See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade"

Väljavõte

1 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2020 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2020 TARKVARATEHNIKA Juhised standardi ISO 9001:2015 rakendamiseks tarkvarale Software engineering Guidelines for the application of ISO 9001:2015 to computer software (ISO/IEC/IEEE 90003:2018, identical)

2 EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on rahvusvahelise standardi ISO/IEC/IEEE 90003:2018 ingliskeelse teksti sisu poolest identne tõlge eesti keelde ja sellel on sama staatus mis ümbertrüki meetodil vastu võetud originaalversioonil. Tõlgenduserimeelsuste korral tuleb lähtuda ametlikes keeltes avaldatud tekstidest; jõustunud Eesti standardina inglise keeles oktoobris 2020; eesti keeles avaldatud sellekohase teate ilmumisega EVS Teataja aasta oktoobrikuu numbris. Standardi tõlke koostamise ettepaneku on esitanud tehniline komitee EVS/TK 4 Infotehnoloogia, standardi tõlkimist on korraldanud Eesti Standardikeskus ning rahastanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Standardi on tõlkinud Jaak Tepandi, standardi on heaks kiitnud EVS/TK 4. Standardi mõnedele sätetele on lisatud Eesti olusid arvestavaid märkusi, selgitusi ja täiendusi, mis on tähistatud Eesti maatähisega EE. Standardi ISO 9001:2015 teksti tsiteerimisel ja selle standardi parema rakendatavuse eesmärgil ka tsiteeritud jaotiste pealkirjades on kasutatud tõlkimise hetkel kehtinud Eesti standardi EVS-EN ISO 9001:2015 teksti. Ülejäänud teksti tõlkimisel on järgitud, nii palju kui otstarbekas, tõlkimise hetkel kehtinud Eesti standardis EVS-ISO/IEC 90003:2016 kasutatud termineid. See standard on rahvusvahelise standardi ISO/IEC/IEEE 90003:2018 eestikeelne [et] versioon. Teksti tõlke on avaldanud Eesti Standardikeskus ja sellel on sama staatus ametlike keelte versioonidega. This standard is the Estonian [et] version of the International Standard ISO/IEC/IEEE 90003:2018. It was translated by the Estonian Centre for Standardisation. It has the same status as the official versions. Tagasisidet standardi sisu kohta on võimalik edastada, kasutades EVS-i veebilehel asuvat tagasiside vormi või saates e-kirja meiliaadressile ICS ; Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud. Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega: Koduleht telefon ; e-post II

3 SISUKORD EESSÕNA... V SISSEJUHATUS... VI 1 KÄSITLUSALA NORMIVIITED TERMINID JA MÄÄRATLUSED ORGANISATSIOONI KONTEKST Organisatsiooni ja selle konteksti mõistmine Huvipoolte vajaduste ja ootuste mõistmine Kvaliteedijuhtimissüsteemi käsitlusala kindlaksmääramine Kvaliteedijuhtimissüsteem ja selle protsessid Kvaliteedijuhtimissüsteemi protsessid Teabehaldus EESTVEDAMINE Eestvedamine ja pühendumus Üldist Kliendikesksus Juhtpõhimõtted Kvaliteedialaste juhtpõhimõtete sisseseadmine Kvaliteedialaste juhtpõhimõtete teatavaks tegemine Organisatsioonisisesed rollid, kohustused ja volitused PLAANIMINE Riskide ja võimaluste käsitlemisele suunatud tegevused Riskituvastus Riskikäsitlus Kvaliteedialased eesmärgid ja nende saavutamise planeerimine Kvaliteedialaste eesmärkide kehtestamine Kvaliteedialaste eesmärkide teostamine Muudatuste planeerimine TUGI Ressursid Üldist Inimesed Taristu Protsesside toimimise keskkond Seire- ja mõõteressursid Organisatsiooniline teadmus Kompetentsus Teadlikkus Teabevahetus Dokumenteeritud teave Üldist Koostamine ja kaasajastamine Dokumenteeritud teabe ohjamine TOIMIMINE Toimimise planeerimine ja ohjamine Üldist Nõuetekohasuse tõendid IEEE 2018 Kõik õigused kaitstud III

4 8.2 Toodete ja teenustega seonduvad nõuded Teabevahetus kliendiga Toodete ja teenustega seotud nõuete kindlaksmääramine Toodete ja teenustega seonduvate nõuete läbivaatus Toodete ja teenustega seonduvate nõuete muudatused Toodete ja teenuste kavandamine ning arendamine Üldist Kavandamise ja arendamise planeerimine Kavandamise ja arendamise sisendid Kavandamise ja arendamise ohjemeetmed Kavandamise ja arendamise väljundid Kavandamise ja arendamise muudatused Organisatsiooniväliselt tarnitud protsesside, toodete ja teenuste ohjamine Üldist Ohjemeetmete tüüp ja ulatus Teave organisatsioonivälistele tarnijatele Tootmis- ja teeninduskorraldus Tootmis- ja teeninduskorralduse ohjamine Identifitseerimine ja jälgitavus Kliendi või organisatsiooniväliste tarnijate omand Säilitamine Kättetoimetamisele järgnevad tegevused Muudatuste ohjamine Toodete ja teenuste väljastamine Mittevastavate väljundite ohjamine Mittevastavate väljundite märgistamine ja ohjamine Dokumenteeritud teabe säilitamine mittevastavate väljundite kohta TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE Seire, mõõtmine, analüüs ja hindamine Üldist Kliendi rahulolu Analüüs ja hindamine Siseaudit Auditite läbiviimine Auditi andmike säilitamine Juhtkonnapoolne ülevaatus Üldist Juhtkonnapoolse ülevaatuse sisendid Juhtkonnapoolse ülevaatuse väljundid PARENDAMINE Üldist Mittevastavus ja korrigeeriv tegevus Mittevastavuste haldamine Mittevastavuste andmike säilitamine Järjepidev parendamine Lisa A (teatmelisa) Kokkuvõte ISO/IEC JTC 1/SC 7 ja ISO/TC 176 standardites kättesaadavatest juhistest standardi ISO 9001:2015 rakendamise kohta Kirjandus IEEE teadaanne ja üldkokkuvõte IV IEEE 2018 Kõik õigused kaitstud

5 EESSÕNA ISO (International Organization for Standardization) on ülemaailmne rahvuslike standardimisorganisatsioonide (ISO rahvuslike liikmesorganisatsioonide) föderatsioon. Tavaliselt tegelevad rahvusvahelise standardi koostamisega ISO tehnilised komiteed. Kõigil rahvuslikel liikmesorganisatsioonidel, kes on mingi tehnilise komitee pädevusse kuuluvast valdkonnast huvitatud, on õigus selle komitee tegevusest osa võtta. Selles töös osalevad käsikäes ISO-ga ka rahvusvahelised ja riiklikud organisatsioonid ning vabaühendused. Kõigis elektrotehnika standardimist puudutavates küsimustes teeb ISO tihedat koostööd Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoniga (IEC). Selle dokumendi väljatöötamiseks kasutatud ja edasiseks haldamiseks mõeldud protseduurid on kirjeldatud ISO/IEC direktiivide 1. osas. Eriti tuleb silmas pidada eri heakskiidukriteeriumeid, mis on eri liiki ISO dokumentide puhul vajalikud. See dokument on kavandatud ISO/IEC direktiivide 2. osas esitatud toimetamisreeglite kohaselt (vt IEEE standardite dokumente töötatakse välja IEEE ühingutes ja IEEE Standardite Ühingu (IEEE Standards Association, IEEE-SA) standardinõukogu standardite koordineerimiskomiteedes. IEEE töötab oma standardid välja konsensusliku arendusprotsessiga, mille on heaks kiitnud Ameerika Standardiorganisatsioon (American National Standards Institute, ANSI) ning mis lõppsaaduseni jõudmiseks ühendab vabatahtlikke, kes esindavad mitmesuguseid vaatepunkte ja huve. Vabatahtlikud ei tarvitse olla IEEE liikmed ja teevad oma tööd hüvitiseta. Ehkki IEEE haldab seda protsessi ja kehtestab reegleid konsensuse kujundamise protsessi õigluse edendamiseks, ei hinda, testi ega kontrolli ta sõltumatult oma standardites sisalduva teabe täpsust. Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. ISO ja IEC ei vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest. Dokumendi väljatöötamise jooksul väljaselgitatud või selgunud patendiõiguste üksikasjad on esitatud peatükis Sissejuhatus ja/või ISO-le saadetud patentide deklaratsioonide loetelus (vt Mis tahes selles dokumendis kasutatud äriline käibenimi on kasutajate abistamise eesmärgil esitatud teave ja ei kujuta endast toetusavaldust. Selgitused standardite vabatahtliku kasutuse ja vastavushindamisega seotud ISO eriomaste terminite ja väljendite kohta ning teave selle kohta, kuidas ISO järgib WTO tehniliste kaubandustõkete lepingus sätestatud põhimõtteid, on esitatud järgmisel aadressil: Dokumendi on koostanud ühendatud tehnilise komitee ISO/IEC JTC 1 Information Technology alamkomitee SC 7 Systems and Software Engineering koostöös IEEE Arvutiühingu süsteemija tarkvaratehnika standardite komiteega ISO ja IEEE vahelise standardiarenduse partnerorganisatsioonide koostööleppe raames. Esimene väljaanne tühistab ja asendab standardit ISO/IEC 90003:2014, mis on tehniliselt üle vaadatud. Peamised muudatused võrreldes eelmise väljaandega on järgmised: struktuuri ja sisu ajakohastamine, et kajastada standardi ISO 9001:2015 täielikku uustöötlust; sisu ajakohastamine, et kajastada standardi ISO/IEC/IEEE 12207:2017 ja muude alamkomitee SC 7 standardite uustöötlusi. Igasugune tagasiside või küsimused selle dokumendi kohta tuleks saata dokumendi kasutaja rahvuslikule standardimisorganisatsioonile. Täielik loetelu nende organisatsioonide kohta on leitav veebilehelt IEEE 2018 Kõik õigused kaitstud V

6 SISSEJUHATUS ISO 9001:2015. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded SISSEJUHATUS 0.1 Üldist Kvaliteedijuhtimissüsteemi kasutuselevõtt on organisatsiooni strateegiline otsus, mis võib aidata parendada organisatsiooni üldist tulemuslikkust ja luua kindla aluse jätkusuutliku arengu algatuste jaoks. Sellel rahvusvahelisel standardil põhineva kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise potentsiaalne kasu organisatsioonile on järgmine: a) suutlikkus järjekindlalt pakkuda nii kliendi nõuetele kui ka kohaldatavatele seadusjärgsetele ja normatiivsetele nõuetele vastavaid tooteid ja teenuseid; b) kliendi rahulolu suurendamisvõimaluste loomise hõlbustamine; c) oma konteksti ja eesmärkidega seotud riskide ning võimaluste käsitlemine; d) võime näidata vastavust kindlaksmääratud kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuetele. Seda rahvusvahelist standardit on võimalik kasutada sise- ja välistel osapooltel. Selle rahvusvahelise standardi eesmärk ei ole viidata vajadusele: eri kvaliteedijuhtimissüsteemide struktuuri ühetaolisuse järele, dokumentide vastavusse viimise järele selle rahvusvahelise standardi jaotiste struktuuriga, sellele rahvusvahelisele standardile omase terminoloogia kasutamise järele organisatsiooni sees. Selles rahvusvahelises standardis toodud kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuded täiendavad toodetele ja teenustele esitatud nõudeid. See rahvusvaheline standard kasutab protsessikeskset lähenemist, mis hõlmab planeeri-teosta-kontrollitegutse (PDCA) tsüklit ning riskipõhist mõtlemist. Protsessikeskne lähenemine võimaldab organisatsioonil planeerida oma protsesse ja nende koostoimet. PDCA tsükkel võimaldab organisatsioonil tagada protsesside jaoks piisavad ressursid ning protsesside piisava juhtimise, parendamisvõimaluste kindlaksmääramise ja nende alusel tegutsemise. Riskipõhine mõtlemine võimaldab organisatsioonil kindlaks määrata oma protsesside ning kvaliteedijuhtimissüsteemi planeeritud tulemustest kõrvalekaldumist põhjustada võivad tegurid, kehtestada ennetavad ohjemeetmed negatiivsete mõjude vähendamiseks ning tekkivad võimalused maksimaalselt ära kasutada. Järjekindel nõuetele vastamine ning tulevaste vajaduste ja ootuste käsitlemine on üha dünaamilisemas ja keerukamas keskkonnas tegutsevatele organisatsioonidele väljakutseks. Selle eesmärgi saavutamiseks võib organisatsioon pidada vajalikuks lisaks parandamisele ja järjepidevale parendamisele kohaldada eri parendusvorme, nagu läbimurdeline muutus, innovatsioon ja reorganiseerimine. Selles rahvusvahelises standardis kasutatakse järgmisi sõnalisi vorme: VI IEEE 2018 Kõik õigused kaitstud

7 peab tähistab nõuet; peaks tähistab soovitust; on lubatud tähistab luba; võib tähistab võimalust või suutlikkust. MÄRKUSENA märgitud teave on mõeldud juhindumiseks nõude mõistmisel või selgitamisel. 0.2 Kvaliteedijuhtimise põhimõtted See rahvusvaheline standard põhineb standardis ISO 9000 kirjeldatud kvaliteedijuhtimise põhimõtetel. Nimetatud kirjeldused hõlmavad iga põhimõtte esitust, põhjendust, miks see põhimõte on organisatsiooni jaoks oluline, mõningaid näiteid selle põhimõttega kaasnevatest hüvedest ning näiteid organisatsiooni tulemuslikkuse parendamise eesmärgil rakendatavatest tüüpilistest meetmetest selle põhimõtte kohaldamisel. Kvaliteedijuhtimise põhimõtted on: kliendikesksus; eestvedamine; inimeste kaasamine; protsessikeskne lähenemine; parendamine; tõenduspõhiste otsuste tegemine; suhete juhtimine. 0.3 Protsessikeskne lähenemisviis Üldist See rahvusvaheline standard edendab protsessikeskse lähenemisviisi omaksvõtmist kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamisel, rakendamisel ja selle mõjususe parendamisel, et suurendada kliendirahulolu kliendinõuete täitmise kaudu. Protsessikeskse lähenemisviisi kasutuselevõtul oluliseks peetavad erinõuded on toodud jaotises 4.4. Omavahel seotud protsesside süsteemina mõistmine ja juhtimine aitab kaasa organisatsiooni mõjususele ja tõhususele kavatsetud tulemuste saavutamisel. Selline lähenemisviis võimaldab organisatsioonil ohjata süsteemi protsesside omavahelisi seoseid ja vastastikust sõltuvust, et oleks võimalik parendada organisatsiooni üldist tulemuslikkust. Protsessikeskne lähenemisviis hõlmab protsesside ning nende vastastikuse mõju süstemaatilist määratlemist ja juhtimist kavatsetud tulemuste saavutamiseks vastavalt organisatsiooni kvaliteedialastele juhtpõhimõtetele ja strateegilisele suundumusele. Protsesside ja süsteemi kui terviku juhtimist on võimalik saavutada, kasutades PDCA tsüklit (vt 0.3.2) koos üldise keskendumisega riskipõhisele mõtlemisele (vt 0.3.3) eesmärgiga võimalusi ära kasutada ning soovimatuid tulemusi ennetada. Protsessikeskse lähenemisviisi kohaldamine kvaliteedijuhtimissüsteemis võimaldab: a) mõistmist ja järjepidevust nõuete täitmisel; b) protsesside kaalutlemist lisaväärtuse seisukohalt; IEEE 2018 Kõik õigused kaitstud VII

8 c) protsessi mõjusa tulemuslikkuse saavutamist; d) andmete ja teabe hindamisel põhinevat protsesside parendamist. Joonisel 1 esitatakse mis tahes protsessi skemaatiline kirjeldus ning näidatakse selle osade vastastikust mõju. Ohjamiseks vajalike kontrollpunktide seire ja mõõtmine on iga protsessi puhul erinev ning sõltub asjaomastest riskidest. Joonis 1 Üksiku protsessi elementide skemaatiline kirjeldus Planeeri-teosta-kontrolli-tegutse tsükkel PDCA tsüklit on võimalik kohaldada kõikidele protsessidele ja kvaliteedijuhtimissüsteemile tervikuna. Joonis 2 näitab, kuidas peatükke 4 kuni 10 on võimalik rühmitada PDCA tsükli seisukohast. VIII IEEE 2018 Kõik õigused kaitstud

9 MÄRKUS Sulgudes esitatud numbrid viitavad selle rahvusvahelise standardi jaotistele. Joonis 2 Selle rahvusvahelise standardi struktuuri esitus PDCA tsüklis PDCA tsüklit võib lühidalt kirjeldada järgmiselt: Planeeri: seadke sisse süsteemi eesmärgid ja selle protsessid ning tulemuste saavutamiseks vajalikud ressursid vastavalt klientide nõudmistele ja organisatsiooni juhtpõhimõtetele ning tuvastage ja käsitlege riske ning võimalusi; Teosta: viige planeeritu ellu; Kontrolli: seirake protsesse ja (kohaldatavuse korral) mõõtke neid ning tulemuseks saadud tooteid ja teenuseid juhtpõhimõtete, eesmärkide, nõuete ja planeeritud tegevuste suhtes ning kandke tulemustest ette; Tegutse: vajadusel võtke tarvitusele meetmed tulemuslikkuse parendamiseks Riskipõhine mõtlemine Riskipõhine mõtlemine on mõjusa kvaliteedijuhtimissüsteemi saavutamiseks hädavajalik. Riskipõhise mõtlemise mõiste on selle rahvusvahelise standardi eelnevates redaktsioonides olnud enesestmõistetav, sealhulgas näiteks ennetavate meetmete teostamine potentsiaalsete mittevastavuste kõrvaldamiseks, mis tahes esineda võivate mittevastavuste analüüsimine ning mittevastavuse mõjude kordumiste vältimiseks asjakohaste meetmete tarvitusele võtmine. IEEE 2018 Kõik õigused kaitstud IX

10 Selle rahvusvahelise standardi nõuetele vastamiseks on organisatsioonil vaja kavandada ja ellu viia meetmed riskide ja võimaluste käsitlemiseks. Nii riskide kui ka võimalustega tegelemine loob aluse kvaliteedijuhtimissüsteemi mõjususe tõstmisele, paremate tulemuste saavutamisele ja negatiivsete mõjude ennetamisele. Võimalused võivad tekkida kavatsetud tulemuse saavutamiseks soodsa olukorra tagajärjel, milleks võib olla näiteks asjaolude kogum, mis võimaldab organisatsioonil meelitada kliente, arendada välja uusi tooteid ja teenuseid, vähendada jäätmeid või parendada tootlikkust. Võimalustega tegelemise meetmed võivad sisaldada ka seonduvate riskide kaalutlemist. Risk on määramatuse mõju ja mis tahes määramatusel võib olla positiivseid või negatiivseid mõjusid. Riskist tulenev positiivne kõrvalekalle võib anda võimaluse, kuid mitte kõik riski positiivsed mõjud ei loo võimalusi. 0.4 Seosed teiste juhtimissüsteemide standarditega See rahvusvaheline standard kohaldab rahvusvaheliste juhtimissüsteemide standardite vahelise vastavuse parendamiseks ISO välja töötatud raamistikku. See rahvusvaheline standard võimaldab organisatsioonil kasutada protsessikeskset lähenemisviisi koos PDCA tsükli ja riskipõhise mõtlemisega, et viia oma kvaliteedijuhtimissüsteem vastavusse või lõimida see teiste juhtimissüsteemi standardite nõuetega. See rahvusvaheline standard seostub standarditega ISO 9000 ja ISO 9004 järgmiselt: ISO 9000 Kvaliteedijuhtimissüsteemid Alused ja sõnavara annab olulise tausta selle rahvusvahelise standardi õigeks mõistmiseks ja rakendamiseks; ISO 9004 Organisatsiooni juhtimine püsiva edu saavutamiseks Kvaliteedijuhtimise lähenemisviis annab juhiseid organisatsioonidele, kes otsustavad liikuda selle rahvusvahelise standardi nõuetest kaugemale. See rahvusvaheline standard ei sisalda nõudeid, mis on iseloomulikud muudele juhtimissüsteemidele, nagu näiteks keskkonnajuhtimis-, töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise või finantsjuhtimissüsteemidele. Selle rahvusvahelise standardi nõuetel põhinevad valdkonnaspetsiifilised kvaliteedijuhtimissüsteemi standardid on välja töötatud mitmete valdkondade jaoks. Mõned neist standarditest määratlevad kvaliteedijuhtimissüsteemi lisanõudeid, samas kui teised piirduvad juhiste andmisega selle rahvusvahelise standardi kohaldamiseks konkreetse valdkonna sees. Rahvusvahelise standardi selle redaktsiooni ja eelmise redaktsiooni (ISO 9001:2008) jaotiste vahelisi seoseid näitava maatriksiga võib tutvuda ISO/TC 176/SC 2 avatud juurdepääsuga veebilehel aadressil: See standard annab organisatsioonidele juhiseid standardi ISO 9001:2015 rakendamiseks tarkvara hankimisele, tarnimisele, arendusele, ekspluatatsioonile ja hooldusele. Ta piiritleb küsimused, mida tuleks käsitleda, ning ei sõltu tehnoloogiast, elutsüklimudelitest, arendusprotsessidest, tegevusjärjestustest ja organisatsioonilisest struktuurist, mis on kasutusel organisatsioonis. Juhised ja piiritletud küsimused on mõeldud igakülgsena, kuid mitte ammendavana. Kui organisatsiooni tegevusvaldkond hõlmab muidki alasid peale tarkvaraarenduse, tuleks selle organisatsiooni üldise kvaliteedihaldussüsteemi raames selgelt dokumenteerida tarkvaraelementide ja selle süsteemi muude aspektide vaheline seos. X IEEE 2018 Kõik õigused kaitstud

11 Standardi ISO 9001:2015 peatükke 4, 5 ja 6 ning peatükkide 8, 9 ja 10 osi rakendatakse peamiselt organisatsiooni globaalsel tasemel, ehkki neil on kindlasti teatav mõju ka projekti/toote tasemel. Projekti- või tootespetsiifiliste nõuetega sobitamiseks võib iga projekt või tootearendus kohandada endaga seotud osi organisatsiooni kvaliteedihaldussüsteemis. See dokument annab juhiseid, mis aitavad mõista, kuidas kehtivad standardi ISO 9001:2015 sätted tarkvara kontekstis. Peale selles dokumendis pakutavate tarkvaraspetsiifiliste juhiste võib organisatsioon leida tehnilisest spetsifikatsioonist ISO/TS 9002:2016 üldisi juhendeid, mis on rakendatavad kõigis sektorites, sealhulgas tarkvara kontekstis, ning mis aitavad mõista, kuidas standardi ISO 9001:2015 nõudeid saab rakendada tarkvaraarenduse kontekstis. Kummagi dokumendi juhendtekstis uusi nõudeid ei kehtestata (st ei kasutata vormi peab ). Mõlemas dokumendis on sõna peaks kasutamise korral tegemist standardi ISO 9001:2015 soovitusliku nõudega. Organisatsioonid, kellel on sellel standardil põhinevad kvaliteedihaldussüsteemid tarkvara arenduseks, käituseks või hoolduseks, võivad standardi ISO 9001:2015 kvaliteedihaldussüsteemi (quality management system, QMS) nõuete toeks või täienduseks kasutada standardi ISO/IEC/IEEE protsesse. Selle dokumendi igas peatükis on viidatud standardi ISO/IEC/IEEE 12207:2017 vastavatele jaotistele; need viited pole aga mõeldud sealt tulenevate nõuete lisamisena standardi ISO 9001:2015 nõuetele. Lisajuhiseid standardi ISO/IEC/IEEE kasutamise kohta sisaldab ISO/IEC TR Lisajuhiste andmiseks on viidatud rahvusvahelistele ISO/IEC JTC 1/SC 7 koostatud tarkvaratehnika standarditele ning ISO/IEC JTC 1/SC 27 koostatud infotehnoloogia standarditele. Seal, kus need viited on standardi ISO 9001:2015 peatüki- või jaotisespetsiifilised, on nad esitatud pärast juhiseid vastava peatüki või jaotise kohta. Kui nad kehtivad üldisena mingi peatüki või jaotise osi hõlmavana, on nad lisatud selle peatüki või jaotise viimase osa lõppu. Kõikjal, kus on tsiteeritud standardi ISO 9001:2015 teksti, on see tekst hõlpsamaks eristamiseks ümbritsetud raamiga. IEEE 2018 Kõik õigused kaitstud XI

12 Taotluslikult tühjaks jäetud

13 1 KÄSITLUSALA ISO 9001:2015. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded 1 KÄSITLUSALA See standard spetsifitseerib nõuded kvaliteedijuhtimissüsteemile juhuks, kui organisatsioon: a) peab näitama oma suutlikkust pakkuda järjekindlalt tooteid ja teenuseid, mis vastavad kliendi ning kohaldatavatele seadusjärgsetele ja normatiivsetele nõuetele ning b) püüab suurendada kliendi rahulolu süsteemi mõjusa rakendamise kaudu, sh süsteemi parendamise protsessid ja kliendi ning kohaldatavatele seadusjärgsetele ja normatiivsetele nõuetele vastavuse tagamine. Kõik selle rahvusvahelise standardi nõuded on üldised ja on mõeldud kohaldamiseks mis tahes organisatsioonile, selle tüübist, suurusest või tarnitavatest toodetest ja teenustest sõltumata. MÄRKUS 1 Selles rahvusvahelises standardis kasutatakse sõnu toode ja teenus ainult kliendile mõeldud või tema nõutud toote ja teenuse tähenduses. MÄRKUS 2 Seadusjärgsed ja normatiivsed nõuded võivad olla esitatud õigusaktide nõuetena. See dokument annab organisatsioonidele juhiseid standardi ISO 9001:2015 rakendamiseks tarkvara ja sellega seotud tugiteenuste hankimisele, tarnimisele, väljatöötamisele, ekspluatatsioonile ja hooldusele. Ta ei täienda ega muuda mingil muul viisil standardi ISO 9001:2015 nõudeid. Lisa A esitab tabeli, mis viitab standardi ISO 9001:2015 rakendamise lisajuhistele, mida võib leida ISO/IEC JTC 1/SC 7, ISO/IEC JTC1/SC27 ja ISO/TC 176 rahvusvahelistest standarditest. Selles dokumendis esitatud juhised pole mõeldud kasutamiseks hindamiskriteeriumidena kvaliteedihaldussüsteemi registreerimisel või sertifitseerimisel. Mõni organisatsioon võib siiski pidada vajalikuks selles dokumendis pakutud juhiste rakendamist ja võib olla huvitatud sellest, kas tulemusena saadud kvaliteedihaldussüsteem vastab sellele dokumendile või ei vasta. Sel juhul saab organisatsioon tarkvaravaldkonna kvaliteedihaldussüsteemide hindamiskriteeriumidena kasutada nii seda dokumenti kui ka standardit ISO NORMIVIITED ISO 9001:2015. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded 2 NORMIVIITED Alljärgnevalt loetletud dokumendid, mille kohta on standardis esitatud normiviited, on kas tervenisti või osaliselt vajalikud selle standardi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega. ISO 9000:2015. Quality management systems Fundamentals and vocabulary IEEE 2018 Kõik õigused kaitstud 1

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

ISO/IEC JTC 1/SC 27

ISO/IEC JTC 1/SC 27 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2015 Jõustunud Eesti standardina: september 2015 INFOTEHNOLOOGIA Pilvtöötlus Etalonarhitektuur Information technology Cloud computing Reference architecture

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: märts 2014 KEEVITAMINE Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks Welding Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) EESSÕNA TEHNILISE

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_16175_1;2010_et

Microsoft Word - EVS_ISO_16175_1;2010_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2013 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2013 INFORMATSIOON JA DOKUMENTATSIOON Dokumentide haldamise põhimõtted ja funktsionaalsusnõuded digitaalses kontorikeskkonnas

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2017 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2017 AKNAD JA UKSED Õhuläbilaskvus Klassifikatsioon Windows and doors Air permeability Classification EESTI STANDARDI

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED HORISONTAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 2: Elektro-optiline sisemiste kauguste mõõtemeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED VERTIKAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 1: Mõõdulindimeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration of vertical cylindrical tanks

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2013 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2005 METALLMATERJALID Järelevalvedokumentide tüübid Metallic materials Types of inspection documents EESTI STANDARDI

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2015 Jõustunud Eesti standardina: november 2015 TÕLKETEENUSED Nõuded tõlketeenusele Translation Services Requirements for translation services (ISO 17100:2015)

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: veebruar 2016 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2011 KEEVITAMINE JA KÜLGNEVAD PROTSESSID Keevitusasendid Welding and allied processes Welding positions EESTI STANDARDI

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 90003:2009 TARKVARATEHNIKA Juhised ISO 9001:2000 rakendamiseks tarkvarale See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade Softw

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 90003:2009 TARKVARATEHNIKA Juhised ISO 9001:2000 rakendamiseks tarkvarale See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade Softw EESTI STANDARD TARKVARATEHNIKA Juhised ISO 9001:2000 rakendamiseks tarkvarale Software engineering Guidelines for the application of ISO 9001:2000 to computer software (ISO/IEC 90003:2004) EESTI STANDARDI

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14971;2012_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14971;2012_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2012 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2012 MEDITSIINISEADMED Riskijuhtimise rakendamine meditsiiniseadmetele Medical devices Application of risk management

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_6743_13;2012_et_en

Microsoft Word - EVS_ISO_6743_13;2012_et_en EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2012 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2012 MÄÄRDEAINED, TÖÖSTUSÕLID JA NENDEGA SEOTUD TOOTED (KLASS L) Klassifikatsioon Osa 13: tüüp G (juhikud) Lubricants,

Rohkem

Microsoft Word - EVS_898;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_898;2014_et.doc EESTI STANDARD ÜLDKASUTATATAVATE VÕRKUDE JA ABONENTIDE RAHVUSVAHELINE IDENTIFITSEERIMISPLAAN ITU-T soovituse E.212 rakendamine Eestis The international identification plan for public networks and subscriptions

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_17450_1;2011_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_17450_1;2011_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2014 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2012 TOOTE GEOMEETRILISED SPETSIFIKATSIOONID (GPS) Üldised käsitlusviisid Osa 1: Geomeetriliste spetsifikatsioonide

Rohkem

EVS_812_8_2011_et.pdf

EVS_812_8_2011_et.pdf EESTI STANDARD EHITISTE TULEOHUTUS Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus Fire safety constructions Part 8 Fire safety high-rise buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on koostatud esmakordselt,

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_15518_1;2011_et

Microsoft Word - EVS_EN_15518_1;2011_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2013 Jõustunud Eesti standardina: märts 2011 TEEDE TALIHOOLDESEADMED Teeilmajaamade infosüsteemid Osa 1: Üldised määratlused ja koostisosad Winter maintenance

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: märts 2017 Jõustunud Eesti standardina: august 2016 RIPPFASSAADID Terminoloogia Curtain walling Terminology EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_8968_1;2002_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_8968_1;2002_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2012 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2001 PIIM Lämmastikusisalduse määramine Osa 1: Kjeldahli meetod Milk Determination of nitrogen content Part 1: Kjeldahl

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2016 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2016 EHITUSTOODETE JA -ELEMENTIDE TULEOHUTUSALANE KLASSIFIKATSIOON Osa 5: Katusekatete klassifikatsioon tuletundlikkuse

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2017 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2017 TOIDUAHELA MIKROBIOLOOGIA Horisontaalmeetod Listeria monocytogenes e ja Listeria spp. tuvastamiseks ja loendamiseks

Rohkem

Microsoft Word - EVS_HD_60364_7_753;2015_et

Microsoft Word - EVS_HD_60364_7_753;2015_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: märts 2015 Jõustunud Eesti standardina: märts 2015 MADALPINGELISED ELEKTRIPAIGALDISED Osa 7-753: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele Küttekaablid ja sisseehitatud

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2019 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2019 KEEVITAMINE Põhilised terasest keevisliite detailid Osa 2: Survevabad komponendid Welding Basic weld joint

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2015 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2000 TOOTE GEOMEETRILISED SPETSIFIKATSIOONID (GPS) Pikkuse etalonid Otsmõõdud Geometrical product specification

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2016 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2010 MASINATE OHUTUS Projekteerimise, riskide hindamise ja riskide vähendamise üldised põhimõtted Safety of

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_13857;2008_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_13857;2008_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2008 Jõustunud Eesti standardina: aprill 2008 MASINAOHUTUS Ohutusvahemikud, mis väldivad käte ja jalgade sattumist ohtlikku alasse Safety of machinery Safety

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2016 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2015 ÄRAVOOLU- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE EHITAMINE JA KATSETAMINE Construction and testing of drains and sewers

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: veebruar 2019 Jõustunud Eesti standardina: september 2008 VEE KVALITEET Juhend kõva põhja koosluste merebioloogilisteks uuringuteks Water quality Guidance on marine

Rohkem

EVS_EN_ISO_3381_2011_et.pdf

EVS_EN_ISO_3381_2011_et.pdf EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2011 Jõustunud Eesti standardina: aprill 2011 RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement

Rohkem

Avaldatud eesti keeles: ………

Avaldatud eesti keeles: ……… EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: mai 2015 Jõustunud Eesti standardina: veebruar 2014 KEEVITUS JA KÜLGNEVAD PROTSESSID Keevisliidete tähistamine tingmärkidega joonistel Welding and allied processes

Rohkem

IECSTD - Version 4

IECSTD - Version  4 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2017 Jõustunud Eesti standardina: september 2017 MADALPINGELISED ELEKTRIPAIGALDISED Osa 7-708: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele Sõidukelamuväljakud,

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 875-3:2010 VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases

EESTI STANDARD EVS 875-3:2010 VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases EESTI STANDARD VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on standardi EVS 875-3:2005 uustöötlus; on kinnitatud Eesti

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_9606_1;2013_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_9606_1;2013_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2014 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2013 KEEVITAJATE KVALIFITSEERIMISE KATSE Sulakeevitus Osa 1: Terased Qualification testing of welders Fusion

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1342;2013_et

Microsoft Word - EVS_EN_1342;2013_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2013 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2013 LOODUSKIVIST SILLUTUSKIVID VÄLISSILLUTISEKS Nõuded ja katsemeetodid Setts of natural stone for external paving

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_61228;2008_et

Microsoft Word - EVS_EN_61228;2008_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2013 Jõustunud Eesti standardina: mai 2008 PÄEVITUS-LUMINOFOOR-ULTRAVIOLETTLAMBID Mõõtmisviis ja andmete esitamine Fluorescent ultraviolet lamps used for tanning

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2019 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2019 LÕPPSTERILISEERITUD MEDITSIINISEADME PAKEND Osa 5: Poorsest materjalist ning plastkilest valmistatud sulgurpaunad

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2017 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2017 MÄNGUASJADE OHUTUS Osa 7: Sõrmevärvid Nõuded ja katsemeetodid Safety of toys Part 7: Finger paints Requirements

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1838;2013_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_1838;2013_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2014 Jõustunud Eesti standardina: september 2013 VALGUSTEHNIKA Hädavalgustus Lighting applications Emergency lighting EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 896:2008 RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade The

EESTI STANDARD EVS 896:2008 RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade The EESTI STANDARD RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis The international public telecommunication numbering plan Application of ITU-T recommendation E.164 in Estonia

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_61439_2;2009_et

Microsoft Word - EVS_EN_61439_2;2009_et EESTI STANDARD EVS-EN 61439-2:2009 Avaldatud eesti keeles: detsember 2010 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2010 MADALPINGELISED APARAADIKOOSTED Osa 2: Jõuaparaadikoosted Low-voltage switchgear and

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1317_5;2007+A2;2012_et

Microsoft Word - EVS_EN_1317_5;2007+A2;2012_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2013 Jõustunud Eesti standardina: mai 2012 TEEPIIRDESÜSTEEMID Osa 5: Sõidukipiirdesüsteemidele esitatavad tootenõuded ja vastavushindamine Road restraint

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded EESTI STANDARD SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Kvaliteedinäitajate elemendid Systems and software engineering Systems and software

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TS_80004_3;2014_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TS_80004_3;2014_et TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON CEN ISO/TS 80004-3:2014 Avaldatud eesti keeles: veebruar 2015 NANOTEHNOLOOGIAD Sõnastik Osa 3: Süsinik-nanoobjektid Nanotechnologies Vocabulary Part 3: Carbon nano-objects (ISO/TS

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 71-8:2003+A4:2009 Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 See dokument on EVS-i poolt

EESTI STANDARD EVS-EN 71-8:2003+A4:2009 Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 See dokument on EVS-i poolt EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Mänguasjade ohutus Osa 8: Kiiged, liumäed ja teised sarnased mänguasjad sise- ja välistingimustes perekondlikuks

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_14730_1;2006+A1;2010_et

Microsoft Word - EVS_EN_14730_1;2006+A1;2010_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2013 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2010 RAUDTEEALASED RAKENDUSED Rööbastee Rööbaste termiitkeevitus Osa 1: Termiitkeevitusprotsessi heakskiitmine

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2017 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2016 ASFALTSEGUD Materjali spetsifikatsioon Osa 7: Dreenasfalt Bituminous mixtures Material specifications Part 7:

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 16: Mõõtmete määramine Methods of test for masonry units Part 16: Determination of dimensions EESTI STANDARDIKESKUS EESSÕNA Käesolev Eesti standard on Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_61557_5;2007_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_61557_5;2007_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2009 Jõustunud Eesti standardina: mai 2007 ELEKTRIOHUTUS MADALPINGEVÕRKUDES VAHELDUVPINGEGA KUNI 1000 V JA ALALISPINGEGA KUNI 1500 V Kaitsesüsteemide katsetus-,

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27000:2015 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade j

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27000:2015 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade j EESTI STANDARD INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade ja sõnavara Information technology Security techniques Information security management systems Overview and vocabulary

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN doc

Microsoft Word - EVS-EN doc EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 13: Müürikivide (välja arvatud looduslikud kivid) neto- ja brutokuivtiheduse määramine Methods of test for masonry units Part 13: Determination of net and gross

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_14899;2006_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_14899;2006_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2009 Jõustunud Eesti standardina: märts 2006 JÄÄTMETE ISELOOMUSTUS Jäätmematerjalidest proovide võtmine Proovivõtukava koostamise ja rakendamise raamistik Characterization

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2008 Avaldatud eesti keeles: november 2010 Jõustunud Eesti standardina: september 2008 TÄITEMATERJALIDE SOOJUSLIKE OMADUS

EESTI STANDARD EVS-EN :2008 Avaldatud eesti keeles: november 2010 Jõustunud Eesti standardina: september 2008 TÄITEMATERJALIDE SOOJUSLIKE OMADUS EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2010 Jõustunud Eesti standardina: september 2008 TÄITEMATERJALIDE SOOJUSLIKE OMADUSTE JA ILMASTIKUKINDLUSE KATSETAMINE Osa 6: Külmakindluse määramine soolalahuses

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: august 2015 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2014 TOIDU, LOOMASÖÖDA JA VEE MIKROBIOLOOGIA Söötmete ettevalmistamine, valmistamine, säilitamine ja toimivuse kontrollimine

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

CEN/TC 52

CEN/TC 52 EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2018 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2018 MÄNGUASJADE OHUTUS Osa 3: Teatud elementide migratsioon Safety of toys Part 3: Migration of certain elements EESTI

Rohkem

EVS_EN_14227_13_2006_et.pdf

EVS_EN_14227_13_2006_et.pdf EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2011 Jõustunud Eesti standardina: august 2006 HÜDRAULILISELT SEOTUD SEGUD Spetsifikatsioonid Osa 13: Hüdraulilise teesideainega töödeldud pinnas Hydraulically

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: veebruar 2019 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2013 EHITISTE JÄTKUSUUTLIKKUS Keskkonnadeklaratsioonid Ehitustoodete tootekategooria üldreeglid Sustainability

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2015 Jõustunud Eesti standardina: juuni 2011 SUITSU JA KUUMUSE KONTROLLSÜSTEEMID Osa 8: Suitsutõkkeklapid Smoke and heat control systems Part 8: Smoke control

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN 13485

Microsoft Word - EVS-EN 13485 EESTI STANDARD EVS-EN 13485:2005 ÕHU JA TOODETE TEMPERATUURI MÕÕTMISE TERMOMEETRID JAHUTATUD, KÜLMUTATUD, SÜGAVKÜLMUTATUD/KIIR- KÜLMUTATUD TOIDU JA JÄÄTISE TRANSPORDIL, LADUSTAMISEL JA LEVITAMISEL Katsed,

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1434_2;2007_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_1434_2;2007_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2008 Jõustunud Eesti standardina: aprill 2007 SOOJUSARVESTID Osa 2: Konstruktsiooninõuded Heat meters Part 2: Constructional requirements EESTI STANDARDI

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_976_1;2000_et

Microsoft Word - EVS_EN_976_1;2000_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: aprill 2015 Jõustunud Eesti standardina: veebruar 2000 KLAASPLASTIST (GRP) ALLMAAMAHUTID Horisontaalsed silindrilised mahutid vedelate naftabaasiliste kütuste ülerõhuta

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_13231_3;2006_et

Microsoft Word - EVS_EN_13231_3;2006_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2010 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2006 RAUDTEEALASED RAKENDUSED Rööbastee Tööde vastuvõtmine Osa 3: Rööbaste lihvimis-, freesimis- ja hööveldamistööde

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

EVS_EN_14227_10_2006_et.pdf

EVS_EN_14227_10_2006_et.pdf EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2011 Jõustunud Eesti standardina: august 2006 HÜDRAULILISELT SEOTUD SEGUD Spetsifikatsioonid Osa 10: Pinnase töötlemine tsemendiga Hydraulically bound mixtures

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem