ortodondi kutse orthodontist

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ortodondi kutse orthodontist"

Väljavõte

1 RESIDENTUURI PROGRAMM ORTODONTIA ERIALAL 1 PROGRAMMI NIMETUS Ortodontia Kood 2706 EESTI JA INGLISE KEELES Orthodontics 2 ÕPPEASTE Residentuur 3 VALDKOND Tervis ja heaolu 4 ERIALA Ortodontia 5 ÕPPEASUTUS Tartu Ülikool 6 ÕPPEKAVA HALDAJA Meditsiiniteaduste valdkond 7 NOMINAALNE ÕPPEAEG 3 aastat 8 ÕPPETÖÖ VORM Päevane õpe 9 ÕPPETÖÖ KEEL Eesti keel 10 ÕPIVÄLJUNDITE erialakirjanduse lugemiseks vajalik inglise keele oskus SAAVUTAMISEKS VAJALIKUD TEISED KEELED 11 ÕPPEKAVA VERSIOON 2022/ KINNITAMINE 1. Valdkonna nõukogus Ülikooli senatis VASTUVÕTUTINGIMUSED 1. Residentuuri võetakse konkursi alusel vastu isikuid, kes on registreeritud EV Terviseameti tervishoiutöötajate registris ja kes on lõpetanud: a. Tartu Ülikooli hambaarstiõppe, olles immatrikuleeritud hambaarstiõppesse 1997/1998. õppeaastal või hiljem; b. Tartu Ülikooli hambaarstiõppe ja internatuuri, olles immatrikuleeritud hambaarstiõppesse enne 1997/1998. õppeaastat või c. kellel on vastav välisriigis omandatud kõrgharidus. 2. Konkursitingimused määratakse residentuuri eeskirjas. 14 RESIDENTUURI ÜLDEESMÄRGID 15 ERIALAPROGRAMMI STRUKTUURI LÜHIKIRJELDUS 16 ANTAV KVALIFIKATSIOON/ KRAAD 17 NÕUDED ÕPPEPROGRAMMI LÕPETAMISEKS Residentuuri üldiseks eesmärgiks on viia arst-residendi teadmised ja praktilised oskused iseseisva hambaarsti eriarstina, ortodondina, töötamise tasemele. Omandatav haridus võimaldab asuda tervishoiusüsteemis tööle ortodondina. Ortodontia residentuur toimub 3-aastase õppena, kokku 33 kuud, millele lisandub 3 puhkusekuud. Õpe koosneb praktilisest ja teoreetilisest koolitusest. Igale arst-residendile koostatakse individuaalne õpingukava, lähtudes alljärgnevast: 1. Praktiline koolitus a. ortodontia alase praktilise koolituse tsükkel minimaalne summaarne kestus 22 kuud b. teised kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid minimaalne summaarne kestus 11 kuud 2. Teoreetiline koolitus 18 EAP mahus ortodondi kutse orthodontist Residentuuri programmi läbimine täies mahus ning lõpueksami edukas sooritamine. Residentuuri vältel peab arst-resident läbima

2 18 LÕPETAMISEL VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID 19 LÕPUDOKUMENTE VÄLJASTAV KÕRGKOOL 20 RESIDENTUURI ÕPIEESMÄRGID (õpiväljundid ehk omandatavad/ arendatavad/erialased teadmised ja oskused, üldpädevused jms) kõik kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid, sooritama kõik teoreetiliste teadmiste arvestused, esitama kirjaliku lõputöö ja haiguslood. Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus ja akadeemiline õiend Tartu Ülikool Residentuuri programmi läbinud arst-resident: - on võimeline osutama ortodontia erialal kvaliteetset arstiabi, mis on vastavuses arstiteaduse uusimate saavutuste ja kõrgete eetiliste standarditega; - omab arstikutsele vajalikke hoiakuid, küllaldasi erialaseid teadmisi, oskusi ja kliinilist kogemust; - tunneb ja järgib teaduseetika ja meditsiinieetika ning tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid; - soovib oma tegevusega kaasa aidata nii meditsiini valdkonna kui ka arstiteaduse arengule; - tunneb oma erialalise kompetentsuse piire ning oskab meditsiinisüsteemis kaasata optimaalselt teiste erialade arste ning teisi tervishoiuspetsialiste patsientide probleemide parimaks lahendamiseks; - orienteerub Eesti tervishoiukorralduses ja vastavas seadusandluses; - oskab teha koostööd patsientide lähedaste, sotsiaalsüsteemi jm. tugivõrgustikega; - omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi ortodontias kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja uurimismeetoditest; - suudab edastada meditsiinilisi teadmisi ja nende põhjal tehtud järeldusi nii patsientidele, kolleegidele kui ka avalikkusele; - teadvustab vajadust jätkata ortodontiaalaste teadmiste ja oskuste täiendamist edaspidise professionaalse karjääri jooksul täiendusõppe abil ning on valmis elukestvaks õppeks; - suudab iseseisvalt diagnoosida ning ravida erinevaid hambumusanomaaliaid lastel, täiskasvanutel ja kombineeritud anomaaliatega patsientidel; - oskab määrata uuringute ja ravi prioriteedid, hinnata erinevate ravivõimaluste tulemuslikkust ning riske; - oskab leida, interpreteerida ja rakendada teaduspõhiseid andmeid; Residentuuri kohustuslike praktilise koolituse tsüklite õpiväljundid: Ortodontia

3 - võtta anamneesi ja teostada põhjalikku kliinilist vaatlust; - määrata harjumuslikku ja funktsionaalset oklusiooni ning lõualuude erinevat vahekorda; - hinnata pehmete kudede funktsionaalse komponendi mõju dentofatsiaalsele morfoloogiale; - registreerida hambumust ja kokku panna mudeleid artikulaatoris; - teha häid suusiseseid ja suuväliseid fotosid; - määrata esialgset diagnoosi ja klassifitseerida anomaaliat patsiendi vaatluse järgselt; - määrata detailsemat analüüsi vajadust peale patsiendi kliinilist vaatlust; - määrata täpset diagnoosi peale anamneesi võtmist, patsiendi vaatlust, mudelite -, fotode-, röntgenülesvõtete-, tsefalogrammide ja teiste andmete analüüsi; - prognoosida kasvu mõju näole ja hambumusele kui patsienti ei ravita ortodontiliselt; - oskab ennetada, diagnoosida ning ravida hambumusanomaaliaid; - oskab planeerida ja läbi viia suuri hambumusanomaaliaid ennetavaid protseduure; - määrata ravi vajadust arvestades teisi alternatiivseid ravivõimalusi - valida õiget raviplaani erinevate anomaaliate korral arvestades ravistrateegiat ja retensiooni, ravivõtteid, ravi aega ja erinevate aparaatide järjestust, prognoosi; - teostada kasvu analüüsi kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid; - määrata ravi käigus toimuvaid muudatusi ravi kriitilistes staadiumides. - omab ülevaadet ja oskab rakendada interdistsiplinaarset lähenemist hambaravi ja üldtervise seisukohast; Logopeedia/müofunktsionaalne teraapia - teab ja tunneb ära näo- ja lõualuude piirkonna funktsioonianomaaliaid; - mõistab ja teab näo- ja lõualuude piirkonna funktsioonianomaaliate tekkepõhjusi ja ravi põhiprintsiipe; - oskab hinnata müofunktsionaalse teraapia vajadust; - teab logopeedi põhilisi töövaldkondi kõne- ja kommunikatsiooni, hääle- ning neelamishäirete valdkonnas; - mõistab logopeedi/müofunktsionaalse terapeudi rolli interdistsiplinaarses meeskonnas Lastestomatoloogia - omab teoreetilisi teadmisi lapse arengust ja füsioloogilistest eripäradest;

4 - teab ja rakendab piima- ja jäävhammaste mineralisatsioonihäirete etioloogiat, diagnoosimist ja ravi; - oskab diagnoosida hammaste lõikumis-, kuju- ning arvuanomaaliaid; - oskab läbi viia hammaste röntgenoloogilist uuringut lastel; - oskab diagnoosida ja ravida kaariest piima- ja jäävhammastel; - omab teadmisi traumadest piima- ja äsja lõikunud jäävhammaskonnas; - oskab diagnoosida ja ravida hamba traumasid; - rakendab kaariese komplikatsioonide erinevaid ravimeetodeid piimahammaskonnas ja formeerumata juuretippudega jäävhammastel; - diagnoosib ja ravib parodondi haigusi lastel ja noorukitel; - diagnoosib ja ravib suus avalduvaid infektsioone lastel; - oskab kirjeldada hammaste röntgenoloogilist ülesvõtet; - teab krooniliste haiguste ja erivajadustega laste ravi iseärasusi ja arvestab nendega ravi läbiviimisel; - saab aru ja rakendab interdistsiplinaarset meeskonnatööd. Nina-kurgu-kõrvahaigused - mõistab patsiendi esmase otorinolarüngoloogilise läbivaatuse põhimõtteid; - oskab hinnata ja interpreteerida peamiste uurimismeetodite tulemusi (uneuuringud, ülemiste hingamisteede endoskoopia, audiomeetria, tümpanomeetria ning pea ja kaelapiirkonna radioloogilised uuringud); - tunneb enamlevinud kõrva-nina-kurguhaiguste sümptomatoloogiat, etiopatogeneesi, diagnostikat ja ravimeetodeid; - näeb seoseid ägedate ja krooniliste ortodontiliste ja ülemiste hingamisteede haiguste vahel (mõistab näokolju-, suu-, suuneelu-, ninaõõne-, ninaneelu-, alaneelu-, kõri- ja kaela struktuuride funktsionaaldünaamilisi ja haiguslikke muutusi ärkveloleku- ja uneajal erinevas eas inimestel); - saab aru ja rakendab interdistsiplinaarset meeskonnatööd. Ortopeediline stomatoloogia - omab baasteadmisi hambaproteeside biomehaanilisest olemusest, bioloogilisest toimest, adaptatsioonist ning valmistamise käigus; - mõistab ja oskab rakendada/maandada/ennetada hambaproteeside valmistamisega seotud riske; - oskab ja rakendab interdistsiplinaarse raviplaani ning hinnakalkulatsiooni koostamist; - oskab arvestada ja töötada hambaproteesimise sotsiaalökonoomiliste ja psühholoogiliste aspektidega;

5 - oskab valmistada eemaldatavaid ja fikseeritud hambaproteese ning parandada eemaldatavaid plaatproteese; - oskab teostada põhilisi protseduure hambaproteeside valmistamisel: diagnoosi püstitamine, raviplaani ja kalkulatsiooni teostamine, hammaste prepareerimine, jäljendamine, ajutiste struktuuride valmistamine, artiklulaatorite kasutamine ja restauratsioonide tsementeerimine/proteeside suhu sobitamine; - peab tundma erinevate patoloogiliste protsesside mõju stomatognaatsele süsteemile ja organismile tervikuna; - oskama rakendada interdistsiplinaarse ravi metoodikat erinevate patoloogiate ravimisel; - tunneb ja rakendab hambaproteeside valmistamisega seotud täiendavaid ja kaasaegseid diagnostilisi võimalusi, materjale, konstruktsioone ja hambaproteeside biomehaanilist olemust; - oskab hinnata suuõõne- ja stomatognaatilise süsteemi terviklikku seisundit seoses hammaste osalise ja täieliku kaotuse, alveolaarjätke, skeleti ja näo pehmete kudede kaasasündinud ja omandatud defektidega; - tunneb implantatsioonravi võimalusi ja riske, laste ja noorukite, samuti eakate inimeste proteetilise raviga seotud probleemistikku; oskab meeskonnatööna näha ja planeerida proteetilist ravi vajava patsiendi ortodontilist ettevalmistust Näo-lõualuude kirurgia - teab näo-lõualuude piirkonna kirurgiliste haiguste etioloogiat, sümptomatoloogiat ja ravipõhimõtteid; - oskab diagnoosida, kasutades kaasaegseid diagnostika meetodeid ja koostada raviplaani; - oskab teha operatsioone suuõõnes: eemaldada igemest väljaulatuva krooniga hammast; eemaldada hambajuurt, teostada atüüpilise hamba eemaldamist, teha lõikeid suulimaskesta; - oskab meeskonnatööna näha ja planeerida kirurgilist ravi/ortognaatset kirurgiat vajava patsiendi ortodontilist ettevalmistust; - omab ülevaadet näo-lõualuude kirurgia statsionaaris viibivate patsientide haiguse kulust; - teab ortognaatse kirurgia ravi näidustusi ja vastunäidustusi ning oskab neil teemadel patsienti nõustada; - teab erinevaid ortognaatse kirurgia meetodeid, assisteerib lõikustel; - oskab hinnata ortognaatse kirurgia ravivajadust; - saab aru ja kasutab interdistsiplinaarse meeskonnatöö põhimõtteid; - teab kaasasündinud ja omandatud lõualuude ja hambumusanomaaliatega haiguste diagnostikat, oskab vormistada raviplaani

6 21 MOODULI NIMETUS Praktiline koolitus kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid 22 PRAKTILISE KOOLITUSE SISU JA MAHT Kohustuslikud praktilise koolituse tsüklid (koos minimaalse kestvusega): Ortodontia - 22 kuud Logopeedia/müofunktsionaalne teraapia 1 kuu Lastestomatoloogia - 3 kuud Nina-kurgu-kõrvahaigused - 2 kuud Ortopeediline stomatoloogia - 3 kuud Näo-lõualuude kirurgia 2 kuud Kohustuslike praktilise koolituse tsüklite miinimumkestus on kokku 33 kuud. Ortodontia tsükkel kestab1,0 mahuga õpingute alguse kolm esimest kuud; 0,5 mahuga 24 kuud õpingute järgnevatel kuudel ja mahuga 1,0 viimased 7 kuud. Teised kohustuslikud tsüklid läbitakse paralleelselt ortodontia tsükliga. Arst-residendi kohustuseks on töö ortodondina koos juhendava ortodondiga. Arst-residendi kohustused teistes loetletud tsüklites on osavõtt eriala ambulatoorsetest vastuvõttudest koos juhendajaga. 23 MOODULI NIMETUS Teoreetiline koolitus 18 EAP 24 TEOREETILISE KOOLITUSE SISU JA MAHT Näo- ja lõualuude piirkonna funktsioonianomaaliad meeskonnatöö 3EAP Peale kursuse läbimist üliõpilane: - tunneb ära näo- ja lõualuude piirkonna funktsioonianomaaliad; - mõistab näo- ja lõualuude piirkonna funktsioonianomaaliate ravi põhiprintsiipe; - oskab hinnata ravivajadust; - saab aru interdistsiplinaarse meeskonnatöö funktsioneerimisest. Arvestuse aluseks on: - enesekontrolli testide läbimine - referaadi esitamine - haigusjuhu analüüs meeskonnatööna Näo-lõualuude ja kaela piirkonna kirurgiline ja funktsionaalne anatoomia (TÜ Bio- ja siirdemeditsiini Anatoomia osakond) 2 EAP Kirurgilise anatoomia edukalt läbinud õppija: - oskab otsida infot ja erialakirjandust kasutades endale selgeks teha anatoomilise kirurgiaga seotud probleemi anatoomilise aluse ja ravivõimalused; - tunneb pea- ja kaela piirkonna anatoomiat ja oskab kasutada peamiste struktuuride ladinakeelset terminoloogiat;

7 - on tutvunud näo piirkonna arengu ja levinumate arenguliste patoloogiatega; - on teostanud näo- ja kaela piirkonna pindmise- ja süvapreparatsiooni; - teab levinumate kirurgiliste protseduuride anatoomilisi aluseid ja võimalikke riske; - oskab arvestada näo- ja kaelapiirkonna lõigete tegemisel oluliste anatoomiliste struktuuridega; - teab hammastest lähtunud infektsiooni peamiseid paiknemiskohti, levikuteid ja levinumaid kirurgiliselt loodavaid juurdepääsuteid pea- ja kaelapiirkonna põletikulistele protsessidele; - teab pea- ja kaelapiirkonna levinumaid kasvajate tüüpe, paiknevust ja peamiseid levikuteid. Arvestuse aluseks on: - teemakohase ettekande ette valmistamine ja selle esitlemine seminaris koos küsimustele vastamisega; - aktiivne osalemine seminarides; - praktiline osalemine pea piirkonna preparatsioonil. Teadusliku kirjutamise hea tava 1,5 EAP Peale kursuse läbimist üliõpilane: - oskab selgitada teadusartiklite kirjutamise ja avaldamise vajalikkust; - mõistab artikli erinevate jaotiste funktsioone; - oskab kasutada artiklile sobivaid grammatilisi nüansse; - teab kirjastuseetikat; - oskab koostada ajakirja nõuetele vastavalt sissejuhatus, meetoodikat, tulemusi, arutelu ja järeldusi; Arvestuse aluseks on: Lõpetab vähemalt 80% allpool loetletud tegevustest: - praktilised harjutused; - aktiivne osalemine seminarides. Suu-, pea- ja kaelapiirkonna haiguste radiodiagnostika - 1 EAP Koolituse läbinud resident: - tunneb peaja kaela piirkonna haiguste radiodiagnostika põhiprintsiipe erinevates vanusrühmades; - oskab panoraamröntgenit ja koonuskiir kompuuter tomograafiat kasutades hinnata näo-lõualuude seisundit, diagnoosida ja kirjeldada: o hammaste ja koljuluude traumasid o näo- ja kaela piirkonna kasvajaid o arenguanomaaliad o odontogeenseid infektsioone

8 o o o o o temporomandibulaarliigese, luukoe, suupõhja ja lümfisõlmede muutusi periimplantiiti parodondi ja periapikaalsete kudede seisundit ja haigusi sinusiiti süljekivitõbe Arvestuse aluseks on aktiivne osalemine kõigis õppevormides Ortodontia seminarid, õppetöö läbiviimine - 6 EAP (3 aasta jooksul). TÜ hambaarstiteaduse instituut - oskab koostada seminariettekandeid ja neid esitleda; - oskab analüüsida ja esitleda teaduskirjandust; - osaleb erialases uurimistöös ; - osaleb juhendaja poolt instrueeritult üliõpilastele õppetöö läbiviimisel. Arvestuse aluseks on: - teemakohaste ettekannete ettevalmistamine ja esitlemine seminarides koos küsimustele vastamisega; - aktiivne osalemine. Ortodontia alased teemad : - hambumuse areng (normaalne ja patoloogiline) - näo kasv (normaalne ja patoloogiline) - hammaste lõualuude süsteemi füsioloogia - hammaste nihutamise ja lõualuude kasvu suunamise mehhanism - radioloogia - tsefalomeetria - materjaliõpetus - ortodontiline biomehhaanika Ortodontilised raviaparaadid: - Suust eemaldatavad raviaparaadid, nende kasutamise näidustused, aparaatide erinevad konstruktsioonid; eemaldatavate aparaatide kasutamise võimalused ja piirangud. Kuidas konstrueerida ja parandada eemaldatavat aparaati; - Funktsionaalsed aparaadid, nende kasutamise näidustused ja erinevad konstruktsioonid. Kuidas konstrueerida ja parandada funktsionaalset aparaati; - Suuvälised aparaadid, nende kasutamise näidustused ja erinevad konstruktsioonid. Peatoe, näomaskide, lõuatsikapede tüübid. Suuväliste aparaatide kombinatsiooni võimalused funktsionaalsete aparaatidega, nende kasutamise võimalused ja piirangud; - Osaliselt kinnitatud aparaadid, nende kasutamise näidustused. Lingvaalsed-, palatinaalsed-, vestibulaarsed kaared, kiire palatinaalne laiendaja, osakaared. Osaliselt kinnitatud raviaparaatide kasutamise võimalused ja piirangud; - Fikseeritud raviaparaadid. Fikseeritud aparaatide kasutamise näidustused. Erinevate fikseeritud

9 aparaatide biomehhaanika ja ehituse põhimõtted, erinevad ravikontseptsioonid ja ravi võimalused. - Retentsiooni aparaadid, nende kasutamise näidustused, vastunäidustused, erinevad konstruktsioonid. Retentsiooniperioodi pikkuse valiku põhimõtted. Kombineeritud raviprotseduurid: - Suulõhedega patsientide ravi. Erinevate raviprotseduuride näidustused ja ravi aeg. Lõhedega patsientide ortodontilise ravi spetsiifilised küljed. - Ortodontilis-kirurgiline ravi. Ortognaatilise kirurgia patsientide ortodontilise ravi iseärasused. - Ortodontiline ravi parodondi haiguste korral, näidustused ja vastunäidustused. - Ortodontiline-proteetiline ravi, näidustused, ravi iseärasused. Spetsiifilised raviprotseduurid: - Oklusiooni arengu suunamine. Profülaktiliste menetluste näidustused ja vastunäidustused. - Täiskasvanute ortodontilise ravi näidustused ja iseärasused. Täiskasvanud patsiendi ravi koostöös stomatoloogiga. - Temporomandibulaarliigese haiguste etioloogia, üldised meetmed liigese haiguste raviks. Liigese haigustega patsientide ravi erinevate spetsialistide koostöös. Vabal valikul võtab resident osa erialastest koolitustest, erialadevahelistest kursustest, konverentsidest Eestis või mujal. Arst-resident osaleb erialases uurimistöös ja osaleb juhendaja poolt instrueeritult üliõpilastele õppetöö läbiviimisel. 25 ÕPPEBAASID Tartu Ülikooli Kliinikum Stomatoloogia kliinik 26 SAAVUTATUD ÕPIVÄLJUNDITE HINDAMISE VORMID JA KORD 27 LÕPUEKSAMILE PÄÄSEMISE EELDUSED Edasijõudmist hinnatakse kaks korda aastas vastavalt residentuuri eeskirjas sätestatule, positiivse hinnangu eelduseks on kõigi ettenähtud ülesannete (nii praktilise koolituse kui teoreetilise koolituse) täitmine. Saavutatud õpiväljundeid hinnatakse iga tsükli lõpus juhendaja hinnangu alusel (kujundava hindamisena mitteeristaval skaalal) ning residentuuri lõpueksamil (lõpphindamisena eristaval skaalal). Kogu ettenähtud residentuuri programmi (nii praktilise koolituse kui teoreetilise koolituse) läbimine, positiivsed hinnangud kõigist läbitud praktilise koolituse tsüklitest. Resident esitab kirjalikult lõputöö ja haiguslood.

10 28 LÕPUEKSAMI SISULISED NÕUDED JA SOORITAMISE KORD Eksam, mille käigus hinnatakse teadmisi ja oskusi, koosneb suulisest ja kirjalikust osast. Kõiki eksami osasid hindab eksamikomisjon, kuhu kuulub vähemalt 3 liiget. Teadmiste ja oskuste hindamise viis: 1) Kirjalik töö (maht arvestusega, et sellele jõuaks vastata 60 min jooksul); 2) lõputöö esitlemine ja suuline küsimustele vastamine; 3) Haigusjuhtude esitlemine ja nende arutelu (3) Eksami struktuur ja proportsioonid: 1. Teadmiste kirjalik hindamine (35 % ) 2. Lõputöö sisu, vormistus ja esitlus (40%) 3. Haiguslugude esitlus ja nende arutelu (25%) 29 LÕPUEKSAMI HINDAMISE KRITEERIUMID A. Arst-resident tunneb suurepäraselt teoreetilisi ja rakenduslikke printsiipe. Tunneb väga hästi fakte ja meetodeid ning teab nende rakendamise võimalusi erinevates olukordades. Tunneb erialakirjandust mitmekülgselt. Lõputöö esitlus on korrektne ja huvitav. Annab suurepärase ülevaate kitsal teemal tehtust. B. Arst-resident teab väga hästi teoreetilisi ja rakenduslikke printsiipe. Tunneb fakte ja meetodeid ning teab väga hästi nende rakendamise võimalusi erinevates olukordades. Tunneb erialakirjandust. Lõputöö esitlus on korrektne ja huvitav. Annab väga hea ülevaate kitsal teemal tehtust. C. Arst-resident teab hästi teoreetilisi ja rakenduslikke printsiipe. Tunneb fakte ja meetodeid ning teab hästi nende rakendamise võimalusi erinevates olukordades. Eksamil on ilmnenud eksimused, mis ei ole sisulised ega põhimõttelised. Lõputöö esitlus on hea. Annab ülevaate kitsal teemal tehtust. D. Arst-resident teab teoreetilisi ja rakenduslikke printsiipe, fakte ja meetodeid. Tunneb nende rakendamise võimalusi erinevates olukordades. Aine sügavamates ja detailsemates teadmistes avaldub mõningane ebakindlus ning ebatäpsus. Lõputöö esitlus on hea kuid esinevad mõningased eksimused. Annab ülevaate kitsal teemal vähestele kirjandusandmetele tuginedes. E. Arst-resident teab põhilisi teoreetilisi ja rakenduslikke printsiipe, fakte ja meetodeid. Tunneb nende rakendamise võimalusi tüüpolukordades. Aine sügavamad ja detailsemad teadmised puuduvad. Lõputöö on esitletud kuid raskesti jälgitav. Annab ülevaate kitsal teemal vähestele ja vananenud kirjandusandmetele tuginedes. Eksami erinevatest osadest kogutud punktid summeeritakse, hinne kujuneb alljärgnevalt: A = % B = 91 95% C = 81 90% D = 71 80% E = 61 70% F = 0 60%

11 30 SOOVITATAV KIRJANDUS Soovitatav kirjandus: 1. English JD, Akyalcin S, Peltomaki T, et al: Mosby s Orthodontic Review, ed 2, Mosby, Graber L, Vanarsdall R, Vig KWL, Huang GJ: Orthodontics: Current Principles and Techniques, ed 6, Mosby, Jacobson A and Jacobson RL: Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, ed 2, Quintessence, Moore DS, McCabe GP, Craig BA: Introduction to the Practice of Statistics, ed 9, WH Freeman, Nanci A: Ten Cate s Oral Histology: Development, Structure, and Function, ed 9, Mosby, Neville BW, Damm DE, Allen CM, et al: Oral and Maxillofacial Pathology, ed 4, Elsevier, Okeson JP: Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion, ed 8, Elsevier, Proffit WR, Fields HW, Larson BE, et al: Contemporary Orthodontics, ed 6, Elsevier, Proffit WR, White L, Sarver DL: Contemporary Treatment of Dentofacial Deformity, Mosby, Rule JT and Veatch RM: Ethical Questions in Dentistry, ed 2, Quintessence, Sperber GH and Sperber SM: Craniofacial Embryogenetics and Development, ed 3, PMPH USA Ltd, Standring S (ed): Gray s Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice, ed 41, Elsevier, (Or any contemporary anatomy textbook) 13. Enlow D.H., Mark G.H. Essentials of facial growth. Saunders Company, 1996 Ajakirjad: European Journal of Orthodontics American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics Angle Orthodontics The Cleft Palate-Craniofacial Journal Õppetöös kasutatavate ajakirjaartiklite nimekiri uueneb pidevalt ja esitatakse moodle keskkonnas.

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Myofunctional Disorders in Clinical Speech Therapy and Voice Care Setting

Myofunctional Disorders in Clinical Speech Therapy and Voice Care Setting Näo- ja lõualuude piirkonna funktsioonianomaaliad - meeskonnatöö Lagle Lehes SA TÜK Kõrvakliinik OÜ Ortodontiakeskus Tallinn 2016 Mis on müofunktsionaalsed puuded? Suu-näopiirkonna välimiste (miimilised

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidus 4. Õppevorm(id) Statsionaarne õpe 5.

Rohkem

AINEKAVA VORM

AINEKAVA VORM ÕPPEKAVA VORM 1 2 ÕPPEKAVA NIMETUS EESTI ÕPPEKAVA NIMETUS INGLISE Keeleõpetaja mitmekeelses koolis Teacher of Languages in a Multilingual School 3 ÕPPEKAVA KOOD xxxx 4 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 5 VALDKON(NA)D

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Muutuste juhtimine ühiskonnas_Õppekava kavand

Muutuste juhtimine ühiskonnas_Õppekava kavand ÕPPEKAVA VORM 1 ÕPPEKAVA NIMETUS EESTI KEELES ÕPPEKAVA NIMETUS 2 INGLISE KEELES 3 ÕPPEKAVA KOOD 4 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool Muutuste juhtimine ühiskonnas Change Management in Society 5 VALDKON(NA)D

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule) Ülevaate

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

ppeasutus:

ppeasutus: Õppeasutus: TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL Õppeasutuse kood: 70003980 Õppekava nimetus: (eesti ja inglise keeles) TEGEVUSTERAPEUT OCCUPATIONAL THERAPIST Õppekava tase : rakenduskõrgharidus Õppe valdkond:

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Terviseteadus

Terviseteadus Magistriõppe õppekava TERVISETEADUS 194200 Tallinn 2018 Õppeasutus TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL Õppeasutuse kood 70003980 Õppekava nimetus TERVISETEADUS Õppekava nimetus inglise keeles HEALTH SCIENCES

Rohkem

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85 Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori 30.10.2014.a Direktori 12.12.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/85 käskkirjaga nr 1.1-7/107 Narva Kutseõppekeskuse KOOLI

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es 133477 Bодитель автобуса ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Metoodika kirjeldus 2015

Metoodika kirjeldus 2015 Metoodika kirjeldus 2016 Tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele tasude maksmise avalikustamise aruande lisadokument Takeda Pharma AS Väljaandmise kuupäev: 01.06.2017 Metoodika kirjeldus 2016 1.

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

Õppekava vormi näidis (alus: TÜ Informaatika bakalaureuseõppekava)

Õppekava vormi näidis (alus: TÜ Informaatika bakalaureuseõppekava) EUROAKADEEMIA Keskkonnakaitse teaduskond 1. Õppekava nimetus Keskkonnakaitse spetsialist 2. Õppekava nimetus inglise Environmental specialist keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidusõpe 4. Õppevorm(id)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus )

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus ) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-повар Õppekava kood EHIS-es 134899 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

(Microsoft Word - Kuulmish\344irete p\365hjused, vanaduskuulmisn\365rkus. Kuuldeaparaadid. T.Siirde .doc)

(Microsoft Word - Kuulmish\344irete p\365hjused, vanaduskuulmisn\365rkus. Kuuldeaparaadid. T.Siirde .doc) KUULMISHÄIRETE PÕHJUSED, VANADUSKUULMISNÕRKUS. KUULDEAPARAADID. KUIDAS MEIE KUULEME? Kuulmisanalüsaator koosneb: 1. Väliskõrvast 2. Keskkõrvast 3. Sisekõrvast 4.Peaajus olevatest juhteteedest ja peaajukoores

Rohkem

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS Kehtiv alates 01.09.2011 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis on trimestrid. I trimestri pikkus on 13 nädalat, II trimestri pikkus 12 nädalat III trimester 11 nädalat.

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Kroonilise neeruhaiguse varajane laboratoorne diagnostika

Kroonilise neeruhaiguse varajane laboratoorne diagnostika Optimaalne laboridiagnostika õige uuring, õigel ajal, õigele patsiendile Kaja Vaagen Eesti Arstide Päevad 04.04.2019 Analüüside arv SA TÜ Kliinikumis 2003-2018 Miks analüüside arv suureneb? Tehnoloogia

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikool TALLINNA ÜLIKOOL Akadeemiline üksus: 1636 Informaatika instituut Õppekava nimetus eesti keeles INFORMAATIKA ÕPETAJA, KOOLI INFOJUHT 22.08.2002 (Õppekava kood) Õppekava nimetus inglise keeles (HTM registrisse

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx)

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx) Euroopa Kutsehariuduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi MÕISTED ja terminid Mõiste/termin inglise keels Assessment of learning outcomes* Competence** Competent institution* ametlik tõlge ja definitsioon/selgitus

Rohkem