Argo Mirk Elektrifrees

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Argo Mirk Elektrifrees"

Väljavõte

1 EESTI MAAÜLIKOOL Tehnikainstituut Argo Mirk Elektrifrees Magistritöö Tootmistehnika õppekava Juhendaja: professor Jüri Olt Tartu 2020

2 LÜHIKOKKUVÕTE Eesti Maaülikool Magistritöö lühikokkuvõte Kreutzwaldi 1, Tartu Autor: Argo Mirk Õppekava: Tootmistehnika Pealkiri: Elektrifrees Lehekülgi: 66 Jooniseid: 31 Tabeleid: 18 Lisasid: 5 Osakond / Õppetool: Biomajandustehnoloogiate õppetool ETIS-e teadusvaldkond: Ülemvaldkond: 4. Loodusteadused ja tehnika: 4.13 mehhanotehnika, automaatika, tööstustehnoloogia CERES-i kood: T210 masinaehitus T420 põllumajandustehnika, põllumajandusmasinad Juhendaja(d): Jüri Olt Kaitsmiskoht ja -aasta: Tartu 2020 Aastaks 2050 on Euroopa Liit seadnud eesmärgiks kliimaneutraalse tootmise. Seetõttu on vajalik leida erinevaid lahendusi seadmete eletrifitseerimiseks. Antud magistritöö eesmärk on koostada 100% elektrienergiat kasutav turbafrees. Selle tarbeks teostati erinevaid valdkonnauuringuid, mille alusel hakati freesi projekteerima. Tulemusena projekteeriti turbafrees, mis sobiva veomasina korral võimaldab teostada turba freesimist kasutades sellleks ainult elektrienergiat ja seeläbi ei paisata kasvuhoonegaase atmosfääri. Märksõnad: turbafrees, põllumajandusmasinate eletrisitseerimine, turbatootmine, kliimaneutraalsus.

3 ABSTRACT Estonian University of Life Sciences Abstract of Master s Thesis Kreutzwaldi 1, Tartu Author: Argo Mirk Curriculum: Production Engineering Title: Electric Miller Pages: 66 Figures: 31 Tables: 18 Appendixes: 5 Department / Chair: Biosystems Engineering Field of research: Natural Sciences and Engineering: 4.13 mechanical engineering, automation technology and manufacturing technology CERCS code: T120 mechanical engineering T420 agricultural engineering, agricultural machines Supervisors: Jüri Olt Place and date: Tartu 2020 Due to agreement in EU by year 2050 all economy in EU should be neutral of greenhouse gases that go to atmosphere. One way to accomplish that in agriculture is to electrify different agicultural machineries. This Master s Thesis main aim is to design peat miller which uses only electric power. Several studies were made before design proccess. As a result of the Master s Thesis peat miller was deisgned that is using only electricity to power itself. Due to that there will be no greenhouse gases emitted to atmosphere if also appropriate vehicle for pulling electrified peat miller is used in peat milling proccess. Keywords: agricultural machinery, electrification, peat miller, zero emission, power engineering.

4 SISUKORD LÜHIKOKKUVÕTE... 2 ABSTRACT... 3 SISSEJUHATUS... 6 TÄHISED VALDKONNAUURING Põllumajandusmasinate elektrisitseerimise ülevaade Abisüsteemide elektrifitseerimine Jõuülekande elektrifitseerimine % elektrienergiat kasutatavad põllumajandustraktorid Liitiumioonakude areng Põllumajandusmasinate elektrifitseerimise perspektiivid Freesturba tootmise tehnoloogia Aktiivfreesi valdkonnauuring Patendi RU C1 parendusmeetmed TURBAFREESI ESIALGNE PROJEKTEERIMINE Turba haakefrees Turba rippfrees TURBAFREESI JA VEOSEADME VAHELISE RAAMI TUGEVUSARVUTUSED Turbafreesi ja veoseadme vahelise raami tugevusarvutused lõplike elementide meetodiga Arvutuskäik Mathcad is Liigendraami deformatsiooni uurimine Solid Edge tarkvara abil ja võrdlus Mathcad i tulemustega ELEKTRIAJAMITE JA LINEAARAJAMITE VALIMINE Freesi trumli ajamite mehaanilise tunnusjoone arvutus Freesi trumli ja elektrimootori pöörlemissageduse valik Mootori võimsuse arvutus Esialgse mootori valimine Mootori soojenemise ajakonstandi leidmine Lõplik mootori kontroll Süsteemi inertsmomendi arvutus Energiakulu kalkulatsioon Ajamite juhtimisskeem ja komponentide ülevaade Lineaarajamite valimine PROJEKTEERITUD TURBAFREES FREESI MAKSUMUSE ARVUTUS ERIKULU KALKULATSIOON TÖÖKAITSE JA OHUTUSTEHNIKA KOKKUVÕTE KASUTATUD KIRJANDUS LISAD Lisa 1. Turbafrees pealtvaates... 63

5 Lisa 2. Turbafrees külgvaates Lisa 3. Turbafreesi eskiis Lisa 4. Elektriajamite jõuskeem Lisa 5. Elektriajamite juhtskeem... 67

6 SISSEJUHATUS Kliimaneutraalsuse poole pürgivad maailmas enamus arenenuid riike. Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada kliimaneutraalne majandus Euroopa Liidu üleselt aastaks 2050 [1]. Kliimaneutraalsus on olukord, kus atmosfääri ei paisata rohkem ega vähem kasvuhoonegaase kui ökosüsteem siduda jõuab. Kliimaneutraalsuse saavutamisel on oma roll pea kõigil majandussektoritel ja laiemalt ühiskonnal. Üheks suureks majandussektoriks, millel on oma roll kliimaneutraalsusel, on põllumajandus. Lahendusi kasvuhoonegaaside vähendamiseks antud sektoris on erinevaid ja üheks võimalikuks lahenduseks on erinevate põllumajandusmasinate elektrifitseerimine. Antud magistritöö eesmärgiks on projekteerida elektriajamitega turbafrees, mis annaks oma osa turbatootmismasinate eletrifitseerimises. Esmalt teostatakse laiapõhjalisem valdkonnauuring põllumajandusmasinate elektrifitseerimises, et seeläbi anda ülevaade põhilistest suundadest antud valdkonnas. Seejärel teostatakse kitsam valdkonnauuring turba tootmises ja kasutatavates tehnoloogiates. Valdkonnauuringute alusel projekteeritakse turbafrees, mis kasutaks 100% elektrienergiat. Konstrueeritud freesile projekteeritakse vajalikud elektriajamid ja juhistik, et seadet oleks võimalik käitada elektrienergia abil. Töö ühe osana uuritakse objekti deformatsiooni kasutades selleks lõplike elementide meetodit. Deformatsiooni uuritakse lõplike elementide meetodiga kasutades arvutusteks Mathcad tarkvara ja kasutades selleks Solid Edge tarkvara. Lõplikule mudelile arvutatakse eeldatav toote maksumus ja koostatakse seadme riskianalüüs ja sellest lähtuvalt antakse hinnangi seadme ohtusele. Viimase osana teostatakse freesimistehnoloogiate erikulude arvutused, et seeläbi oleks võimalik hinnata erinevaid freesimistehnoloogiad. Saadud tulemuste põhjal antakse hinnang optimaalseks freesimistehnoloogia kasutamiseks freesturba tootmiseks..

7 TÄHISED A seadme poolt tarbitud elektrienergia, kwh, A1 elemendi ristlõikepindala, am freesi amortisatsiooni norm, % af freesi laius, m, at veomasina amortisatsiooni norm, %, Bf freesi laius, m, Bm freesi maksumus, EUR, Bt veomasina maskumus, EUR, Bw freesitava maapinna laius, m, c mootori põhimaterjali erisoojus J/(kg K), C1 globaalse ja lokaalse koordinaadi vahelise nurga koosiinus väärtus, Cmk - freesimise erikulu, Ck - kütuse maksumus, EUR/L, Ct - operaatori tunnitasu, EUR/h, d2x - teise elemendi siire x-telje suunas, d2y - teise elemendi siire y-telje suunas, d3x - kolmanda elemendi siire x-telje suunas, d3y - kolmanda elemendi siire y-telje suunas, E - elemendi elastusmoodul, F lõikejõud, N, Fdr tõmbejõud ühe trumli lineaarajami kohta, N, Ffr tõmbejõud ühe raami lineaarajami kohta, N, F1x - esimesele sõlmele mõjuv jõud x-telje suunas, F1y -esimesele sõlmele mõjuv jõud y-telje suunas, F4x - neljandale sõlmele mõjuv jõud x-telje suunas, F4y - neljandale sõlmele mõjuv jõud y-telje suunas, G raskuskiirendus, (9,81 m/s 2 ), φ2 - teise elemendi pöördväärtused, φ3 - kolmanda elemendi pöördväärtused, hf freesimissügavus, m, I1 - elemendi inertsmoment,

8 Ji toomasina või ülekande pöörleva detaili inertsimoment, kg m 2, Jm - mootori inertsimoment, kg m 2, k terade arv, Ksp maapinna erisurve, kg/m 2, Ld freesitava maapinna sügavus, m, L1 - elemendi pikkus, m elektrimootori mass, kg, M1 - esimese sõlme paindemoment, M4 - neljanda sõlme paindemoment, mk sirgliikuva detaili mass, kg, mt trumli mass, kg, Mfr freesi mass, kg, Mdr freesi trumli mass, kg, Mm freesi mootori mass koos kinnitustega, kg, Mmax mootori võllile taandatud töömasina maksimaalne moment, Nm, Mpv - mehhanismi paigaltvõtumoment, Nm, Mtn töömasina takistusmoment nimipöörlemissagedusel, Nm, Mts töömasina mehhaaniline tunnusjoon, Nm, N freesi trumli pöörlemiskiirus, min -1, n töömasina pöörlemissagedus, s -1, ni detaili pöörlemissagedus, s, nn nimipöörlemissagedus, s -1, ηn mootori nimikasutegur, Pcut maapinna lõikamisele kuluv energia, J, Pekv - ekvivalentne võimsus mootori võllil W, Pmf metalli ja maapinna vahel tekkiva hõõrdejõu ületamiseks kuluv energia, J, Pn mootori nimivõimsus W, Pthrow pinnase väljaviskele kuluv energia, J, Ptn töömasina nimivõimsus, W, ρ inertsiraadius, m, q turba freesimisele kuluv jõud tera 1 m pikkuse kohta, N/m, R freesi trumli raadius, m, Qk kütusekulu, L/h, Qt - operaatori tööaeg, h/aastas,

9 s läbitud teepikkus, m, S1 - globaalse ja lokaalse koordinaadi vahelise nurga siinus väärtus, Spw kuiva maapinna tihedus, kg/m 3, t koormuslõigu kestus h, T - tööaja kasutegur, Tm - freesi tööaeg aastas, h/aastas, Tt - töömasina tööaeg aastas, h/aastas, μk maapinna ja tera vahelise hõõrdejõu kineetiline koefitsient, v freesterade joonkiirus, m/s, Vf veomasina liikumiskiirus, m/s, vk detaili joonkiirus, m/s, ϑi mähistele lubatud ületemperatuur, K, x astmenäitaja, mille väärtus sõltub töömasina liigist, Vf - veomasina liikumiskiirus m/h, Vt freesturba kogus, m 3, Wp - masinaagregaadi tööoperatsiooni tootlikkus, ha/h, Z lõiketerade arv rootoril.

10 John Deere GridCon Joker Rigitrac SKE50 Fendt E100 John Deere Sesam New Holand NH2 Belarus John Deere 7530 E-premium Choremaster tractor Allis-Chalmers Ransomes MG tracklayer Major Andrew McDowall Brutschke Zimmermann company Mark 1. VALDKONNAUURING Põllumajandustraktorite puhul toimub enamasti jõuülekanne haakeseadmele veotiisli, käitusvõlli ja hüdraulilise rippsüsteemi abil. Seega on traktorite puhul 3 põhilist suunda, mida on võimalik kas täielikult või osaliselt elektrifitseerida. Magistritöö valdkonnauuringu üheks eesmärgiks on kaardistada põhilised suunad põllumajandusmasinate elektrifitseerimisel, mille alusel oleks võimalik alustada erinevate põllumajandusmasinate projekteerimist elektrifitseerimise suunal. 1.1 Põllumajandusmasinate elektrisitseerimise ülevaade Esimesed katsetused elektriliste põllumajandusmasinate tootmiseks ulatuvad rohkem kui 120 aasta tagusesse aega. Järk-järgult koos teaduse arenguga on projekteeritud erinevaid lahendusi ja kui võrrelda tänapäevaseid trende ajalooliste lahendustega, siis suuremal või väiksemal määral on antud lahendused kõik juba ära katsetatud. Joonisel 1. on välja toodud ajajoon koos erinevate eletrifitseerimiste lahendustega erinevate tootjate poolt [9] Aastad Traktori tüüp: Kaabel Aku Kütuseelement Hübriid Joonis 1. Traktorite elektrifitseerimise ajajoon erinevate tootjate poolt [9]. 10

11 1.2 Abisüsteemide elektrifitseerimine Ühe võimaliku lahendusena põllumajandusmasinate elektrifitseeerimise puhul kasutatakse erinevate abisüsteemide ja elektrifitseeritud tööriistade energiavajaduse tagamiseks generaatorit. Sellisel juhul kasutatakse sisepõlemismootori abisüsteemide käitamiseks elektrimootoreid. Elektrimootorite energiavajadus saadakse ühelt generaatorilt, mida käitatakse samalt sisepõlemismootoritelt ja osadel juhtudel saadakse täiendav energia ka pidurdusel saadavast energiast. Nendeks abisüsteemideks võivad olla kompressorid, jahutusventilaatorid, veepumbad. Kuna süsteemid on sisepõlemismootorist eraldatud, on võimalik neid käivitada ainult vajadusel ja seeläbi saadakse üleüldine energia kokkuhoid. Vaatame näiteks traktorit John Deere 7530 E-Premium i, mille puhul kasutatakse elektrilisi ajameid jahutusventilaatorite ja kompressorite juures. Kuna generaatorina kasutatakse kolmefaasilist 20 kw generaatorit, siis on võimalik kasutada ka traktorit elektrigeneraatorina. Kui John Deere i puhul sai generaator käituse mootori hammasvöö kaudu, siis osade tehnoloogiate puhul kasutatakse generaatorite käitamiseks turbiine, mis saavad oma energia heitgaasidest [3]. Tabel 1. Traktori John Deere 7530 E-Premium kütusekulu ja proportsionaalselt vastav heitgaasi koguse vähenemine võrreldes traditsioonilise põllumajandustraktoriga[3]. Tööde tüüp Kütusekulu/heitgaaside vähenemine võrreldes traditsioonilise põllumajandustraktoriga Kultiveerimine 4% Haagise teisaldamine 16% 1.3 Jõuülekande elektrifitseerimine Algselt protüübina, aga eeldatavasti seeriatootmisse mineva Belarus 3023 näol on tegemist põllumajandustraktoriga, millel kasutatakse küll sisepõlemismootorit, aga käigukasti ja ülekande asemel kasutatakse elektrimootorit. 220 kw diiselmootorist tuleva võimsuse abil käitatakse 172 kw elektrigeneraator. Kogu see energia on suunatud harjavabasse elektrimootorisse, mille abil liigutatakse põllumajandustraktorit. Ka esimene käitusvõll saab väändemomendi elektrimootori abil, mis võimaldab seadistada väga täpselt ja mootori

12 väntvõlli pööretest sõltumatult käitusvõlli pöörlemissagedust. Väidetavalt annab harjavaba mootori kasutamine ülekandele ka väga pika hooldusvaba eluea. Tootja poolseks elueaks on lausa tundi. Samuti annab antud ülekanne suuremat väändemomenti nii algstardi kui ka tööprotsessi juures ja antud momendid ületavad ka hüdro-mehaanilist CVT käigukasti. Kuna antud põllumajandustraktori generaator suudab toota kolmefaasilit elektrivoolu koguvõimsusega 172 kw, siis saab põllumajandustraktorit väga edukalt ka kasutada tagavaratoitena suurte farmide või tootmiste puhul [4]. Tabel 2. Traktori Belarus 3022 kütusekulu ja proportsionaalselt vastav heitgaasi koguse vähenemine võrreldes traditsioonilise põllumajandustraktoriga [4]. Tööde tüüp Kütusekulu/heitgaaside vähenemine võrreldes traditsioonilise traktoriga Kultiveerimine 15% Haagise teisaldamine 30% % elektrienergiat kasutatavad põllumajandustraktorid Üha jõudsamalt tulevad turule ka 100% elektrienergiat kasutatavad põllumajandustraktorid. Ühe võimalusena kasutatakse liitiumioonakusid, mille abil saadakse kogu tööks vajalik energia. On olemas põllumajandustraktor Fendt e100, mille mootorivõimsuseks on 50 kw. Fendt e100 on varustatud 100 kwh akuga, mis võimaldab põllumajandustraktoriga tööd teha hinnanguliselt 5 tundi. Fendt e100 pakub peale elektriväljavõtete, mida on haakeriistade puhul võimalik kasutada, ka standardseid hüdroväljavõtteid [6]. Sarnane lahendus on ka olemas ettevõtte Rigitrac Traktorenbau AG poolt toodetud põllumajandustraktori Rigitrac SKE50 näol. Tegu on 50 kw võimsusega traktoriga, mis saab oma toite liitiumioonakudelt, mille energia-mahutavuseks on 80 kwh ja mille energiamahutavusest peaks piisama 5 tunni töö tegemiseks. Rigitrac SKE50 puhul kasutatakse 4 elektrimootorit: ühte elektrimootorit esisillaajamis, teist tagasillajamis ja kahte elektrimootorit jõuvõtuvõllide käitamiseks. Peale elektriväljavõtete on olemas ka hüdroväljavõtted haakeriistade tarbeks [7]. Liitiumioonakudega põllumajandustraktorite puhul on üheks piiravaks kriteeriumks soetusmaksumus. Siiani ei ole väga täpseid rahalisi numbreid ükski tootja otseselt välja

13 toonud, aga hinnanguline soetushind jääb nii Fendt e100 kui ka Rigitrac SKE50 puhul 3- kordseks võrreldes samaväärse traditsioonilise põllumajandustraktoriga. Samuti mängib suurt rolli ka hetkel kasutavate akude suur mass, mis määrab ära ka nende tarktorite võrdlemisi väikese võimsuse. Näiteks 300 kw võimsusega traktori juures kaaluksid ainult akud hinnaguliselt kg [8]. Prototüüpimisel on John Deere i GridCon, mis on samuti 100% elektrienergiat kasutav põllumajandustraktor, mis aga ei saa oma energiavajadust liitiumioonakudelt vaid hoopis otse elektrivõrgust. Elektrivõrgust põllumajandustraktorile toite edastamiseks kasutatakse automaatset kaablisüsteemi, mis võimaldab saada toidet kuni 1 km kauguselt. Hetkel on prototüüpimisel oleva põllumajandustraktori võimsuseks 500 kw [5]. Tabel 3. Fendt e100, Rigitrac SKE50, John Deere GridCon kütusekulu ja proportsionaalselt vastav heitgaasi koguse vähenemine võrreldes traditsioonilise põllumajandustraktoriga. Tööde tüüp Kütusekulu/heitgaaside vähenemine võrreldes traditsioonilise traktoriga Kultiveerimine 100% Haagise teisaldamine 100% 1.5 Liitiumioonakude areng aastal said teadlased John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ja Akira Yoshino Nobeli preemia liitiumioonakude arendamise eest. Koostöös teadlastega toodeti aastal esimene laetav liitiumioonaku ja see toodeti ettevõtte Sony poolt [10]. Peale seda on olnud pidev arendustöö uute ja efektiivsemate keemiliste ühendite loomisel ja see areng jätkub pidevalt. Üks Nobeli preemia laureaate John B. Goodenough on otsinud erinevaid lahendusi väljaspool liitiumioonakusid ja aastal 2017 tutvustas lahendust, mis on oma jõudluse poolest 3 korda võimsam liitiumioonakudest ja märgatavalt kiirema laadimisega [11]. Joonisel 2 on välja toodud liitiumioonakude energiatiheduse kasv ajas [12].

14 Energiatihedus Wh/kg Liitiumioonakude energiatiheduse kasv ajas Aasta Joonis 2. Liitiumioonakude energiatiheduse kasv ajas [12]. 1.6 Põllumajandusmasinate elektrifitseerimise perspektiivid Lahendusi põllumajandusmasinate elektrifitseerimisel on erinevaid ja suuremal või väiksemal määral annavad need ka soovitud tulemuse, milleks on nii vähenenud kütusekulu kui ka vähenenud kasvuhoonegaaside paiskamine atmosfääri. 100% elektritoitega põllumajandustraktorite puhul on lahendusi nii laetavate liitiumioonakudega kui ka otsetoitega elektrivõrgust. Mõlemal on aga omad eelised ja puudused. Laetavate liitiumioonakudega põllumajandustraktorite puhul on üheks suuremaks puuduseks soetushind ja ka akude suur mass, mis määrab ära võrdlemisi väikese võimsuse. Elektrivõrgust otsetoitega põllumajandustraktorite juures on küll võimalik saavutada suuri võimsusi, aga vajalik on siiski lähedal asuv elektrivõrk, mis seab omakorda piirangud töödeks. Mõlemal juhul on aga tegu seadmetega, mis on oma olemuselt heitgaasivabad. Liitiumioonakudega põllumajandustraktorite juures oleks üheks lahenduseks akude massi vähendamiseks ja seeläbi võimsuse suurendamiseks akuvahetussüsteem. Sellise lahenduse puhul oleks võimalik kasutada väiksema mahutavusega akusid kuna ei oleks vajalik kasutada põllumajandustraktorit järjest nii pikal perioodil. Samal ajal kui üks komplekt akusid on töös, saab teine või ka kolmas komplekt akusid olla laadimispunktis ja vajadus

15 pikemateks laadimispausideks puudub. Selline lahendus eeldaks küll ka elektrivõrgu lähedust või mobiilse laadimispunkti olemasolu. Kui võtta arvesse liitiumioonakude tehnoloogist arengut läbi ajaloo, siis võib eeldada ka selle arengu jätkamist tulevikus. Tegu võib olla küll hoopis uute keemiliste ühenditega ja mitte enam liitiumioonakudega, aga energiatihedus ajas kindlasti kasvab. Seetõttu võib eeldada, et kui hetkel on akutoitega traktorite võimsused kw piires, siis 10 aasta pärast on sama akumassiga võimalik toota kw võimsusega traktoreid, mis juba on kindlasti suutelised pakkuma konkurentsi hetkel enamuses kasutusel olevatele sisepõlemismootoriga traktoritele. Ja arendadades välja võimaluse kiireks akuvahetussüsteemiks, mis lisaks täiendavalt jõudlust ja vähendaks seisuaega, siis on akutoitega põllumajandusmasinate arengusuund põllumajandusmasinate eletrifitseerimisel kõige perspektiivikam. 1.7 Freesturba tootmise tehnoloogia Freesturba tootmise peamised tööetapid (joonis 3) on freesimine, pööramine, vallitamine ja kogumine. Freesturba tootmismeetodid erinevad peamiselt kogumismeetoditest. [34] Joonis 3. Freesturba peamised tööetapid [34]

16 Freesturba tootmise esimene tööetapp on freesimine, mille käigus eraldatakse lasundist õhuke turbakiht. Freesitud kiht kuivab lasundi pealmisest kihist kiiremini suurema poorsuse ja väikese omavahelise kokkupuutepinna tõttu. Need tingimused loovad kiirema vee aurustumise. Kasutusel on peamiselt kahte tüüpi freese: aktiivne ja passiivne. Aktiivfrees koosneb pöörlevast lõikehammastega silindrist aga passiivfrees kõrvuti asetsevatest lõiketeradest Freesimispaksus sõltub ilmastiku ja platsi tingimustest jäädes 5 50 mm vahele. Mõlemal freesil on madalad hoolduskulud, mis teeb mõlema freesi kasutamise majanduslikult mõislikus. Aktiivfreesi ei ole soovitav kasutada kännulisel turbaväljal, kuna juurikad võivad vigastada lõiketerasid. Vastavalt uuringutele on optimaalne freesturba tüki suurus mm. Lisaks on uuringud näidanud, et suurendades freesturba osakese suurust 5 mm-lt 15 mm-le, muutub kuivamise periood 20 30% lühemaks. Tüki suurus sõltub freesimise sügavusest, freesi liikumise kiirusest, turba niiskusest, platsile mahajäänud freesitud turbast. Praktikas saadakse ühelt ruutmeetrilt 2 3 kg kuiva turvast. Õhemat kui 20 mm kihti ei freesita kuna masinad on projekteeritud 2 päevase tsükli jaoks. [34] Teine tööetapp on turba pööramine, mis aitab kiirendada turba kuivamist. Pööramisega pööratakse pealmine kuiv kiht alumiseks ja alumine niiske kiht pealmiseks. Iga tsükli kestel toimub 1 kuni 5 pööramist sõltuvalt turbast ja ilmastikust. Kui on kehvad ilmastikutingimused, siis pööramisega suudetakse kuivamisaega lühendada 20 30%. Esimene pööramine tehakse kui freesturvas on kaotanud poole oma niiskusest. Turba kvaliteedi säilitamiseks toimub esimene pööramine aeglasel kiirusel 6 15 km/h. Heade ilmade korral piisab kahest pööramisest. Kasutuses olevate pöörajate laius on 19 m, et katta korraga terve ala. [34] Kolmas tööetapp on vallitamine. Vallitatakse soovitud niiskuse sisaldusega freesturvast. Vallitaja on paigaldatud, kas traktori ette või järgi, sõltuvalt kogumismeetodist. Haku meetodi puhul on sahk paigaldatud taha ning vall moodustatakse platsi keskele (saha laius 20 m). Töö efektiivistamiseks võib sama traktori külge kinnitada teisi töö organeid (nt frees, mehaaniline koguja). Sellisel juhul on sahk paigaldatud traktori ette (saha laius 8 9 m). Vallitamisel jääb turbaväljale maha 40 50% freesitud turvast, mis tähendab, et igas tsüklis kogutakse kokku ainult pool freesitud turbast. [34] Viimases etapis toimub freesturba kogumine ja aunatamine. Kogutakse turvast, mis on saavutanud soovitud niiskuse sisalduse enamasti 40 %. Väljalt kokku kogutud turvas aunatatakse. Aunatamiseks on kaks meetodit. Esimesel juhul sõidab traktor üle auna ja tühjendab kasti auna peal. Teisel juhul kallutatakse turvas auna äärde, kus siis ekskavaator

17 või buldooser selle auna paigutavad. Auna moodustamisel on oluline auna tihedus ja niiskus. Kui aun on kohev võib toimuda iseeneslik süttimine. [34] 1.8 Aktiivfreesi valdkonnauuring Patendiuuringu tarbeks kasutati ülemaailmset patentide andmebaasi espacenet (ee.espacenet.com). Uurimise läbiviimisel kasutati erinevaid märksõnu patentide otsimiseks. Alljärgnevalt tuuakse välja mõningad otsingusõnad (tabel 4) ja vastavad dokumendid espacenet andmebaasist. Tabel 4. Otsing andmebaasist espacenet Otsingusõna Peat Peat extraction Peat milling Peat milling device Peat extraction device Dokumente Uudsus Suurem osa patentidest oli koostatud ja taotletud Venemaal eelenevas Nõukogude liidus. Mida täpsemaks ja spetsiifilisemaks muutusid otsingusõnad, seda vähem oli taotletud patentides uudsust. Vaadates läbi ja töödeldes erinevaid patente, sai edaspidiseks aluseks võetud patent, mis andis vaste otsingusõnast Peat milling device (turba freesimise seade). Analoogpatendiks sai oma sobivuse ja teistega võrreldes uudsuse poolest Vene patent RU C1[14]. Joonisel 4 [14] on kujutatud analoogpatendi kirjelduse esimene leht.

18 Joonis 4. Patendi RU C1 [14] bibliokirje. Joonisel 5. on kujutatud seadme külgvaade patendist RU C1. Järgnevalt vaatleme täpsemalt seadme komponente, ülesehitust ja tööpõhimõtet.

19 Joonis 5. Turbafreesi joonis patendist RU C1 [14] Seadme (joonis 5) komponendid on järgmised: 1 - raami esiosa; 2 tugirullid; 3 kolmeõlgne hoob; 4 kopeerrullid; 5 - freesi trummel; 6 piklikud avad, mis võimaldab muuta freesimise sügavust; 7 freesimise sügavuse reguleersilindrid; 8 transpordiasendi/tööasendi silindrid; 9 vallimoodusti; 10 freesiterad; 12 vallimoodusti tugirullid. Freesi ettevalmistamine tööks toimub järgmiselt: esmalt liigutatakse silindrite 8 abil raami hooba 3 maapinna suunas kuniks kopeerrullid 4 on saavutanud kontakti maapinnaga. Seejärel liigutatakse silindrite 7 abil freesi trummel 5 maapinna suunas seni kuni freesiterad 10 on piisavalt sügaval maapinnas. Seejärel fikseeritakse freesi trummel 5 ava 6 suhtes. Ja silindrid 8 eemaldatakse hoova 3 küljest. Freesi tööpõhimõte- liigutades freesi suunal A siluvad tugirullid 2 suuremad konarused maapinnal. Seejärel kopeerrullid 4 kopeerivad maapinda ja selle põhjal muutub ka freesi trumli nr. 5 kaugus maapinnast. See omakorda võimaldab freesil saavutada hea kontakt maapinnaga ja freesi efektiivsus on kõrge. 1.9 Patendi RU C1 parendusmeetmed Suurima muudatusena oleks kopeerrullide edasi arendamine. Hetkel asuvad kopeerrullid freesi trumliga samal liinil. Joonisel 6. on punase joonega kujutatud vertikaaltelg, mis näitab et freesi trummel ja kopeerrullid on samal liinil võrreldes maapinnaga. Ühtepidi annab see küll väga hea kopeerimisvõime kuna kõik maapinna muudatused on sarnased nii kopeerrullidel kui ka freesi trumlil. Teisalt aga tekib kadu seadme efektiivsuses

20 ja seade muutub oma ülesehituselt ebaotstarbekaks. Põhjus peitub selles, et kuna kopeerrullid ja freesi trummel on samal liinil ja üks ei saa teisele vastu minna, siis seadme kogulaius on märgatavalt suurem, kui freesi tööpiirkond. Joonis 6. Turbafreesi trumli ja kopeerrullide paiknemine [14] Oletagem et 1000 mm laiusega trumli efektiivseks maapinnal olemiseks peab olema mõlemal pool 500 mm laiusega kopeerrullid, mis on ka ühtlasi freesi tugirullid. Sellisel juhul on tööpiirkonnaks 1000 mm, aga seadme kogulaiuseks 2000 mm. Ühe lahendusena oleks võimalik paigutada kopeerrull mitte freesi trumli kõrvale vaid hoopis ette. See lahendus annaks võimaluse saavutada maksimaalne freesi töö laius. Samuti annaks silumise tulemuse nagu on esimesel tugirullil. Seeläbi oleksid tugirullid ühtlasi ka kopeerrullid. Võrreldes algse lahendusega võimaldab uuendatud versioon efektiivsemalt töödelda maardlate ääri, kraavide ääri. Kui algse versiooni puhul asusid kopeerrullid freesi trumli külgedel, siis freesides ülesse maardlate ääri ja kraavi ääri tekivad probleemid. Kuna kopeerrull peab pidevalt jääma maapinnale(sattudes kraavi võib vajuda ka üks trumli külg maapinna sisse), siis maardla äärmiste alade ja kraavide äärte ülesse freesimine on raskendatud, kui mitte võimatu. Ja mida rohkem on kuivenduskraave maardla aladel, seda rohkem tekib kadu ja kaob efektiivsust. Samuti tekib ka probleem kopeerrullide ülekattes. Kuna vähemal või suuremal määral iga järgneva rea ülesse freesimisel peavad kopeerrullid uuesti sama ala pealt üle sõitma, siis võivad kopeerrullid hakata turvast liigselt kokku pakkima. See aga omakorda tähendab seda, et freesi jõudlus väheneb. Uuendatud lahenduse puhul sellist olukorda ei teki kuna freesi töölaius on võrdne ees asuvate kopeerullide ja esimese raami tugirullide laiusega.

21 2. TURBAFREESI ESIALGNE PROJEKTEERIMINE Turbafreesi projekteerimiseks on vajalik võtta aluseks veomasina andmed. Sobiva veomasina valikul lähtuti eelkõige veomasina sobivusest töötamiseks väga pehmetel pinnastel. Täiendavalt määras ka rolli veomasina toimimine elektrienergial ja ka võimekus tööks ilma juhita. Seetõttu jäi valituks MILREM AS i poolt toodetav mehitamata veomasin THeMIS (joonis 7). Alljärgnevalt on välja toodud (tabel 5) MILREM AS i poolt toodetud mehitamata veomasina THeMIS e üldandmed [15, 16]. Tabel 5. TheMIS üldparameetrid [15, 16] Mass 1630 kg Pikkus 2400 mm laius 2150 mm Kõrgus 1110 mm Kandevõime N Tõmbevõime N Tööaeg hüdriidina(akupank, generaator) 8-10 h Tööaeg akupangaga 0,5-1,5 h Veomootori nominaalvõimsus 16 kw Veomasina nominaalvõmsus 32 kw Veomootorite nimetus PMS 150 Veomootorite tüüp 96 V harjavaba alalisvoolumootor Akud 24V 80 Ah, 1,92 kwh AGM tüüpi akud Joonis 7. MILREM AS i poolt toodetav mehitamata maismaaveduk TheMIS [15]

22 2.1 Turba haakefrees Patendi RU C1 parendusmeetmete põhjal koostati haakefreesi mudel. Joonisel 8. on kujutatud freesi mudelit ja freesi põhiosasid. Freesi ettevalmistamiseks tööks tuleb esimese ja teise raami vahelisi liigendvardaid pikendada kuniks kopeerrull on maapinnaga tasa. Peale seda tuleb liigendvardad jätta ujuvasse asendisse. Seejärel tuleb reguleerida paika freesi trumli kõrgus maapinnast. Selleks tuleb teise raami ja trumli vahelisi liigendvardaid langetada kuniks freesi trumli küljes olevad terad on saavutanud piisava sügavuse maapinna sisse, milleks on kuni 40 mm. Seejärel on frees tööks ettevalmistatud. Liigutades freesi maapinnal edasi, siis esimese raami tugirull silub maapinda. Samuti võimaldab freesi transportida nii, et trummel ja kopeerrull on maapinnast ülesse tõstetud. Kopeerrulli abil reageerib frees pinna ebatasasustele ja seeläbi muudetakse ka freesi kõrgust. Joonisel 9 on kujutatud freesi mudel pealtvaates. Joonisel 10 on kujutatud freesi mudel ISOvaates. Joonis 8. Turba haakefreesi eskiis

23 Joonis 9. Turba haakefreesi mudel pealtvaates Joonis 10. Turba haakefreesi mudel ISO-vaates 2.2 Turba rippfrees Haakefrees on küll algsest patendist RU C1 märksa mõistlikum ja efektiivsem lahendus, aga energiaefektiivsuse seisukohalt ei ole veel tegu kõige parema lahendusega. Freesi optimaalsemaks ja energiaefektiivsemaks kasutamiseks oleks vajalik freesi kinnitamine otse veomasina külge. Seeläbi jääb täiendava raami ja tugirullide kasutamine ära, mis omakorda muudab freesi (joonis 11) märksa kergemaks ja tööpositsioonil energiaefektiivsemaks. Joonisel 12 positsioonil 1. asuval kopeer-/tugirullil on antud freesi puhul kaks olulist ülesannet. Esimeseks on freesi toetamine maapinnal kui frees on töö positsioonil. Töö positsiooni puhul on liigendvarras nr. 4 ujuvas asendis. Ehk siis liigendvarda pikkus sõltub veomasina ja freesi vahelisest nurgast, mis omakorda sõltub kopeerrulli asetsemisest

24 maapinnal. Teiseks ülesandeks on maapinna kopeerimine, et freesi trummel oleks pidevat võimalikult ühtlasel sügavusel maapinnas. Joonis 11. Turba rippfreesi eskiis Joonis 12. Turba rippfreesi kinemaatiline skeem Joonisel 12 positsioonil 2. asuva freesi trumli ülesandeks on maapinna freesimine ja ühtlase kihi eemaldamine trumli pöörlemise teel. Freesi trumli pöörlemiseks kasutatakse joonisel 12 positsioonil 5. paiknevaid elektriajameid. Joonisel 12 positsioonil 3. asuva liigendvarda ülesandeks on muuta freesi trumli kõrgust kopeerrulli suhtes. Mis omakorda muudab maapinna freesimise sügavust. Freesi puhul kasutatakse kahte eletriajamit, mis on paigaldatud trumli võlli otstesse.

25 3.TURBAFREESI JA VEOSEADME VAHELISE RAAMI TUGEVUSARVUTUSED 3.1 Turbafreesi ja veoseadme vahelise raami tugevusarvutused lõplike elementide meetodiga Projekteeritud sai liigendraam, mis on veomasina külge kinnitatud neljast punktist. Turbafreesi külge kinnitub nelikantrorude abil. Kuna antud liigendraam koosneb kahest identsest osast, siis järgnevalt vaatleme antud raami ühte osa. Projekteeritud liigendraami üks osa on kujutatud joonisel 13. Joonis 13. Liigendraami osa maismaaveduki ja turbafreesi ühendamiseks. Joonisel 13 on kujutatud: 1. Kinnitused maismaaveduki külge 2. Lineaarne ajam 3. Nelikanttoru 4. Nelikanttoru

26 Deformatsiooni arvutamiseks võeti hüdrosilindri puhul kasutusele ainult lineaarse ajami hülsi parameetrid. Joonisel 14 on kujutatud raami skeem koos sõlmede, elementide ja mõjuvate jõududega. Joonis 14. Liigendraami sõlmed, elemendid ja mõjuvad jõud. Tabelis 6 on andmed liigendraami elementide kohta. Tabel 6. Liigendraami elementide andmed. Element Materjal Elastusmoodul MPa Inertsmomoment mm 4 Ristlõikepindala mm x3 mm S ,9 ümartoru 2 30x30x3 mm S355 nelikanttoru 3 30x30x3 mm S355 nelikanttoru

27 3.2 Arvutuskäik Mathcad is Esmalt koostati iga elemendi jaoks jäikusmaatriksi osa, mis kirjeldab siiret x-telje suunas. Antud osa on kujutatud joonisel 15. kus A1 - elemendi ristlõikepindala, E - elemendi elastusmoodul, L1 - elemendi pikkus. Joonis 15. Esimese elemendi jäikusmaatriksi osa, mis kirjeldab siiret x-telje suunas. Järgnevalt koostati esimese elemendi jaoks jäikusmaatriksi osa, mis kirjeldab pöördenurka ja paindemomenti. Antud maatriks on kujutatud joonisel 16 kus I1 - elemendi inertsmoment, E - elemendi elastusmoodul, L1 - elemendi pikkus. Seejärel kaks maatriksit liideti omavahel.

28 Joonis 17. Esimese elemendi jäikusmaatriksi osa, mis kirjeldab pöördenurka ja paindemomenti Järgnevalt koostati transformatsioonimaatriks esimese elemendi kohta. kus C1 - globaalse ja lokaalse koordinaadi vahelise nurga koosiinus väärtus, S1 - globaalse ja lokaalse koordinaadi vahelise nurga siinus väärtus. Koostatud maatriks on kujutatud joonisel 18. Joonis 18. Esimese elemeendi transformatsioonimaatriks. Järgnevalt koostati esimese elemendi jäikusmaatriks vastavalt joonisele 19. Joonis 19. Esimese elemendi jäikusmaatriks koostamine Sama lahenduskäik oli ka kahe teise elememendi jäikusmaatriksi koostamisel, kus siis leiti vastavalt K2 ja K3 maatriksid. Järgnevalt koostati globaalsed jäikusmaatriksid Q1, Q2, Q3, kus eelnevalt leitud elementide jäikusmaatriksite väärtused sisestati globaalsesse maatriksisse. Joonisel 20 on kujutatud teise elemendi globaalselt jäikusmaatriksit.

29 Joonis 20. Teise elemendi globaalne jäikusmaatriks. Järgnevalt saadud maatriksid liideti vastavalt joonisele 21 ja kuna jõud on ühtlaselt jagatud, siis moodustati jõu jaotamise maatriks teise ja kolmanda sõlme vahel nagu on kujutatud joonisel 22. Joonis 21. Globaalsete maatriksite liitmine Joonis 22. Ühtlase jõu jaotamise maatriks teise ja kolmanda sõlme vahel. Järgnevalt kasutati Mathcad i funktsiooni given-find, mis leidis vastavalt sisestatud andmetele tulemuse nagu on kuvatud joonisel 23. kus F1x - esimesele sõlmele mõjuv jõud x-telje suunas, F1y -esimesele sõlmele mõjuv jõud y-telje suunas, M1 - esimese sõlme paindemoment, F4x - neljandale sõlmele mõjuv jõud x-telje suunas, F4y - neljandale sõlmele mõjuv jõud y-telje suunas, M4 - neljanda sõlme paindemoment, d2x - teise elemendi siire x-telje suunas, d2y - teise elemendi siire y-telje suunas, φ2 - teise elemendi pöördväärtused,

30 d3x - kolmanda elemendi siire x-telje suunas, d3y - kolmanda elemendi siire y-telje suunas, φ3 - kolmanda elemendi pöördväärtused. Joonis 23. Given-find funktsiooniga saadud tulemused raamliigendi deformatsiooni kohta.

31 3.3 Liigendraami deformatsiooni uurimine Solid Edge tarkvara abil ja võrdlus Mathcad i tulemustega Solid Edge tarkvaras koostati joonis antud liigendraami kohta ja sisestati ka algparameetrid materjalide osas ja ka samad jõud nagu Mathcad i puhul. Järgnevalt vastavas simulatsiooni keskkonnas teostati deformatsiooni uurimine. Joonisel 24 on kujutatud visuaalne väljendus pingete kohta liigendraamis. Solid Edge programm ei anna tulemusi iga sõlme kohta eraldi vaid kuvab visuaalselt liigendraami pinged kogu raami ulatuses. Samuti kuvatakse minimaalne ja maksimaalne pinge. Antud jõudude puhul on maksimaalseks pingeks raamis 84 MPa-d. Joonis 24. Solid Edge programmiga teostatud liigendraami pingete simulatsioon. Samuti arvutati simulatsiooniga siirdeid liigendraamis. Sarnaselt pingetega ei kuvata programmiga iga sõlme siirdeid eraldi vaid kogu raami ulatuses. Solid Edge i

32 simulatsiooni puhul leiti maksimaalseks siirdeks raamis 0,962 mm. Arvutuslikult kasutades Mathcad i saadi tulemuseks 0,637 mm. Joonisel 25 on kujutatud Solid Edge i poolt koostatud simulatsioon siirete kohta. Saadud tulemuste põhjal võib väita, et arvutuslikud tulemused erinevad simualatsiooni omadest. Üheks põhjuseks on kindlasti Solid Edge i puhul siirete arvutamine kogu raami ulatuses, mitte ainult sõlmedes. Seda on näha ka simulatsiooni joonisel. Seetõttu on tulemus mõneti adekvaatsem ja kuna tegu on visuaalse väljundiga, siis ülevaade kogu raami deformatsioonist on hea. Samas iga sõlmpunkti kohta eraldi arvutused puuduvad. Seetõttu oleks mõsitlik lõplike elementide meetodi puhul kasutada arvutusteks mõlemat koos. Ja kuna tulemused on siiski sarnased, siis on võimalik ka seeläbi võimalike vigade teket arvutustes või joonistes. Joonis 25. Solid Egde programmiga koostatud liigendraami siirete simulatsioon.

33 4.ELEKTRIAJAMITE JA LINEAARAJAMITE VALIMINE 4.1 Freesi trumli ajamite mehaanilise tunnusjoone arvutus Mehaaniline tunnusjoon on staatilise takistusmomendi ja pöörlemissageduse vaheline seos[19]. Töömasina mehaanilise tunnusjoone leidmiseks kasutame valemit [19] kus M ts = M pv + (M tn M pv ) ( n x ), (5.1) n n Mpv - mehhanismi paigaltvõtumoment, Nm, Mtn töömasina takistusmoment nimipöörlemissagedusel, Nm, n töömasina pöörlemissagedus, s -1 ; nn nimipöörlemissagedus, s -1 ; x astmenäitaja, mille väärtus sõltub töömasina liigist. Võtame astmenäitajaks Võtame paigaltvõtumomendiks x = 2 M pv = 0,25 M tn Staatilise takistusmomendi Mtn arvutame mehhanismi põhivalemite [19] järgi. Võttes aluseks võimsuse valemid saame kasutada järgnevat seost M tn = P tn 2π n n, (5.2) kus Ptn on mehhanismi nimivõimsus W. Nimivõimsuse Ptn arvutamiseks kasutame järgnevat valemit [21] P tn = P cut + P throw + P mf, (5.3) kus Pcut maapinna lõikamisele kuluv energia, J, Pthrow pinnase väljaviskele kuluv energia, J, Pmf metalli ja maapinna vahel tekkiva hõõrdejõu ületamiseks kuluv energia, J. Esmalt leiame maapinna lõikamisele kuluva energia Pcut alljärgneva valemi [21] abil

34 P cut = K sp B w L d V f, (5.4) kus Ksp maapinna erisurve, ( kg/m 2 ) [22], Bw freesitava maapinna laius, m, Ld freesitava maapinna sügavus, m, Vf veomasina liikumiskiirus, m/s, Ksp 5000 kg/m 2, Bw 3 m, Ld 0,04 m, Vf 2,4 m/s. Asendades algandmed valemisse (5.4) saame maapinna lõikamisele kuluvaks energiaks P cut = ,04 2,4 = J Järgnevalt leiame pinnase viskamisele kuluva jõu Pthrow alljärgneva valemi [23] abil kus P throw = 0,219 R N L d V f B w S pw (3 R L d ) G Z R freesi trumli raadius, m, N freesi trumli pöörlemiskiirus, min -1, Bw freesitava maapinna laius, m, Ld freesitava maapinna sügavus, m, Vf veomasina liikumiskiirus, m/s, Spw kuiva maapinna tihedus, (1700 kg/m 3 ), G raskuskiirendus, (9,81 m/s 2 ), Z lõiketerade arv rootoril, R 0,2 m, N 350 min -1, Bw 3 m, Ld 0,04 m, Vf 2,4 m/s, Spw 1700 kg/m 3, G 9,81 m/s 2, Z 30., (5.5) Asendades algandmed valemisse (5.5) saame pinnase viskamisele kuluvaks energiaks

35 0,219 0, ,04 2, (3 0,2 0,04) P throw = = 142,817 J 9,81 30 Järgnevalt leiame pinnase ja tera vahele tekkiva hõõrdejõu ületamiseks kuluva energia Pmf alljärgneva valemi [23] abil kus R freesi trumli raadius, m, Bw freesitava maapinna laius, m, P mf = L d R V f B w S pw μ k, (5.6) Ld freesitava maapinna sügavus, m, Vf veomasina liikumiskiirus, m/s, Spw kuiva maapinna tihedus, (1700 kg/m 3 ), μk maapinna ja tera vahelise hõõrdejõu kineetiline koefitsient R 0,2 m, Bw 3 m, Ld 0,04 m, Vf 2,4 m/s, Spw 1700 kg/m 3. Maapinna ja tera vahelise hõõrdejõu kineetilise koefitsiendi leidmiseks kasutame valemit [23] kus μ k = R freesi trumli raadius, m, N freesi trumli pöörlemissagedus, min -1, R 0,2 m, N 350 min -1. 1,09 0,105 R N, (5.7) Asendades algandmed valemisse (5.7) saame maapinna ja tera hõõrdejõu kineetiliseks koefitsiendiks μ k = 1,09 0,105 0,2 350 = 0,402

36 Asendades algandmed valemisse (5.6) saame maapinna ja tera vahelise hõõrdejõu ületamiseks kuluvaks energiaks P mf = 0,04 0,2 2, , = 393,69 J Asendades algandmed valemisse (5.3) saame mehhanismi nimivõimsuseks P tn = , ,69 = J = W s Asendades saadud tulemuse valemisse (9.2) saame staatiliseks takistusmomendiks M tn = = 408 Nm 2π 5,83(3) Asendades saadud tulemuse valemisse (5.1) saame mehhaaniliseks tunnusjooneks M ts = 0, (408 0,25 408) ( 5,83(3) 2 93,3(3) ) = 103,2 Nm Koormusdiagrammi koostamiseks tuleb esmalt leida ühe tsükli kestus valemiga kus s läbitud teepikkus, m, v mehhanismi liikumiskiirus, m/s, s = 8640, v = 2,4. Asendades andmed valemisse (5.8) saame tsükli kestuseks t ts = s v, (5.8) t ts = ,4 = 1000 s Olemasolevate andmete põhjal moodustame koormusdiagrammi. 4.2 Freesi trumli ja elektrimootori pöörlemissageduse valik Elektrimootori pöörlemiskiiruse valikul jääb määravaks mootori võimalik kinnitamine otse trumli võlli külge. Seega on freesi trumli ja elektrimootori pöörlemissagedused erinevad. Antud freesi trumli optimaalseks pöörlemissageduseks on 350 min -1 [20], seega on vajalik kasutada reduktoriga mootorit. Standardlahendusena Heinzmanni kataloogist [31] on võimalik kasutada elektrimootorit, mille reduktori ülekandeks on 1:16 ja mootori pöörlemissageduseks on antud trumli pöörlemissageduse juures 5600 min -1.

37 4.3 Mootori võimsuse arvutus Kuna esialgsete andmete põhjal on tegu püsiva koormusega kestva tööga, siis mootori nimivõimsus on ligikaudselt võrdeline töömasina võimusega. Kuna töömasina puhul kasutame kahte mootorit, siis esialgse ühe mootori võimsuseks saame P n = = 7468,5 W Sobiva mootori leidmiseks on vajalik määrata mootori talitlus. Mootori talitluse määramiseks on vajalik määrata mootori soojenemise ajakonstant. Mootori soojenemise ajakonstandi leidmiseks kasutame valemit [19] kus T s = m elektrimootori mass kg, c mootori põhimaterjali erisoojus J/(kg K), ϑi mähistele lubatud ületemperatuur K, Pn mootori nimivõimsus W, cmθ i η n P n (1 η n ), (5.9) ηn mootori nimikasutegur. Kuna aga mootori soojenemise ajakonstandi leidmiseks on vaja teada ka täpsemaid mootori andmeid, siis peame esialgu valime mootori ligikaudselt. 4.4 Esialgse mootori valimine Esialgse mootori valimisel püsiva koormusega kestvaks, lühiajaliseks ja vaheajaliseks tööks tuleb lähtuda sellest, et mootori võimsus on ligikaudu võrdne töömasina võimsusega. Algparameetrite põhjal valiti mootor Heinzmann kataloogist [31]. Mootoriks valiti reduktoriga mootor PMSG , mille põhiparameetrid on tabelis 7. Joonisel 26 [31] on kujutatud Heinzmann PMSG mootor.

38 Tabel 7. Heinzmann PMSG mootori põhiparameetrid [31] Tööpinge V Mootori tüüp Harjavaba alalisvoolumootor Reduktori ülekanne 1:16 Maksimaalne pöördemoment 500 Nm Maksimaalsed aksiaaljõud 2500 N Maksimaalsed radiaaljõud 8000 N Eeldatav tööaeg h Kaitseklass IP67 Mootori maksimaalne pöörlemissagedus 6000 min -1 Reduktori maksimaalne pöörlemissagedus 375 min -1 Joonis 26. Heinzmann PMSG harjavabaalalisvoolumootor koos reduktoriga [31]

39 4.4 Mootori soojenemise ajakonstandi leidmine Mootori algandmed: m = 19,6 kg, c = 460 J/(kg K), ϑi = 105 K, Pn = 8000 W, ηn = 94. Asendades algandmed valemisse (5.9) saame mootori soojenemise ajakonstandiks T s = , , (1 0,94) = 1854 s Kuna mootor ei soojene püsivtemperatuurini ja ei jahtu keskkonna temperatuurini töö kestel, siis tegu on vahejalise talitlusega ehk S3 mootoriga. 4.5 Lõplik mootori kontroll Koormusgraafiku alusel kasutame tööperioodi ekvivalentse momendi Mekv arvutamiseks järgnevat valemit [19] kus M ekv = M i 2 + t t t t, (5.10) M momendi väärtus koormusgraafiku i-ndas lõigus Nm, t koormus M. kestus s. M1 = 103,2 Nm, t = 1000 s, Mn = 160 Nm, Asendades andmed valemisse (5.10) saame tööperioodi ekvivalentseks momendiks

40 M ekv = 103, = 108 Nm 1 Kuna kasutusel on 2 mootorit, siis kehtib võrratus 2 M n M ekv Kontrollime valitud mootorit mehhanilisele koormusele käivitamisel Ja maksimaalse koormuse ületamisel kus M n μ k am pv, (5.11) M n μ k am max, (5.12) Mpv - mootori võllile taandatud töömasina paigaltvõtumoment, Nm, Mmax mootori võllile taandatud töömasina maksimaalne moment, Nm, a 1,2... 1,4, tegur, mis arvestab pingekadu, μk, μv - vastavalt mootori käivitus- ja väärtusmomendi kordsus. Mpv = 25,8 Nm, Mmax = 103,2 Nm, Asendades andmed võrratusesse (5.11) leiame, et võrratus on kehtiv ,4 25,8 Asendades andmed võrratusesse (5.12) leiame, et võrratus on kehtiv ,4 103,2 4.6 Süsteemi inertsmomendi arvutus Süsteemi inertsmomendi arvutamiseks kasutame järgnevat valemit [19] kus J = J m + J i ( n 2 i ) 2 v k + m n k n 4π 2 n 2, (5.13) n Jm - mootori inertsimoment, kg m 2, Ji trumli inertsimoment, kg m 2, ni detaili pöörlemissagedus, s -1, mk sirgliikuva detaili mass, kg,

41 vk detaili joonkiirus m/s; nn mootori pöörlemissagedus, s -1. Jm = 0,132 kg m 2, Ji trumli inertsimoment, kg m 2, ni = 5,83(3) s -1, mk= 4 kg, vk= 7,33 m/s, nn = 93,3(3) s -1. Trumli inerstimomendi arvutamiseks kasutame järgnevat valemit [19] kus mt trumli mass, kg, ρ inertsiraadius, m, mt = 166 kg, ρ = 0,2 m, J i = m t ρ 2, (5.14) Asendades algandmed valemisse (5.12) saame trumli inertsimomendiks J i = 166 0,2 2 = 6,64 kg m 2 Asendades algandmed valemisse (5.13) saame süsteemi inertsimomendiks J = 2 0, ,64 ( 5,83(3) 2 93,3(3) ) 7, π 2 = 0,290 kg m2 93,3(3) Energiakulu kalkulatsioon Energiakulu leidmiseks peame esmalt leidma ekvivalentse võimsuse kasutades selleks alljärgnevat valemit [19] P ekv = n m P i, (5.14) kus Pi - nimikoormus mootori võllil W; nm - mootori kasutegur Pekv korral. Asendades olemasolevad andmed valemisse (5.14) saame ekvivalentseks võimsuseks P ekv = 0, = W Tarbitud energia arvutamiseks kasutame järgnevat valemit

42 kus Pekv - ekvivalentne võimsus mootori võllil, W, A seadme poolt tarbitud elektrienergia, kwh, t koormuslõigu kestus, h. A = P ekv t, (5.15) Asendades andmed valemisse (5.15) saame töömasina tarbitud energiaks A = ,277 = 3889 W h Järgnevalt leiame töömasina tarbitud energia freesturba m 3 kohta. Esmalt leiame freesitava turba koguse ühe tööperioodi kohta. kus Vt freesturba kogus, m 3, s läbitud teepikkus, m, af freesi laius, m, hf freesimise sügavus, m. V t = s a f h f, (5.16) Asendades olemasolevad andmed valemisse (5.16) saame freesitavaks turba koguseks ühe tööperioodi vältel V t = ,04 = 288 m 3 Seega saame ühe m 3 freesturba tootmiseks vajalikuks energiakuluks A m = = 13,5 W 4.8 Ajamite juhtimisskeem ja komponentide ülevaade Turbafreesi juhtimisskeemi koosatmisel lähtuti esmalt juhtimise lihtsusest. Skeemi on lisatud ka hädastopp-lüliti, mis võimaldab kiirelt süsteemi seisata hädaolukorras. Kui freesi kasutada mehitamata veomasinaga, siis on vajalik täiendavalt lisada juhtimine K1 kontaktorisse. Tabelis 8. on välja toodud juhimisskeemis kasutatavad komponendid.

43 Tabel 8. Juhtimisskeemis kasutatavad komponendid Nimi joonistel Artikkel Nimetus Kogus Joonise lk nr -F Kaitselüliti ABB S803B K Kontaktor Schneider Lc1d38bd 1 1 -M1 83GBP Mootor PMSG M2 83GBP Mootor PMSG Q Koormuslüliti ABB 40A 1 1 -Q Termorelee Schneider LRD Q Mootorikaitselüliti ABB 11-16A 1 1 -Q Mootorikaitselüliti ABB 11-16A 1 1 -S Hädastopp-lüliti Schneider ZB4BS S Lüliti Schneider Zb4BD P Indikaatorlamp Schneider XB7EV07MP 1 2 Kaabel Ölflex 5g2,5 Kaabel Ölflex 2x1,5 10 m 3m Elektiskeem koosneb kahest osast: jõuskeemist ja juhtskeemist. Jõuskeemil toimub kontaktori K1 abil mootorite käivitamine ja seiskamine. Samuti on süsteemi lisatud kaitselüliti, koormuslüliti, termorelee. Mootorite juurde on piagaldatud mootorikaitselülitid. Jõuskeemil asuva kontraktori K1 juhtimine toimub juhtskeemi abil. Juhtskeemis asuva pöördlüliti S2 abil on võimalik käivitada ja seisata mootorid. Juhtskeemi on lisatud hädastopp-lüliti, mis võimaldab kiirelt süsteem seisata. Juhtskeemi on lisatud la indikaatorlamp, mis süttib peale süsteemi käivitamist. Lisades on kujutatud jõuskeem ja juhtskeem antud süsteemi kohta. 4.9 Lineaarajamite valimine Lineaarajamite valmisel lähtuti maksimaalsest vajalikust tõmbjõust ja vajalikust käigust. Raami lineaarajamite vajalikuks tõmbejõuks on kogu freesi tõmbejõud maapinna suhtes. Lineaarajami optimaalseks töökäiguks on mm. Alljärgneva valemi abil leiame tõmbejõu ühe raami lineaarajami kohta

44 F fr = M fr G, (5.17) 2 kus Ffr tõmbejõud ühe raami lineaarajami kohta, N, Mfr freesi mass, kg, G raskuskiirendus, (9,81 m/s 2 ). F fr = ,81 2 = 5097 N Trumli lineaarajamite tõmbejõu arvutamisel võeti aluseks freesi tõmbejõud maapinna suhtes ilma trumli -, mootorite - ja mootorikinnituste tõmbejõuta. Lineaarajami optimaalseks töökäiguks on mm. Alljärgneva valemi abil leiame tõmbejõu ühe raami lineaarajami kohta kus F dr = (M fr (M m 2 + M dr )) G, (5.18) 2 Fdr tõmbejõud ühe trumli lineaarajami kohta, N, Mfr freesi mass, kg, Mdr freesi trumli mass, kg, Mm freesi mootori mass koos kinnitustega, kg, G raskuskiirendus, (9,81 m/s 2 ). F dr = (1039 (94, ,7)) 9,81 2 = 3105 N Tabelis 9 on välja toodud lineaarajamite minimaalsed tõmbejõud ja optimaalsed töökäigud. Tabel 9. Lineaarajamite vajalikud parameetrid Ajami tüüp Tõmbejõud N ühe ajami Optimaalne töökäik mm kohta Raami lineaarajam Trumli lineaarajam

45 Vastavalt etteantud parameetritele valiti raamile sobivad lineaarajamid ETB80M40PAJ6HSA100A Parkeri kataloogist[28]. Tabelis 10 on välja toodud lineaarajami põhiparameetrid [28]. Joonisel 27 on ETB80M40PAJ6HSA100A mudel. Joonis 27. ETB80M40PAJ6HSA100A mudel. Tabel 10. ETB80M40PAJ6HSA100A lineaarajami põhiparameetrid [28] Toote seeria ET Ajami otsa dimensioon ISO 80 Profiili laius 95,3 mm Veotüüp Kruvi Maksimaalne pikkus 1500 mm Maksimaalne töökiirus 1,2 m/s Maksimaalne kiirendus 9,8 m/s 2 Maksimaalne tõmbejõud 7120 N Töötemperatuur C

46 Vastavalt etteantud parameetritele valiti trumlile sobivad lineaarajamid ETB50M16PA57HSA A Parkeri kataloogist[29]. Tabelis 11 on välja toodud lineaarajami põhiparameetrid [29]. Joonisel 28 on ETB50M16PA57HSA A mudel. Tabel 11. ETB50M16PA57HSA A lineaarajami põhiparameetrid [29] Toote seeria ET Ajami otsa dimensioon ISO 50 Profiili laius 63,5 mm Veotüüp Kruvi Maksimaalne pikkus 1000 mm Maksimaalne töökiirus 1,17 m/s Maksimaalne kiirendus 10 m/s 2 Maksimaalne tõmbejõud 3300 N Töötemperatuur 0 to +60 C Joonis 28. ETB50M16PA57HSA A mudel

47 5. PROJEKTEERITUD TURBAFREES Tabelis 12 on projekteeritud turbafreesi parameetrid. Joonisel 29 on turbafreesi mudel ISOvaates. Tabel 12. Turbafreesi parameetrid Pikkus 1837 mm Laius 3500 mm Kõrgus 555 mm Mass 1039 kg Raami materjal S355J2 Terade materjal Hardox 350 Töölaius 3000 mm Tootlikkus 1036 m 3 /h Trumli läbimõõt 400 mm Trumli ajamid Heinzmann PMSG Trumli maksimaalne pöörlemissagedus 375 min -1 Trumli maksimaalne võimsus 16 kw Trumli maksimaalne pöördemoment 320 Nm Trumli lineaarajamid Parker ET50 Raami lineaarajamid Parker ET80 Maksimaalne tööliikumiskiirus 8,6 km/h Joonis 29. Turbafreesi ISO-vaade

48 Joonisel 30 on turbafreesi mudel külgvaates. Joonisel 31 on turbafreesi mudel pealtvaates. Joonis 30. Turbafrees külgvaates Joonis 31. Turbafrees pealtvaates

49 6. FREESI MAKSUMUSE ARVUTUS Freesi maksumuse arvutamiseks on lähtutud materjalide maksumusest, töötlemise maksumusest ja ostutoodete maskumusest. Materjalide maksumuse puhul on arvestatud maksumust materjali massi põhjal ja arvestatud kadu, mis tekib töötlemise käigus. Tabelis 13 on freesi materjalide maksumuse kalkulatsioon. Tabelis 14 on freesi ostutoodete maksumuse kalkulatsioon. Tabelis 15 on freesi töötlemise ja koostamise maksumuse kalkulatsioon. Tabelis 16 on freesi maksumuse kalkulatsioon. Tabel 13. Freesi materjalide maksumuse kalkulatsioon Materjal Mass kg Hind (kg) Kogus Maksumus Külgmine plaat 15 mm 27,66 1,2 2 66,38 Eesmine plaat koos kinnitustega 15 mm 192,20 1, ,64 Pealmine plaat 15 mm 151,17 1, ,40 Freesi trumli võll 50 mm 68,42 2, ,06 Freesi trummel 6 mm 87,93 1, ,51 Freesi trumli otsaplaat 10 mm 2,82 1,2 2 6,77 Freesi tera 10 mm 1,14 3, ,91 Kopeerrulli võll 50 mm 49,22 2, ,04 Kopeerrulli trummel 6mm 54,70 1,2 1 65,64 Kopeerrulli otsaplaat 10 mm 1,40 1,2 2 3,37 Kopeerrulli laagripukk 1,31 1,2 2 3,15 Freesi trumli laagripuka sisemine plaat 15 mm 0,83 1,2 2 1,98 Freesi trumli laagripuka vaheplaat 15 mm 0,39 1,2 2 0,94 Trumli silindri alumine kinnitus 10 mm 1,90 1,2 2 4,56 Trumli silindri ülemine kinnitus 10 mm 1,50 1,2 2 3,60 Raami tapp 0,65 2,5 2 3,25 Trumli tapp 0,87 2,5 2 4,35 Raami silindri otsaplaat 5,50 1,2 2 13,20 Freesi trumli laagripuka välimine plaat 15 mm 0,83 1,2 2 1,98 Kokku maksumus 1313,73

50 Tabel 14. Freesi ostutoodete maksumuse kalkulatsioon Ostutooted Toode Hind (tk) Kogus Maksumus Lineaarajam ET ,00 Lineaarajam ET ,00 Elektriajam PMSG ,00 Laager ,00 Kinnitusvahend ,00 Kokku maksumus 9696,00 Tabel 15. Freesi töötlemise ja koostamise maksumuse kalkulatsioon Töötlemine ja koostamine Operatsioon Hind (h) Kogus Maksumus Saagimine ,00 Laserlõikus ,00 Keevitus ,00 Freesimine ,00 Puurimine ,00 Krassi eemaldamine ,00 Haaveldamine ,00 Pulbervärvimine ,00 Koostamine ,00 Kokku maksumus 2820,00 Tabel 16. Freesi maksumuse kalkulatsioon Kokku materjalid 1313,73 Kokku ostutooted 9696,00 Kokku töötlemine/koosatmine 2820,00 Toote omahind 13829,73

51 7. ERIKULU KALKULATSIOON Masinaagregaadi tööoperatsiooni tootlikkuse arvutamiseks kasutame valemit Freesimise erikulu arvutamiseks kasutame valemit W p = B f V f H f T, (8.1) C mk = 1 W p ( B m a m T m B t a t T t C t Q t T t + C k Q k ), (8.2) kus am - freesi amortisatsioon, %, at - veomasina amortisatsioon, %, Bf - freesi laius, m, Bm - freesi maksumus, EUR, Bt - veomasina maskumus, EUR, Cmk - freesimise erikulu, Ck - kütuse maksumus, EUR/L, Ct - operaatori tunnitasu, EUR/h, Hf - freesimissügavus, m, Qk kütusekulu, L/h, Qt - operaatori tööaeg, h/aastas, T - tööaja kasutegur, Tm - freesi tööaeg aastas, h/aastas, Tt - töömasina tööaeg aastas, h/aastas, Vf - veomasina liikumiskiirus m/h, Wp - masinaagregaadi tööoperatsiooni tootlikkus, ha/h. Võttes aluseks erinevad freesimistehnloogiad arvutame erikulu aktiivfreesiga freesimisel põllumajandustraktoriga. Algandmed [17, 18, 30, 33] antud tehnoloogia puhul on järgnevad: am = 10 %, at = 10 %, Bf = 3,0 m, Bm = EUR, Bt = EUR, Ck = 1,4 EUR/L, Ct = 20 EUR/h,

52 Hf = 0,03 m, Qk = 10 L/h, Qt = 500 h, T = 0,85, Tm = 500 h, Tt = 2000 h, Vf = 1500 m/h. Asendades algandmed valemisse (8.1) saame masinaagregaadi tööoperatsiooni tootlikkuseks aktiivfreesi tehnoloogia puhul W p = 3, ,03 0,85 = 114,75 m 3 Seejärel leiame freesmise erikulu valemi (8.2) abil C mk = ( ,4 10) = 0,333 EUR/m 3 114, Võttes aluseks erinevad freesimistehnloogiad arvutame erikulu pasiivfreesiga freesimisel põllumajandustraktoriga. Algandmed [17, 18, 30, 33] antud tehnoloogia puhul on järgnevad: am = 10 %, at = 10 %, Bf = 5,0 m, Bm = 5000 EUR, Bt = EUR, Ck = 1,4 EUR/L, Ct = 20 EUR/h, Hf = 0,01 m, Qk = 8 L/h, Qt = 500 h, T = 0,85, Tm = 300 h, Tt = 2000 h, Vf = 1500 m/h. Asendades algandmed valemisse (8.1) saame masinaagregaadi tööoperatsiooni tootlikkuseks pasiivfreesi tehnoloogia puhul W p = 3, ,01 0,85 = 63,75 m 3 Seejärel leiame freesimise erikulu valemi (8.2) abil

53 C mk = ( ,4 8) = 0,807 EUR/m 3 114, Võttes aluseks erinevad freesimistehnloogiad arvutame erikulu aktiivfreesiga freesimisel mehitamata veomasinaga. Algandmed antud tehnoloogia puhul on järgnevad: am = 10 %, at = 10 %, Bf = 3,0 m, Bm = EUR, Bt = EUR, Ck = 1,4 EUR/L, Ct = 20 EUR/h, Hf = 0,01 m, Qk = 10 L/h, Qt = 100 h, T = 0,85, Tm = 500 h, Tt = 2000 h, Vf = 1500 m/h. Asendades algandmed valemisse (8.1) saame masinaagregaadi tööoperatsiooni tootlikkuseks aktiivfreesi tehnoloogia puhul W p = 3, ,03 0,85 = 114,75 m 3 Seejärel leiame freesimise erikulu valemi (8.2) abil C mk = ( ,4 10) = 0,205 EUR/m 3 114, Võttes aluseks erinevad freesimistehnloogiad arvutame erikulu pasiivfreesiga freesimisel mehitama veomasinaga. Algandmed [17, 18, 30, 33] antud tehnoloogia puhul on järgnevad: am = 10 %, at = 10 %, Bf = 5,0 m, Bm = 5000 EUR, Bt = EUR, Ck = 1,4 EUR/L, Ct = 20 EUR/h,

54 Hf = 0,01 m, Qk = 8 L/h, Qt = 100 h, T = 0,85, Tm = 300 h, Tt = 2000 h, Vf = 1500 m/h, Asendades algandmed valemisse (8.1) saame masinaagregaadi tööoperatsiooni tootlikkuseks pasiivfreesi tehnoloogia puhul W p = 3, ,01 0,85 = 63,75 m 3 Seejärel leiame freesimise erikulu valemi (8.2) abil C mk = ( ,4 8) = 0,394 EUR/m 3 114, Võttes aluseks erinevad freesimistehnloogiad arvutame erikulu aktiivfreesiga freesimisel mehitamata veomasinaga päikeseenergiapargi puhul. Algandmed [17, 18, 30, 33] antud tehnoloogia puhul on järgnevad: am = 10 %, at = 10 %, Bf = 3,0 m, Bm = EUR, Bt = EUR, Ct = 20 EUR/h, Hf = 0,01 m, Qt = 100 h, T = 0,85, Tm = 500 h, Tt = 2000 h, Vf = 1500 m/h. Asendades algandmed valemisse (8.1) saame masinaagregaadi tööoperatsiooni tootlikkuseks aktiivfreesi tehnoloogia puhul W p = 3, ,03 0,85 = 114,75 m 3 Seejärel leiame freesimise erikulu valemi (8.2) abil C mk = ( , ) = 0,105 EUR/m3 500

55 Võttes aluseks erinevad freesimistehnloogiad arvutame erikulu pasiivfreesiga freesimisel mehitama veomasinaga päikeseenergiapargi puhul. Algandmed [17, 18, 30, 33] antud tehnoloogia puhul on järgnevad: am = 10 %, at = 10 %, Bf = 5,0 m, Bm = 5000 EUR, Bt = EUR, Ct = 20 EUR/h, Hf = 0,01 m, Qt = 100 h, T = 0,85, Tm = 300 h, Tt = 2000 h, Vf = 1500 m/h. Asendades algandmed valemisse (8.1) saame masinaagregaadi tööoperatsiooni tootlikkuseks rpasiivfreesi tehnoloogia puhul W p = 3, ,01 0,85 = 63,75 m 3 Seejärel leiame freesimise erikulu valemi (8.2) abil C mk = ( ,4 8) = 0,218 EUR/m 3 114, Tabelis 17. on freesimise erikulu ülevaade vastavalt tehnoloogiale. Tabel 17. Freesimise erikulu tehnoloogiate alusel Freesimise erikulu EUR/m 3 Aktiiv Pasiiv Traditsiooniline põllumajanduslik traktor 0,333 0,807 Mehitamata veomasin 0,205 0,394 Mehitamata veomasin elektriajamitega frees, mis saab oma energiavajaduse päikesepaneelipargist 0,105 0,218 Antud tulemuste põhjal võib väita, et kõige väiksem erikulu turba freesimisel on saavutatud freesimise tehnoloogiaga, kus kasutatakse mehitamata veomasinat ja elektriajamitega tutbafreesi, mis saab oma energiavajaduse päikesepaneelipargist.

56 8. TÖÖKAITSE JA OHUTUSTEHNIKA Turbafreesi projekteerimisel, riskide hindamisel ja riskide vähendamisel on lähtutud masinate ohutuse standardist EVS-EN ISO 12100:2010 ja Seadme ohutuse seadusest. Riskide hindamiseks on koostatud riskianalüüs(tabel 18) ja meetmed ohtude vähendmiseks. Riskianalüüsist tulenevalt on vajalik võtta kasutusele erinevad meetmed ohtude vältimiseks. Peale meetmete rakendamist on seade kasutamiseks ohutu. Tabel 18. Riskianalüüs ohtudest ja meetmed ohtude vähendamiseks Riskianalüüs Toode: Turbafrees aktiiv 3000 Seeria nr: 001 Hinadaja: Argo Mirk Kuupäev: Tagajärg Raskus Klass KL=N+T+V Sagedus Töenäosus Välditavus R N T V Surm, kehosa kaotus 4 5 <1 h 5 Kõrge Jääv kahjustus h 4 Tõenäoline Arstiabi vajalik p. 3 Võimalik 5 Võimatu Esmaabi vajalik n. 2 Harva 3 Võimalik 2 >1 a. 1 Ebatõenäol. 1 Tõenäol. Meetmed soovituslikd Meetmed kohustuslikud Oht R N T V KL Meede Otsus Sõrmede või kämbla mahalõikamine Suurendada kaitsepiirete kasutamist. Ohutu Sõrmede või kämbla muljumine või Suurendada kaitsepiirete kasutamist. Ohutu marrastamine Lõike- ja tõrkehaavad Seadmega töötamisel kasutada isikukaitsevahendeid(prillid, kindad, S3 turvasaapad). Ohutu

57 KOKKUVÕTE Antud magistritöö eesmärgiks oli projekteerida elektriajamitega turbafrees. Esmalt teostati laialdasem valdkonnauuring põllumajandumasinate eletrifitseerimistest erinevate teadus- ja ajakirjandusartiklite põhjal. Antud uuringu põhjal saadi esmane ülevaade põllumajandusmasinate elektrifitseerimise olemusest ja suundadest. Järgnevalt määrati kindlaks turbafreesi tehnikatase. Tehnikataseme kindlaks määramiseks teostati laiapõhjaline valdkonnauuring ja kitsam tehnoloogiline uuring analoogsete patentide leidmiseks. Seejärel esitati võimalikud lahendused ja konstrueeriti esmane frees. Konstrueeritud freesile projekteeriti vajalikud elektriajamid ja juhistik, et seadet oleks võimalik käitada elektrienergia abil. Lõplikule mudelile arvutati eeldatav toote maksumus. Magistritöö raames uuriti objekti deformatsiooni kasutades selleks lõplike elementide meetodit. Deformatsiooni uuriti lõplike elementide meetodiga kasutades arvutusteks Mathcad i tarkvara ja samuti uuriti deformatsiooni kasutades selleks Solid Edge i tarkvara. Lõpuks hinnati erinevaid freesimistehnoloogiad ja arvutati erinevate tehnoloogiate erikulud, mille põhjal anti hinnang freesturba optimaalseks tootmiseks. Turbafreesile koostati ka riskianalüüs ja sellest lähtuvalt anti hinnang seadme ohtusele.

58 KASUTATUD KIRJANDUS 1. Keskonnaministeerium. Valitsus toetab Euroopa kliimaneutraalsuse saavutamist aastaks (2019). [Veebileht]. ( ) 2. Euroopakomisjon. Pikaajaline aasta strateegia. (2019). [Veebileht]. ( ) 3. Dipak S. Khatawkar, P. Shaji James, D. Dhalin. Modern trends in farm machinery-electric drives: A review. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. (2019). [Veebileht] /Dipak%20S.%20Khatawkar,%20et%20al.pdf. ( ) 4. Ken Wilson. Belarus goes electric. (2019). [Veebileht]. ( ) 5. Rene Koerhuis. John Deere: We believe in electric tractors. 100%. (2020). [Veebileht]. Deere-We-believe-in-electric-tractors E/. ( ) 6. Peter Hill. This is the Fendt e100 Vario electric tractor. (2018). [Veebileht]. ( ) 7. Frits Huiden. Rigitrac introduces 100% electric tractor. (2019). [Veebileht] electric-tractor E/?intcmp=related-content. ( ) 8. Kelvin Heppner. Fendt debuts all-electric compact tractor. (2017). [Veebileht]. ( ) 9. Michael Williams. Machinery Milestones: Electric tractor power. (2019). [Veebileht]. ( ) 10. Zhao Liu. The History of the Lithium-Ion Battery. (2020). [Veebileht], ( )

59 11. Olof Ramström. Scientific Background on the Nobel Prize in Chemistry 2019 LITHIUM-ION BATTERIES. (2019). [Veebileht]. ( ) 12. United Nations Industrial Development Organization and Pricewaterhouse Coopers. Best Practices in Electric Mobility. (2019). [Veebileht]. ( ) 13. ПАТЕНТ (2011). Wipmark. [Veebileht] ( ) 14. Originaaldokument: RU (2016). Espacenet. [veebileht] 058C1&KC=C1&FT=D&ND=3&date= &DB=EPODOC&locale=ee_EE #. ( ) 15. TheMIS transport. (2020). Milrem Robotics. [veebileht] ( ) 16. Kristo Tamm. Mehitama roomiksõiduki automaattestpink. (2019). 66 lk. 17. Turbapinna aktiivfrees. (2019). Elva EPT. [veebileht] ( ) 18. Turbapinna passiivfrees.(2019). Elva EPT. [veebileht] ( ) 19. Liiske, M., Elektriajamid. Tartu, EPMÜ. (2001). 256 lk.: ill. 20. William R. Gill, Glen E. Vanden Berg. Soil dynamics in tillage and traction. United States Department of Agriculture. (1968). 524 lk. 21. Dalin, A. D. and Pavlov, P. V. Rotary soil working and earth moving machines. Pergamon press plc. (1950). 22. Bernacki, H., Haman, J. and Kanfojki, C. Z. Agricultural machines Theory and construction. (1972), 450 lk. 23. Gupta, C. P. and Visvanathan, R. Dynamics behavior of saturated soil under impact loading. Transaction of the ASAE 36. (1993). 107 lk. 24. Pahl, G., Beitz, W., Feldhusen, J., Grote, K.-H. Engineering design- A Systematic Approach. Springer. (2008). 546 lk.

60 25. Subrata Kumar Mandal, Basudeb Bhattacharyya, Somenath Mukherjee, Ashok Kumar Prasad. Design Optimization of Rotary Tiller Blade using Specific Energy Requirement. (2016). 8 lk. 26. Mustafa Ucgul, John M. Fielke, Chris Saunders. Defining the efect of sweep tillage tool cutting edge geometry on tillage forces using 3D discrete element modelling. Barbara Hardy Institute, School of Engineering, University of South Australia. (2015). 12 lk. 27. Ajit K. Srivastava, Carroll E. Goering, Roger P. Dennis, R. Buckmaster. Engineering Principles of Agricultural Machines. American Society of Agricultural and Biological Engineers. (2006). 559 lk. 28. ET80 Screw Driven Electric Cylinder/Linear Actuator with Piston Rod.(2020). Parker. [Veebileht] ( ) 29. ET050 Screw Driven Electric Cylinder/Linear Actuator with Piston Rod..(2020). Parker. [Veebileht] ( ) 30. AGT (2020). FarmEst. [Veebileht] html. ( ) 31. Fly PMSG hub motors. (2020). Heinzmann. [Veebileht] ( ) 32. Liiske, M. Tehnoloogiaseadmete elektriajamid. I. - Trt.: EPMÜ Kirjastus. (1998). 98 lk Mono- ja polükristall päikesepaneelide tootlikkus Eestis. (2019). Energiatalgud. [Veebileht]. ( ) 34. Ain Anepaio. Turba ja põlevkivi kooskaevandamine Narva põlevkivikarjääris. (2017). 65 lk. 35. Konstantin. V. Fomin. Method for estimating the spectrum density of the resistance moment on the working body of a peat milling unit. (2020). Tver State Technical University. [Veebileht]. ( ) 36. Lõputöö vormistamise nõuded. (2019). Eesti Maaülikool. [Veebileht]

61 VORMISTAMISE NÕUDED 2017.pdf. ( ) 37. Avant e6-seeria. (2019). Avant. [Veebileht]. ( )

62 LISAD

63 Lisa 1. Turbafrees pealtvaates Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt: Teras S355J2 ISO :10 Teostas Kontrollis Kinnitas Argo Mirk Jüri Olt Nimetus: Turbafrees pealtvaates Leht: 1/1 63 Tähis: TITA A K

64 Lisa 2. Turbafrees külgvaates Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt: Teras S355J2 ISO :10 Teostas Kontrollis Kinnitas Argo Mirk Jüri Olt Nimetus: Turbafrees külgvaates Leht: 1/1 Tähis: TITA A K

65 Lisa 3. Turbafreesi eskiis Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt: Teras S355J2 ISO :15 Teostas Kontrollis Kinnitas Argo Mirk Jüri Olt Nimetus: Turbafreesi eskiis Leht: 1/1 Tähis: TITA A K

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc RAUDHOBU Produktinformation Tootekataloog 2008 Utgåva 1 Nr. 2 2008 1 IH 2055 Std. 5,5 Hj. Art. Nr. 968 74 35-5,5 hj võimsusega Honda 4 takti mootor. Juhtimine käepidemelt käepidemel gaas ja pidur. Edasi

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

DE_loeng5

DE_loeng5 Digitaalelektroonika V loeng loogikalülitused KMOP transistoridega meeldetuletus loogikalülitused TTL baasil baaslülitus inverteri tunnusjooned ja hilistumine LS lülitus kolme olekuga TTL ja avatud kollektoriga

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustusta

Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustusta Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustustaseeuro 3.5t BlueHDi 140 Chassis Double Cab L2 Pro 23

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL RAE 0270 Masinaehitustehnoloogia projekt ELEKTRIAJAMIGA TRUMMELVINTS ÜLIÕPILANE: KOOD: JUHENDAJA: Kotla-Järve 2018

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL RAE 0270 Masinaehitustehnoloogia projekt ELEKTRIAJAMIGA TRUMMELVINTS ÜLIÕPILANE: KOOD: JUHENDAJA: Kotla-Järve 2018 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL RAE 070 Masinaehitustehnoloogia projekt ELEKTRIAJAMIGA TRUMMELVINTS ÜLIÕPILANE: KOOD: JUHENDAJA: Kotla-Järve 018 Üliõpilane... Üliõpilaskood... RAE 070 - Masinaehitustehnoloogia

Rohkem

Dias nummer 1

Dias nummer 1 TEHNOLOOGIATE JA TARKVARA KASUTAMINE TÄPPISVILJELUSES Kristjan Ruusamäe, Haakeseadmete tootejuht, Baltic Agro Machinery OÜ TÄPPISVILJELUS 100 AASTAT TAGASI VS. TÄNAPÄEV PÕLLUMAJANDUSE ARENGUETAPID PÕLLUMAJANDUS

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead

Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead EcoLine Kergekaaluline ja täpne Ideaalne tööriist väikese ja keskmise suurusega farmidele.

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2

Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2 Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2 Laplace'i teisendus Diferentsiaalvõrrandite lahendamine ilma tarkvara toeta on keeruline Üheks lahendamisvõtteks on Laplace'i teisendus

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 1 ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Euroopa Komisjon 23. september 2015 Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 ERAÜ XVII TALVEPÄEV 2015 Uue põlvkonna LDMOS transistorvõimendid 14.veebruar 2015 Mart Tagasaar, ES2NJ Sissejuhatus Alates 2010.aastast on turule ilmunud uue põlvkonna LDMOS transistorid võimsusega 600-1400W,

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Ruutvormid Denitsioon 1. P n Ütleme, et avaldis i;j=1 a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij 2 K ja K on korpus, on ruutvorm üle korpuse K muutujate x 1

Ruutvormid Denitsioon 1. P n Ütleme, et avaldis i;j=1 a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij 2 K ja K on korpus, on ruutvorm üle korpuse K muutujate x 1 Ruutvormid Denitsioon. P n Ütleme, et avaldis i;j= a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij K ja K on korus, on ruutvorm üle koruse K muutujate x ;;x n suhtes. Maatriksit =(a ij ) nimetame selle ruutvormi

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

5/8/ Dacia SANDERO Hinnad ja varustused SANDERO HINNAKIRI

5/8/ Dacia SANDERO Hinnad ja varustused SANDERO HINNAKIRI Hinnad ja varustused SANDERO HINNAKIRI 02.04.2019 VARUSTUSTASE MUDELI KOOD KERE MOOTOR KÜTUS KW/HJ KÄIGUKAST HIND (EUR) ACCESS SA2-AC75GEC Luukpära Sce 75 Bensiin 54/73 manuaal 7 490 AMBIANCE SA2-AM75GEC

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k Neurovõrgud. Praktikum 11. 29. aprill 2005. a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust kombinatoorsete optimiseerimisülesannete lahendamiseks.

Rohkem

METALL

METALL 1. Plaadi arvutus 1.1 Koormused plaadile Normkoormused: kasuskoormus: q k =17 kn/m 2 Arvutuskoormused: kasuskoormus: q d =1,5*17=25,5 kn/m 2 1.2 Plaadi arvutrusskeem ja dimensioneermine Abitalade sammuks

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem