Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Psühholoogia instituut

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Psühholoogia instituut"

Väljavõte

1 Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Psühholoogia instituut Edgar Tasane Värvide töömällu kodeerimine eesti ja saksa keeles kasutades vaba, verbaalset ja visuaalset strateegiat Uurimistöö Juhendaja: Gerly Tamm (Tartu Ülikool, Psühholoogia instituut) Läbiv pealkiri: Värvide töömällu kodeerimine eesti ja saksa keeles Tartu 2018

2 Värvide töömällu kodeerimine 2 Värvide töömällu kodeerimine eesti ja saksa keeles kasutades vaba, verbaalset ja visuaalset strateegiat Kokkuvõte Varasematest uurimustest on selgunud, et lühemad sõnad omavad eelist pikkade sõnade eest töömällu kodeerimisel (Baddeley, Thomson, Buchanan, 1975). Vähem on teada, kuidas toimub värvide kodeerimine ning kas värvide kodeerimisel kehtib sõna pikkuse efekt ka erinevate keelte omavahelisel võrdlusel. Käesolevas uuringus keskenduti keele (saksa vs eesti), kodeerimisstrateegia (visuaalne, verbaalne, vaba) ja sõna pikkuse (lühike, pikk) mõjude uurimisele töömälu soorituskiiruse ja täpsusele. Katses osalesid 52 katseisikut, 31 nendest rääkisid emakeelena eesti keelt ja 21 saksa keelt. Kõik katsealused sooritasid värvistiimulitega töömälu ülesande oma emakeeles kolme erineva strateegiaga (verbaalne, visuaalne, vaba). Tulemustest selgus, et värvinimetuste kodeerimisel kasutatud emakeel (nt rot vs punane ), ei mõjuta töömälu sooritust. Ilmnes, et värvide kodeerimisstrateegia mõjutas töömälu sooritust nii, et visuaalse strateegia õigete vastuste skoor oli kõige madalam ja verbaalne kõige kõrgem. Värvinimetuste pikkus eesti keeles omas samuti positiivset mõju sooritusele (nii sakslastel kui eestlastel ühtmoodi). Seega, värvistiimulitega töömälu ülesanded erinevates keeleruumides on omavahel võrreldavad; emakeeles kodeeritakse värvinimetused automaatselt. Märksõnad: töömälu, värvide kodeerimine, sõna pikkuse efekt, eesti keel, saksa keel

3 Värvide töömällu kodeerimine 3 Encoding colors into working memory using free, verbal and visual strategies in Estonian and German Abstract Previous studies have shown that shorter words have benefits over longer words in encoding them to working memory (Baddeley, Thomson, Buchanan, 1975). Less is known on how colour encoding works and whether the word length effect is also applied to colour encoding when comparing different languages. This thesis focused on comparing language (German vs Estonian) encoding strategies (visual, verbal, free) and word length (short, long) effects on working memory performance speed and accuracy. 52 subjects participated in the experiment of which whom 31 spoke Estonian as their mother tongue and 21 spoke German. All subjects completed a colour stimuli working memory assignment with three different strategies (verbal, visual, free). Results show that language, including word length differences (e.g rot vs punane ), did not affect working memory performance. It was found that subjects scores were highest when using verbal strategy and lowest when using visual strategy and shorter word length played a small role in both German and Estonian speaking subjects (p>0.05). In conclusion, colour stimuli working memory assignments are comparable in both language domains, and in mother tongue the names of the colours are encoded automatically. Keywords: working memory, encoding colours, word length effect, Estonian, German

4 Värvide töömällu kodeerimine 4 Sissejuhatus Kolmest primaarvärvist alguse saav värvimaailm on inimestele kaaslaseks igas elusituatsioonis (Burton, 1992). Erinevatel värvivarjunditel on olemas verbaalne vaste. Nii on see erinevates keeltes (näiteks saksa keeles rot, blau, gelb on eesti keeles punane, sinine kollane ja itaalia keeles hoopis rosso, blu, giallo). Sellest tulenevalt, et inimesed on harjunud ja harjutanud värvidele nimetusi omistama on võimalik, et värvide nimetamine (verbaliseerimine) on automaatne protsess ning seetõttu erinevates keeles erinevatele värvustele nimetuste andmine ei peaks sõltuma selle värvi nimetuse keerukusastmest (sõna pikkus, verbaliseerimisele kuluv aeg ja keerukus). Teaduskirjandust uurides aga ilmneb, et selliseid uuringuid otseselt tehtud ei ole, kus oleks uuritud erinevate keeltes värvide kodeerimist või meenutamist. Küll on teada, et enamasti peetakse värvide infotöötlust verbaalseks protsessiks (Heider ja Olivier, 1972). Kuidas see aga erinevates keeltes toimub ei ole teada. Kas sakslastel kulub sama palju aega sõna «rot» meelde jätmiseks kui eestlastel sõna «punane» mis on kolm korda pikem (sõna keeleliste ja füüsikaliste omaduste mõttes)? Kas värvinimetuste andmine võib mõjutada mäluülesandes sooritustäpsust, sõltuvalt keelest? Käesolev uurimistöö keskendub värvide verbaliseerimisele ja sellele, kuidas verbaliseerimine mõjutab töömälu sooritust sünnipäevaselt saksa ja eesti keelt kõnelevatel inimestel. Kas sakslastel on eelis? Töömälu ja sõna pikkuse efekt On teada, et nimetuste andmine toimub töömälu vahendusel (Soto, Humphreys, 2007). Töömälu on funktsionaalsust vaadates üks osa inimese mälu süsteemist, mis võimaldab informatsiooni lühiajalistelt salvestada ja ka manipuleerida. Lühimälu töötleb loetud lause ja võimaldab ka lause lõpus loetud teksti meenutada ning mõista (Baddeley, 2003). Samuti on lühimälu nii öelda vahelüli, milles selgub, kas vastu võetud informatsioon pääseb pikaajalisse mällu (Baddeley, Hitch ja Allen, 2009). Juba 1974 aastal rääkisid Baddeley ja Hitch töömälust, kui süsteemist mis koosneb mitmest komponendist. Varasemad uuringud lähtusid sellest, et töömälu on ühtne ja ühe tasandiline süsteem, mis korraga ühe probleemi lahendamisega tegeleb. Baddley ja Hitch suutsid mitmete uuringutega tõestada et töömälu on võimeline korraga lahendama erinevaid tüüpi ülesandeid nt. matemaatilised tehingud ja sõnakettide meenutamine. Samuti avastasid teadlased, et sama tüüpi ülesannete lahendamisega (nt. visuaalsete) tuli töömälu halvasti või üldse mitte toime. Nendest

5 Värvide töömällu kodeerimine 5 tulemustest võis järeldada, et Töömälu ei ole üks ja ühtne süsteem, vaid koosneb mitmest komponendist, mis erinevaid informatsiooni tüüpe töötlevad (Baddeley, 2009). Algselt koosnes Baddeley ja Hitchi töömälu mudel kolmest komponendist: Süsteemi tsentraalsest osast, mis kontrollib ja juhib väiksemaid alasüsteeme (Cowan, 2007; Miyake ja Shah, 2007). Alasüsteemide hulka kuulub fonoloogiline silmus (phonological loop), mis töötleb ja salvestab verbaalset informatsiooni. Kolmandaks komponendiks oli visuaalne salvesti (visuospatial sketchpad), mis tegeleb visuaalse ja ruumilise informatsiooni töötlemisega ning salvestamisega (Baddeley ja Hitch, 1974). Alles 2000 aastal lisas Baddleley töömälu mudeleile ka veel neljanda süsteemi, ehk kolmanda alasüsteemi, milleks on teistest süsteemidest informatsiooni känkideks siduv episoodiline puhver (episodic buffer) (Baddeley, 2009). Baddeley töömälu ja alasüsteemide teooriaga nõustuvad ka teised teadlased (Miyake ja Shah, 2007). Baddeley mitme tasandilise töömälu teooriast ja tema katsetest lähtudes tekkis küsimus, kas verbaalse bloki tulemused on visuaalsest blokist paremad, kuna teadlikult või mitte saab katseisik kasutada verbaalset ja visuaalset informatsiooni värvide kodeerimiseks. Visuaalses blokis on verbaalne kanal blokeeritud ja sellest tulenevalt on kätte saadav ainult visuaalne info. Baddeley ja Hitch tõestasid katsetega, et töömälu suudab korraga töödelda erinevat tüüpi stiimuleid. Kas suurem ja mitmekülgne mitmelt kanalilt saadud infokogus aitab värve ka lühimällu paremini kodeerida, või on töömälul kergem keskenduda ühelt kanalilt tulevale infole ja see võimalikult täpselt salvestada. Sõna pikkuse efekt seisneb selles, et lühemaid sõnu on kergem meelde jätta ja meenutada, kui pikemaid. Sõna pikkus ja silpide arv mängib sõnade lühimällu salvestamisel suurt rolli, kuna kordamiseks, välja ütlemiseks ja meenutamiseks kulub erinev kogus aega (Baddeley, Thomson, Buchanan, 1975). Aeg ongi täpselt see, mis lühimälus suurt rolli mängib. Piiratud on andmete kogus, mida lühimälu salvestada suudab ja samuti on ka piiratud aeg, kaua informatsioon lühimälus püsib. Empiirilised uuringud on välja toonud lühimälu piiratud ühikute arvu chunks 7±2 (Miller, 1956) ja umbes 4 (Cowan, 2001, Cowan, 2010). Juhul kui lühimäluelemente uuesti ei värskendata, jääb informatsioon sekundiks lühimällu (Peterson ja Peterson, 1959). Piiratud lühimälu ühikute hulk on üks faktoritest mis käesolevale uuringule aluseks oli. Idee oli selles, et leida kaks erineva taustaga gruppi, kelle peal katset läbi viia. Eesmärk oli nüüd leida ja konstrueerida võimalikult kerge ülesehituse ja selgete objektidega katse.

6 Värvide töömällu kodeerimine 6 Keel ja töömälu Mitmed uuringud on juba erinevaid rahvusi ja nende kultuuri seost tähelepanu ja lühimälu vahel uurinud. Põhja ameeriklasi ja asiaate on omavahel võrrelnud ja jõuti tulemuseni, et tähelepanu fookus erinevatele objektidele ja nende ümbruskonnale varieerub. (Kitayama, Duffy, Kawamura ja Larsen, 2003; Masuda ja Nisbett, 2001). Väga paljud töömälukatsed viiakse läbi eeldusel, et värvid on abstraktsed tunnused, mida saab meelde jätta visuaalselt (kujutluspildina), kuid sageli ei kontrollita seda, kas värvid võiks pigem olla kodeeritud verbaalselt (andes värvile nime, nt punane ). Mõningaid uuringuid aga siiski on, mis viitavad, et värve jäetakse teatud tingimustel meelde verbaalselt (Roberson ja Davidhoff, 2000). Kui toimub nimetamine (automaatselt), siis peaks see välja tulema just erinevate keelte puhul, kuna on teada, et töömälus esineb nn sõnapikkuse efekt (st pikemad sõnad võtavad rohkem aega, et saaks kodeeritud (Baddeley, 2003). Selleks on vajalik uurida inimesi, kellel on kujunenud automaatne sildistamine värvinimetuste puhul. Oluline oleks just võrrelda keeleruumi esindajaid, kus sõnade pikkused, mis vastavad samadele värvidele, oleksid erinevad. Väga head võrdlusgrupid oleksid näiteks eesti ja saksa keelt kõnelejad, kuna neis keelte on põhivärvide nimetused erineva pikkusega. Punane (3 silpi) rot (1 silp), sinine (3 silpi) blau (1 silp). Seetõttu kaasatigi käesolevasse uuringusse saksa ja eesti keelt kõnelevad katsealused. Eesmärk ja hüpoteesid Katse eesmärk on võrrelda eesti ja saksa keelt kõnelevate inimeste töömälu sooritusi värvide kodeerimisel vaba, verbaalse või visuaalse strateegiaga. Eesti ja saksa keelt kõnelevate katseisikute erinevused peaksid ilmnema õigete vastuste skoorides ja reaktsiooniaegades just selles katsetingimuses, kus on eesti keelsed värvisõnad pikad (nt kolmesilbilised punane, sinine) ja saksa keeles samad nimetused lühikesed (nt ühesilbilised rot, blau). Lühikeste sõnade puhul (nt saksa grau ja eesti hall) ei peaks keelte vahel soorituses erinevuseid olema. Erinevused keelte vahel peaks ilmnema just verbaalse strateegiaga või vaba strateegiaga katsetingimuses, aga mitte visuaalse strateegiaga katsetingimuses. Keskendun kolmele hüpoteesile: 1) Saksa keelt kõnelevate inimeste töömälu sooritustulemused (kiirus ja täpsus) on paremad kui eesti keelt kõnelevate inimeste tulemused just verbaalses või vabas katsetingimuses nende värvinimetuste korral, kus eesti keeles on tegu pika sõnaga ja

7 Värvide töömällu kodeerimine 7 saksa keeles lühikese sõnaga. (Samal ajal lühikeste sõnade korral ei peaks keeltel erinevust olema). 2) Verbaalne strateegia omab eelist visuaalse ees: värvide töömälu sooritustulemused (kiirus, täpsus) on paremad. 3) Lühikeste värvinimetustega katsetingimuse töömälu sooritustulemused on paremad (kiirus, täpsus) kui pikkade sõnadega katsetingimuse tulemused. Meetod Valim Katses osales kokku 52 katseisikut vanuses aastat, millest 31(15meest/16 naist) kõnelesid eesti keelt ja 21 (10 meest/11 naist) saksa keelt. Kõik katseisikud omasid vähemalt keskharidust, paljud ka kõrgharidust või olid seda omandamas. Katseisikute eestlaste poole moodustasid suures osas Tartu Ülikooli tudengid ja sakslaste osa Erasmuse välisüliõpilased Saksamaalt. Katseisikud osalesid katses vabatahtlikud ja kinnitasid oma nõusoleku allkirjaga. Kõik katsealused allkirjastasid informeeritud nõusoleku lehe (eesti või saksa keeles). Katse oli kooskõlastatud eetikakomiteega. Seadmed Katse viidi läbi sülearvutil Dell Precision M6800, millele lisamonitori ei kasutatud. Sülearvuti klaviatuuril olid värviliste kleepsude abil esile toodud klahvid S ja L. Katse toimus E-Prime 2.0 programmis. Katse toimus neutraalses laboris, kus katse ajal kustutati tuled, et suunata katseisiku tähelepanu ainult monitorile. Stiimulid Katses kasutati stiimuliteks värvilisi ruute, mis olid esitatud hallile taustale fikseerimis risti ümber. Kokku kasutati 14 erinevat värvi millest 1 oli taustavärv ja ülejäänud 13 esitati stiimulite kujul. Katses kaustatud 14 värvi ja vastav RGB kood: Pikad stiimulid punane "255,0,0" *** roheline "0,255,0" *** sinine "0,0,255" ***

8 Värvide töömällu kodeerimine 8 kollane "255,255,0" *** türkiissinine "0, 255, 255" *** lühikesed stiimulid must "0,0,0" valge "255,255,255" oranž "255,102,0" pruun "150,70,0" roosa "255,102,255" lilla "202,0,255" hall "202, 202, 202" beež "240, 220, 180" tumehall taust "130,130,130" Stiimulid olid omakorda ära jaotatud kas pikkadeks (pikad stiimulid on märgistatud ***) või lühikesteks värvideks. Värvide gruppideks jaotamine toimus eesti keelsete nimetuste põhjal, kuna värvide pikkuste suured erinevused tulevad just eesti keeles hästi välja. Pikkade ja lühikeste stiimulite esinemise tihedus katses oli võrdselt pooleks jaotatud. Protseduur Katsealusega suheldi katse juhendamise ajal tema emakeeles (saksa või eesti). Kõik juhised arvutiekraanil ja suuliselt oli katsealuse emakeeles. Kõigepealt täitis katseisik küsimustiku Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi internetipõhiste uuringute veebilehel kaemus.psych.ut.ee, kus koguti informatsiooni katseisikute vanuse, hariduse ja silmanägemise kohta. Küsimustikus oli ka eraldi värvipimeduse test, et välja filtreerida daltoonikud. Kas teadlikult või mitte oleks värvipimeda katseisiku sattumine katsesse mõjutanud tulemusi, kuna tegemist oli värvide katsega. Peale seda, kui eksperimentaator juhised kätte andis ja katseisik on silmanägemise kohta informatsiooni koguva küsimustiku ära täitis, lahkus eksperimentaator katseruumist ja jätis katseisiku üksinda katset tegema. Eksperimendi kirjeldus Planeeritud katse disain oli 2 x 3. Manipuleeriti värvisõna pikkusega (lühike, pikk) ja sellega, millist kodeerimisstrateegiat kasutada (visuaalne, verbaalne, vaba). Sama katse viidi läbi kahel grupil: eesti ja saksa keelt kõnelevatel inimestel. Katse koosnes 2 x 3 blokist. Kõik kolm strateegiablokki algasid nelja harjutamise ülesandega, mille jooksul katseisik käesoleva

9 Värvide töömällu kodeerimine 9 bloki kriteeriumite ja nüanssidega tutvuda sai. Iga strateegiablokk sisaldas omakorda pikka ja lühikest (vastavate värvinimetustega ehk stiimulitega) alamblokki. Blokkide järjekord oli tasakaalustatud randomiseeritud. Kõigepealt esitati tumehalli tausta keskele fikseerimise rist, millele katseisik oma pilku suunama pidi. Peale järgmist klahvi vajutust esitati 500 ms sekundiks viis värvilist ruutu mis tsentraalselt ümber fikseerimise risti asukoha paiknesid. Peale seda täitusid ruudud 500 ms sekundiks suvaliste värviliste pikslitega ja lõpuks esitati fikseerimise risti asemele? ning ruudud täitusid jällegi värviga. Siis oli katseisiku kord otsustada, kas kõige esimesena näidatud värvide konstellatsioon oli identne või erinev viimati näidatud ruutude värvide konstellatsiooniga. Kui katseisik arvas, et värvide konstellatsioonid olid identsed, siis tuli vajutada S klahvi ja vastupidisel juhul L (Vastuste klahvideks valiti S ja L, kuna mõlema positsioon tühiku klahvi suhtes on peaaegu identne ja see võimaldab vasakule ning paremale käele võimalikult võrdse lähtepunkti vastuste andmiseks). Seejärel sai katseisik kohe monitoril tagasiside, kas tema antud vastus oli korrektne või mitte. Tähtis on silmas pidada, et esimesena ja viimasena esitatud ruutude asukohad jäid samaks, ainult erinevate ruutude värvid võisid muutuda (Joonis 1). Katseisik lahendas igas blokis 100 ülesannet (50 pikkade ja 50 lühikeste stiimulitega) + 4 harjutuse ülesannet, mis tegi kolme bloki peale kokku 312 ülesannet ja vastust iga katseisiku kohta. Visuaalne blokk: Rõhk oli visuaalsel mälul, paluti katseisikul terve blokki vältel korrata neutraalset sõna tere umbes 2 korda sekundis. Visuaalne mälu tuli mängu, kuna ühte sõna korrates, blokeerus katseisikul verbaalne kanal ja värvide kodeerimiseks tuli kasutada ainult visuaalseid stiimuleid. Verbaalne blokk: Rõhk oli verbaalsel kodeerimisel. Katseisikule esitati bloki alguses pilt kõikide katses kasutatavate värvidega ja nendele kuuluvatele nimetustega. Katseisik võis võtta vajaliku aja, et värvid ja nimetused meelde jätta. Blokis paluti kõiki nähtavaid värve nimetuse abil meelde jätta ja hiljem ka nimetuse abil meenutada. Katseisik võis ise valida, kas ütleb nimetused välja häälega või mitte. Vaba strateegia blokk: Katseisik sai valida endale kõige mugavama viisi või strateegia bloki ülesannete lahendamiseks. Bloki lõpus küsiti katseisikult, millist kodeerimise strateegiat kasutati.

10 Värvide töömällu kodeerimine 10 Selleks, et blokkide fikseeritud järjekord tulemusi ei mõjutaks genereeris programm iga katseisiku korral juhusliku blokkide järjekorra. Joonis 1. Käesoleva katse põhiülesehitus kõikide strateegia blokkide korral Andmetöötlus Tulemuste statistiliseks kirjeldamiseks ja andmete töötlemiseks kasutati programme Microsoft Excel 2016 ja IBM SPSS Statistics 20. Andmete analüüsiks kasutati t-testi kuna valim oli piisavalt väike ning interaktioonide ja peamõjude uurimiseks kasutati kordusuuringu dispersioonanalüüsi (Repeated Measures ANOVA) testi. Kui sfäärilisus oli rikutud kasutati Huynth-Feldt i modifikatsiooni ja kui ei olnud rikutud, siis kasutati Pillai s Trace analüüsi. Tulemused Erandid Tulemuste arvestusest jäeti välja 4 katseisikut, kuna katseprogrammis tekkis tõrge või katseisikud ei läbinud kaemus.psych.ut.ee värvipimeduse testi.

11 Värvide töömällu kodeerimine 11 Kirjeldav statistika Katses arvestati 52 inimese tulemusi, kellest 31 olid eesti keelt kõnelevad, sealhulgas 16 naist ja 15 meest ning saksa keelt kõnelevaid oli kokku 21, sealhulgas 11 naist ja 10 meest. Sooline jaotus kõikide katseisikute pealt oli minimaalse erinevusega. Naisi oli kokku 27 (51,9%) ja mehi oli 25 (48,1%). Katses kaasati inimesi vanuses eluaastat (M = 22; SD =2,75). Arvestades katseisikute hulka ja teatud vanuste sagedust, siis saab antud katse tulemusi omistada vaid eesti ja saksa keelt kõnelevatele tudengitele. Töömäluülesande sooritus: eesti ja saksa emakeelega katsegruppide võrdlus Esmalt võrreldi saksa ja eesti katseisikute õigete vastuste skoori ja reaktsiooniaega pikkade ja lühikeste stiimulite korral, eraldi iga strateegia katsebloki siseselt (Tabel 1) (Tabel 2). Tabel 1. Saksa ja eesti keelt kõnelevate katseisikute pika stiimuli katsebloki õigete vastuste skoor ja reaktsiooniaeg Eesti Keel Saksa Täpsus (skoorid) M (SD) M (SD) t df p d Vaba 37,97 (4,08) 37,14 (5,99) 0,55 32,39 0,586 0,16 Verbaalne 37,48 (4,12) 37,95 (5,10) -0, ,716 0,10 Visuaalne 35,00 (4,55) 36,52 (4,71) -1, ,248 0,33 Reaktsiooniaeg Vaba 1235 ms (324) 1221 ms (243) 0, ,872 0,05 Verbaalne 1384 ms (393) 1350 ms (403) 0, ,764 0,09 Visuaalne 1087 ms (366) 1043 ms (171) 0,57 45,38 0,569 0,15 Märkus: M Keskmine; SD Standardhälve; df vabadusastmete arv;t T-statistik, p olulisusnivoo, d Coheni d efekti suurus

12 Värvide töömällu kodeerimine 12 Joonis 2. Saksa ja eesti keelt kõnelevate katseisikute keskmine skoor pikkade stiimulite võrdluses erinevate strateegiatega. Joonis 3. Saksa ja eesti keelt kõnelevate katseisikute õigete vastuste keskmine reaktsiooniaeg pikkade stiimulite võrdluses erinevate strateegiatega. Õigete vastuste skoorid jaotati ära kas pika või lühikese stiimuli skooriks. Jaotus tehti selleks, et näha erinevust pika ja lühikese skoori mõjust katseisikute õigetele vastustele.

13 Värvide töömällu kodeerimine 13 Joonisest ilmneb, et saksa keelt kõnelevate katseisikute skoor pikkade stiimulite korral on verbaalses ja visuaalses blokis suuremad kui eesti keelt kõnelevate katseisikute skoor. Vaba strateegia blokis, suutsid eesti keelt kõnelevad katseisikud saksa keelt kõnelevatest katseisikutest suurema skoori saavutada. Joonisel on erinevused nähtavad, kuid statistilist olulisust tulemustest välja ei tulnud (p>0.05) (Joonis 2). Pikkade stiimulite blokis õigetele vastustele kulunud reaktsiooniajad näitavad sünkroonset, kuid ainult minimaalset erinevust (Joonis 3). Tabel 2. Saksa ja eesti keelt kõnelevate katseisikute lühikese stiimuli katsebloki õigete vastuste skoor ja reaktsiooniaeg Eesti Keel Saksa Täpsus (skoorid) M (SD) M (SD) t df p d Vaba 36,03 (5,21) 36,52 (5,10) -0, ,737 0,10 Verbaalne 37,26 (4,34) 36,43 (4,46) 0, ,507 0,19 Visuaalne 34,42 (4,24) 35,24 (4,17) -0, ,495 0,19 Reaktsiooniaeg Vaba 1248 ms (389) 1266 ms (274) -0, ,853 0,05 Verbaalne 1355 ms (314) 1367 ms (445) -0,10 33,25 0,921 0,03 Visuaalne 1106 ms (312) 1122 ms (228) -0, ,840 0,06 Märkus: M Keskmine; SD Standardhälve; df vabadusastmete arv;t T-statistik, p olulisusnivoo, d Coheni d efekti suurus

14 Värvide töömällu kodeerimine 14 Joonis 4.Saksa ja eesti keelt kõnelevate katseisikute keskmine skoor lühikeste stiimulite võrdluses erinevate strateegiatega. Joonis 5. Saksa ja eesti keelt kõnelevate katseisikute õigete vastuste keskmine reaktsiooniaeg lühikeste stiimulite võrdluses erinevate strateegiatega.

15 Värvide töömällu kodeerimine 15 Lühikeste stiimulite keskmisi skoore jooniselt võrreldes ilmnes, et just lühikeste sõnade korral on verbaalses blokis eesti keelt kõnelevate katseisikute skoor saksa keelt kõnelevate katseisikute skoorist suurem, kuid statistilist olulisust ei leitud (p>0.05). Saksa keelt kõnelevate katseisikute skoorid olid joonise järgi vaba ja visuaalse blokis eestlastest kõrgema skooriga, kuid statistilist olulistust ei leitud (p>0.05) (Joonis 3). Lühikeste stiimulite blokis õigetele vastustele kulunud reaktsiooniajad näitavad sünkroonset, kuid ainult minimaalset erinevust (Joonis 5). Keele, sõna pikkuse ja mälustrateegia interaktsioon (repeated measures ANOVA) Eelnev analüüs keskendus kahe keelegrupi omavahelisele võrdlemisele. Kuivõrd grupid olid väikesed, siis ANOVA läbiviimiseks lähtuti sellest, et iga katsealune sooritas katset piisav arv kordi (kokku 300 katsekorda kõiki blokke arvesse võttes). Kordus-uuringu ANOVA (repeated measures ANOVA) tulemustes lähtuti Pillai s Trace analüüsist (tingimusel, et sfäärilisus ei olnud rikutud). Leiti, et esines statistiliselt oluline erinevus lühikese ja pikka värvinimetusega stiimulite vahel täpsuses (sõna pikkuse peaefekt, F(1, 50) = 5,80, p = 0,02, ŋp²=0, 10) (Lisa 1, joonis 6) Joonis 6. Pika ja lühikese stiimuli kõikide õigete vastuste keskmine skoor.

16 Värvide töömällu kodeerimine 16 Lisaks esines strateegia peaefekt ( F(1, 50) = 8,84, p = 0,005. ŋp² = 0,150) (Lisa 1), mis seisnes selles, et vaba ja visuaalne strateegia erinesid teineteisest (post-hoc kontrastid, p<0.05, joonis 7). Joonis 7. Vaba ja verbaalse strateegiate kõikide õigete vastuste keskmine skoor. Reaktsiooniaegu arvestades esines strateegia peaefekt (F(2, 49) = 18,565, p = 0,001, ŋp² = 0,431, Lisa 2), statistiliselt oluline erinevus oli vaba ja verbaalse ning vaba ja visuaalse strateegia vahel (post-hoc konstrastid, p<0.05) reaktsiooniaegades (joonis 8).

17 Värvide töömällu kodeerimine 17 Joonis 8. Vaba, verbaalse ja visuaalse strateegia kõikide õigete vastuste keskmised reaktsiooniajad. Arutelu Käesolevas uuringus võrreldi eesti ja saksa keele mõju värvide nimetuste kodeerimisele töömällu ja meenutamisele töömälust. Töö eesmärgiks oli leida keelelise eripära mõju värvide nimetuste töötlemisele lühimälus eesti ja saksa keeles. Uuringu ülesehituse ja valimi kombinatsioon on esmakordne, mida pole veel varem sellisel kujul uuritud ja mille kohta ei ole identseid uuringuid avaldatud. Peamiseks tulemuseks oli, et pikk stiimul omas eelist lühikese stiimuli ees õigete vastuste osas (Joonis 6). Selle põhjuseks võib olla, et käesolevas katses kuulusid pikkade stiimulite hulka kõik kolm primaarvärvi (Burton, 1992). Punase, kollase või sinise stiimuli muutumine võis nende tähtsusest värvide maailmas tuleneda. Saksa keel ei omanud eelist eesti keele ees pikkade värvide nimetuste kodeerimisel töömällu. Lisaks leiti, et vaba strateegia oli visuaalse strateegia õigete vastuste tulemuse suhtes parem, mida kinnitas ka statistiliselt oluline tulemus (p<0.05) (Joonis 7). Erinevust saab selgitada kahe põhjusega, visuaalne strateegia ei ole tavapärane viis, mille abil värve kodeeritakse, see oli katses nii öelda peale surutud strateegia mis polnud väga edukas. Teiseks põhjuseks võib olla katses lisatud segav faktor tere ütlemine. Ebamugav ja tüütu sõna kordamine võis olla põhjuseks miks ei suudetud värvidele keskenduda, töömälu tahtmatu tähelepanu vahetamise kohta on tehtud ka uuringuid (Berti ja Schröger, 2003). Keele mõju kolme katsebloki õigetele vastustele kasutades pikki stiimuleid Nagu eeldatud, olid sakslased pikkade stiimulite korral verbaalses katseblokis edukamad kui eestlased, mis on kooskõlas hüpoteesi ja sõna pikkuse efektiga, kuid statistiliselt olulist erinevust tulemustest ei selgunud (p>0.05) (Baddeley, Thomson, Buchanan, 1975). Visuaalses blokis saavutasid ka sakslased eestlastest täpsemad tulemused, kuid ka need tulemused ei olnud statistiliselt olulised (p>0.05). Vaba strateegia blokis olid eestlaste tulemused paremad sakslaste tulemustest. Eestlastel oli rohkem õigeid vastuseid ja tulemused olid ka statistiliselt olulised (p<0.05). Millest võib järeldada, et sakslastele sobib rohkem kodeerimine ja meenutamine ühe teatud meele kanali kaudu, piisab vaid stiimuli meenutamisest kas visuaalsel või verbaalsel kujul. Eestlastele jällegi üksikute

18 Värvide töömällu kodeerimine 18 kanalite kaudu töömällu kodeerimine tundus raskem. Vaba strateegia blokis olid eestlased sakslastest tunduvalt edukamad, mis viitab sellele, et eestlased kasutavad visuaalset ja verbaalset kanalit korraga ja on selle abil edukamad kui sakslased (joonis 2). See, et tähelepanu fookus võib erinevates kultuurides objektides suhtes erineda, on ka varasemad uuringud näidanud (Kitayama, Duffy, Kawamura ja Larsen, 2003; Masuda ja Nisbett, 2001). Keele mõju kolme katsebloki õigete vastuste reaktsiooniajale kasutades pikki stiimuleid Õigete vastuste reaktsiooniajad ei vastanud käesolevas uurimistöös püstitatud hüpoteesile, mille kohaselt sakslaste reaktsiooni ajad oleks pidanud olema eestlaste omades väiksemad. Saksa keelt kõnelevad katseisikud olid küll kõigis kolmes blokis (vaba, verbaalne, visuaalne) eesti keelt kõnelevatest katseisikutest kiiremad, kuid seda väga minimaalselt (p>0.05) (Joonis 3). Selgelt on jooniselt välja loetav, et reaktsiooniaja tendents on mõlema keele puhul peaaegu identne ja sellest tulenevalt saab järeldada, et pikkade nimetustega värvide verbaliseerimine võtab mõlemas keeles kõige rohkem aega, mis on kooskõlas ka varasemate uuringutega (Baddeley, 2003). Keele mõju kolme katsebloki õigetele vastustele kasutades lühikesi stiimuleid Lühikesed stiimulid olid käesolevas katses kasutusel kui kontrollstiimulid. Eeldati, et eestlased ja sakslased kodeerivad võrdse pikkusega lühikesi stiimuleid sama edukalt. Katse tulemused aga näitasid, et sakslased saavutasid vabas ja visuaalses blokis suurema õigete vastuste skoori, kuid üllataval kombel olid eestlased just verbaalses blokis täpsemad kui sakslased. Üheks põhjuseks võib olla, et eestlased on harjunud pikkade värvide nimetustega ja selle kõrval on lühikeste värvi nimetuste kodeerimine nende jaoks just eriti kerge. Tegu võib olla automaatselt omastatud känkimise oskusega, mis võimaldab informatsiooni kompaktselt salvestada (Miller, 1956) (Joonis 4). Keele mõju kolme katsebloki õigete vastuste reaktsiooniajale kasutades lühikesi stiimuleid Nii pikkade stiimulite õigetele vastustele kulunud reaktsiooniaja andmetest kui ka lühikeste stiimulite blokis eestlaste ja sakslaste reaktsiooniajad olid peaaegu identsed. Saadud tulemus viitab värvide automaatsele kodeerimisele. Ka lühikeste stiimulite korral oli selgelt nähtav kuidas mõlemas keeles kulus verbaliseerimiseks kõige rohkem aega (Joonis 5). Kuna mõlema keele reaktsiooniajad tõusevad ja langevad identselt, võib järeldada, et katseisikud kasutasid erinevates blokkides ka erinevaid strateegiaid (Joonis 3) (Joonis 5).

19 Värvide töömällu kodeerimine 19 Hüpotees, et saksa keelt kõnelevate inimeste töömälu sooritustulemused (kiirus ja täpsus) on pikkade stiimulite korral parem ei leidnud statistiliselt olulist kinnitust. Erinevus küll eksisteeris, kuid liiga väike, et sellest midagi järeldada. Kinnitust ei leidnud ka hüpotees, milles verbaalse strateegia bloki skoorid oleks pidanud vaba ja visuaalse strateegia bloki skooridest tunduvalt paremad olema. Huvitaval kombel eksisteeris reaktsiooniaegade hulgas vaba verbaalne ja vaba visuaalne strateegiatel statistiliselt oluline erinevus, mille andmed saadi (ANOVA) abil. Vaba strateegia bloki reaktsiooniajad olid kiiremad verbaalse bloki reaktsiooniaegadest ja visuaalne omakorda oli kõige väiksema reaktsiooniajaga. Mille põhjuseks võib olla, et katseisikud ei kulutanud verbaliseerimiseks aega ja vastused anti kiiremini. Kahjuks ei leidnud kinnitust ka hüpotees, mille kohaselt lühikestel stiimulitel oleks pidanud olema kiirem reaktsiooniaeg pikkade stiimulite ees ning väiksem vigade arv. Kohati olid tulemused just vastupidised, mille põhjal kindlaid järeldusi teha ei saa. Töö kitsaskohtadeks on kindlasti liiga väike valim, mis oleks piisava suuruse korral võinud ka statistiliselt olulisi tulemusi välja tuua. Uuringu tulemust võib ka mõjutada katseisikute värbamise riik, näiteks oleks võinud katset läbi viia Saksamaal kohalike katseisikute peal, kuna koduses keskkonnas viibimine ja oma emakeele igapäevane kasutamine võib mõjuda katse tulemustele positiivselt. Tähtis faktor on aeg, mis võimaldab suuremat valimit. Finantsilised võimalused mille abil saab katset läbi viia katseisikutele koduriigis ja tutvused välismaal asuvates ülikoodides, mis avavad uksed uutele koostöö teemadele ja lahendavad mitmed logistilised (laboriruumide) probleemid. Käesolevat uurimistöö meetodit ja tulemusi on võimalik võtta järgnevate samateemaliste uurimistööde aluseks. Näiteks uurida erinevate rahvuste kodeerimise tulemusi teist liiki sõnade suhtes. Ka suurema valimiga sama katse kordamine annaks tulemuse mis oleks üldistatav kogu rahvusele. Järeldused Antud töö põhjal võib öelda, et 1) visuaalne mälustrateegia raskendab töömäluülesande sooritust, 2) eesti keeles pikkade värvinimetustega värve on lihtsam meelde jätta kui eesti keeles lühikeste värvinimetustega värve (vt Meetod), mis võib tuleneda konkreetselt valitud värvidest, 3) käesoleva uuringu valimi sakslased ja eestlased jätavad värve meelde ühtmoodi sõltumata värvinimetuste erinevast pikkusest nende emakeeles, mis viitab, et värvide verbaalsel mällu kodeerimisel on tegu automaatse protsessiga. Viimsel juhul ei saa ka välistada, et eksisteerib automaatne värvide kodeerimine, kus ei võeta arvesse

20 Värvide töömällu kodeerimine 20 sõna pikkust ega lugemiseks kulunud aega, vaid lihtsalt abstraktne objekt (värv) ja selle kodeerimine võtab kõikide samasse liiki kuuluvate objektide puhul võrdse hulga mäluressursse. Katse juures on positiivne see, et erinevate kodeerimisstrateegiatega manipuleerides muutusid sakslaste ja eestlaste reaktsiooniajad peaaegu identselt. Millest võib järeldada, et katse iseenesest toimis ja sarnast katseülesehitust võib muudetud kujul ka teiste hüpoteeside tõestuseks või ümber lükkamiseks kasutada.

21 Värvide töömällu kodeerimine 21 Tänusõnad Soovin tänada oma juhendajat Gerly Tamme pühendunud ja põhjaliku juhendamise ning lõputu toetuse ja kannatlikkuse eest. Lisaks soovin tänada ka Richard Naari, kes selle eest hoolitses, et katseks vajalik tehnika ja laboriruum minule hästi kättesaadav oli. Muidugi ei tohi ka unustada vabatahtlike katseisikuid, kes oma aega minu lõputöö ja teaduse nimel ohverdasid. Autori panus Töö autor on uurimustöö idee ja katsedisaini välja töötanud koostöös juhendajaga. Autor viis läbi katsed ja saadud tulemuste põhjal andmeanalüüsi ning tõlgendas andmeid.

22 Värvide töömällu kodeerimine 22 Kasutatud kirjandus Baddeley, A. D., & Hitch, G. (1974). Working memory. In Psychology of learning and motivation (Vol. 8, pp ). Academic press. Baddeley, A. D., Thomson, N., & Buchanan, M. (1975). Word length and the structure of short-term memory. Journal of verbal learning and verbal behavior, 14(6), Baddeley, A.D. (2003). Working memory: Looking back and looking forward. Nature, 4, Baddeley, A. D., Hitch, G. J., & Allen, R. J. (2009). Working memory and binding in sentence recall. Journal of Memory and Language, 61(3), Berti, S., & Schröger, E. (2003). Working memory controls involuntary attention switching: evidence from an auditory distraction paradigm. European Journal of Neuroscience, 17(5), Burton, D. (1992). Red, Yellow and Blue: The Historical Origin of Color Systems. Art Education, 45(6), Cowan, N. (2001). The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration of mental storage capacity. Behavioral and Brain Sciences, 24, Cowan, N. (2007). An embedded-processes model of working memory. In A. Miyake & P. Shah (Eds.), Models of working memory: Mechanisms of active maintenance and executive control (pp ). New York: Cambridge University Press. Cowan, N. (2010). The magical mystery four: How is working memory capacity limited, and why?. Current directions in psychological science, 19(1), Heider, E. R., & Olivier, D. C. (1972). The structure of the color space in naming and memory for two languages. Cognitive psychology, 3(2), Kitayama, S., Duffy, S., Kawamura, T., & Larsen, J. T. (2003). Perceiving an object and its context in different cultures: A cultural look at new look. Psychological science, 14(3), Masuda, T., & Nisbett, R. E. (2001). Attending holistically versus analytically: comparing the context sensitivity of Japanese and Americans. Journal of personality and social psychology, 81(5), 922. Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological review, 63(2), 81. Miyake, A. ja Shah, P. (2007). Models of working memory: Mechanisms of active maintenance and executive control. New York: Cambridge University Press.

23 Värvide töömällu kodeerimine 23 Peterson, L., & Peterson, M. J. (1959). Short-term retention of individual verbal items. Journal of experimental psychology, 58(3), 193. Roberson, D., & Davidoff, J. (2000). The categorical perception of colors and facial expressions: The effect of verbal interference. Memory & Cognition, 28(6), Soto, D., & Humphreys, G. W. (2007). Automatic guidance of visual attention from verbal working memory. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 33(3), 730.

24 Värvide töömällu kodeerimine 24 Käesolevaga kinnitan, et olen korrektselt viidanud kõigile oma töös kasutatud teiste autorite poolt loodud kirjalikele töödele, lausetele, mõtetele, ideedele või andmetele. Olen nõus oma töö avaldamisega Tartu Ülikooli digitaalarhiivis DSpace. Edgar Tasane

25 Värvide töömällu kodeerimine 25 Lisa 1. Õigete vastuste skoor: keele, sõna pikkuse ja strateegia interaktsioon (ANOVA mudel) Efekt F df Vea df p Efekti suurus (ŋp²) Stiimul LP 5, ,02 0,10 Stiimul LP*Keel 0, ,79 0,001 Strateegia 8, ,001 0,263 Strateegia*Keel 1, ,33 0,04 Stiimul LP*Strateegia 0, ,90 0,004 Stiimul LP*Strateegia*Keel 1, ,36 0,04 Märkus. Stiimul LP = värvisõna pikkus (lühike vs pikk), strateegia = visuaalne, verbaalne või vaba; keel = saksa vs eesti

26 Värvide töömällu kodeerimine 26 Lisa 2. Reaktsiooniaeg: keele, sõna pikkuse ja strateegia interaktsioon (ANOVA mudel) Efekt F df Vea df p Efekti suurus (ŋp²) Stiimul LP 2, ,11 0,05 Stiimul LP*Keel 2, ,13 0,045 Strateegia 18, ,001 0,431 Strateegia*Keel 0, ,94 0,003 Stiimul LP*Strateegia 1, ,22 0,06 Stiimul LP*Strateegia*Keel 0, ,91 0,004 Märkus. Stiimul LP = värvisõna pikkus (lühike vs pikk), strateegia = visuaalne, verbaalne või vaba; keel = saksa vs eesti

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog

Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog Ma olen mõttetu Jälle ma ebaõnnestusin! See ülesanne ei tulnud mul hästi välja Küll ma olen vahest saamatu!

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

(Microsoft Word - Muutused eri vanuses \233pilaste t\366\366m\344lus koolip\344eva jooksul)

(Microsoft Word - Muutused eri vanuses \233pilaste  t\366\366m\344lus koolip\344eva jooksul) TALLINNA REAALKOOL REES-ROONIUS JUURMAA 11.A KLASS MUUTUSED ERI VANUSES ÕPILASTE TÖÖMÄLUS KOOLIPÄEVA JOOKSUL JUHENDAJA: MARTIN SAAR SISSEJUHATUS Nii õpetajate kui õpilaste seas arutletakse sageli, kas

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Difraktsioon

Microsoft PowerPoint - Difraktsioon Laineotika Difraktsioon Füüsika Antsla GümnaasiumG 11 klass Eelmine tund 1) Mille alusel liigitatakse laineid ristilaineteks ja pikilaineteks? 2) Nimeta laineid iseloomustavaid suuruseid. Tunnis: Uurime,

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk

Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk Süsteemide modelleerimine: praktikum Klassiskeemid Oleg Mürk Klassiskeem (class diagram) Klass (class) atribuut (attribute) meetod (method) Liides (interface) meetod (method) Viidatavus (visibility) avalik

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

VL1_praks2_2009s

VL1_praks2_2009s Biomeetria praks 2 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik (see, mida 1. praktikumiski analüüsisite), 2. nimetage Sheet3 ümber

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013 Preventiivsed meetodid rannikukeskkonna kaitseks Bert Viikmäe KESTA TERIKVANT seminar, 7.märts 2013 1 Merereostus oht rannikule Läänemeri - üks tihedamini laevatatav (15% maailma meretranspordist) mereala

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Kaupo Oja AJAINTERVALLIDE PRODUTSEERIMISE MÕJUTAMINE HELISTIIMULI TEMPOGA Seminaritöö Juhendaja: Kairi Kreegipuu

Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Kaupo Oja AJAINTERVALLIDE PRODUTSEERIMISE MÕJUTAMINE HELISTIIMULI TEMPOGA Seminaritöö Juhendaja: Kairi Kreegipuu Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Kaupo Oja AJAINTERVALLIDE PRODUTSEERIMISE MÕJUTAMINE HELISTIIMULI TEMPOGA Seminaritöö Juhendaja: Kairi Kreegipuu Läbi pealkiri: Ajataju mõjutamine Tartu 2014 Kokkuvõte

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Statistikatarkvara

Statistikatarkvara Sissejuhatus statistika erialasse, sissejuhatus matemaatika erialasse, 20. september 2018 Statistikatarkvara põgus ülevaade Krista Fischer Statistikatarkvara kategooriad Võib jagada mitut moodi: Tarkvara,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode] Biomeetria 2. loeng Lihtne lineaarne regressioon mudeli hindamisest; usaldusintervall; prognoosiintervall; determinatsioonikordaja; Märt Möls martm@ut.ee Y X=x~ N(μ=10+x; σ=2) y 10 15 20 2 3 4 5 6 7 8

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marek Alliksoo Export Sales Manager 01 November 2018 Targa linna lahendused linnaplaneerimises Tark linn Tark asjade internet (Tark Pilv) Tark automatiseeritus Tark energia Tark juhtimine Tark kodanik

Rohkem

sojateadlane_4.indd

sojateadlane_4.indd KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE PÕHIKURSUSTE KADETTIDE KOGEMUSED, USKUMUSED JA ETTEPANEKUD SEOSES NUTIVAHENDITE KASUTAMISEGA ÕPPETEGEVUSES 1 Triinu Soomere, Liina Lepp, Marvi Remmik, Äli Leijen Võtmesõnad:

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urmas Kvell Riivo Talviste Gert Palok Juhendaja: Mare Vähi

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

loeng2

loeng2 Automaadid, keeled, translaatorid Kompilaatori struktuur Leksiline analüüs Regulaaravaldised Leksiline analüüs Süntaks analüüs Semantiline analüüs Analüüs Masinkoodi genereerimine Teisendamine (opt, registrid)

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt Tarkvaraarendusprotsess Lektor Oleg Mürk olegm@webmedia.ee Webmedia AS www.webmedia.ee Teema Mille poolest erineb üksinda programmeerimine mitmekesi tarkvaraarendamisest? Mitmekesi programmeerimine Mitmekesi

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem