobu puutumatusest; b) seoses kolmanda isiku esitatud tsiviilhagiga keskusele kuuluva või keskuse huvides juhitava sõiduki põhjustatud õnnetusest või liiklussüüteost tuleneva kahju hüvitamiseks; c) seoses protokolli artikli 23 või keskuse asutamise konventsiooni (edaspidi konventsioon) artikli 17 alusel tehtud vahekohtu otsuse täitmisega;

21 d) keskuse poolt koosseisulisele töötajale välja maksmata palga ja rahaliste tasude arestimise korral haldusasutuste või kohtuvõimude otsusel. 2. Mis tahes vaidluse korral, mis puudutab keskuse koosseisulist töötajat või eksperti, kellel on artikli 13 või artikli 14 alusel kohtulik puutumatus, asendatakse koosseisulise töötaja või eksperdi vastutus keskuse vastutusega. 3. Lõike 1 kohaselt on keskuse kinnisvaral ja muul varal olenemata selle asukohast puutumatus mis tahes haldusliku või ajutise kohtuliku sunnimeetme suhtes, nagu rekvireerimine, konfiskeerimine, sundvõõrandamine või arestimine, välja arvatud juhul, kui see on ajutiselt vajalik keskusele kuuluvate või keskuse huvides juhitud sõidukitega seotud õnnetuste ennetamiseks ja uurimiseks. ARTIKKEL 4 1. Keskus, selle vara ja sissetulek on keskuse ametliku tegevuse piires vabastatud kõigist otsestest maksudest. 2. Kui keskus teeb märkimisväärse väärtusega oste või kasutab märkimisväärse väärtusega teenuseid, mis on selle ametliku tegevuse jaoks rangelt vajalikud, ning kui seesuguste ostude või teenuste hind sisaldab koormisi või makse, võtab liikmesriik, kes on need koormised ja maksud kehtestanud, asjakohased meetmed tuvastatavate koormiste ja maksude summa tagastamiseks või hüvitamiseks. 3. Maksuvabastust ei kohaldata selliste koormiste ega maksude suhtes, mis kujutavad endast pelgalt makseid kommunaalteenuste eest. ARTIKKEL 5 Keskuse imporditavad või eksporditavad kaubad, mis on selle ametliku tegevuse jaoks rangelt vajalikud, on vabastatud kõigist tolli- ja muudest maksudest peale tasude, mis kujutavad endast pelgalt makseid osutatud teenuste eest. Nendele kaupadele ei kehti ka ükski impordi- või ekspordikeeld ega -piirang. Liikmesriigid teevad kõik endast oleneva, et tollivormistus toimuks selliste kaupade puhul võimalikult väikese ajakuluga. ARTIKKEL 6 Artiklis 4 ega artiklis 5 sätestatud vabastusi ei kohaldata kaupade suhtes, mis ostetakse ja imporditakse keskuse koosseisuliste töötajate või artiklis 14 nimetatud ekspertide isiklikuks tarbeks.

22 ARTIKKEL 7 Artikli 4 kohaselt soetatud või artikli 5 kohaselt imporditud kaupasid tohib müüa, ära anda või välja laenutada ainult tingimustel, mis on sätestatud maksuvabastused andnud riigi õigusaktides. ARTIKKEL 8 1. Keskus võib saada ja omada mis tahes liiki rahalisi vahendeid ja valuutat. Ta võib neid ametlikus tegevuses vabalt käsutada ning omada mis tahes vääringutes kontosid, kuivõrd see on vajalik tema kohustuste täitmiseks. 2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, võib keskus ametliku tegevuse piires ka saada, omada ja käsutada väärtpabereid, järgides seejuures kõiki sätteid, mis käsitlevad muudele valitsustevahelistele organisatsioonidele asjaomases liikmesriigis kohaldatavaid valuutaeeskirju. ARTIKKEL 9 Keskuse poolt või keskusele tema ametliku tegevuse raames saadetavate trükiste või muude teabematerjalide levitamist ei tohi mingil viisil piirata. ARTIKKEL Keskust tuleb iga liikmesriigi territooriumil seoses andmete edastamisega tema ametliku tegevuse raames kohelda niisama soodsalt kui asjaomase liikmesriigi riiklikku meteoroloogiateenistust, võttes arvesse asjaomase riigi rahvusvahelisi telekommunikatsioonialaseid kohustusi. 2. Keskust tuleb seoses tema ametliku teabevahetusega ja kõigi tema dokumentide edastamisega kohelda igas liikmesriigis niisama soodsalt kui muid rahvusvahelisi organisatsioone, võttes arvesse asjaomase riigi rahvusvahelisi telekommunikatsioonialaseid kohustusi. 3. Keskuse ametlikku teabevahetust mis tahes sidevahendi abil ei tsenseerita. ARTIKKEL 11 Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased meetmed liikmesriikide esindajate, keskuse koosseisuliste töötajate ja artiklis 14 nimetatud ekspertide riiki sisenemise, seal viibimise ja sealt lahkumise hõlbustamiseks.

23 ARTIKKEL 12 Keskuse organite ja komiteede töös osalevatel liikmesriikide esindajatel on tööülesannete täitmisel ning kohtumispaika ja sealt tagasi sõitmisel järgmised eesõigused, puutumatus ja soodustused: a) puutumatus vahistamise ja kinnipidamise ning isikliku pagasi arestimise suhtes, välja arvatud juhul, kui nad tabatakse õigusrikkumise toimepanekult või toimepanemise katselt; b) kohtulik puutumatus, mis säilib ka pärast lähetuse lõppemist, seoses toimingutega, sealhulgas suuliste ja kirjalike avaldustega, mida nad on teinud ametiülesannete täitmisel ja mis ei ületa neile antud volitusi; see puutumatus ei kehti liikmesriigi esindaja toimepandud liiklussüüteo ega talle kuuluva või tema juhitava sõiduki põhjustatud kahju korral; c) kõigi nende dokumentide puutumatus; d) vabastus kõigist välismaalaste riiki sisenemist piiravatest meetmetest ja välismaalasena registreerumise kohustusest; e) samad tollisoodustused nende isikliku pagasi suhtes ning samad eesõigused rahaja valuutaeeskirjade suhtes, nagu on välisriikide valitsuste esindajatel ajutiste ametlike lähetuste ajal. ARTIKKEL 13 Keskuse koosseisulistel töötajatel on protokollis sätestatud piirides järgmised eesõigused, puutumatus ja soodustused: a) kohtulik puutumatus, mis säilib ka pärast keskuse teenistusest lahkumist, seoses toimingutega, sealhulgas suuliste ja kirjalike avaldustega, mida nad on teinud ametiülesannete täitmisel ja mis ei ületa neile antud volitusi; see puutumatus ei kehti koosseisulise töötaja toimepandud liiklussüüteo ega talle kuuluva või tema juhitava sõiduki põhjustatud kahju korral; b) vabastus kõigist sõjaväeteenistustega seotud kohustustest; c) kõigi nende dokumentide puutumatus; d) koos kõigi nende leibkonda kuuluvate perekonnaliikmetega samad erandid sisserännet piiravate ja välismaalaste registreerimist reguleerivate meetmete suhtes, mis üldjuhul antakse rahvusvaheliste organisatsioonide koosseisulistele töötajatele; e) samad eesõigused raha- ja valuutaeeskirjade suhtes, mis üldjuhul antakse rahvusvaheliste organisatsioonide koosseisulistele töötajatele;

24 f) koos kõigi nende leibkonda kuuluvate perekonnaliikmetega samad soodustused rahvusvaheliste kriiside ajal repatrieerimise suhtes, mis üldjuhul antakse rahvusvaheliste organisatsioonide koosseisulistele töötajatele; g) õigus asjaomases riigis vähemalt üheks aastaks ametisse astumisel tollimaksuvabalt riiki sisse vedada oma mööbel ja isiklikud tarbeesemed ning õigus need teenistuse lõpetamisel nimetatud riigis jälle tollimaksuvabalt riigist välja vedada, arvestades mõlemal juhul tingimusi, mille seab selle riigi valitsus, kelle territooriumil seda õigust kasutatakse, ja arvates välja vara, mis on omandatud selles riigis ja millele on seal kehtestatud väljaveokeeld. ARTIKKEL 14 Ekspertidel, kes ei ole koosseisulised töötajad ja kes täidavad keskuses tööülesandeid või viibivad keskuse nimel lähetusel, on tööülesandeid täites või lähetusel viibides, samuti tööülesannete täitmiseks või lähetuseks vajalike sõitude ajal, tööülesannete täitmiseks või lähetuse eesmärgi saavutamiseks vajalikus ulatuses järgmised eesõigused, puutumatus ja soodustused: a) kohtulik puutumatus, mis säilib ka pärast keskuse teenistusest lahkumist, seoses toimingutega, sealhulgas suuliste ja kirjalike avaldustega, mida nad on teinud eksperdiülesannete täitmisel ja mis ei ületa neile antud volitusi; see puutumatus ei kehti eksperdi toimepandud liiklussüüteo ega talle kuuluva või tema juhitava sõiduki põhjustatud kahju korral; b) kõigi nende dokumentide puutumatus; c) samad tollisoodustused nende isikliku pagasi suhtes ning samad eesõigused rahaja valuutaeeskirjade suhtes, nagu on välisriikide valitsuste saadetud isikutel ajutiste ametlike lähetuste ajal. ARTIKKEL Kooskõlas konventsiooni artikli 6 lõikes 2 sätestatud menetlusega ning nõukogu määratud tingimustel ja korras kohaldatakse keskuse poolt keskuse koosseisulistele töötajatele makstava palga ja rahaliste tasude suhtes ühe aasta jooksul konventsiooni jõustumisest keskuse kasuks kehtestatud maksu protokollis ette nähtud ulatuses. Selle maksu kohaldamise kuupäevast alates on palk ja rahalised tasud vabastatud riigisisesest tulumaksust, kusjuures liikmesriikidele jääb õigus võtta asjaomaseid palkasid ja rahalisi tasusid arvesse muudest allikatest pärinevale sissetulekule kohaldatava maksumäära hindamisel. 2. Lõige 1 ei kehti pensionite ega muude samalaadsete keskuse tehtavate maksete puhul.

25 ARTIKKEL 16 Ühelgi liikmesriigil ei ole kohustust anda artiklis 12, artikli 13 punktides b, e, f ja g ega artikli 14 punktis c viidatud eesõigusi, puutumatust ega soodustusi oma esindajatele, kodanikele ega isikutele, kes on keskuses ametisse asumise hetkel asjaomase riigi alalised elanikud. ARTIKKEL 17 Nõukogu määrab konventsiooni artikli 6 lõike 3 punktis o sätestatud menetluse kohaselt koosseisuliste töötajate kategooriad, mille suhtes kohaldatakse osaliselt või täielikult artikleid 13 ja 15, ning ekspertide kategooriad, mille suhtes kohaldatakse artiklit 14. Nimetatud kategooriatesse kuuluvate isikute nimed, ametinimetused ja aadressid edastatakse perioodiliselt liikmesriikidele. ARTIKKEL 18 Kui keskus loob enda sotsiaalkindlustusskeemi või ühineb personalieeskirjas sätestatud tingimustel mõne muu rahvusvahelise organisatsiooni omaga, vabastatakse keskus ja selle koosseisulised töötajad kõigist kohustuslikest sotsiaalkindlustusmaksetest, järgides kokkuleppeid, mis sõlmitakse sel eesmärgil asjaomaste liikmesriikidega artiklis 22 sätestatud tingimustel. ARTIKKEL Protokollis ette nähtud eesõigused, puutumatus ja soodustused antakse ainuüksi keskuse ja liikmesriikide huvides ega ole mõeldud asjaomaste isikute isiklikuks hüvanguks. 2. Pädevatel ametivõimudel on õigus ja kohustus puutumatus ära võtta, kui see takistab õigusemõistmist ja kui seda on võimalik ära võtta, kahjustamata huvisid, mille kaitsmiseks see anti. 3. Lõikes 2 viidatud pädevad ametivõimud on liikmesriigid oma esindajate suhtes, nõukogu peadirektori suhtes, peadirektor ülejäänud koosseisuliste töötajate ja artiklis 14 nimetatud ekspertide suhtes.

26 ARTIKKEL Keskus teeb igal ajal koostööd liikmesriikide pädevate asutustega, et edendada tõrgeteta õigusemõistmist, tagada korrakaitset ning rahva tervist ja tööohutust käsitlevate eeskirjade ning muude seesuguste õigusaktide järgimine ning ennetada protokollis ette nähtud eesõiguste, puutumatuse ja soodustuste kuritarvitamist. 2. Koostöövorme võib määrata artiklis 22 ette nähtud lisalepingutega. ARTIKKEL 21 Protokolli sätted ei piira liikmesriikide õigust rakendada kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid oma turvalisuse tagamiseks. ARTIKKEL 22 Keskus võib nõukogu ühehäälse otsusega sõlmida lisalepinguid mis tahes liikmesriigiga, et rakendada käesolevat protokolli ning võtta mis tahes muid meetmeid keskuse tõrgeteta töö tagamiseks ja oma huvide kaitsmiseks. ARTIKKEL Keskus on kohustatud kõigisse kirjalikesse lepingutesse, välja arvatud need, mis sõlmitakse personalieeskirja kohaselt ja mis puudutavad küsimusi, mille suhtes tal on kohtulik puutumatus, lisama vahekohtuklausli, mille kohaselt antakse lepingu tõlgendamisest või täitmisest tulenev mis tahes vaidlus kummagi poole taotluse korral lahendamiseks vahekohtule. 2. Keskus on kohustatud andma kannatanu taotluse korral vahekohtule kokkuleppe teel lahendamiseks mis tahes muu vaidluse, mis tuleneb keskuse poolt isikutele või varale tekitatud kahjust. 3. Vahekohtuklauslis või kokkuleppes tuleb täpsustada vahekohtunike ja kolmanda vahekohtuniku nimetamise viisi, kohaldatavat õigust ja vahekohtu istungi toimumise riiki. Vahekohtumenetluses järgitakse asjaomases riigis kehtivat menetluskorda. 4. Vahekohtu otsuse täitmist reguleerivad selles riigis kehtivad eeskirjad, kus otsust täidetakse.

27 ARTIKKEL Liikmesriik võib anda konventsiooni artiklis 17 ette nähtud vahekohtusse lahendamiseks mis tahes vaidluse, mis tuleneb keskuse tekitatud kahjust; mis puudutab keskuse muud lepinguvälist vastutust või mis puudutab keskuse koosseisulist töötajat või eksperti ning mille puhul asjaomane isik võib taotleda kohtulikku puutumatust artikli 13 või artikli 14 alusel, kui nimetatud puutumatust ei ole artikli 19 kohaselt ära võetud. 2. Kui liikmesriik kavatseb anda vaidluse vahekohtule lahendamiseks, peab ta sellest teatama peadirektorile, kes teeb seesuguse teate viivitamata liikmesriikidele teatavaks. 3. Lõikes 1 sätestatud menetlust ei kohaldata keskuse ja koosseisuliste töötajate vahelistele vaidlustele teenistustingimuste üle. 4. Vahekohtu otsust ei saa edasi kaevata ning see on lõplik ja pooltele siduv. Otsuse mõtet või ulatust puudutava vaidluse korral lasub selle tõlgendamise kohustus kummagi poole taotluse korral vahekohtul. ARTIKKEL 25 Protokollis kasutatakse järgmisi mõisteid: a) keskuse ametlik tegevus hõlmab asjaajamist ja toiminguid, mis tehakse konventsiooni artiklis 2 määratud eesmärkide saavutamiseks; b) koosseisulised töötajad mõiste hõlmab ka keskuse peadirektorit. ARTIKKEL 26 Protokolli tõlgendamisel tuleb silmas pidada selle peamist eesmärki, milleks on võimaldada keskusel oma eesmärke täielikult ja tõhusalt saavutada ning talle konventsiooniga pandud ülesandeid täita.

28 KONVENTSIOONI JA PROTOKOLLI ALLKIRJAD Riik Allakirjutamise kuupäev Austria 22. jaanuar 1974 Belgia 11. oktoober 1973 Hispaania 11. oktoober 1973 Iirimaa 11. oktoober 1973 Itaalia 11. oktoober 1973 Jugoslaavia 11. oktoober 1973 Kreeka 11. oktoober 1973 Madalmaad 11. oktoober 1973 Portugal 11. oktoober 1973 Prantsusmaa 11. oktoober 1973 Rootsi 11. oktoober 1973 Saksamaa Liitvabariik 11. oktoober 1973 Soome 11. oktoober 1973 Šveits 11. oktoober 1973 Taani 11. oktoober 1973 Ühendkuningriik 11. oktoober 1973

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Spordivõistlustega Nõukogu konventsioon Euroopa Nõukogu liikmesriigid ja teised käesolevale konventsioonile allakirjutanud, arvestades Euroopa Nõukogu

Spordivõistlustega Nõukogu konventsioon Euroopa Nõukogu liikmesriigid ja teised käesolevale konventsioonile allakirjutanud, arvestades Euroopa Nõukogu Spordivõistlustega Nõukogu konventsioon Euroopa Nõukogu liikmesriigid ja teised käesolevale konventsioonile allakirjutanud, arvestades Euroopa Nõukogu eesmärki saavutada oma liikmesriikide suurem ühtsus;

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Komisjoni otsus, 29. veebruar 2012, millega luuakse keeleressursside ja -tehnoloogia ühine infrastruktuur Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri kons

Komisjoni otsus, 29. veebruar 2012, millega luuakse keeleressursside ja -tehnoloogia ühine infrastruktuur Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri kons 3.3.2012 Euroopa Liidu Teataja L 64/13 OTSUSED KOMISJONI OTSUS, 29. veebruar 2012, millega luuakse keeleressursside ja -tehnoloogia ühine infrastruktuur Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja

Euroopa Liidu Teataja Euroopa Liidu Teataja C 299 A Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 58. aastakäik 11. september 2015 Sisukord V Teated HALDUSMENETLUSED Euroopa Komisjon 2015/C 299 A/01 Teade vaba ametikoha kohta: Maltas

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22.

Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22. Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22. juunil 1997. a. Võrus sõlmitud asutamislepinguga.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem