Saaremaa. Eesti PiMMeste Seltsi. Matmise-Kassa -*8 - Kuresaares. Tliiütud T, i'iiro'i triififoja*, Kohtu uut ,

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Saaremaa. Eesti PiMMeste Seltsi. Matmise-Kassa -*8 - Kuresaares. Tliiütud T, i'iiro'i triififoja*, Kohtu uut ,"

Väljavõte

1 Saaremaa Eesti PiMMeste Seltsi Matmise-Kassa -*8 - Kuresaares. Tliiütud T, i'iiro'i triififoja*, Kohtu uut ,

2

3 Alguskirja pääle on kirjutatud: See põhjuskiri uu Liiwimaa lubermangu seltside jn ühisuste registrile üles wõetud 22. märtsil 1907 a. Kuberner 2 w egintsow. Saaremaa Eesti Pollumceste Seltsi Matmise-Kassa Kuresaares. Triilitud T, Liiw'i triififoja*, Kohtu uni ,

4

5 I Kassa eesmark. 8 l. Saaremaa Eesti Põllumeeste Seltsi Mntmise-Kassa eesmalt un oma ärasurnud liikmete matmise tarwis ühckorralist abi auda,. Aassa liikmed, nende õigused ja kohused Kassa liikmeteks wõetakse meeste- ja naesterahwad igast seisusest wastu, kes weel 50 aastat wanad ei ole ja kellel hää terwis on. Kassa liikmeks saamisel on Saaremaa Eesti Põllumeeste Meltsi liikmetel eesõigus. Tähendus, Need tingimised ei täi mitte Kassa asutajate liikmete kohta. 3. Kes kassa liikmeks soowib saada, peab selle üle Eestseisusele kirjalikult awaldama, oma seisuse, nime ja liignime üles andma, ning tunnistuse oma wanusc ja tarwilisel korral ka terwise üle sisse andma.,^assa liikmeks Wastuwõtmise küsimused otsustab Eestseisus, kaebtused aga Eestseisuse pääle selle üle, tui teegi liitmets ei ole wastu wõetud, otsustatakse lõpulikult kinnise hääletamise läbi pääkoosolek poolt.

6 4 4. Iga liige on kohustatud Eestseisusele oma elukohta üles andma ja elukoha muutmise iile igakord teatama. Liikmed, kes Kuresaare linnas ei ela, peawad omal linnas woliniku pidama, kes nende eest käiki selle põhjuskirja nõudmisi täidab, Wolitirjad antakse Eestseisuse kätte, kes uende wastu wõtmise üle kwittungi wälja annab, 8 5, Kui 8 määratud kassa liikmete arw täis on, siis kirjutatakse need, kes weel Kassa liikmeks soowiwad astuda, korra järele landidatide nimekirja üles, kiis juures nad igaüks 50 kop, peawad maksma. Kui keegi Kassa liikmetest ära sureb ehk wälja astub, siis Wõetakse kaudidadid järge mööda uuteks liikmeteks wastu, ja nimelt seda mööda, millal teegi soowi on awaldanud Kassa liikmeks heita. Awalduse juures maksetud 50 kop. arwatakse Kassa liikme' poolt maksetawa sisseastumise raha hulka ( 9) Abielu paar loetakse sisseastumise, kui ka määratud liikme maksude maksmise juures üheks liikmeks: surma korral maksetakse aga matmise abiraha, niihäästi mehe, kiii ta naese matmise tarwis täielt kummagi jaoks wälja, 8 7, Liikmed, kes Kassa juhatuse oma pääle on wõtnud, ei saa, pääle kirjatoimetaja (8 24), mingisugust tasumist klassa liikmete arw ei wõi mitte üle,121 olla.

7 .) 9. Maija liikmeks astudes maksab igaüks 1 rubla j»kseastu»lse rahu ja saab trükitud põhjuskirja. I. Aassa Kapital. Kassa lapini! koguneb: 1) liikmete sisseastumise rahast (8 &) ' 2) kaudidaiide sissekirjntamise maksust ( 5); 8) liikmete matsudest surma kordadel; 4) trahwirahqdest (13) ja.">) Kassa kapitali protsentidest. 8 >l. Ühe Kassa liilmc cl)l tenia abikaasa surma korral maksawad teised Kassa liikmed, pääle ärasurnud liikme elusse jäänud abikaasa, Kassasse üts rubla kolme nädala jooksul, sellest päewast arwates, millal Eestseisus teatust liikme surma üle katte sai..'«tui kaks ehk rohkem liidet ühel ajal on surinid, siis määratakse igaühe surmakorra matsude äramalsmise tarwis iseäralised tähtasad, ja uimelt! esimese torm tarwis kolmeuädaliuc, aga iga järgmise maksukorra tarwis kaheuädaline tähtaeg. * 12. Koit maksud maksetakse Eestseisuse liikme kätte, kes ztassa rahaasju toimetab; raha wastuwõtmise üle antakse nimetatud Eestseisuse liikme poolt allakirjutatud kwiitung wälja, Kui pärast 11 tähendatud tähtaega raha ära ei ole maksetud, siis langeb hooletu maksja 25 kop. sumuse

8 e trahwi alla ja temale saadetakse Eestseisuse poolt selle üle kirjalik meelde tuletus. Kui aga siisgi pärast kahte xädalit liikme maksu ära ei makseta, siis heidetakse korratu maksja Kassa liikmete arwust wälja. IV. Matmise aöiraya Matmise abiraha maksetakse Kassa poolt järgmise korra järele wälja: kes korda n n H maksnud n n «saab 40 n n n n,, Liige, kes 80 korda maksnud on, wabastatakse edaspidistest matsude maksmisest ja temale jääwad köit õigused matmise abiraha saamiseks; tema asemele wõib aga uus liige Kassasse astuda.

9 7 16. Mui leegi prinahtlituli kassast wälja astub eht liikmete arroast wälja heidetakse, siis on temal õigus kõike sisse maksetud raha tagasi saada. Tee raha antakse aga pärast tema surma ilma protsentideta nende tema perekonna liikmete katte, kellel õigus on seda raha saada. Tähendus, Sisseastumise raha ei makseta milgil tingimisel tagasi. Raha, mis tandidatide fissekirjutamise korral maksetakse ( 0), ci anta mitte kandidadia sel juhtumisel tagasi, kui tema ise mitte Kassa liikmeks ei soowi heita, Mui aga kandidat mõne muu wea pärast ei ole Kassa liikmeks wastu wõetud, siis maksetakse nimetatud raha temale tagasi Kui Sta$\a liikme lesk pärast mehe surma Kassaliikmeks soowib jääda, siis peab ta selle üle kirjalikult Kassa eestseisusele kahe nädala jooksul teatama ja endisel kombel liikme maksusid maksma. Matmise abiraha, mis tema pärijatele wälja maksetakse, arwatakse sellest ajast, millal tema mees Kassa liikmeks astus Kui Kassa liige naese wõtab, siis on ta tema naese! õigus matmise abiraha saada ja nimelt selle järele, mitu korda tema mees pärast, Kassa liikmeks astumist Kassasse liikmemaksu on maksnud Kui Kassa liige teist korda abielusse astub, siis maksab lesl mees oma teise naese ja lesk naene oma

10 H teise mche eest &H rubla sisseastumise raha ( 9). 8ureb teine «ees ehl teine naene ära, kes Kassa liikmeks oliwad kirjutatud, siis arwatakse matmise abiraha selle järele, mitu kurda liikmemaksu pärast surnu.^assa liikmeks astumist maksetud uu. Tähendus. See määrus täib ka nende kohta, kes 15 järele seatud maksudest wabastatud on, Kassa liikmete poolt Kassasse maksetawaa maksusid, kui ka matmise abiraha ei wõi mi»gisuguste kõrwaliste nõudmiste tasumiseks kinni panna, mis mitte Kassa eesmärgiga kokku ei käi. 21 Matmise abiraha maksetakse surnud liikme perekonnale, ehk tema abikaasale wälja, aga kui neid ei ole, lema pärijatele, mitte hiljem kui 24 tuum jooksul pärast seda, kui Eestseisus liikme surma üle tunnistuse on saanud. Muudel sugulastel, kohtu poolt lahutatud abikaasal, nõnda sama surnu wõlanõudjatel ei ole mingisugust õigust matmise abiraha pääle. See liige, kellel naist, meest ega lapsi ei ole, peab Eestseisusele kirjalikult teäda andma, kelle katte pärast tema surma abiraha peab wälja maksetama- kui niisugust awaldust pole autud, siis peab Eestseisus teda tema seisuse kohaselt, maha matma. Matmise kulud ei wõi aga mitte suuremad olla, tui abiraha, mis teniale Kassasse maksetud liikmemaksu kordade järele tuleb. Kui aga matmise abiraha matmise tuludest suurem ou, siis läheb ülejääk Kassa hääks.

11 9 Tähendus, Kui mitu sugulast alauewal joonel Dii, siis wõib Eestseisus matmise abiraha ühe uende tätte anda, ilma et temal selleks teiste pärijate poolt usalduse kirja oleks, $ 22. Matmise abirahast, mis niisuguse liikme surma korral wälja maksta tuleb, kes surma päewal Saaremaa Eesti Põllumeeste Seltsi liige ei oluud, wõetakse nimetatud Seltsi kasuks taks protsenti maha. V. Aassa walitsus. 23. klassa asju toimetawad: a) Eestseisus ja b) Kassa liikmete Pääkoosolekud, A. Eestseisus. 24. Kassa Eestseisuses on kuus liiget, kes Pääkoosolekul niisuguste liikmete seast, kellel Kassa walitsuses mingisugust muud ametid ei ole, 3 aasta pääle walitakse, kus juures igal aastal Eestseisuse liikmetest kaks liiget wälja astuwad, esimesel kahel Kassa tegewuse aastal loosi järele, aga pärast ametisse astumise wanaduse järele. Kui keegi Eestseisuse liige peaks ära olema, ehk enne walimise aega Kassast wälja astuma, siis walitakse selleks selsamal kombel ja sellesama tähtaja pääle nendele kolm kandidata Eestseisusest wälja astuwad liikmed ja nende kandidadia wõiwad

12 lo uuesti walitud saada, lui nad selleqa usus on. Eestseisuse liitmcd waliwad eneste seast esimehe (les ka päälvosoleluid juhatab), abiesimche, kirjatoimetaja ja kolm liiget kassa arwete ja raha asjade toimetamiseks, Et Eestseisuse otsused makswad oleksiwad, peawad koosolekust kõige wähem kolm eestseisuse liiget eht nende asetäitjat kandidat! osawötma. Täheudus. Igaüks Kassa liige peab Kassa ametnikuks walimise wastuwõtma, wälja arwatud need, kes mööda läinud aastal ametis oliwad. $ 26. Eestseisuse liikmed peawad Eestseisuse koosolekutest osa wõtma, Kui keegi liikmetest haiguse ehk mõnede muude lugupcetawate põhjuste pärast sunnitud on oma ametit Kassas mõneks ajaks maha jätma, siis peab ta selle üle oma tandidadile wiibimata teatama, kes siis tema asemele astub ja kõiki Eestseisuse liikme kohusid teiste liikmetega ühesugusel õigusel täidab. Eestseisuse kohused on: $ "27. 1) Liikmemaksude wastuwõtmine; 2) Matmise abiraha Kassast wäljamaksmine; 3) Liikmete ja tandidatide nimekirja walmistamine; 4) Kassa sissetulekute ja wäljaminekua raamatute pidamine: õ) Pääkoosolekute kokkukutsumine, ja

13 11 tt) Aasta-aruannete walmistamine Kassa tegewuse üle ja Kassa kasude eest hoolitsemine selle põhjuskirja määruste järele, '28. Kassasse sissemaksetud raha, mida mitte kohe pole tarwis wälja anda, hoitakse Pääkoosolek» otsuse järele Ühes lreditasittuses alal, eht selle eest muretsetakse, sellesama koosoleku otsuse järele, riigi ehk era wäärtpaberid, mis riigiwalitsuse poolt kindlustatud on, $ 29. Kassa puhas raha ja wäärtpaberid, pääle selle raha, mis igapäewaseks wäljaauneteks tarwis on, hoitakse tulekindlas kohas iseäralises kapis eht laekas, kolme luku taga, mille wõtmed Eestseisuse liikmete käes ou, iga ühe käes üts wõti. Kapp ehk laegas wõib ainult Eestseisuse liikmete ehk nende asetäitjate laudidatide juuresolemisel lahti tehtud saada, $ 30 Kahju eest, mis ühe Eestseisuse liikme läbi Kassale sünnib, wastutawad köit Eestseisuse litmcd ühes koos. Igaüks Eestseisuse liige saab, kui ta ametist lahkub, uue Eestseisuse käest pärast Kassa rewideerimist selle üle kwittungi, et Kassal tema wastu selle aja kohta, millal ta Eestseisuse liikmeks oli, mingisuguseid nõudmisi ci ole. Pärast niisuguse kwiitungi saamist on wälja astunud Eestseisuse liige Kassa asjus kõigist wastutusest waba, Pääkoosolek määrab igal aastal, Eestseisuse poolt ettepandud eelarwe järele, teatama summa Kassa walit-

14 12 su se kuludeks, Eestseisus ei wõi ilma Piiükoosoletu Ivata midagi wälja anda, mis mitte eclarwes ära tähendatud ei ole, $ 82..Staösa ja sissetulekute ning wäljaminelute raamatute rewideerimisea walitakse pääkoosolekal Rewisioni Kommisjon nende liikmete seast, kellel lassawalitsuse asjus mingisugust ametit ei ule. Pärast Kassa ja raamatute rewideerimist annal' Rcwisioni Konnnisjun selle järelduste iile Pääkoosolekale teada, B. Pääkoosolek» d. 33. Harilikud Pääkoosoleknd peetakse üks kord aastas Küüula kuus, aga erakordsed koosolekud kutsutakse lhestseiiuse poolt tarwiduse järele kokku neil julunmisiel, mida mitte edasi liiktada ei wõi ja mis Eestseisuse wõimupiirist üle käiwad, aga nõndasama ka Newisioni Kommisjoni ettepaneku ehk mitte wähem, kui 10 osa liikmete nõudmise pääle, Harilikkudel Pääkousolekutel waadatatse Eestseisuse aasta aruanne ja Rcwistoni Kommisjoni teadaandmine rewideerimise järelduste üle läbi, määratakse tarwilik summa Kassa tuludeks, ja toimetatakse Eestseiinse liikmete Rewisioni Kommisjoui walimisi. Tähendus 1, Pääkoosolek! poolt wastu wõetud aasta aruanne trükitakse Liiwimaa Kubermangu Ajalehes ära ja saadetakse Kuberneri läbi, Wene keeles, kahes eksemplaris, Sisemiste asjade Ministeriumi majanduslisesse jaoskonda, >3mna samasse jaoskonda saadetakse 7 eksemplari põhjuskirjast, kui see wenekccles saab trükitud;

15 !'! Kasso aasta aruanne wõid ta Pääkoosolelu Äranägemise jnrctc teistes ajalehtedes äratrükitud saada. Tähendus 2, Maakoosolekul wõiwad ainult need küsimised läbirääkimise alla tulla, mis toosolctu kutsetes on tähendatud ja millel vtje» kohene tähendus põhjuskirjaa äramääratud Kassa tegewuse kohta on. $ 34. Pääkoosolek» otsustamise alla käiwad: B) nende küsimuste otsustamine, mio Eestseisuse wõimu alla ei täi: b) ettepanekute lädiwaatamiue põhjuskirja muutmise eht täiendamise üle: c) liikmetele liikmemaksu maksmise kergenduste andmise otsustamine: (1) Eestseisuse ja lassaliitmete wahel tõusuud tülide lädiwaataminc: e) ettepanekud Kassa tegewuse lõpetamise üle, 35. Päätoosoleku ja tiestscisuse koosoleku otsused kirjutataksc protokolli raamatusse. $ 36. Pääkoosolek» päewa, koha ja otsustamise alla tulewate asjade üle antakse üleüldiselt teada, kõige wähemalt 8 päewa enne koosolekut ja selle üle teatatakse ka kohalisele politsei ülemusele Päätoosolctutest osa wõtta eht mingisugustessc ametitesse walida ei lubata mitte: a) tegewas teenis-

16 n tuses olewaid alamaid wäeteenijaid ja jiinliid; h) neid, kellel õigused kohtu poolt kitsendatud on ja d) alaealisi. 38. Ettepanekud põhjuskirja muutmise ehk täiendamise üle pannakse, tui need Pääkoosolek!! poolt wastu wõetud, 3tiigi»alitsnsel«seatud kolial kiuuitamisets ette, Niihästi harilikud tui ta erakordsed Pääkousolckud on makswad, kui nendest kõige wähemalt pool hääleöiguslistest lassaliikmetest osa wõtab, pääle nende koosolekute, mis põhjuskirja muutmise, täiendamise eht Kassa lõpetamise tarwis koktu kutsutakse, milleks "/,, kõigist hääle öiguslistest kassaliikmctest toos peab olema, Z 40. Kui Pääkoosulekut sellepärast mitte ära pidada ei wõi, et 89 määratud arw liikmeid kottu ei ole tulnud, siis tähendatakse iihc nädali pärast uus koosolek, mis selle pääle waatamata, kui palju liikmeid tokku tuleb, makswaks^ peetakse mille üle kõigile kassaliikmetele koosolekusse kutsumise juures teada antakse. Niisugusel koosolekul wõiwad ainult need küsimused labiwõetud saada, n»is pidamata jäänud koosolekul ette pidiwad tulema, 8 41, Koil asjad otsustatakse Pääkoosolelul koosolijate liikmete lihtsa hüüleenamuse järele, pääle küsimuste, mis lassaliikmetc wäljaheitmisc, põhjustirja muutmise eht täiendamise ja Kassa lõpetamise kohta käiwad mille otsustamiseks koosolijate liikmete 3 /«häälernamus tarwis läheb. Kui hääli lihtsa hääleandmise juures ühe palju un, siis teeb esimehe hääl otsuse.

17 I Päätoosolckute otsused on niihästi koosolekul olijate kui tn puuduwate liikmele kohta makswad, Tülid Eestseisuse ja knssaliikmete wahel, tui ka nende wahel, kellel õigus uu abiraha saada, otsustatakse lõpulikult Pääkoosolek»! ära, VI. Aassa lõpetamine. 44. Kui liikmete puuduse ehk mõne muu põhjuse pärast Kassa tuleb kinni panna, siis lõpetatakse tegewus Pääkoosolek» otsuse järele, millest '/«hääleõiguslistest liikmetest osa peab wõtma, osawõtjate liikmete % häälte enamusel. Niisugusel juhtumisel saab iga liige lõik tema poolt maksetud liikmemaksud tagasi ja kui Kassa seis seda lubab, ka niipalju, kui tema, ehk tema abikaasa sissemaksetud liikmemaksu järele surma korral oleks saama pidanud, ehk üks osa sellest summast, Kassa kapitali suuruse järele. Kui pärast kõige matmise abiraha wäljamaksmist weel raha üle jääb, tarwitatakse see, kubermang» Walitsuse poolt kinnitatud Pääkoosolek otsuse järele ära. Kui aga raha nii wähe on, et kõiki liitmemalsusidgi ci saa wälja maksta, siis on igal liikmel õigus ainult niipalju tagasi nõuda, kui palju.^tassa puhta raha jagamisel maksetud liikmemaksude summa järele tema jao pääle tuleb. 45. Kassa tegewus wõib ta Kuberneri poolt temale seäduse (CT. 32,1, T. CB. 3.IK. 06m. Ty6. y<ip. H3j.

18 ) läbi antud õiguse põhjusel seltsisi kinni panna, kui nendes midagi riigikorra, sclskonna rahu ja kõlbluse wastalist ette tuleb. Kui aga Kuberner mõne 1111,11 põhjuse pärast tarwiliseks arwaks Kassa tegewust ära lõpetada, siis paneb ta sellest Sisemiste Asjade Ministeriumilc hääks arwamiseks ette, 46. Kassa lõpetamise üle kuulutatakse Walitsuse Teatajas ja kohalises kubermangu ajalehes ja antakse Liiwimaa Kuberneri läbi, Sisemiste Asjade Ministeriumile teäda. ^*>=*>=*3**>i>

19 Kuupäew. i M s ta ii r ii ii b lii ni e t e nimed Rbl, "> 8 9 H) 1 i! _> l.'i 14!,'> 16

20 Kuupäew, M A rasurnud liikmete ni ni cd. IN 1!)

21 Kuupäew. Xi Ä raj urn ii b liit'me te nimed. Rbl, f to 4J (

22 Kuupäew, 58 Ärasurnud liikmete uimed. 9ttl. 41) ^ 50 5! l ! lil) «il

23 Kuupäew, NS Ä > a) >i r u il d lii! metc nimed Nbl, 6Õ o r, 77 7s 79 80

24 Kuupäew. n Ärasurnud liikmete nimcb. Rbl, Sl Ml !)-. 96

25 Kuupäew, N mu LO] Ä rn i itr n ii b lii f m ete ni ni eb Ul (IS

26 ,4 1-/f3-o36 Kuupäew, :.Ni N rasurnud liif moto» i meb. Rbl il.-; , l I; us 119! T20 ', EESTI ^ RAHVUSRAAMATUKOGU

27

28 t S"C.. "?f3

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr. 12. 1921. a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste ajutise wäljakuulutamise korra kohta tagasiwõtmine.

Rohkem

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910)

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910) Peterburi Teatajas 1909 ja Pealinna Teatajas 1910 avaldatud kirjad Eesti- Haginskist. Kirjasaatjad o., ne. ja J.L. (oletan, et J.L. võis olla Eesti-Haginski kooliõpetaja Jüri Lossmann). Põhja-Kaukaasia:

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

ш %tf Juhatus mill teel ja kus wõimalik on: mõisa walitlejatcks, aiapidajateks, juustu meistriteks, raudtee meistriteks, masnnistiteks, konduktoriteks

ш %tf Juhatus mill teel ja kus wõimalik on: mõisa walitlejatcks, aiapidajateks, juustu meistriteks, raudtee meistriteks, masnnistiteks, konduktoriteks ш %tf Juhatus mill teel ja kus wõimalik on: mõisa walitlejatcks, aiapidajateks, juustu meistriteks, raudtee meistriteks, masnnistiteks, konduktoriteks, trükimeistriteks ja lehnikerideks õppida. -ьн Н+

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

A I5~l$ «Ct2> -«CöK <i>. -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;<Е>;'чС>> -«a>; <3>i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutan

A I5~l$ «Ct2> -«CöK <i>. -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;<Е>;'чС>> -«a>; <3>i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutan A I5~l$ «Ct2> -«CöK . -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;;'чС>> -«a>; i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutanud Z. Fcpili. Т kartus 188'). Trülitud K. A. Hermann'!

Rohkem

Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913)

Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913) Peterburi Teatajas aastatel 1911 1913 ilmunud kirjasaatja Maur-Ferrman i teated Abhaasiast Estonia asundusest. Teadete sageduse põhjal võib seda pidada ka omalaadseks Estonia küla kroonikaks nendel aastatel.

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22.

Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22. Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22. juunil 1997. a. Võrus sõlmitud asutamislepinguga.

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga.

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. Aboni üks karjapoiss ja Iron tema saatja, reisiwad Eterimaale. Salsa leelest

Rohkem

Tartu Noortekoori kodukord 1. Üldsätted 1.1. Tartu Noortekoori (edaspidi TNK) tegevuse eesmärk on toetada kultuurilisi huvisid ning rahvuskultuuri tra

Tartu Noortekoori kodukord 1. Üldsätted 1.1. Tartu Noortekoori (edaspidi TNK) tegevuse eesmärk on toetada kultuurilisi huvisid ning rahvuskultuuri tra Tartu Noortekoori kodukord 1. Üldsätted 1.1. Tartu Noortekoori (edaspidi TNK) tegevuse eesmärk on toetada kultuurilisi huvisid ning rahvuskultuuri traditsioonide säilimist, anda muusikaalaseid oskusi ja

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC

Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC 3 indmõisianis (fl eadnud Em. Gutmann. Sõnade tähendus; Pahemalt

Rohkem

A 19?9

A 19?9 A 19?9 / f M M ^ Il tj O A Pulma jutt Teine armuke. Alssintt. Kirjutanud J. F. N Ji;o3BOJieHO II,eH3ypo». Äepnn., 22. AßrycTa 1887 r. 341/6 Aombi Rein rüipas wähä õlut. Aega mööda õppis ta ka sõprade seltsis

Rohkem

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: ..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' ' /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R Grünfeldt: 'Sügis. Hanns Heinz Eweirs: Rahwas sõjariistus.

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 5.4.2 IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimusi vastaja leibkonna kohta. Lugege tekst kõvasti ette.

Rohkem

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t -*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte tuluga, 1891. i:.v.i..1 «i ' "''»."" VasKu lus iga hommiku

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf aotleja foto 4 x 5 cm Siseministri 18.12.2015 määrus nr 74 Siseministri18.12.2015. aasta määruse n1-1/74 odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes

Rohkem

Ilmub kaks korda tuus Toimetus ja talitus: R Tallinn, Kaarli tän. nr. 8. "«ju malewa staap tel. 451=91, Tellimise hind aastas: iikfuste wiisi ži 50 sn

Ilmub kaks korda tuus Toimetus ja talitus: R Tallinn, Kaarli tän. nr. 8. «ju malewa staap tel. 451=91, Tellimise hind aastas: iikfuste wiisi ži 50 sn Ilmub kaks korda tuus Toimetus ja talitus: R Tallinn, Kaarli tän. nr. 8. "«ju malewa staap tel. 451=91, Tellimise hind aastas: iikfuste wiisi ži 50 snt. Üksikult - ä 1 lv. Harjulane Ne. 14. Kuulutuste

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu : 1. Riigikogu esimehe walimine. 2. Riigikogu juhatuse liigete walimine. 3. Wabariigi Walitsus

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu : 1. Riigikogu esimehe walimine. 2. Riigikogu juhatuse liigete walimine. 3. Wabariigi Walitsus RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr. 1. 1921. a. Sisu : 1. Riigikogu esimehe walimine. 2. Riigikogu juhatuse liigete walimine. 3. Wabariigi Walitsuse terwitus. 4. Terwituste ettekandmine. Riigikogu awamise

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

A diso

A diso A diso JtW* J V F "Ч Raamat 6 tunniga lugema õppimiseks. ( irnc õpetust sõnad: Õpetajale" läbilugeda. -щщр- Tallinnas, 1910. &. Gebert'i trükk. L ^ ^ J ENSV ТА Kirjandusmuuseum«Arhiivraamatukogu / 1 al

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

', *&* 4 V ' # * * * M. v ^a»' &*KJ 7Ö6 1 V *. * * >

', *&* 4 V ' # * * * M. v ^a»' &*KJ 7Ö6 1 V *. * * > ', *&* 4 V ' # * * * M. v ^a»' &*KJ 7Ö6 1 V *. * * > 2;

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll (12.03.2019) Tallinn 19.03.2019 nr 26-6/19-0137/2283 Algus: 14.30 Lõpp: 16.10 Juhatas: Helena Lepp Protokollis: Alar Teras ja Helena Kõrge Võtsid osa: Puudusid:

Rohkem

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 Vastu võetud 07.05.2003 nr 16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999,

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL

TARTU ÜLIKOOL TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND ERAÕIGUSE ÕPPETOOL Liina Kruglova LAHUTATUD ABIKAASA ÜLALPIDAMINE Bakalaureusetöö Juhendaja: T. Göttig, L.L.M. Tallinn 2013 Sisukord SISUKORD...2 SISSEJUHATUS...3 1. LAHUTATUD

Rohkem

Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p

Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p QrcknMdt. Häda. Wilhelm Lobslcn: Saar* ÕpclajQ. Lconardo

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

Saaremaa Maleva TOIMETUS JA TALITUS Kuresaar, Saaremaa Maleva Staap, kõnetr. 1. KUULUTUSTE HIND: Kuulutuse küljel 3 s. mm. esimesel» 8s., teksti osas

Saaremaa Maleva TOIMETUS JA TALITUS Kuresaar, Saaremaa Maleva Staap, kõnetr. 1. KUULUTUSTE HIND: Kuulutuse küljel 3 s. mm. esimesel» 8s., teksti osas Saaremaa Maleva TOIMETUS JA TALITUS Kuresaar, Saaremaa Maleva Staap, kõnetr. 1. KUULUTUSTE IND: Kuulutuse küljel 3 s. mm. esimesel» 8s., teksti osas 10 s. Tea 8/9. (172/173.) 21. märtsil 1936. Ilmub kaks

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

ESL_PÕHIKIRI_

ESL_PÕHIKIRI_ EESTI SUMOLIIDU PÕHIKIRI I ÜLDSÄTTED Eesti Sumoliit (ametliku lühendina ESL, edaspidi kasutatud Liit) on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid

Rohkem

Suhhumi eestlaste laulupeo ringvaade ajalehes Virmalised (1914)

Suhhumi eestlaste laulupeo ringvaade ajalehes Virmalised (1914) Nr. 18. WIRMALISED 139 Uue-Athos'e klooster (Новый Аѳонъ) Suhumi lähedal Kaukasuses. Eesti asunduste juubeli-laulupidu puhul. Suhum, üleüldine waade. Eesti asunduste laulupidu koht. Kaukasia ja tema

Rohkem

Tfijf"j Jt ia 6$<*;

Tfijfj Jt ia 6$<*; Tfijf"j Jt ia 6$

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO Vt. Tõnissoni ABD-manmt. bdeghiklmno prsftuwäoöü ABDEGH IKLMNO PRSTU ~?? A O OU Trükitud M. 3Vnisfon'i luluga. üeiatatt Ä03BOJieHo n,eh3ypoio. Pnra, 16-ro

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3,

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3, IMO 000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, 19. 0. aprillil 000. a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a, a 3, a 4, a 5. Paneme tähele, et (a 1 + a + a 3 a 4 a 5 ) (a

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

Mälumäng Vol 3.

Mälumäng  Vol 3. Mälumäng Vol 3. 1. Mis linnu pilti on kujutatud 1993. aasta Soome 10-margasel metallmündil? a. Teder b. Lumekakk c. Laululuik d. Metsis Õige vastus d. Metsis 2. Millega kogus tuntust Külli Kersten Tartumaalt

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

MAANÕUKOGU Protokoll nr. 57. Koosolek 13. oktoobril 1917 kubermangu lossi Valges saalis, Tallinnas, Toompeal. Koosolek kell 5 p. 1. Koosolekust võtava

MAANÕUKOGU Protokoll nr. 57. Koosolek 13. oktoobril 1917 kubermangu lossi Valges saalis, Tallinnas, Toompeal. Koosolek kell 5 p. 1. Koosolekust võtava MAANÕUKOGU Protokoll nr. 57. Koosolek 13. oktoobril 1917 kubermangu lossi Valges saalis, Tallinnas, Toompeal. Koosolek kell 5 p. 1. Koosolekust võtavad osa 36 nõunikku: Hans Eoos, Jul. Seljamaa, K. Saral,

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem