Suunis kajastab komisjoni talituste seisukohti avaldamise ajal. See ei ole õiguslikult siduv.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Suunis kajastab komisjoni talituste seisukohti avaldamise ajal. See ei ole õiguslikult siduv."

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON KLIIMAMEETMETE PEADIREKTORAAT Direktoraat C - kliimastrateegia, juhtimine ja heitkogused kauplemisega mitteseotud sektorites Üksus C.2 - Juhtimine ja jõupingutuste jagamine Juhenddokument Seire- ja aruandlusmäärus - Andmekäsitlus ja kontrollisüsteem MRRi juhenddokument nr 6, ajakohastatud versioon, 7. oktoober 2021 Käesolev dokument on osa komisjoni talituste pakutavast dokumendisarjast, et toetada ELi HKSi (kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi) seire- ja aruandlusmääruse (edaspidi MRR või M&R määrus ) rakendamist. ELi HKSi neljandal kauplemisperioodil kasutamiseks on välja töötatud MRRi uus versioon, st komisjoni 19. detsembri aasta rakendusmäärus (EL) 2018/2066 selle praeguses versioonis 1. Suunis kajastab komisjoni talituste seisukohti avaldamise ajal. See ei ole õiguslikult siduv. Käesolevas juhenddokumendis on arvesse võetud kliimamuutuste komitee (CCC) töörühma III alluvuses tegutseva mitteametliku tehnilise MRVA (e seire, aruandlus, tõendamine ja akrediteerimine) töörühma (koosolekutel toimunud arutelusid, samuti liikmesriikide sidusrühmadelt ja ekspertidelt saadud kirjalikke märkusi. Kliimamuutuste komitee liikmesriikide esindajad kiitsid käesoleva juhenddokumendi ühehäälselt heaks 28. septembril 2021 lõppenud kirjaliku menetluse käigus. Kõik juhenddokumendid ja vormid saab alla laadida komisjoni veebisaidi dokumentide rubriigist järgmisel aadressil: 1 Ajakohastatud komisjoni 14. detsembri aasta rakendusmäärusega (EL) 2020/2085, millega muudetakse ja parandatakse rakendusmäärust (EL) 2018/2066, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohast kasvuhoonegaaside heite seiret ja aruandlust; konsolideeritud MRR on kättesaadav siin: Märkus; kuna mõningaid MRRi muudatusi hakatakse kohaldama alates 1. jaanuarist 2022, ei kajastu need aasta konsolideeritud versioonis. 1

2 Versiooni ajalugu Kuupäev Versiooni olek Märkused 17. oktoober november oktoober 2021 avaldatud Kinnitatud CCC poolt 17. oktoobril 2012 uuesti avaldatud CCC poolt heaks kiidetud ajakohastatud versioon Väiksemad ajakohastused, mis võtavad arvesse MRVA juhendmaterjalide paketi üldisi ajakohastusi. Läbivaatamine: üleminek aasta MRRilt aasta MRRile, sealhulgas selle läbivaatamine aastal, st läbivaatamine ELi HKSi neljandal kauplemisperioodil kasutamiseks. Väike ajakohastamine jaotises 3.4 pärast artikli 58 lõike 2 muutmist. 2

3 SISUKORD 1 SISSEJUHATUS Selle dokumendi kohta Kuidas seda dokumenti kasutada Kust leida lisateavet SEIREKAVA KONTEKST ANDMEKÄSITLUS Näide Andmevoogude diagramm Tööülesannete nimekiri Kirjalikud menetlused Kontrollnimekirjad ja tegevusi käivitavad juhtumid RISKIHINDAMINE Sissejuhatus - Mõisted Mida tuleb hinnata Riskihindamise etapid Tõenäosus Mõju Risk Omariski hindamine Kontrollitoimingud Riskihindamise tulemus - lõplik andmevoog Riskihindamise töövahend KONTROLLISÜSTEEM Mõõteseadmed Infotehnoloogiasüsteemid Ülesannete lahusus Siserevisjonid ja andmete valideerimine Parandused ja parandusmeetmed Allhankeprotsessid Arvestuse pidamine ja dokumenteerimine I LISA: AKRONÜÜMID JA ÕIGUSAKTID Akronüümid Õigusaktid II LISA: TÄIENDAVAD NÄITED KONTROLLITOIMINGUTE KOHTA

4 1 SISSEJUHATUS 1.1 Selle dokumendi kohta Käesolev dokument on koostatud MRRi tõlgendamiseks, selgitades selle nõudeid mitteseadusandlikus keeles. Kui juhenddokument nr 1 annab üldise ülevaate ELi HKSi kohaste käitiste heitkoguse seire ja aruandluse kohta ning juhenddokument nr 2 täidab sama eesmärki õhusõiduki käitajate jaoks, siis käesolevas dokumendis (juhenddokument nr 6) selgitatakse üksikasjalikumalt nõudeid andmekäsitlusele ja kontrollisüsteemile, kuna seda nõutakse seirekava osana. Juhenddokumentide kogumit täiendavad veel elektroonilised vormid 2, mida käitajad ja õhusõiduki käitajad peavad täitma ja pädevale asutusele esitama. Siiski tuleb alati meeles pidada, et määrus on esmane nõue. Käesolevas dokumendis tõlgendatakse määrust seoses käitistele ja õhusõiduki käitajatele esitatavate nõuetega. See tugineb ELi HKSi varasematel kauplemisperioodidel kindlaks tehtud juhistele ja parimatele tavadele. Samuti võetakse arvesse ELi HKSi nõuete täitmise foorumi raames loodud seire- ja aruandluse töörühma ning kliimamuutuste komitee töörühma III raames loodud liikmesriikide ekspertide mitteametliku seire, aruandluse, tõendamise ja akrediteerimise töörühma väärtuslikku panust. 1.2 Kuidas seda dokumenti kasutada Kui käesolevas dokumendis on artikli numbrid esitatud ilma täpsustamata, viitavad need alati M&R-määrusele selle kehtivas versioonis 3. Akronüümid, viited õigusaktidele ja lingid muudele olulistele dokumentidele on esitatud lisas. Käesolevas dokumendis käsitletakse heitkoguseid alles alates aastast (välja arvatud biomassiga seotud teemad, mida kohaldatakse täies ulatuses alles alates aastast). Sümbol "Uus!" (nagu siin servas) näitab, kus on toimunud muudatused võrreldes aasta MRRiga. See sümbol viitab käitajate, tõendajate ja pädevate asutuste jaoks olulistele näpunäidetele. Seda näitajat kasutatakse juhul, kui reklaamitakse MRRi üldiste nõuete olulisi lihtsustusi. Parimate tavade esitamisel kasutatakse lambipirni-sümbolit. väike Väikese käitise sümboliga juhatatakse lugejat teemade juurde, mida kohaldatakse madala heitega käitiste puhul. 2 Pange tähele, et liikmesriigid võivad määratleda oma enda vormid, mis peavad sisaldama vähemalt sama teavet kui komisjoni vormid. 3 Rakendusmäärus (EL) 2018/2066; konsolideeritud MRR on leitav siit: 4

5 Väikeheitetekitaja sümbolit kasutatakse sarnaselt väikeheitetekitajaks klassifitseeritud õhusõiduki käitajate puhul. väike Töövahendite sümbol annab lugejale teada, et muud dokumendid, vormid või elektroonilised tööriistad on saadaval muudest allikatest. Raamatu sümbol osutab näidetele, mis on toodud ümbritsevas tekstis käsitletud teemade kohta. 1.3 Kust leida lisateavet Kõik komisjoni poolt MRRi ja AVRi alusel esitatud juhenddokumendid ja vormid saab alla laadida komisjoni veebisaidilt aadressil: Esitatud on järgmised dokumendid 4 : Lühijuhendid allpool esitatud juhenddokumentide sissejuhatusena. Igale sihtrühmale on kättesaadavad eraldi dokumendid: Paiksete käitiste käitajad; Õhusõiduki käitajad; Pädevad asutused; Tõendajad; Riiklikud akrediteerimisasutused. Juhenddokument nr 1: Seire- ja aruandlusmäärus - üldised suunised käitistele. Selles dokumendis kirjeldatakse MRRi põhimõtteid ja seiremeetodeid, mis on asjakohased paiksete käitiste puhul. Juhenddokument nr 2: Seire- ja aruandlusmäärus - üldised suunised õhusõiduki käitajatele. Selles dokumendis kirjeldatakse lennundussektori jaoks asjakohaseid MRRi põhimõtteid ja seiremeetodeid. Juhenddokument nr 3: Biomassiga seotud küsimused ELi HKSis : Selles dokumendis käsitletakse biomassi säästlikkuse kriteeriumide kohaldamist ning MRRi artiklite 38 ja 39 nõudeid. See dokument on asjakohane käitiste käitajatele ja kasulik taustteave õhusõiduki käitajatele. Juhenddokument nr 4: Mõõtemääramatuse hindamise suunised. See käitistele suunatud dokument annab teavet kasutatud mõõteseadmetega seotud mõõtemääramatuse hindamiseks ja aitab seega käitajal kindlaks teha, kas ta saab täita konkreetseid määramistasandi nõudeid. 4 See loetelu kajastab hetkeseisu käesoleva ajakohastatud juhendi koostamise ajal. Hiljem võidakse lisada täiendavaid dokumente. 5

6 Juhenddokument nr 4a: Mõõtemääramatuse hindamise suunised - näidis. See dokument sisaldab täiendavaid suuniseid ja näiteid mõõtemääramatuse hindamiste läbiviimiseks ja selleks, kuidas tõendada vastavust määramistasandi nõuetele. Juhenddokument nr 5: Proovivõtu ja analüüside juhised (ainult käitistele). Selles dokumendis käsitletakse akrediteerimata laborite kasutamise kriteeriume, proovivõtukava väljatöötamist ja mitmesuguseid muid seotud küsimusi, mis käsitlevad heitkoguse seiret ELi HKSis. Juhenddokument nr 5a: "Proovivõtukava näidis. Selles dokumendis on esitatud paikse käitise proovivõtukava näidis. Juhenddokument nr 6: Andmekäsitlus ja kontrollisüsteem. Praegune dokument. Selles käsitletakse ELi HKSi raames toimuva seire andmekäsitluse kirjeldamise võimalusi, riskihindamist kui osa kontrollisüsteemist ja näiteid kontrollitoimingute kohta. Juhenddokument nr 6a: "Riskihindamine ja kontroll - näidis". Selles dokumendis antakse täiendavaid juhiseid ja esitatakse riskihindamise näidis. Juhenddokument nr 7: Heitkoguste pidevmõõtesüsteemid (CEMS). See dokument annab teavet mõõtmispõhiste lähenemisviiside kohaldamise kohta, mille puhul kasvuhoonegaaside heitkoguseid mõõdetakse otse korstnast ning aitab seega käitajal määrata, millist tüüpi seadmeid tuleb kasutada ja kas ta saab täita konkreetseid määramistasandi nõudeid. Juhenddokument nr 8: "ELi HKSi kontrollid". Selles dokumendis, mis on suunatud pädevatele asutustele, kirjeldatakse pädevate asutuste kontrollide rolli ELi HKSi MRVA süsteemi tugevdamisel. Lisaks sellele pakub komisjon järgmisi elektroonilisi vorme: Vorm nr 1: Paiksete käitiste heitkoguse seirekava Vorm nr 2: Õhusõiduki käitajate heitkoguse seirekava Vorm nr 3: Õhusõiduki käitajate tonnkilomeetriandmete seirekava Vorm nr 4: Paiksete käitiste heitkoguse aruanne Vorm nr 5: Õhusõiduki käitajate heitkoguse aruanne Vorm nr 6: Õhusõiduki käitajate tonnkilomeetriandmete aruanne Vorm nr 7: Paiksete käitiste parandusaruanne Vorm nr 8: Õhusõiduki käitajate parandusaruanne Lisaks on käitajatele kättesaadavad järgmised töövahendid: Põhjendamatute kulude määramise töövahend; Mõõtemääramatuse hindamise töövahend; Analüüsisageduse töövahend; Käitaja riskihindamise töövahend. Käitajatele on saadaval järgmised MRRi koolitusmaterjalid: Teekaart M&R suuniste kasutamiseks 6

7 Mõõtemääramatuse hindamine Põhjendamatud kulud Proovivõtukavad Andmelüngad Round Robin test Lisaks nendele MRRi käsitlevatele dokumentidele on samal aadressil saadaval ka eraldi juhenddokumentide kogum AVRi kohta. Lisaks sellele on komisjon esitanud suunised ELi HKSi kohaldamisala kohta, mida tuleks kasutada, et otsustada, kas käitis või selle osa tuleks lisada ELi HKSi. Kõnealused suunised on kättesaadavad aadressil Seire lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamise eesmärgil: ELi HKSi 4. kauplemisperioodil on ELi HKSi direktiivi artikli 10a kohaselt tasuta eraldatud heitkoguse ühikute koguse kindlaksmääramise eeskirjadega nõutav ka käitiste andmete seire ja aruandlus. Need eeskirjad tuginevad teataval määral MRRile, kuid nendega on seotud ka muud andmekogumid (käitiseosa tasandi tootmistasemed ja omistatud heitkogused ) ning seiret ja aruandlust käsitletakse eraldi 5. Asjakohased juhenddokumendid ja vormid on esitatud komisjoni veebilehel: Seire osas on kõige asjakohasemad Suunised seire ja aruandluse kohta seoses tasuta eraldamise eeskirjadega (GD5) ning FAR võrdlusandmete aruannete tõendamine ja seiremetoodika kavade valideerimine (GD4) vastavate aruannete tõendamiseks. Kõik ELi õigusaktid on leitavad EUR-Lexist: Kõige olulisemad õigusaktid on lisaks loetletud käesoleva dokumendi lisas. Ka liikmesriikide pädevad asutused võivad anda kasulikke suuniseid oma veebisaitidel. Käitiste käitajad peaksid eelkõige kontrollima, kas pädev asutus pakub töötubasid, KKK-d, kasutajatuge jne. 5 Lisaks MRRi kohasele seirekavale on nõutav nn MMP (seiremetoodikakava). Asjakohased on mitmed muud liiki aruanded: Iga viie aasta tagant võrdlusandmete aruanne (NIMs) lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamise arvutamiseks, iga-aastane ALC (tootmistaseme) aruanne ja uute osalejate puhul uue osaleja andmete aruanne kõiki neid tuleb tõendada kooskõlas AVRiga. 7

8 2 SEIREKAVA KONTEKST Seirekava ja kirjalikud menetlused Käitise või õhusõiduki käitaja seirekava on ELi HKSi seire-, aruandlus- ja tõendamissüsteemi (MRV) tuum. See on nagu retsept kokale ja nagu sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi juhtimise käsiraamat, on tegu käsiraamatuga käitaja ülesannete täitmiseks. Seirekava täiendavad kirjalikud menetlused, mille käitaja või õhusõiduki käitaja kehtestab, dokumenteerib, rakendab ja hoiab toimivana vastavalt vajadusele seirekavaga seotud tegevuste jaoks. Neid tuleb kirjeldada seirekavas piisavalt üksikasjalikult, et pädev asutus ja tõendaja saaksid menetluse sisust aru ning saaksid põhjendatult eeldada, et käitaja või õhusõiduki käitaja hoiab toimivana menetluse täieliku dokumentatsiooni ja rakendab seda. Menetluse täistekst edastatakse pädevale asutusele/tõendajatele ainult taotluse korral (vt juhenddokumendi nr 1 jaotis 5.4 käitiste puhul või juhenddokumendi nr 2 jaotis 6.2 õhusõiduki käitajate puhul). Andmekäsitlus Heitkoguse seire on midagi enamat kui lihtsalt mõõteriistade lugemine või keemiliste analüüside tegemine. On äärmiselt oluline tagada, et andmeid toodetakse, kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse kontrollitud viisil. Seetõttu peab käitaja või õhusõiduki käitaja määratlema juhised selle kohta, kes kust andmeid võtab ja mida andmetega teeb. Need andmekäsitlustegevused (artikkel 58) moodustavad vajaduse korral osa seirekavast (või on sätestatud kirjalikes menetlustes, vt jaotis 3.4). Andmevoogude diagramm (vt jaotis 3.2) on sageli kasulik töövahend andmevoomenetluste hindamiseks ja/või kehtestamiseks. Andmekäsitluse näited hõlmavad näiteks mõõteriistade lugemist, proovide saatmist laborisse ja tulemuste saamist, andmete koondamist, eri parameetrite järgi heitkoguste arvutamist ja kogu asjakohase teabe salvestamist hilisemaks kasutamiseks. Kontrollisüsteem Kuna kaasatud on inimesed (ja sageli ka erinevad infotehnoloogiasüsteemid), võib nende tegevustes eeldada vigu. Seepärast nõuab MRR, et käitajad ja õhusõiduki käitajad looksid tõhusa kontrollisüsteemi (artikkel 59). See koosneb kahest elemendist: riskihindamine (vt 4. peatükk) ja kontrollitoimingud (vt jaotis 4.4) tuvastatud riskide maandamiseks. Mõju seirekava koostamisele Seirekava koostamine on korduv protsess (vt ka GD 1 jaotis 5.1). Kõigepealt määrab käitaja või õhusõiduki käitaja kindlaks andmeallikad ja arvutamis- ja/või mõõtmistoimingud. Seejärel loob ta andmevoo, mis tekitades andmete kogumise ja töötlemise etappide loogilise järjestuse. Seejärel hindab ta selle andmevooga seotud riske ja kehtestab asjakohased kontrollitoimingud tuvastatud riskide leevendamiseks. Selles kontekstis on risk alati seotud vigade, vääralt kajastatud teabe ja väljajätmistega seireandmetes (vt täpsemalt peatükki 4). 8

9 Lõpuks peab ta veel kord hindama (nüüdseks maandatud) riske, et teha kindlaks, kas kontrollimeetmed on tõhusad ja kas neid rakendatakse nõuetekohaselt. Kui tulemus ei ole rahuldav, peab ta tagasi pöörduma kontrollitoimingute arendamise etapi juurde. Siiski võib osutuda vajalikuks isegi pöörduda tagasi varasemate etappide juurde, et valida sobivamad andmeallikad või korraldada andmevoog ümber sellises järjekorras, mis on vähem vigade suhtes altid. Selle tegevuse lõpptulemus peaks olema: seirekava (ja sellega seotud menetlused), mis sisaldab järgmist hästi määratletud andmevoog (dokumenteeritud andmevoogude menetlustes ja vajaduse korral andmevoogude diagrammiga), kontrollitoimingute kogum (mida võib kirjeldada koos andmekäsitlusega) ja lõplik riskihindamine, mis näitab, et allesjäänud vigade, väärkajastamiste või väljajätmiste risk on vähenenud vastuvõetavalt madalale tasemele. Kontrollitoimingud on sätestatud kirjalikes menetlustes ja viidatud seirekavas. Lõpliku riskihindamise tulemused esitatakse pädevale asutusele lisadokumentidena, kui käitaja või õhusõiduki käitaja taotleb seirekava kinnitamist. Väikeste heitkogustega käitised: väike Artikli 47 lõige 3 vabastab väikeste heitkogustega käitiste käitajad ( juhenddokumendi nr 1 jaotis 4.4.2) riskihindamise esitamisest, kui ta esitab seirekava pädevale asutusele kinnitamiseks. Siiski on käitajatel kasulik teha riskihindamine omaenda eesmärkide saavutamiseks (omal otstarbel). Selle eeliseks on, et see vähendab liiga väheste aruannete/andmete esitamise, liiga vähese LHÜde tagastamise ja sellest tulenevate karistuste ning ka üleraporteerimise ja ülemäärase tagastamise ohtu. Väikeheitetekitajad (õhusõiduki käitajad) väike Sama, mis on öeldud väikeste heitkogustega käitiste kohta, kehtib ka õhusõiduki käitajate suhtes, kes on liigitatud väikeheitetekitajateks ja kes kavatsevad kasutada väikeheitetekitaja töövahendit ( juhenddokumendi nr 2 jaotis 5.6.2). Artikli 55 lõige 3 vabastab nad riskihindamise esitamisest, kui nad esitavad seirekava pädevale asutusele kinnitamiseks. Õhusõiduki käitajad peavad siiski kasulikuks teostada riskihindamist iseenda jaoks samadel põhjustel, mis on toodud käitiste puhul. 9

10 3 ANDMEKÄSITLUS Heitkoguse aruande (või tonnkilomeetri andmete aruande) jaoks vajalikud andmed võivad tekkida ettevõtte eri osakondades (labor, HSEQ juhatajad, vahetuse juhid tootmises, finantsosakond arvete puhul,...) ja need võivad tekkida eri aegadel (osasid kütuseid võidakse tarnida ainult iga paari kuu tagant, teisi andmeid võidakse koguda iga päev, osasid andmeid võidakse mõõta pidevalt). Andmelünkade või topeltarvestuse vältimiseks peab andmevoog olema hästi kavandatud. MRR võtab seda arvesse, kui nõuab andmekäsitluse kirjalikke menetlusi. Nagu eelmises peatükis öeldud, on need juhised selle kohta, kes kust andmeid võtab ja mida andmetega teeb. Andmevooge saab kirjalikult kirjeldada erineval kujul. MRR ei nõua ühegi konkreetse vormi kasutamist. Lihtsate andmevoogude puhul võib piisata mõnest sõnast, samas kui keerulistel juhtudel on hädavajalik andmevoogude diagramm. Lisaks sellele võib olla vaja välja töötada üksikasjalikud kontrollnimekirjad igale asjaomasele osakonnale ja koolitusmaterjalid töötajatele. Käesolevas juhenddokumendis on esitatud ainult näited selle kohta, kuidas andmevooge saab kirjeldada. 3.1 Näide Käesolevas juhendis kirjeldatakse väga lihtsa A-kategooria käitise andmevoogu, riskihindamist ja kontrollisüsteemi: Maagaas on ainus lähtevoog; Kasutatakse standardset arvutusmeetodit (vt juhenddokumendi nr 1 jaotis 4.3.1); Tegevusandmed (ostetud gaasi kogus) võetakse (igakuiste) arvete põhjal; Heitekoefitsient (HK) ja alumine kütteväärtus (AKV) võetakse siseriiklikest andmekogudest, oksüdatsioonikoefitsient (OK) on 1. Arvutusvalem on järgmine: Em = TA HK AKV OK Märkus: Selliste lihtsate käitiste puhul ei ole tavaliselt vaja koostada andmevoogude diagrammi või üksikasjalikku riskihindamist, nagu on esitatud käesolevas dokumendis. Kontseptsioonide lihtsamaks arutamiseks on siiski valitud lihtne näide. 3.2 Andmevoogude diagramm Andmevoo kirjeldamiseks on mitu võimalust. Ühine element on see, et andmete kogumise või töötlemise etappide loogiline voog või ajaline järjestus on näidatud piki põhitelge. Diagrammi võib koostada nii, et iga osakond või roll on eraldi veerus, või nagu siinses näites, nii, et iga sammu kohta on esitatud kohustused (vastutus). Joonisel 1 kasutatud näiteformaadis on tegevus paigutatud keskele, kusjuures iga protsessi sisend on vasakul ja iga etapi väljund paremal pool. 10

11 Iga tegevus on kirjeldatud järgmiselt: Mida tuleb teha? (Protsessi etapi nimi) Kes vastutab? (Osakond või ametikoht) Millal seda tuleb teha? (Teatud tähtajaks või regulaarselt iga <intervall> järel) Sisendid on kirjeldatud järgmiselt: Millised andmed? Kust see saadakse/leitakse? (Instrumendi näit või dokument, IT-süsteemist kopeerimine,...). Väljundid on kirjeldatud järgmiselt: Millised andmed? Kus seda talletatakse? (Elektrooniliselt ja/või paberkandjal? Kuidas saab seda uuesti leida?) Joonisel 1 on esitatud jaotises 3.1 kirjeldatud näidiskäitise andmevoogude diagramm, kasutades kirjeldatud detailsuse taset. Maagaasist tuleneva heitkoguse seire Sisend Tegevus Väljund Gaasi kogus arvete alusel Kütuse tarnija Andmete kogumine HKSfailidesse Keskkonnajuht Kuu teine nädal Tarbitud gaasi maht kuus Märkus ELi HKSi MRV failis Gaasi tarbitud maht kuus Märkus ELi HKSi MRV failis Arvutada tarbitud gaasi maht aastas Keskkonnajuht 15. jaanuariks Tarbitud gaasi maht aastas Märkus ELi HKSi MRV failis Maagaasi heitekoefitsient ja AKV Riiklik andmekogu/ märkus pädeva asutuse veebilehel Kontrollida viimast HKd ja AKVd Keskkonnajuht 15. jaanuariks Viimane HK ja AKV, mida tuleb kasutada Märkus ELi HKSi MRV failis Aastane gaasi maht, HK, AKV Märkus ELi HKSi MRV failis Arvutada maagaasist tulenevad heitkogused, kasutades komisjoni AER vormi Keskkonnajuht Maagaasist tulenevad heitkogused Kirje AER-is Joonis 1: Andmevoogude diagramm jaotises 3.1 kirjeldatud näidiskäitise puhul. Märkus: Mõne tegevuse puhul ei pruugi olla selge, mis on väljund ja kuidas seda salvestada. Igapäevaelus võib tegevus olla näiteks kontrollida, kas kõik arved on selleks ettenähtud failis. Eduka kontrolli tulemuseks võib olla ei ole puudusi, ja kui arve on puudu, võib väljund olla otsida arvet. Need kaks reaktsiooni oleksid siiski dokumenteerimata tulemused. Tõendaja ei saaks hinnata, kas tegevus on üldse toimunud. Kirjaliku andmevoo puhul on parem, 11

12 kui väljundiks on märkus Isik A kontrollis kuupäeval X.Y. ja tulemus oli korras/ei olnud korras ning ta võttis tarvitusele lisameetmed. Kui tekib kahtlus, kas mingi teave võib olla oluline, on alati parem see kirja panna ja teha seda kohe. See võib olla paberkandjal märkmikuna, mis võib toimida logiraamatuna, eraldi paberite ja märkmetena, mis on koondatud faili, keskse märkmete kogumiseks mõeldud arvutustabelina, kuni spetsiaalse IT-süsteemini välja. Kui käitaja või õhusõiduki käitaja järgib põhimõtet kirjuta kõik üles, on tegevuste väljundid selgelt määratletud. See aitab luua läbipaistvust, mis muudab tõendamise lihtsamaks, mis omakorda aitab vähendada kulusid. 3.3 Tööülesannete nimekiri Teine vahend andmevoo loomiseks on erinevate osakondade/ametikohtade ülesannete loetelude üles kirjutamine, kus on jällegi märgitud, kes peab mida millal ja kuidas tegema, ning kuhu andmeid seejärel salvestada. Keerukate käitiste või õhusõiduki käitajate puhul koostatakse tavaliselt kõigepealt andmevoogude diagramm ja seejärel kasutatakse ülesannete loetelu, et teisendada see diagramm töötajate koolitamise juhenditeks, mis võib toimida ka kontrollnimekirjana kogu seireperioodi jooksul. Lihtsamatel juhtudel (nagu näiteks jaotises 3.1 toodud näites) võib piisata ülesannete loetelust ilma andmevoogude diagrammita. Tabelis 1 on esitatud üks näide. Tabel 1: Ülesannete loetelu jaotise 3.1: näidiskäitise jaoks: Kes? Ülesanne nr Millal? Raamatupidamisosakond Keskkonnajuht 1 Iga kord, kui esitatud kütusearve eest tehakse makse. Vajalikud meetmed Saata (elektrooniliselt) arve koopia keskkonnajuhile. 2 Kui saabub kütusearve Säilitada koopia HKS-kaustas (paberkandjal ja elektrooniliselt). 3 Igaks 15. jaanuariks (või lähimaks tööpäevaks) Vaadata pädeva asutuse veebisaidilt viimaseid HK ja AKV vaikeväärtusi. 4 Sama kuupäev kui nr 3 Arvutada eelmisel kalendriaastal (st aastal, mille kohta esitatakse aruanne) tarbitud gaasi maht. 5 Kui ülesanded 3 ja 4 on täidetud Arvutada aastased heitkogused, kasutades seirekavale lisatud andmevoogude menetluses sätestatud valemit. 12

13 3.4 Kirjalikud menetlused Tegevusi, mis on liiga keerulised, et neid saaks kirjeldada lihtsas ülesannete loetelus, tuleks kirjeldada kirjalike menetluste vormis (vt artikli 12 lõige 2 ja GD 1 jaotis 5.4). Tabelis 2 on esitatud näide tüüpilise andmevoogude menetluse kohta. Tuleb veel kord märkida, et tegemist on lihtsa näitega, mida kasutatakse ainult illustreerimiseks. Siin kirjeldatud lihtne andmevoog ei pruugi vajada täielikult välja töötatud menetlust. Järgnevalt on tabelis 3 esitatud näide kirjaliku menetluse kirjelduse kohta, nagu on nõutud seirekavas keerukama andmevoo puhul. Seda kirjeldust tuleks täiendada üksikasjalikuma kirjaliku menetlusega, eraldi seirekavast. Tabel 2: Andmevoogudega seotud näide: Kirjaliku menetluse kirjeldus, nagu on nõutud seirekavas. Artikli 12 lõike 2 kohane element Menetluse nimetus Jälgitav ja tõendatav viide menetluse identifitseerimiseks Menetluse rakendamise eest vastutav ametikoht või osakond ja sellega seotud andmete haldamise eest vastutav ametikoht või osakond (kui see on erinev). Menetluse lühikirjeldus 6 Asjakohaste dokumentide ja teabe asukoht Vajaduse korral kasutatava arvutisüsteemi nimi Vajaduse korral kohaldatavate EN- või muude standardite loetelu Esmaste andmeallikate loetelu Võimalik sisu (näited) Arvutada aastased heitkogused EmCalc Keskkonnajuht Kontrollida, kas vajalikud andmed on kättesaadavad ja täielikud Teha arvutused (vt allpool Töötlemisprotseduuri etapid ). Talletada lõplik aastaaruanne ja selle kinnitamine. Paberkandjal: HSEQ büroo, riiul 27/9, kaust HKS 01-Rep. Elektrooniliselt: P:\ETS_MRV\manag\ETS_01-Rep.xls Ei kohaldata (Tavalised võrgukettad) Ei kohaldata Eelmise menetluse väljund: Aastane tarbitud gaasi maht (arvete alusel) Arvutustegurid (pädeva asutuse veebilehelt) 6 See kirjeldus peab olema piisavalt selge, et käitaja, pädev asutus ja tõendaja saaksid aru olulistest parameetritest ja teostatavatest toimingutest. 13

14 Artikli 12 lõike 2 kohane element Iga konkreetse andmekäsitlusega seotud asjakohase töötlemisetapi kirjeldus. Võimalik sisu (näited) Kontrollida, kas vajalikud andmed on kättesaadavad ja täielikud (vt Esmased andmeallikad ). Kontrollida, kas aruandevormi uus versioon on saadaval. Sisestada andmed aruandevormi viimasesse versiooni. Kui vorm on uus, võrrelda tulemust oma arvutustega (valemi põhjal: Em = AKV HKF FQarved) Vormi abil arvutatud tulemus tuleb märkida HKS kausta. Tabel 3: Keerulisem näide menetluse kirjelduse kohta. Siinkohal määratakse toodetud tsemendi klinkri kogus kindlaks tsemendi müügiarvude alusel, sest käitises puudub otsene klinkri või toorainejahu kaalumise võimalus. Artikli 12 lõike 2 kohane element Menetluse nimetus Jälgitav ja tõendatav viide menetluse identifitseerimiseks Võimalik sisu (näited) Klinkri arvutamine ClinkerCalc. V.1 Menetluse rakendamise eest vastutav ametikoht või osakond ja asjaomaste andmete haldamise eest vastutav ametikoht või osakond (kui see on erinev). Menetluse juhtimine: Keskkonnajuht Andmete esitamine (igakuine kogumine): Müügiosakond: Tsemendiga laetud/täidetud veoautode kaalumislehed Pakendamisüksuse juhataja: tootmisprotokollid, milles on märgitud pakendatud tsemendi mass ja liik. Jahvatamisseadmete juhataja: klinkritegurid iga tsemendiliigi puhul Menetluse lühikirjeldus Keskkonnajuht kogub andmeid andmete esitamise all loetletud isikutelt. Asjakohaste dokumentide ja teabe asukoht Kasutades käesoleva menetluse põhitekstis esitatud valemeid, arvutatakse klinkrimass klinkriteguri ja tsemendimassi põhjal. Menetluse põhiosas on ka andmevoogude diagramm. Paberkandjal:. Elektrooniliselt: Vajaduse korral kasutatava arvutisüsteemi nimi Vajaduse korral kohaldatavate EN- või muude standardite loetelu Ei kohaldata 14

15 Artikli 12 lõike 2 kohane element Esmaste andmeallikate loetelu Iga konkreetse andmekäsitluse asjakohaste töötlemisetappide kirjeldus Võimalik sisu (näited) Veoautode kaalumislehed: Veoauto skaala TS003 Suurte kottide kaal: Skaala BB342 Jaesuuruses pakendid: Kaubaalused loeb 7 pakendamisüksuse juhataja. [Siin tuleks kirjeldada üksikasjalikke arvutusi, näidates, kus sisend- ja väljundandmed salvestatakse, kuidas käsitletakse andmelünki,...]. 3.5 Kontrollnimekirjad ja tegevusi käivitavad juhtumid Paljudel juhtudel on kasulik kehtestada andmekäsitlus, et viia läbi regulaarseid või pistelisi kontrolle mitmesuguste küsimuste osas. Need kontrollid käivitavad tavaliselt muu tegevuse. Näiteks võib menetlus olla järgmine: Kas kõik materjali XY proovid jooksva kuu kohta on saadetud laborisse?. Tulemus Ei käivitab tegevuse koguda ülejäänud proovid, vajadusel võtta täiendavaid proove, märgistada need selgelt ja saata need laborisse. Näited: Igakuine lähtevoogude täielikkuse kontroll Proovide ja analüüsitulemuste täielikkus iga kütusepartii puhul Iga mõõtevahendi puhul: Millal tuleb see kalibreerida? Kas ettenähtud kalibreerimine on tehtud? Kas kõik asjakohased hooldustegevused on tehtud? Kas vajalikud varuosad on laos? Märkus: Need kontrollid koos tähtaegadega tuleks lisada asjaomastesse ülesannete loeteludesse. Lisaks sellele on palju tegevusi, mis ei sõltu käitaja või õhusõiduki käitaja kontrollist, vaid mis tuleb algatada teatava sündmuse toimumise korral. Näiteks võiks olla kasulik menetlus, milles öeldakse: Kui tarnitakse veoautokoorem biomassi materjali ABC, peab saatekirja allkirjastav isik küsima veoauto juhilt koopiat tõendist, et materjal vastab nõutavatele säästlikkuse kriteeriumidele (kui säästlikkuse kriteeriumid on asjakohased 8 )." Neid intsidendi käivitatavaid menetlusi ei saa lisada kindla kuupäevaga ülesannete loeteludesse. Seetõttu on väga oluline, et kogu asjaomane personal saaks korrapäraselt koolitust ja et neile tehtaks asjakohaselt teatavaks, et nad vastutavad menetluste käivitamise eest. Käivitava sündmuse tagajärjel algava menetluse esimene tegevus peaks alati olema teha märkus faili: Mis 7 Selles näites on iga koti kaal määratud riikliku seadusliku metroloogilise kontrolli all oleva kaaluga, kuid individuaalsed kaalumislehed puuduvad. 8 Üksikasjad biomassi säästlikkuse kriteeriumide kohta on leitavad juhenddokumendis nr 3. 15

16 juhtus, kes vastutas, milline oli järgmine samm (keda teavitati, millised andmed on üles märgitud, nt veoauto kaal,...). Märkus: Seda liiki andmekäsitlus võib sageli vajada tihedat sidet kontrollimenetlustega või mõningaid neist võib pidada ise kontrollitoiminguteks (vt jaotis 4.4). 16

17 4 RISKIHINDAMINE 4.1 Sissejuhatus - Mõisted Risk (R) on parameeter, mis võtab arvesse nii intsidendi tõenäosust (P) kui ka selle mõju (I). Heitkoguse seire puhul viitab risk väärkajastamise (tegevusetus, moonutamine või viga) tõenäosusele ja selle mõjule aastaheite või tonnkilomeetri andmete osas. Lihtsustades võib öelda, et R = P I. Seega, kui kas tõenäosus või mõju on suur, on ka risk suur, välja arvatud juhul, kui teine parameeter on väga väike. Kui tõenäosus ja mõju on suur, on risk väga suur. Mida suurem on käitaja või õhusõiduki käitaja poolt tuvastatud risk, seda olulisem on tõhusa kontrollimeetme rakendamine riski maandamiseks. Kasvuhoonegaaside heitkoguse seire, aruandluse ja tõendamise (MRV) kontekstis on kõige asjakohasemad A&V määruse 9 artikli 3 lõikes 1 ja lõigetes esitatud mõisted: omarisk (IR) käitaja või õhusõiduki käitaja aruandes sisalduva näitaja tundlikkus väärkajastamiste suhtes, mis võivad olla olulised üksikult või koos muude väärkajastamistega, enne mis tahes seotud ohjemeetmete mõju arvesse võtmist; kontrollirisk (CR) käitaja või õhusõiduki käitaja aruandes sisalduva parameetri tundlikkus väärkajastamiste suhtes, mis võivad olla olulised üksikult või koos muude väärkajastamistega ning mida ei saa kontrollisüsteemiga õigel ajal vältida ega avastada ja parandada; avastamisrisk (DR) risk, et tõendaja ei avasta olulist väärkajastamist; tõendamisrisk (VR) omariski, kontrolliriski ja avastamisriski hõlmav risk, et tõendaja esitab ebaõige arvamuse, kui käitaja või õhusõiduki käitaja aruandes esineb olulisi väärkajastamisi; Lihtsamalt öeldes tähendab see: omarisk peegeldab asjaolu, et MRV-d teostavad inimesed ja seetõttu võivad vead lihtsalt juhtuda. Kontrollirisk kajastab kontrollisüsteemi kvaliteeti. Mida efektiivsem on käitaja või õhusõiduki käitaja kontrollisüsteem, seda väiksem on kontrollirisk, st tõenäosus, et vigu ei suudeta ära hoida. Samamoodi annab avastamisrisk märku võimalusest, et tõendaja ei suuda avastada üht või teist kontrollisüsteemist läbi lipsanud väärkajastamist. Lõpuks on üldine tõendamisrisk kolme esimese tulemuse koondtulemus. Seda võib kirjeldada järgmiselt: VR =IR CR DR. Tõendaja peab püüdma vähendada VR-i nii palju kui võimalik. Kuid käitaja või õhusõiduki käitaja seisukohalt on ainult kaks tegurit - IR ja CR need, mis annavad tema üldise riski: 9 MRR (artikli 3 lõiked 9 ja 10) kasutab samu mõisteid. Avastamisriski ja kontrolliriski määratlused on siiski ainult AVRis. 17

18 Omariski tuleb võimalikult palju vähendada, valides usaldusväärsed andmeallikad ning lühikesed ja lihtsad kommunikatsiooniteed. Kontrolliriski minimeeritakse tõhusate kontrollitoimingute kehtestamisega. 4.2 Mida tuleb hinnata Põhimõtteliselt peaks käitaja või õhusõiduki käitaja teostama riskihindamise kogu andmevoo kohta alates algandmete saamisest mõõtmisseadmetest kuni lõpliku heitkoguse aruande või tonnkilomeetriaruandeni, sealhulgas dokumentide haldamine ja andmete säilitamine. Terve mõistus soovitab siiski kasutada mõistlikult üldise riski künnist. Andmekäsitluse, mille puhul võib põhjendatult eeldada, et seotud risk jääb alla selle künnise, võib hindamisest välja jätta. Näiteks võib künnise määramiseks määrata mõju poolele käitise või õhusõiduki käitaja olulisuse tasemest 10 või konservatiivsemalt näiteks 20%-le olulisuse tasemest. Tõenäosuse künnis peaks olema vähem kui kord aastas või isegi madalam, et olla kindel. Iga andmeallika, andmekäitluse või -töötlemise etapi puhul tuleks hinnata, mis võib valesti minna. Näiteks maagaasi mõõtmise korral võivad nii gaasiarvesti ise kui ka temperatuuri/rõhu kompenseerimine rikki minna, need võivad mitte toimida ainult lühiajaliselt (kui nad vajavad töötamiseks elektrit), nad võivad olla ebatäpsed (ebatäpse kalibreerimise või selle puudumise tõttu või ebatäpsuse tõttu), andmeedastus (kui see on elektrooniline) võib ebaõnnestuda, arvestit võidakse ebatäpselt lugeda, näidud võivad olla üles märgitud trükivigadega, paberile kritseldatud märkmed võivad kaduda (kui arvestilt võetakse näit käsitsi), mõõdetav voolukiirus või mis tahes keskkonnatingimused võivad olla väljaspool arvesti spetsifikatsiooni, andmete kogumise tarkvara võib sisaldada vigu, salvestamiseks kasutatavad kõvakettad võivad kokku joosta jne. Isegi see lihtne näide illustreerib võimalike riskide suurt arvu ja annab põhjuse, miks on vaja künnist. Tabelis 4 on esitatud veel üks näide võimalike hinnatavate riskide loetelu kohta. 10 AVRi artikkel 23: Olulisuse tase on 5% aastasest koguheitest A- ja B-kategooria käitiste ja õhusõiduki käitajate puhul, kelle heitkogused on kuni tonni CO 2 aastas, ning 2% muude käitiste ja õhusõiduki käitajate puhul. Tonnkilomeetriandmete puhul on tase 5%. Pange tähele, et olulisuse tase on väärtus, mida kasutatakse tõendamise kavandamisel ja läbiviimisel. See ei ole mingil juhul vastuvõetava vea künnis (vt AVRi artikli 22 lõige 1): Käitaja või õhusõiduki käitaja parandab iga väärkajastamise ja mittevastavuse, millest talle teatatakse ). 18

19 Tabel 4: Näide elektroonilise andmemeerikuga voomõõturiga seotud riskide kohta. Andmevoogude etapp Omarisk Andmete ebatäpsus Andmete kadu 1 Arvesti mõõdab voolukiirust 2 Andmemeerik salvestab saadud voolukiiruse ja ajaandmed 3 Vahetuse alguses loeb operaator digitaalsel kuvaril kuvatavat 4 Operaator kannab digitaalse kuvari näidu logiraamatusse. Vooluhulk on väljaspool kalibreeritud vahemikku Ümbritseva õhu temperatuur on väljaspool talitluspiiri Arvesti rike Viimasest kalibreerimisest möödunud aeg on suurem kui spetsifikatsioon (ette näeb) Andmeedastuse katkestus Häired andmeedastuses Andmemeeriku viga Kuvari viga Operaator ei loe kuvaril kuvatavat Operaator loeb kuvaril kuvatavat valesti Operaator registreerib näidu valesti Logiraamatu kahjustamine 4.3 Riskihindamise etapid Kui käitaja või õhusõiduki käitaja viib läbi riskihindamise, analüüsib ta (nt asjakohase tabelivormingu abil) iga võimaliku intsidendi (vt 4.2)) andmevoo iga jaotise kohta järgmisi punkte: 1. Intsidendi liik: Mis võib valesti minna? 2. Tõenäosus: Kui tõenäoline on selle toimumine? (jaotis 4.3.1) 3. Mõju: Kui suur oleks viga (heitkoguste/t-km osas)? (Vt jaotis 4.3.2) 4. Tõenäosusest ja mõjust tulenev risk (jaotis 4.3.3) 5. Asjakohane kontrollitoiming: Kuidas saab riski maandada? (Vt peatükk 4.4) 6. Lõplik (üldine) jääkrisk, kui võtta arvesse kontrollitoimingut. MRR nõuab, et käitajad ja õhusõiduki käitajad sätestaksid riskihindamise läbiviimisel tehtavad toimingud kirjalikus menetluses Tõenäosus Tavaliselt ei ole vaja kindlaks määrata täpseid kvantitatiivseid väärtusi intsidendi tõenäosuse kohta. Üldine tava on kasutada poolkvantitatiivseid sõnu, nagu juhtub väga sageli kuni ei juhtu peaaegu kunagi. Sõltuvalt käitise või õhusõiduki käitaja tegevuse keerukusest on kasulik määratleda näiteks kolm või viis tõenäosustaset. Näide on esitatud tabelis 5. 19

20 Tabel 5: Näide ELi HKSi riskihindamisel kasutatava viie tõenäosustaseme määratluse kohta. Väga väike Väike Mõõdukas Suur Väga suur Ebatõenäoline, et esineb rohkem kui üks kord aastas. Võib esineda kuni 4 korda aastas Võib esineda kuni 12 korda aastas Võib esineda kuni 24 korda aastas Võib esineda rohkem kui 24 korda aastas Mõju Sarnaselt tõenäosusega tuleks määratleda poolkvantitatiivne väärtus intsidendi mõjule, mis vastab konkreetse käitise või õhusõiduki käitaja asjaoludele. Kasulikud künnise määratlused viitavad kas absoluutsetele heitkoguste näitajatele või protsendimääradele kogu käitise või õhusõiduki käitaja heitkogustest. Kaaluda võib ka olulisuse läve protsendimäära (protsentuaalset osa). Tabelis 6 on esitatud näide absoluutsete heitkoguste kohta (viidates jaotises 3.1 esitatud näitele, mis on A-kategooria käitis). Tabel 6: Näide viie mõjutaseme määratluse kohta, mida kasutatakse ELi HKSi riskihindamisel jaotises 3.1 kirjeldatud näidiskäitise puhul. Väga väike Väike Mõõdukas Suur Väga suur Mõõdetud parameetrile märgatavat mõju ei avalda Mõju põhjustab kuni ±50 tonni CO2(e) väärkajastamist. Mõju põhjustab kuni ±250 tonni CO2(e) väärkajastamist. Mõju põhjustab kuni ±500 tonni CO2(e) väärkajastamist. Mõju põhjustab rohkem kui ±500 tonni CO2(e) väärkajastamist Risk Enne kui käitaja või õhusõiduki käitaja saab hinnata riski iga võimaliku intsidendi puhul, tuleb määratleda eelmiste etappide kahe skaala kombinatsioon. Tabelis 7 on esitatud näide. 20

21 Tõenäosus Tabel 7: Näide viie mõju taseme määratluse kohta, mida kasutatakse ELi HKSi riskihinnangus. Mõju Väga väike Väike Mõõdukas Suur Väga suur Väga väike Väike Väike Mõõdukas Suur Suur Väga suur Omariski hindamine Kasutades kolme eelneva etapi käigus välja töötatud skaalasid, saab käitaja või õhusõiduki käitaja nüüd määrata igale võimalikule intsidendile tõenäosuse, mõju ja riski väärtused. Kuna need riskid ei ole veel maandatud, kujutavad nad endast "omariski". Tabelis 8 on esitatud mõned näited sellise hindamise kohta, viidates jaotises 3.1 kirjeldatud näidiskäitisele. Selles tabelis on näidatud ka näited kavandatud riski maandamise meetmete (kontrollitoimingute) ja eeldatava üldise riski kohta (st koos kontrollitoimingute rakendamisega). Selline lihtne ülevaade, nagu on selles tabelis, peaks vastama MRRi artikli 12 lõike 1 punkti b nõuetele (lisadokument, mis tuleb esitada koos seirekavaga pädevale asutusele). Tabel 8: Näide jaotises 3.1. kirjeldatud käitise mõne võimaliku intsidendi riskihindamise kohta. Intsident Tõenäosus Mõju Omarisk Kontrollitoiming Üldine risk Gaasiarve on vale mõõdukas suur suur Võrrelda oma näiduga Arvesti katkiminek Väga väike suur mõõdukas Kütusetarnija leping kõrge kättesaadavus Väike Väike Puudub uue lähtevoo lisamine Väga väike Väga suur mõõdukas Puudub, sest ebatõenäoline mõõdukas 21

22 4.4 Kontrollitoimingud Pärast seda, kui käitaja või õhusõiduki käitaja on hinnanud oma andmevoogudega seotud riske, tuleb kindlaks määrata kontrollisüsteemi teine osa, st kontrollitoimingud. Nagu 2. peatükis mainitud, võib see olla korduv protsess, st andmevoogude menetlused, nendega seotud riskid, kontrollitoimingud ja sellest tulenev üldine risk mõjutavad üksteist vastastikku. Enne parima kontrolli välja valimist võib hinnata eri liiki kontrollide tõhusust. Kontrollitoimingud on sätestatud kirjalikes menetlustes. Nagu eespool mainitud, võivad need mõnikord olla tihedalt seotud andmevoogude menetlustega. Näited Mõned näited kontrollitoimingute kohta on esitatud ülal toodud tabelis 8. Jaotises 3.1 kirjeldatud näidiskäitise puhul võivad olla abiks järgmised kontrollid: Käitaja peaks ise regulaarselt, ja eelkõige iga aasta 1. jaanuaril, võtma gaasiarvesti näidud. Neid enda võetud näitusid kasutatakse gaasitarnija arvetel olevate väärtuste kinnitamiseks. Nelja silma põhimõtet tuleks kohaldada vähemalt üldise aastase heitkoguse aruande suhtes (analoogselt tõendaja sõltumatu ülevaatega). 4.5 Riskihindamise tulemus - lõplik andmevoog Järgmise ja viimase sammuna lisatakse kontrollitoimingud andmevoogude diagrammile ja sellega seotud menetlustele, kontrollnimekirjadele jne. Riskihindamine viiakse lõpule, kasutades pärast kontrollitoimingute rakendamist allesjäänud üldisi riske. Illustreerimiseks võib jaotises 3.2 esitatud andmevoogude diagrammi jaotises 3.1 kirjeldatud käitise jaoks ajakohastada vastavalt joonisele 2. Sellel joonisel on esitatud eelmises jaotises toodud näite puhul välja toodud kontrollitoimingud. Kontrollitoimingud on näidatud punasega. 22

23 Maagaasist tuleneva heitkoguse seire Sisend Tegevus Väljund Väärtus gaasi peaarvestil Võtta gaasiarvesti näit Vahetuse juht 1. jaanuaril enne lõunat Gaasitarbimise algväärtus Märkus ELi HKSi MRV failis Gaasi kogus arvete alusel Kütuse tarnija Andmete kogumine HKSfailidesse Keskkonnajuht Kuu teine nädal Tarbitud gaasi maht kuus Märkus ELi HKSi MRV failis Väärtus gaasi peaarvestil Võtta gaasiarvesti näit Vahetuse juht 1. jaanuaril enne lõunat Gaasitarbimise lõppväärtus = järgmine algväärtus Märkus ELi HKSi MRV failis Tarbitud gaasi maht kuus Märkus ELi HKSi MRV failis Arvutada tarbitud gaasi maht aastas Keskkonnajuht 15. jaanuariks Tarbitud gaasi maht aastas Märkus ELi HKSi MRV failis Gaasitarbimise alg- ja lõppväärtus Märkus ELi HKSi MRV failis Võrrelda näitusid ja arvel olevat summat Keskkonnajuht 15. jaanuariks Gaasitarbimise lõppväärtus = järgmine algväärtus Märkus ELi HKSi MRV failis Maagaasi heitekoefitsient ja AKV Riiklik andmekogu/ märkus pädeva asutuse veebilehel Kontrollida viimast HKd ja AKVd Keskkonnajuht 15. jaanuariks Viimane HK ja AKV, mida tuleb kasutada Märkus ELi HKSi MRV failis Aastane gaasimaht, HK, AKV MRV failis Arvutada maagaasist tulenevad heitkogused, kasutades komisjon AER vormi Keskkonnajuht 20. jaanuariks Maagaasist tulenevad heitkogused Kirje AER-is Maagaasist tulenevad heitkogused Kirje AER-is (Sõltumatu) AERi läbivaatamine HSEQ üksuse juhataja Veebruari esimene nädal AER heakskiitmine tõendajale saatmiseks Märkus ELi HKSi MRV failis Joonis 2: Jaotises 3.1 kirjeldatud käitise lõplik andmevoogude diagramm Punased elemendid on jaotises 4.4 kirjeldatud kontrollitoimingud. 4.6 Riskihindamise töövahend Riskihindamise koostamise hõlbustamiseks pakub komisjon oma veebisaidil käitajate või õhusõiduki käitajate riskihindamise töövahendit. Töövahendi kasutamine on siiski vabatahtlik. Kui seda peetakse kasulikumaks, võib kasutada alternatiivseid lähenemisviise. Töövahendi saab alla laadida järgmiselt aadressilt: 23

24 5 KONTROLLISÜSTEEM MRR nõuab, et käitaja või õhusõiduki käitaja kehtestab tõhusa kontrollisüsteemi (artikkel 59). See koosneb kahest elemendist: riskihindamine (vt 4. peatükk) ja kontrollitoimingud (vt jaotis 4.4) tuvastatud riskide maandamiseks. Lisaks 4. peatükis käsitletule peaksid käitajad ja õhusõiduki käitajad tagama, et nende kontrollisüsteem katab vähemalt MRRi artikli 59 lõikes 3 loetletud punktid: (a) mõõteseadmete kvaliteedi tagamine ( artikkel 60); (b) andmekäsitluseks, kaasa arvatud arvutitehnika protsessi kontrollimiseks, kasutatava infotehnoloogiasüsteemi kvaliteedi tagamine ( artikkel 61); (c) andmekäsitluse ja kontrollimeetmete ülesannete lahusus ning vajaliku pädevuse haldamine; ( artikkel 62); (d) siserevisjonid ja andmete valideerimine ( artikkel 63); (e) parandused ja parandusmeetmed ( artikkel 64); (f) sisseostetud protsesside kontroll ( artikkel 65); (g) andmete ja dokumentide säilitamine, sealhulgas dokumendiversioonide haldamine ( artikkel 67). Järgnevalt anname nende nõuete kohta väga lühikese ülevaate. 5.1 Mõõteseadmed Artiklis 60 tuletatakse käitajatele ja õhusõiduki käitajatele meelde, mida MRR nõuab määramistasandi-põhise lähenemise alusel. Kõiki asjakohaseid mõõteseadmeid tuleb regulaarselt kalibreerida, reguleerida ja kontrollida vastavalt nende tehnilisele kirjeldusele või vastavalt siseriiklikule metroloogilisele kontrollile, kui see on võimalik. Üksikasjalikumat teavet leiate juhenddokumendist nr 4: Juhised mõõtemääramatuse hindamise kohta" 11. Kui kasutatakse pidevmõõtesüsteeme(cems), on artikli 59 lõikes 2 sätestatud vajalikud nõuded, eelkõige EN kohaldamine kvaliteedi tagamiseks. 5.2 Infotehnoloogiasüsteemid Artikli 61 kohaselt peavad seire- ja aruandlussüsteemid olema nõuetekohaselt kavandatud, dokumenteeritud, katsetatud, rakendatud, kontrollitud ja säilitatud. Kontroll tuleb teostada eelkõige seoses juurdepääsuga süsteemidele, varusalvestusega, taastamisega, järjepidevuse planeerimise ja turvalisusega. ITsüsteemide hulka kuuluvad tehase teave, hajutatud juhtimissüsteemid ja mõõtmisvoo arvutid jne. 11 Vt jaotis 1.3, kust leida muid juhenddokumente. 24

25 5.3 Ülesannete lahusus Lühidalt öeldes nõuab artikkel 62, et nelja silma põhimõtet kasutataks nii palju kui võimalik, et tagada kaasatud töötajate pädevus. 5.4 Siserevisjonid ja andmete valideerimine Käitajad ja õhusõiduki käitajad peavad aasta jooksul kogutud andmed regulaarselt läbi vaatama. Selle eesmärk on vältida olukordi, kus tõendaja avastab vead või andmelüngad väga hilises protsessi käigus, kui parandusmeetmete rakendamine toimuks liiga hilja. Tuleb kehtestada asjakohased kirjalikud menetlused, milles sätestatakse läbiviidavad kontrollide liigid (andmete võrdlemine aja jooksul, võimaluse korral eri allikatest saadud andmete võrdlemine, heitkoguste andmete usaldusväärsuse kontroll võrreldes tootmise andmetega jne). Artiklis 63 on loetletud minimaalsed kontrollid, mis tuleb lisada. Samuti rõhutatakse, et need kontrollimenetlused peavad võimaluse korral sisaldama andmete tagasilükkamise kriteeriume või künniseid. St käitaja või õhusõiduki käitaja peab eelnevalt otsustama kriteeriumide üle, mis viiksid parandusmeetmete kasutusele võtmiseni. 5.5 Parandused ja parandusmeetmed Artiklis 64 on sätestatud nõuded käitajatele ja õhusõiduki käitajatele, kuidas reageerida, kui nende siserevisjoni käigus leitakse andmeid, mis tuleb tagasi lükata. Sisuliselt nõutakse artiklis, et andmete parandamine peab vältima heitkoguste alahindamist. Lisaks tuleb kindlaks teha rikke või vea algpõhjus. Kui see on asjakohane, peab parandusega kaasnema asjakohane parandusmeede seoses vea algpõhjusega (nt halva mõõtevahendi väljavahetamine, teise labori kasutamine, kontrollitoimingute parandamine jne). Märkus: Sellised parandusmeetmed võivad mõjutada seirekava ja/või selle menetlusi. Seirekava ajakohastamise nõuded on esitatud juhenddokumendi 1 jaotises 5.6 (käitiste puhul) või juhenddokumendi 2 jaotises 6.5 (õhusõiduki käitajate puhul). 5.6 Sisseostetud protsessid Artiklit 65 kokku võttes saab öelda, et käitaja või õhusõiduki käitaja vastutab täielikult kõigi andmete kogumise või töötlemise etappide (nagu näiteks välised laboratoorsed analüüsid, mõõtmisseadmete hooldus jne) nõuetekohase toimimise eest. Seega peavad nad olema kaasatud kontrollisüsteemi, eelkõige seoses tulemuste läbivaatamisega, hästi toimivuse kriteeriumide kehtestamisega ja vajaduse korral asjakohaste parandusmeetmete algatamisega. Hästi toimivuse kriteeriumid võivad olla kasulikud eelkõige siis, kui need on juba lisatud käitaja või õhusõiduki käitaja ja allhankija vahelisse lepingusse. 25

26 5.7 Arvestuse pidamine ja dokumenteerimine Artikli 67 kohaselt peab käitaja või õhusõiduki käitaja pidama arvestust kõigi asjakohaste andmete ja teabe kohta (sealhulgas MRRi IX lisas loetletud teabe kohta). See on vajalik usaldusväärseks tõendamiseks, sest tõendajad ei saa töötada eelduste või väidete alusel, vaid kasutades oma hinnangu andmiseks ainult selgeid objektiivseid tõendeid. Seetõttu tuleks kõigi andmevoogude ja kontrolliprotseduuride tulemused kuidagi salvestada IT-süsteemis, paberkandjal toimikus või logiraamatus. Salvestatud andmed ja teave peavad võimaldama tõendajal jälgida täielikku kontrolljälge. Lisaks sellele tuleb andmeid säilitada vähemalt 10 aastat alates tõendatud aruande esitamise kuupäevast. See tähendab, et paber peab olema piisavalt stabiilne, hästi indekseeritud selge identifitseerimise eesmärgil (sealhulgas dokumentide versioonihaldus) ja et IT-süsteemid peavad olema kujundatud nii, et andmeid oleks võimalik pärast seda aega kätte saada (st tuleb vältida eksootilisi andmeformaate, tuleb säilitada piisavalt varukoopiaid jne). 26

27 6 I LISA: AKRONÜÜMID JA ÕIGUSAKTID 6.1 Akronüümid ELi HKS...ELi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem MRV... seire, aruandlus ja tõendamine MRR... seire- ja aruandlusmäärus (M&R määrus) AVR akrediteerimis- ja tõendamismäärus (A&V määrus) MP... seirekava CA pädev asutus AER heitkoguse aruanne CEMS... heitkoguste pidevmõõtesüsteem MS liikmesriik(-riigid) GD juhenddokument 27

28 6.2 Õigusaktid ELi HKSi direktiiv: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/87/EÜ, 13. oktoober 2003, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, mida on mitu korda muudetud. Konsolideeritud versiooni allalaadimine: M&R määrus: Komisjoni 19. detsembri aasta rakendusmäärus (EL) 2018/2066, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohast kasvuhoonegaaside heite seiret ja aruandlust ning millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 601/2012. Allalaadimine: ja viimane muudatus lingi all: A&V määrus: Komisjoni 19. detsembri aasta rakendusmäärus (EL) 2018/2067, milles käsitletakse andmete tõendamist ja tõendajate akrediteerimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ, muudetud kujul. Konsolideeritud versiooni allalaadimine: 28

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2067, detsember 2018, - milles käsitletakse andmete tõendamist ja tõendajate akrediteerimist

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2067, detsember 2018, - milles käsitletakse andmete tõendamist ja tõendajate akrediteerimist L 334/94 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2067, 19. detsember 2018, milles käsitletakse andmete tõendamist ja tõendajate akrediteerimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Microsoft Word - EAKJ21e

Microsoft Word - EAKJ21e KASVUHOONEGAASIDE HEITKOGUSTE TÕENDAJA HINDAMISE JUHEND THE CONDUCT OF ASSESSMENT OF A GHG VERIFIER EAK J21-2017 Tallinn 2017 2/10 Autorlus ja põhimõtted Käesolev juhenddokument on koostatud Eesti Akrediteerimiskeskuse

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

TA

TA 11.9.2017 A8-0258/ 001-035 MUUDATUSTEPANEKUD 001-035 Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Raport Julie Girling A8-0258/2017 ELi heitkogustega kauplemise süsteem: kehtivate piirangute kohaldamise

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Euroopa Komisjon 23. september 2015 Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev EGESIF_15_0018-02 final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettevalmistamise, kontrolli ja heakskiitmise kohta VASTUTUSE

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20 25.11.2014 L 337/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252/2014, 28. mai 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ seoses

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 1 ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem