TÕELISE MAJA DUS- JA RAHALIIDU SUU AS

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TÕELISE MAJA DUS- JA RAHALIIDU SUU AS"

Väljavõte

1 5. DSEMBER 2012 TÕELISE MAJA DUS- JA RAHALIIDU SUU AS Herman Van Rompuy, Euroopa Ülemkogu eesistuja, kellega tegid tihedat koostööd: José Manuel Barroso, Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, eurorühma esimees Mario Draghi, Euroopa Keskpanga president 1

2 TÕELISE MAJA DUS- JA RAHALIIDU SUU AS Euroopa Ülemkogu aasta juunikuu kohtumisel paluti Euroopa Ülemkogu eesistujal töötada tihedas koostöös komisjoni presidendi, eurorühma esimehe ja Euroopa Keskpanga presidendiga välja konkreetne ja tähtajaline tegevuskava tõelise majandus- ja rahaliidu saavutamiseks. Käesolevas aruandes antakse vahearuandele ja Euroopa Ülemkogu aasta oktoobri järeldustele tuginedes taustteavet tegevuskava jaoks, mis esitatakse Euroopa Ülemkogu aasta detsembri kohtumisel. Selles on välja toodud majandus- ja rahandusliidu lõpuleviimise ajakava ja etapiviisiline protsess ning see hõlmab kõiki Euroopa Ülemkogu juunikuu kohtumisel esitatud aruandes Tõelise majandus- ja rahaliidu suunas kindlaks määratud põhielemente. See sisaldab väärtuslikku panust, mille komisjon andis oma 28. novembri aasta teatises Tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu loomise tegevuskava üleeuroopalise arutelu avamine. Ka Euroopa Parlament on andnud väärtusliku panuse. Nagu Euroopa Ülemkogu soovis, analüüsitakse käesolevas aruandes integreeritud eelarveraamistiku kontekstis uusi mehhanisme, sealhulgas majandus- ja rahaliidu asjakohast fiskaalvõimekust, ning ideed, mille kohaselt sõlmivad euroala liikmesriigid ELi institutsioonidega lepingulised kokkulepped reformide kohta, mida nad kohustuvad tegema, ja nende reformide elluviimise kohta. Liit on loonud aluslepingu põhjal majandus- ja rahaliidu, mille rahaühik on euro. Käesolevas aruandes esitatud seisukohad keskenduvad euroala liikmesriikidele, kuna just nemad seisavad ühise raha kasutamise tõttu silmitsi eriliste väljakutsetega. Tihedamalt seotud majandus- ja rahaliidu saavutamise protsessi peaks iseloomustama avatus ja läbipaistvus ning see peab olema täielikult kooskõlas kõigi ühtse turu aspektidega. Käesolevas aruandes esitatakse meetmed, mis on vajalikud majandus- ja rahaliidu stabiilsuse ja terviklikkuse tagamiseks, ning kutsutakse üles võtma poliitiline kohustus esitatud tegevuskava ellu viia. Kiireloomulise tegutsemise vajadus tuleneb euroala ja selle liikmete ees praegu seisvate sisemiste ja väliste probleemide ulatusest. 2

3 Euroala vajab tugevamaid mehhanisme, et tagada usaldusväärsed liikmesriikide poliitikad, selleks et liikmesriigid saaksid majandus- ja rahaliidust täielikku kasu. See on väga tähtis, et tagada usaldus Euroopa ja liikmesriikide poliitikate tulemuslikkuse vastu, täita olulisi avalikke funktsioone (näiteks majanduse ja pangandussüsteemide stabiliseerimine), kaitsta kodanikke mitteusaldusväärsete majandus- ja fiskaalpoliitikate mõju eest ning tagada majanduskasvu ja sotsiaalse heaolu kõrge tase. Euroala seisab vastamisi kiiresti muutuva rahvusvahelise keskkonnaga, mida iseloomustab suurte tärkava majandusega riikide esilekerkimine. Vastupanuvõimelisem ja rohkem integreeritud majandus- ja rahaliit toimiks euroala riikide jaoks puhvrina väliste majandusšokkide vastu, säilitaks Euroopa sotsiaalse sidususe mudeli ning Euroopa mõju maailmas. Kõik need väljakutsed üheskoos muudavad möödapääsmatuks kujundada tegevuskava tõelise majandus- ja rahaliidu saavutamiseks ja see ellu viia. Need väljakutsed rõhutavad asjaolu, et põhimõte rohkem Euroopat ei ole eesmärk iseeneses, vaid pigem vahend Euroopa kodanike teenimiseks ja nende jõukuse suurendamiseks. Meetmed, mida peetakse vajalikuks majandus- ja rahaliidu vastupanuvõime tagamiseks, on esitatud käesolevas aruandes etappidena. Kõik poliitikaettepanekud on olenemata nende ajalisest mõõtmest välja töötatud ja kavandatud sammudena, mis viivad tõelise majandus- ja rahaliidu saavutamiseni. Kuna kõik elemendid on omavahel tihedalt seotud, tuleks neid analüüsida tervikliku paketina, kus eri elementidel on vastastikku tugevdav toime. Integreeritud finantsraamistiku loomisel on oluline fiskaalne ja majanduslik mõju ning seetõttu ei saa seda kavandada eraldiseisvana. Ka fiskaal- ja majanduspoliitikat puudutavad ettepanekud on omavahel tihedalt seotud. Ning kuna kõik ettepanekud eeldavad suuremat integreeritust, on demokraatlik legitiimsus ja vastutus tõelise majandus- ja rahaliidu saavutamiseks hädavajalik. 3

4 Ülevaade etappidest Kõnealune protsess võiks tugineda järgmisele kolmele etapile (vt ka lisas toodud joonist): 1. etapp (2012. aasta lõpp 2013) Riigi rahanduse jätkusuutlikkuse tagamine ning pankade ja riikide vaheliste seoste lõhkumine Esimese etapi lõpuks peaks olema tagatud riigi rahanduse usaldusväärne juhtimine ning lõhutud pankade ja riikide vahelised seosed, mis olid riigivõlakriisi üheks algpõhjuseks. See etapp hõlmaks viite tähtsat elementi: riigi rahanduse juhtimise tugevama raamistiku (majanduse juhtimise pakett, stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping ning teine majanduse juhtimise pakett) lõpuleviimine ja põhjalik rakendamine; raamistiku kehtestamine olulisemate majanduspoliitika reformide süstemaatiliseks eelnevaks koordineerimiseks, nagu on ette nähtud stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu artiklis 11; pangandussektori jaoks toimiva ühtse järelevalvemehhanismi kehtestamine ning kapitalinõuete määruse ja direktiivi jõustumine; kokkulepe ühtlustada siseriiklikud kriisilahenduse ja hoiuste tagamise raamistikud, millega tagatakse finantssektoripoolne asjakohane rahastamine; Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) kaudu toimuva pankade otsese rekapitaliseerimise tegevusraamistiku loomine. 2. etapp ( ) Integreeritud finantsraamistiku väljakujundamine ja usaldusväärsete struktuuripoliitikate edendamine See etapp hõlmaks kahte tähtsat elementi: integreeritud finantsraamistiku väljakujundamine ühise kriisilahendusasutuse moodustamise ja sobivate kaitsemeetmete kehtestamise kaudu, tagamaks, et pangakriiside lahendamist puudutavad otsused tehakse kiiresti, erapooletult ja kõigi parimaid huve arvestades; struktuuripoliitikate tugevama koordineerimise, lähenemise ja jõustamise mehhanismi kehtestamine, mis põhineb liikmesriikide ja ELi institutsioonide vahel sõlmitud lepingulistel kokkulepetel poliitikate kohta, mida liikmesriigid kohustuvad kavandama, ja nende poliitikate elluviimise kohta. Üksikjuhtumipõhiselt võidakse nendega koos anda ajutist, sihipärast ja paindlikku finantstoetust. Kuna see finantstoetus oleks oma olemuselt ajutine, tuleks seda käsitleda mitmeaastasest finantsraamistikust eraldi. 4

5 3. etapp (pärast aastat) Majandus- ja rahaliidu vastupanuvõime suurendamine kesktasandil šokkidele reageerimise funktsiooni loomise kaudu Käesolev etapp oleks kõnealuse protsessi kulminatsiooniks. 3. etapp hõlmaks järgmist: selgelt kindlaks määratud ja piiratud fiskaalvõimekuse kehtestamine, et kesktasandil toimiva kindlustuste süsteemi kaudu parandada riigispetsiifilistele majandusšokkidele reageerimist. See parandaks euroala kui terviku vastupanuvõimet ning täiendaks teises etapis välja kujundatud lepingulisi suhteid. Stiimuleid sisaldav süsteem innustaks euroala liikmesriike, kes võivad osaleda majandusšokkidele reageerimise funktsioonis, jätkama usaldusväärsete fiskaal- ja struktuuripoliitikate elluviimist kooskõlas nende lepinguliste kohustustega. Seetõttu oleksid need kaks eesmärki asümmeetrilistele šokkidele reageerimine ja usaldusväärse majanduspoliitika edendamine omavahel olemuslikult seotud, teineteist vastastikku täiendavad ja tugevdavad; see etapp võiks samuti põhineda liikmesriikide eelarvete üle üha enam ühiselt otsustamisel ja majanduspoliitikate tõhusamal koordineerimisel, eelkõige maksustamise ja tööhõive valdkonnas, tuginedes liikmesriikide töökohtade loomise kavadele. Üldisemalt rääkides, kuna majandus- ja rahaliit areneb suurema integreerituse suunas, tuleb lähemalt analüüsida ka mitmeid muid olulisi küsimusi. Sellega seoses on käesolev aruanne ja komisjoni tegevuskava edasise arutelu aluseks. I. Integreeritud finantsraamistik Finantsstabiilsuse tagamise praegune kord Euroopas põhineb endiselt liikmesriikide vastutusel. See on vastuolus majandus- ja rahaliidu väga tiheda integreeritusega ning on kindlasti suurendanud riikide ja pangandussektori nõrkade külgede kahjulikku koosmõju. Ühtse järelevalvemehhanismi loomisega tagatakse range ja erapooletu järelevalve, aidates sellega lõhkuda riikide ja pankade vahelised seosed ning vähendada uute süsteemsete panganduskriiside tekkimise tõenäosust. Euroopa Ülemkogu kutsus oma aasta oktoobri järeldustes seadusandjaid üles pidama prioriteediks tööd ühtset järelevalvemehhanismi käsitlevate seadusandlike ettepanekutega, võttes eesmärgiks jõuda õigusraamistiku suhtes kokkuleppele aasta 1. jaanuariks. Euroopa Ülemkogu kutsus samuti üles leppima kiiresti kokku ühtses reeglistikus, sealhulgas jõudma aasta lõpuks kokkuleppele pankade kapitalinõuete ettepanekutes. Euroopa Ülemkogu kutsus samuti üles võtma kiiresti vastu siseriiklike kriisilahenduse ja hoiuste tagamise raamistike ühtlustamisega seotud sätted. 5

6 Ühtne järelevalvemehhanism on esimene samm finantsturu liidu suunas. On väga oluline, et tõsine ettevalmistustöö saaks alata aasta alguses, nii et ühtne järelevalvemehhanism muutuks täielikult toimivaks hiljemalt alates 1. jaanuarist Ülimalt tähtis on, et EKP oleks varustatud tugevate järelevalvevahenditega ning et EKP lõpliku vastutusega pangandusjärelevalve eest kaasneksid piisavad kontrollivolitused. Sellega seoses on oluline luua asjakohane makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika raamistik, mis võtaks nõuetekohaselt arvesse nii riigi tasandi kui üleeuroopalist mõõdet. EKP on kinnitanud, et ta loob organisatsioonilise korralduse, mis tagab tema järelevalvefunktsioonide selge eristamise rahapoliitikast. Kui toimiv euroala pankade ühtne järelevalvemehhanism on loodud, võiks olla võimalik ESMist pärast korrapärast otsust pankasid otse rekapitaliseerida. ESMi kaudu toimuva pankade otsese rekapitaliseerimise tegevusraamistik tuleks välja kujundada aasta märtsi lõpuks. Selleks et liikuda integreeritud finantsraamistiku suunas, tuleb ühtset järelevalvemehhanismi täiendada ühtse kriisilahendusmehhanismiga ja ühtlustatumate hoiuste tagamise mehhanismidega. Ühtne kriisilahendusmehhanism Alates kriisi algusest on finantseerimisasutusi suures ulatuses toetatud. See on koormanud liigselt riigi rahandust ja vähendanud suutlikkust kasutada fiskaalpoliitikat, et hoida ära majanduslanguse tagajärgi. Tugev ja integreeritud kriisilahendusraamistik aitaks piirata pankade maksejõuetusest maksumaksjatele tulenevaid kulusid. Praegune seadusandlik ettepanek pankade maksevõime taastamise ja kriisilahenduse kohta tagab korrapäraseks pangakriiside lahendamiseks vajalike ühtlustatud vahendite kättesaadavuse kõigis ELi liikmesriikides, sealhulgas varajased sekkumised, kohustustest vabastamine ja sildpankade loomine. 6

7 Olukorras, kus järelevalve antakse tulemuslikult üle ühtsele järelevalvemehhanismile, on siiski oluline, et ka vastutus pangakriiside lahendamise eest viidaks üle Euroopa tasandile. Komisjon on juba teatanud oma kavatsusest esitada ettepanek ühtse kriisilahendusmehhanismi loomiseks, kohe kui ettepanekud pankade maksevõime taastamise ja kriisilahenduse direktiivi ning hoiuste tagamise skeemi direktiivi kohta on vastu võetud. See ühtne kriisilahendusmehhanism, mis põhineb ühtsel kriisilahendusasutusel, tuleks luua, kui EKP on saanud järelevalve eest täieliku vastutuse. Kõnealune mehhanism, mis hõlmab kõiki panku, mille üle teostatakse järelevalvet ühtse järelevalvemehhanismi raames, peaks põhinema kindlal juhtimiskorral, sealhulgas asjakohastel sõltumatust ja aruandekohustust käsitlevatel sätetel ning tulemuslikel ühistel kaitsemeetmetel, mis on hädavajalikud integreeritud finantsraamistiku väljakujundamiseks. Vajadus ühtse kriisilahendusmehhanismi järele Ühtse kriisilahendusmehhanismi loomine on integreeritud finantsraamistiku väljakujundamiseks möödapääsmatu. See tagaks õigeaegse ja erapooletu otsuste tegemise protsessi, mis keskendub Euroopa mõõtmele. See vähendaks mitmeid praegusi kriisilahenduse takistusi, nagu riiklik kallutatus ja piiriülese koostööga seotud probleemid. Samuti vähendaks see kriiside lahendamise kulusid, kuna varajased ja kiired meetmed aitaksid säilitada kriisilahendust vajavate pankade majanduslikku väärtust. See muudaks kriiside lahendamise kulud võimalikult väikseks ning lõhuks pankade ja riikide vahelised seosed. Tugeval ja sõltumatul kriisilahendusasutusel, mis tugineb tõhusale kriisilahenduskorrale, oleks finantsiline, õiguslik ja haldussuutlikkus ning vajalik sõltumatus kriiside tõhusaks ja vähemkulukaks lahendamiseks. Tagades, et erasektor kannab pangakriiside lahendamise kulude põhilise koormuse, suurendaks asutus turudistsipliini ja minimeeriks pankade maksejõuetusest tulenevaid ülejäänud kulusid maksumaksjatele. Ühtne kriisilahendusmehhanism täiendaks ühtset järelevalvemehhanismi, tagades raskustesse sattunud pankade kiire restruktureerimise või sulgemise. Ühtne järelevalvemehhanism annaks õigeaegse ja erapooletu hinnangu kriisi lahendamise vajaduse kohta ning ühtne kriisilahendusasutus tagaks tegeliku õigeaegse ja tõhusa kriisilahenduse. Ühtse kriisilahendusmehhanismi alusel tuleks kriisilahendusmeetmeid võtta võimalikult kulutõhusa strateegia alusel ning neid võiks rahastada vastavalt järjekorrale, mil määral aktsionärid ja võlausaldajad on valmis oma nõuetest loobuma, ning toetudes pangandussektorile. Seda korraldataks Euroopa kriisilahendusfondi kaudu, mis oleks uue kriisilahenduskorra tähtis osa. Nimetatud fondi rahastataks eelnevalt kogutavate riskipõhiste tasude abil, mis kehtestataks kõigile ühtses järelevalvemehhanismis otse osalevatele pankadele. Ühtne järelevalvemehhanism peaks sisaldama asjakohaseid ja tõhusaid ühiseid kaitsemeetmeid. Seda võiks korraldada ESMi krediidiliini abil, mis on kehtestatud ühtsele kriisilahendusasutusele. Need kaitsemeetmed peaksid olema fiskaalselt neutraalsed keskpikas perspektiivis, tagades avaliku sektori abi korvamise finantssektorile kehtestatud eelnevalt kogutavate tasude kaudu. 7

8 Hoiuste tagamise mehhanismid Finantskriisid on läbi ajaloo näidanud, milline destabiliseeriv mõju võib olla pangahoiustega seotud ebakindlusel nii konkreetsetele finantseerimisasutustele kui pangandussüsteemidele tervikuna. Riiklike hoiuste tagamise skeemide ühtlustamise ettepanek sisaldab sätteid, mille abil tagatakse, et igas liikmesriigis luuakse piisavalt kindlad riiklikud hoiuste tagamise skeemid, piirates seeläbi finantseerimisasutuste ja riikide vahelise hoiuste üleviimisega seotud ülekanduvaid mõjusid ning tagades hoiustajate kaitse asjakohase taseme Euroopa Liidus. Selle ettepaneku kiire vastuvõtmine on tähtis. II. Integreeritud eelarveraamistik Kriis on toonud esile suure vastastikuse sõltuvuse ja ülekanduva mõju euroala riikide vahel. See on näidanud, et siseriiklikud eelarvepoliitikad on elulise tähtsusega ühishuvi küsimus. See osutab vajadusele liikuda järk-järgult integreeritud eelarveraamistiku suunas, tagades nii usaldusväärsed riiklikud eelarvepoliitikad kui ka euroala kui terviku suurema vastupanuvõime majandusšokkidele. See aitaks kaasa jätkusuutlikule majanduskasvule ja makromajanduslikule stabiilsusele. Oktoobri vahearuandes rõhutati vajadust tugevama majanduse juhtimise järele ning pakuti täiendava sammuna välja võimalus arendada järk-järgult majandus- ja rahaliidu fiskaalvõimekust, mis hõlbustaks majandusšokkidega kohanemist. Tulenevalt Euroopa Ülemkogu oktoobri järeldustest analüüsitakse selles osas euroala fiskaalvõimekuse ja selle juhtpõhimõtetega seotud võimalusi. Usaldusväärsed riiklikud eelarvepoliitikad on majandus- ja rahaliidu nurgakiviks Lähiajal on prioriteediks täiendada ja rakendada uusi samme tõhusama majanduse juhtimise saavutamiseks. Viimase mõne aasta jooksul on jõustatud (majanduse juhtimise pakett) olulisi parandusi majandus- ja rahaliidu fiskaalpoliitika reeglitel põhinevasse raamistikku või on neis parandustes kokku lepitud (majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping), keskendudes rohkem eelarve tasakaalustamatuse vältimisele, võla arengule, parematele jõustamismehhanismidele ja ELi eeskirjade ülevõtmisele liikmesriikide õigusesse. Teised fiskaaljuhtimise tugevdamisega euroalal seotud elemendid (teine majanduse juhtimise pakett), mille ettevalmistamine on veel käimas, tuleks kiiresti lõpule viia ning põhjalikult rakendada. See uus juhtimise raamistik tagab euroala liikmesriikide aastaeelarvete ulatusliku eelneva koordineerimise ning tugevdab finantsraskustes olevate riikide järelevalvet. 8

9 Liikumine majandus- ja rahaliidu fiskaalvõimekuse suunas Teiste rahaliitude ajalugu ja kogemused on näidanud, et fiskaalliidu suunas liikumiseks on mitmeid viise ning majandus- ja rahaliidu ainulaadsed omadused õigustaksid talle eriomast lähenemisviisi. Kuigi eelarvevahendite tsentraliseerituse tase ja fiskaalsolidaarsuse alased kokkulepped ebasoodsatele šokkidele reageerimiseks on rahaliitudes erinevad, on neil kõigil siiski olemas keskne fiskaalvõimekus. Sellega seoses palus Euroopa Ülemkogu aasta oktoobris analüüsida euroala puhul uusi mehhanisme, sealhulgas asjakohast fiskaalvõimekust. Fiskaalvõimekus toetaks uusi funktsioone, mis ei ole hõlmatud mitmeaastase finantsraamistikuga ning oleks sellest selgelt eraldatud. Teises etapis võiks struktuurireforme konkreetsetel juhtudel toetada piiratud, ajutiste, paindlike ja sihtotstarbeliste finantsstiimulite abil, kui liikmesriigid ja ELi institutsioonid sõlmivad omavahel lepingulised kokkulepped. Need lepingulised kokkulepped oleksid kohustuslikud euroala liikmesriikide jaoks ja vabatahtlikud teiste liikmesriikide jaoks (vt III jaotist allpool). Komisjon kavatseb esitada ettepaneku niisuguste lepinguliste kokkulepete tegemise konkreetsete viiside ja nende rakendamise toetamise vahendite kohta, tuginedes ELi menetlustele. Lepinguliste kokkulepete ja nendega seotud stiimulite rakendamist toetaks lähenemisprotsess, mis viib kolmandas etapis fiskaalvõimekuse loomiseni, et hõlbustada kohanemist majandusšokkidega. See võiks toimuda euroala riikide vahelise kindlustuslaadse mehhanismina, et pehmendada konkreetseid riike tabavaid suuri majandusšokke. Selline funktsioon tagaks teatava majandustsüklite jooksul teostatava fiskaalsolidaarsuse, parandades euroala kui terviku vastupanuvõimet ja vähendades makromajanduslike kohandustega seotud finantsilisi ja väljundkulusid. Aidates kaasa makromajanduslikule stabiilsusele, oleks see kasulikuks täienduseks Euroopa stabiilsusmehhanismil põhinevale kriisijuhtimisraamistikule. Kuna hästi toimiv šokkidele reageerimise funktsioon nõuaks liikmesriikide majandusstruktuuride ja -poliitikate veelgi suuremat lähendamist, on majanduskasvu soodustavad struktuurireformid ja riigispetsiifiliste majandusšokkide pehmendamine üksteist täiendavad vastastikku tugevdavad eesmärgid. 9

10 imetatud fiskaalvõimekuse majanduslik põhjendatus Alal, kus on kasutusel ühisraha, langeb riigipõhiste majandusšokkidega kohanemise koormus töötajate ja kapitali liikuvusele, hindade ja kulude paindlikkusele ning fiskaalpoliitikale. Selleks et tagada kaitse negatiivsete fiskaalsete välismõjude vastu, on oluline jagada fiskaalriske, kui riigipõhiste šokkidega majandusliku kohanemise mehhanismid ei ole täiuslikud. See käib selgelt ka euroala kohta, kus töötajate liikuvus on suhteliselt väike, kapitalivoogude puhul esineb äkilisi, finantsstabiilsust ohustada võivaid kõikumisi ning struktuursed jäikused võivad viivitada või takistada hinnakohandusi ja ressursside ümberjaotamist. Sellisel juhul võib riikides kergesti tekkida suur tasakaalustamatus, millel on negatiivsed tagajärjed euroalale tervikuna. Selles kontekstis võib riskijagamisvahendite loomine (nt ühise, kuid piiratud šokkidele reageerimise funktsiooni loomine) anda panuse riigipõhiste šokkide mõju pehmendamisse ning aidata hoida ära kriisi edasikandumist kogu euroalale ja sellest väljapoole. Seda tuleb siiski täiendada mehhanismiga, mis innustaks suuremale majanduslikule lähenemisele ning põhineks struktuuripoliitikatel, mille eesmärk on parandada riikide majanduste kohanemissuutlikkust ja vältida mis tahes kindlustussüsteemile omast moraaliriski tekkimise ohtu. Seega võiks lepingulises kokkuleppes kindlaks määratud reformide edukas rakendamine olla mitte ainult nende reformide eesmärkide saavutamise vahendiks, vaid ka 3. etapis loodavas asümmeetrilistele šokkidele reageerimise funktsioonis osalemise kriteeriumiks. Sellega antaks riikidele tugev lisastiimul viia ellu usaldusväärset majanduspoliitikat nii enne kui ka pärast šokkidele reageerimise mehhanismiga ühinemist. Nimetatud automaatse stabiliseerimise funktsiooni loomisele eelneval üleminekuperioodil võiks liikmesriikidele nende konkreetsest olukorrast olenevalt anda struktuurireformide edendamiseks piiratud, ajutisi ja paindlikke finantsstiimuleid. Selleks et vältida makromajandusliku tasakaalustamatuse kordumist või tekkimist pärast seda, kui asjaomasele riigile on antud juurdepääs šokkidele reageerimise funktsioonile, kohaldataks reformide suhtes jätkuvalt lepingulistel kokkulepetel põhinevat lähenemisviisi. Lisaks oleks võimalik šokkidele reageerimise funktsiooni alusel tehtavaid ülekandeid moduleerida vastavalt sellele, kuidas edeneb lepinguliste kokkulepetega võetud kohustuste täitmine. 10

11 Euroala fiskaalvõimekuse šokkidele reageerimise funktsiooni võimalik vorm Majandus- ja rahaliidu fiskaalvõimekus koos piiratud asümmeetrilistele šokkidele reageerimise funktsiooniga võiks toimida euroala riikide vahelise kindlustuslaadse süsteemina. Riikide eelarvetest tehtavad sissemaksed ja neisse eelarvetesse tehtavad väljamaksed kõiguksid vastavalt iga riigi positsioonile majandustsüklis. Nimetatud funktsiooni konkreetse ülesehituse puhul on võimalik lähtuda kahest lähenemisviisist. Esimene on makromajanduslik lähenemisviis, mille puhul sisse- ja väljamaksed kujuneksid vastavalt tsükliliste tulude ja kulude kõikumistele või majandusaktiivsuse näitajatele. Teine on mikromajanduslik lähenemisviis, mis oleks otsesemalt seotud konkreetse, majandustsükli suhtes tundliku avaliku funktsiooniga, nagu töötuskindlustus. Sellisel juhul sõltuks fiskaalvõimekusse tehtavate sissemaksete / fiskaalvõimekusest saadavate hüvitiste tase otseselt tööturu arengutest. Selle stsenaariumi puhul toimiks fiskaalvõimekus seega riiklike töötuskindlustussüsteemide täiendajana või osalise asendajana. Ülekanded võiksid näiteks piirduda tsüklilise töötusega, hõlmates üksnes lühiajalist töötust. Iga lähenemisviisi plusside ja miinuste hindamine eeldaks põhjalikumat analüüsi. Oluline on märkida, et fiskaalvõimekuse juurde kuuluva šokkidele reageerimise funktsiooni ulatus sõltuks suuresti selle suurusest ning et riikide eelarvetele avalduv finantsmõju sõltuks selle täpsest ülesehitusest ja täpsetest parameetritest. Samas on aga tähtis tagada, et kõnealuse funktsiooni loomine (olenemata sellest, millist lähenemisviisi otsustatakse sel puhul järgida) ei mõjuta avaliku sektori kulutuste ja maksukoormuse üldist taset euroalal. Samuti tuleks hoolikalt analüüsida ülekannete aktiveerimise täpseid tingimusi ja läviväärtusi, kuna tsentraalselt tuleks reageerida üksnes piisavalt ulatuslikele riigipõhistele šokkidele. Näiteks mikromajandusliku lähenemisviisi puhul võiks töötusega seonduvate ülekannete tegemist alustada alles siis, kui lühiajalise töötuse määr ületab teatava läviväärtuse. 11

12 Fiskaalvõimekuse rahalised vahendid ja laenuandmisvõime Mõlema funktsiooni, st struktuurireformide edendamise ja asümmeetrilistele šokkidele reageerimise rahastamiseks, tuleks kaasata konkreetsed vahendid. Need vahendid võiksid hõlmata kas riikide sissemakseid, omavahendeid või nende kahe kombinatsiooni. Pikemas perspektiivis oleks tulevase fiskaalvõimekuse peamine aspekt, mida tuleks hoolikalt kaaluda, selle võimalik laenuandmisvõime. Euroala fiskaalvõimekus võiks tõesti olla sobivaks aluseks ühiste võlakirjade emiteerimisele, ilma et kõik riigid peaks võtma endale vastutust ühe konkreetse riigi võlakohustuste eest. Seejärel tuleks analüüsida küsimust, kas kõnealuse fiskaalvõimekuse suhtes tuleks kohaldada nn fiskaalkuldreeglit, nagu näiteks nii stabiilsuse ja kasvu paktis kui ka stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingus sätestatud tasakaalus eelarve nõue. Lõpetuseks nõuaks integreeritud eelarveraamistik nõuaks riigikassa funktsiooni loomist koos selgelt määratletud kohustustega. Majandus- ja rahaliidu fiskaalvõimekuse juurde kuuluva šokkidele reageerimise funktsiooni juhtpõhimõtted Olenemata sellest, kas kasutatakse makro- või mikromajanduslikku lähenemisviisi, peaks kõnealuse šokkidele reageerimise funktsiooni ülesehitus tuginema mõningatele juhtpõhimõtetele, mis kajastavad ka majandus- ja rahaliidu spetsiifilisi omadusi: Riigipõhistele šokkidele reageerimisega seonduvad fiskaalriskide jagamise elemendid peaksid olema struktureeritud nii, et need ei tooks kaasa ühesuunalisi ja alalisi ülekandeid riikide vahel ega oleks käsitatavad sissetulekute võrdsustamise vahenditena. Aja jooksul oleksid kõik euroala riigid skeemi puhul vaheldumisi kas netosaajad või netomaksjad, olenevalt nende positsioonist majandustsüklis. Nimetatud funktsioon ei tohiks vähendada stiimuleid usaldusväärse finantspoliitika kujundamiseks siseriiklikul tasandil ega stiimuleid siseriiklike struktuursete puudujääkidega tegelemiseks. šokkidele reageerimise funktsiooni peaksid olema sisse ehitatud asjakohased mehhanismid moraaliriski piiramiseks ja struktuurireformide elluviimise toetamiseks. Tuleks ette näha, et funktsioon on tihedalt seotud üldise ELi juhtimisraamistiku, sealhulgas võimalike lepinguliste kokkulepete (vt III jaotist allpool) tingimuste järgimisega. Fiskaalvõimekus tuleks arendada välja Euroopa Liidu ja selle institutsioonide raamistikus. Sellega tagataks selle kooskõla olemasoleva reeglipõhise ELi fiskaalraamistikuga ja majanduspoliitika koordineerimise menetlustega. Fiskaalvõimekus ei peaks olema kriisiohjamise vahend, kuna sel otstarbel on juba loodud Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM). Selle asemel peaks fiskaalvõimekuse ülesandeks olema majandus- ja rahaliidu ning euroala riikide üldise majandusliku vastupanuvõime parandamine. Fiskaalvõimekus annaks panuse kriiside ennetamisse ning vähendaks tõenäosust, et tulevikus on vaja ESMi kaudu sekkuda. Fiskaalvõimekuse ülesehitus peaks olema kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega ning selle toimingud peaksid olema läbipaistvad ja nende suhtes tuleks kohaldada asjakohast demokraatlikku 12

13 III. Integreeritud majanduspoliitika raamistik Võlakriis tõi valusalt esile tõsiasja, et möödunud aegadel mõnede euroala riikide poolt rakendatud jätkusuutmatul majanduspoliitikal ja nende riikide majanduses esinevatel jäikustel on negatiivsed tagajärjed kõikide majandus- ja rahaliidu liikmete jaoks. On vaja integreeritud majanduspoliitika raamistikku, et liikmesriikide poliitikad oleksid igal ajal suunatud tugeva ja jätkusuutliku majanduskasvu saavutamisele, eesmärgiga tagada majanduskasvu ja tööhõive kõrgem tase. Lähiajal on ülimalt oluline kujundada välja ühtne turg, kuna sellega luuakse võimas vahend majanduskasvu edendamiseks. Lisaks on vaja põhjalikult hinnata tööturu ja tooteturu toimimist euroalal. Vahetuskurssidega seonduvate kohanduste puudumisel on hästitoimiva majandus- ja rahaliidu eelduseks tõhus tööturg ja tooteturg. See on oluline, et võidelda suure töötusega ning hõlbustada hinna- ja kulukohandusi, mis on võtmetähtsusega tegurid konkurentsivõime ja majanduskasvu jaoks. Kiiresti on vaja pöörata tähelepanu töötajate piiriülese liikuvuse edendamisele ning töötajate oskuste tööturu vajadustega vastavusse viimisele. Komisjon võiks käsitleda selle hindamise läbiviimist esmatähtsa küsimusena. Lõpetuseks tuleks kehtestada olulisemate majanduspoliitika reformide süstemaatilise eelneva koordineerimise raamistik, nagu on ette nähtud stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu artikliga 11. Selleks et jääda ka edaspidi väga atraktiivseks sotsiaalseks turumajanduseks ja säilitada Euroopa sotsiaalne mudel, on oluline, et liit oleks ülemaailmselt konkurentsivõimeline ja väldiks liigseid erinevusi majandus- ja rahaliidu liikmete konkurentsivõimes. Need reformid, millega täiendati ELi järelevalveraamistikku riigipõhiseid soovitusi hõlmava Euroopa poolaasta ja võimalikke sanktsioone sisaldava uue makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse loomise abil, on samm õiges suunas. Ent on vaja liikuda edasi ja luua tugevam raamistik struktuuripoliitikate koordineerimiseks, lähenemiseks ja jõustamiseks. Sellega seoses kutsuti oktoobris kokku tulnud Euroopa Ülemkogu järeldustes analüüsima ideed, mille kohaselt sõlmivad liikmesriigid ja ELi institutsioonid omavahel lepingulised kokkulepped, milles käsitletakse konkurentsivõimet, majanduskasvu ja töökohtade loomist edendavaid reforme, mida asjaomased riigid kohustuvad rakendama. Sellised kokkulepped võetaks kasutusele etapiviisiliselt. 13

14 Lepinguliste kokkulepetega tuleb vähendada haavatavust varases etapis Makromajanduslikul tasakaalustamatusel on kalduvus tekkida aeglaselt ning tihti ei ole seda positiivse majanduskasvu ja soodsate likviidsustingimuste tagant märgata. Võttes aga arvesse töö-, toote- ja teenusteturu struktuurilist jäikust ja institutsionaalset keskkonda, on pärast makromajandusliku tasakaalustamatuse tuvastamist seda sageli raske kiiresti korrigeerida. Seega on tähtis tegeleda tasakaalustamatuse algpõhjustega varases etapis, tagades sealhulgas, et need elutähtsad turud saavad kiiresti šokkidega kohaneda ning et riiklikud raamistikud soodustavad majanduskasvu ja tööhõivet. Seega tuleks lepingulistes kokkulepetes keskenduda mikromajanduslikele, sektoripõhistele ja institutsionaalsetele kitsaskohtadele ning püüda edendada majanduse konkurentsivõimet ja kasvupotentsiaali. Seetõttu peaks tulevased lepingulised kokkulepped olema kohustuslikud kõigile euroala riikidele, kuid vabatahtlikud teistele liikmesriikidele. Lepingulised kokkulepped peavad keskenduma peamistele nõrkustele Mitte igasugune majanduslik ebatõhusus ei kujuta endast takistust majandus- ja rahaliidu toimimisele. Samuti on konkurentsivõime määr ja majanduskasvuga seotud väljakutse riikide lõikes erinev. Reformilepete sisu ja ulatus kajastaks seda paljusust ja kohanduks riigipõhiste vajadustega (nt tõhus tööturg noorte töötuse vastu võitlemiseks, kohtusüsteemide parandamine). Et aga nendes kokkulepetes saaks seda heterogeensust arvesse võtta, oleks väga tähtis intensiivne dialoog iga liikmesriigi ja ELi institutsioonide vahel nii tehnilisel kui ka poliitilisel tasandil. See dialoog toimuks kummagi osapoole tehtava süvaanalüüsi vormis, mis looks aluse individuaalsele ja üksikasjalikule kokkuleppele mõningates konkreetsetes reformides. Olenevalt vajalike meetmete liigist oleks nende lepete kestus iga riigi puhul erinev, kuid tõenäoliselt oleks tegu mitmeaastaste lepingutega. Et keskenduda jätkuvalt peamistele nõrkustele, peaksid sellised lepped võimaldama mõningast paindlikkust suurematele šokkidele ning muutuvatele majandustingimustele ja -prioriteetidele reageerimisel. Iga riigi konkreetsest olukorrast lähtuvalt võiks seda toetada fiskaalvõimekuse raames antava sihipärase, piiratud ja paindliku rahalise abiga. 14

15 Lepingulised kokkulepped peavad oleme integreeritud olemasolevatesse ELi protsessidesse Kriisi tulemusena on ELi majanduse juhtimise raamistik tugevnenud. Igal aastal esitab nõukogu kõikidele liikmesriikidele integreeritud riigipõhised soovitused, mis tuginevad komisjoni ettepanekule. Lisaks on kehtestatud makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlus, mis on mõeldud tasakaalustamatuse tuvastamiseks ja korrigeerimiseks varases etapis. Vasturääkivuste ja dubleerimise vältimiseks tuleb lepingulised kokkulepped kaasata Euroopa poolaastasse. Sellised kokkulepped peaksid olema kooskõlas iga-aastasest majanduskasvu analüüsist tuleneva üldise poliitikate kombinatsiooniga ja peaksid tuginema riigipõhistele soovitustele. Vastavalt varase tuvastamise eesmärgile tuleks põhjalikud ülevaated koostada iga majandus- ja rahaliidu riigi puhul. Põhjalikud ülevaated peaksid tuginema ammendavale ja kohapealsele dialoogile ning liikmesriikide majanduse analüüsile. Komisjoni riigipõhised soovitused, mis lähtuvad põhjaliku ülevaate järeldustest, oleks aluseks iga riigiga peetavale dialoogile reformikorraldustes sisalduvate konkreetsete ja üksikasjalike meetmete üle (sh rakendamise ajakava). Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse korrigeerivate sätetega hõlmatud liikmesriikide puhul oleks leppe näol tegemist korrigeeriva tegevuskavaga ning praegu kehtiva määruse kohaselt tooks kohustuste mittetäitmine kaasa sanktsioonid. Liikmesriikides ja Euroopas tuleb lepinguliste kokkulepetega seoses tunnetada täielikku omalust ja vastutust Riiklik omalus on struktuurireformide rakendamisel keskse tähtsusega. Riikliku omaluse tagamiseks on ülimalt oluline riiklik mõttevahetus esmatähtsate meetmete üle ja reformilepete heakskiitmine riigi parlamendi poolt. Komisjon peaks olema võimeline teavitama Euroopa Parlamenti ja riikide parlamente nende meetmete vajadusest, lähtudes majandus- ja rahaliidu seisukohast. Mõlemad lepinguosalised vastutaksid lähenemise ja konkurentsivõime leppe oma osa sisu ja rakendamise eest ning vastavale parlamendile (riigi parlament ja Euroopa Parlament) saavutatud edusammude kohta aurannete esitamise eest. Kummagi osapoole täieliku vastutuse saab tagada ainult siis, kui kokkulepitud reformikava on konkreetne, üksikasjalik ja mõõdetav. See nõuab eelnevat kokkulepet konkreetsete ajakavade, kindla kontrollimiskorra ja teabele juurdepääsu kohta. Lepped ja kohustuste täitmise aruanded avaldataks regulaarselt ja õigel ajal. Märkimisväärsed majanduslikud muutused või poliitiliste olude ümberkorraldused, näiteks uue valitsuse valimine, võivad kaasa tuua uued läbirääkimised reformi eesmärkide saavutamise täpsete meetmete ja etappide üle. 15

16 Struktuurireformide alaste lepinguliste kokkulepete põhielemendid Kokkuvõtlikult võiksid sellised ELi juhtimisraamistikku integreeritud kokkulepped tugineda järgmistele põhimõtetele: need oleksid Euroopa poolaasta osa, need oleksid kooskõlas üldise euroala poliitikate kombinatsiooniga ja toetaksid seda; need oleksid kohustuslikud euroala liikmesriikidele, kuid vabatahtlikud teistele liikmesriikidele, tuginedes peamisi majanduskasvu ja tööhõive kitsaskohti käsitlevatele põhjalikele kohapealsetele ülevaadetele. Need ülevaated teeks komisjon; need hõlmaksid mitmeaastaseid, konkreetseid ja jälgitavaid reformikavasid, milles on ühiselt ELi institutsioonidega kokku lepitud ning mis keskenduvad konkurentsivõimele ja majanduskasvule, mis on majandus- ja rahaliidu sujuva toimimise seisukohast väga tähtsad; liikmesriigid ja komisjon annaksid vastavalt riikide parlamentidele ja Euroopa Parlamendile aru lepetest tulenevate ülesannete sisust ja täitmisest; struktuurireforme toetataks rahaliste stiimulite kaudu ja selle tulemuseks oleks ajutised ülekanded ülemäärase struktuurse puudujäägiga liikmesriikidele. Kõnealust sihtotstarbelist tuge tuleks rahastada eriressurssidest; lepetest kinnipidamise saab tagada stiimulipõhise raamistikuga. Lepetest kinnipidamine oleks üheks kriteeriumiks fiskaalvõimekuse šokkidele reageerimise funktsioonis osalemisele. Juhul kui lepetest kinni ei peeta, võidaks lisaks suurendada riigi sissemakseid fiskaalvõimekusse. V. Demokraatlik legitiimsus ja vastutus Euroopa Ülemkogu rõhutas oma oktoobrikuistes järeldustes vajadust tugevate demokraatliku legitiimsuse ja vastutuse mehhanismide järele. Ühe juhtiva põhimõttena peaksid demokraatlik kontroll ja vastutus esinema tasandil, mil võetakse vastu otsuseid. Selle juhtiva põhimõtte rakendamine on integreeritud finants-, eelarve- ja majanduspoliitika raamistike tulemuslikkuse tagamise seisukohast ülimalt tähtis. See tähendab, et Euroopa tasandil tehtud otsuste eest vastutamisse on kaasatud ka Euroopa Parlament, samas kui riikide parlamentidele jääb vajaduse korral endiselt keskne roll. Liikmesriikide parlamentaarsete demokraatiate keskmes on liikmesriikide eelarveid käsitlevad otsused. Samal ajal peaksid demokraatliku legitiimsuse ja vastutuse sätted tagama, et liidu ühishuve võetakse korrakohaselt arvesse; riikide parlamentide positsioon nende täielikuks arvessevõtmiseks pole siiski kõige parem. See tähendab, et poliitikakujundamise edasise integreerimisega ja pädevuste Euroopa tasandil suurema ühendamisega peab eelkõige kaasnema Euroopa Parlamendi samavõrra suurem osalemine tõelise majandus- ja rahaliidu integreeritud raamistikes. 16

17 Esiteks, integreeritud finantsraamistikus: sel ajal kui nii Euroopa Keskpank ühtse järelevalveasutusena kui ka tulevane ühtne kriisilahendusasutus vastutavad Euroopa tasandil, peavad sellele lisanduma tugevad mehhanismid, mis on ette nähtud osalevate liikmesriikide parlamentide teavitamiseks, neile aruannete esitamiseks ja läbipaistvuse tagamiseks. Teiseks, integreeritud eelarve- ja majanduspoliitika raamistike kontekstis: liikmesriigid peaksid tagama oma riigi parlamendi korrakohase kaasamise väljapakutud lepingulistesse reformikokkulepetesse ja laiemalt Euroopa poolaasta konteksti. Seetõttu palus Euroopa Ülemkogu oktoobris uurida viise, kuidas tagada Euroopa poolaasta kontekstis vastuvõetud soovituste arutamine Euroopa Parlamendis ja liikmesriikide parlamentides. Uued mehhanismid riikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahelise koostöö taseme suurendamiseks, mis põhinevad näiteks majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu artiklil 13 ning aluslepingutele lisatud protokollil 1, saaksid anda panuse demokraatliku legitiimsuse ja vastutuse tugevdamisse. Nende täpse korralduse ja toimimisviisi määravad ühiselt kindlaks Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid. Kolmandaks peaks majandus- ja rahaliidu uue fiskaalvõimekuse loomine samuti kaasa tooma piisavad kokkulepped, mis tagavad selle täieliku demokraatliku legitiimsuse ja vastutuse. Selliste kokkulepete üksikasjad olenevad suuresti fiskaalvõimekuse erijoontest, sealhulgas selle rahastamisallikatest, otsuste tegemise protsessidest ja tegevuse ulatusest. Kõigele lisaks on kriis näidanud vajadust tugevdada mitte üksnes majandus- ja rahaliidu järelevalveraamistikke, vaid ka selle suutlikkust teha kiiresti rakendusotsuseid, millega parandatakse halbadel aegadel kriisijuhtimist ja headel aegadel majanduspoliitika kujundamist. Varasema ülesehituse puudujääkide tulemusena on sõlmitud mõned valitsustevahelised kokkulepped, kuid lõpuks tuleks need integreerida Euroopa Liidu õigusraamistikku. See on juba ette nähtud majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu alusel ning seda võib kavandada ka muudel juhtudel. Euroopa tasandi suutlikkuse tugevdamine majandus- ja rahaliidu jaoks majanduspoliitika rakendusotsuste tegemiseks on ülimalt oluline. Arvestades seda, et majandus- ja rahaliit areneb pangandus-, fiskaal- ja majandusliidu suunas, tuleks muuta ühtseks ka majandus- ja rahaliidu väline esindatus. Lõpptulemusena nõuavad need üldiselt Euroopa Liidu ja konkreetselt majandus- ja rahaliidu tehtavad kaugeleulatuvad muudatused liikmesriikide ühtset ettekujutust eesmärgist, tugevat sotsiaalset ühtekuuluvust, Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide aktiivset osalemist ning dialoogi taasalustamist sotsiaalpartneritega. Protsessi avatus ja läbipaistvus ning selle tulemus on tõelise majandus- ja rahaliidu suunas liikumisel otsustava tähtsusega. 17

18 LISA Tõelise majandus- ja rahaliidu suunas liikumise etapid Riigi rahanduse jätkusuutlikkuse tagamine ning pankade ja riikide vaheliste seoste lõhkumine Integreeritud finantsraamistiku välja- kujundamine ning usaldusväärsete struk- tuuripoliitikate edendamine liikmesriikides Majandus- ja rahaliidu riigi- põhistele šokkidele reageerimise funktsiooni kehtestamine Ühtne järelevalvemehhanism ja ühtne reeglistik Integreeritud finantsraamistik Ühtlustatud riiklik hoiuste tagamise skeem Ühtlustatud siseriiklikud kriisilahendusraamistikud Pankade otse rekapitaliseerimine Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) kaudu Ühtne kriisilahendusmehhanism koos asjakohaste kaitsemeetmetega Majanduse juhtimise pakett, teine majanduse juhtimise pakett, majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping Integreeritud eelarveraamistik Ajutine/paindlik/sihtotstarbeline toetus Lepinguliste kokkulepetega seotud rahalised stiimulid Tingimuslik osalemine ühinemiskriteeriumide / kohustuste täitmise alusel Riigipõhistele šokkidele reageerimine Osalemistingimused olenevad kohustuste täitmise edenemisest Integreeritud majandusraamistik Euroopa poolaastasse integreeritud lepingulised kokkulepped Majanduspoliitika reformide eelneva koordineerimise raamistik (majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu artikkel 11) Poliitiline vastutus Demokraatliku legitiimsuse ja vastutuse kooskõlastatud areng I etapp Lõppeb aasta lõpus või aastal II etapp Algab aastal, lõppeb aastal III etapp Pärast aastat 18 LISA

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

ESRNi aastaaruanne 2016

ESRNi aastaaruanne 2016 Aastaaruanne 2016 Sisukord Eessõna 2 3 Sisukord 1 Eessõna Mario Draghi, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) kuues aastaaruanne hõlmab ajavahemikku 1.

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft Word - ET_ _final

Microsoft Word - ET_ _final JUHTKIRI nõukogu tegi 2011. aasta 6. oktoobri istungil korraliste majandus- ja monetaaranalüüside põhjal otsuse jätta baasintressimäärad muutmata. Inflatsioon on jätkuvalt kõrge ja saadud teave on kinnitanud,

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

EUROOPA LIIDU POLIITIKA LAHTISELETATUNA Majandus- ja rahaliit Stabiilsuse, kasvu ja jõukuse nimel kõikjal Euroopas ning euro Hästitoimiv majandus- ja

EUROOPA LIIDU POLIITIKA LAHTISELETATUNA Majandus- ja rahaliit Stabiilsuse, kasvu ja jõukuse nimel kõikjal Euroopas ning euro Hästitoimiv majandus- ja EUROOPA LIIDU POLIITIKA LAHTISELETATUNA Majandus- ja rahaliit Stabiilsuse, kasvu ja jõukuse nimel kõikjal Euroopas ning euro Hästitoimiv majandus- ja rahaliit ning tugev ja stabiilne euro on Euroopa kasvu

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

ANSWERS TO DRAFT QUESTIONNAIRE

ANSWERS TO DRAFT QUESTIONNAIRE ET ARUPÄRIMINE EUROOPA PARLAMENDIS VOLINIKUKANDIDAADI VASTUSED KÜSIMUSTIKULE Hr Joaquín ALMUNIA (majandus- ja rahaküsimused) A osa Üldküsimused I. Isiklik ja ametialane taust 1. Milliseid oma ametialastest

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

SUUNISED MAKSEJÕUETUSE VÕI TÕENÄOLISELT MAKSEJÕUETUKS JÄÄMISE KOHTA EBA/GL/2015/ Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille p

SUUNISED MAKSEJÕUETUSE VÕI TÕENÄOLISELT MAKSEJÕUETUKS JÄÄMISE KOHTA EBA/GL/2015/ Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille p EBA/GL/2015/07 06.08.2015 Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille puhul peetakse krediidiasutust või investeerimisühingut direktiivi 2014/59/EL artikli 32 lõike 6 kohaselt maksejõuetuks

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL EUROOPA KOMISJON Brüssel, 4.5.2017 COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu (23. 24. oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raamistik 2030 I. KLIIMA- JA EERGIAPOLIITIKA RAAMISTIK 2030

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Delivering performance in Cohesion

Delivering performance in Cohesion ET 2019 Ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkuse saavutamine Infodokument Juuni 2019 2 Sisukord Punkt Kokkuvõte I XVIII Sissejuhatus 01 07 Tulemuslikkus ELis 01 02 Ühtekuuluvus 03 Käesoleva infodokumendi eesmärk

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

AASTAARUANNE 2015

AASTAARUANNE 2015 AASTAARUANNE 2015 Europe Direct on teenistus, mis aitab leida vastused Euroopa Liitu käsitlevatele küsimustele Tasuta infotelefon: (*) 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Antav teave on tasuta nagu ka enamik kõnesid

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final Komisjoni teatis Natura 2000 alade kaitsekorraldus Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted ET ET Euroopa Komisjon Natura 2000 alade kaitsekorraldus

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Slaidid Priit P\365ldoja)

(Microsoft PowerPoint - Slaidid Priit P\365ldoja) Alternatiivne pangandusvõimalused ja õppetunnid Priit Põldja 18. Aprill 2013 Alternatiivsed ärimudelid panganduses Alternatiivne ärimudel ETK Finantsi näitel Mis n pildil? M-Pesa- suurima kliendiarvuga

Rohkem

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatus Millised Teie oskused ja kogemused on eriti olulised

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem