Pakendi infoleht: teave kasutajale

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Pakendi infoleht: teave kasutajale"

Väljavõte

1 Pakendi infoleht: teave kasutajale Lamictal 5 mg, närimis/dispergeeruvad tabletid Lamictal 25 mg, närimis/dispergeeruvad tabletid Lamictal 50 mg, närimis/dispergeeruvad tabletid Lamictal 100 mg, närimis/dispergeeruvad tabletid lamotrigiin Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. - Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased. - Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. Infolehe sisukord 1. Mis ravim on Lamictal ja milleks seda kasutatakse 2. Mida on vaja teada enne Lamictal i võtmist 3. Kuidas Lamictal i võtta 4. Võimalikud kõrvaltoimed 5 Kuidas Lamictal i säilitada 6. Pakendi sisu ja muu teave 1. Mis ravim on Lamictal ja milleks seda kasutatakse Lamictal kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse epilepsiavastasteks ravimiteks. Seda kasutatakse kahe haiguse epilepsia ja bipolaarse häire raviks. Lamictal ravib epilepsiat, blokeerides epilepsiahoogusid (krampe) vallandavad signaalid ajus. - Täiskasvanutel ja lastel alates 13. eluaastast võib Lamictal i kasutada eraldi või koos teiste ravimitega epilepsia raviks. Lamictal i võib koos teiste ravimitega kasutada ka Lennox-Gastaut sündroomiks nimetatud haigusseisundiga seotud krampide raviks aastastel lastel võib Lamictal i kasutada koos teiste ravimitega nimetatud haiguste raviks. Ravimit võib kasutada eraldi sellist tüüpi epilepsia raviks, mida nimetatakse tüüpilisteks absansideks. Lamictal ravib ka bipolaarset häiret. Bipolaarse häirega (mõnikord nimetatakse ka maniakaal-depressiivseks häireks) inimestel esinevad väljendunud meeleolu kõikumised, kus mania (erutuse või eufooria) perioodid vahelduvad depressiooni (sügava kurbuse või meeleheite) perioodidega. Täiskasvanutel alates 18. eluaastast võib Lamictal i kasutada eraldi või koos teiste ravimitega, et vältida bipolaarse häire korral esinevate depressiooni perioodide teket. Veel ei ole teada, kuidas toimib Lamictal ajus selle toime saavutamiseks. 2. Mida on vaja teada enne Lamictal i võtmist Lamictal i ei tohi võtta - kui olete lamotrigiini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline (ülitundlik). Kui see kehtib teie kohta: Informeerige oma arsti ning ärge Lamictal i võtke. 1

2 Hoiatused ja ettevaatusabinõud Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Lamictal Enne Lamictal i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga: - kui teil on ükskõik milliseid probleeme neerudega; - kui teil on kunagi tekkinud nahalööve pärast lamotrigiini või teiste bipolaarse häire või epilepsia ravimite võtmist; - kui teil tekib lööve või päikesepõletus pärast lamotrigiini võtmist ja otseses päikese- või tehisvalguses viibimist (nt solaariumis). Teie arst kontrollib teie ravi ning võib soovitada teil vältida otsest päikesevalgust või end selle eest kaitsta (nt kasutada päikesekreemi ja/või kanda kaitsvaid rõivaid); - kui teil on kunagi pärast lamotrigiini võtmist tekkinud meningiit (nende sümptomite kirjeldust lugege käesoleva infolehe lõigust 4: Harva esinevad kõrvaltoimed ); - kui te juba võtate lamotrigiini sisaldavat ravimit; - kui teil esineb haigusseisund, mille nimi on Brugada sündroom. Brugada sündroom on geneetiline haigus, mis põhjustab südame ebanormaalset elektrilist aktiivsust. Lamotrigiin võib vallandada EKG-s kõrvalekaldeid, mis võivad põhjustada arütmiaid (ebanormaalne südamerütm). Kui midagi eelnevalt loetletust kehtib teie kohta: Informeerige oma arsti, kes võib otsustada, et on vaja vähendada annust või et Lamictal ei ole teile sobiv ravim. Oluline teave potentsiaalselt eluohtlike reaktsioonide suhtes Väikesel arvul Lamictal i võtvatest inimestest tekib allergiline reaktsioon või potentsiaalselt eluohtlik nahareaktsioon, mis ravita jätmisel võib areneda tõsisemateks probleemideks. Need võivad olla Stevensi Johnsoni sündroom (SJS), toksiline epidermise nekrolüüs (TEN) ja reaktsioon ravimile koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (ingl. keeles Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, DRESS). Te peate teadma, milliste sümptomite suhtes Lamictal i võtmise ajal valvel olla. Lugege nende sümptomite kirjeldust käesoleva infolehe punktis 4 Potentsiaalselt eluohtlikud reaktsioonid: te vajate kohest arstiabi alt. Hemofagotsütaarne lümfohistiotsütoos (HLH) Lamotrigiini kasutavatel patsientidel on teateid harvaesinevast, kuid väga tõsisest immuunsüsteemi reaktsioonist. Pöörduge kohe oma arsti või apteekri poole, kui teil esineb lamotrigiini kasutamise ajal ükskõik milline järgmistest sümptomitest: palavik, lööve, neuroloogilised sümptomid (nt vappumine või värisemine, segasusseisund, ajufunktsiooni häired). Enesevigastamise või enesetapumõtted Epilepsiavastaseid ravimeid kasutatakse mitmete seisundite, sealhulgas epilepsia ja bipolaarse häire raviks. Bipolaarse häirega inimestel võivad mõnikord tekkida enesevigastamise või enesetapumõtted. Kui teil on bipolaarne häire, võivad need mõtted suurema tõenäosusega tekkida: - ravi alustamisel, - kui teil on varem esinenud enesevigastamise või enesetapumõtteid, - kui te olete alla 25-aastane. Kui teil esinevad piinavad mõtted ja tunded või kui te märkate, et te tunnete ennast Lamictal i võtmise ajal halvemini või teil tekivad uued sümptomid: Pöörduge abi saamiseks niipea kui võimalik arsti poole või lähimasse haiglasse. Abiks võib olla see, kui ütlete pereliikmele, hooldajale või lähedasele sõbrale, et teil võib tekkida depressioon või märkimisväärne meeleolu muutus ja palute neil läbi lugeda käesoleva infolehe. Võite paluda, et nad ütleksid teile, kui nad on mures teie depressiooni või muude käitumise muutuste pärast. Vähestel epilepsiavastaseid ravimeid (nagu näiteks Lamictal) kasutanud inimestel on tekkinud enesevigastamise või enesetapumõtted. Kui teil mingil ajal peaksid sellised mõtted tekkima, võtke kohe ühendust oma arstiga. 2

3 Kui te võtate Lamictal i epilepsia raviks Mõnede epilepsia vormide korral esinevad krambid võivad mõnikord Lamictal i võtmise ajal halveneda või tekkida sagedamini. Mõnel patsiendil võivad tekkida raskekujulised krambid, mis võivad põhjustada tõsiseid terviseprobleeme. Kui krampe esineb sagedamini või kui teil tekib Lamictal i võtmise ajal raskekujuline krambihoog: Pöörduge niipea kui võimalik arsti poole. Bipolaarse häire raviks ei tohi Lamictal i kasutada alla 18-aastastel inimestel. Depressiooni ja teiste vaimse tervise probleemide raviks mõeldud ravimid suurendavad riski enesetapumõtete ja suitsidaalse käitumise tekkeks alla 18-aastastel lastel ja noorukitel. Muud ravimid ja Lamictal Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud taimseid preparaate või ilma retseptita ostetud ravimeid. Teie arst peab teadma, kui te võtate muid ravimeid epilepsia või vaimse tervise probleemide raviks. See on vajalik Lamictal i õige annuse määramiseks. Nende ravimite hulka kuuluvad: - okskarbasepiin, felbamaat, gabapentiin, levetiratsetaam, pregabaliin, topiramaat või zonisamiid, mida kasutatakse epilepsia raviks; - liitium, olansapiin või aripiprasool, mida kasutatakse vaimse tervise probleemide raviks; - bupropioon, mida kasutatakse vaimse tervise probleemide raviks või abivahendina suitsetamisest loobumisel; - paratsetamool, mida kasutatakse valu ja palaviku raviks. Informeerige oma arsti, kui te võtate mõnda neist ravimitest. Mõnedel ravimitel on koostoimeid Lamictal iga või nende toimel tekivad patsientidel suurema tõenäosusega kõrvaltoimed. Nendeks ravimiteks on: - valproaat, mida kasutatakse epilepsia ja vaimse tervise probleemide raviks; - karbamasepiin, mida kasutatakse epilepsia ja vaimse tervise probleemide raviks; - fenütoiin, primidoon või fenobarbitaal, mida kasutatakse epilepsia raviks; - risperidoon, mida kasutatakse vaimse tervise probleemide raviks; - rifampitsiin, mis on antibiootikum; - ravimid, mida kasutatakse inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) nakkuse raviks (lopinaviiri ja ritonaviiri või atasanaviiri ja ritonaviiri kombinatsioon); - hormonaalsed rasestumisvastased preparaadid, nt antibeebipillid (vt allpool). Informeerige oma arsti, kui te võtate ükskõik millist neist ravimitest või alustate või lõpetate nende võtmist. Hormonaalsed rasestumisvastased preparaadid (nt antibeebipillid) võivad mõjutada Lamictal i toimet Arst võib soovitada, et te kasutaksite mingit kindlat tüüpi hormonaalset rasestumisvastast meetodit või mõnda teist rasestumisvastast meetodit (nt kondoomid, diafragma või spiraal). Kui te võtate hormonaalset rasestumisvastast preparaati, nagu antibeebipillid, võib arst võtta vereproovid Lamictal i sisalduse kontrollimiseks. Kui te kasutate või plaanite kasutada hormonaalset rasestumisvastast preparaati: Informeerige oma arsti, kes arutab teiega sobivaid rasestumisvastaseid meetodeid. Lamictal võib samuti mõjutada hormonaalsete rasestumisvastaste preparaatide toimet, kuigi ei ole tõenäoline, et nende toimivus väheneks. Kui te kasutate hormonaalset rasestumisvastast preparaati ning märkate menstruaaltsükli muutusi, näiteks veritsust või määrimist menstruatsioonide vahepeal: Rääkige oma arstiga. Need ilmingud võivad viidata sellele, et Lamictal mõjutab rasestumisvastase preparaadi toimet. Rasedus ja imetamine 3

4 Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. - Ilma arsti teadmiseta ei tohi ravi lõpetada. Eriti oluline on see juhul, kui teil on epilepsia. - Rasedus võib muuta Lamictal i toimivust, mistõttu võib osutuda vajalikuks vereanalüüside andmine ja Lamictal i annuse vastav reguleerimine. - Kui Lamictal i kasutatakse raseduse 3 esimese kuu ajal, on pisut suurenenud risk sünnidefektide tekkeks, sh huule- või suulaelõhed. - Arst võib teile soovitada, et võtaksite raseduse planeerimise ja raseduse ajal lisaks foolhappe preparaati. Kui te imetate või kavatsete imetada, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Lamictal is sisalduv toimeaine eritub rinnapiima ja võib mõjutada teie last. Arst arutab teiega Lamictal i võtmise ajal rinnaga toitmisest saadavat kasu ja sellega seotud riske ning kui te otsustate rinnaga toita, kontrollib arst aeg-ajalt teie last uimasuse, lööbe või kehva kaaluiibe suhtes. Teavitage oma arsti, kui täheldate imikul ükskõik millist nimetatud sümptomit. Autojuhtimine ja masinatega töötamine Lamictal võib põhjustada pearinglust ja kahelinägemist. Ärge juhtige autot ega töötage masinatega enne, kui te olete kindel, et teil ei esine neid kõrvaltoimeid. Kui teil on epilepsia, arutage oma arstiga autojuhtimise ja masinatega töötamisega seotud küsimusi. Lamictal närimis/dispergeeruvad tabletid sisaldavad vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühes tabletis, see tähendab põhimõtteliselt naatriumivaba. 3. Kuidas Lamictal i võtta Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kui palju Lamictal i võtta Lamictal i sobivaima annuse leidmine võib võtta aega. Teie annus sõltub järgnevast: - teie vanusest, - kas te võtate Lamictal i koos teiste ravimitega, - kas teil esineb ükskõik milliseid neeru- või maksatalitluse häireid. Teie arst kirjutab teile alustuseks väikese annuse ja suurendab annust järk-järgult mõne nädala jooksul kuni toimiva annuse saavutamiseni (seda nimetatakse efektiivseks annuseks). Ärge kunagi võtke rohkem Lamictal i, kui teie arst on määranud. Lamictal i tavaline efektiivne annus täiskasvanutele ja üle 13-aastastele lastele on mg päevas aastastel lastel sõltub efektiivne annus kehakaalust tavaliselt jääb see vahemikku mg kilogrammi lapse kehakaalu kohta, maksimaalne säilitusannus 200 mg ööpäevas. Lamictal i ei soovitata alla 2-aastastele lastele. Kuidas Lamictal i annust võtta Võtke Lamictal i annus üks või kaks korda päevas, nagu arst on soovitanud. Ravimit võib võtta koos toiduga või ilma. - Võtke alati täisannus, nagu arst on määranud. Ärge kunagi võtke ainult osa tabletist. 4

5 Samuti võib arst soovitada, et te alustaksite või lõpetaksite teiste ravimite võtmise, sõltuvalt sellest, millist haigust teil ravitakse ning kuidas te ravile reageerite. Lamictal närimis/dispergeeruvad tabletid võib neelata kas tervelt koos vähese veega, närida või segada veega vedela ravimi valmistamiseks. Ärge kunagi tarvitage ainult osa vedelikust. Tableti pakendist võtmine Need tabletid on spetsiaalses pakendis, et lapsed ei saaks neid välja võtta. Iga tableti kohal on blistril number. Võtke iga tablett vastavalt numbrilisele järjekorrale alustades numbrist Eraldage üks tablett: rebige mööda lõikejooni, et eraldada blistrist üks tasku. 2. Tõmmake ära väliskiht: alustage nurgast, tõstke see üles ja tõmmake ära taskut kattev väliskiht. 3. Suruge tablett välja: vajutage tableti ühele servale ja suruge see ettevaatlikult läbi fooliumkihi. Tableti närimiseks: 5

6 Samaaegselt võib olla vajalik juua veidi vett, mis aitab tabletil suus lahustuda. Seejärel jooge veel natuke vett, veendumaks, et kogu ravim on alla neelatud. Vedela ravimi valmistamine: - Pange tablett klaasi, kus on vähemalt nii palju vett, mis katab terve tableti. - Lahustamiseks segage või oodake, kuni tablett on täielikult lahustunud. - Jooge ära kogu vedelik. - Lisage klaasi veel natuke vett ja jooge see ära, kindlustamaks, et klaasi ei jääks ravimit. Kui te võtate Lamictal i rohkem, kui ette nähtud Võtke otsekohe ühendust arstiga või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võimalusel näidake neile Lamictal i pakendit. Kui te võtate liiga palju Lamictal i, võivad suurema tõenäosusega tekkida tõsised kõrvaltoimed, mis võivad lõppeda surmaga. Kui Lamictal i on võetud liiga palju, võivad tekkida järgmised sümptomid: - kiired, kontrollimatud silmaliigutused (nüstagm), - kohmakus ja koordinatsioonihäired, mis mõjutavad tasakaalu (ataksia), - südame rütmihäired (mida tavaliselt näitab EKG), - teadvuse kadu, krambid (hood) või kooma. Kui te unustate Lamictal i ühe annuse võtta Ärge võtke lisatablette, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke lihtsalt järgmine annus tavalisel ajal. Kui te unustate Lamictal i mitu annust võtta Küsige oma arstilt nõu selle kohta, kuidas alustada uuesti ravimi võtmist. Seda on tähtis teha. Ärge lõpetage Lamictal i võtmist ilma soovituseta Lamictal i tuleb võtta nii kaua, kui arst soovitab. Ärge lõpetage ravimi võtmist, kui arst ei ole seda soovitanud. Kui võtate Lamictal i epilepsia raviks Kui te lõpetate Lamictal i võtmise, on tähtis vähendada järk-järgult ravimi annust, ligikaudu 2 nädala jooksul. Kui te lõpetate järsku Lamictal i võtmise, võib epilepsia taastuda või süveneda. Kui võtate Lamictal i bipolaarse häire raviks Lamictal i toime avaldumiseks võib kuluda natuke aega, seega ei ole tõenäoline, et te tunnete ennast otsekohe paremini. Kui te lõpetate Lamictal i võtmise, ei ole vaja annust järk-järgult vähendada. Ent kui te soovite Lamictal i võtmist lõpetada, pidage siiski kõigepealt nõu oma arstiga. 4. Võimalikud kõrvaltoimed Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Potentsiaalselt eluohtlikud reaktsioonid: te vajate kohest arstiabi Väikesel arvul Lamictal i võtvatest inimestest tekib allergiline reaktsioon või potentsiaalselt eluohtlik nahareaktsioon, mis ravita jätmisel võib areneda tõsisemateks probleemideks. Taolised sümptomid võivad kõige tõenäolisemalt ilmneda Lamictal i ravi esimeste kuude kestel, eriti kui ravi alustamise annus on liialt suur või suurendatakse annust liiga kiiresti või kui Lamictal i võetakse samaaegselt teise ravimiga, mille nimi on valproaat. Mõningad neist sümptomitest ilmnevad sagedamini laste puhul, seega peaksid vanemad eriti hoolikalt nende suhtes valvel olema. Nende reaktsioonide sümptomid on järgmised: 6

7 - nahalööbed või punetus, mis võivad areneda eluohtlikeks nahareaktsioonideks, kaasa arvatud massiline nahalööve koos villide ja nahakihi irdumisega, mis ilmneb eriti just suu, nina, silmade ja genitaalide piirkonnas (Stevensi-Johnsoni sündroom), ulatuslik nahakihi irdumine (enam kui 30% kehapinnal toksiline epidermaalne nekrolüüs) või ulatuslik nahalööve koos maksa, vere ja teiste organite haaratusega (reaktsioon ravimile koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega, mida teatakse ka kui DRESS ülitundlikkuse sündroomina), - haavandid suus, kõris, ninas või suguelunditel, - kurguvalu või punased või turses silmad (konjunktiviit), - kõrge kehatemperatuur (palavik), gripitaolised sümptomid või uimasus, - näo turse või lümfisõlmede suurenemine kaelal, kaenlaalustes või kubemes, - ootamatu verejooks või verevalumite teke või sõrmede tõmbumine siniseks, kurguvalu või nakkuste (nt külmetushaiguste) tavalisest sagedasem esinemine, maksaensüümide aktiivsuse tõus, mida saab tuvastada vereanalüüsiga, teatud tüüpi valgevererakkude (eosinofiilid) arvu tõus, lümfisõlmede suurenemine, organite haaratus, sh maks ja neerud. Paljudel juhtudel on need sümptomid vähemtõsiste kõrvaltoimete ilmingud. Kuid te peate olema teadlik, et need on potentsiaalselt eluohtlikud ja võivad areneda tõsisemateks probleemideks, nagu organpuudulikkus, kui need ravita jätta. Kui te täheldate ükskõik millist neist sümptomitest: Pöörduge niipea kui võimalik arsti poole. Arst võib otsustada teha analüüsid maksa-, neeruvõi verenäitajate kontrollimiseks ning öelda teile, et lõpetaksite Lamictal i võtmise. Kui teil tekib Stevensi-Johnsoni sündroom või toksiline epidermaalne nekrolüüs, ütleb arst teile, et te ei tohi enam kunagi lamotrigiini võtta. Hemofagotsütaarne lümfohistiotsütoos (HLH) (vt lõik 2 Mida on vaja teada enne Lamictal i võtmist ). Väga sageli esinevad kõrvaltoimed Need võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel 10-st: - peavalu, - nahalööve. Sageli esinevad kõrvaltoimed Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st: - agressiivsus või ärrituvus, - unisus või uimasus, - pearinglus, - värisemine ehk treemor, - unehäired (unetus), - ärevus, - kõhulahtisus, - suukuivus, - iiveldus või oksendamine, - väsimus, - selja-, liigese- või muu valu. Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st: - kohmakus ja koordinatsioonihäired (ataksia), - kahelinägemine või ähmane nägemine, - ebaharilik juuste väljalangemine või hõrenemine (alopeetsia), - nahalööve või päikesepõletus pärast otseses päikese- või tehisvalguses viibimist (fotosensitiivsus). 7

8 Harva esinevad kõrvaltoimed Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000-st: - eluohtlik nahareaktsioon (Stevensi-Johnsoni sündroom) (vt ka lõigu 4 alguses toodud teavet), - üheskoos esinev sümptomite grupp, sh: palavik, iiveldus, oksendamine, peavalu, kaelakangestus ja äärmiselt suur tundlikkus ereda valguse suhtes. See võib olla põhjustatud aju- ja seljaaju ümbritsevate kelmete põletikust (meningiit). Need sümptomid tavaliselt kaovad pärast ravi katkestamist, kuid kui sümptomid püsivad või süvenevad, siis võtke ühendust oma arstiga, - kiired, kontrollimatud silmaliigutused (nüstagm), - silmade sügelus koos eritusega silmadest ja koorikute tekkega silmalaugudel (konjunktiviit). Väga harva esinevad kõrvaltoimed Need võivad tekkida kuni ühel inimesel st: - eluohtlik nahareaktsioon (toksiline epidermaalne nekrolüüs) (vt ka lõigu 4 alguses toodud teavet), - reaktsioon ravimile koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS) (vt ka lõigu 4 alguses toodud teavet), - kõrge kehatemperatuur (palavik) (vt ka lõigu 4 alguses toodud teavet), - näo turse (ödeem) või lümfisõlmede suurenemine kaelal, kaenlaalustes või kubemes (lümfadenopaatia) (vt ka lõigu 4 alguses toodud teavet), - maksatalitluse muutused, mida näitavad vereanalüüsid, või maksapuudulikkus (vt ka lõigu 4 alguses toodud teavet), - tõsine vere hüübimishäire, mis võib põhjustada ootamatut verejooksu või verevalumite teket (dissemineeritud intravaskulaarne koagulatsioon) (vt ka lõigu 4 alguses toodud teavet), - hemofagotsütaarne lümfohistiotsütoos (HLH) (vt lõik 2 Mida on vaja teada enne Lamictal i võtmist ), - muutused vereanalüüsides sealhulgas punavereliblede arvu langus (aneemia), valgevereliblede arvu langus (leukopeenia, neutropeenia, agranulotsütoos), vereliistakute arvu langus (trombotsütopeenia), kõikide vererakkude arvu langus (pantsütopeenia) ja luuüdi haigus, mida nimetatakse aplastiliseks aneemiaks, - hallutsinatsioonid (asjade nägemine või kuulmine, mida ei ole tegelikult olemas), - segasus, - vankumise või ebakindluse tunne ringi liikudes, - kontrollimatud kehaliigutused (tikid), kontrollimatud lihasspasmid silmades, peas ja keres (koreoatetoos) või muud ebatavalised liigutused, nagu tõmblused, värisemine või jäikus, - epilepsiaga inimestel hoogude sagenemine, - olemasoleva Parkinsoni tõvega patsientidel haigusnähtude süvenemine, - luupusetaoline reaktsioon (sümptomid võivad olla järgmised: selja- või liigesvalu, millega mõnikord kaasnevad palavik ja/või üldine haiglane enesetunne). Muud kõrvaltoimed Muud kõrvaltoimed on ilmnenud väikesel arvul inimestel, aga nende täpne sagedus on teadmata: - Teatatud on luuhäiretest, sh osteopeeniast ja osteoporoosist (luuhõrenemine) ning luumurdudest. Kui te saate krambivastast ravi pikka aega, teil on olnud luuhõrenemine või te kasutate steroide, pidage oma arsti või apteekriga nõu. - Neerupõletik (tubulointerstitsiaalne nefriit) või neerupõletik koos silmapõletikuga (tubulointerstitsiaalse nefriidi ja uveiidi sündroom). - Õudusunenäod. - Nõrgenenud immuunsus, sest teid nakkuste vastu kaitsvate antikehade, immunoglobuliinide sisaldus veres on väiksem. Kõrvaltoimetest teatamine Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 8

9 5. Kuidas Lamictal i säilitada Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistritel, karbil või pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Lamictal ei vaja säilitamisel eritingimusi. Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Lamictal närimis/dispergeeruvad tabletid sisaldavad - Toimeaine on lamotrigiin. Iga närimis/dispergeeruv tablett sisaldab 5 mg, 25 mg, 50 mg või 100 mg lamotrigiini. - Abiained on: kaltsiumkarbonaat, madalasendatud hüdroksüpropüültselluloos, alumiiniummagneesiumsilikaat, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), povidoon K30, naatriumsahhariin, magneesiumstearaat, mustsõstramaitseaine. Kuidas Lamictal närimis/dispergeeruvad tabletid välja näevad ja pakendi sisu Lamictal närimis/dispergeeruvad tabletid (kõik tugevused) on valged kuni tuhmvalged tabletid, mis võivad olla natuke laigulised. Tabletid on mustsõstralõhnalised. Kõik loetletud pakendi suurused ei pruugi olla teie riigis müügil. Lamictal 5 mg närimis/dispergeeruvad tabletid on pikendatud kaksikkumerad tabletid. Nende ühel küljel on kiri GS CL2 ja teisel 5. Igas pakendis on blistrid 10, 14, 28, 30, 42, 50 või 56 tabletiga või pudel 14, 28, 30, 42, 56 või 60 tabletiga. Lamictal 25 mg närimis/dispergeeruvad tabletid on ümarate servadega nelinurksed tabletid. Nende ühel küljel on kiri GSCL5 ja teisel 25. Igas pakendis on blistrid 10, 14, 21, 28, 30, 42, 50, 56 või 60 tabletiga. Lamictal 50 mg närimis/dispergeeruvad tabletid on ümarate servadega nelinurksed tabletid. Nende ühel küljel on kiri GSCX7 ja teisel 50. Igas pakendis on blistrid 10, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 196 või 200 tabletiga. Lamictal 100 mg närimis/dispergeeruvad tabletid on ümarate servadega nelinurksed tabletid. Nende ühel küljel on kiri GSCL7 ja teisel 100. Igas pakendis on blistrid 10, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 196 või 200 tabletiga. Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja: GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 12 Riverwalk Citywest Business Campus Dublin 24 Iirimaa Tootja: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Ul. Grunwaldzka Poznan Poola 9

10 Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. GlaxoSmithKline Eesti OÜ Lõõtsa 8a Tallinn Tel See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega: Austria Lamictal Belgia Lamictal Bulgaaria Lamictal Horvaatia Lamictal Küpros Lamictal Tšehhi Lamictal Taani Lamictal Eesti Lamictal Soome Lamictal Prantsusmaa Lamictal Saksamaa Lamictal Kreeka Lamictal Ungari Lamictal Island Lamictal Iirimaa Lamictal Itaalia Lamictal Läti Lamictal Leedu Lamictal Luksemburg Lamictal Malta Lamictal Holland Lamictal Norra Lamictal Poola Lamitrin Portugal Lamictal Lamitrin S Rumeenia Lamictal Slovakkia Lamictal Sloveenia Lamictal Hispaania Lamictal Rootsi Lamictal Infoleht on viimati uuendatud juulis

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim, plastikpudelis)* FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim, plastikpudelis)* Flixonase Aqueous Nasal Spray 50 MCG, 50 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon Flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Carbalex 200 mg tabletid Carbalex 400 mg tabletid Karbamasepiin (Carbamazepinum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Lercapin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel Diklofenakdietüülamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Alenotop, 70 mg tabletid Alendroonhape Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Flixotide Diskus 50 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises pulberinhalaatoris Flixotide Diskus 100 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Clopidogrel Portfarma 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klopidogreel Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elontril, 150 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Elontril, 300 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Bupropioonvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NORIFAZ, 35 mg õhukese polümeerikattega tabletid Risedronaatnaatrium Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elevit Pronatal, õhukese polümeerikattega tabletid 12 vitamiini ja 7 mineraalainet ning mikroelementi Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Duac Gel, 10 mg/g + 50 mg/g geel Klindamütsiin, bensoüülperoksiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Imovane 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Zopikloon (zopiclonum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Clindamycin-MIP 300, 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Clindamycin-MIP 600, 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klindamütsiin Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed KÄSIMÜÜGIRAVIM 12 TABLETTI PAKENDIS Pakendi infoleht: teave kasutajale Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Actikerall 5 mg/100 mg/g nahalahus Fluorouratsiil/salitsüülhape Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim*) Ibumetin 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Nasonex, 50 mikrogrammi/pihustus ninasprei, suspensioon Mometasoonfuroaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Digoksiin

Digoksiin PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Digoksiin, süstitav ravimvorm Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Enap 5 mg tabletid Enap 10 mg tabletid Enap 20 mg tabletid Enalapriilmaleaat Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Protionamiid

Protionamiid PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Protionamiid, 250mg, tablett Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Reseligo, 3,6 mg implantaat süstlis Gosereliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Propanorm 3,5 mg/ml süstelahus Propafenoonvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Doxy-M-ratiopharm 100 mg tabletid Doksütsükliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Zibor, 2500 RÜ anti-xa/0,2ml süstelahus süstlis Naatriumbemipariin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Escitalopram Teva, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Escitalopram Teva, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid Estsitalopraam Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Gliclada 60 mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Gliklasiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. -

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NiQuitin, 7 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 14 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 21 mg/24 tundi transdermaalne plaaster Nikotiin Enne ravimi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile DIAZEPEKS, 5 mg/ml süstelahus Diasepaam Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Fluconazole Medochemie, 50 mg kõvakapslid Fluconazole Medochemie, 150 mg kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Ivabradine Mylan 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ivabradine Mylan 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid ivabradiin Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Driptane 5 mg tabletid Oksübutüniinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Sinomist 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel. Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale LIDOCAINE GRINDEKS, 20 mg/ml süstelahus Lidokaiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diflucan 150 mg, kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale MAXALT, 10 mg suukaudsed lüofilisaadid Risatriptaan (rizatriptanum) Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Ciprofloxacin Sandoz 500 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Tsiprofloksatsiin Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale RENITEC PLUS 20 mg/ 6 mg tabletid Enalapriilmaleaat/ hüdroklorotiasiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE (retseptiravim)* 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ninasprei sisaldab

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Noliprel Forte Arginine, 5 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Perindopriilarginiin/indapamiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diflucan 150 mg, kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Roferon-A 3 miljonit rahvusvahelist ühikut (RÜ) süstelahus süstlis Alfa-2a interferoon Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Rohkem

Valdoxan, INN-agomelatine

Valdoxan, INN-agomelatine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Valdoxan 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 25

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Marevan, 3 mg tablett Marevan Forte, 5 mg tablett Varfariinnaatrium Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Zonegran, INN-zonisamide

Zonegran, INN-zonisamide I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Zonegran 25 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks kõvakapsel sisaldab 25 mg zonisamiidi. Teadaolevat toimet omav abiaine:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arcoxia, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 120 mg õhukese

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

DIACOMIT, INN-stiripentol

DIACOMIT, INN-stiripentol LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Diacomit 250 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks kapsel sisaldab 250 mg stiripentooli. Teadaolevat toimet omav abiaine

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Ketonal 100 mg/2 ml, süstelahus Ketoprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Fluconazole Claris, 2 mg/ml infusioonilahus Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Rohkem

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2 I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Bovela süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga doos (2 ml) sisaldab: Lüofilisaat:

Rohkem

Plendil, INN-felodipine

Plendil, INN-felodipine III LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE, PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT 19 Märkus: Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht on koostatud komisjoni otsuse aluseks oleva esildismenetluse

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Oltar 1 mg, tabletid Glimepiriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti

Rohkem

"Amoxil, INN-amoxicillin"

Amoxil, INN-amoxicillin Lisa I Nimede loetelu, ravimvormid, ravimite tugevused, manustamisviisid, müügilubade hoidjad liikmesriikides 1 Belgia Belgia Belgia Belgia 1g Dispergeeritav tablett N/A Kapsel, kõva N/A 125 mg 125 mg/5

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale VALOCORDIN DIAZEPAM 10mg/ml suukaudsed tilgad, lahus diasepaam Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NuvaRing, 120/15 mikrogrammi/24 tunnis, vaginaalravivahend Etonogestreel/etünüülöstradiool Oluline teave kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kohta:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Parofor, 140 mg/ml lahus joogivees, piimas või piimaasendajas manustamiseks sigadele ja vatsaseede eelsel perioodil vasikatele 2. KVALITATIIVNE JA

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Concerta, 18 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Concerta, 36 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Concerta, 54 mg toimeainet prolongeeritult

Rohkem

Rilutek, INN-riluzole

Rilutek, INN-riluzole I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RILUTEK 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

liigtarvitamine_A5.indd

liigtarvitamine_A5.indd ALKOHOLI LIIGTARVITAMINE MIS SEE ON JA KUST SAAB ABI Hoiad käes vihikut, mis räägib alkoholi liigtarvitamisest. Seda lugedes saad ülevaate sellest, mis on alkoholi liigtarvitamine, mida tähendab alkoholitarvitamise

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Nexplanon, 68 mg implantaat Etonogestreel Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS BTVPUR AlSap 1, süstesuspensioon lammastele ja veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 1 ml doos sisaldab: Toimeained: Lammaste

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OxyContin 10 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid OxyContin 20 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid OxyContin 40 mg, toimeainet prolongeeritult

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Aceterin, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aceterin express, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Rohkem

Cinacalcet Mylan, INN-cinacalcet

Cinacalcet Mylan, INN-cinacalcet I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cinacalcet Mylan 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Mylan 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Mylan 90 mg

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 400 mg ibuprofeeni. INN. Ibuprofenum. Teadaolevat

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

AFTOVAXPUR DOE -O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir

AFTOVAXPUR DOE -O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS AFTOVAXPUR DOE süsteemulsioon veistele, lammastele ja sigadele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 2 ml doosi emulsiooni sisaldab:

Rohkem