EESTI MAAÜLIKOOL Tehnikainstituut. Karl Traagel METSAVEOAUTO HÜDROTELESKOOPTÕSTUKI LOGLIFT 96S ERGONOOMIKALINE HINNANG

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EESTI MAAÜLIKOOL Tehnikainstituut. Karl Traagel METSAVEOAUTO HÜDROTELESKOOPTÕSTUKI LOGLIFT 96S ERGONOOMIKALINE HINNANG"

Väljavõte

1 EESTI MAAÜLIKOOL Tehnikainstituut Karl Traagel METSAVEOAUTO HÜDROTELESKOOPTÕSTUKI LOGLIFT 96S ERGONOOMIKALINE HINNANG THE ERGONOMIC ASSESSMENT OF LOGGING TRUCKS HYDRO TELESCOPE FORESTRY CRANE LOGLIFT 96S Bakalaureusetöö Tehnika ja tehnoloogia õppekava Ergonoomika eriala Juhendaja: dots. Arvo Leola, Dr.Eng Tartu 2016

2 Eesti Maaülikool Bakalaureusetöö lühikokkuvõte Kreutzwaldi 1, Tartu Autor: Karl Traagel Õppekava: Tehnika ja tehnoloogia õppekava Pealkiri: Metsaveoauto hüdroteleskooptõstuki ergonoomikaline hinnang Lehekülgi: 60 Jooniseid: 8 Tabeleid: 14 Lisasid: 3 Osakond: Farmitehnika ja ergonoomika osakond Uurimisvaldkond : Tootmistehnika ja tootmisjuhtimine Juhendaja(d): dots. Arvo Leola Dr.Eng Kaitsmiskoht ja aasta: Tartu 2016 Eestis veeti aastal ca 6 7 miljonit tihumeetrit ümarpuitu. Metsaveoautod täismassiga 52 tonni saavad ühe laadimisega transportida keskmiselt 33 tihumeetrit puitu. Raiemaht on kasvanud alates aastast 2007 ja prognoositakse edaspidist kasvu, seega lisandub teeliiklusesse rohkem metsaveoautosid. Varasemalt pole Eestis teadaolevalt metsaveoautojuhtide ergonoomilisust hinnatud. Töö eesmärgiks on koostada ülevaade metsaveoautojuhi töökorraldusest ja anda ergonoomikaline hinnang metsaveo hüdroteleskooptõstukile. Töö koostamiseks on kasutatud ankeet ja videomeetodit. Videomeetodit kasutati metsaveoautojuhi tööülesannete kronometreerimiseks. Ankeetmeetodil anti ülevaade metsaveo hüdroteleskooptõstuki ergonoomilisuse tasemest. Ankeedis oli 13 kategooriat, 63 küsimust ja hinnati 1 5 palli süsteemis. Hindepallidele anti olulisuse koefitsent ja saadi kaalutud tulemus, mis esitati protsentina maksimaalsest. Hindajaks oli metsaveoautojuht, kes hindas tõstuki ergonoomilisuse tasemeks 70,5%, mis vastab tulemusele hea ja eksperdi rollis töö autor, kes hindas tõstuki ergonoomilisuse tasemeks 71,2%, mis vastab tulemusele hea. Tulemustele tuginedes pakkus autor välja edaspidi tõstukil Joystick juhtimissüsteemi kasutuselevõttu. Tehnoloogia arenedes soovitab autor võtta kasutusele HiVision süsteemi. Märksõnad: ergonoomia, metsatehnika, metsatõstuk, ohutus 2

3 Estonian University of Life Sciences Abstract of Bachelor s Thesis Kreutzwaldi 1, Tartu Author: Karl Traagel Speciality: Engineering and technology Title: The ergonomic assessment of logging trucks hydro telescope forestry crane Loglift 96S Pages: 60 Figures: 8 Tables: 14 Appendies: 3 Department: Huspandry engineering and ergonomics Field of research: Industrial Engineering and Management Supervisors: Arvo Leola Dr.Eng Place and date: Tartu 2016 Approimately 6 7 million cubic meters of timber transported in 2014 on Estonian roads. Logging truck with gross weight of 52 tons can haul average of 33 cubic meters of timber. Timber cutting volume in Estonia has increased since 2007 and has been forecasted further growth, due to this has been predicted more logging trucks on roads. Previously it is not known that the ergonomic assessment for logging truck drivers has been assembled in Estonia. The purpose of this research is to compose a review of logging truck driver s work eercises and make a ergonomic assessment for hydro telescope forestry crane. Truck drivers work eercises have been chronometrically measured via video and questionnaire have been used for ergonomic assessment. Questionnaire has 63 questions for 13 different categories. Every question is assessed within 1 5 point scale defining very bad, bad, reasonable, good and very good. There were two assessors, collegian as a epert who evaluated forestry crane with 71,2% and truck driver as a practicing user evaluated forestry crane with 70,5% which indicates good ergonomic level for both assessments. Suggestions were made based on ergonomic assessment results and the main suggestion were to use a Joystick based control levers instead of hydraulic levers to improve convenience and ease of control in forestry crane cabin. Keywords: ergonomics, safety, forestry machines, forest loader 3

4 SISUKORD TÄHISED JA LÜHENDID... 5 SISSEJUHATUS TÖÖDE TEHNOLOOGIAD Üldandmed Veoki ja tõstuki signalisatsioonisüsteem Veoki kabiinis paiknevad signalisaatorid Tõstuki kabiinis paiknevad signalisaatorid METSAVEOAUTOJUHI TÖÖKORRALDUS TÕSTUKI ERGONOOMIKALINE HINNANG ANKEETMEETODIL Metoodika Töödeldud tulemused Ankeettulemuste arutelu SOOVITUSED METSAVEOAUTOJUHILE OHUTUKS TÖÖTAMISEKS Üldnõuded metsaveoautojuhile Ohutusnõuded töö ajal Ohutusnõuded töötamisel hüdroteleskooptõstukiga Ohutusnõuded töö lõpetamiseks KOKKUVÕTE.. 37 KASUTATUD KIRJANDUS THE ERGONOMIC ASSESSMENT OF LOGGING TRUCK S HYDRO TELESCOPE FORESTRY CRANE LOGLIFT 96S Summary. 40 LISAD Lisa 1. Hüdroteleskooptõstuki ergonoomilisuse hinnangu ankeetküsitlus, ekspert.. 43 Lisa 2. Hüdroteleskooptõstuki ergonoomilisuse hinnangu ankeetküsitlus, veoautojuht Lisa 3. Metsaveoautojuhi ohutusjuhend

5 TÄHISED JA LÜHENDID A tööjõukulu ühes päevas A n amortisatsioonnorm A t autojuhi bruto tunnitariif B amortisatsioonikulu ühes päevas C kulu liiklus ja kaskokindlustusele päevas D kulu hooldusele päevas D 1 esimese hindaja kaalutud tulemus D 2 teise hindaja kaalutud tulemus E kulu diislikütusele tööpäevas H Kasko metsaveohaagise kaskokindlustus aastas H Liik metsaveohaagise liikluskindlustus aastas H rong metsaveoautorongi hoolduse kulu aastas h töötatud tunnid päevas K D diislikütuse liitri maksumus K täis kütusekulu täismassi korral K tühi kütusekulu tühimassi korral K laad kütusekulu laadimisel ajal L arv laadimiste/mahalaadimiste arv 2 veoringi korral L h laadimise/mahalaadimise ajakulu 5

6 S m sotsiaalmaks V arv keskmine veoringi arv tööpäevas V Kasko metsaveoauto kaskokindlustus aastas V kesk keskmine veoringi täis ja tühikoorma kilometraaž V liik metsaveoauto liikluskindlustus aastas Y olulisuse koefitsent X 1 esimese hindaja hinne X 2 teise hindaja hinne 6

7 SISSEJUHATUS Eestis veeti aastal ca 6 7 miljonit tihumeetrit ümarpuitu. Metsaveoautod täismassiga 52 tonni saavad ühe laadimisega transportida keskmiselt 33 tihumeetrit. Tühi metsaveoauto kaalub umbes tonni, mille hulgas on ka hüdroteleskooptõstuk orienteeruva kaaluga 2 3 tonni [1]. Metsavedude keskmine kaugus on 100 km, seega on aastas 6 7 miljoni tihumeetri ümarpuidu mahu transportimiseks tehtavate vedude arv ca Metsaveoautode pealisehituse eripära tõttu ei saa neid veoautosid kasutada millegi muu transpordiks kui ainult ümarmaterjali veoks, seega auto koormamine on võimalik ainult ühesuunaliselt, metsalangilt kokkuostuni, sellest järelduvalt sõidetakse uue koorma järele tühjalt. Metsaveoautode eripärast tulenevalt on tühisõitude arv samuti , mistõttu kokku tuleb puidu teisaldamiseks teha vedu keskmiselt 100 km kaugusele. Üks metsaveoauto, kui juht järgib Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrust, kus on kehtestatud eeskirjad autojuhile sõiduaegade, vaheaegade ja puhkeperioodide kohta, jõuab ühe tööpäeva jooksul keskmiselt teha 2 vedu. Arvestades tööpäevade arvuks 252 aastas, siis igapäevaselt tööd tegevate metsaveoautode koguarv on Eestis ca 360 [2]. Teema aktuaalsus seisneb raiemahu iga aastasest tõusust alates aastast 2007 ja selle tõttu saab prognoosida metsaveoautode ja nende juhtide arvu kasvu [3]. Varasemalt pole autorile teadaolevalt metsaveoautojuhi ega hüdroteleskooptõstuki töökeskkonna ergonoomilisust hinnatud, mis ongi töö uudsus. Käesolev bakalaureusetöö eesmärgiks on koostada ülevaade metsaveoautojuhi töökorraldusest ja anda ergonoomikaline hinnang metsaveoauto hüdroteleskoop tõstukile. Bakalaureusetöö eesmärgist lähtuvalt on töös tehtavateks ülesanneteks: 1. Koostada ülevaade metsaveoautost. 2. Koostada ülevaade metsaveoauto hüdroteleskooptõstukist. 3. Anda ülevaade metsaveoautojuhi töökorraldusest. 4. Anda metsaveoauto hüdroteleskooptõstukile ergonoomikaline hinnang. 5. Koostada,,Metsaveoautojuhi ohutusjuhend''. 7

8 Hüdroteleskooptõstukeid on hakatud Eestis järjest rohkem kasutama metsavarumistöödel. Kerge kaalu, suure jõudluse ja mõistliku hinna poolest leiavad need laialdast kasutamist ka muudel tõstetöödel. Hüdroteleskooptõstukijuht peab läbima vastava koolituse, mille mahuks on 24 tundi teooriaõpet ja 64 tundi praktikat ettevõttes, juhul kui tõstuk on paigaldatud liikluses osalevale masinale [4]. 8

9 1. TÖÖDE TEHNOLOOGIAD 1.1. Üldandmed Eestis on kõige suurem metsavedude tellija Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi RMK, kes raius aastal ligi 4 miljonit tihumeetrit metsa. RMK hangetele kvalifitseerumiseks peavad metsaveo ettevõtted omama alates EURO IV nõuetele vastavaid metsaveoautosid. Metsaveoautod on võrreldes teiste veoautodega eristaatuses, sest võivad 6 teljelise autorongi korral teeliikluses osaleda, omades täismassi 48 tonni ning 7 teljelise autorongi korral 52 tonni [5]. Antud erisus kehtib Maanteeameti poolt kehtestatud teedel ja ainult ümarpalgi metsavedude teostamise korral. Töö tegemise aluseks võetud metsaveoauto autorongi tehnilised andmed (tabel 1.1.) on võetud Maanteeameti lehelt. Tabel 1.1. Metsaveoauto autorongi tehnilised andmed [6: 7] Tehnilised parameetrid Metsaveoauto Metsaveohaagis 1. Tootja, mudel Volvo, FH 540 BRIAB, SLB3TA Mootori võimsus, kw Registrimass, kg Tühimass, kg Pikkus, mm Laius, mm Kõrgus, mm Veokasti pikkus, mm Heitmenorm EURO V 9

10 Tabeli 1.1. järgi saab teada, et metsaveoautot ja metsaveohaagist saab kasutada RMK hangetel kuni Heitmenormi järgi saab siis teenust osutada alates EURO VI metsaveoautodega. Volvo FH 540 ja Briab SLB3TA autorongi töömaht ja majandusnäitajad päevases arvestuses, tulemus on kantud tabelisse (tabel 1.2.). Arvestades täismassi piirangut kuueteljelisele autorongile, milleks on 48 tonni, saab antud veoautot koormata täismass tühimass = kandevõime, = kg. Puidu mahukaal on keskmiselt 800 kg/m 3, siis puidu maht, mis selle metsaveokiga saab ühekordselt transportida on / 800 = 34,5 tihumeetrit [8]. Tööjõukulu ühes päevas: A = A t h S m, (1.1.) A = 174, 2 /päevas, kus A t autojuhi bruto tunnitariif; h töötatud tunnid päevas; sotsiaalmaks. S m Kulu amortisatsioonile päevas: kus B = A sm An 365, (1.2.) B A sm A n = 111,78 /päevas, metsaveo autorongi soetusmaksumus; amortisatsioonnorm. Kulu liiklus ja kaskokindlustusele päevas: kus V C = liik +H liik +V +H 365 kasko kasko, (1.3.) C = 6,47 /päevas, V liik H liik V kasko H kasko metsaveoauto liikluskindlustus aastas; metsaveo haagise liikluskindlustus aastas; metsaveoauto kaskokindlustus aastas; metsaveo haagise kaskokindlustus aastas [9]. 10

11 Kulu hooldusele päevas: Hrong D = 365, (1.4.) D = 9,59 /päev, kus H rong metsaveo autorongi hoolduse kulu aastas. Kulu diislikütusele ühes tööpäevas: E = ((V arv V kesk K täis ) + ( V arv V kesk K tühi ) + ( L arv L h K laad )) K D,(1.5.) E kus = 207,24 /päevas, keskmine veoringi arv tööpäevas; V arv V kesk K täis K tühi L arv L h K laad K D keskmine veoringi täiskoorma ja tühikoorma km; kütusekulu täismassi korral km; kütusekulu tühimassi korral km; laadimise/mahalaadimise arv 2 veoringi korral; laadimise/mahalaadimise ajakulu h; kütusekulu laadimise ajal l/h; diislikütuse liitri maksumus Olere hulgihind /l. Tabel 1.2. Metsaveoauto tootmiskulud ümarmaterjali veo korral /päevas Kulud Metsaveo autorongi kulud tööpäevas Tööjõukulu, A 174,2 Amortisatsioon, B 111,78 Kindlustused, C 6,47 Hooldus, D 9,59 Diiselkütus, E 207,24 Kokku 509,28 Administreerimiskulud (12%) 61,12 Kokku 570,39 Metsaveoauto võib erinevalt tabelis 1.2. välja toodud kuludest osutada veel tõsteteenust, kus on tootmiskulu arvestuslikult 37 /h [8]. 11

12 1.2. Veoki ja tõstuki signalisatsioonisüsteem Metsaveoauto osaleb teeliikluses ⅔ tööajast, kus liiklemiseks peab autojuhil olema kabiinist vaadates väga hea ülevaade ümbritsevast. Veoautod, mida kasutatakse rahvusvahelisel veol on varustatud lisadega, mis laseb autojuhil ööbida autos terve reisi jooksul. Rahvusvahelise veoauto kabiinis on lisaks juhtimisseadmetele televiisor, külmkapp, kohvimasin, voodi, hea mahutavusega panipaigad. Veoautode kabiine arendatakse kompleksselt ja seetõttu on jõudnud tavaliselt rahvusvahelistel vedudel kasutatav lisavarustus ka muu kasutusotstarbega veoautodesse. Lisavarustus, mis on autojuhi mugavuseks uuritud metsaveoautosse tootja poolt lisatud, on televiisor, külmkapp, voodi ja hea mahutavusega panipaigad Veoki kabiinis paiknevad signalisaatorid Metsaveoauto autojuhi töökoht on kujundatud nii, et see annab juhile teada tema veoautoga seotud olulistest märguannetest, millele tähelepanu pöörata, kus tuleb olla ettevaatlik, hoiatab ette ohu võimalikust tekkest ja teavitab hädaohtlikust juhtumist, millele peab autojuht koheselt reageerima. Autojuhti teavitatakse signaallampide kaudu armatuurlaua paneelil. Põhipaneelis on erinevad signaatorid selgelt välja toodud (joonis 1.1.). Lambi süttimine signalisaatoris näitab vastavalt värvile, kas juht võtab info teadmiseks (valge), tuleb olla ettevaatlik (roheline ja sinine), eelhoiatus täiendavast ohust tehnikale või inimestele (kollane) ning peab koheselt sekkuma hädaohu kõrvaldamiseks tehnikale või masinale (punane). 12

13 Joonis 1.1. Metsaveoauto põhipaneeli signalisaatorid [10] Järgnevalt on tabelis välja toodud signalisaatorite tähendused (tabel 1.3.) Tabel 1.3. Metsaveoauto põhipaneeli signalisaatorite tähendused Signalisaator Tähendus Signalisaator Tähendus A Tahhomeeter 5. Parkimise pidur rakendatud B Spidomeeter 6. Kontrolli! C Ökonoomsus näidik 7. Informatsioon D Jahutusvedeliku näidik 8. ACC (Adaptiivne kiirushoidik) E Õlirõhu näidik 9. Madal käik rakendatud F AdBlue taseme näidik 10. Kaugtuled sees G Kütusenäidik 11. Esimesed udutuled sees H Õhu rõhk pidurites 12. Tagumised udutuled sees 1. Suunatuli sees 13. Heitmetega reotud rike 2. Suunatuli sees, haagisel 14. Aku ei lae 3. Stop, viga veoautol 15. Kütuse eelsoojendus sees 4. Turvavöö meeldetuletus 16. Esiveosild vedama rakendatud 13

14 Tabeli 1.3. järg Signalisaator Tähendus Signalisaator Tähendus 17. Diferetsiaallukk rakendatud esiteljel 18. Diferentsiaallukk rakendatud rataste vahel 19. Diferentsiaallukk rakendatud sildadevaheliselt 22. Kandevankri sild üles tõstetud haagisel 23. ABS piduri töötamise rike 24. ABS piduri töötamise rike haagisel 20. Kontrolli tahhograafi 25. Esimese pidurisüsteemi rõhk, koos signalisaatoriga H 21. Kandevankri sild üles tõstetud 26. Teise pidurisüsteemi rõhk, koos signalisaatoriga H Jägnevalt on välja toodud metsaveoauto kabiinis paiknevad signalisaatorid, mida on vaja tõstukiga töö tegemiseks (joonis 1.2.). Joonis 1.2. Metsaveoauto kabiinis paiknevad tõstukiga seotud signalisaatorid Järgnevalt on joonise 1.2. paiknevate signalisaatorite tähendused (tabel 1.4.). 14

15 Tabel 1.4. Metsaveoauto kabiinis paiknevate tõstukiga seotud signalisaatorite tähendused Signalisaator Tähendus 1. Jõu väljavõtt mootorist hüdropumbale, hüdropumba lüliti 2. Hädaabi lüliti 3. Kandevankri ühe silla tõstmise lüliti 4. Seisusoojendus lüliti Laadimiseks ja mahalaadimiseks tõstukiga on vajalik ka metsaveoauto õhkpatjade tühjaks laskmine laadimise korral või täis pumpamine transpordiks (joonis 1.3.). Joonis 1.3. Metsaveoauto õhkpatjade reguleerimispaneel [10] Järgnevalt on välja toodud õhkpatjade reguleerimispaneeli signalisaatorite tähendused (tabel 1.5.). Tabel 1.5. Metsaveoauto õhkpatjade reguleerimispaneelli tähendused Signalisaator Tähendus 1 Stop nupp, katkestab regulatsioonid 2 Sõitmise kõrgus, tavasõit 3 Manuaalne kontroll 4 Kõrguse manuaalne juhtimine 5 Mälusse salvestamiseks 15

16 Metsaveoautol on veel paneele millelt saab veoautojuht juhtimist opereerida, kuid sellele pole ülevaadet antud, sest vajaks eraldi mahukat uurimist ja muutuks antud töö kontekstis mitteoluliseks Tõstuki kabiinis paiknevad signalisaatorid Hüdroteleskooptõstukid leiavad laialdast kasutust ehitus, tööstus, jäätme ja kaevandus valdkondades. Tõstukite haaratseid on erinevaid, kuid oma põhiolemuses on nende tööpõhimõte üks. Järgnevalt on näha hüdroteleskooptõstuki põhiosad (joonis 1.4.), mida on kokku 19 tk. Joonis 1.4. Metsaveoauto hüdroteleskooptõstuki põhiosad [11] Järgnevalt on välja toodud metsaveoauto hüdroteleskooptõstuki põhiosade tähendus (tabel 1.6.) 16

17 Tabel 1.6. Metsaveoauto hüdroteleskooptõstuki põhiosade tähendus Positsiooninumber Põhiosa Positsiooninumber Põhiosa 1 Alus 11 Tugitalade silinder 2 Torn 12 Tugijalgade silinder 3 Peapoom 13 Kontrollkabiin 4 Abipoom 14 Tugijalgade kontroll 5 Pikenduspoom 15 Riputi 6 Tugijalad 16 Rotaator 7 Tõstesilinder 17 Haaratsid 8 Abisilinder 18 Haaratsite silinder 9 Pööramissilinder 19 Kõrgsurve filter 10 Pikendussilinder Tõstuki reguleerimiseks on kaks peamist juhikohta, tugijalgade kontrollpaneel ja tõstuki kabiin. Järgnevalt on välja toodud tugijalgade kontrollpaneel ja juhthoovad (tabel 1.5). Joonis 1.5. Hüdroteleskooptõstuki tugijalgade juhthoovad Järgnevalt on välja toodud hüdroteleskooptõstuki tugijalgade juhthoobade selgitus (tabel 1.7.). 17

18 Tabel 1.7. Hüdroteleskooptõstuki tugijalgade juhthoobade selgitus Positsiooninumber Selgitus 1. Vasaku tugijala silinder, hoob üles toob silindri sisse / hoob alla viib silindri välja 2. Parema tugijala silinder, hoob üles toob silindri sisse / hoob alla viib silindri välja 3. Tugitalade silinder, hoob üles toob silindri sisse / hoob alla viib silindri välja 4. Tõstuki liigutamine raamist, hoob üles viib tõstuki autole lähemale, hoob alla viib kaugemale 5. Haagise veoraamide liigutamine, hoob üles viib veoraamid kaugemale, hoob alla toob veoraamid lähemale Hüdroteleskooptõstuki operaatori kaitseks ja mugavaks töötamiseks on tõstukile lisatud kabiin, millel on mugavaks opereerimiseks lisatud soojendus ja multimeedia funktsioonid. Uuringus käsitletud metsaveoauto hüdroteleskooptõstuki juhthoovastik on 4 osaline, mis koosneb kahest käehoovast ja kahest jalaga juhitavast pedaalist. Järgnevalt on välja toodud tõstuki osade kontrollhoovastiku skeemid ja seletused (joonis 1.6.) ja (tabel 1.8). 18

19 Joonis 1.6. Tõstuki juhthoovastiku käsitlusskeem Tabel 1.8. Tõstuki juhthoovastiku käsitlusskeemi seletus Tähis Seletus A B C D E F Vasaku hoova külgsuunaline liigutamine pöörab kogu tõstukit Vasaku pedaali liigutamine haaratsite kinni/lahti juhtimine Vasaku hoova pikisuunaline liigutamine abipoomi üles/alla tõstmine Parema hoova külgsuunaline liigutamine pöörab haaratseid Parema pedaali liigutamine pikenduspoomi pikendamine/lühendamine Parema hoova pikisuunaline liigutamine peapoomi üles/alla tõstmine Hüdroteleskooptõstuki kabiinis on veel kontrollpaneel tulede, kojameeste ja sisekliima kontrollseadistega. Kontrollpaneel on operaatori paremal käel tõstuki kontrollseadistest allpool (joonis 1.7.). 19

20 Joonis 1.7. Hüdroteleskooptõstuki kabiini juhtpaneel [12] Tabel 1.9. Hüdroteleskooptõstuki kabiini juhtpaneeli kirjeldus Tähis Kirjeldus Tähis Kirjeldus Tähis Kirjeldus H1 Märgutuli ülekoormusest S12 Tugitala lüliti 5 Mutter S2 Kojamehe lüliti S13 Parema tügijala lüliti 6 Kinnitusplaat S3 Klaasipesuvedeliku lüliti S14 Vasaku tugijala lüliti 7 Lülitipaneel S4 Töötuled kabiinil S15 Hoobade lülitus 8 Kruvi 20

21 Tabeli 1.9. järg Tähis Kirjeldus Tähis Kirjeldus Tähis Kirjeldus S5 Töötuled autol S16 Avariilüliti 9 Õhu temperatuuri regulaator S6 Töötuled tõstuki noolel F1 6 Tõstuki kaitsmed 10 Soojendi lüliti S7 Istmesoojendus 1 Märgutuli ülekoormusest 11 Õhu ventilaatori lüliti S8 Taskulamp 2 Kabiini tõstuki lüliti 12 Ühenduslüli S10 Signaali lüliti 3 Kaitsme karp 13 Kabiini sisetule lüliti S11 Suundvalgus 4 Kruvi 14 Temperatuuri sensor 21

22 2. METSAVEOAUTOJUHI TÖÖKORRALDUS Veoautojuhid peavad oma töö, sõidu, muu töö ja puhkeaega pidevalt salvestama ja tööl olles olema alati valmis kontrollorganitele viimase 28 päeva tööaja salvestusandmeid esitama. Sõidukijuhi ööpäevane sõiduaeg ei tohi ületada 9 tundi. Kaks korda ühe nädala jooksul võib sõiduaega aega pikendada 10 tunnini. Pärast 4,5 tunnist sõiduperioodi peab juht tegema vähemalt 45 minutilise katkematu vaheaja, kui ta ei alusta puhkeperioodi. Nimetatud vaheaja võib asendada vähemalt 15 minutilise vaheajaga, millele järgneb vähemalt 30 minutiline vaheaeg. Teine sõiduajaga seonduv piirang ei luba järjest sõita üle 4,5 tunni. 45 minutilist vaheaega võib kasutada ka kahes osas, millest esimene osa kestab vähemalt 15 minutit ja teine vähemalt 30 minutit. Oluline on teada, et kui vaheaja esimene osa kestab alla 45 minuti, siis eeldatakse, et vaheaja teine osa on vähemalt 30 minuti pikkune. Kui aga vaheaja kestus on vähemalt 45 minutit, siis ei ole vaja kasutada täiendavat 30 minutilist osa. Vaheaja esimese osa kasutamise juures ei ole kindlaks määratud eelneva sõiduaja kestust, küll aga tuleb arvestada, et minutit vaheaega oleks summeeritult mitte rohkem kui 4 tunni ja 30 minuti pikkuse sõiduaja kohta. Kui vähemalt 45 minutiline vaheaeg on ära kasutatud enne 4,5 tunnise sõiduaja täitumist, siis on juhil automaatselt õigus sõita uuesti kuni 4,5 tundi, loomulikult tingimusel, et ööpäevase sõiduaja piirang seda veel lubab. [13] Metsaveoautojuhi tööülesannete hulka kuulub lisaks veoautoga teeliikluses osalemisele veel raielankide logistika korraldamine, kui raielank on eraisiku või ettevõtte oma. Autojuht korraldab logistikat lähtudes ainult enda valduses olevast metsaveoautost ja mitte rikkudes autojuhi töö ja puhkeseadust. Riigihangete tingimustes, milleks on peamiselt RMK, tehtava tööde logistikat korraldab RMK logistik ja autojuhti koos metsaveoautoga võidakse saata päeva lõikes mitmele erinevale langile. Autojuht peab samuti tundma materjali, mida ta transportima hakkab. Eestis raiutakse ja transporditakse peamiselt kuuske, mändi, kaske ja haaba, lepp ja muud mitte olulise väärtusega puud liigituvad peamiselt küttepuu alla. Kui autojuhil on selged erinevad puuliigid, siis peab ta ka vahet tegema puunottide pikkusel ja selle suhestumisel metsaveoautole ja haagisele. Eestis 22

23 raiutakse metsa 3,2 meetriliseks peamiselt kütte, paberipuud ja madala kvaliteedilist kuuske, 4,8 meetriliseks hea kvaliteedilist palki ja 6,0 meetriliseks kõrge kvaliteedilist palki. Laadimisel peab autojuht paigutama palgid nii, et erineva diameetriga notid moodustavad ühtse ja tervikliku koorma, lisaks sellele peab koorma keskosa jätma kõrgema, et veoserihmad saaksid oma ülesannet täita. Koorma kinnituseks on metsaveoautol ja haagisel kas koormarihmad või ketid ja nende nõuetekohase pealepaneku eest vastutab autojuht. Metsaveol kasutatakse ainult kindla märgistusega veoserihmu ja kette (joonis 2.1.). Joonis 2.1. Koormarihma tüüpiline märgistus vastavalt EN [14] Kui autojuht on koormanud metsaveoki, siis on ta töökohustuseks koorma sisestamine elektroonilisse veoselehe infosüsteemi (ELVIS) tahvelarvutiga, kus sisestab palkide sortimendi ja pikkuse ning koormapakkide laiused ja kõrgused mitme paki korral. Koormapakkideks on metsaveoautole või haagisele transportimiseks laetud ühesuguse pikkusega palgid ehk puunotid, paki pikkus sõltub laetavate palkide pikkusest ja paki laius sõltub metsaveoauto või haagise kaubaruumi laiusest. Järgnevalt on kronometreeritud video põhjal metsaveoautojuhi tööülesandeid langil ja kantud tabelisse koos ajakuluga (tabel 2.1.). 23

24 Tabel 2.1. Metsaveo autojuhi tööülesanded ja ajakulu langil Tööülesanne Ajakulu 1. Metsaveoauto paigutamine mugavaks laadimiseks. 00:01:00 2. Kindlustamine, et pärast laadimist on võimalik ka kohalt lahkuda (libeda platsi korral juht liivatab auto aluse või lisab sinna kuuseoksi, kasutatakse valdavalt külmal ajal) 00:10:00 3. Hüdropumba käima lülitamine, õhkpatjade tõstmine 00:01:30 4. Tõstuki tugijalgade mahapanek ja stabiliseerimine 00:01:00 5. Tõstuki kabiini tööasendisse seadmine 00:00:30 6. Laadimine kahe paki korral 00:20:00 7. Koorma kinnitamine veorihmade ja kettidega 00:05:00 8. Laadimiskoha koristus 00:02:00 9. Andmete sisestamine ELVISesse 00:02:30 KOKKU 00:43:30 Kõik tööajad on kronometreeritud video põhjal, mis on tehtud 16. mail 2016 Võrumaal, Lasva vallas, Kunksillas. Laadimisel peab autojuht jälgima, et ta veoautot liigselt ei koormaks ja ei ületaks massipiirangut. Antud juhul 6 teljeline auto täismass võib olla 48 tonni. Laadimine kahe paki korral on autojuhile kergem ja kiirem, sest teostatake vähem kordi tõstetoiminguid tõstukiga. Samas on pikad palgid raskemad ja autojuht peab jälgima, et üle ei koormaks tõstukit, ega tekitaks külili mineku ohtu koos autoga. Autojuht peab pika palgi korral laadima ühe paki metsaveoautole ja teise haagisele. Ühe tõstekorraga suudab tõstuk laadida koormasse kuni 1 tihumeetrit puitu ja aega kulub kogenud operaatoril selleks keskmiselt 42 sekundit. Kunksillas tehtud videolt on näha, et metsaveohaagise laadimiseks pidi operaator tegema 12 tõstet ja selle tegemiseks kulus 15 minutit, mille hulka kuulus veel kahe minutiline auto liigutamine. 24

25 Laadimine nelja paki korral nõuab rohkem täpsust ja planeerimist tõstuki operaatorilt, sest metsaveoautole ja haagisele ei saa koormat suvalises järjekorras laadida. Kõigepealt peab laadima metsaveoauto esimese ja teise paki poolenisti täis, et auto oleks raskem ja stabiilsem ülejäänud koorma laadimise ajal. Järgnevalt laaditakse metsaveohaagise viimane pakk täis, siis esimene ja suundutakse metsaveoautot uuesti laadima. Pakkide laadimise lõpus peab jälgima, et koorem oleks pakkide keskelt kõrgem, sest muidu koormaketid metsaveohaagisel ei suuda pakki hoida haagise küljes kinni. Metsaveoauto pakkide laadimisel tuleb jätta keskele hüdroteleskooptõstuki noole pesa, kuhu transpordiks jäetakse tõstuki nool. Metsaveoauto koormapakkide kinnitus käib koormarihmadega, millega kinnitatakse ka tõstuki nool metsaveoauto külge. Lühikese palgi korral tuleb tõstuki operaatoril teha topelt tõstmiskorduseid ja sellest johtuvalt pikeneb laadimisaeg kahekordseks. Ühe tõstmiskorraga suudab tõstuk tõsta umbes 0,5 tihumeetrit palke koormasse. Nelja paki korral laotakse pakid kõrgemaks, sest lühikseks lõigatakse väikese diameetriga puitu ja sellepärast on nende riita ladumisel mahu koefitsent väiksem kui pika palgi ja suurema diameetri korral. Veoste sihtkohad erinevad ja sõltuvad veetavast materjalist. Kuuse ja männipalk läheb valdavalt saeveskitesse, kasepakk spooni ja vineeritehastesse, paberipuu paberitööstusesse ja küttepuu kas otse eraisikutele, vaheladudesse või koostootmisjaamade kütteks. Sõltuvalt sihtkohast peab autojuht teadma, mis on mahalaadimisel temale pandud kohustused ja ülesanded. Saeveskid, kus on palgisorteerliin, toimub mahalaadimine otse vastuvõtuseadme vastuvõtu osale, kus toimub iga palgi mõõtmine ja kvaliteedi hindamine, mahalaadimisel peab autojuht palke asetama vastuvõtuseadme palgilauale. Väiksed saeveskid, kus puudub vastuvõtuseade ja sorteerimisliin, seal peab autojuht mahalaadima vastavalt saeveski palkide mahalaadimise eeskirjas välja toodud korrale, näiteks keerama iga palgi tipupoolse osa autost kaugemale. Autojuht võib saada teatud saeveski laoplatsidel trahvi, kui ta jätab mahalaadimisel tõstuki tugijalgade alla panemata plaadid mis suurendavad tugijalgade toetuspinda ja ei lõhu asfaltkatet. Trahv, plaatide kasutamata jätmise eest on 100 eurot ja plaatide kasutamist kontrollitakse laoplatsil olevate kaameratega. Lisaks eelnevale tuleb autojuhil mahalaadimisel ladustada palke virnadesse, eristades enda toodud koorma ristpalkidega, et saeveski töötajad oskaksid vahet teha veokoormatel laoplatsil. 25

26 Mahalaadimisel tuleb tööoperatsioone teostada tagurpidi erinevalt laadimisest. Samuti peab autojuht olema teadlik laoplatsil mahalaadimise korrast või sorteerimisseadme palgilauale laadimise korrast. Järgnevalt on kronometreeritud video põhjal metsaveo autojuhi tööülesandeid saeveski laoplatsil ja saadud andmed kantud tabelisse (tabel 2.2). Tabel 2.2 Metsaveoautojuhi tööülesanded saeveski laoplatsil Tööülesanne Ajakulu 1. Metsaveoauto parkimine ja suhtlemine laoplatsi logistikuga 00:05:00 2. Metsaveoauto paigutamine platsil mugavaks laadimiseks 00:02:30 4. Hüdropumba käima lülitamine, õhkpatjade tõstmine 00:01:30 8. Koormarihmade ja kettide mahavõtmine ja kokku kerimine 00:08:00 5. Tõstuki tugijalgade mahapanek ja stabiliseerimine 00:01:00 6. Tõstuki kabiini tööasendisse seadmine 00:00:30 7. Mahalaadimine sõltuvalt mahalaadimiskoha korrast 00:20:00 9. Metsaveoki ja haagise koristus kooretükkidest 00:02: ELVISEsse kilometraazi ja veo lõppenuks märkimine 00:01:30 Kokku 00:42:00 Video, mille põhjal on kronometreeritud, on tehtud Varesel, Sõmerpalu vallas, Võru maakonnas kella 16:30 kuni 17:00. 26

27 3. TÕSTUKI ERGONOOMIKALINE HINNANG ANKEETMEETODIL 3.1. Metoodika Ankeetmeetodi abil saadakse töötajalt otsest tagasisidet töökeskkonnas toimuvast. Nimetatud meetodiga saab teada, mis töötaja arvates on temale ohtlik, mida tuleks muuta või töökeskkonnast eemaldada. Ankeet sisaldab endas 63 küsimust ja lisaks töötaja ja metsaveoauto hüdroteleskooptõstuki andmeid. Küsimused on jaotatud 13 sse erinevasse kategooriasse, kus hinnatakse hüdroteleskooptõstukit viie palli skaalal. Küsimustiku täitmine võib võtta kuni tund aega. Küsimustiku koostamisel oli aluseks Euroopa Komisjoni poolt rahastatud ja Rootsi Põllumajandus Ülikooli poolt koostatud Ergonomic checklist for forestry machines [15]. Ankeet sisaldab 13 erinevat kategooriat, igas kategoorias on 2 kuni 9 küsimust. Ankeedile on vastanud metsaveoautojuht ja eksperdi rollis töö autor. Küsimustiku originaalkuju on muudetud ja tavapärase 3 punkti skaala asemel on kasutatud 5 punkti skaalat. Küsitlustulemustele on antud olulisuse koefitsent, mis on tulemuse saamiseks korrutatud hindaja poolt antud hindega ja keskmistatud kategooria põhiselt. Tulemuste summad on välja toodud iga kategooria lõpus ja graafiliselt väljendatud miinimumi ja maksimumi skaalal. Mõlemad täidetud ankeedid on esitatud Lisa 1. ja Lisa Töödeldud tulemused Järgnevast tabelis on välja toodud kategooria põhiselt ankeetküsitluse hinded (tabel 3.1). Tabel 3.1. Hüdroteleskooptõstuki ergonoomikaline hinnang Näitaja kategooria ja valdkond Olulisus Y Hinne X 1 Hinne X 2 Tulemus D 1 Tulemus D 2 1. Kabiini juurdepääs Y1 X 1;1 X 1;2 D 1;1 D 1; Astmelauad 0, ,40 1,80 27

28 Tabeli 3.1. järg Näitaja kategooria ja valdkond Olulisus Y Hinne X 1 Hinne X 2 Tulemus D 1 Tulemus D Käepide, käsipuu 0, ,00 2, Libisemise oht 0, ,50 1, Kabiini sisenemine 0, ,60 1, Varuväljapääs 0, ,50 2,00 Keskmine 0,50 4 3,4 2,0 2,1 D 1; 10,00 8,5 2. Kabiin Y2 X 2;1 X 2;2 D 2,1 D 2; Kabiini suurus 0, ,00 2, Kabiini kaitsevõime operaatorile 0, ,40 2, Panipaigad 0, ,00 2,00 Keskmine 0,50 4,3 4,7 2,1 2,3 D 2; 6,40 6,90 3. Nähtavus Y3 X 3;1 X 3;2 D 3;1 D 3; Nähtavus maha 0, ,00 3, Vertikaalne nähtavus 0, ,40 2, Tegevusnähtavus 0, ,80 2, Akna puhastus 0, ,5 2,00 Keskmine 0,575 3,8 4 2,4 2,3 D 3; 9,70 9,20 4. Iste Y4 X 4;1 X 4;2 D 4;1 D 4; Reguleerimissuunad 0, ,80 1, Istme stabiilsus 0, ,00 3, Istme vibratsiooni summutus 0, ,80 1, Istme kallakus 0, ,50 1, Ruum istme all 0, ,40 0,40 28

29 Tabeli 3.1. järg Näitaja kategooria ja valdkond Olulisus Y Hinne X 1 Hinne X 2 Tulemus D 1 Tulemus D Seljatugi 0, ,40 2, Käetoed 0, ,50 0, Reguleerimine 0, ,00 2, Käetoed/iste 0, ,40 0,40 Keskmine 0,52 2,8 2,7 1,5 1,4 D 4; 13,80 13,20 5. Kontrollseadmed Y5 X 5;1 X 5;2 D 5;1 D 5; Kangide funktsioonid 0, ,00 3, Peamiste kangide asukohad 0, ,40 2, Vähem kasut. kontrollseadmete asukohad 0, ,00 2, Juhusliku liikumise takistamine 0, ,00 3, Reguleerimise võimalus 0, ,50 0,50 Keskmine 0,56 3,8 4 2,2 2,2 D 5; 10,90 11,40 6. Tõstuki juhtimine Y6 X 6;1 X 6;2 D 6;1 D 6; Funktsioonid ja protsessid 0, ,50 2, Iseliikumise kaitse 0, ,4 3, Noole liikumise korrigeerimine 0, ,80 1, Kontrollivad käsklused 0, ,20 1, Ekraanide nähtavus 0, ,00 0, Ekraanide loetavus 0, ,00 0,50 Keskmine 0,52 3,2 3,2 1,7 1,7 D 6; 9,90 9,90 7. Tööasend Y7 X 7;1 X 7;2 D 7;1 D 7; Põhi asend 0, ,80 3,50 29

30 Tabeli 3.1. järg Näitaja kategooria ja valdkond Olulisus Y Hinne X 1 Hinne X 2 Tulemus D 1 Tulemus D Tööasendi vahetatavus 0, ,10 2, Kabiini kallakus 0, ,40 0, Pööramine 0, ,50 1,00 Keskmine 0,575 2,3 3,8 1,5 1,8 D 7; 5,8 7,00 8. Müra Y8 X 8;1 X 8;2 D 8;1 D 8; Müra tase kabiinis 0, ,50 3, Teised mittevajalikud hääled 0, ,80 1,80 Keskmine 0, ,65 2,65 D 8; 5,30 5,30 9. Vibratsioon Y9 X 9;1 X 9;2 D 9;1 D 9; Kabiini paigutus 0, ,80 2, Kogu keha vibratsioon 0, ,40 1, Tõuked 0, ,10 2,80 Keskmine 0,67 3,7 3,7 2,4 2,5 D 9; 7,30 7, Kabiini sisekliima Y10 X 10;1 X 10;2 D 10;1 D 10; Temperatuur 0, ,50 2, Ühtlane temperatuur 0, ,50 2, Päikesekaitse 0, ,20 0, Õhufilter 0, ,80 2, Filtri vahetus 0, ,00 3, Juhi kogemus 0, ,80 1,80 Keskmine 0,65 4 3,3 2,6 2,2 D 10; 15,80 13,10 30

31 Tabeli 3.1. järg Näitaja kategooria ja valdkond Olulisus Y Hinne X 1 Hinne X 2 Tulemus D 1 Tulemus D Valgus Y11 X 11;1 X 11:2 D 11;1 D 11; Valgusjaotus 0, ,50 2, Lampide kvaliteet 0, ,80 3, Peegeldusvastasus 0, ,00 3, Lampide lülitatavus 0, ,00 2, Lampide suunamine 0, ,20 1,20 Keskmine 0,56 4,4 4,4 2,5 2,5 D 11; 12,50 12, Juhendmaterjalid ja koolitus Y12 X 12;1 X 12;2 D 12;1 D 12; Materjalide keel 0, ,60 0, Operatsioonide juhend 0, ,50 1, Ohutu hooldus 0, ,80 1, Koolitus 0, ,80 1,80 Keskmine 0,58 2,5 2 1,4 1,2 D 12; 5,7 4, Hooldus, remont Y13 X 13;1 X 13;2 D 13;1 D 13; Ligipääsetavus 0, ,20 1, Hoolduskoha ohutus 0, ,00 1, Ohutu hooldus 0, ,00 2, Väljalülitamine 0, ,40 1, Kaitsvad katted, luugid 0, ,00 3, Aku 0, ,50 3, Hooldustingimused 0, ,50 2,50 Keskmine 0, ,2 2,2 D 13; 15,60 15,50 31

32 Tabeli 3.1. järg D ; 125,7 124,5 Kus i= hinnatavate kategooriate arv; j=1 9 näitajate arv kategoorias; Y= 0,1 1,0 olulisuse koefitsent; X=0 5 näitaja hinne; ; (3.2.) D i;j = Y i;j X i;j D k = D ; = 128, 1 ; (3.3.) X = 0...1, 0 ; 0 ei ole oluline, 1,0 on oluline [16] Ankeettulemuste arutelu Ankeetküsitluses oli 13 erinevat kategooriat, kus metsaveoautojuht ja eksperdi rollis üliõpilane hindasid küsimustele vastates 1 kuni 5 punkti skaalal ergonoomilisuse taset. Järgnevas tabelis on 13 kategooria tulemused välja toodud protsendina skaalas (tabel 3.2.). Tabel 3.2. Ankeetküsitluse kategooriate tulemused Kategooria Vähim võimalik D min Suurim võimalik D ma Ankeet 1 tulemus X 1..13;1 Ankeet 2 tulemus X ;2 Tulemus % E ;1 Tulemus % E ;2 1. Kabiini sisenemine 2,5 12,5 10,0 8,5 80,0 68,0 2. Kabiin 1,5 7,5 6,4 6,9 85,3 92,0 3. Nähtavus 2,3 11,5 9,7 9,2 84,3 80,0 4. Iste 4,7 23,5 13,8 13,2 58,7 56,2 5. Kontrollseadmed 2,8 14,0 10,9 11,4 77,9 82,1 6. Tõstuki juhtimine 3,1 15,5 9,9 9,9 63,9 63,9 7. Tööasend 2,3 11,5 5,8 7,0 50,4 60,9 8. Müra 1,3 6,5 5,3 5,3 81,5 81,5 9. Vibratsioon 2,0 10,0 7,3 7,4 73,0 74,0 10. Kabiini sisekliima 3,9 19,5 15,8 13,1 81,0 67,2 32

33 Tabeli 3.2. järg Kategooria Vähimvõimalik D min Suurimvõimalik D ma Ankeet 1 tulemus X 1..13;1 Ankeet 2 tulemus X ;2 Tulemus % E ;1 Tulemus % E ;2 11. Valgus 2,8 14,0 12,5 12,5 89,3 89,3 12. Juhendmaterjalid ja koolitus 2,3 11,5 5,7 4,6 49,6 40,0 13. Hooldus, remont 3,8 19,0 15,6 15,5 82,1 81,6 Kokku 35,4 176,5 125,7 124,5 71,2 70,5 X kus E ;1 100, (3.4.) ;1 = Dma E ;2 = X ;2 1 Dma 00, (3.5.) Kõige madalamalt on hinnanud eksperdi rollis hindaja 1 kategooriat juhendmaterjalid ja koolitus, andes hindeks 49,6%, kus madalaima hinde sai küsimus materjalide keel, mis sai 1 palli. Madalaima tulemuse on andnud kategooriale 12. ka hindaja 2 andes koondhindeks 40%. Juhendid on adekvaatsed, kuid vajavad arusaamiseks ja mõistmiseks head valdkonna keele oskust. Hüdroteleskooptõstukijuhendid on koostatud soome, saksa, rootsi ja inglise keeles ja vajavad metsaveoautojuhile tõlkimist. Valdkond tööasend sai hindaja 1 poolt hindeks 50,4% ja hindaja 2 poolt 60,9%. Ankeedis said madalaimad pallid küsimused 3. kabiini kallakus ja 4. pööramine, sest kabiin on tõstuki külge kinnitatud ja liigub tõstenoolega iga tõstekorra ajal kaasa. Parim võimalik lahendus on sama tõstuki tootja tulevikus turule jõudev HiVision toode, kus autojuht saab veoautokabiinist hüdroteleskooptõstukit juhtida[17]. Neljas kategooria iste sai hindajalt 1 koondhindeks 58,7% ja hindajalt 2 koondhindeks 56,2%. Kohest sekkumist ankeetküsitluse põhjal vajavad küsimused 5, 7 ja 9, kus kabiinis juht ei saa jalgu istme alla panna, puuduvad käetoed ja käetoed ei liigu selle tõttu ka istmega kaasa. Lahendus oleks praeguse tõstuki tüübi asemel kasutada tõstukit, millel on nn. Joystick juhthoovad käetugedega ja kus poleks enam jalaga vajutatavaid pedaale. Joystick lahenduse puhul saab juht kõik operatsioonid teostada käsijuhtimisega. Samuti 33

34 praegune istme all olev kinnine osa muutuks väiksemaks, sest ei vaja istme alla enam pedaalide juhtülekandemehhanismi. Madala üldhinnangu sai ka kategooria 6. tõstuki juhtimine, kus hindaja 1 ja hindaja 2 mõlemad andsid koondtulemuseks 63,9%. Küsimused, mis said 1 2 palli olid, 5. ekraanide nähtavus ja 6. ekraanide loetavus. Hindaja 1 hindas mõlemat 2 palliga, sest arvestades ekraanide paigaldamise võimalust, siis saab neid paigaldada mugava koha peale. Hindaja 2 hindas mõlemat küsimust 1 palliga, sest ekraanid puudusid. Ekraanide vajadus võib aktuaalseks muutuda, kui töö tellija nõuab kaalumise võimekusega tõstukeid vedajalt. Selleks peab paigaldama lisaseadme tõstukile ja vastavalt sellega, ka ekraani. Parim lahendus oleks ekraan paigaldada paremale juhtpaneeli peale, kus on ka elektriline võimekus olemas ega häiri juhti tööoperatsioonide tegemisel. Ohtude kategooria hindamise jaotus on kirjeldatud järgnevas tabelis (tabel 3.3.). Tabel 3.3. Ohtude kategooria hindamise jaotus Tulemuse väärtus % Vastavus 20 väga halb halb rahuldav hea väga hea Üldtulemuses hindas uurija 1 hüdroteleskooptõstukit 71,1% väärtusega, mis jääb vahemikku hea, hindajalt 2 sai üldhinnanguks 70,5%, mis samuti vastab tulemusele hea. Tugevaimad kategooriad olid hindaja 1 poolt 11, 2 ja 3, mis koondhindena said tulemuse väga hea. Hindaja 2 poolt tugevaimateks kategooriateks on hinnatud 2 kabiin mille üldhindeks sai väga hea, 5 kontrollseadmed, mille üldhinnang on samuti väga hea ja 11 valgus, mis samuti sai üldhinnangu väga hea. Üldhinnangu parendamiseks on kõige mõistlikum viis muutes hüdroteleskooptõstuki juhtimissüsteemi Joystick põhiseks, kus juht peab ainult käsi kasutama. Parim võimalik lahendus oleks HiVision süsteemi kasutuselevõtt, kus autojuht saaks tõstukit juhtida veoauto kabiinist [17]. 34

35 4. SOOVITUSED METSAVEOAUTOJUHILE OHUTUKS TÖÖTAMISEKS 4.1. Üldnõuded metsaveoautojuhile 1. Enne tööle asumist tuleb läbida vastava sõiduki ja haagise kategooriaõpe(ce) ja autojuhi ametikoolitus. Töötamise ajal peab töötaja jälgima, et need oleksid kehtivad. 2. Enne töö alustamist peab töötaja saama pädevat väljaõpet kas pädeva kogemusega töötajalt või koolitusfirmalt. 3. Töötaja on kohustatud järgima ettevõtte sise eeskirju ja töös kasutama parimaid võimalikke ohutu töö võtteid. 4. Töötaja peab liikluses järgima liiklusseadust, lankidel ja sihtkohtades järgima platside korraldusvahendeid, nende puudumisel konsulteerima kohapealse logistikuga. 5. Töötaja on kohustatud tööajal kandma tööriietust ja isikukaitsevahendeid. 6. Autojuht peab kontrollima masina tehnilist seisukorda enne teeliikluses osalmisest 4.2. Ohutusnõuded töö ajal 1. Töötaja peab heaperemehelikult suhtuma metsaveoautosse, sealhulgas kontrollima metsaveoauto ja haagise tehnilist korrasolekut, teostama igapäevast hooldust ja tegema väikesemahulisi remonttöid, mida saab mõistliku ajakuluga teha. 2. Autojuht peab valima sihtkohta jõudmiseks kiireima ja ohutuima tee, see vähendab liikluses osalemise aega ja ühtlasi liiklusõnnetuse ohtu. 3. Talvisel ajal laadimiseks peab autojuht kindlustama enne laadimist ka platsi kasutatavuse, see tähendab vajadusel liivatama või kasutama muid platsil käepäraseid vahendeid liikumise kindlustamiseks. 4. Metsaveoautoga ei tohi töötada alkoholi ega narkojoobes samuti reageerimist mõjutavate tugevate ravimite mõju all. 35

36 4.3. Ohutusnõuded töötamisel hüdroteleskooptõstukiga 1. Tugijalgade kasutamisel tuleb jälgida, et metsaveoauto oleks laadimiseks vertikaalselt sirge ja stabiilne, selleks peavad tugijalad olema pandud kindlale pinnasele. 2. Tõstukiga tööd alustades tuleb jälgida, et pöördmehhanism ei kahjustaks hüdrovoolikuid ja liigse pööramisega neid ei kahjustaks. 3. Laadimisel tuleb alustada metsaveoautost, sellega lisatakse massi ja väheneb oht küljele kalduda. Järgmiseks laetakse haagis, jättes koorma keskosa kõrgemaks kui ääred. 4. Tõstukiga opereerimisel tuleb jälgida, et kõrvalised isikud oleksid vähemalt 20 m (nõue tõstuki sildil) kaugusel tõstukist, vastasel juhul töö lõpetada. 5. Laadimisel tuleb puid paigutada ühtlaselt ja puud peavad omavahel olema paigutatud siduvalt, autost ja haagisest ei tohi külgedele väljaulatuvaid puid ega oksi olla. 6. Autojuht peab hüdroteleskooptõstukit hooldama igapäevaselt Ohutusnõuded töö lõpetamiseks 1. Pärast laadimist tuleb kinnitada koorem nõuetekohaselt koormarihmadega või kettidega. 2. Tuleb veenduda, et koormast ei oleks väljaulatuvaid palke ega oksi, vajadusel need kõrvaldada. 3. Pärast laadimist peab autojuht korrastama laadimisel kasutatud ala. 36

37 KOKKUVÕTE Bakalaureusetöö eesmärgiks oli anda ülevaade metsaveoautojuhi töökorraldusest ja anda ergonoomikaline hinnang metsaveoauto hüdroteleskooptõstukile. Tulemuste põhjal tehti ettepanekuid ning anti soovitusi paremate tehnoloogiate kasutusele võtuks. Uurimistöös on kasutatud ankeet ja videomeetodit. Töö esimeses osas on antud ülevaade metsaveoautost ja haagisest, samuti majanduslikest näitajatest, kus ühe tööpäeva kulu tuli arvestuslikult 570,39 eurot. Esimese osa teises peatükis on antud ülevaade metsaveoauto kabiini signalisaatoritest ja nende tähendustest, teises peatükis antud ülevaade hüdroteleskooptõstuki põhiosadest, juhthoobadest ja signalisaatoritest. Teine peatükk annab ülevaate metsaveoautojuhi töökorraldusest ja on tehtud ka videomeetodil kronometreerimine tööülesannetest ja nende järjestusest. Esimene kronometreerimine on tehtud langil laadimistöö ajal ja võetud arvesse ilmastikust ning pinnasest sõltuvaid tegureid. Teine kronometreering on tehtud mahalaadimise ajal, kus tööülesannete käik on vastupidine laadimisele, lisaks tuleb metsaveoautojuhil arvestada mahalaadimise platsi nõuetega. Kolmandas peatükis on autor käsitlenud hüdroteleskooptõstuki ergonoomikalist hindamist ankeetmeetodil. Ankeet koosneb 63 st küsimusest ja hinnangut sai anda 5 palli skaalal, hindajaid on töös kaks, eksperdi rollis töö autor ja metsaveoautojuht. Ergonoomikalise hindamise tulemuseks sai hüdroteleskooptõstuk rahuldava hinde, protsendina väljendatud 71,2% ja 70,5%. Töökeskkonna parendamiseks tehti peamine ettepanek edaspidi kasutada Joystick juhtsüsteemiga hüdroteleskooptõstukit ja tehnoloogia arenedes võtta kasutusele sama tootja poolt arendatav tehnoloogia HiVision, kus autojuht saab veoauto kabiinis laadimistöid teha. Neljandas peatükis käsitleti ohutusnõudeid, mille alusel koostati metsaveoautojuhi ohutusjuhend,. Ohutusjuhend on koostatud universaalne, mis kehtib nii hüdroteleskooptõstukiga metsaveoautojuhile, kui ka ilma tõstukita metsaveoautojuhile. 37

38 KASUTATUD KIRJANDUS 1. Alvela, A. (2011). Raskem veok hoiab teed ja raha kokku. Logistikauudised.ee. [e ajakiri] veok hoiabteed ja ra ha kokku ( ) 2. Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 561/2006. (vastu võetud , parandatud, viimati jõustunud ). EUR Le le. europa.eu/leuriserv/leuriserv.do?uri=consleg:2006r0561: :et:p DF ( ) 3. Metsa ja puidutööstus (2015). Eesti Metsa ja Puidutööstuse liit. content/uploads/2015/05/2014 metsa ja puidutööstus numbrites. pdf ( ) 4. Hüdro ja teleskooptõstuki juhi kursus. E Katedraal koolituskeskus. katedraal.ee/?page_id=138 ( ). 5. Šalda, T. (2016). Meelis Lippe: metsavedu on nagu motokross ja Euroopa veod ringrada. Maaelu [e ajakiri] lippemetsavedu on nagu motokross ja euroopa veod ringrada ( ). 6. Sõiduki põhiandmed 481 MHS. MNT. Detail vaadeavalik.jsf ( ) 7. Sõiduki põhiandmed 991 YHZ. MNT. vaadeavalik.jsf ( ) 8. Puidutranspordi makromajanduslik uuring. (2010) Tallinna Tehnikakõrgkool, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool. 112lk. 9. Kindlustusega on elu lihtsam. IIZI Kindlustusmaakler AS. ( ) 10. Drivers handbook FH, FM. Volvo Trucks AB 1998, Gothenburg. driver handboodfdk fm fh ( ) 11. Operator s manual: Cut to lenght cranes. Loglift Hiab (2007). Helsingi 12. User s manual and spare parts, crane cab V 906. Loglift, Jonsered. 86pp. 38

39 13. Sõidukijuhi töö, sõidu ja puhkeaja korraldus: Käsiraamat. Tööinspektsioon (2013) uekised/soidukijuhi_kasiraamat 2.pdf ( ) 14. Rahvusvahelised suunised veoseohutuse tagamiseks maanteetranspordil. (2014) Genf/Šveits: IRU Sekretariaat Securing _EST_Digital.pdf ( ) 15. Ergonomic checklist for forest machines. Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden. (2014) Tools/ergo_checklist.pdf ( ) 16. Birjuk, D. (2001). Buldooserijuhi töökeskkond,,aidu'' karjääris. (Bakalaureusetöö). Eesti Põllumajandusülikool tehnikateaduskond, põllumajandustehnika instituut. Tartu. 17. Hiab s HiVision revolutionises crane operation with Virtual Reality goggles. (2016). Cargotec Corporation global/newsroom/ Releases/press releases/pages/hiab's hivisiontm revolutionises crane operation wit h Wed 06 Apr asp ( ) 39

40 THE ERGONOMIC ASSESSMENT OF LOGGING TRUCK S HYDRO TELESCOPE FORESTRY CRANE LOGLIFT 96S Summary Bachelor s thesis goal was to compose a review of logging truck driver s work eercises and make a ergonomic assessment for hydro telescope forestry crane. Author has used to identify the deficiencies questionnaire and video method. Obtained results of the recommendations were used to make safer, ergonomical and practical work environment. To obtain desired goal there were tasks to do: 1. Compose a overview of logging truck. 2. Compose a overview of logging truck s hydro telescope forestry crane. 3. Provide an overview of logging truck driver s work eercises. 4. Provide an ergonomic assessment of logging truck s hydro telescope forestry crane. 5. Compose a safety guide for logging truck driver. Questionnaire includes 63 questions and were used to question truck driver about 13 different categories. On reasearch there were two questionnaires used, one for truck driver and other for an epert. Composer of the study has used as a epert. Every question were assessed within 5 points where 1 very bad, 2 bad, 3 reasonable, 4 good, 5 very good. Results of the questionnaire categories are presented in the table Questionnaire results were weighted and brought to per cent scale. Scale meaning s are presented in the table Assessor as a epert assessed the hydro telescope forestry crane with 71,2% what equals with overall scale meaning good ergonomic level. Truck driver as a assessor assessed the hydro telescope forestry crane with 70,5% which also equals good overall scale and ergonomic level. 40

41 Video method were used to measure logging truck driver s work eercises during loading and unloading with hydro telescope forestry crane. Measured results are presented in the table 2.1. and Suggestions were made based on ergonomic assessment results and the main suggestion were to use a Joystick based control levers instead of hydraulic levers to improve convenience and ease of control in forestry crane cabin. As tehnological development goes further then enterprises who s interests is forest transport should use Hiab s future technology HiVision where logging truck driver does not have to be in the crane cabin to load or unload. Operating takes place via Oculus rift goggles in truck cabin s passenger seat. Safety guide for timber truck driver was composed. Safety guide is for timber truck with hydro telescope forestry crane and without it. Basic safety points are brought out. 41

42 LISAD 42

43 Lisa 1. Hüdroteleskooptõstuki ergonoomilisuse hinnangu ankeetküsitlus Hüdroteleskooptõstuki ergonoomilisuse hinnangu ankeetküsitlus Hindaja andmed. Kuupäev Suurus(pikkus,kaal): cm, 106 kg... Vanus ja kogemus:...24 a, 0 aastat... Masin, mudel,: Volvo FH , Loglift HIAB 96S Töötatud töötunnid/läbitud km: km Lisavarustus (vints, ketid, labidas jne):...ketid, labidas, hari, tõkiskingad (2tk), lisatuled(4tk)... Käsiraamat/juhendmaterjal (väljaanne): User s manual and spare parts V906 Ümberehitus või erivarustus erinev tavatüübist: puudub... Hindamiskriteeriumid: Hinnake 5 punkti skaalas masina töökeskkondakus; 5 väga hea, on parim võimalik lahendus; 4 hea, on lahendus, mille korral on ohutu täistööajaga tööd teha; 3 rahuldav, on lahendus, kus võib harva esineda ohte operaatorile; 2 halb, on lahendus, kus on oht tervisele, kuid ei vaja kohest sekkumist; 1 väga halb, on lahendus, kus on kõrge oht tervisele ja vajab kohest sekkumist. 1. Kabiini juurdepääs Astmelauad 2.Käepide, käsipuu 3.Libisemise oht 4.Kabiini sisenemine 5.Varuväljapääs Kokku 43

44 Lisa 1. järg 2. Kabiin Kabiini suurus 2.Kabiini kaitsevõime operaatorile 3.Panipaigad (esmaabikarbile, juhistele, isik. asjadele) Kokku 3. Nähtavus Nähtavus maha ( väga hea, kui juht näeb maapinda juba 1 m kauguselt sõiduki äärest. väga halb, kui ei näe üle 5m kauguselt) 2.Vertikaalne nähtavus (parim kui op. näeb 65 0 üles silmadest halvim kui alla 30 0 ) 3.Tegevusnähtavus väga hea puudub operaatori liikumine, ega ole pimedaid nurki,v. halb pidev liikumine) 4.Akna puhastus (väga hea k. aknad varustatud kojameestega, väga halb pole ühtegi) Kokku 44

45 Lisa 1. järg Istme reguleerimissuunad Jälgi, kas kõik võimalikud reguleerimissuunad on istmel võimalikud. 4. Iste Reguleerimissuunad 2.Istme stabiilsus 3.Istme vibratsiooni summutus 4.Istme kallakus (väga hea nagu joonisel, v. halb külgmine kallakus puudub) 5.Ruum istme all (väga hea jalad saavad istme alla minna, väga halb pole ruumi) 6.Seljatugi (väga hea annab 30 0 tahapoole, väga halb on tagurpidi) 7.Käetoed (väga hea nagu joonisel, väga halb suured puudused või käetoed puuduvad) 8.Reguleerimine (v.hea saab tehtud alla 1 min. v.halb mõned kadunud või vaja tööriistu 9.Käetoed/iste (v.hea käetoed liiguvad istmega kaasa, v.halb puudujäägid) Kokku 45

46 Lisa 1. järg Vaata käsiraamatu tabelist sobiv töökäskluste järjestus! 5. Kontrollseadmed Kangide funktsioonid (v.hea vastavalt tabelile, v.halb erinevused tabelist) 2.Peamiste kangide asukohad 3.Vähem kasut. kontrollseadmete asukohad (lampide lül, kojamehed, jne) 4.Juhusliku liikumise takistamine (v.hea kui olemas, v.halb kui puudub) 5.Reguleerimise võimalus (v.hea juhtseadmeid on võimalik erinevate operaatorite korral liigutada) Kokku 6. Tõstuki juhtimine Funktsioonid ja protsessid juhil on täielik kontroll masina üle v.hea protsessid lõppevad kui juht lahkub kabiinist v.halb mitte 2.Iseliikumise kaitse (v.hea masina osad ei liigu omal algatusel, liigub ainult siis kui juht on kabiinis v.halb pole kaitset selle vastu 3.Noole liikumise korrigeerimine (v.heakorrigeerimist pole vaja, rahuldav vajab korr. raskete nottide korral, v.halb vajab korr. alati) 4.Kontrollivad käsklused (v.hea noole ots jõuab soovitud punkti 3 käsklusega, v.halb üle 4 5.Ekraanide nähtavus (v.hea ekraanid on ±30 juhi silmadest, v.halb üle ±45 ) 6.Ekraanide loetavus (v.hea loetavad iga ilmaga, v.halb pole loetavad iga ilmaga) Kokku 46

47 Lisa 1. järg 7. Tööasend Põhi asend (väga hea iga pikkusega juhid tunnevad end hästi, rahuldav ülipikad/ lühikesed tunnevad raskusi, väga halb raske kõigil) 2.Tööasendi vahetatavus (väga hea juht saab vabalt selga/jalgu sirutada, väga halb puudu) 3.Kabiini kallakus (väga hea kabiin käib kõrvale ja 20 pikkusesse kaasa, väga halb paigal) 4.Pööramine (väga hea kabiin pöörab tõstenoolest sõltumata, rahuldav puudujäägid) Kokku 8. Müra Müra tase kabiinis (väga hea pole probleemi rääkimisega <70dB, väga halb normaalsel häälel rääkimine võimatu >80dB) 2.Teised mittevajalikud hääled (väga hea kriginad puuduvad, väga halb põhitegevuste korral mittevajalikud hääled olemas) Kokku 9. Vibratsioon Kabiini paigutus (väga hea kabiinil on summutus süsteem, väga halb pole midagi) 2.Kogu keha vibratsioon (väga hea juht tunneb diskonforti <10% tööajast, väga halb >20%) 3.Tõuked (väga hea juhile ei mõju pea ühtegi tõuget, väga halb >10 tõuke tööpäevas) Kokku 47

48 Lisa 1. järg 10. Kabiini sisekliima Temperatuur (väga hea reguleeritav talvel 15 22, suvel 20 25,väga halb pole reguleeritav) 2.Ühtlane temperatuur (väga hea temp. on ühtlane kogu operaatorile samuti õhuvool, väga halb esineb tuuletõmme, ebaühtsus) 3.Päikesekaitse (väga hea otsene päike paistab <10% operaatorile, väga halb >40%) 4.Õhufilter (väga hea süsteem eraldab tolmu, õietolmu ja tahma, väga halb filter puudub) 5.Filtri vahetus (väga hea kergesti ligipääsetav, tööriistu pole vaja, väga halb vaja tööriistu, puudu) 6.Juhi kogemus (väga hea juht ei tunne kabiinis gaase ega tolmu, väga halb prob. gaasidega) Kokku 11. Valgus Valgusjaotus (väga hea juht näeb nottide kvaliteedi ja vähemalt 1,5 noolepikkusest, väga halb kehv valgustus, halb valgus on pimestav 2.Lampide kvaliteet (väga hea värv ja kval. annab hea üldnähtavuse, väga halb väsitavad) 3.Peegeldusvastasus (väga hea masina värv ei peegelda, peegelduskardinad, väga halb otsene oht) 4.Lampide lülitatavus (väga hea on võimalik gruppidena või kõik korraga, väga halb võimatu) 5.Lampide suunamine (väga hea täpne suunamine igal lambil, väga halb limiteeritud, pole) Kokku 48

49 Lisa 1. järg 12. Juhendmaterjalid ja koolitus Materjalide keel (väga hea instruktsioonid on üheselt arusaadavad, väga halb ei ole arusaadav) 2.Operatsioonide juhend (väga hea kõik tegevused on käsiraamatus kirjas, väga halb esineb puudujääke) 3.Ohutu hooldus (väga hea kõik tegevused on kirjas, väga halb esineb puudujääke) 4.Koolitus (väga hea adekvaatne koolitus masina kättesaamisel, väga halb mitteadekvaatne ega sobiv Kokku 13. Hooldus, remont Ligipääsetavus (väga hea kõrgel asetsevatel kohtadel on redel, käsipuud jne, väga halb puudub) 2.Hoolduskoha ohutus (väga hea pole teravaid nurki ega servi, kaetud, väga halb puudujäägid) 3.Ohutu hooldus (väga hea saab teha, kui mootor välja lülitatud, kaitseseadised, väga halb töötava mootoriga, kaitseseadisteta) 4.Väljalülitamine (väga hea masin ei saa ise liikuma hakata hooldustööde käigus, väljalülitamine tehtud kergeks, väga halb puudujäägid) 5.Kaitsvad katted, luugid (väga hea pööratab kabiin on hästi reguleeritavad ja jäävad ohutusse asendisse, väga halb puudujäägid) 6.Aku (väga hea hästi kättesaadav, väga halb kabiinis) 7.Hooldustingimused (väga hea püsti võimalik) Kokku 49

50 Lisa 2. Hüdroteleskooptõstuki ergonoomilisuse hinnangu ankeetküsitlus, autojuhi andmed Hüdroteleskooptõstuki ergonoomilisuse hinnangu ankeetküsitlus Hindaja andmed. Kuupäev Suurus (pikkus, kaal): cm, 95 kg... Vanus ja kogemus:...20 aastane, 1 aasta... Masin, mudel,: Volvo FH , Loglift 96S. Töötatud töötunnid/läbitud km: km... Lisavarustus (vints, ketid, labidas jne):.ketid, labidas, hari, tõkiskingad (2), lisatuled(4)... Käsiraamat/juhendmaterjal (väljaanne): User s manual and spare parts V906 Ümberehitus või erivarustus erinev tavatüübist: Puudub.. Hindamiskriteeriumid: Hinnake 5 punkti skaalas masina töökeskkonda, kus; 5 väga hea, on parim võimalik lahendus; 4 hea, on lahendus, mille korral on ohutu täistööajaga tööd teha; 3 rahuldav, on lahendus, kus võib harva esineda ohte operaatorile; 2 halb, on lahendus, kus on oht tervisele, kuid ei vaja kohest sekkumist; 1 väga halb, on lahendus, kus on kõrge oht tervisele ja vajab kohest sekkumist. 1. Kabiini juurdepääs Astmelauad 2.Käepide, käsipuu 3.Libisemise oht 4.Kabiini sisenemine 5.Varuväljapääs Kokku 50

51 Lisa 2. järg 2. Kabiin Kabiini suurus 2.Kabiini kaitsevõime operaatorile 3.Panipaigad (esmaabikarbile, juhistele, isik. asjadele) Kokku 3. Nähtavus Nähtavus maha ( väga hea, kui juht näeb maapinda juba 1 m kauguselt sõiduki äärest. väga halb, kui ei näe üle 5m kauguselt) 2.Vertikaalne nähtavus (parim kui op. näeb 65 0 üles silmadest halvim kui alla 30 0 ) 3.Tegevusnähtavus väga hea puudub operaatori liikumine, ega ole pimedaid nurki,v. halb pidev liikumine) 4.Akna puhastus (väga hea k. aknad varustatud kojameestega, väga halb pole ühtegi) Kokku 51

52 Lisa 2. järg Istme reguleerimissuunad Jälgi, kas kõik võimalikud reguleerimissuunad on istmel võimalikud. 4. Iste Reguleerimissuunad 2.Istme stabiilsus 3.Istme vibratsiooni summutus 4.Istme kallakus (väga hea nagu joonisel, v. halb külgmine kallakus puudub) 5.Ruum istme all (väga hea jalad saavad istme alla minna, väga halb pole ruumi) 6.Seljatugi (väga hea annab 30 0 tahapoole, väga halb on tagurpidi) 7.Käetoed (väga hea nagu joonisel, väga halb suured puudused või käetoed puuduvad) 8.Reguleerimine (v.hea saab tehtud alla 1 min. v.halb mõned kadunud või vaja tööriistu 9.Käetoed/iste (v.hea käetoed liiguvad istmega kaasa, v.halb puudujäägid) Kokku 52

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc RAUDHOBU Produktinformation Tootekataloog 2008 Utgåva 1 Nr. 2 2008 1 IH 2055 Std. 5,5 Hj. Art. Nr. 968 74 35-5,5 hj võimsusega Honda 4 takti mootor. Juhtimine käepidemelt käepidemel gaas ja pidur. Edasi

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustusta

Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustusta Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustustaseeuro 3.5t BlueHDi 140 Chassis Double Cab L2 Pro 23

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

PICANTO Hinnad ja varustused KIA PICANTO HINNAKIRI Mootor VARUSTUSTASE Käigukast CO₂ emissioon (g/km) Kombineeritud kütusekulu Hind Soodush

PICANTO Hinnad ja varustused KIA PICANTO HINNAKIRI Mootor VARUSTUSTASE Käigukast CO₂ emissioon (g/km) Kombineeritud kütusekulu Hind Soodush Hinnad ja varustused KIA HINNAKIRI 01.11.2018 Mootor VARUSTUSTASE Käigukast CO₂ emissioon (g/km) Kombineeritud kütusekulu Hind Soodushind 1,2 MPI, 84 hj EX Manuaal 119 5,2 11 490 1,2 MPI, 84 hj GT Line

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Eesti topograafiline andmekogu ja geoandmebaasi põhine topograafiliste andmete uuendamine Olev Veskimäe Topoandmete osakond Maa-amet Sisukord Geoandmebaas Uuendamine Kvaliteedi tagamine Vigade haldamine

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tavapärase komplekteerimismeetodi peamised puudused Loetakse komplekteerimislehelt noppekoha aadress Loetakse komplekteeritav kogus Tehakse komplekteerimislehele märge noppe kohta Registreeritakse infosüsteemis

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks   VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC-20181 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC-20181 1 SISUKORD TINGIMUSTE KASUTAMINE... 3 KINDLUSTATUD ISIKUD...

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütustele ja õlidele mis on mõeldud masinatele ja agregaatidele millel on oma

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Peateema nr 2 - Keskkonnamõju

Peateema nr 2 -  Keskkonnamõju PUIDUTRANSPORDI MAKROMAJANDUSLIK UURING Töö teostajad: Tallinna Tehnikakõrgkool Tartu Ülikool Eesti Maaülikool Töö tellija: Eesti Metsatööstuse Liit Partnerid: Autoettevõtete Liit Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 133517 Водитель грузовика ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Peugeot Uus 508 SW Hinnad ja varustused Bensiin Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustustaseeuro P

Peugeot Uus 508 SW Hinnad ja varustused Bensiin Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustustaseeuro P Peugeot Uus 508 SW Hinnad ja varustused Bensiin Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustustaseeuro PureTech 180 AT8 PureTech 180 AT8 PureTech 180 AT8 Automaat

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud])

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud]) Ühtse piletisüsteemi pilootprojekt Viimsi vallas Pärt Põldemaa Harjumaa Ühistranspordikeskus 21.10.2005 Pilootala Pilootprojekt Hõlmab 2 KOV: Tallinn ja Viimsi 600 000 sõitjat aastas Plaanimisperiood märts-august

Rohkem