Nr. 26 (335) Nelfapäeval, 16, septembri! a. X aastakäik.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Nr. 26 (335) Nelfapäeval, 16, septembri! a. X aastakäik."

Väljavõte

1 Toimetus ja talitas Kaarli t 10 Tallinna maleva staap. Telef Kaulutaste hind: Kuulutuste küljel 8 8. mm. 1 vesnri. Teksti ees 16 s. mm. 1 veeral Tekstis 20 s. mm. 1 veerul Kaitseliitlastele 80% hinnaalandusega. nimet» l toed nmatos. Vei linti sillani postiga 1.50 kr. aastas. Tellimisi võetakse vastu peale meieea staabi kõikides malevkondade staap*- doa ja MiakodukaftM tuhatmtoa. Nr. 26 (335) Nelfapäeval, 16, septembri! a. X aastakäik. Kaitseliidu Tallinna Malevale a. nr. 2!8. 1. Maleva 20. aastapäeval korraldan: neljapäeval, a., kell 2000, tõrvikutega rongkäigu linnas ja reedel, a., aktuse ^Estoonia" kontsertsaalis, algusega kell Tõrvikutega rongkäiguks kõigil kaitseliitlasil koguneda relvadega kell 1930 maleva staabi hoovi. üldkorrapidaj afcs aktusele määran lin. H. Silber!, kelle käsutusse saata kella 1830 Estonia kontsertsaali kõigil malevkoindadel, Suurt, rüg., Kerge-divisjonil ja Raudtee üks. pataljonil ä 4 pealikut. Maleva allüksuste lipud isaata, aktusele Estonia kontsertsaali itn. J. Almann korraldusse ühe lippuri ja kahe assistendiga samaks kellaajaks. Toompea malevk. saata 3 pealikut maleva lipukandjaks ja assistentideks. 2. Malevale sissetulekute hankimiseks reedel, 24., laupäeval, 25., ja pühapäeval, a. o/ü. ^Seltskondliku Maj a aias korraldatavale asjade loteriile määran: Loterii üldkorraldaijaks majanduspealiku P. Kurvits a; võitude nummerdamise, ülespanemise ja väljaandmise korraldajaks majanduspealiku abi V. Laigna; rahaala ja kassade korraldajaks majanduspealiku ahi J. Malkov!; peakonrapidaj aks noor.-instruktori ltn. J. Masso. Võitude nummerdajad, ülespanijad, väljaandjad ja nimekirja koostajad määrata Naiskodukaitse Maleva staabi jaoskonna esinaisel staabi jaoskonnast,, samuti igasse kassasse üks vastutaja liige ja üks abi. Maleva eriüksuisil saata loteriile korrapidajaiks vormis, kaitseliitlasi peakorrapidaja käsutusse: reedel, , kella 1680 ; laupäeval, , kella 1680; pühapäeval,, , kella 1130 ja pühapäeval, , kell 1700 üks. klp. kompaniist, üks. sidekompaniist ja tiks. soomusauto kompaniist ä 4 kaitseliitlast ja üks. G komp. 3 kaitseliitlast. Üks. sidekompanii pealikul korraldada aeda ja pritsimaja hoovi valjuhääldajate ja juhtmete ülespanekut. Maleva orkestril mängida loteriil laupäeval kella ja pühapäeval kella, j a kella 1600-st. 3. Lugeda puhkuselt tagasi jõudnuks ja oma ametikohuste täitmisele asunuks: 1) Suurtükiväe rügemendi pealilk kapten Alfred Terras, arvates a.; 2) maleva noor.-instruktor leiitn. Jaak Aiman, arvates a. 3) maleva I järgu kirjutaja Jaan Suits, arvates a. õiendus: ljh. nr. 452, 465, Maleva instruktor, leitnant Heinrich Silber, viibis Kaitseliidu Bear staabi korraldusel kella 1000 kuni a, kella 1680 Soomes Baiti riikide kaitseliitude vahelisi! ilaskevõisitluisiil võistle j aina. Õiendus: ljh. nr Valga Malevast Tallinna Malevasse ületulnud k/l. Richard Mitt määran Nõmme malevkonna 2. kompaniisse, arvates a. Õiendus: ljh. nr Tallinna Malevast lahkunud alltähendatud kaitseliitlased kustutada maleva ja vastava allüksusie nimekirjadest: Sadama malevkonnast: Arved Eespak, uppunud a. Toompea malevkonnast: Richard Käsper, Oona palvel, ajapuudusel, arvates a. Õiendus: ljh. nr. 26 ja Vabastan Gennadi Kelemit i üks. kuulipild. kompanii õppepealiku kohalt, omal palvel, ja kinnitan samale kohale res.-ltn. Felix Tiikoja, mõlemad arvates a. Õiendus: ljh. nr Korrapidajaks-pealikuks maleva laskerajale pühapäevaks, a., määran pik. L. Raid i, kel olla kohal hiljemalt kell J. Lepp, major, Tall. Mak pealiku aj. k. t. Maleva pealiku korraldused ja teadaanded a. algab vanahärrade grupi võimlemine. Võimlemistunnid õn igal esmaspäeval ja neljapäeval kella Osa võtta soovijail registreerida maleva sekretäri juures. öisest taktikalisest õppusest Ida ja Sadama malevk. ja Üks,. G kompaniil võtta osa järgmiselt: Neljapäeval, , kell 1900 maleva õppesaalis ettevalmistavast loengust kõik pealikud, alates jaopeaiikust kõrgemaise. Reedel, , öisest õppusest kõik nimetatud allüksuste kaitseliitlased ja pealikud. Kogunemine maleva hoovi kell Ilmuda relvaga ja rakmeis. Lahingpadruneid mitte kaasa võtta. Klassikatsed sv. vintpüssidest korraldan maleva laskerajal: esi- ja I küttide klassi päästmiseks a. algusega kell II küttide ja esilaskurite klaasi päästmiseks a. algusega kel! 1700.

2 I laskurite Massi pääsemiseks a. algusega kell II laskurite klassi pääsemiseks a. algusega kell Maleva jao lahinguväljaõppe-võistlused üksusis parimaiks osutunud jagudele korraldan 17. ja a. Võistlusil saata a. Kalevi, Lõuna ja Toompea malevkondadesit ä 2 jagu ja a. Põhja malevfc., Raudtee üks. pat. ä 2 jagu, Kopli, Nõmme ja Ida malevik. ä 1 jagu. Jagudel 'koguneda võistluspäevadel maleva laskerajal kell Järgmine Maleva Teadete number ilmub neljapäeval, a. Maleva pealik. Põhja malevkonnale la. nr Malevkonna pealiku ärasõidu tõttu Merekaitseliidu sügisõppusiie asusin malevkonna pealiku ajutiseks kohusite täitjaks, arvates a. 2. Malieva poolt korraldatakse kogu Põhja malevkonnale kesknädalal, a., öine taktikaline õppus. Kogunemine kell 1830 maleva staabis. Malev korraldab a. kell 1900 maleva õpperuumis ettevalmistava loengu öiste lahingutegevuiste iseäralduste üle kõigile; pealikuile, alates jaopealiku abist kõrgemale. Kompaniipealikuil hoolt kanda, et võimalikult kõik kaitseliitlased võtaksid õppusist osa. 3. Kompaniipealikuil vahtkonnad Kaitseliidu Peastaapi oktoobrikuuks määrata järgmiselt: I pat. 2. kompaniil 02., 11. ja ; VI pat. postikompaniil 20., 26. ja Korrapidajaiks-pealikuifcs maleva majja oktoobrikuuks määran: 02. pik. A. Maasikamäe; 11. pik. H. Ingre; 17. pik. R. Pihelgas ; 20. pik. T. Talur; 25. pik. K. Jürgens ; 28. pik. B. Dresen. 5. Vabastan I pat. adjutandi K. J. Oja tervislikel põhjusil Kaitseliidu teenistuskohuste täitmisest, arvates a. kuni a. Õiendus: ljh. nr a. peetud laiskevõistlustel täisfcaiiibrilise püssi ringi II meeskonnale tuli võitjaks pik. J. Roots 502 silmaga ja võitis rändauhinna kuuendat korda vaheldumisi. Alus: võistluspmtokoll a. peetud laskevõiistlusel täiskaliibriilise püssi ringi III meeskonnale tuli võitjaks pik. E. Saarik 447 silmaga ja võitis rändauhinna esimest korda. Alus: võistlusproitokoll. J. Z i im m e r m a n n, malevkonna pealiku aj. k. t. Lõuna malevkonnale a. nr Vahtkond Kaitseliidu Peastaapi saata 3. kompanii pealikul 03., 12., 14., 21. ja a, Vahtkonna koosseisu määratud ilmuda kell 2200 maleva staapi korrapidaja-pealiku juure. 2. Määran korrapidajaiks-pealikuiks maleva majja: Valentin Kopper; Kristjan Reinap; Rein Mutli; Heinrich Vene; Osvald Karp. 3. Teisipäeval, a., maleva laskerajal, Mustamäe all, korraldatud laskevõistlusel täiskaliibrilisiest püssist tülid kohtadele: 1) Eriklassis pik. J. Madisson 254 silmaga, omandades O/ü J. Kopfi rändauhinna teist (2) korda vaheldumisi; 2) A Massis pik. J. Nurme 212 silmaga, omandades A/S. TuMtikumonopoli rändauhinna neljandat (4) korda vaheldumisi. 4. Pealik Alfred Jakobson õn oma elukoha muutnud ja elab nüüd Magdaleena 15-ai Korraldan teisipäeval, a., kell 1800 malevkonna staabis pealikute ja laskurite, koosoleku. Koosolekust võtta osa kõigil pealikuil, alates rühmapealikust kõrgemale, ja kõigil küttidel ja klassilaskureil. 6. öine taktikaline õppus ja loeng Lõuna ;malevkonnale, mis pidi peetama ja a., jääb ära. 7. Tuletan meele, et: pühapäeval, a., toimub maleva laskerajal, Mustamäe all: 1) karikavõistluse järellaskmine, 2) Julius Trumm i mälestus,-laskevõistlus täiskal. püssist, 3) 01e mees - laskevõistlused ja klubi katsed, algusega kell P. Reintam, Kalevi malevkonnale a. nr Maleva staap,korraldab Kalevi malevkonnale kesknädalal, a., öise taktikalise õppuse. Kogunemine kell 1800 malevkonna staabis, Gonsiori 4. Loeng Kalevi malevkonna pealikuile öise taktikalise õppuse ettevalmistamiseks korraldatakse maleva õpperuumis esmaspäeval, a., kell Kompaniipealikuil teha aegsasti ettevalmistusi ja kanda hoolt, et võimalikult kõik pealikud ja malevlased võtaksid neist õppusist osa. 2. Juhin kaitseliitlaste tähelepanu maleva peolt a. kuni a. korraldatavaile klassikatseile. Klassi,katsed peetakse maleva pealiku korralduse kohaselt (vt. T. M. T. nr a.). 3. Kompaniipealikuil saata oktoobrikuuks s. a. vahtkond KL Peastaapi j ärgmiselt: 1. komp a.; 2. komp a.; 3. komp a.; 4. komp a.; 5. komp a. Vahtkonna koosseisu määratud kaitseliitlasil koguneda kell 2200 maleva majja korrapidaja pealiku juure. 4. Korrapidajaiks-pealikuiks oktoobrikuuks s. a. maleva majja määran: a. pik. N. Eha; a. pik. J. Välja; a. pik. J. Vaska VR 1/3; a. pik. H. Haljak; a. pik. A. Teose (end. Tönni sh of). 6. Maleva peolt korraldatakse malevkonnale pühapäevadel, 17. ja a., jäe lahingu väljaõppevõistluised, millest määran osa võtma parimaks osutunud jaod malevkonnas, s. o. 4. kompanii III rühma 2. jao ja 3. kompanii II rühma 2. jae. Võistlusest osa võtta a. Koimpaniipealikuil teha vastavad korraldused eelharj utusiks. 6. Alljärgnevad malevkonna liikmed õn muutnud oma elukoha, häire- ja kompaniipealikuil teha nimekirjades vastavad parandused: 1. komp. Jerlet, Erich endine elukoht Heeringa 6 1 (16), nüüd Raudtee 13 4 (24). 2. komp. Raudsepp, Gustav, endine elukoht Jakobsoni 9-14 (14), nüüdne Jakobsoni 7 8 (14).

3 Vanaselja, Siim, endine elukoht Uus-Kalamaja 7 1 (3), nüüdne Sõja (2). 7. Teen teatavaks, et malevkonna laslkesportiaste klubi t.-ik. püssi ring korraldab pühapäeval, a., algusega kell 1000 maleva laskerajal Mustamäel klubivahelise võistluse NK Kalevi jaoskonna rändauhinnale. Võistlusest osavõtjail registreerida koha peal. B. Abrams, kapten, Toompea malevkonnale 1( a. nr Tuletan meele, et malevkonna 'karikavõistlused peetakse pühapäeval, a., algusega kell 0900 maleva laskerajal. Kogunemine maleva staabi hoovis kell Pataljoni- ja kompaniipeailikuil hoolitseda, et võistlusist võtaksid osa kõik tegevliikmed, kel osavõtt õn kohustuslik. Kõigil pealikuil ja malevlasil, kes ei ole võtnud osa ja a. korraldatud karikavõistluste eeliharjutusist, võtta osa lasikeharjutusist reedel, a., kell maleva laskerajal. Kompaniipeallikuil kontrollida ülaltoodud korralduse täitmist. 2. Sõjakooli O. L. ü. ja Toompea malevkonna laskevõistlusil a. võitis Sõjakooli 0. L. ü. meeskond. Meeskond saavutas järgmised tagajärjed: Täiskaliibr. püss: Sõjakooli O. L. Ü. meeskond 1275 silma; Toompea malevk. meeskond 1196 s.; Väikekaliibr. püsis: Sõjakooli O. L. ü. meeskond 1359 s.; Toompea malevk s. Individuaalselt tulid kohtadele ja omandasid auhindu: Täiskaliibr. püss: 1) Kpt. Paas, Paul I auh. 136 silma. 2) Lin. õunapuu, Ernst II auhind 132 silma. 3) Ltn. Kümnik, Voldemar III auhind 130 silma. 4) Ltn. Unt, Johannes IV auhind 129 silma. 5) Malevlane Kivistik, August IV auhind 129 silma. 6) Kpt. Luur, August V auhind 128 silma. Väikekaliibr. püss: 1) Ltn. Särgava, Otto I auhind 143 silma. 2) Malevlane Kivistik, August II auhind 142 silma. 3) Kpt. Paas, Paul II auhind 141 silma. 4) Kpt. Langel, Jdhannes III auhind 140 silma. 5) Ltn. Maitega, Valdo IV auhind 139 silma. 6) Major Tamm, Jaan V auhind 138 silma. Riigivanema jäävalt rändava auhinna võitis kolmandat korda Sõjakooli 0. L. Ü silmaga (272 punkti) Toompea malevkonna 2512 silima (148 punkti) vastu. 3. Vabastan kohtadelt 4. kompaniis, arvates a.: II rühma pealiku Arnold Sandberg i omal palvel, ajapuudusel; II rühma pealiku abi Arnold Adelbert i ja sama rühma 3. j ap pik. Heiki Ehasalu uutele kohtadele määramise puhul. 4. Kinnitan kohtadele 4. kompaniis, arvates a.: II rühma pealikuks reis.-lipn. Aimoid Adelbert!, sanna rühma pealiku abiks res.-lip-n. Heiki Ehasalu, sanna rühma 3. jao pealikuks malevlase res.-n.-allohvitser August Suitslepp a. 5. Viin üle 4. komp. k/l. Arnold Sandberg! malevkonna toetavliikmieks omal palvel, ajapuudusel, arvates a. 4. komp. pealikul kustutada A. Sandberg kompanii nimestikust ja malevkonna sekretäril võtta ta toeta v-liikmete-kogu nimestikku. 6. Määran laskemoona üldiseks kontrollimiseks malevkonnas komisjoni, koosseisus: esimees õppepealik kpt. V. Köhler, liikmed 3. komp. pik. T. Vinnal ja malevk. revisjonikomisjoni esimees pik. P. Rummo. Komisjonil kokku astuda komisjoni esimehe äramääramisel. Komisjoni töö tulemustest minule ette kanda. 7. Minu käskkirja nr a. osaliseks muudatuseks lugedä isiklikud auhinnad kariikavõiistlusil ettenähtuks kolmele parimale laskurile igas rühmas ja malevkonna staabi koosseisu kuuluvaile kaitseliitlasile, kes õn välja liaisiknud üle 40 silma puhta tulemuse järgi, mitte 55 silma, nagu käskkirjas eksikombel märgitud. K. Terras, Sadama malevkonnale a. nr Juhin tähelepanu meireülksuistie sügilsõppusilie, mis peetakse 18. ja a. õppiusist osa võtma määratud kaitseliitlasil ilmuda täpselt eelmises käskkirjas' tähendatud aegadel ( a. kell 1700 ja a. kell 0700) malevkonna staapi Sadama 21. Riietuda vastavalt ilmastikule. 2. Avaldan hra Karl Vellnerile südamlikku tänu malevkonnale annetatud väärtusliku kingituse mootorpaat Mimesa eest. 3. Kosrralpidajaikis-pealikuiks maleva majja määran a. pealik Arnold Treier! ja a. pealik August Birkan!. 4. Vahtkonnad Kaitseliidu Peastaapi 05. ja a. määrata 2. kompaniist. 5. Teeni teatavaks, et malevkonna raamatukogu pärast suvist vaheaega õn avatud Naiskodukaitse liikmeile igal kesknädalal kella ja kaitseliitlasile igal neljapäeval keha E. Mare maa, Kopli malevkonnale a. nr Kopli malevkonna ja Raudtee üks. pattaljoni laskevõistlused peetakse Kalevi üks. j al. pataljoni laskerajal pühapäeval, a., kell Malevkonna esindajaks ja kohtunikuks olen mina. Võistluste üldkorraldajaks määran ltn. A. Palgi, temale abiks pik. A. Vahter! ja sekretäriks pik. J. Napi. 2. Avaldan teadmiseks, et malevkonna ruumid õn niüüld avatud järgmiselt : 1) igal esmaspäeval kella opkestriiharj utusiks; 2) igal teisipäeval kella Naiskodukaitsele ja 3) igal reedel kella õppus iks ja asjaajamiseks. Relvade ja varustuse väljaandmist toimetatakse ainult igal reedel asjaajamise tundidel. Ruumid avab korrapidaja kell 1845 ja suleb need kell Teisel ajal õn malevkonna ruumid suletud ja nendesse sissepääs õn võimalik ainult minu loal. 3. Määran korrapidajaiks malevkonna staapi pealikud: a. - J. Luba, a.

4 J. Napp ja a. T. Kallaste. 4. Oma elukoha om muutnud ja elavad nüüd: 1) E. Nurmiste Roosikrantsi 4^a 11, 2) H. Niitmaa Oskari 65 4 ja 3) J. Blank S. Karjamaa J o :h. K a u b a, Nõmme malevkonnale a. nr Avaldan pik. A. Rang- iile suurimat tänu malevkonnale annetatud hinnalise annetuse uue telgi eest. 2. Vabastan I kompanii 1. rühma pealiku,kohalt Juhan Kallase omal palvel toetaviliikmeks ülemineku puhul Määran I kompanii 1. rühma pealikuks reserv-lipnitk Allelksander Koppel i, arvates Laskevõistlusil omandas tingimuste kohaselt jäävalt A. Oiti rändauhinna hõbekarika pik. P. Kõrts. 5. Minu käskkirja nr sattunud trükivea Õienduseks teatan, et noored kotkad kasutavad malevkonna ruume esmaspäeval, teisipäeval, kesknädalal ja laupäeval kell ( Korraldan malevkonna traditsioonilised rühmadevaihelised ja individuaahaskevõisitlused Võistlustingimused: a) kaugus: 200 m; b) märklaud: ilmuv lamades laskja kuju kümne ringiga; d) lasikeasmd: lamades toelt; e) padrunite arv 8, nendest 3 proovilasku. Vastavail pealikuil hoolitseda oma meeskonna ettevalmistamise eest. K. irieinaste, leitnant, Tehnilisele malevkonnale 1( a. nr Määran järjekordse pealikute koosoleku esmaspäevaks, a., kell 1600, malevkonna staabi ruumides, millest võtta osa kõigil rivipealikuil, alates rühmapealiku abisit kõrgemale. 2. Korraldan laskeharj otuse sõjaväe vintpüssidest neljapäeval, a., kella 1600 kuni 1800, maleva laskerajal, Mustamäel, ettevalmistuseks karikavõisitlusile ja klassikatseile. 3. Teen pealik u il e kohu stuseks oma jooksvate asjade toimetamiseks ja korralduste saamiseks ilmuda malevkonna staapi igal esmaspäeval kella 1500 kuni 1600, millisel ajal toimub pealikute järjekindel kokkutulek a. karikavõistluste järelaslkmine peetakse arvatavasti pühapäeval, a., maleva laskerajal. 5. Sadama rnilivk. lahingväljaõppe-ivõistlluised õn lükatud edasi kuni korralduseni, mille tõttu minu ksikk. nr. 1(5 2 lugeda maksvusetuks. A. Tääk r, Suurtükiväe Rügemendile a. nr Määran rügemendi võistlusmecskonna koosseisu laskevõistluseks Kalevi malevkonna ja Kergedivisjoniga alljärgnevalt: E. Green, A. Rajango, G. Heine, A. Liidemann, J. Mätlik, E. Gening, E. Kask I, V. Vaher, A. Margusson, V. Veimann, L. Vei, S. Pisarev ja Kuuitmaa. Eelnimetatud laskureid ilmuda laskeharjutusele: 16. ja kell 1700; kell 0900 ja kell Osavõtt lasfcehairjutusist kohustuslik. 2. Merekindl. Viimsi divisjoni k/l. Jaan Teigari määran patareisse nr. 11, arvates a. 3. Viin alljärgnevad merekindl. Viimsi divisjoni kaitseliitlased üle sama divisjoni sisekaitserühma: toet.-liikmed Robert Tursk, Hans Veiik, Heinrich Lepik ja patarei nr. 7 nimekirjast mil vi. Kustas Sennas. 4. Elukoha om muutnud Viimsi divisjoni k/l. Joh. Arro ja elab nüüd: Kunderi skp. korraldas merekindluste Viimsi divisjoni pealik karikavõistluse eeliharjutuse, millest osavõtt kujunes väheseks. Juhin kõigi pealikute ja malevliaste tähelepanu sellele, et lasikeraja väheste kasutamisvõimaluste tõttu ei ole võimalik korraldada harjutusi sagedasti ja et harjutuste korraldamine õn seotud ainelist kulutustega divisjonile. Samuti õn lasfcealalise väljaõppe teostamine võimalik ainult lühikese aja vältel, sest suurem osa õppusist tuleb pühendada erialalisele tegevusele. Seepärast nõuan, et järgmisest eelharjutlusest ja eriti karikavõistlusest võtaksid osa kõik divisjoni kaitseliitlased. 6. Määran korrapidajaks rügemendi loteriile: korrapidajakis Ipn. H. Lange, abiks pik. G. Heine; korrapidajaks n.-ltn. A. Kull, abiks; lpn. R. Traks ja korrapidajaks n.-iitn. A. Rajango ja abiks pik. M. Ots. 7. Rügemendi loteriile määrata abijõude ah j ärgnevalt: välisuurtükiväe divisjonist: reediel, , kelli k/l.; kell k/l.; laupäeval, , kell k/l., ja pühapäeval, , kell k/l. merekindl. Viimsi divisjonist: laupäeval, , kell k/l., pühapäeval, , kell k/l. ja kelli k/l. Abijõududeks määratuil ilmuda loterii korrapidaja käsutusse. Valvkond loteriil panna välja ööl vastu välisuurtükiväe divisjonist ja1 ööl vastu merek. Viimsi divisjonist minu poolt antud juhtnööride kohaselt. 8. Merekindl. Viimsi divisjonist määratud abijõudude veoks rügemendi loteriile sõidavad autod: laupäeval, , kell 1700 patarei nr. 11 värava juure, kell 1715 Tammneeme, Lepneeme, Randvere ristteele; kell 1725 Röövlikoopa juure; kell 1735 Viimsi vallamaja juure; kell 1745 Piritale. Teine auto: kell 1700 Rohuneeme; kell 1715 Rummu külla; kell 1725 Viimsi koolimaja juure ja kell! 1735 Viimsi vallamaja juure. Pühapäeval, , kell 1000 üks auto patarei nr. 11 värava j v are ja teine Rohuneeme, kust välja sõites peatuvad harilike ajavahemike järele kä teisis ko-gunemiskiohis. A. Terras, kapten, rügemendi pealik. Raudtee üksikule pataljonile a. nr Määran vahtkonnad KL Peastaapi ja fcanrapidaj ad-pealikud maleva majja oktoobrikuuks s. a.: kompaniist ja kompaniist, 2. Kompaniipealikuil määrata korrapidajad pataljoni staapi oktoobrikuus s. a.: 1. kompaniil 01., 26., 29.; 2. kompaniil 05., 08. ; 3. kompaniil 19.; 22.

5 3. Tuletan meele, et karikavõistluste järellaskmine peetakse a. kell 1000 Maleva laskerajal, Mustamäe all. 4. Kaitseliitlane Voldemar Kivistik õn muutnud oma elukoha ja elab nüüd Nõmme, Kreutzwaldi Tuletan meele, et pataljoni laskespordiklubi korraldab a. algusega kell 1000 Maleva laskerajal, Mustamäe all, laskevõistluse 01e mees ja klubi kaitsed kõigis :r ei va ringides. Osavõtt laskevõistlusest 01e mees õn kohustuslik kõigile klubi täiskaliibrilise püssi ringi tegevliikmeile. Täiskaliibrilise püssi ringi kuuluvad laskurid: E. Rull, Al. Mälud, F. Lents, K. Lents, A. Vildleir, L. Lätit ja J. Sapp. Klubikatseist võivad osa võtta kä kaitseliitlased, kes pole klubi liikmed, ja soovitav oleks, et katseist kaitseliitlased suuremal arvul osa võtaksid. 6. Nimetan ümber Sergei Reuteri tegevliikmest toetaj aiks-liikmeks, omal soovil, arvates a. õiendus: juihat. ots Kaitseliitlasil, kes seni ei ole relva ja liikmekaarti välja võtnud, teha seda viivitamata, vastasel korral olen sunnitud neid loiu osavõtu tõttu pattaljoni nimekirjast kustutama. A. Pihla k, pataljoni pealik. Üksikule rk-kompaniile, a. nr Teatan, et järjekordne rk karikavõistluse eelõppuis peetakse a. kell 1900 õpperuutmis ja õppelaskmine a. Valdeko, väljasõit kell 0930, kogunemine kell 0900 maleva majas. 2. Rk ka-rikavõistlus peetakse a. Valdelki laskepuatsii, kogunemine kell 0830 Maleva hoovis ja väljasõit veoautol kell Osavõtt õn kohustuslik kõigile kompanii tegevliikmeile, peale arstliku personali. 3. Malevlane Elmar Piits õn muutnud oima elukoha ja elab nüüd Tallinnas, Alevi tän J. V i r i t, major, Üksiku rk. komip. pealik. Surma läbi lahkunud 2. komp. m/l. Georg OseleIn i ja 4. komp. m l. Oskar Kruuse"! mälestab Toompea malevkond Õnnetu surma läbi lahkunud malevkonna liiget Arved Eespak 1 mälestab leinas Sadama malevkond. Üksikule G kompaniile a. nr Kornapidaj aks-pealikuks maleva staapi määran pealik A. Sikkar!. 2. Vahtkonna KL Peastaapi määran järgmises koosseisus: Vahtkonna pealik O. Arvilo. Vahtkonna liikmed: A. Kepper; N. Truus; A. Roosileht. Vahtkonnal ilmudaj Iklorrapidajapealiku A. Sikkar^ käsutusse kell maleva staaipi. 3. Kompanii võimlemisgrupi harjutused algavad reedel, , kell 2000 maleva võimlas. Osa võtta soovijail end üles anda pik. H. Mahoni!. 4. Korraldan kompaniile esimese sügisese õppuste ja kontrollkogunemise esmaspäeval, , kell 1900 maleva õppesaalis. Ilmuda kõigil liikmeil väljaantud varustusega ja relvadega. 5. öisest taktikalisest õppusest kompaniil osa võtta järgmiselt: pealikud jaopealikust kõrgemale neljapäeval, , kell 1900 maleva staabi, relvata. Kõik kompanii liikmed relvaga ja rakmeis reedel, , kell Kogunemine maleva hoovis. Lähingpadruneid mitte kaasa võtta. H. Silber, leitnant, Üks. G kompanii pealiku aj. k. t. Üksikule soomusauto kompaniile a. nr Alates palun kõiki kompanii tegevliikmeid võtta osa järjekindlalt õppusist ja kooskäimisisit maleva eriõpperuumis igal reedel kella Määran vahtkonda Kaitseliidu Peastaapi a.: vahtkonna pealikuks pik. Rud. Tiannik; valvureiiks: malevlased E. Milistver, E. Naap ja E. Piid. Korrapidajaiks-peailikulks maleva majja samal päeval määran pealik B. Drell i. J o h. S p u u 1, Üks. s./a. komp. pealik. Noorte Kotkaste Tallinna Maleva Vanema käskkiri 1! a. nr Kinnitan Noorte Kotkaste Põhja mlvk. pealiku Leonhard Haabvere sama mlvk. IV rühma vanakotkaks, arvates a. Nk.Lembit Antil täita oma otsekoheseid kohuseid, arvates samast ajast. Õiendus: ljh. nr a. 2. Lõuna malevkonna pealiku, nmgr. V. Pirsko, puhkusel viibimise ajal

6 Seltskondliku Maja aias, Merepuiesteel, reedel,, 17, laupäeval, 18, ja pühapäeval a. KL Tallinna Maleva Suurtükiväe rügemendi suur loterii-allegri 3000 võitu. Nende seas: Söögitoa sisseseade, jalgratas, suhkrut ja jahu kg kottides, heeringaid tünniviisi, välismaareise, kapsaid tünniviisi, elusloomad ja -linnud, siidriided, ülikonna-, pesu- ja muud riided, õlu ankrus ja pudelis, põranda- ja voodivaibad, pesu, majapidamisetarbed jne jne. Loosi hind 25 senti. Loteriil mängib KL Tallinna Maleva orkester. Loterii algus: reedel, , kell 18.00, laupäeval, , kell 16.00, pühapäeval, , kell Sissepääs vaba. täita malevkonna pealiku kohuseid malevkonna abipealikul nk. A. Kivil kuni a. Alus: malevkonna pealiku ettekanne nr a. 3. Kalevi mlvk. pealik M. Raj uri õn jõudnud puhkuselt tagasi ja asunud oma amietikohuse täitmisele arvates a. v Vabastan nk. J. Vahuri malevkonna pealiku kohuste täitmisest arvates samast ajast. 4. Kotkapoja järgukatsed õn sooritanud : Ida mlvk. pk. Uno Mändla arvates Ek. Jüri Roosaar arvates Kalevi mlvk. pk. Rene Paas arvates Nõmme mlvk. pk. Udo Messner arvates Pk. pk. Kulo Vimmsaare, Väino Brambat, Emil Härsing, -Sander, Valdek, Paul Kalda, Kairi Doimingo arvates Põhja mlvk. pik. Voldemar Ball arvates Pik. Helmuth -Simson ja pk. Kerk Visnapuu arvates Pk. Boris Veigemast arvates Pk. Albert Kriit arvates Pesa-kotka j ärgukatsed õn sooritanud : Ida mlvk. algajad Viktor Kull ja Harry Kull arvates Nõmme mlvk. alg. August Väli, nh. Valentin Nuudi, alg. Olaf Taru, alg. Lembit Heinaru arvates a. Nh. Egon Rea, nh. Julius Müürsepp, nh. Ilmar Pajas, nh. Lauri Vaska, nh. Ilmar Villa, alg. Lembit Tõrma, alg. Ilmar Heinaru, alg. Kalju Heinaru arvates Kalevi mlvk. alg. Harald Sammsalu arvates Põhja mlvk. alg. Bruno Kuik, alg. Helmuth Siffer, alg. Allan Pobal arvates Noorkotika erikatsed om sooritanud: Ida mlvk. kp. Uno Mändla pioneer; pk. Helmuth Aug loodusteadlane. Lõuna mlvk. nk. Al-der Kivi - laagrikorraldaja, aednik, fcodumaatundjia, rändur, ajaloolane. Nõmme mlvk. kp. Aksel Kraut, pk. Paul Kalda, kp. Kule Vimmsaare loodusteadlane; kp. Aksel Kraut, pk. August Väli, kp. Emil Härsing nokitseja; kp. Kule Vimmsaare, kp. Emil Härsing koguja; kp. Emil Härsing, pk. August Väli puusepp; kp. Kule Vimmsaare ko dumaatundj a, esmaabi - andja, signalist, aj aloolane. Põhja mlvk. nk. Lembit Ant rändur. 7. Noorhiauka erikatsed õn sooritanud : Nõmme mlvk. nh. Ilmar Pajos, nh. Kuido Arro, nh. Lauri Vaska, nh. Aavo Arro, nh. Henno Keskküla, nh. Valentin Nuudi, nh. Ago Lokko es-maabi-andja; nh. Toivo Müllerhof, nh. Ülo Müllerhof, nh. Lauri Vaska, nh. Ilmar Pajos, mh. Valentin Nuudi, nh. Ago Lokko- signalist; nh. Ago Lokko, nh. Valentin Nuudi, nh. Ilmar Pajos, nh. Lauri Vaska, nh. ülo Künkmaa korjaja; nh. Valentin Nuudi, nh. Ülo Künkmaa, nh. Ilmar Pajos, nh. Lauri Vaska täidlase; nh. Ago Lokko, nh. Ilmar Pajos, nh. Lauri Vaska puusepp; nh. Ilmar Kangur vibutaja; nh. Ago Lokko, nh. Ülo Müllerhof, mh. Lauri Vaska, nh. Valentin Nuudi, Ilmar Pajos metsaskäija; nh. Ago Lokko, nh. Ilmar Pajos, nh. Lauri Vasika, nh. Valentin Nuudi jälgija; nh. Ilmar Pajos, nh. Lauri Vaska, nh. Ago Lokko, nh. Heino Kangur, nh. Koido Arro, nh. Aavo Arro teejuht; nh. Ago Lokko, nh. Valentin Nuudi kodune abimees ; nh. Henno Keskküla sportlane; nh. Kuido Arro, nh. Henno Keskküla ujuja. A. Uesson, maleva vanem. H. S i 1 b e r, nmgr., maleva pealiku abi. Reedel, 24. laup. 25. ja pühap a., O/Ü. ^SELTSKONDLIKU MAJA AIAS, Merepuiesteel Tallinna Maleva suurejooneline traditsiooniline ASJADE LOTERII-ALLEGRI Iga 4-as pilet võidab. 'Võite vile Mängib maleva orkester. Vastutav toimetaja: major J. Lepp. Täll. Eedi Kirj.-Uh. tr. Pikk t Väljaandja: Kaitseliidu Tallinna Maleva staap.

Toimetus Ja talitusi Rakvere Viru Maleva staap Telefon 8. Kuulutuste hind: Kuulutuste küljel 3s. veeru mm. Esiküljel... 8 Teksti sees., 12, _ K. L. i

Toimetus Ja talitusi Rakvere Viru Maleva staap Telefon 8. Kuulutuste hind: Kuulutuste küljel 3s. veeru mm. Esiküljel... 8 Teksti sees., 12, _ K. L. i Toimetus Ja talitusi Rakvere Viru Maleva staap Telefon 8. Kuulutuste hind: Kuulutuste küljel 3s. veeru mm. Esiküljel... 8 Teksti sees., 12, _ K. L. i r u alevlane!' : ; : Ilmub kaks korda kuus. Tellimise

Rohkem

, ifsiaaine fond. ^ EESTI j L-VF? RAHVUS- j Tallinna rwi i s K. L. r Maleva JLr>grrtir-$ > Toimetus ja talitus Kaarli t. 8. Tallinna maleva staap. Tel

, ifsiaaine fond. ^ EESTI j L-VF? RAHVUS- j Tallinna rwi i s K. L. r Maleva JLr>grrtir-$ > Toimetus ja talitus Kaarli t. 8. Tallinna maleva staap. Tel , ifsiaaine fond. ^ EESTI j L-VF? RAHVUS- j Tallinna rwi i s K. L. r Maleva JLr>grrtir-$ > Toimetus ja talitus Kaarli t. 8. Tallinna maleva staap. Telef. 9-98. Kuulutuste hind Kuulutuste küljel 8 s. mm.

Rohkem

Toimetus ja talitusi Kaarti t. 3. TeL Tellimise hind aastas Harjulane Üksuste viisi - a 50 snt. Üksikult - a 1 kr. Kaitseliidu Harju Maleva hä

Toimetus ja talitusi Kaarti t. 3. TeL Tellimise hind aastas Harjulane Üksuste viisi - a 50 snt. Üksikult - a 1 kr. Kaitseliidu Harju Maleva hä Toimetus ja talitusi Kaarti t. 3. TeL 451-91. Tellimise hind aastas Harjulane Üksuste viisi - a 50 snt. Üksikult - a 1 kr. Kaitseliidu Harju Maleva häälekandja Kuulutuste hind* Kuulutuste küljel.. 6 snt

Rohkem

Toimetus ja talitus: Rakvere, Viru Maleva staap. Telefon 8. Kuulutuste hind: Kuulutuste küljel 3 s. veeru m Esikü iel Teksti sees K. Vir

Toimetus ja talitus: Rakvere, Viru Maleva staap. Telefon 8. Kuulutuste hind: Kuulutuste küljel 3 s. veeru m Esikü iel Teksti sees K. Vir Toimetus ja talitus: Rakvere, Viru Maleva staap. Telefon 8. Kuulutuste hind: Kuulutuste küljel 3 s. veeru m Esikü iel... 8... Teksti sees... 12 K. Viru R/HVUS- ^Malevlane RAA MATI; KOGU! L. Ilmub kaks

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 1. märts 215 199a sündinud ja nooremad 2a sündinud ja nooremad 27a sündinud ja nooremad 3kg 3kg 22kg 1 Kaarel Tamm (SK

Rohkem

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009 Kaalumine 9:00-10:00, võistluste avamine 10:45 ja algus 11:00 Mehed -61 kg. 1 grupp Summa Koht Punktid Järk 1 Armas Reisel 19.11.2001 Vargamäe A.Uppin 59,85 1,459 75 81 83x 94 100x 100 81 100 181 I 264,14

Rohkem

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga KAITSELIIDU 2019. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulgas. selgitada välja Kaitseliidu 2019. aasta meistrid

Rohkem

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc)

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc) Järgmine karikasarja võistlus toimub 28 augustil Tartumaal, Tõrvandis Tuletõrjespordi karikavõistluste Pritsu karikas 2009 IV etapp peeti Jõgeval 14 augustil 2009.a. Mehed Võistluste tulemused I A. Oviir

Rohkem

Saarde laskmine 2017 tulemused

Saarde laskmine 2017 tulemused Automaat AK-4 Koht Võistkond Nimi Lamades Põlvelt Püsti KOKKU 1 KL Nõmme Priit Avarmaa 97 92 69 258 2 Kristjan Pahk 92 87 73 252 3 Andres Laas 83 78 84 245 4 Peeter Paisuots 90 80 73 243 5 Mjölnir Leo

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version alates 01.06.2018 ajavahemikus 01. september - 31. mai ESMASPÄEV, KOLMAPÄEV, REEDE 01 1 Rakvere 15:10 2 Teater 15:13 3 Aiand 15:15 4 Põhjakeskus 15:16 5 Tõrremäe 15:17 6 Suvilad 15:18 7 Päide 15:19 8 Pahnimäe

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.09 0: Sorted on Best time Qualifying started at :: 9 0 9 0 9 99 9 Gregor KAARES Kaarel AAMER Kenor KOTKAS Rasmus LEHTER Jaan TANG Ken Robert KÕPP Alexey TEPLOV Robert URBANIK

Rohkem

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson 2004 22,0 2 Elsa Puu 2005 22,2 3 Liisy Tõnuvere 2004 22,5 Kreeta Roose 2005 22,5 5 Petra Räbin

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Tuleohutus_2012_plaan

Tuleohutus_2012_plaan Kinnitatud direktori 30.11.2012. a käskkirjaga nr 222 TARTU TAMME GÜMNAASIUM TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN 1. Üldsätted 1.1. Tartu Tamme Gümnaasium asub aadressil Tamme puiestee 24a, Tamme puiestee,

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses a ja nooremad 45kg 47kg 25kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vod

Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses a ja nooremad 45kg 47kg 25kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vod Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses 216 2a ja nooremad kg 7kg 2kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vodolaztðenko (Juhan) 1 Virgo Raja (Väike-Maarja) 2 Artjom Vinogradov

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg Eesti keel Matemaatika Katri Lehtsalu Anneli Morgenson N 1.t. 2. tund õpilastega K 8.t.

Rohkem

ambla.xls

ambla.xls Ambla valla lahtised MV kergejõustikus 26. mai 2001 Ambla staadion Kuni 16-aastaste tüdrukute 100 m jooks 1. Marili Toots 14,44 2. Elo Strauss 15,66 3. Kristi Lomp 15,68 4. Heike Petter 15,95 5. Kristi

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

SKV_V_etapp_2018_juhend

SKV_V_etapp_2018_juhend Võistlusjuhend 2018. a. Superkrossi karikavõistluste V etapp Auhinnapood karikatele 2018. a Krosskart karikavõistluste III etapp Pühapäeval, 27. mai 2018. a Raassilla krossirada, Vilimeeste küla, Tarvastu

Rohkem

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa 11.06.2016 P kuul (4 kg) 1 Gunnar Atso Kohila 11.85 31 2 Markus Aleks Trofimov Rapla 11.13 29 3 Markus Sepp Järvakandi 11.02 28 4 Rauno Smirnov Kaiu 10.90

Rohkem

LVMVujumises2015.xls

LVMVujumises2015.xls Lääne - Virumaa meistrivõistlused ujumises Osales 60 inimest 12.detsember 2015.a. Tamsalus used 50m vabalt 12.12.15 Lääne-Viru MV 1 Anette Hallik 2000 Vinni 28,86 2 Carmen Kuntro 2001 Rakvere 29,11 3 Laura

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Saaremaa Maleva TOIMETUS JA TALITUS Kuresaar, Saaremaa Maleva Staap, kõnetr. 1. KUULUTUSTE HIND: Kuulutuse küljel 3 s. mm. esimesel» 8s., teksti osas

Saaremaa Maleva TOIMETUS JA TALITUS Kuresaar, Saaremaa Maleva Staap, kõnetr. 1. KUULUTUSTE HIND: Kuulutuse küljel 3 s. mm. esimesel» 8s., teksti osas Saaremaa Maleva TOIMETUS JA TALITUS Kuresaar, Saaremaa Maleva Staap, kõnetr. 1. KUULUTUSTE IND: Kuulutuse küljel 3 s. mm. esimesel» 8s., teksti osas 10 s. Tea 8/9. (172/173.) 21. märtsil 1936. Ilmub kaks

Rohkem

ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifi

ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifi ÜGSK 2019.a lahtiste MV õhkrelvadest kohtunikud Võistluste žürii 3.- 6.01.2019 esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor Ovtšinnikov Aivo Roonurm Klassifikatsiooni žürii esimees liige liige Kaupo Kiis Viktor

Rohkem

Huvitegevus

Huvitegevus PÕLTSAMAA KULTUURIKESKUS J. Kuperjanovi 1 Põltsamaa INFO: tel.: 7762270 www.kultuurikeskus.eu ja FB -s 1. TAIMESEADERING ÕPILASTELE Aeg: teisipäev 15.00 17.00, kolmapäev kell 14.00 17.00 Juhendaja: Eha

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls

koondtabel ametiisikute aasta palgaandmed avalikuks.xls Tallinna linna osalusega äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmete palgaandmed 2011. aasta kohta Jrk nr 1. Ametiisiku nimi Tasu liik 2. Äriühing, nõukogu/juhatus 1. Nõukogu liikme tasu/ juhatuse liikme

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+0. Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi : A. Aron AUN, MK Juhan AUN 00-0 AUN 0-00 B. ALEKSEI ALEKSANDROV, Buffen-do ALEKSANDROV. VERNER PAJULA, SK TAPA LIISMA 00-0 C. Rasmus LIISMA,

Rohkem

Eesti meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses õpilastele Valga Spordihoone 7.veebruar kg -59 kg 1 Kristo Merilain (Korrus3) 1 Andris Pent (V.

Eesti meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses õpilastele Valga Spordihoone 7.veebruar kg -59 kg 1 Kristo Merilain (Korrus3) 1 Andris Pent (V. - kg - kg 1 Kristo Merilain (Korrus) 1 Andris Pent (V.-Maarja) Robin Lumila (MK Aberg) Tauri Altmäe (SK Kadrina) Robin-Johannes Padar (MK Jaan) Roland Söötmaa (RJK Leola) Egert Ast (Põltsamaa SK) Jarmo

Rohkem

tul_lviruemv_ xls

tul_lviruemv_ xls Lääne-Virumaa E-klassi MV kergejõustikus 07.03.2013, Rakvere NB! sajandikega käsiaeg 1 Victoria Adonov 22.4.05 V-Maarja G 7,61 2 Anett Liister 2005 RRG 7,67 2 Getrin Raudsepp 4.8.05 V-Maarja G 7,67 4 Helena

Rohkem

Ilmub kaks korda tuus Toimetus ja talitus: R Tallinn, Kaarli tän. nr. 8. "«ju malewa staap tel. 451=91, Tellimise hind aastas: iikfuste wiisi ži 50 sn

Ilmub kaks korda tuus Toimetus ja talitus: R Tallinn, Kaarli tän. nr. 8. «ju malewa staap tel. 451=91, Tellimise hind aastas: iikfuste wiisi ži 50 sn Ilmub kaks korda tuus Toimetus ja talitus: R Tallinn, Kaarli tän. nr. 8. "«ju malewa staap tel. 451=91, Tellimise hind aastas: iikfuste wiisi ži 50 snt. Üksikult - ä 1 lv. Harjulane Ne. 14. Kuulutuste

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

DIPLOM Viimsi Keskkooli 3.a klassi õpilane Aaron Siimon saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 I ja II etapi kokkuvõttes punktiga Harjumaa koolide 3

DIPLOM Viimsi Keskkooli 3.a klassi õpilane Aaron Siimon saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 I ja II etapi kokkuvõttes punktiga Harjumaa koolide 3 Viimsi Keskkooli 3.a klassi õpilane Aaron Siimon I ja II etapi kokkuvõttes 14530 punktiga 1. koha Jüri Gümnaasiumi 3.c klassi õpilane Annika Märtin I ja II etapi kokkuvõttes 8852 punktiga 2. koha Aruküla

Rohkem

Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Ae

Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Ae Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Aeg ja koht: 7. november 2018 - Forseliuse park 15:00

Rohkem

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls

maamangud2007_kr-ro_maadlus.xls kg kg MAREK LAINELA (RAPLAMAA MK JUHAN) MARGUS UDEKÜLL (L.-VIRUMAA SK TAPA) KARRO KUUSBERG (RAPLAMAA MK JUHAN) ARGO MITT (PÄRNUMAA SK LEO) FRED HEIMVELL (LÄÄNEMAA MARTNA) ALEKSANDR RUDÕK (L.-VIRUMAA SK

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.0 0:0 Sorted on Best time Qualifying started at :0: Best Tm Gap In s Nat Entrant Make Class 0 0 0 Leonid LUTER Hannes HANSMAN Khevin KALM Alexey TEPLOV Petri TUUKKANEN Raido

Rohkem

ROSMA JOOKSU EDETABEL pärast 40. jooksu mai 2007 pikkus 3,8 km M Paavo Rõigas Hellys mai Einar Oimet Võru mai Oleg Kar

ROSMA JOOKSU EDETABEL pärast 40. jooksu mai 2007 pikkus 3,8 km M Paavo Rõigas Hellys mai Einar Oimet Võru mai Oleg Kar ROSMA JOOKSU EDETABEL pärast 40. jooksu mai 2007 pikkus 3,8 km M 21 1. Paavo Rõigas Hellys 12.35. mai.93 2. Einar Oimet Võru 12.38. mai.86 3. Oleg Karassev Sillamäe 12.42. juuni.97 4. Sixten Sild Võru

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Kol-ltn_Rasmus_Lippur_KVPS

Kol-ltn_Rasmus_Lippur_KVPS 19.10.2011 1 Riigikaitse Kol-ltn Rasmus Lippur Sõda Sõda on maailmale vajalik (Martin Luther) Parim sõda on pidamata sõda (Sun Zi) Sõda on jõu kasutamine, et sundida vastast alluma meie soovile (Carl von

Rohkem

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmärk on pakkuda kord aastas motomehaanikutele ja teistele

Rohkem

kaitse5nr2004.p65

kaitse5nr2004.p65 SISUKORD Kaitseliidu ajakiri Kaitse Kodu! Asutatud 11. september 1925 Väljaandja Kaitseliit Ilmub kuus korda aastas. Peatoimetaja: ltn Ivar Jõesaar Makett ja küljendus: Matis Karu Reklaam, levi, tellimine:

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Pärnumaa kiirmale MV U-14 poisid Round 6 Standings Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr. 1 Mikko, Rondo Rebane, Romet 5

Pärnumaa kiirmale MV U-14 poisid Round 6 Standings Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr. 1 Mikko, Rondo Rebane, Romet 5 Pärnumaa kiirmale MV U-14 poisid 2019 - Round 6 Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr. 1 Mikko, Rondo 6 15.0 21.5 21.0 2 Rebane, Romet 5 15.0 24.0 17.0 3 Sooväli, Markus 4 20.0 16.0 4 Lääne, Gregor

Rohkem

Vstlusjuhend

Vstlusjuhend Võistlusjuhend BTR Racing Jalgsema talvesprint 2019 laupäev, 09.märts 2019. a Kooskõlastatud Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitees Registreeritud Eesti Autospordi Liidus nr. 27/RS I peatükk

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23 23. Üle Saadjärve ujumine 24.07.2016 Tulemused Üldjärjestus 1 Tiit Matvejev M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:51,5 2 Martin Piilberg M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:58,7 3 Margaret Markvardt N 14-19 TOP-Ujumisklubi

Rohkem

MK15.indd

MK15.indd Aukonsuli vahetus Austraalias Välisminister Paet avas Eesti uue aukonsulaadi Perthis Laupäeva, 18. aprilli õhtul avas välisminister Urmas Paet Eesti uue aukonsulaadi Austraalias Sydneys ja andis volitused

Rohkem

Vstlusjuhend

Vstlusjuhend Võistlusjuhend Lyoness Vasalemma rahvasprint 2017 I laupäeval, 21. jaanuar 2017. a Harju maakonnas Vasalemma valla territooriumil. Kooskõlastatud Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitees Registreeritud

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ Lastevõistlus 6. juuni 2014. a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ ASK 10,1 3. Karmen Tugedam 2006 TÜ ASK 10,2 4. Maia

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

TV_10_OS_IVetapp

TV_10_OS_IVetapp TV 10 olümpiastarti PÕLVAMAA ja VÕRUMAA IV etapp Võru Spordikeskuse staadion T+PV 2005.-2006.a s T+PN 2007.a ja nooremad Üld- Koht Võru Põlva nr Võistleja Sünniaeg Kool tulemus eel-võistlus finaal PV ketas

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Pytsep_2010.xls

Pytsep_2010.xls Olümpia Eduard Pütsepa XXXIV mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses - kg - kg Siim Hiielaid (Väike- Keyt Muuga (Tartu Valla SK) Janar Tirrand (Valga MK) Indrek Kivimaa (MK Aberg) Randel Uibo (SK Leo)

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719 Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) 13.-14.03.2019, Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre 02.03.2006 Tartu SS Kalev 8,69 719 2 Kert Alekand 29.06.2007 TÜ ASK 8,90 662 3 Hardi

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt PIIKREHVIDEGA KLASSID - CONTINENTAL KARIKATELE Kuremaa järv, Jõgevamaa,00 km. voor - ring.0.0 :0 Qualifying started at ::0 PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 Ahti SEI Eero NÕGENE

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

2015.a. matemaatikaolümpiaadi piirkondliku vooru tulemused Piirkond: Pärnu linn Klass: 7 Õpilase nimi Kool Klass E/V I osa (te II osa Kokku Koht Aineõ

2015.a. matemaatikaolümpiaadi piirkondliku vooru tulemused Piirkond: Pärnu linn Klass: 7 Õpilase nimi Kool Klass E/V I osa (te II osa Kokku Koht Aineõ Klass: 7 Õpilase nimi Kool Klass E/V I osa (te II osa Kokku Koht Aineõpetaja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 Summa 1. 2. 3. Summa Melody Nirk Pärnu Ülejõe Gümnaasium 7 E 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 16 7 1 7 15 31

Rohkem

DIPLOM Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov saavutas Pranglimise Eelvõistluse I ja II etapi kokkuvõttes pnktig

DIPLOM Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov saavutas Pranglimise Eelvõistluse I ja II etapi kokkuvõttes pnktig Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov 19478 pnktiga 1. koha Tallinna Prantsuse Lütseumi 9.b klassi õpilane Melmariin Salumäe 12992 pnktiga 2. koha Gustav Adolfi Gümnaasiumi

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

Elva lahtised MV , Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 1

Elva lahtised MV , Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 1 11-12.05.2019, Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 103,2 101,7 102,8 102,2 101,2 611,7 I II Ain MURU 1956 KL MäLK 103,9 100,1

Rohkem

Kool _________________________

Kool _________________________ 1 Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 7.-8. klass ÜLESANNE 1. Loe tekstikatkend läbi. Isegi puud pole enam endised või siis ei tunne ma neid lihtsalt ära, nad on jäänud mulle võõraks. Ma ei räägi sellest,

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Jüri Gümnaasium - Rae küla - Kuldala - Assaku R1 01 03 R1-01 R1-02 1 Jüri Gümnaasiumi 14:10 16:00 2 Pildiküla 14:14 16:04 3 Kungla 14:17 16:07 4 Lehmja 14:19 16:09 5 Lehmja kool 14:19 16:09 6 *Sinikivi

Rohkem

Result Lists|FINISH AG

Result Lists|FINISH AG 23.05.2017, Vahastu Korraldaja: MTÜ Raikküla Vabatahtliku Tuletõrje Selts, Peakohtunik Raul Aarma Ajamõõtmise tehnika ja korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv. Ajamõõtja: Krista Jaamul TÄISPIKK DISTANTS

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

JÄRVAMAA LAHTISED UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED Paide Linna ujula 29.september 2012 T 50m VABALT 1 27,97 Monika Lipard 1998 Garant 2 30,85 Ireen Tarto 199

JÄRVAMAA LAHTISED UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED Paide Linna ujula 29.september 2012 T 50m VABALT 1 27,97 Monika Lipard 1998 Garant 2 30,85 Ireen Tarto 199 JÄRVAMAA LAHTISED UJUMISE MEISTRIVÕISTLUSED Paide Linna ujula 29.september 2012 T 50m VABALT 1 27,97 Monika Lipard 2 30,85 Ireen Tarto 3 31,05 Marin Merisalu 4 31,12 Janeli Jaomaa 1999 Tartu UK 5 32,74

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version R1 Jüri Gümnaasium - Lehmja - Rae küla - Kuldala - Assaku 01 02 1 Jüri Gümnaasiumi 12:30 16:00 2 Pildiküla/Jüri 12:34 16:04 3 Kungla 12:36 16:07 4 Lehmja 12:38 16:09 5 Lehmja kool 12:39 16:09 6 *Sinikivi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aastatel 2009 2013 toimunud Rarileidja võistluse kokkuvõte Rarileidja 2009-2013 Rarileidja oli võistlus, mille eesmärgiks oli aasta jooksul leida võimalikult palju haruldasi linde ja muuta seega linnuvaatlemine

Rohkem

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist U. Tulviku kogu Postkaart saadetud Raplast Revalisse1916: Soovin õnne Jaani päewaks, saadan sulle ilusa kaardi, siis tähendab

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Vanusegrupp I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp VI etapp VII etapp VIII etapp Koht kokku Koht vanusegrupis Nimi Koht Punkte Koht Punkte Koht P

Vanusegrupp I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp VI etapp VII etapp VIII etapp Koht kokku Koht vanusegrupis Nimi Koht Punkte Koht Punkte Koht P I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp VI etapp VII etapp VIII etapp Koht kokku Koht vanusegrupis Aleksei Nikonorov M 1 101 1 101 1 101 1 101 404 1 1 Sergei Danilov M 2 99 2 99 2 99 2 99 396 2 2 Urmas

Rohkem

Microsoft Word - hctallinn_teams_schedule_thc16.docx

Microsoft Word - hctallinn_teams_schedule_thc16.docx HC Tallinna võistkonnad, ajakava ja treenerid Tallinn Handball Cup 2016 (alustades tüdrukutest ja vanematest vanustest): TÜDRUKUD: 2003 Tüdrukud - HC Tallinn Treener: Mari Helstein 50 59 603 13:00 HC Tallinn

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

Kuldkaruke Kohtla-Järve 20kg 23kg 26kg 29kg 32kg 35kg 1 Tristan Kiipus, Tulevik 2 Eryk Krawczyk, Kuldkaru 3 Ivan Chykhlin, Kuldkaru 4

Kuldkaruke Kohtla-Järve 20kg 23kg 26kg 29kg 32kg 35kg 1 Tristan Kiipus, Tulevik 2 Eryk Krawczyk, Kuldkaru 3 Ivan Chykhlin, Kuldkaru 4 Kohtla-Järve kg kg 6kg 9kg kg kg Tristan Kiipus, Tulevik Eryk Krawczyk, Kuldkaru Ivan Chykhlin, Kuldkaru Krsitaps Suncelis, Real Andrei Lapin, Kuldkaru Reigo Lain, Tapa VSK Reigo Koov, Tulevik Raian Romantšuk,

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustevahelise teabevahetuse ning ulatusliku evakuatsiooni

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+9 : # Grade Club Caspar TURU? MK Juhan EERIK PANK? RJK Leola XSANDER SOLBAJA? SK SUMOTORI 0 0 0 Caspar TURU EERIK PANK 00-0:0 Caspar TURU XSANDER SOLBAJA 00-0:0 EERIK PANK XSANDER

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem