Mini HI-Fi MP3 süsteem FWM 143

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Mini HI-Fi MP3 süsteem FWM 143"

Väljavõte

1 Mini HI-Fi MP3 süsteem FWM 143 Külastage Philipsit internetis: Eestikeelne kasutusjuhend

2 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Probleem Lahendus Kaugjuhtimispult ei tööta Taimer ei tööta 4 Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja süsteemi vahel. Kontrollige, et patareid on sisestatud õiget polaarsuste kohaselt (märked + / -). Asendage patareid uutega. Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile. Seadistage kellaaeg õigesti. Taimeri sisselülitamiseks vajutage klahvile TIMER ON/OFF. Kui toimub salvestamine, peatage see. Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus. Seadistage kellaaeg / taimer uuesti. ETTEVAATUST Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud ning muudatused võivad lõppeda kahjustava kiirguse või mõne muu tervisele ohtliku protsessiga. KLASS 1 LASERTOODE 19

3 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE OHUTU KUULAMINE TÄHELEPANU Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Ärge avage süsteemi, kuna võib esineda elektrilöögi oht. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige oma edasimüüja või Philipsiga. Probleem CD PLAADI FUNKTSIOONID Ekraanil on kiri NO DISC RAADIOVASTUVÕTT Lahendus Sisestage plaadiliugurisse plaat. Veenduge, et plaat oleks sisestatud taasesitatava küljega allapoole. Oodake, kuni läätsele kondenseerunud aurustub niiskus. Asendage või puhastage plaat, lugege lähemalt peatükist: Hooldus. Kasutage korralikult lõpetatud ja formatitud CD-RW või CD-R plaati. Raadiovastuvõtt on halb Liigutage süsteem televiisorist ning videomakist kaugemale. HELIKASSETI FUNKTSIOONID / SALVESTAMINE Salvestamist või taasesitamist ei toimu ÜLDINE Puhastage kassetimängija pead, lugege lähemalt peatükist: Hooldus. Kasutage NORMAL (IEC I) helikassetti. Paigutage väljamurtud märke asemele tükk kleeplinti. Kuulake mõõdukal helitugevusel. Ohutu helitugevuse valimiseks: Kuulake mõistlikult: Kõrvaklappide kasutamine liiga suurel helitugevusel võib teie kuulmist rikkuda. Tugevad helid võivad kahjustada kuulmist isegi juhul, kui need kestavad vähem kui minut aega. Tugevamad helid on mõeldud nendele, kelle kuulmine on juba osaliselt kahjustatud. Helitugevus võib olla petlik. Teatud aja jooksul te harjute helitugevusega. Seega, helitugevus, mis peale pikemat kuulamist tundub 'normaalne', võib tegelikult olla liiga tugev ning kahjustada teie kuulmist. Kahjustuste vältimiseks reguleerige helitugevus ohutule tasemele enne, kui te helitugevusega harjute, ja ärge seda muutke. Kuulake helisid madalal helitugevusel. Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete mugavalt ja selgelt, ilma segavate helideta. Pikemaajalisem helide kuulamine isegi ohutul helitugevusel võib samuti põhjustada kuulmishäireid. Kasutage oma seadet mõistlikult ja tehke kuulamises pause. Kõrvaklappide kasutamisel pange tähele: Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja vältel. Ärge suurendage helitugevust, kui te harjute valitud helitugevusega. Ärge suurendage helitugevust nii, et te ei kuuleks, mis toimub teie ümber. Ärge kasutage kõrvaklappe ohtlikes olukordades. Ärge kasutage kõrvaklappe mootorsõidukit juhtides, rattaga või rulaga sõites. Nii võite põhjustada liiklusohtliku olukorra. Mitmetes riikides on see seadusega keelatud. Süsteem ei hakka tööle, kui vajutatakse klahvidele Eemaldage ja taasühendage seade vooluvõrku ja lülitage seade uuesti sisse. Puudub heli või moonutatud heli Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund on omavahel vahetunud Reguleerige helitugevust Ühendage lahti kõrvaklapid. Kontrollige, et kõlarid oleksid ühendatud korralikult. Kontrollige, et kooritud juhe oleks kinnitatud. Kontrollige kõlarite ühendusi ja asukohta. 18 3

4 SISUKORD KASETES HOOLDUSDARBÎBAS / IERAKSTÎÐANA Üldine informatsioon Kaasasolevad tarvikud...5 Informatsioon keskkonna kohta...5 Ohutusinformatsioon...5 Ettevalmistused Tagumised ühendused...6 Valikulised ühendused...7 Patareide sisendamine kaugjuhtimispulti...7 Funktsioonid Funktsioonid süsteemil ja kaugjuhtimispuldil Üldised funktsioonid Süsteemi lülitamine sisse...10 Energiasäästlik automaatne puhkereþiim...10 Helitugevuse ja -funktsioonide reguleerimine...10 CD/MP3 plaadi funktsioonid Plaatide taasesitamine...11 Soovitud loo otsimine...11 Soovitud lõigu otsimine pala piires...11 MP3 plaadi taasesitamine Erinevad taasesitusreþiimid: SHUFFLE (segaminiesitus) ja REPEAT (kordusesitus)...12 Plaadi lugude programmeerimine...12 Programmeeringute kustutamine mälust...12 Raadiosignaalide vastuvõtmine Raadiojaamade otsimine...13 Helikasseti funktsioonid / salvestamine Helikassettide taasesitamine...14 Üldine informatsioon salvestamise kohta...14 Salvestamise alustamise sünkroniseerimine CD plaadiga...14 Salvestamine raadiost...15 Välised lisaseadmed Muusika kuulamine väliselt lisaseadmelt...15 Kell / Taimer Kellaaja seadistamine...16 Taimeri seadistamine...16 Taimeri sisse / välja lülitamine...16 Unetaimeri sisse / välja lülitamine...16 Hooldus...17 Toote tehnilised andmed Probleemide lahendamine Vana seadme hävitamine Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda. See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta. Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. Seadme hooldus Kasutage õrnatoimelist puhastusvahendit ning pehmet puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis sisaldavad alkoholi, piiritust, ammoniaaki või söövitavaid aineid. Plaatide hooldus Plaadimängija läätse puhastamine Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas. Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele. Pärast pikaajalist kasutamist võib plaadimängija läätsele koguneda tolmu ja muud mustust. Kvaliteetse taasesituse tagamiseks puhastage läätse Philips või mõne muu CD läätsepuhastajaga. Järgige puhastaja etiketil toodud instruktsioone. TOOTE TEHNILISED ANDMED VÕIMENDI ANDMED Väljundi võimsus...2 x 20W RMS Müra tase signaalis dba (IEC) Sageduse vastuvõtt Hz, ±3dB Kõlarite takistus...8 omi Kõrvaklappide takistus...32 omi-1000 omi CD MÄNGIJA ANDMED Sageduse vastuvõtt Hz Müra tase signaalis dba RAADIO VASTUVÕTU ANDMED FM lainepikkuste vahemik MHz Kassetimängija peade puhastamine Kvaliteetse taasesituse ja salvestamise tagamiseks puhastage joonisel näidatud osad A, B, C ja D pärast iga 50 tundi kassetitoiminguid. Kasutage puhastusvedelikuga või alkoholiga niisutatud vatitikku. Mängija peasid on võimalik puhastada ka puhastuskasseti abil. Kassetimängija peade demagnetiseerimine Kasutage edasimüüja käest saadaval olevat demagnetiseerivat linti. HELIKASSETIMÄNGIJA ANDMED Sageduse vastuvõtt Normaalne helikassett (I tüüp) Hz (8 db) Müra tase signaalis Normaalne helikassett (I tüüp) dba Võbelus ja rikked % DIN KÕLARID Bass Reflex süsteem Mõõtmed (l x k x s) x 192 x 183 (mm) ÜLDISED ANDMED Vooluvõimsus V / 50 Hz MW lainepikkuste vahemik KHz Mõõtmed (l x k x s) x 292 x 285 (mm) Kaal (koos / ilma kõlariteta)...umbes 7.7 / 3.8 kg 4 Toote tehnilised andmed ja toote väljanägemine võivad muutuda ilma etteteatamiseta. 17

5 KELL / TAIMER ÜLDINE INFORMATSIOON Kellaaja seadistamine 1. Vajutage kaks korda klahvile CLOCK/TIMER. Ekraanil hakkab vilkuma kellaaja tunninäit. 2. Tunninäidu seadistamiseks vajutage klahvile TITLE-/+ / (kaugjuhtimispuldil klahvile / ). 3. Vajutage uuesti klahvile CLOCK / TIMER. Ekraanil hakkab vilkuma kellaaja minutinäit. 4. Minutinäidu seadistamiseks vajutage klahvile TITLE-/+ / (kaugjuhtimispuldil klahvile ( / ). 5. Kellaaja salvestamiseks vajutage klahvile CLOCK / TIMER. Märkus: Kui seadistatud ei ole õiget kellaaega, kuvatakse ekraanile 0:00. Taimeri seadistamine Te võite süsteemile määrata automaatse lülitumisaja CD- või raadioreþiimi, kasutades seda äratussignaalina. Enne taimeri seadistamist peate seadistama õige kellaaja. Kui taimeri seadistamise ajal ei vajutata 7 sekundi jooksul ühelegi klahvile, väljub süsteem taimeri seadistamise reþiimist automaatselt. 1. Vajutage ja hoidke aktiivses reþiimis 2 sekundi jooksul all klahvi CLOCK / TIMER. 2. Tunninäidu seadistamiseks vajutage klahvile TITILE -/+ / (kaugjuhtimispuldil klahvile / ). 3. Vajutage uuesti klahvile CLOCK / TIMER. Ekraanil hakkab vilkuma kellaaja minutinäit Minutinäidu seadistamiseks vajutage klahvile TITLE-/+ / (kaugjuhtimispuldil klahvile / ). Taimeri aja salvestamiseks vajutage klahvile CLOCK / TIMER. Taimer on nüüd seadistatud ja sisse lülitatud. Taimeri sisse / välja lülitamine Taasesitamise ajal või puhkereþiimis vajutage üks kord klahvile TIMER ON/OFF. Kui taimer on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanile ikoon. See kaob, kui taimer lülitatakse välja. Unetaimeri sisse / välja lülitamine Unetaimer võimaldab süsteemi automaatse ümberlülituse puhkereþiimi ettemääratud ajal. Enne unetaimeri seadistamist peate seadistama õige kellaaja. Vajutage seadme töötamise ajal kaugjuhtimispuldil korduvalt klahvi SLEEP, kuni ekraanile kuvatakse soovitud ajavalik. Ekraanile kuvatakse SLEEP ja ajavalikud: 120, 90, 60, 45,30, 15, OFF (väljas). Unetaimeri välja lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile SLEEP senikaua, kuni ekraanile kuvatakse tähis või vajutage süsteemil või peaseadmel klahvile STANDBY-ON SYMBOL (kaugjuhtimispuldil klahvile POWER ). Tere tulemast Philipsi kodutehnika kasutajate hulka. Olete teinud väga hea valiku Philipsi poolt pakutava tehnilise toe saamiseks registreerige oma toode internetis See seade on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetega. Kaasasolevad tarvikud 2 kõlarit kaugjuhtimispult Informatsioon keskkonna kohta Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Me oleme teinud oma parima, et pakendit oleks võimalik eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast). See seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju. Ohutusinformatsioon Enne seadme kasutuselevõttu veenduge, et emaplaadil toodud seadme pinge (või pingetähis pingevalija kõrval) vastaks teie vooluvõrgus kasutatava pingega. Kui see ei ole nii, palun võtke ühendust oma edasimüüjaga. Kui soovite selle seadme vooluvõrku ühendamisel kasutada eraldi lülitit või pikendusjuhet, on see võimalik. Asetage süsteem kõvale, lamedale ning stabiilsele alusele. Asetage süsteem, nii et selle ümber oleks piisavalt ventilatsiooniruumi. Jätke vähemalt 10 cm (4 tolli) vaba ruumi seadme kohale ja tagaküljele ning 5 cm (2 tolli) kummalegi küljele. Seadme ventilatsiooni ei tohi takistada, näiteks ei tohi katta ventilatsiooniavasid ajalehtede, laualina, kardinatega jm. Vältige seadme, patareide ja plaatide kokkupuutumist liigse niiskuse ning kõrge temperatuuriga (põhjustatud tugevast kütmisest ja otsesest päikesevalgusest). Vältige liiva sattumist seadmesse. Ärge asetage seadmele lahtise tulega esemeid, näiteks küünlaid. Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid, näiteks vaasi. Ärge pritsige ega tilgutage seadmele vett. Paigaldage seade seinakontakti lähedale, nii et seinakontaktile on võimalik kergesti ligi pääseda. Lääts võib tõmbuda uduseks, kui seade viiakse järsult külmast keskkonnast sooja ning plaati ei ole võimalik taasesitada. Jätke mängija sooja keskkonda, kuni niiskus aurustub. Seadme mehaanilised osad sisaldavad lubrikante, seadet ei tohi ise õlitada. Patareisid ei tohi hoida soojusallikate läheduses (otsene päikesepaiste, kamin jm). Kui seade on lülitatud puhkereþiimi, tarbib see ikkagi elektrit. Täielikuks vooluvõrgust eemaldamiseks eemaldage seadme voolujuhe seinakontaktist Autoriseerimata koopiate tegemine kopeerimise vastu kaitstud materjalidest (kaasa arvatud arvutifailid, telesaated ja helisalvestused) on autoriõiguste rikkumine ja on kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada. Olge vastutustundlik Austage autoriõigusi 5

6 ETTEVALMISTUSED HELIKASSETI FUNKTSIOONID / SALVESTAMINE Kõlar (parempoolne) Kõlar (vasakpoolne) Valitud lõigu salvestamine CD plaadilt Vajutage ja hoidke all klahve REW / F.FWD. Vabastage klahv, kui tunnete ära soovitud lõigu. R CD plaadi taasesitamise katkestamiseks vajutage klahvile (või kaugjuhtimispuldil klahvile ). Salvestamine algab nüüd peale täpselt valitud kohast, kui te vajutate klahvile RECORD. 6. Taasesitamise ajutiseks katkestamiseks vajutage klahvile PAUSE. Taasesitamise normaalseks jätkumiseks vajutage uuesti klahvile PAUSE. 7. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile STOP OPEN. Salvestamine raadiost 1. Valige soovitud raadiojaam (lugege lähemalt peatükist: Raadiojaamade häälestamine). 2. Kassetipesa kaane avamiseks vajutage klahvile STOP OPEN. 3. Sisestage kassetipesasse helikassett ja sulgege kassetipesa kaas. 4. Salvestamise alustamiseks vajutage klahvile RECORD. 5. Taasesitamise ajutiseks katkestamiseks vajutage klahvile PAUSE. Taasesitamise normaalseks jätkumiseks vajutage uuesti klahvile PAUSE. 6. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile STOP OPEN. Tagumised ühendused Emaplaat asub süsteemi põhja all. Vooluvõrk Enne, kui ühendate voolujuhtme seinapistikusse, veenduge, et kõik vajalikud ühendused oleks tehtud. HOIATUS Parima taasesituskvaliteedi saavutamiseks kasutage ainult originaalkomplektis olevat voolujuhet. Ärge iialgi muutke juhtmete ühendusi ega ühendage lisajuhtmeid, kui seade on sisse lülitatud. Kõrgepinge oht Ärge avage seadet. Te võite saada elektrilöögi Seade ei sisalda kasutaja poolt hooldatavaid osi Muudatused seadmes võivad lõppeda ohtliku kiirgusega või mõne muu tervisele ohtliku protsessiga Seadme ülekuumenemise vältimiseks on seadme sisse ehitatud ohutusvooluring. Äärmuslikes oludes võib teie seade ise automaatselt puhkereþiimi lülituda. Kui see juhtub, laske seadmel korralikult maha jahtuda, enne kui hakkate seda uuesti kasutama (osadel mudelitel ei pruugi see funktsioon olemas olla). Kõlarite ühendused Eesmised kõlarid Ühendage kõlarite juhtmed SPEAKERS väljunditesse. Parem kõlar ühendage väljundisse märkega R ning vasak väljundisse märkega L, punane juhe ühendage wooferi väljundisse märkega + ning must juhe wooferi väljundisse märkega -. Kõlarijuhe sisestage kuni kooritud osa lõpuni märgitud väljundisse nagu näidatud pildil. Märkused: Parima heli saavutamiseks kasutage kaasasolevaid kõlareid. Ühte +/- väljundisse ühendage ainult ühe kõlari kaablid. Ärge kasutage kõlareid, mille elektritakistus on väiksem kaasasolevate omast. Palun lugege ka sellest kasutusjuhendist osa TOOTE TEHNILISED ANDMED. VÄLISED LISASEADMED Muusika kuulamine väliselt lisaseadmelt 1. Ühendage soovitud lisaseadme (televiisor, videomakk, laserplaadimängija, DVD mängija, CD salvestaja) audio out väljundid selle süsteemi AUX IN terminalidesse. 2. Valige allikavaliku klahvi abil allikaks TU / AUX. 3. Valige reþiimivaliku klahvi abil reþiimiks TU / AUX. Ekraanile kuvatakse AUX. Kasulikud nipid: Selles reþiimis on võimalik kasutada kõiki helifunktsioone ja seadeid (DSC ja DBB). Lisafunktsioonide kohta lugege ühendatud lisaseadme kasutusjuhendist. Salvestamise kohta lugege lähemalt peatükist Helikasseti funktsioonid / Salvestamine. 6 15

7 HELIKASSETI FUNKTSIOONID / SALVESTAMINE ETTEVALMISTUSED Helikassettide taasesitamine 1. Valige allikavaliku klahvi abil reþiimiks TAPE Ekraanile kuvatakse helikasseti funktsioonide ajaks tähis [TAPE]. Helikassetipesa kaane avamiseks vajutage klahvile STOP OPEN. Asetage kassett pesasse ning sulgege helikassetipesa kaas. Asetage kassett lindiküljega allapoole ning täisküljega vasakule. Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile PLAY. Taasesitamise ajutiseks katkestamiseks vajutage klahvile PAUSE. Taasesitamise normaalseks jätkumiseks vajutage uuesti klahvile PAUSE. Helikassetti saate edasi- ja tagasisuunas kerida klahvide REW ja F.FWD abil. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile STOP OPEN. Märkused: Taasesitamise lõppedes vabastatakse helikasseti lõpule jõudes kõik helikasseti klahvid. Seadme välja lülitamiseks vajutage klahvile STANDBY-ON (kaugjuhtimispuldil klahvile POWER ). Klahve ei vabastata, kui helikasseti lõppu jõutakse kiire edasi- või tagasisuunas kerimise käigus. Kerimise lõpetamiseks vajutage klahvile STOP OPEN. Üldine informatsioon salvestamise kohta Salvestamise alustamise sünkroniseerimine CD plaadiga 1. Valige allikavaliku klahvi abil reþiimiks CD. 2. Sisestage plaat ja vajaduse korral programmeerige plaadile salvestatud lood. 3. Kassetipesa kaane avamiseks vajutage klahvile STOP OPEN. 4. Sisestage kassetipesasse helikassett ja sulgege kassetipesa kaas. 5. Salvestamise alustamiseks vajutage klahvile RECORD. Salvestamine on lubatud ainult juhul, kui sellega ei rikuta autoriõigusi ega muid kolmandate isikute õigusi. Salvestamiseks kasutage ainule NORMAL helikassette (IEC I tüüp), mille salvestuskaitse märgiseid ei ole välja murtud. Selle seadmega ei ole võimalik salvestada METAL (IEC IV tüüpi) helikassettidele Salvestamise helitase seatakse automaatselt, hoolimata parajasti määratud helitugevusest ja DBB heliseadetest. Helisalvestise kvaliteet sõltub salvestatava heliallika ning helikassetilindi kvaliteedist. Helikassetilint algab ja lõppeb tühja lindiosaga. Helikasseti algusesse ja lõppu ei ole võimalik seitsme sekundi pikkuselt midagi salvestada. Soovimatu salvestamise takistamiseks murdke helikasseti ülaosast välja vasakpoolne märge. Sellele kassetipoolele ei ole võimalik enam midagi salvestada. Sellele poolele salvestamiseks kleepige sellele avausele tükike kleeplinti. Plaadi või programmeeringu taasesitamine algab automaatselt 7 sekundi möödudes. CD plaadimängijat ei ole tarvis eraldi sisse lülitada. Valikulised ühendused Seadme komplekti ei kuulu lisaseadmeid ega ühendusjuhtmeid. Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt teiste seadmete kasutusjuhenditest. Välise lisaseadme ühendamine Ühendage seadme AUX IN pesad kaabli abil lisaseadmete (televiisor, videomakk, laserplaadimängija, DVD plaadimängija, CDsalvestaja) analoogheli pesadega. Kasulikud nipid: Kui te ühendate monoväljundiga seadme (ainult üks audio out pesa), ühendage see AUX vasakpoolsesse pessa. Vajadusel on teil võimalik ühendada ka 'ühest kaheks' kaablit (väljund jääb ikkagi mono-reþiimi). Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti Asetage patareipessa kaks R03 või AAA patareid(ei ole komplektis kaasas), jälgides, et need vastaksid patareipesas märgitud polaarsustele + -. ETTEVAATUST Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui Te ei kavatse kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul kasutada. Ärge kunagi kasutage segamini vanu ja uusi või korraga erinevat liiki patareisid. Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale, hoolitsege selle eest, et need hävitataks keskkonnale ohutul viisil. 14 7

8 FUNKTSIOONID RAADIO VASTUVÕTT Raadiojaamade otsimine 1. Valige heliallika klahvi abil TU/AUX. 2. Lainepikkuse muutmiseks vajutage reþiimivaliku klahvile: valige MW või FM. 3. Häälestage TUNING nupu abil soovitud raadiosagedus. Märkus: Sellel seadmel on kaasas väline MW antenn ja kinnitatud FM antenn. Parimaks MW signaalide vastuvõtuks liigutage MW antenni, kuni leitakse piisavalt tugev signaal. Parimaks FM signaalide vastuvõtuks tõmmake FM antenn lõpuni välja ja liigutage seda, kuni leitakse piisavalt tugev signaal. 8 13

9 CD / MP3 PLAADI FUNKTSIOONID FUNKTSIOONID Sobivad formaadid: Sobivad formaadid: ISO9660, Joliet, UDF 1.5 Suurim võimalik lugude arv (pluss album): 511 (sõltub failinime pikkusest) Suurim võimalik albumite arv: 99 Toetatud sämplingusagedused: 32 khz, 44.1 khz, 48 khz Toetatud bitimäärad: 32~256 (kbps), muutlikud nitimäärad. Erinevad taasesitusreþiimid segaminiesitus (SHUFFLE) ja kordusesitus (REPEAT) Soovitud taasesitusreþiime on teil võimalik vahetada ja muuta enne taasesitamise algust või selle ajal. REPEAT taasesitatava loo kordamine. REPEAT ALL taasesitatava plaadi / programmeeringu kordamine. SHUF taasesitataval plaadil olevate lugude taasesitamine suvalises järjekorras. SHUF ja REPEAT ALL kogu plaadi / programmeeringu palade kordamine suvalises järjekorras. 1. Taasesitusreþiimi valimiseks vajutage taasesitamise ajal või selle eel kaugjuhtimispuldil klahvile SHUFFLE või REPEAT ja valige soovitud funktsioon. 2. Kui taasesitus on eelnevalt lõpetatud, vajutage selle alustamiseks klahvile. 3. Normaalse taasesitamise jätkumiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile SHUFFLE või REPEAT, kuni ekraanilt kustutatakse erinevate funktsioonide tähised. Valitud reþiimi tühistamiseks võite vajutada ka klahvile STOP. Plaadi lugude programmeerimine Plaadi lugude programmeerimine on võimalik, kui plaadi taasesitus on peatatud. Lugusid on võimalik salvestada mällu rohkem kui üks kord. Mällu on võimalik suvalises järjekorras salvestada kuni 20 lugu. 1. Kui taasesitamine on peatatud, vajutage programmeerimisreþiimi sisenemiseks klahvile PROGRAM (kaugjuhtimispuldil klahvile PROG). 2. Soovitud muusikapala valimiseks vajutage klahvile TITLE -/+ või (kaugjuhtimispuldil klahve ). Ekraanil hakkavad vilkuma programmeeritud loo järjekorranumber ja kiri PROG. 3. Loo salvestamiseks vajutage klahvile PROGRAM (kaugjuhtimispuldil klahvile PROG). 4. Kõikide lugude salvestamiseks korrake punktides 2-3 kirjeldatud tegevusi. 5. Programmeeringu taasesitamiseks vajutage klahvile. Märkused Programmeeringusse on võimalik lisada lugusid ka hiljem, kui olete STOP režiimis. Programmeeritud lugude koguarv ei tohi ületada 20. Programmeeringu kustutamine Programmeeringut on võimalik kustutada, kui te: vajutate klahvile STOP, kui taasesitamine on lõpetatud. vajutate kaks korda klahvile STOP, kui taasesitamine veel käib. avate plaadiliuguri. Valite mõne muu heliallikas. Ekraanilt kaob tähis PROG. Funktsioonid süsteemi esipaneelil ja kaugjuhtimispuldil 1. LCD ekraan Süsteemi staatuse kuvamine. 2. ir sensor Infrapunasensor kaugjuhtimispuldi signaalide vastuvõtuks. 3. PROGRAM (PROG) CD/MP3: Palade programmeerimine ja programmeeringu kontrollimine. 4. STANDBY-ON (POWER ) Süsteemi lülitamine sisse / energiasäästlikku puhkereþiimi / harilikku puhkereþiimi. 5. CD/MP3: CD plaadi taasesitamise alustamine või katkestamine. 6. TITILE -/+ / CD/MP3: Valitud / eelmise / järgmise pala algusesse liikumine. Kella / taimeri funktsioon: (vajutage ja hoidke all) kiirotsing edasi- ja tagasisuunas pala / CD plaadi piires. 7. Source (CD/ TAPE/TUNER/AUX) Heliallika valimine: CD/ TAPE / TUNER / AUX. 8. CLOCK/TIMER Kellaaja ja taimeri funktsiooni seadistamine. 9. Reþiimivalik (MW/FM/AUX) Raadioreþiim: Lainepikkuse valimine: MW või FM. AUX: AUX reþiimi valimine. 10. OPEN/CLOSE Plaadipesa kaane avamine / sulgemine. 11. STOP CD/MP3: Plaadi taasesitamise lõpetamine ja programmeeringu kustutamine. 12. TUNING Raadiojaamade häälestamine. 13. DISPAY Kellaaja kuvamine. 14. DBB (Dynamic Bass Boost) Bassihelide rikastamine. 15. VOLUME / Helitugevuse reguleerimine. 16. Kõrvaklappide ühendamine. 17. Helikassetipesa funktsioonid RECORD : salvestamise alustamine. PLAY : taasesitamise alustamine. REW / F.FWD. : helikasseti kiire kerimine edasisuunas. STOP OPEN: helikasseti peatamine; kassetipesa avamine. PAUSE : salvestamise ja taasesitamise ajutine katkestamine. 18. REPEAT pala / programmeeritud / terve plaadi kordamine. 19. SHUFFLE CD/MP3: CD plaadi palade taasesitamine suvalises järjekorras. 20. SLEEP Unetaimeri sisse / välja lülitamine ja valimine. 21. MUTE Heli vaigistamine / taastamine. 22. TIMER ON/OFF Taimerifunktsiooni sisse / välja lülitamine. 23. DSC Heliseadete valimine: CLASSIC / JAZZ / POP / ROCK. 24. / CD/MP3: Valitud / eelmise / järgmise pala (pealkirja) algusesse liikumine CD/MP3: (vajutage ja hoidke all) kiirotsing edasi- ja tagasisuunas pala / CD plaadi piires. Kella / taimeri funktsioon: Tunni- ja minutinäidu seadistamine. 25. ALBUM +/- / MP3: Albumi valimine. 26. ALBUM + MP3: Järgmise albumi valimine. 12 9

10 ÜLDISED FUNKTSIOONID CD / MP3 PLAADI FUNKTSIOONID TÄHTIS Enne süsteemi sisselülitamist sooritage kõik vajalikud ettevalmistused. Süsteemi sisse lülitamine Vajutage klahvile STANDBY ON (kaugjuhtimispuldil klahvile POWER ). Sisse lülitatakse viimati valitud reþiim. Süsteemi lülitamine energiasäästlikku puhkereþiimi Vajutage klahvile STANDBY ON (kaugjuhtimispuldil klahvile POWER ). Süsteem lülitub energiasäästlikku puhkereþiimi (põleb ECO POWER märgutuli) või harilikku puhkereþiimi, kus kuvatakse kellaaja näit. Seadme mälus salvestatakse informatsioon helitugevuse (kuni tasemeni 15), interaktiivsete heliseadete ja eelhäälestatud raadiojaamade kohta. Energiasäästlik automaatne puhkereþiim Süsteemi on ehitatud energiasäästlik funktsioon, mis võimaldab süsteemil automaatselt puhkereþiimi lülituda, kui 30 minuti jooksul peale plaadi või kasseti taasesitamise lõppu ei ole vajutatud ühelegi klahvile. 10 Helitugevuse ja heliseadete reguleerimine 1. Helitugevuse suurendamiseks ja vähendamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvidele VOLUME /. Ekraanile kuvatakse helitugevuse tähis 'Vol' ja helitugevus numbrina Bassihelide rikastamise funktsiooni sisse / välja lülitamiseks vajutage klahvile DBB. Ekraanile kuvatakse tähis DBB, kui see funktsioon on sisse lülitatud. 3. Soovitud heliefekti valimiseks (CLASSIC, JAZZ, POP või ROCK) vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile DSC. 4. Ekraanile kuvatakse vastava heliefekti nimetus. Heli vaigistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile. Taasesitamine jätkub ilma heli taasesitamiseta ja ekraanile kuvatakse tähis MUTE. Heli taasesitamise jätkamiseks võite: vajutada uuesti klahvile MUTE; reguleerida helitugevust. TÄHTIS CD mängija läätse ei tohi kunagi puutuda. Plaadi sisestamine Selle CD plaadimängijaga on võimalik taasesitada Audio plaate, kaasaarvatud: CDR ja CD-RW plaadid, MP3 plaadid. Selle CD plaadimängijaga ei ole võimalik taasesitada järgmisi helikandjaid: CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD, arvuti CD plaadid. 3. Ekraanile kuvatakse tekst OPEN. Ekraanile kuvatakse tekst READ, kui mängija loeb CD plaadile salvestatud informatsiooni. Seejärel kuvatakse ekraanile lugude koguarv ning taasesituse kestus (MP3 plaatide puhul albumite ja palade koguarv). 4. Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile. Taasesitamise ajal kuvatakse ekraanile plaadiliuguri number, loo järjekorranumber ja valitud loo algusest kulunud aeg. 5. Taasesitamise katkestamiseks vajutage klahvile. Taasesituse jätkumiseks vajutage uuesti klahvile. Ekraanil hakkab vilkuma loo algusest kulunud aeg. 6. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile STOP. Märkused: CD plaadi taasesitamine lõppeb ka, kui: avatakse plaadipesa kaas. - jõutakse plaadi lõppu. - kui valitakse uus allikas: TAPE, TUNER või AUX. - kui seade lülitatakse puhkereþiimi. Soovitud loo valimiseks Vajutage korduvalt klahvidele TITLE -/+ või (kaugjuhtimispuldil klahvile või ), kuni ekraanile kuvatakse soovitud loo järjekorranumber. Taasesituse alustamiseks vajutage klahvile. Taasesituse ajal soovitud lõigu otsimiseks 1. Vajutage ja hoidke all klahve TITLE -/+ või (kaugjuhtimispuldil klahve või ). Otsimise ajal esitatakse heli suurel kiirusel ja vaiksemalt. 2. Kui olete soovitud kohani jõudnud, vabastage klahv TITLE -/+ või (kaugjuhtimispuldil klahv või ). Jätkub harilik taasesitamine. MP3 plaadi taasesitamine 1. Vajutage üks või mitu korda klahvile SOURCE, et valida heliallikaks CD. 2. Plaadipesa vajutage süsteemi peal klahvile OPEN- CLOSE. Sisestage plaat, trükitud küljega ülespoole ning vajutage plaadipesa sulgemiseks klahvile OPEN- CLOSE. 1. Sisestage plaadiliugurisse MP3 plaat. Kui plaadile on salvestatud palju lugusid, võib selle lugemine võtta üle 10 sekundi. Ekraanile kuvatakse "XX YYY". XX tähistab valitud albumi järjekorranumbrit ja YYY valitud pala järjekorranumbrit. 2. Soovitud albumi valimiseks vajutage klahvile ALBUM+/- (kaugjuhtimispul klahvile ALBUM+/- ). 3. Soovitud pala valimiseks vajutage klahvile TITLE -/+ (kaugjuhtimispuldil klahvile ). 4. Albumi järjekorranumber muutub vastavalt sellele, kui valite klahviga TITLE - (kaugjuhtimispuldil klahviga ) järgmise albumi pealt esimese pala või klahviga TITLE + (kaugjuhtimispuldil klahviga ) eelmise albumi pealt esimese pala. Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile. 11

MCM138D estonian.cdr

MCM138D estonian.cdr ipodiga ühendatav meelelahutuskeskus MCM138D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend ETTEVAATUST Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda

Rohkem

MCM394 estonian.cdr

MCM394 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM394 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Probleem Puudub heli või moonutatud heli Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund

Rohkem

MCM726 estonian.cdr

MCM726 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM726 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Vana seadme hävitamine Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

HTR5204 estonian.cdr

HTR5204 estonian.cdr Digitaalne AV vastuvõtja süsteem HTR5204 Täname teid, et valisite Philipsi Vajate kiirelt abi? Lugege oma kasutusjuhendist 'Kiirete nõuannete' osa, mis muudavad selle Philipsi toote kasutamise tunduvalt

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

PET7432 estonian.cdr

PET7432 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt Www.philips.com/welcome PET 7432 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...4 Ohutus...4 Märkus...6

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 7500 7520 7540 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

HTS8140_8150 estonian.cdr

HTS8140_8150 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS 8140 8150 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

DVP3580 estonian.cdr

DVP3580 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome DVP 3580 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON KEELTE

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

HTS9810 estonian.cdr

HTS9810 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend INFORMATSIOON

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

MCD900_12 estonian.cdr

MCD900_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome MCD 900 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

DVP3260_3264 estonian.cdr

DVP3260_3264 estonian.cdr DVD VIDEOMÄNGIJA Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP3260 DVP3264 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON

Rohkem

PET988 estonian.cdr

PET988 estonian.cdr Kaasaskantav DVD mängija PET 988 Registreerige oma toode ja saage tuge: Www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend TEHNILISED ANDMED Õnnitleme

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

HTS8100 estonian.cdr

HTS8100 estonian.cdr DVD KODUKINO SÜSTEEM HTS8100 Täname, et valisite Philipsi. Vajate kiiresti abi? Lugege eelnevalt Kiiresti Alustamise Juhendit ja/või kasutusjuhendit kiirete nõuannete saamiseks, mis teevad Philipsi toote

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA2ARA04 SA2ARA08 SA2ARA16 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL CK4 (CKS4F) MFL7082767 www.lg.com Copyright

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

SA4RGA02_04_08KF_12 estonian.cdr

SA4RGA02_04_08KF_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome GoGEAR SA4RGA02 SA4RGA04 SA4RGA08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Toote tehnilised

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

BDP7500MKII estonian.cdr

BDP7500MKII estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil: www.philips.com/welcome BDP7500 MK II (BDP7500S2/BDP7500B2) Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

SK-3MD

SK-3MD SK-MD KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-57-0 0 MA (J) FE 00 JA 57/0-/JA** Page.07.00, :6 amadobe PageMaker 6.5J/PPC JA JA 6 5 5 6 8 55 56 58 60 6 6 66 67 68 69 69 7 7 76 0 5 8 0 7 8 5

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

SA2SPK_04_08_16 estonian.cdr

SA2SPK_04_08_16 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA2SPK04 SA2SPK08 SA2SPK16 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

SA32xx estonian.cdr

SA32xx estonian.cdr Digitaalne audio video mängija SA3214 SA3215 SA3216 SA3224 SA3225 SA3226 SA3244 SA3245 SA3246 SA3265 SA3285 Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse! Saamaks kogu tuge, mida Philips pakub,

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 2 SISUKORD 1 Ohutusinformatsioon...3

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

PD7000B_C_S estonian.cdr

PD7000B_C_S estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt: www.philips.com/welcome PD PD PD 7000B 7000C 7000S Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3

Rohkem

Alicante CD32, Kiel CD32, Porto CD32, San Remo CD32, Santa Cruz CD32 Raadio/CD-mängija Kasutus-ja paigaldusjuhend JUHTKLAHVID (vt. joonist seadmega ka

Alicante CD32, Kiel CD32, Porto CD32, San Remo CD32, Santa Cruz CD32 Raadio/CD-mängija Kasutus-ja paigaldusjuhend JUHTKLAHVID (vt. joonist seadmega ka Alicante CD32, Kiel CD32, Porto CD32, San Remo CD32, Santa Cruz CD32 Raadio/CD-mängija Kasutus-ja paigaldusjuhend JUHTKLAHVID (vt. joonist seadmega kaasasolevast võõrkeelsest kasutusjuhendist) 1 -klahv,

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

BDP2600_12 estonian.cdr

BDP2600_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP2600 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem