PARANDUSEELARVE 2/2013

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PARANDUSEELARVE 2/2013"

Väljavõte

1 Haldusnõukogu PARANDUSEELARVE 2/ CT/CA-032//01ET SISUKORD I. SISSEJUHATUS A. ÜLDSISSEJUHATUS B. TULUD C. KULUD D. TEGEVUS II. TULUDE JA KULUDE KALKULATSIOONI ÜLEVAADE III TULUDE KALKULATSIOON IV KULUDE KALKULATSIOON 1. LISA AMETIKOHTADE LOETELU VASTU VÕETUD TÕLKEKESKUSE HALDUSNÕUKOGUS 03/08/

2 I. SISSEJUHATUS A. ÜLDSISSEJUHATUS Tõlkekeskus on käesoleva paranduseelarve nr 2/ koostanud kooskõlas 25. märtsi aasta finantsmääruse artikliga 28. ve põhieesmärk on lisada käesoleva aasta eelarvesse eelmise aasta eelarve ülejääk, klientide ülevaadatud prognoosid ja kõikide kulupunktide taasläbivaatamise tulemused. Lisaks tehti kolm muudatust järgmistes tõlkekeskuse reservides: erakorraliste investeeringute reserv, vaidlusaluse palgatõusu reserv ja hinnastabiilsuse reserv. Eelarve kajastab esimese paranduseelarve heakskiitmise järel tehtud ülekandmisi, et näidata ajakohastatud ressursieraldusi. Ülekandmised on esitatud IV jao Kulude kalkulatsioon veerus ve nr 2/. Esialgses eelarveprojektis 2014 märgiti, et paranduseelarves nr 2/ luuakse uus eelarvepeatükk 32, mis sisaldab programmile e-cdt eraldatud assigneeringuid. Et sisuliselt kõik. aastaks kavandatud kulukohustused on kirjendatud olemasolevasse peatükki 21 ( Andmetöötlus ), ei looda uut peatükki. B. TULUD Tulude kalkulatsioonis tehti järgmised muudatused: Klientide tõlkenõudluse uusimate hinnangute põhjal uuendati nende tõlkevajaduse prognoose. Kokkuvõttes suureneb tulu 1. jaotises ( Asutuste, ametite, institutsioonide ja organite maksed ) euro võrra ja 3. jaotises ( Institutsioonidevaheline koostöö ) euro võrra. Klientidelt saadava kogutulu prognoos muutus 2,9%, kuid üksikklientide kaupa oli varieeruvus märkimisväärne. 19 kliendi prognoos suurenes või vähenes vähemalt 20% võrreldes eelmises eelarves. aastaks prognoositud mahuga. Nende klientide korral, kes ei kinnitanud oma prognoose ja kelle juba arveldatud summa on esialgsest eelarvest suurem, hõlmab paranduseelarve arveldatud summat. Tõlkekeskuse suurim klient Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM) kinnitas kaubamärkide tõlkemahu prognoosi ja teatas tõlkekeskusele, et lehekülgede arv suureneb. Prognoositava tulu suurenemine euro (4.1%) võrra on seotud kaubamärkide pikkuse suurenemisega, mis suurendab lehekülgede arvu. Tõlkekeskus kasutas võimalust kohandada paranduseelarves nr 1/ OHIM-ilt saadava prognoositud tulu jaotumist eelarvepunktide 1005 Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM) ja 1006 Siseturu Ühtlustamise Amet, kaubamärgid, disainilahendused vahel. Tavalise tähtajaga rahvusvaheliste kaubamärgitaotluste tõlkimise prognoositud tulu kirjendatakse nüüd koos muude dokumentidega eelarvepunkti eurot kanti vastavalt punktist 1006 punkti 1005 ja punkti 1006 kogumahu suurenemine on seega eurot. Pangaintressi suurenemine euro võrra võrreldes esialgses eelarves prognoositud summaga (4. jaotis). Esialgne prognoos põhines tegelikest madalamatel intressimääradel ja tulusid prognoositi ettevaatlikult. Kooskõlas finantsmääruse artikliga 16 on eelmisel aasta eelarve ülejääk eurot kirjendatud. aasta tuluna eurot kanti punkti 5010 ( Ülekanne erakorraliste investeeringute reservist ), et kasutada seda. aastal e-cdt programmi jaoks. Selle reservi kasutamise prognoositud kogutulud on seega eurot ja on seotud IT-nõustamisega. C. KULUD Tõlkekeskus vaatas uuesti läbi. aasta eelarve kulupunktid ja tegi kulude kalkulatsioonis järgmised muudatused: 2

3 1. jaotise ( Personal ) kulude assigneeringute vähendamine eurot. Palkade ja toetuste esialgses eelarves arvestati, et töötajate aasta keskmine arv on väiksem kui on ette nähtud ametikohtade loetelus. Esimese poolaasta analüüs näitas, et töötajate lahkumise arvu tõttu oli tegelik arv väiksem kui algselt prognoositud, mis vabastas vahendeid. Seoses sellega vähendati punkti 1100 ( Põhipalgad ) ja punkti 1102 ( Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused ) kulusid vastavalt euro ja euro võrra. Lisaks kanti aasta jooksul eurot üle punktist 1100 artiklisse 131 ( Lähetused ja ametireisid ), eurot kanti üle punkti 1175 ( Tööjõuvahendusasutuse töötajad ) ja eurot kanti üle punkti 1410 ( Meditsiiniteenistus ). Tõlkekeskuse Drosbach-hoonesse kolimise prognoositud assigneeringute kogusumma jääb samaks kui heakskiidetud paranduseelarves nr 1/. Vajalike tööde ja investeeringute läbivaatamise tulemusel tuli assigneeringud mõnest eelarvepunktist kanda teise. Hoone turvaseadmete paigaldamise kulud, mis algselt kirjendati punkti 2050 ( Turvalisus ja ohutus ), tasus tegelikult hoone omanik. Selle tulemusel vähendati eelarvepunkti 2050 summat euro võrra ja vastavalt tuli suurendada punkti 2040 ( Ruumide sisustamine ) assigneeringuid, et keskus saaks tasuda muud sisustuskulud 1. Ülekanded on kokku eurot ja tulenevad eriti artikli 221 ( Mööbel ) assigneeringute vähenemisest. i 21 ( Andmetöötlus ) suurendati euro võrra, sest lisati eelarvevahendi ostu ja hooldamise vahendid ( eurot). Algselt asutuse sees arendada kavatsetud eelarvetarkvara ostetakse allhanke korras pärast programmile e-cdt eraldatud vahendite olulisuse määramist. Lisaks kanti aasta jooksul eurot üle punktist 2100 punkti 2250 ( Raamatukoguvarud, raamatute ost ). i 2700 ( Piiratud konsultatsioonid, uuringud ja küsitlused ) vähendati euro võrra. Märtsis heakskiidetud paranduseelarvesse nr 1/ lisati assigneeringud, et katta tõlkekeskuse ja selle tegevuse välishinnang. Haldusnõukogu märtsi koosoleku arutelude tulemusel otsustas direktor seda hinnangut. aastal mitte tellida ja assigneeringud võeti sellest punktist maha. 3. jaotise ( Tegevuskulud ) kulude assigneeringuid suurendati 1,56 miljoni euro võrra, sealhulgas punkti 3000 ( Välistõlketeenused ) suurendati 1,64 miljoni euro võrra ja punkti 3100 ( Institutsioonidevahelise keelekoostöö kulud ) vähendati euro võrra. Tõlketeenuste assigneeringute suurendamine on vajalik, sest tõlke- (kaubamärgid ja dokumendid) või toimetamislehekülgede prognoositud maht on suurenenud ja terminite tõlkimine suunatakse. aastal välistõlkijatele. Lisaks peab eelarve katma tõlkekeskuse aasta lõpus saadud tellimused, mis saadeti välistõlkijatele. aastal ja milleks ei olnud esialgses eelarves vahendeid eraldatud. 10. jaotise ( Reservid ) assigneeringuid suurendati 4,23 miljoni euro võrra. Tõlkekeskus hindas ümber vaidlusaluse palkade kohandamise assigneeringute vajaduse, mis oli kirjendatud punkti Seda reservi, mis sisaldas eurot. aasta palkade kumulatiivseks mõjuks, suurendati euro võrra, et võtta arvesse ja aasta tagasiulatuvaid makseid. Samal ajal vähendati. aasta prognoosi pärast. aasta personalikulude läbivaatamist ja. aasta palkade korrigeerimise peatamist. Lisaks lisati punkti ( Hinnastabiilsuse reserv ) 3.5 miljonit eurot, mis vastab ligikaudu paranduseelarvesse lisatud eelmiste aastate eelarvete ülejäägile (3.9 miljonit eurot). 1 Keskus eeldas Drosbach-hoone projekti esialgsetes eelarveprognoosides, et hoone omaniku tehtavate eripaigaldustööde kulutused kuni summani eurot kirjendatakse eelarvepunkti

4 D. TEGEVUS Tõlkekeskusel on neli kindlaksmääratud tegevust: 1) põhitegevus: tõlkimine; 2) tugitegevused; 3) välistegevus; 4) haldus ja järelevalve.. aasta inim- ja finantsressursside jagunemist igale tegevusele näitab järgmine tabel. 1. ja 2. jaotise finantsressursid on jaotatud igale tegevusele määratud inimressursside alusel. Kalkulatsioonis on võetud arvesse ametikohtade ja -kategooriate erinevat jagunemist ning sellest tulenevaid palgakulude erinevusi. Üksikasjad on sätestatud tõlkekeskuse. aasta parandatud tööprogrammis. % inimressurssidest (töötajad) % finantsressurssidest Finantsressursid Põhitegevus: tõlkimine 65,0% 68,5% tugitegevused 25,8% 12,6% välistegevus 2,3% 2,9% haldus ja järelevalve 6,9% 6,0% jaotise ( Reservid ) assigneeringud, mis ei ole tegevusele eraldatud 10,0% Kokku 100,0% 100,0% tegevus: TÕLKIMINE Põhitegevuses on hõivatud 65,0% tõlkekeskuse töötajatest ja selles kasutatakse 68,5% kogueelarvest, st 30. peatüki kõik assigneeringud ning 1. ja 2. jaotise assigneeringutest tegevusega proportsionaalne osa. Klientide ülevaadatud prognooside alusel on tõlkimise, ülevaatamise, toimetamise ja muutmise prognoositud maht. aastal lehekülge. See on suurem kui paranduseelarves nr 1/ märgitud lehekülge. OHIMi ühenduse tööstusdisainilahenduste prognoos on sama, disainilahendust. Terminite tõlkimise prognoos on terminit, mis on jaotatud OHIMi ( terminit, nagu on märgitud esialgses eelarves), Euroopa Komisjoni (3 370 terminit) ja REA vahel (20 terminit). Prognoosid klientide kaupa on III jaos Tulude kalkulatsioon. 2. tegevus: TUGITEGEVUSED Haldus- ja tehnilise toega on hõivatud 25,8% tõlkekeskuse töötajatest ning selles kasutatakse 12,6% kogueelarvest, st 1. ja 2. jaotise assigneeringutest tegevusega proportsionaalne osa. 3. tegevus: VÄLISTEGEVUS Selle tegevusega on hõivatud 2,3% tõlkekeskuse töötajatest ja selles kasutatakse 2,9% kogueelarvest, st 31. peatüki kõik assigneeringud ning 1. ja 2. jaotise assigneeringutest tegevusega proportsionaalne osa. 4. tegevus: HALDUS JA JÄRELEVALVE Selle tegevusega on hõivatud 6,9% tõlkekeskuse töötajatest ja selles kasutatakse 6,0% kogueelarvest, st 1. ja 2. jaotise assigneeringutest tegevusega proportsionaalne osa. 4

5 II. TULUDE JA KULUDE KALKULATSIOONI ÜLEVAADE JAOTIS RUBRIIK UUS SUMMA PARANDUSEELARVE NR 2/ PARANDUSEELARVE NR 1/ TULUD 1 ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED 2 KOMISJONI TOETUS p.m. p.m. 3 INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ MUUD TULUD KOGUNENUD EELARVE ÜLEJÄÄK JA EELNEVATEL AASTATEL TEKKINUD RESERVIDE ÜLEKANDED KOKKU KULUD 1 PERSONAL HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD TEGEVUSKULUD RESERVID KOKKU

6 III. TULUDE KALKULATSIOON ve nr 2/ ve nr 1/ 1 ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED Üksikklientide tellimuste mahu prognoos on peatükis. Kui täpsustus puudub, on tegu dokumentide tõlkimise/ülevaatamise/toimetamise/muutmise prognoosiga. 1 0 ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED Asutuste, ametite, institutsioonide ja organite maksed Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt b Euroopa Keskkonnaamet (EEA) lk Euroopa Koolitusfond (ETF) lk Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) lk Euroopa Ravimiamet (EMA) lk Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU- OSHA) lk Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM) Dokumendid: lk. Terminid: Siseturu Ühtlustamise Amet, kaubamärgid Ühenduse kaubamärgid: lk. Ühenduse disainilahendused: Summa suurenemine tuleneb kaubamärkide tõlkelehekülgede arvu suurenemisest, samas kui kaubamärkide prognoositud arv jääb samaks kui eelmises prognoosis Ühenduse Sordiamet (CPVO) lk Euroopa Politseiamet (Europol) lk Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) lk kokku

7 ve nr 2/ ve nr 1/ Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (CEDEFOP) lk Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) lk Euroopa Investeerimispank (EIP) p.m. 0 p.m Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) lk Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) lk Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) lk Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) lk Euroopa Raudteeagentuur (ERA) lk kokku Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) lk Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) lk Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (FRONTEX) lk Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA) Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutus (EACI) lk lk 7

8 ve nr 2/ ve nr 1/ Euroopa Politseikolledž (CEPOL) lk Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet (EAHC) lk Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) lk Euroopa Kaitseagentuur (EDA) lk Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) lk. Prognoos hõlmab projekti ECHA-term hostimise tulusid kokku Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) lk Ühisettevõte Fusion for Energy (F4E) lk Euroopa Liidu Satelliidikeskus (EUSC) p.m. 0 p.m Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusamet (TEN-T EA) lk Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) lk Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA) lk Teadusuuringute Rakendusamet (REA) Dokumendid: 74 lk. Terminid: Ühisettevõte Clean Sky (CSJU) lk Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) lk 8

9 ve nr 2/ ve nr 1/ Ühisettevõte SESAR (SESAR JU) lk kokku Euroopa Andmekaitseinspektor (EDPS) lk Ühisettevõte ARTEMIS lk Ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks (IMI) Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (FCH ühisettevõte) lk lk Nanoelektroonikaalgatuse Nõuandekogu (ENIAC) p.m. 120 lk Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) lk Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) lk Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) lk Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) lk Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) p.m lk kokku

10 ve nr 2/ ve nr 1/ Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet (BEREC) p.m. 985 lk Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu-lisa) p.m. Dokumendid: 2160 lk. eu-lisa saavutas finantsautonoomia. aastal; eu-lisa prognoos on seetõttu kirjendatud sellesse punkti kokku p.m. PEATÜKK 1 0 KOKKU kokku KOMISJONI TOETUS 2 0 KOMISJONI TOETUS Komisjoni toetus Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt c Komisjoni toetus p.m. 0 p.m kokku p.m. 0 p.m. PEATÜKK 2 0 KOKKU p.m. 0 p.m. 2 kokku p.m. 0 p.m. 3 INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ 3 0 INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ Institutsioonidevaheline koostöö Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt b Euroopa Komisjon Dokumendid: lk. Terminid:

11 ve nr 2/ ve nr 1/ Osalemine institutsioonidevahelise kirjaliku ja suulise tõlke komitee (ICTI) töös p.m. 0 p.m Institutsioonidevaheliste projektide juhtimine Euroopa Parlament p.m. 0 p.m Euroopa Liidu Nõukogu lk Euroopa Kontrollikoda lk Euroopa Liidu Regioonide Komitee p.m. 0 p.m Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee p.m. 0 p.m Euroopa Liidu Kohus lk kokku Euroopa Keskpank lk Euroopa Ombudsman lk kokku PEATÜKK 3 0 KOKKU kokku MUUD TULUD 4 0 MUUD TULUD 11

12 ve nr 2/ ve nr 1/ Pangaintressid sisaldab keskuse pangakontole laekuvaid intresse Pangaintressid Summa suurenemine tuleneb esialgse eelarve konservatiivse hinnangu läbivaatamisest ja intressimäärade mõnetisest suurenemisest kokku Mitmesugused tagasimaksed sisaldab mitmesuguseid tagasimakseid (eratelefonikõnede eest jt) Mitmesugused tagasimaksed p.m. 0 p.m kokku p.m. 0 p.m Muud toetused Luksemburgi valitsuse toetus Luksemburgi valitsuse antav iga-aastane toetus, mis toetab keskuse rendikulusid kokku PEATÜKK 4 0 KOKKU kokku EELMISEST EELARVEAASTAST ÜLE KANTUD EELARVE ÜLEJÄÄK JA ÜLEKANDED EELMISTE AASTATE RESERVIDEST 5 0 EELMISEST EELARVEAASTAST ÜLE KANTUD EELARVE ÜLEJÄÄK JA ÜLEKANDED EELMISTE AASTATE RESERVIDEST Eelmisest eelarveaastast üle kantud eelarve ülejääk Eelmisest eelarveaastast üle kantud eelarve ülejääk p.m. Eelarve ülejääk, mis on üle kantud eelmisest eelarveaastast keskuse 22. detsembri aasta finantsmääruse artikli 16 lõike 1 kohaselt. 12

13 ve nr 2/ ve nr 1/ kokku p.m Ülekanded eelmiste aastate reservidest Ülekanne erakorraliste investeeringute reservist Reservist kanti üle täiendavad eurot programmiga e-cdt seonduva IT-nõustamise kulude katmiseks Ülekanne hinnastabiilsuse reservist p.m. 0 p.m Ülekanne kolimiskulude reservist aasta esimeses paranduseelarves kanti üle assigneeringud kolimiskulude reservist, mis loodi aasta teise paranduseelarvega, et katta keskuse. aasta kolimise kulusid kokku PEATÜKK 5 0 KOKKU kokku TAGASIMAKSED 6 0 TAGASIMAKSED KLIENTIDELE Tagasimaksed klientidele Tagasimaksed klientidele p.m. 0 p.m kokku p.m. 0 p.m. PEATÜKK 6 0 KOKKU p.m. 0 p.m. 6 kokku p.m. 0 p.m. KÕIK KOKKU

14 IV. KULUDE KALKULATSIOON ve nr 2/ ve nr 1/ 1 PERSONAL 11 TEGEVTEENISTUSES PERSONAL ja aasta palgatõus on veel arutlusel ja selle mõju. aasta personalikuludele on kantud reservi punkti Tegevteenistuses personal Põhipalgad Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62 ja 66. Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate põhipalkade katmiseks. Summa vähenemisest moodustab eurot vähenemine paranduseelarves pärast praeguste ja tulevaste palgakulude läbivaatamist. Aasta jooksul tehti ülekandmisi peatükki 13 ( Lähetused ja ametireisid ), punkti 1175 ( Tööjõuvahendusasutuse töötajad ) ja punkti 1410 ( Meditsiiniteenistus ) Peretoetused Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jaotis. Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate majapidamistoetuste, ülalpeetavate laste toetuste ja õppetoetuste kulude katmiseks. Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4. Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste kulude katmiseks. Summa vähenemine tuleneb põhipalkade läbivaatamisest Sekretäritoetused Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikli 18 lõige 1 ning XIII lisa. Assigneering on ette nähtud sekretäritoetuste maksmiseks kiirmasinakirjutajana, teleksioperaatorina, trükiladujana, täitevsekretärina või vanemsekretärina töötavatele AST-kategooria ametnikele ja ajutistele teenistujatele, kellel oli õigus seda toetust saada 1. maile 2004 eelnenud kuul. 110 kokku Abipersonal ja kohalikud töötajad 14

15 ve nr 2/ ve nr 1/ Praktikandid Assigneering on ette nähtud praktikantidega seonduvate kulude katmiseks, näiteks ülikoolidega toimuva koostöö arendamiseks Lepinguline personal Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3a ja IV jaotis. 111 kokku Töötajate erialane koolitus Töötajate erialane koolitus Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 24a. 112 kokku Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed Ravikindlustus Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72. Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuse eeskirjad Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73 ja VIII lisa artikkel 15. Assigneering on ette nähtud tööandja maksete katmiseks kindlustuseks õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu Töötuskindlustus Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 28a. Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuse kulude katmiseks Pensioniõiguste loomine või kodumaal säilitamine p.m. 0 p.m. Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42. Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse nende maksete katmiseks, mida tehakse ametnike ja ajutiste töötajate pensioniõiguste loomiseks või päritoluriigis säilitamiseks Sissemaksed ühenduse pensioniskeemi Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse kui tööandja poolt sissemakse tegemiseks ühenduse pensioniskeemi. 15

16 ve nr 2/ ve nr 1/ 113 kokku Mitmesugused toetused ja stipendiumid Sünni- ja surmatoetused ja -hüvitised Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75. Assigneering on ette nähtud, et katta sünnitoetused nende töötajate 5 lapsele, kelle elukohariigis ei maksta sellist toetust ametniku surma korral lahkunu täistöötasu kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni ja lahkunu kodukohta transportimise kulude katmine. Surma korral kantakse assigneering üle punktist Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8. Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutise personali, nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste sõidukulude katmiseks sõiduks töökohast päritolukohta Kindlasummalised töökohustuste toetused p.m. 0 p.m. Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14. Assigneering on ette nähtud ametikohustuste täitmise kindlasummalisteks toetusteks ametnikele või ajutistele töötajatele, kellel töökohustuste tõttu tekivad regulaarselt esinduskulud. 114 kokku Ületunnitöö Ületunnitöö p.m. 0 p.m. Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artikkel 56 ja VI lisa. Assigneering on ette nähtud kindlasummalisteks või tunnitariifijärgseteks makseteks ületunnitöö eest AST-kategooria ametnikele ja ajutistele töötajatele ja kohalikule personalile, kellele ei ole võimalik kompenseerida ületunnitööd tavakorralduse raames puhkeaja andmisega. 115 kokku p.m. 0 p.m. 16

17 ve nr 2/ ve nr 1/ 117 Lisateenused Vabakutselised tõlgid ja konverentsitehnikud p.m. 0 p.m. Tasumine keskuse poolt palgatud vabakutselistele tõlkidele mittekorralistel konverentsidel, millele komisjon ei saa tõlget tagada. Lisaks töötasule sisaldab see elukindlustusskeemi ja ravikindlustuse, õnnetusjuhtumite ja surmajuhtumite vastase kindlustuse makseid ning sõidukulude ja kindlasummaliste päevarahade maksmist vabakutselistele tõlkidele, kelle tegevuskoht ei ole lepingulises töökohas Tööjõuvahendusasutuse töötajad Assigneering on ette nähtud töövahendusasutuse töötajate kasutamise kulude katmiseks. Summa suurenemine tuleneb vajadusest kasutada töövahendusasutuse töötajaid seoses Horvaatia ühinemisega ELiga ja töötajate ettenägematu puudumisega. 117 kokku Personali töölevõtmise ja üleviimisega seotud mitmesugused kulud Personali töölevõtmisega seotud mitmesugused kulud Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid ja 33. Assigneering on ette nähtud värbamismenetlusega seonduvate kulude katmiseks Sõidukulud Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7. Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutise personali (sh nende perekonnaliikmed) sõidukulude katmiseks keskusesse tööle asumisel või teenistusest lahkumisel Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle VII lisa artiklid 5 ja 6. Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes peavad tööleasumisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta. Aastatevahelised erinevused tulenevad töötajaskonna voolavusest ning uute ja lahkuvate töötajate päritolukohast. 17

18 ve nr 2/ ve nr 1/ Kolimiskulud Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9. Assigneering on ette nähtud kolimiskulude maksmiseks ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes peavad tööleasumisel või uude töökohta üleviimisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta Ajutised päevarahad Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10. Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes tõendavad, et nad on pärast tööleasumist (sealhulgas üleviimise korral) elukohta vahetanud. 118 kokku Palkade paranduskoefitsiendid ja kohandamised Palkade paranduskoefitsiendid Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65. Assigneering on ette nähtud paranduskoefitsientide kohaldamiseks ametnike ja ajutiste töötajate töötasude ja ületunnitöö maksetele. 119 kokku PEATÜKK 11 KOKKU LÄHETUSED JA AMETIREISID 130 Lähetused ja ametireisid Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse huvides lähetatud koosseisuliste töötajate transpordikulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele. Summa suurenemine tuleneb ülekandmisest punktist 1100 ( Põhipalgad ) pärast lähetuste prognoosi läbivaatamist. 130 kokku

19 ve nr 2/ ve nr 1/ 131 Koolitusega seotud lähetused ja ametireisid Koolitusega seotud lähetuskulud Assigneering on ette nähtud väljaspool Luksemburgi toimuvate koolituste lähetuskuludeks. Summa suurenemine tuleneb ülekandmisest punktist 1100 ( Põhipalgad ) pärast lähetuste prognoosi läbivaatamist. 131 kokku PEATÜKK 13 KOKKU SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR 140 Sotsiaal- ja meditsiiniteenuste infrastruktuur Restoranid ja sööklad Assigneeringust kaetakse restoranide, kohvikute ja sööklate käitamiskulud, eelkõige ruumide hooldamise lepingute, seadmete tarnete kulud jms. Summa vähenemine tuleneb keskuse väljakolimisest NHE-hoonest. aastal. 140 kokku Meditsiiniteenistus Meditsiiniteenistus Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8. Summa suurenemine tuleneb ülekandmisest punktist 1100 ( Põhipalgad ), mis on vajalik, et katta komisjoni meditsiiniteenistuse ja aasta külastamise kulud. 141 kokku Muud kulud Muud kulud Osalemine sotsiaaltegevuse komitee toimingutes. Prognoos tugineb Euroopa Komisjoni infrastruktuuri- ja logistikaameti (OIL) prognoosile. 19

20 ve nr 2/ ve nr 1/ Sotsiaalsuhted Assigneering on ette nähtud eri rahvustest töötajate sotsiaalsuhete edendamise kõigi algatuste julgustamiseks ja rahastamiseks, töötajatele antud muuks abiks ja toetusteks ning töötajatele vastuvõttude korraldamise kulude hüvitamiseks. 142 kokku PEATÜKK 14 KOKKU MOBIILSUS 152 Mobiilsus Personalivahetus p.m. 0 p.m. Assigneering on ette nähtud kulude katmiseks, mis tekivad keskuse ametnike ja ajutiste töötajate lähetamisel või ajutisel määramisel siseriiklikesse või rahvusvahelistesse asutustesse Tõlkekeskuse ametnike ajutine lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori institutsioonidesse või ettevõtetesse. p.m. 0 p.m. Assigneering on ette nähtud kulude katmiseks, mis tekivad keskuse ametnike ja ajutiste töötajate lähetamisel või ajutisel määramisel siseriiklikesse või rahvusvahelistesse asutustesse. 152 kokku p.m. 0 p.m. PEATÜKK 15 KOKKU p.m. 0 p.m. 16 HOOLEKANDETEENUSED 160 Hoolekandeteenused Eritoetused p.m. 0 p.m. Assigneering on ette nähtud raskes olukorras ametnike, endiste ametnike või surnud ametniku lähedaste rahalise abistamisega seonduvate kulude katmiseks. 160 kokku p.m. 0 p.m. 162 Muud kulud 20

21 ve nr 2/ ve nr 1/ Muud kulud p.m. 0 p.m. Assigneering on ette nähtud perede abistamiseks, uute töötajate vastuvõtmiseks, õigusabikuludeks, skautide ja gaidide toetamiseks, lapsevanemate ühingu sekretariaadi toetamiseks. 162 kokku p.m. 0 p.m. 163 Lastehooldusasutused Lastehooldusasutused Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse osamakseteks oma töötajate lapsehoolduskulude katmiseks lastesõimedes, mida komisjon ei halda. Euroopa Parlamendi esitatud. aasta prognoos. 163 kokku Täiendav abi puuetega inimestele Täiendav abi puuetega inimestele Assigneering on ette nähtud puudest tulenevate vajalikuks tunnistatud ja dokumentaalselt tõendatud kulude (v.a ravikulud) hüvitamiseks teenistuses olevatele puuetega töötajatele, nende abikaasadele ja ülalpeetavatele lastele pärast riigipoolsete toetamisvõimaluste ammendumist. 164 kokku PEATÜKK 16 KOKKU VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD 170 Vastuvõtu- ja esinduskulud Vastuvõtu- ja esinduskulud Assigneering on ette nähtud esinduskulude ja mitmesuguste vastuvõtukulude katmiseks. 170 kokku

22 ve nr 2/ ve nr 1/ PEATÜKK 17 KOKKU PENSIONID 190 Pensionid Pensionid ja lahkumistoetused p.m. 0 p.m. Assigneering on ette nähtud pensionideks ja lahkumistoetusteks. 190 kokku p.m. 0 p.m. PEATÜKK 19 KOKKU p.m. 0 p.m. 1 kokku HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD Kinnisvarainvesteeringud, hoonete rent ja seonduvad kulud Hoonete rent ja seonduvad kulud Assigneering on ette nähtud keskuse poolt kasutatavate hoonete või hooneosade ja parkimiskohtade rendi tasumiseks. Assigneeringuid võidakse üle kanda kasutuskulude konkreetsetesse eelarvepunktidesse. Summa suurenemine tuleneb uue serveriruumi rentimiseks vajalikust ülekandmisest. 200 kokku Kindlustus 22

23 ve nr 2/ ve nr 1/ Kindlustus Assigneering on ette nähtud keskuse kasutatavate hoonete või hooneosade kindlustuspreemiate tasumiseks. Assigneeringud katavad uue hoone kindlustuse, kolimiskindlustuse ja muud kindlustuskulud, mis võivad kaasneda kolimisega. Pärast täiendavate üksikasjade selgumist võib tekkida vajadus kanda assigneeringud üle punkti 2350 ( Mitmesugused kindlustuskulud ). 201 kokku Vesi, gaas, elekter ja küte Vesi, gaas, elekter ja küte Assigneering on ette nähtud korraliste kulude katmiseks. 202 kokku Puhastus- ja hooldustööd Puhastus- ja hooldustööd Assigneering on ette nähtud puhastuskuludeks (korraline puhastus, puhastus-, pesemis-, pesupesemis- ja keemilise puhastuse toodete jms ostmine), seadmete ja tehniliste paigaldiste (liftid, keskküte, kliimaseadmed jms) hoolduskuludeks ning jäätmekõrvalduskuludeks. 203 kokku Ruumide sisustamine Ruumide sisustamine Assigneering on ette nähtud hoonete sisustamiskulude ja remondikulude katmiseks. Summa suurenemine tuleneb ülekandmisest seoses Drosbach-hoonesse kolimiseks vajalike töödega. Ülekantud assigneeringud olid varem kavandatud kolimisega seotud kuludesse, seetõttu kogueelarve ei suurene. Väike osa on seotud serveriruumiga. 204 kokku Hoonete turvalisus ja valve 23

24 ve nr 2/ ve nr 1/ Hoonete turvalisus ja valve Assigneering on ette nähtud mitmesugusteks hoonete turvalisuse ja ohutusega seotud kuludeks, eelkõige hoonete valve, tulekustutite üürimise ja täitmise, tuletõrjevahendite hankimise ja hooldamise, vabatahtlike tuletõrjujatena tegutsevate ametnike varustuse väljavahetamise ja kohustuslike kontrollkäikude kuludeks. Summa vähenemine tuleneb ülekandmisest punkti 2040 ( Ruumide sisustamine ). 205 kokku Kinnisvara soetamine Kinnisvara soetamine p.m. 0 p.m. Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse tegevuskoha hoone võimalikuks ostmiseks. 206 kokku p.m. 0 p.m. 208 Kinnisvara soetamisele või ehitamisele eelnevad kulud Kinnisvara soetamisele või ehitamisele eelnevad kulud p.m. 0 p.m. Assigneering on ette nähtud kinnisvaraga seotud eksperdiaruannete kulude katteks. 208 kokku p.m. 0 p.m. 209 Muud kulud Muud kulud p.m. 0 p.m. Assigneering on ette nähtud muude korraliste kulude katmiseks, mida ei ole konkreetselt planeeritud, näiteks muud halduskulud peale teenuste (vesi, gaas, elektrienergia), hooldus, kohalikud maksud ja lisakulutused. 209 kokku p.m. 0 p.m. PEATÜKK 20 KOKKU ANDMETÖÖTLUS 24

25 ve nr 2/ ve nr 1/ 210 Infotehnoloogia Riistvara ja tarkvara ost, paigaldamine, hooldamine ja korrashoid Assigneering on ette nähtud arvutiriistvara ostmiseks või liisimiseks, tarkvara arendamiseks, tarkvara/tarkvarapakettide hoolduseks ning andmetöötluse mitmesugusteks tarvikuteks jms. sisaldab ka sideseadmeid. Assigneeringud katavad keskuse kolimisega seotud ostud, näiteks lülitusseadmed ja sideseadmed. Summa suurenemine tuleneb eelarvevahendi ostu vajadusest. 210 kokku Tarkvara ja süsteemide käitamise, seadistamise, arendamise ja hoolduse sisseostetavad teenused Assigneering on ette nähtud teenindava välistööjõu (operaatorid, haldurid, süsteemiinsenerid jms) kulude katmiseks. Assigneeringud katavad keskuse kolimisega seotud paigaldustööd ja mõned konsulteerimised. Summa suurenemine tuleneb uue eelarvevahendiga seotud konsulteerimise vajadusest. 212 kokku PEATÜKK 21 KOKKU VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD 220 Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika Uue mööbli ostmine p.m. 0 p.m. Assigneering on ette nähtud dokumentide säilitamise, arhiveerimise ja posti käsitsemise seadmete (sh koopiamasinate, faksiseadmete, skannerite) esmaseks soetamiseks Väljavahetamine p.m. 0 p.m. Assigneeringu kasutamine uute seadmete ja paigaldiste ostmiseks sõltub väljavahetatavate seadmete ja paigaldiste ettenähtud korras kõrvaldamisest Rendikulud p.m. 0 p.m. Assigneering on ette nähtud faksiseadmete, koopiamasinate ja mitmesuguste tehniliste paigaldiste rendikuludeks. 25

26 ve nr 2/ ve nr 1/ Hooldus, kasutamine ja remont Assigneering on ette nähtud seadmete hooldus- ja remondikulude katmiseks Kontoriseadmed Assigneering on ette nähtud elektroonilise kontoritehnikaga seonduvate ettenägematute kulude katmiseks. 220 kokku Mööbel Uue mööbli ostmine Assigneering on ette nähtud mööbli ostukulude katmiseks. Summa vähenemine tuleneb ülekandmisest punkti 2040 ( Ruumide sisustamine ). Ülekandmine oli võimalik, sest praeguse arhiveerimissüsteemi kolimine Drosbachhoonesse oli märksa odavam kui uue süsteemi ostmine Väljavahetamine Assigneering on ette nähtud mööbli asendamise katmiseks.. aastal tuleb asendada mööblit, sest keskuse kõike mööblit ei saa uude asukohta kolida. Asendamiskava muudeti, et võimaldada vajalikku ruumide sisustamist. Assigneeringud kanti seetõttu üle punkti 2040 ( Ruumide sisustamine ) Hooldus, kasutamine ja remont Assigneering on ette nähtud mööbli hooldus- ja remondikulude katmiseks. 221 kokku Sõidukid Sõidukite ostmine p.m. 0 p.m. Assigneering on ette nähtud keskusele ametliku sõiduki ostmiseks Sõidukite rent Assigneering on ette nähtud ühe ametisõiduki pikaajaliseks rentimiseks ja sõidukite aegajaliseks rentimiseks ettenägematute vajaduste korral Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont Assigneering on ette nähtud sõiduki hooldus- ja käituskuludeks ning ühistranspordi kasutamise kuludeks. 223 kokku

27 ve nr 2/ ve nr 1/ 225 Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud Raamatukoguvarud, raamatute ost Assigneering on ette nähtud raamatute, dokumentide ja muude trükiste ostmiseks Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid p.m. 0 p.m. Assigneering on ette nähtud raamatukogu erivahendite ostmiseks Ajalehtede ja ajakirjade tellimused Assigneering on ette nähtud ajalehtede ja ajakirjade tellimiseks vastavalt keskuse vajadustele Tõlkijate sõnaraamatud Assigneering on ette nähtud sõnaraamatute ostmiseks Raamatute köitmine ja hooldamine. p.m. 0 p.m. Assigneering on ette nähtud raamatute ja ajakirjade köitekulude ja muude korrashoiukulude katmiseks. 225 kokku PEATÜKK 22 KOKKU JOOKSVAD HALDUSKULUD 230 Kirja- ja kontoritarbed Kirja- ja kontoritarbed Assigneering on ette nähtud paberi- ja kontoritarvete ostmiseks. 230 kokku Finantskulud Pangakulud Assigneering on ette nähtud pangakulude ja pankadevahelise sidevõrgu kasutamise kulude katmiseks Kursikahjud p.m. 0 p.m. Assigneering on ette nähtud keskuse eelarve täitmisel tekkivate nende kursikahjude katmiseks, mida ei saa kursikasudega tasakaalustada. 27

28 ve nr 2/ ve nr 1/ 232 kokku Õigusabikulud Õigusabikulud Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja juristide või muude ekspertide teenuste kulude katmiseks. 233 kokku Kahjud Kahjud p.m. 0 p.m. Assigneering on ette nähtud kahjude katmiseks ja keskuse vastu esitatud nõuete rahuldamiseks (tsiviilvastutus). 234 kokku p.m. 0 p.m. 235 Muud tegevuskulud Mitmesugused kindlustused Assigneering on ette nähtud komplekskindlustuse, tsiviilvastutuskindlustuse, vargusevastase kindlustuse ning raamatupidamistöötajate ja avansikontode haldajate vastutuskindlustuse kulude katmiseks Mitmesugused sisenõupidamiste kulud Assigneering on ette nähtud sisenõupidamiste korraldamisega seotud kulude katmiseks Osakondade kolimine Assigneering on ette nähtud kolimiskulude, nii hoonesisese kui ka uude hoonesse kolimise kulude katmiseks Muud kulud Assigneering on ette nähtud muude konkreetselt sätestamata tegevuskulude katmiseks. 235 kokku Institutsioonidevahelised teenused Komisjoni poolt osutatavad kirjaliku tõlke teenused p.m. 0 p.m. Assigneering on ette nähtud keskuse nimel komisjoni poolt tehtava tõlketöö, sealhulgas masinakirja kulude katmiseks. 28

29 ve nr 2/ ve nr 1/ Suuline tõlge p.m. 0 p.m. Assigneering on ette nähtud suulise tõlke teenuste kulude katmiseks eelkõige ELi institutsioonide poolt keskusele esitatavate arvete alusel Komisjoni haldusabi Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt keskusele osutatava haldusabi kuludeks Väljaanded Assigneering on ette nähtud põhiliselt keskuse eelarve, tegevusaruande ja muude teatiste avaldamise ning suhtekorralduslike kulude katmiseks Levitamine Assigneering on ette nähtud kõikide teabe levitamise ja eelkõige edendus- ja turundustegevuse kulude (kataloogid, brošüürid, reklaammaterjal, turu-uuringud jms) ning avalikkusele ja klientidele antava teabe ja abi kulude katmiseks. Dokumentide printimisega seotud kulud kaetakse punktiga kokku PEATÜKK 23 KOKKU POSTI- JA SIDEKULUD 240 Postikulud Postikulud ja kättetoimetamistasud Assigneering on ette nähtud postiteenistuse või kättetoimetamistasude ning postipakkide saatmise kulude katmiseks. 240 kokku Sidekulud Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud Assigneering on ette nähtud telefoni, faksi ja telekonverentside abonement- ja sidekulude ning andmesidekulude katmiseks. Sidevahenditega seotud kulud on kirjendatud punktis 2100 ( Riistvara ja tarkvara ost, paigaldamine, hooldamine ja korrashoid ). Assigneeringud katavad vajaduse paigaldada ja kasutada sidevahendeid kolimise ajal (et tagada side vanade hoonete ja uue hoone vahel mõne kuu jooksul). 29

30 ve nr 2/ ve nr 1/ 241 kokku PEATÜKK 24 KOKKU KOOSOLEKUKULUD 250 Ametlike ja muude koosolekute kulud Koosolekute üldkulud Assigneering on ette nähtud koosolekutel, komisjonides, töörühmades ja seminaridel osalema kutsutud ekspertide ja muude külaliste ning institutsioonidevaheliste komiteede liikmete sõidukulude, päevarahade ja muude kulude katmiseks. 250 kokku Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud Assigneering on ette nähtud konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulude katmiseks. Assigneering on ette nähtud ka selliste väliskoosolekute korraldamiskulude katmiseks, mida ei kata olemasolev infrastruktuur. 255 kokku PEATÜKK 25 KOKKU KESKUSE JUHTORGAN 260 Ametlike ja muude koosolekute kulud Haldusnõukogu koosolekud Assigneeringud on ette nähtud koosolekutel, komisjonides ja töörühmades osalema kutsutud haldusnõukogu liikmete sõidukulude, päevarahade muude kulude katteks. 30

31 ve nr 2/ ve nr 1/ 260 kokku Haldusnõukogu koosolekute korraldamine Haldusnõukogu koosolekute korraldamine Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu koosolekute korralduskuludeks. 261 kokku Suuline tõlge Suuline tõlge Assigneering on ette nähtud suulise tõlke teenuste kulude katmiseks, eelkõige ELi institutsioonide poolt tõlkekeskusele esitatavate haldusnõukogu koosolekute arvete alusel. 265 kokku PEATÜKK 26 KOKKU TEAVE: HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, ESITAMINE, LEVITAMINE 270 Piiratud konsultatsioonid, uuringud ja küsitlused Piiratud konsultatsioonid, uuringud ja küsitlused Assigeering on ette nähtud valdkonna kvalifitseeritud ekspertidelt halduslikku laadi konsultatsioonide, uuringute ja küsitluste, nimelt hinnanguaruannete tellimiseks ja välisekspertide töötasudeks. Summa vähenemine tuleneb otsusest mitte tellida keskuse välishinnangut. aastal. 270 kokku PEATÜKK 27 KOKKU kokku

32 ve nr 2/ ve nr 1/ 3 TEGEVUSKULUD 30 VÄLISTÕLKETEENUSED 300 Välistõlketeenused Välistõlketeenused Assigneering on ette nähtud sisseostetud keeleteenuste, nimelt ühenduse kaubamärkide ja dokumentide tõlkimise, tõlgete toimetamise ja muutmise ning lähtetekstide toimetamise ja terminoloogiatöö (terminiloetelude tõlkimise) katteks. Summa suurenemine tuleneb klientide läbivaadatud prognoosidest, terminite tõlkimise suunamisest välistõlkijatele ja vajadusest katta aastal saadud, kuid. aastal välistõlkijatele saadetud tellimused. 300 kokku PEATÜKK 30 KOKKU INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD 310 Institutsioonidevahelise koostöö kulud Institutsioonidevahelise keelekoostöö kulud Assigneering on ette nähtud institutsioonidevahelise kirjaliku ja suulise tõlke komitee (ICTI) osutatud tegevuste kulude katmiseks eesmärgiga edendada institutsioonidevahelist keelekoostööd. 310 kokku PEATÜKK 31 KOKKU kokku RESERVID 32

33 ve nr 2/ ve nr 1/ 100 MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD 1000 Määratlemata otstarbega assigneeringud Hinnastabiilsuse reserv aastal loodud hinnastabiilsuse reserv. Summa vastab. aastaks prognoositud ülejäägile ja aitab tasakaalustada eelarvet. Reservi lisatav tegelik summa (kui seda on) põhineb. ja edasiste aastate tegelikul eelarve tulemil ning tulude ja kulude analüüsil Reserv alalise eelfinantseerimisfondi moodustamiseks p.m. 0 p.m. Reserv keskuse finantsmääruse artiklis 59a ette nähtud alalise eelfinantseerimisfondi loomiseks. Vastavalt finantsmääruse rakendamist üksikasjalikult sätestava määruse artikli 58 lõikele 2 ei või alaline eelfinantseerimisfond olla väiksem kui neli kaheteistkümnendikku eelarveaasta assigneeringutest Reserv vaidlusaluseks palgatõusuks Reserv summas eurot katab aasta võimalikku 1,7% palgatõusu ja aasta võimaliku 1,7% palgatõusu. Vastavalt uute personalieeskirjade suhtes saavutatud kokkuleppele külmutatakse. ja aasta palgad Erakorraliste investeeringute reserv p.m. 0 p.m Kolimiskulude reserv p.m. 0 p.m. Reserv loodi aastal, et katta keskuse. aasta kolimiskulud. See reserv kasutati täielikult esimeses paranduseelarves (esitatud punkti 5016 tuluna) kokku PEATÜKK 100 KOKKU kokku KÕIK KOKKU

34 1. LISA. AMETIKOHTADE LOETELU Tegevusüksused ja palgaastmed Täidetud Alalised ametikohad Ajutine personal Eelarves kinnitatud ametikohad Alalised ametikohad Ajutised ametikohad Esimeses paranduseelarves kinnitatud ametikohad Alalised ametikohad Ajutised ametikohad Teises paranduseelarves kinnitatud ametikohad Alalised ametikohad Ajutised ametikohad AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD KOKKU AD AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST KOKKU AST KOKKU TÖÖTAJAID KOKKU Üks alaline AD 5 ametikoht on muudetud ajutiseks AD 6/AD 5 ametikohaks, vastavalt mitmeaastasele personalipoliitika kavale. Üks ajutine AD 8 ametikoht on muudetud ajutiseks AD 5 ametikohaks. 34

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Reservnimekirja koostamise teade Raamatupidamis- ja eelarveametnik (palgaaste AD 8) haldusosakond Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööam

Reservnimekirja koostamise teade Raamatupidamis- ja eelarveametnik (palgaaste AD 8) haldusosakond Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööam Reservnimekirja koostamise teade Raamatupidamis- ja eelarveametnik (palgaaste AD 8) haldusosakond Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) Viide: ACER/2016/19 Avaldamine Ametikoha

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) asutuseväline vaba ametikoha teade VIIDE: EASO/2019/TA/012 Ametinimetus: Lepingu liik: teabe- ja analüüsi

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) asutuseväline vaba ametikoha teade VIIDE: EASO/2019/TA/012 Ametinimetus: Lepingu liik: teabe- ja analüüsi Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) asutuseväline vaba ametikoha teade VIIDE: EASO/2019/TA/012 Ametinimetus: Lepingu liik: teabe- ja analüüsiametnik ajutine teenistuja Tegevusüksus ja palgaaste:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) asutuseväline vaba ametikoha teade VIIDE: EASO/2019/TA/017 Ametinimetus: sertifitseerimisametnik / didakt

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) asutuseväline vaba ametikoha teade VIIDE: EASO/2019/TA/017 Ametinimetus: sertifitseerimisametnik / didakt Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) asutuseväline vaba ametikoha teade VIIDE: EASO/2019/TA/017 Ametinimetus: sertifitseerimisametnik / didaktikaametnik Lepingu liik: ajutine teenistuja Tegevusüksus

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

KÜSIMUSED & VASTUSED TÖÖLEVÕTMINE 1. Millised dokumendid tuleb töölevõtmiseks esitada? Loetelu dokumentidest, mis tuleb üles laadida rakendusse People

KÜSIMUSED & VASTUSED TÖÖLEVÕTMINE 1. Millised dokumendid tuleb töölevõtmiseks esitada? Loetelu dokumentidest, mis tuleb üles laadida rakendusse People KÜSIMUSED & VASTUSED TÖÖLEVÕTMINE 1. Millised dokumendid tuleb töölevõtmiseks esitada? Loetelu dokumentidest, mis tuleb üles laadida rakendusse People, leiate tööpakkumisest, mille rakenduse kaudu saite/saate.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Aruanne ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega

Aruanne ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega C 426/64 ET Euroopa Liidu Teataja 12.12.2017 ARUANNE ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega (2017/C 426/09) SISUKORD Punkt Lk Lehekülg

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.  SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Mõned mõtted maksudest

Mõned mõtted maksudest Edukas ettevõtja on aus ettevõtja Tallinna Ettevõtluspäev 2012 Jaan Krinal Näide palgast Millest räägime Miks me makse maksame Mida me saame maksude eest Tulumaks ja tuludeklaratsioon. Sotsiaalmaks. Ettevõtlusest,

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev EGESIF_15_0018-02 final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettevalmistamise, kontrolli ja heakskiitmise kohta VASTUTUSE

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem