MUUTMISE PROTOKOLL EUROOPA KESKPIKA ILMAENNUSTUSE KESKUSE ASUTAMISE KONVENTSIOONI MUUDATUSED

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MUUTMISE PROTOKOLL EUROOPA KESKPIKA ILMAENNUSTUSE KESKUSE ASUTAMISE KONVENTSIOONI MUUDATUSED"

Väljavõte

1 MUUTMISE PROTOKOLL EUROOPA KESKPIKA ILMAENNUSTUSE KESKUSE ASUTAMISE KONVENTSIOONI MUUDATUSED Muutmise protokoll (august 2005)

2 Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse (ECMWF, keskus) nõukogu soovitab ECMWFi konventsiooni artikli 18 lõike 1 kohaselt kiita heaks Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooni järgmised muudatused. Hollandi-, itaalia-, prantsus- ja saksakeelses versioonis on viited lõigetele/punktidele konventsioonis läbivalt asendatud asjaomaste numbrite/tähtedega sulgudes. Hollandikeelses versioonis on sõna Overeenkomst kogu dokumendis läbivalt asendatud sõnaga Conventie. Hollandikeelses versioonis on sõnad Lid-Staat ja Lid-Staten kogu dokumendis läbivalt asendatud sõnadega Lidstaat ja Lidstaten. Hollandikeelses versioonis on sõna artikel kogu dokumendis läbivalt asendatud sõnaga Artikel. Hollandikeelses versioonis on sõnad paragraaf ja alinea kogu dokumendis läbivalt asendatud sõnaga lid ning sõnad paragrafen ja alinea s sõnaga leden. Hollandikeelses versioonis on sõna begrotingsjaar kogu dokumendis läbivalt asendatud sõnaga boekjaar. Põhjenduste ette lisatakse fraas Konventsiooni osalisriigid,. Põhjendused asendatakse järgmistega: tunnistades, et ilmastikust tulenevad ohud inimeste elule ja tervisele ning majandusele ja varale muutuvad järjest olulisemaks; olles veendunud, et keskpika ilmaennustuse kvaliteedi paranemine aitab kaasa rahva kaitsele ja turvalisusele; olles ühtlasi veendunud, et selleks tehtav teaduslik ja tehniline uurimistöö annab väärtusliku tõuke meteoroloogia arengule Euroopas; arvestades, et nende eesmärkide saavutamiseks vajalike vahendite suurusjärk ületab taseme, mis on üldjuhul võimalik riiklikul tasandil; nentides keskpika ilmaennustuse kvaliteedi tuntava paranemise tähtsust Euroopa majanduse jaoks; veel kord kinnitades, et rahvusvahelise staatusega autonoomse Euroopa keskuse asutamine on sobiv viis nimetatud eesmärkide saavutamiseks; olles veendunud, et keskus saab anda väärtusliku panuse keskkonnaseire teadusliku aluse arendamisse; nentides, et keskusest võib abi olla ka teadlaste ülikoolijärgses õppes; kinnitades, et keskuse tegevus annab ühtlasi vajaliku panuse Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) ja muude asjakohaste asutuste teatavatesse programmidesse; arvestades keskuse asutamise potentsiaalset tähtsust Euroopa tööstuse arengu jaoks andmetöötluse vallas; pidades silmas tahet laiendada keskuse liikmesust rohkematele riikidele, ; 2

3 Lõik on otsustanud asutada... [koos täievoliliste esindajate nimekirjaga]... mis leiti korrektses ja nõuetekohases vormis olevat jäetakse välja. Hollandikeelses versioonis on lause Overeenkomst hebben Bereikt Omtrent de Volgende Bepalingen: asendatud fraasiga komen het volgende overeen:.

4 Artikkel 1 Artiklile 1 antakse pealkiri Asutamine, nõukogu, liikmesriigid, peakontor, keeled. Artikli 1 lõige 2: sõna direktor asendatakse sõnaga peadirektor. Itaaliakeelses versioonis asendatakse väljend Comitato consultivo scientifico väljendiga Comitato Scientifico Consultivo ja väljend Comitato finanziario väljendiga Comitato Finanze. Hollandikeelses versioonis asendatakse väljend een Wetenschappelijk Raadgevend Comité väljendiga een Wetenschappelijke Adviescommissie ja väljend Financieel Comité väljendiga Financiële Commissie. Artikli 1 lõikele 5 lisatakse järgmine fraas:, kui nõukogu kooskõlas artikli 6 lõike 1 punktiga g ei otsusta teisiti. Artikli 1 lõige 6 muudetakse järgmiselt: 6. Keskuse ametlikud keeled on liikmesriikide riigikeeled. Selle töökeeled on inglise, prantsuse ja saksa keel. Ametlike ja töökeelte kasutamise ulatuse määrab kindlaks nõukogu kooskõlas artikli 6 lõike 2 punktiga l. Artikkel 2 Artiklile 2 antakse pealkiri Ülesanded, eesmärgid ja tegevus. Lisatakse uus artikli 2 lõige 1: 1. Keskuse põhiülesanneteks on keskpika ilmaennustuse võimekuse arendamine ja liikmesriikidele keskpikkade ilmaprognooside tagamine. Ümber nummerdatud artikli 2 lõike 2 juhatab sisse lause Keskuse eesmärgid on järgmised:. Artikli 2 lõike 1 punkt a asendatakse artikli 2 lõike 2 punktiga a: a) töötada välja ja regulaarselt rakendada atmosfääri, hüdrosfääri ning Maa süsteemi vastastikku toimivate osade dünaamika, termodünaamika ja koostise globaalseid mudeleid ning andmete assimileerimise süsteeme, et: i) koostada arvmeetodite abil prognoose; ii) tagada prognooside jaoks vajalikud lähtetingimused ja iii) panustada Maa süsteemi asjakohaste osade seiresse; Artikli 2 lõike 1 punkt b jäetakse välja. Artikli 2 lõike 1 punkt c nummerdatakse ümber artikli 2 lõike 2 punktiks b. Artikli 2 lõike 1 punkt d asendatakse artikli 2 lõike 2 punktiga c: c) koguda ja säilitada asjakohaseid andmeid;.

5 Artikli 2 lõike 1 punkt e asendatakse artikli 2 lõike 2 punktiga d: d) teha liikmesriikidele kõige sobivamas vormis kättesaadavaks punktidega a ja b ette nähtud tulemused ning punktis c nimetatud andmed;. Artikli 2 lõike 1 punkt f asendatakse artikli 2 lõike 2 punktiga e: e) teha liikmesriikidele nende uurimistöö jaoks, sealhulgas eelisjärjekorras numbrilise ilmaennustuse valdkonnas, kättesaadavaks piisav osa arvutusvõimsusest, kusjuures osakaalu määrab kindlaks nõukogu;. Artikli 2 lõike 1 punkt g nummerdatakse ümber artikli 2 lõike 2 punktiks f. Ingliskeelses versioonis asendatakse sõna Organisation kogu dokumendis läbivalt sõnaga Organization. Hollandikeelses versioonis asendatakse väljend Meteorologische Wereldorganisatie väljendiga Wereld Metereorologische Organisatie. Artikli 2 lõike 1 punkt h asendatakse artikli 2 lõike 2 punktiga g: g) aidata kaasa liikmesriikide teadustöötajate täiendõppele numbrilise ilmaennustuse valdkonnas. Artikli 2 lõige 2 asendatakse artikli 2 lõikega 3: 3. Keskus rajab ja hoiab töös käitisi, mis on vajalikud lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmiseks ja lõikes 2 määratud eesmärkide saavutamiseks. Artikli 2 lõige 3 nummerdatakse ümber artikli 2 lõikeks 4. Lisatakse uus artikli 2 lõige 5: 5. Keskus võib tegeleda kolmandate isikute taotluse korral tegevustega, mis on kooskõlas keskuse ülesannete ja eesmärkidega ning mille nõukogu on artikli 6 lõike 2 punkti g kohaselt heaks kiitnud. Selliste tegevuste kulud kannab asjaomane kolmas isik. Lisatakse uus artikli 2 lõige 6: 6. Keskus võib kooskõlas artikli 11 lõikega 3 viia ellu valikprogramme. Artikkel 3 Artiklile 3 antakse pealkiri Koostöö teiste õigussubjektidega. Artikli 3 lõige 1: Artikli 3 lõige 2: hollandikeelses versioonis asendatakse sõna doeleinden sõnaga doelstellingen. sissejuhatavat fraasi muudetakse järgmiselt: Keskus võib selleks sõlmida koostöölepinguid:. Artikli 3 lõike 2 punkt a: viidet artikli 6 lõike 1 punktile e muudetakse järgmiselt: artikli 6 lõike 1 punktis e või artikli 6 lõike 3 punktis j. Artikli 3 lõike 2 punkt b: viide artikli 6 lõike 3 punktile k muudetakse viiteks artikli 6 lõike 3 punktile j. Hollandikeelses versioonis asendatakse sõna organisaties sõnaga instanties. Lisatakse uus artikli 3 lõike 2 punkt c:

6 c) kolmandate riikide riiklike teadus- ja tehnikaasutustega artikli 6 lõike 1 punktis e sätestatud tingimustel. Artikkel 4 Artiklile 4 antakse pealkiri Nõukogu. Artikli 4 lõige 2: Artikli 4 lõige 5: Artikli 4 lõige 6: ingliskeelses versioonis asendatakse sõna Organisation sõnaga Organization. Hollandikeelses versioonis asendatakse väljend nationale weerkundige dienst väljendiga nationale meteorologische dienst ja väljend Meteorologische Wereldorganisatie väljendiga Wereld Meteorologische Organisatie. sõna direktorilt asendatakse sõnaga peadirektorilt. hollandikeelses versioonis asendatakse väljend comités van raadgevende aard sõnaga adviescommissies. Artikkel 5 Artiklile 5 antakse pealkiri Hääletamine nõukogus. Artikli 5 lõige 2: viide artikli 6 lõike 3 punktile m muudetakse viiteks artikli 6 lõike 3 punktile l. Artikkel 6 Artiklile 6 antakse pealkiri Häälteenamus. Artikli 6 lõike 1 punkt b: Artikli 6 lõike 1 punkti e muudetakse järgmiselt: e) fraas uute liikmete vastuvõtmise asendatakse fraasiga riikide konventsiooniga ühinemise ja sõna vastuvõtutingimuste asendatakse sõnaga ühinemistingimuste. peadirektori volitamine kolmandate riikidega ning nende teadus- ja tehnikaasutustega koostöölepingute üle läbirääkimiste pidamiseks ja nende sõlmimiseks;. Lisatakse uus artikli 6 lõike 1 punkt g: g) otsus ECMWFi peakontori üleviimise kohta artikli 1 lõike 5 kohaselt. Artikli 6 lõike 2 punkt b: Lisatakse uus artikli 6 lõike 2 punkt c: sõna heakskiitmine asendatakse sõnaga kinnitamine. Sõna direktorit asendatakse sõnaga peadirektorit. c) keskuse tegevusprogrammi vastuvõtmine artikli 11 lõike 1 kohaselt, võttes arvesse lõike 1 punkti a;. Artikli ülejäänud elemendid nummerdatakse ümber.

7 Ümber nummerdatud artikli 6 lõike 2 punkt d: sõna direktori asendatakse sõnaga peadirektori. Lisatakse uued artikli 6 lõike 2 punktid e, f, g ja h: e) valikprogrammide menetluskorra vastuvõtmine artikli 11 lõike 3 kohaselt; f) konkreetsete valikprogrammide vastuvõtmine artikli 11 lõike 3 kohaselt; g) kolmandate isikute taotletud tegevuste heakskiitmine artikli 2 lõike 5 kohaselt; h) otsus keskuse toodete ja muude töötulemuste jaotuspõhimõtete kohta; ning artikli ülejäänud elemendid nummerdatakse ümber. Lisatakse uus artikli 6 lõike 2 punkt l: l) ametlike ja töökeelte kasutamise ulatuse kindlaksmääramine artikli 1 lõike 6 kohaselt. Artikli 6 lõike 3 punkt d: sõna direktori asendatakse sõnaga peadirektori. Artikli 6 lõike 3 punkt e: hollandikeelses versioonis asendatakse väljend financiële commissarisen sõnaga accountants. Artikli 6 lõike 3 punkt f: Artikli 6 lõike 3 punkt g: sõna direktori asendatakse sõnaga peadirektori. itaaliakeelses versioonis asendatakse väljend Comitato consultivo scientifico väljendiga Comitato Scientifico Consultivo. Hollandikeelses versioonis asendatakse väljend het Wetenschappelijk Raadgevend Comité väljendiga de Wetenschappelijke Adviescommissie. Algne artikli 6 lõike 3 punkt i jäetakse välja ja artikli ülejäänud elemendid nummerdatakse ümber. Ümber nummerdatud artikli 6 lõike 3 punkt i: sõna direktori asendatakse sõnaga peadirektori. Hollandikeelses versioonis asendatakse väljend verslag van de financiële commissarissen sõnaga accountantsrapport. Ümber nummerdatud artikli 6 lõike 3 punkti j muudetakse järgmiselt: j) peadirektori volitamine koostöölepingute üle läbirääkimiste pidamiseks ja nende sõlmimiseks liikmesriikide riiklike teadus- ja tehnikaasutustega ning rahvusvaheliste riiklike või valitsusväliste teadus- ja tehnikaorganisatsioonidega, kelle tegevus on seotud keskuse eesmärkidega;. Ümber nummerdatud artikli 6 lõike 3 punkt k: viited artikli 15 lõigetele 1 ja 2 muudetakse viideteks artikli 15 lõigetele 2 ja 3. Lisatakse uus artikli 6 lõike 3 punkt o: o) keskuse pikaajalise strateegia vastuvõtmine artikli 11 lõike 2 kohaselt. Artikkel 7 Artiklile 7 antakse pealkiri Teaduslik nõuandekomitee.

8 Artikli 7 lõige 1: Artikli 7 lõige 2: sõna direktor asendatakse sõnaga peadirektor. Ingliskeelses versioonis asendatakse sõna Organisation sõnaga Organization. Itaaliakeelses versioonis asendatakse väljend Comitato consultivo scientifico väljendiga Comitato Scientifico Consultivo. Hollandikeelses versioonis asendatakse väljend het Wetenschappelijk Raadgevend Comité väljendiga de Wetenschappelijke Adviescommissie, väljend het Comité väljendiga de Commissie ja väljend Meteorologische Wereldorganisatie väljendiga Wereld Meteorologische Organisatie. sõna direktor asendatakse kahes kohas sõnaga peadirektor. Artikkel 8 Artiklile 8 antakse pealkiri Finantskomitee. Artikli 8 lõige 1: itaaliakeelses versioonis asendatakse väljend Comitato finanziario väljendiga Comitato Finanze. Hollandikeelses versioonis asendatakse väljend het Financiële Comité väljendiga de Financiële Commissie ja väljend het Comité väljendiga de Commissie. Artikli 8 lõike 1 punkti b muudetakse järgmiselt: b) ülejäänud liikmesriikide esindajad, kes nimetatakse ametisse üheks aastaks, kusjuures ükski nendest liikmesriikidest ei tohi olla komitees esindatud rohkem kui kaks ametiaega järjest. Selliste esindajate arv moodustab viiendiku ülejäänud liikmesriikide arvust. Artikkel 9 Artiklile 9 antakse pealkiri Peadirektor. Artikli 9 lõige 1: sõna direktor asendatakse kahes kohas sõnaga peadirektor. Artikli 9 lõige 2: sõna direktor asendatakse sõnaga peadirektor. Artikli 9 lõike 2 punktile c lisatakse fraas ja pikaajalise strateegia. Itaaliakeelses versioonis asendatakse väljend Comitato consultivo scientifico väljendiga Comitato Scientifico Consultivo. Hollandikeelses versioonis asendatakse väljend het Wetenschappelijk Raadgevend Comité väljendiga de Wetenschappelijke Adviescommissie. Artikli 9 lõike 2 punkt g: viide artikli 6 lõike 3 punktile k muudetakse viiteks artikli 6 lõike 3 punktile j. Hollandikeelses versioonis asendatakse sõna doeleinden sõnaga doelstellingen. Artikli 9 lõige 3: sõna direktorit asendatakse sõnaga peadirektorit. Artikkel 10 Artiklile 10 antakse pealkiri Isikkoosseis. Artikli 10 lõige 3: hollandikeelses versioonis asendatakse sõna organisaties sõnaga instanties.

9 Artikli 10 lõige 4: Artikli 10 lõige 6: Artikli 10 lõige 7: ingliskeelses versioonis asendatakse sõna Comptroller sõnaga Controller. Hollandikeelses versioonis asendatakse sõna financiële controleur sõnaga Controller. sõna direktorile asendatakse sõnaga peadirektorile. sõna direktor asendatakse kahes kohas sõnaga peadirektor. Artikkel 11 Artiklile 11 antakse pealkiri Tegevusprogramm, pikaajaline strateegia ja valikprogrammid. Olemasolevad lõiked koondatakse artikli 11 lõikesse 1. Artikli 11 lõige 1: sõna direktori asendatakse sõnaga peadirektori. Viide artikli 6 lõike 3 punktile i muudetakse kahes kohas viiteks artikli 6 lõike 2 punktile c. Lisatakse uued artikli 11 lõiked 2 ja 3: 2. Keskuse pikaajaline strateegia koostatakse sellistel aegadel ja sellisteks ajavahemikeks, nagu nõukogu on otsustanud. Nõukogu kaalub selle koostamist vähemalt kord viie aasta tagant. Pikaajaline strateegia annab ülevaate keskuse strateegilistest eesmärkidest ja tegevussuundadest strateegia elluviimise aja jooksul. Nõukogu võtab strateegia vastu peadirektori ettepanekul artikli 6 lõike 3 punkti o kohaselt. 3. Valikprogramm on liikmesriigi või liikmesriikide rühma välja pakutud programm, milles osalevad kõik liikmesriigid, välja arvatud need, kes kuulutavad end ametlikult mitteosalevateks riikideks, ning mis panustab keskuse artikli 2 lõigetes 1 ja 2 määratud ülesannetesse ja eesmärkidesse. Artikkel 12 a) Nõukogu võtab valikprogrammide menetluskorra vastu artikli 6 lõike 2 punkti e kohaselt. b) Nõukogu võtab konkreetsed valikprogrammid vastu artikli 6 lõike 2 punkti f kohaselt. Artiklile 12 antakse pealkiri Eelarve. Artikli 12 lõige 3: Artikli 12 lõike 4 punkt b: Artikli 12 lõige 5: fraas kiidab heaks asendatakse sõnaga kinnitab. sõna direktorile asendatakse sõnaga peadirektorile. sõna direktor asendatakse sõnaga peadirektor. Artikkel 13 Artiklile 13 antakse pealkiri Liikmesriikide osamaksud.

10 Artikli 13 lõige 1: fraas rahvamajanduse kogutoodangul asendatakse sõnaga kogurahvatulul. Artikli 13 lõige 2: fraas rahvamajanduse kogutoodang asendatakse sõnaga kogurahvatulu. Artikkel 14 Artiklile 14 antakse pealkiri Auditeerimine. Hollandikeelses versioonis asendatakse väljend financiële commissarissen neljas kohas sõnaga accountants. Artikli 14 lõige 2: itaaliakeelses versioonis asendatakse väljend Comitato finanziario väljendiga Comitato Finanze. Hollandikeelses versioonis asendatakse väljend het Financieel Comité väljendiga de Financiële Commissie. Artikli 14 lõige 3: sõna direktor asendatakse sõnaga peadirektor. Artikkel 15 Artiklile 15 antakse pealkiri Omandiõigused ja litsentsid. Lisatakse uus artikli 15 lõige 1: 1. ECMWFil on üleilmne ainuõigus kõigi oma toodete ja muude töötulemuste suhtes. ning artikli ülejäänud elemendid nummerdatakse ümber. Ümber nummerdatud artikli 15 lõige 3: viide lõikele 1 muudetakse viiteks lõikele 2. Ümber nummerdatud artikli 15 lõige 4: viide lõikele 1 muudetakse viiteks lõikele 2 ja viide artikli 6 lõike 3 punktile l muudetakse viiteks artikli 6 lõike 3 punktile k. Artikkel 16 Artiklile 16 antakse pealkiri Eesõigused ja puutumatus ning vastutus. Artikkel 17 Artiklile 17 antakse pealkiri Vaidlused. Artikkel 18 Artiklile 18 antakse pealkiri Konventsiooni muudatused. Artikli 18 lõige 1: sõna direktor asendatakse kahes kohas sõnaga peadirektor ja viide artikli 6 lõike 3 punktile n muudetakse viiteks artikli 6 lõike 3 punktile m. 1 0

11 Artikli 18 lõige 2: fraas Euroopa Ühenduste asendatakse fraasiga Euroopa Liidu. Artikkel 19 Artiklile 19 antakse pealkiri Konventsiooni denonsseerimine. Artikli 19 lõige 1: fraas Euroopa Ühenduste asendatakse fraasiga Euroopa Liidu. Artikli 19 lõige 2: sõna denonsseerimist asendatakse kahes kohas fraasiga denonsseerimise jõustumist. Artikli 19 lõige 3: viide artikli 6 lõike 2 punktile d muudetakse viiteks artikli 6 lõike 2 punktile i. Artikkel 20 Artiklile 20 antakse pealkiri Kohustuste täitmata jätmine. Artikkel 21 Artiklile 21 antakse pealkiri Keskuse lõpetamine. Artikli 21 lõige 1: viide artikli 6 lõike 2 punktile e muudetakse viiteks artikli 6 lõike 2 punktile j. Artikli 21 lõige 3: viide artikli 6 lõike 2 punktile e muudetakse viiteks artikli 6 lõike 2 punktile j. Artikkel 22 Artiklile 22 antakse pealkiri Jõustumine. Artikkel 23 Artiklile 23 antakse pealkiri Riikide ühinemine. Lõigud nummerdatakse. Artikli 23 lõikeid 1 ja 2 muudetakse järgmiselt. 1. Pärast konventsiooni jõustumist võib riik, kes ei ole sellele alla kirjutanud, konventsiooniga nõukogu artikli 6 lõike 1 punkti b kohaselt antud nõusoleku korral ühineda. Konventsiooniga ühineda sooviv riik teatab sellest soovist peadirektorile, kes teeb asjaomase taotluse liikmesriikidele teatavaks vähemalt kolm kuud enne selle esitamist nõukogule otsustamiseks. Nõukogu määrab kindlaks asjaomase riigi ühinemistingimused kooskõlas artikli 6 lõike 1 punktiga b. 2. Ühinemiskirjad antakse hoiule Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi arhiivi. Ühineva riigi suhtes jõustub konventsioon teise kuu esimesel päeval pärast ühinemiskirja hoiuleandmise kuupäeva. 11

12 Artikkel 24 Artiklile 24 antakse pealkiri Allakirjutamisest ja seotud küsimustest teatamine. Viide Euroopa ühendustele muudetakse viiteks Euroopa Liidule. Artikli 24 punkti e muudetakse järgmiselt: e) muudatuse jõustumise;. Artikli 24 viimast lõiku muudetakse järgmiselt: Kohe pärast konventsiooni jõustumist ja selle muudatuste jõustumist registreerib Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär need Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretariaadi juures kooskõlas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artikliga 102. Artikkel 25 Artiklile 25 antakse pealkiri Esimene eelarveaasta. Artikli 25 lõige 3: itaaliakeelses versioonis asendatakse väljend Comitato consultivo scientifico väljendiga Comitato Scientifico Consultivo. Hollandikeelses versioonis asendatakse väljend Wetenschappelijke Raadgevend Comité väljendiga Wetenschappelijke Adviescommissie. Artikkel 26 Artiklile 26 antakse pealkiri Konventsiooni hoiuleandmine. Artiklit 26 muudetakse järgmiselt. Käesolev konventsioon koos selle kõigi muudatustega, mille originaal on koostatud hollandi, inglise, itaalia, prantsuse, saksa, hispaania, iiri, kreeka, norra, portugali, rootsi, soome, taani ja türgi keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed, antakse hoiule Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi arhiivi ja peasekretariaat edastab kinnitatud ärakirja kõigi allakirjutanud või ühinevate riikide valitsustele.

13 EUROOPA KESKPIKA ILMAENNUSTUSE KESKUSE EESÕIGUSTE JA PUUTUMATUSE PROTOKOLL Kogu protokolli tekstis asendatakse sõna direktor läbivalt sõnaga peadirektor.

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Komisjoni otsus, 29. veebruar 2012, millega luuakse keeleressursside ja -tehnoloogia ühine infrastruktuur Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri kons

Komisjoni otsus, 29. veebruar 2012, millega luuakse keeleressursside ja -tehnoloogia ühine infrastruktuur Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri kons 3.3.2012 Euroopa Liidu Teataja L 64/13 OTSUSED KOMISJONI OTSUS, 29. veebruar 2012, millega luuakse keeleressursside ja -tehnoloogia ühine infrastruktuur Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 17. mai 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2011/0103 (NLE) 11984/16 ADD 2 REV 1 AVIATION 174 USA 51 RELEX

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 17. mai 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2011/0103 (NLE) 11984/16 ADD 2 REV 1 AVIATION 174 USA 51 RELEX Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 17. mai 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2011/0103 (NLE) 11984/16 ADD 2 REV 1 AVIATION 174 USA 51 RELEX 722 ETTEPANEK Komisjoni dok nr: COM(2016) 552 final/2

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Spordivõistlustega Nõukogu konventsioon Euroopa Nõukogu liikmesriigid ja teised käesolevale konventsioonile allakirjutanud, arvestades Euroopa Nõukogu

Spordivõistlustega Nõukogu konventsioon Euroopa Nõukogu liikmesriigid ja teised käesolevale konventsioonile allakirjutanud, arvestades Euroopa Nõukogu Spordivõistlustega Nõukogu konventsioon Euroopa Nõukogu liikmesriigid ja teised käesolevale konventsioonile allakirjutanud, arvestades Euroopa Nõukogu eesmärki saavutada oma liikmesriikide suurem ühtsus;

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_16175_1;2010_et

Microsoft Word - EVS_ISO_16175_1;2010_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2013 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2013 INFORMATSIOON JA DOKUMENTATSIOON Dokumentide haldamise põhimõtted ja funktsionaalsusnõuded digitaalses kontorikeskkonnas

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor 28.08.2013 Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2002, 26, 111 Ühinenud Rahvaste Org

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2002, 26, 111 Ühinenud Rahvaste Org Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 16.02.2005 Avaldamismärge: RT II 2002, 26, 111 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem