Hinna avaldamise juhend

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Hinna avaldamise juhend"

Väljavõte

1 Hinna avaldamise juhend Avaldatud:

2 Sisukord Sissejuhatus Hinnateabe avaldamine... 3 Kauba hinna avaldamine... 4 Teenuse hinna avaldamine Kaupade soodushinna avaldamine... 6 Hinna alandamisest teavitamine... 6 Üheaegsed sooduskampaaniad... 9 Järk-järgulised sooduskampaaniad... 9 Järjestikused sooduskampaaniad Kliendipakkumised Sooduskampaaniate plaanimine Lõpumüük Alkoholi ja tubaka soodusmüük

3 Sissejuhatus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil (TTJA) on põhimääruse kohaselt õigus anda õigusaktidest tulenevate õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks juhiseid. Käesoleva juhendi eesmärgiks on selgitada hinnateabe avaldamise nõudeid ning hõlbustada nende täitmist. Juhend on mõeldud jaekaubandusega tegelevatele ettevõtjatele, kes müüvad kaupu või teenuseid kauplustes, e-kauplustes ja internetipõhistes kauplemiskohtades ja sotsiaalmeediakeskkondades. Alates 28. maist 2022 kehtivad uued hinna alandamisest teavitamise reeglid, mis kohalduvad üksnes kaupade müügiks pakkumisel. Teenuste hinna alandamisest teavitamisel tuleb lähtuda hinna avaldamise üldpõhimõtetest ehk heast kaubandustavast, arvestades, et müük toimuks tarbija suhtes ausalt ning kauplemisvõtted ei oleks eksitavad ega ebaausad. Lisaks juhendile soovitame tutvuda tarbijakaitseseadusega, seaduse seletuskirjaga, kauba ja teenuse hinna avaldamise nõudeid reguleeriva määrusega ning Euroopa Komisjoni suunistega direktiivi 98/6/EÜ artikli 6a tõlgendamiseks ja kohaldamiseks. 1. Hinnateabe avaldamine Hinnakujundus on osa vabast kaubandustegevusest, mis tähendab, et kauplejal on õigus otsustada, milliste hindadega ta tarbijatele kaupu või teenuseid müüb. Muu hulgas on kauplejal õigus otsustada, millised hinnad kehtivad uutele, kasutatud ja kahjustatud (pakendiga) kaupadele. Hinna avaldamise reeglid teenivad selguse huve ega piira kaupleja õigust määrata kaubale mis tahes hind. Kaupleja peab arvestama, et kaupade ja teenuste müük peab toimuma head kaubandustava arvestades ning tarbija suhtes ausalt. Ebaausa kauplemisvõtte kasutamine on keelatud nii enne kui ka pärast tehingu tegemist, samuti tehingu tegemise ajal. Kauplemisvõtet peetakse eksitavaks, kui sellega esitatud teave on ebaõige või kui õige teabe esitusviis (tõenäoliselt) petab keskmist tarbijat, kes teeb selle mõjul tehinguotsuse, mida ta muidu ei oleks teinud. Alati on keelatud järgmised hinnateabe avaldamisega seotud kauplemisvõtted: Ostukutse mingi hinnaga, kui on põhjendatud kahtlus, et kaupleja ei suuda tagada kauba kättesaadavust selle hinnaga mõistliku aja jooksul. Ostukutse mingi hinnaga ja seejärel muu kauba pakkumine. Tõele mittevastav väide, et kaup on mingi hinnaga saadaval piiratud aja jooksul. 3

4 Kuna hinnateave on üheks olulisemaks kriteeriumiks, mille järgi tarbija kaupu ja teenuseid valib, siis on oluline, et hinnateabe avaldamine toimuks tarbija suhtes ausalt ning avaldatud teave hinna ja hinna alandamise kohta ei oleks eksitav. Hinna avaldamise nõuete rikkumine võib mõjutada väga paljude tarbijate majanduskäitumist, mille tulemusel võivad tarbijad teha tehinguotsuseid, mida nad muul juhul ei oleks teinud ja kannatada seeläbi majanduslikku kahju. Iga üksiku tarbija majanduslik kahju ei pruugi olla suur, kuid arvestades mõjutatud tarbijate võimalikku suurt arvu, võib õiguserikkumisest teenitav võimalik tulu olla märkimisväärne, samuti saadakse sellega ebaaus konkurentsieelis. Kauba hinna avaldamine Kauba pakkumisel tuleb tarbijale avaldada kauba hind. Kauba hind on oluline teave ostukutse puhul ning olulist teavet ei tohi varjata. Samuti ei või kauba hinna või hinnaeelise olemasolu kohta esitada ebaõiget teavet. Hinnateave peab olema avaldatud kõigi müügikohas müügiks pakutavate kaupade kohta. Müügikoht on koht (näiteks kauplus või e-kauplus), kus kaupleja vahetult pakub ja müüb kaupa. Kaup on pakutav, müüdav või muul viisil turustatav asi, õigus ja digitaalne sisu. Kauba hind peab olema avaldatud veebilehel, märgistatud kaubale või asetatud kauba vahetusse lähedusse. Hinnateave peab olema avaldatud kirjalikult selgelt loetaval viisil, sellise paigutuse ja kujundusega, et see oleks tarbijale kergesti märgatav ja loetav ning üheselt mõistetav. Vajadusel võib hinnateabe avaldamisel kasutada selgitavaid lisatahvleid, tabeleid jms. Üldreeglina tuleb kaupade puhul avaldada tarbijale nii kauba müügi- kui ühikuhind. Müügihind on hind, milles sisalduvad kõik kauba müügiga seonduvad maksud. Müügihinna eesmärgiks on teavitada tarbijat kauba eest tasumisele kuuluvast lõpphinnast. Kui kaupa müüakse eelpakendamata ehk koguse, mahu või mõõdu järgi, tuleb müügihind avaldada pärast kauba mõõtmist. Juhul kui kauba pakendile rakendub tagatisraha, tuleb avaldada ühikuhinnale lisaks ka pakendi tagatisraha suurus. Alkohoolsete jookide puhul tuleb lisaks müügihinnale avaldada alkohoolse joogi liik ja nimi. Müügikohas kohapeal tarbimiseks mõeldud alkoholi puhul tuleb avaldada ka müügihinna eest saadava alkohoolse joogi kogus. Ühikuhinna eesmärgiks on anda tarbijale võimalus võrrelda kauba hinda pakendatud ja pakendamata kujul ning eri suurustes pakendites. Ühikuhind näitab kauba maksumust ühe mõõtühiku kaupa sõltuvalt kauba koguse mõõtmise viisist (g, kg, l, m, m², m³, rm, tm, tk). Ühikuhinnana ei saa käsitada nt 100 grammi hinda tegu oleks sel juhul hinnaga mingi koguse kohta, mitte (ühe) ühiku hinnaga. 4

5 Kui kaupa müüakse eelpakendamata ehk tarbijale sobiva koguse, mahu või mõõdu järgi, tuleb ühikuhind teha teatavaks enne kauba mõõtmist või kaalumist. Samuti tuleb ühikuhind teha selgelt teatavaks, kui kaup on eelpakendatud, aga iga pakend on erineva kaalu ja hinnaga, nt suitsusingitükkide puhul. Sel juhul on tarbijat eksitav, kui kuvatakse suurelt näiteks 100 g või 500 g hind ja väikselt ühe ühiku (kg) hind. Ühikuhinda ei ole kohustust avaldada järgmiste kaupade puhul: kaubad, mille ühiku- ja müügihind langevad kokku; kaubad, mida pakutakse teenust osutades; antiikesemed ja kunstiteosed; enampakkumisel pakutavad kaubad; komplektina pakutaval ja müüdaval kaubal, mille müügipakend sisaldab erinevaid esemeid; kaubal, mida pakutakse ja müüakse alandatud hinnaga põhjusel, et kaup on puudusega või selle minimaalne säilimistähtaeg parim enne on möödunud; ühesuguse mahu või kaaluga eelpakendatud kaubal, mida pakutakse ja müüakse kioski, müügiautomaadi või tänavakaubanduse müügikoha kaudu; potis müüdavate värskete köögiviljade või maitserohelise puhul; šokolaadi- või martsipanikujukesed, üllatusmunad, pulgakommid, suuvärskendajad ja nätsud; toiduks mittekasutatavad kaubad, mida müüakse ühe ühikuna ja mida ei ole võimalik jagada osadeks kauba kvaliteedi või omadusi muutmata või mille puhul pole nõutav kaalu, mahu või pikkuse avaldamine; eelpakendatud tööstuskaubad, mida müüakse ainult kaaluga alla 50g või mahuga alla 50ml. Teenuse hinna avaldamine Teenus on pakutav, osutatav või muul viisil turustatav hüve ja digitaalne teenus, mis ei ole kaup, või muu pakutav või tehtav sooritus. Teenuse pakkumisel tuleb tarbijale avaldada teenuse hind ehk lõpphind. Teenuse hind on oluline teave ostukutse puhul ning olulist teavet ei tohi varjata. Samuti ei või teenuse hinna, hinna arvutamise aluste või hinnaeelise olemasolu kohta esitada ebaõiget teavet. Kui teenuse lõpphinda ei ole võimalik kindlaks määrata, tuleb avaldada teenuse hinna komponendid, tariifid või hinna arvutamise alused, et tarbijal oleks võimalik ise teenuse lõpphinda arvutada. Teenuse hinnakiri peab olema avaldatud kaupleja veebilehel ja teenuse osutamise kohas või tegevuskohas. Kui teenuste suure arvu tõttu ei ole otstarbekas esitada hinnakirjas kõiki hindu, võib piirduda üldisemate hindade või nende arvutamise alustega. Sellisel juhul tuleb hinnakirjas viidata kohale, kus on kättesaadav hindade täielik loetelu. Võimalusel peaks hinnakiri olema tarbijale nähtav ka väljaspool tegevuskohta. Toitlustusettevõtte puhul peab toitude ja jookide hinnakiri olema avaldatud peasissekäigu vahetus läheduses. 5

6 2. Kaupade soodushinna avaldamine Kaupade soodushinna avaldamise regulatsiooni eesmärgiks on tagada, et tarbija saaks alati selge ja tõese teabe hinnaeelise olemasolu ja selle suuruse kohta. Reeglitega peavad arvestama nii kauplejad kui ka kaupade müüki vahendavad ettevõtjad. Kui kaupa pakutakse pidevalt alandatud hinnaga või kampaaniahinnaga, siis ei ole tarbijal võimalik aru saada, kas ta lubatud hinnaeelist üldse saab. Samuti tuleb arvestada, et hinnaalanduskampaaniad avaldavad tarbijatele survet kauba ostmiseks, kui teavitatakse suurest allahindlusest varasema hinnaga võrreldes. Soodusmüügi reklaam ja tarbijatele edastatud ostukutsed peavad olema ausad ega tohi olla mõeldud üksnes tarbija (e-)poodi meelitamiseks. Soodusmüügist teavitamisel on keelatud esitada valeandmeid kauba hinna, selle arvutamise aluste või hinnaeelise olemasolu kohta. Alati on soodusmüügist teavitamisel keelatud: Kasutada sõna "kõik" eksitaval viisil. Näiteks: "kõik toolid -50%", kui tegelikult ühtegi tooli allahinnatud ei ole või alla on hinnatud ainult osa toole. Kasutada sõna "kogu" eksitaval viisil. Näiteks: "kogu kaup -50%", kui tegelikult kogu kaubavalikut ei ole allahinnatud. Reklaamida suurt allahindlust eksitaval viisil. Näiteks "sisustuskaubad -70%", kui soodusmüük puudutab ainult väikest osa müüdavatest sisustuskaupadest. Reklaamida allahindluse protsendilist vahemikku eksitaval viisil: Näiteks: "voodid -30% kuni -70%", kui tegelikult ühtegi voodit -70% soodushinnaga allahinnatud ei ole. Hinna alandamisest teavitamine Hinna alandamise teade on lubatud üksnes siis, kui kaupleja on alandanud pakutava ja müüdava kauba eest varasemat ehk varem küsitud hinda. Kui kaupleja teavitab hinna alandamisest, peab esitatud teave oleme tõene ehk tõene peab olema nii varasem hind kui ka alandatud hind. Hind, millest allahindlust arvestatakse ja mida näidatakse varasema hinnana, peab olema hind, millega tarbijal oli võimalik samast müügikohast sama toodet osta enne hinna alandamist. Varasem hind on vähemalt 30 päeva jooksul enne hinna alandamist kaubale kohaldatud madalaim hind. Kui kaupleja müüb kaupu mitmes müügikohas, siis tuleb hinna alandamisest teavitamisel avaldada vähemalt 30 päeva madalaim hind konkreetses müügikohas. Näiteks, kui sooduskampaania kehtib kõikides sama keti poodides, tuleb igas kaupluses näidata ära, mis oli vähemalt 30 päeva madalaim hind konkreetses kaupluses. Kui sooduskampaania kehtib tavapoele lisaks ka e-poes, siis tuleb e-poes avaldatud soodushind arvutada lähtudes e-poe veebilehel avaldatud 30 päeva madalaimast hinnast, mitte tavapoe varasemast hinnast. 6

7 Varasema hinna avaldamisel tuleb tagada, et hinna alandamise teates avaldatud varasem hind oli ka viimase 30 päeva jooksul kaupleja poolt kaubale kohaldatud madalaim hind, isegi kui madalaim hind kehtis vaid ühe päeva. See tähendab, et hinna alandamisest teavitamisel ja soodushinna arvutamisel tuleb lähtuda varasemast hinnast ehk esitatav allahindlusprotsent tuleb arvutada viimase 30 päeva madalaimast hinnast. Soovi korral võib varasema hinna arvutamise aluseks võtta ka 30 päevast pikema perioodi, aga mitte lühema. Varasema hinna ja alandatud hinna vaheline seos on oluline selleks, et tarbija saaks aru konkreetses müügikohas talle pakutavast hinnaeelisest ning hinnaeelise lubamisega tarbijat ei eksitataks. Seetõttu peab varasem hind olema kaupleja poolt selles müügikohas tegelikult kohaldatud hind ega tohi olla vaid turunduslik vahend allahindluse atraktiivsemaks muutmiseks. Vajadusel peab kaupleja olema valmis korrakaitseorganile (infosüsteemi logide, andmebaasi väljavõtete, ekraanitõmmiste vms abil) tõendama varasema ja alandatud hinna avaldamist ning kirjeldama hindade avaldamise ja soodustuste arvutamise põhimõtteid. 30 Korrektne hinna alandamise teade Varasem hind (20 ) 10 Soodushind (1 0 ) % ALLAHINDLUS Selgitus: Teavitus on korrektne, sest soodushind (10 ) on 50% madalam varasemast hinnast (20 ) ehk hinna alandamisele eelnenud 30 päeva madalaimast hinnast. Soodushind kujuneb järgmise arvutuskäigu tulemusena: => 10. Kui kaup on olnud müügil vähem kui 30 päeva, siis tohib kauba hinna alandamisel lugeda varasemaks hinnaks vähemalt 7 päeva jooksul enne hinna alandamist kaubale kohaldatud madalaimat hinda. Sellisteks kaupadeks on näiteks: hooajakaubaga, mida kaupleja ei ole varem müügiks pakkunud; toote uue mudeliga, mis on äsja kaupleja müügivalikusse lisandunud. 7

8 Kui kaupleja hakkab pakkuma sama kaupa uuesti, siis sellised kaubad erandi alla ei kuulu. Näiteks: Hooajakaup, mida on kaupleja juba eelmisel hooajal müünud. Kaubad, mis on ajutiselt laost otsa saanud, mida laovarude täienemisel hakkab kaupleja uuesti pakkuma. Kui kaupleja hakkab varasemalt müüdud kaupa uuesti müüma, kuid ei ole viimase 30 päeva jooksul antud kaupa müügiks pakkunud, siis võib varasema hinna kindlaksmääramisel valida pikema võrdlusperioodi, mille jooksul antud kaupa müüdi vähemalt 30 päeva jooksul. Oluline on, et kaupa müüdi võrdlusperioodi ajal vähemalt 30 päeva jooksul ning avaldatav varasem hind oli kogu võrdlusperioodi madalaim hind. Kaup, mis vananeb, rikneb või aegub kiiresti ning muutub müügikõlbmatuks eeldatavalt enne 30 päeva möödumist kauba pakkumisele panemisest, võib hinna alandamise teates näidata varasema hinnana kauba esialgset alandamata müügihinda. Selliste kaupade puhul on põhjendatud hinna sagedasem alandamine, et oleks võimalik kaubad realiseerida enne nende säilivusaja lõppu. Sellisteks kaupadeks on näiteks: värsked toiduained; küpsetised ja soojaleti toidud; lühikese säilivusajaga joogid; teatud taimed. Seda, kas toote näol on tegemist kiiresti vananeva, rikneva või aeguva tootega, tuleb hinnata juhtumipõhiselt. See tähendab, et kauplejal tuleb igal üksikul juhtumil eraldi hinnata, kas konkreetne kaup rikneb või aegub kiiresti ning muutub eeldatavalt enne 30 päeva möödumist müügikõlbmatuks. Kiiresti riknevad ja aeguvad kaubad ei ole: hooajakaubad, mida kaupleja soovib realiseerida hooaja lõpus, nt lumelabidad, rannatarbed; kaubad, millest kaupleja soovib lihtsalt kiiresti vabaneda. Hinna alandamise teates tuleb välja tuua õige varasem hind ehk vähemalt viimase 30 päeva kauba madalaim hind. Muid hindu võrdluseks välja tooma ei pea. Näiteks ei pea teates näitama, mis on kauba tavaline müügihind või millise hinnaga oli kaup müügil eile. Soovides tuua välja muid hindu, peab lisaks soodushinnale olema märgatav esmalt viimase 30 päeva madalaim hind. Hinna alandamisest võib teavitada: Protsendina: "-20%". Konkreetse summana: "10 alla". Varasema hinnaga: "enne 100 nüüd 50 ". Läbikriipsutatud varasema hinna ja soodushinnaga: " ". 8

9 Hinna alandamisest teavitamisel ei pea hinnasildid olema kindla värvuse või suurusega. Samuti ei pea tingimata kasutama mõisteid "varasem hind" või "30 päeva madalaim hind". Soovi korral võib näiteks kasutada sõnu "tavahind", "hind enne" või märkida varasem hind läbikriipsutatult. Samuti võib soodustingimustel müügist teavitada hinda avaldamata, näiteks: "2 tooli 1 hinnaga", "osta 2 ja saad 3nda tasuta" või "ostes 30 eest 2 põsepuna on 3. tasuta", Üheaegsed sooduskampaaniad Üheaegselt võib korraldada erinevate toodetele või tootegruppidele erinevaid sooduspakkumisi. Sellisel juhul tuleb selgelt ära näidata allahindluse suurus ning tootekategooriad, mida allahindlus puudutab. Näiteks: "Kõik laualambid -50%." "Talvekaupade lõpumüük -50%, kõik suvekaubad -10%." "Sinise täpiga kaup -20%, punase täpiga kaup -40%." Kui sooduskampaania(te)st anda teada üldsõnaliselt, näiteks ajalehes, internetis, reklaamplakatil või telereklaamis, siis ei pea teavituses kõikide kaupade varasemat hinda eraldi välja tooma. Küll aga tuleb varasem hind ära näidata müügikohas iga kauba kohta, mis on üldise allahindlusteatega hõlmatud. Seega, kui üldine teadaanne, silt või reklaam näitab, et kõik kaubad on näiteks -20%, siis tuleb kaupluses iga kauba kohta ära näidata vähemalt 30 päeva madalaim hind (uue kauba puhul vähemalt 7 päeva madalaim hind). See aga ei tähenda iga kord kõikide kaupade hinnasiltide välja vahetamist. Juhul, kui kauba hind on olnud viimase 30 päeva jooksul muutumatu, siis ei ole vaja selle kauba hinnasilti vahetada ja varasem hind ongi see hind, mis on parasjagu hinnasildil. Kui kauba hinda on aga vahepeal tõstetud või tehtud muid allahindlusi, siis sellisel juhul tuleb hinnasilti kohandada, et ära näidata õige võrdlushind ehk viimase 30 päeva madalaim hind. Nii üheaegselt korraldavate sooduskampaaniate kui ka üldiste hinna alandamise teavituste puhul on oluline, et need oleksid selgelt arusaadavad ega oleks tarbijat eksitavad. See tähendab, et tarbija saaks aru, mis on sooduskampaania tingimused, millistele toodetele allahindlus kehtib ning kui suur on allahindlusega kaasnev hinnaeelis võrreldes viimase 30 päeva jooksul kehtinud madalaima hinnaga. Järk-järgulised sooduskampaaniad Kui kauba hinda alandatakse ilma katkestusteta järk-järgult, ei pea igal korral lähtuma viimase 30 päeva madalaimast hinnast. Ilma katkestusteta järk-järgult hinna alandamise korral võib märkida varasemaks hinnaks hinna, mis kehtis enne esimest hinna alandamist. Selleks tuleb lugeda 30 päeva madalaim hind enne esimest hinna alandamise teadet ja see võib jääda varasemaks hinnaks kõigi sama kampaania raames hinna alandamise teadete puhul. 9

10 Korrektsed järk-järgulised hinna alandamise teated 120 Varasem hind (100 ) % ALLAHINDLUS % ALLAHINDLUS 60% ALLAHINDLUS Selgitus: Teavitus on korrektne, sest hinda on alandatud ilma katkestusteta järk-järgult ning kõik soodushinnad on arvutatud varasemast hinnast (100 ) ehk esimese hinna alandamise teate hetkel kehtinud 30 päeva madalaimast hinnast. Soodushindade arvutuskäik: esimene allahindlus: => 80, teine allahindlus: => 60, kolmas allahindlus => 40. Kui järk-järgulise allahindluse kampaania kestab üle 30 päeva, siis ei muutu alandatud hind varasemaks hinnaks. Sellisel juhul võib igas hinna alandamise teates näidata varasema hinnana kampaaniale eelnenud kauba alandamata hinda. Järjestikused sooduskampaaniad Eeltoodu kehtib üksnes juhul, kui hinda alandatakse järk-järgult ilma katkestusteta ning hinna pideva alandamise käigus ei suurendata avaldatud varasemat hinda. Juhul kui 30 päeva jooksul korraldatakse katkestustega mitmeid müügikampaaniaid, mille vahel tõstetakse hinda, siis on tegemist järjestikuste sooduskampaaniatega. Sellisel juhul on iga järgneva allahindluse puhul varasemaks hinnaks viimase 30 päeva jooksul kehtinud madalaim hind, mitte enne esimest sooduskampaaniat kehtinud varasem hind. 10

11 Korrektsed järjestikused hinna alandamise teated % ALLAHINDLUS (varasem hind 100 ) 50% ALLAHINDLUS (varasem hind 50 ) Selgitus: Esimese hinna alandamise teate puhul on varasem hind 100 ja soodushind sellest 50% madalam ehk => 50. Teise hinna alandamise teate puhul on viimase 30 päeva madalaim hind 50 ja soodushind sellest 50% madalam ehk => 25. Kliendipakkumised Kauba hinna alandamisest teavitamisel ei võeta varasema hinna määratlemisel arvesse kliendipakkumiste hindu. Kliendipakkumiseks loetakse nii pikaajalisi kliendilojaalsusega seotud alandatud hindade kavu kui ka personaalseid hinnaalandusi. Pikaajalised kliendilojaalsusega seotud alandatud hindade kavad on näiteks olukorrad, kus klient saab: kliendikaardiga kõikidelt kaupadelt püsisoodustust 5%. kliendikaardiga teatud kaupadelt pikaaegset (näiteks pool aastat või aasta) soodustust 10. soodustust kliendikaardile kogutud boonuspunktide eest. Personaalse hinnaalandusega on tegemist varasematest ostudest sõltuva allahindluse või erilistel puhkudel tehtava personaalse allahindlusega. Näiteks: Teade "kliendikaardi omanikule sel nädalavahetusel kõik lambid -20%, kui kliendikaardi saamine ei ole kõigile või enamikele külastajatele vabalt võimalik. Allahindlus sõltuvalt kliendi staatusest: "hind tavakliendile 3 ", "hind püsikliendile 2 " ja "hind ärikliendile 1 ". Allahindlus sõltuvalt kliendikaardi olemasolust: "hind kliendikaardiga 3 ", "hind hõbekaardiga 2 " ja "hind kuldkaardiga 1 ", Allahindlus erilistel puhkudel (näiteks sünnipäeva või abiellumise puhul) tehtavad eripakkumised. Ühekordne pakkumine kliendilojaalsuse programmiga liitumisel. 11

12 Kliendikaardi omanikule igal nädalal erinevatele kaupadele pakutav allahindlus selliselt, et allahinnatud kaubad on iga kliendi puhul personaalsed. Ostusumma pealt saadav allahindluskupong. Ostu hetkel kohaldatavad allahindlused, millest ei ole eelnevalt tarbijat teavitatud. Personaalset hinnaalandust ei loeta kliendipakkumiseks siis, kui kaupleja pakub seda tegelikult tarbijatele üldiselt. Näiteks ei loeta personaalseks hinnaalanduseks: Sooduskampaaniat, mille käigus antakse igale kauplusesse sisenejale Sooduskupong -20%. E-kaupluse veebilehel teatatakse sooduskoodist, mida kõik külastajad kasutada saavad. Teadet sel nädalavahetusel püsikliendile kõik -20%, kui püsikliendiks saavad olla paljud või enamik klientidest. Millistel juhtudel on tegemist personaalse hinnaalandusega ja millistel tingimustel tuleb lugeda, et soodustuse saamine on võimalik kõigile või enamikele klientidele, seda seadus ei sätesta. Selliseid juhtumeid tuleb hinnata juhtumpõhiselt, mistõttu soovitame kahtluse korral pöörduda hinnangu saamiseks TTJA poole. Sooduskampaaniate plaanimine Sooduskampaania perioodi pikkust või maksimaalset ajalist kestust seadus ei sätesta ega piira. See tähendab, et hinnaalandus võib kesta ka üle 30 päeva, kuid sellisel juhul tuleb hinnata, kas tegemist on ausa kauplemisvõttega. Seda, kui kaua võib allahindlus kesta (ehk kas allahindlus ei kesta liiga kaua võrreldes täishinnaga müümise ajaga), tuleb hinnata igas olukorras eraldi lähtudes ebaausate kauplemisvõtete regulatsioonist. Sooduskampaaniatest teavitamisel on keelatud reklaamid, millega kaupleja pakub kaupu soodushinnaga, kuid tegelikkuses ei ole suuteline reklaamitud ajavahemikul või kogustes kaupu müüma või suudab neid reklaamitud tingimustel müüa üksnes üksikutele tarbijatele. Kaupade soodustingimustel müügi korraldamisel peab kaupleja oskama oma kaubandustegevust planeerida ning tagama kaupade olemasolu. Soodusmüügiks mõeldud kaupade tellimisel tuleb arvestada, et pakutava kauba kogus vastaks reklaami mahule ja levitamise ulatusele ning eeldatavale ostuhuvile. Juhul kui pakutav kaup saab otsa sooduskampaania alguses, peaks kaupleja tegema kõik endast oleneva, et asendada reklaamitud kaup võrdväärse kaubaga või tarnima selle teise kaupleja käest mõistlikus ajavahemikus ja koguses. 12

13 Lõpumüük Lõpumüügina võib tähistada müüki, mille eesmärgiks on vabaneda eelmise hooaja kaubast või võimalikult suurest hulgast kaubast enne müügikoha sulgemist. Lõpumüügiga on tegu, kui teavitatakse kogu müüdava kauba või kindlalt piiritletud kauba lõpumüügist. Kui lõpumüük kehtib üksnes teatud kaupadele, tuleb sellekohane info avaldada lõpumüügi teates. Näiteks: "Lõpumüük. Kõik kaubad -80%." "Talvesaabaste lõpumüük. Kõik hinnad -70%." Keelatud on lõpumüügist teavitamisel teatada, et kaupleja kavatseb kauplemise lõpetada või tegevuskohta vahetada, kui tegelikult selline väide tõele ei vasta. Näiteks: "Kolimiseelne tühjendusmüük, kõik kaubad -50%", kui tegelikult pärast tühjendusmüüki kaupleja tegevuskohta ei vaheta. "Lõpumüük, kõik kaubad -50%", kui tegelikult pärast lõpumüüki kaupleja kauplemist ei lõpeta. Alkoholi ja tubaka soodusmüük Alkohoolse joogi müügihinda ei ole lubatud avaldada selliselt, et tarbijale on samaaegselt nähtavad alkohoolse joogi algne ja uus müügihind. See tähendab, et alkohoolsete jookide soodustingimustel müügi korral tohib tarbijale näidata samaaegselt üksnes alkohoolse joogi müügihinda, s.o kas 30 päeva madalaimat või soodushinda. Varasem hind koos uue soodushinnaga ei tohi hinnateate avaldamisel olla nähtav. Allahindlusprotsendi kuvamine keelatud ei ole. Tubakatoote või tubakatootega seonduvate toodete puhul on lubatud näidata üksnes müügihinda. Korraga ei tohi olla näha varasem hind ja soodushind, samuti ei tohi kuvada allahindlusprotsenti. Tubakatoodet ega tubakatootega seonduvat toodet ei tohi siduda soodustuse või hüvega. Kauba või teenuse müügil on keelatud tubakatoote või tubakatootega seonduva toote tasuta või sigarettide maksimaalsest võimalikust jaemüügihinnast oluliselt madalama hinnaga saamise võimaldamine, samuti saamine võidu, auhinna või muu hüvena. See tähendab, et mis tahes kauba müügil ei tohi saada tubakatooteid ega tubakatootega seonduvaid tooteid tasuta või odavama hinnaga. Samuti ei tohi tubakatoote või tubakatootega seonduva toote müügil saada mis tahes kaupa või teenust tasuta või tavapärasest hinnast odavamalt. 13

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i üldteenuse tüüptingimustes järgnevalt: 4.2. Müüja arvutab

Rohkem

PÕHIKOOL (7. 9. KLASS) JA GÜMNAASIUM TEADLIK TARBIJA Ühiskonnaõpetus, majandusõpe (integreeritult ka teised õppeained) Õppe eesmärk: Omandada teadmise

PÕHIKOOL (7. 9. KLASS) JA GÜMNAASIUM TEADLIK TARBIJA Ühiskonnaõpetus, majandusõpe (integreeritult ka teised õppeained) Õppe eesmärk: Omandada teadmise PÕHIKOOL (7. 9. KLASS) JA GÜMNAASIUM TEADLIK TARBIJA Ühiskonnaõpetus, majandusõpe (integreeritult ka teised õppeained) Õppe eesmärk: Omandada teadmised tarbija õigustest ja kohustustest. Arendada õpilaste

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

JUHEND ALKOHOOLSETE JOOKIDE JAEKAUBANDUSE MÜÜGIKOHAS VÄLJAPANEKUKS JA REKLAAMIKS Märts 2019

JUHEND ALKOHOOLSETE JOOKIDE JAEKAUBANDUSE MÜÜGIKOHAS VÄLJAPANEKUKS JA REKLAAMIKS Märts 2019 JUHEND ALKOHOOLSETE JOOKIDE JAEKAUBANDUSE MÜÜGIKOHAS VÄLJAPANEKUKS JA REKLAAMIKS Märts 2019 EESSÕNA Käesoleva juhendi koostamiseks kohtus perioodil jaanuar-juuni 2018 töörühm, kuhu kuulusid Kaupmeeste

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Ostmine e-poes Võlumaa e-pood pakub ilutooteid juustele ja kogu kehale, naistele ning meestele, tuntud kaubamärkidelt üle maailma. Kaupade valikul on

Ostmine e-poes Võlumaa e-pood pakub ilutooteid juustele ja kogu kehale, naistele ning meestele, tuntud kaubamärkidelt üle maailma. Kaupade valikul on Ostmine e-poes Võlumaa e-pood pakub ilutooteid juustele ja kogu kehale, naistele ning meestele, tuntud kaubamärkidelt üle maailma. Kaupade valikul on meie jaoks oluline ka põhimõte, et me omaksime mingit

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 E-poe kasutustingimused 1. Üldsätted 1.1. E-poe tingimused kehtivad ostjatele, kes kasutavad veebilehte www.k-rauta.ee (edaspidi nimetatud e-pood) ning ostavad e-poest kaupu. E-poe omanik ja müügilepingu

Rohkem

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avilet OÜ (registrikood 12998127, edaspidi ka Müüja) vahel

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

CL2011R1169ET _cp 1..1

CL2011R1169ET _cp 1..1 02011R1169 ET 01.01.2018 003.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja 1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja anda soovituslikke juhendeid õigusaktidest tulenevate

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne

Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon 611 8000 ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne. Kõnejärjekord on pikem. tasuline infotelefon 11 800

Rohkem

MergedFile

MergedFile Hill s kampaaniad, kevad 2019 METABOLIC+URINARY (kaal+kuseteedele) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 2KG -50% hind = 8,29 (aegumine 31.05.19) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 12KG -50% hind =

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

Ebaausatest kaubandustavadest toiduainete tarneahelas

Ebaausatest kaubandustavadest toiduainete tarneahelas Ebaausatest kaubandustavadest toiduainete tarneahelas Roomet Sõrmus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Kauplemise hea tava Hea kauplemise tava Üks väljapääs on see, et Eestis tuleb vastu võtta

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Selver 2018 meediapindade hinnakiri Reklaam sissepääsuväravatel Reklaami suurus: 600x300mm, 600x430mm Kogus: 195 Hind: 1400 EUR+km Reklaam turvaväravatel sissepääsudel Reklaami suurus: 650x1400mm Kaupluste

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Microsoft Dynamix AX juurutus Kaubamajas 11.03.2015 Heli Viirand Kaubandusdirektor Teemad Ülevaade Kaubamajast ERP süsteemi juurutamise eeldused ERP süsteemi valik Miks Microsoft Dynamics AX Ülevaade projektist

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Microsoft Word - Antti Adur bakatöö.docx

Microsoft Word - Antti Adur bakatöö.docx Tartu Ülikool Majandusteaduskond SPORTLAND EESTI AS UUE PÜSIKLEINDIPROGRAMMI PÕHIMÕTETE VÄLJATÖÖTAMINE Bakalaureusetöö Antti Adur Juhendaja: lektor Anne Aidla Tartu 2016 Soovitan suunata kaitsmisele..

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Suunanäitaja nõuded jaekauplejatele 3. mai, Tallinn Päevakava Temaatika: Üldised nõuded jaekaubanduses, uus tarbijakaitseseadus 09.30 10.15 Kaupleja/teenusepakkuja kohustused (Kristel Huvila, tarbijakaitseameti

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem