Pakendi infoleht: teave patsiendile. Ibuprofen B. Braun, 600 mg infusioonilahus ibuprofeen

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Pakendi infoleht: teave patsiendile. Ibuprofen B. Braun, 600 mg infusioonilahus ibuprofeen"

Väljavõte

1 Pakendi infoleht: teave patsiendile Ibuprofen B. Braun, 600 mg infusioonilahus ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. - Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. Infolehe sisukord 1. Mis ravim on Ibuprofen B. Braun ja milleks seda kasutatakse 2. Mida on vaja teada enne Ibuprofen B. Brauni kasutamist 3. Kuidas Ibuprofen B. Brauni kasutada 4. Võimalikud kõrvaltoimed 5. Kuidas Ibuprofen B. Brauni säilitada 6. Pakendi sisu ja muu teave 1. Mis ravim on Ibuprofen B. Braun ja milleks seda kasutatakse Ibuprofeen kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ainete ehk MSPVA-de hulka. Seda ravimit kasutatakse täiskasvanutel ägeda mõõduka valu lühiajaliseks sümptomaatiliseks raviks, kui veenisisene manustamine on kliiniliselt õigustatud ning teisi manustamisteid ei ole võimalik kasutada. 2. Mida on vaja teada enne Ibuprofen B. Brauni kasutamist Ibuprofen B. Brauni ei tohi kasutada - kui olete ibuprofeeni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline; - kui teil on tekkinud varem ibuprofeeni, atsetüülsalitsüülhappe (aspiriin) või teiste sarnaste valuvaigistite (MSPVA-d) manustamise järel õhupuudus või esinenud astmat, nahalöövet, nohu koos nina sügelemisega või näoturset; - kui te põete mõnda haigust, mis suurendab kalduvust verejooksu tekkeks või põhjustab verejookse; - kui teil on või on varem korduvalt olnud mao/soole haavand (peptiline haavand) või verejooks (vähemalt kaks erinevat diagnoositud haavandit või veritsust); - kui teil on kunagi varem esinenud MSPVA-de manustamise korral mao või soolestiku verejooksu või rebendeid; - kui teil on ajuverejooks (tserebrovaskulaarne verejooks) või muud tüüpi verejooks; - kui te põete rasket neeru-, maksa- või südamehaigust; - kui teil on oksendamise, kõhulahtisuse või ebapiisava vedelikutarbimise tõttu tugev vedelikupuudus; - raseduse viimasel kolmel kuul. Hoiatused ja ettevaatusabinõud Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Põletikuvastased/valuvaigistavad ravimid, nagu ibuprofeen, võivad olla seotud südameinfarkti või insuldi riski mõningase suurenemisega, eriti suurtes annustes kasutamise korral. Soovitatavat annust või ravi kestust ei tohi ületada. Nahareaktsioonid

2 Seoses ibuprofeeni raviga on teatud tõsistest nahareaktsioonidest. Lõpetage Ibuprofen B.Brauni kasutamine ja pöörduge viivitamatult arsti poole, kui teil tekivad nahalööve, limaskestade kahjustused, villid või muud allergianähud, sest need võivad olla väga tõsise nahareaktsiooni esimesed nähud. Vt lõik 4. Enne Ibuprofen B. Brauni kasutamist rääkige oma arstiga ravist järgmistel juhtudel: - Kui teil on südameprobleemid, sh südamepuudulikkus, valu rinnus (stenokardia) või kui teil on olnud südameinfarkt, šuntimisoperatsioon, halb verevarustus jalgades ahenenud või blokeeritud arterite tõttu (perifeersete arterite haigus) või mis tahes insult (sh miniinsult või transitoorne isheemiline atakk). - Kui olete äsja käinud tõsisel operatsioonil. - Kui teil on või on varem olnud mao- või kaksteistsõrmiksoolehaavand, verejooks või perforatsioon. Sellisel juhul kaalub teie arst magu kaitsva ravimi väljakirjutamist. - Kui teil on astma või muu hingamishäire. - Kui teil on infektsioon vt lõik Infektsioonid allpool. - Kui teil on neeru- või maksahaigus või kui olete üle 60 aasta vana, võib olla arstil vaja regulaarselt teie tervist kontrollida. Teie arst teavitab teid kontrollide sagedusest. - Kui teil on näiteks kõhulahtisuse tõttu vedelikupuudus, jooge palju vedelikku ja pöörduge kohe arsti poole, kuna ibuprofeen võib põhjustada vedelikupuuduse tagajärjel neerupuudulikkust. - Kui teil on Crohni tõbi või haavandiline koliit, kuna need haigused võivad ibuprofeeni tõttu ägeneda. - Kui täheldate nahavigastusi, -turset või -punetust või hingamisraskusi (lämbumist), lõpetage kohe ravimi kasutamine ja pöörduge oma arsti või meditsiiniõe poole. - Kui te põete tuulerõugeid (varicella), kuna võivad tekkida tüsistused. - Kui teil on kaasasündinud porfüriini ainevahetushäire (nt äge vahelduv porfüüria). - Kui teil on heinapalavik, ninapolüübid või krooniline obstruktiivne hingamispuudulikkus, võib teil olla suurem allergiliste reaktsioonide tekkimise risk. Allergilised reaktsioonid võivad väljenduda astmahoogude (nn analgeetiline astma), kiiresti tekkiva turse (Quincke ödeem) või lööbena. - Selle ravimi kasutamise korral võivad peamiselt ravi alguses tekkida allergilised reaktsioonid. Sellisel juhul tuleb ravi katkestada. - Ravimi kasutamisega seoses on esinenud mõni aseptilise meningiidi juhtum. Risk on suurem, kui teil on autoimmuunne haigus, mida nimetatakse süsteemseks erütematoosseks luupuseks ja sellega seotud sidekoehaiguste põdemise korral. - Suukaudse ibuprofeeni kasutamisel on täheldatud hägust või vähenenud nägemist, tumedaid alasid nägemisväljas ja värvinägemise muutusi. - Vältida tuleb MSPVA-de, sh tsüklooksügenaas-2 suhtes selektiivsete inhibiitorite samaaegset kasutamist. Infektsioonid Ibuprofeen võib varjata infektsiooninähte, nt palavikku ja valu. Seepärast on võimalik, et selle ravimi tõttu võib infektsiooni asjakohane ravi hilineda, mis võib suurendada tüsistuste riski. Seda on täheldatud bakterite põhjustatud kopsupõletike ja tuulerõugetega seotud bakteriaalsete nahainfektsioonide korral. Kui kasutate seda ravimit infektsiooni ajal ja infektsiooni sümptomid püsivad või süvenevad, pidage viivitamata nõu oma arstiga. Üldiselt võib mitut tüüpi valuvaigistite pidev kasutamine põhjustada kestvaid raskeid neeruprobleeme. Valuvaigistite pikaajalise kasutamise korral võib tekkida peavalu, mille raviks ei tohi manustada suuremat ravimiannust. Ibuprofeeni pikaajalise manustamise korral tuleb regulaarselt kontrollida maksanäitajaid, neerutalitlust ja anda vereanalüüse. Ibuprofeen võib mõjutada järgmisi laboratoorseid analüüse: - veritsusaeg (võib olla pikem 1 päeva jooksul pärast ravi lõpetamist);

3 - vere glükoosisisalduse väärtused (võivad olla väiksemad); - kreatiniini kliirens (väärtus võib olla väiksem); - hematokrit või hemoglobiin (väärtus võib olla väiksem); - vere jääklämmastik, kreatiniin seerumis ja kaalium seerumis (väärtused võivad olla suuremad); - maksafunktsiooni analüüs (transaminaaside aktiivsuse tõus). Teavitage arsti eesseisvatest kliinilistest analüüsidest ja sellest, kas kasutate või olete hiljuti kasutanud ibuprofeeni. Lapsed ja noorukid Ibuprofen B. Brauni ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel ei ole tõestatud. Ravimit ei tohi kasutada lastel ja noorukitel (alla 18-aastased). Muud ravimid ja Ibuprofen B. Braun Teatage oma arstile või meditsiiniõele, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Ibuprofen B. Braun võib mõjutada teiste ravimite toimet või vastupidi. Näiteks: - teised mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d), sh COX-2 inhibiitorid (nt tselekoksiib), võivad täiendava mõju tõttu suurendada seedeelundkonna haavandite ja veritsuse tekkeriski; - verd vedeldavad või verehüübeid ära hoidvad ravimid (antikoagulandid, nt atsetüülsalitsüülhape, varfariin, tiklopidiin); - ravimid, mida kasutataks südamepuudulikkuse raviks (südameglükosiidid, nt digoksiin) või epilepsia raviks (fenütoiin) või depressiooni raviks (liitium), võivad tõsta nende taset veres koos ibuprofeeniga manustades; - ravim, mida kasutatakse teatud tüüpi vähi või reuma raviks (metotreksaat), võib ibuprofeeniga samaaegse manustamise korral (24 tunni jooksul) suurendada metotreksaadi taset veres ja selle toksilisust; - ravim, mida kasutatakse raseduse katkestamiseks (mifepristoon); - ravimite rühm, mida kasutatakse antidepressantidena (SSRI-antidepressandid, nt fluoksetiin), võivad samuti suurendada mao ja soolestiku verejooksu riski; - kõrge vererõhu alandamiseks mõeldud ravimid (AKE-inhibiitorid, nt kaptopriil, beetablokaatorid, nt atenolool, angiotensiin-ii retseptorite antagonistid, nt losartaan); - ravimid, mida kasutatakse põletike raviks (kortikosteroidid (nt hüdrokortisoon)), kuna need suurendavad mao ja soolestiku haavandite või verejooksu riski; - urineerimist soodustavad ravimid (diureetikumid, nt bendroflumetiasiid), kuna MSPVA-d võivad vähendada nende toimet ja võib suureneda neeruprobleemide risk (kaaliumi säästvate diureetikumide ja ibuprofeeni samaaegse kasutamise tõttu võib kaaliumi tase veres tõusta); - probenetsiidi ja sulfiinpürasooni sisaldavad ravimid võivad aeglustada ibuprofeeni eritumist; - ravimid, mida kasutatakse siiratud elundite äratõuke vältimiseks (tsüklosporiin ja takroliimus), võivad suurendada neerukahjustuse riski; - ravimid, mida kasutatakse suhkurtõve ravimiseks (sulfonüüluurea, nt glibenklamiid). Ibuprofeeniga samaaegse kasutamise korral on soovitatav jälgida vere glükoositaset; - kinoloonide rühma kuuluvad antibiootikumid, nt tsiprofloksatsiin, kuna suureneb risk krambihoogude tekkeks; - ravimid, mida kasutatakse seeninfektsioonide raviks (CYP2C9 inhibiitorid, nt vorikonasool, flukonasool), võivad tõsta ibuprofeeni taset veres; - ravimid, mida kasutatakse HIV-infektsiooni raviks (sidovudiin), kuna suureneb vere liigestesse kogunemise ja verevalumite tekkimise risk; - krooniline alkoholitarbimine võib suurendada mao ja soolestikuga seotud oluliste kõrvaltoimete, sh verejooksu tekkeriski; - teatud tüüpi antibiootikumid (aminoglükosiidid). MSPVA-d võivad vähendada aminoglükosiidide eritumist ja suurendada nende toksilisust; - hõlmikpuu ekstrakt (taimne ravim, mida kasutatakse sageli dementsuse raviks) võib suurendada verejooksu riski.

4 Mõned teised ravimid võivad samuti mõjutada ravi ibuprofeeniga või vastupidi. Seetõttu küsige alati nõu oma arstilt või meditsiiniõelt, enne kui kasutate ibuprofeeni koos teiste ravimitega. Ibuprofen B. Braun koos alkoholiga Kui te tarbite selle ravimi manustamise ajal alkoholi, võib mao, soolte ja närvisüsteemiga seotud kõrvaltoimete esinemissagedus suureneda. Rasedus, imetamine ja viljakus Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kui te olete rase, manustatakse teile ibuprofeeni ainult juhul, kui arst peab seda vältimatult vajalikuks. Seda ravimit ei tohi kasutada raseduse viimasel 3 kuul. Kuigi ravim eritub rinnapiima, võib seda imetamise ajal soovitatavas annuses ja võimalikult lühikest aega kasutada. Samas võib arst soovitada teil rinnaga toitmine katkestada, kui kasutate ravimit suuremas annuses kui 1200 mg ööpäevas. Ibuprofeen võib rasestumist raskendada. Teavitage oma arsti, kui kavatsete rasestuda või kui teil on rasestumisega probleeme. Autojuhtimine ja masinatega töötamine Ühekordsel või lühiajalisel kasutamisel ibuprofeen ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Siiski võivad tekkida teatud kõrvaltoimed, nagu väsimus ja peapööritus, mis võivad halvendada autojuhtimise ja/või masinatega töötamise võimet. See kehtib eriti koos alkoholiga manustamise puhul. Ibuprofen B. Braun sisaldab naatriumi. Ravim sisaldab 360 mg naatriumi (söögisoola peamine koostisosa) ühes pudelis. See on võrdne 18,0%-ga naatriumi maksimaalsest soovitatud ööpäevasest toiduga saadavast kogusest täiskasvanutel. 3. Kuidas Ibuprofen B. Brauni kasutada Seda ravimit määrab teile ainult arst ja seda manustab teile ainult arst või meditsiiniõde vajalike seadmetega keskkonnas. Täiskasvanute soovitatav annus on 600 mg intravenoosselt (tilgana veeni), järgmise 600 mg annuse võib manustada tunni järel, olenevalt seisundi raskusest ja ravivastusest. Maksimaalset ööpäevast annust, 1200 mg, ei tohi ületada. Tuleb kasutada väikseimat efektiivset annust lühima aja jooksul, mida on vaja sümptomite leevendamiseks. Kui teil on infektsioon, pidage sümptomite (nt palavik ja valu) püsimisel või süvenemisel viivitamata nõu arstiga (vt lõik 2). Samuti tagab arst, et teile on manustatud piisavalt vedelikku minimeerimaks neerudega seotud kõrvaltoimete esinemise riski. Seda ravimit võib teile manustada ainult siis, kui suukaudne ravi ei ole võimalik. Peate üle minema suukaudsele ravile niipea kui võimalik. Ravi ei tohi kesta üle 3 päeva. Manustamisviis Intravenoosne. Lahust tuleb manustada intravenoosselt infusioonina 30 minuti vältel. Ravim on ettenähtud kasutamiseks ühekordse annusena. Vaadake lahus enne kasutamist üle. Osakeste täheldamise korral tuleb lahus minema visata. Kui teile manustatakse Ibuprofen B. Brauni rohkem, kui ette nähtud

5 Kuna teie annust kontrollib arst või meditsiiniõde, siis on väga ebatõenäoline, et teile manustatakse liiga palju lahust. Kui arvate, et teile on manustatud ettenähtust suurem kogus ibuprofeeni, pidage kohe nõu oma arsti või meditsiiniõega. Üleannustamise sümptomite hulka võivad kuuluda iiveldus, kõhuvalu, oksendamine (võib olla veresegune), peavalu, kohin kõrvus, meeltesegadus ja värelev silmade liikumine. Eriti suurte annuste korral võib esineda uimasus, valu rinnus, südamepekslemine, teadvuse kaotus, krambid (eriti lastel), suutmatus koordineerida lihaste liigutusi, nõrkus ja pearinglus, veri uriinis, külmatunne kehas ja hingamisprobleemid. Samuti võib teil esineda vererõhu langust, naha või limaskestade sinakaks muutumist (tsüanoos), verejooksu maost või soolestikust ning maksa ja neerude funktsioonihäireid. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. 4. Võimalikud kõrvaltoimed Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimete minimeerimiseks tuleks ravimit manustada võimalikult väikeses annuses võimalikult lühikest aega. Teil võib esineda üks või mitu MSPVA-dega seotud kõrvaltoimet (vt allpool). Kui teil esineb mõni allolevatest kõrvaltoimetest, lõpetage ravimi kasutamine ja pöörduge võimalikult kiiresti arsti poole. Eakatel patsientidel, kes seda ravimit kasutavad, on kõrvaltoimetega seotud probleemide tekkerisk suurem. Kõige sagedamini on täheldatud mao ja soolestikuga seotud kõrvaltoimeid. Esineda võivad mao- või soolehaavandid (peptilised haavandid), mulgustumine mao- või sooleseinas (perforatsioon) või maovõi sooleverejooks, mis võib eelkõige eakate patsientide puhul lõppeda surmaga. Teatatud on seedehäiretest, tõrvataolisest väljaheitest, verioksest, suu limaskesta haavandilisest põletikust (haavandiline stomatiit),jämesoolepõletiku (koliit) ja Crohni tõve ägenemisest. Harvem on täheldatud mao limaskesta põletikku (gastriit). Mao- ja sooleverejooksu tekkimise risk oleneb iseäranis ravimi annustamisest ja kasutamise kestusest. Seoses MSPVA-raviga on teatatud vedeliku kogunemisest kudedesse (turse), kõrgest vererõhust ja südamepuudulikkusest. Selliseid ravimeid, nagu ibuprofeen, võib seostada südameinfarkti (müokardiinfarkt) või insuldi riski mõningase suurenemisega. Väga harva on teatatud tõsistest allergilistest reaktsioonidest (sh infusioonikoha reaktsioonid, anafülaktiline šokk) ning nahaga seotud tõsistest kõrvaltoimetest, nagu villide tekkimine, sh Stevensi- Johnsoni sündroomist ja toksilisest epidermaalsest nekrolüüsist (Lyelli sündroom), multiformsest erüteemist, alopeetsiast (juuste väljalangemine), naha muutumisest valgusele tundlikuks ja allergilisest vaskuliidist (veresoonte põletik). Seoses MSPVA-de kasutamisega on väga harva kirjeldatud infektsioonidega seotud põletiku ägenemist (nt nekrotiseeruva fastsiidi (haigus, mis hävitab kudesid) tekkimine). Erandjuhtudel võivad tuulerõugete korral esineda rasked nahainfektsioonid ja pehmete kudedega seotud tüsistused. Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st): väsimus või unetus, peavalu ja pearinglus; kõrvetised, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, puhitus, kõhulahtisus, kõhukinnisus ning maost ja soolestikust vähene verekaotus, mis võib erandjuhtudel põhjustada aneemiat. Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

6 peapööritus; nahalööve; valu ja kõrvetustunne ravimi manustamiskohas; seedekulgla haavand võimaliku verejooksu ja perforatsiooniga; haavandiline stomatiit, koliidi ja Crohni tõve ägenemine. Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st): probleemid magamisega (unetus), erutuvus, ärrituvus või väsimus, ärevus ja rahutus; nägemishäired; vilin või kohin kõrvus (tinnitus); mao limaskesta põletik; vähenenud uriiniteke ja tursete tekkimine, eelkõige kõrge vererõhu või neeruprobleemidega patsientidel, sümptomid neerukahjustuse tõttu (nefrootiline sündroom), interstitsiaalne nefriit, millega võib kaasneda äge neerupuudulikkus; nõgestõbi, sügelus, purpur (sh allergiline purpur), nahalööve; allergilised reaktsioonid, millega kaasneb nahalööve ja sügelus, ning astmahood (koos vererõhu võimaliku langusega). Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st): pöörduv topeltnägemine (toksiline amblüoopia); kuulmisprobleemid; söögitoru (söögitoru veresoonte) ahenemine, jämesoole divertiikulitega seotud tüsistused, mittespetsiifiline hemorraagiline koliit, mida iseloomustavad tugevad krambid ja kõhulahtisus. Mao- või sooleverejooks võib põhjustada aneemiat; neerukoe kahjustus (papillaarne nekroos), kusihappe kontsentratsiooni suurenemine vereseerumis; naha või silmavalgete kollaseks muutumine, maksa talitlushäired, maksakahjustus, äge maksapõletik (hepatiit); psühhootilised reaktsioonid, närvilisus, ärrituvus, segadus või desorienteeritus ja depressioon; kaela jäikus. Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel st): vererakkude loomehäired (aneemia, leukopeenia, trombotsütopeenia, pantsütopeenia, agranulotsütoos). Esmased sümptomid on palavik, kurguvalu, suuhaavandid, gripilaadsed sümptomid, tugev väsimus, nina- ja nahaverejooks; südame kiire löögisagedus (südamepekslemine), südamepuudulikkus, müokardiinfarkt; arteriaalne hüpertensioon; aseptiline meningiit (kaela jäikus, peavalu, iiveldus, oksendamine, palavik või segadus). Autoimmuunhaigustega patsientidel (süsteemne erütematoosne luupus, sidekoehaiguse segavorm) näib olevat eelsoodumus; söögitoru- või kõhunäärmepõletik, soolestiku ahenemine; juuste väljalangemine; valgustundlikkus ja allergiline vaskuliit; astma, hingamisraskused (bronhospasm), õhupuudus ja vilistav hingamine; autoimmuunhaigus, mida nimetatakse süsteemseks erütematoosseks luupuseks, raskekujulised allergilised reaktsioonid (näo turse, keeleturse, hingamisteid blokeeriv kõriturse, hingamisraskused, südame kiire löögisagedus ja vererõhu langus ning eluohtlik šokk). Teadmata kõrvaltoimed (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): maksapuudulikkus; süstekoha reaktsioonid, nagu turse, verevalum või veritsus; võib esineda raskekujuline nahareaktsioon, mida nimetatakse DRESS iks. DRESS i sümptomid on nahalööve, palavik, lümfisõlmede turse ja eosinofiilide (teatud tüüpi valgete vererakkude) arvu suurenemine;

7 punane, ketendav ulatuslik lööve nahaaluste muhkude ja villidega, mis peamiselt esinevad nahavoltides, kehatüvel ja ülajäsemetel ja millega kaasneb palavik ravi alustamisel (äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos). Nende sümptomite tekkimisel lõpetage Ibuprofen B.Brauni kasutamine ja võtke kohe ühendust oma arstiga või pöörduge raviasutusse. Vt ka lõik 2. Kõrvaltoimetest teatamine Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 5. Kuidas Ibuprofen B. Brauni säilitada Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. Ravim tuleb kohe pärast avamist ära kasutada. Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate selles osakesi. Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata jäänud lahus tuleb ära visata. Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast märget EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Ibuprofen B. Braun sisaldab - Toimeaine on ibuprofeen. 100 ml lahust sisaldab 600 mg ibuprofeeni. - Teised koostisosad on L-arginiin, naatriumkloriid, vesinikkloriidhape (ph reguleerimiseks), naatriumhüdroksiid (ph reguleerimiseks), süstevesi. Kuidas Ibuprofen B. Braun välja näeb ja pakendi sisu Läbipaistev ja värvitu kuni kahvatukollane infusioonilahus, mis ei sisalda osakesi. Lahus on pakendatud kahe korgiga suletud 100 ml LDPE-pudelitesse. Pakendis on 10 või 20 pudelit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße Melsungen Saksamaa Tootja B. Braun Medical, S.A. Ctra. Terrasa, 121 Rubí Barcelona Hispaania

8 See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides ja Ühendkuningriigis (Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa) järgmiste nimetustega: AT BE BG CZ DE DK EE ES FI FR HU IE IT LU LV LT NL NO PL PT RO SE SI SK UK (GB ja NI) Ibuprofen B. Braun 600 mg Infusionslösung Ibuprofen B. Braun 600 mg oplossing voor infusie. Ибупрофен Б. Браун 600 mg/100 ml инфузионен разтвор Ibuprofen B. Braun Ibuprofen B. Braun 600 mg Infusionslösung Ibuprofen B. Braun 600 mg infusionsvæske, opløsning Ibuprofen B. Braun,600 mg infusioonilahus Ibuprofeno B. Braun 600 mg solución para perfusión Ibuprofen B. Braun 600 mg infuusioneste, liuos Ibuprofène B. Braun 600 mg, solution pour perfusion Ibuprofen B. Braun 600 mg oldatos infúzió Ibuprofen B. Braun 600 mg solution for infusion Ibuprofene B. Braun Melsungen 600 mg Soluzione per infusione Ibuprofen B. Braun 600 mg solution pour perfusion Ibuprofen B. Braun 600 mg šķīdums infūzijām Ibuprofen B. Braun 600 mg infuzinis tirpalas Ibuprofen B.Braun 600 mg oplossing voor infusie Ibuprofen B. Braun 600 mg infusjonsvæske, oppløsning Ibuprofen B. Braun Ibuprofeno B. Braun 600 mg solução para perfusão Ibuprofen B. Braun 600 mg soluţie perfuzabilă Ibuprofen B. Braun 600 mg infusionsvätska, lösning Ibuprofen B. Braun 600 mg raztopina za infundiranje Ibuprofen B. Braun Ibuprofen 600 mg Solution for Infusion Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. B.Braun Medical OÜ Pilvetee Tallinn Tel: Infoleht on viimati uuendatud novembris 2021.

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim*) Ibumetin 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed KÄSIMÜÜGIRAVIM 12 TABLETTI PAKENDIS Pakendi infoleht: teave kasutajale Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Clopidogrel Portfarma 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klopidogreel Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Lercapin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Ketonal 100 mg/2 ml, süstelahus Ketoprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 400 mg ibuprofeeni. INN. Ibuprofenum. Teadaolevat

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim, plastikpudelis)* FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim, plastikpudelis)* Flixonase Aqueous Nasal Spray 50 MCG, 50 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon Flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel Diklofenakdietüülamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Alenotop, 70 mg tabletid Alendroonhape Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on

Rohkem

Digoksiin

Digoksiin PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Digoksiin, süstitav ravimvorm Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ketonal 100 mg / 2 ml, süstelahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml süstelahust sisaldab 50 mg ketoprofeeni, ampullis 2 ml süstelahust

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Carbalex 200 mg tabletid Carbalex 400 mg tabletid Karbamasepiin (Carbamazepinum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Sinomist 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel. Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elevit Pronatal, õhukese polümeerikattega tabletid 12 vitamiini ja 7 mineraalainet ning mikroelementi Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Actikerall 5 mg/100 mg/g nahalahus Fluorouratsiil/salitsüülhape Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Flixotide Diskus 50 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises pulberinhalaatoris Flixotide Diskus 100 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Clindamycin-MIP 300, 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Clindamycin-MIP 600, 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klindamütsiin Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale LIDOCAINE GRINDEKS, 20 mg/ml süstelahus Lidokaiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Enap 5 mg tabletid Enap 10 mg tabletid Enap 20 mg tabletid Enalapriilmaleaat Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arcoxia, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 120 mg õhukese

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NORIFAZ, 35 mg õhukese polümeerikattega tabletid Risedronaatnaatrium Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Gliclada 60 mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Gliklasiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. -

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Fluconazole Medochemie, 50 mg kõvakapslid Fluconazole Medochemie, 150 mg kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS NALGESIN forte, 550 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks tablett sisaldab 550 mg naprokseennaatriumi,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale MAXALT, 10 mg suukaudsed lüofilisaadid Risatriptaan (rizatriptanum) Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Zibor, 2500 RÜ anti-xa/0,2ml süstelahus süstlis Naatriumbemipariin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Nasonex, 50 mikrogrammi/pihustus ninasprei, suspensioon Mometasoonfuroaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Propanorm 3,5 mg/ml süstelahus Propafenoonvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sodium Bicarbonate Braun 8,4%, infusioonilahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1000 ml lahust sisaldab: naatriumbikarbonaati 84,0 g Elektrolüütide

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diflucan 150 mg, kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Arcoxia, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia,

Rohkem

Protionamiid

Protionamiid PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Protionamiid, 250mg, tablett Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Duac Gel, 10 mg/g + 50 mg/g geel Klindamütsiin, bensoüülperoksiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Noliprel Forte Arginine, 5 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Perindopriilarginiin/indapamiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diflucan 150 mg, kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale RENITEC PLUS 20 mg/ 6 mg tabletid Enalapriilmaleaat/ hüdroklorotiasiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Triplixam, 2,5 mg/0,625 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Parofor, 140 mg/ml lahus joogivees, piimas või piimaasendajas manustamiseks sigadele ja vatsaseede eelsel perioodil vasikatele 2. KVALITATIIVNE JA

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ciprobay HC, kõrvatilgad suspensioonina 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml suspensiooni sisaldab 2,3 mg tsiprofloksatsiinvesinikkloriidi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Spiriva Respimat, 2,5 mikrogrammi, inhalatsioonilahus Tiotroopium Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Driptane 5 mg tabletid Oksübutüniinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Marevan, 3 mg tablett Marevan Forte, 5 mg tablett Varfariinnaatrium Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NiQuitin, 7 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 14 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 21 mg/24 tundi transdermaalne plaaster Nikotiin Enne ravimi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Ivabradine Mylan 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ivabradine Mylan 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid ivabradiin Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elontril, 150 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Elontril, 300 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Bupropioonvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Imovane 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Zopikloon (zopiclonum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Doxy-M-ratiopharm 100 mg tabletid Doksütsükliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Clopidogrel Sandoz, INN-Clopidogrel

Clopidogrel Sandoz, INN-Clopidogrel LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Clopidogrel Sandoz 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Reseligo, 3,6 mg implantaat süstlis Gosereliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE (retseptiravim)* 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ninasprei sisaldab

Rohkem

Brilique, INN-ticagrelor

Brilique, INN-ticagrelor I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Brilique, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NuvaRing, 120/15 mikrogrammi/24 tunnis, vaginaalravivahend Etonogestreel/etünüülöstradiool Oluline teave kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kohta:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile DIAZEPEKS, 5 mg/ml süstelahus Diasepaam Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Roferon-A 3 miljonit rahvusvahelist ühikut (RÜ) süstelahus süstlis Alfa-2a interferoon Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Rohkem

ONPATTRO, INN-patisiran

ONPATTRO, INN-patisiran I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Aceterin, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aceterin express, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 TERVISHOIUTÖÖTAJATE INFOLEHT MITTE- ONKOLOOGILISTE NÄIDUSTUSTE KORRAL OLULINE TEAVE RIXATHON I (rituksimab) KOHTA XXX XX.XX.2018 Teave, mis aitab tervishoiutöötajatel hoolitseda patsientide eest, kes saavad

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Fluconazole Claris, 2 mg/ml infusioonilahus Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS EFFERALGAN C, 330 mg/200 mg kihisevad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Kihisev tablett sisaldab 330 mg paratsetamooli ja 200 mg askorbiinhapet.

Rohkem

Tazocin - CHMP Opinion Art 30

Tazocin - CHMP Opinion Art 30 LISA III Ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht Märkus: käesolev ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht on komisjoni otsuse tegemise ajal kehtiv versioon.

Rohkem

Cymbalta, INN-duloxetine

Cymbalta, INN-duloxetine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cymbalta 30 mg gastroresistentsed kõvakapslid Cymbalta 60 mg gastroresistentsed kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Cymbalta

Rohkem

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sildenafil ratiopharm 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Tromboos ja kuidas selle vastu võidelda

Tromboos ja  kuidas selle vastu võidelda Kasvaja Rasedus Geneetiline soodumus jne Endoteeli düsfunktsioon (trauma, ateroom) Op ravi Kateetrid, punktsioonid Rudolph Carl Virchow 1821 1902 Staas Immobilistatsioon Laienenud veenid Kasvaja Ülekaal

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 8, 16 või 24 mg beetahistiindivesinikkloriidi.

Rohkem

Caelyx, INN-doxorubicin

Caelyx, INN-doxorubicin I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Caelyx 2 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks ml Caelyx it sisaldab 2 mg doksorubitsiinvesinikkloriidi

Rohkem

Zonegran, INN-zonisamide

Zonegran, INN-zonisamide I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Zonegran 25 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks kõvakapsel sisaldab 25 mg zonisamiidi. Teadaolevat toimet omav abiaine:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale VALOCORDIN DIAZEPAM 10mg/ml suukaudsed tilgad, lahus diasepaam Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1.16%) geel 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g Voltaren Emulgel i sisaldab 11,6 mg diklofenakdietüülamiini,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nitresan 20 mg, tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 20 mg nitrendipiini. INN. Nitrendipinum Abiained: üks tablett

Rohkem

Moventig, INN-naloxegol

Moventig, INN-naloxegol I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS TICOVAC 0,5 ml, süstesuspensioon süstlis Puukentsefaliidi vaktsiin (inaktiveeritud täisviirus). 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks annus

Rohkem