Vitamiin D manustamise ja 12-nädalase jõutreeningu mõju lihasjõule vitamiin D vaeguses treenimata noortel meestel

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Vitamiin D manustamise ja 12-nädalase jõutreeningu mõju lihasjõule vitamiin D vaeguses treenimata noortel meestel"

Väljavõte

1 View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by DSpace at Tartu University Library TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Frederik Ross Vitamiin D manustamise ja 12-nädalase jõutreeningu mõju lihasjõule vitamiin D vaeguses treenimata noortel meestel Impact of vitamin-d supplementation and 12-week resistance training on muscle strength in young untrained vitamin-d deficient men Magistritöö Füsioteraapia õppekava Juhendaja: Prof, biol knd PhD V.Ööpik Kaasjuhendaja: PhD M.Mooses Tartu, 2018

2 SISUKORD KASUTATUD LÜHENDID... 3 LÜHIÜLEVAADE... 4 ABSTRACT KIRJANDUSE ÜLEVAADE Vitamiin D erinevad molekulaarsed vormid Indiviidi vitamiin D staatuse hindamine Vitamiin D optimaalne tase ja manustamine Vitamiin D toimemehhanismid ja funktsioonid inimese organismis Vitamiin D staatuse mõju lihaste jõule ja funktsioonile Vitamiin D staatus ja jõutreeningu efektiivsus TÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED TÖÖ METOODIKA Vaatlusalused Uuringu korraldus Uurimismeetodid Antropomeetrilised mõõtmised Biokeemiliste parameetrite määramine Jõutreeningu efektiivsuse hindamine Andmete statistiline analüüs TÖÖ TULEMUSED Vere biokeemilised parameetrid Jõunäitajad ARUTELU JÄRELDUSED KASUTATUD KIRJANDUS LISA 1. Jõusaali harjutuskava AUTORI LIHTLITSENTS... 35

3 KASUTATUD LÜHENDID 1,25(OH) 2 D 1,25-dihüdroksüvitamiin D ehk kaltsitriool 25(OH)D 25-hüdroksüvitamiin D ehk kaltsidiool DBP vitamiin D siduv valk (ingl. vitamin D-binding protein) KM kordusmaksimum PLC platseebo VDR vitamiin D retseptor Vit-D vitamiin D

4 LÜHIÜLEVAADE Eesmärk: välja selgitada, kas vitamiin D manustamine toidulisandina mõjutab jõutreeningu efektiivsust noortel treenimata vitamin D hüpovitaminoosiga meestel. Metoodika: 25 treenimata vitamiin D hüpovitaminoosiga (seerumi 25(OH)D <60 nmol/l) noort (vanuses aastat) meest jagati randomiseeritult kas vitamiin D gruppi (manustati igapäevaselt 8000 TÜ vitamin D 3, n=13) või platseebogruppi (n=12). Kõik osalejad läbisid 12-nädalase jõutreeningu programmi, mis koosnes seitsmest erinevast kogu keha haaravast jõuharjutusest. Osalejatel hinnati seerumi 25(OH)D ja testosterooni kontsentratsiooni ning lihasjõudu (5 kordusmaksimumi testi põhjal) iga nelja nädala möödudes. Tulemused: vitamiin D grupi 25(OH)D tase tõusis märkimisväärselt juba ühe kuu möödudes vitamiin D 3 manustamise algusest ning püsis eleveerituna kogu uuringu vältel. Platseebogrupis ei olnud märkimisväärset 25(OH)D taseme muutust ühelgi mõõtmisel. 12- nädalase jõutreeningu käigus suurenesid oluliselt vaatlusaluste jõunäitajate tulemused (p<0,05), kuid ei erinenud oluliselt gruppide võrdluses. Kokkuvõte: vitamiin D manustamisel puudub täiendav efekt lihasjõu näitajatele 12- nädalase jõutreeningu käigus. Märksõnad: Vitamiin D manustamine, jõutreening, lihasjõud

5 ABSTRACT Aim: the aim of the present study was to identify whether vitamin-d intake can improve resistance training effectiveness in young untrained vitamin D deficient men. Methods: 25 untrained vitamin D deficient (serum 25(OH)D <60 nmol/l) young (age 18-30) men were randomized to either vitamin D group (daily supplementary intake of 8000 IU (international unit) vitamin D 3, n=13) or placebo group (n=12) and underwent 12 weeks of resistance training, consisting of 2 lower body and 5 upper body exercises. Serum 25(OH)D, testosterone levels and muscle strength (based on 5 repetition maximum test) were evaluated after every 4 weeks. Results: Vitamin D group showed a significant improvement in serum 25(OH)D levels after 4 weeks of vitamin D 3 supplementation that remained elevated throughout the trial. Placebo group showed no significant changes in serum 25(OH)D concentrations during the whole period. After 12 weeks of resistance training, muscle strength increased significantly in both groups (p<0,05) with no difference between placebo and vitamin D groups. Conclusions: no additive effect of vitamin D supplementation could be detected during 12 weeks of resistance training on muscle strength in young men. Keywords: Vitamin D supplementation, resistance training, muscle strength

6 1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 1.1. Vitamiin D erinevad molekulaarsed vormid Kaks peamist vitamiin D vormi on vitamiin D 2 ja vitamiin D 3. Vitamiini D 2 (ergokaltsiferool) leidub peamiselt taimedes või lisandina toiduainetes, vitamiini D 3 (kolekaltsiferooli) seevastu suudab organism 7-dehüdrokolesteroolist ise nahas sünteesida. Mõlemat vormi sünteesitakse ka tööstuslikult ning neid kasutatakse nii toidulisandites kui ka toiduainete rikastamiseks. Vitamiinid D 2 ja D 3 erinevad vaid vähesel määral molekuli kõrvalahela struktuuri osas, kuid nende ainevahetus ja füsioloogilised funktsioonid on praktiliselt samad. Vitamiini D 2 ja D 3 aktiivsed vormid toimivad organismis analoogiliselt steroidhormoonidega. (IOM, 2011) Toidust omastatud või nahas päikesekiirguse toimel sünteesitud vitamiin D aktiveerimine toimub läbi kahe ensümaatilise hüdroksüülimisreaktsiooni. Esimene neist leiab aset maksas, kus 25-hüdroksülaasi toimel konverteeritakse vitamiin D kaltsidiooliks ehk 25(OH)D-ks. Verega transporditakse kaltsidiool neerudesse ja konverteeritakse seal 1αhüdroksülaasi toimel vitamiin D bioloogiliselt aktiivseks vormiks 1,25(OH) 2 D-ks ehk kaltsitriooliks. Kaltsitriooli sünteesi neerudes reguleerivad kaks vastastoimelist hormooni: paratüreoidhormoon (PTH) stimuleerib ja fibroblastitaoline kasvufaktor-23 (FGF23) pärsib 1,25(OH)D sünteesi. Samuti intensiivistub kaltsitriooli süntees madala fosfori või kaltsiumi taseme puhul vereseerumis ning pidurdub kõrge taseme korral. (Bergwitz & Juppner, 2010) 1.2. Indiviidi vitamiin D staatuse hindamine Kaltsidiool on oluliselt stabiilsem ühend kui kaltsitriool. Kaltsidiooli poolväärtusaeg inimese organismis on umbes 30 päeva, mis võimaldab suvekuudel saavutatud vitamiin D taset teatud aega säilitada ka perioodil, kui päikesevalgust on vähem või päikesekiirte langemisnurk on liiga väike. Seevastu 1,25(OH) 2 D poolväärtusaeg on kõigest ligikaudu 15 tundi. Seega on kaltsidiooli tase veres suhteliselt stabiilne, kuid kaltsitriooli tase võib olla ajas kiiresti muutuv. Samuti on kaltsidiooli kontsentratsioon seerumis umbes 500 kuni 1000 korda kõrgem kui kaltsitriooli kontsentratsioon. Tulenevalt nendest asjaoludest ning arvestades, et kaltsidiool on kaltsitriooli vahetu eellane, hinnatakse inimese vitamiin D staatust seerumi kaltsidiooli kontsentratsiooni alusel. Vitamiin D staatuse hindamine kaltsitriooli kontsentratsiooni alusel, võib teatud juhtudel anda täiesti ebaadekvaatse pildi organismi vitamiin D staatusest. Näiteks hüperparatüreoidismi korral on kaltsitriooli tase veres tüüpiliselt väga kõrge, vaatamata samaaegsele vitamiin D defitsiidile organismis. Nende 6

7 põhjuste tõttu on vitamiin D staatuse hindamise biomarkeriks valitud 25(OH)D. (Todd et al., 2015). Varasemalt on kaltsidiooli taset mõõdetud peamiselt kõrgefektiivse vedelikkromatograafia (HPLC) ja radioimmuunanalüüsi (RIA) meetodeid kasutades. Viimase kümnendi jooksul on üheks enam kasutatavaks mooduseks radioimmunoloogiline meetod. (Hollis, 2010). Üheks kõige levinumaks laborites kasutatavaks 25(OH)D taseme määramise testiks on kujunenud kemoluminestsents-immuunmeetod (CLIA). (Wallace et al., 2010) Võrreldes vedelikkromatograafia meetodiga, on CLIA-l leitud 12% suurem tulemuste varieeruvus ning on oht vitamiin D puudulikkuse ülehindamiseks. Märkimisväärselt täpsemate tulemustega meetodiks loetakse vedelikkromatograafia koos massispektromeetriaga (LC-MS), kompenseerides mitmeid kemoluminestsents ja immunoloogiliste meetodite ebatäpsusi, näiteks eelkinnistumist D 3 -le ning epimeeride ja isomeeride interferentseerumist (Snellmann et al., 2010). Uuemad vedelikkromatograafia koos tandem massispektromeetria (LC-MS/MS) meetodid, mis suudavad analüüsida kõiki D vitamiini vorme ja metaboliite samaaegselt, kasutades atmosfäärirõhulist fotoionisatsiooni tehnikat, on leitud olevat veelgi täpsemad. (Adamec, 2011; Snellmann et al., 2010) Immunoloogiliste meetodite puhul on probleemiks peetud testide tundlikkust. Kromatograafia meetodid on spetsiifilisemad, kuid nende kasutamine on ebamugavam - nad on mitmeetapilised, vajavad kallimat aparatuuri ning kõrgema kvalifikatsiooniga personali. Neid on küll arendatud poolautomaatseteks ning automaatseteks, kuid üldjuhul on need protseduurid immunoloogiliste meetoditega võrreldes ajakulukamad. Kokkuvõtlikult on immunoloogilised analüüsid, CLIA ja vedelikkromatograafia meetodid enam-vähem samaväärsed ning kõigil meetoditel on vajaminev tundlikkuse tase raske vitamiin D puuduse tuvastamiseks. (Wallace et al., 2010) 1.3. Vitamiin D optimaalne tase ja manustamine Vitamiin D kogust, 25(OH)D kontsentratsiooni veres, tähistatakse üldjuhul ühikutes nanomool liitri kohta (nmol/l) või nanogramm milliliitri kohta (ng/ml), 1 ng/ml = 2,5 nmol/l ning vitamiin D kogust näiteks toidulisandites rahvusvahelistes ühikutes IU (ingl. international units), toimeühikutes (TÜ) või mikrogrammides (µg), 1 µg = 40 IU (IOM, 2011). Vitamiin D optimaalseks tasemeks peetakse seerumi 25(OH)D kontsentratsiooni > 50 nmol/l ning kontsentratsioonil alla 12 nmol/l on tegu vitamiin D ägeda puudusega (Ross et al., 2011). Optimaalse taseme saavutamiseks on vitamiin D päevane soovitatav tarbimise kogus täiskasvanutele TÜ (IOM, 2011). Lihaste funktsiooni seisukohast optimaalne 7

8 25(OH)D tase seerumis ei ole täpselt teada, kuid hinnanguliselt on see vahemikus nmol/l (Heaney, 2011), mis eeldab tavapärasest suuremaid vitamiin D tarvitamise koguseid. Mitmetes sekkumisuuringutes manustatav vitamiin D kogus ületab seega oluliselt soovitatud normi, kuid seniste uuringute andmetel näiteks TÜ vitamiin D igapäevase manustamisega pikema aja vältel terviseriske ei kaasne ning toksilisus on seni tõendatud üksnes juhtudel, kui kontsentratsioon on ületanud 600 nmol/l (Holick et al., 2011; Vieth 2007) 1.4. Vitamiin D toimemehhanismid ja funktsioonid inimese organismis Vitamiin D bioloogiliselt aktiivne vorm on kaltsitriool. Veres transporditakse kaltsitriooli vitamiin D-d siduva valguga (DBP) (Jurutka et al., 2001). Kaltsitriool toimib organismis analoogiliselt steroidhormoonidega rakutuumas paikevate retseptorite kaudu. Seondudes vitamiin D retseptoritega (VDR), reguleerib kaltsitriool geeniekspressiooni transkriptsiooni tasandil (Bikle, 2014). VDR-e on leitud peaaegu kõikides kudedes (IOM, 2011). Kaltsitriool võib toimida ka mittegenoomselt rakumembraanis paiknevate VDR-ide kaudu, reguleerides rakusiseste signaalide ülekannet ja ioonkanalite seisundit (Bikle, 2014) Kaltsitriooli kõige tuntum funktsioon on vere kaltsiumi- ja fosforisisalduse homeoöstaasi regulatsioon, tagades seeläbi luude arengu ja tervise (IOM, 2011). Vitamiin D retseptoreid on leitud aga ka kudedes, mis ei ole seotud kaltsiumi- ja fosforisisalduse regulatsiooniga ning see on andnud alust arvata, et kaltsitriooli funktsioon võib olla palju laialdasem või et VDR-i võivad aktiveerida ka muud signaalmolekulid peale kaltsitriooli (Adams & Hewison, 2008). Vitamiin D tundlikke elemente on leitud inimesel mitmetes geenides, mis reguleerivad näiteks rakkude proliferatsiooni, diferentseerumist ja apoptoosi, mille tõttu on kaltsitrioolil arvatud olevat ka immunomodulatiivne ja proliferatiivne toime ning see võib mängida olulist ennetavat ja ravivat rolli näiteks kasvajate, autoimmuunhaiguste, südamehaiguste, nakkushaiguste ja põletikuliste haiguste puhul. (Masuda & Jones, 2006) VDR ekspressiooni tuvastamise tõttu skeletilihaskoes peetakse tõenäoliseks, et D vitamiinil on oluline mõju lihaste funktsioonile ja kehalisele töövõimele (Bischoff et al., 2001). Tõenäoliselt toimib kaltsitriool skeletilihases genoomselt, reguleerides lihaste kasvu, aga teisalt ka mittegenoomselt, käivitades protsesse, mis parandavad kaltsiumi kineetikat lihasrakkudes (Ceglia, 2008; Girgis et al., 2012). In vitro skeletilihaste uuringud on näidanud, et C2C12 müoblastide inkubeerimisel kaltsitriooliga pidurdub müostatiini (negatiivne lihasmassi regulaator) aktivatsioon, mis tagab müoblastide suurenemise, kuid samaaegselt 8

9 väheneb ka müoblastide arvukus, mistõttu sellise füsioloogilise kohanemise täpne mõju lihasfunktsioonile ei ole selge (Girgis et al., 2014) Vitamiin D staatuse mõju lihaste jõule ja funktsioonile Arvestades eelpool käsitletud kaltsitriooli toimet lihasfunktsioonile raku tasandil, on alust arvata, et vitamiin D staatusega manipuleerimine võib otseselt mõjutada lihasjõudu ja kehalist töövõimet. Varasemad uuringud, mis on analüüsinud vitamiin D tasemega manipuleerimise mõju jõunäitajatele, on peamiselt läbi viidud vanemaealistega. See tuleneb paljuski asjaolust, et nii vitamiin D tase kui ka lihasjõud vähenevad vananedes (Lauretani et al., 2010) ning eakatel on leitud selge seos madala vitamiin D taseme ning langenud lihasjõu ja skeletilihaste funktsiooni vahel (Latham et al., 2003), kuid asjakohaste uuringute andmed D vitamiini mõjust on siiski vastuolulised. Marantes et al. (2001) analüüsis 311 mehe (23-91 aastased) ja 356 naise (21-97 aastased) puhul võimalikku seost seerumi 25(OH)D taseme ja lihasmassi ning lihasjõu (käte pigistusjõud ja põlvesirutus jõumoment) vahel ega leidnud statistiliselt olulist seost. Hilisemates uuringutes on aga Foo et al. (2009) leidnud tugeva seose noorte tüdrukute 25(OH)D taseme ja käte pigistusjõu vahel ning Hamilton et al. (2014) tuvastasid professionaalsete jalgpallurite näitel, et alla 25 nmol/l seerumi 25(OH)D kontsentratsiooniga mängijatel oli oluliselt madalamad reie nelipealihase jõumomendi näitajad kui üle 50 nmol/l tasemega mängijatel. Tulemused on vastuolulised ka uuringute puhul, kus on sihipäraselt manipuleeritud vitamiin D tasemega võimaliku lihasfunktsiooni paranemise esilekutsumiseks. Flueck et al. (2016) leidis vitamiin D manustamisel (6000 TÜ päevas) <75 nmol/l 25(OH)D kontsentratsiooniga seljaajukahjustusega ratastoolisportlastele olevat märkimisväärne positiivne mõju nende mittedominantse ülajäseme küünarliigese painutajalihaste isomeetrilistele ja kontsentrilistele jõunäitajatele 12-nädala pikkuse uuringu käigus. Kuid Rosendahl-Riise et al. (2017) süstemaatilise ülevaate näitel ei mõjuta vitamiin D manustamine koos kaltsiumiga üle 65-aastastel märkimisväärselt käte pigistusjõudu ega kõnnitesti tulemusi. Ka Stockton et al. (2011) ei leidnud vitamiin D manustamisel mõju mõõduka hüpovitaminoosiga (<50 nmol/l) indiviidide käte pigistusjõule ning põlvesirutus ja painutus jõunäitajatele, küll aga oli vitamiin D manustamisest märkimisväärne kasu proksimaalsete-, sääre- ja käelihaste jõunäitajate paranemisele indiviididel, kelle 25(OH)D tase seerumis oli <25 nmol/l. Sarnast tendentsi on täheldanud ka Close et al. (2013b), kes leidsid, et igapäevase 5000 TÜ vitamiin D manustamine 8-nädala vältel parandas statistiliselt olulisel 9

10 määral madala 25(OH)D tasemega (~25 nmol/l) sportlaste 10m sprindi aega ja vertikaalhüppe sooritust. Samas kerge vitamiin D hüpovitaminoosi (51-53 nmol/l) tunnustega sportlastel 6- nädala jooksul vitamiin D manustamine ( või TÜ nädalas) hoolimata märkimisväärselt tõusnud seerumi 25(OH)D tasemest täiendavat efekti sprindikiirusele, käevõi jalalihaste maksimaaljõule ega vertikaalhüppe tulemusele ei andnud (Close et al., 2013a). Ka kõrgematel vitamiin D manustatavatel kogustel ( TÜ päevas) ei leidnud Owens et al. (2014) 3 kuu jooksul vitamiin D defitsiitsete meeste jõunäitajatele märkimisväärset mõju olevat. Vitamiin D võimalikku lihasmassi ja jõudu parandavat toimet on mitmete autorite poolt põhjendatud selle võimaliku mõjuga testosteroonitasemele. Wang et al. (2015) näitasid positiivset korrelatsiooni täiskasvanud meeste seerumi 25(OH)D ning testosterooni taseme vahel ning on leitud isegi, et testosteroonitase järgib aasta lõikes sarnast muutuste mustrit nagu 25(OH)D tase (Wehr et al., 2010). Samas Välimäki et al. (2004) ja Lerchbaum et al. (2014) selliseid tulemusi nooremate meeste puhul ei kinnita. Küll aga on leidnud Anic et al. (2016) aastaste meeste testosterooni ja 25(OH)D taseme vahel olulise seose. Antud seose teeb oluliseks asjaolu, et testosterooni supressiooni korral võib väheneda jõutreeninguga saavutatav lihaste hüpertroofia ulatus (Kvorning et al., 2006) Vitamiin D staatus ja jõutreeningu efektiivsus Agergaard et al. (2015) analüüsisid, kuidas vitamiin D manustamine (48 μg) mõjutab lihaste arengut 12-nädalase reielihaste jõutreeningu puhul noortel (20-30 aastased, n=20) ja vanemaealistel (60-75, n=20) normaalse 25(OH)D tasemega meestel. Uuringu käigus tõusis märkimisväärselt vereseerumi 25(OH)D tase nii noorte kui ka vanemaealiste vitamiin D gruppides võrreldes kontrollgruppidega. Paremad tulemused olid ka isomeetrilise lihasjõu ja lihashüpertroofia näitajates, kuid mitte D-vitamiini ja platseebogruppide võrdluses. Siiski leiti, et vitamiin D manustamine, kombineerituna 12-nädalase lihasjõu treeninguga, võib põhjustada just nooremate meeste hulgas IIa tüüpi lihaskiudude mahu suurenemise skeletilihaste koosseisus ning vähendada müostatiini mrna ekspressiooni. Vitamiin D märkimisväärse toime puudumist jõunäitajatele ja treeningu efektiivusele võrreldes kontrollgruppidega on täheldanud veel ka kaks vanemaealistega läbiviidud uuringut (Bunout et al., 2006; Verschueren et al., 2011), kuid olenemata vitamiin D puuduvast lisatoimest jõunäitajatele, leidis Bunout et al. (2006) sellel olevat võimalik positiivne mõju vanemaealiste kõnnikiirusele ja tasakaalule. Mõlemas uuringus manustatud vitamiin D kogused olid üsna madalad ( TÜ päevas). 10

11 Carillo et al. (2013) leidis, et vitamiin D manustamisel (4000 TÜ/päevas) ülekaalulistele ja rasvunud noortele täiskasvanutele 12-nädalase jõutreeningu vältel, suurenes statistiliselt olulisel määral sekkumisgrupi lihasvõimsus nelja nädala möödudes, mille potentsiaalseks mehhanismiks võis olla II tüüpi lihaskiudude funktsiooni paranemine. Samas selgus, et 12. nädalal gruppide vahel märkimisväärset lihasvõimsuse erinevust enam polnud, viidates võimalikule vitamiin D pikemaajalise toime puudumisele jõutreeningu suhtes või oli treeningust tulenev lihasfunktsiooni paranemine piisav, et varjata vitamiin D täiendav toime. Wyon et al. (2014) manustasid mees- ja naissoost balletitantsijatele 2000 TÜ vitamiini päevas või platseebot 4 kuu vältel. Vitamiin D mõjul suurenes reie nelipealihase maksimaalne isomeetriline jõud oluliselt enam kui platseebo manustamise korral, samuti esines vitamin D grupis uuringuperioodil oluliselt vähem vigastusi kui platseebogrupis. Kahjuks puuduvad andmed selle kohta, milline oli kaltsidiooli tase balletitantsijate veres uuringus osalemise ajal. Vitamiin D mõju on uuritud ka taastumisprotsessidele, mis on treeningu efektiivistamise ülioluline komponent. Barker et al. (2013) manustasid igapäevaselt 4000 TÜ kolekaltsiferooli 35 päeva vältel keskmise kehalise aktiivsusega meestele, mis märkimisväärselt parandas intensiivse treeningu järgselt lihasjõu taastumist (24h pärast) võrreldes kontrollgrupiga, samuti leiti vitamiin D manustamisel olevat lihaskahjustust iseloomustavate vere biomarkerite kohest ja hilisemat taseme suurenemist ärahoidev mõju. Vitamiin D täiendava tarbimise positiivne efekt taastumisprotsessidele on seda tähelepanuväärsem, et antud uuringu vaatlusaluste 25(OH)D seerumi lähtetasemes ei esinenud hüpovitaminoosi tunnuseid. Kokkuvõttes nähtub kirjandusest, et vitamiin D toidulisandina manustamise võimalikku mõju jõutreeningu efektiivsusele on vähe uuritud, eriti noortel treenimata vitamiin D hüpovitaminoosiga meestel. Ühe uuringu (Agergaard et al., 2015) andmetel vitamiin D manustamisega jõutreeningu ajal suuremat jõu juurdekasvu noortel meestel ei kaasne. Samas võis selle põhjuseks olla asjaolu, et uuritud meeste seerumi kaltsidiooli tase näitas nende normaalset vitamiin D staatust juba uuringu algul. Teine uuring (Wyon et al., 2014), kus osales nii noori mehi kui ka naisi, näitab 4-kuulise vitamiin D manustamise positiivset mõju reie nelipealihase maksimaalsele jõule, kuid selles osalenute vitamiin D staatuse kohta puuduvad kindlad andmed. Samas vitamiin D manustamine vähendab lihase kasvu pärssiva regulaatori müostatiini mrna ekspressiooni (Agergaard et al., 2015), stimuleerib treeningujärgseid taastumisprotsesse lihases (Barker et al., 2013) ja vähendab vigastuste esinemissagedust (Wyon et al., 2014), mis lubab eeldada, et vitamiin D manustamine vitamiin D hüpovitaminoosiga noortele meestele võib siiski nende jõutreeningu efektiivsust parandada. 11

12 2. TÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED Käesoleva uurimistöö eesmärk oli kontrollida hüpoteesi, mille kohaselt vitamiin D manustamine toidulisandina jõutreeninguga tegelevatele D-vitamiini vaeguses noortele treenimata meestele suurendab treeningu efektiivsust, mis väljendub lihaste jõu ulatuslikumas suurenemises. Eesmärgi saavutamiseks seati uurimistööle järgmised ülesanded: 1. Võrrelda seerumi 25(OH)D kontsentratsiooni muutuste dünaamikat kahes uuritavate grupis: neil, kes manustasid samaaegselt jõutreeningu programmis osalemisega talvest varakevadeni regulaarselt toidulisandina vitamiini D ja neil, kes manustasid samal ajavahemikul platseebot. 2. Võrrelda jõunäitajate muutusi kahes nimetatud grupis 12-nädalases jõutreeningu programmis osalemise vältel. 12

13 3. TÖÖ METOODIKA 3.1. Vaatlusalused Uuringu vaatlusalusteks olid 30 meessoost isikut vanuses aastat, kes osalesid kokku 4-kuulises jõutreeningu programmis. Uuringusse arvamise kriteeriumid olid: osalejate seerumi 25(OH)D tase <60 nmol/l, ei ole kasutanud omaalgatuslikult toidulisandina vitamiini D, ei oleks võistlussportlased ega tegelenud viimase aasta jooksul enam kui kaks kuud süstemaatilise jõutreeninguga ning tervisega seotud vastunäidustuste, näiteks krooniliste haiguste, puudumine. Uuringusse värvati 30 meessoost isikut, kuid 5 osalejat arvati välja, kuna nad osalesid alla 80% treeningutest. Uuringus osalemisest loobuti ajapuuduse (n=4) ja uuringuga mitteseotud terviseprobleemi tõttu (n=1). Lõpptulemustes kajastusid 25 vaatlusaluse andmed, 12 osalejat platseebo grupis (PLC) ning 13 osalejat vitamiin D grupis (vit-d). Vaatlusalused kinnitasid allkirjaga nõusoleku uuringus vabatahtlikult osalemiseks. Uuring on kooskõlastatud Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomiteega: protokollid nr. 262/T24, ja nr. 265/M-27, Tabel 1. Uuritavate vanus ja antropomeetrilised näitajad (X±SD) Näitaja Kõik uuritavad (n = 25) PLC grupp (n = 12) Vit-D grupp (n = 13) Vanus (a) 24,0 ± 2,4 24,0 ± 2,7 24,0 ± 2,3 Pikkus (m) 1,834 ± 0,059 1,845 ± 0,057 1,823 ± 0,062 Keha mass (kg) 80,48 ± 9,35 81,26 ± 9,60 79,76 ± 9,44 Kehamassi indeks (kg/m 2 ) 23,9 ± 2,5 23,9 ± 2,7 24,0 ± 2,4 Ühegi näitaja puhul statistiliselt olulist erinevust gruppide vahel pole (p > 0,05) 3.2. Uuringu korraldus Käesoleva uuringu toimumiskohtadeks olid Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi spordifüsioloogia laboratoorium (Jakobi 5, Tartu) ning Tartu Ülikooli Spordihoone (Ujula 4, Tartu). Uuring koosnes 4-nädalasest sissejuhatavast faasist, mille eesmärgiks oli osalejate jõualase ettevalmistuse ühtlustamine ja treeningharjutuste korrektse tehnika õppimine, ning 13

14 12-nädalasest jõutreeningu põhifaasist, kus viidi läbi ka osalejate jõu- ja verenäitajate mõõtmised (joonis 1). Uuringu läbiviimine oli teadlikult planeeritud ajavahemikule (november-aprill), mille vältel vitamiin D hüpovitaminoosi levimus Eestis on väga kõrge (Kull et al., 2009; Ööpik et al., 2016). Enne uuringu algust toimus iga osaleja ja uuringu läbiviija vahel personaalne vestlus, kus tutvustati uuringu eesmärke ja meetodeid. Vestlus sisaldas küsimusi osalejate eelnevast kokkupuutest süstemaatilise jõutreeninguga ning vitamiin D tarbimisega. Lisaks määrati osalejatele sobivad ajad antropomeetriliste mõõtmiste ja vereproovide läbiviimiseks. Uuringusse sobivad vaatlusalused jagati randomiseeritult kahte gruppi eksperimentaalgruppi (vit-d grupp) ja kontrollgruppi (PLC grupp). Eksperimentaalgrupis ja kontrollgrupis osalejatele jagati põhifaasi alguseks samasuguse väljanägemisega karbid, mis sisaldasid kogu uuringu perioodiks vajaminevaid kapsleid, vastavalt kas D vitamiini (Vitamin D3-100, toote kood ST45851, Diafarm A/S, Taani) sisaldusega või platseebot (Placebo N100, toote kood ST47202, Diafarm A/S, Taani). Üks vitamiin D kapsel sisaldas 4000 TÜ ja igal osalejal tuli manustada kaks kapslit päevas. Platseebona kasutati toiduõli, kuid kapslid olid väljanägemiselt identsed vitamiin D kapslitega. Taastumise ja jõutreeningu efektiivistamiseks manustati osalejatele põhifaasis iga treeningu järgselt ka 20g vadakuvalku (SportLife Nutrition Whey80, Elite Fitness Oy, Soome). Joonis 1. Uuringu korralduse skeem Jõutreeningu põhifaasis oli kokku 36 treeningut, mis toimusid kolm korda nädalas 12 nädala vältel. Treeningud toimusid teisipäeviti, neljapäeviti ning laupäeviti või pühapäeviti, enamjaolt nii hommikuses kui ka õhtuses vahetuses vastavalt osalejate eelistustele. 14

15 Treeninggrupi suurus oli keskmiselt 9 inimest. Kõiki treeninguid viis läbi ja jälgis vastava pädevusega uuringu korraldusgrupi liige. Jõuharjutustele eelnes 5-10 minutiline üldine soojendus joostes, sõude- või veloergomeetril. Sissejuhatava faasi ja põhifaasi harjutuste seeriate, korduste ning raskuste vahemik oli järgnev: Sissejuhatav faas (4 nädalat): 1) Nädal -4, 2 seeriat, kordust; 2) Nädal -3, 2 seeriat, kordust; 3) Nädal -2, 3 seeriat, kordust; 4) Nädal -1, 3 seeriat, kordust; Põhifaas (12 nädalat): 1) Nädal 1-6, 3 seeriat, kordust, raskus 60-75% 1KM testi tulemusest; 2) Nädal 7-12, 3 seeriat, 8-12 kordust, raskus 75-85% 1KM testi tulemusest. Puhkepausid harjutuste vahel olid 2-3 minutit. Raskuseid tõsteti, kui osaleja suutis sooritada maksimaalse ettenähtud arvu kordusi antud nädalal ning alandati, kui osaleja ei suutnud sooritada ettenähtud raskusega miinimum arvu kordusi konkreetsel nädalal. Jõusaali harjutusprogrammis oli kokku seitse kogu keha haaravat harjutust (Lisa 1). Harjutused olid järgmised: rinnalihase harjutus (ingl. chest press modification), jalapress (ingl. leg press), õlavarre kakspealihase harjutus (ingl. biceps curl), õlavarre kolmpealihase harjutus (ingl. triceps push-down), tõmme ülalt rinnale (ingl. lateral pulldown), reie nelipealihase harjutus (ingl. knee extension), tõmme eest rinnale (ingl. seated row) (Levinger et al., 2009). Rinnalihaste harjutuse jaoks kasutati Technogym Silverline masinat. Reie nelipealihase harjutuse jaoks Icarian Model 605 Leg Extension masinat. Jalapressi tehti masinal David 14 ja ülejäänud neli harjutust (kangi ülalt rinnale tõmbamise harjutust, kangi eest rinnale tõmbamise harjutust, õlavarre kaks- ja kolmepealihase harjutusi) tehti masinal Icarian CW2137, mis oli kombineeritud kokku neljast erinevast trenažöörist. Antud magistritöö on osa suuremast uuringust. Käesoleva töö autori peamisteks ülesanneteks oli jõutreeningute juhendamine ning antropomeetriliste mõõtmiste ja jõunäitajate hindamise läbiviimine, samuti statistiliste ja teoreetiliste andmete analüüs Uurimismeetodid Antropomeetrilised mõõtmised Uuritavate antropomeetrilised mõõtmised teostati Tartu Ülikooli spordifüsioloogia laboris (Jakobi 5, Tartu). Vaatlusaluste keha pikkuse ja massi mõõtmised teostati stadiomeetri 15

16 ja elektroonilise kaalu (CH3G-150I Combics, Sartorius AG, Goettingen, Germany) abil täpsusega 0,1 cm ja 0,001 kg vastavalt. Vaatlusaluste antropomeetrilised andmed on välja toodud tabelis Biokeemiliste parameetrite määramine Uuringu alguses (eeluuring) ning iga 4 nädala möödudes võeti osalejatelt veenivere proovid biokeemiliste parameetrite määramiseks. Määratavad biokeemilised parameetrid olid vitamiin D ja testosteroon. Vitamiin D taseme analüüsimeetodiks kasutati kemoluminestsentsimmuunmeetodit (CMIA), millega hinnati uuringus osalejate 25(OH)D kontsentratsiooni veres. Analüüsid telliti Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Ühendlaborist (L. Puusepa 8, Tartu) Jõutreeningu efektiivsuse hindamine Treeningu efektiivsuse hindamise kriteeriumiks oli testimistel registreeritavad jõunäitajad ning nende paranemise dünaamika treeningu käigus. Lihasjõudu hinnati 5 kordusmaksimumi testi tulemuste alusel, mis teostati põhifaasi eel, põhifaasi esimese ja teise kuu lõpus ning kohe vahetult peale põhifaasi lõppu. Nimetatud test seisnes kõigi seitsme treeningul kasutatava harjutuse sooritamises, mille käigus tuvastatakse maksimaalne raskus, millega indiviid suudab igat konkreetset harjutust korrata viis korda ning nende tulemuste kaudu tuletati ühe kordusmaksimumi (1 KM) raskus. (Baechle & Earle, 2008) 3.4. Andmete statistiline analüüs Andmete statistiliseks töötlemiseks kasutati tarkvaraprogrammi Statistica 13. Arvutati erinevate parameetrite aritmeetiline keskmine ja standardhälve. Andmete normaaljaotust kontrolliti Kolmogorov-Smirnovi testiga. Grupisiseste ja gruppidevaheliste erinevuste statistilise olulisuse hindamiseks kasutati kahefaktorilist (grupp x test) korduvmõõtmistega dispersioonanalüüsi (ANOVA). Klassifitseeriv factor grupp omas kaht taset (PLC vs vit-d), faktor test nelja taset (Test 1 Test 4). Keskväärtuste paariviisiliseks võrdlemiseks kasutati Tukey HSD testi. Keskmiste väärtuste erinevus loeti statistiliselt oluliseks p 0,05 korral. 16

17 25(OH)D (nmol/l) 4. TÖÖ TULEMUSED 4.1. Vere biokeemilised parameetrid Uuritavate, nii PLC kui ka Vit-D grupi, testosteroonitaseme muutustes (test 1 test 4) statistiliselt olulist erinevust ei olnud. PLC ja vit-d grupi testosteroonitasemed olid uuringu alguses vastavalt 24,0 ± 8,8 nmol/l ja 22,7 ± 6,6 nmol/l ning uuringu lõpus 24,8 ± 6,4 nmol/l ja 23,2 ± 8,9 nmol/l. Vitamiin D taseme hindamisel tuleb arvestada, et vitamiin D-d hakati sekkumisgrupile manustama alles põhifaasis (peale test 1). Ühe, kahe ja kolme kuu möödudes põhifaasi algusest ehk test 2, test 3 ja test 4 puhul, oli vitamiin D grupi 25(OH)D kontsentratsioon seerumis märkimisväärselt tõusnud võrreldes test 1-ga (joonis 2). Test 2, test 3 ja test 4 vitamiin D grupi 25(OH)D kontsentratsiooni tulemused on statistiliselt olulisel määral kõrgemad platseebogrupi näitajatest (p < 0,001) * #$ * $ 140 * $ Platseebo Vitamiin D Eeluuring Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Joonis 2. Uuritavate 25(OH)D kontsentratsioon seerumis. Statistiliselt oluline erinevus (p < 0,001): * võrreldes Test 1; # võrreldes eelneva testiga; $ võrreldes PLC grupiga. 17

18 1 KM (kg) 4.2. Jõunäitajad Rinnalihaste harjutuse jõunäitajate tulemused olid mõlemas grupis iga testiga statistiliselt olulisel määral paranenud (joonis 3). Gruppidevahelises võrdluses selgus, et PLC grupi jõutulemuste muutus (test 1 test 4) oli statistiliselt olulisel määral suurem kui vit-d grupil (p = 0,042), vastavalt 30,7 ± 5,3 kg ja 24,5 ± 8,7 kg. PLC grupil paranes lihasjõud 45,2% ja vit-d grupil 35% võrra * * Platseebo Vitamiin D 20 0 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Joonis 3. Rinnalihaste harjutuse (ingl. chest press) jõunäitajad (keskmine ± SD). Statistiliselt oluline erinevus (p < 0,05): * võrreldes Test 1; # võrreldes eelneva testiga. Jalapressi jõunäitajate tulemused olid mõlemas grupis iga järgneva testiga statistiliselt olulisel määral (p < 0,05) paranenud (joonis 4). Jalapressi jõunäitajad paranesid 12 nädala jooksul vastavalt 122,5 ± 22,6 kg PLC grupis ja 122,7 ± 29,8 kg vit-d grupis, kuid test 1 kuni test 4 jõunäitajate muutus polnud gruppide vahel statistiliselt oluline. Protsentuaalselt paranes lihasjõud PLC grupis 50% ja vit-d grupis 54,7%. 18

19 1 KM (kg) 1 KM (kg) * * Platseebo Vitamiin D Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Joonis 4. Jalapressi (ingl. leg press) jõunäitajad (keskmine ± SD). Statistiliselt oluline erinevus (p < 0,05): * võrreldes Test 1; # võrreldes eelneva testiga. Õlavarre kolmpealihase sirutusharjutuse jõunäitajate tulemused olid samuti mõlemas grupis iga järgneva testiga statistiliselt olulisel määral paranenud (p < 0,05). PLC grupis paranesid jõutulemused (test 1 test 4) 28,4% ja vit-d grupis 34,8%, kuid jõunäitajate muutustes statistiliselt olulist erinevust gruppide vahel ei olnud (joonis 5) * * Platseebo Vitamiin D Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Joonis 5. Õlavarre kolmpealihase harjutuse (ingl. triceps push-down) jõunäitajad (keskmine ± SD). Statistiliselt oluline erinevus (p < 0,05): * võrreldes Test 1; # võrreldes eelneva testiga. 19

20 1 KM (kg) Õlavarre kakspealihase harjutuse jõunäitajate tulemused olid mõlemas grupis iga järgneva testiga statistiliselt olulisel määral paranenud (p < 0,05), välja arvatud vit-d grupis test 2 ja test 3 vahel, kus märkimisväärset arengut ei täheldatud (joonis 6). Jõunäitajate muutustes (test 1 test 4) olulist erinevust gruppide vahel ei esinenud. PLC grupis paranes lihasjõud 25% ja vit-d grupis 26% võrra * * * Platseebo Vitamiin D Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Joonis 6. Õlavarre kakspealihase harjutuse (ingl. biceps curl) jõunäitajad (keskmine ± SD). Statistiliselt oluline erinevus (p < 0,05): * võrreldes Test 1; # võrreldes eelneva testiga. Kangi ülalt rinnale tõmbe harjutuse jõunäitajate tulemused olid mõlemas grupis iga järgneva testiga statistiliselt olulisel määral paranenud (p < 0,05), kuid test 1 kuni test 4 jõunäitajate muutustes statistiliselt olulist erinevust gruppide vahel ei esinenud (joonis 7). PLC grupis paranesid jõunäitajad 26,4% ja vit-d grupis 28,6% võrra. 20

21 1 KM (kg) 1 KM (kg) * * Platseebo Vitamiin D 20 0 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Joonis 7. Kangi ülalt rinnale tõmmete (ingl. lateral pull-down) jõunäitajad (keskmine ± SD). Statistiliselt oluline erinevus (p < 0,05): * võrreldes Test 1; # võrreldes eelneva testiga. Reie nelipealihase harjutuse jõunäitajate tulemused olid mõlemas grupis iga järgneva testiga statistiliselt olulisel määral paranenud (p < 0,05). Reie nelipealihase harjutuse puhul esines uuritavatel kõige ulatuslikum lihasjõu paranemine, vastavalt 75,8% PLC grupis ning 82,6% vit-d grupis, kuid test 1 kuni test 4 jõunäitajate muutustes statistiliselt olulist erinevust gruppide vahel ei olnud (joonis 8) * * Platseebo 100 Vitamiin D 50 0 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Joonis 8. Reie nelipealihase harjutuse (ingl. knee extension) jõunäitajad (keskmine ± SD). Statistiliselt oluline erinevus (p < 0,05): * võrreldes Test 1; # võrreldes eelneva testiga. 21

22 1 KM (kg) Kangi eest rinnale tõmbe harjutuse jõunäitajate tulemused olid mõlemas grupis iga järgneva testiga statistiliselt olulisel määral paranenud (p < 0,05), välja arvatud vitamiin D grupis test 3 ja test 4 vahel, kus märkimisväärset arengut ei täheldatud (joonis 9). Jõunäitajate muutustes (test 1 test 4) olulist erinevust gruppide vahel ei esinenud. PLC grupis paranes lihasjõud 32% ning vit-d grupis 25% * * * Platseebo Vitamiin D Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Joonis 9. Eest rinnale tõmmete (ingl. seated row) jõunäitajad (keskmine ± SD). Statistiliselt oluline erinevus (p < 0,05): * võrreldes Test 1; # võrreldes eelneva testiga. 22

23 5. ARUTELU Käesolev uurimistöö näitab, vitamiin D manustamine treenimata vitamiin D hüpovitaminoosiga noortele meestele ei anna positiivset lisaefekti jõutreeningu efektiivsusele. Arvestades Agergaard et al. (2015) andmeid, on selline tulemus mõnevõrra ootuspärane. Agergaard et al. (2015) tulemused näitasid 12-nädalase jõutreeningu vältel, sarnaselt käsitletavale tööle, noorte meeste seerumi 25(OH)D taseme märkimisväärset tõusu vitamiin D manustamisel ning lihasjõu ulatuslikku kasvu, kuid viimane ei olnud gruppide vahel statistiliselt olulise erinevusega. Samas, võrreldava uuringu vitamiin D manustatav kogus (1920 TÜ) ja sellest tulenevalt ka sekkumisgrupi indiviidide maksimaalne saavutatud seerumi 25(OH)D tase (74,1 ± 6,6 nmol/l) olid oluliselt madalamad võrreldes käesoleva uuringuga. Tähelepanuväärne on mainitud uuringu puhul ka, et vaatlusaluste uuringusse kaasamise kriteeriumiks ei olnud vitamiin D hüpovitaminoosi esinemine, veelgi enam, isegi uuringu lõpuks ei langenud platseebogrupi 25(OH)D tase alla 50 nmol/l. Käesoleva uuringu tugevuseks võib pidada just asjaolu, et kõikide vaatlusaluste seerumi 25(OH)D kontsentratsioon oli uuringu põhifaasi alguseks <50 nmol/l ning platseebogrupil langes vastav näitaja põhifaasi lõpuks isegi 33,5 nmol/l ning 8000 TÜ igapäevase manustamise tulemusel tõusis sekkumisgrupi 25(OH)D kontsentratsioon lähtetasemega võrreldes üle 3,5 korra (143,5 ± 19,2 nmol/l) need tingimused oleksid pidanud varasemate uuringute (Heaney, 2011) andmetel looma soodsad eeldused võimaliku vitamiin D manustamise lisaefekti ilmnemise tuvastamiseks. Käesolevas uuringus paranes lihasjõud gruppidevahelises võrdluses statistiliselt olulisel määral vaid rinnalihase harjutuse puhul (p=0,042). Ootustele vastupidiselt olid paremad tulemused aga PLC grupil. Olemasolevad andmed ei võimalda sisuliselt seletada, millest see tulenenud on, võimalik, et valimit suurendades antud statistiliselt oluline erinevus ei ilmneks. Vitamiin D manustamise lisaefekti puudumisele on mitmeid seletusi. Käesoleva uuringu indiviidide seerumi 25(OH)D lähtetase (<50 nmol/l) ei pruugi mõndade autorite avastuste kohaselt olla piisavalt madal vitamiin D jõunäitajatele avalduva toime ilmnemiseks. Nimelt Stockton et al. (2011) ja Close et al. (2013b) tulemustest selgus, et vitamiin D manustamisel oli skeletilihaste funktsiooni paranemisele positiivne mõju vaid tugevalt väljendunud vitamiin D puudulikkusega vaatlusalustel. Esimese puhul indiviididel, kelle seerumi 25(OH)D kontsentratsioon oli 25 nmol/l ning Close et al. (2013b) suurel osal uuritavatest oli vastav näitaja <30 nmol/l. Käesolevas uuringus oli vitamiin D grupil vahetult 23

24 enne manustamise alustamist 25(OH)D tase 39,1 ± 7,4 nmol/l ning tuginedes ülalpool välja toodud uuringutele, ei pruukinud see olla piisavalt tugevalt väljendunud hüpovitaminoos, et vitamiin D mõju treeningu efektiivsusele realiseeruks. Antud uuringu valimi suurus ei võimalda ka vaatlusaluseid vitamiin D hüpovitaminoosi väljendumise tugevusastme järgi eri gruppidesse jagada, et seeläbi adekvaatselt mainitud seost hinnata. Samuti võivad uuringud, mis sihipäraselt taotlevad vaatlusaluste tugevalt väljendunud vitamiin D puudulikkust, minna vastuollu eetiliste printsiipidega, seades ohtu osalejate terviseseisundi. Teiseks võimalikuks vitamiin D täiendava efekti puudumise seletuseks jõutreeningu efektiivusele on Owens et al. (2017) väitel asjaolu, et suurte vitamiin D koguste ( TÜ päevas) manustamisel suureneb lisaks varuaine 25(OH)D 3 ja bioloogiliselt aktiivse metaboliidi 1,25(OH) 2 D 3 kontsentratsioonile ka 24,25(OH) 2 D 3 kontsentratsioon seerumis (Owens et al., 2017). On tõendeid, et 24,25(OH) 2 D metaboliit võib toimida VDR-itele kui blokeeriv molekul seondudes VDR-itega ja vähendades seeläbi 1,25(OH) 2 D aktiivsust (Curtis et al., 2014). Seega võis antud uuringus vitamiin D seerumi kontsentratsiooni järsk ja ulatuslik tõus käivitada organismi kaitsereaktsiooni, mis piiras vitamiin D aktiivse metaboliidi, 1,25(OH) 2 D, toime avaldumise potentsiaali ja seeläbi ka jõutreeningule avalduvat võimalikku lisaefekti, eriti arvestades, et mainitud uuringus manustati vitamiin D-d sarnaselt käesoleva uurimistööga. Owens et al. (2017) sõnul võib taolise negatiivse regulaatori produktsiooni vähendada vitamiin D väikeste koguste sage (päeva lõikes) manustamine, kuid täpse vitamiin D soovitatavate manustamise koguste ja sageduse kohta, et saavutada nii 25(OH)D 3 kui ka 1,25(OH) 2 D 3 taseme tõus, vältides samal ajal 24,25(OH) 2 D 3 kontsentratsiooni suurenemist, on vaja edasisi uuringuid. Käesolevas uuringus tõusis ootuspäraselt vitamiin D grupi seerumi 25(OH)D kontsentratsioon lühikese aja jooksul lihashüpertroofia parandamiseks soovitatavasse vahemikku ning püsis antud vahemikus kogu uuringu vältel, samuti paranesid märkimisväärselt mõlema grupi jõunäitajate tulemused kõikide seitsme harjutuse puhul, kuid vitamiin D manustamine vaatlusaluste üldises testosteroonitasemes muutusi esile ei kutsunud. Lähtetasemega võrreldes suurenesid platseebogrupi ja vitamiin D grupi testosteroonitase vaid 0,81 ± 5,21 nmol/l ja 0,49 ± 6,46 nmol/l võrra. Sellised tulemused ühtivad Välimäki et al. (2004) ja Lerchbaum et al. (2014) järeldustega, et noorte meeste puhul 25(OH)D ja testosteroonitaseme vahelist seost ei esine. Käesolevas uuringus ei ole mõõdetud treeningueelset ega -järgset akuutset testosteroonitaseme võimalikku erinevust ning vitamiin D võimalikku mõju nende näitajate dünaamikale. Arvestades näiteks Rønnestad et al. (2011) tulemusi, et testosteroonitaseme sihiliku füsioloogilise (alajäsemete jõuharjutustega 24

25 saavutatava) tõstmisega kaasneb ülajäsemete jõutreeningu käigus oluliselt ulatuslikum lihashüpertroofia, võrreldes treeningutega, kus testosteroonitaset eelnevalt sihipäraselt ei mõjutata, oleks võimaliku vitamiin D toime avastamisel (akuutse testosteroonitaseme muutuste esilekutsumisele) jõutreeningu efektiivistamise vaatepunktist oluline väärtus. Uuringut limiteeriva faktorina tasub arvestada, et jõunäitajate hindamiseks kasutatud kordusmaksimumi testi puhul võib kaasneda mõõtmisvigu, testi täpsuseks on oluline osalejate tutvumine korrektse sooritamise tehnikaga ja läbiviija kogemus (Hopkins, 2000). Arvestades, et antud uurimistöös viisid kordusmaksimumi teste läbi vaheldumisi kolm erinevat uuringugrupi liiget, võis see testi täpsust negatiivselt mõjutada. Samuti tuleks uuringu tulemuste põhjal üldistuste tegemiseks suurendada vaatlusaluste valimit. Huvitav oleks sarnase uurimistöö tulemusi võrrelda ka teistsuguste vanusegruppidega, näiteks kesk- ja vanemaealiste ning naiste hulgas. Samuti võib spekuleerida, kas 12-nädalane jõutreening on piisavalt pikk aeg, et avalduks vitamiin D võimalik täiendav toime müogeensele adaptatsioonile ehk lihashüpertroofiale. On leitud, et jõutreeningu esimese 6-8 nädala vältel saavutatud lihasjõu areng on peamiselt tingitud neuraalsest adaptatsioonist (Gabriel et al., 2006). Seega on alust arvata, et pikema treeningperioodi vältel oleksid lihaste morfoloogilised muutused suuremad ja võimalik vitamiin D mõju selgemini tuvastatav. 25

26 6. JÄRELDUSED 1. Vitamiin D manustamine koguses 8000 TÜ päevas tõstab noorte treenimata vitamiin D vaeguses meeste seerumis 25(OH)D taseme esimese nelja nädalaga kõrgemale kui 100 nmol/l, järgmise nelja nädala jooksul jätkub tõus aeglasemas tempos ning 8 12 nädalal stabiliseerub tasemel ligikaudu nmol/l. 2. Vitamiin D manustamine koguses 8000 TÜ päevas ei taga täiendavat lihasjõu juurdekasvu 12-nädalase jõutreeningu ajal. 26

27 KASUTATUD KIRJANDUS 1. Adamec J. Development and optimization of an LC-MS/MS-based method for simultaneous quantification of vitamin D2, vitamin D3, 25-hydroxyvitamin D2 and 25-hydroxyvitamin D3. Journal of Separation Science 2011; 34(1): Adams JS, Hewison M. Unexpected actions of vitamin D: new perspectives on the regulation of innate and adaptive immunity. National Clinical Practice Endocrinology Metabolism 2008; 4(2): Agergaard J, Trøstrup J, Uth J, Iversen JV, Boesen A, et al. Does vitamin-d intake during resistance training improve the skeletal muscle hypertrophic and strength response in young and elderly men? a randomized controlled trial. Nutrition & metabolism 2015; 12(1): Anic GM, Albanes D, Rohrmann S, Kanarek N, Nelson WG, et al. Association between serum 25 hydroxyvitamin D and serum sex steroid hormones among men in NHANES. Clinical endocrinology 2016; 85(2): Baechle TR, Earle RW. Essentials of Strength Training & Conditioning. 3rd ed. Champaign, Illinois: Human Kinetics; Barker T, Schneider ED, Dixon BM, Henriksen VT, Weaver LK. Supplemental vitamin D enhances the recovery in peak isometric force shortly after intense exercise. Nutrition & Metabolism 2013; 10: Bergwitz C, Juppner H. Regulation of phosphate homeostasis by PTH, vitamin D, and FGF23. Annual Review of Medicine 2010; 61: Bikle DD. Vitamin D metabolism, mechanism of action, and clinical applications. Chemistry & biology 2014; 21(3): Bischoff HA, Borchers M, Gudat F, Duermueller U, Theiler R, et al. In situ detection of 1, 25-dihydroxyvitamin D receptor in human skeletal muscle tissue. The Histochemical Journal 2001; 33(1): Bunout D, Barrera G, Leiva L, Gattas V, de la Maza MP, et al. Effects of vitamin D supplementation and exercise training on physical performance in Chilean vitamin D deficient elderly subjects. Experimental gerontology 2006; 41(8): Carrillo AE, Flynn MG, Pinkston C, Markofski MM, Jiang Y, et al. Impact of vitamin D supplementation during a resistance training intervention on body composition, 27

28 muscle function, and glucose tolerance in overweight and obese adults. Clinical nutrition 2013; 32(3): Ceglia L. Vitamin D and skeletal muscle tissue and function. Molecular aspects of medicine 2008; 29(6): Close GL, Leckey J, Patterson M, Bradley W, Owens DJ, et al. The effects of vitamin D3 supplementation on serum total 25(OH)D concentration and physical performance: a randomized dose-response study. British Journal of Sports Medicine 2013a; 47: Close GL, Russell J, Cobley JN, Owens DJ, Wilson G, et al. Assessment of vitamin D concentration in non-supplemented professional athletes and healthy adults during the winter months in the UK: implications for skeletal muscle function. Journal of Sports Sciences 2013b; 31: Curtis KM, Aenlle KK, Roos BA, Howard GA. 24R,25-dihydroxyvitamin D3 promotes the osteoblastic differentiation of human mesenchymal stem cells. Molecular Endocrinology 2014; 28(5): Flueck JL, Schlaepfer MW, Perret C. Effect of 12-week Vitamin D supplementation on 25 [OH] D status and performance in athletes with a spinal cord injury. Nutrients 2016; 8(10): Foo LH, Zhang Q, Zhu K, Ma G, Hu X, et al. Low vitamin D status has an adverse influence on bone mass, bone turnover and muscle strength in Chinese adolescent girls. The Journal of Nutrition 2009; 139: Gabriel DA, Kamen G, Frost G. Neural adaptations to resistive exercise. Sports Medicine 2006; 36(2): Girgis CM, Clifton-Bligh RJ, Hamrick MW, Holick MF, Gunton JE. The roles of vitamin D in skeletal muscle: form, function, and metabolism. Endocrine reviews 2012; 34(1): Girgis CM, Clifton-Bligh RJ, Mokbel N, Cheng K, Gunton JE. Vitamin D signaling regulates proliferation, differentiation, and myotube size in C2C12 skeletal muscle cells. Endocrinology 2014; 155(2): Hamilton B, Whiteley R, Farooq A, Chalabi H. Vitamin D concentration in 342 professional football players and association with lower limb isokinetic function. Journal of Science and Medicine in Sport 2014; 17: Heaney RP. Assessing vitamin D status. Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care 2011; 14:

29 23. Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, Gordon CM, Hanley DA et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamiin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. Journal of Clinical Endocrinolgy & Metabolism 2011; 96: Hollis BW. Assessment and interpretation of circulating 25-hydroxyvitamin D and 1, 25-dihydroxyvitamin D in the clinical environment. Endocrinology and Metabolism Clinics 2010; 39(2): Hopkins WG. Measures of reliability in sports medicine and science. Sports Medicine 2000; 30: IOM (Institute of Medicine). Committee to review dietary reference intakes for vitamin D and calcium. Dietary reference intakes for calcium and vitamin D Jurutka PW, Whitfield GK, Hsieh JC, Thompson PD, Haussler CA, et al. Molecular nature of the vitamin D receptor and its role in regulation of gene expression. Reviews in Endocrinology and Metabloic Disorders 2001; 2(2): Kull M, Kallikorm R, Tamm A, Lember M. Seasonal variance of 25-(OH) vitamin D in the general population of Estonia, a Northern European country. BMC Public Health 2009; 9: Kvorning T, Andersen M, Brixen K, Madsen K. Suppression of endogenous testosterone production attenuates the response to strength training: a randomized, placebo- controlled, and blinded intervention study. American Journal of Physiology- Endocrinology & Metabolism 2006; 291: Latham NK, Anderson CS, Reid IR. Effects of vitamin D supplementation on strength, physical performance, and falls in older persons: a systematic review. Journal of American Geriatrics Society 2003; 51: Lauretani F, Maggio M, Valenti G, Dall Aglio E, Ceda GP. Vitamin D in older population: new roles for this classic actor? Aging Male 2010; 13: Lerchbaum E, Pilz S, Trummer C, Rabe T, Schenk M, et al. Serum vitamin D levels and hypogonadism in men. Andrology 2014; 2(5): Levinger I, Goodman C, Peake J, Garnham A, Hare DL, et al. Inflammation, hepatic enzymes and resistance training in individuals with metabolic risk factors. Diabetic medicine 2009; 26(3):

30 34. Marantes I, Achenbach SJ, Atkinson EJ, Khosla S, Melton LJ, et al. Is vitamin D a determinant of muscle mass and strength? Journal of Bone & Mineral Research 2011; 26: Masuda S, Jones G. Promise of vitamin D analogues in the treatment of hyperproliferative conditions. Molecular Cancer Therapeutics 2006; 5(4): Owens DJ, Tang JC, Bradley WJ, Sparks SA, Fraser WD, et al. Efficacy of High Dose Vitamin D Supplements for Elite Athletes. Medicine and science in sports and exercise 2017; 49: Owens DJ, Webber D, Impey SG, Tang J, Donovan TF, et al. Vitamin D supplementation does not improve human skeletal muscle contractile properties in insufficient young males. European Journal of Applied Physiology 2014; 114: Rønnestad BR, Nygaard H, Raastad T. Physiological elevation of endogennous hormoones results in superior strength training adaptations. European Journal of Applied Physiology 2011; 111: Rosendahl Riise H, Spielau U, Ranhoff AH, Gudbrandsen OA, Dierkes J. Vitamin D supplementation and its influence on muscle strength and mobility in communitydwelling older persons: a systematic review and meta analysis. Journal of human nutrition and dietetics 2017; 30(1): Ross AC, Manson JE, Abrams SA, Aloia JF, Brannon PM, et al. The report on dietary reference Intaks for calcium and vitamiin D from the Institute of medicine: what clinicians need to know. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2011; 96: Snellman G, Melhus H, Gedeborg R, Byberg L, Berglund L, et al. Determining vitamin D status: a comparison between commercially available assays. PloS one. 2010; 5(7): e Stockton K, Mengersen K, Paratz JD, Kandiah D, Bennell KL. Effect of vitamin D supplementation on muscle strength: a systematic review and meta-analysis. Osteoporosis International 2011; 22(3): Todd JJ, Pourshahidi LK, McSorley EM, Madigan SM, Magee PJ. Vitamin D: recent advances and implications for athletes. Sports Medicine 2015; 45(2): Verschueren SM, Bogaerts A, Delecluse C, Claessens AL, Haentjens P, et al. The effects of whole body vibration training and vitamin D supplementation on muscle strength, muscle mass, and bone density in institutionalized elderly women: A 6 30

31 month randomized, controlled trial. Journal of bone and mineral research 2011; 26(1): Vieth R. Vitamin D toxicity, policy, and science. Journal of Bone & Mineral Research 2007; 22: Välimäki V-V, Alfthan H, Ivaska KK, Löytyniemi E, Pettersson K, et al. Serum estradiol, testosterone, and sex hormone-binding globulin as regulators of peak bone mass and bome turnover rate in young Finnish men. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2004; 89: Wallace AM, Gibson SIHA, De La Hunty A, Lamberg-Allardt C, Ashwell M. Measurement of 25-hydroxyvitamin D in the clinical laboratory: current procedures, performance characteristics and limitations. Steroids 2010; 75(7): Wang N, Han B, Li Q, Chen Y, Chen Y, et al. Vitamin D is associated with testosterone and hypogonadism in Chinese men: results from a cross-sectional SPET- China study. Reproductive Biology and Endocrinology 2015; 13: Wehr E, Pilz S, Boehmt BO, März W, Obermayer-Pietsch B. Association of vitamin D status with serum androgen levels in men. Clinical Endocrinology 2010; 73: Wyon MA, Koutedakis Y, Wolman R, Nevill AM, Allen N. The influence of winter vitamin D supplementation on muscle function and injury occurrence in elite ballet dancers: a controlled study. Journal of science and medicine in sport 2014; 17(1): Ööpik V, Timpmann S, Rips L, Olveti I, Kõiv K, et al. Anabolic Adaptations Occur in Conscripts During Basic Military Training Despite High Prevalence of Vitamin D Deficiency and Decrease in Iron Status. Military medicine 2017; 182(3-4):

32 LISA 1. Jõusaali harjutuskava Järgnevalt on illustratiivsete piltidega välja toodud jõutreeninguna kasutatud seitse harjutust. Vasakpoolsetel piltidel näide harjutuste algasendist ning parempoolsetel lõppasendist. Foto 1. Rinnalihase harjutus (ingl. chest press modification) Foto 2. Jalapress (ingl. leg press) Foto 3. Õlavarre kolmpealihase harjutus (ingl. triceps push-down) 32

33 Foto 4. Õlavarre kakspealihase harjutus (ingl. biceps curls) Foto 5. Tõmme ülalt rinnale (ingl. lateral pull-down) Foto 6. Reie nelipealihase harjutus (ingl. knee extension) 33

34 Foto 7. Tõmme eest rinnale (ingl. seated row) 34

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

EMA ENET

EMA ENET II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 5 Teaduslikud järeldused Ravimi Valebo ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Taustteave Valebo on kombinatsioonpakend,

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL

TARTU ÜLIKOOL TARTU ÜLIKOOL Kehakultuuriteaduskond Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Liisi Sokman Jõu ja vastupidavuse paralleelse arendamise efektiivsus töövõime arengust lähtudes Magistritöö füsioteraapia

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

TARTU ÜLIKOOLI KEHAKULTUURITEADUSKOND

TARTU ÜLIKOOLI KEHAKULTUURITEADUSKOND TEADUS, SPORT JA MEDITSIIN X Tartu, Dorpati konverentsikeskus 08. 10. november 2017 Konverentsi korraldavad Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Tartu Ülikooli Kliinikumi spordimeditsiini

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Liina Lattik Reie-nelipealihase funktsionaalse seisundi taastumise dünaamika põlveliigese eesm

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Liina Lattik Reie-nelipealihase funktsionaalse seisundi taastumise dünaamika põlveliigese eesm TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Liina Lattik Reie-nelipealihase funktsionaalse seisundi taastumise dünaamika põlveliigese eesmise ristatisideme rekonstruktsiooni järgselt meestel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Roosimaa.ppt

Microsoft PowerPoint - Roosimaa.ppt ENERGEETILISES METABOLISMIS OSALEVATE GEENIDE EKSPRESSIOON MÜOKARDIS JA HL-1 RAKULIINIS Mart Roosimaa TÜ arstiteaduskond EESTI TEADUSTE AKADEEMIA ÜLIÕPILASTÖÖDE KONKURSI VÕITJATE KONVERENTS 2008 Südamelihas

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

III_TASE-cs2.indd

III_TASE-cs2.indd TOIDULISANDID JA SPORTLASTE ERIVAJADUSED Vahur Ööpik TOIDULISANDID Sportlastele orienteeritud toidulisandite valik on äärmiselt lai ja nende koostis on väga mitmekesine. Seetõttu toidulisandite üldtunnustatud

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

EMA_2011_ _ET_TRA

EMA_2011_ _ET_TRA II LISA Euroopa Ravimiameti esitatud teaduslikud järeldused ning positiivse arvamuse alused 1 Teaduslikud järeldused Docetaxel Teva Genrics ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Mauri Levandi Hüppeliigese vigastusi ennetavad meetodid Methods to prevent ankle injuries Baka

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Mauri Levandi Hüppeliigese vigastusi ennetavad meetodid Methods to prevent ankle injuries Baka TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Mauri Levandi Hüppeliigese vigastusi ennetavad meetodid Methods to prevent ankle injuries Bakalaureusetöö Füsioteraapia õppekava Juhendaja: PhD,

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

Kliiniliste soovituste koostamine

Kliiniliste soovituste koostamine Kliiniliste soovituste koostamine Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog

Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog Ma olen mõttetu Jälle ma ebaõnnestusin! See ülesanne ei tulnud mul hästi välja Küll ma olen vahest saamatu!

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pitt-Hopkinsi sündroomi modelleerimine Drosophila melanogaster is Laura Tamberg Juhendajad: Mari Palgi, PhD ja Tõnis Timmusk, PhD 27.10.2014 Drosophila melanogaster Üks esimesi mudelorganisme Thomas Hunt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Õie Varblane Vanuse ja haigusväljendatuse seosed kehakoostises ja funktsionaalsetes sarkopeeni

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Õie Varblane Vanuse ja haigusväljendatuse seosed kehakoostises ja funktsionaalsetes sarkopeeni TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Õie Varblane Vanuse ja haigusväljendatuse seosed kehakoostises ja funktsionaalsetes sarkopeenia näitajates aasta jooksul aset leidvate muutustega

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Microsoft Word - installation-guide.doc

Microsoft Word - installation-guide.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 12.04.2008 Dokumendi loomine Maris Aavik 1.1 13.04.2008 Täiendamine Maris Aavik 1.2 13.04.2008 Täiendamine Andres Kalle 1.3 12.05.2008 Täiendused Kerli

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

CML and Fertility Leaflet EE

CML and Fertility Leaflet EE VILJAKUS, PERE- PLANEERIMINE JA NOOR TÄISKASVANU MILLEGA TULEB ARVESTADA ENNE PEREKONNA LOOMIST? 2 KUI MA OLEN KMLi DIAGNOOSIGA MEES, SIIS KAS PEAKSIN SEOSES LAPSE EOSTAMISEGA MILLEGI PÄRAST MURET TUNDMA?

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Tromboos ja kuidas selle vastu võidelda

Tromboos ja  kuidas selle vastu võidelda Kasvaja Rasedus Geneetiline soodumus jne Endoteeli düsfunktsioon (trauma, ateroom) Op ravi Kateetrid, punktsioonid Rudolph Carl Virchow 1821 1902 Staas Immobilistatsioon Laienenud veenid Kasvaja Ülekaal

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - A.Tikerberi.ppt

Microsoft PowerPoint - A.Tikerberi.ppt Lokaalanesteetikute süsteemne toksilisus Artur Tikkerberi ITKH LA toimemehhanism ph 7,1 Rakk Ainult ioniseeritud LA mõjub ioonkanalile Ainult mitteioniseeritud LA läbib raku membraani ph 7,4 Lubatud LA-te

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Microsoft Word - Praks1.doc

Microsoft Word - Praks1.doc Segamudelid 1. praktikum Mida vähem andmeid, seda parem? (Üldistatud vähimruutude meetod ja heteroskedastilised andmed) Segamudelite praktikumides kasutame R-tarkvara. Kahel aastal on teostatud ühe füüsikalise

Rohkem

(Microsoft Word - Uuringu kokkuv\365te Noorsportlaste tervisekontroll 0.06 mai14.doc)

(Microsoft Word - Uuringu kokkuv\365te Noorsportlaste tervisekontroll 0.06 mai14.doc) Spordimeditsiini Sihtasutus Eesti Spordimeditsiini klaster SportEST Noorsportlaste tervisekontrolli uuring Koostajad: dr Krista Veevo dr Stela Kilk Juhendaja: dr Leena Annus Tallinn 2014 Sisukord 1. SISSEJUHATUS...

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Sorb_LC_Est.smu

Sorb_LC_Est.smu Meetod baseerub Põhjamaade Toiduanalüüsi Komitee (Nordic Committee of Food Analyses) standardil nr. 124(87) KASUTUSALA: Bensoehappe ja sorbiinhappe määramine, mis on lisatud toiduainetele konservandina.

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar TLH EK -- 10 Palju õnne ja jaksu edaspidiseks! TLH EK on teinud olulise panuse Eesti

Rohkem

Statistiline andmetöötlus

Statistiline andmetöötlus Biomeetria Kahe arvtuuse ühie käitumie, regressiooaalüüs Lieaare regressiooaalüüs Millal kasutada ja mida äitab? Kasutatakse progoosimaks ühe arvtuuse väärtusi teis(t)e järgi. Rümba hid, EEK/kg ( y ) Regressiooivõrrad:

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid unepäevikut TAUST: Unepäevikut soovitatakse kasutada

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

Füsioteraapia trahheostomeeritud patsiendiga MARIA VELGAN, FÜSIOTERAAPIA MSC 2016

Füsioteraapia trahheostomeeritud patsiendiga MARIA VELGAN, FÜSIOTERAAPIA MSC 2016 Füsioteraapia trahheostomeeritud patsiendiga MARIA VELGAN, FÜSIOTERAAPIA MSC 2016 Füsioteraapia intensiivravi osakonnas Intensiivravi osakonnas rakendatav füsioteraapia parandab elukvaliteeti ja funktsionaalset

Rohkem

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõste ja ristsammujooks. Jooks kurvis, tõkkejooks, ringteatejooks, täpsusjooks. Kaugushüpe-

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

MergedFile

MergedFile Hill s kampaaniad, kevad 2019 METABOLIC+URINARY (kaal+kuseteedele) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 2KG -50% hind = 8,29 (aegumine 31.05.19) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 12KG -50% hind =

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut Igor Burdin CrossFit treeningu mõju meeste vererõhule Magistritöö Kehalise kasvatuse ja

TARTU ÜLIKOOL Spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut Igor Burdin CrossFit treeningu mõju meeste vererõhule Magistritöö Kehalise kasvatuse ja TARTU ÜLIKOOL Spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut Igor Burdin CrossFit treeningu mõju meeste vererõhule Magistritöö Kehalise kasvatuse ja spordi õppekava Juhendaja: PhD P. Päll Tartu 2014 SISUKORD

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Calcigran Forte 500 mg/400 RÜ närimistabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks närimistablett sisaldab 500 mg kaltsiumi (kaltsiumkarbonaadina)

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Tobramycin Art 29(4)

Tobramycin Art 29(4) II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 3 Teaduslikud järeldused Tobramycin VVB ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Sissejuhatus UAB VVB esitas 2. mail

Rohkem

Luuravi

Luuravi Luuravi 10.01.2015 Edward Laane Multiipelne müeloom (MM) Pahaloomuline vereloome kasvaja, luuüdis paljunevad klonaalsed pahaloomulised plasmarakud ehk müeloomirakud Hüperkaltseemia (C) Neerupuudulikkus(R)

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urmas Kvell Riivo Talviste Gert Palok Juhendaja: Mare Vähi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Inhalatsioonanesteetikud lasteanesteesias2 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Inhalatsioonanesteetikud lasteanesteesias2 [Compatibility Mode] Inhalatsioonanesteetikud lasteanesteesias Reet Kitus 28 mai 2010 2 osapoolt: Patsient (lapsevanem) Anestesioloog Ohutu Kiire toimega Võimalikult vähe kõrvaltoimeid 1 Lapsevanemate eelistused mida vältida?

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem