Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele komisjoni dokument COM(2012) 586 final.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele komisjoni dokument COM(2012) 586 final."

Väljavõte

1 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 5. oktoober 2012 (08.10) (OR. en) 14616/12 SAATEMÄRKUSED Saatja: COHAFA 122 DEVGEN 271 FAO 51 ACP 193 COAFR 308 PROCIV 155 RELEX 901 FIN 726 Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Jordi AYET PUIGARNAU, direktor Kättesaamise kuupäev: 3. oktoober 2012 Saaja: Uwe CORSEPIUS, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär Komisjoni dok nr: COM(2012) 586 final Teema: Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule - ELi lähenemisviis vastupanuvõimele: õppetunnid toidukriisidest Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele komisjoni dokument COM(2012) 586 final. Lisatud: COM(2012) 586 final 14616/12 ju DG C 3 ET

2 EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 586 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi LÄHENEMISVIIS VASTUPANUVÕIMELE: ÕPPETUNNID TOIDUKRIISIDEST ET ET

3 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi LÄHENEMISVIIS VASTUPANUVÕIMELE: ÕPPETUNNID TOIDUKRIISIDEST 1. VAJADUS TEGELEDA PÜSIVA HAAVATAVUSEGA Hiljutised korduvad toidukriisid Saheli ja Aafrika Sarve piirkonnas, kus üle 30 miljoni inimese kannatavad nälja all, on tõstnud esile vajaduse töötada välja pikaajaline ja süsteemne lähenemisviis haavatavate riikide ja elanikkonnarühmade vastupanuvõime suurendamiseks. Majandusvapustuste mõju, suurenevad ja kõikuvad toiduhinnad, demograafiline surve, kliimamuutus, kõrbestumine, keskkonna kahjustumine, surve loodusvaradele, sobimatud maaomandisüsteemid ja ebapiisavad investeeringud põllumajandusse on paljudes kohtades üle maailma suurendanud eelkõige loodusõnnetuste tekkimise ohtu. Need globaalsed suundumused on endaga kaasa toonud loodusõnnetuste ja kriiside arvu suurenemise ja muutnud nende tagajärjed senisest laastavamaks. Kõige vaesemad majapidamised on kõige haavatavamad ning paljudel juhtudel kaasneb haavatavus poliitilise ebastabiilsuse ja konfliktidega. Kuigi teatavaid edusamme on saavutatud, ei ole toiduga kindlustamatuse probleemi suudetud lahendada, sest 1 miljard inimest kannatab ikka veel nälja all. Probleem on eriti terav põuapiirkondades, kus enamik elanikkonnast sõltub otse põllumajandusest ja karjakasvatusest. EL on maailma üks suurimatest päästeabi andjatest inimestele, kes on sattunud eri kriiside mõjuvaldkonda. Viimastel aastatel on vajadus sellise abi järele tunduvalt suurenenud, ületades kaugelt olemasolevaid ressursse. Selline abi on elulise tähtsusega, kuid see on eeskätt ette nähtud hädaolukorras toimetulekuks. Abile lisaks tuleks toetada ohustatud elanikkonda, et ta saaks paremini ohtudele vastu seista, nendega toime tulla ja kohaneda korduvate etteaimamatute sündmuste ja pikaajalise survega. Vastupanuvõime suurendamine on pikaajaline protsess, mis peaks kindlasti olema kaasatud riigi poliitikasse ja kavandamisse. See on arenguprotsessi osa tõeliselt säästva arengu puhul tuleb tegeleda korduvate kriiside algpõhjustega, mitte ainult nende tagajärgedega. Haavatavate elanikkonnarühmadega tehtaval tööl nende vastupanuvõime suurendamiseks on samuti oluline osa vaesuse vähendamisel, mis on ELi arengupoliitika peamine eesmärk, nagu EL on ka kinnitanud oma muutuste kavas 1. Vastupanuvõime lähenemisviisid peaksid toetama eri poliitikaid, eriti toiduga kindlustatuse, 2 kliimamuutustega kohanemise 3 ja suurõnnetuste ohu vähendamise poliitikat 4. Sellega seoses on EL kõige haavatavamates riikides pidevalt toetanud kriiside ennetamist ja nendeks valmisolekut ja leidnud, et suurõnnetuste ohu vähendamine ja kliimamuutustega kohanemine tuleks eelkõige integreerida nii arengukoostöösse kui ka humanitaarabi andmisesse KOM(2011) 637, nagu see kiideti heaks 14. mail 2012 nõukogu järeldustega. KOM(2010) 127 (lõplik). KOM(2009) 147 (lõplik). Valge raamat - Kliimamuutustega kohanemine: Euroopa tegevusraamistik. Arengumaades katastroofiohu vähendamise toetamist käsitlev ELi strateegia, KOM(2009) 84, ELi meetmed ebakindlates olukordades säästvat arengut, stabiilsust ja rahu edendavad meetmed keerulises keskkonnas, KOM(2007) 643, ET 2 ET

4 Investeeringud vastupanuvõimesse on kulutõhusad. Asjaosalistele on parem, kui tegeletakse korduvate kriiside algpõhjustega; lisaks on see ka tunduvalt odavam, kui tegeleda vaid kriiside tagajärgedega. Olukorras, kus maailma on tabanud majandus- ja eelarvelangus, satuvad nii partnerriikide kui ka abiandjate eelarved suurema surve alla ning neil tuleb üha rohkem tõendada, et nad kasutavad kättesaadavaid vahendeid maksimaalse mõju saavutamiseks. Vastuseks Aafrika laialdastele toidukriisidele tegi komisjon hiljuti kaks algatust: Aafrika sarve vastupanuvõime toetamine (SHARE) 5 ja Saheli vastupanuvõime algatuse partnerlus (AGIR) 6.Nende algatustega luuakse uus lähenemisviis haavatavate elanikkonnarühmade vastupanuvõime suurendamiseks. Teatise eesmärk on kasutada nimetatud kogemusi haavatavuse vähendamiseks antava ELi toetuse tõhustamiseks katastroofialdistes arengumaades, seades keskseks eesmärgiks vastupanuvõime. Samuti püütakse teatisega edendada rahvusvahelist arutelu toiduga kindlustatuse ja vastupanuvõime parandamise teemal laiemalt, eriti G8, G20, maailma toiduga kindlustatuse komitee, toitumise parandamise algatuse (SUN), Rio konventsiooni 7 läbirääkimiste ja Aafrika Sarve ülemaailmse liidu raames. 2. VASTUPANUVÕIME JA SELLE SUURENDAMINE Ar en g Surve või vapustus Paranev vastupanuvõime Taluvus / Taastamine Valmisolek Vastupanu Taastumine Ennetamine Uuring / analüüs / õppimine Aeg Kohandatud Montpellier' rühma dokumendist "Growth with Resilience: Opportunities in African Agriculture", märts Komisjoni talituste töödokument SEC(2012)102, 11. aprill Alliance globale pour l'initiative Résilience (Sahel) e=en& ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon, ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsioon ja kõrbestumise vastu võitlemise ÜRO konventsioon. ET 3 ET

5 Vastupanuvõime on üksikisiku, majapidamise, kogukonna, riigi või piirkonna võime vastu seista survele või vapustusele, sellega kiiresti kohaneda ja sellest taastuda. Vastupanuvõime mõistel on kaks tahku: sisemine tugevus, mis võimaldab üksusel üksikisikul, majapidamisel, kogukonnal või suuremal struktuuril tulla paremini toime surve ja vapustuse talumisega ning tema võime võimalikult kiiresti tagajärgedest üle saada. Seega saab vastupanuvõimet suurendada (ja haavatavust vähendada) kas üksuse tugevdamise või tagajärgede leevendamise kaudu või siis mõlema kaudu korraga. Selleks on vaja mitmekülgset strateegiat ja laialdasi süsteeme, mille eesmärk oleks vähendada kriisi arvukaid riske ja parandada samal ajal toimetuleku- ja kohanemismehhanismide kiirust kohalikul, riiklikul ja piirkondlikul tasandil. Vastupanuvõime tugevdamine on lüli, mis ühendab omavahel humanitaar- ja arenguabi andmist. Vastupanuvõime suurendamiseks on vaja pikaajalist lähene misviisi, mis leevendaks kriiside tekkimise põhjusi ja suurendaks suutlikkust, et paremini toime tulla tulevase ebakindluse ja muutustega. 3. EUROOPA LIIDU KOGEMUSED VASTUPANUVÕIME JA AAFRIKA TOIDUKRIISIDE VALDKONNAS Sahara-taguse Aafrika vaeseimate majapidamiste, kogukondade ja riikide suutlikkus taastuda kliimamuutuse pikaajalisest mõjust, eriti sagedastest ja intensiivsetest põudadest ja samuti majanduskriisidest ja sisekonfliktidest, on olnud juba pikka aega madal. EL on andnud seoses Aafrika toidukriisidega juba palju aastaid humanitaar- ja arenguabi. Seda arvesse võttes seatakse ELi muutuste kavas prioriteediks koostöö säästva põllumajanduse valdkonnas, sealhulgas ökosüsteemiteenuste toimimise ning toidu- ja toitumisalase kindlustatuse tagamine ELi tulevase pikaajalise arenguabi raames. Võttes arvesse vastupanuvõime suurendamist, ei peaks põllumajandusvaldkonnale antav toetus ning sellega seotud riiklik ja piirkondlik poliitika, sealhulgas maakasutust reguleeriv poliitika, parandama mitte ainult toodangut, vaid tagama ka toiduainete turgude parema toimimise ja abi andmise haavatavatele rühmadele ja kodanikuühiskonnale. Selles valguses on EL juba asunud välja töötama ja rakendama innovaatilisi lahendusi Aafrika Sarve ja Saheli piirkonna kriisidele. Need võivad osutuda väärtuslikeks õppetundideks, kuidas koostada süsteemset ja pikaajalist lähenemisviisi kannatada saanud elanikkonnarühmade vastupanuvõime suurendamiseks. Eriti tähtis on tunnustada naiste rolli kriiside tagajärjel kannatanud majapidamiste ja kogukondade vastupanuvõime suurendamisel. Ebastabiilsetes ja ebakindla olukorraga riikides, kus vastupanuvõime on sageli väikseim, on oluline tagada, et poliitilistes algatustes arvestatakse julgeoleku ja arengukoostöö vahelist seost, julgustades selliste lähenemisviiside kohaldamist, millega saab edendada poliitika sidusust ja täiendavust Aafrika Sarve vastupanuvõime toetamine (SHARE) Aafrika Sarve elatusvahendite pikaajalist haavatavust mõjutab palju asjaolusid. Nendeks on elanikkonna arvu suurenemine ja kasvav surve ressurssidele, maapiirkondade vaesus, madal tootlikkus, viletsad kaubandustingimused, ebakindel juurdepääs maale ja veele, halb valitsemistava, ebakindlus ja pikaajaline geopoliitiline ebastabiilsus. ELil on märkimisväärne koostöökogemus Aafrika Sarve arengupartneritega põllumajanduse ja toiduga kindlustatuse ET 4 ET

6 valdkonnas ning tal on selge arusaam sellest, millistel lähenemisviisidel on kõige rohkem potentsiaali aastal piirkonda tabanud põud oli viimase 60 aasta raskeim. Tegemist oli vapustusega, mille käigus ebakindel olukord muutus kriisiks (Somaalias põhjustas see näljahäda). EL ja liikmesriigid sai sellest toiduga kindlustatuse varajase hoiatamise süsteemide kaudu teada ning töötasid välja kriisi ulatusele vastava lahenduse: Töötati välja ühine humanitaar- ja arenguabi analüütiline raamistik, mis võimaldas humanitaar- ja arenguabi andjatel tegutseda ühise arusaama alusel ja kindlaks määrata ühised prioriteedid. Ajavahemikul andis EL 790 miljonit eurot humanitaarabi. Komisjon üksi eraldas 181 miljonit eurot. Lisaks päästetegevusele toetati ka taastumisprotsessi esimesi samme, näiteks seemnevilja ja tööriistade eraldamise, veemajanduse korrastamise ja kariloomavarude täiendamise kaudu. Esmase taastumisetapi toetamiseks suurendati kiiresti lühiajalist arengu rahastamist. Ajavahemikul eraldas komisjon 250 miljonit eurot põllumajandus- ja loomakasvatustoodangu, toitumise, loomatervise, veevarustuse ja loodusvarade majandamise toetamiseks. Lisaks lühiajalistele meetmetele koostas EL pikaajalise ja struktureeritud lähenemisviisi kannatada saanud riikide ja kogukondade aitamiseks põuast taastumisel ja nende võime suurendamiseks tulevaste põudadega toimetulekul. See hõlmab järgmist: Kohustust teha piirkondlike partneritega ja nende kaudu koostööd. EL ja teised kahepoolsed abiandjad aitavad Valitsustevahelise Arenguameti (IGAD) sekretariaati, et tugevdada selle võimekust ning koordineerida ja edendada piiriüleseid algatusi sellistes valdkondades nagu loomakasvatuse arendamine ja loodusvarade majandamine. Kohustust teha tihedat koostööd teiste piirkonnas tegutsevate abiandjatega. Abiandjad on loonud lihtsa koordineerimiskanali Ülemaailmne vastupanuvõime ja majanduskasvu edendamise liit 8. Selle liidu näol on loodud IGADiga tihedat koostööd tegev foorum, mis toob kokku riigi partnerid ja abiandjad, kes tegelevad põudadele vastupanuvõime toetamisega. Pikaajalist kohustust tegeleda struktuuriprobleemidega ja suurendada pikaajalist vastupanuvõimet. Sõltuvalt konkreetsest riiklikust ja kohalikust kontekstist käsitletakse ajavahemikul ELi vahendites prioriteetsetena mitmeid teemasid ja valdkondi. Need võiksid olla: Loomatervis ja karjakasvatuse areng, loodusvarade majandamine, suurõnnetuste ohu vähendamine, riiklik ja piirkondlik kaubandus, toitumine, valitsemistava, teadusuuringud ja tehnosiire ja rahvastiku liikumine. 8 Liit hõlmab Aafrika Sarve suurpiirkonda: Etioopiat, Keeniat, Ugandat, Somaaliat, Djiboutit, Sudaani ja Lõuna-Sudaani. Sekretariaaditeenust osutab USAID. ET 5 ET

7 3.2. AGIR: ELi Saheli vastupanuvõime algatuse ülemaailmne liit Viimase üheksa põllumajandushooaja jooksul on Saheli piirkonda tabanud kuus märkimisväärset toidukriisi. Piirkonna elanikkond on kannatanud alatoitumise all, mille näitajad ületavad oluliselt kriitilise piiri. Praegu on ohustatud 12 miljonit inimest, mis moodustab 20 % elanikkonnast. Toidu- ja majandussurvete tõttu kannatavad kõige enam naised ja lapsed, eriti saagikoristusperioodide vahelisel ajal. Viimastel aastatel on saavutatud edu Lääne-Aafrikas tänu olemasolevatele institutsioonidele ja kanalitele, näiteks toidukriisi ennetamise võrgustikule (RPCA Réseau de Prévention des Crises Alimentaires) ja põua vastu võitlemise alalisele riikidevahelisele komiteele (CILSS Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel). Kogemuste põhjal on töötatud välja lähenemisviisid, et toidukriisidega paremini toime tulla. Varajase hoiatamise süsteemide parem toimimine on võimaldanud riikidel ja abiandjatel kriisi paremini ette aimata aasta Saheli kriisile reageerimiseks on ELi tegevuskavas ette nähtud ligikaudu 500 miljonit eurot (millest 123 miljonit eurot on ette nähtud humanitaarabiks ja 372 miljonit eurot arenguprogrammide jaoks). Välja on töötatud kolmeetapiline lähenemisviis ELi humanitaar- ja arenguabi tiheda koordineerimise kaudu. Kava sisaldab palju erinevaid tegevusi, alustades paremast juurdepääsust toidule ja lõpetades riigi partnerite varajase hoiatamise süsteemide toetamise, turu toimimise ja ökosüsteemide kaitsega. Selles seotakse omavahel hädaabi- ja arenguprogrammid, kasutades integreeritud lähenemisviisi raames nii lühi- kui ka pikaajalist rahastamist vastupanuvõime suurendamiseks. Selleks et samaaegselt tegeleda hädaolukordadega ja investeerida vastupanuvõimesse, on vaja koordineerida jõupingutusi piirkondlike organisatsioonidega, et tagada sidusus ja täiendavus ning vähendada kõige vaesemate majapidamiste haavatavust vapustuste korral ja tegeleda toidu ja toitumise ebakindluse põhjustega. Vastupanuvõime algatuse ülemaailmse liidu partnerlusega (AGIR), mille komisjon käivitas 18. juunil 2012, nähakse ette vastupanuvõime tegevuskava, mis tugineb olemasolevatele piirkondlikele strateegiatele, näiteks Lääne-Aafrika Riikide Majandusühenduse (ECOWAS), Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu (UEMOA) ning Saheli ja Lääne-Aafrika riikide klubilt toetust saava, põua vastu võitlemise alalise riikidevahelise komitee (CILSS Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel) ühisele piirkondlikule strateegiale, ja arendab neid edasi. Lääne-Aafrika piirkondlike organisatsioonide ja abiandjate koostööna valminud piirkondlik tegevuskava Saheli piirkonnas vastupanuvõime pidevaks ja jätkusuutlikuks tugevdamiseks esitatakse aasta detsembri alguses Ouagadougous toimuval asjaomaste riikide kõrgetasemelisel kohtumisel. 4. KOGEMUSTEST ÕPPIMINE Algatused SHARE ja AGIR parandavad humanitaar- ja arenguabi koostoimet, suurendades abi lühiajalises perspektiivis, hõlbustades seost häda-, taastus- ja arenguabi vahel ning olles seejuures heaks näiteks ELi kohustusest lahendada toiduga kindlustamatuse algpõhjused pikemas perspektiivis. Algatused keskenduvad Sahara-taguse Aafrika toiduga kindlustatusele, kuid nende lähenemisviisi saab samuti kohaldada muude piirkondade ja haavatavuse liikide suhtes ET 6 ET

8 (näiteks üleujutuste, tsüklonite, maavärinate, põudade, tormide ja tsunamide, kliimamuutuste või toiduhinna tõusu all kannatavad piirkonnad). Väljatöötatud lähenemisviisil on palju ühiseid elemente, mida EL üritab paralleelselt kasutada kõige haavatavamates arengumaades. Lähenemisviisil on kolm peamist komponenti, mida kirjeldatakse täpsemalt allpool: kriiside ennetamine ohtude hindamise kaudu; keskendumine kriiside ennetamisele ja nendeks valmisolekule; kriisidele reageerimise tõhustamine Kriiside ennetamine ohtude hindamise kaudu Nii Aafrika Sarve kui ka Saheli piirkonnas hoiatasid varajase hoiatamise süsteemid ohtlike kriiside puhkemise eest. Toiduga kindlustatuse varajase hoiatamise süsteeme (näiteks integreeritud toiduga kindlustatuse klassifitseerimise raamistik) on täiustatud, võimaldades partnerriikidel ja piirkondlikel institutsioonidel enne kriiside puhkemist ette valmistada asjakohaseid reageerimismeetmeid. Samuti töötavad paremini varajase hoiatamise süsteemid muude ohtude, nagu tsunamid, või piirkondade puhul. Need infosüsteemid tuleb siduda asjaomaste ülemaailmsete algatustega, nagu G20 raames loodud põllumajandusturu infosüsteem. Esitatud teabe ning riikliku ja piirkondliku tasandi poliitika- ja otsustamisprotsessi vahel peaks olema tugevam seos. Sellised andmed nagu (laste) alatoitumine, põllumajandustoodang (sealhulgas varud) ja turud (sealhulgas toiduainete hinnad) peaksid olema paremini kaasatud toiduga kindlustatuse ja säästva põllumajanduse poliitikasse. See peaks peegelduma riigi enda poliitikas ja protsessides, nagu Aafrika põllumajanduse igakülgse arendamise programm (CAADP). CAADPi investeerimiskavades tegeletakse praeguste piirangutega, kuid nendes arvestatakse ka tulevaste vapustuste ja survetega ning aidatakse riikidel neid leevendada, nendele reageerida ja vastupanuvõimet suurendada. Piirkondlikud varajase hoiatamise süsteemid (CILSS/ECOWAS/UEMOA): Toidukriisi ennetamise võrgustik on kanal, mille kaudu partnerriigid, abiandjad, ÜRO ja kodanikuühiskonna organisatsioonid koondavad teabe, millest koostatakse ühisanalüüs Lääne-Aafrika toiduga kindlustamatuse kohta. Sellel oli tähtis roll praegusest aasta kriisist teavitamisel juba varases etapis. Samamoodi asutas EL ülemaailmse kliimamuutuste liidu poliitikadialoogi ja koostöö laiendamiseks nende riikidega, keda kliimamuutus kõige rohkem mõjutab. Selles kontekstis on varajase hoiatamise infosüsteemid ja katastroofijuhtimine olulise tähtsusega. Varajase hoiatamise süsteemid Nepalis: aasta augustis tõusis Rapti jõe veetase Chitwani piirkonnas üle kriitilise piiri. Jõekaldale paigutatud varajase hoiatamise süsteem võimaldas katastroofijuhtimise komiteedel raadio- ja telefonivõrgu kaudu edastada ohustatud kogukondadele teavet, et nad viiksid oma väärtuslikuma kaasaskantava vara kõrgematesse kohtadesse. Kui tulvaveed jõudsid küladeni, olid inimesed juba paigutatud ohutusse kaugusesse. Seega vähendas varajane hoiatamine inim- ja varakahjusid. Bangladesh: Rahastati Dhaka õppehaiglat, pöörates erilist tähelepanu suure ohvrite arvuga olukordade haldamisele, sealhulgas situatsiooniplaneerimisele, meditsiiniseadmetele, ET 7 ET

9 ravimivarudele ja koolitusele. Kui juunis puhkes tulekahju, mis põhjustas 120 inimese surma, suutis haigla päästa üle 250 patsiendi elu. ASEAN: Komisjon toetab piirkondlikul tasandil AADMERi (ASEANi kokkulepe katastroofijuhtimise ja hädaolukorras reageerimise kohta), mille eesmärk on suurendada vastupanuvõimet ja vähendada kohalike kogukondade ja institutsioonide haavatavust selliste strateegiate toetamise kaudu, mis võimaldavad neil loodusõnnetusteks ette valmistuda, neid leevendada ja nendele reageerida Keskendumine kriiside ennetamisele ja nendeks valmisolekule See, kuidas rahvusvaheline kogukond ja kriiside tõttu kannatada saanud riigid Aafrika Sarve ja Saheli piirkonnas reageerisid, annab tunnistust oluliselt paremast kriiside tagajärgedele reageerimise suutlikkusest. Samas on nad rõhutanud ennetamise (kriisi tekkimise vältimise) esmatähtsust ja kriisiks valmisolekut (tagades, et üksikisik, majapidamine, riik või piirkond on valmis toime tulema etteaimamatute sündmuste mõjuga). See on eriti tähtis järgmistel põhjustel: Riiklikud ja piirkondlikud programmid peaksid pikas perspektiivis keskenduma haavatavuse põhjustele. Vapustuste puhul on väiksem haavatavus võimalik vaid siis, kui see valdkond on kaasatud ka partnerriikide arengupoliitikasse. Nende protsesside arendamiseks on vaja, et riskianalüüs, sealhulgas katastroofiohu juhtimine ja toidukriisi juhtimine oleksid integreeritud riiklikusse/piirkondlikku poliitikasse. Samuti tuleks riiklikkusse poliitikasse integreerida kliimamuutusega kohanemise ja poliitika raamistikud, näiteks riiklikud kohanemiskavad (NAPA). Algatustest SHARE ja AGIR saadud kogemusi ja s uurõnnetuste ohu vähendamise edukate katseprojektide (näiteks komisjoni toetatav suurõnnetusteks valmisoleku tugevdamise tegevusprogramm DIPECHO) tulemusi tuleks pare mini levitada. Lisaks tuleb välja selgitada, kuidas saaks edukaid kogukonnapõhiseid alt ülespoole projekte paremini kaasata riigi ja piirkonna poliitikasse. Tõhustada tuleb katastroofijuhtimiseks kujundatud valitsemistava ja tugevdada sidus rühmade suutlikkust kohalikul ja riigi tasandil. Tähtis on tugevate kohalike struktuuride olemasolu, et vähendada ohtu ja tagada ennetamise ja valmisoleku tõhusus, sealhulgas kriisile reageerimise esmaste operatsioonide puhul. Avaliku ja erasektori partnerlust tuleks võimaluse korral täielikult ära kasutada, näiteks G8 hiljutise algatuse Toiduainetega kindlustatuse uus liit raames. Toidukriiside puhul on vaja integreeritud lähenemisviisi, et tegeleda toiduga kindlustamatuse algpõhjustega. Toidu kättesaadavuse puhul hõlmab see toodetavate toiduainete valiku mitmekesistamist, millele võivad oma piirangud seada keskkonnaseisundi halvenemine ja kliimamuutused. Toiduainetele juurdepääsuks on vaja toimivaid turge ja turvavõrgustikke, pidades silmas varude, kindlustusskeemide, ladustamisvõimaluste, põllumajandustootjate turule ja finantsteenustele juurdepääsu ja julgeolekuvarude tähtsust. See hõlmab ka investeeringuid maapiirkondade infrastruktuuri, teadustegevusse ja tehnosiirdesse. Pikas perspektiivis on väga oluline toetada Sahara-taguse Aafrika vastupanuvõime suurendamiseks säästvat põllumajandust, milles on hõivatud 60% sealsest elanikkonnast, eelkõige selle kõige haavatavamatest rühmadest. ET 8 ET

10 Etioopia tootmise miinimumtaseme tagamise turvavõrgu programmist (PSNP) on saadud väärtuslikke õppetunde. Selle raames jagatakse toitu või raha riigi kõige haavatavamatele majapidamistele vastutasuks ühiskondlikus töös osalemise eest. ET 9 ET

11 PSNP on Sahara-taguse Aafrika suurim sotsiaalsiirete süsteem, mis on võrreldes humanitaarabiga kulutõhus (moodustades selle kuludest vaid kolmandiku). Laste alatoitumise varjatud kriisi lahendamine, et vähendada tulevaste täiskasvanute haavatavust: Igal aastal sureb nälja ja alatoitumise tõttu ligikaudu 2,6 miljonit last. Alatoitumine puudutab arengumaades iga kolmandat last. Probleem saab sageli alguse ema alatoitumisest enne lapse sündi. Alatoitumine on haavatavuse algpõhjus, eriti kuni 2aastaste laste puhul. See pärsib intellektuaalset ja füüsilist arengut, vähendades seega tulevaste täiskasvanute suutlikkust etteaimamatute sündmustega toime tulla. Lisaks läheb see paljudele arengumaadele igal aastal maksma 2 3 % SKPst, süvendades veelgi vaesust ja takistades majanduskasvu. EL toetab partnerite jõupingutusi alatoitumise vähendamiseks lühikeses ja pikas perspektiivis. Tähelepanu vajavad sellised eri valdkonnad nagu tervishoid, põllumajandus, veevärk, kanalisatsioon, majanduskasv ja haridus. EL toetab toitumise parandamise algatust (SUN), mis on ühtlasi raamistikuks riigi juhtivatele partneritele. Toimetulek põuaga Põhja-Keenias aasta põua ajal vajas 3,7 miljonit keenialast viivitamata toitu, puhast vett ja esmaseid sanitaartingimusi. Algatuse SHARE raames tõhustab EL oma toetust, et edendada taastumist ja vastupanuvõime suurendamist, järgmiste meetmete abil: abi Keenia varajase hoiatamise süsteemi ajakohastamiseks; haldustoetus Põhja-Keenia ministeeriumile; toetus riiklikule põuahaldusametile (National Drought Management Authority, NDMA), kes haldab katastroofide ja põuaga toimetuleku rahastut (Disaster and Drought Contingency Fund, NDDCF); kohalike ametiasutuste suutlikkuse suurendamine, et kriisiolukorras kiiresti reageerida; ning toetus kogukonna tasandi elatusvahendite arendamise projektidele, mille eesmärk on mitmekesistada majanduslikke võimalusi. Keenia valitsus saab institutsioone tugevdades ja kuivades piirkondades investeeringuid suurendades parandada riigi ettevalmistust samalaadse kriisi mõju vähendamiseks edaspidi Kriisidele reageerimise tõhustamine Võttes muu hulgas Aafrika sarve ja Saheli piirkonnast saadud kogemusi, võivad järgmised meetmed aidata kaasa kriisidele reageerimise tõhustamisele: Humanitaar- ja arenguabi andjate koostatud ühine analüütiline raamistik, milles: määratakse kindlaks kriisi algpõhjused ja kriisi täpne mõju kõige haavatavamatele elanikkonnarühmadele; hinnatakse käimasolevat abi andmist, et selgitada välja, kas algpõhjustega tegeletakse ja kas osutatava abi puhul esineb lünkasid; määratakse kindlaks valdkonnad ja piirkonnad, kus vastupanuvõime suurendamisel võiks olla kõige suurem mõju; määratakse kindlaks lühiajalised (kiire taastumine) ja pikaajalised strateegilised prioriteedid sidusa vastupanuvõime suurendamise lähenemisviisi raames. Taastumise varase etapi toetamiseks tuleks suurendada lühiajalist rahastamist. Viimastes algatustes juhitakse tähelepanu suuremale paindlikkusele, mida on vaja kavandamise etapis kiiresti muutuvatele vajadustele reageerimiseks, ilma et väheneksid algpõhjustele suunatud keskmise pikkusega / pikaajalised meetmed. Abi ET 10 ET

12 uusi liike, nagu ELi usaldusfonde, võiks kasutada hädaolukordades või hädaolukorra järgsetes olukordades. Enamik suuri kriise levib üle piiride. Piirkondlike organisatsioonide suutlikkust tuleb arendada, et nad suudaksid välja töötada piiriüleseid algatusi ja edendada piirkondlikku integratsiooni. Suurte kriiside puhul tuleks üles ehitada lihtsad struktuurid, mille kaudu saaks abi andmist koordineerida ja pidada partnerriikide ning piirkondlike organisatsioonidega struktureeritud dialoogi. Tuleb kindlaks määrata ja ametlikult kinnitada tööjaotus, võttes arvesse iga osaleja suhtelisi eeliseid konkreetses valdkonnas. Aktiivselt tuleks kaasata nii arengu- kui ka humanitaarabi andjad. Tuleks välja selgitada lühiajalised meetmed, millel oleks pikaajaline mõju. Kuigi lühiajalised reageerimismeetmed ja eriti humanitaarabi on peamiselt suunatud päästetegevusele ja varade kaitsele, võib sellisel tegevusel olla ka pikaajaline mõju. Näiteks võib selline olukord tekkida siis, kui minnakse üle toiduabi andmiselt raha andmisele, mis võib pikas perspektiivis stimuleerida kohalikku turgu ja üldkasulike tööde rahastamist, mis võib vähendada suurõnnetuste tõenäosust või vähendada nende mõju. Sellised meetmed tuleb kindlaks määrata ja prioriteetsuse järjekorda seada. Vägivaldsete konfliktide piirkonnas peaksid vastupanuvõime strateegia ja ulatuslikum ELi poliitiline ja julgeolekualane lähenemisviis olema teineteist toetavad ja järjekindlad ning tuleks arendada vahenditevahelist koostoimet, eelkõige ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika vahendite ja stabiliseerimise rahastamisvahendi vahel. Paindlik rahastamine ELi 1 miljardi euro suurusest rahastamisvahendist kiireks reageerimiseks toiduainete hinnatõusule arengumaades, AFSIst ja V-FLEXist: rahvusvaheline üldsus reageeris aasta toiduainete hinnatõusule enneolematult ulatuslikult. EL oli esimene abiandja, kes võttis ennetavaid meetmeid ja teatas 1 miljardi euro suurusest rahastamisvahendist kiireks reageerimiseks toiduainete hinnatõusule arengumaades, et tegutseda õigeaegselt ja laiaulatuslikult. Aasta hiljem (2009. aastal) eraldasid abiandjad säästva põllumajanduse ja toiduga kindlustatuse toetamiseks 22 miljardit USA dollarit (L'Aquila toiduga kindlustatuse algatus AFSI). EL eraldas seejärel veel 3,8 miljardit USA dollarit. Lisaks on kaks mehhanismi Aafrika, Kariibi ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide jaoks: programmi FLEX (abi eksporditulu lühiajaliste kõikumiste korral) kaudu aidatakse valitsustel toime tulla eksporditulu järsu vähenemisega ning haavatavate riikide jaoks ette nähtud uue programmi V-FLEX kaudu toetatakse neid riike, keda aasta majanduslangus mõjutas kõige enam nende madala vastupanuvõime tõttu. Seda abivahendit kasutati ennetava vahendina, võttes arvesse finantskahjude prognoose korrigeerituna haavatavusega. Nii toimis see vastutsükliliselt ja täitis riiklikud rahastamispuudujäägid. 5. KÜMME VÕIMALUST VASTUPANUVÕIME SUURENDAMISEKS TOIDUGA KINDLUSTAMATA JA KATASTROOFIALDISTES RIIKIDES 1. Vastupanuvõimet on võimalik suurendada ainult altpoolt ülespoole. ELi lähenemisviis peab seetõttu lähtuma partnerriikide juhirolli kindlast tunnustamisest. EL korraldab oma toetuse andmise kooskõlas partnerite poliitika ja prioriteetidega ning kindlaksmääratud abi tõhususe põhimõtetega. ET 11 ET

13 2. Vastupanuvõime tugevdamise meetmed peavad põhinema kindlal riski- ja haavatavuse hinnangute koostamise metoodikal Kõnealused hinnangud peaksid olema lähtekohaks riiklike vastupanuvõime strateegiate väljatöötamisel ning konkreetsete projektide ja programmide koostamisel. EL toetab ulatuslikumate arengustrateegiate osana riiklike vastupanuvõime strateegiate väljatöötamist. EL teeb partnerriikide ja peamiste rahvusvaheliste osalejatega koostööd, et parandada kõnealuste strateegiate aluseks olevate hinnangute koostamise metoodikat. Tõhususe tagamiseks koostab EL raamistiku, et mõõta mõju ja tulemusi, mis on tema toetusel vastupanuvõime suurendamisele. 3. Riikides, kes peavad toime tulema korduvate kriisidega, on ELi välisabi peamine eesmärk suurendada vastupanuvõimet. ELi rahastatavate programmide aluseks on ühine tegevushinnang, mille koostavad humanitaar- ja arenguabi andjad ning mis sisaldab keskmise pikkusega ja pikaajalisi meetmeid. Keskendutakse kriiside põhjustele, eelkõige kriiside ennetamise ja nendeks valmisoleku meetmete toetamise teel. EL teeb partnerriikidega tihedat koostööd, et luua suutlikkus vastupanuvõime strateegiate ning katastroofide vähendamise juhtimise kavade väljatöötamiseks ja rakendamiseks riiklikul ja piirkondlikul tasandil. 4. Komisjon lülitab süsteemselt vastupanuvõime oma humanitaarabi rakenduskavadesse. Komisjon püüdleb oma humanitaar- ja arenguabiprogrammides vastupanuvõimega seotud meetmete ühiskavandamise poole, et tagada maksimaalne täiendavus. Samuti tahetakse kindlustada, et lühiajalised meetmed looksid aluse keskmise pikkusega ja pikaajalisteks meetmeteks. 5. Paindlikkus on kesksel kohal katastroofi tagajärjel kannatanud riikide vajaduste rahuldamisel. Komisjon püüab ka edaspidi olla oma humanitaarprogrammide rakendamisel maksimaalselt paindlik. Ettenägematute kriiside ja suurõnnetuste ajal püüab komisjon arenguabi rahastamisel olla maksimaalselt paindlik, et võtta kasutusele programmivälised vahendid. Komisjon lisab paindlikkuse ühe osana programmide ülesehitusse, et oleks võimalik kiiresti ja õigeaegselt reageerida. EL kaalub usaldusfondide kasutamist hädaolukordades või hädaolukorra järgsetes olukordades. 6. Kui EL tegutseb vastupanuvõime parandamise nimel ebakindla olukorraga või konfliktialdistes riikides, kohaldatakse lähenemisviisi, mis sisaldab ka julgeolekuaspekte ja kus pööratakse tähelepanu nende mõjule elanikkonna haavatavusele. See sisaldab aktiivset poliitilist dialoogi partnerriikidega ja asjaomase piirkonna organisatsiooniga. 7. EL püüab juhinduda olemasolevatest algatustest, nagu SHARE ja AGIR, ning suurõnnetuste ohu vähendamisega seotud edukatest projektidest. Partneritega jagatakse teadmisi ja vahetatakse kogemusi, et võimendada ja suurendada edukate lähenemisviiside mõju eesmärgiga kaasata need riiklikesse vastupanuvõime strateegiatesse. Komisjon vaatab korrapäraselt läbi vastupanuvõime tegevuskavaga seotud edusammud, eelkõige kavandamise, meetodid ja tulemused. 8. EL edendab riskijuhtimise uuenduslikke lähenemisviise. Koostöö kindlustus- ja edasikindlustusettevõtjatega on eriti paljutõotav aasta alguses esitab komisjon rohelise raamatu kindlustuse rollist katastroofijuhtimises. ET 12 ET

14 9. Riikides, kes peavad toime tulema korduvate kriisidega, teeb EL valitsuste, teiste abiandjate, piirkondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonide ning teiste sidusrühmadega koostööd, et luua riigi tasandil kanalid teabe õigeaegseks vahetamiseks ning vastupanuvõime tugevdamiseks võetavate lühiajaliste, keskmise pikkusega ja pikaajaliste humanitaar- ja arengumeetmete koordineerimiseks. 10. EL toetab vastupanuvõimet rahvusvahelisel tasandil, sealhulgas G8, G20, maailma toiduga kindlustatuse komitee ja Rio konventsioonide, aastatuhande arengueesmärkide ülevaatamise, säästva arengu eesmärkide väljatöötamise ning Hyogo tegevusraamistiku ( ) järelmeetmete üle peetud arutelu kaudu. Vastupanuvõime on üks keskseid teemasid ELi partnerlustes selliste organisatsioonidega nagu ÜRO Roomas asuvad agentuurid (Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO), Põllumajanduse Arendamise Rahvusvaheline Fond (IFAD), Maailma Toiduprogramm (WFP)) ja ÜRO Katastroofiohu Vähendamise Rahvusvaheline Strateegiarühm (UNISDR), Maailmapank ja kodanikuühiskonna organisatsioonid aasta esimeses kvartalis koostab komisjon tegevuskava, kus kirjeldatakse eespool esitatud põhimõtete rakendamist. ET 13 ET

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 8. august 2012 (08.08) (OR. en) 13107/12 SAATEMÄRKUSED Saatja: DEVGEN 229 RELEX 745 ACP 157 COHAFA 106 WTO 285 ONU 106

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 8. august 2012 (08.08) (OR. en) 13107/12 SAATEMÄRKUSED Saatja: DEVGEN 229 RELEX 745 ACP 157 COHAFA 106 WTO 285 ONU 106 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 8. august 2012 (08.08) (OR. en) 13107/12 SAATEMÄRKUSED Saatja: DEVGEN 229 RELEX 745 ACP 157 COHAFA 106 WTO 285 ONU 106 OCDE 6 Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

PA_NonLeg_Interim

PA_NonLeg_Interim EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 4.9.2012 ARVAMUS Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: LIMITE CONUN 68 ONU 63 DEVGEN 124 SUSTDEV 94 COJUR 5

Rohkem

Tähtsamate osade kokkuvõte - aasta aruanne Euroopa Liidu arengu- ja välisabipoliitika ning selle rakendamise kohta aastal

Tähtsamate osade kokkuvõte - aasta aruanne Euroopa Liidu arengu- ja välisabipoliitika ning selle rakendamise kohta aastal 2012. aasta aruanne Euroopa Liidu arenguja välisabipoliitika ning selle rakendamise kohta 2011. aastal Tähtsamate osade kokkuvõte Areng ja koostöö 2 Euroopa Komisjon Arengu ja koostöö peadirektoraat EuropeAid

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 Taustast Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada kõrge konkurentsivõime, hea majanduskav ja luua

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. märts 2017 (OR. en) 6846/17 MENETLUSTE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 6. märts 2017 Saaja: Delegat

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. märts 2017 (OR. en) 6846/17 MENETLUSTE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 6. märts 2017 Saaja: Delegat Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. märts 2017 (OR. en) 6846/17 MENETLUSTE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 6. märts 2017 Saaja: Delegatsioonid COHOM 28 COPS 74 CFSP/PESC 200 FREMP 20 DEVGEN

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 ««««««««««««Istungidokument 2009 C6-0261/2007 2005/0211(COD) 06/09/2007 Ühisseisukoht Nõukogu 23. juuli 2007 ühine seisukoht, mis on vastu võetud eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Slaidid Priit P\365ldoja)

(Microsoft PowerPoint - Slaidid Priit P\365ldoja) Alternatiivne pangandusvõimalused ja õppetunnid Priit Põldja 18. Aprill 2013 Alternatiivsed ärimudelid panganduses Alternatiivne ärimudel ETK Finantsi näitel Mis n pildil? M-Pesa- suurima kliendiarvuga

Rohkem

RE_art103

RE_art103 EUROOPA LADINA-AMEERIKA PARLAMENTAARNE ASSAMBLEE RESOLUTSIOON Kaubandus ja kliimamuutus majandus-, rahandus- ja kaubanduskomisjoni raporti alusel Euroopa Parlamendi kaasraportöörid: Susta (ALDE) Ladina-Ameerika

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

2015 Aastaaruanne Euroopa Liidu arengu- ja välisabipoliitika ning selle rakendamise kohta aastal Aruanne Areng ja koostöö

2015 Aastaaruanne Euroopa Liidu arengu- ja välisabipoliitika ning selle rakendamise kohta aastal Aruanne Areng ja koostöö 2015 Aastaaruanne Euroopa Liidu arengu- ja välisabipoliitika ning selle rakendamise kohta 201. aastal Aruanne Areng ja koostöö 3 2015. aasta aruanne Euroopa Liidu arengu- ja välisabipoliitika ning selle

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 30. mai 2012 (04.06) (OR. en) 8876/12 SOC 287 ENV 293 EDUC 93 RECH 119 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Alaliste esindajate komitee (COREPER I) / nõukogu (tööhõive,

Rohkem

GEN

GEN Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. november 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0299 (NLE) 12966/16 COASI 204 ASIE 82 RELEX 819 CFSP/PESC 792 COHOM 125 CONOP 83 COTER 101 COARM 178 DEVGEN

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

AM_Com_LegReport

AM_Com_LegReport Euroopa Parlament 2014-2019 Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 2018/0254(COD) 11.10.2018 MUUDATUSTEPANEKUD 36 200 Raporti projekt Antonio López-Istúriz White (PE627.566v01-00) Ettepanek võtta vastu Euroopa

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] 20 aastat jätkusuutliku arengu mõtestamist ja sisustamist Kaja Peterson Säästva arengu komisjoni esimees Säästva Eesti Instituudi programmijuht 2012 Green Economy / Sustainable Governance The Future We

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

ESRNi aastaaruanne 2016

ESRNi aastaaruanne 2016 Aastaaruanne 2016 Sisukord Eessõna 2 3 Sisukord 1 Eessõna Mario Draghi, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) kuues aastaaruanne hõlmab ajavahemikku 1.

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu (23. 24. oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raamistik 2030 I. KLIIMA- JA EERGIAPOLIITIKA RAAMISTIK 2030

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Microsoft Word - f_cdr _bro_et.doc

Microsoft Word - f_cdr _bro_et.doc EUROOPA LIIT Regioonide Komitee Konsultatsioon Teie arvamus Euroopa 2020. aasta strateegia kohta Lõpparuanne Juuni 2010 EUROOPA LIIT Regioonide Komitee Rue Belliard/Belliardstraat, 101_1040 Bruxelles/Brussel

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu C 355/16 Euroopa Liidu Teataja 29.12.2010 Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisusel ja õigusel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

COM(2017)773/F1 - ET

COM(2017)773/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 23.11.2017 COM(2017) 773 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE JA REGIOONIDE KOMITEELE Katastroofide ohjamise tugevdamine ELis resceu solidaarsus ja vastutus

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem