Pakendi infoleht: teave patsiendile

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Pakendi infoleht: teave patsiendile"

Väljavõte

1 Pakendi infoleht: teave patsiendile Prindal 4 mg/1,25 mg/5 mg tabletid Prindal 4 mg/1,25 mg/10 mg tabletid Prindal 8 mg/2,5 mg/5 mg tabletid Prindal 8 mg/2,5 mg/10 mg tabletid perindopriilerbumiin/indapamiid/amlodipiin Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased. Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. Infolehe sisukord 1. Mis ravim on Prindal ja milleks seda kasutatakse 2. Mida on vaja teada enne Prindal i võtmist 3. Kuidas Prindal i võtta 4. Võimalikud kõrvaltoimed 5. Kuidas Prindal i säilitada 6. Pakendi sisu ja muu teave 1. Mis ravim on Prindal ja milleks seda kasutatakse Prindal on kolme toimeaine kombinatsioon: perindopriil, indapamiid ja amlodipiin. See on antihüpertensiivne ravim ja seda kasutatakse kõrge vererõhu (hüpertensiooni) raviks. Prindali kasutatakse kõrge vererõhu raviks patsientidel, kelle vererõhk on juba reguleeritud perindopriili/indapamiidi ja amlodipiini kombinatsiooniga, kasutades sama annust. Kõik toimeained vähendavad vererõhku ja nad töötavad koos teie vererõhu kontrollimisel: Perindopriil kuulub ravimite klassi, mida nimetatakse AKE-inhibiitoriteks. Need toimivad veresoonte laiendamise kaudu, mis muudab teie südamel vere läbi nende pumpamise lihtsamaks. Indapamiid on diureetikum. Diureetikumid suurendavad neerude poolt toodetud uriini hulka. Kuid indapamiid erineb teistest diureetikumidest, kuna see suurendab uriini kogust ainult vähesel määral. Amlodipiin kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse kaltsiumi antagonistideks. Kõrge vererõhuga patsientidel lõõgastab see ravim veresooni, nii et veri läbib neid kergemini. 2. Mida on vaja teada enne Prindal i võtmist Prindal i ei tohi võtta kui olete perindopriili või mõne muu AKE-inhibiitori, indapamiidi, mis tahes muu sulfoonamiidi, amlodipiini või mis tahes muu kaltsiumi antagonisti või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. kui teil on varasema AKE-inhibiitorravi korral esinenud selliseid sümptomeid nagu vilisev hingamine, näo või keele turse, tugev sügelus või rasked nahalööbed või kui teil on neid sümptomeid olnud mingil muul juhul (seisund, mida nimetatakse angioödeemiks).

2 kui te olete võtnud või võtate praegu sakubitriili/valsartaani, mis on teatud pikaajalise (kroonilise) südamepuudulikkuse ravim täiskasvanutel, sest suureneb risk angioödeemi tekkeks (kiire nahaalune turse näiteks kõri piirkonnas). kui teil on diabeet või neerufunktsiooni häired ja teid ravitakse vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni. kui teil on raske maksahaigus või kui teil on seisund, mida nimetatakse maksaentsefalopaatiaks (aju degeneratiivne haigus). kui teil on raske neeruhaigus, kus teie neerude verevarustus on oluliselt vähenenud (neeruarteri stenoos). kui teile tehakse dialüüsi või mõnda muud verefiltreerimise protseduuri. Sõltuvalt kasutatavast masinast ei pruugi Prindal teile sobida. kui teie vere kaaliumisisaldus on madal või kõrge. kui teil kahtlustatakse või teil on ravimata dekompenseeritud südamepuudulikkus (tugev veepeetus, hingamisraskused). kui teil on südame aordiklapi ahenemine (aordi stenoos) või kardiogeenne šokk (seisund, kus teie süda ei suuda organismi varustada piisava verehulgaga). kui teil on südameataki järgne südamepuudulikkus. kui teil on väga madal vererõhk (hüpotensioon). kui olete rohkem kui kolm kuud rase (raseduse alguses on parem vältida Prindali kasutamist - vt lõik Rasedus ja imetamine ). kui te toidate last rinnaga. Hoiatused ja ettevaatusabinõud Enne Prindal i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Te peaksite teavitama oma arsti, kui teil on või on olnud mõni järgmistest seisunditest: aordi stenoos (südamest lähtuva peamise veresoone kitsenemine) või hüpertroofiline kardiomüopaatia (südamelihasehaigus) või neeruarteri stenoos (neeru verega varustava arteri kitsenemine). hiljutine südameatakk. südamepuudulikkus või muud südameprobleemid. probleemid neerudega või kui teile tehakse dialüüsi. kui teie veres on ebanormaalselt suurenenud hormooni sisaldus, mida nimetatakse aldosterooniks (primaarne aldosteronism). tugev vererõhu tõus (hüpertensiivne kriis). maksahaigus. kollageenhaigus (nahahaigus), nagu süsteemne erütematoosne luupus või sklerodermia. ateroskleroos (arterite kõvastumus). hüperparatüreoidism (üliaktiivne kõrvalkilpnääre). podagra. diabeet. kui olete piiratud soolasisaldusega dieedil või kasutate kaaliumi sisaldavaid soolaasendajaid. kui te võtate liitiumit või kaaliumi säästvaid ravimeid (spironolaktoon, triamtereen) või kaaliumipreparaate, kuna nende kasutamist Prindal iga tuleb vältida. kui olete eakas ja teie annust tuleb suurendada. kui teil on olnud valgustundlikkusreaktsioone. kui teil on tõsine allergiline reaktsioon, millega kaasneb kiire nahaturse näo, huulte, suu, keele või kõri piirkonnas, mis võib põhjustada neelamis- või hingamisraskusi (angioödeem). See võib juhtuda mis tahes ajal ravi jooksul. Selliste sümptomite ilmnemisel peate ravi lõpetama ja pöörduma viivitamatult arsti poole. Vt ka lõik 4. kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest, on angioödeemi oht suurenenud: ratsekadotriil - ravim, mida kasutatakse kõhulahtisuse raviks. ravimid, mida kasutatakse elundisiirdamise äratõukereaktsiooni vältimiseks ja vähi raviks (nt temsiroliimus, siroliimus, everoliimus ja muud mtor inhibiitorite klassi kuuluvad ravimid). vildagliptiin, ravim, mida kasutatakse diabeedi raviks.

3 kui olete päritolult mustanahaline, kuna teil võib olla suurem angioödeemi oht ja see ravim võib vererõhku langetada vähem efektiivselt kui mitte-mustanahalistel patsientidel. kui olete high-flux membraanidega hemodialüüsitav patsient. kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest, mida kasutatakse kõrge vererõhu raviks: angiotensiin II retseptori blokaatorid (ARB) (tuntud ka kui sartaanid - näiteks valsartaan, telmisartaan, irbesartaan), eriti kui teil on diabeediga seotud neeruprobleemid. aliskireen. Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerufunktsiooni, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaalium) sisaldust veres. Vt ka teavet lõigus Prindal i ei tohi võtta. Peate oma arstile teatama, kui arvate, et olete rase (või võite rasestuda). Prindal i ei soovitata kasutada raseduse alguses ja seda ei tohi kasutada, kui olete üle 3 kuu rase, kuna see võib selles staadiumis kasutamisel teie lapsele tõsist kahju tekitada (vt lõik Rasedus ja imetamine ). Prindal i võtmise ajal peate teavitama ka arsti või meditsiinitöötajat: kui teile tehakse anesteesia ja/või operatsioon. kui teil on hiljuti olnud kõhulahtisus või oksendamine või teil on dehüdratsioon. kui teile tehakse dialüüs või LDL-aferees ( kolesterooli eemaldamine verest masinaga). kui teil seisab ees desensibiliseeriv ravi vähendamaks allergiat mesilase või herilase mürgile. kui teile tehakse meditsiiniline uuring, mis nõuab joodi sisaldavat kontrastainet (aine, mis muudab röntgenpildil nähtavaks siseorganid, näiteks neerud või mao). kui teil on nägemise halvenemine või silmavalu. Need võivad olla silma soonkesta vedeliku kogunemise sümptomid (silma soonkesta efusioon) või silmasisese rõhu tõus ja need võivad tekkida mõne tunni kuni mõne nädala jooksul pärast Prindali võtmist. Kui seda ei ravita, võib see põhjustada püsiva nägemiskaotuse. Kui teil on varem olnud allergiat penitsilliinile või sulfoonamiididele, võib teil olla suurem oht selle tekkimiseks. Sportlased peaksid teadma, et Prindal sisaldab toimeainet (indapamiidi), mis võib dopingukontrollis anda positiivse tulemuse. Lapsed ja noorukid Prindal i ei tohi anda lastele ja noorukitele. Muud ravimid ja Prindal Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Te peaksite vältima Prindal i kasutamist koos: liitiumiga (kasutatakse mania või depressiooni raviks). aliskireeniga (hüpertensiooni ravim), kui teil on suhkurtõbi ega neeruprobleemid. kaaliumipreparaadid (sh soolaasendajad), kaaliumi säästvad diureetikumid ja muud ravimid, mis võivad suurendada teie vere kaaliumisisaldust (nt trimetoprim ja kotrimoksasool bakterite põhjustatud infektsioonide korral; tsüklosporiin, immunosupressant, mida kasutatakse siiratud organi äratõukereaktsiooni vältimiseks) ja hepariin, ravim, mida kasutatakse vere vedeldamiseks trombide vältimiseks. estramustiin (kasutatakse vähiravis). muud ravimid, mida kasutatakse kõrge vererõhu raviks: angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid ja angiotensiini retseptori blokaatorid. sakubitriil/valsartaan - kasutatakse teatud tüüpi pikaajalise (kroonilise) südamepuudulikkuse raviks täiskasvanutel (vt ka teavet lõikudes Prindal i ei tohi võtta ). Ravi Prindal iga võib mõjutada teisi ravimeid või võib olla mõjutatud teistest ravimitest. Öelge kindlasti oma arstile, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest. Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada muid ettevaatusabinõusid:

4 muud ravimid kõrge vererõhu raviks, sealhulgas angiotensiin II retseptori blokaator (ARB) või aliskireen (vt ka teavet punktides Prindal i ei tohi võtta ja Hoiatused ja ettevaatusabinõud ), südamepuudulikkuse ravis kasutatavad kaaliumi säästvad ravimid: eplerenoon ja spironolaktoon annustes vahemikus 12, mg ööpäevas, anesteetikumid, jodeeritud kontrastaine, moksifloksatsiin, sparfloksatsiin (antibiootikum: infektsiooniravim), metadoon (kasutatakse sõltuvuse raviks), prokaiinamiid (ebaregulaarse südamerütmi raviks), allopurinool (podagra raviks), misolastiin, terfenadiin või astemisool (antihistamiinid heinapalaviku või allergiate vastu), kortikosteroidid, mida kasutatakse mitmesuguste seisundite, sealhulgas raske astma ja reumatoidartriidi raviks; immunosupressandid, näiteks takroliimus (kasutatakse teie keha immuunvastuse kontrollimiseks, võimaldades vältida siirdamisjärgset äratõukereaktsiooni), süstitav kuld (kasutatakse reumatoidartriidi raviks), vähiravimid, halofantriin (kasutatakse teatud tüüpi malaaria raviks), pentamidiin (kasutatakse kopsupõletiku raviks), vinkamiin (kasutatakse eakatel sümptomaatiliste kognitiivsete häirete, sealhulgas mälukaotuse raviks), bepridiil (stenokardia raviks), sultopriid (psühhooside raviks), südame rütmihäirete ravimid (nt kinidiin, hüdrokinidiin, disopüramiid, amiodaroon, sotalool), tsisapriid, difemaniil (kasutatakse mao- ja seedeprobleemide raviks), digoksiin või muud südameglükosiidid (südameprobleemide raviks), baklofeen (lihasjäikuse raviks selliste haiguste korral nagu hulgiskleroos), diabeediravimid nagu insuliin, metformiin või gliptiinid (nt vildagliptiin), kaltsium, sealhulgas kaltsiumilisandid, stimuleerivad lahtistid (nt senna), mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (nt ibuprofeen) või suurtes annustes salitsülaadid (nt aspiriin), süstitav amfoteritsiin B (raske seenhaiguse raviks), psüühikahäirete, nagu depressioon, ärevus, skisofreenia, ravimid (nt tritsüklilised antidepressandid, neuroleptikumid), tetrakosaktiid (Crohni tõve raviks), ravimid, mida kasutatakse kõige sagedamini kõhulahtisuse raviks (ratsekadotriil) või siiratud elundite äratõukereaktsiooni vältimiseks (siroliimus, everoliimus, temsiroliimus ja muud nn mtor inhibiitorite klassi kuuluvad ravimid). Vt jaotist Hoiatused ja ettevaatusabinõud, ravimid, mida kasutatakse madala vererõhu, šoki või astma raviks (nt efedriin, noradrenaliin või adrenaliin), ketokonasool, itrakonasool (seenevastased ravimid), ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir (nn proteaasi inhibiitorid, mida kasutatakse HIV raviks), rifampitsiin, erütromütsiin, klaritromütsiin (antibiootikumid: bakterite põhjustatud infektsioonide vastu), naistepuna (Hypericum perforatum), verapamiil, diltiaseem (südameravimid), dantroleen (infusioon kehatemperatuuri raskete kõrvalekallete korral), simvastatiin (kolesterooli alandav ravim). Prindal koos toidu ja joogiga Prindal i võtvad inimesed ei tohi tarbida greibimahla ja greipi. Seda seetõttu, et greip ja greibimahl võivad põhjustada toimeaine amlodipiini taseme tõusu veres, mis võib põhjustada Prindal i vererõhku langetava toime ettearvamatut suurenemist.

5 Rasedus ja imetamine Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Rasedus Peate oma arstile rääkima, kui arvate, et olete rase (või võite rasestuda). Arst soovitab teil tavaliselt Prindali võtmine lõpetada enne rasedaks jäämist või niipea, kui teate, et olete rase, ja soovitab teil Prindali asemel võtta mõnda muud ravimit. Prindal'i ei soovitata kasutada raseduse alguses ja seda ei tohi kasutada pärast raseduse esimest 3 kuud, kuna see võib kasutamisel pärast raseduse kolmandat kuud põhjustada tõsist kahju teie lapsele. Imetamine Imetamise ajal ei tohi Prindal i võtta. Öelge oma arstile kohe, kui te toidate last rinnaga või kavatsete seda alustada. Pöörduge kohe arsti poole. Autojuhtimine ja masinatega töötamine Prindal võib mõjutada teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Kui tabletid põhjustavad teil iiveldust, pearinglust või väsimust või tekitavad peavalu, ärge juhtige autot ega töötage masinatega ning pöörduge viivitamatult oma arsti poole. Prindal sisaldab naatriumi See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) tableti kohta, see tähendab põhimõtteliselt naatriumivaba. 3. Kuidas Prindal i võtta Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te pole selles kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Soovitatav annus on üks tablett ööpäevas. Neerukahjustuse korral võib arst otsustada annustamisskeemi muuta. Võtke tablett koos klaasi veega, eelistatavalt hommikul ja enne sööki. Kui te võtate Prindal i rohkem, kui ette nähtud Kui olete võtnud liiga palju tablette, pöörduge viivitamatult lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda või rääkige sellest kohe oma arstile. Kui võtate liiga palju tablette, võib teie vererõhk langeda või isegi ohtlikult madalaks minna. Võite tunda pearinglust, peapööritust, minestust või nõrkust. Kui vererõhu langus on piisavalt tugev, võib tekkida šokk. Teie nahk võib tunduda jahe ja niiske ning võite kaotada teadvuse. Kui võtate liiga palju Prindal i tablette, pöörduge viivitamatult arsti poole. Kui unustate Prindal i võtta Oluline on ravimit võtta iga päev, kuna regulaarne ravi on tõhusam. Kui aga unustate Prindali annuse võtta, võtke järgmine annus tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Kui te lõpetate Prindal i võtmise Kuna kõrge vererõhu ravi kestab tavaliselt kogu elu, peate enne selle ravimi kasutamise lõpetamist oma arstiga nõu pidama. Teie seisund võib taastuda, kui lõpetate selle ravimi kasutamise enne, kui teile seda soovitatakse. Kui teil on selle ravimi kasutamise kohta lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

6 4. Võimalikud kõrvaltoimed Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Lõpetage ravimi võtmine ja pöörduge kohe arsti poole, kui teil tekib mõni järgmistest tõsistest kõrvaltoimetest: äkiline vilistav hingamise, valu rinnus, õhupuudus või hingamisraskused (aeg-ajalt) (võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 100-st), silmalaugude, näo, huulte, suu, keele või kõri turse, mis põhjustab suuri hingamisraskusi (angioödeem) (vt lõik 2 Hoiatused ja ettevaatusabinõud ) (aeg-ajalt) (võib mõjutada rohkem kui 1 inimest 100-st), madalast vererõhust tingitud tugev pearinglus või minestamine (sage) (võib esineda kuni ühel inimesel 10-st), südame-veresoonkonna häired - ebaregulaarne südamerütm, stenokardia (füüsilise pingutuse tagajärjel tekkivad valud rindkeres, lõualuus ja seljas), südameatakk (väga harva) (võivad mõjutada rohkem kui 1 inimest st), ebatavaline kiire või ebaregulaarne eluohtlik südamerütm (torsade de pointes) (teadmata) (ei saa olemasolevate andmete põhjal hinnata), rasked nahareaktsioonid, sealhulgas nahalööve, mis sageli algab punaste sügelevate laikudega näol, kätel või jalgadel (multiformne erüteem), intensiivne nahalööve, nõgestõbi, naha punetus kogu kehal, tugev sügelus, villid, nahaketendus ja -turse, limaskestade põletik (Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs) või muud allergilised reaktsioonid (väga harva) (võivad mõjutada rohkem kui 1 inimest st), käte või jalgade nõrkus või kõneprobleemid, mis võivad olla võimaliku insuldi tunnuseks (väga harva) (võivad esineda kuni ühel inimesel st), kõhunäärmepõletik, mis võib põhjustada tugevat kõhu- ja seljavalu, millega kaasneb väga halb enesetunne (väga harva) (võib esineda rohkem kui ühel inimesel st), naha või silmade kollasus (ikterus), mis võib olla hepatiidi tunnuseks (väga harva) (võib esineda kuni ühel inimesel st), maksahaigusest põhjustatud ajuhaigus (maksaentsefalopaatia) (teadmata) (ei saa olemasolevate andmete põhjal hinnata). Muud võimalikud kõrvaltoimed: Kuna Prindal on kolme toimeaine kombinatsioon, on teatatud kõrvaltoimed seotud kas perindopriili/indapamiidi kombinatsiooni või amlodipiini kasutamisega. Perindopriili/indapamiidi kasutamisega seotud kõrvaltoimed Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st): nahareaktsioonid isikutel, kellel on eelsoodumus allergilistele ja astmaatilistele reaktsioonidele, peavalu, pearinglus, vertiigo, torkiv ja surisev tunne kätes, nägemishäired, helin kõrvades (tinnitus), köha, õhupuudus (düspnoe), iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, maitsetundlikkuse häired, düspepsia või seedimisraskused, kõhulahtisus, kõhukinnisus, nahareaktsioonid nagu lööve, sügelus, lihaskrambid, nõrkustunne. Aeg-ajalt (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st):

7 meeleolumuutused, unehäired, depressioon, nõgestõbi, punased täpid nahal (purpur), villikobar, neeruprobleemid, impotentsus, higistamine, eosinofiilide (teatud tüüpi valgete vereliblede) liig; laboratoorsete analüüside muutus: kõrge kaaliumisisaldus veres, mis on ravi lõpetamisel pöörduv, madal naatriumisisaldus veres, unisus, minestamine, oma südamelöökide tundmine (südamepekslemine), kiire südametegevus (tahhükardia), diabeetikutel väga madal veresuhkru tase (hüpoglükeemia), veresoonte põletik (vaskuliit), suu kuivus, naha suurenenud tundlikkus päikese suhtes (valgustundlikkusreaktsioonid), liigesevalu (artralgia), lihasevalu (müalgia), valu rinnus, halb enesetunne, perifeerne turse, palavik, vere uurea sisalduse tõus, kreatiniinisisalduse suurenemine veres, kukkumine. Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st): tume uriin, iiveldus või oksendamine, lihaskrambid, segasus ja krambihood. Need võivad olla seisundi SIADH (antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroom) sümptomid, nahaõhetus, psoriaasi ägenemine, urineerimissageduse vähenemine või puudumine, äge neerupuudulikkus, muutused laborianalüüside tulemustes: maksaensüümide aktiivsuse tõus, bilirubiini sisalduse tõus vereseerumis, väsimus. Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest st): vereliistakute vähenemine, mis võib põhjustada ebatavalisi verevalumeid või kergelt tekkivat verejooksu, valgete vereliblede arvu vähenemine, punaste vereliblede vähenemine (aneemia), madalam hemoglobiinisisaldus, kõrge kaltsiumisisaldus veres, ebanormaalne maksafunktsioon, segasus, eosinofiilne kopsupõletik (haruldane kopsupõletiku tüüp), ninakinnisus või nohu (riniit). Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): häired südame EKG-s,

8 laboratoorsete analüüside muutused: madal kaaliumisisaldus, kõrge kusihappe sisaldus ja kõrge suhkrusisaldus veres, lühinägelikkus (müoopia), hägune nägemine, suurenenud silmarõhust tingitud nägemise halvenemine või valu silmades (silma soonkesta vedeliku kogunemise (silma soonkesta efusioon) või ägeda suletudnurga glaukoomi võimalikud tunnused) tõttu, kui teil on süsteemne erütematoosne luupus (teatud tüüpi kollageenhaigus), võib see süveneda, sõrmede või varvaste naha värvimuutus, tuimus ja valu (Raynaud sündroom). Võib esineda vere-, neeru-, maksa- või kõhunäärmehaigusi ja ebanormaalseid laboratoorseid analüüse (vereanalüüside tulemused). Teie arst võib teie tervisliku seisundi hindamiseks teha vereanalüüse. Amlodipiini kasutamisega seotud kõrvaltoimed Väga sage (võib mõjutada rohkem kui 1 inimest 10-st): vedelikupeetus (tursed). Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st): õhupuudus, peavalu, pearinglus, unisus (eriti ravi alguses), südametegevuse tundmine (südamepekslemine), õhetus, kõhuvalu, iiveldus, muutunud sooletöö, kõhulahtisus, kõhukinnisus, seedehäired, väsimus, nõrkustunne, nägemishäired, topeltnägemine, lihaskrambid, pahkluu turse. Aeg-ajalt (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st): meeleolu muutused, ärevus, depressioon, unetus, värisemine, maitsehäired, minestamine, jäsemete tuimus või kipitustunne, valuaistingu kadu, helin kõrvades (tinnitus), ebaregulaarne südametegevus, nina kinnisus või nohu (riniit), köha, suukuivus, oksendamine, juuste väljalangemine, suurenenud higistamine, sügelus, lööve, punased laigud nahal (purpura), naha värvimuutus, urtikaaria, urineerimishäired, suurenenud urineerimisvajadus öösel, suurenenud urineerimiste arv, meestel võimetus saavutada erektsiooni, ebamugavustunne rindades või rindade suurenemine, valu, halb enesetunne, liigese- või lihasevalu, seljavalu, valu rinnus, kehakaalu tõus või langus. Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st): segasus. Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest st): valgete vereliblede arvu vähenemine, vereliistakute vähenemine, mis võib põhjustada ebatavalisi verevalumeid või kergelt tekkivat verejooksu, liigne suhkrusisaldus veres (hüperglükeemia), närvihäire, mis võib põhjustada lihasnõrkust, kipitust või tuimust, igemete turse, kõhupuhitus (gastriit),

9 maksapõletik (hepatiit), naha kollasus (ikterus), maksaensüümide taseme tõus, suurenenud lihaspinge, nahalööve, mis algab sageli punaste sügelevate laikudega näol, kätel või jalgadel (multiformne erüteem), veresoonte põletik, sageli koos nahalööbega, naha välimuse muutus pärast päikese käes viibimist või kunstlikku UVA-d (valgustundlikkusreaktsioon). Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): värisemine, jäik rüht, maskitaoline nägu, aeglased liigutused ja segane, ebakindel kõnnak. Kõrvaltoimetest teatamine Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada kaudu. Teatades aitate saada rohkem teavet ravimi ohutustest. 5. Kuidas Prindal i säilitada Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult. Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Prindal sisaldab - Toimeained on perindopriilerbumiin, indapamiid ja amlodipiinbesilaat. Prindal 4 mg/1,25 mg/5 mg tabletid Üks tablett sisaldab 4 mg perindopriilerbumiini, mis vastab 3,338 mg perindopriilile, 1,25 mg indapamiidi ja 5 mg amlodipiini amlodipiinbesilaadina. Prindal 4 mg/1,25 mg/10 mg tabletid Üks tablett sisaldab 4 mg perindopriilerbumiini, mis vastab 3,338 mg perindopriilile, 1,25 mg indapamiidi ja 10 mg amlodipiini amlodipiinbesilaadina. Prindal 8 mg/2,5 mg/5 mg tabletid Üks tablett sisaldab 8 mg perindopriilerbumiini, mis vastab 6,676 mg perindopriilile, 2,5 mg indapamiidi ja 5 mg amlodipiini amlodipiinbesilaadina. Prindal 8 mg/2,5 mg/10 mg tabletid Üks tablett sisaldab 8 mg perindopriilerbumiini, mis vastab 6,676 mg perindopriilile, 2,5 mg indapamiidi ja 10 mg amlodipiini amlodipiinbesilaadina. - Teised koostisosad on: mikrokristalliline tselluloos, klass PH-112, veevaba kaltsiumvesinikfosfaat, punane raudoksiid (E172), naatriumkroskarmelloos, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat. Kuidas Prindal välja näeb ja pakendi sisu Prindal 4 mg/1,25 mg/5 mg tabletid: tumeroosad marmorjad ümmargused tabletid läbimõõduga 7 mm, mille ühele küljel on surutrükis "4 1,25 5".

10 Prindal 4 mg/1,25 mg/10 mg tabletid: roosad marmorjad ümmargused tabletid läbimõõduga 9,4 mm, mille ühel küljel on surutrükis "4 1,25 10". Prindal 8 mg/2,5 mg/5 mg tabletid: heleroosad marmorjad ümmargused tabletid läbimõõduga 9,4 mm, mille ühel küljel on surutrükis "8 2,5 5". Prindal 8 mg/2,5 mg/10 mg tabletid: tumeroosad marmorjad ümmargused tabletid läbimõõduga 9,4 mm, mille ühel küljel on surutrükis "8 2,5 10". Prindal on saadaval OPA/Alu/PVC//Alu blistrites. Pakendi suurused: 30, 60, 90 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. Müügiloa hoidja ja tootja Zentiva, k.s. U Kabelovny 130 Dolni Mecholupy Praha 10 Tšehhi Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Zentiva Group, a.s. Eesti Filiaal Infoleht on viimati uuendatud novembris 2021.

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Noliprel Forte Arginine, 5 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Perindopriilarginiin/indapamiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Enap 5 mg tabletid Enap 10 mg tabletid Enap 20 mg tabletid Enalapriilmaleaat Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Lercapin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale RENITEC PLUS 20 mg/ 6 mg tabletid Enalapriilmaleaat/ hüdroklorotiasiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Ivabradine Mylan 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ivabradine Mylan 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid ivabradiin Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Clopidogrel Portfarma 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klopidogreel Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Triplixam, 2,5 mg/0,625 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim, plastikpudelis)* Flixonase Aqueous Nasal Spray 50 MCG, 50 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon Flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim, plastikpudelis)* FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Rohkem

Digoksiin

Digoksiin PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Digoksiin, süstitav ravimvorm Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Fluconazole Medochemie, 50 mg kõvakapslid Fluconazole Medochemie, 150 mg kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Flixotide Diskus 50 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises pulberinhalaatoris Flixotide Diskus 100 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim*) Ibumetin 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NORIFAZ, 35 mg õhukese polümeerikattega tabletid Risedronaatnaatrium Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed KÄSIMÜÜGIRAVIM 12 TABLETTI PAKENDIS Pakendi infoleht: teave kasutajale Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Alenotop, 70 mg tabletid Alendroonhape Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elevit Pronatal, õhukese polümeerikattega tabletid 12 vitamiini ja 7 mineraalainet ning mikroelementi Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Gliclada 60 mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Gliklasiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. -

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel Diklofenakdietüülamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diflucan 150 mg, kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diflucan 150 mg, kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Nasonex, 50 mikrogrammi/pihustus ninasprei, suspensioon Mometasoonfuroaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Propanorm 3,5 mg/ml süstelahus Propafenoonvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale MAXALT, 10 mg suukaudsed lüofilisaadid Risatriptaan (rizatriptanum) Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Driptane 5 mg tabletid Oksübutüniinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Clindamycin-MIP 300, 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Clindamycin-MIP 600, 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klindamütsiin Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Ketonal 100 mg/2 ml, süstelahus Ketoprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Carbalex 200 mg tabletid Carbalex 400 mg tabletid Karbamasepiin (Carbamazepinum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arcoxia, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 120 mg õhukese

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Sinomist 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel. Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Protionamiid

Protionamiid PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Protionamiid, 250mg, tablett Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Duac Gel, 10 mg/g + 50 mg/g geel Klindamütsiin, bensoüülperoksiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Actikerall 5 mg/100 mg/g nahalahus Fluorouratsiil/salitsüülhape Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Imovane 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Zopikloon (zopiclonum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Zibor, 2500 RÜ anti-xa/0,2ml süstelahus süstlis Naatriumbemipariin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NiQuitin, 7 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 14 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 21 mg/24 tundi transdermaalne plaaster Nikotiin Enne ravimi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elontril, 150 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Elontril, 300 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Bupropioonvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 400 mg ibuprofeeni. INN. Ibuprofenum. Teadaolevat

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Escitalopram Teva, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Escitalopram Teva, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid Estsitalopraam Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt

Rohkem

Plendil, INN-felodipine

Plendil, INN-felodipine III LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE, PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT 19 Märkus: Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht on koostatud komisjoni otsuse aluseks oleva esildismenetluse

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ampril 2,5 mg, tabletid Ampril 5 mg, tabletid Ampril 10 mg, tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ampril 2,5 mg, tabletid: Iga tablett

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Fluconazole Claris, 2 mg/ml infusioonilahus Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Ciprofloxacin Sandoz 500 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Tsiprofloksatsiin Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Reseligo, 3,6 mg implantaat süstlis Gosereliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Doxy-M-ratiopharm 100 mg tabletid Doksütsükliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Oltar 1 mg, tabletid Glimepiriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nitresan 20 mg, tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 20 mg nitrendipiini. INN. Nitrendipinum Abiained: üks tablett

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale PROKANAZOL, 100 mg kõvakapslid Itrakonasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OxyContin 10 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid OxyContin 20 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid OxyContin 40 mg, toimeainet prolongeeritult

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Roferon-A 3 miljonit rahvusvahelist ühikut (RÜ) süstelahus süstlis Alfa-2a interferoon Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale LIDOCAINE GRINDEKS, 20 mg/ml süstelahus Lidokaiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Marevan, 3 mg tablett Marevan Forte, 5 mg tablett Varfariinnaatrium Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sildenafil ratiopharm 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Dymista, 137 mikrogrammi/50 mikrogrammi annuses ninasprei, suspensioon Aselastiinvesinikkloriid/flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Parofor, 140 mg/ml lahus joogivees, piimas või piimaasendajas manustamiseks sigadele ja vatsaseede eelsel perioodil vasikatele 2. KVALITATIIVNE JA

Rohkem

Moventig, INN-naloxegol

Moventig, INN-naloxegol I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE (retseptiravim)* 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ninasprei sisaldab

Rohkem

Cinacalcet Mylan, INN-cinacalcet

Cinacalcet Mylan, INN-cinacalcet I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cinacalcet Mylan 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Mylan 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Mylan 90 mg

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Aceterin, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aceterin express, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ketonal 100 mg / 2 ml, süstelahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml süstelahust sisaldab 50 mg ketoprofeeni, ampullis 2 ml süstelahust

Rohkem

Valdoxan, INN-agomelatine

Valdoxan, INN-agomelatine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Valdoxan 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 25

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NuvaRing, 120/15 mikrogrammi/24 tunnis, vaginaalravivahend Etonogestreel/etünüülöstradiool Oluline teave kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kohta:

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Rilutek, INN-riluzole

Rilutek, INN-riluzole I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RILUTEK 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Doltard 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Doltard 60 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile DIAZEPEKS, 5 mg/ml süstelahus Diasepaam Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

EA0805.indd

EA0805.indd Krooniline südamepuudulikkus Eesti Kardioloogide Seltsi töörühm ajakohastas ägeda ja kroonilise ravi juhendid, mis on kooskõlastatud Eesti perearstide, sisearstide, endokrinoloogide ja erakorralise meditsiini

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Concerta, 18 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Concerta, 36 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Concerta, 54 mg toimeainet prolongeeritult

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Calcigran Forte 500 mg/400 RÜ närimistabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks närimistablett sisaldab 500 mg kaltsiumi (kaltsiumkarbonaadina)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 8, 16 või 24 mg beetahistiindivesinikkloriidi.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Arcoxia, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia,

Rohkem

ONPATTRO, INN-patisiran

ONPATTRO, INN-patisiran I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Brilique, INN-ticagrelor

Brilique, INN-ticagrelor I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Brilique, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sodium Bicarbonate Braun 8,4%, infusioonilahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1000 ml lahust sisaldab: naatriumbikarbonaati 84,0 g Elektrolüütide

Rohkem

Clopidogrel Sandoz, INN-Clopidogrel

Clopidogrel Sandoz, INN-Clopidogrel LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Clopidogrel Sandoz 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett

Rohkem