1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata"

Väljavõte

1 Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Tooteliik : : Pulgaga elektrood keevitamiseks 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Vastavad identifitseeritud kasutajad Aine/segu kasutusala : Kaarkeevitamine Kasutusalad, mida ei soovitata Lisateave puudub 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta ITW Welding GmbH Spechttal 1a Altleiningen - Germany T F Hädaabitelefoninumber Riik Organisatsioon/Äriühing Aadress Hädaabitelefon Märkus Eesti Mürgistusteabekeskus Terviseamet Paldiski mnt Tallinn Infoliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga. 2. JAGU: Ohtude identifitseerimine 2.1. Aine või segu klassifitseerimine Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 Raske silmakahjustus/silmade ärritus, 2. kategooria Ohulausete terviktekst: vt jaotis 16 H319 Kahjulikud füüsikalis-keemilised mõjud, kahjulik mõju inimtervisele ja keskkonnale Lisateave puudub Märgistuselemendid Keevitustarvikutel on kompaktne koostis ja neid tuleb pidada samaväärseks massilise metalliga. Seetõttu kohaldatakse erandeid märgistamisnõuetest vastavalt EMÜ/67/548 direktiivile (VI lisa) ja 1272/2008 (EÜ) määrusele (artikkel 23). Märgistus ei ole kohaldatav 2.3. Muud ohud Teised ohud, mis ei mõjuta klassifitseerimist : Kui toodet kasutatakse keevitusprotsessis, siis kõige olulisemad ohud on järgmised: Keevitamisel tekkivate aurude ja gaaside ülemäärane kokkupuude võib olla tervisele ohtlik. Olge ettevaatlik pritsmete, kuuma metalli ja räbu suhtes. See võib põhjustada naha põletust ja tulekahju. Kaarekiired võivad silmi vigastada ja nahka põletada. Elektrilöök: võib tappa. Vältige pingestatud elektriliste osade puudutamist. See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisas sätestatud PBT kriteeriumidele (Versioon: 2.0) ET (eesti keel) 1/14

2 3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta 3.1. Ained 3.2. Segud Nimetus Tootetähis % Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 Raud (CAS nr) (EÜ nr) Klassifitseerimata calcium fluoride (CAS nr) (EÜ nr) lubjakivipulbrit (CAS nr) (EÜ nr) Titaandioksiid (CAS nr) (EÜ nr) Sodium Silicate (CAS nr) (EÜ nr) Mangaan (Mn) (CAS nr) (EÜ nr) Räni (Si) (CAS nr) (EÜ nr) Kvarts (CAS nr) (EÜ nr) kaaliumsilikaat (CAS nr) (EÜ nr) H-lausete täistekst: vt 16. jagu Klassifitseerimata Klassifitseerimata Klassifitseerimata Eye Dam. 1, H318 Skin Irrit. 2, H315 Klassifitseerimata Flam. Sol. 2, H228 STOT RE 2, H373 Klassifitseerimata 4. JAGU: Esmaabimeetmed 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus Üldised esmaabimeetmed Esmaabi sissehingamise korral Esmaabi nahale sattumisel Esmaabi silma sattumise korral : Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole. : Hingamisraskuste korral toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. : Pesta nahka rohke veega. Võtta saastunud rõivad seljast. Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole. Põletusi peab ravima arst. : Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Põleb kiirgusest, pöörduge arsti poole Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju Sümptomid/mõju sissehingamisel Sümptomid/mõju nahale sattumisel Sümptomid/mõju silma sattumisel : IARC klassifitseerib keevitamisaurud inimestele kantserogeenseks 1. rühmaks (Monograph 118, 2017). : Sulav toode liimub nahale ja põhjustab põletusi. : Kaarekiired võivad silmi vigastada ja nahka põletada. Ärritus või silmade põletus termilise, infrapuna- või ultraviolettkiirguse (kaarkeevitus) mõjul Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta Sümptomaatiline ravi (Versioon: 2.0) ET (eesti keel) 2/14

3 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed 5.1. Tulekustutusvahendid Sobivad kustutusvahendid : Puuduvad konkreetsed soovitused kulumaterjalide keevitamiseks. Kasutage põlevate materjalide ja tulekahju korral soovitatavat kustutusvahendit. Keevituskaared ja sädemed võivad süüdata põlevaid ja tuleohtlikke materjale Aine või seguga seotud erilised ohud Tuleoht Tulekahju korral ohtlikud lagusaadused : Toode ei ole tuleohtlik. : Võib eritada mürgist suitsu Nõuanded tuletõrjujatele Kaitse tulekustutamise ajal : Mitte sekkuda ilma sobiva kaitsevarustuseta. Autonoomne isoleeriv hingamisaparaat. Täielik keha kaitse. 6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras Üldmeetmed Tavapersonal Hädaolukorraplaanid Päästetöötajad Isikukaitsevahendid : Üldventilatsioon ja kohalik aurude väljaviimine peavad olema piisavad, et hoida aurude kontsentratsiooni ohututes piirides. Kinnises ruumis keevitamiseks kasutage hingamisseadmeid. Kandke kaarkeevitamiseks sobivat kaitseriietust ja silmakaitset. Võimalike allergiliste reaktsioonide vältimiseks tuleks vältida kokkupuudet nahaga. : Ventileerida mahavalgumise tsoon. Vältida lahtist leeki ja sädemeid ning järgida suitsetamiskeeldu. Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. : Mitte sekkuda ilma sobiva kaitsevarustuseta. Vt lisateavet 8. jaost: Kokkupuute ohjamine/kontroll isikukaitse" Keskkonnakaitse meetmed Vältida sattumist keskkonda. Püüdke vältida materjali sattumist kanalisatsiooni või veekogudesse Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja vahendid Puhastusmeetodid Muu teave : Aine sattumisel kanalisatsiooni või üldkasutatavasse veeallikasse tuleb teavitada ametiasutusi. Koguge kokku mehaaniliselt (eelistatav tolmuimejaga või õrnalt pühkides). : Viia materjalid või tahked jäätmed kõrvaldamiseks volitatud jäätmepunkti Viited muudele jagudele Vt lisateavet 13 jaost. 7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud Hügieenimeetmede : Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mahuti ja vastuvõtuseade maandada/ühendada. Enne kasutamist tutvuda erijuhistega. Mitte käidelda enne ohutusnõuetega tutvumist ja nendest arusaamist. Kanda isikukaitsevahendeid. Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Tagage keevitaja ja teiste isikute jaoks piisav ventilatsioon. Kinnises ruumis keevitamiseks kasutage hingamisseadmeid. Kandke kaarkeevitamiseks sobivat kaitseriietust ja silmakaitset. : Saastunud töörõivaid töökohast mitte välja viia. Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Iga kord pärast töö lõpetamist pesta käsi (Versioon: 2.0) ET (eesti keel) 3/14

4 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused Ladustamistingimused : Ladustada kuivas ja varjulises kohas, et vältida igasugust kokkupuudet niiskusega Erikasutus Keevitamise tooted. 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse 8.1. Kontrolliparameetrid Mangaan (Mn) ( ) EL - Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas Nimi kohalikus väljaandes IOELV TWA (mg/m³) Manganese 0,2 mg/m³ (Inhalable fraction) 0,05 mg/m³ (Respirable fraction) Märkused (Year of adoption 2011) Reguleerivad viide SCOEL Recommendations Eesti - Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas Nimi kohalikus väljaandes OEL TWA (mg/m³) Märkus (ET) Reguleerivad viide Mangaan ja anorgaanilised ühendid (arvutatud mangaanile) 0,2 mg/m³ kogu tolm 0,05 mg/m³ peentolm 1 (Peentolm koosneb alla 2,5-mikromeetrise läbimõõduga osakestest, mis võivad jõuda koos sissehingatava õhuga kopsu alveoolidesse (respireeritav fraktsioon)) Vabariigi Valitsuse 20. märtsi a määruse nr 105 (RT I, , 2); Vabariigi Valitsuse 10. märtsi a määruse nr 84 Räni (Si) ( ) Eesti - Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas Nimi kohalikus väljaandes OEL TWA (mg/m³) Märkus (ET) Reguleerivad viide Silikoon 10 mg/m³ 5 mg/m³ peentolm 1 (Peentolm koosneb alla 2,5-mikromeetrise läbimõõduga osakestest, mis võivad jõuda koos sissehingatava õhuga kopsu alveoolidesse (respireeritav fraktsioon)) Vabariigi Valitsuse 20. märtsi a määruse nr 105 (RT I, , 2); Vabariigi Valitsuse 10. märtsi a määruse nr 84 Titaandioksiid ( ) Eesti - Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas Nimi kohalikus väljaandes OEL TWA (mg/m³) Reguleerivad viide Titaanoksiid 5 mg/m³ Vabariigi Valitsuse 20. märtsi a määruse nr 105 (RT I, , 2); Vabariigi Valitsuse 10. märtsi a määruse nr 84 Eesti - Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas Nimi kohalikus väljaandes OEL TWA (mg/m³) Kaltsiumkarbonaat 10 mg/m³ 5 mg/m³ peentolm (Versioon: 2.0) ET (eesti keel) 4/14

5 Reguleerivad viide Vabariigi Valitsuse 20. märtsi a määruse nr 105 (RT I, , 2); Vabariigi Valitsuse 10. märtsi a määruse nr 84 Kvarts ( ) EL - Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas Nimi kohalikus väljaandes IOELV TWA (mg/m³) Silica crystaline (Quartz) 0,1 mg/m³ (Respirable fraction) Märkused (Year of adoption 2003) Reguleerivad viide SCOEL Recommendations Eesti - Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas Nimi kohalikus väljaandes OEL TWA (mg/m³) Märkus (ET) Reguleerivad viide Kvarts 0,1 mg/m³ peentolm 1 (Peentolm koosneb alla 2,5-mikromeetrise läbimõõduga osakestest, mis võivad jõuda koos sissehingatava õhuga kopsu alveoolidesse (respireeritav fraktsioon)), C (Kantserogeenne aine) Vabariigi Valitsuse 20. märtsi a määruse nr 105 (RT I, , 2); Vabariigi Valitsuse 10. märtsi a määruse nr 84 calcium fluoride ( ) EL - Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas IOELV TWA (mg/m³) 2,5 mg/m³ 8.2. Kokkupuute ohjamine Asjakohane tehniline kontroll: Üldventilatsioon ja kohalik aurude väljaviimine peavad olema piisavad, et hoida aurude kontsentratsiooni ohututes piirides. Kaitserõivad materjalivalik: Riietekaitse sobib keevitamiseks ja vastab standarditele EN ja EN 531. Käte kaitse: Nahast ja tulekindlast mansetinööpidega fliisist kindad, mis vastavad standardile EN Silmakaitsevahendid: Silmakaitsevahendid peavad vastama standardile EN 175. Naha- ja kehakaitsevahendid: Riietekaitse sobib keevitamiseks ja vastab standarditele EN ja EN 531. Hingamisteede kaitsevahendid: Kui kasutate toodet suletud keskkonnas või liigse suitsu eraldumise korral, kandke maski, millel on sisseehitatud FFP3-tüüpi hingamisfilter või iseseisev ventilatsioonisüsteem, mis vastab standardile EN (Versioon: 2.0) ET (eesti keel) 5/14

6 Isikukaitsevarustuse sümbol(id): Keskkonda sattumise piiramine ja kontrollimine: Vältida sattumist keskkonda. 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta Füüsikaline olek : Tahke Värvus Lõhn Lõhnalävi ph Suhteline aurustuskiirus (butüülatsetaat = 1) Sulamispunkt / sulamisvahemik : > 1200 C Tahkumistemperatuur : Keemispunkt Leekpunkt : Isesüttimistemperatuur : Lagunemistemperatuur Tuleohtlikkus (tahke, gaas) : Toode ei ole tuleohtlik Aururõhk Suhteline aurutihedus temperatuuril 20 C Suhteline tihedus Lahustuvus N-oktanooli-vee jaotustegur (Log Pow) Viskoossus, kinemaatiline Viskoossus, dünaamiline Plahvatusohtlikkus Oksüdeerivad omadused Plahvatuspiirid : 9.2. Muu teave Lisateave puudub 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime Reaktsioonivõime Toode ei ole tuleohtlik Keemiline stabiilsus Püsiv tavatingimustes Ohtlike reaktsioonide võimalikkus Happed, leelised ja oksüdeerija Tingimused, mida tuleb vältida Vältida sattumist kuumadele pindadele. Kuumus. Ei ole lubatud lahtine leek ega sädemed. Kõrvaldada igasugused süüteallikad Kokkusobimatud materjalid Tugevad happed. Tugevad alused (Versioon: 2.0) ET (eesti keel) 6/14

7 10.6. Ohtlikud lagusaadused Keevitamisaurud ja -gaasid. Põhimaterjali kattekihtidest ja saasteainetest võivad tekkida täiendavad aurud. Vaadake kehtivaid riiklikke piirnorme keevitamisaurude ja nende ühendite kohta. 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta Teave toksikoloogiliste mõjude kohta Äge mürgisus (suukaudne) Äge mürgisus (nahakaudne) Äge mürgisus (sissehingamisel) : Klassifitseerimata : Klassifitseerimata : Aurude sissehingamine võib põhjustada unisust, pearinglust, köha ja peavalu. Suur aurude ja tolmu kontsentratsioon võib põhjustada metalliaurupalavikku. Lühiajaline liigne kokkupuude võib põhjustada pearinglust, iiveldust ja nina, kurgu või silmade ärritust. Mangaaniga liigne kokkupuude võib mõjutada närvisüsteemi Mangaan (Mn) ( ) LD50 suu kaudu rotil > 2000 mg/kehamassi kg Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method), Guideline: EU Method B.1 bis (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Procedure) LC50 Sissehingamine - Rotil > 5,14 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), Guideline: EU Method B.2 (Acute Toxicity (Inhalation)) Raud ( ) LD50 suu kaudu rotil LC50 Sissehingamine - Rotil mg/kehamassi kg (Equivalent or similar to OECD 401, Rat, Male, Experimental value, Oral) > 0,25 mg/l (6 h, Rat, Male, Experimental value, Inhalation (dust)) Titaandioksiid ( ) LD50 suu kaudu rotil LC50 Sissehingamine - Rotil > 5000 mg/kehamassi kg (OECD 425: Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure, Rat, Female, Experimental value, Oral, 14 day(s)) > 6,82 mg/l (Other, 4 h, Rat, Male, Experimental value, Inhalation (dust), 14 day(s)) kaaliumsilikaat ( ) LD50 suu kaudu rotil LD50 naha kaudu rotil LC50 Sissehingamine - Rotil > 5000 mg/kehamassi kg Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS (Acute Oral Toxicity) > 5000 mg/kehamassi kg Animal: rat, Guideline: EPA OPPTS (Acute Dermal Toxicity) > 2,06 mg/l air Animal: rat, Guideline: EPA OPPTS (Acute inhalation toxicity) LD50 suu kaudu rotil 6450 mg/kg (Rat, Literature study, Oral) Sodium Silicate ( ) LD50 suu kaudu rotil > 2000 mg/kg (Rat, Oral) calcium fluoride ( ) LD50 suu kaudu rotil LC50 Sissehingamine - Rotil > 2000 mg/kehamassi kg (OECD 423: Acute Oral Toxicity Acute Toxic Class Method, Rat, Female, Experimental value, Oral) > 5070 mg/m³ õhk (OECD 403: Acute Inhalation Toxicity, 4 h, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (dust)) (Versioon: 2.0) ET (eesti keel) 7/14

8 Nahasöövitus/-ärritus Raske silmakahjustus/silmade ärritus Hingamisteede või naha sensibiliseerimine Mutageensus sugurakkudele Kantserogeensus : Võib põhjustada termilisi põletusi. Kaarekiired võivad silmi vigastada ja nahka põletada : Võib ärritada silmi ja nahka. Kaarekiired võivad silmi vigastada ja nahka põletada : Korduv või pikaajaline kokkupuude nahaga võib tundlikel inimestel põhjustada ülitundlikkust. Nikkel on kõige levinum allergilise kontaktdermatiidi põhjus : Klassifitseerimata : Teatud kroomi ja nikliühendid, nagu Cr(VI), põhjustavad arvatavalt vähki. Kvarts on inimestele kantserogeenne. Keevitamisaurud võivad olla inimestele kantserogeensed IARC rühm 2B - Võib olla inimesele kantserogeenne Reproduktiivtoksilisus : Klassifitseerimata kaaliumsilikaat ( ) NOAEL (loom/emane, F0/P) > 159 mg/kehamassi kg Animal: rat, Animal sex: female Mürgisus sihtelundi suhtes ühekordne kokkupuude : Klassifitseerimata Mürgisus sihtelundi suhtes korduv kokkupuude : Klassifitseerimata Hingamiskahjustus : Klassifitseerimata 12. JAGU: Ökoloogiline teave Toksilisus Ökoloogia - üldine Oht vesikeskkonnale, lühiajaline (äge) Oht vesikeskkonnale, pikaajaline (krooniline) Ei degradeeru kiirelt : Keevitusprotsess võib mõjutada keskkonda, kui aur eraldub otse atmosfääri. Keevitatavate kulumaterjalide jäägid võivad laguneda ja koguneda pinnasesse ning põhjavette. : Klassifitseerimata : Klassifitseerimata Mangaan (Mn) ( ) LC50 kalad 1 EC50 vesikirp 1 EC50 72h Vetikad 1 EC50 72h Vetikad (2) ErC50 (vetikad) NOEC e täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon (krooniline) > 3,6 mg/l (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Semi-static system, Fresh water, Experimental value) > 1,6 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental value) 4,5 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) 2,8 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) 4,5 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 72 h, Desmodesmus subspicatus, Static system, Fresh water, Experimental value) 1,7 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '8 d' Raud ( ) EC50 vesikirp 1 EC50 vesikirp 2 > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna > mg/l Test organisms (species): Daphnia magna (Versioon: 2.0) ET (eesti keel) 8/14

9 Titaandioksiid ( ) LC50 kalad 1 ErC50 (vetikad) > 100 mg/l (Equivalent or similar to OECD 203, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Static system, Fresh water, Experimental value, Nominal concentration) 61 mg/l (EPA 600/ , 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Static system, Fresh water, Experimental value, Nominal concentration) kaaliumsilikaat ( ) EC50 72h Vetikad mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) LC50 kalad 1 EC50 vesikirp 1 EC50 72h Vetikad 1 > mg/l (96 h, Oncorhynchus mykiss, Literature) > 1000 mg/l (48 h, Daphnia magna, Literature) > 200 mg/l (Desmodesmus subspicatus, Literature) Sodium Silicate ( ) LC50 kalad 1 EC50 vesikirp 1 EC50 vesikirp mg/l (96 h, Brachydanio rerio, Not neutralized) 216 mg/l (96 h, Daphnia magna) 160 mg/l (96 h, Amphipoda) calcium fluoride ( ) LC50 kalad 1 EC50 vesikirp 1 107,5 osakest miljoni kohta (ppm) (EPA 600/3-75/009, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Static system, Fresh water, Read-across, Fluorine ion) mg/l (48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Literature, Fluorine ion) Mangaan (Mn) ( ) ThOD BHT (% ThOD) Biolagunevus pinnases: andmed puuduvad. Biolagunevus vees: andmed puuduvad. Raud ( ) ThOD Biolagunevus pinnases: andmed puuduvad. Biodegradability in water: no data available. Räni (Si) ( ) BHT (% ThOD) Biolagunevus pinnases: andmed puuduvad. Biodegradability in water: no data available. Titaandioksiid ( ) Biolagunevus pinnases: andmed puuduvad. Biolagunevus vees: andmed puuduvad (Versioon: 2.0) ET (eesti keel) 9/14

10 ThOD ThOD Biodegradability: not applicable. Not applicable (inorganic) Not applicable (inorganic) Sodium Silicate ( ) ThOD BHT (% ThOD) Biodegradability: not applicable. Not applicable Not applicable Not applicable Kvarts ( ) ThOD Biodegradability: not applicable. Not applicable (inorganic) Not applicable (inorganic) calcium fluoride ( ) ThOD Biolagunevus pinnases: andmed puuduvad. Biodegradability in water: no data available Bioakumulatsioon Mangaan (Mn) ( ) BCF kalad 1 BCF muud veeorganismid 1 BCF muud veeorganismid 2 Bioakumulatsioon 81 (Pisces) (Mollusca) (Crustacea) Bioakumulatsiooni kohta andmed puuduvad. Raud ( ) Bioakumulatsioon Bioakumulatsiooni kohta andmed puuduvad. Titaandioksiid ( ) Bioakumulatsioon Bioakumulatsiooni kohta andmed puuduvad. Bioakumulatsioon Bioaccumulation: not applicable. Sodium Silicate ( ) Bioakumulatsioon Bioaccumulation: not applicable. Kvarts ( ) Bioakumulatsioon No bioaccumulation data available (Versioon: 2.0) ET (eesti keel) 10/14

11 calcium fluoride ( ) Bioakumulatsioon Bioakumulatsiooni kohta andmed puuduvad Liikuvus pinnases Mangaan (Mn) ( ) Ökoloogia - pinnas Andmed pole kättesaadavad. Raud ( ) Ökoloogia - pinnas Adsorptsioon pinnasele. Räni (Si) ( ) Pindpinevus 0,74 N/m (1410 C) Titaandioksiid ( ) Ökoloogia - pinnas Pinnases liikuvuse potentsiaal on väike. Ökoloogia - pinnas No (test)data on mobility of the substance available. Sodium Silicate ( ) Ökoloogia - pinnas No (test)data on mobility of the components available. Kvarts ( ) Ökoloogia - pinnas Low potential for mobility in soil. calcium fluoride ( ) Ökoloogia - pinnas Andmed pole kättesaadavad Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisas sätestatud PBT kriteeriumidele Koostisaine Mangaan (Mn) ( ) Raud ( ) Titaandioksiid ( ) Kvarts ( ) See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisas sätestatud PBT kriteeriumidele See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisas sätestatud PBT kriteeriumidele See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisas sätestatud PBT kriteeriumidele See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisas sätestatud PBT kriteeriumidele See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisas sätestatud PBT kriteeriumidele ( ) See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisas sätestatud PBT kriteeriumidele (Versioon: 2.0) ET (eesti keel) 11/14

12 12.6. Muud kahjulikud mõjud Lisateave puudub 13. JAGU: Jäätmekäitlus Jäätmetöötlusmeetodid Jäätmetöötlusmeetodid Toote/pakendi kõrvaldamise soovitused Euroopa jäätmeloendi kood : Kõrvaldada sisu/anum vastavuses volitatud kogumisettevõtte sorteerimiseeskirjadega. : Hävitada vastavalt kehtivatele kohalikele/riiklikele ohutuseeskirjadele. Kasutatud suitsuärastusfiltrid tuleb hävitada ohtlike jäätmetena. : keevitusjäätmed 14. JAGU: Veonõuded Vastavalt nõuetele ADR / RID / IMDG / IATA / ADN ADR IMDG IATA ADN RID ÜRO number ÜRO veose tunnusnimetus Transpordi ohuklass(id) Pakendirühm Keskkonnaohud Lisateave puudub Eriettevaatusabinõud kasutajatele Maismaavedu merevedu Õhuvedu Siseveetransport Raudteetransport Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid EL eeskirjad Määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XVII lisa kohaselt on kohaldatavad järgmised piirangud: Viitenumber Kohaldatav Sisestuse pealkiri või kirjeldus (Versioon: 2.0) ET (eesti keel) 12/14

13 40. Räni (Si) Ained, mis klassifitseeritakse 1. või 2. kategooria tuleohtlike gaasidena, 1., 2. või 3. kategooria tuleohtlike vedelikena, 1. või 2. kategooria tuleohtlike tahkete ainetena, veega kokku puutudes tuleohtlikke gaase eritavate 1., 2. ja 3. kategooria ainete ja segudena, 1. kategooria pürofoorsete vedelikena või 1. kategooria pürofoorsete tahkete ainetena, olenemata sellest, kas nad sisalduvad määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas või mitte. Ei sisalda ühtegi REACH-määruse kandidaatainete loetelu ainet Ei sisalda ühtegi REACH-määruse XIV lisa loetellu kantud ainet Ei sisalda ainet, millele kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta. Ei sisalda ainet, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 2019/1021, 20. juuni 2019, püsivate orgaaniliste saasteainete kohta Muu teave, piirangute ja keeldudega seotud määrused : Selle toote kohta ei ole vastavalt REACH- määruse artiklile 31 ohutuskaart nõutav. Käesolev toote ohutuskaart on koostatud vabatahtlikult Siseriiklikud eeskirjad Lisateave puudub Kemikaaliohutuse hindamine Kemikaaliohutuse hindamist ei ole tehtud 16. JAGU: Muu teave Lühendid ja akronüümid: ADN ADR ATE Bioloogiline piirväärtus CAS nr Rahvusvahelise ohtlike kaupade siseveeteedel vedamise Euroopa kokkulepe Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe Akuutse toksilisuse hinnang Bioloogiline piirväärtus Keemilise abstraktsiooni teenuse number CLP Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus; määrus (EÜ) nr 1272/2008 DMEL DNEL EC50 EÜ nr ET IATA IMDG LC50 LD50 LOAEL NOAEC NOAEL NOEC OEL PBT PNEC Tuletatud vähim toimet avaldav sisaldus Tuletatud mittetoimivad tasemed Mediaanne efektiivne kontsentratsioon Euroopa Ühenduse number Euroopa standard Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveoeeskiri Surmav kontsentratsioon 50%-le katsepopulatsioonist Surmav doos 50%-le katsepopulatsioonist (surmav mediaandoos) Vähim täheldatavat kahjulikku toimet avaldav doos Täheldatavat kahjulikku toimet mitteavaldav kontsentratsioon Täheldatavat kahjulikku toimet mitteavaldav doos Täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon Töökeskkonna piirnorm Püsiv, bioakumuleeruv, toksiline aine Arvutuslik mittetoimiv sisaldus REACH Kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise määrus (EÜ) nr 1907/ (Versioon: 2.0) ET (eesti keel) 13/14

14 RID SDS vpvb WGK Rahvusvaheline ohtlike kaupade raudteevedude kord Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv Veeohu klass H- ja EUH-lausete terviktekst: Eye Dam. 1 Eye Irrit. 2 Flam. Sol. 2 Skin Irrit. 2 STOT RE 2 H228 H315 H318 H319 H373 Raske silmakahjustus/silmade ärritus, 1. kategooria Raske silmakahjustus/silmade ärritus, 2. kategooria Tuleohtlikud tahked ained, 2. kategooria Nahasöövitus/-ärritus, 2. kategooria Mürgisus sihtelundi suhtes korduv kokkupuude, 2. kategooria Tuleohtlik tahke aine. Põhjustab nahaärritust. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. Klassifikatsioon vastab järgnevale : ATP 12 SDS_EU Style Käesoleva toote kasutamiseks märgitud ettevaatusabinõude võtmise ning täieliku ja piisava teabe hankimine eest vastutab kasutaja (Versioon: 2.0) ET (eesti keel) 14/14

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda Väljaandmiskuupäev: 02.04.2019 Läbivaatamise kuupäev: 02.04.2019 Asendab kaardi: 28.07.2016 Versioon: 4.1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood T7884,T7884.930,T9032.930 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti 6 OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine Spülan KS Klarspüler sauer 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Tootenimi : Tootekood : FF-009 - tebukonasool 250 g/l, emulsioon, õli vees -

Rohkem

E200MLB 2HF-D, Ecoflex 200M 2HF-D Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: 23.0

E200MLB 2HF-D, Ecoflex 200M 2HF-D Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: 23.0 Väljaandmiskuupäev: 23.01.2018 Läbivaatamise kuupäev: 23.01.2018 Versioon: 1.00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Tootekood Tooteliik :

Rohkem

Sicherheitsdatenblatt (et-EE)

Sicherheitsdatenblatt (et-EE) Lk: 1 -st 8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Läbivaatamise number 1 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver Väljaandmiskuupäev: 2017-03-16 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Nimetus Tootekood : : Tebuconazole 25% EW : SHA 2500

Rohkem

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote nimi SOLiD EZBead EnricherBuferKit-ReleaseBufer Äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V Väljaandmiskuupäev: 2017-03-24 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus : Nimetus : Kvisalofop-p-etüül 5% EC Tootekood : SHA

Rohkem

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE 1/9 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutamine: 1.3. Andmed

Rohkem

flore-sdb-est

flore-sdb-est läbivaatamine 5 Läbivaatamise kuupäev 24.03.2015 Prindi kuupäev 24.03.2015 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis --- Nimi: aine identifitseerimine Florin S Plus

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus REACH registreerimisnumber 5X LIGASE BUFFER Sellele

Rohkem

Safety Data Sheets

Safety Data Sheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine või valmistise identifitseerimine 1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS 1.1.2 Toote kood NL-42010 A 1.2 Aine/valmistise

Rohkem

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 63110 OPN-Zink-Spray zinkgrey 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning ebasoovitavad kasutusalad METALLPINDADE

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10777019 Toote nimetus RNaseOUT RecombinantRibonucleaseInhibitor

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima Variant 1.1 Paranduse kuupäev: 11.07.2016 Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viimase väljastamise kuupäev: 24.04.2014 Esimese väljastamise kuupäev: 24.04.2014 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7)

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Kloori sisaldav

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS Eelmine kuupäev: 07.02.2011 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Euro klaasipesuvedelik

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 02.03.2018 Nr.: 83025 Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Klaasipesuvedelik 21 Tootekood Reachregistreerimisnumber

Rohkem

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) MSDS Version: E03.00 Väljaandmiskuupäev: 15/10/2014 Blend Version: 3 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm : Segu Tootenimi : Tootekood : W29793

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 13.04.2018 Materjali number: 1720 Lehekülg 1 / 7-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Muud kaubanduslikud nimetused 1720 2000 Isofix 2 x 1 l

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10131027 Toote nimetus GENETICIN Kemikaali nimetus REACH

Rohkem

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote Läbivaatamise number 18 1. JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote nimi Cat No. : 14-4129-01 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus Toote number 11480 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15140122 Toote nimetus PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL Kemikaali

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote nimi : 1.2 Kindlaksmääratud : Lubrikandid ja lisandid kasutusalad Mittesoovitatavad : Ei ole teada. kasutusalad 1.3 Tootja : Dow Corning Europe

Rohkem

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: antiseptik.

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1)

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused:

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Andmed ohutuskaardi tarnija kohta: Hädaabitelefoni number : Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 23.02.2018 Nr.: 83016 Lehekülg 1 / 9-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Archer Turbo 575EC Disainikood : A7504C 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

1

1 OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Tootenimi C30B5 Bituumenemulsioon 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 26.11.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number Registreerimisnumber (REACH) Roti -Load

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE MATERJALI OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimetus: Toote kood: 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968 Toote kirjeldus: SMPpolümeere

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15400054 Toote nimetus, 0.5% (10x) with EDTA 4Na, liquid

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev LÕIK 1 Aine/segu ja äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kaubamärk: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Soovitatud kasutusala:

Rohkem

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 4308228 Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptase Kemikaali nimetus REACH registreerimisnumber Sellele

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662 Esimese väljastamise kuupäev: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Toote kood : 000000000001889834 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Läbivaatamise number 2 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine ulber 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

Ohutuskaart: Ecosurf TM SA-9

Ohutuskaart: Ecosurf TM  SA-9 Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 21.09.2016 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number 0982 Registreerimisnumber (REACH) 1.3

Rohkem

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

Document

Document Artikli nr. 0157 (schäumend) Avaldamiskuupäe 02.11.15 Versioon 5 ( 09.12.14 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine

Rohkem

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ PINNAD Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Kaubanimi PINNAD 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

SDB Artikel

SDB Artikel Artikli nr. 0143 Avaldamiskuupäe 01.07.15 Versioon 5 ( 01.07.15 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

OHUTUSKAART

OHUTUSKAART BESUR OÜ OHUTUSKAART REMMI 50 1/7 OHUTUSKAART BESUR OÜ Väljaandmise kuupäev: Versiooni number: 4 Eelmine: 03.05.2012 Vastavalt (EÜ) määrusele nr 1907/2006 (REACH) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

MSDS Helios 480 EC

MSDS Helios 480 EC Väljaandmiskuupäev: 22.08.2017 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus : Nimetus : Kloropürifoss 480 EC Tootekood : SHA 3100

Rohkem

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc Leht/Lehti: 1/5 1. KEMIKAALI JA KEMIKAALI TURUSTAMISE EEST VASTUTAVA ISIKU IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Kemikaali kaubanduslik nimetus: GN 13, GNE 13, GRI 13, GEK 13, GEKE 13, GP 13, GKP 13, GTS 9 1.2. Kemikaali

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Mahtkaup 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Puhastusvahendid -

Rohkem

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2]

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2] Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Desinfektsioonivahend.

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOLV 9502 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 11/1/2017 Eelmise väljaande 7/19/2016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A12725A 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Puhastusvahend

Rohkem

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote OHUTUSKAART 1. 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote kirjeldus Polümetüülmetakrülaadi ja adipiinhappe segu.

Rohkem

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS Lehekülg 1 of 7 LÕIK 1 OHUTUSKAART TOOTE JA ETTEVÕTJA TUNNISTUS TOODE : Toote kirjeldus: Oksüd inhibeerib looduslikku (nafta) aluse ühendit ühtlaselt suspendeeritud tsinkosakestega. Mõeldud kasutamiseks:

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Ohutuskaart: DW-347

Ohutuskaart: DW-347 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kaubanduslik nimetus Registreerimisnumber (REACH) (elektroodid täidistraadiga kaarkeevituseks) mitte tähtsust omav (segu) 1.2

Rohkem

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: bellavit Aine nr: SUB väljaandmise kuupäev: Variant:

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: bellavit Aine nr: SUB väljaandmise kuupäev: Variant: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis bellavit 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/valmistise kasutamine

Rohkem

Syngenta

Syngenta 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A9219B 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 07.08.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Magnesium sulphate heptahydrate Artikli number 8283

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

SDB_ _Betofix RM_EE_2

SDB_ _Betofix RM_EE_2 Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 1092, 1098 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Väljaandmiskuupäev: 19/09/2015 Läbivaatamise kuupäev: Asendab kaardi: Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus : Nimetus : Chlorpyrifos

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA PRIMER 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmis/ 4/16/2019 Eelmise väljaande 3/29/2017 Läbivaatamise KEMIKAALI OHUTUSKAART

Rohkem

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 358P0626 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

SEKCJA 1

SEKCJA 1 Koostamise kuupäev: 01.08.2011 Ajakohastamine: 04.05.2017 Versioon: 4.0 Lehekülg 1 10 st JAGU 1. AINE / SEGU NING ÄRIÜHINGU / ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus: Potafoska

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333003 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: hygienicperfect Aine nr: SUB Variant: 8 / EU väljaandmise kuup

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: hygienicperfect Aine nr: SUB Variant: 8 / EU väljaandmise kuup 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis hygienicperfect 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/valmistise

Rohkem

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washing Medium Toote kood 9983 Soovitatud kasutamine Laborikemikaalid.

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333013 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/2015 - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 7 OSA 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood 522 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

Kipskartongplaat-tuup-NIDA-DEFH1IR-SDS-Siniat

Kipskartongplaat-tuup-NIDA-DEFH1IR-SDS-Siniat 1 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 1/20 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kipskartongplaat NIDA kova Vastavalt korralduse (WE) nr 1907/2006 (REACH) paragrahvile 3.3

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES Lehekülg: 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Toote tähis Toote nimetus Toimeaine: Formulatsiooni tüüp Lentagran 45 WP Püridaat WP (märguv pulber) 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31,

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, II lisa parandatuna. 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimi: L5300b LITHOSTAR ULTRA

Rohkem

Ohutuskaart: MX-A316L

Ohutuskaart: MX-A316L 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kaubanduslik nimetus Registreerimisnumber (REACH) (elektroodid täidistraadiga kaarkeevituseks) (rutiil-tüüpi täidistraat vähese

Rohkem

Ohutuskaart: DW-A55Ni1

Ohutuskaart: DW-A55Ni1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kaubanduslik nimetus Registreerimisnumber (REACH) Kobelco Welding of Europe B.V. Eisterweg 8 6422 PN Heerlen Madalmaad Telefon:

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/8 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: JAGU: Aine

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/8 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: JAGU: Aine Leht 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 25.11.2011 Eelmine kuupäev: 31.8.2010 1/7 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus KÕVENDI 008 7590 1.1.2 Toote kood 008 7590

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti Väljaandmis/ 31052017 Eelmise väljaande 30012015 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote nimetus Toote kirjeldus KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU.

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/segu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

14191

14191 Leht 1/6 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 14191 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart_KESK_LIGHT_ doc

Microsoft Word - Ohutuskaart_KESK_LIGHT_ doc Kemikaaliohutuskaart Põlevkivikütteõli mark KESK LIGHT Koostatud: 02.märts 2009 Täiendatud: 01.detsember 2010 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis: Põlevkivikütteõli

Rohkem

Profi_Mais_ GB

Profi_Mais_ GB Lehekülg 1/9 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/segu kasutusala.

Rohkem